Page 1

CUMHUR:YET:M:Z 94 YA%INDA ÇalF?madan, Ü+renmeden, yorulmadan rahat ya?amanFn yollarFnF alF?kanlFk haline getirmi? milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hßrriyetlerini ve daha sonra da istikballerni kaybetmeye mahkumdurlar. Mustafa Kemal Atatßrk Cumhuriyet Bayram^ tßm Tßrkiye’de, d^S temsilciliklerimizde olduNu gibi Bak^rkÜy’de de coSkuyla kutland^.

SĂźrekli, Etkili, Ă?lkeli.

25

Ya Ăž Ă˝ n d SAYI: 274

BakýrkÜy’de

a

1

Numara

ATAKĂ–Y KASIM 2017

DĂźnyada Çanakkale Boaz/’n/ geçen ilk ve tek otizmli HEDEFF DĂœNYA (AMPFYONU OLMAK

F=YAT: 2

http://www.atakoygazete.com.tr Atatßrkçß DßSßnce DerneNi BaSkan^ Av.Yusuf KADIO LU; K^z^lay’^n Bak^rkÜy’deki yÜneticileri

“ASILLARINI FNKAR EDFYORLARâ€? =haleyi alan K^z^lay’^n ismini daimĂŽ Ăśnderimiz AtatĂźrk vermiStir. Bu da çok ilginç bir tesadĂźf. AtatĂźrk, K^z^lay’^n isim babas^d^r. En az^ndan bu yĂśnĂźyle halka hizmet olarak AtatĂźrk devrim ve ilkelerinin takipçisi olmas^ gereken bir kurum. =sim babalar^na ihanet ediyorlar. En az^ndan bu yĂśnĂźyle AtatĂźrk’ßn eserlerine sahip ç^kmas^ gereken bir kurum. Size inan^yorum, belediye ihaleye sokulmad^ diyorsunuz. Burada bir iS birliNi var. BĂśyle anlaS^l^yor. Bir peSkeS çekme gayreti var. =haleye fesat kar^St^rma var. Herkesin girebilmesine olanak tan^yan bir olayda sokulmuyorsa bu durum hukuken ihalenin feshi nedenidir. YazFsF 15. sayfada

Bak^rkĂśy Belediyesi 14 y^l Ăśnce Belediye taraf^ndan yapt^r^lan binalara yap^ tatil tutanaN^ tuttu.

YazFsF 11.sayfada

Bak^rkÜy Mßzik Akademisi’nden Atatßrk’ßn sevdiNi Sark^lar

ALKI(LAR SFZFN FÇFN

BAKIRKĂ–Y SPOR VAKFI’NA 387.099,37 TL CEZA Bak^rkĂśy Spor Vakf^ BaSkan^ Naci EkSi “ENer Belediye BaSkan^’n^n bilgisi varsa belediye çal^Sanlar^ onu ciddi Sekilde yan^ltm^Slar. Sizin de sĂśylediNiniz gibi belediyenin kendi krokisini kendi çizdiNi ve Fen =Sleri MĂźdĂźrlĂźNĂź ile =mar MĂźdĂźrlĂźNĂź aras^ndaki yaz^Smalar sonucunda ruhsata baNlanmas^n^ istediNi bir yerdi. BugĂźnki belediye; ayn^ kroki, yaz^Smalar ve mĂźlkĂźn kendine ait olduNundan habersiz bir Sekilde kaçak zapt^ tutarak bize 387 bin lira ceza kesti. Bize kesmekle kalmay^p alt kirac^ya da kesmiS.â€? YazFsF 14. sayfada

6ncirli Caddesi Ăźzerindeki parka yapFlan

YazFsF 5. sayfada

AKP TeSkilat BaSkan^ Dan^Sman^ MAHMUT GĂœRCAN GAZETEM:ZDE

ve parkFn adeta tamamFnF kaplayan ĂœĂ§ dĂśnem Ak Parti Bak^rkĂśy =lçe BaSkanl^N^ gĂśrevi yapan Mahmut GĂźrcan gazetemizi ziyaret etti. =lçe baSkanl^N^ gĂśrevinden sonra da aktif siyasetten kopmayan GĂźrcan, halen MYKY ĂźyeliNinin yan^nda Ak =stanbul BĂźyĂźkSehir Belediye BaSkanl^N^, Parti Bak^rkĂśy Belediyesi’ne gĂśnderdiNi yaz^da TeSkilatlardan “BaSkanl^N^m^za ait olan ve Bak^rkĂśy Sorumlu Genel Merkez Uygulama =mar Plan^’nda â€˜Ă§ocuk BaSkan bahçesi’ fonksiyonunda olan yerin 775 Yard^mc^s^ say^l^ yasa doNrultusunda encĂźmen karar^ Mustafa AtaS’^n al^nmas^ beklenmeden y^k^m iSleminin dan^Smanl^N^ yap^lmas^ ve neticesinden BaSkanl^N^m^za ve gĂśrevini ilgisine bilgi verilmesi hususunu rica yĂźrĂźtĂźyor. ederimâ€? diyor.

YAZ KAFE’YE YIKIM KARARI

YazFsF 9. sayfada

YazFsF 19. sayfada


3

Meral AK(ENER GENEL BA(KAN

AYIN YAZISI

GURURLUYUZ

Uzun süre gündemde olan Meral AkSener’in baSkanl^N^nda kurulan parti 25 Ekim günü resmiyet kazand^. Kurulan Partinin ad^ =Y= PART=. Logosu parlayan güneS olan =Y= Parti kuruluSunda konuSma yapan AkSener “Türkiye iyi olacak” dedi ve 200 kiSilik kurucular kurulunu aç^klad^. AkSener konuSmas^nda “Adil bir Türkiye istiyoruz =Y= Parti’yle güçleneceNiz. Mutlu bir Türkiye olacaN^z. Türkiye ile ilgili yap^lan araSt^rmalar Sunu gösteriyor; Türkiye yorgundur, millet yorgundur, devlet y^pranm^St^r. Siyasal iklimin deNiSmesi tek yoldur. O ç^kar yol biziz, o ç^kar sizsiniz, o ç^kar 80 milyon Türk Milletidir.” dedi.

1

8

2

7 3a 6

5

4

:Y: PART: ’N2N LOGOSU PARLAYAN GÜNE

VE ANLAMI 1 GELECEK

5 KARARLILIK

2 ADALET

6 BFLGF

3 CESARET

7 MEDENFYET

4 ZENGFNLFK

8 UMUT

Y

2NSANLIK YEN2L2K 2Y2L2K

Cumhuriyetimizin 94. KuruluS Y^l^ bu y^l özlediNimiz törenlerle kutland^. Her Seye raNmen doNudan bat^ya, kuzeyden güneye tabii ki Bak^rköyümüz’de, ülkemizin her yan^nda büyük bir coSku vard^. =nsanlar An^tkabir’e s^Nmad^... Atatürkümüzün, onunla Özcan Atamer birlikte kurtuluS mücadelesine kat^lanlar^n deNeri bir kez daha tam anlam^yla anlaS^ld^ ve tescillendi. Atatürk taraf^ndan Bak^rköy’e iskan ettirilen bir baban^n oNlu olarak ne kadar iftihar etsem azd^r. BaSta Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaSlar^n^ ve Sehitlerimizi bir kez daha minnet ve sayg^yla an^yorum. Nur içinde yats^nlar... Türkiye’nin hemen her yerinde olduNu gibi Bak^rköy’de de sapla saman birbirine kar^Sm^S durumda. Bir tarafta y^llard^r adeta toplumun kan^n^ emenler her türlü rezalete imza atmaya devam ederken, diNer tarafta hiçbir menfaat gözetmeden toplumun tamam^n^ ilgilendiren konularda mücadelesini sürdüren bir avuç insana karS^ ç^kanlar, onlar^ karalamaya çal^Sanlar... Bu davran^S içinde olanlar^n çoNunluNunu siyasi meftalar oluSturuyor. Büyüklerimiz ne demiSler “huy can alt^ndad^r”. Bu karakterde olanlar^n canlar^ ç^kmadan davran^Slar^ndan vazgeçmeleri mümkün görülmüyor. Bu gibilerine birilerinin ç^k^p “dur” diyecekleri günler yaklaS^yor. Her zaman söylüyoruz herkes yasal haklar^n^ b^kmadan, usanmadan kullansa bu gibilerin toplumun içinde bar^nmalar^ mümkün olabilir mi? Tabii ki olamaz. Ülkemizde hakl^n^n yan^nda yer alana ve yasal haklar^n^ kullananlara iyi gözle bak^lm^yor. Öküz alt^nda buzaN^ aramaya baSl^yorlar. ENer kiSi kendinden eminse tüm karalamalara ald^r^S etmeden hak ve hukuk aramaya devam ediyor. Merak etmeyin sonuçta zafer hakl^n^n yan^nda yer alan ve “hukuk”u arayanlar^n olacakt^r. Özellikle CHP’nin, iktidarda olan Bak^rköy’de bizi yönetenlerin kanunsuz davran^Slar^n üzerine gitmesi gerekmez mi? Sizce öyle mi oluyor? Bizi yönetenlerin büyük bölümü oturduklar^ koltuklar^ndan hiç ama hiç kalkmayacakm^S gibi hareket ediyor. )öyle bir çevrenize bak^n o koltuklarda bugüne kadar kimler oturdu. )imdi kaç tanesi aram^zda dolaSabiliyor. Kaç^n^ sevgi ve sayg^yla an^yoruz? Günümüzde koltuklara oturan baz^lar^n^n karakterlerinin nas^l deNiStiNini, zamana uyduklar^n^ görüyor, onlar^n ad^na üzüntü duyuyoruz ve buradan uyar^ görevimizi yaparken de ileri ki günlerde, devran döndüNünde insan içine ç^kacak yüzlerinin kalmayacaN^n^ hat^rlatmak istiyoruz. Büyüklerimiz ne derdi “para ile her Seyi sat^n alabilirsiniz. Ancak Seref ve haysiyetinizi kaybettiNinizde onu para ile al^p yerine koyamazs^n^z.” Bizden bir kez daha hat^rlatmas^... Gazetemizi ve bu köSemizi hiçbir koSulda kiSisel sorunlar^m^z için kullanmad^k. )imdi size bahsedeceNim konu çok say^da okuyucumuzdan ald^N^m tepkiler üzerinedir. 7-8 K^s^m’daki Vakf^n kurucusu benim. Ancak uzun y^llard^r vakf^n baSkan^ Sefa Birinci’dir. Yapt^klar^na dayanamad^N^m ve kendisini de oradan uzaklaSt^ramad^N^m^z için, 2017 y^l^ Haziran ay^ndan bu yana vakf^n yönetiminde olmad^N^m gibi, o günden bu yana önünden dahi geçmiS deNilim. Oradaki tüm olumsuzluklardan Sefa Birinci ve yandaSlar^ sorumludur. 100 öNrenciye her ay 200 TL burs veren, diNer konularda ihtiyaç sahiplerine yard^m eden, yol gösteren vak^f bu gün maalesef burs veremediNi gibi hiçbir etkinlik de yapamamaktad^r. Birkaç ay daha sabredin. Topluma yap^lan ihanet kimsenin yan^na kalmaz. Bu tipleri gün gelir toplum cezaland^r^r. O günler geldiNinde kaçacak delik ararlar ama bulamazlar. Vakf^n eski günlerine kavuSmas^, sizlerin de desteNi ile yak^nd^r. Tüm okuyucular^ma mutlu, huzurlu ve saNl^kl^ günler dilerim.

B2R UYARI Gazetemizde muhabir olarak çal^San, iSlediNi suç nedeniyle gazetemize geri dönülemez zarar veren Yavuz ARPACIK’a açt^N^m^z dava sonucu yasalar gerekli cezay^ verdi. Ancak bu kiSi hala okuyucular^m^z^ arayarak borç para istemektedir. Bu kiSinin gazetemizle hiçbir iliSkisi yoktur. B=L=N VE ONA GÖRE DAVRANIN... e-mail: ozcanatamer@atakoygazete.com.tr


5 5

Bak^rköy Müzik Akademisi’nden Atatürk’ün sevdiNi Sark^lar

ALKILAR S2Z2N 2Ç2N

Cumhuryetimizin kuruluSunun 94. y^l^ nedeniyle Bak^rköy Müzik Akademisi =spirtohane Kültür Merkezi’nde Atatürk’ün sevdiNi Sark^lar^ seslendirdi. Faruk Salgar’^n yönettiNi konsere ilgi büyüktü. Sayg^ duruSu ard^dan =stiklal MarS^’n^n söyleminden sonra baSlayan konserde, Berkme Meyman “Yan^k Ömer”, TuNba Arslankale “Yeni Cami Avlusunda”, Özge Hatayl^ “Eklemedir Koca Konak”, Özge K^l^ç “Bülbülüm Alt^n Kafeste” ve Selin Yücesoy “Bir F^rt^na Tuttu Bizi” eserlerini seslendirdi. Konserde ayr^ca Atatürk’ün sevdiNi sekiz eser daha seslendirildi.

Faruk Salgar da “)ahane gözler Sahane” parças^n^ seslendirdi. Konsere kat^lanlar, konserin son eserleri olan Mülkiye MarS^, HoSgeliSler ola Mustafa Kemal PaSa ve Onuncu Y^l MarS^’na Bayraklar^n^ sallayarak eSlik ettiler. Konser sonunda izleyiciler Gençlik Korosu’nu dakikalarca adeta alk^S yaNmuruna tuttu. Bak^rköy Belediye BaSkan^ Bülent KerimoNlu da Cumhuriyet Bayram^ nedeniyle program^n^n yoNunluNundan konser öncesinde Müzik Akademisi’ni ziyaret ederek baSar^ temennilerinde bulundu.7 5

Eitim Öncüsü

Fevzi ALTU" :le Tarihe Yolculuk

K^r^m doNumlu olup, =stanbul RüStiye’den mezun olduktan sonra yaSam^n^ Türk çocuklar^n^n eNitimine adayan “Fevzi AltuN FotoNraf Sergisi” YeSilköy 2001 kolejinde sanat sevenlerle buluStu. Serginin aç^l^S kokteylinde Fevzi AltuN’un torunu =nci AltuN’u EskiSehir Emel K^r^m Vakf^ BaSkan^ Zafer Karatay, Beylikdüzü Belediyesi Sanat Dan^Sman^ Erhan Baylad^ ve sanatseverler yaln^z b^rakmad^. 1878 y^l^nda K^r^m’da dünyaya gelen Fevzi AytuN, 1898 y^l^nda ailesi ile birlikte Osmanl^ topraklar^na göç ederek EskiSehir’e yerleSti. =stanbul’un iSgali s^ras^nda kapal^ kalan YeSilköy Mektebine Cumhuriyet’in ilan^ sonras^nda baSöNretmen olarak atanan AltuN, 10 y^l süreyle bu okulda görev yapt^. AltuN’un yaSam^ ve öNretmenliNi süresinde çektiNi fotoNraflar^ torunu =nci AltuN küratörlüNünde 2001 kolejinde sergilendi. Sergi hakk^nda görüSlerini ald^N^m^z =nci AltuN, eski bir YeSilköylü olduNunu halen ABD’de yaSam^n^ sürdürdüNünü söyleyerek “Dedem Fevzi AltuN, YeSilköy’de eNitim öncülüNü yapm^S ve YeSilköylüler’in ayd^nlanmas^nda önemli rol alm^S biridir. Sevgili Turgay Tuna YeSilköy’le ilgili bir kitap ç^karm^St^. O kitapta okullar^n çok fazla yer almad^N^n^ fark ettiNimde 1920-1940 y^llar^ aras^nda dedemin çekmiS olduNu, özellikle öNrenci çocuklar^n ön planda yer ald^N^ fotoNraflarla ilgili

Merkezi EskiSehir’de bulunan Emel Vakf^’n^n da katk^lar^yla sergimizi açt^k. =nan^yorum ki bu sergi tarihe ^S^k tutacak ve eski YeSilköylüler’in yan^ s^ra Bak^rköy merkezde bulunan Adile Sultan Mektebi’nde çekilmiS olan fotoNraf o y^llar^n hat^rlamas^na vesile olacakt^r.” dedi.

E+itim Dostu Hilmi Nakipo+lu

bir sergi yapmay^ planlad^m. Hedefimiz 2015 y^l^nda bu sergiyi açmakt^. YaSanan baz^ aksakl^klar sürenin uzamas^na neden oldu.

Fevzi AltuN, fotoNraf sergisine kap^lar^n^ açan 2001 koleji kurucusu Hilmi NakipoNlu, kendi deyimi ile tam bir eNitim hovardas^ olduNunu söyleyerek “as^l iSimiz müteahhitlik yaklaS^k elli y^ld^r inSaat iSleriyle uNraS^yoruz. Bununla birlikte otuz y^ll^k bir süredir de eNitim camias^n^n içimdeyim. Bunun yan^nda da profesyonelce olmasa da çok iyi bir fotoNrafç^y^m. Turgay Tuna arac^l^N^ ile tan^St^N^m^z =nci AytuN ile yaklaS^k bir y^ld^r kontak halindeydik. Sergiyi ilkbaharda açmay^ planlam^St^k. Ancak o dönemde de çok özel bir sergi olan “Ustalara Sayg^” gecesini düzenlemiStik. Hemen sonras^nda da Ramazan ay^ denk gelince sergiyi açmak bu güne k^smet oldu. ENitim ve fotoNraf gündeme geldiNinde beni heyecan kaplar. Hele böylesine anlaml^ tarih kokan bir sergiye ev sahipliNi yapmak bana ayr^ bir heyecan, ayr^ bir haz verir. Bu tür etkinliklere kap^lar^m^z her zaman aç^kt^r” dedi. YeSilköy’de bir eNitim öncüsü Fevzi AltuN, tarihi fotoNraf sergisi 17-30 Ekim tarihleri aras^nda sanat sevenlerin izlenimine sunuldu.


9

Hncirli Caddesi Ăźzerindeki parka yaphlan ve parkhn adeta tamamhnh kaplayan

YAZ KAFEâ&#x20AC;&#x2122;YE YIKIM KARARI BakPrkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;deki parklarPn tamamPnPn kafelere dĂśnĂźEtĂź<Ăź haberimiz Ăźzerine yĂźzlerce okurumuz arayarak â&#x20AC;&#x153;Parklar kafeye dĂśnmĂźE durumda. BanklarPn yerini sandalye ve masalar almPE. Ă&#x2021;ocuk oyuncaklarP tamamen kaldPrPlmPE veya gĂśstermelik hale getirilmiE. KPsaca tabiatla baEbaEa geçirece<imiz alanlar paralP hale getirilmiEâ&#x20AC;? diyorlar. ikayetler Ăźzerine BĂźyĂźkEehir Belediyesi harekete geçerek ,ncirli Caddesiâ&#x20AC;&#x2122;ndeki BeEir GĂś<ĂźE ParkPâ&#x20AC;&#x2122;nPn adeta tamamPnP kaplayan kafe ile ilgili yPkPm kararP verdi ve BakPrkĂśy Belediyesiâ&#x20AC;&#x2122;ne gere<i için tebligat gĂśnderdi. ,Ete o tebligat...

Parkh içinde bulunan â&#x20AC;&#x153;Yaz Kafeâ&#x20AC;? isimli i^letmede in^ai faaliyet gĂśrĂźldĂźTĂź ve bu durumun imar

BakhrkÜy Hlçesi Kartaltepe Mahallesi Hncirli Caddesi ßzerinde 90/IA numaralh yerde Be^ir GÜTß^

YĂśnetmeliTinin 4. maddesinin vvvv-1. bendinde; â&#x20AC;&#x153;Ă&#x2021;ocuk bahçeleri: Ă&#x2021;ocuklarhn oyun ve dinlenme ihtiyaçlarhnh kar^hlayan, bitki ĂśrtĂźsĂź ile çocuklarhn oyun için gerekli araç gereçleri, toplamda 6 m²â&#x20AC;&#x2122;yi geçmeyen bĂźfe ile sĂźs havuzu, pergola ve genel tuvalet dh^hnda ba^ka tesis yaphlamayan alanlarhâ&#x20AC;? olarak tanhmlanmh^thr. Bu doTrultuda tasarrufu Ba^kanlhThmhza ait olan ve ana arterde kalan, 08.03.2004 tasdik tarihli BakhrkĂśy Merkez Uygulama Hmar Planhnda â&#x20AC;&#x153;çocuk bahçesiâ&#x20AC;? fonksiyonunda olan yerin 775 sayhlh yasa doTrultusunda encĂźmen kararh alhnmash beklenmeden yhkhm i^leminin yaphlmash ve neticesinden Ba^kanlhThmhza ve ilgisine bilgi verilmesi hususunu rica ederim.

mevzuathna aykhrh olduTu iddia edilerek gereTinin yaphlmash ilgili dilekçe ile talep edilmektedir. Ba^kanlhThmhz ar^ivinde bulunan halihazhr haritalarda, bahse konu alanda 20m²â&#x20AC;&#x2122;yi geçmeyen mevcut bĂźfenin bulunduTu ancak, yerinde yaphlan kontrolde eski yaphnhn kaldhrhldhTh, yerine yakla^hk 250m² oturumlu kafe yaphldhTh ve BakhrkĂśy Belediye Ba^kanlhTh tarafhndan 18.12.2015 tarihli kira sĂśzle^mesi ile kiraya verilen çocuk bahçesi alanhnhn kafeterya olarak i^letileceTi anla^hlmaktadhr. 30.09.2017 tarihli Planlh Alanlar Hmar

CHP'DEN BAKIRKĂ&#x2013;Y'DE SPOR Ă&#x2021;ALI-TAYI Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Spor Kurulu tarafhndan dĂźzenlenen Hstanbul Spor Ă&#x2021;alh^tayh, BakhrkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;de gerçekle^tirildi. BakhrkĂśy Belediyesi ev sahipliTinde ve BakhrkĂśy Belediyesi Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkeziâ&#x20AC;&#x2122;nde dĂźzenlenen toplanthya CHP Genel Ba^kan Yardhmchsh Yasemin Ă&#x2013;ney Cankurtaran, CHP Hstanbul Hl Ba^kanh Cemal Canpolat, BakhrkĂśy Belediye Ba^kanh BĂźlent KerimoTlu, CHP Parti YĂśneticileri, spor ve bashn camiashndan çok sayhda davetli kathldh. CHP Genel Ba^kan Yardhmchsh Yasemin Ă&#x2013;ney Cankurtaran, Ăźlke çaphnda gerçekle^tirilecek toplanthlarhn amachnhn spor kĂźltĂźrĂźnĂź ve ekonomisinin gĂśzden geçirilerek yaphlandhrhlmash için çalh^mak olduTunu belirterek siyasetten sporu çhkarmak gerektiTini vurguladh. Cankurtaran; â&#x20AC;&#x153;CHP bĂźnyesinde spor kurulu olu^turduk. Bu kurul arachlhTh hem kendi spor politikalarhmhzh olu^turmak hem sporcularhn sesi olmak hem de spor camiashnhn sorunlarhnh meclise ta^hyarak çÜzĂźm Ăźretmek adhna çalh^malar yapacaThz. TĂźm spor dallarh Ăźzerinden toplumun spor kĂźltĂźrĂźne kathlhmh saTlayarak uluslararash rekabette spor ile sĂśz sahibi olacaThz. Ă&#x153;lke genelinde yapacaThmhz bu tĂźr toplanthlarla belediyelerle de ortak çalh^arak Ăźlkemizi sporla anhlan bir Ăźlke haline getireceTiz.â&#x20AC;? dedi.

BakhrkĂśy Belediye Ba^kanh BĂźlent KerimoTlu toplanthnhn açhlh^hnda bir konu^ma yaparak â&#x20AC;&#x153;CHP Genel Merkeziâ&#x20AC;&#x2122;nin koordinasyonunda gerçekle^tirilen bu çalh^tay ile CHPâ&#x20AC;&#x2122;li belediyelerin spora bakh^ açhshnh sizlerle payla^ma fhrsath bulduTumuz için te^ekkĂźrlerimi sunuyorum. Siyasette dostluk ve karde^liTi benimsediTimiz gibi sporda da evrensel deTerlerle dostluk, barh^ ve beraberlik vurgusu yaphyoruz. Sporun birle^tirici gĂźcĂź vardhr. Ve kesinlikle sporda ba^arhlh olmamhz için siyasetin spor yĂśnetimine mĂźdahale etmemesi gerekmektedir. Belediye olarak Ăźcretsiz spor kurslarhmhzda dahil 18 ayrh bran^ta her yhl 7000 sporcuya hizmet ediyoruz.â&#x20AC;? dedi. Toplanth, Divan Ba^kanlhThnh Cemal Kapanâ&#x20AC;&#x2122;hn yapthTh ve aralarhnda Arif Khzhlyalâ&#x20AC;&#x2122;hn, Abdullah Kaya, Samiye Genç, Ayberk YaThz ve Ay^e Athlâ&#x20AC;&#x2122;hn yer aldhTh kurul Ăźyelerinin sunumlarhyla devam etti.


10

* Çok deTerli okurlarhm, dostlarhm. Geçmi^ aylardaki tüm yazhlarhm çevre katliamh ile yerel yönetimlerin yetersiz hizmetlerini anlatmak olmu^tur. Bu defa yine aynh konularda khsa ele^tirmeler yapacak sonra da daha yoTun bir hale gelen Türkiye’mizin bölgede çözülmesi kolay olmayan sorunlarh “OrtadoTu dahil” meselelerini sizlerle payla^mak istiyorum.

N YA  A M IIN

ND E N

Ç N

* Konulara girmeden Türkiyemiz’in önemli bir siyaset ve devlet adamhnhn ya^adhTh, ya^amakta olduTu hastalhk durumunu sizlerle payla^mak isterim. Üyesi olmaktan ve yhllardhr oy vermekten onur duyduTum Atatürk’ün kurduTu CHP eski ba^kanh Sayhn Deniz Baykal’a buradan acil ^ifalar diliyor, dualar ederek aile mensuplarhna da geçmi^ olsun diyorum.

KAYNAYAN BÖLGE PÇPNDEYPZ * DeTerli dostlar, hemen güney shnhrh biti^iTimizde bir devlet kurma te^ebbüsleri gözlemekteyiz. Hepiniz biliyorsunuz ki bu bölgede birileri kendi çhkarlarhna uygun, birle^tirmeler, yeni sözle^meler ve desteklerle çhkarlarhnh kovalamaktadhrlar. Ta 1938-39 yhllarhnda te^ebbüse geçilen OrtadoTu entrikalarh yeniden ate^lenmek, bölge enerji kaynaklarhna sahip olmak isteklerini görmekteyiz. Bu arada yeni anla^malar hem iki yüzlü olarak hem de uluslararash ili^kilere uymayan biçimde dost görünen (AYI POSTUNA BÜRÜNENLER) etrafta dola^hyor, çevremizi ate^ duvarhna çeviriyorlar. Ayrhca 40 yhldhr sonu gelmeyen bir terör örgütü tarafhndan da sürekli Türk gençleri, subayh, polisi ve sivilleri kalle^çe katledilmektedir. DiTer tarafta yoksulluk ve geçim zorluTu cenderesinde khvrananlar, buna raTmen Türkiye’de a^ ve i^ bulamayan hatta çok daha fazla zengin olanlar da dahil 20 milyona yakhn Türk vatanda^h yabanch ülkelere kaçhyor, yerle^iyor, mal mülk ediniyor. Bir khsmh da i^ arhyor. Öz vatanda^hmhz, öz vatanhmhzdan kaçarken gidemeyenlerin de ülke içinde yoksulluk fukaralhk althnda ezilmekte, ama yüzde 20 bir kesim ise süper bir çhlghnca ya^am sürmektedir. Bunun yanhnda Suriye ve ba^ka yabanch memleketlerden gelen vatanda^lar her türlü ilgiyi ve yardhmh görmekte, doktoru ilach hastanesi hatta aylhk ücreti de kendilerine bedelsiz verilmektedir. Sorarhm ^imdi. Allaha reva mhdhr bu durum? Tarhm ve hayvanchlhk iflas etmi^, etimizi Shrplardan buTdayhmhzh Rusya ve Kanada’dan hatta hayvan samanhnh bile ithal eder konumundayhz. Bütün bunlar ayrhca Türkiye’nin her tarafhndan her gün ölüm hadiseleri, tecavüzler, yolsuzluklar haberi gelirken son günlerde hiç de ölümlü olmayan “zaten yaphlabilen” bir müftülük nikahh gündeme yaph^mh^thr. Oysa anayasamhzda bu konuyla ilgili maddeler de resmi nikahtan sonra isteTe uygun dini nikahhn da yaphlabileceTi hususu mevcuttur. Bunun aksini

bazh mahallelerdeki eksik ve yanlh^larh, yaphlmash gereken i^leri bir önceki yazhmda vurgulamh^ ve takriben bir yhl önce bu sorunlar bizzat belediye ba^kanhmhza verilmi^ti. Üzüntüyle belirtmeliyim ki bu sorunlarhn hepsinin yaphlmadhThnh izleyerek üzüntüm devam etmektedir. Bu sorularhn bazhlarhnh Ye^ilköy halk ve esnafhndan elimizdeki gazeteden okuyabilir anlayabilirsiniz. Belediye hizmetleri konusunda ^unlarh da ilave etmek gerekir; geçmi^ belediye yönetici ve ba^kanlarh ilçeye Bakkart, Bakgem, Botanik Park, Leyla Gencer Opera ve Kültür Sanat Merkezi, nikah salonu, modern bir ya^lhlar yurdu, meclis salonu yaparak halkhmhza hizmet edenler olmu^tur. ,imdilerde ise lütfen bu kurum ve kurulu^lara benzer herhangi bir tesis yaphlmh^ halka kazandhrhlmh^ mhdhr? Cevabhnh takdirinize bhrakhyorum ve ^unu söylüyorum; halk her ^eyi görüyor, deTerlendiriyor, gözleri ve zihinleri açhk olarak takdirini yaphyor.

CHP ÖRGÜTÜNDE DELEGASYON SEÇPMLERP

Fikret TORAMAN

TÜRKHYEMHZ CENDEREYE GHRDH BELEDHYE HHZMETLERHMHZ CHP TABAN ÇALI,MALARI yapan yani resmi nikahshz olanlar 230. Maddeye göre cezalandhrhlmaktadhrlar. O halde nedir bu tela^ ne yaphlmak istenmektedir? Laiklik, cumhuriyetçilik yok mu oluyor yoksa? Bazh çok bilenler kilisedeki nikah khymalarhnh bizim dini nikahla karh^thrhyor. Ve bu usulü camilerimize ta^hmayh arzuluyorlar. Aslhnda bu olay hakkhnda ^öyle dü^ünmekte yarar var; acaba hala devletin en derin khyhlarhna kene gibi yaph^an son yhllardaki moda dinci örgüt halen devlet yönetiminde söz sahibi midir? Hasretini duyduTumuz demokrasiyi laikliTi ortadan kaldhrhlmash isteTi midir yoksa? Hnanchn insan ya^amhndaki özgün, vazgeçilmez yerinin de bilincindeyiz; ancak kar^hmhza zamanshz ve gereksiz müftülük nikahh ve olayh siyasi kaynaklh bir sömürü olduTunu dü^ünüyor ve çok üzülüyoruz. “Herkes gider Mersin’e biz gideriz tersine”…

BELEDPYEMPZDEKP HPZMET EKSPKLPKLERP Bakhrköylüler’in seçmi^ olduklarh ve kendilerine en yakhn hizmet kurumu bildikleri belediyemizin

DeTerli dostlar; insanlarhmhn yüzde 60 ile 70’i siyasetle ilgilenmekte memleketin hayrhna yaphlacak i^leri güzel veya çirkin olaylarh yakinen de gözlemlemektedir. Bu cümleden olarak tabanh düzgün, örgütlü, özverili, dinamik, kendi çhkarlarh dh^hnda önce Cumhuriyet’e, Atatürk ilkelerine sonra da insanlarhna hizmet arzusu hissetmeyen partiler tavanda mutlaka shkhnthlar çekmek zorundadhr. Her dönemde mahalle seçimlerinde kavgalar, çeki^meler, yörecilik, ahbap çavu^ dostluTu ve grupla^malar ortaya çhkmakta, bir ba^ka grupla dala^arak bence parti tabanlarhnh zayhflatmaktadhrlar. 44 yhldhr ya^amhmh sürdüTüm kendi mahallem Ye^ilköy’de yaphlan ve bundan önceki delegasyon seçimlerindeki entrikaya benzeyen gerçek partililerden ve gerçek halktan uzak gizli bir ^ekilde yaphlan ve seçimin son gününde ortaya çhkarhlan listelerle yanlh^ bir biçimde tabanlar olu^turulmaktadhr. Bu karga^alhklarh partimizin merkezi mutlaka çözmeli, delegasyon seçimlerinde çhkar bloklarh yanhnda olmayan merkez yöneticilerinden mü^ahitler bulundurmalhdhr. Bu konuda ki^isel meselem ve ki^isel delegeliTim söz konusu deTildir. Çünkü ben 1954 yhlhndan beri partime oy vermi^ mahallemden 5-6 defa belediye seçilmi^, ilçe yönetiminde yönetici olmu^, Hstanbul ilinde de komisyon ba^kanlhTh yapmh^ olarak görevimi yapmh^ ve arthk tamamlamh^ durumdayhm. Hiçbir ki^isel hedefim de olmaz olmayacakthr. Yarhm ashrlhk partimin içindeyim. Bu ya^tan sonra elimden gelen her ^eyle içinde kalacaThm çalh^maya devam edeceTim. Ya^ashn Türkiye, ya^ashn Cumhuriyet, ya^ashn Laiklik. Herkese saTlhk ve mutluluklar dilerim...

-

Ak Parti Meclis Üyesi Servet Toraman; “BÜFE Bakhrköy Belediyesi; Cevizlik Mahallesi’nde Fahri Korutürk ve Ebuzziya Caddesi üzerinde hizmet veren 5 büfenin sözle^mesini yaya geçi^ini engellediTi, gürültü ve koku yapthTh gerekçesiyle yenilemedi. Araç trafiTine kapalh caddelerdeki söz konusu i^ yerlerine “i^ yerlerinizi 24 saat içinde bo^althn” yazhlh gerekçeli tebligat gönderilmi^. Aradan 24 saat geçmeden Bakhrköy Belediyesi sabaha kar^h yhkhm i^lemini gerçekle^tirdi. H^ yerlerinin yhkhlmashna tepki gösteren çalh^anlar zabhta ekiplerine ta^la saldhrdh. Çok sayhda i^ makinesi ve kamyonetin camlarhnhn khrhldhTh olaylara polis ekipleri müdahale etti. Ya^anan olaylar sonrashnda Ak Parti Meclis Üyesi Servet Toraman, konuyu meclise ta^hdh.

Yasal Süre Dolmadan YPkPm Olmaz Toraman, mecliste yapthTh konu^mashnda yhkhmlara kar^h olmadhklarhnh, ancak uygulamanhn yanlh^ olduTunun althnh çizdi. Halk arashnda yhkhmlarhn

YIKIMLARI DORU, UYGULAMA YANLI-”

HBB tarafhndan yhkhldhTh alghshnhn olu^tuTunu söyleyen Toraman, bunun gerçekleri yanshtmadhThnh söyleyerek ba^ladhTh konu^mashnh “Bir yanlh^h düzeltmek istiyorum. Meydandaki 5-6 büfenin Cumartesi günü yhkhmhndan dolayh insanlara söylenen bir ^ey var. Hnsanlarda, büfeleri Büyük^ehir Belediyesi’nin yhkthThna dair bir algh var. Ve gelip tepkilerini bize söylüyorlar. Burash Bakhrköy Belediyesi’ne ait bir yerdir ve yhkhmhnda Büyük^ehir Belediyesi’nin herhangi bir katkhsh yoktur. Bu yanlh^ anla^hlmanhn olmashnh istemiyoruz. Yhkhmh yapabiliriz. Biz kaçaklara ve uygunsuz i^lere hiçbir zaman kar^h deTiliz. Bilhassa da Bakhrköy’ün ve insanlarhn

çhkarlarhnhn dü^ünüldüTü bir yerde biz her ^eye varhz. Bugüne kadar da yapthThmhz siyasi ele^tirileri de Bakhrköy adhna iyi bir ^ey olmu^sa biz onun her zaman yanhnda olduk. Fakat yaphlan yhkhmhn yanlh^ yöntemlerle olduTunda da kar^h çhkmak zorundayhz. Hnsanlara burada ümit veriyorsun yhllardhr ticarethanesini çalh^thrhyorsun. Yakla^hk dört yhldhr sessiz kaldhThnhz büfelere 24 saat içinde orayh bo^atmashnh söylüyorsun. Cuma günü i^letme sahiplerine tebligat yollayhp Cumartesi gecesi sabaha kar^h yhkmak hakshzlhkthr. H^letme sahiplerine bir haftalhk müddet verilmeli veya uyarhlmalhydh. Bu i^in 24 saatte yaphlmashnhn sosyal belediyecilik ve adaletle ili^kisi olamaz. Bakhrköy’de ruhsatshz i^letilen kafe ve büfeleri de kontrol etmeniz lazhm.” ^eklinde bitirdi.Yhkhmlar sonrash nabzhnh yokladhThmhz birçok Bakhrköylü vatanda^lar da yhkhmlarhn doTru bir karar olduTunu ancak yaphlan uygulamanhn yanlh^ olduTu dü^üncesindeler. Bununla shnhrlh kalmayan vatanda^lardan bazhlarh yhkhm i^inden sonra buralar ba^ka ^ahhslara yeniden ihale edilirse ^a^hrmayalhm ^eklinde çekincelerini de dile getiriyor.


11

Çanakkale Bo1azD’nD geçen ilk ve tek otizmli

HEDEF3 DÜNYA AMP3YONU OLMAK Pronman M. Can Demirci’nin Hedefi Dünya -ampiyonluu

olduTum ve gereken desteklerin saTlanmash için ilgili yerlere talimatlar verildi. Ancak ^imdiye kadar olumlu bir sonuç alamadhk. 2010 yhlhnda Gençlik ve Spor BakanlhTh’na gittik. Bakan Faruk Bey’di ve 75 bin liralhk havuz masrafhmhzhn olduTunu söyledik. Hemen ilgileneceTini söyledi ve Spor Toto Müdürü’nü aradh, tüm masraflarhmhzh kar^hlamashnh söyledi. Hlgili birime gittiTimizde Bakan’hn talimath olmashna raTmen sadaka verir gibi “Biz size sadece 3 bin lira verebiliriz” dediler. Böyle bir ^ey kabul etmemiz mümkün mü? Can ve Can gibi özel sporcularhn aylhk harcamalarh ortalama 5 bin lira civarhnda. Cumhurba^kanhmhz sayhn R. Tayyip ErdoTan ile ileti^ime geçme fhrsathm olduTu takdirde özel sporcu ve ailelerinin ya^adhTh shkhnthlarh kendisine ileteceTim. Hnanhyorum ki Cumhurba^kanhmhz ya^anan sorunlarhn tümünü a^mak için gerekeni yapacakthr.

Geçti<imiz günlerde Antalya Belek’te gerçekleEen engelsiz ve engellilerin birlikte katPldP<P, 1300 kiEilik triatlon yarPElarPnda kendi kategorisinde birinci olarak “,RONMAN” demir adam unvanPnP alan hafif otizmli (Asperger Sendromlu) Muammer Can Demirci’yi daha yakPndan tanPmak için babasP ,rfan Demirci ile bir söyleEi gerçekleEtirdik. YaptP<PmPz söyleEide Demirci, Can’Pn oldukça azimli ve baEarPlarPyla mutlu oldu<unu belirterek hedeflerinin Dünya Eampiyonlu<u oldu<unu söyledi. SayVn Jrfan Demirci, özel çocuklarVn bakVmVnVn ne denli zor oldu=unu biliyoruz. Ancak Can’Vn baGarVsVnV da kVskanmamak mümkün de=il. Bu baGarVnVn temeli nedir? Hangi aGamalardan geçerek Gampiyonluklara ulaGtVnVz? Can 1990 doTumlu, sporla tanh^madan önce 19 ya^hnda 152 kilo civarhndaydh, ^imdi 75-80 arash deTi^kenlik gösteriyor. 2.5 ya^hna kadar yürüyemiyor ve konu^amhyordu. Bunun sebeplerini anlamak için birçok doktora götürdük. Bu süreç 2009 yhlhna kadar sürdü. Kendi khzh da otizmli olan bir arkada^hmhz bize Sapanca Khrphnar’da özel çocuklarhn spor ile tanh^mashna imkan saTlayan Sportizm Merkezi’nin olduTunu söyledi. Gittik merkezi gördük tam da aradhThmhz tarzda bir yerdi. Can’hn merkezdeki eTitimine ba^ladhThnda biz yanhnda olmadan kalamayacaThyla ilgili korkularhmhz oldu. Fakat 2-3 ayhn sonunda oraya adapte olmaya ba^ladh. Hocalarhyla birlikte 7/24 vakit geçirdikleri disiplinli bir kurumdu. Burada aldhTh eTitim sonrash girdiTi yarh^malarda ba^arhlar geldi.

CumhurbaGkanVna ulaGamamanVz durumunda bu sorunlarVn üstesinden gelmenin baGka yolu yok mu?

Can sporla tanVGtVktan sonra hangi yarVGmalara katVldV? Önemli dereceleri nelerdir? Can, özel çocuklar milli sporcu unvanh ta^hyor. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yüzme Milli Takhm Sporcusu. Ülkemizi yurt dh^hnda ba^arhlh bir ^ekilde temsil ediyor. ,imdiye kadar yurt içinde aldhTh derecelerinin yanhnda yurt dh^hnda ula^thTh en iyi derecesi Avrupa ikinciliTi. Bunun yanhnda farklh bran^larda takhm halinde kazandhTh madalyalarh da var. Alth buçuk kilometrelik Çanakkale BoTazh’nh 30 ATustos Zafer Bayramh’nda 48 dakikada rekor khrarak geçen

Türkiye ve dünyada ilk ve tek otizmli sporcu. Yüzlerce normal sporcularla birlikte kathldhTh yarh^mada kendi bran^hnda birinci olurken genel klasmanda da 12. oldu. Bu ba^arhlar kolay kazanhlmhyor. Günlerce antrenman yaphyoruz yüklü meblaTlarda paralar harchyoruz. Belek’te yaphlan yarh^ma için 10 bin 500 liraya özel bisiklet almak durumunda kaldhk.

Bu durumun üstesinden gelmek oldukça zor görünüyor. Devlet ya da sponsor deste=i alVyor musunuz? Devletin bu konudaki desteTi oldukça dü^ük rakamlar. Devlet desteTi aldhThmhz söylense de görsellikte kalhyor. Mongol çocuklarla sadece fotoTraf çektirip bashnda duyarlh olduklarhnh göstermek istiyorlar. Dü^ünsenize özel sporcular yurt içinde ya da Avrupa’da yarh^malara kathlhyor,

devlet sadece sporcunun yol ve konaklama masraflarhnh kar^hlhyor. Siz de biliyorsunuz ki bu çocuklar bireysel anlamda hayatlarhnh idame ettirebilme yetisine sahip olmayan çocuklar. Her seyahatlerinde yanlarhnda refakatçhlarh olmash gerekiyor. Devlet refakatçhlarhn giderlerini kar^hlamhyor. Bu durumda da aileler ekonomik anlamda çok

büyük fedakarlhklar yapmak zorunda kalhyor. Ekonomisi iyi olan aileler bunu kar^hlayabiliyor ancak olmayanlar bir sonraki yarh^malara parash olmadhTh için çocuklarhnh götürmek istemiyor. Çocuklarhmhzhn Avrupa’da aldhklarh ba^arhlar ödül sistemine dahil edilmiyor. Oysa bu çocuklar motive amaçlh da olsa ödüllendirilmeli.

SayVn Demirci, bu tür sorunlarVn giderilmesi için ilgili kurum ya da kiGilerle herhangi bir görüGmeniz, giriGimleriniz oldu mu? Evet oldu, devletin özel çocuklara desteTinin ve hizmetinin arthrhlmash için birtakhm giri^imlerde bulundum. YararlandhThmhz imkanlar bize yetmiyor. Gençlik Spor BakanlhTh’nhn havuzlarhna giriyorlar, belediye otobüslerinden faydalanhyorlar, bunlar basit ^eyler. YapthThm görü^melerde haklh

Devletin özel çocuklara maa^ baTlamash lazhm. Geleceklerini garanti althna alabilmeleri için sosyal güvencelerinin devlet tarafhndan saTlanmash lazhm. Yurt dh^hnda Avrupa ülkeleri bu tür sporcularla çok fazla ilgileniyor. Belirli bir maa^larh var. Özel eTitmenleri var. GeçtiTimiz aylarda Çek Cumhuriyeti’ne gittik. Bizim kafilemizde 8 sporcumuz için bir teknik eTitmen vardh. Farklh ülkelerde durumun nashl olduTunu orada bulunanlara sorduk. Bir sporcunun masörü, psikoloTu ve teknik hocash olmak üzere 3 tane eTitmeni vardh. Onlarhn 10 sporcusuyla ilgilenecek 30 eTitmeni varken bizim 8 sporcumuzla bir eTitmen ilgileniyordu. Konu^mamhn bir bölümünde de belirttiTim gibi özel sporcularla gerçek anlamda ilgilenilmiyor. Gerekli düzenlemeler yaphlhp, imkanlar saTlanmash halinde dünya ^ampiyonlarh çhkarthrhz. Kurumsalla^mh^ firmalar, holdingler ve büyük ^irketler destek verse, bu çocuklarhn özel eTitmenleri, materyal ihtiyaçlarhnh kar^hlasalar, özel bir eTitime tabi tutsalar Türkiye’nin ba^arhshz olma gibi bir ^ansh olmaz. Aslhna bakacak olursak bu süreçte elimizden tutmayan sorumlular engelli, bizim çocuklarhmhz deTil. Sorun bu çocuklarh görsel olarak kullanmalarhnda yathyor. Çocuklarh desteklemek yerine, destekliyor görüntüsü verip reklam arach olarak kullanhyorlar.

O=lunuzun durumunda olan veya farklV engelleri bulunan çocuklarVn ailelerine neler söylemek istersiniz? Vermek istedi=iniz mesaj var mV? Ebeveynler engelli çocuklarhnh eve hapsetmesinler. Hmkanlarh ölçüsünde çocuklarhn engel durumuna göre yapabileceTi i^lerle ilgilenmesini saTlashnlar. OTlum Can örneTinde olduTu gibi bu çocuklarhn sporla çok iyi yerlere gelme ^anslarh var. Spor yapamayacak derecede engeli olan çocuklarhn da mutlaka ba^arhlh olabileceTi kültür-sanat gibi faaliyet alanlarh da var. Anneler, babalar inandhklarh ve pes etmedikleri sürece özel çocuklarhmhz mutlaka ba^arhyh yakalayacakthr. Biz Demirci ailesi olarak inandhk, hedefimizi de belirledik. Muammer Can Demirci (HRONMAN) gelecekte dünya ^ampiyonu olacakthr. Buna yürekten inanhyoruz. (Yaprak AKBABA)


12

BURADA KÖPRÜ VARDI

BU FOTORAFA DJKKATLE BAKIN TARJHJN NASIL YOK EDJLDJJNJ GÖRECEKSJNJZ

Bizans döneminden kalma tarihi köprünün son halini görüyorsunuz. YapthThmhz haberler üzerinden nerede ise 10 yhl geçmi^. Tarihe Sayghshzlhk Meclise Ta^hndh Hstanbul 2010 Kültür Ba^kenti HSKH Böyle Çalh^hyor! Ayamama üzerinde bulunan Bizans döneminden kalma tarihi köprü ile ilgili ba^ta Kültür ve Turizm Bakanh ErtuTrul Günay ve sorumlu olan 7 Nolu Kültür ve Tabiat Varlhklarhnh Koruma Kurulu’na yaphlan tüm uyarh ve bilgilendirmelere raTmen, HSKH’nin, Ayamama’nhn her iki tarafhnda yaphmhna devam ettiTi boru dö^eme çalh^malarh sonucu köprü yok olma noktashna geldi. 2010 Kültür Ba^kenti olarak ilan edilen Hstanbul’daki tarihi bir esere kar^h yaphlan bu sayghshzlhk ve ilgililerin duyarshzlhTh “Hstanbul nashl kültür ba^kenti ilan edildi?” sorusunu akla getiriyor. Bu arada CHP Antalya Milletvekili (gerçek Bakhrköy’lü) Tayfun Süner konu ile ilgili TBMM’ye Kültür ve Turizm Bakanh ErtuTrul Günay’hn cevaplamash istemiyle bir soru önergesi verdi. CHP Antalya Milletvekili Tayfun Süner’in Kültür ve Turizm Bakanh ErtuTrul Günay’hn cevaplamash istemiyle TBMM’ye verdiTi soru önergesi;

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaEkanlP<P’na AEa<Pdaki sorularPmPn Kültür ve Turizm BakanP SayPn Ertu<rul Günay tarafPndan yazPlP olarak

Konuyu meclise bile ta^hmh^hz. Ancak bizi yönetenler ba^ka i^lerle uTra^thklarh için tarihin yok edili^ini görme

imkanh bulamamh^lar. Bakalhm bu haberimiz üzerine sorumlular ne diyecekler?

cevaplandPrPlmasP için gere<ini saygPlarPmla arz ederim. Tayfun SÜNER Antalya Milletvekili ,stanbul’un BakPrköy ,lçesi sPnPrlarPnda, Ayamama Deresi KenarPnda bulunan tarihi köprü kendi kaderine terk edilmiE durumdadPr. ArtPk yok olma aEamasPna gelmiE olan tarihi köprü için acilen gereken önlemler alPnarak, hiç olmazsa kalan bölümün koruma altPna alPnmasP gere<i ortadadPr. SORU 1: Tarihi köprünün koruma altPna alPnmasP için Eu ana kadar BakanlP<PnPz tarafPndan herhangi bir giriEimde bulunulmuE mudur? SORU 2: Bu alan kamuya mP aittir? AnPtlar Kurulu ve 7. Kültür ve Tabiat VarlPklarPnP Koruma Kurulu, bu alanPn ada ve parselinin istenmesi için belediyeden gerekli yazPEmalarP yapmPElar mPdPr? YapmPElarsa durum ne aEamadadPr. SORU 3: Burada bulunan tarihi köprü, BakanlP<PnPz tarafPndan “tarihi eser” olarak tescil edilmiE midir? EdilmemiEse köprünün tamamen yok olmasP mP beklenmektedir? SORU 4: Bu köprü Ataköy 9. KPsPm ile Atatürk HavalimanP arasPnda yaya geçidi olarak tekrar düzenlenebilir mi?

BÜYÜKEHJRJN ONAYLADII FLORYA PLANLARINA BAKIRKÖY BELEDJYESJ’NDEN JTJRAZ Büyük-ehir’in onayladD1D Florya planlarDna BakDrköy Belediyesi itiraz ediyor. Bakhrköy Belediye Ba^kanh Bülent KerimoTlu yapthTh yazhlh açhklamayla, Hstanbul Büyük^ehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2017 tarihinde onayladhTh Florya uygulama imar planlarhna itiraz edeceTini açhkladh. KerimoTlu; “Deprem riskinin öncelikli olduTu ilçemizde kentsel dönü^ümün gerçekle^tirilmesi için meclisimiz karar almh^, onay için HBB’ye göndermi^ti. Zeytinlik, Yenimahalle, Cevizlik, SakhzaTach, Zuhuratbaba, Kartaltepe, Osmaniye plan deTi^ikliklerini beklerken ve henüz kabul edilmemi^ken yalnhz Florya ve ,enlikköy Mahallesi için yaphlan plan deTi^ikliTini HBB’nin kabul etmi^ olmash hakkaniyet ve e^itlik kurallarhna uymaz. Bu durum, Bakhrköylüler’in taleplerini kar^hlamayacaTh ortadadhr. Belediye olarak bu gerçekleri göz önünde bulundurarak itiraz ediyoruz.” dedi. KerimoTlu, belediye olarak konuyu dava açarak takip edeceklerini bildirdi Osmaniye, Kartaltepe, Zuhuratbaba, SakhzaTach, Cevizlik, Yenimahalle ve Zeytinlik mahallelerinin plan deTi^iklikleri Bakhrköy Belediyesi’nin Ocak 2017’de yaphlan toplanthshnda tarth^malar sonucu kabul edilerek ve AKP meclis üyelerinin itirazhna raTmen oy çokluTuyla kabul edilmi^ ve HBB’ye

gönderilmi^ti. Ancak Florya ve ,enlikköy plan deTi^iklikleri ise 2017 mayhs ayhnda Bakhrköy Belediye Meclisi’nde yukarhda belirtilen 7 mahalleden ayrh olarak Florya ve ,enlikköy mahallesine ait plan deTi^iklikleri kabul edilerek onay için HBB’ye gönderilmi^ti. Büyük^ehir Belediye Meclisi’nin Florya ve ,enlikköy plan deTi^liTi ile ilgili komisyon görü^ü ^öyle; Komisyon Görüü Bakhrköy Hlçesi, 17.07.2006-28.11.2012 onanlh 1/1000 ölçekli Florya Uygulama Hmar Planh Notu deTi^ikliTi teklifi incelenmi^ olup, Uygulama Hükümlerinin 1. maddesinde iptal edilen “Bina derinliTi 20m²’yi geçemez.” ifadesinin meri plandaki ^ekli ile korunmash ve bu ifadeden sonra “Ancak TAKS deTerini kullanamayan parsellerde bina derinliTi arka bahçe mesafesini a^mamak kaydhyla maksimum 40m² kadar yaphlabilir” ifadesinin eklenmesi, Uygulama Hükümlerinin 4. maddesinde yaphlan plan notu deTi^ikliTinin kabulü, Genel hükümlerin 8. maddesinde yer alan plan notunun “Planlama alanhnhn tamamhndaki parsellerde birden fazla bodrum kat yaphlabilir. Ancak eTimden dolayh açhTa çhkan bodrum katlarda 2. bodrum kat 1. bodrum katla irtibatlandhrmak

ve baThmshz bölüm olu^turmamak kaydhyla iskân edilebilir. DiTer bodrum katlar ortak alan (shThnak, otopark, tesisat …) olarak kullanhlacakthr.” ,ekliyle düzenlenmesi, yine 8. maddenin iptal edilen son cümlesinin meri plandaki hükmü ile korunmash, Genel Hükümlerin 28. maddesinde yaphlan deTi^ikliTin kabulü ile komisyonumuzca tadilen uygun görülmü^tür Meclisimizin onayhna arz olunur. Büyük^ehir Belediyesi, Florya, ,enlikköy, Ye^ilköy, Ye^ilyurt gibi 2 katlh yerle^im birimlerinde yoTunluk verilmesine shcak bakmadhTh biliniyor, Bakhrköy Belediyesi’nde, Florya ve ,enlikköy ile ilgili plan hazhrlhklarh döneminde Hsmail TA, ve Selim Malgaz’hn plan deTi^ikliklerini önerge ile geçirmek istemelerine kar^h itirazlar olduTu biliniyor. Bakhrköy’den giden, 2. bodrum katlar açhTa çhkarsa ayrh bir baThmshz bölüm olarak, yani ayrh bir baThmshz bölüm olarak iskan edilebilir, ayrh bir baThmshz bölüm olabilir. Anakentin bunu, “eTimden dolayh açhTa çhkan 2. Bodrum kat iskan edilebilir, baThmshz bölüm yaphlamaz. Ancak 1. Bodrum kattaki daireye eklenebilir” ^eklinde tadil ettiTi biliniyor.


13

BAKIRKÖY RUH VE SJNJR HASTALIKLARI HASTANESJ JÇJN EYLEM YAPILDI

Bakhrköy Kent Savunmash, Bakhrköy Ruh ve Sinir Hastalhklarh Hastanesi arazisinin imara açhlmamash için topladhTh imzalarh meclise gönderdi. Bakhrköy Ruh ve Sinir Hastalhklarh Hastanesi’nin de içinde bulunduTu yakla^hk bin dönümlük arazinin tarihi ve doTayh talan edeceTi plan deTi^ikliTine itiraz eden Bakhrköy Kent Savunmash’nhn çaTrhshyla Özgürlük Meydanh’nda bashn açhklamash gerçekle^ti. Bashn açhklamashna CHP Milletvekili Ali ,eker, HDP Milletvekilleri Garo Paylan ve Erol Dora'nhn yanh shra, çe^itli siyasi parti temsilcileri, çok sayhda sivil toplum kurulu^u temsilcileri, KESK ve DHSK temsilcileri, bazh mahalle muhtarlarh ve vatanda^lar da kathldh. Özgürlük meydanhnda

toplanan grup, “Kentimize, doTamhza, ya^am alanlarhmhza sahip çhkhyoruz” pankarth ve “Hastaneme dokunma”, “Beton istemiyoruz” dövizi açthlar. Açhklamada söz alan Mimarlar Odash Bakhrköy TemsilciliTi Ba^kanh Mustafa FazlhoTlu, hastane arazisinin yakla^hk 900 bin metre kare olduTunu belirterek “Bu alanda Bizans, Osmanlh ve Cumhuriyet dönemine ait çok sayhda eski eser tescilli yaph, anht ve aTaç mevcuttur. Bu alan beklenen büyük deprem için tek toplanma alanhdhr.” dedi. FazlhoTlu, ülkenin dört bir yanhnhn iktidar tarafhndan pe^ke^ çekildiTini, bir benzerinin de Bakhrköy Ruh ve Sinir Hastalhklarh Hastanesi arazisinde gerçekle^tirmek istendiTini söyledi.

HDP Millet Vekili Erol Dora ise bir ülkede doTaya, çevreye ve ekolojik dengenin korunmashna yönelik bir çalh^ma yok ise, o ülkede demokrasinin de aynh oranda olmadhThnh belirtti. Dora; “17 bin aTach kapsayan ve bir kent olarak nitelendirilebilecek bir yerin ve 1927 tarihinden itibaren hastane olarak kullanhlan alanhn imara açhlmash asla kabul edilemez.” dedi. Bakhrköy Kent Savunmash, cumhuriyetle ya^ht, cumhuriyetin simge kamusal alanlarhndan biri olan Bakhrköy Ruh ve Sinir Hastalhklarh Hastane arazisini, doTayh hiçe sayarak saTlhk tesisi üzerinden yaTma ve talana teslim etmemek için tüm bile^enleriyle mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

BÜYÜKEH3R BELED3YES3 YANLITAN DÖNDÜ Hncirli Caddesi’nin Cumhuriyet Meydanh giri^inde ,ükran ÇiftliTi Sokak’hn kesi^tiTi nokta da Büyük^ehir Belediyesi yaya kaldhrhmhn tam ortashna

reklam panosu yerle^tirdi. Hergün binlerce ki^inin kullandhTh yaya kaldhrhmhn tam ortashna dikilen reklam panosu tepkilere neden oldu. Konuyu ilettiTimiz Bakhrköy Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Hbrahim Kele^; “Yaya kaldhrhmhn ortashna konan reklam panosunu ben de gördüm. Hlgili birimi aradhm, hak verdiler, yanlh^ uygulama olduTunu söylediler ve kaldhrhlmash için talimat vereceklerini söylediler” dedi. Yanlh^ uygulama 2. gün sona erdirildi ve reklam panosu kaldhrhldh. Ancak Bakhrköy’ün pekçok cadde ve sokaThna konan reklam panolarh hem yaya hem de araç geçi^ini engelliyor. Bu panolar nedeniyle özellikle

engelliler büyük shkhnth çekiyor ve zor anlar ya^hyor. Bakhrköylüler gazetemiz arachlhTh ile Büyük^ehir ve Bakhrköy Belediyesi yetkililerine çaTrh yaparak cadde ve sokaklarda shkhnth yaratan panolarh tespit ederek kaldhrhlmashnh istiyor.

REKLAM PANOSU KALDIRILDI


14

Bakhrköy Belediyesi 14 yhl önce Belediye tarafhndan yapthrhlan binalara yaph tatil tutanaTh tuttu.

BAKIRKÖY SPOR VAKFI’NA 387.099,37 TL CEZA Bakhrköy Belediyesi’nin 2003 yhlhnda yapthrdhTh ve Bakhrköy Spor Vakfh’nhn Belediye’ye kira ödeyerek kullandhTh tesise yine Bakhrköy Belediyesi 05.10 2017 tarihinde yaph tatil tutanaTh düzenleyerek Bakhrköy Spor Vakfh’na 387Bin 99 Lira 37 kuru^ ceza tahakkuk ettirdi. Ayni orandaki ceza Vakfhn alt kirachsh olan Varan Tesisleri’ne de uygulandh. Bu geli^meler üzerine Bakhrköy Spor Vakfh Ba^kanh Dr. Naci Ek^i ile görü^tük.

kalmh^lhThmhzh çözebilmek için mahkemeye ba^vurduk. Bilir ki^i geldi. Mühendisler elektrik sistemlerini güçlendirecekler. Okullarda da bunlarh yaphyorlar. Mahkemede de bu durum parasal olarak açhTa çhkacak. Bu tür tarth^malarda nihai kararh hep mahkemeler verir. Mahkeme kararhnh aldhktan sonra belediye ve bizim üzerimizden tabloyu söyleyecek. Beraber nashl çözüleceTi üzerinden bir yol gösterecekler. Tabi belediye i^ birliTi yapmak isterse.

SayVn Naci EkGi, BakVrköy Spor VakfV baGkanVsVnVz. VakVfla ilgili uzun zamandVr duyumlar alVyoruz ama en son aldV=VmVz bilgi BakVrköy Belediyesi tarafVndan yapV tatil tutana=V tutularak Vakfa Belediye Encümeni tarafVndan 387 bin liralVk bir ceza kesilmiG. BuranVn kaçak olmadV=VnV hepimiz biliyoruz. Çünkü yaptVran BakVrköy Belediye BaGkanlV=V. NasVl oluyor da böyle bir ceza geliyor?

Naci Bey, yanlVG hatVrlamVyorsam, buralar yapVldV=V zaman faaliyete geçmeden evvel BakVrköy Belediyesi burada yapVlan masraflarla ilgili bir de=erlendirme yaptV. Örne=in dedi ki; “Burada bu iGi yapan kiGi buraya 50 bin lira harcamVGtVr.” imdi mahkeme de bunu yapar. BaGka türlü karar verece=ini düGünmüyorum. u anda alt kiracVnVzV çVkarmak istedi=imiz zaman 15 sene evvel yapVlmVG olan 50 bin liranVn bugün ki de=eri nedir? Diyelim ki 750 bin lira. Burada ne kalVyor? Belediyenin yapmVG oldu=u de=erlendirmede resmi kayVtlar var bu konuda. O zaman anlaGma yoluna gitmek gerekecek. Diyeceksiniz ki; “Bizim 750 bin lira verme gibi bir durumumuz yok. YapVmVz belli. 500 bin lira verebiliriz.” AnlaGVlVrsa anlaGVlacak. Böyle bir sVkVntV var galiba?

ETer Belediye Ba^kanh’nhn bilgisi varsa belediye çalh^anlarh onu ciddi ^ekilde yanhltmh^lar. Sizin de söylediTiniz gibi belediyenin kendi krokisini kendi çizdiTi ve Fen H^leri MüdürlüTü ile Hmar MüdürlüTü arashndaki yazh^malar sonucunda ruhsata baTlanmashnh istediTi bir yerdi. Bugün ki belediye; aynh kroki, yazh^malar ve mülkün kendine ait olduTundan habersiz bir ^ekilde kaçak zapth tutarak bize 387bin lira ceza kesti. Bize kesmekle kalmayhp alt kirachya da kesmi^. Bizler ne müteahhitiz ne de mülk sahibiyiz. Bizim bu tip bir cezaya ve ithamla muhatap olmak için hiçbir sebebimiz yok. Zaten ortada hiçbir gerekçe yok. Bu eTer bilerek yaphldhysa, görevi kötüye kullanmakthr. Görevi kötüye kullanmanhn ne demek olduTunu biliyorlarsa ne kadar tehlikeli bir ^ey olduTunu da bilmeleri gerekir. Bizler vakhf olarak oturduk ve bu durumu deTerlendirdik. Belediyecilikle, belediye ba^kanlhThyla ili^kileri olan ve avukat olan, vakfhmhzhn da önemli bir figürü ve temsilcisi olan Yakup Akyüz’den rica ettik; “Bu durumu gidip Belediye Ba^kanhna anlat, belki gerçekten haberi yoktur.” dedik. Veyahut inceletip gerçeTi görmesini ve ne kadar tehlikeli bir i^le uTra^thThnhn farkhna varmashnh söyledik. Bu süreçten sonra Ba^kan da her ^eyin farkhndaysa kar^hlhThnh alalhm ve durumu deTerlendirdikten sonra tavrhmhzh koyalhm. Bu tacizlere ho^geldin demek istemiyoruz. Bu saatten sonra da demeyeceTiz.

BuranVn kaç tane aktif spor yapan üyesi var? Futbol takhmh dahil yakla^hk 3 bin 500 tane aktif sporcumuz var. Her sene bu rakamh yakalhyoruz. Bunu da 35 yhla vurursak 50 binin üzerinde sporcuyu aThrladhThmhzh gösterir. BirçoTu da burslu olarak spor yaphyor. Önümüzdeki günlerde sizlere anlatacaThm bir projem var. O projede daha net olarak ortaya çhkacak. Ba^ka belediyeler spor T.C. HSTANBUL BÜYÜK,EHHR BELEDHYE BA,KANLII’NA Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel Hyile^tirme Daire Ba^kanlhTh Deprem ve Zemin Hnceleme MüdürlüTü Sayh : 62956595 – 934.02 –1218 Konu : Hstanbul Hl Alanhnhn Afetler Kar^hshndaki Sosyal Hasar Görebilirlik Analizi Hçin Anket Çalh^mash H^i 16.06./2017 HLGHLH MAKAMA MüdürlüTümüz, “Hstanbul Hl Alanhnhn Afetler Kar^hshndaki Sosyal Hasar Görebilirlik Analizi için Anket Çalh^mash H^i”ni yürütmektedir. Bu proje kapsamhnda Hstanbul ilinde, afet risklerinin azalmash için yaphlacak çalh^malarda kullanhlmak üzere sosyal doku ara^thrmalarhnhn Hstanbul Hl Alanhnhn Afetler Kar^hshndaki Sosyal

sahalarhnh, salonlarhnh ve tribünleri yaphyor. Burada ise belediyeye yük olmadan senin bölgenin gençlerine ve çocuklarhna hizmet eden bir kurum var. Bu kurumu yöneten bizler, içtiTimiz çayhn bile parashnh veriyoruz. Bu kurumun ne kadar düzgün çalh^thThnh Belediye Ba^kanh bizzat kendi çalh^anlarh arachlhThyla kendi denetleterek görmü^tür. Tek bir zayhf noktamhz var; kiramhz dü^ük. Biz de bu kiranhn arthrhlmash için hem belediye ile konu^tuk hem de ba^kanla. Belediyeye yazhlar yazdhk. Belediye bize gerekli ilgiyi göstermediTi için biz de burada yaphlan harcama kaç paradhr, kaç para ödemi^iz, borcumuzun olup olmadhThna dair tespit için mahkemeye verdik. Bilirki^iler gelip denetim yapth. DiTer denetimler de yaphldhktan sonra çhkacak neticeye göre i^letmeciyle ve kendi yönetimimizle konu^up almamhz gereken kararh alhp yolumuza devam edeceTiz. Bu durum protokolle tespit edildiTi için bir ^ey yapamhyoruz. Protokole göre kirachyla i^imizi ya anla^arak mahkeme kararhyla çözebiliriz. Biz anla^mak için çok uTra^thk. Hamdi Bey’le de çok konu^tuk. SaTlhklh olarak zaten i^lerimizi yürütemiyoruz. Burayh Bakhrköylüler’in daha çok hizmetine sunabilmek için ve de spor hizmetlerinde gelir getirebilecek bir proje için çok etkili. H^levsiz binalarhn bo^althlhp i^levli hale getirilmesi için de çok konu^tuk. Bazh tekliflerde ve a^hrh taleplerde bulunduk. O zaman anla^ma yolu kapandh. Belediye encümen talebiyle çhkarmaya çalh^th. Protokol diyor ki; sen encümen talebiyle çhkaramazshn. Mahkeme kararhyla anla^arak çhkarabilirsin. Bu da geri dü^tü ve kar^hlhk bulmadh. Biz bu zayhf

DediTiniz çalh^ma yaphldh fakat encümen kararhna baTlanmadh. Encümen kararhyla çalh^ma yaphlmh^, görevlendirmeler yaphlmh^ fakat rakam encümen kararhna baTlanhp onaylanmamh^. Dolayhshyla o rakamhn encümen kararhna baTlanmash için bir geçerliliTi yok. DediTiniz gibi; bizim amachmhz kendimizden maTdur olmak istemiyorsak alt i^letmeciyi de maTdur etmemek. Anla^hlhrken apayrh ^eyler söyleniyor. Elinizde mahkemenin verdiTi karara dayalh bir belge olursa daha saTlhklh olur. Bizim ödememiz dolarla olacak. Ve biz bu parayh belediye için ödüyoruz. Çünkü mülk belediyenin. Aslhnda belediye bize borçlu. Çünkü biz bu parayh belediye için ödüyoruz. Tablo bu ^ekilde. Anla^abiliyorsak anla^alhm. Anla^amhyorsak da ne kadar zaman varsa bekleyeceTiz. Dolarda olduTu için zamanla artan deTer çok fazla fark etmez. Çünkü dolarla anla^hldh, biz de dolarla ödüyoruz. Mahkemeden de talebimiz; bu yaphlan i^lerin dolar kar^hlhThnh bulmash.

BüyükGehir Belediyesi’nden ‘’Jstanbul Jl AlanVnVn Afetler KarGVsVndaki Sosyal Hasar Görebilirlik Analizi Jçin Anket ÇalVGmasV JGi”

tarafhndan belirlenen 50.000 hanede yüz yüze görü^me tekniTiyle yaphlacakthr. Anket çalh^malarh Haziran ayh itibariyle ba^lamh^ olup ve yakla^hk 5 ay sürmesi planlanmaktadhr. Tüm saha çalh^malarh ve görü^melerde eTitimli anketörler ve süpervizörler görev alacakthr ve firma tarafhndan anketörlere yaka karth ve görev belgesi verilecektir. Gerekli görüldüTü taktirde HBB Deprem ve Zemin Hnceleme MüdürlüTü personellerinden ve çalh^mada kontrol mühendisi olarak görev yapmakta olan Emin Yahya Mente^e ve Sema Kara ile “0212 455 23 05-62-49” numaralh telefonlardan ileti^ime geçilip, kendilerinden bilgi alhnabilir. Çalh^malarhn saTlhklh ve verimli yürütülebilmesi için gerekli yardhm ve kolaylhThn saTlanmash hususunda gereTini önemle arz ve rica ederiz.

DJKKAT SJZJN DE KAPINIZ ÇALINABJLJR Hasar Görebilirlik Analizi Hçin Anket Çalh^mash H^i ‘’yaphlhp toplumun sosyal hasar görebilirliTinin belirlenmesi ile bütünle^ik afet risk yönetimi sürecine katkh saTlanmash amaçlanmaktadhr. Bu doTrultuda, i^ kapsamhnda Hstanbul genelinde tüm mahallelerde (964 adet) hane bazlh olarak anket çalh^mash yaphlacakthr. Söz konusu çalh^ma Etik K2 Ara^thrma Paz. San. Ve Tic. Ltd. ,ti. tarafhndan gerçekle^tirilecek olup, anketler TÜHK

SayVn EkGi, o zaman örne=in, dolar 2 liraydV Gimdi ise 3.5 lira. OrasV zarara girmez mi? Zaten amachmhz zarar etmek deTil. Durup dururken imzalanan protokol ve anla^malarla buraya yathrhm yaphlmh^. Yathrhm yapmh^ insanhn zarara uTratmanhn bizim açhmhzdan hiçbir anlamh yok. Khsacash, yasal durumun ne olacaTh belediye kararh ile devam edecek. Kaçan in^aat uygulamash ile ilgili davayh açhyoruz. Yasal mücadelemiz devam edecek. Yakup Bey ile yaphlan görü^meleri dikkate alacaThz.

Mahmut BA Deprem ve Zemin Jnceleme Müdürü


15

Atatürkçü Dü^ünce DerneTi Ba^kanh Av.Yusuf KADIOLU; Khzhlay’hn Bakhrköy’deki yöneticileri

“ASILLARINI JNKAR EDJYORLAR” BakDrköy KDzDlay yöneticileri mahkeme devam ederken Yunus Emre Kültür Merkezi’nin yanDnda aldDklarD arsada in-aata devam ediyor. Arsa içinde bulunmasD gereken Atatürk heykeli ve Atatürk’ün Selanik’teki do1du1u evin aynD büyüklükte maketi nereye konacak belli de1il. Atatürk’ü ve adalet kavramDnD dillerinden dü-ürmeyenler adeta dillerini yutmu- durumda. Konuyu Atatürkçü Dü-ünce Derne1i BakDrköy ube Ba-kanD Av. Yusuf KADIO LU’na sorduk. SorularDmDza verdi1i cevaplarD a-a1Dda bulacaksDnDz. SayVn KadVo=lu; bir sorumuz olacak size. Biliyorsunuz, Yunus Emre Kültür ve Sanat Evi’nin yanVnda BakVrköy KVzVlay, Atatürk Heykeli ve Selanik’teki Evi maketini kaldVrdV. Orada bir inGaat baGlattV. Kendilerine baGka bir yer teklif edilmesine ra=men inat ve Vsrarla orada 2058 metrekare bir yer. Çekme payV oldu=u için orada hastane olmaz. BakVrköy Belediyesi ihaleye sokulmadV=V için BakVrköy Belediyesi, AteG Bey döneminde orayV dava konusu yaptV. Dava halen devam ediyor. DavanVn devam etmesine ra=men hukuk arayan BakVrköy Belediyesi ve tabi ki CHP, maalesef oraya ruhsat verdi. Ve orada inGaat baGladV. Binlik ve 5 binlik planlarda da oradaki mevcut Atatürk heykeli ile Atatürk’ün do=du=u Selanik Evinin aynV büyüklükteki maketi (aslVnda gezilebilen bir binaydV) parsel için de=erlendirme kaydV var. Fakat bütün VsrarlarVmVza ra=men Atatürk heykelinin ve Selanik Evinin nereye konaca=V meçhul. Belediye bu konuda bize cevap bile vermiyor. Halbuki plan notlarVna göre, proje imzaladVklarVna göre, ruhsat verdiklerine göre bunlarVn yerinin belli olmasV lazVm. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Öncelikle bu konuyu hsrarla gündeme ta^hdhThnhz, haber konusu yapthThnhz ve kamuoyunu aydhnlatmada verdiTiniz gayrete çok te^ekkür ediyorum. Hem ^ahshnhzh hem de Ataköy Gazetesi’ni kutluyorum. Açhk söylemem gerekirse böyle bir olayhn varlhThnh ben sizin yayhnlarhnhzdan öTrendim. Daha öncesinde bilmiyordum. “Atatürk’ü dillerinden dü^ürmeyen Atatürkçü kurumlar ne yaphyor?” dediTiniz için ben de özele^tirimi yaphyorum. Üstüme alhyorum çünkü bizler Atatürk’ü dilimizden dü^ürmeyen, Atatürk devrim ve ilkelerini takip etmek, ya^amda tutmak ve daha ileriye götürmek için kurulmu^ bir derneTiz. Bu bakhmdan acaba dernek olarak haberimiz olsaydh (veya ^u anda haberimiz var); teknik olarak neler yapabilirdik? Haberleriniz üzerine bunu dü^ündüm. Dava açmak desem de zaten bir dava sürecinden söz ediyorsunuz. Yeniden bir dava açma olanaThmhz yok. Hukuk, bu yönde bizim dernek olarak hareket etmemize engel. Fakat ben aynh zamanda sizin de bildiTiniz üzere avukathm. Belediyenin açmh^ olduTu davaya müdahil olabilir miydik? Fakat dava ret olmu^. Bir anlamda öyle görünüyor ki; davanhn temyizin sonucunu henüz bilemiyoruz ama “ath alan Üsküdar’h geçmi^” gibi görünüyor. Biz dernek olarak belki bizim gibi dü^ünen Bakhrköy’deki diTer demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum örgütlerini de harekete geçirerek, onlara önderlik ederek bashnh da arkamhza alarak bir kamuoyu olu^turmak ve sizin de çabanhzla bir bashn açhklamash yapabilirdik. Bu durum halen geçmi^ deTil. Önümüzdeki günlerde bunu gerçekle^tirebiliriz. Bu durumdan Hstanbul’daki diTer ^ube ba^kanh arkada^larhmh da bilgilendirip onlarla beraber bir deTerlendirme yapacaThz. Ve bu giri^imde bulunabiliriz. ,u ana kadar gelen duruma bakthThmhzda bu hadisenin içinde üç tane kurum olduTunu görüyoruz. Bir; ihaleyi yapan TOKH, iki; ihale sonucu bu ta^hnmazh alan Bakhrköy Khzhlay ve üçüncüsü de

Bakhrköy Belediyesi. Bunlarhn içinde hiçbir tane özel kurum yok. Üçü de kamu kurumu. Kamunun yararhnh gözetmesi gereken kurumlar. Hhaleyi alan Khzhlay’hn ismini daimî önderimiz Atatürk vermi^tir. Bu da çok ilginç bir tesadüf. Atatürk Khzhlay’hn isim babashdhr. En azhndan bu yönüyle halka hizmet olarak Atatürk devrim ve ilkelerinin takipçisi olmash gereken bir kurum. Hsim babalarhna ihanet ediyorlar. En azhndan bu yönüyle Atatürk’ün eserlerine sahip çhkmash gereken bir kurum. TOKH’ye bakhyoruz, TOKH ba^ta sosyal konut yapma amachyla kurulmu^ daha sonra 2003 yhlhnda yetkileri geni^letilmi^. Ama ashl amach halka ucuz konut yarathp, konut sorununu çözmek. Size inanhyorum, belediye ihaleye sokulmadh diyorsunuz. Burada bir i^ birliTi var. Böyle anla^hlhyor. Bir pe^ke^ çekme

gayreti var. Hhaleye fesat karh^thrma var. Herkesin girebilmesine olanak tanhyan bir olayda sokulmuyorsa bu durum hukuken ihalenin feshi nedenidir. Dava açhlmashnhn sebebi bu mudur bilmiyorum. Bu durumdan ihaleye fesat karh^thrhldhTh anla^hlhyor. Bir i^ birliTi ve pe^ke^ çekme var. Alhch daha önceden belirlenmi^, sathch onun ko^ullarhnh olu^turmu^. Fakat belediye davayh da açmh^. Sizin haberinizden aldhThm bilgilere göre ret almh^, temyiz edilmi^. ,u anda Danh^tay’da temyiz a^amashnda. Böyle bir durum kar^hshnda yürütmenin durdurulma kararh davanhn ba^hnda alhnamamh^sa maalesef icrayh durdurmuyor bu. Hcrayh i^lem ve icrayh karar devam eder. Bundan yararlanarak faaliyetlerini sürdürüyorlar. Ama bu doTru mudur? Etik anlamda doTru deTil. En azhndan bunlarhn hepsinin kamu kurumu olmash, kamunun menfaatine i^ yapmash ve ticari bir amaç gütmeden hareket etmesi gereken kurumlar böyle bir durumda. Siyasi etik gereTi davanhn sonucunu beklemeli. Biz bile özel durumlarda özel davalarda, ben özel vatanda^larhn da davashna bakthThmda, hukuk davalarhnda veya alacak davalarhnda temyize gitmi^se ben sonucunu beklemeyi ve müvekkillerimi de o yönde yönlendiriyorum. Karar bozulabilir. Hleride Danh^tay kararh bozmu^ olsa bu kez o ana kadar yaphlmh^ olan nisai faaliyet durumunda yaphlmh^ olanlar telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacaklardhr. O zaman, sizin de demin söylediTiniz gibi Atatürk heykeline ve Selanik’teki evinin aslhna uygun ^ekilde in^a edilmesine yer kalmayacak. Belli ki karar bozulsa bile ath alan Üsküdar’h geçmi^ misali

heykele ve eve yer kalmayacak.

SayVn KadVo=lu, bu dava devam ederken buraya inGaat ruhsatV vermek BakVrköy KVzVlay için “NasVl olsa biz bu davayV kazandVrVrVz.” demeleri oluyor. Bu zaten, konuGmamVzVn baGVndaki soruda da sordu=um gibi Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediyesi burasV. Yollara düGüp hukuk adalet arayan belediye de=il mi? Siz nasVl ruhsat veriyorsunuz? Bu soruyu sorduTunuz için te^ekkür ederim. Tam da buna geliyordum. Olay ^öyle; teknik bir konu olduTu için hukuki konularda fikir yürütebiliyorum fakat imar konusunda bir bilgiye sahip deTilim. Bunu ara^thrmak gerekiyor. Nashl vermi^ veya vermek zorunda mh kalmh^? Bunu da bilmiyorum. Fakat eTer belediye yargh sonucunu bekleyin derse bunu iyi bir temenni maksadhyla söyleyebilir. Yürütmenin durdurulmash kararh alhnamamh^sa bunu “hayhr, ben bu ruhsath vermiyorum.” demek durumunda kalmamh^ veya zorunlu olmu^ olabilir. Elbette ki CHP Atatürk’ün iki büyük eserinden biri dediTi önemli bir eser. Bakhrköy’de de CHP iktidar. Ezici çoTunlukla CHP belediyede. Tabanh Atatürkçü, Atatürk sevgisiyle devrim ve ilkelerinin takipçisi olarak seçmeni olan bir yer. Tabi ki bu konuda direnmeliydi. Fakat ben birebir görü^melerimizde Bülent Bey’in dernek ve belediyenin ili^kilerinde ve kamuoyundaki tanhmhyla bana Atatürk devrim ve ilkelerinin samimi bir takipçisi olduTunu ve iyi bir Atatürkçü olduTu izlenimini veriyor. Öyle görmek istiyorum ve öyle olduTunu dü^ünüyorum. Ben Atatürkçü Dü^ünce DerneTi ,ube Ba^kanh olarak böyle bir olaya müdahil olamadhm. Acaba olabileceTim bir ^ey vardh da eksik mi bhrakthm diye dü^ünüyorum ve kendimi sorguluyorum. ETer yapabileceTim bize dü^en bir ^ey varsa da bundan çok büyük bir üzüntü duyarhm. Ve halkhmdan da özür dilerim. Çok net de yaparhm bunu. Beni tanhyanlar da bunu bilir. Elbette ki çokça kamuoyunda söylenen bir söz var; sözde deTil özde Atatürkçü olmak lazhm.

SayVn KadVo=lu burada herhalde aynV görüGü paylaGVyorsunuz. Hepimiz yasalara saygVlV olmak zorundayVz. Tabi yasalarVn iGleyip iGlememesi ayrV bir konu. Türkiye’de yasalar iGlemiyor. Bunun zaten somut örnekleri önümüzde. Belediyenin 1/1000’lik ve 5000’lik planVnda söylendi=i gibi Atatürk heykeli ve Selanik’te do=du=u evi parsel içinde de=erlendirilmesi gerekiyor ise ve belediye de buraya buna uyarak ruhsat vermiG ise göstermesi gerekmez mi? Bütün sorularVmVza niye cevap vermiyor? “Parsel içerisinde buraya heykel buraya ise ev konulacak.” demesi gerekmez mi? Son olarak bu konuda görüGünüzü almak isterim. Elbette gerekir. Plan notu planhn bir bütünü ve ayrhlmaz parçashdhr. Davanhn nashl açhldhThnh ve kararhn ne olduTunu bilmediTim için söylüyorum. ETer plan notu öyle ise karar da buna da athfta bulunmu^sa elbette bu konuda direnmeliydi. “Bunun yerini tespit edip ruhsathnhzh öyle veririm” demek durumundaydh. Bu plan notuna uygun hareket etmesi gerekirdi.


16 Bakhrköy Belediyesi’nin, Bakhrköy Spor Vakfh ve Alt kirachshna kestiTi ceza toplamh 774 Bin Lira civarhnda. Kaba bir tabirle Bakhrköy Belediyesi bu cezayh kesmekle bir anlamda kendi bacaThna shkmh^ gibi görünüyor. Bakhrköy Belediyesi’nin geçtiTimiz günlerde Bakhrköy Spor Vakfh’na kestiTi 387 bin liralhk ceza gündeme bomba gibi dü^mü^tü. Konuyu detaylhca ara^thrdhm, ar^ivimi karh^ karh^ taradhm, vakhf adhna suç unsuru içeren bir bulguya rastlamadhm. Kaçak yaphla^mayla ilgili kesilen cezanhn sorumlusunun tamamen Bakhrköy Belediyesi olduTu neredeyse a^ikar gibiydi. Nereden bu kanhya vardhm derseniz hemen detaylarh evraklar üzerinden aktarayhm. Eylül 2003 yhlhnda Bakhrköy Belediyesi ve Bakhrköy Spor Vakfh arashnda yaphlan bir protokolle vakfhn gelirlerinin arthrhlmash adhna arsa üzerinde yeni tesisler yaphlmash ve kullanhm süresinin devamh hakkhnda karar alhnmh^. Alhnan kararda arsa üzerine yaphlacak olan her türlü in^aat faaliyetleri için Bakhrköy Belediyesi’nden izin alhnacak ve in^aat süresinin denetimi için de Bakhrköy Belediyesi’nin ilgili birimlerinden insanlar görevlendirilecek ibaresi yer alhyor. Bu bir anlamda arsa üzerinde yaphlacak her türlü in^aat faaliyetlerinden Bakhrköy Belediyesi’ni sorumlu khlmakth. 2003 yhlh sonrashnda yaphlan ek tesisler tamamen Bakhrköy Belediyesi’nin olurlarhyla Vakhf tarafhndan alt kirachlara kira kar^hlhThnda (Yap H^let Devret usulü) yapthrhlmh^thr. Bakhrköy Belediyesi’nin izni olmadan bir tek çivi dahi çakhlmamh^. Ba^ka bir deyi^le herhangi bir kaçak yaphla^ma söz konusu deTil. Bakhrköy Belediyesi bu noktada kendi görevini yok sayarak kaçak yaphla^ma varmh^ gibi tutanak tutup vakfa ve alt kirachshna ayrh ayrh 387 bin lira civarhnda ceza kesmi^. Burada gerçek anlamda bir kaçak yaphla^ma varsa sorumluluk Bakhrköy Belediyesi’nindir. Yaphlan protokol gereTi görevlendirilen birimlerin görevinde ya bir ihmal söz konusudur ya da görevlerini layhkhyla yapmamh^lardhr. Bakhrköy Belediyesi bir ceza kesecekse belediye adhna kim/kimler bu i^leri denetlemekte sorumluysa o ki^ilere kesilmelidir. Bakhrköy Spor Vakfh konuyu adli mercilere ta^hmash halinde büyük ihtimalle davayh kazanacakthr. Ashl dananhn kuyruTu o zaman kopacak. Vakfhn mahkemeyi kazanmash durumunda tazminat hakkh doTacak. Bu i^ten de Bakhrköy Belediyesi bünyesinde bu i^le ilgili kim/kimler varsa görevi ihmal, görevi kötüye kullanma gibi suçlarla kar^h kar^hya kalmash kaçhnhlmazdhr. Ceza kesilmesi olayhyla ilgili vakhf yetkililerinden biriyle görü^en Belediye Ba^kanh Bülent KerimoTlu, olaylardan haberi olmadhThnh, gereken neyse yaphlmash için konuyu incelettireceTini söylemi^. Sayhn KerimoTlu, Bakhrköy’de spor yapmayan kimse kalmayacak diyerek her tarafh afi^lerle donatacakshn, sonrashnda da kurulu^ amach Bakhrköy Spor’u desteklemek ve Bakhrköy’de sporu yaymak olan vakfa 387 bin lira

KONUK YAZAR ceza keseceksin. Hnsanlarh spora davet edecek, spor tesisine ceza vereceksin. Hadi oradan demezler mi insana.

Erkan KPlPç ,ngiltere’den Ev mi AlmPE?

ÇocukluTumda büyüklerim sakhn yalan söyleme, dedikodu yapma, doTrular hep kazanhr, dedikoducular da sevilmez derlerdi. ,imdilerde de bunun tam tersi durum hal aldh gibi görünüyor. Dedikoducular doTrucu, kazananlar yalanchlar oldu desek yeridir hani. Hyi de karde^im dedikodu olur da bu kadarh da olmaz diyesi geliyor insanhn. Neymi^ efendim Bakhrköy Belediyesi Ba^kan Yardhmchsh Erkan Khlhç, Hngiltere’den ev almh^. Almh^sa almh^ ne var bunda dedikodu yapacak. Beyefendi koskoca belediye ba^kan yardhmchsh, devlet memuru, ailesinin de ekonomik durumu iyi, sevdiTim bir dostumun söylediTine göre Hngiltere’de oturum izni de varmh^. Hngiltere’den ev de alhr villa da. Kime ne bundan? Neymi^ efendim Bülent KerimoTlu’yla aralarhnda soTuk rüzgarlar esiyormu^, imza yetkilerine khshtlama getirilmi^. Bakhrköylüler son zamanlarda imar iskan almakta baya zor anlar ya^amaya ba^lamh^, ya^anan olaylara canh shkhlan Erkan Khlhç, yurtdh^hna yerle^meye karar vermi^. Ben de olsam A takhmhnda yer alhp, yol arkada^h olarak göreve getirildiTim yerde yetkilerim khshtlanhyorsa, i^in içinde çapanoTlu falan aramam çeker giderdim. Erkan Khlhç’hn Hngiltere’den ev aldh, ba^kanla arash açhk, yetkileri khshtlanmh^ dedikodusu yetmezmi^ gibi e^i hanhmefendinin düTün ve davetlerde takthTh deTerli takhlarh da hemcinsleri tarafhndan baya khskanhlhyormu^. Hatta o kadar khskanhyorlarmh^ ki bu kadar da olmaz, üzerinde küçük bir servet de ta^hnmaz ki ^eklinde kendi aralarhnda konu^uyorlarmh^. Khskanan dedikoducular çatlashn demek isterdim, ancak dedikodumu gerçek mi öTrenmek için Erkan Khlhç’a sormak lazhm. Sayhn Khlhç, söylenenler dedikodu mu gerçek mi? Söylerseniz buradan da yazarhm.

,ki YPl Önce Florya Konusunu Gündeme GetirmiEtim

Yakla^hk iki yhl önce Ataköy Gazetesi’nde yazdhThm kö^e yazhmda Menek^e bölgesinde meclis üyesi Yahya Gökta^’hn dünürü de olan Bayram Tanrhverdi ile baTlanthlh bir araziden söz etmi^tim. Yazh içeriTi de aynen ^öyleydi. “Tanrhverdi Neyin Pe^inde?” Bayram Tanrhverdi’nin (BayramoTlu Holding) Belediye ba^kanlhTh seçimleri öncesinde CHP’ye destek verdiTi dedikodularhnh duymayan yoktur. Hatta bu desteTin dünürü olan, ^imdilerde Belediye Meclis Üyesi Yahya Gökta^ arachlhThyla yaphldhTh da kulaktan kulaTa yayhlmh^th. MeTer Tanrhverdi’nin hesabh; Florya Menek^e bölgesinde kendisine ait yakla^hk 13 dönümlük arazinin imara açhlmashyla baTlanthlhymh^. Ancak evdeki hesap

ZÜLKANÝ SÝRMEN YILMAZ BACACI

Kes Bir Ceza ToplamV 774 Bin Lira Olsun çar^hya uymamh^ tabi. Söz konusu arazi riskli ve rezerve bölge, hal böyle olunca i^in Bakhrköy Belediyesi’nden yaphlamayacaThnh anlayan Tanrhverdi, kollarh shvayhp i^in içinden çhkmak için Çevre ve ,ehircilik BakanlhTh’nhn kaphshnh a^hndhrmaya ba^lamh^. Uzunca bir süre i^in çözüm noktashnh bulmak için Ankara’yh mesken tutmu^. BildiTim kadarhyla siyasi bir gücü olmayan Tanrhverdi, kendi ba^hna i^in içinden çhkamayacak. Ancak birilerini araya sokup i^i bitirirse de ^a^mam. Bir bakmh^shn 13 dönüm arazi imara açhlmh^. Bir cemaate ait bölgeyi ve camiyi de i^in içine kathp binalarh dikmi^… Eee zaman para ve siyasi güç zamanh sende de para var neden ba^aramayashn ki Tanrhverdi.” demi^im. ,imdi bu arazi imara açhldh. Belediye Ba^kanh Bülent KerimoTlu da imara itiraz etmi^. Cumhurba^kanhmhz sayhn R. Tayyip ErdoTan ne demi^ti; “Ath alan Üsküdar’h geçti” Sayhn KerimoTlu sizi yhllar önce yazdhThm yazhyla bilgilendirmi^ uyarmh^hm. Dikkate alsaydhnhz belki ^imdi itiraz etmek durumunda olmayacakthnhz. Atalarhmhz ne de güzel söylemi^ “i^ bilenin, khlhç kullananhn” diye.

STK’mP Köy Kahvesi mi?

1990 yhlhnda kurulan Ye^ilyurt Ye^ilköy Çevresini Güzelle^tirme ve Koruma DerneTi kurulduTu günden bu yana kendi rü^tünü ispatlamh^ sayghn bir sivil toplum örgütüydü. Son dönemlerde ya^ananlara bakthThmhzda ne dernekçilik kalmh^ ne de sayghnlhk. Yönetim kurulu dersen evlere ^enlik toplanth yapthklarh çevre sorunlarh ve çözümleri hakkhnda üyeleri bilgilendirmek görevlerini unutmu^ gibiler. Dernek üyesi olan gerçek Ye^ilyurt ve Ye^ilköylüler derneklerine gittiklerinde kendilerini misafir gibi görmeye ba^lamh^lar. Üye olmayanlarhn çoTunluTu dernek binashnh köy kahvesi görüntüsüne çevirmi^ gibi görünüyor. Bu gidi^le son dönemlerde moda haline gelen parklarda kafe furyashna mh kathlacakshnhz anla^hlhr deTil. Aklh selim insanlar elinizi ta^hn althna koyup derneTinizi eski günlerde olduTu gibi sayghn bir hale getirme zamanh gelmedi mi sizce?

ONURLU MÜCADELE… Çok deTerli Ataköy Gazetesi okurlarh, Atatürkçü laik, cumhuriyetçi tüm karde^lerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramh’nh kutluyorum. Hstanbul’un gecekondu semtlerinden birinde ya^ayan 2 çocuk annesi; Asya Ta^demir’in hayatla mücadelesini khsada olsa size aktarmayh dü^ündüm. Asya hanhmhn 2 çocuTu var, Biri khz, diTeri erkek. Khz çocuTu Sidal’hn doTumundan beri çektiTi çile omurilikte kis te^hisiyle ameliyat oluyor ve bu ameliyat her sene tekrarlanmash gerekiyormu^. Doktorlarhn bilgisine göre Sidal’hn ya^amash için bulgularhn incelenmesi ve her yhl aynh ^ekilde ameliyat olmash gerekmekteymi^. Asya Hanhm kocashndan ayrhlmh^ bir ^irkette asgari ücretle 14 saat çalh^arak çocuklarhna bakhyor, o kadar darbeler yemesine kar^hn hayata küsmemi^. Mücadele etmi^, gece kondu semtindeki evi bile kira. Kendisine telefonla ula^thThmhzda, neredeyse aTlamaklh konu^mash bizleri de derinden duygulandhrdh. Çocuklarhna geleceTini hazhrlamak için iyi bir eTitim almak tek bir dileTim diyor. Yarhn ben olmasam da onlarh kendi ayaklarhnhn üzerinde durabilmeleri için çalh^hp, didinip onlarh üzmemek için gayret ettiTini söylüyor. Hiçbir hayhr kurumundan, en güzel ayakkabhlarh giymek, markalh pantolon, gömlek giymek, lüks arabalar almak için kurumlara gidip para talep etmedim, edemezdim diyor. Her kuruma gittiTimde yetkili kurumlar bana tavsiye veriyor, evlenmemi istiyor ben de bunun yanlh^ olabiliceTini anlathp oradan ayrhlhyorum. Yhllar su gibi geçiyor mücadeleme ortak olacak duyarlh insanlarhn da olduTuna inanhyorum. Kendim için deTil çocuklarhmhn iyi bir eTitim almash için bu duyarlh insanlarhn çocuklarhmhn ellerinden tutacaklarhna inanhyorum ve yardhmlarhnh bekliyorum. Ben yarhn öldükten sonra çocuklarhnhn açhkta kalmamash için elimden geleni yapmaya devam edeceTim. Bu duyarlhlhThnhzdan dolayh size ve Ataköy Gazetesi’ne te^ekkür ediyorum. Hnsanlar ya^adhklarh sürece achyh, tatlhyh, gülmeyi, aTlamayh bilirler. Ama ben hep aTlhyorum fakat hayata da tutunmaya çalh^hyorum. Bu onurlu mücadelesine devam edeceTini söyleyen Asya hanhmhn bu duru^unu da takdirle kar^hlamak gerekir. HLETH,HM: 05326123862 HER ,EY GÖNLÜNÜZCE OLSUN...


17

B3ND3 3N3Z ASANSĂ&#x2013;RLERE D3KKAT KullanDcD olarak bizlere bĂźyĂźk gĂśrevler dĂź-Ăźyor. Ă&#x2013;zellikle içerisinde etiket olmayan asansĂśr kullanDlmamalDyDz. Etiketin olmamasD ya kontrol yapDlmadD1DnD ya da yapDlmD-sa kDrmDzD etiket aldD1DnD gĂśsterir. Ă&#x153;zerinde

YE3L

veya

MAV3

etiket olmayan asansĂśrlerin

kullanDlmamasD gerekiyor. Ă&#x2021;ĂźnkĂź bu asansĂśrlerde can gĂźvenli1iniz yok. YazPlP ve gĂśrsel medyada hemen hergĂźn asansĂśr facialarP ile ilgili haberler gĂśrĂźyoruz. Bunlardan bazPlarP kullanPcPlardan kaynaklP kazalar olurken bazPlarP ise gerekli bakPmP ve periyodik kontrolleri yapPlmamasPndan kaynaklandP<P açPklanPyor. Konuyu Makine MĂźhendisleri OdasP ,stanbul ubesi AsansĂśr Kontrol Birim Sorumlusu Serdar Turan ile gĂśrĂźEtĂźk.

alabilir. â&#x20AC;&#x153;Bu kadar yetkili firma var bu kadar standart sathldh.â&#x20AC;? veya â&#x20AC;&#x153;Son 20 yhlda asansĂśrler adhna bu kadar standart sathldh.â&#x20AC;? diye veriler olsa, sĂźreci açhkça gĂśrebiliriz. Belki de standart sathn alhnhp okumuyor, sathn alhnan standarda gĂśre hareket

Medyada sVk sVk asansĂśr kazalarVyla ilgili haberleri okuyoruz. Bu kazalarVn nedenleri nelerdir?

dĂźzenli periyotlarla tarafshz bir gĂśz tarafhndan uygun olup olmadhThnh veya kullanhlabilir olup olmadhThnhn gĂśrĂźlmesi lazhm. Bina gĂśrevlisinin sorumluluTunu bu ^ekilde Ăśzetleyebiliriz. Muayene kurulu^larhnhn da gĂśrevleri var. Tarafshz bir ^ekilde gidip kendi bĂślgelerinde protokol imzaladhTh asansĂśrleri denetimini yapmak. Orada da Sanayi BakanlhThâ&#x20AC;&#x2122;nhn yayhnladhTh tebliT ve yĂśnetmelikler çerçevesinde kontrollerini yapmak, kontroller sonucundaki asansĂśrĂźn durumunu belirten raporlarh yĂśneticiye, bakhm firmashna ve belediyeye bildirmek. Belediyenin de gĂśrevleri var. Belediye de kendi içerisindeki bĂźtĂźn asansĂśrleri denetlettirmek için bir muayene kurulu^uyla protokol imzalayhp muayene kurulu^unun asansĂśrĂź denetlemesini saTlamak. YĂśnetmelik gereTi mĂźhĂźrlenmesi gereken asansĂśrlerin mĂźhĂźrlenmesini saTlamak. Problemlerle alakalh herkesin sorumluluklarh var. Bina gĂśrevlisi periyodik kontrolĂź yapthrmhyorsa, mĂźhĂźrlenmesi gereken bir asansĂśrĂź belediye mĂźhĂźrlemiyorsa, muayene kurulu^u kontrolĂźnĂź yapmhyorsa ve bakhm firmash gĂśrevini yapmhyorsa kazalardan sorumludur.

Medyaya yanshyandan çok daha fazla kaza ya^anhyor. Bunlarhn bazhlarhnda yaralanmalar ya^anmazken bazhlarhnda ise ciddi yaralanmalar, uzuv kayhplarh hatta can kayhplarh oluyor. Eskiye oranla iyile^meler var. Kaza oranlarh azalmaya ba^ladh. Ă&#x2013;zellikle son 4-5 yhldhr yaphlan periyodik kontrollerle birlikte hem mevcut asansĂśrler iyile^tirme sĂźreçlerine girdi hem de yeni yaphlan asansĂśrler arthk olmash gerektiTi kalitede seyrediyor. Hlgili standart ve yĂśnetmeliklere uygun yaphlmaya ba^landh. Kontroller haricinde biz kullanhchlar da asansĂśrleri tanhmaya ba^ladhk. Kullanhm konusunda daha bilinçlenmeye ba^ladhk. Bundan bir be^ yhl evvel asansĂśre binip çhkhyorduk. ,imdi ise bu i^le uTra^an yĂśnetiKazalarVn ĂśnĂźne geçmek için Standartlara uymak ciler i^in içine girmeye ba^ladhTh için; asaniçin nerelere mĂźracaat edilmesi gerekiyor? MĂźrasĂśrĂźn sistemi ve neye dikkat edilmesi caat edildikten sonraki aGamalar nelerdir? gerektiTine hakimler. Bunlar denetimler sayesinde ortaya çhkhyor. Ă&#x2013;nceki yhllarda kontroller disiplinli bir ^ekilde Ă&#x2013;nceden yeni yaphlan bir asansĂśr iki yhl sonra yĂźrĂźtĂźlmĂźyordu. ,imdi ise bakhmch firmanhn beledilmiyor veya geleneksel yĂśntemler kullanhlhyor. periyodik kontrollere giriyordu. ,imdi arthk asansĂśr gelerinden sĂśzle^mesine kadar dikkat ediliyor. Ama arthk son 4-5 yhlda bir yaphlan periyodik konye^il etiket almadan tescil alamhyor. Tescil Aylhk bakhmh ve kontrolĂź yapthThna bakhlhyor. troller sayesinde standart okunmaya da montaja alhnmadhTh zaman da belediye binaya iskân Muayene kurulu^larh periyodik kontrolĂź yapthTh da bakhma da i^tirak etmeye ba^ladh. Ve arthk sekveremiyor. Dolayhshyla daha ilk a^amada asansĂśr zaman nashl periyodik kontrol yaphyor; uygun mu tĂśr mĂźhendisin, mĂźhendisliTin daha çok içerisinde muayene kurulu^larh tarafhndan denetleniyor. deTil mi diye bakhlhyor. Arthk asansĂśrĂźn Ăśnemini olduTu bir sisteme dĂśnmeye ba^ladh. BĂśyle Tamamen standartlara uygun eksiksiz bir ^ekilde fark etmeye ba^ladhk. Zamanla asansĂśrlere verilen oldukça da kaza oranlarh azalmaya ba^ladh. yaphlhyor. SektĂśr de arthk standartlar doTrultusunda Ăśnem artmaya hareket ederek ve ba^layacakthr. Fakat bu mĂźhendis çalh^thrmaya durum Ăźlkemizde genel bir aThrlhk vererek ilerleme kĂźltĂźr. AsansĂśr kazalarh kaydediyor. Ăźlkemizde yayghn bir durum. Bu kazalarh ikiye AsansĂśr kullanVcVlarVna neler ayhrabiliriz. Birincisi; mevsĂśylemek istersiniz? YEJL ETJKET : GĂ&#x153;VENLJ cut kullanhchlar olarak bizKIRMIZI ETJKET OLAN ASANSĂ&#x2013;RLER Kullanhch olarak bizlere lerin ya^adhTh kazalar olaMAVJ ETJKET : AZ RJSKLJ bĂźyĂźk gĂśrevler dĂź^Ăźyor. GĂ&#x153;VENLJ DEJL bilir. Hkincisi ise; ashl oran Ă&#x2013;zellikle içerisinde etiket SARI ETJKET : CAN VE MAL GĂ&#x153;VENLJJ daha çok bakhm veya olmayan asansĂśr JĂ&#x2021;JN KUSURLU SEVJYEDE RJSKLJ montajhnh yapan bu i^in kullanmamalhyhz. Etiketin KIRMIZI ETJKET: Ă&#x2021;OK RJSKLJ BJNJLMEZ teknik personellerinde olmamash ya kontrol daha fazla kazalar oluyor. yaphlmadhThnh ya da DiTer sektĂśrlerde de aynh yaphlmh^sa khrmhzh etiket aldhThnh gĂśsterir. oran var. Hn^aat sektĂśrĂźnde de aynh kazalar Peki firmalar dVGVnda apartmanlarla sorumlulu=u kim Ă&#x153;zerinde ye^il veya mavi etiket olmayan asansĂśroluyor. alVyor? Bunun denetimini kim yapVyor? Veya kimlerin leri kullanmamalarh gerekiyor. Ă&#x2021;ĂźnkĂź bu asansĂśr-

ETJKETLERDE TEHLJKE SIRALAMASI

AsansĂśrlerin standartlarV nelerdir? Veya biz o standartlarVn yakVnVnda mVyVz? Bizim, asansĂśr yĂśnetmeliTinin kapsamhna giren gĂźnlĂźk ya^amhmhzda kullandhThmhz asansĂśrler için onlarca yhl Ăśncesinde de standartlar vardh. Avrupaâ&#x20AC;&#x2122;da yayhnlanan standartlara benzer ^ekilde Ăźlkemizde de çevirisi yaphlhp TĂźrk Standartlarh EnstitĂźsĂź (TSE) tarafhndan TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de yayhnlanhp yĂźrĂźrlĂźTe girdi. 80â&#x20AC;&#x2122;li ve 90â&#x20AC;&#x2122;lh yhllarda da bir standart vardh. O dĂśnemler Avrupa BirliTi doTrultusunda gitmiyorduk fakat yine de takip ediyorduk. Standart vardh fakat uygulamashnda shkhnth ya^anhyordu. Bu i^in bakhm ve montajh yaphlhrken belirli standartlar çerçevesinde gidilmesi gerekiyor. Ancak bunlara pek fazla uyulmuyordu. Bakhm firmalarh TSEâ&#x20AC;&#x2122;den çok rahat bir ^ekilde yetki

yapmasV gerekiyor?

AsansÜr H^letme Bakhm ve Periyodik Kontrol yÜnetmeliTine gÜre bina sorumlularh asansÜrßn gßvenli bir ^ekilde sßrekli çalh^mashndan sorumlu oluyorlar. Bunun için yapmash gereken iki ^ey var. Birincisi; yetkili bir bakhm firmashyla sÜzle^me imzalayhp ayda en az bir defa asansÜrßn bakhmhnh yapmak. Hkincisi ise; bulunduTu ilçedeki belediyeyle protokol imzalamh^ ilgili muayene kurulu^u kimse, ona ba^vurup asansÜrßn periyodik kontrolßnß yapthrhp ye^il veya mavi uygunluk etiketi almak. Ye^il veya mavi etiket asansÜrßn kullanhlabilir olduTunu gÜsterir. AsansÜr sßrekli çalh^an bir sistem olduTu için ^u an uygun olan bir asansÜrßn rutin bakhmh yaphlmazsa veya ßzerinde yaphlan i^lem saTlhklh olmazsa bir sßre sonra hata verebilir veya bozulabilir. O yßzden yhllhk olarak

lerde can gßvenliTiniz olmayabilir. AsansÜr kazalarh da olmaz gibi bir algh olabilir fakat Ülßmlere kadar gidebilir. Bunun dh^hnda insanlar asansÜrde kalabilir. Kurtarma çalh^malarhnh, ilgili asansÜrßn sistemine uygun ve kurtarmayh yapmak için eTitilmi^ ki^iler veya firma tarafhndan gÜrevlendirilmi^ teknik personelin yapmash lazhm. Elektrikler gittiTinde asansÜrde kalmak gayet doTaldhr. Fakat gelen ki^i kurtarma eTitimi almadhysa, yetkili biri deTilse ve kendi yÜntemleriyle bir kurtarma i^lemi yaphyorsa bu durum Ülßmle sonuçlanabilir. Hatta içerde kurtarhlan ki^iyle beraber kurtaran ki^i de kuyuya dß^ebilir ve feci yaralanmalar hatta Ülßmler olabilir. Bunlara çok dikkat etmeliyiz. (Yaprak AKBABA)


18 2 EKPM 2017 2017 senesi Ekim ayh olan meclis toplanthlarh 2-4-6 Ekim 2017 tarihli gĂźnlerde, saat 15:00â&#x20AC;&#x2122;da SakhzaTach Mahallesi BakhrkĂśy Belediyesi ETitim ve Toplanth salonunda yaphlacakthr. Ekim ayh meclisinde bĂźtçe gĂśrĂź^melerinin yaphlacaTh gĂśz ĂśnĂźnde bulundurularak 5 bin 393 sayhlh Belediye Kanunuâ&#x20AC;&#x2122;nun yirminci maddesindeki yirmi gĂźnlĂźk toplanth sĂźresinde deTi^iklik yaphlmash gerekmemesi halinde ayrhca duyuru yaphlacaTh hususu bilgilerinize rica ederim. GĂźndem maddeleri: 1. Mali Hizmetler MĂźdĂźrlĂźTĂź ba^lhklh 2018 mali yhlh performans programh tasarhsh hakkhndaki evrakhn, plan ve bĂźtçe komisyonuna havalesini oylarhnhza sunuyorum. 2. Mali Hizmetler MĂźdĂźrlĂźTĂź ba^lhklh 2018-20 bĂźtçe tasarhsh hakkhndaki evrakhn plan ve bĂźtçe komisyonuna havalesini oylarhnhza sunuyorum. 3. BĂźtçe ve performans programhnhn 19 Ekim 2017 tarihinde gĂśrĂź^Ăźlmesini oylarhnhza sunuyorum. 4. Hnsan kaynaklarh ve eTitim ba^lhklh kentsel dĂśnĂź^Ăźm ĂśdĂźlleri kurulmash hakkhndaki ba^kanlhk teklifinizi oylarhnhza sunuyorum. 5. BakhrkĂśy Belediyesi Meclis Ba^kanlhThâ&#x20AC;&#x2122;na ilgili tekliftir. Belediyeye ait olan khz misafirhanelerine misafir olan ĂśTrencilere ve kre^lerimizde eTitim gĂśren çocuklarhmhza yaphlacak olan yĂźzde yirmi Ăźcretsiz eTitim gĂśrme teklifi var. Maddeler oy çokluTuyla kabul edilmi^tir.

4 EKPM 2017 BakhrkĂśy Belediye Meclisiâ&#x20AC;&#x2122;nin 7. Seçim dĂśnemi 4. Toplanth yhlh. Mazeret dilekçeleri okundu ve oy birliTiyle kabul edildi. 2 Ekim tarihi zabht Ăśzeti okundu. Okunan zabht Ăśzeti oy birliTiyle kabul edildi. GĂźndemin 1

EK,M 2017 BELEDĂ?YE MECLĂ?SĂ?â&#x20AC;&#x2122;NDE NELER GĂ&#x2013;RĂ&#x153;Ă&#x17E;Ă&#x153;LDĂ&#x153;? ve 2 noâ&#x20AC;&#x2122;lu evraklarh gruplarh dahilinde okunmash oy birliTiyle kabul edildi. Sosyal yardhm i^leri ba^lhklh BakhrkĂśy Belediyesi eTitim yardhmh yĂśnetmeliTi ba^lhklh maddesi okul komisyonunun havalesi, Sosyal yardhm i^leri mĂźdĂźrlĂźTĂź ba^lhklh BakhrkĂśy Belediyesi sosyal yardhm yĂśnetmeliTi taslaTh hakkhndaki evrak hukuk komisyonuna havalesi, oy birliTiyle kabul edildi.

6 EKPM 2017 Geçen bile^ime ait zabht Ăśzeti okundu. Okunan meclis gĂźndemi oy birliTiyle kabul edildi. GĂźndem dh^h yaphlan konu^malarda Ziya Ă&#x2021;IKIT yapthTh konu^mashnda, Hbrahim Kele^, AtakĂśy Gazetesiâ&#x20AC;&#x2122;ne beyanat vermi^. â&#x20AC;&#x153;BakhrkĂśy Belediyesiâ&#x20AC;&#x2122;nde BakhrkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;Ăźn sorunlarhnh konu^alhm.â&#x20AC;? diyor. Ali Rhza AkyĂźz de bunun benim için sĂśylendiTini dĂź^ĂźnmĂź^. TĂźrkiye Ăśnemli gĂźnler ya^amaya devam ediyor. Geçmi^inde çok Ăśnemli ^eyler ya^adh. Ă&#x2013;nemli gĂźn ve tarihlerimiz çok fazla. Bundan iki gĂźn evvel, 4 Ekim 1926â&#x20AC;&#x2122;da da yĂźrĂźrlĂźTe giren bir Medeni Kanun var. Bu Medeni Kanun, kadhna ki^ilik ve onur kazandhrdhâ&#x20AC;Ś

Ali RPza AKYĂ&#x153;Z: Ben genel siyasetten ziyade BakhrkĂśy Ăźzerine konu^acaThm. AKPâ&#x20AC;&#x2122;li

arkada^larhmhzhn bir ricash var. Geçen temmuz ayhnda BakhrkĂśy Ruh ve Sinir Hastalhklarh Hastanesiyle ilgili bir konu^ma yapthm. Oranhn 1 milyon metrekare olduTunu, imara açhldhThnh, ama açhlmamash gerektiTini 6428 sayhlh yasaya athfta bulunarak bir ^ehir hastanesi konseptinde ticari yerlerin olduTunu ve bunun asla yaphlmamash gerektiTini ifade ettimâ&#x20AC;Ś

Muzaffer AH,N; Az Ăśnceki konu^manhzhn bizlere yĂśnelik olduTunu dĂź^ĂźnĂźyorum. DediTiniz hastaneleri biz de gidip dola^thk ve ba^hekimle gĂśrĂź^tĂźk. Ba^hekim 780 tane hastash olduTunu ve burada bir deprem olduTu takdirde 500â&#x20AC;&#x2122;Ăźn althnda ĂślĂź çhkmayacaThnh sĂśylĂźyor. Servet TORAMAN; SĂśylenenleri faydalh buluyorum. Yaphlan ^eylerde halkh da aramhza almamhz gerekiyor. â&#x20AC;&#x153;Ben yapthm, oldu.â&#x20AC;? kĂźltĂźrĂźyle devam edersek BakhrkĂśy ve Hstanbulâ&#x20AC;&#x2122;a faydalh olamayhz. Siyasi partilerin meclis Ăźyesi olarak kendimizi sorunlardan soyutlayamayhz. GĂźndem maddelerinin gĂśrĂź^Ăźlmesi sonunda meclis 19/10/2017 gĂźnĂź toplanmak Ăźzere kapathldh.

19 EKPM 2017 BĂźtçe GĂśrĂźmeleri Mazeret dilekçeleri okundu ve oy çokluTuyla kabul edildi. Geçen birle^ime ait zabht Ăśzeti okundu ve oy çokluTuyla kabul edildi. Yaphlan gĂśrĂź^melerde sĂśz alan Ak Parti Meclis Ă&#x153;yeleri Hbrahim Kele^, I^hl Hlgin Oktay ve Servet Toraman bĂźtçe ile ilgili dĂź^Ăźnce ve çekincelerini dile getirdiler. CHP adhna sĂśz alan Nebahat Yhldhrhm, Mustafa HarputluoTlu, Muzaffer ,ahin Ak Parti Grup Ăźyelerinin konu^malarhna cevap verdi, Nebahat Yhldhrhm ve Ziya Ă&#x2021;hkht da gĂźndem dh^h sĂśz aldh.

Meclis oturumlarýnýn tamamýný gazetemizin

www.atakoygazete.com.tr sitesini ziyaret ederek okuyabilir ve sesli olarak dinleyebilirsiniz.

CHPâ&#x20AC;&#x2122;LJ ASLANER: â&#x20AC;&#x153;Ă&#x2021;OCUK ENGELLJLERJN PARKTA OYUN OYNAMA, SALINCAKTA SALLANMA HAKKI YOK MU?â&#x20AC;? CHPâ&#x20AC;&#x2122;li Hstanbul BĂźyĂźk^ehir Belediyesi Meclis Ă&#x153;yesi Avukat Erhan Aslaner, HBB Ba^kanh MevlĂźt Uysalâ&#x20AC;&#x2122;a engelli vatanda^lar için yaya ve tekerlekli sandalyeyle diTer engelli ekipmanlarh, giri^e uygun parklarh ile ilgili soru Ăśnergesi verdi. Kßçßkçekmece Belediyesi ve HBB Meclisi CHP Ă&#x153;yesi Av. Erhan Aslaner hazhrladhTh yazhlh soru Ăśnergesini HBB meclis toplanthshnda sĂśzlĂź okudu, Hstanbulâ&#x20AC;&#x2122;da ya^ayan engelli vatanda^larhn sorunlarhnh ve engelli çocuklarhn parklarh kullanmashnda ya^anan shkhnthlarh meclis gĂźndemine ta^hdh. Zaman zaman engelli vatanda^larhn sorunlarhnh meclis gĂźndemine getirdiTini ve Hstanbulâ&#x20AC;&#x2122;da Ăśnemli oranda engelli vatanda^, engelliler arashnda Ăśnemli oranda tekerlekli sandalyeli vatanda^larhn olduTunu

sĂśyleyen Aslaner; â&#x20AC;&#x153;Engelli vatanda^larhn parklarh kullanmash ve engelli çocuklarhmhzhn da diTer çocuklarhmhz gibi çocukluklarhnh ya^ama ve parklarda oynama haklarh vardhr. Engelli vatanda^larhmhzhn parklarh kullanma ve Ăśzellikle tekerlekli sandalye kullanan çocuklarhmhzhn parklarda oyun haklarhnh kullanma hakkh vardhr.â&#x20AC;? dedi.

Ă&#x2021;ocuklarVn en çok sevdi=i oyunca=Vn salVncak oldu=unu ve buna kimsenin itiraz etti=ini sanmadV=VnV belirten Aslaner, engelli vatandaGlarVn parklarV kullanma ve Ăśzellikle tekerlekli sandalye kullanan çocuklarVn oyun haklarVnV kullanma bakVmVndan soru Ăśnergesinde Gu sorunlara de=indi;

1-Hstanbul BĂźyĂźk^ehir Belediyesine ait Hstanbulâ&#x20AC;&#x2122;da kaç tane park vardhr? 2-HBB uhdesinde; wc, yaya ve tekerlekli sandalye ile diTer engelli ekipmanlarh ile giri^e uygun kaç park vardhr? Varsa bu parklar hangisidir? Eksiklikleri olan parklar hangisidir? Var olan eksiklikler nelerdir? 3-Engelli eri^imine uygun parklarhn kaç tanesinde tekerlekli sandalye ile kullanhlabilen salhncak vardhr? 4-Yeteri oranda tekerlekli sandalye ile kullanhlabilen park var mhdhr? 5-Bu konuda bir çalh^ma yaphlmh^ veya yaphlmakta mhdhr? Yok ise bu konuda bir çalh^ma yaphlmash dĂź^ĂźnĂźlĂźyor mu? Hstanbul BĂźyĂźk^ehir Belediye Meclisi 2017 yhlh Ekim ayh Meclis toplanthlarhnda Kßçßkçekmece Belediyesi ve HBB Meclisi CHP Ă&#x153;yeleri Av. Erhan Aslaner ve Ali Delen imzalarh ile Ăśnerge meclise sunuldu ve oy birliTi ile Ba^kanlhk Makamhna havale edildi.


19

Ak Parti TeGkilatlardan Sorumlu Genel BaGkan YardVmcVsV Mustafa AtaG’Vn danVGmanlV=V görevini yürüten Mahmut GÜRCAN

YEREL SEÇJMLERDE PARTJZANCA DÜÜNMEDEN HJZMET ODAKLI ADAYLAR TERCJH EDJLMELJ Üç dönem Ak Parti Bakhrköy Hlçe Ba^kanlhTh görevi yapan Mahmut Gürcan gazetemizi ziyaret etti. Hlçe ba^kanlhTh görevinden sonra da aktif siyasetten kopmayan Gürcan, halen MYKY üyeliTinin yanhnda Ak Parti Te^kilatlardan Sorumlu Genel Ba^kan Yardhmchsh Mustafa Ata^’hn danh^manlhTh görevini yürütüyor. Zamanhnhn büyük bir bölümünü Ankara Genel Merkez’de geçiren Gürcan, Bakhrköy’de ya^anan siyasi geli^meleri de yakhndan takip ediyor.

oylarh Ak Parti iktidarh sonrashndaki kutupla^malarla bu noktalara gelmi^tir. Hizmet anlamhnda BaTchlar, Güngören, Bahçelievler gibi çevre ilçelerimize bakthThmhzda hizmet odaklh çalh^malarh fazlashyla görüyoruz.

BakVrköylüler’in belediye hizmetlerini yeterince alamadVklarVnV mV söylüyorsunuz? Öyle de denilebilir.

SayVn Gürcan, bir BakVrköylü olarak BakVrköy’de yaGanan siyasi geliGmeleri nasVl görüyorsunuz?

Hlçe ba^kanlhThm döneminde olduTu gibi ^imdilerde de Bakhrköy’de siyasi bir inatla^ma var desek doTru olur. Bakhrköylü yurtta^larhmhzhn Ak Parti’ye kar^h bir antipatileri var. CHP’nin Bakhrköy’de yapmh^ olduTu hizmetlerin yetersiz olmashna raTmen sanhrhm yerel anlamda Ak Parti hizmetlerinden faydalanmak istemiyorlar ki kar^h cephe alhyorlar. Bence yanlh^ bir cephele^me bu. Yerel seçimlerle genel seçimleri birbirinden ayhrmak lazhm. Hizmet odaklh dü^ünen adaylar ve partiler desteklenmeli. Ne yazhk ki Bakhrköylüler’de böyle bir dü^ünce anlayh^hnh göremiyorum. Her yerel seçimlerde ideolojik bir yakla^hmla oy veriliyor. Yerel seçimlerde alhnan oylar CHP’nin gerçek oylarh deTildir. 2014 yhlhna kadar %15-20’lerde olan CHP

VarsayalVm ki öyle, JBB sorumlulu=unda olan bölgelere neden hizmet verilmiyor? Ana arter denen Jncirli Caddesi ve Jstanbul Caddesi’nin mezbelelik durumu ortada. Hlçe ba^kanlhThm döneminde Kadir Topba^’la Bakhrköy’e HBB’nin daha fazla hizmet yapmash için görü^meler yapthm. Olumlu sonuçlar da aldhm. Hncirli Caddesi ve Hstanbul Caddesi’nin de düzen-

leme sözünü de almh^thm. Ancak yapmak istediTimiz birçok yathrhmlarhmhz Bakhrköy Belediyesi tarafhndan engellendi. Devlet Hastanesi’nin orayh geli^tirmek istedik Bakhrköy Belediyesi engellemek için asfaltlarh sökmü^tü. Hncirli Ömür bölgesinde alt geçit yapmak istedik, Bakhrköy Belediyesi mahkemeye verdi 31 milyon kamula^thrma parash verdik. Hizmet gerçekle^medi. Bunlar olmamalhydh. Hlçe belediyeleri HBB ile uyum içinde çalh^arak ilçelerine yathrhm yapmalhdhr. Ate^ Ünal Erzen döneminde yaphlan opera binash, ya^lhlar evi gibi eserler var doTrusu yanlh^h tarth^hlabilir ancak ^imdiki yönetim yaphlanlara da sahip çhkmhyor, Ye^ilköy’de bulunan ya^lhlar evi 3,5 yhldhr hala hizmete açhlamadh. Ak Partili bir belediyede böyle bir durum göremezsiniz. Bhrakhn hizmete açmamayh, imkanlar ölçüsünde ikincisini yapmak için uTra^hrlardh. Bakhrköy 117 mahalle olduTu dönemlerde Avrupa’nhn parlayan yhldhzhydh. ,imdilerde geri kalmh^lhk örneTi sergiliyorlar. Bu durumu Bakhrköy’den ayrhlan çevre ilçelerimize bakthThmhzda net bir ^ekilde görebiliyoruz. Bakhrköy’ü yönetenler eskiden yaphlanlarh yeni yaphlmh^ gibi açhlh^larda kendilerini avutuyorlar. GördüTüm kadarhyla Bakhrköy Belediyesi’nin hizmet odaklh bir çalh^ma dü^üncesi yok.

SÖYLEV’PN 90. YILI CO-KUYLA KUTLANDI Cumhuriyetimizin mimarh ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ba^yaphth Söylev, 90. yhlhnda Bakhrköy Belediyesi tarafhndan Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde co^kulu bir ^ekilde kutlandh. Bakhrköy Belediyesi, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün üç ayda yazdhTh ve 1520 Ekim 1927 tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kurultayh’nda 36 saatte okuduTu Söylev’in 90. yhl dönümünü Bakhrköy Belediyesi ve Dil DerneTi i^ birliTiyle kutladh. Bakhrköy Belediyesi Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde gerçekle^tirilen etkinliTe Bakhrköy Belediyesi Ba^kanh Bülent KerimoTlu, Dil DerneTi Ba^kanh Sevgi Özel, Ara^thrmach Yazar Yusuf Çotuksöken ve CHP Hstanbul Milletvekili Barh^ Yarkada^ konu^mach olarak kathldh. Etkinlik, Bakhrköy Müzik Akademisi Gençlik Korosu’nun Faruk Salgar ^efliTinde Cumhuriyet’e mal olmu^ unutulmaya yüz tutmu^ birçok mar^h bir arada okunarak seslendirdiTi “Cumhuriyetimizin Mar^larh” konseri ile ba^ladh.

De<erlerimizi koruyalPm Programhn açhlh^ konu^mashnh yapan Sevgi Özel, Cumhuriyet deTerlerine saldhrhnhn giderek artthThnh söyleyerek, Atatürk’ün emanet ettiTi deTerlere her zamankinden daha çok sahip çhkhlmashnh söyledi.

Özel; “Atatürk, Cumhuriyetin deTerlerini nashl korumamhz gerektiTiyle ilgili de ipucu veriyor Söylev’de. Ülkemiz için bunu yalnhz ba^aramayhz. Halk gerekli, biz gerekliyiz.” dedi.

Geldikleri Gibi Giderler Bakhrköy Belediye Ba^kanh KerimoTlu, Söylev’in güncelliTini ve önemini hala koruduTunu belirten konu^mashnda: “Ya^adhThmhz dönemi 1919’un ko^ullarhna çevirdiler. O dönem de emperyalist güçler ve i^birlikçileri vardh. Yanh ba^hmhzdaki kanlh sava^, Türkiye’yi de emperyalist bir i^galin ayak sesleriyle yüz yüze getiriyor. Fakat içeride de emperyalist çhkarlar doTrultusunda hareket eden ve kendi iktidarhndan ba^ka bir ^ey dü^ünmeyen bir iktidar var. Atatürk Söylev’de i^birlikçi olanlarh nashl temizlediTini anlathyor. O dönem nashl ki i^galcilere ‘Geldikleri Gibi Giderler’ diyen Mustafa Kemaller varsa bugün de bu ülkenin devrimcileri ve vatanseverleri var. Bu ülke i^birlikçilere o zaman da kalmadh bugün de kalmayacak.” dedi.


TEKNOLOJÝ DÜNYA SI

GÖKHAN ATAMER gokhanatamer@atakoygazete.com.tr

"/)0-/""&%0#/-&'& C_^M_bA`Z]R^R@_^`\_bK`b7^`W_Q_Ub>T\TUTb(CA>'bPS]V`X_]Y` Oa^[Qa]b 5^TXa^b =_P`\b 0^aV^a\ab BSYaFa^`b B`\Z`N_ (5=0B'bCaYb$aPP_W4baY^[b\a]XRU,a\`bNa\a\^[bVaN[^[U[]a Za\Q[b TVa\[Yab PT^T]YTJb 5=0B4Ya]b VaI[^a]b aO[Z^aUaYaE YS]Vab M`]`^_]Y`b Z`]Y_X_]_b ?YRP`b ^aXFb MS]L`^^`U`X_ R^a\aZb MGXW`\`\`Zb X_XW`U^`\`b PT^aQa]b CaY$aPP_Wb aY^[ \a]XRU,a\`b Na\a\^[b VaN[^[U[][]b X_XW`U`b _]Y_\_^`]b Na\a\^[ P_\bYRXVab_^`bPT^aQ[IbWSUbYRXVa^a\[bQ_D\`^`V`\`ZbaO[^UaX[ _O_]b SL\`Wb Wa^`Ib `WW_H_b P`^_\W_^Y_Jb b ?O[Z^aUaYaEb 5=0B ZT^^a][L[b K`b X_XW`Ub VG]`W_L_^`\_]`b U`\aZb TVa]Y[\a] IF_XF_]Mb `:IRXWa^a\[]ab Za\Q[b Y_ZZaW^_b R^T]UaX[][E `Z^`\_]_]b Z`X_]^_Z^`b aO[^UaUaX[][Eb X_XW`U^`\_]b MS]L`^ WTWT^UaX[][bK`bMSK`]_^_\bR^UaVa]bX_W`^`\Y`]bM`^`]b?YRP` ^aXFbMS]L`^^`U`X_]`bY_ZZaWb`Y_^U`X_]_bWaKX_V`b`WU`ZW`: Y_\.b _DaY`^`\_b ZT^^a][^Y[Jb CaY$aPP_Wb aY^[b \a]XRU,a\` Na\a\^[b VaN[^[U[b FaZZ[]Yab CA>b CaQZa][b U`\b aW_F =aVa]b Yab A,_WW`\b SN`\_]Y`]Eb .5=0Bb 9F_XF_]M `IRXWa^a\[bZ`X_]^_Z^`baO[^UaUa^[Jb)SK`]_^_\bR^UaVa]bX_W`^: `\Y`]b M`^`]b MS]L`^^`U`^`\`b Y_ZZaWb `Y_^U`^_.b Q`Z^_]Y`Z_ aO[Z^aUaV[ba^[]W[^aVa\aZbKaWa]YaQ^a\[bTVa\Y[J

,+ *0(#'$0%-/.$0' -#*#*# !(,$0.!.*0$ ++/-&0'&/)& A`X^ab _^`b `^`ZW\_Z^_b RWRURP_^b S\`W`]Eb =IaL`b _^`b TNaV X`VaFaW^`\_]b X`V\_]_b Y`H_QW_\U`V`b Oa^[Qa]b K`b &VI`\^RRI _^`b WRI^Tb WaQ[UaYab O[H[\b aOUaV[b F`Y`D^`V`]b 3^R]b BTXZE W\aD_Zb XR\T]T]Tb OGNU`Zb _O_]b ZR^^a\[b X[KaY[Jb A`Z]R^R@_ YS]VaX[][]b P`^Z_b Y`b `]b ORZb ZR]TQT^a]b _XU_b 3^R]b BTXZ M`OW_H_U_Nb aVb 6RXb ?]M`^`Xb W\aD_H_]_]b R]Tb O[^Y[\WW[H[][ P`^_\WU_QbK`bX[\DbPTbVSNY`]bWS]`^bZaNUaZb_O_]bP_\bXR]Ya@ Q_\Z`W_b ZT\aLaH[][b Z_Q_X`^b A,_WW`\b F`XaP[]Yab IaV^aQW[H[ U`Xa@^abYTVT\UTQWTJbbBTXZbXGNS]SbWTWWTbK`bPTbI\R@`b_O_] XWa\Wb K`\Y_Jb BTXZEb W\aD_Zb XR\T]T]Tb OGN`L`Zb I\R@`X_]Y`] _^Zb Za\`V_b IaV^aQW[Jb >`]Y_b Q_\Z`W_b A`X^a;][]b a\aN_X_]Y` ZaN[^a\ab PaQ^aVa]b BTXZEb PT]T]b P_\b Y`]`Vb R^YTHT]T] a^W[][b O_N_VR\Jb BTXZEb PTb WS]`^^`\_]b P_^_Ub ZT\MTb D_^U^`\_]_ aZ[^^a\abM`W_\`]bXSI`\bF[N^[bP_\bV`\ba^W[bRWRPa][bR^a\aZb_Q^`K MG\U`X_]_b I^a]^[VR\Jb ?]LaZb PaN[b V`WZ_^_^`\b BTXZb _^`b aV][ D_Z_\Y`bY`H_^Jb_\abW\aD_H_]bP_\bPG^SUS]SbV`\a^W[]abWaQ[UaZ Xa][^a]Ya]b YaFab IaFa^[Vab Ua^b R^aP_^_\Jb CTb I\R@`]_] M`\O`Z^_H_b_^`b_^M_^_b_\`Y;[]bXR\T^a\[][bVa][W^aVa]b5#6?;Ya Q`F_\b I^a]^aUaX[b SN`\_]`b aZaY`U_Zb Oa^[QUa^a\Yab PT^T: ]a]b P_\b V`WZ_^_Eb PTb I\R@`]_]b M`\O`Z^`QU`X_]_]b I`Zb ORZ YRHaV[b ZR\TUab VaXaX[][b Y`^`L`H_b MG\SQS]Y`Jb ?]LaZ BTXZEbY`]`V_]baZ[P`W_]Y`]bTUTW^TJbBTXZEbF`\b]`bZaYa\ ]`bVaIW[Z^a\[][bQTba]b_O_]bP_^U`Y_Z^`\_]_bXGV^`X`bY`bYaFa _V_b P_\b WS]`^b aOUab W`Z]R^R@_X_]_]b W\aD_Zb XR\T]T]ab OGNSU M`W_\`L`H_bMG\SQS]Y`Jbb)G\S^`]bRbZ_bBTXZ;[]bW\aD_ZbXR\T: ]T]Tb ZGZS]Y`]b OGNSIb OGN`U`V`L`H_]_b MG\U`Zb _O_] A`X^ab a\aN_X_]Y`Z_b Y`]`V_]b XR]TO^a]UaX[][b P`Z^`U`Z NR\T]YabZa^aLaH[NJ

%"((.0$ -#(/'&0.!.*00/$,.'%.)/(0,).+,,$ AS\Z_V`bCSVSZbB_^^`WbB`L^_X_]Y`bMSK`]^_H_b`]bSXWbYSN`V` O[Za\UaZb _O_]b VaI[^a]b Oa^[QUa^a\ab F`\b M`O`]b MS]b P_\ V`]_X_b YaFab `Z^`]_VR\Jb =R]b YG]`UY`b F[N^ab VaVM[]^aQa] _]Xa]X[Nb FaKab a\aO^a\[]ab Za\Q[b a]W_b Y\R]`b X_XW`U_]_]

ATAKÖY AYLIK BÖLGE GAZETESÝ Aylýk Süreli Yayýn

YIL: 25 Sayý: 274 KASIM 2017

info@atakoygazete.com.tr Köþe yazýlarýndaki sorumluluk, yazarlarýna aittir. Gazetemizde yayVnlanan ilanlarVn sorumlulu=u ilan sahibine aittir.

ZT\T^UaX[][]b a\Y[]Ya]b PTb Z`NEb P_^M_XaVa\b X_XW`U^`\_ SN`\_]Y`]b M`^`P_^`L`Zb Xa^Y[\[^a\ab Za\Q[b G]^`U^`\_] a^[]UaVab PaQ^a]Y[H[b GH\`]_^Y_Jb CTb ZaIXaUYa &aP`\WS\Z4S]bIaV^aQW[H[bP_^M_^`\`bMG\`EbACBBbPS]V`X_]` MG\`Kb VaIUaZb SN`\`b #3&b X`\W_D_Za^[b 11b P`VaNb FaLZ`\ _XW_FYaUb `Y_^`L`ZJb AS\Z_V`b CSVSZb B_^^`Wb B`L^_X_4]_]b _Q _^a][]YaEb_XW_FYaUb`Y_^`L`ZbZ_Q_^`\Y`ba\a]a]bW`U`^bW`Z]_Z K`b U`X^`Z_b GN`^^_Z^`\_]b Va][b X[\ab GN`^b ]_W`^_Z^`\Y`] PaN[^a\[][]b QT]^a\b R^YTHTb _DaY`b `Y_^_VR\b !b ]L_Y`]W $`XIR]X`b(MSK`]^_ZbR^aV^a\[]abUSYaFa^`'bRI`\aXVR]^a\[ ZR]TXT]Yab Y`]`V_UJb !b =0#=0B3b (X_P`\b R^aV^a\a USYaFa^`'bP_^M_X_bK`bY`]`V_U_Jb!#`\W_D_`Yb3WF_La^b&aLZ`\ (#3&'b X`\W_D_ZaX[]ab XaF_Ib R^UaZJb !=[NUab K`b XW\`Xb W`XW: ^`\_EbQ_D\`^`U`EbD_\`,a^^EbXa^Y[\[bG]^`U`bX_XW`U^`\_EbNaD_V`W Wa\aUab X_XW`U^`\_b K`b P`]N`\_b MSK`]^_Zb XS\`O^`\_b K` W`Z]R^R@_^`\_bFaZZ[]YabP_^M_bXaF_P_J 7XW_FYaUb XS\`L_b _O_]b W`\L_Fb `Y_^`]b VR^b _X`Eb XRXVa^b U`YVa SN`\_]Y`b GN`^^_Z^`b MSK`]^_Zb TNUa]^a\[b Wa\aD[]Ya]b PSVSZ `^`QW_\_ba^[VR\Jb_\aEbaYaV^a\[]bXS\`L`bZaW[^UaX[b_O_]b>9== X[]aK[]Ya]b*<bK`bSN`\_bP_\bITa]ba^UaX[bM`\`Z_VR\Jb1<2 K`Vab 1<2*4Y`b VaI[^a]b >aUTb 9`\XR]`^_b =`OU` =[]aK[4]Yaba^[]a]b>9==b98bITa][][]bVSNY`b*<4_bK`bXR] +b V[^b _O_]Y`b 7]M_^_NL`b Y_^_]Y`b VaI[^a]b %aPa]L[b -_^b C_^M_X_ =`K_V`b A`XI_Wb =[]aK[b (%-='b K`Vab PT]ab Y`]Z^_H_ %SZX`ZGH\`W_Ub >T\T^T4]Lab ZaPT^b `Y_^`]b %-=b Y`]M_ ITa][]b VSNY`b 8<4T]T]b _Q`b a^[]Uab X[\aX[]Yab `XaX a^[]aLaH[b _DaY`b `Y_^_VR\Jb 3]b VSZX`ZW`]b YSQSH`b YRH\T VaI[^a]bITa]bX[\a^aUaX[bXR]TLT]Yab_^Zb11<baYaVEbXGN^S K`b TVMT^aUa^[b X[]aKab OaH\[^aLaZJb %aI[^aLaZb XGN^Sb K` TVMT^aUa^[b X[]aKb XR]TLT]Yab R^TQaLaZb PaQa\[b X[\aX[]a MG\`baYaV^a\b_Q`ba^[]aLaZJ

'/*/+0/-/0".-.(+,-.0$',+.%, =a]a^bIa\abP_\_U^`\_]_]bVSZX`^_Q_bY`KaUb`Y_VR\Jb5NT]bP_\ XS\`Y_\b_]Xa]^a\[]bTNaZWa]bYabR^XabWaZ_Ib`WW_H_ba]LaZb_Q_] _O_]`bM_\`]^`\_bP_\bFaV^_bU`U]T]b`Y`]bPTbIa\abP_\_U^`\_E YT\UaYa]b VSZX`^_VR\Jb 0\WaVab O[Za]b XR]b Y`H`\^`\b _X` VaW[\[UL[^a\[][]b VSNS]Sb MS^YS\SVR\Jb )S]L`^b \aZaU^a\a PaZW[H[U[NYab M`OU_Qb YG]`U^`\Y`b K`b GN`^^_Z^`b XR]b 8< MS]b_O_]Y`bVaW[\[UbVaIUaVa]^a\[]bSNS^`L`H_bZ`X_]JbCT]: Ya]bP_\baVbG]L`b8 <<bYR^a\bX`K_V`X_]`bZaYa\bYSQ`]bP_W: LR_]4_]b Y`H`\_b QTb a]b Yab 8<<b YR^a\b Pa\a@[]ab T^aQUaZ SN`\`Jb2bC_WLR_]4_]bA6bZa\Q[^[H[b_X`b18J+<bA6bX`K_V`X_]` ZaYa\bT^aQW[JbC_\bY_H`\bG]`U^_bXa]a^bIa\abP_\_U_b3WF`\`TU _X`b82<bYR^a\bL_Ka\[]abVSZX`^_QbMGXW`\_\Z`]EbA6bZa\Q[^[H[ _X`b 22*<b A6b R^a\aZb Y_ZZaWb O`Z_VR\Jb )S]SUSNY`b U_]_]M VG]W`U_b_^`bXa]a^bIa\ab_Q^`UL_bVaI[^[\Z`]EbaX[^bL_YY_b_Q^`\ _X`bVaW[\[Ub]RZWaX[]YabZa\Q[U[NabO[ZUaVabPaQ^aY[J

,*,-.0##+/(/+/-&*)/0 !&&-0/!/".+.?C-;]_]b B_LF_Ma]b /]_K`\X_W`X_4]Y`]b a\aQW[\UaL[^a\[] S\`WW_H_b MS]`Qb `]`\@_X_b Y`IR^aVa]b Q`DDaDb Ua^N`U`]_]E VaI[^a\YabI`]L`\`bR^a\aZbZT^^a][^UaX[V^abPSVSZbU_ZWa\: Yab`^`ZW\_Zb`]`\@_X_bS\`W_^`P_^`L`H_bG]MG\S^SVR\Jb7]L`bK` I^aXW_H`bP`]N`\bUa^N`U`]_]bP_]a^a\[]bVa][bX[\abRWRUR: P_^^`\Y`Eb L`Ib W`^`DR]^a\[]Yab K`b Y_H`\b `^`ZW\R]_Z `QVa^a\Yab Yab ZT^^a][^aP_^`L`H_b P`^_\W_^_VR\Jb ?\aQW[\UaVa G]Y`\^_Zb `Y`]b B_LF_Ma]b /]_K`\X_W`X_4]Y`]b >_UVa BSF`]Y_X^_H_b K`b Ba^N`U`b C_^_U_b 9\RD`XG\Sb $_LFa\Y 6T]WEb PTb WS\b TVMT^aUa^a\[]b MS]`Qb `]`\@_X_b S\`W_U_ PaZ[U[]Ya]b `]b aNb OaW[b SXWSb Ia]`^^`\_b ZaYa\b PSVSZ IRWa]X_V`^`b XaF_Ib R^YTHT]ab Y_ZZaW_b O`Z`\`ZEb .`DDaD Ia]`^^`\b MS]`Qb `]`\@_X_b TVMT^aUa^a\[][]b M`^`L`H_]Y`Z_ V`]_b Ya^Mab R^aLaZ.b Y`Y_Jb 3]`\@_b WSZ`W_U_]Y`b DRX_^ VaZ[W^a\Ya]bTNaZ^aQaP_^U`Zb_O_]bYSQSZbUa^_V`W^_bK`bV`]_: ^_ZO_b a^W`\]aW_Db `]`\@_b TVMT^aUa^a\[]ab _FW_VaOb R^YTHT]T] a^W[][bO_N`]b6T]WEbFa^`]b?C-;Y`b+bU_^Va\bU`W\`Za\`b_^ab* U_^Va\b U`W\`Za\`b a\aX[]Yab LaUb VSN`Vb PT^T]YTHT]T] WaFU_]b `Y_^Y_H_]_Eb WSUb PTb a^a][]b Q`DDaDb MS]`Qb Ia]`^: ^`\_V^`b ZaI^a]UaX[b Fa^_]Y`b ?C-;]_]b `]`\@_b WSZ`W_U_]_] VSNY`b "<;[][b Za\Q[^aVaP_^`L`Zb P_\b IRWa]X_V`^_]b R\WaVa O[ZaLaH[][b KT\MT^aY[Jb aW[b S]_W`^`\_]_]b Y`b P`]N`\b P_\ IRWa]X_V`^`b XaF_Ib R^YTHT]Tb _DaY`b `Y`]b 6T]WEb .&`\b _Z_ W`Z]R^R@_]_]b P_\^_ZW`b M`^_QW_\_^U`X_Eb `]`\@_b Wa^`P_]_b VSNY` 2<<b R\a][]Yab Za\Q[^aUa][]b Va][b X[\ab `]`\@_b Y`IR^aUa ZaP_^_V`W_]_b Y`b a\WW[\aLaZW[\.b _DaY`^`\_]_b ZT^^a]Y[Jb &a^`] ?C-;Y`b K`b YS]Vab M`]`^_]Y`b `]`\@_b Wa^`P_]_]b Va^][NLa

VaZ^aQ[Zb VSNY`b 2E+;Tb MS]`Qb `]`\@_X_]Y`] Za\Q[^a]aP_^_VR\Jb CT^TQT]b Y`WaV^a\[]ab Ya_\b P_^M_^`\ .aWT\`b3]`\MV.bY`\M_X_]Y`bVaV[U^a]Y[J

0".*),*0/+/0".+.'//-)/0(.++. .+,%.(0'.'%,(.0/-)#'/0,!.+). /^Z`Y`b VaV[U^a]a]b P_^M_b WRI^TUTb XW\aW`@_X_b K`b `V^`U I^a]^a\[]YaEb ZaUTb P_^_Q_Ub X_XW`U^`\_]Y`b aO[Zb ZaV]aZ ZRY^TbVaN[^[UabM`O_^U`X_bW`U`^bG]L`^_Z^`\ba\aX[]YabV`\ a^[VR\Jb >T\TU^a\[]b Yab XR]b V[^^a\Yab a^WVaI[^a\ab VG]`^_Z O`Q_W^_b aO[Zb ZaV]aZb ZRY^Tb VaN[^[Ub TVMT^aUa^a\[][b W`\L_F `WU`V`b PaQ^aY[H[b MG\S^SVR\Jb ?O[Zb ZaV]aZb ZRY^T VaN[^[U^a\[]b VaV[]^aQW[\[^UaX[b Oa^[QUa^a\[][]b RYaH[]Ya AS\Z_V`b C_^_UX`^b K`b A`Z]R^R@_Zb ?\aQW[\Uab >T\TUT (A/C7A?>'bK`b9a\YTXb9\R@`X_bV`\ba^[VR\JbB_^^_b_Q^`W_UbX_X: W`U_b YaH[W[U[b R^TQWT\UaZb _O_]b 1<<8;W`b PaQ^aW[^a] )56_]Tb W`U`^^_Eb aO[Zb ZaV]aZb ZRY^Tb _Q^`W_Ub X_XW`U_ R^a]b 9a\YTX;T]Eb \`ZaP`Wb `Y`P_^_\b K`b XS\YS\S^`P_^_\b P_\ _Q^`W_Ub X_XW`U_b Fa^_]`b M`W_\_^U`X_b _O_]b A/C7A?>b 56?>: C7BPS]V`X_]Y`bOa^[QUa^a\bVS\SWS^SVR\Jb9a\YTXEbNaUa]: ^ab P_\Y`]b DaN^ab PSVSZb G^O`Z^_b aO[Zb ZaV]aZb VaN[^[Ub I\R: @`X_]_b PS]V`X_]Y`b Pa\[]Y[\a]b P_\b I\RM\aUb Fa^_]_b a^Y[J 9a\YTX;T]b ZaUTb ZT\TUb K`b ZT\T^TQ^a\[V^ab >0C7;^`\Y` ZR^aVb VaVM[]^aQW[\[^aP_^U`X_b _O_]b `H_W_Ub K`b Da\Z[]Ya^[Z Oa^[QUa^a\[][]b Va][]YaEb _XW`UL_b K`b ZT^^a][L[b VG]`W_UE Z_U^_Zb VG]`W_U_Eb PSWS]^`Q_Zb X_P`\b MSK`]^_Zb X_XW`U_b M_P_ ZT\TUXa^bZT^^a][Ub_O_]bM`\`Z^_bW`U`^b_FW_VaO^a\bM`^_QW_\_^Y_J CSVSZbG^O`Z^_bX_XW`UbU`\Z`N^`\_bK`bP_^_Q_UbX_XW`U^`\_]_] _FW_VaOb YTVYTHTb aO[Zb ZaV]aZb Ua_^b X_XW`U^`\_Eb ZT\TUb _O_ FaP`\^`QU`bX_XW`U^`\_Eb9bYaH[WUabK`bYRUa_]bR^TQWT\Ua X_XW`U^`\_b Y`b 9a\YTXb PS]V`X_]Y`b Y`XW`Z^`]_VR\Jb CT a^WVaI[^a\Yab YR]a][UYa]b PaH[UX[Nb Oa^[QaLaZb O`Q_W^_ OGNSU^`\b A/C7A?>b 56?>C7B;_]b 9a\YTXb 9\R@`X_ PS]V`X_]Y`b XS\YS\S^SVR\Jb CTb Oa^[QUa^a\^ab 9a\YTX YG]SQSUSb VaI[^a]b ZT\TUb K`Vab ZT\T^TQ^a\Yab F`\Fa]M_ P_\bXaF_I^_bVaN[^[Ub_FW_VaL[]abM`\`ZbZa^UaZX[N[]b9a\YTX K`b Y_H`\b aO[Zb ZaV]aZb W`Z]R^R@_^`\_]b VaVM[]^aQW[\[^a\aZE P_^_Q_Uba^a][]YabR\WaVabO[Za]bM`\`ZX_]_U^`\_]baO[ZbZaV: ]aZb ZRY^Tb VaN[^[U^a\^ab Za\Q[^a]UaX[b aUaO^a][VR\Jb 9a\: YTXb K`b aO[Zb ZaV]aZb YG]SQSUS]S]b P_\b `H_W_Ub a^WVaI[X[ R^UaYa]bPaQa\[^[bR^aUaVaLaH[]Ya]bFa\`Z`W^`bA/C7A?> 56?>C7Bb Wa\aD[]Ya]b aO[Zb ZaV]aZb RD_Xb K`b 9a\YTX )56_]Tb `H_W_U^`\_b YSN`]^`]_VR\Jb 3H_W_U^`\`b Wa^`Ib K` ZaW[^[UL[bXaV[X[]YaZ_ba\W[QEbaO[ZbZaV]aZbZRY^TbVaN[^[UbK` X`\K_XbURY`^_]`b_^_QZ_]bDa\Z[]Ya^[ZbYSN`V_]`b_^_QZ_]bTUTW K`\_VR\Jb-G]SQSUbI\R@`^`\_]_]bD_\Ua^a\b`^_V^`bVS\SWS^U`X_ _O_]b W`Z]_Zb Oa^[QUa^a\b Va][]Yab YSN`]^`V_L_b Y`]`W^`V_L_ P_\WaZ[Ub XWa]Ya\W^a\b R^TQWT\T^YTJb CTb P`^M`^`]Y_\U`b Z\_: W`\_]Y`b9a\YTXbK`baO[ZbZaV]aZbYG]SQSUbOa^[QUa^a\[]a Y`XW`Zb R^aP_^`L`Zb `ZRX_XW`Ub K`b P_^`Q`]^`\_]_]b Wa][U[ VaI[^Y[Jb %S\SWS^`]b Oa^[QUa^a\^ab _Qb R\WaH[b XaV[X[ a\W[\[^[\Z`]Eb YG]SQSU^`\_]b D_\Uab `ZRX_XW`U_V^` XS\YS\S^U`X_b aUaO^a][VR\Jb >T\TUXa^b _FW_VaO^a\b _O_] R^TQWT\T^a]b OGNSUb G]`\_^`\_b Y`b O`Q_W^_b ZT\TUb K` ZT\T^TQ^a\[]b ZT^^a][U[]ab XT]T^TVR\Jb CTb Oa^[QUa^a\ XR]T]Yab A/C7A?>b 56?>C7Bb Wa\aD[]Ya]b XaH^a]a] YRH\TYa]b K`Vab YR^aV^[b Y`XW`Zb XaV`X_]Y`b YG]SQSUS XaH^a]a]b P_^M_XaVa\b XaV[X[b 2+b P_]_b aQW[Jb -G]SQSU XR]\aX[bY`XW`ZbDaa^_V`W^`\_bY`bV_]`bA/C7A?>b56?>C7B K`b_QbR\WaZ^a\[bWa\aD[]Ya]bVS\SWS^SVR\J

/(/ *)/*0),0$/- 0 %&%%,-)/*0/-/=RXVa^bIaV^aQ[UbaH[bA,_WW`\Eb8JbO`V\`ZW`b12bU_^VR]bYR^a\ Na\a\b `WW_Jb 3:W_La\`Wb X_W`X_b ?UaNR]b _X`b "8E*b U_^Va\b YR^a\ Za\baO[Z^aY[J A,_WW`\;[]b PTb V[^[]b 8Jb O`V\`H_]Y`Z_b aV^[Zb R\Wa^aUab aZW_D ZT^^a][L[bXaV[X[EbM`O`]bV[^[]baV][bYG]`U_]`bMG\`EbVSNY` 1Jb a\Wa\aZb 88<b U_^VR]ab T^aQW[Jb ?]LaZb M`^_\_b VSNY`b " YSQSQ^`b +<b U_^VR]b YR^a\ab _]Y_Jb ?UaNR];T]b _X`b SOS]LS O`V\`ZbM`^_\_EbM`O`]bV[^[]baV][bYG]`U_]`bMG\`bVSNY`b88E a\W[Q^ab"8E*bU_^Va\bYR^a\abVSZX`^Y_JbC`Z^`]W_^`\Y`]bYaFa _V_b M`^`]b P_^a]ORb \aZaU^a\[b _^`b VSNY`b *;^_Zb P_\b VSZX`^_Q VaQaVa]b ?UaNR]b F_XX`^`\_Eb ZT\TLTXTb `DDb C`NRX;T] X`\K`W_]_]b G]`U^_b G^OSY`b a\WUaX[][b XaH^aY[Jb C`NRX;T] X`\K`W_b8J+bU_^Va\bYR^a\abO[ZW[bK`bC_^^b)aW`Xb_^`ba\aYaZ_ Da\Zb"J+bU_^Va\bYR^a\b_]Y_J

Yurtgün Hç ve Dh^ Ticaret A.,. Adhna Hmtiyaz Sahibi

Hukuk Danýþmaný: Av. Öner AYBEK

Özcan ATAMER

Ofset Baský : ÜNÝFORM

GENEL YÖNETMEN VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ

Renk Ayýrým : FÝLMEVÝ

Özcan ATAMER Haber Koordinatörü

Ýdare Yeri: Ýncirli Caddesi Yeþilada Sokak No:2/1 Ferhat Apt. Kat:1 D:4 Bakýrköy / Ýstanbul

Gökhan ATAMER

Tel: (0212) 543 86 64-543 86 65-543 86 47 Fax: 543 86 16

Haber Merkezi

Ataköy Gazetesi, Yurtgün Ýç ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan yayýnlanmaktadýr. Gazetemizde yayýnlanan yazý ve fotoðraflar kaynak gösterilmeden kullanýlamaz.

Arzu GPRPT


21

L 6 O N S K U L Ü B Ü T O P L U M A H 6 Z M E T E D E V A M E D 6 YO R

Toplumsal hizmetlere önem veren Lions Kulübü’nün kurulu?unun 100. YFlF’nda 10 adet akülü tekerlekli sandalye Türkiye Omurilik Felçlileri Derne+i (TOFD)’nde ihtiyaç sahiplerine da+FtFldF. Lions Kulübü’nün kuruluSunun 100. Y^l^ dolay^s^yla 118-E Federasyonu hizmet günlerinde =stanbul Marmara Lions Kulübü’nün sponsorluNunda, baN^Sç^ Ceylan Bozdurgut'dan 5 adet olmak üzere 10 adet akülü tekerlekli sandalye Türkiye Omurilik Felçlileri DerneNi’nde ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Renkli görüntülere sahne olan törende Avc^lar Lions Kulübü, ihtiyaç sahibi bir engelliye de manuel sandalye teslim etti. Törene Avc^lar Lions Kulübü’nden Genel Yönetmen Dan^Sman^ Mine Özer, Engelliler Komite BaSkan^ Naci Gürbüz ve geçmiS dönem Genel Yönetmeni Necati Y^lmaz kat^ld^lar. Törende TOFD Genel BaSkan^ Ramazan BaS, etkinlikten dolay^ Lions Kulübü’ne teSekkür etti. ÖNleden sonra Lüleburgaz ErtuNrul Köyü Cumhuriyet Kad^nlar^ Korosu’nun kat^l^m^yla gerçekleSen etkinlik halk^n ilgisini çekti. Törende Lions Kulübünce çeSitli etkinlikler düzenlendi. Törene, aralar^nda 118-E Genel Yönetmeni Celil Vardar, Genel Yönetmen Vekilleri Sina Mengi ve )evki Sözen, çeSitli Lions Kulüpleri BaSkanlar^ ve üyeleri ile Leo Kulüp BaSkanlar^ da kat^ld^.


23 5

M A H A L L E N 6 Z D E NE D E  6 T 6 ? önüne park edemiyorum. Bunun için ücret ver1924 yFlFna kadar Ayastafanos adFnF ta?Fyan ve mem mi gerekiyor? Önceleri burada park etmek bu tarihte ünlü edebiyatçFmFz Halit Ziya yasakt^. Çekici gelip arabay^ çekiyordu. =SPARK U?aklFgil’in teklifi üzerine Ye?ilköy olarak adF buray^ iSgal edince yasak park etmeden ötürü de+i?en mahalle; tarihteki önemli dönüm çekilmesi bir yana, gelir odakl^ hareket ettiNi için noktasFna sahne olmu? bir semt. Bunun yanF her yeri otopark haline çevirdi.” dedi. sFra çe?itli etnik kimlikleri de eskilerden Bak^rköy Belediyesi’nin sahile müdahale etmesi için BüyükSehir beri bünyesinde barFndFran Ye?ilköy, Belediyesi’nden onay almas^ mimari ve kültürel anlamda da gerektiNini ve sivrisinek bundan etkilenmi? durumda. ilaçlamas^n^n yap^lmas^ De+i?imin ve dönü?ümün kentler gerektiNini fakat yap^lamad^N^n^ üzerinde bu kadar hissedildi+i bir dile getirdi. dönemde Ye?ilköy bundan Kültürel Simgelerin Yan/nda nasibini almF? mFdFr? Fçinde Ya0ayanlar/n Mahallelerinde ya?anan dönü?üm Kültürü Yok Oldu ve etkilerini, Ye?ilköy’ün Eskiden YeSilköy’de aNaç sFkFntFlarFnF “Mahallemizde ne oran^n^n çok fazla olduNunu dile de+i?ti?” bölümünde, onca yFldFr getiren 52 y^ll^k YeSilköylü Seyfettin Ye?ilköy’de ikamet eden be? farklF Azmi Ball^k; “=nsanlar burada ki?iyle konu?tuk. AKIN yaSamaktan keyif al^yordu.

önermiS. Ve gerçekten planlamay^ yapm^S ve bunun üzerine bütün yollar birbirini dik kesecek Sehirde Sehir planlamas^ oluSmuS. =stasyon aç^l^p ulaS^m^n daha da kolaylaSmas^yla birlikte insanlar burada yaSamaya daha çabuk adapte olmuS.” Seklinde konuStu. Evlerdeki katlaSmalar^n artmaya baSlamas^yla insanlar^n da çoNald^N^n^n alt^n^ çizen Cirit, kozmopolit kitlenin giderek büyüyen bir varoSu olduNunu söyledi. Cirit; “Benim buraya geldiNim zamanlar, insanlar yaz^n evlerini boSalt^p kiraya verirdi. BaSka yerlere giderlerdi. Bundan da kendilerine bir gelir kap^s^ doNard^. Son 20 y^l içerisinde art^k YeSilköy çok fazla geliSerek h^zl^ bir büyümeye geçti. Büyümeden dolay^ da bu sistem ortadan kalkt^. =nsanlar art^k buraya gelip buran^n yerlisi oluyor. Çok eski bir yerleSime sahip olmas^n^n sebebi ise buran^n mikro klima iklimine sahip olmas^. Bu iklimde insanlar çok sert hava koSullar^n^ yaSamazlar.” dedi. Hakimiyeti, burada yaSayanlardan çok d^Sar^dan gelenler kurmaya baSlad^N^na dikkat çeken Cirit, çok Daha mutluyduk. Buradaki kötü bir sisteme doNru gidildiNini 60 y^ld^r YeSilköylü olduNunu belirten Seyfettin kültürel simgelerin yan^nda içinde ve bu yap^laSman^n daha da Ak^n; sonbahar mevsiminde aNaçlar^n yaSayanlar^n kültürü yok oldu. kötüye gitmesi halinde budanmas^ gerektiNini ve konuyla alakal^ kendi Demokrasi; sonsuz özgürlük toplumsal etkilenme yoNun taleplerinden ziyade bunu belediyenin insanlar hakk^ deNildir. =nsanlar^n yaSanarak göçlerin de talep etmeden yapmas^ gerektiNini söyledi. Park birbirine duyduNu sayg^d^r.” diye baSlayacaN^n^ aktard^. ve Bahçeler MüdürlüNü’nün bu konuyla alakal^ konuStu. Cirit; “Son y^llarda d^Sar^dan rutin bir program^ olmad^N^n^ dile getiren Ak^n, Belediye baSkan^ da dâhil günübirlik olarak y^N^nlar “Taleplerimiz hiçe say^l^yor.” dedi. seçilen meclis üyelerinin halinde gelen insanlar mangal bir defa gelip yakarak çevre kirliNine ve Kentsel Dönü0üm Fle Ekolojiyi sorunlar^n^ gürültüye neden oluyorlar. Bu Ve Ye0ilköy’ün Karakterini dinlemediklerini birikme de YeSilköylüleri rahats^z Türker sözlerine ekleyen Yok Ettiler ediyor. Buradaki insanlar daha Ball^k; “En az^ndan C6R6T YeSilköy’ün eskiden bir köy kültürlü olduklar^ için de bu durum ayda bir defa gelip bizi olduNunu dile getiren Seyfettin kavgalara dönüSmüyor. Buran^n sakinliNini dinlemeleri laz^m. Bizim Ak^n; “Köyümüzde yap^laSma ve muhafaza etme yönü de bundan kaynakl^ seçtiNimiz meclis üyeleri kendi aS^r^ nüfus art^S^ sonras^nda oluyor.” Seklinde konuStu. ç^karlar^na bak^yorlar. =nsanlar büyük tahripler yaSand^. Eskiden Az^nl^klardaki azalman^n nedenlerine deNinen birbirlerine sayg^ duyunca mimari anlamda daha estetik ve Cirit, insanlar^n belli bir noktadan sonra birçok Seyin problemsiz 2-3 katl^ yap^lar vard^. )imdi ise kozmopolit bir toplumla yaSamak istemediklerini halledileceNini düSünüyorum. onlar y^k^larak çok katl^ ve ve az^nl^klar^n YeSilköy’den gitmesinin 6-7 Eylül Eskiden köylerde imece usulü muhitimizi çirkin gösteren bir Olaylar^’n^n büyük bir etkisi olduNunu yard^mlaSmalar olurdu. Herkes yap^laSma söz konusu. Kentsel Arto düSündüNünü söyledi. Cirit; “Bu sald^r^lar birbirinin iSine yard^m ederdi ve dönüSüm ile ekolojiyi ve YeSilköy’ün SEMERC6YAN birlikten kuvvet doNard^. )imdi ise birlik sonras^ az^nl^klara yönelik birçok Seyi karakterini yok ettiler.” dedi. Halen mahvettiler. Rum kardeSlerimizin bizlere yönelik ve kuvvetten eser yok. Neyzen Tevfik’in =stanbul’un birçok semtinden daha korunmuS herhangi kötü bir tutumu yoktu. “=nsanoNlu çok tuhaft^r, Her sözü olduNunu belirten Ak^n iyileSmeye dönük Temennimiz, bu tür olaylar^n bir daha kald^rmaz, ESek desen çok k^zar, Aslan ad^mlar^n olmad^N^n^, aksine gün geçtikçe daha olmamas^ yönünde.” dedi. dersen hiç ald^rmaz.” dizelerini kötüye gittiNini aktard^. an^msat^yor. Hâlbuki ikisi de Sahillerin de bu durumdan pay^na düSeni Betonla0madan Ötürü hayvand^r. Biri eSek gibi çal^S^rken ald^N^n^, eskiden yüzdükleri, ailecek vakit Her Yer Tek Tiple0mi0 Durumda diNeri aslan gibi yatar.” dedi. geçirebildikleri yer iken Simdi YeSilköylüler’in 55 y^ld^r YeSilköylü olduNunu d^S^nda gelen günübirlikçilerin niteliksiz bir aktaran Hayrettin Üstel ise; Kozmopolit Kitlenin Sekilde vakit geçirdiNi bir alan haline “YeSilköy eskiden çok güzeldi. geldiNini belirtti. Giderek Büyüyen Kalabal^ktan ve kafelerin Bir Varo0u Olduk aç^lmas^ndan ötürü kötü bir Ye0ilköy’de Vale Terörü Estiriliyor 45 y^ld^r gidiSata doNru ilerliyor. Dünyaya gözlerini YeSilköy’de YeSilköy’de YeSilköy’de bizim zaman^m^zda açan ve 73 y^ld^r YeSilköy’lü olan yaSam^n^ idame üç adet taksi vard^. )imdi ise Arto Semerciyan; kilisenin ettiren Türker Cirit, onlarca taksi mevcut. Sahilde etraf^n^n meyhanelerle dolu YeSilköy’ün ilk Hayrettin birahaneler ve lokantalar^n olduNunu, uyuSturucu sat^c^s^ ve kuruluS y^llar^nda bir yoNunluNu da çok fazla. Eskiden ÜSTEL mafyan^n cirit att^N^ bir belde bal^kç^ köyü olduNunu ve burada faytonlar vard^ ve YeSilköy çok haline geldiNini belirtti. Barlar^n insanlar yaSam^n^ bal^k tutarak güzeldi. Yabanc^ istilas^ da çok fazla.” diyerek kald^r^lmas^, meyhanelere de çeki idame ettirdiNini ifade etti. düSüncelerini belirtti. düzen verilmesi gerektiNini dile Osmanl^ zaman^nda YeSilköy’e YeSilköy’ün beton y^N^n^ olduNunu ve bu getirdi. YeSilköy, birçok etnik tren yolu yap^lmas^ ve istasyon betonlaSmadan ötürü bir kere YeSilköy’de kökeni bünyesinde bar^nd^ran bir yer aç^lmas^ düSünüldüNünü ve Frans^z Azmi kaybolduNunu belirten 86 yaS^ndaki Üstel; iken Simdi ise daha sakin yerlere göç bir inSaat mühendisinin buray^ çok “BetonlaSmadan ötürü her yer tek tipleSmiS BALLIK edildiNini aktard^. beNendiNini ve iSlerini burada durumda. 100 y^l daha yaSasam insanlar^n Arabalar^ park edecek yer bulmakta yürüttüNünü aktaran Cirit; “YeSilköy’ü kötüye gidiSat^n^ çözemeyeceNim.” Seklinde zorland^klar^n^ ve vale terörü estirildiNini sevdiNi için buran^n bal^kç^ köyü insanlar^na, düSüncelerini ifade etti. söyleyen Semerciyan; “Bütün sokaklar^ =SPARK burada yaSan^lmas^ için planl^ bir yerleSme iSkâl etmiS durumda. Evimin veya dükkân^m^n haz^rlamay^ ve Sehrin o Sekilde geliSmesini

Yaprak AKBABA


25 5

ÇOCUKLARA GENEL SA LIK TARAMASI BakDrköy Belediyesi Sa8lDk 6leri Müdürlü8ü, bu yDl da çocuklara genel sa8lDk taramasD yapDyor. BakDrköy Belediyesi Sa8lDk Müdürlü8ü ekipleri ö8rencileri okullarDndan belediyenin aracDyla alDp BakDrköy Belediyesi TDp Merkezi’ne getirerek muayenelerini gerçekle6tiriyor. Bu yDl ki taramalara BakDrköy Belediyesi’nin 9 kre6inde bulunan yakla6Dk 800, 3-6 ya6 arasD ö8renciyle ba6ladDklarDnD ifade eden BakDrköy Belediye Ba6kanD Bülent Kerimo8lu 6u açDklamayD yaptD: “Bu yDl çocuklarDmDza yönelik genel sa8lDk taramamDza kre6lerimizdeki yavrularDmDzdan ba6ladDk. DevamDnda da BakDrköy’deki tüm devlet okullarDnDn 1. ve 6. sDnDflarDnD genel sa8lDk taramasDndan geçirece8iz. Taramada önce; çocuklarDmDza uzmanlar tarafDndan beslenme ve di6 sa8lD8D e8itimi veriliyor, ardDndan çocuklarDmDza di6

Bakrköy Belediyesi

21. Fstanbul Tiyatro Festivali’ne Hem Oyun Hem de Salonlar/yla Kat/l/yor

=

hekimlerimiz tarafDndan a8Dz ve di6 sa8lD8D muayenesi yapDlDyor ve en sonunda da uzman çocuk doktorumuzun detaylD muayenesinden geçiriliyor. Uzman çocuk doktorumuz çocuklarDmDzDn akci8er ve kalplerini dinliyor, boylarDnD ve kilolarDnD ölçüyor. Gerek a8Dz ve di6 sa8lD8D gerekse çocuk doktoru muayenelerinden geçirilen çocuklara sertifikalarD verilerek velilerinde muayene sonuçlarDndan haberdar olmasD sa8lanDyor ki erken müdahale edilmesi gereken çocuklarDmDzDn anne-babalarD bu yolla uyarDlDyor.” BakDrköy Belediye Ba6kanD Bülent Kerimo8lu, geçti8imiz yDl iki bin çocu8umuzun genel sa8lDk taramasDnDn yapDldD8DnD bu yDl üç binin üzerinde çocu8umuzun tüm yDl boyunca genel sa8lDk taramasDnDn yapDlmasDnDn hedeflendi8ini sözlerine ekledi.

YILDIZLAR A PLUS’TA

Joytürk Radyo, A Plus AVM stüdyosunda her cuma birbirinden ünlü konuklar^ aN^rlamaya devam ediyor. Ünlü DJ Erhan K^l^ç’^n canl^ program^na bu ay konuk olan ünlüler, Mabel Matiz, Betül Demir ve TuNba Yurt keyifli sohbetler eSliNinde hem hayranlar^ ile hem de A Plus AVM konuklar^ ile bir araya geldi.

MABEL MAT:Z

BETÜL DEM:R

TU"BA YURT

Dünya Engelsiz Ya6am Derne8i (DEYADER) 2629 Ekim tarihlerinde kadDn eme8inin hak etti8i de8eri görebilmesi için, ev hanDmlarDnDn üretti8i el eme8i ürünleri Carousel Sahne’de ziyaretçileriyle bulu6turdu. Aktif i6 hayatDna sahip olmayan ev kadDnlarDnDn üretti8i geleneksel ürünler aile bütçesine katkD sa8lamak amaçlD TasarDm Pazar’D Kermesinde sunuldu. Do8al ta6lardan yapDlmD6 takDlardan, ev tekstil ürünlerine, kaybolmaya yüz tutmu6 cam sanatDndan, keçe standDna geni6 yelpazeye sahip ürünler büyük be8eni topladD.

CAROUSEL’DE DEYADER TASARIM PAZARI KERMESF GERÇEKLE(TF

stanbul Kültür Sanat Vakf^ (=KSV)’n^n bu y^l 21.sini düzenleyeceNi =stanbul Tiyatro Festivaline; Bak^rköy Belediye Tiyatrolar^ (BBT) hem ‘Seni Seviyorum Türkiye’ oyunuyla hem de ‘Bak^rköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi MüSfik Kenter ve Turhan Tuzcu Sahneleriyle’ kat^lacak. Bu y^l 6 uluslararas^ ve 13 yerli oyun ve performans^n sahneleneceNi 21. =stanbul Tiyatro Festivaline Ceren Ercan’^n yazd^N^ Yelda Bask^n’^n yönettiNi “Seni Seviyorum Türkiye” oyunuyla kat^lacaklar^n^ belirten Bak^rköy Belediye BaSkan^ Bülent KerimoNlu Su aç^klamay^ yapt^: “BBT oyunlar^ 2017 y^l^nda Türkiye’nin önde gelen pek çok sayg^n tiyatro ödülünü al^rken ayn^ zamanda uluslararas^ tiyatro festivallerinde de ülkemizi ve Bak^rköyümüz’ü baSar^yla temsil ediyor. En son K^br^s ve Ukrayna’daki tiyatro festivallerinde yer alan BBT oyunlar^m^zdan bir tanesi de 21. =stanbul Tiyatro Festivali’nde tiyatro severlerle buluSacak. Ceren Ercan’^n yazd^N^ Yelda Bask^n’^n yönettiNi BBT yap^m^ Seni Seviyorum Türkiye oyunumuz 16, 17, 25, 26 Kas^m tarihlerinde 21. =stanbul Tiyatro Festivali kapsam^nda Bak^rköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi Turhan Tuzcu Sahnesi’nde sahnelenecek. Festival kapsam^nda ayr^ca )ermola Performans’^n Panopt^con performans^ Turhan Tuzcu Sahnemizde 23 ve 24 Kas^m (15.00 ve 20.30 saatlerinde) ve Taldans’^n GüneSin Zapt^ oyunu da 25 ve 26 Kas^m tarihlerinde MüSfik Kenter Sahnemizde sanatseverlerin beNenisine sunulacak. Bak^rköy Belediyesi olarak =stanbul Tiyatro Festivali’ne hem oyun hem de salonlar^m^zla katk^ sunmaktan onur duyuyoruz.” ifadelerini kulland^.

CAROUSEL CUMHUR:YET’:N 94 YILINI CO%KUYLA KUTLUYOR Carousel AlD6veri6 ve Ya6am Merkezi, Cumhuriyet’in 94. YDlDnD co6kuyla kutluyor. 28 Ekim-12 KasDm tarihleri arasDnda düzenlenecek Cumhuriyet temalD foto8raf sergisinde Atatürk’ün özel olarak büyük boy hazDrlanmD6 siyah-beyaz foto8raflarD ziyaretçilerin be8enisine sunulacak. Türk Ulus’unun ça8da6 uygarlDk seviyesine ula6ana kadar ya6adD8D zorluklar, cephedeki milli mücadele ve bu zorluklarDn birlik, beraberlik ve millet dayanD6masD ile a6Dlarak kazanDldD8D kareler misafirleri etkileyecek. AyrDca Carousel AlD6veri6 Merkezi 29 Ekim Cumhuriyet BayramD’nda Bando TakDmD milli mar6larD yorumlayarak unutulmaz bir törenle ziyaretçileri kar6DladD ve misafirlere bayrak da8DtDmD gerçekle6tirdi.


27

KERFMO LU AFLESFNFN MUTLU GĂ&#x153;NĂ&#x153; NLER M U T LU G Ă&#x153;

Bak^rkĂśy Belediye BaSkan^ BĂźlent KerimoNlu ve eSi Ă&#x2013;mĂźr KerimoNlu, çocuklar^ Ulgar Mete KerimoNluâ&#x20AC;&#x2122;nu sĂźnnet ettirmenin mutluluNunu yaSad^. Bak^rkĂśy Wow Hotelâ&#x20AC;&#x2122;de gerçekleSen sĂźnnet dĂźNĂźnĂźne CHP Genel BaSkan^ Kemal K^l^çdaroNluâ&#x20AC;&#x2122;nun eSi Selvi K^l^çdaroNlu, CHP Genel BaSkan^ BaSdan^Sman^ ErdoNan Toprak, CHP Genel BaSkan Yard^mc^s^ Seyit Torun, CHP Grup BaSkan Vekili Ă&#x2013;zgĂźr Ă&#x2013;zel, CHP Genel BaSkan Yard^mc^s^ Engin Altay, =stanbul =l BaSkan^ Cemal Canpolat, CHP Milletvekilleri, Edirne Belediye BaSkan^ Recep GĂźrkan, Avc^lar Belediye BaSkan^ Handan Toprak Benli, Silivri Belediye BaSkan^ Ă&#x2013;zcan IS^klar, BeylikdĂźzĂź Belediye BaSkan^ Ekrem =mamoNlu, AtaSehir Belediye BaSkan^ Battal =lgezdi, )iSli Belediye BaSkan^ Hayri =nĂśnĂź, Avc^lar Belediye BaSkan Yard^mc^s^ Burçin Baykal, ilçe baSkanlar^, iSadamlar^, sivil toplum ĂśrgĂźtlerinin temsilcileri ve çok say^da davetli kat^ld^.

Y

unus Emre KĂźltĂźr Merkezi 6-14 Ekim tarihleri aras0nda ebru sanatç0s0 Seçil Ă&#x2013;zy0ld0r0mâ&#x20AC;&#x2122;0n â&#x20AC;&#x2DC;Ebruli Ye$ilçamâ&#x20AC;&#x2122; sergisine ev sahiplii yapt0. KĂźratĂśrlßßnĂź Vadullah Ta$â&#x20AC;&#x2122;0n Ăźstlendii â&#x20AC;&#x2DC;Ebruli Ye$ilçamâ&#x20AC;&#x2122; sergisi, Seçil Ă&#x2013;zy0ld0r0mâ&#x20AC;&#x2122;0n geleneksel sĂźsleme sanatlar0; ebruli, minyatĂźr, hat ve tezhip ile Ye$ilçam Afi$lerini bulu$turduu çal0$malar0ndan olu$uyor. TĂźrk Sinemas0 için haz0rlanan sergideki eserler, farkl0 teknik ve yorumlama ile ĂśzgĂźn bir Ăźretim ortaya koyuyor. Yunus Emre KĂźltĂźr Merkezi Ă&#x2021;etin Emeç Sergi salonunda sergilenen eserler, Hababam S0n0f0, Umut, Selvi Boylum Al Yazmal0m, Susuz Yaz, Yol ve Muhsin Beyâ&#x20AC;&#x2122;in bulunduu, sinemam0z0n unutulmaz yap0mlar0na ait filmlerin afi$lerini ebruli sanat0 ile bulu$turdu. DĂźnya GĂśrme GĂźnĂźâ&#x20AC;&#x2122;nde farkDndalDk yaratmak ve kĂśrlerle empati kurmak amacDyla BakDrkĂśy Belediyesi CHPâ&#x20AC;&#x2122;li Meclis Ă&#x153;yesi ve Engelliler Komisyonu Ă&#x153;yesi Nurhan Ă&#x2021;etinkaya gĂśzlerini bantla kapatarak Ă&#x2013;zgĂźrlĂźk MeydanDâ&#x20AC;&#x2122;ndan sahile kadar yĂźrĂźyĂź6 yaptD. BakDrkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;de çok tanDnan ve kĂźltĂźr-sanat alanDndan hukuka birçok alandaki yetkinlikleriyle adDndan sĂśz ettiren KerimSelim AltDnok karde6lerin de bulundu8u farkDndalDk yĂźrĂźyĂź6Ăźnde bir açDklama yapan AltDnok karde6ler; â&#x20AC;&#x153;Nurhan Ă&#x2021;etinkayaâ&#x20AC;&#x2122;ya, hep yanDmDzda oldu8u ve bize destek verdi8i için çok te6ekkĂźr ediyoruz. KĂźltĂźr-sanat etkinliklerinden faydalanmak adDna Nurhan Beyâ&#x20AC;&#x2122;in çok yardDmDnD gĂśrdĂźk. Engelliler olarak en Ăśnlerde yer

S E Ă&#x2021; F L Ă&#x2013; Z Y I L D I R I M â&#x20AC;&#x2122; I N E B R U L F S A N AT I ATA K Ă&#x2013; Y â&#x20AC;&#x2122; D E S E R G F L E N D F

C H P â&#x20AC;&#x2122; L 6 M E C L 6 S Ă&#x153; Y E S 6 N U R H A N Ă&#x2021; E T 6 N K AYAâ&#x20AC;&#x2122; D A N

FA R K I N D A L I K E Y L E M 2

buluyoruz. SanatD ya6amak ve payla6mak bizler için hayatDn içinde kendimizi var etmek anlamDna geliyor. nsanlarD engelli ve engelsiz diye ayDrmak yapay bir 6ey. AynD toplum içindeyiz sadece farklarDmDz varâ&#x20AC;? dediler. YĂźrĂźyĂź6 esnasDnda bilinçsiz bir 6ekilde park eden otomobil ve motosikletler nedeniyle zorlu bir yĂźrĂźyĂź6 gerçekle6tirdi8ini sĂśyleyen Nurhan Ă&#x2021;etinkaya kaldDrDm i6gallerinin ve engelli yĂźrĂźyĂź6 yollarDnDn eksikli8inin de farkDna vardD8DnD belirtti. Ă&#x2021;etinkaya; â&#x20AC;&#x153;GĂśzlerim kapalD olunca kokularD daha fazla duyumsadDm. Bakarken gĂśrmediklerimin farkDna gĂśzlerim kapalDyken vardDm. nsanlarDn ve mĂźzi8in sesini sanki ilk kez duyuyor duygusunu ya6adDm. Ve bugĂźn gĂśrme engelli arkada6larDmDzDn yĂźz yĂźze geldi8i sorunlarDn daha fazla farkDna vardDm.â&#x20AC;? dedi.


K AY M A K A M I M I Z A H O % G E L D : N : Z Y E M E " :

Gazetemiz, Kaymakam^m^z Nazmi Günlü’ye Sivil Toplum kuruluSlar^n^n da kat^ld^N^ “HoS geldiniz YemeNi” düzenledi. Yemekte, Sivil ToNlum KuruluSlar^ baSkanlar^ çal^Sma ve faaliyetleri hakk^nda Say^n Günlü’yü bilgilendirdiler. Yemek s^ras^nda Bak^rköy ile ilgili slayt gösterisi de izlendi. Kaymakam^m^z Nazmi Günlü yapt^N^ konuSmada Sunlar^ söyledi: Böyle bir akSam^ tertiplediNi ve bizi yeni dostlar^m^zla tan^St^rd^N^ için Özcan Bey’e çok teSekkür ediyorum. Tan^Sma maksatl^ bu gecede bulunmaktan onur duyuyorum. Az önce burada mesleki geçmiSim okundu. Türkiye’nin çok çeSitli yerlerinde görev yapt^m. Marmara ve =ç Anadolu bölgesi hariç her yerde çal^Sm^St^m. )imdi ise Marmara’da çal^S^yorum. Daha önce ziyaret s^ras^nda baz^ misafirlerimize bahsettim. ÇocukluNumuzda Ataköy’e gelip giderdik. Rahmetli babam^n iS ortaN^ Ataköy’de oturuyordu ve biz s^k s^k Ataköy’e geliyorduk. Bak^rköy’ü eski dönemlerinden beri biliyorum. Ataköy plaj^nda denize girerdim. Onun d^S^nda da =stanbul’da irtibat^m^z olan yak^nlar^m^z var. Bak^rköy’le Simdi tan^S^yoruz fakat eski dönemlerini de sadece duyuyoruz. Her sene 1-2 defa gidip geliyorduk.

Türkiye’de Bak^rköy’ü herkes biliyor. Bu akSam konuSmac^lar^m^z^n eski ve yeni Bak^rköy’den bahsetmesiyle kaynaklanan duygu bize yabanc^ deNil. Ben de Mersinli’yim. Türkiye’de bu duyguyu yaSayan memleketlerin baS^nda herhalde Mersin gelir. Mersin’de Mersinliler Yard^mlaSma ve Dayan^Sma DerneNi vard^r. Art^k Mersin’de Mersinli kalmad^N^ için kalanlar da yard^mlaSma ve dayan^Sma derneNi kurdular. Ama bu ekonominin, piyasa koSullar^n^n ve ülkede nüfus art^S^n^n getirdiNi bir sonuç. Bu anlamda yapacak çok fazla bir Sey olmad^N^n^ kabul ediyorum. Biz Sunu da biliyoruz ki, Bak^rköy Türkiye’nin en büyük ilçelerinden birisi ve büyük bir alan^ kapl^yor. Zaman içerisinde Bak^rköy’den ayr^lan ilçelere bakt^N^m^z zaman, yap^laSmas^, nüfus art^Slar^, Sehircilik ve benzeri birtak^m problemleri Söyle deNerlendirmek laz^m; bu anlamda Bak^rköy’ü biraz daha elde kalm^S ve kurtar^lm^S bölge olarak düSünmek laz^m. Tabi Türkiye’de bu eNitim sistemi, üniversiteler ve akademik durum gözden geçirilecekse Sehir planlama ve mimari alan^nda çok geride olduNumuzu düSünüyorum. Y^llar önce yap^lan apartmanlar var ve estetik kayg^ güdülmeyen yap^lar mevcut. Buna raNmen

Bak^rköy’ün Sansl^ ilçelerden olduNunu düSünüyorum. Bu duyarl^l^k ve bilinçle sahip ç^k^ld^N^ takdirde daha da iyi olacaN^na inan^yorum. Bu birliktelik bizim için çok güzel bir Sey. Bize destek ve moral veriyor. Benim kaymakaml^k görevini sürdürdüNüm onuncu ilçe. Biz çal^St^N^m^z her yerde bu birlik ve beraberliNi görüyoruz. Bu birlik ve beraberliNin olmas^ bizim de iSimizi kolaylaSt^r^yor. Hepinize çok teSekkür ediyorum. Sizler beni, baS^ndan beri olumlu aç^klad^n^z ve bana destek ç^kt^n^z. Bu bizim için çok önemli. Ben de nerede yan^n^zda olmam gerekirse bütün çal^Smalar^mda sizinle beraber olacaN^m. Biliyorum ki ben, hepiniz kendiniz için deNil Bak^rköy için mücadele ediyorsunuz. BaS^nda bulunduNunuz kuruluSlar^n amaçlar^ doNrultusunda bir Seyler yapma gayreti içerisindesiniz. Biz de benzer bir gayret içerisinde olduNumuz için bu birliktelikten güzel Seyler doNmas^n^ umut ediyorum. Göreve yeni gelmeme raNmen çok yak^n ilgi ve desteNinizi gördüm. Bu güveninize ve samimiyetinize lay^k olmaya çal^SacaN^m. Bu gece için tekrardan teSekkür ediyorum.

Bak&rköy Kaymakam& Nazmi GÜNLÜ tan&ma yeme ine kat&lan Sivil Toplum Kurulular&

BaSkan^), Yakup AKYÜZ ( Bak^rköy Spor Vakf^), Arzu GEZENT (Bak^rköy Kad^n Meclisi ve Türk Üniversiteli Kad^nlar DerneNi Bak^rköy )ube BaSkan^), Asuman ERKAN (Türk Kad^nlar BirliNi Bak^rköy )ube BaSkan^), Yusuf KADIO LU (Atatürkçü DüSünce DerneNi Bak^rköy )ube BaSkan^), Ramazan BA) ( Türkiye Omurilik Felçlileri DerneNi BaSkan^), Nurdan Mihri ERD=)

(Bak^rköylüler DerneNi BaSkan^), Türkan ALPER (Türkiye Yard^m Sevenler DerneNi Bak^rköy )ube BaSkan^), Salim YILMAZ (Bak^rköy =S Adamlar^ DerneNi BaSkan^), Göksenin =LER= ve Didem CO)KUN. FLODER BaSkan^ Taner DAYI ve ÇaNdaS YaSam^ Destekleme DerneNi BaSkan^ Gülser ALPARSLAN =stanbul d^S^nda olduklar^ için yemeNe kat^lamad^lar.

Cavit GAN=Ç (Rumelililer DerneNi BaSkan^), Arif AKDEN=Z (Türk Ocaklar^ Bak^rköy )ube BaSkan^), Nihat YILMAZ (Bak^rköy Liseliler DerneNi BaSkan^), Selçuk KURT (Bak^rköy Müzik Akademisi

Atakoy274  
Atakoy274  

25 senedir sürekli, etkili, ilkeli yayın. Bakırköy'de 1 numara...

Advertisement