Page 1

Hak, Hukuk için yollara düRenler; Atatürk’ü dilinden düRürmeyenler...

SAMDMDYSENDZ SORULARIMIZI YANITLAYIN Yaz_s_ 14. sayfada...

Sürekli, Etkili, Ýlkeli.

25

Y

aþýnda SAYI: 273

Bakýrköy’de

1

B a k 8 r k ö y Ka y m a ka m 8 N a z m i G Ü N L Ü

Numara

ATAKÖY EK;M 2017

F;YAT: 2

http://www.atakoygazete.com.tr AK Parti Bak_rköy Meclis Üyeleri’nden çaIr_

BAKIRKÖY MECLJSJ’NDE YALNIZ BAKIRKÖY’Ü KONU!ALIM Bak_rköy Belediyesi Ak Partili Meclis Üyeleri IR_l ;lgin Oktay, ;brahim KeleR ve grup BaRkan Vekili Servet Toraman gazetemizi ziyaret ederek önemli aç_klamalarda bulundu. IR_l ;lgin Oktay, yapt_I_ aç_klamada özellikle belediyenin parklarda yapt_I_ yeRil katliam_n_n yasalara ayk_r_ olduIunun alt_n_ çizdi. ;brahim KeleR’in faaliyet raporlar_nda gördüIü usulsüz harcamalar gündeme damgas_n_ vurdu. (Yaz@s@ 11-12 sayfada)

BAKIRKÖY BELED%YES% BA KAN YARDIMCILARI Y a z 8 s 8

5.

Mustafa HARPUTLUOLU

Muzaffer !AHJN

“Sosyal Projeler DnsanKn “Tüm ÇabalarKmKz Daha Ya1am Düzeyini Yükseltir” Ya1anKlKr BakKrköy Dçin”

Selim MALGAZ “MuhtarlarKmKzla Uyum Dçinde ÇalK1Kyoruz”

Kaymakam Adem Öztürk’ün Ordu Vali Yard_mc_l_I_’na atanmas_ ile boRalan Bak_rköy Kaymakaml_I_’na Nazmi Günlü atand_. Nazmi Günlü 20 Eylül 2017 günü görevine baRlad_. ‘’Bak,rköy, Türkiye’de ismi herkes taraf,ndan bilinen, çok özellikli ve bu anlamda çok ayr,cal,kl, bir ilçe. Kaymakam olarak görev yapt,,m onuncu ilçe. Bundan da onur duyuyorum. Henüz tan,ma ve tan,ma aamas,nday,z. Fakat bu aamay, çok çabuk geçeceiz. Ve Bak,rköy’de mesaimize youn bir ekilde balayaca,z. Umar,m iyi iler yapar,z. Sizlerin vas,tas,yla da tüm Bak,rköylüler’e selam ve sayg,lar,m,z, sunuyorum.’’ Sayfa 9’da

KILIÇDAROLU, AHMET BAHADIRLI JÇJN BAKIRKÖY’E GELDJ

Yaz_s_ 15. sayfada

Mali Mü3avirler Dernek Ba3kan= Serdar ÖZKAN felsefemiz;

“Meslekta3 ve meslek odakl=, samimi, dürüst ve liyakat çerçevesinde hizmet etmek.”

Yaz_s_ 17-18. sayfalarda

Yeni yerine ta#8n8ncaya kadar Türkiye’nin ilk ya#am merkezi

EN AZ 5 YIL DAHA AYNI YERJNDE HJZMETE DEVAM EDECEK

S a y f a d a

Yaz_s_ 9. sayfada

TARDHE SAYGISIZLIK

RESNELJLER KÖ!KÜ HARABEYE DÖNDÜ

Meral AK! EN ER Avc8lar’da binlerce ki#i ile yemekte bulu#tu. Partinin kurulu#u 25 EKJM’de (Yaz8s8 13. sayfada) aç8klanacak.

Yaz_s_ 15. sayfada


3

5 Eylül Dünya Omurilik Felçlileri Günü Cumhuriyet Meydan_’nda kutland_ (!)

BJZJ YÖN ETE NLER , ENGE LLJLE RJ N E Z AMAN DÜ! ÜN ECEKSJN JZ ?

Türkiye Omurilik Felçlileri DerneIi “TOFD” Bak_rköy’de doIup, Türkiye’nin en çal_Rkan ve üreten Sivil Toplum Örgütü olmuRtur. Türkiye Omurilik Felçlileri DerneIi 1998 y_l_ndan bu yana; öncelikle omurilik felçlileri olmak üzere tüm ortopedik özürlülerin t_bbi, mesleki, ekonomik ve sosyal sorunlar_n_n çözümlerine yönelik ulusal ve uluslararas_ alanlarda çal_Rmalar yapmaktad_r.

dans ve spor, emniyet kemeri devrilme simülatörü, büyük ilgi gördü. Özgürlük Meydan_’na getirilen büyük simülatör ile 10 km h_zla giden araba içinde kemer baIlamazsan_z nelerle karR_laRacaI_n_ tüm Bak_rköy yaRad_. TOFD olarak 2006 tarihinden bu yana ADIM ADIM'IN DESTEKLER;YLE ;Y;L;K PE;NDE KO ve YOL ARKADAIM OLUR

AYIN YAZISI “Hak ve hukuk nerede ise biz oraday8z” ubat 2018 ay_nda gazetemiz yay_n hayat_n_n 26. y_l_na giriyor. Bu süre zarf_nda yay_n hayat_na hiç ara vermeden gazetemiz her ay_n 3, araya cumartesi pazar günleri girince 5’inde okuyucular_m_za ulaRt_r_ld_. ;lk kez Eylül 2017 ay_nda gazetemizi sizlere ulaRt_ramad_k. Çok say_da okuyucumuz telefon ve Özcan Atamer mail ile bize ulaRt_, nedenini sordu. Neden mi yay_nlanamad_k? BulunduIumuz bina merkezi sistemle _s_t_l_yordu. Uzun süredir problem yaR_yorduk. Sonuçta kombiye dönme karar_ al_nd_. AIustos ay_nda iRlemler ve deIiRim baRlat_ld_. Ancak iRler düRündüIümüz gibi gitmedi. DeIiRim iRi bitirilemediIi için maalesef biz de Eylül 2017 say_m_z_ yay_nlayamad_k. GeçtiIimiz günlerde CHP Bak_rköy örgütünün delege seçimleri vard_. Seçimler adeta yerliler, yabanc_lar çekiRmesine, özellikle Kartaltepe Mahallesi’nde, tabir yerindeyse, savaRa dönüRtü. Neyse ki baz_ akl_ selim Bak_rköylüler’in araya girmesiyle olaylar büyümeden önlendi. “Bak_rköy’deki CHP üyeleri neyi paylaRam_yorlar?” sorusunu gazetemizi arayarak bize yönelten okuyucular_m_za doIrusunu isterseniz verecek cevap bulamad_k. Bu üyelerin amaçlar_ Bak_rköylüler’e hizmetse, Bak_rköylüler’e en iyi hizmeti verecek kiRiler etraf_nda toplanarak onlar_ göreve getirmek amaçlar_ olmal_ deIil mi? Ama baz_lar_n_n ç_kar peRinde koRtuklar_ için varsa yoksa kendi ç_karlar_na geçit verecek kiRileri göreve getirme çabalar_ içinde olduklar_ aç_k seçik ortada. Bu davran_Rlar_ ile CHP’ye zarar verdikleri bilincinde deIiller. Birilerinin ç_k_p bunlara doIrular_ öIretmesi gerekmiyor mu?

Bir ba#ka bahara kald8.

Alg_ ve uygulamalar_ saIl_kl_ ve karar mercilerinin

fark_ndal_klar_na hitap etmeye çal_Ran TOFD ve BaRkan Ramazan BA, hem omurilik felçlisi olanlar_n dertlerine ortak olup çözüm bulmaya çal_R_yor hem de herkesin her an omurilik felçlisi aday_ olma yalundaki tehlikelere dikkat çekmeye çal_R_yor. Özellikle yaz mevsiminde denize bal_klama atlayalara ikaz ve çaIr_da bulunan baRkan diIer yandan da otomobilde kemer takman_n zorunluluIuna dikkati çekmektedir. Bak_rköy Özgürlük Meydan_’nda ve Olimpiyat Evi önünde yap_lan faaliyetler ile özellikle saIlam insanlar_n tekerlekli sandalye ile engelleri aRma s_k_nt_lar_n_ uygulamalar ile gösterdi. EtkinliIin içerisinde, sandalyede

MUSUN? sloganlar_yla akülü tekerlekli sandalye yard_m

kampanyas_ yaparak birçok kiRinin baI_Rlar_yla verdikleri destekler neticesinde, 81 ilde bir çok ihtiyaç sahibinin özgürce hareket edebilmesi için toplamda 1808 akülü tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine teslim ettiler. Lütfen hem kendi geleceIinizi garanti alt_na alarak tedbiri elden b_rakmay_n hem de engelli ve tekerlekli sandalye ile hareket eden engelli arkadaRlar_m_z_n yolunu kapatmay_n. SON slogan ise belediye ve yerel yönetimlere; ENGELL;YE RUHSAT VERME Haydi hep beraber TOFD’nin yan_nda olal_m. Göksenin %LER%

Diyeceksiniz ki nedir o birbaRka bahara kalan. BildiIiniz gibi Bak_rköy’ün simgesi olmuR iki caddesi var. ;ncirli ve ;stanbul Caddeleri. Bu caddelerin kald_r_mlar_nda yürümek mümkün deIil. Her yer iRgal alt_nda. Cadde delik deRik. Ancak bu caddelere aç_lan sokaklar Bak_rköy Belediyesi taraf_ndan hemen hemen tamam_ yap_ld_. ;ncirli ve ;stanbul Caddeleri’nde Bak_rköy Belediyesi hiçbir Rekilde bak_m ve onar_m yapam_yor. Çünkü bu caddeler ;stanbul BüyükRehir Belediyesi’nin kontrolünde. BüyükRehir Belediyesi de y_llard_r bu caddeleri kaderine terk etmiR durumda. Gazetemiz bu durumu uzun süredir gündeme getiriyor. AKP Bak_rköy ;lçe teRkilat_n_ harekete geçirmeye çal_R_yor. GeçtiIimiz May_s ve Haziran aylar_nda yay_nlad_k. Bak_rköy ;lçe BaRkan_ BüyükRehir yetkilileriyle birlikte bu caddeleri gezdiler. BaRta Bak_rköy Belediyesi’nin Meclis üyeleri bu caddelerde bak_m ve onar_m iRlerinin ihaleye ç_kar_ld_I_n_, onar_m çal_Rmalar_n_n baRlayacaI_n_ aç_klad_lar. Biz de bunu yay_nlad_k. Gelin görün ki aradan nerede ise dört ay geçmesine raImen ne ihale sonuçland_ ne de çal_Rmalar baRlad_. Yani ;stanbul ve ;ncirli Caddeleri yenileme çal_Rmalar_ bir baRka bahara kald_. AKP ilçe örgütünden de herhangi bir aç_klama gelmedi. imdi sizin ad_n_za AKP Bak_rköy ;lçe BaRkan_na soruyoruz; “BüyükRehir yetkilileriyle birlikte, iR k_yafetleri giyip Bak_rköy’ün bu caddelerini gezen, fotoIraf çektiren, gazetemize aç_klamalar yapan sizler deIil miydiniz? Neden aç_klamalar_n_z_n arkas_nda durmad_n_z? Bak_rköylüler’e bir aç_klama borcunuz yok mu? Bak_rköy’de son günlerin en önemli konular_ndan birisi de parklar. Haberimizi okuyacaks_n_z. Parklar_n oluR amac_ nedir? Halk_n birkaç saatini doIa ile baRbaRa geçirecekleri yerler deIil midir? Çocuklar_n buralarda doIa ile baRbaRa sal_ncakta sallan_p, kayd_raklarda kayacaklar_ yerler deIil midir? Onlar_ parklara getiren ebeveynlerin onlar oynarken banklarda oturup onlar_ izledikleri yerler deIil midir? Gelin görün ki Bak_rköy’ün parklar_n_n hemen tamam_ kafelere teslim edilmiR durumda. Yani parkl_ktan ç_km_R durumda. ÇoIunda oturacak bank bulamazs_n_z. Çocuklar_n parklardaki oyun alanlar_ da göstermelik. Say_n Belediye baRkan_m_z bu konuya derhal el atmal_ ve parklar_ asl_na uygun hale getirmelidir. Bak_köylüler bunu bekliyor. Toplumun hukuksal haklar_n_ savunursan_z, hakl_n_n yan_nda olursan_z baz_ ç_kar çevreleri taraf_ndan hedef tahtas_na oturtulursunuz. Bak_rköy’de ortalarda dolaRan, her taR_n alt_ndan ç_kan, kendi ç_karlar_ d_R_nda hiçbir Rey düRünmeyen baz_ bezirganlar meydan_ boR zannederek Bak_rköylüler’e ihanetlerine devam ediyorlar. ;Rin garibi bizi susturacaklar_n_ zannederek kapal_ kap_lar ard_nda at_p tuttuklar_n_ duyuyoruz. Atalar_m_z ne güzel söylemiRler; “Jt ürür kervan yürür.” Biz her zaman olduIu gibi Bak_rköylüler’in sorunlar_n_ dile getirmeye, yasal haklar_n_ korumaya, ilgili ve sorumlular_ bu yönde uyarmaya devam edeceIiz. Hat_rlat_yoruz...

e-mail: ozcanatamer@atakoygazete.com.tr


5

BAKIRKÖY BELEDDYESD YEND BAKAN YARDIMCILARI

Mustafa HARPUTLUOLU “Sosyal Projeler DnsanKn Ya1am Düzeyini Yükseltir” GeçtiIimiz aylarda Bak_rköy Belediyesi BaRkan Yard_mc_l_I_’na atanan Mustafa HarputluoIlu, yapt_klar_n_ ve yap_lmas_ gerekenleri gazetemize anlatt_.

Say=n Mustafa Harputluo+lu, k=sa süreli ba3kan yard=mc=l=+= görevi yapman=n avantaj ya da dezavantajlar= var m=? Avantaj ya da dezavantaj söz konusu olamaz. Önemli olan hizmetlerin aksamamas_d_r. Belediye meclisinin alm_R olduIu bir ilke karar_ doIrultusunda benden önce görev yapan ve benden sonrada görev yapacak olan arkadaRlar_m_z var. Bizim k_s_tl_ olan görev süremiz içerisinde ben ve arkadaRlar_m elimizden geldiIince Bak_rköy halk_na hizmet vermeye çal_Rt_k. Bir baRka deyiRle bu bir bayrak yar_R_. K_sa aral_klarla da olsa belediye hizmetlerimizde hiçbir aksakl_k ve eksiklik Rimdiye dek yaRanmad_I_ gibi bundan sonra da yaRanmayacakt_r. Belediyemiz faaliyetleri aras_nda yer alan görevlerin yap_lmas_ önemlidir. Bu hizmeti ben ya da bir baRka arkadaR_m_n yapm_R olmas_n_n önemi yok. As_l olan Bak_rköy halk_n_n memnuniyetidir. Bizler de bunu yap_yoruz.

Sosyal belediyecilik hizmetlerinin aksaks_z ve düzeyli bir Rekilde yürütülebilmesi için ilgi alan_nda ki tüm konular tek çat_ alt_nda toplanmal_d_r. Çok baRl_l_k hizmet aksamalar_na neden olur. Halk_n kültürel beklentileri, ya da çocuklar_n_n kreR hizmetleri, özel günlerde halk için düzenlenen kutlama ve tarihi gezileri buna benzer sosyal faaliyetler tek elden yürütülmeli. Bak_rköy Belediyesi olarak yüzlerce insana sosyal yard_mlarda bulunuyoruz. ;lk ve orta öIrenimde ki öIrencilerimize burs desteIi veriyoruz. MüdürlüIümüze müracaat eden ihtiyaç sahiplerine giyecek yard_m_nda bulunuyoruz. Cenazesi olan evlere veya cenazesini ;stanbul d_R_na nakletmek isteyen vatandaRlar_m_za gerekli desteIi verip kolayl_k saIl_yoruz. Türkiye’nin ilk bütçeli belediye tiyatrosuna sahibiz. Burada insanlar_n farkl_ oyunlar izlemesinin yan_nda, genç yeteneklerimizin geleceIine yönelik çal_Rmalar da yap_yoruz. GeçmiRe bakt_I_m_z da Bak_rköy ilçesi bir anlamda sanatç_ ilçesi gibi görünür. Tar_k Akan’dan tutunda Cem Karaca, Münir Özkul, NeRe Karaböcek, Rutkay Aziz gibi önemli isimler de Bak_rköy’den yetiRmiRlerdir. K_saca özetlemek gerekirse, genç, yaRl_ ay_rmaks_z_n ne kadar çok insan_m_z_ sosyal projelere katabilirsek, halk_m_z_n yaRam düzeyini de o denli üst düzeylere ç_karm_R oluruz. Projelerin hayata geçirilmesi aRamas_nda halk_n da görüRleri al_nmal_. Kat_l_mc_ sosyal belediyecilik anlam_nda daha verimli çal_Rmalar için halk_n kat_l_m_n_ önemsiyorum. Unutmamal_ ki sosyal projeler insan yaRam kalitesini üst seviyelere taR_r.

MüdürlüIü ile birlikte ortak çal_Rmalar yapt_k. Kendi tespit ettiIimiz olumsuzluklar_n yan_nda vatandaRlardan gelen taleplere de sosyal belediyecilik anlay_R_yla an_nda müdahale ederek gereken önlemlerimizi ald_k.

Bak=rköy’de temizlik i3leriyle ilgili ne tür sorunlar=n=z var?

Bak_rköy Belediyesi olarak temizlik iRlerinde üstesinden gelemediIimiz bir sorun yok. VatandaRlar_n s_kl_kla Rikayetçi olduklar_ özellikle sahil Reridi, YeRilyurt ve YeRilköy mahallelerinin k_y_ kesimlerinin çok iyi temizlenmediIi yönünde. Ancak vatandaRlar bu bölgelerin ;BB sorumluluIunda olduIunu bilmedikleri için Rikayetlerini bizlere iletiyorlar. Söz konusu bölgeleri Bak_rköy Belediyesi sorumluIuna almak için ;BB’ye müracaat ettik ne yaz_k ki olumlu bir sonuç alamad_k. Buralar Bak_rköy Belediyesi’ne devredilmiR olsayd_ bu tür çirkinlikler yaRanmaz vatandaR_n da Rikayetleri olmazd_.

Gelece+e yönelik hayata geçirmeyi planlad=+=n=z projeleriniz var m=?

Elbette var. Yak_n bir zamanda çöp konteyn_rlar_n_ daha modern bir halde halk_m_z_n kullan_m_na sunacaI_z. Farkl_ renklerde çöp ve kat_ at_klar_n_n ayr_ ayr_ toplanmas_n_ ve geri dönüRüme kazand_r_lmas_n_ saIlayacaI_z. Bu durum temizliIin yan_nda estetik ve görüntü olarak da ilçemize hoR bir görüntü kazand_racakt_r.

Bunlar=n d=3=nda söylemek istedi+iniz bir 3ey var m=?

Bak_rköylüler’in temizlik anlam_nda hiçbir s_k_nt_ yaRamalar_n_ istemiyorum. Mahalle ve sokaklar_nda yaRanabilecek tüm olumsuz ve çirkin görüntülerde direkt olarak müdürlüIümüzü arayabilirler. Tüm çabalar_m_z daha temiz, daha saIl_kl_ yaRan_l_r bir Bak_rköy içindir.

Halk=n memnuniyeti için ne tür çal=3malara a+=rl=k verilmeli?

Belediyecilik hizmeti yaln_zca fen iRleri, imar, park bahçe ve temizlik iRleri demek deIildir. Yerel yönetimlerde siyasilerin söylemlerinden çok, sosyal belediyecilik anlam_nda bölge halk_n_n talep ve isteklerini görmek laz_m. Bunlar_n öncelik s_ralamas_n_ yapmak laz_m. GerektiIinde çok fonksiyonel sosyal projeler hayata geçirilmeli. Bunlar_ yaparken de siyasi farkl_l_k gözetmemeliyiz. Üzülerek söylemeliyim ki Bak_rköy’e birçok siyasi müdahaleler yap_lm_Rt_r. Bu müdahaleler birçok projemizin de önünü t_kam_Rt_r. Örneklemek gerekirse bunlar_n ilk s_ras_n_ TOK; al_r. SGK kurumunun ya da doIum evinin Bak_rköy’den taR_nm_R olmas_ndan Bak_rköylüler oldukça etkilenmiRlerdir. Bunlara hipodrom ve havaalan_n_ da ekleyebiliriz. Unutmamal_ ki Bak_rköy halk_n_n yaR ortalamas_ oldukça yüksek ve emeklisi bol olan bir ilçe. Bu insanlar_n yaRam standartlar_n_ düRürmemek için gerekli çal_Rmalar yap_lmal_. Dolay_s_yla siyasilerin Bak_rköy Belediyesi gelirlerine engel koymas_ baz_ projelerin hayata geçirilmesinde de gecikmelere neden olmakta. TOK; ve Kültür Bakanl_I_ arac_l_I_ ile Bak_rköy halk_n_n birçok sosyal donat_ alanlar_ kullan_lamaz hal alm_Rt_r. Sahillerin durumu ortada. Bu alanlar_n imara aç_lmas_na engel olabilmek ad_na Bak_rköy halk_ gerekli desteIi verememiRtir. Küçük gruplarla bir tak_m eylemler yap_lm_R olsa da yeterli deIildir. Bu gibi durumlarda siyasi kimlik ya da etnik köken fark_ gözetmeksizin birlik olmal_. Birileri sizin yaRam alan_n_za müdahale ediyorsa, gerekli tepkiler gösterilmeli yasalar çerçevesinde eylemler yap_lmal_. Kendilerine zarar verecek olan tüm projelere karR_ koymal_d_r. Böyle olmas_ durumunda da biz belediye olarak Bak_rköy halk_n_n yaRam düzeyini daha yukar_lara ç_kar_r_z.

Bak=rköylüler’in ya3am standartlar=n= art=rmak için ne tür çal=3malar yap=lmal=?

Muzaffer !AHJN “Tüm ÇabalarKmKz Daha Ya1anKlKr BakKrköy Dçin” Bak_rköy Belediyesi Temizlik ;Rlerinden Sorumlu BaRkan Yard_mc_s_ Muzaffer ahin çal_Rmalar_n_ gazetemize anlatt_.

Selim MALGAZ “MuhtarlarKmKzla Uyum Dçinde ÇalK1Kyoruz”

Say=n ahin, k=sa bir süre önce temizlik i3lerinden sorumlu ba3kan yard=mc=l=+= görevine atand=n=z. Göreve geldi+iniz günden itibaren ne tür çal=3malar yapt=n=z?

Bak_rköy Belediyesi BaRkan Yard_mc_l_I_’na atanan Selim Malgaz, görevi süresinde neler yapacaklar_n_ anlatt_.

Göreve geldiIimin ikinci gününde Temizlik ;Rleri MüdürlüIü bünyesinde görev yapan sorumluluk alm_R tüm arkadaRlarla bir toplant_ yapt_m. Öncelikle kendi aralar_nda sorun olup almad_I_n_ sordum. Ekip çal_Rmas_nda bunun ne denli önemli olduIunu çok iyi biliyorum. Kendi aras_nda sorunlar_ olan bir ekibin halka kaliteli hizmet vermesi zordur. Ekibimle yapt_I_m toplant_n_n akabinde mahalle muhtarlar_m_zla kahvalt_l_ toplant_da bir araya geldik. Kendilerinden mahallelerinde temizlik iRleri anlam_nda sorunlar_ olup olmad_I_n_, birlikte neler yapabileceIimizi, temizlik iRleriyle ilgili mahalleleri ad_na ne tür taleplerinin olduIunu öIrendim. Muhtarlar_m_z aras_ndaki genel kan_ temizlik iRlerinden memnun olduklar_ yönündeydi. Gerekli birliktelik ve koordinasyonun saIlanmas_n_n ard_ndan ekiple birlikte çal_Rmalar_m_za baRlad_k. Rutin çal_Rmalar_m_z_ aral_ks_z ve aksaks_z bir Rekilde yürütürken tüm ;stanbul’u kapsayan doIal afetin de üstesinden kolayl_kla geldik. Afet süresince Park ve Bahçeler

Belediye meclisinden al_nan karar gereIi dönüRümlü olarak 6 ayl_k baRkan yard_mc_l_I_ görevime baRlad_m. Ben de çok eski bir Bak_rköylüyüm, hem ilçemizin sorunlar_n_ biliyorum hem de muhtarlar_m_z_n büyük bir bölümüyle siyasete girmeden meclis üyesi seçilmeden öncesinden de tan_R_yorum. Bu benim için de bir avantaj. Göreve geldikten k_sa bir süre sonra tüm muhtarlar_m_z_ ziyaret ettim. Sorunlar_n_ dinledim. Belediye olarak y_llard_r muhtarlar_m_za gereken yard_mlar_ yap_yoruz. Bunlarda bir aksama olmadan devam edecektir. Görevim süresince muhtarlar_m_zla uyum içinde çal_Rarak ilçemizi daha yaRan_l_r hale getirme çabas_nda olacaI_z. Önümüzdeki günlerde muhtarlar_m_zla birlikte birtak_m sosyal etkinlikler çerçevesinde bir araya geleceIiz. Birlik ve beraberlik olduIu süre içerisinde ilçemizdeki sorunlar_ giderememek gibi bir s_k_nt_m_z olmaz. Hep birlikte daha iyi yaRan_l_r Bak_rköy için ele ele vermeliyiz.


7 5 Tuncer CßcenoIlu Rusya’da

6. TUANLIK TJYATRO FESTJVALJNDE “MOSKOVA’DA NOVODEVDCHDYE’DE NAZIM’I ZDYARET‌ GOGOL, ÇEHOV, STANDSLAVSKD VE BULGOKOV’UN DA HEMEN YANINDA NAZIM‌’’

NAZIM HJKMET

KONSTANTJN STANJSLAVSKJ

TUNCER CĂœCENO LU (Oyun yazarH)

10 Nisan 1944, Çorum/TĂźrkiye do(umlu. Ankara Ăœniversitesi Dil, Tarih ve Co(rafya FakĂźltesi mezunu. TĂźrkiye Yazarlar SendikasH ve UluslararasH P.E.N. TĂźrkiye Merkezi Ăźyesi. MSM Ă–zel KonservatuarH ve bazH e(itim kurumlarHnda “Dramatik Oyun YazarlH(Hâ€? Ăś(retmeni. Oyunlar: KĂ–RDĂ–VĂœĂœ, Ă–!RETMEN, KADINCIKLAR, ÇIKMAZ SOKAK,

ANTON ÇEHOV

7-14 EylĂźl tarihlerinde Ufa’da yap_lan 6. TUANLIK T;YATRO FEST;VAL;’ni sonland_rd_ktan sonra 15 EylĂźl sabah_ uçakla Moskova’ya indim. Beni Moskova Ăœniversitesi TĂźrkoloji BĂślĂźmĂź Ă–Iretim Ăœyesi ayn_ zamanda oyunlar_m_n Rusça çevirmeni Doç. Elena Oganova’n_n iki ĂśIrencisi ;van ve Aleksander karR_lad_. K_z_l Meydan_ geçip TĂźrkoloji BĂślĂźmß’nĂź ziyaretten sonra ĂźnlĂź Novodevichiye Mezarl_I_’na geldik. YeRillikler içinde, temiz, bak_ml_ muazzam bir Kabristan‌ ĂœnlĂź bilim adamlar_, ressamlar, kompozitĂśrler, komutanlar, balerin ve baletler, yazarlar, tiyatro adamlar_, aktĂśrler ve her konuda kendi alan_nda kal_c_ iRler yapm_R deIerli insanlar burada _R_klar içinde yat_yorlar. Ă–ncelikle TĂźrk ve DĂźnya Rairi Naz_m Hikmet’e gittik. RĂźzgâra KarR_ YĂźrĂźyen Adam yontusu sĂźslĂźyor mekan_n_. Çiçekler, çiçekler‌ SĂźrekli ziyaret edildiIi belli. Hemen yontunun ayak ucunda TĂźrkçe bir kitab_ sĂźslĂźyor kabrini. Belli ki yeni konmuR kitap. Kitab_n ad_ â€œĂœĂ§ iirâ€? ‌ YaImur çiselemiR ve hafif _slanm_R kitap. “;yi ki buradas_nâ€? diyorum Naz_m ustaya. “Tarumar edilmek endiResinden uzaktas_n usta.â€? Biraz Ăśtede Çehov, Gogol, Stanislavski ve Bulgakov‌ Yefremov da çok yak_nlar_nda‌ Kesinlikle tiyatro ĂźstĂźne konuRuyor ve uygulamalar yap_yorlard_r orada‌ Kim bilir Naz_m ustan_n Ăśnerisiyle Muhsin ErtuIrul, MĂźRfik Kenter, CĂźneyt GĂśkçer, Kerim AfRar, Erkan YĂźcel, Ergin Orbey, Nejat Uygur, Gazanfer Ă–zcan’_ ve birçok deIerli oyuncumuzu da alm_Rlard_r yanlar_na. Bir Rey dikkatimi Ăśzellikle çekiyor. Naz_m’_n kabri diIerlerinkinden daha çok çiçeklerle dolu.. Hem mutluyum hem de hĂźzĂźnlĂźyĂźm Novodevichiye de, dostlar_n aras_nda‌ Ve onlar yap_tlar_yla dĂźnyam_za _R_k saçmaya devam ediyorlar‌

DOSYA, B@GA-1920, KUMARBAZLAR, HEL@KOPTER, YILDIRIM KEMAL, MATRUKA, Z@YARETÇ@, APKA, BOYACI, NEYZEN TEVF@K, KIZILIRMAK, ÇI!, T@YATROCULAR, SABAHATT@N AL@’Y@ K@M Ă–LDĂœRDĂœ?, YE@L GECE, AH B@R YOKSUL OLSAM, CHE GUEVARA, MUSTAFAM KEMAL@M, GECE KULĂœBĂœ, KADIN SI!INA!I, FOSFORLU CEVR@YE’N@N ACIKLI H@KAYES@, BRUTUS YA DA JUL SEZAR’IN KATL@.

Yazar Olarak Ă–dĂźlleri :

Tobav(2), Tßrk KadHnlar Birli(i (l), Afife Cevat Fehmi Bakut En BaarHlH Yazar Ödßlß (1) ,Ankara Sanat Kurumu (2), Abdi Ipekçi (l), DireklerarasH Sßrekli Mßkemmeliyet Ödßlß (1) @smet Kßntay (2) , Avni Dilligil (2) , UluslararasH Tiyatro Enstitßsß (l) , Kasaid (l) , Lions (2), Kßltßr BakanlH(H (l), Muhsin Ertu(rul (l), 2016 Kardelen Yaayan De(erlerimiz YHlHn Tiyatro Ödßlß ve 2017 Yeni Tiyatro Dergisi Onur Ödßlß olmak ßzere Tßrkiye'den 20, ayrHca Yugoslavya (l) , Hollanda (l) Ukrayna (1) olmak ßzere toplam 23 Üdßl kazandH.

MJHAJL BULGAKOV

JVAN YEFREMOV Oyunlarnn Çevirilerinin Yapld Diller: Cßceno(lu'nun oyunlarH Rusça, @ngilizce, Almanca, FransHzca, Bulgarca, Yunanca, Makedonca, @sveççe, Gßrcßce, Urduca, Japonca, Romence, Azerice, Tatarca, Lehçe, Bakortça, Kazakça, Çince, Çuvaça, SHrpça, @spanyolca, Arapça, Kßrtçe, Farsça, Ukraynaca, Macarca, Çerkezce, Hakasca ve Litvanca vb. olmak ßzere 29 yabancH dile çevrildi/çevriliyor. Bata ÇI!, MATRUKA, BOYACI, KADINCIKLAR, KIZILIRMAK, ÇIKMAZ SOKAK, DOSYA, HEL@KOPTER, APKA, Z@YARETÇ@, KADIN SI!INA!I olmak ßzere oyunlarH; kHrkH akHn ßlkede sahneleniyor, repertuarlara alHnHyor.

NJKOLAY VASJLYEVJÇ GOGOL


9

BAKIRKÖY KAYMAKAMLII’NA ATANAN NAZMH GÜNLÜ GÖREVHNE BA!LADI Kaymakam Adem Öztürk’ün Ordu Vali YardomcoloZo’na atanmaso ile bocalan Bakorköy KaymakamloZo’na Nazmi Günlü atando. Nazmi Günlü 20 Eylül 2017 günü görevine baclado. Ziyaretine gittiZimiz Kaymakam GÜNLÜ’ye; “Bakorköy’e vermek istediZiniz mesaj var mo?” sorusunu yönelttik. Günlü; “Bakorköy, Türkiye’de ismi herkes tarafondan bilinen, çok özellikli ve bu anlamda çok ayrocaloklo bir ilçe. Kaymakam olarak görev yaptoZom onuncu ilçe. Bundan da onur duyuyorum. Henüz tanocma ve tanoma acamasondayoz. Fakat bu acamayo çok çabuk geçeceZiz. Ve Bakorköy’de mesaimize yoZun bir cekilde baclayacaZoz. Umarom iyi icler yaparoz. Sizlerin vasotasoyla da tüm Bakorköylülere selam ve saygolaromozo sunuyorum.” dedi. Sayon Kaymakama görevinde bacarolar diliyoruz.

NAZMH GÜNLÜ KHMDHR? 1964 yolonda Mersin'de doZdu. Jlk, Orta ve Lise öZrenimini Mersin’de tamamlado. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1985 yolonda mezun oldu. 1986 yolonda Hatay Kaymakam Adayo olarak göreve baclado. Soraso ile Manisa-Sarogöl, Ordu-Gürgentepe, AZro-DoZubeyazot, MalatyaDarende, Hatay-Erzin, Antalya-Kemer, JzmirÇecme, Manisa-Turgutlu, Antalya-Manavgat KaymakamloZo görevlerinde bulundu. 20 Eylül 2017 tarihinden itibaren Bakorköy KaymakamloZo görevini yürüten Nazmi GÜNLÜ, Dr. Arzu GÜNLÜ ile evli olup bir koz çocuZu babasodor.

TMMOB Mimarlar OdasR Hstanbul Büyük Kent !ubesi Trakya Büyük Kent Bölge Temsilcili1i Yönetim Kurulu BaEkanR

Mustafa FazlRo1lu;

“HASTANE VE YE6JL ALANIMIZA DOKUNMAYIN”

Bakorköy Kent Savunmaso, TMMOB Mimarlar Odaso Jstanbul Büyük Kent 6ubesi Trakya Büyük Kent Bölge TemsilciliZi öncülüZünde imza kampanyaso yapto. Bakorköy Ruh ve Sinir Hastaloklaro Hastanesi alanondaki plan deZiciklikleri ile ilgili yapolan kampanyanon öncülüZünü yürüten Mustafa FazlooZlu, kampanyayla ilgili süreci ve yapacaklarono gazetemize anlatto.

metrekarelik bir incaat alano var. Jçinde 17 bin aZaç olan, insanlaron nefes alabileceZi, Allah korusun olaso bir depremde insanlaron toplanma alano olarak kullanolabileceZi, bunun yanonda

SayPn Mustafa FazlPo<lu, siz TMMOB Mimarlar OdasP stanbul Büyük Kent ubesi Trakya Büyük Kent Bölge Temsilcili<i Yönetim Kurulu BaBkanPsPnPz. AynP zamanda da BakPrköy Kent SavunmasP sözcülü<ünü yapPyorsunuz. Neden Ruh ve Sinir HastalPklarP Hastanesi ile ilgili bir imza kampanyasP düzenlediniz? Çevre ve 6ehircilik BakanloZo tarafondan Bakorköy Ruh ve Sinir Hastaloklaro Hastanesi arazisini de içine alan alanla ilgili bir plan deZicikliZi yapoldo. Bu plan tadilatoyla bir milyon metre karelik alanda bir emsal incaat yapolmasonon önü açolmoctor. Sinan Erdem Spor Salonu arazisini de içinde barondoran alanda 1/1000 ve 1/5000 ölçekli nazom imar plano deZicikliZi yapoldo. Biz Mimarlar Odaso olarak bu deZicikliZin kamu yararona olduZunu görmediZimiz için deZicikliZin iptali ile ilgili mahkemeye müracaat ettik. Mahkeme süreci halen devam etmektedir. Bu alanda neler yapolmak isteniyor derseniz, size cöyle açoklayabilirim. Bu alandaki mevcut yapolar yok sayolarak bir emsal üzerinden yeni yapolanmanon önü açolmak isteniyor. Bir emsale göre mevcut imar yasaso mevzuatona baktoZomozda söz konusu yecil alanda en az 1,5 milyon metrekare incaat yapolmanon önü açoloyor. 6u an orada Dr. Sadi Konuk EZitim Aractorma Hastanesi Acili ve diZer tüm birimlerle birlikte 150 bin

çevre ilçelerden insanlaron spor yapmak ve bol oksijen alop dinlenmek amaçlo geldikleri bir alan. 150 bin metre karelik saZlok tesisinde halen yaklacok olarak 2 bin civaronda insana yataklo kamusal tedavi hizmeti verilmekte. Bilimsel olarak baktoZomozda planda saZlok alano olarak belirlenmic ve deZictirilerek hayata geçirilmesi istenen bu planda 6428 sayolo kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerinde belirtilen kullanomlar yer alabilir ceklinde bir madde ekli. Bu madde kamu ile özel sektör ortakloZona atofta bulunan bir madde. Bu alanon bu cartlarda özel sektöre devredilmesi durumunda özel sektöre çok fazla ayrocaloklar getirecektir. Örneklemek gerekirse, özel sektör plan deZicikliZindeki tüm hükümleri kullanarak

söz konusu alanda tek bacona yeniden plan yapma yetkisine sahip olacak. Bu durumda özel sektör 6428 sayolo kanuna dayanarak burada konaklama tesisleri ve ticaret alanlaro da yapabilecek. Bu bir anlamda kamusal alan olmaktan çokop özel alan statüsü kazanmak demektir. Özel sektörün planlaro hayata geçirmesi durumunda devlet kendisine 25 yol süreyle kira ödeyeceZi gibi özel sektöre de yüzde 70 hastane doluluk garantisi verecek. Devletin garanti ettiZi yüzde 70’lik doluluk oranonon yakalanmamaso durumunda da devlet aradaki farko özel sektöre ödeyecek. 1924 yolonda TBMM’de çokan bir kanunla saZlok alanona dönüctürülen bu alanon çok özel bir yer olduZunu biliyoruz. 1927 yolondan bu yana 90 yoldor bu alanda kamusal saZlok hizmeti verilmekte. Bizler de burada yapolacaklaron yanloc olduZunu gördük ve imza kampanyaso baclattok. Söz konusu saZlok hizmetlerinin verildiZi binalaron günümüz cartlarona uyarlanarak devlet tarafondan kamusal hizmet vermesini istiyoruz. Yecilimize dokunulmason istiyoruz. Bu nedenle de duyarlo tüm vatandaclaromozo imza kampanyasona davet ettik. Birçok STK, dernek ve siyasi partilerden de destek gördük. Jmza kampanyasona halkon katolomo oldukça yoZundu. Bu yoZunluk yalnozca Bakorköylülerden olucmado. Çevre ilçelerden ve Jstanbul genelinden de katolomlar olunca, beklenenin de üstünde ilgi gördük. Yasal olarak bir ay süreyle haftanon üç günü yürüttüZümüz kampanya sürecinde topladoZomoz imzalaro Çevre ve 6ehircilik BakanloZo ile BacbakanloZa teslim edeceZiz. Gazeteniz aracoloZoyla kampanyamoz süresince gönüllü çalocmalaroyla bizlere destek olan tüm arkadaclaromoza ve duyarlo vatandaclaromoza tecekkür ediyorum.

Yeni yerine tacononcaya kadar Türkiye’nin ilk Alocveric ve Yacam Merkezi

Galleria EN AZ 5 YIL DAHA AYNI YERJNDE HJZMETE DEVAM EDECEK DATJ Yatorom A.6. Yürütme Kurulu Backan Yardomcoso Hasan Ardoç gazetemize yaptoZo açoklamada Galleria’non, yenisi yapolop hizmete açoloncaya kadar daha en az DÖRT muhtemelen bec yol daha, ayno yerinde, markalaroyla ve yeni katolacak maZazalaroyla hizmete devam edeceZini açoklado. Ardoç ‘Galleria henüz yokolmado. Proje kendi zamanlamaso doZrultusunda devam

ediyor. Galleria’non yenisi yapolmadan, hizmete sunulmadan mevcut Galleria’non yokolmaso söz konusu deZil. Dolayosoyla incaatlaron en az dört, bazo mevsimsel ve bunlar gibi gerekçelerle olabilecek sapmalar sonucu Galleria’non en az bec yol yokolmayacaZonon bilinmesi gerekir. Bizler Galleria’ya katolacak yeni markalaron kontratlarono da minimum dört yol için imzaloyoruz.’ dedi.


10

Çok deZerli okuyucularom; Geçen aylardaki yazomozda sizlerle paylactoZom özellectirme, yabancolara yapolan sanayi tesis ve tarom arazilerinin satocono paylacmoctok. Yine ayno yazolarda belediyenin görevleri, yörede yacayan insanlaromozla kuracaZo ileticim ve sorumluluklaro da paylacmoctok. Bu yazomda anolan hizmetlerin ve sorunlaron detaylarono da sizlere sunmuctum, çünkü vatandaca hizmet sunacak en yakon kurum belediyelerimizdir. Bunlara ilave olarak yerimiz müsaade ederse yine çevre sorunlarono, ülkemizde her gün çok deZicik biçimde gelicen ve enteresan bulacaZonozo dücündüZüm bazo konularo da görüclerinize sunmak istiyor, sabronoza tecekkür ediyorum.

ÖZELLET9RME YABANCILARA SATILAR

N YA A M IIN  ND E N  Ç N

(turistler de namaz kolacak) bir mescit yapolmaso öngörülmüctür. Hayorlo olsun.

BAKIRKÖY BELED9YEM9ZDE H9ZMET ANLAYII VE SORUNLAR

BEN BÜTÜN YAZILARIMDA ÇEVRE VE YEREL YÖNETMLER ÖN PLANA ALMAKTAYIM ÇÜNKÜ çevre düzeni insanlaron ihtiyacodor. DiZer sorunlar ise halkomozon kendi seçtiZi belediye ve ekiplerinden beklentileridir. Kork bec yoldor yacadoZom Yecilköy Mahallesi’ndeki sorunlaro ancak toparlamoc ve sayon belediye backanomoza takriben bir yol önce yazolo olarak sunarak çözümlerini rica etmictim. Bu sorunlaron her mahallede yacandoZono tahmin ediyor, oralarda yacayanlaron görüclerimi paylacacaklarono umuyorum. Nedir bu sorunlar dersek en bacta daha önceki backanlok tarafondan çok yanloc bir iclem olarak Bakorköy sahildeki tüm kafeterya ve barlaron Yecilköy’de mesken altlarona ve sokak aralarona yerlectirilmesi yanloc bir olucumdur.

* Bu satoclarda en son ve inanolmaz bulacaZonoz bir konuyla devam edelim: büyük liderimiz, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, vefatondan önce milletine * Yoldoz cadde ve sokaklaron temizlik icleri baZocladoZo Ankara’daki AOÇ (Atatürk Orman gereZi gibi yapolmoyor, denetimsiz ÇiftliZi)’nin bacona gelenleri biliyorsunuz. borakoloyor. Yeni bir haber olarak bu deZerli arazinin 37 * Ana arterlerle sokaklaron birlectiZi ve bin metre karelik kosmono Atatürk, Gazi Fikret TORAMAN yüzde seksen kazalaro önlediZi bilinen ‘hoz Üniversitesi’ne baZoclamoc, kesme’ plakalaro çok yerde yokburaya yeni bir üniversite tur, eskimictir, parçalanmoctor, yapolmasono istemicti. Ancak DEVAM EDEN ÖZELLE,T?RME, kontrolsüz bir trafik düzeninde nedeni bilinmeyen bir cekilde büyük kazalar olmaktador. ÇEVRE FAC?ALARI sonradan üniversite yönetimi bu Yecilköy cadde, sokak ve araziyi TOKJ’ye devretmic, VE BELED?YE H?ZMETLER?NDEK? AKSAMALAR *parklarondaki asorlok aZaçlar arkasondan örneklerini hep kosmen yaclanmoc, çürümüc ve gördüZümüz cekil ve Ayroca satoctan elde edilen bu büyük miktar etrafa zarar veren duruma gelmictir. manevralar ile TOKJ idaresi araziyi 88 milyon nerelere sarf edilmictir, kâr zarar durumu Bunlaron budanmaso, ilaçlanmaso ve liraya ABD’ye büyük elçilik binaso yapmak nedir milletin bilmesi gerekmez mi?... gerekirse kesilmesi carttor. üzere satmoctor. * Sokaklara atolan moloz ve eski mobilyalar, Yani özetle söylemek gerekirse ve buna benz- ÇEVREMJZE BAKALIM: Bu konuyu defalarca kesilen aZaç dallaro çok beklemekte, tretuer bir sürü iclemleri de hatorlarsak yazdom. Jstanbul deZil bir mega cehir, içinvarlar icgal edilmektedir. topraklaromoz haraç mezat usulü den çokolmaz bir kecmekec kasabaya * Sahile inen bec yerdeki merdivenler satolmaktador. Jncallah Türkiye’mizin tüm dönücmüctür. Öyle bir kasaba ki çevre Bakorköy’e ait olmasona raZmen temizliZi topraklaro satolmaz. kirliliZinden, trafikten, yoZun vasotalardan yapolmamaktador. Bu arada Yecilköy Yollardor akcamcolara alkol üretimi yapan ve insanlardan yacanmaz bir konuma Karakolu’nun güneyindeki eski JSPARK alano TekirdaZ Rako Fabrika tesisleri olarak 17 adet gelmictir. Hatta sahiller, ormanlar, tarom onarolmamoc, kosmen mocor, kum üstelik; gayrimenkulü önce mey ado altonda DJAEGO alanlaro ve de zelzele halinde korunacak oraya hafta sonlaro gelen sorumsuz insanlar isimli Jngiliz cirketine, onlar da daha sonra can kurtaroco toplanto alanlaro bile imara yandac olarak bilinen üç Türk firmasona 292 açolmoctor; yani depremde hep birlikte denize tarafondan kirletilmektedir. Orada hiçbir temizlik yapolmamaktador. milyon liraya satolmoctor. atlar kurtuluruz!.. Daha sonra ne oluyor sevgili dostlarom Çevrede, otobüslerde, hastanelerde ve deniz * Kentsel dönücümde denetim yoktur. bakonoz: Anolan bu yerli firmalar 17 adet Yokolmalarda sulama yapolmamaktador. kenarlaronda artok Türk vatandacona az gayrimenkule bir çivi çakmadan Amerikalo bir rastlanor duruma getirilmic. Kendinizi AraBazen gece beton dökülmekte ve de hafriyat özel cirket olan Texas Pasific’e; dikkat buyumolozlaro gece nakledilmektedir. bistan’da hissedersiniz. 6öyle ki Avcolar, run, tam 820 milyon dolara satoloyor. Aradaki * Daire müdürleri, belediye meclis üyeleri Küçükçekmece, Florya, Yecilköy ve Bakorköy karlar ceplere iniyor. Ama serüven burada da hatta sevgili meclis backanomoz zaman sahilleri mangal partilerine dönücmüc, bitmedi dostlar, bu ABD’li cirket 17 parçalo zaman esnaf ile halk ile ileticim kurmak davul zurnalarla hatta içki alemleriyle koca tesisleri eski sahiplerinden olan ‘DJAEalockanloklarono girmeleri gerekmektedir. enteresan bir cehir görünümüne GO’ya tamamo tamamona 2,5 milyar dolara Yecilköy Sahili’nde özellikle yaz mevsiminde getirilmictir. satmoc ve vurgunu tamamlamoclardor. kesinlikle yerli halk yürüme ve dinlenme Bu arada sizle yine enteresan bulacaZonoz Sonuç ne oldu? diye soruyoruz; TekirdaZ imkâno bulamamakta, yabancolar tarafondan bir haber: Bakorköy Sirkeci arasonda gelic halkonon ve üzüm üreten çiftçiler ile esnafon istila edilmekte, yediklerini içtiklerini orada gidicle yeniden düzenlenen Kennedy Cadhali harap olmuctur. Ve bunu yapanlara da borakmaktador. Bu görev her ne kadar desi üzerinde yeniden düzenlenen Samatya kahvelerde dua etmeye devam etmektedirler! belediyeye ait görünse de yöneticilik Aractorma Hastanesi’nin tam karcosondaki … becerisi olarak belediyeler arasonda yollarca mevcut olan otobüs duraZo * Özellectirme ve yabancolara satoclarda uzlacma saZlanmalo, Yecilköy’ün bu büyük kaldorolmoc, günde on binlerce yaclo, genç, sonuç olarak 94 kurulucun portföyünde bulusorununa mutlaka çözüm üretilmelidir. aZor ve hafif hastalar perican duruma nan kamu paylaronon blok satoco yapolmoc, * Son olarak da bazo kafeteryalarda ruhsat gelmictir. 6ahsen Jstanbul Büyükcehir ayroca 10 adet liman, 81 elektrik santrali, 40 bulunmadoZo söylenti halindedir. Buna Belediyesi’ne bacvurarak bu hususun tetkik adet üretici sanayi tesisleri, 3 bin 400 adet raZmen kafeteryalar tretuvar ve sokaZo da edildiZini, mimaronon hatalo bulunduZunu ve çecitli yer ve metrekarelerde taconmazlar, 3 icgal ederek nargile ve içki alemlerine davet bir üst geçit yapolmaso kararono haber almoc adet gemi, 36 maden ocaZo ile araç alano ve ederek halko bezdirmic durumdador. Sonuç bulunuyorum. YapoldoZo takdirde on binlerce tesisleri yabancoya satolmoctor. Bu satoclardan olarak ve üzülerek belediyemizin halka olan hasta adona JBB Ulacom KoordinatörlüZü’ne 94 milyar 500 milyon lira gelir saZlanmoc görevlerini, esnafa olan baZlantolarono yetertecekkürlerimi sunuyorum. Jncallah durumdador. 6imdi sevgili dostlar cöyle bir ince yapolmamakta, esnaf cikâyet etmektetamamlanor. soru sormam doZru olmaz mo? Satolan dir, bu bir cahsi tespittir. Jnanmayanlar da Gözümüz aydon deZerli okuyucularom; Jlk yukarodaki tesis ve gayrimenkullerin yeniden esnafo dolacarak tam bilgiye sahip olabilirokullarda gazino, lokanta, sinema ve hasincaso, ele geçirilmesi ve kullanomo için ne ler. Bu vesileyle herkese yacamlaronda tanelerde hatta sosyal aktivite alanlaronda kadar para gerekir, bu yerlerdeki istihdam saZlok, mutluluk esenlikler dilerim… yapolacak yeni sitelerde turistik tesisler dahil kaybo nedir ve ne kadar icsizlik yaratolmoctor? -


11

AK Parti BakErköy Meclis Üyeleri’nden Ça"rE;

BAKIRKÖY MECLHSH’NDE YALNIZ BAKIRKÖY’Ü KONU!ALIM Bakorköy Belediyesi Ak Partili Meclis Üyeleri Icol Jlgin Oktay, Jbrahim Kelec ve grup Backan Vekili Servet Toraman gazetemizi ziyaret ederek önemli açoklamalarda bulundu. Icol Jlgin Oktay, yaptoZo açoklamada özellikle belediyenin parklarda yaptoZo yecil katliamonon yasalara aykoro olduZunun altono çizdi. Jbrahim Kelec’in faaliyet raporlaronda gördüZü usulsüz harcamalar gündeme damgasono vurdu.

önergelerimizden sonraki önergelerimize cevap vermeme yolunu seçiyorlar.

Buna örnekler verebilir misiniz? Beka park olayo var. Bize göre tamamen baZlantolo bir olaydor. Buna neden cevap verememelerini de siz dücünün. Osmaniye MuhtarloZonon karcosonda ki çocuk parkonon içindeki malzemeler söküldü sonra

SayRn Toraman, sayRn KeleE, sayRn Oktay, Ak Parti meclis üyeleri olarak BakRrköy Belediyesi’nde yeterli muhalefet yapabiliyor musunuz? Bizim muhalefet yapamamak gibi bir sokontomoz yok. Hatorlarsanoz Belediye Backano Bülent KerimoZlu, geçtiZimiz günlerde yerel bir gazeteye yaptoZo açoklamasonda “muhalefet olmadoZo için kendi içimizdeki muhalefeti kendimiz yapoyoruz” demicti. Üstelik Ali Roza Akyüz’e de ben muhalefet görevi verdim. Ben istediZim için o muhalefet yapoyor ceklinde de bir açoklamaso vardo. Bu açoklamalar sonrasonda ‘Servet bey yahu bari muhalefeti bize boraksaydonoz, biz bu ici yapamoyor muyuz ki kendi içinizden muhalefet çokartoyorsunuz’ ceklinde espirili bir cevap verdi. Ak Parti Meclis Üyeleri olarak biz muhalefetimizi gerektiZi gibi yapoyoruz. Açokçaso kendi içlerinden muhalefet çokarmalarona bir anlam veremedik. Bu açoklamalar sonrasonda da Belediye Backano kürsüye gelerek yerel siyasetin docona çokop Türkiye gündemini konucmaya baclado. Kanal Jstanbul’dan tutun da yaZmur yaZdoZonda ortaloZo sel götürmesinden ne olduZunu bile bilmediZi Norveç’te Asyut tünelinden örnek vererek maliyetlerinin çok yüksek olduZundan söz etmeye baclado. Madem ki fiyatlarla ilgili bir kostas yapacaksonoz Norveç’te durgun suda yapolan bir tünelle deZil de Manc denizinde bir tünelle koyaslayon. 30 senede bitmeyen bir tünel. Jcte o zaman gerçek anlamda maliyet fiyatlarono görmüc olursunuz. Manc tüneli 30 senede bitmedi. Dolayosoyla belediye backanonon konucmasona cevap vermek durumunda kaldok. VerdiZimiz cevaplarda da biz genel siyasete girmek istemediZimizi Bakorköy Meclisi’nde yalnozca Bakorköy’ü konucalom dedikçe genel siyasete girme çabaso gösteriyorlar. Genel siyaset tabi ki konuculmalo. Ancak genel siyaset yalnozca özel günlerde yapolmalo. Dini ve resmi bayramlar, kadonlar günü ve benzeri özel günlerde genel siyaset yapalom dedik. Bu tür günlerde de sadece günü anma ve önemine binaen kutlama konucmalaro yapolmalodor. Bakorköy Belediyesi Meclis Üyeleri olarak bizler 29 kilometre karelik Bakorköy’le ilgilenelim backa bir dücüncemiz olmason. Hiçbir zaman grup olarak bizler genel siyaset tartocmaso yaratmadok. CHP grubunun genel siyasi söylemlerine cevap vermek durumunda kaldok. Genel siyasete girmemek için “Buraso Bakorköy Belediye Meclis binaso burada genel siyaset konucmayalom” diye yazolo bir tabela mo asalom? Kosacaso muhalefetimizi gerektiZi gibi yapoyoruz.

BaEkanlRktan sözlü ya da yazRlR verdi1iniz önergelere cevaplar alabiliyor musunuz? Zaman zaman cevap alamadR1RnRzdan yakRndR1RnRzR duyuyoruz. Cevap alamayRERnRzRn özel bir nedeni var mR? Neden cevap alamRyorsunuz?

Servet TORAMAN

Sanorom bazo önergelerimize verdikleri cevapla ilgili baclaro sokontoya girdiZinden olsa gerek. Cevapladoklaro

yapolmamocto. 6uan yapolop yapolmadoZono da bilmiyorum. Jncirli Caddesi üzerinde Becir GöZüc Park’o var. Ben inanoyorum ki Bakorköy’de yacayan herkes bizim gibi bu ucubeden rahatsozlok duyuyordur. Parkon parkloZo da kalmado. Bir anlamda kicinin kendi parseli haline geldi. Neredeyse %100’ü ticarethaneye dönüctü. Çocuklara oyun oynayacak alan kalmado. Eski dostlar parkonda aZaçlar kesildi. Bakorköylüler yecil alanlara karco çok duyarlo ve hassas olmalarona karcolok burada sessiz IERl Hlgin OKTAY kaldolar. Sanorom konu halkon bilgisinde deZildi. Yecil alanlarda betonlacma yapolamaz. Çok ihtiyaç olursa demonte yapolar yapolabilir. Ancak burada acoro derecede betonlacma yapolmoctor. Oysa bato ülkelerinde hatta Türkiye’de bazo illerde örnek alonabilecek parklar var. Bunlaro irdeleseler ne aZaç keserler ne de betonlacop parklaro ticarethanelere dönüctürürler.

SayRn IERl Hlgin Oktay, sizin meclis üyesi olmanRzRn yanRnda bir de hukukçu kimli1iniz var. YapRlan yanlRElarRn hukuksal boyutlarRnR araEtRrRp gerekenleri yapRyor musunuz?

komisyonlaronda yer almoyoruz. Bu bizim için sokonto veren bir durum. Komisyonlarda olsak çok daha soko bir muhalefet yapar birçok olumsuz konuyu da engelleyebiliriz. Sanorom burada birazda Bakorköylüler’i uyarmalo, gerçekten Bakorköy’de hizmet isteniyorsa, seçimlerde güçlü bir yerel iktidaron karcosonda da güçlü bir muhalefet yer almalodor. Komisyonlarda görücülen kararlar bize 10-15 dakika süre kala getiriliyor. Bu süre içerisinde saZloklo karar vermemiz çok zor. Komisyonlarda olsak inanoyoruz ki Bakorköylüler’e çok daha yararlo yatoromlar yapolmasono saZlayabiliriz. Ancak Bakorköy’de yapolan bir ic yok ki eZrisini doZrusunu tartocalom. Geçmic yollarda Atec Ünal Erzen döneminde önemli yatoromlar yapoldo. DoZrudur ya da yanloctor, tartocolor. Geçmice baktoZomozda bir Botanik Park var Ataköy’de yapolan bir Nikah Sarayo var. 3,5 yoldor atol durumda borakolmoc bir Yaclolar Evi Jstanbul’da kendi alanonda örnek gösterilen bir Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi, Bakorköy Belediyesi Meclis Binaso var. Tüm bu eserlere Atec bey imza atmoctor. Bülent KerimoZlu döneminde hiçbir yatorom olmadoZo için tartocolacak konuda olmuyor. Mecliste Bakorköy’ü konucmak için Bakorköy Belediyesi’nin Bakorköy’e bir ceyler yapmoc olmaso ya da yapolacak projelerin olmaso lazom. Bakorköy Belediyesi kadrolaronon Bakorköy’e bir ceyler yapmak dücüncesinde olduklarona inanmoyoruz.

Bu kanRya nereden vardRnRz? Son dönemlerde 2-3 milyon çiçek dikilmic nerede olduklaro belli deZil. Günlük 9 kamyon asfalt döktüklerini söylüyorlar nereye döküldüZü belli deZil. Park ve bahçelere bakom yapoldoZono söylüyorlar, nasol bakoldoZo da belli deZil. Yaptoklaro ic parklaro kafelere dönüctürmek. Bülent KerimoZlu’nun mecliste yaptoZo bir açoklama var. Asker ailelerine yardomda bulunuyoruz dedi. 14 aileye yardomda bulunmuc verdiZiniz iç çamacorono mo sayacaksonoz çoraplaro mo sayacaksonoz. Bunu söylemek bile abesle ictigaldir. Bakorköylüler’e yaptoZonoz hizmetleri anlatabiliyor musunuz? YaptoZonoz sosyal projelerden söz edebiliyor musunuz? Tam tersi daha önce verilen yardomlaro bile veremiyorsunuz. AldoZomoz duyumlara göre Ak Partili olduklaro için BAKKART’laro iptal edilen insanlar var. Okul öZrencilerine verilen yardomlarda bizler rol almoyoruz tek belirleyici CHP üyeleri. Yapolan yardomlar da incelendiZinde bir anlamda yandac aileler ve kendi yakonlarona verilen yardomlar. Yerel yönetimler genel siyasetten çok daha öte yalnozca hizmet için var olan kurumlardo. O nedenle somut icraat somut deZerler üretmek zorundalardor. Pek çok CHP’li belediye bunu yapamoyor bacaramoyor. Sadece yapoyormuc gibi görünüyorlar. Bunlar da Bakorköy için ic yapmak dücüncesinde olmadoklaronon bir göstergesidir.

YapRyormuE gibi göründüklerini söylediniz. Sizce reel olarak neler yapRlmalRdRr?

Hbrahim KELE!

Bakorköy Belediyesi park ve bahçeler konusunda tamamen hukuka aykoro iclemlerde bulunarak birçok yeri ticaret alanona dönüctürüyor. Çocuklar için oyun alanlaro yecil alanlar olarak ayrolmoc olan yerleri Bakorköy Belediyesi yasalaro çiZneyerek ticaret alanlarona dönüctürüyor. Bu bir anlamda kicinin kendi parselini çay bahçesine dönüctürmüc, çocuklar içinde küçük bir oyun parko ayormoc gibi. Bunlaron böyle olmaso bir anlamda haksoz rekabete de yol açmaktador. Özel kafe ve çay bahçeleriyle yarocor hale gelmictir. Unutmayalom ki haksoz rekabet adaletsizliZi getirir. Bende bu anlamda görevimi yapoyorum. Hukuksuz gördüZümüz olaylaro da yargoya tacoyoruz.

YaEanan olaylarla ilgili çözüm için neler düEünüyorsunuz? Ak Parti meclis üyeleri olarak meclis

Faaliyet raporlarona baktoZonozda söyledikleri cey katolomco, demokrasi, ceffaf belediyecilik söylemlerini görürsünüz. Bizlerin komisyonlarda yer almamaso bu söylemlere de tamamen aykorodor. Ak Parti direkt halka iniyor halka dokunuyor. Unutmayonoz ki yerel yönetimler genel siyasetin bir parçasodor. Genel siyasetin doconda dücünülemez. Ancak halkla temasonon çok iyi olmaso lazom sonuç hizmetler verilmesi lazom. Genel siyasetin de ilkeleri doZrultusunda çözümler üretmesi lazom. Ak Parti’nin 2002’den bu yana genel siyasete damga vurmasondaki en önemli neden yerel yönetimlerdeki bacarosodor. Yerel yönetimler toplumun sinir uçlarodor. Genel siyasetin somut sonuçlarono bacarolarono yerel yönetimlerin maharetleriyle görebilirsiniz. Bakorköy Belediyesi bu anlamda sonofta kalmoc durumdador.

SAYFAYI ÇEVHRHN


12 Faaliyet raporlarRndan söz ettiniz, sayRn KeleE, sizin bu konuyla ilgili çok önemli tespitleriniz de oldu. Bu yRl ilk kez yaEanan bir olaya Eahit olduk. Meclis toplantRsRnda oy çoklu1u ile geçen faaliyet raporlarR ikinci kez meclise geldi. Neden böyle bir Eey yaEandR. Yasal bir durum mu? Faaliyet raporlaro 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasonda yapolan tüm faaliyetleri belgelerle raporlanmaso anlamo tacor. 22 Aralok 2016’da yapolmoc olan ihalenin kesinlik tarihi 07. Ocak 2017 olmalodor. Çünkü 15 günlük ihaleye itiraz ve bekleme süresi vardor. Oysa Bakorköy Belediyesi faaliyet raporunda 22 Aralok’ta yapolmoc olan ihale karcoloZonda 15 Milyon ödeme yaptoklarono yazmoclar. Ben de bunu nasol ödediniz diye sordum. Jhale kesinlecmeden firmaya yer teslimi de yapolamaz. Bu sürede biri çokop konuya itiraz etse ihale feshine neden olur. Bu durumda siz bu ödemeyi nasol yaparsonoz? 6eklinde kürsüde yaptoZom konucma sonrasonda meclis oturumuna ara verip konuyu yeniden gündeme almak için meclisi birkaç gün öteleseler sorun olmazdo. Ancak biz Ak Parti Grubu olarak kendilerini uyarmamoza raZmen faaliyet raporlaro oy çokluZu ile meclisten geçti. Jcin ilginç yano aradan geçen iki aylok süre sonunda yeniden meclise getirildi. 15-20 milyon liralok fark ayno faaliyet raporunda fazladan asfalt dökülmüc, kaldorom taco yapolmoc, fazladan çiçek ekilmic, hizmet binalarona fazladan para harcanmoc el insaf, o zaman ya senin bir önceki faaliyet raporun yanloc ya da ikinci kez gündeme getirdiZin yanloc. Aslona bakolorsa tümü yanloc. Biz birinci faaliyet raporunu adli yargoya tacodoZomoz için yaptoklaronon kanunsuz olduZunu anlamoc olmalolar ki ikinci kez faaliyet raporunu meclise getirip oy çokluZuyla deZicik cekilde onayladolar. BildiZimiz kadaroyla böyle bir durum Jstanbul ilçelerinde hiç yacanmamoc bir olay. Çünkü faaliyet raporlaro ileriye yönelik yapolan bir çalocma deZil yapolmoc olanlaron raporudur.

SayRn IERl Hlgin Oktay, Bülent Kerimo1lu meclisten ikinci kez yetki istedi. Siz meclis üyesi ve hukukçu görüEüyle konuyu nasRl de1erlendiriyorsunuz? Bir belediye backanonon görev süresi 5 yoldor. KerimoZlu’nun istediZi yetki 30 yollok. Böyle bir yetki olamaz. Gelecekte ne olacaZo belli olmaz. Biz Bakorköy halkonon haklarono savunduk. Yetki vermedik. Dücünün ki belediyeye ait bir yeri 30 yollok kira karcoloZo bir kurum ya da kiciye verdiniz. Yollar sonra söz konusu yerde halkon yararona bir proje yapmanoz gerekti. O kiracoyo oradan nasol çokaracak, halka nasol hizmet vereceksiniz. Kiraco çokmak için gereZinden fazla tazminat talep etse nasol karcolayacaksonoz? Bir anlamda sizden sonra göreve gelecek kicileri de ipotek altona almoc olursunuz. 5393 sayolo yasanon verdiZi yetkiler bellidir. Belediye meclisinin görevleri de maddelerle düzenlenmictir. 15. madde J-E ve 18. Maddelerle yasa koyucuya baktoZomozda belediye backano veya encümene yetki devri konusunda bir düzenleme yapmamoctor. Yetki devri diye bir cey yoktur. Kanun yetki verirken de ayrontolo bir düzenleme yapoyor. Neye ve ne kadar süreyle tek tek belirtilerek yetki verilmesini belirtiyor. Kanun koyucunun amaco belediye meclisine yetkiyi verirken de belirli sonorlayoco bir düzenleme yapmoc. Belediye meclisine verilen münhasor bir yetkide bile böyle tek tek ayrontolo düzenleme yaparken belediye backano veya encümene yetki devri konusunda bir düzenleme yapmoyorsanoz ortalama zekadaki bir insan bile cu sonucu çokaror. Kanun koyucu backana yetki devri vermemictir. Hiçbir kamu idaresi ve kurumu kendisine verilmemic bir yetkiyi kullanamaz, kullanmamalodor da. Kanun koyucu bunu düzenlemic ve yapmoc. Konuyla ilgili pek çok Danoctay kararlaro da vardor. Asol mesele cu olaso bir durumda meclis backan veya encümene böyle bir yetki verecekse hangi cartlarda devredebilir bunu irdelemek lazom. 6aibeye usulsüzlüZe cüpheye yer vermeyecek cekilde açok net ve sonorlandoroco bir cekilde yetkiyi devretmen lazom.

Sizce TarRk Akan Kültür Merkezi için istenen yetkide usulsüzlük mü var? Tarok akan kültür merkeziyle ilgili istenen yetki bizce usulsüzdür. Ortada somut bir proje yok, hazorlanmoc bir plan yok, sadece cu alan cu parsele Tarok Akan Kültür Merkezi yapolacaktor deniliyor. Plan var mo, proje var mo, sözlecme var mo, somutlactorolmoc mo, ihaleye gidilecek mi,

gidilmeyecek mi, bütçesi belirlenmic mi, hiç biri belirlenmemic. Afaki sanorom KerimoZlu projenin somut olduZunu dücünüyor. Ben Tarok Akan Kültür Merkezi dersem somut bir yetki talep etmic olurum dücüncesiyle yetki istedi. Biz buna hayor deriz. Bize yetkiler verilirken sonorlandorolmalar yapoloyorsa, senin sadece elinde olmayan afaki bir projeyle meclis üyelerinden yetki devri istemen söz konusu olamaz. Bu tamamen usulsüz ve yasalara aykoro bir durumdur.

Sizce do1rusu nasRl olmalRydR? Meclisten böyle bir yetki verilebilir mi? Olmaso gereken, Tarok Akan Kültür Merkeziyle ilgili neler yapolacaZo belirlenir, proje hazorlanor ve bu proje meclise sunulur. Karar meclisten çokarsa yetkiye ihtiyaç duyabilir. Ancak bu yetki tek seferde verilemez. Bütçesini kiraya verilecekse kira kocullaro, ihale cartlaro bunlarla ilgili her seferinde her acamada ayro ayro belediye meclisinden yetki talep etmesi lazom. Yetkiyi alabilirse o proje devam eder. Tüm bunlar tamamen devre doco borakolmoc, olmayan bir proje ve üstelik tüm yetkiler tek bir meclis kararoyla talep ediliyor. Bu da backanlok teklifi olarak meclise geliyor. Neden komisyonlara havale edilip görücülmüyor çünkü komisyonlarda

dosyayo sunduk yaklacok maliyeti 33 Milyon Lira olan bu ici kaç paraya verirsiniz? Dedik. Kosaca inceledikten sonra “Bu ici ben en fazla 26 milyona verirdim. Daha fazlasona ihale edilecek olsa gerekirse ihaleyi iptal eder yeniden ihaleye çokarorom. Çünkü ne yapolacaZo belli devletin belirlediZi fiyatlar açok. Buna yüklenici firma kar payono da koyduZumuzda en çok 26 milyon eder” ceklinde bir açoklama yapto. Bizim belediye backanomoz da 33 Milyonluk ihaleyi 32. Milyon liraya verdi. BaktoZomozda ihale indirimi sadece %3 yazok deZil mi Bakorköyler’in parasona. Backa bir örnek de; benim dinleyici olarak katoldoZom Bakorköy Belediyesi Park ve Bahçeler ihalesinde üç farklo fiyat verildi. 24 milyon 30 milyon ve 31 milyon verilen tekliflerdi. Konunun ne kadar aciliyeti varsa hemen sonuçlandorop ihaleyi 30 milyon teklif veren firmaya verdiler. Neymic efendim 24 milyon teklif veren firmanon evrak eksiZi varmoc. Eksik evrakla ihaleye girilebilir mi? Burada bile hukuksuzluk söz konusu. Ayno konuyu yine backa bir ilçe belediye backanona sorduZumuzda bize aynen cunu söyledi “300-500 bin liralok bir fark olsa kabul edilebilir ancak bu rakam çok fazla ben asla vermezdim” dedi. BakoldoZonda 6 milyon lira büyük rakam bununla ilçemize bir kadon soZonma evi de yapolabilirdi. BildiZimiz kadaroyla da Bakorköy Belediyesi’nin 600 Milyon civaronda borcu var. Paralaro böyle hesapsozca harcarsanoz bu borç daha da artacaktor. GördüZümüz kadaroyla Bakorköy Belediyesi Kamu Jdaresi olduZunun farkonda deZil. Kamu hizmeti verdiZinin farkonda da deZil.

SayRn KeleE, YeEilköy Çiroz’da bulunan YaElRlar Evi ile ilgili bir araEtRrma yaptR1RnRzR biliyorum. Uzun zamandRr atRl durumda bulunan huzur evindeki son durum nedir?

görücülecek somut bir proje yok. Bu durumda da bizler konuyu yargoya tacodok. Buna benzer bir yetkiyi de evlendirme dairesi için istiyor. Sadece yer belirlemekle siz hukuka uygun, suistimale kapalo, caibeye kapalo, tereddütsüz bir karar almoc olmuyorsunuz. Projelerin tek tek belirlenmesi lazom ve bizim meclis olarak hangi konuda yetki devrettiZimi de bilmem lazom. Her adomon da Meclisten yetki alarak yürümesi gerekir. Böyle olmadoZo için bizler evlendirme dairesi hakkondaki kararla ilgili de yargoya bacvurduk.

AçRklamalarRnRza bakRldR1Rnda meclis yetkisini devredemez. YalnRzca yetkilendirme yapabilir. Madem ki yetkini devrediyorsun o halde meclise ne gerek var? Bu konu hakkRnda neler söyleyeceksiniz. Haklosonoz meclis yetkisini devredemez. Yukaroda da belirttiZim gibi kosmi yetkilerle görevlendirilebilir. Ne yapmak istediZini somut bilgilerle meclise sunup adom adom görev yetkisi istenilmelidir.

Adalet için çRrpRnan, hukuk için çabalar veren CHP çatRsR altRnda göreve gelen kiEilerin böylesine hukuk dRER olarak nitelendirdi1iniz davranRElarRna neler söyleyeceksiniz? Servet Toraman; Adaleti yolda aroyorsan evinde unutursun. IBPl lgin Oktay; Adaleti yalnozca kendiniz için ararsanoz olay bitmictir. Adalet yürüyücleri tamamen siyasi bir operasyondur ve bizim konumuz deZil. Genel siyaseti ilgilendirir. Konuyu acarak cunu da söyleyebilirim. Yerel yönetimlerin siyaseti genel siyasetin altonda icraata dönüktür. Genic yetkileri de vardor. Ancak yetkiler ellerinde olmalarona raZmen ciddi suistimaller var. Ciddi yolsuzluklar var. Bunlaro da biliyoruz. Neden sürekli Atacehir, 6icli konuculuyor. Yakon sürede Bakorköy’de konuculacak.

SayRn Hbrahim KeleE, zaman zaman mecliste yaptR1RnRz parasal konulardaki konuEmalarRnRzda farklR belediyeleri örnekleyerek anlatRyorsunuz. Bunun özel bir nedeni mi var? Elbette var. Meclise yüksek rakamlo projeler geldiZinde bunun aractormasono yapoyoruz. Bakorköylüler’in parasonon çarçur edilmesini istemiyoruz. Örneklemek gerekirse, Bakorköy Belediyesi hizmet binaso hakkonda aractorma yapmak için Meclis üyesi arkadaclaromozla beraber farklo ilçe belediye backanona gittik. Kendilerine

Bir yatorom yapacaksanoz yatoroma gerçekten ihtiyaç var mo yok mu öncelikle bunu aractoracaksonoz. Geri dönücümüne bakacakson. Sosyal belediyecilik anlayoconda mo yatorom yapoyorsunuz ona bakacakson. Yapolop kullanolmayan yatorom bize göre en kötü yatoromdor. Atec Ünal Erzen milyonlarca lira harcayarak size bir eser borakmoc siz yollardor atol durumda bekletiyorsunuz. GördüZümüz kadaroyla yasal yollarono bulup söz konusu yeri birilerine vermenin pecindeler. Bu noktada her ne kadar muhalif olsak da Atec Ünal Erzen’i de kutlamak gerek. Yaclolar evini yaparken backa amaçla kullanolamaz ibaresine yer vermic. Bize göre de Atec bey doZru bir karar vermic. Mevcut yönetim de bunu acmanon yasal yollarono aroyor. O nedenle de yollardor atol durumda, kullanolmoyor. Böyle olmaso bizim de içimizde bir uhde olucturuyor. Jstiyoruz ki bir an önce faaliyete geçirilsin. Yaclo insanlaromoz yerlecsin. Huzur içinde yacamlarono idame ettirsinler. Belediye meclis üyeleri olarak bizler de zaman zaman kendilerini ziyaretlere gidelim. Huzur içinde yacadoklarono görelim. YapabileceZimiz yardomlaro yapop kendilerinin hayor dualarono almak istiyoruz. Milyonlarca lira yatorom yapop halen kullanoma açolmadan boc bir cekilde durmaso bizleri oldukça rahatsoz etmektedir. Bu icler tüccar kafasoyla yapolamaz. GördüZümüz kadaroyla bunlar basiretsiz tacir gibi. Kamu hizmeti verdiZinin farkonda deZiller. Sadece birilerini zengin etme çabasondalar. Bunun backa bir açoklamaso olamaz. BasiretsizliZe örnek vermek gerekirse, son meclis konucmasonda Bülent KerimoZlu kürsüde Esenyurt ilçesinin yüz ölçümü olarak Bakorköy’le denk olduZunu söyledi. Bakorköy’ün sahilinden tutun, hava harp okulu, hava alano, hipodrom, Florya ormano gibi alanlaro mesken olarak kullanamadoZonoz yerlerdir. Bunlar dahil olmak kaydoyla 29 kilometre kare alana sahip. Esenyurt’un yüz ölçümü de 43 kilometre kare, nüfusu da 750 bin Esenyurt’un neredeyse %100 yakon bölümü de mesken, böyle bir benzetme olabilir mi? Üstelik yollarca hekimlik ve siyaset yaptoZon bir ilçe, demek ki Esenyurt’u tanoyamadoZon gibi Bakorköy’ü de halen tanoyamamocson. Biz seçimler öncesinde de söylemictik cimdi de ayno ceyi söylüyoruz. Bakorköy’ü Bakorköylüler yönetmeli. Bakorköy Belediye Backano en az 40 yollok Bakorköylü olmalodor ki halkon ve ilçenin sorunlarono çok iyi bilir. Kosa sürede çözümler üretir.


13

BAKIRKÖY’DE PARKLAR GHTTH, KAFELER GELDH Bakorköy’de, halkon birkaç saatini tabiatla bacbaca geçirmek istediZi parklar, yerini kafelere borakmoc durumda. Gazetemizi adeta telefon ve mail bombardomanona tutan Bakorköylüler “Parklara gidemiyoruz. OturacaZomoz bank kalmamoc. Çocuk

oyun yerleri parkon docona çokartolmoc, bazo yerlerde göstermelik bir kaydorak, saloncak ve 2 bank konmuc. Parka girip oraya gitmek mümkün deZil” diyorlar. Onlar adona bazo parklaro gezdik. FotoZrafladok. Ve arayanlaron haklo olduZunu gördük.

BURASI ATAKÖY ESK? DOSTLAR PARKI

ZÜLKANÝ SÝRMEN

ÇINAR A ACI… Socak geçen bir yaz tatilinin sonunda siz Ataköy Gazetesi okuyucularona merhaba, her cey gönlünüzce olsun. Yeni öZretim yolonda öZrencilerimize bacarolar dilerim.

ÇMnar A?acMnMn 1. Kolu 1974 yolonda Kobros Baroc Harekato’nda bizim özgürlüZümüz için Kobros’ta yacayan Türklerin özgürlüZü için cano pahasona savacan ve savacta gazi olan Paracütçü Komando TeZmen Cahit Önder’e olan saygomozo unutmamak ve ona yacadoZo sürece fikirlerini anlatmak tek dileZimiz savac sorasonda Türk Devletine Akdeniz’de ebedi bir uçak gemisi kazandoran 43 Yoldor bu gururla yacayan bu deZerli gazilerimizi saygoyla anoyoruz. Çanakkale’de yacamono idame ettiren Cahit Önder’in Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan hayranloZono unutmamak gerek. Çanakkale’de Jstanbul’da Atatürk belgesellerine imza atan Çanakkale Savaclarono adeta canlo gibi anlatan deZerli büyüZümüz gazi Cahit Önder Abimiz Çanakkale Seramik Fabrikalaro Bason DanocmanloZo görevinde de bulundu. Kendi yacamono Geyikli’de Asos’ta ailesiyle birlikte devam ediyor. Gaziler gününde Kobros gazimizi saygoyla anoyor, yacamonda bacarolar diliyorum. TV kanallaronda açok oturumlarda savac yollarono ve belgeseller konusunda titizliZini hiç gizlemeyen ve devamlo oku oku oku kitap oku dediZini hiç unutmuyorum.

ÇMnar A?acMnMn 2. Kolu ALJ 6EN (ÇANAKKALE’DE JN6AATTA 1 NUMARA) Çanakkale Ezine Kozolköy’de dünyaya geldi. Babasono küçük yacta kaybetti. Babasonon elini hiç tutamado, yetim büyüdü. Okudu, çalocto ve cuanda Çanakkale icadamlaromozon arasonda yerini aldo. Hiç menfaat beklemedi ileriye dönük projeler üretti. Çanakkale’de Jncaat sektöründe en ön sorada yerini aldo. Güven veren karakteriyle ve düzgün kiciliZiyle kosa zamanda Çanakkale ve yöre halkonon beZenisini kazando. Jnsanlara deZer veren ve hiçbir zaman para horsona esir olmayan, dückünün yanonda olan Sn. Ali 6en’i tebrik ediyor, çalocma ve yacamonda bacarolar dilerim. Her cey gönlünüzce olsun... YAZARIMIZ Zülkani Sirmen’in annesi Aye Sirmen 2 Temmuz’da vefat etti. Merhumeye rahmet, Ailesine sabEr diliyoruz... ATAKÖY GAZETES?

Bu parka devasa bir kafe yapoldo. O sorada park bu hale geldi. Bu parkta oturmak için, saZda gördüZünüz bu 2 bank var. Altta kaydorak ve saloncak. Kullanolmaz halde. Sol üstte parkon her yeri böyle. Altta ise yecil alana, yasalara tamamen aykoro devasa bir bina yapolmoc. Bunlaro yapanlaron hak hukuk aramaya hakko var mo? Parkon tamamo kafe olmuc. Tek bir bank yok. Çocuk oyun alanlaro parkon arkasondaki yolda.

Burada parka girer girmez kendinizi kafede buluyorsunuz. Parkon tamamo kafe. SaZda ise göstermelik bir saloncak ve kaydorak. 2 de bank.

MERAL AK!ENER “HEDEF, DEVLETH VE EKONOMHYH TEK KH!HNHN ÇHFTLHH OLMAKTAN KURTARMAKTIR” Meral Akcener Jstanbul Avcolar Mira Palas’ta bason mensuplaro ile buluctu. Açoklamalarda bulunan Akcener; Sorun çözücü bir parti olarak kurulacaklarono ve en büyük hedeflerinin, Türkiye’nin kötüye gidicini durdurmak, devleti ve ekonomiyi tek kicinin çiftliZi olmaktan kurtarmak olduZunu söyleyerek “Milletimizle el birliZi ve gönül birliZiyle bunu bacaracaZoz.” dedi. Partimizin kuruluc çalocmalaronon sona yaklactoZo günlerdeyiz. YoZun ancak bir o kadar da heyecan dolu bir gayretin içindeyiz. Yüksek bir tempo ile ve büyük bir azim ile çalocmalaromozo yürütüyoruz. Çalocmalaromoza vatan hizmeti olarak bakan ve destek olan 81 vilayetimizdeki her dücünceden ve her kesimden insanomoza tecekkür ediyoruz. Bugün, birlikte yol yürüdüZümüz arkadaclaromozon bir bölümü ve sivil toplum örgütleri temsilcileriyle akcam yemeZinde bir araya geliyoruz. Bu vesileyle bazo bilgileri sizler aracoloZoyla milletimizle paylacmak istiyoruz. Bugün memnuniyetle görüyoruz ki, partimiz resmi bir

kimliZe kavucmadoZo halde milletimiz çok büyük bir ilgi gösteriyor. Dost dücman herkes bilsin ki, çaldoZomoz maya tuttu. Partimizin mayaso tuttu. Her yöreden, her kesimden ve her dücünceden büyük ilgi görüyoruz. Ben bir seçim ortamonda bu rüzgâron daha da büyüyeceZini ve fortonaya dönüceceZini görüyorum. Türkiye’nin partisi olarak doZuyoruz. Bu sadece bizim çaba ve gayretimizle deZil, milletimizin istek ve arzusuyla oluyor. Buradan ilan ediyorum; milletimiz partimizi doZmadan, Türkiye’nin partisi olarak tescilledi. Türkiye’nin dört bir tarafondan sorun çözücü bir parti olarak görülüyoruz. Sorun çözücü bir parti olarak doZuyoruz. En büyük hedef; Türkiye’nin kötüye gidicini durdurmak, devleti ve ekonomiyi tek kicinin çiftliZi olmaktan kurtarmaktor. Milletimizle el birliZi ve gönül birliZiyle bunu bacaracaZoz.” dedi. Açoklamalarona devam eden Akcener bason mensuplaronon sorularono da yanotlado. Akcener daha sonra 1500 kici ile birlikte yemek yedi.


14

Hak, Hukuk için yollara dücenler; Atatürk’ü dilinden dücürmeyenler...

SAM?M?YSEN?Z SORULARIMIZI YANITLAYIN Adaleti savunanlar ve Atatürk’ü dilinden dü=ürmeyenlerin a=a?Mdaki sorularMmMzM cevaplandMrmalarM gerekmiyor mu?

mesafeleri de çoktoktan sonra kalan arsaya bu söylediklerinin hiçbirinin yapolmaso mevcut yasalara göre mümkün deZil. Kaldo ki Büyükcehirden geçen 1/5000’lik ve Bakorköy Belediyesi’nin onayladoZo 1/1000’lik plan notlaronda (3E) aynen cöyle diyor: yapolacak projelendirmede taconmaz üzerinde bulunan Selanik ev ve Atatürk heykeline arsa içinde projesine uygun cekilde yer verilcektir. Dolayosoyla hem Atatürk heykeli hem de Selanik’teki evi tüm osrarlaromoza raZmen arsa içinde nereye konacaZo belirtilmemektedir. Bugüne kadar sorularomoza belediye sorumlularondan hiçbirisi cevap vermemektedir. Veya nedense verememektedir. 6effaf Belediyecilik anlayoco bu mudur?

Ataköy 9-10 Kosom’da Yunus Emre Kültür Merkezi’nin yanonda, yollar önce hektara 200 kici olarak planlara geçirilen dücük yoZunluklu hizmet alano olarak ayrolan 2058 m² arsa Emlak Bankaso’non kapanmaso sonucu TOKJ’ye devredildi. Ahmet Bahadorlo’non belediye backanloZo döneminde bu arsa Ataköylüler’in toplanma alano olarak belirlendi ve buraya Atatürk heykeli ve Atatürk’ün Selanik’teki doZduZu evin birebir aynoso yapoldo. Özellikle milli bayramlarda burada törenler düzenleniyordu.

3- Kozolay Bakorköy yöneticileri incaata baclamadan önce arsalaro doconda kamuya ait çok genic bir alano özellikte semt sakinlerinin otopark olarak kullandoklaro alano da tahta perdelerle çevirdiler. Kimden izin aldolar, yetkililer neden bu icgale göz yumdular. Yayonlaromoz üzerine çaresiz kalan sorumlular Kozolay Bakorköy yetkililerinin icgal ettikleri kamuya ait yerler ile ilgili 07.07 2017 tarhinde geriye dönük bir yol için 33.000.00 TL ecrimisil tahakkuk ettirdiler. 6imdi soruyoruz neden bu ecrimisili, icgalin bacladoZo tarihte tahakkuk ettirmediniz?

TOKJ burasono ihaleye çokardo. Öyle bir ihale ki, adeta ihaleyi alan önceden belirlenmicti. Jhale günü ihaleye tek katolan Kozolay Bakorköy cubesi oldu. Bakorköy Belediyesi de ihaleye katolmak istedi. Ancak Bakorköy Belediyesi ihaleye sokulmado, ihale Kozolay Bakorköy cubesinde kaldo. Dünyanon hiçbir yerinde tarihi eserlerin yanona incaat yapolmaz. Tam tersi tarihi eserin yanonda bina varsa, oradan kaldorma yollaro aranor. Bununla ilgili yüzlerce örnek var. Atec Ünal Erzen backanloZondaki Bakorköy Belediyesi ihalenin iptali için dava açto. Bu arada Bakorköy Kozolay yetkililerine, yine Ataköy 9-10 Kosom’da Eski Dostlar Parko ile Ataköylüler evi arasonda bulunan Bakorköy Belediyesine ait araziden, bu araziyle ilgili trampa önerildi. Ancak, Kozolay’on Bakorköy yöneticileri bunu kabul etmediler.

Geçen sayomozda detaylo olarak bu konuyla ilgili sivil toplum kuruluclaro ve Atec Ünal Erzen’in görüclerini yayonlamoctok. 6imdi gazetemize ulacan bu konuyla ilgili yüzlerce Bakorköylü adona

ARSALARININ HÇHNDE OLMAK ZORUNDALAR. AMA NERESHNDE? SayMn Bülent Kerimo?lu ’na

,imdi gelelim sorularEmEza; 1- Bakorköy Belediyesi’nin burayla ilgili açtoZo dava devam ediyor. Belediyenin açtoZo “Gerçeklectirilen satocon iptali istemiyle idari mahkemesi nezdinde açolan dava” reddedildi. Ancak Bakorköy Belediyesi bu karara karco Danoctay nezdinde temyiz kanun yoluna girildi. Temyiz sonucu henüz gelmedi. Yani dava sonuçlanmado. Devlette mütekabiliyet (devamlolok) sistemi vardor. Dava sonuçlanmadan Bakorköy Belediyesi buraya nasol incaat ruhsato verdi? Belediye Backano Bülent KerimoZlu’nu kimler yanoltto? Araco olan kimler?

2- Kozolay buraya önce huzur evi, sonra fizik tedavi merkezi, sonra koz öZrenci yurdu ve cimdi de hastane yapacakmoc. Çekme

HN!AAT DEVAM EDHYOR.

Bülent Kerimo?lu

H!TE SON HALH

soruyoruz;

Atatürk heykeli ve Selanik’teki evi be= binlik ve binlik onanan planlara göre BakMrköy KMzMlay’a ait 2058 m² arsanMn içinde yer almasM gerekiyor. Atatürk heykeli ve aynM büyüklükteki Selanik Evi bu arsanMn neresinde olacak?


15

MUHALEFET GÖZÜYLE

BA,SALII Birkaç gün arayla yakPn dostlarPmPz 9brahim Mamati’nin a?abeyi

Murat MAMATH

Servet TORAMAN’Mn a?abeyi

Raci TORAMAN

ve Mehmet Emin ERTEK9N’in a?abeyi

Erdal ERTEKHN

Mehmet Emin ERTEKN Yazaromoz bir sonraki sayolaromozda yazo dizisine devam edecektir...

Hakkon rahmetine kavuctular. Rahmetlilerin mekanlaro cennet olsun. Geride kalanlaron acolarono paylacor, bacsaZloZo dileriz...

ATAKÖY GAZETES?

KILIÇDAROLU, AHMET BAHADIRLI HÇHN BAKIRKÖY’E GELDH Bakorköy Belediyesi eski backanlarondan Dt. Ahmet Bahadorlo CHP’lilere Show yapto. Parti içinde hiçbir aktif görevi olmayan Dt. Ahmet Bahadorlo, mevcut ilçe backano ve belediye seçilmiclerinin yapamadoZono yaparak bir anlamda yöneticilere siyaset dersi verdi. Bahadorlo Bakorköy CHP Jlçe Örgütü’ne yaptoZo üyelerin rozetini takmak için CHP Genel Backano Kemal KoloçdaroZlu’nu Bakorköy’e getirdi. Jspirtohane Kültür Merkezi’nde gerçeklecen töreninde 750 üyeden 15’ine rozetlerini KoloçdaroZlu takto. Törende Bakorköy Belediye Backano Bülent KerimoZlu, Bahadorlo’ya Jspirtohane’yi backanlok döneminde Bakorköylüler’e kazandordoZo için plaket verdi.

RESNEL?LER KÖ,KÜ YOK OLMAK ÜZERE Tarihi çok eskilere dayanan ve halen ayakta kalabilmeyi bacarmoc olan Resneliler Köckü akobetini hala koruyor. Daha önce de defalarca gazetemizde yer verdiZimiz Resneliler Köckü’nün kurtarolabilmesi için Bakorköy Belediyesi, 20.10.2011 tarihli Belediye Meclisi Oturumunda 2012 yolo mali bütçesine 10 milyon TL ayormocto. O tarihte, Belediye Backano Atec Ünal Erzen ile yaptoZomoz söylecide, “Resneliler Köckü’nün kamulactorolmaso için bütçeden bir pay ayroldo. “Bundan sonraki süreç nasol icleyecek?” sorumuza; Erzen: “Resneliler köckü ile ilgili çalocmalaromoz devam ediyor. Biz hazoroz. Backa yerlerde kamulactorma çokmoc. Burada niye çokmason. EZer kimse partizanlok yapmazsa çokar.” demicti. Aradan yollar geçti. Resneliler köckü nerede ise yokoldo yokolacak. Hemen hergün onlarca yetkili Resneliler Köckü’nün önünden geçip köckü görüyor ama kimsenin kolo kopordamoyor. AteB Ünal ERZEN’e konuyla alakalP sorumuzu yönelttik;

SayRn Erzen, her Eeyde oldu1u gibi maalesef tarihe ve tarihi eserlerimize saygR kalmadR. Bildi1iniz gibi Hncirli Caddesi’nde Resneliler KöEkü vardR. Çok güzel bir tarihi eser. YRllardRr bakRmsRzlRktan neredeyse yanacak veya yRkRlacak.

YanlRE hatRrlamRyorsam Belediye baEkanlR1RnRz döneminde belediye meclisinden bir karar çRkardRnRz. O gün ki Eartlarda köEkün RslahR için 1 milyon lira gibi bir bütçe ayRrdRnRz. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Meclisten karar çoktoZono biliyorum. 6u an söylediZiniz miktaro net hatorlamoyorum. Köckün deZerine göre o miktarda olabilir. Ancak Resneliler Köckü Bakorköy’ün en güzel eski eserlerinden bir tanesi. Arazisi ve çok güzel bir bahçesi var. Büyük olasolokla orayo yokop oraya incaat yapmak istenebilir. Biz bunu daha önce köckün mirasçoso Jsmail Resne ile de görücmüctük. Belediye olarak almayo talep ettik. Buraso Türkiye; bütün planlar deZicebilir, orada kalor, yenilenir veya backa ceyler yapolabilir. Bir yasa veya kararname vardo hatorladoZom kadaroyla. Vilayet belediyelere bu durumda yardom ediyordu. Yüzde kork ile altmoc araso bir rakamdo. Bunu bildiZimiz için de vilayete bacvurduk. O zaman sonuç alamadok. Amacom orada müze gibi güzel bir alan yaratmakto. Tabi önce orayo yenilemek

aslona uygun halde. Sizin de dediZiniz gibi yokolmak üzere. 6u anda hangi acamada veya yeni belediye takip ediyor mu bir bilgim yok. Bunlaron hepsini; zamanonda belediye backanona devrederken anlatmoctom.

Köklü bir tarihi olan Resneliler KöEkü, Hürriyet kahramanR Resneli Niyazi Bey’in köEkü olarak bilinir. Fakat köEk Resneli Niyazi Bey’in kardeEi Hhsan Resne’ye aittir. 1909 yRlRnda 31 Mart OlayRnRn patlak vermesiyle Hürriyet kahramanR Resneli Niyazi Bey, Hstanbul’a geçmeden önce Makriköy (BakRrköy)’e gelip Hncirli Ba1larRnda kamp kurmuE, bugün Hncirli Caddesi üzerinde hala var olan, kardeEi Hhsan Bey’in evinde kalmRE ve kardeEine iki arma1an sunmuEtur. Ve sonuç; Tüm yetkili ve sorumlularon gözleri önünde Resneliler Köckü de ortadan kalkacak, yok olup gidecek. Biz yine de görevimizi yapoyor, kamu adona yetkililere sesleniyoruz: “Tarihimize sahip çokon. Resneliler Köckü’nün yok olmasono engelleyin…”


16 Bülent Kerimo"lu BakErköy halkEna kazandErdE"E hayali projelerle Kemal KElEçdaro"lu’nun takdirini kazanmE olmalE ki ?BB’ye göz kErpEyor. Kerimo?lu 9BB Ba=kanlM?M’na Göz KMrpmM= Bakorköy Belediye Backano Bülent KerimoZlu, bir internet gazetesinin haberine göre JBB BackanloZo’na göz korpmoc. Hatta KerimoZlu, sosyal medya hesabondan paylactoZo “Susuzluk” diyerek geldiler. SELE KAPILIP gidecekler… AKP’nin 25 yollok Jstanbul iktidarona son vereceZiz. #beklebiziJstanbul” ceklinde oldukça iddialo bir söylemde de bulunmuc. Kendi ifadesine göre siyasi yacamo boyunca girdiZi tüm seçimleri kaybeden KerimoZlu, sanorom Bakorköy Belediye Backano seçildiZinde seçimi kicisel becerisiyle kazandoZono dücünüyor. 19992014 yollaro arasonda üç dönem 6icli Belediye BackanloZo yapan Mustafa Sarogül, JBB adayloZonda bu bacaroyo yakalayamamocken 3,5 yoldor Bakorköy’e bir tek çivi çakmayan Bülent KerimoZlu mu bacaracak? Yolun açok olsun KerimoZlu, sanorom gittiZine en çok Bakorköylüler sevinecektir. Hani seçimler öncesinde sözünü ettiZin 5 prestij projen vardo ya JBB backano olunca onlaro da hayata geçirir Bakorköylüleri daha çok sevindirirsin. Bak kehanetlerin de tutuyor Kadir Topbac sele kapolop gitti.

Biyografi De?il Projeleri Uygulamak Ba=arMdMr Ak Parti Jlçe Backano Aysun Çeliker, iki kez internetten yayon yapan bir gazete tarafondan Bakorköy’ün en bacarolo ilçe backano olarak gündeme getirildi. Belki gözümden kaçmoctor diye haberi defalarca okudum. Ancak biyografinizden ve aile fotoZraflaronozdan backa bir cey göremedim. Biliyorum Bakorköy Belediyesi yetkisinde olan her hangi bir noktada proje yapma gücünüz yok. Sizin yerinizde olsam yollardor görüntüleri iç sozlatan Jstanbul ve Jncirli Caddeleri’ni JBB’nin gücünü kullanarak modern bir hale getirir, caddelerin giric ve çokoclarona bu cadde “Ak Parti Jlçe Backano Aysun Çelikler tarafondan JBB’ye yaptorolmoctor” yazolo aficlerle donatorom. Hatta bununla da yetinmeyip, Bakorköy’de yayon yapan tüm gazeteleri ziyaret eder Jstanbul ve Jncirli Caddesi projelerini nasol hayata geçirdiZimi anlator, en bacarolo ilçe backano payesini kapardom.

Kerimo?lu’nun TarMk Akan SevdasM Bakorköy Belediye Backano Bülent

KONUK YAZAR KerimoZlu’nu bir Tarok Akan sevdaso almoc yürümüc. KerimoZlu, merhum Tarok Akan’a o kadar sevdalanmoc ki Ataköy 5. Kosom’da var olan Tarok Akan Kültür Merkezi sevdasono durdurmaya yetmemic. Israrla ikinci kültür merkezini YILMAZ yapmaya karar vermic. Öylesine osrarlo ki Genel Backano Kemal KoloçdaroZlu’na yaklacok bir yol öncesinden temelini attordoZo halde cimdiye kadar bir arpa boyu yol alamamoc. Para bulamamaktan, bürokrasi engeline takolmaktan, yetkisinin yetersizliZinden yolmayan KerimoZlu, bunlaron üstesinden gelebilmek için meclisten yetki istedi. Yetkiyi de aldo. Eh artok engel de kalmado. Jkinci Tarok Akan Kültür Merkezi’nin 2018 yolonon 16 Eylül’ünde hayorlosoyla açolocono da yaparsonoz. Malum 16 Eylül Tarok Akan’on ikinci ölüm yoldönümü olacak. Tarok Akan’on ölümünün birinci yol dönümünde yalnozca mezaro baconda katoldoZonoz anma töreni kutlamalaro geçmicte (merhum) Ali Özütemiz (Kovorcok Ali)’e yaptoZonoz kutlamalaro da gölgede borakto. Bu hozla giderseniz ikinci yolonda kültür merkezini açarsonoz. Sizi kimse tutamaz, demek isterdim. Ancak gördüZüm kadaroyla ya bu sevda bitecek ya da Tarok Akan sevdaso meclisten aldoZonoz yetkiyle birlikte sizi bitirecek.

2. Bu misafirhanede kimler aZorlanacak? 3. Cafer Boy kimdir? Bakorköy Belediyesi’nin böyle bir tesise ismini verdiZi kiciyi tanomak Bakorköylüler’in de en doZal hakkodor. Tarihsel bir kicilik mi, yoksa Bakorköy ilçesine önemli katkolar BACACI sunmuc biri mi? Hangi gerekçeyle bu isim verildi? 6imdiye kadar sorduZum hiçbir soruya cevap vermediniz. Bu sorularomo yanotlarsanoz söz bende buradan cevaplaronozo yazacaZom.

Bekle HBB BaEkanlR1R Bülent Kerimo1lu geliyor

Gözünüz AydMn BakMrköylüler Misafirhaneniz oldu Yollar öncesinde Osmaniye Mahallesi muhtarlok binasonon yanonda bir saZlok ocaZo vardo. Öylesine bereketli ya da kosmetsiz binaymoc ki sürekli evrim geçiriyor. Dic kliniZi, öZrenci yurdu ve çocuk dic ünitesi gibi ünvanlar da aldo. En son ünvano “Bakorköy Belediyesi Cafer Boy Misafirhanesi” beni de oldukça cacortto. 6ackonloZomo gidermek için sayon Bülent KerimoZlu’na soruyorum; 1. Bakorköy Belediyesi personelinin yararlandoZo özel bir sosyal tesisi yokken misafirhaneye çok mu ihtiyaç duydunuz?

FildamM’nda Neler Oluyor? Kosa bir süre öncesinde göstermelik kazolar yapolarak halka kapatolan Fildamo’nda neler oluyor? Dolmabahçe’de tartan pist yokken zamanon belediye backano tarafondan Osmaniyeliler’in spor yapmalaro için tartan pist yapolan Fildamo’na Bakorköy Belediyesi vatandacon borakon spor yapmasono içeriye girmesini bile yasaklamoc. Yaponon kendisinin tarihi eser olduZu bilinirken burada 1.5-2 metrelik göstermelik tarihi kazo yapolmoc olmaso da kafalarda soru icareti borakoyor. Yollarca Bakorköylüler’e iftar yemekleri verilen alana Bülent KerimoZlu’nun orayla ilgili projelerim var dediZi dedikodu mu yoksa gerçekten oraya uygun bir projeniz var mo? Yoksa Osmaniyelilerin spor yapmalarono engelledim diyerek özür mahiyetinde oraya bir iki tane halo saha yerlectirip yanonda kafelerle beraber birilerine ihale mi edeceksiniz? Haber kuclaro kulaZoma öyle fosoldado da.

Yahya Gökta= Ba=kanlM?a Soyunmu= Yazolop çizilenlere ve söylenenlere bakolacak olursa Bakorköy Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Yahya Göktac, gelecek seçimlerde Belediye Backano aday adayo olacakmoc. Bakorköy’den aday olamayacaZona kanaat getirmic olmalo ki hedefinde de Küçükçekmece ilçesi varmoc.

Aday olduZunda Bakorköy’de neler yaptoklarono, hangi bacarolo projelere imza attoZono, Bakorköylüler tarafondan nasol tanondoZono Küçükçekmeceliler’e anlator. Bilinçli seçmen doZal olarak kime oy vereceZini bilmek ister. Oy vereceZi insano tanomak için Bakorköy’de neler yapton diye sorduklaronda, neler yapmadom ki der soruya “6enlikköy delege seçimlerinde kavga çokardom. Yolsuzluk rücvet olaylaronda gazetelerde boy boy haberlerle adom anoldo. Hürriyet Gazetesi köce yazaro Yalçon Bayer’in yazosonda rüzgar gülü olarak lanse edildim. Meclis salonunda bir bason mensubuna fiziki ve sözlü saldoroda bulundum. Kendi partimden arkadaclaromo karaladom. Jl disipline sevk edildim. Bu bacarolo çalocmalaroma istinaden de sizin oylaronozla belediye backano olmak istiyorum.” ceklinde yanot verirsin. Bunlar Küçükçekmeceliler’i ikna etmene yetmezse bason mensubu olarak ben yardomco olurum.

Adil Emecan Sahalara 9niyor 1994-1999 yollaro arasonda Zeytinburnu Belediye BackanloZo görevi yapan Dr. Adil Emecan, 2019 yerel seçimlerinde CHP’nin adayo olmak için sahalara inmic. Mevcut Zeytinburnu ilçe örgütü ve ilçede bulunan birçok dernek ve STK’laron da desteZini almoc gibi görünen Emecan, sanorom 2009 yolonda Murat Aydon’a kaybettiZi rövanco alacak gibi. Emecan’on rövanco almasondaki en önemli faktörlerden biri Zeytinburnu nüfusunun Karadeniz yoZunluklu ve kendisinin de Giresun kökenli olmasodor. Bunun yanonda Mevcut Zeytinburnu Belediye Backano Murat Aydon’on son dönemlerde adonon olumsuzluklar ve bacarosozloklarla anoloyor olmaso da Emecan’on seçilme cansono bir tok daha artoroyor gibi görünüyor.

BakMrköy Belediyesi’nden Kim Kumarhanede Pi=ti Oldu? Aylar öncesinde Adil Orbay kim? Bakorköy Belediyesiyle ne tür baZlantolaro var? 6eklinde bir soru sormuctum. Bugüne kadar da bir açoklama almadom. Geçenlerde bir dost sohbetinde de konusu geçti. Dostumun bana söylediZi de oldukça ilginç. Ben onu Bakorköy Belediyesi yetkilileriyle Kobros’ta bir otelin kumarhanesinde gördüm demez mi. Bende soruyorum, belediyeyle baZlantoso olmayan kicinin belediye yetkilileriyle kumarhanede ne ici var?

NOT: Yazolo bir açoklama gönderirseniz buradan yayomlarom.


17

Mali MĂźBavirler Dernek BaBkanP Serdar Ă&#x2013;ZKAN felsefemiz;

â&#x20AC;&#x153;MeslektaB ve meslek odaklP, samimi, dĂźrĂźst ve liyakat çerçevesinde hizmet etmek.â&#x20AC;? Onlarca serbest muhasebeci mali mĂźEavir dost ve arkadaElarRm var. Ancak mesleki anlamda ne tĂźr sorunlar yaEarlar çok fazla bilmiyorum. Bu merakRmR gidermek için son dĂśnemde adRnR sRkça duydu1um Ă&#x2013;ncĂź Mali MĂźEavirler dernek baEkanR Serdar Ă&#x2013;ZKANâ&#x20AC;&#x2122;la bir sĂśyleEi yaptRm. SĂśyleEi esnasRnda dernek baEkan yardRmcRsR Hrfan DEMHRCH ve dernek mali saymanR Kenan MĂ&#x153;LAYHMâ&#x20AC;&#x2122;in de dĂźEĂźncelerini aldRm. SayPn Serdar Ă&#x2013;ZKAN son dĂśnemlerde derne<inizin adPnP sPkça duyar olduk. AdPnP sPkça duyuran bu dernek nasPl oluBtu? Mali MĂźcavirlik mesleZi 1990 yolonda çokan 3568 sayolo kanunla yasal statĂźye kavuctu. TĂźrkiye genelinde yaklacok 105 bin Mali MĂźcavir ve 5 bin civaronda Yeminli Mali MĂźcavir ile birlikte 110 bin civaronda bir sayoya ulactok. 1990 yolonda Yasa ile kurulan Jstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali MĂźcavirler odasono EylĂźl 2016 tarihine kadar bizlerin de Ăźyesi olduZu Ă&#x2021;aZdac Demokrat Mali MĂźcavirler grubu yĂśnetmekte. 2008 yolonda yayonlanan 5786 sayolo kanun ile TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de sadece bizim odalaromoz ve TĂźrmobâ&#x20AC;&#x2122;da uygulanan Nisbi temsil seçim sistemi getirildi. Nisbi temsil seçime giren gruplaron aldoklaro oy oranonda kurullarda temsil edilmesi anlamono tacoyor. BugĂźne kadar olan sĂźreçte bizleri rahatsoz eden pek çok konu su ĂźstĂźne çokmasona raZmen Demokrat dĂźcĂźncenin iktidar olmaso uZrunu gĂśrmezden duymazdan geldik. Takii Mayos 2016 seçimlerinde Ă&#x2021;aZdac ve Demokrat zihniyetin ĂśzĂźnden saptoZo, biz deZil ben anlayoconon hakim olduZu, grup içi demokrasinin kalmadoZo, oda ve grubun gßç zehirlenmesine kapolmoc yĂśneticiler tarafondan yĂśnetildiZi ve bunun mevcut grup içerisinde çÜzĂźlemeyeceZi dĂźcĂźncesi ile Ă&#x2013;ncĂź Mali MĂźcavirler Grubuâ&#x20AC;&#x2122;nun olucumu gĂźndeme geldi. 1 EylĂźl dĂźnya baroc gĂźnĂźnde Ă&#x2021;aZdac demokrat grubun bizlerce dĂźzeltmesi gerektiZi yĂśnetsel ve yaposal problemlerini pek çok arkadacomozla kaleme alop dĂźzeltilmesi adona grup yĂśneticilerine ßç gĂźn Ăśncesinde elden teslim ettik, akabinde kamuoyu ile paylactok. Electiriye açok olmayan ve Ăśzelectiri vermeyen bu anlayoc sorgusuz sualsiz bizleri gruptan atto. Fiilen bu mesleZi yapan bizler gerçek anlamda demokrasinin iclediZi, meslek ve meslektacon sorunlaronon sahipsiz olmadoZo anlayoco ile elimizi tacon altona koyup Ăśnderlik yapmak adona Ă&#x2013;NCĂ&#x153; Mali MĂźcavirler BirliZi Grubunu ve DerneZini Kurduk.

SayRn Ă&#x2013;ZKAN dernek kurmaktaki amacRnRz nedir? 27 yoldan beri mesleZin çÜzĂźlememic onlarca sorunu var. Kaloplacmoc bu yĂśnetim anlayoconon doconda yeni kiciler, yeni fikirler ve yeni mĂźcadele anlayoco ile bu sorunlaro çÜzmek için yola çoktok. Bizler herhangi bir partinin gĂźdĂźmĂźnde ya da arka bahçesi olan bir olucum deZiliz. Meslek grubumuz içinde aktif olarak genel siyaset yapmak gibi bir dĂźcĂźncemiz yok. Biz yalnozca mesleki siyaset yapmak istiyoruz. Genel seçimlerde meslektaclaromozon aday olmalaro bizleri sevindirir. Siyasi olarak hangi gĂśrĂźce sahip olursa olsun, dĂźrĂźstlĂźZĂźne inandoZomoz arkadaclaromozon yerel ve genel seçimlerde bacarolo olmalaro, sayosal olarak fazlalacmasondan yanayoz. BĂśyle olmaso durumunda hedeflerimiz arasonda yer alan, tĂźm meslektaclaromoz için mesleki gĂźvence, onurlu ve refah yacamo saZlayabilmek adona mecliste arkadaclaromozon olmaso bize gßç katacaktor. Hem genel hem de mesleki anlamda tek adamloloZa karcoyoz. Bir makamo 27 yol sĂźreyle yĂśnetmek gibi bir anlayocomoz yok.

Gerçek anlamda Ă&#x2021;ADA6 DEMOKRAT grup Ăźyeleri olarak, Bireysel hedeflerin olmadoZo Ă&#x2021;aZdac Demokrat birlikteliZin sĂźrdĂźrĂźlebilir olmaso adona 10 maddelik bir deklarasyonla tĂźm meslektaclaromoza seslendik. 1) Grup TĂźzĂźZĂźnĂźn gĂźnĂźmĂźze uygun, Makul Temsil sĂźrelerinin belirlendiZi, Ă&#x2021;aZdac Demokrat yapoya kavucturularak, Ă&#x2021;DMB Grubunun TĂźzel kimliZinin olucturulmaso.

2) BEN olgusu yerine, gerçek anlamda BJZ olmanon saZlanmaso, 3) Grup Organlaro ve Kurullaron olucumunda, genç meslektaclaron ve kadonlaron, Liyakat, Emek ve ahde vefaya Ăśzen gĂśsterilerek seçilmeleri, 4) Grubun tĂźm organlaronda gĂśrev alacak ve grup adaylaron belirlenmesinde, seçme ve seçilme hakkonon Ă&#x2021;aZdac ve Demokratik kurallara baZlanop grup içi tam Demokrasinin saZlanmaso, 5) Jlçe ĂśrgĂźtlenmelerinde kararlaron bĂślge Ăźyelerine borakolmaso, Ă&#x2013;rgĂźtlenmeleri ve Temsilcilerinin olucumunda gerekli demokratik ortamlaron saZlanmaso ve sonuca merkezden mĂźdahale edilmemesi, 6) Artok, Mutlak Monarci ve Kast yĂśnetimi modelinden vaz geçilip, Temsil yetkisinin, Yaklacok 95.000 Ăźyeden olucan meslek camiamozda Liyakat sahibi, vizyoner, yenilikçi, çaZdac, Meslek ve Meslektacon çokarlarono bireysel çokarlarondan Ăśn planda tutan Dinamik Meslektaclara teslim edilmesi, 7) Meslek haysiyetine uymayan Oda ve TĂźrmob arasondan Git Gelâ&#x20AC;&#x2122;lerle, gßç ve rant pecinde olmaktan vazgeçilmesi 8) Onursal backanlok gibi cerefli bir unvana yakocor cekilde davranarak, bilgi ve birikimlerini grup

Ăźyeleri ile paylacop meslek ĂśrgĂźtĂźnĂźn ĂśnĂźnĂźn açolmaso, oda ile TĂźrmob imkan ve olanaklarondan faydalanmanon borakolmaso, 9) Yollardor meslek camiasonda electirilerin Ayno kicinin birden fazla kurulda gĂśrevlendirilmesinin sona erdirilmesi, JSMMMO ve TĂ&#x153;RMOB â&#x20AC;&#x2DC;un artok geçim kaposo olma durumundan çokarolmaso, HUZUR HAKLARI ado altonda Ăśdenen paralaron ASGARJ DĂ&#x153;ZEYE indirilmesi 10) Oda aidatlaronon ve belge harçlaronon dĂźcĂźrĂźlmesi. Bu anlamda tĂźm meslektaclaromoza bu maddeler doZrultusunda sorunlaron ivedilikle ele alonarak, çÜzĂźm Ăźretilmesini, sĂźrekli seçim ve seçilme çabalarondan ziyade meslek ve meslektacon Ăśncelikli sorunlarona mesai harcanmasonon gerektiZini belirttik. Bu açoklama sonraso her geçen gĂźn ĂśncĂź mali mĂźcavirler olucumuna ilginin arttoZono gĂśrĂźyoruz. GĂźn geçtikçe bizim daha da gßçlenmemiz mesleki ve siyasi gelecek beklentisi olan bazo gruplaron tedirgin olmalarona neden olmakta. Bizler samimiyet, dĂźrĂźstlĂźk ve liyakat anlayocoyla yola çoktok. Bu dĂźcĂźnceye sahip tĂźm meslektaclaromoza kapomoz açoktor.

SayRn Hrfan Demirci siz dernek baEkan yardRmcRsR olarak kendinize dernek çalREmalarRyla ilgili bir hedef koydunuz mu? Ă&#x2013;ncelikle Duyarlo bir Gazeteci olarak Ă&#x2013;ncĂź Mali MĂźcavirler Grubumuza olan ilginizden dolayo AtakĂśy Gazetesi Sahibi Ă&#x2013;zcan Atamer ve tĂźm çalocanlarona tecekkĂźr ediyorum. Grubumuzun kurulma amaco; Mali MĂźcavirlik mesleZimizde ranto ve farklo çokarlaro dĂźcĂźnmeden, samimi ve dĂźrĂźst duygularla Mesleki hedeflere ulacolabileceZidir. Bizler bu bakoc açosoyla yola çoktok. Ben de çaZdac grubun içinden gelen biriyim. Ă&#x2021;aZdac grubun en bĂźyĂźk Ăśzelliklerinden biri maalesef geçmic aklo istemiyor. Ă&#x2013;rneklemek gerekirse 5 yol Ăśncesini istemiyor. 5 seneden sonra insanlar gĂśrdĂźkleri eksikleri gĂźndeme getirmeye bacloyorlar ve bunlaron dĂźzeltilmesini istiyorlar. Ben de bu sĂźreçten geçtim. Maalesef çaZdac grupta liyakat diye bir cey yok. Biz burada yani BakorkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;de 2000â&#x20AC;&#x2122;li yollardan bu yana ciddi bir mesleki mĂźcadele veriyoruz. 1996 yolondan bu yana bu grubun içindeyim. Yasal hakkomoz olan savunma hakkomoz bile alonmadan, kaderimizi bir kicinin iki dudak arasona hapsedip bizi yok etmeye çalocoyorlar. Bu durum son derece hatalo, ezici ve insan haklarona aykoro bir durumdur. Jcin tuhafloZo da burada. Bu insanlar her platformda kendilerini insan haklarona saygolo, laik, demokrat ve AtatĂźrk ilkelerine baZlo olduklarono sĂśylĂźyorlar. Ancak bu sadece sĂśylemlerde yerini buluyor. Gerçek anlamda bu Ăśzellikleri tacomoyorlar. Size bir kaç ilginç bir durumdan bahsetmek istiyorum. 10 Haziran 2017â&#x20AC;&#x2122;de Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;da TĂźrmob tarihinde 2. Kez OlaZanĂźstĂź Genel Kurul yapoldo. 11 tane yĂśnetmelik deZicikliZine gidildi. YĂśnetmeliZin 1 maddesinde bulunan meslek mensubunun tutukluluk hali maddesi son derece eksik ve hatalo idi. Kosaca meslek mensubu trafik kazaso veya herhangi bir ithamla tutuklandoZo anda odamoz derhal mĂźcterilerine oda tarafondan atanan bir veya iki mali mĂźcavir gĂśrevlendirerek meslek mensubunun mĂźkelleflerinin defterlerini tutacaklardo. Tutukluluk sĂźresi belli olmayan bir durumda meslek mensubu 10 gĂźn sonra docaro çoksa elinde herhangi bir mĂźkellef kalmayacakto.

SAYFAYI Ă&#x2021;EVHRHN


18 Yollardor meslek mensubunun mucbir halleri dikkate alonmalo dediZimiz bir noktada sadece tutukluluk hali maddesi gerçekten ilginçti ve üzülerek söylemeliyim ki delege olarak yüzde 90’nomoz 11 yönetmeliZi okumadan oy kullanmaya gelmicler. Jci ilginç kolan bu maddeyi cu anda iktidarda olan 3 grubun (ÇaZdac Demokrat Mali BirliZi, Meslekte Birlik, BaZomsozlar Grubu) ortak olarak imza altona alop delegasyonun oyuna sunulmasoydo. Öncü Mali Mücavirler Grubu olarak bu maddenin son derece hatalo olduZunu, tutukluluZun hükümlülük olmadoZono, masumiyet karinesinin yani sanoZon “Suç sabit edilinceye kadar suçsuzdur” ilkesinin uygulanmaso gerektiZini Genel Kurul’da anlattok ve öncü grubun anlatomo üzerine delegasyonun büyük bir çoZunluZu bu maddeye karco oy kullanarak, yönetmelikten kaldorolmasono saZlado. Öncü grup olarak ortaya koyduZumuz bu tavorla farkloloZono ortaya koymuctur. Meslek ve meslektac önceliZinde samimi olarak duygularono ifade edip her üç grup delegasyonu tarafondan görücleri benimsenmictir. Burada saZduyulu olan delegelere de tecekkürü borç bilirim. Yine yakon zamanda yacadoZomoz ilginçliklerden biri cudur; 1990 yolondan beri Bakorköy’de Mali Mücavirlik yapoyorum. Bunca yoldor yacanmamoc bir olayla karcolactom. Bakorköy ilçesinde ilk kez Mali Mücavirler seçimlerine 2 yol varken büro tescil belgesi veren bir oda backano gördüm. Konuyu daha da ilginç kolansa bu belgelerin özellikle bizim yanomozda yer alan arkadaclara veriliyor olmaso ve o arkadaclara bizimle görücmemeleri için telkinde bulunulmaso. Dernekle ilgili ilk çalocmamozo tabir yerindeyse çoban atecini Bakorköy’de yaktok. Bakorköy’den bir kar tanesi olarak baclado. Ve diZer ilçelere doZru

güçlü bir cekilde kartopumuz büyüyor. 2018 yolonon sonu itibariyle samimiyet, dürüstlük ve liyakat boyutunda çoZ olup 2019 Mayoso’nda Jstanbul Mali Mücavirler Odaso’nda iktidar olacaZoz. Bunu herkes görecek, biz buna inanoyoruz. Grubumuzun en belirgin ve temel özelliZi samimi olucudur. Bu baZlamda da samimi görmediZimiz insanlara uzak duruyoruz. Asol olan bu meslek için bir ceyler yapabilmek adona gereken iki unsur samimiyet ve dürüstlüktür. Grup olarak bizlerin ne rant ne de backa çokarlar pecinde kocmak gibi bir dücüncemiz yoktur, olamaz da. Jnanoyorum ki grubumuz bu meslek için çok iyi ceyler yapacak ve cimdi bizleri yok etmeye çalocanlar da bunu göreceklerdir. Bizim söylediZimiz bir söz var. Mesleki siyasetin doconda hiçbir siyasete girmeyelim. 6imdilerde bakoyorsunuz X grup bir parti taraftaro, Y grup backa bir parti taraftaro. Biz hiçbir parti taraftaro olmak istemiyoruz. Grubumuz içinde her dücünceden insanlar olacak. Gerekirse TBMM’ye gidebilecek olan arkadaclaromoza da hangi partiden olursa olsun gerekli desteZimizi vereceZiz. Ben çaZdac grubunun içindeyken de ayno dücüncedeydim. Bunu defalarca da odada üst düzey insanlara söylemictim. Bu çalocmalar çerçevesinde hedefimizi koyduk. 2019 yolo Mayos ayonda hedefimiz olan iktidara ulacacaZomoza inanoyorum.

SayRn Kenan Mülayim, siz Öncü Mali MüEavirler Derne1i’ne nasRl katRldRnRz? Yaklacok olarak 22-23 yoldor çaZdac grubun içerisinde görevliydim, son 3 yoldor da grup backanono, grup üyelerini sürekli electirdim. Demokratik temayüllerden grubun ilkelerinden uzaklacmaya bacladoZomozo bu yapolanlaron yön-

temleri ve grubu zayoflattoZono, hatta böyle devam ederse grubun yok olacaZo iddialaronda da bulundum. Bunlaro defalarca da dillendirdim. Dillendirince grubu yönetenler grup ve oda backano olarak Yahya Arokan ne yetkisini paylacmayo ne de elindeki imkanlaro siyasi yapoda da Oda’da da hiç birini paylacmayo kabul etmedi. Sadece yanona aldoZo iki kici var. Sürekli onlarla yol yürümeyi tercih etti. Kim bunlar derseniz Erol Demirel, Yücel Akdemir bunlara iki üç kici daha katabiliriz. Bizler Oda’non mutfaZonda çalocoyoruz. Hal böyle olunca da ilçelerdeki sokontolaro daha net görebiliyoruz. Bu dert ve sokontolaro backan ve yönetime anlatmaya baclayonca gerginlikler de bac gösterdi. En son ben seçimlerden sonra dernek backanomoz Serdar Özkan ve Jrfan Demirci ile oda backanomoz Yahya Arokan’on yanona gittik. Kendisine Bakorköy’de ilçe temsilcisi olmak istediZimi bunun için ne yapmam gerektiZini sordum. Bunun için ilçe meclisi karar alor, ben de bu karara saygo duyarom. Senin temsilci olmandan da gurur duyarom dedi. Ben de bunun üzerine ilçe meclisini bir yemekte topladom, yemekte yaklacok 32 kiciyiz. Backana dedim ki ben bu arkadaclaron en az 20 tanesinden onay alamazsam temsilci olmayacaZom, ancak beklenenin de üstünde bir destek olursa temsilci olmak istiyorum. Ben gerekli desteZi almoc olmama raZmen aradan geçen 10 günlük sürede yaptoklaro açoklamayla meclisin yetkilerinin alondoZono ve temsilciliklerin atamayla yapolacaZono söylediler. Sonrasonda da Ali Çelik isimli bir arkadaco atadoklarono açokladolar. Bu gelicmeler sonrasonda da Yahya Arokan’la birlikte hareket edemeyeceZim kanoso kesinlik kazandoZo için Öncü Mali Mücavirler grubuna katoldom. Röportaj ve Foto<raflar: Yolmaz BACACI

CHP 94 YA,INDA

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 94 Kuruluc Yolo nedeniyle Bakorköy CHP Jlçe BackanloZo Cumhuriyet Meydano’nda Atatürk Anoto’na

çelenk koydu. Bakorköy CHP Jlçe Backano Av. Celal Sevinç günün mana ve önemini vurguladoZo bir konucma yapto.

Tarok AKAN ölümünün 1. yolonda

MEZARI BA,INDA ANILDI

Türk sinemasonon usta isimlerinden Tarok Akan, vefatonon birinci yolonda mezaro baconda ailesi ve sevenleri tarafondan anoldo. Akan'on oZlu Baroc Zeki Üregül, "Babamon sevgisine sevgiyle karcolok veren Türk halkona gönülden tecekkür ediyorum" dedi. Bakorköy Zuhuratbaba

MezarloZo'ndaki anma törenine, Akan'on hayat arkadaco Acun Günay, çocuklaro, DJSK Genel Backano Kani BEKO, bazo siyasi parti ve sivil toplum kuruluclaronon temsilcileri ile çok sayoda vatandac katoldo. Sevenleri tarafondan kabri bacona karanfiller borakolmasoyla baclayan törende dua okundu.

Akcam da Ataköy Jspirtohane Kültür Merkezi’nde bir kokteyl verildi. Kokteyl konucma ve gösterilerle son buldu.

“BÖYLE EHTHM OLMAZ”

Laik ve Bilimsel E<itim Platformu (LABEP) 2017-2018 E<itimÖ<retim yPlPyla ilgili basPn açPklamasP yaptP.

Bason açoklamasonda; LABEP bünyesinde bulunun eZitimle ilgili sivil toplum kuruluclaro, öZretmenler, veliler ve sade yurttaclar olarak düc korokloklaro, kaygo ve isyan duygularo ile girdiklerini belirtti. Millî EZitim BakanloZo’non yeni ders müfredato kapsamonda dindar bir yeni nesil projesi ile uyum içerisinde olduZunu aktaran LABEP; bilim yerine inancon konulmaya çalocolmasona; laik Cumhuriyet rejiminin ruhuna ters dücen biat kültürünün yaygonlactorolmasona; Milli EZitim BakanloZo’non yetkilerinin dinci vakof, tarikat ve cemaatlere devredilmesine ‘Hayor!’ dediklerini aktardo.

AçEklamanEn devamE öyle;

Demokrasinin güvencelerinden biri olan ve anayasal koruma altonda bulunan ÖZretim BirliZi Yasaso’non yok edilmesini, çocuklaromozon ve ülkemizin geleceZi açosondan çok tehlikeli buluyoruz. Bacarolo okullaromozon ‘Proje Okul’ ado

altonda, bacarolaro gölgeli imam hatip okullarona dönüctürülmelerini istemiyoruz. 4+4+4 kesintili sistemin yanlocloZono, çökücünü ve verdiZi hasaro gördüZümüz için, ivedi olarak 12 yollok zorunlu kesintisiz eZitime geçilmesini talep ediyoruz. Anadolu ÖZretmen Liseleri’nin kapatolmalarono ve öZretmenlerimize yacatolan inanolmaz deZerbilmezliZi aymazlok olarak niteliyoruz. Dini aZorloklo seçmeli derslerin bütün okullarda ve sonoflarda okutulmasona, ayroca Kuran kurslarondaki eZitimin zorunlu eZitim kapsamona alonmasona razo olmuyoruz. Ders kitaplaronon Atatürk, bilimsel gerçekler ve evrensel deZerlerle donatolmasono istiyoruz. Milli EZitim BakanloZo’non içine düctüZü ve ülkemizi de soktuZu bu çokmaz sokaktan bir an önce çokmasono diliyor, bunun için de eZitim sorunlarono çözme icinin gerçek eZitimcilere borakolmasono talep ediyoruz. Laik ve Bilimsel E1itim Platformu (LABEP) Yönetim Kurulu


19

05 Eylül 2017 Bir aylok tatilin ardondan açolan Bakorköy Belediyesi’nin 05 Eylül 2017 günü yapolan meclis toplantosonda Arakan ve tüm dünyadaki insanlok doco uygulamalaro konayan ortak bir mesaj okundu. CHP ve Ak Parti gruplaro adona geçmic günlere ait kutlama mesajlaro sonrasonda geçilen meclis gündeminde 4706 sayolo hazineye ait taconmaz mallaron deZerlendirilmesi ve katma deZer vergisi kanununda deZiciklik yapolmaso hakkonda kanun, tutarlaron 775 sayolo gecekondu kanununun öngördüZü iclerde kullanolmak ve kullanolmadoZo yollardaki bir sonraki yollara devir olmaso için özel ödenek ayorolmaso hakkondaki ve Jstanbul Bilicim ve Akollo Kent Teknolojileri Anonim 6irketi, JSPARK yönetim kurulu kararo ile cirket sermayesinin artoromo neticesinde hissemize tekabül edip ictirak bedelinin artorolmaso hakkondaki teklifler komisyonlara havale edildi.

06 Eylül 2017 Bakorköy Belediyesi 06 Eylül 2017 tarihli meclis oturumunda Muzaffer 6ahin, Selim

08 Eylül 2017

EYLÜL 2017 BELEDÝYE MECLÝSÝ’NDE NELER GÖRÜÞÜLDÜ? Malgaz ve Nurhan Çetinkaya mazeretli olarak oturuma katolmado. Zabot özetinin okunmasonon ardondan gündem maddelerine geçilmeden CHP Meclis Üyesi Ziya Çokot, gündem doco söz alarak 6-7 Eylül olaylaro hakkonda konucma yapto. Ziya Çokot’on konucmalaronon genel siyaseti ilgilendirdiZini belirten Ak Parti Meclis Üyesi Jbrahim Kelec, 62 yol öncesine dayanan bir olayon konuculmaso gereken yerin Bakorköy Belediye Meclis Salonu’nun olmadoZono söyleyerek, CHP’li üyeleri Bakorköy meclisinde Bakorköy sorunlarono konucmaya davet etti. Kosa süreli tartocmanon ardondan gündem maddelerine geçildi.

Belediye Backano Bülent KerimoZlu’nun da katoldoZo Bakorköy Belediyesi 08 Eylül 2017 tarihli meclis oturumunda Jrfan Kurtulmuc ve 6ükrü Aydon mazeretli olarak oturuma katolmado. Geçen döneme ait zabot özetinin okunmasonon ardondan gündeme geçildi. Belediye backanona yetki verilmesi konusunun görücüldüZü toplantoda söz alan Ak Parti Meclis Üyesi Servet Toraman, Ak Parti Grubunun tam kadro katoldoZo ancak CHP Meclis Üyelerinin büyük bir bölümünün yetki verilmesiyle ilgili önemli bir oturuma katolmamalaronon dikkat çekici olduZunu söyledi. Toraman’on konucmasonon ardondan söz alan Bülent KerimoZlu, yaptoklaro ve yapamadoklaro hakkonda uzunca bir konucma yapto. Oy çokluZu ile Bakorköy Belediye Backanona yetki verildi.

NOT: Bakorköy Belediyesi Eylül 2017 toplantolaronon tümünü internet sitemizden sesli olarak dinleyebilirsiniz...

Meclis oturumlarýnýn tamamýný gazetemizin

www.atakoygazete.com.tr sitesini ziyaret ederek okuyabilir ve sesli olarak dinleyebilirsiniz.

HALK OTOBÜSLERH H!H DURDURUP YOLCU TA!IMAZ HSE HSTANBUL’DA NE OLUR?

YPlda 257 milyon yolcu taBPyan yaklaBPk 945 adet Özel Halk Otobüsleri iBi durdurup yolcu taBPmaz ise stanbul’da ne olur?

2011-2016 araso birikimli enflasyon toplamo %49,5‘dur. Yeni otobüs fiyatlaro 2 katondan fazla artoc göstermictir. Bu araçlaron 10 yolon sonunda yenilenmesi gerekmekte olup, icletmecilerin, borakon bu araçlaro yenilemeyi , personel ücretlerini ve yakot parasono ödeyecek güçleri kalmamoctor. Dahaso, bu kocullarda çalocamaz hale geldiklerini ve otobüsleri sefere çokartamayacaklarono belirten icletmecilere, Jstanbul Otobüs A.6., böyle bir ceyin mümkün olamayacaZono, zarar da etse herkesin seferlere devam etmek zorunda olduZunu, eZer seferler durdurulursa, araçlara el konulacaZono ve icletmecilere büyük cezalar kesileceZini söylemiclerdir. “Bu kocullarda ici borakamayan ve zarar etmek durumunda borakolan biz otobüs icletmecileri önümüzdeki günler içerisinde, yakot ve icçilik ücretleri ödeyememe durumu ile karcolacorsak, bu sorunun tüm Jstanbul Halkono çok

Bahçelievler Belediyesi ve JBB Meclisi CHP Üyesi Seyitali AydoZmuc, Erguvan Otobüsleri Projesi kapsamonda Jstanbul genelinde hizmet veren Özel Halk Otobüsü çalocanlaro ve icletmecilerinin yacadoZo sorunlar ile ilgili JBB meclisine yazolo soru önergesi sundu. Önergesini sözlü okuyan CHP’li AydoZmuc önergesinde cu cümlelere dikkat çekti: “Zarar ettiklerini iddia eden Özel Halk Otobüsü Jcletmecileri bu kocullarda çalocamaz hale geldiklerini ve otobüsleri sefere çokartamayacaklarono belirtiyorlar. Jstanbul Otobüs A.6. yetkilileri de, “Böyle bir ceyin mümkün olamayacaZono, zarar da etse herkesin seferlere devam etmek zorunda olduZunu, eZer seferler durdurulursa, araçlara el konulacaZono ve icletmecilere büyük cezalar

kesileceZini.” söylemiclerdir. Yine Özel Halk Otobüsü Jcletmecileri, “Bu kocullarda ici borakamayan ve zarar etmek durumunda borakolan biz otobüs icletmecileri önümüzdeki günler içerisinde, yakot ve icçilik ücretleri ödeyememe durumu ile karcolacorsak, bu sorunun tüm Jstanbul Halkono çok olumsuz etkileyeceZi açoktor.” diyerek serzeniclerde bulunmaya devam etmiclerdir. Yüce meclisimize ve Backan Kadir Topbac’a sesleniyorum, gelin bu sorunu çözelim.

Hstanbul BüyükEehir Belediye (HBB) Meclisi 2017 yRlR Eylül ayR Meclis toplantRlarRnda HBB Meclisi CHP Üyeleri Seyit Ali Aydo1muE, Yunus Can ve Mehmet Berke Merter imzalarR ile Meclis BaEkanlR1Rna sunulan, oy birli1i ile BaEkanlRk MakamRna havale edilen önerge:

9stanbul Büyük=ehir Belediyesi Meclis Ba=kanlM?M’na Jstanbul’da toplu tacomada JETT’nin yükünü çok önemli oranda paylacan Özel Halk Otobüsü Jcletmecileri belediyeden alonan ücretlerin, tacoma ve yakot masraflaronon çok altonda kalmaso nedeniyle, iflas acamasona gelmic durumdador. Jstanbul Büyükcehir Belediyesi ictiraki olan Jstanbul Otobüs A.6.‘nin 2011 ve 2012 ‘de yaptoZo ihale ile baclayan Erguvan Otobüsleri Projesi tam bir çokmazon içine dücürülmüc durumdador. Zira, sadece 2016 yolo toplamonda 257 milyon yolcu tacoyan yaklacok 945 adetlik Erguvan Otobüsleri Jcletmecileri, para kazanmak cöyle dursun, otobüs bacona her ay 10.120 TL zarar etmektedirler. Erguvan Otobüsleri Projesinde, projenin baclangoç tarihi olan 2011’de yolcu bacona elde edilen ortalama gelir 1,15 TL iken, aradan geçen 6 yola raZmen, bugün bu rakam sadece 1,40 TL’dor. Yani, bu otobüslerin geliri 6 yolda sadece %21,7 oranonda artmoctor. Oysa, maliyet tarafonda 2011 yolonda 837 TL olan asgari ücret 1.777 TL’ye çokarak % 112 artmoctor, Sigorta ücretleri 2 katondan fazla artmoctor, 2011 yolonda 3,5 TL olan mazot bugün 4,56 TL olup artoc orano % 30,3‘tür,

olumsuz etkileyeceZi açoktor” diyerek serzeniclerde bulunmuclardor. Bu kapsamda sorularomoz: 1- Özel Halk Otobüs icletmecilerinin günün kocullarona uygun düzeltilmemesi sonucu zarar ederek çalocmaya mahkûm ettirilmiclerdir, otobüsçülerin zararlaronon karcolanmasona yönelik bir çalocmanoz var modor? 2- EZer böyle bir çalocmanoz yok ise otobüsçülerin zarar ederek çalocmaya zorlayan hukuki bir dayanaZonoz var modor? Varsa nedir? 3- Bu tür sorunlaron en kosa süre içinde çözümü ile otobüsçülerin bu cartlar altonda geleceklerinin ne olacaZo hakkonda bilgi verilmesini talep eder yukarodaki sorularomozon cevaplandorolmaso ve önergemizin backanloZa havalesini arz ederiz.


TEKNOLOJĂ? DĂ&#x153;NYA SI

UdJZce NbMb`e T_T`ab_\be <De _d\XVe Zc`Xdaab_c`c`e da^`WdZ^ WTW]T`e \bLca\c_Ke dM^]adWdZ^`^e XdPd_d]e ]V`YXde `V][dX^ ]VX\YK

GĂ&#x2013;KHAN ATAMER

5CFe &WPabWb`[b_Ze <V_YWe (5CFA&<*e [d_dG^`\d`e 5CFe 8K2 HObaac]ab_ce Jd]]^`\de dM^]adWde XdP^a\^Ke 5CFe ;XPbA6 UdLad`[^Z^`\de Xb_e dad`e c]ce Zb[ac]e CYPb_CPbb\e Pc`ab_ce Qb ]dUaVad_^eZdXbZc`\beWd]ZcWYWeQb_ced][d_^WeJ^Oad_^e2e9FPZ ZbQcXbZc`beM^]^XV_K 'a]e Vad_d]e \b[dXad_^e [dWe Vad_d]e PdXadS^aWdZde \de ;bWWYO dX^`\de \YXY_Yad`e 5CFe 8K2e d_[^]e [dWdWb`e _bZWcabS[cKe 1b`c Z[d`\d_[e cabe Qd_Vad`e 5CFe da[XdP^Z^`^`e (dXN^[e ZT_TRTab_cI XdO^a^Wed_dUc_cWab_ceQUK*e]V_Y`WdZ^ecZ[b`c_]b`IeGd_]a^eT_b[cRcA ab_c`e dXN^[ad_^`^`e dM^]e Uc_e WcWd_c\be Uc_ac][be Mda^SWdZ^ ZdLad`WdXdeMda^S^a^XV_Ke1b`ce5CFeZ[d`\d_\^ecabeeUc_ac][beWbQA RY[e 5CFe ;XPbA6e ]dUaVad_^`^`e ]Yaad`^W^Xade c]ce XH`aTe cSabW ZdLad`dRd]Ke1c`beWbQRY[eCYPb_CPbb\e5CFeGcOc]Zbae]d[Wd` Qb_ceV_d`ad_^`^`eQbeScG_babWbe[b]`c]ab_c`c`e\bQdWa^e]Yaad`^W^ WTW]T`e Jdabe NbabRb]Ke CV`e Vad_d]Ie Pb_GV_Wd`Z^e d_[^_Wd]I [b]eQbec]ceXH`aTecSabWab_ed_dZ^`\de]bZc`[cZcOeNbMcSeZdLadWd] cMc`eJYUeHObaac]ab_c`be]TMT]eUc_eNT`RbaabWbeXdP^adRd]K ;dUcce]ceUYeXb`ceZ[d`\d_[[d`eGdX\dad`Wd]ecMc`eXb`ceRcJdOeQb XV`Nde Zb[ab_c`be Nb_b]Zc`cWe \VLdRd]Ke 2B3+e X^a^`\de ZY`YadA Rd]e MVLYe Xb`ce RcJdO\de 5CFe 8K2e VadRdL^`de ]bZc`e NHOTXab Ud]dUcac_cOKe :_VWV[V_e 9_VYPIe 5CFe 8K3@\b`e c]ce ]d[e J^Oa^ VadRdL^e dM^]ad`d`e Xb`ce 5CFe Z[d`\d_\^e cMc`e Mda^SWdad_d UdSad\^K

' '&%$'( (#!' %(#'((

gokhanatamer@atakoygazete.com.tr

(%(&%&#'&%('(("'"('(% FdZ^adUcac_e cadMe T_b[Wb]e cMc`e Mda^SWdad_e XT_T[b`e DcRJcNd` #`cQb_Zc[bZc,`\b`e d_dS[^_WdR^ad_Ie Xb`ce Uc_e [b]`c]e NbacS[c_\cK FdZ^adUcac_e cadMe [b]`cLce JdZ[d`bab_bIe bROd`bab_be Qbe \V][V_ VGcZab_c`be Gd_]a^e cadMad_^e ]VadXe YXNYad`dUcac_e Uc_e \VO\d ]d_^S[^_WdecW]d`^eZY`YXV_K <?EIe NHOb`b]ace XdP^Z^e ZdXbZc`\be QTRY[[de \dJde ]VadX bWcabUcab`e 8?e cadMe [b]`cLc`ce V`dXad\^Ke 1b`ce cadMe [b]`cLc`\b V_Nd`c]e UYJd_e PTZ]T_[Wbace UdZ]^e ]Yaad`^a^XV_Ke E][cGe Gd_A WdZH[c]e UcabSb`c`e [VOe Jdace UYJd_adS^`RdXde ]d\d_e ^Z^[^a^PI ^Z^[^aW^Se Uc_e \Y_dLd`e NdOe cabe Uc_abS[c_cacXV_Ke FYe ]d_^S^We \dJd ZV`_de HObae Uc_e dL^Oa^][d`e NbMc_cacXV_Ke CVLY[YaWYSe XTObXb U^_d]^a\^L^`\de cZbe c`Rbe Uc_e ]_cZ[dacWZce GcaWe VaYSYXV_K E_dS[^_WdR^ad_de NH_be Xb`ce `bZcae cadMIe UdS]de MHOTRTab_e QbXd ]cWXdZdaad_e b]abWb\b`e \dJde ]VadXe MHOTaTXV_Ke E_dS[^_Wd NbacS[c_Wbe ZT_bRc`\be MHOT`T_aTLTe d_[^_Wd]Ie cadMad_^`e adUVA _d[YQd_\de QTRY[[de Va\YLYe NcUce \dQ_d`WdZ^`^e ZdLa^XV_Ke 1b`c [b]`c]eYOY`eQd\b\beUc_MV]eZdLa^]e]Y_YaYSY`\deP_d[c]eSb]ca\b ]Yaad`^adUcac_Ke0ROd`bab_\beQbeJdZ[d`bab_\beXb`cecadMad_eP_d[c] Sb]ca\beT_b[cab_b]eJdZ[decJ[cXdR^e]^ZdeZT_b\be]d_S^ad`dUcac_K

(%$'!''!&%"('%( EPPab@^`e CPV[cGXe Qbe ;c\da@de _d]cPe Vad`e YXNYadWdZ^e EPPab DYZcRe8BeWcaXV`e]Yaad`^R^XdeYadS[^Ke%dOc_d`edX^`\d`eUYeXd`d 8e WcaXV`e Xb`ce dUV`be ]dOd`d`e EPPabe DYZcRIe 7Be WcaXV` dUV`baceac\b_eCPV[cGX@^`eXd_^Z^e]d\d_edXa^]eWTS[b_cXbeYadSW^S Va\YKe-d]cPeYXNYadWdeCPV[cGX@^`ed]Zc`beTR_b[ZcOeTXbac]eWV\A baceUYaY`WdXd`eEPPabeDYZcRIeca]e\bGdePad[GV_WYe\b`bXbRb] ]Yaad`^R^ad_^`de 8e dXa^]e TR_b[ZcOe \b`bWbe ZT_bRce ZY`YXV_K E`\_Vc\Iec.CeQbec`\VZcSab[cWeZcZ[bWcecabeMda^Sd`eRcJdOad_A \de]Yaad`^adUcabRb]eVad`eEPPabeDYZcR@c`eTa]bWcO\be`beOdWd` XdX^`de Nc_bRbLce Jd]]^`\de Jb`TOe _bZWce Uc_e dM^]adWde UYaY`A WYXV_Ke

(%$("'$'("'$& !$& 9bM[cLcWcOeNT`ab_\be<66,\b`eJda]^`ecXcacLcecMc`ec:JV`beWV\A baab_c`\be UYaY`d`e <De _d\XVe McPZb[c`ce d][cGe b[WbZce XH`T`\b YXd_^edad`eEPPabIe]V`YXadecaNcace_bZWceUc_edM^]adWdeXdP[^eQb RcJdOad_\de <De _d\XVe Zc`Xdace dadUcabRb]e Uc_e McPZb[ UYaY`Wd\^L^`^e Ubac_[[cKe <66e ]VWcZXV`e TXbZce E=c[e :dc [d_dG^`\d`eXdP^ad`eZb_[eYXd_^XdeXd`^[eQb_b`eEPPabe%d_QbXI &_WdeQbeDd_cdeNcUce]dZ^_Ndad_eZ^_dZ^`\dec`Zd`ad_^`eZdLa^L^`^ Jb_]bZe ]d\d_e \TST`\T]ab_c`ce Gd]d[e e c:JV`be 7Ze WV\bac`\b` UYeXd`deJcMUc_ec:JV`beWV\bac`\be<De_d\XVeZc`Xdaab_c`cedadA UcabRb]eUc_eMcPZb[eXb_edaWd\^L^`^edM^]ad\^KeFYe\Y_YWedZa^`\d QdJcWeUc_e\Y_YWeMT`]TeQd_VaWdXd`eUc_SbXce[dabPeb\b`e<66 d\a^e]Y_YWIeRcJdOad_^`ePcXdZdXdeZT_TaWb\b`eH`Rbe<De_d\XV McPZb[ab_c`ce ]V`[_Vae b\cPe V`dXe Qb_Wb]e OV_Y`\de Vad`e Uc_ ]Y_YWKe1d`ce<66,`c`ec:JV`be7ZeWV\bac`\b`eUYeXd`deJcMUc_ c:JV`b,\de UHXabe Uc_e McPZb[c`e UYaY`Wd\^L^`^e Od[b`e UcacXV_ VaWdZ^e Nb_b]cXV_\YKe 9bac`e NH_T`e ]ce <66,`c`e UdS]d`^`d ]d\d_e YOd`d`e Uc_e ]dWPd`Xde XT_T[Tab_b]e EPPabe ZYMaYXWYS NcUceNHZ[b_caWbXbeMda^S^a\^K EPPabe ]V`YXade caNcace Vad_d]Ie <c_WdW^Oe ]Yaad`^R^ad_^W^O^` ZdLa^L^eQbeNTQb`acLce]V`YZY`\deZV`e\b_bRbe\c]]d[aceUc_ePVacA [c]de XT_T[Wb][b\c_Ke Obaac]abe ]_cOe d`ad_^`\de MHOTWab_ T_b[cabUcaWbZcecMc`eWTJb`\cZab_cWcOe[d_dG^`\d`eUc_MV]eHObaac] RcJdOad_^W^Ode b]ab`WcS[c_Ke 4Yaad`^R^ad_e ]cac[e b]_d`^`^e \dJc dMWd\d`edRcaeZb_QcZab_ced_dXdUcac_eQbeZdLa^]e]cWac]e]d_[ad_^`d b_cScWe ZdLadXdUcac_ab_Ke EX_^Rde JdQde \Y_YWYe [dJWc`ab_ce Qb YXd_^ad_^e \de EPPabe T_T`ab_c`\be Z[d`\d_[e Sb]ca\be Xb_ daWd][d\^_Ke c:JV`be /e Qbe c:JV`be +e WV\baab_c`c`e JcMUc_c`\b <De _d\XVe McPZb[ab_ce UYaY`WdWd][dIe d`[b`ab_ce \be JcMUc_ Sb]ca\be <De _d\XVe Zc`Xdaab_c`ce dadWdWd][d\^_Ke FYe XTO\b`

ATAKĂ&#x2013;Y AYLIK BĂ&#x2013;LGE GAZETESĂ? AylĂ˝k SĂźreli YayĂ˝n YIL: 25 SayĂ˝: 273 EKJM 2017

info@atakoygazete.com.tr KÜÞe yazýlarýndaki sorumluluk, yazarlarýna aittir. Gazetemizde yayRnlanan ilanlarRn sorumlulu1u ilan sahibine aittir.

&%&&!'&# $&' '(%# 2BBBe X^a^`\d`e UYe Xd`de ;T_]e 'Se ?T`XdZ^@`^`e [b]`VaV=ce cab b[]cabScWc`c`eUYNT`T`TeQbeNbabRbLc`ce]V`YS[Y_d`IeTa]bWcOc` QbeUHaNb`c`eac\b_ecSe\T`XdZ^eb[]c`acLceVad`eFcacScWe)c_QbZcIeUY X^ae 'Z[d`UYae 4V`N_be Db_]bOc@`\be /A+e 4dZ^We [d_cJab_c`\be cS \T`XdZ^Ie \bQab[Ie ZcXdZcab_Ie d]d\bWcZXb`ab_Ie Nc_cScWRcab_e Qb Xd[^_^WR^ad_^e UcacScWe \T`XdZ^e P_VGbZXV`baab_cXabe Xb`c\b` UYaYS[Y_dRd]K FcacScWe)c_QbZc@3/eUYeX^ae/A+e4dZ^We[d_cJab_c`\be'Z[d`UYae4V`A N_be Db_]bOc@`\be \T`XdRde [d`^`W^Se ]V`Y]e ]V`YSWdR^ad_^ dL^_adXdRd]Ke)c_Qb\bIeFdSUd]d`Ie;K6Ke5adS[^_WdIe?b`cORcac] Qbe %dUb_abSWbe Fd]d`^Ie ;K6Ke FcacWIe Cd`dXce Qbe ;b]`VaV=c Fd]d`^Ie FcaNce ;b]`VaV=cab_ce Qbe 'ab[cScWe 4Y_YWYe FdS]d`^@`^` dM^a^SP_V[V]Vae ]V`YSWdad_^e Xd`^e Z^_de XY_[\^S^`\d`e ZbM]c` ]V`YSWdR^ad_e \de Xb_e dadRd]Ke FcacScWe )c_QbZc@3/@`c`e ca]e NT` d`deZdaV`Y`Y`edM^a^SeUHaTWT`\beER[cac[X@\beCd[^Se?c_b][H_T Vad_d]eNH_bQedad`Ie._[de?VLYeQbe4YObXeEG_c]dePdOd_ad_^`^` ;bab]VWe .Pb_d[H_ab_ce Qbe dX_^Rde CcZ[bWe 0`[bN_d[H_ab_c d_dR^a^L^Xade NbacSWbZc`\b`e ZV_YWaYe Vad`e EJWb\e FVY`de Qb Xb[]ce dad`^`de ;T_]cXb@`c`e \be b]ab`\cLce ERRb`[Y_be ?c=c[da@c` 1H`b[cRce ._[dL^Ie ._[de ?VLYe Qbe ;T_]cXbe #a]be c\b_ce dQcb_ E`Nad\deWb_d]adeUb]ab`b`e]V`YSWdR^ad_ed_dZ^`\deXb_ab_c`c da^XV_ad_K FTXT]eHaMb]aceda[XdP^eQbe;Jc`N:d_]e&V;eHOTWePad[GV_WYecab Xb`cac]Mcac][beb`\TZ[_ceac\b_ceVad`eER[cac[XIeYaYZad_d_dZ^e]cWacLc Qbe Xb`cac]Mce _VaTe cabe NbabRbLc`e [b]`VaV=cab_c`ce ZY`YXV_Ke ER[cacA [X@`c`e ._[de ?VLYe Qbe 4YObXe EG_c]de UHaNbZce e ;T_]cXbe Cd[^S ?c_b][H_TeVad`eEJWb\eFVY`dIeUdLad`[^a^eXdSdWecMc`eVP[cWcOb b\caWcSe Xb`ce `bZcae JTR_bZbae [b]`VaV=ce \b[dX^`\de >?cNc[da ;_d`ZGV_Wd[cV`e &`c[cd[c`Ne "be ;bRJ`VaVNcbZe e Ae ?c=c[da ?H`TSTWe 1b`ce ;b]`VaV=cab_ce dL^_^XV_>e UdSa^]a^e ZY`YWe Qb NH_TSab_c`ceOc_Qbe]d[^a^WR^ad_^XadePdXadSdRd]KeDTS[b_cab_cecMc` X^]^R^eXb`cac]ab_eXd_d[d`IeNbacS[c_b`eQbeZY`d`eERRb`[Y_be?c=cA [daIe._[de?VLYeQbe;T_]cXbe c\b_cedQcb_eE`Nad\de\de)c_Qb@`c` /e4dZ^We[d_cJc`\b]cedM^a^SeP_VN_dW^`\de>?cNc[dae;_d`ZGV_WdA [cV`eVY_`bXeAe?c=c[dae?H`TSTWe1VaRYaYLY>eUdSa^]a^eZY`YWY cabeXb_edadRd]K

'#("'$"&'%("!("%(# ?VLde ZPV_ad_^e [Y[]Y`ad_^e cabe Nb`bae ]Yaad`^R^ad_e cMc`e \dXd`^]a^ ]dWb_deQbed]ZbZYd_ad_^eT_b[b`e9V:_VeSc_]b[ceXb`ceT_T`ab_c`c [d`^[[^Ke $c_]b[[b`e XdP^ad`e dM^]adWd\dIe Xb`ce >%b_Ve 7e FadR]> ]dWb_deWV\bac`c`e7BeGPZeJ^O^`\dIe4eGV_Wd[^`\deQc\bVeQbXd 2Be GPZe J^O^`\dIe 3B+BPe GV_Wd[^`\de Qc\bVe ]dX\b[Wb HObaacLc`beZdJcPeVa\YLYeUbac_[ca\cKe%b_Ve7eFadR]e]dWb_dZ^Xad Mb]cab`e Qc\bVad_^`e V[VWd[c]e Vad_d]e 9V:_Ve YXNYadWdZ^Xad ]Yaad`^R^ad_^`e RbPe [babGV`Y`de [dS^`\^L^`de \c]]d[c`e Mb]ca\cLc dM^]adWd\dI(e Yc]e C[V_cbZe HObaacLce *e e T_T`T`e EF?@\be !BB \Vad_\d`eZd[^SdeZY`YadRdL^e]dX\b\ca\cK <YZcV`>e d\a^e Xb`ce ]dWb_de WV\bac`c`e \be >Cd`dae 9b_Mb]ac]> (c_[Ydae-bdac[X*e[b]`VaV=cZc`beZdJcPeVa\YLYeUcaNcZc`beXb_eQb_A cac_]b`Ie ]dWb_d`^`e 87Be \b_bRbe NH_T`[Te dadUcaWbe Qbe ]dX^[ XdPdUcaWbeHObaac]ab_c`ceUd_^`\^_\^L^eQY_NYad`\^Ke#_T`Ie7ed\b[ 9V:_Ved]ZcXV`e]dWb_dZ^`^`eXdPdUca\cLc`ce[b]eUdS^`deXdPdA UcacXV_Ke']ced\b[eUda^]eNHOTeab`ZbeZdJcPeVad`eQbeMbQ_cWcMceQbXd

Zd`dae Nb_Mb]ac]e UdSa^]ad_^`\de NH_T`[TabWb]e TOb_be 87B \b_bRbe Qc\bVe Mb]b`e <YZcV`@^`e Uc_e \cLb_e H`bWace HObaacLce cZb .Qb_6dP[Y_bKe Cd\bRbe 9V:_V,Xde dc[e Vad`e UYe HObaac]abe 87B \b_bRbe cMb_cLc`e \TOba[cacPe [b]_d_e Mb_MbQbab`\c_caWbZc ZdXbZc`\be3B+BPeQc\bVeVaYS[Y_YadUcacXV_KeFYeHObaac]eT_T`T` \cLb_eda[b_`d[cGab_ced_dZ^`\d`eZ^X_^aWdZ^`^eZdLa^XV_Ke0ab][_V`A c]e NH_T`[Te ZdUc[abWbXbe ZdJcPe Vad`e ]dWb_de \dJcace =c_VZ]VPI cQWbHaMb_e Qbe 9:Ce HObaac]ab_c`be \be ZdJcPKe _T`\be \TOabWZba 87Be \b_bRbe ZbZe Xd]dadWde cMc`e TMe d\b[e Wc]_VGV` UYaY`\YLY`Ye Qbe UY`ad_^`e _TONd_e ZbZc`ce UdZ[^_dUca\cLc`ce \b Ubac_[bacWKed_ZdX^ad`eVad_d]e!K2e]T_bZbaeQc\bVad_^eZd`cXb\b 8Be]d_becabeXd]dadXd`e]dWb_decabe84eQc\bVad_^ecZbeZd`cXb\b 7Be]d_becabeXd]dadXdUcacXV_ZY`YOKe?dJdeZV`_de.Qb_6dP[Y_b ]Yaad`d_d]e /2BPe MHOT`T_aT][be Zd`cXb\be 7Be ]d_be Qc\bVad_ VaYS[Y_Wde Sd`Z^`de ZdJcPZc`cOKe EX_^Rde T_T`Ie GV[VL_dGe Mb]cA Wc`\be cZbe 3+e WbNdPc]Zbae (D:*e ]d_bab_e Xd]dadXdUcacXV_e Qb Zd`cXb\be 8Be ]d_bXbe ]d\d_e ZT_b]ace Mb]cWe \bZ[bLce ZY`YXV_K FYe X^a^`e ZV`ad_^`\de Z^`^_a^e ZdX^\de ZY`YadRdL^e cGd\be b\cab` 9V:_Ve<YZcV`IeEF?,\be/BBe\Vad_a^]eGcXd[deZdJcPeVadRd]K

&#%$& '(#('$!&#%& %$#&' !(#(' $"' #(( Fc_abSc]eE_dPe0Wc_ac]ab_ce(FE0*e_bZWceJdUb_ed=d`Z^e0"E@`^` JdUb_c`be NH_bIe ?bQab[e FdS]d`^e 1d_\^WR^Z^Ie FdSUd]d`e Qb ?YUdce0Wc_ce$bXJeDYJdWWb\eUc`e-dSc\eEaeDb][YWecabeEUY ?dUcebacdJ[e:_b`Zce$bXJeDYJdWWb\eUc`e)dXc\eEae"dJXd`I ?YUdc@\b]ce DYS_cGe :d_]@[de 3e WcaXV`e BBe Uc`e Gc[]d_be dad`^` ]Yaad`^adRdL^e Qbe 387e WcaXV`e \Vad_de Wae VadRd]e P_V=bXce _bZA Wb`e UdSad[[^Ke 1dP^adRd]e YOdXe ]b`[c`c`e [T_T`T`e ca]e H_`bLcI Dd_ZeTOb_c`\beYXNY`dUcac_eUc_eWV\baeVadRdL^eUbac_[ca\cKe:_V=b ]dPZdW^`\de >]^O^ae NbObNb`>e d_dOcZc`ce Qbe Zb_[e V_[dW^`^ ZcWTabe b\b`e ZVGcZ[c]be adUV_d[YQd_ad_^`e Qbe 8e UVXY[aYe UdZ]^ cMc`e NbacS[c_cab`e [b]`c]ab_c`e ]Yaad`^adRdL^Ie ^Z^e Qbe ^S^]e cOVadZXA V`Y`Y`eZdLad`dRdL^ecGd\beb\ca\cKe9bObNb`\b]ceN^\dIeZYeQb b`b_=ce NTQb`acLce ZV_Y`ad_^`de MHOTWe UYaWd]e Qbe Rd`a^ad_^` XdSdXdUcaWbZce ]V`YZY`\de cXcabS[c_cRce ]d[]^e ZdLadXdRd] d_dS[^_Wdad_e XdPWd]e cMc`e b`e cXce UcacWe d\dWad_^e cabe UcacWZba [bR_TUbab_ce FE0@Xbe Nb[c_Wb]e cMc`e MdUde Zd_Gb\cabRbLc d][d_^a\^Ke Dd_Z@[d]c`be Ub`Ob_e Sd_[ad_e cabe V_[dW VaYS[Y_Ya\Y][d`e ZV`_de Uc_e N_YPe c`Zd`^`e Uc_e X^ae UY_d\d XdSdXdRdL^e Qbe UYe Z^_d\de ZHOe ]V`YZYe c`Zd`ad_e TOb_c`\b \dQ_d`^SZdae c`RbabWbab_e XdP^ad_d]e UcacWZbae UYaNYad_^`e [d]cP b\cabRbLce Qbe \dJde ZV`_de Nb_Mb]abS[c_cabRb]e YOdX XVaRYaY]ad_^`\de \de UYe \b`bXcWab_\b`e cZ[cGd\be b\cabRbLc ]dX\b\ca\cKe 4b`[c`e \^Se NH_T`TWT`be cacS]c`e \be UcaNce Qb_cab` JdUb_\bIe ZT[Y`ad_de \dXda^e VaWdXd`e Uc_]dMe ]YUUb\b` VaYSdRdL^e Qbe UYe ]YUUbab_c`e c`Sde b\cabUcaWbZce cMc`e Xb`c [b]`c]ab_c`e T_b[cWc`be cJ[cXdMe \YXYa\YLYe \cabe Nb[c_ca\cK ?T`Xd\d]ce b`e NbacSWcSe WcWd_ce XdP^Xde ZdJcPe VadRdL^e Ubac_A [cab`eDd_ZeUcacWe]b`[c`c`e[dZd_^W^`^`e9VVNab@^`e V`\_d@\d]c Xb`ce Wb_]bOc`ce [dZd_adXd`e WTJb`\cZe [d_dG^`\d`e XdP^adRdL^ UcaNcZce Qb_ca\cKe FE0e ?bQab[e FdS]d`^e 1d_\^WR^Z^e DYJdWWb\ Uc`e-dSc\ebaeDb][YWIeSYUd[edX^`\de>Dd_Ze233/>eP_V=bZcXab UYe NbObNb`\be XdSd`^adUcac_e Uc_e SbJc_e c`Sde b[WbXc Pad`ad\^]ad_^`^e\YXY_WYS[YK

$%"'!( ("'$"&'# $%$# 9bObNb`cWcOc`eYX\YZYeEXeXTObXc`\beUYaY`d`e\bQeUc_eNbObA Nb`ab_ed_dZ^e_V]b[c`eZY`YWY`Ye[d]cPMcab_cecabePdXadSd`eDYZ]I Dd_Ze TZZT`T`e [dZd_^W^`^e \de NH_TRTXbe M^]d_\^Ke >EXe #ZZT EaGd>eQbe>Dd_Ze4b`[c>ed\^XadePdXadS^ad`e]d_bab_\beNbObNb`A ab_e d_dZ^e Uc_e _V]b[be \be Xb_e Qb_ca\cKe 0aV`e DYZ]Ie F<-@`c`e ca] c`Zd`Z^Oe ]d_NVe Qb_ZcXV`ad_^`^`e 2B22e X^a^`\de Dd_Z@d Nc\bRbLc`ce\beZHXab\cKeDYZ]eZHOe]V`YZYe_V]b[cIe\dJdeH`Rb >EXe ZbXdJd[ab_ce cMc`e c\bdae Uc_e d_dM>e Vad_d]e `c[bab`\c_WcS[cK DYZ]IeDb]Zc]d@`^`e9Yd\dad=d_de]b`[c`\b]ce7/Ke5aYZad_d_dZ^ 5OdXe 1VaRYaYLYe 4V`Gb_d`Z^@`\d]ce ]V`YSWdZ^`\dI >9bObNb`ab_d_dZ^e ;dS^Wde CcZ[bWce :_V=bZc>e Jd]]^`\de UcaNc Qb_WcS[cKeeDYZ]Ie3BeX^aecMc`\be]dWYAHObaeV_[d]a^L^XadeDd_Z@d c`Zd`e NH`\b_Wb]e Qbe 2BBe Uc`e \Vad_a^]e Ucab[e TR_b[c`c ]d_S^adXd`ad_ecMc`eUYeNbObNb`\be]b`\ce]b`\c`beXb[bUcab`eUc_ SbJc_e ]Y_Wd]e cZ[b\cLc`ce Ubac_[WcSIe UYe ]V`Y\de 3Be WcaXd_ \Vad_a^]eXd[^_^WeH`NH_Ta\TLT`be\bLc`b`ecSed\dW^eDYZ]IeXVaA RYaY][de >Xb`ce [b]`VaV=cab_>e Qbe >c`VQd[cGe XdP^ad_>e ]Yaad`d_d] WdacXb[c`e \TST_TaWbZce Nb_b][cLc`ce cGd\be b[WcS[cKe e CdJcUc Va\YLYe CPdRb@c`e F<-e Qbe F<Ce d_dMad_^e ZdXbZc`\b c`Zd`VLaY`Y`e>4^O^ae9bObNb`>bec`bUcabRbLc`ced`ad[d`eDYZ]I UYe d_dMad_^`e Zdd[[be 3BBe Uc`e ]caVWb[_b\b`e GdOade J^Oad cab_abXbRbLc`ce Qbe d_dR^`e Z^Rd]a^L^`^`e Uc`e 7!Be Zd`[cN_d[ \b_bRb`c`e TOb_c`be M^]dRdL^`^e ]dX\b[WcS[cKe e DYZ]Ie dX`^ ]V`YSWdZ^`\deYOdXeNbWcZc`\beXd]^[eVad_d]eWb[d`eQbeV]ZcA =b`e ]Yaad`^adRdL^`^e \cabe Nb[c_WcS[cKe e $Ye d`\de [bV_c dSdWdZ^`\deVad`eUYeP_V=bab_ecMc`eDYZ]IeJb`TOe"ECEIe0CE QbXde-YZXdecabeUc_ed`adSWdecWOdadW^Se\bLcaK

Yurtgßn Jç ve Doc Ticaret A.6. Adona Jmtiyaz Sahibi

Hukuk DanýÞmanĂ˝: Av. Ă&#x2013;ner AYBEK

GĂśksenin ATAMER JLERJ

Ofset BaskĂ˝ : Ă&#x153;NĂ?FORM

GENEL YĂ&#x2013;NETMEN VE SORUMLU YAZI Ă?Ă&#x17E;LERĂ? MĂ&#x153;DĂ&#x153;RĂ&#x153;

Renk Ayýrým : F�LMEV�

Ă&#x2013;zcan ATAMER Haber KoordinatĂśrĂź

�dare Yeri: �ncirli Caddesi YeÞilada Sokak No:2/1 Ferhat Apt. Kat:1 D:4 BakýrkÜy / �stanbul

GĂśkhan ATAMER

Tel: (0212) 543 86 64-543 86 65-543 86 47 Fax: 543 86 16

Haber Merkezi

AtakĂśy Gazetesi, YurtgĂźn Ă?ç ve DýÞ Ticaret A.Ă&#x17E;. tarafĂ˝ndan yayĂ˝nlanmaktadĂ˝r. Gazetemizde yayĂ˝nlanan yazĂ˝ ve fotoĂ°raflar kaynak gĂśsterilmeden kullanĂ˝lamaz.

Arzu G9R9T


21

Atatürk Spor ve Ya3am Köyü’nde Sait Babao+lu yönetiminde sportif faaliyetler h=z kesmeden devam ediyor.

BAKIRKÖY’DE SPOR YAPMAYAN KALMAYACAK

Atatürk Spor ve Ya1am Köyü tesislerininde yaz döneminde yapKlan çalK1malarK Sait Babaolu’na sorduk. Sait Babaolu u aç2klamalarda bulundu; Bak_rköy Belediye BaRkan_ Bülent KerimoIlu’nun “Bak_rköy’de spor yapmayan kalmayacak” slogan_n_ hayata geçirmek, tesislerimizin kültürel ve sosyal aç_dan en verimli Rekilde Bak_rköylü halk_m_z_n kullan_m_na sunmak için Atatürk Spor ve YaRam Köyü tesislerinin tümü Kültür ve Sosyal ;Rler MüdürlüIümüzün bünyesinde hizmet vermeye devam etmektedir. Bu vizyon doIrultusunda tüm müdürlük personelimiz olarak; çocuklar_m_z için iyisi deIil en iyisini yapma gayretiyle çal_Rmaktay_z. Son

bir y_lda ücretsiz kurslar_m_zdan 4500 çocuk olmak üzere 5500 Bak_rköylü vatandaR faydalanm_Rt_r. a) Yaz Spor Okullar_ Dört dönem yapt_I_m_z yaz spor okullar_m_za 1500 çocuIumuz kat_lm_Rt_r. Tam gün olarak (09:00 – 16:00) düzenlediIimiz yaz spor okullar_nda yiyecek, giyecek ve tüm ihtiyaçlar_n_ Belediyemiz taraf_ndan ücretsiz olarak karR_lanm_Rt_r. b) Yetenek Taramas_ Yapt_I_m_z ücretsiz yaz spor okuluna ;lçemizde branRlar_nda profesyonel olan 5 spor kulübümüz; Bak_rköy Basket Kulübü, Bak_rköy Gençlik Spor Kulübü, ;stanbul Tenis EIitim Spor Kulübü Türkiye Satranç Federasyonu, Maya Yogo Bu deIerli kulüplerimiz de karR_l_k beklemeden 2 eIitmen vermiRlerdir. Milli tak_mlar_m_za yetiRtirmek için

yetenek taramas_ yapm_Rlard_r. Kendi branR_nda 300 çocuIumuzu kulüplerine alm_Rlard_r. Yaln_z ;lçemizde deIil Ülkemizde örnek gösterilen bu çal_Rma düzenleyeceIimiz ücretsiz k_R spor okullar_nda da devam edecektir. Çal_Rmalar_n her aRamas_n_ yak_ndan takip eden Belediye BaRkan_m_z Bülent KerimoIlu çocuklar_m_z için iyisini deIil en iyisini yapmak için belediyenin tüm imkanlar_n_ seferberlik edilecektir talimat_n_ vermiRtir.

HAYATA GEÇ:RD::M:Z PROJELER:M:Z

Yaz ve K_R Spor Okullar_ Yüzme (Çocuk ve YetiRkin) Basketbol, Voleybol, Futbol, Buz pateni, Tenis (Çocuk ve YetiRkin) Satranç, Jimnastik, Folklor

Yoga, Sabah Sporlar_.

FAAL:YETE GEÇ:RD::M:Z ETK:NL:KLER

29 Ekim Cumhuriyet Kupas_ , 10 Kas_m ATA’ ya Sayg_ Spor enlikleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk EtkinliIi, 19 May_s Paletli Yüzmeye TeRvik Yar_Rlar_, Sporcu Anneler Günü EtkinliIi , Satranç Turnuvas_

YEN: DÖNEM PROJELER:M:Z

1- Eylül ay_ itibariyle K_R Spor Okullar_ (8 BranRta EIitim.) 2- 29 Ekim Cumhuriyet Bayram_ ve Spor enlikleri. 3- 10 Kas_m ATA’ya Sayg_ Etkinlikleri.

(Yaprak AKBABA)

%SP%RTOHANE’DE ÜCRETS%Z SANAT KURSLARI Bak=rköy Belediyesi, %spirtohane Kültür ve Sanat Merkezi’nde bu y=l da ücretsiz sanat kurslar= düzenliyor. Bak_rköy Belediyesi ;spirtohane Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek sanat kurslar_n_n ücretsiz olacaI_n_ vurgulayan Bak_rköy Belediye BaRkan_ Bülent KerimoIlu Ru aç_klamay_ yapt_: “Bak_rköy Belediyesi olarak bu y_l da ;spirtohane’de ücretsiz sanat kurslar_ düzenliyoruz. 17 yaR üzeri için tiyatro ve konservatuara haz_rl_k, 18 yaR üzeri için resim, 12 yaR

üzeri için gitar, 7-12 yaR aras_ için org, 7-15 yaR aras_ için piyano kurslar_m_za tüm Bak_rköylüleri bekliyoruz. Ayr_ca ünlü sanatç_ Belk_s Akkale yönetimindeki Türk Halk MüziIi Koromuza da Bak_rköylüleri davet ediyorum. GeçtiIimiz y_llarda olduIu gibi iRaret dili kurslar_m_z da devam edecek.”

Bak_rköy Belediye BaRkan_ Bülent KerimoIlu, kurslara baRvurular_n 1 Ekim tarihinde sona ereceIini de sözlerine ekledi.


23 5

MeyTürk’ün K2l2k Mekan2 Kap2lar2n2 Açt2 MeyTürk’te e+lence, kald=+= yerden devam ediyor. Sheraton %stanbul Ataköy Hotel içerisinde yer alan modern zamanlar=n meyhanesi MeyTürk, k=3 mevsiminin yakla3t=+= bu dönemde “Rum Taverna Geceleri” ile içinizi =s=tacak. Modern zamanlar_n meyhanesi MeyTürk, “Rum Taverna Geceleri” ile buluRma noktas_ olmaya devam ediyor. Otelin lobi kat_nda k_Rl_k mekan_n_ hizmete açan, farkl_ meze çeRitlerinin yan_ s_ra, keyifli ezgilerin en güzel sohbetlere eRlik ettiIi MeyTürk’de Grup Pera Ege’den esintiler sunarken “Rum Taverna Geceleri” ile huzurlu saatler vadediyor.

A PLUS AVM YEN: SEZONDA YEN: MARKALARLA “Her yeni gün yeni bir hikaye ile baRlar” slogan_ ile yola ç_kan zengin maIaza karmas_ , fonksiyonel ve ferah mimarisi ile müRteri memnuniyetini en büyük görevi haline getiren APlus AVM yeni dönemde de yeni markalar_ ile ziyaretçilerin en uIrak yerlerinden biri haline gelmeyi hedefliyor. Bünyesindeki markalar ve yeni kat_lan Sephora, Kuz Plus Optik, Royal Bebe ve Penti markalar_n_n d_R_nda yer alacak yeni marka mixi ile yeni sezonda da kaliteli hizmet vermeye devam ediyor.

BeR y_ld_zl_ otel konforunda aile, arkadaR ve iR ortamlar_n_n tercihi olan MeyTürk, müziIin yan_ s_ra meze, ara s_caklar ve Ege MutfaI_’n_n birbirinden özel tatlar_yla dostluIun ve muhabbetin adresi olmaya devam ediyor. Yaz mevsimini geride b_rakt_I_m_z Ru günlerde otelin lobi kat_nda hizmet verecek olan Mey Türk, Grup Pera ile “Rum Taverna Geceleri” h_z kesmeden devam ediyor. MeyTürk, Pazar günleri hariç her akRam saat 19.00 – 23.00 aras_nda misafirlerini aI_rlayacak.

Rezervasyon için Sheraton Dstanbul Ataköy: 0212 413 06 43

CAROUSEL ÇocuklarKn Okul HeyecanKna Ortak Oluyor! Carousel Al_RveriR ve YaRam Merkezi, 2017- 2018 yeni eIitim ve öIretim y_l_n_n baRlamas_yla Carousel’de düzenlenen Worksop Atölyelerinde kültür, sanat, bilim ve özel aktivite showlarla çocuklar_ eIlendirerek öIretti. 17 Eylül- 2 Ekim tarihleri aras_nda Carousel Sahne’de kurulan Okula dönüR aktivite atölyeleri çocuklar_n yarat_c_l_klar_n_ geliRtirerek, eIitime yeni baRlayacak miniklerin yeteneklerini ortaya ç_kartt_. 4-10 yaR aras_ çocuklar_n keyifle vakit geçirdiIi eIlenceli etkinliklere kat_l_m ücretsiz olarak gerçekleRtirildi. Sonbahar kap_m_z_ çalarken Carousel Al_RveriR ve YaRam Merkezi maIazalar_nda okula dönüR haz_rl_klar_ da h_zla devam ediyor. EIer hala k_rtasiye ve spor giyim malzemelerinizi almad_ysan_z Carousel’in birbirinden renkli markalar_n_ ziyarete gelin.

YILDIZLAR A PLUS’TA

Yeni sezonda da Joy Türk, A Plus AVM stüdyosunda her cuma birbirinden ünlü konuklar_ aI_rlamaya devam ediyor. Ünlü DJ Erhan K_l_ç’_n

program_na konuk olan ünlüler keyifli sohbetler eRliIinde hem hayranlar_ hem de A Plus AVM konuklar_ ile bir araya geliyor .25 5

MUTLU GĂ&#x153;NLER

Ă&#x153;lfet Ă&#x2021;A LIBILANIK & Sefa AH N

EVLEND LER

Bak3rkĂśy Belediye Ba kan3 BĂźlent Kerimoluâ&#x20AC;&#x2122;nun k3yd33 nikaha Milletvekilleri, Bak3rkĂśy Mahalle Muhtarlar3, Bak3rkĂśy protokolĂź ile Ă&#x2021;A LIBULANIK ve AH N ailelerinin akraba ve dostlar3 ile Ă&#x153;lfet ve Sefaâ&#x20AC;&#x2122;n3n yak3n arkada lar3 kat3ld3.

CAROUSEL LEMAN KĂ&#x153;LTĂ&#x153;R HDZMETE AĂ&#x2021;ILDI Carousel Al_RveriR Merkezi yeni ve dinamik markalar_ bĂźnyesine katarak bĂźyĂźmeye devam ediyor. Bu y_l 25. Senesini kutlayan Leman KĂźltĂźr Cafe Restoran Carousel d_R cephede hizmete aç_ld_. Sadece bir restoran deIil ayn_ zamanda sanatsal mizah ve kĂźltĂźrĂźn odak merkezlerinden bir marka olan Leman KĂźltĂźr, birbirinden Ăśzel lezzetleri Carouselâ&#x20AC;&#x2122;de misafirlerine deneyimletecek. Ă&#x2013;zel Salatalar_, DĂźrĂźm, Pizza ve Hamburger çeRitleriyle dĂźnya mutfaI_n_n spesiyal tatlar_n_ bulabileceIiniz restoranda tatl_lar vazgeçilmeziniz olacak. Carouselâ&#x20AC;&#x2122;e gelip Leman KĂźltĂźrâ&#x20AC;&#x2122;de kßçßk bir mola vererek, hayata gĂźlĂźmseyebilirsiniz.


27 5

CIOFF Türkiye 2016 Oskarlar8 Sahiplerini Buldu

CIOFF Türkiye 2016 Oskarlar Sahiplerini Buldu Bak>rköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde CIOFF (Dünya Festivaller Birli2i) Türkiye temsilci2inin düzenledi2i 2. Hizmet ve Ba5ar> ödülleri da2>t>m töreni yap>ld>. Organizasyon Komitesi taraf>ndan program moderatör ve sunucusu olarak görevlendirilen Göksenin leri, yapt>2> aç>l>5 konu5mas>nda “Do2a, bar>5, karde5lik, sevgi ve sayg>n>n ortam> olan halk oyunlar> faaliyeti asl>nda birçok ihtiyac>m>z>n oldu2u bir dönemde bizi ülkemizde ve dünya ülkelerinde tan>tan bir u2ra5t>r. Onun için diyorum ki halk oyunlar>na hizmet ibadettir. Bu ak5am burada 150 ülkede faaliyetlerini sürdüren CIOFF (Dünya Festivaller Birli2i) Türkiye temsilci2inin düzenledi2i 2. Hizmet ve Ba5ar> ödülleri bir anlamda Türkiye Oskar’lar>n> sahiplerine sunmak için bir araya geldik. Geçti2imiz y>la damgas>n> vurmu5 ki5i ve kurumlar> sizlere takdim ederek huzurlar>n>za getirece2iz. imdi sizleri günün önemine binaen öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkada5lar> ad>na sayg> duru5una ve stiklal Mar5>n> söylemeye davet ediyorum” dedi. Folklor Kardeliktir Göksenin leri’nin konu5mas>n>n ard>ndan kürsüye gelen CIOFF Türkiye Ba5kan> Sava5 Tu2savul, bir arada ya5amay> ve kayna5may> bize ö2reten folklor’un tan>t>lmas> ve yayg>nla5t>r>lmas> CIOFF’un kuruldu2u ilk günden bu yana en önemli misyonumuz oldu. Bunu gerçekle5tirmek için binlerce folklor gönüllüsü y>llarca oyunla, dansla, el sanatlar>yla, tüm ö2eleri ta5>mak tan>tmak için çal>5t>k. Ülkemizin hemen her noktas>nda festivaller düzenlenmesinin yan>nda de2i5ik ülkelere de folklorumuzu tan>tma imkanlar> bulduk. Bu ba2lamda yerel yönetimlerin bizleri destekleyerek folkloru ne kadar önemsediklerini de gördük. Dünyam>zdan bir kültürü kopar>rsak, dünyadan bir rengi bir kokuyu yok etmi5 oluruz” 5eklinde sürdürdü. Tu2savul’un konu5mas>n>n ard>ndan Usta sanatç> Göksenin leri’nin sunumuyla gerçekle5tirilen törende 2016 y>l>na folklor alan>nda damgas>n> vuran ki5i ve kurumlar ödüllerine kavu5tu. ÖDÜL ALANLAR Türk ve Dünya Kültürüne Hizmet Ödülü: Pendik Belediyesi En yi Festival Baar Ödülü; Saray Belediyesi Uluslararas> Kültür Sanat ve Bar>5 Festivali Türk Halk Oyunlarna Hizmet Ödülü: Uzman Sa2l>k Türk Kültürüne Hizmet Ödülü: Tufak-Turizm Folklor Ara5t>rma Kurumu Gençlik Kulübü En iyi Yetikin Grup Baar Ödülü: Kad>köy HEM Kafkas Kartallar> Dans Toplulu2u Ülke Tantma Hizmet ve Baar Ödülü: Özlem Kadira2a En iyi Çocuk Festivali Baar Ödülü: Gökcan Özel Okullar> En iyi Çocuk Grubu Baar Ödülleri: Ankara Cansu GSK Kuzeyin U5aklar> Halk Oyunlar> Toplulu2u

Dostluk ve Bar@) Rüzgarlar@n@n estigi yerler; FESTVALLER… ngilizler enlik ya da Festival dedi.imiz olguyu )öyle anlat@rlar; Where are the hill, We are the colors. Bu söz bizim 7 tepeye de çok uygun dü)er. Dil, Din, Renk, Irk ayr@m@ gözetmeksizin kültürlerin kendini gösterdi.i yerlerdir Festivaller. Her y@l onlarca Türk grubu, belki binlerce Halkoyuncu Yurtd@)@na ç@kar ve ülkesini, kültürünü temsil eder. Bir o kadar da dünyan@n her ülkesiden Temsilciler yurdumuza gelirler. Dans@ ile, müzikleri ile ve de el sanatlar@ ile kendi ülkelerini, gelenek ve göreneklerini temsil ederler. Sadece stanbul’da y@lda 50’ye yak@n Festivaller yap@l@r. Yörenin tarihi ve co.rafik özellikleri ve üretimi tan@t@l@r. Yurdumuzda ise bu say@ iller, ilçeler, hatta köyler baz@nda 1000’e ula)maktad@r. Hem kendi sosyal ve kültürel tan@t@m@m@z devam eder, hem de yurdumuza gelen konuklar buradan birer kültür elçisi olarak ülkelerine dönerler. Ve deriz ki Halkoyunlar@na hizmet ibadettir. Dünya festivallerinin organize edildi.i Unesco’ya ba.l@ önemli bir kurulu) C..O.F.F (Consey nterasyonal Organizasyon Folklor Festivalleri). 1970 y@l@nda Fransa’da kurulan bu komitenin 1972 y@l@nda Türkiye temsilcili.i Bak@rköy’de kuruldu ve ilk Türkiye ba)kan@ Halkevi Ba)kan@ Rahmetli Orhan Tu.savul’dur. Ve o y@ldan itibaren Faaliyetini Bak@rköy’de sürdüren CIOFF Türkiye Tüm Dünyada oldu.u gibi Görevlendirdi.i veya denetledi.i ekip ve Festivallerden gelen raporlara göre de.erlendirme yaparak ödüllendirmektedir.


( Dünya Festivaller Birlii )

C I O F F Türkiye 2016 Oskarlar8 Sahiplerini Buldu

Yaz_s_ 27. sayfada

Y E D J T E P E R O M A N Y A’ D A N K U P A Y L A D Ö N D Ü

BaRkanl_I_n_ Mimar M. Nedim Altuncu’nun yapt_I_ Yeditepe Halk Oyunlar_ Gençlik ve Spor DerneIi Romanya’n_n Vaslu kentinde yap_lan festivalde ülkemizi temsil etti. Altun cu ve ekibi festival sonunda yetkililer taraf_ndan kat_l_m kupas_yla onurland_r_ld_. 10 y_ld_r aral_ks_z olarak yurtd_R_ festivallere kat_ld_klar_n_ söyleyen Yeditepe Halk

Oyunlar_ Gençlik ve Spor DerneIi BaRkan_ M. Nedim Altuncu, ekip olarak ülkelerini yurtd_R_nda temsil etmekten onur duyduklar_n_ söyleyerek, duygular_n_ “10 y_ld_r aral_ks_z olarak ülkemizi yurtd_R_ festi vallerde temsil ediyoruz. Hiçbir kurum ya da kuruluRtan destek almadan tüm masraflar_m_z_ kendimiz karR_l_yoruz. Bu y_l 10. Kez C;OFF (Dünya Festivaller BirliIi)’nin Romanya VASLU festivaline kat_ld_k. 19 ülkenin kat_l_m saIlad_I_ festival Rehir içi kortej yürüyüRüyle baRlad_. Kortej sonras_ festival alan_nda ekip arkadaRlar_m_zla birlikte ülkemizin deIiRik yörelerinden halk oyunlar_ sunduk. Derecelendirmenin yap_lmad_I_ festivalde yapt_I_m_z gösterilerle izleyenlerin büyük bir beIenisini kazand_k. Ülkelerin geliRmesinde önemli bir yer teRkil eden kültür ve sanat alan_nda bir nebze de olsa ülkemize katk_ sunduIumuz için oldukça gururlu ve

mutluyuz. ;mkanlar_m_z el verdiIi sürece bu tür festivallere dernek olarak kat_l_mlar_m_z devam edecektir.” Reklinde dile getrdi. Dernek merkezi Bak_rköy’de bulunan Yeditepe Halk Oyunlar_ Gençlik ve Spor DerneIi önümüzdeki y_l davet almalar_ halinde kat_lacaklar_ festival haz_rl_klar_na Rimdiden baRlam_Rlar.

Atakoy273  

25 senedir surekli,etkili,ilkeli yayın... Bakırköy'de 1 numara

Advertisement