Page 15

15

KONUK YAZAR Bak'rkÜy Belediyesi’nde Do8ru Yap'lan Bir  Yok mu? 24 Haziran seçimlerine kadar yerel anlamda yazb yazmama kararb almbWtbm. Ancak Bßlent KerimoKlu’nun yaptbklarbna bakbnca yazmazsam olmaz dedim. KerimoKlu, hangi partiden belediye baWkanb seçildiKini unuttu sanbrbm. CumhurbaWkanlbKb için imza kampanyasbnda kalabalbk bir gurup YILMAZ halinde BakbrkÜy ilçe seçim kuruluna giderek Cumhur ittifakbnb destekleyen DoKu Perinçek’e imza verdiKini bilmeyen yok. Karne sizden yaz spor okulu bizden ve Muharrem >nce’nin reklam afiWlerinin yer aldbKb reklam panosunda da ikisinin ortasbnda cumhur ittifakbnda yer alan MHP adayb Ahmet YiKit Ybldbrbm’bn reklam afiWinin yer aldbKb fotoKrafbn sosyal medyada dolaWtbKbnb da gÜrmeyen kalmadb. Hatta CHP’li seçmenler tarafbndan tepkiyle karWblandbKbnb CHP’li bir belediye baWkanb olan Bßlent KerimoKlu bÜyle paylaWbmlar nasbl yapar, bilerek partiye zarar vermeye mi çalbWbyor Weklinde yorumlarda yer aldb. Açbkçasb çokta WaWbrtbcb bir durum deKil. ADD kongresinde vatan partili ve BakbrkÜyspor kongresinde MHP’li baWkan adaylarbnb perde arkasbndan desteklediKinin dedikodusu da ayyuka çbkmbWtb. GÜrdßKßm kadarbyla Bßlent KerimoKlu beW ybllbk sßrede BakbrkÜylß olamadbKb gibi, kendisinin belediye baWkanb olmasbnb saKlayan CHP’yi hala benimseyememiW. Yoksa seçim arifesinde insan gÜz gÜre gÜre kendi partisine zarar verir mi?

KER>MOLU B>R JEST YAPTA ÇALI%ANLARI SEV>ND>R Bßlent KerimoKlu’nun BakbrkÜy Belediyesinde yaWanan altb aylbk baWkan yardbmcblbKb, gazetecilerin darp edilmesi olaybna adbnbn karbWmasb, basbn mensuplarbnbn meclis dbWbna çbkarblmak istenmesi, var olan hizmet birimlerinin adresleri deKiWtirilerek yeni açblbyormuW intibasb vermek gibi ilklerine albWmbWtbk. SaKolsun Bßlent KerimoKlu, BakbrkÜy belediyesinde çalbWanlarbnbn sekiz aydbr sosyal haklarbnb alamadbklarbnb da bizlere gÜstererek bir ilke daha imza atmbW oldu. Saybn KerimoKlu, konuWmalarbnda zaman zaman sosyal belediyecilik anlambnda BakbrkÜy Belediyesinin Ürnek olduKunu sÜylßyorsun ya, iWçinin, memurun çalbWanbn haklarbndan sÜz ediyorsun ya bir gßzellik yap bayram Üncesi çalbWanlarbnbn sosyal haklarbnb Üde de ailece aKbz tadbyla bir bayram geçirsinler.

BAKIRKĂ–Y BELED>YES>’N>N BORCU NE KADAR? Ak Parti Belediye Meclis Ăœyesi >brahim KeleW’in açbklamasbna bakblacak olursa BakbrkĂśy Belediyesi’nin borcu 572 Milyon Lira. Belediye BaWkanb BĂźlent KerimoKlu’nun açbklamalarbna

baktbKbmbzda 92 Milyon Dolarla devraldbKb borçlarb 52 Milyon Dolara indirdiKi Weklinde. Bu durumda ya KerimoKlu yalan sÜylßyor ya da KeleW yalan sÜylßyor. Zan altbnda kalmak hiç hoW olmaz. Bence her ikiniz de evraklarbnbzb, belgelerinizi yanbnbza albp birlikte basbn toplantbsb dßzenleyin kimin yalancb olduKunu BakbrkÜylßler ÜKrensin

BACACI

YALAN YALAN ĂœSTĂœNE

Yalancblbktan sĂśz açblmbWken Ak Parti Meclis Ăźyesi >brahim KeleW’in mecliste yaptbKb bir konuWma aklbma geldi. BĂźlent KerimoKlu mahkemelik olan kurban alanlarb konusuyla ilgili beraat ettiklerini sĂśylemiWti. >brahim KeleW konuyla ilgili “BU ENBĂœYĂœK YALANINIZDIRâ€? Weklinde tepkisini ortaya koymuWtu. BakbrkĂśy Belediye BaWkanb BĂźlent KerimoKlu dahil olmak Ăźzere 11 kiWi hakkbnda açblan ‘Kurban Alanlarb davasb’ ile ilgili mahkemeden aldbKb evrakb gĂśsteren KeleW, “BakbrkĂśy belediyesi biz suçsuzuz diyerek bir Ăźst mahkemeye gitmiWâ€? olay bundan ibarettir beraat sĂśz konusu deKildir. SoruWturma devam ediyor ve kim ki kurban alanlarbnb birilerine peWkeW çektiyse yargblanacaktbr. %eklinde açbklambWtb.

ÇOCUK BAKIMEV> KAPATILDI MI? Saybn KerimoKlu, geçtiKimiz gßnlerde WaWalb bir Wekilde açblbWbnb yaptbKbnbz Demokrasi Parkb ve Cumhuriyet Evi bßnyesinde faaliyet gÜsteren çocuk bakbmevinin kapatbldbKb sÜyleniyor, bu doKruysa gelecek gßnlerde etßt merkezi, BakbrkÜylßler evi isimli alanlarda kapanbrsa hatta orada bir kafeterya hizmete girerse hiç WaWbrmam. Benzer ÜrneKini >skender IKdbr Parkb’nda yaWambWtbk. KulaKbma gelenlere gÜre sanatçb parkb ve spor kompleks’inde elektrik sorunu varmbW. Tenis oynamak için gelen sporsever vatandaWbmbz soyunma kabinini kullanmak istediKinde gÜrevli tarafbndan orada elektrik yok kullanamazsbn Weklinde bir uyarbda bulunmuW. Haybrdbr yapblan yerler kaçak mb ki elektrik sorunu yaWbyorsunuz?

SON YILLARIN EN ZOR SEÇ>M> 24 Haziran seçimlerine az bir zaman kala adaylarda çalbWmalarbna hbz vermeye baWladb. CumhurbaWkanlarb adaylarb Tßrkiye genelinde milletvekili adaylarb da seçim bÜlgelerinde hummalb bir Wekilde çalbWmalarbnb sßrdßrßyorlar. Seçimleri BakbrkÜy bazbnda lokal olarak deKerlendirecek olursak zor geçeceKini gÜrßyoruz. %imdiye kadar en az 20 seçim izlemiWimdir ancak hiçbir seçim dÜneminde polisin seçim stantlarbnb basarak arbede yaWandbKbnb gÜrmemiWtim. Umarbm bu tßr mßnferit olaylar tekerrßr etmez BakbrkÜylßler her zaman ki gibi huzurlu bir seçim geçirirler.

ZĂœLKANĂ? SĂ?RMEN

GĂźzel GĂźnler Yak<nâ&#x20AC;Ś Hiç umutsuz insan yaWar mb ? Umut fakirin ekmeKi derlerdi, doKruda. YaKmur herkesin Ăźzerine yaKar. Dolar 5 liraya doKru gidiyor nasbl Ăśnlenecek yĂźkseliWi bilmiyorum. Fakat bir gerçek var. CumhurbaWkanb adayb Muharrem >nceâ&#x20AC;&#x2122;nin yĂźkseliWi. Daha Ăśnceki ybllarda yapblan mitinglere bakbyorum birde bugĂźnkĂź mitinglere bakbyorum arada çok fark var. CHPâ&#x20AC;&#x2122; nin adayb Muharrem >nce çbtayb yĂźkseltti ve rĂźzgârb arkasbna alarak çok bĂźyĂźk bir oy oranbna ulaWmasb bekleniyor. Bir de Wu var. Halk artbk bir deKiWim istiyor, bunu gĂśzle gĂśrebiliyoruz. Zaten iyi yĂśnetilmediKimiz ortada. Ekonomi batma noktasbna geldi. Muhalefet iktidara gelecek bundan hiç kimse WĂźphe etmesin. Fakat çÜkme noktasbna gelen ekonomiyi adalet mekanizmasbnb, nasbl onaracaklar bilemiyorum. %eker fabrikalarb da satbldb. AtatĂźrkâ&#x20AC;&#x2122; ten yadigâr tĂźm yerler satblbyor. CumhurbaWkanb adaybmbz Sn. Muharrem >nceâ&#x20AC;&#x2122;nin mitinglerde sĂśylediKi çok doKru â&#x20AC;&#x153;Sen hiç Weker fabrikasb kurdun mu? Dedi ve ekledi. Olanlara sahip çbkacaKbn yerde onlarb satbyorsun ben cumhurbaWkanb olduKumda o satbWlarb â&#x20AC;&#x153;iptalâ&#x20AC;? edeceKini sĂśylĂźyor, çok doKru yapbyor. Ă&#x153;lke genelinde Halk mutsuz, umutsuzdu. Nasbl ki 15 vekilin >yi Partiâ&#x20AC;&#x2122;ye geçmesiyle baWladb Milat rĂźzgârb arkasbna albp gidiyor. Meclis ve cumhurbaWkanlbKb yĂźzde 50â&#x20AC;&#x2122;nin çok Ăźzerinde millet ittifakbnbn kazanacaKbnb umudunu taWbyorum ve baWlbktaki gibi gĂźzel gĂźnler yakbnâ&#x20AC;Ś Bu arada milletvekili aday listeleri YSKâ&#x20AC;&#x2122; ya verildi bazb arkadaWlar listeye giremedi. Fakat daha çok gençler asbl Ăśnemli olan birlik ve beraberlik. Partiye kĂźsmemek, daha çok çalbWmak. GßçlĂź olan her zaman kazanbr. Partiye kĂźsme, uzak durmak olamaz. Zaman gelir seni isteklerin olur ve yerine gelir. CHPâ&#x20AC;&#x2122; nin Wu anda ki yĂźkseliWi ittifakb bize gßç veriyor, heyecan veriyor. Bu arada Ramazan Bayrambnbzb kutlar, her Weyin gĂśnlĂźnĂźzce olmasbnb isterim. Not: 13349152682 TCâ&#x20AC;&#x2122;li >smail Akbulut ehliyetini kaybetmiWtir hĂźkĂźms

Ataköy Gazetesi 282  

26 senedir sürekli, ilkeli, etkili yayın... Bakırköy'de 1 numara!

Ataköy Gazetesi 282  

26 senedir sürekli, ilkeli, etkili yayın... Bakırköy'de 1 numara!

Advertisement