Page 1


3

HO GELDN BERAT BEBEK

AYIN YAZISI

NELER OLUYOR? Son bir aydYr referandumla yattYk, referandumla kalktYk. Her Ley Tßrk Milleti’nin gÜzleri Ünßnde cereyan etti. Bir tarafta devletin bßtßn imkanlarYyla evet kampanyasY yapanlar, diGer tarafta ßlkenin pek çok yerinde engellemelere raGmen kendi imkanlarYyla hayYr kampanyasY yapanlar‌ Bu konuda sÜyleyecek çok fazla bir Ley yok.

Mesai arkada%m%z Arzu Girit ve ei Kadir Girit’in biricik oullar% Berat dßnyaya geldi. Berat bebee sal%kl% ve uzun Ümßrler, Girit ailesine de mutluluklar dileriz...

MHP BAKIRKÖY FLÇE KONGRESF YAPILDI MHP BakYrkÜy 7lçe TeLkilatY, Ramada Hotel’de gerçekleLtirdiGi 12. OlaGan 7lçe Kongresi’nde YÜnetim Kurulu ve 7l Delegeleri’ni seçti. Kongrede konuLma yapan MHP BakYrkÜy 7lçe BaLkanY Ahmet Altun, birlik ve beraberlik mesajlarY verdiGi konuLmasYnda ßlkenin bekasY için çalYLmaya devam edeceklerini ifade etti. GerçekleLtirilen seçim sonrasYnda Ahmet Altun, yeniden 7lçe BaLkanY seçildi. Yeni YÜnetim Kurulu’na asil ßye olarak giren isimler Lu Lekilde belirlendi: Turgut 7nan, Utku Zengin, YalçYn HacYahmetoGlu, Sema Öner, Tßlay Yurç, YYlmaz Seyhan, Semih ErdoGan, ÇaGatay Altay, Bßlent Aybirdi, Faruk Sile, Burç AyaroGlu, Emirhan Zeylan, KßrLat Ahmet KoçdaG, RßLtß AltYlY, Ömer AmcaoGlu, Nahide Siller, Mehmet Gßrbßz ve Nergis Akpolat.

Seçimler sonrasYnda MHP 7l Delegeleri ise Lu isimler oldu: Ahmet Altun, Erdem Karakoç, Turgut 7nan, Abdullah Akça, Zeki Zekeriya, Sema Öner, Tßlay Yurç, YalçYn HacYahmetoGlu, TßrkeL TaLdemir ve Utku Zengin. Kongre, toplu fotoGraf çekimlerinin ardYndan sona erdi.

Ă–zcan Atamer

Gelelim BakYrkĂśy’e‌ Referandum gĂźnĂź BakYrkĂśylĂźler sandYGa gitmek için adeta birbirleriyle yarYLtYlar. Engelliler, hastalar, yaLlYlar sandYGa gitti ve sandYGa gidiL oranY %88,80’e yĂźkselerek en yĂźksek katYlYmY saGlamYL oldular. BakYrkĂśy’de 171.322 seçmenden 152.139’u sandYGa gitti. Verilen geçerli oy 150.279 geçersiz oy sayYsY ise 1.860. Bu arada, BakYrkĂśy gibi kĂźltĂźr dĂźzeyi bu kadar yĂźksek bir ilçede geçersiz oyun bu kadar çok oluLunu araLtYrma gereGi duyduk. Ancak gĂśrĂźLlerine baLvurduGumuz partilerin sandYk kurulu gĂśrevlilerinden tatmin edici hiçbir cevap alamadYk. Bu arada 1 KasYm 2015 Genel Seçimlerinde katYlYm %87,36, oylarYn partilere gĂśre daGYlYmY CHP: 84.348, AKP: 36.034, MHP: 12.952. AKP 7lçe BaLkanlYGY bir açYklama yapYyor, “OylarYmYzY koruduk.â€? YukarYdaki rakamlara baktYGYnYzda son genel seçimle referandum arasYnda AKP’nin kaybettiGi oy 2678. AyrYca, referanduma AK Parti, tek baLYna katYlmadY. Bu durumda MHP ve BBP hiç evet oyu vermemiL gibi gĂśzĂźkĂźyor. DolayYsYyla resmi rakamlar AK Parti 7lçe BaLkanlYGY’nYn açYklamalarYnYn doGru olmadYGYnY ortaya koyuyor. Referandumla ilgili YĂźksek Seçim Kurulu’nun gerekçeli kararYnY hepiniz duymuLsunuzdur. “Tam kanunsuzluk oluLmamYL.â€? BĂźyĂźklerimiz bu gibi durumlarda ne derlermiL? “GĂźler misin, aGlar mYsYn?â€? Hukuk yazYlY mĂźeyyidelerdir. Bir suç iLlendiGi zaman kanunda o suçun cezasYnYn ne olduGu açYkça yazYlYdYr. Ancak bazY durumlarda hakimlere iyi niyet kurallarY çerçevesinde verilecek cezayY indirme yetkisi vermiLtir. Ă–rnek mi?; “7yi hal indirimi.â€? Siz, yasalarYn ĂśngĂśrdĂźGĂź cezalarY verirsiniz ancak bu cezada bir miktar indirim yapabilirsiniz. AslYnda gĂźnĂźmĂźzde bu da tartYLYlYyor; ancak yasalarYn ĂśngĂśrdĂźGĂź cezayY da vermek zorundasYnYz. Bu arada, Nisan sayYmYzda ßçßncĂź sayfada seçmenin oy kullanYrken nelere dikkat etmesi gerektiGini, zarfta ve oy pusulasYnda nelerin bulunmasY gerektiGini fotoGraflarla yayYnlamYLtYk. YayYnlamadan Ăśnce de o sayfayY arkadaLlarYmYz 7lçe Seçim Kurulu’na gĂśtĂźrmĂźLler ve kontrol ettirmiLlerdi. Oy zarfYnda SandYk Kurulu ve 7lçe Seçim Kurulu’nun mĂźhĂźrleri bulunacak. Oy pusulasYnYn arkasYnda ise SandYk Kurulu’nun mĂźhĂźrĂź bulunacak. Bunlar, yasa gereGi bulunmasY gereken zorunluluktur. Ancak YĂźksek Seçim Kurulu yasanYn koymuL olduGu bu mecburiyete raGmen mĂźhĂźrsĂźz bĂźtĂźn oy pusulalarYnY “tam kanunsuzluk oluLmamYLâ€? gerekçesiyle reddediyor. DolayYsYyla yasalarY savunmasY ve uygulamasY gereken kiLiler yasadYLY bir karara imza atYyor. Bu arada oylar açYlYp sayYldYktan kYsa sĂźre sonra sosyal medyada onlarca video yayYnlandY. Bu videolarda SandYk Kurulu gĂśrevlileri açYkça gĂśrĂźlĂźyor. Oy pusulalarYnY sonradan nasYl mĂźhĂźrledikleri de açYkça gĂśrĂźnĂźyor. Yani yapYlan kanunsuzluklar ortada. TĂźm bunlara raGmen YSK’nYn aldYGY bu kararY kabullenmek mĂźmkĂźn mĂź? YazYmYzYn baLlYGYnda, “Neler oluyorâ€? demiLtik ya; gerçekten neler oluyor‌ BildiGiniz gibi KYzYlay BakYrkĂśy ubesi, AtakĂśy Yunus Emre KĂźltĂźr Merkezi’nin yanYnda TOK7’ye ait 2 dĂśnĂźm arsayY, Ăśnce kYz ĂśGrenci yurdu, sonra fizik tedavi merkezi ve daha sonra da hastane yapacaGYm diye satYn almYLtY. AynY ihaleye BakYrkĂśy Belediyesi sokulmamYL, sonradan bu ihaleye fesat karYLtYGY gerekçesiyle dava açYlmYLtY. Bizler ise dĂźnyanYn hiçbir yerinde tarihi eserlerin yanYna inLaat yapYlmaz, tam tersi geliLmiL Ăźlkelerde yĂźzlerce ĂśrneGini gĂśrdĂźGĂźmĂźz gibi, tarihi eserlerin yanYnda yapYlaLma varsa, onlarY ortadan kaldYrma çalYLmalarY yapYlYr. BakYrkĂśy KYzYlay yĂśneticilerine yine AtakĂśy’de belediyeye ait bir arsa gĂśsterilmiL, burasY ile o arsa takas edilerek KYzYlay’Yn yapmak istediGi ne ise, o arsada yapYlmasY Ăśnerileri de bu yĂśneticiler tarafYndan kabul edilmemiLti. BakYrkĂśy KYzYlay yĂśnetiminin baLYnda 7brahim Ethem Veli diye bir kiLi vardY. 25 yYlYn Ăźzerinde baLkanlYk yapan bu kiLinin geçtiGimiz gĂźnlerde gĂśrevden alYndYGY haberi bize ulaLtYGYnda “Acaba neden?â€? sorusunu sormadan edemedik. TĂźm bu olumsuzluklarYn yanYnda BakYrkĂśy’de gĂźzel Leyler de oluyor. GeçtiGimiz gĂźnlerde Afife Jale Tiyatro Ă–dĂźlleri sahiplerini buldu. BakYrkĂśy Belediye TiyatrolarY’nYn 4 dalda ĂśdĂźl almasY hepimizi sevindirdi. BakYrkĂśy Belediye TiyatrolarY’na destek veren baLta BakYrkĂśy Belediye BaLkanY BĂźlent KerimoGlu’nu ve BakYrkĂśy Belediye Tiyatrosu’nun tĂźm çalYLanlarYnY kutluyoruz. Bu arada, geçtiGimiz gĂźnlerde BakYrkĂśy’e ve BakYrkĂśy siyasetine bĂźyĂźk emeGi geçen, çok deGerli arkadaLYm ve dostum Avukat Ahmet Sanay’Yn vefatY beni olduGu kadar kendisini tanYyanlarY derin ĂźzĂźntĂźye boGdu. AyrYca 37 yYldYr Zuhuratbaba MuhtarlYGY’nY yĂźrĂźten, geçtiGimiz seçimde rahatsYzlYGY nedeniyle aday olmayan Ăœnal Erol da vefat etti. Her ikisine de rahmet, geride kalanlara da sabYr diliyorum.

e-mail: ozcanatamer@hotmail.com


5

2 3 N  S A N U L USAL EGEMENLK VE ÇOCUK BAYRAMI

BAKIRKÖY’DE KUTLANDI Tßrkiye Bßyßk Millet Meclisi’nin açYldYGY 23 Nisan 1920 gßnß, daha sonra meclisimizin kurucusu ve ilk CumhurbaLkanY Gazi Mustafa Kemal Atatßrk tarafYndan tßm dßnya çocuklarYnYn bayramY olarak ilan edilmiLti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramY, yurt genelinde olduGu gibi BakYrkÜy’de de coLku ile kutlandY. Sabah saatlerinde BakYrkÜy 7lçe Milli EGitim MßdßrlßGß tarafYndan organize edilen çelenk tÜreni,

BakYrkÜy Cumhuriyet MeydanY’nda gerçekleLtirildi. TÜrende saygY duruLu ve 7stikal MarLY’nYn okunmasYnYn ardYndan, protokol çelengini BakYrkÜy 7lçe Milli EGitim Mßdßrß Emrullah AydYn Atatßrk AnYtY Ünßne bYrakYrken, BakYrkÜy 7lçe Emniyet Mßdßrß Erdem Torlak ve BakYrkÜy Belediye BaLkanY Bßlent KerimoGlu da tÜrende hazYr bulundu. Çok sayYda BakYrkÜylß’nßn katYldYGY tÜren, siyasi parti ve sivil toplum

kuruluLlarYnYn çelenklerini takdim etmeleriyle devam etti. Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramY Etkinlikleri kapsamYnda bir baLka organizasyon ise 60. YYl AtakÜy 7lkokulu’nda dßzenlendi. BakYrkÜy KaymakamY Adem Öztßrk, BakYrkÜy 7lçe Emniyet Mßdßrß Erdem Torlak ve BakYrkÜy 7lçe Milli EGitim Mßdßrß Emrullah AydYn’Yn da katYldYGY etkinlikte ÜGrencilerin gerçekleLtirdiGi dans, Liir ve mßzik sunumlarY izleyiciler tarafYndan bßyßk beGeniyle karLYlandY. Ö. Faruk MAK?NA


&81'$ȇ<Ζ$7$.˜<ȇ(*(7Ο5'Ο.

\óOóQGD&XQGD̵GDQJHOLS%RVWDQFó̵GDEDġOD\DQ\ROFXOXáXPX]XòVWDQEXO̵XQ VH©NLQVHPWOHULQGHQVRQUD$WDN¸\.óVóP‰DUġó̵GDHVNLòVWDQEXOPH]HOHULQGHQ WXWXQ(JHPXWIDáóQGDNLGHQL]¾U¾QOHULYHWDWOó©HġLWOHULQHNDGDUELU©RN\HUGH EXODPD\DFDáóQó]OH]]HWLKHUJ¾QD\QóNH\LIOHKD]óUOD\óSVHUYLVHWPHNWH\L] =HQJLQPXWIDáóPó]GDGRáDVó\ODR\QDQPDPóġ©HġLGHYDUDQPH]H WD]HEDOóN©HġLWOHUL LOHP¾ġWHULOHULPL]LKHU]DPDQPHPQXQHWPH\LEDġDUGóN .XOODQGóáóPó]]H\WLQ\DáóYHòVWDQEXO̵GD©RN]RUEXOXQDQRWODUóQ WXUSRWXLVWLIQRFLEHV KDUGDORWXYE (JH%¸OJHVL̵QGHQVL]OHUL©LQJHWLULOGLáLQLELOL\RUPX\GXQX]" 3HNLVóFDNVHUYLVHGLOHQĠHYNHWL%RVWDQRWXQXGHQHGLQL]PL" 'HQL]¾U¾QOHULQGHQEDOóNDKWDSRWNDODPDUNDULGHVLQ\DQóVóUDNDODPDU\XPXUWDVóGHQL] NHVWDQHVL NDUDGLNHQ NLGRQ\DYRQJROHLVWLULG\HWDUDNJLELNXPPLG\HOHULQLQ\DQóVóUD P¾UHNNHSOLEDE\NDODPDUV¾E\DWDUDPDPLG\HVDODWDVóYHPLG\HSLODNLVLGH¸QHULOHULPL] DUDVóQGD DQYHX@QDSHMHYCD@XM˻FwKDQXwY~GHIXDMUDS@YDKHği bulabileceğHMHYTMC@K˻DLHKS@JoX“CDXDQHMHYH@X˻QSL@JHaHMKwSEDMAHYH@Q@X˻M CUNDALI CEMİL ATAKÖY S@JoX¯§²§³˻R˻LGTLKTO˻M@QJ®®Ž°€®@J˻QJoXŽİ DYDQU@RXNM€­¯®¯²³­­­­­ CundaliCemilAtakoy

Cundali.Cemil

http://cundalicemil.net


7

Bak9rköy Belediyesi okullar9n tatile girmesi ile birlikte tüm örencileri spor yapmaya ça9r9yor

BAKIRKÖY’DE SPOR YAPMAYAN KALMASIN BakDrköy Belediyesi Kültür ve Sosyal i ler Müdürü Sait Babao(lu, gazetemize yaptD(D açDklamada okullarDn tatile girmesi ile birlikte Atatürk Spor ve Ya am Köyü’nde yapacaklarD etkinliklerle ilgili bilgi vererek çocuklarD yüzme, futbol, voleybol, basketbol, tenis ve buz pateni kurslarDna katDlmaya ça(DrdD. Babao(lu yaptD(D açDklamada unlarD söyledi: “BakYrköy Belediye BaLkanYmYz Bülent KerimoGlu’nun talimatYyla baLlatmYL olduGumuz, ‘BakYrköy’de spor yapmayan kalmasYn’ projesi dahilinde, bu projeyi daha da geniLletmek maksadYyla bu yYl ilk kez yaz spor okullarY düzenliyoruz. Yaz spor okulumuz 6 branLta, ikiLer haftalYk, 3 dönem olarak düzenlenecek ve bu süre içinde bir gün çocuklarYmYza Çanakkale’yi, bir gün de AnYtkabir’i ziyaret ettirmeyi planlYyoruz. KurslarYmYzda 6 spor branLYnYn (yüzme, futbol, voleybol, basketbol, tenis ve buz pateni) yanY sYra, müzik ve folklor kursunu da ekledik. Bununla

hedefliyoruz. Bu çalYLmamYza ilçemizdeki birçok spor kulübü de, yaz okulumuza ücretsiz hoca saGlayarak destek olacaklarYnYn taahhüdünde bulundular. Burada amacYmYz, BakYrköylü çocuklarYmYzY sporun “S”siyle tanYLtYrmak, kaynaLtYrmaktYr. Bu öGrencilerimizin içinden bir sürü yetenek çYkacak. AlanYnda uzman hocalarYmYzla yetenek taramasY gibi bir çalYLmaya gideceGiz. ÖGrencilerimizin yetenekleri tespit edilecek ve uzun vadeli spor yapmalarY konusunda tavsiyelerde bulunacaGYz. Atatürk Spor ve YaLam Köyü’nü adeta bir Çocuk YaLam Köyü’ne çevirmek istiyoruz. Spor ve çocuGun kaynaLmasY, eminim ki çok güzel sonuçlar doGuracak, bizi güzel yerlere götürecektir. BakYrköy Belediyesi’nin spor konusundaki temel politikasY, sporcusunun zeki, çevik ve ahlaklYsYnY yetiLtirmeye devam etmektir. Bu konuda baLkanYmYzYn da talimatYyla tüm imkanlarYmYzY seferber ediyoruz. ÇocuklarYmYz bir

çocuklarYmYzYn için spor yapmasY ve eGitimleri için imkanlarYmYzYn tümünü seferber etmekten çekinmeyin.’ olmuLtu. Bu talimatY yerini getirmek benim birinci vazifemdir ve bunun için Limdiden bütün planlamalarYmYzY yapmYL bulunmaktayYz. KurslarYmYz, Temmuz baLY itibariyle baLlayacaktYr. AyrYca, bu spor okullarYmYzYn açYlYL ve kapanYLlarYnY velilerimizin de katYlacaGY büyük Lölenler haline getireceGiz. Bütün BakYrköylü çocuklarYmYzY bekliyoruz.”

ATATÜRK SPOR VE YA&AM KÖYÜ’NDE 23 NFSAN ETKFNLFKLERF 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramY’nda Atatürk Spor ve YaLam Köyü’nde yüzme, tenis, futbol dallarYnda gün boyu müsabaka ve etkinlikler yapYldY. Yüzlerce gencin katYldYGY etkinlikler gün boyu devam ederken Ünlüler ve Çocuklar maçY da büyük ilgi gördü. Ünlüler takYmYnda BakYrköy KaymakamY Adem Öztürk, profesyonel futbolcular Benhur BabaoGlu, Mert Korkmaz, Hakan Saral ve Mustafa

birlikte, bu proje için yaklaLYk 35 personelimiz görevlendirilmiL bulunmakta. Her dönem için ortalama 300 – 350 öGrenciye eGitim vermeyi

Leyin iyisine deGil, en iyisine layYk. Biz de en iyisini vermek için tüm tesisimizi, tüm imkanlarYmYzY seferber edeceGiz. Bana Kültür ve Sosyal 7Ller Müdürü olarak verilen ilk talimat, ‘DeGerli hocam,

ArabacYbaLY, çocuklarla keyifli bir müsabakada karLY karLYya geldi. 23 Nisan etkinlikleri geç saatlere kadar devam etti.

Ömer Faruk MAK9NA


9 5

M A H A L L E N 9 Z D E NE D E  9 ( T 9 ? Bak*rköy, kimilerine göre stanbul’un en güzel ilçelerinden birisi, kimilerine göre ise stanbul’da dier ilçelere göre geli im göstermeyen yerlerden birisi. AVM’lerin h*zla artt**, lüks kafe ve restoranlar*n çoald** Bak*rköy, kimilerine göre bir ya am merkezi, kimilerine göre ise özellikle trafik sorunu yüzünden ya am*n gittikçe zorla t** bir ilçe. Bir önceki yaz* dizimiz olan ‘Mahallenizde Ne Var, Ne Yok?’ kö emizde Bak*rköy’ün mahallelerini dola arak, mahallelilerin dile getirdii sorunlar*n* payla m* t*k. imdi ise, bir y*l* a k*n süre sonras*nda nelerin dei tiini, sorunlar*n giderilip, giderilmediini sormak üzere Zuhuratbaba Mahallesi’ni ziyaret ettik. Yakla1>k 24 bin nüfusa sahip olan Zuhuratbaba Mahallesi’nde de,i1en neler oldu,unu Mahalle Muhtar> Mustafa Aykut ncesaraç ve mahallelilerden Meysun Tahir, enay Çam ve Ba1ar di,’e sorduk. 2016 y>l>n>n Mart ay>nda gerçekle1tirdi,imiz röportaj>m>zda mahallelilerin en çok dile getirdi,i konular, kentsel dönü1üm, kald>r>m ve altyap> sorunlar>, mahalle esnaf>n>n durumunun kötüye gitmi1 olmas>, Sal> pazar>n>n sebep oldu,u sorunlar ve çocuk parklar>n>n durumuydu.

‘KALDIRIMLARIMIZLA 9LG9L9 SORUNLARIMIZ BÜYÜK ÖLÇÜDE G9DER9LD9’

M. AYKUT 9NCESARAÇ

Kald>r>mlar>n yenilenmesiyle ilgili Bak>rköy Belediyesi’nin önemli çal>1malar gerçekle1tirdi,ini ifade eden Mahalle Muhtar> ncesaraç, “Kald>r>mlar>m>z için belediyemize çok te1ekkür ediyoruz ama bir kald>r>m yap>ld>ktan sonra mühendisler taraf>ndan kontrolünün sa,lanmas>n> istiyoruz. Çünkü bunun nas>l yap>ld>,> önemli. Yap>ld>,>nda uzun y>llar kullanmak istiyoruz. Baz> bölgelerimizde yeni yap>lan yerlerde çökmeler meydana geldi. Belediyemiz onar>m>n> yap>yor ama bunu vakit kayb> olarak görüyoruz. Asfaltlar yap>l>rken de eski asfalt kaz>lmad>,>nda ciddi bir kot fark> do,uyor. Kald>r>mla asfalt>n neredeyse yan yana geldi,i yerler var. Fakat 1u an eskisi kadar bir s>k>nt>m>z yok.” diye konu1tu. Mahallelilerden Meysun Tahir ise, MEYSUN “Ara sokaklar>m>zda kald>r>m olmayan TAH9R sokaklar>m>z var.” diyerek, bu yollardan ya1l>lar>n geçmesinin çok zor oldu,unu dile getirdi. Ba1ar di, ise, görme engelli vatanda1lar için yap>lan k>lavuz yollar>n hemen bozuldu,unu, görme engelli insanlar>n dü1tü,üne çok kez 1ahit oldu,unu söyledi ve “Kald>r>m>n yan>na yapt>klar> tümsekler de arabalar>n kap>lar> aç>l>rken, manevra yaparken araçlara zarar veriyor.” dedi. Altyap> çal>1malar>yla ilgili de önemli bir sorunlar> kalmad>,>n> ifade eden ncesaraç, özellikle SK’nin Zuhuratbaba’da çal>1malar>n> büyük ölçüde artt>rd>,>n> ifade etti.

KENTSEL DÖNÜÜMDE B9R DE99KL9K YOK Kentsel dönü1üm sebebiyle tamam> y>k>lmayarak harabe halinde kalan binalar, mahallelilerin en çok dile getirdi,i sorunlar aras>nda

bulunuyor. “Kentsel dönü1ümle birlikte mahallemiz harabe haline geldi. Tahliye karar> gelip de bo1alt>lan apartmanlarda kimlerin ya1ad>,> belli de,il. Bu binalar y>llarca böyle harabe 1ekilde kal>yor. Dolay>s>yla bu da kötülü,ü davet ediyor. çeride içki içiliyor, fuhu1 yap>l>yor, içeriye kimlerin girip ç>kt>,>n> dahi bilmiyoruz. Ayr>ca, bu binalardan ç>kan hurdalar> toplamak için yabanc> uyruklular mahallemize dadand>. H>rs>zl>k olaylar>n>n da bu kentsel dönü1üm sebebiyle bo1alt>l>p kalan binalardan sonra önemli ölçüde artt>,>n> görüyoruz. Mahallemizde akl>n>za gelebilecek metal materyal olarak her 1eyi çal>yorlar.” diye konu1an ncesaraç, “Bizim görevimiz vatanda1lardan ald>,>m>z 1ikayetleri yetkili birimlere iletmektir. Fakat iletti,imiz halde bir sonuç alam>yoruz.” dedi. Mahalle sakini Meysun Tahir, “Yar>m yar>m y>k>lan ama ev sahipleriyle müteahhitler anla1amad>,> için öylece kalan pek çok apartman oldu. Böyle olunca da içine giren ç>kan, kimin ya1ad>,> belli olmayan bir hale geldi. Buralardan geçerken art>k korkuyoruz.” diyerek, bir di,er mahalleli enay Çam ise, “n1aatlar>n içinde ate1 yakanlar oluyor. Baz> madde ba,>ml>s> (ENAY ÇAM ki1ilerin buralarda bar>nd>klar>n> görüyoruz. Suriyeliler de evleri olmad>,> için buralarda bar>n>yorlar.” diyerek 1ikayetlerini dile getirdiler. Ba1ar di, ise bu in1aatlar>n yaratt>,> temizlik sorununa dikkat çekerek, “Yeni yap>lan ve y>k>lan in1aatlar>n tozu pisli,i, arka sokaklara kadar ta1>yor. Bunlar>n temizliklerine önem verilmesi gerekiyor.” diye konu1tu.

ATIL DURUMDAK9 B9NALAR GÜVEN PROBLEM9 YARATIYOR

‘SALI PAZARI YILAN H9KAYES9NE DÖNDÜ’ Zuhuratbaba’da Sal> pazar>n>n yaratt>,> sorunlar da henüz çözümlenmedi. Muhtar ncesaraç, “Sal> pazar>m>z y>lan hikayesine döndü. Pazarc>lar Dernek Ba1kan>’na kadar ula1>p, 1ikayetlerimizi kendilerine de ilettim. Pazara, esnaflara sayg> duyuyoruz ama yetkililerin BA(AR 9D9 bunu kontrol alt>na almalar>n> istiyoruz. Koskoca pazarda bir tuvalet olmaz m>? Böyle olunca insanlar ihtiyaçlar>n> gidermek için mahalle sakinlerimizin bahçelerine giriyorlar. Yetkililere 1unu sormak istiyorum; kendisi ya da hanesinden ba1ka birinin penceresinden bak>nca bahçesine tuvaletini yaparken birini görmesi ho1una gider mi? Pazar yolunda ayr>ca ba,lanan brandalar, ipler sebebiyle yamulmad>k direk, a,aç kalmad>. Buras> bizim ya1ad>,>m>z yer, art>k buna bir çare bulunmas>n> istiyoruz.” diye konu1tu. Mahalle sakini enay Çam, “Sal> pazar>n>n kald>r>lmas>n> istemiyoruz, bir tek oras> kald> zaten ama düzeniyle ilgili ciddi problemlerimiz var.” dedi ve Meysun Tahir de, “Sal> pazar>n>n devlet hastanesi taraf>nda taksi dura,> için bir kabin yap>lm>1t>. Hem onun yan>na hem de di,er ba1a yap>lacak tuvaletlerle pazardaki bu sorun önemli ölçüde giderilebilir.” diye konu1tu.

PARKLAR YEN9LEN9YOR

KALDIRIMLAR YAPILDII G9B9 BOZULUYOR!

Bir y>l önce gerçekle1tirdi,imiz röportaj>m>zda mahalleliler, Zuhuratbaba’daki parklarla ilgili ciddi sorunlar ya1ad>klar>n> dile getirmi1lerdi. Bu sorunu daha önce de pek çok kez dile getiren Muhtar ncesaraç, parklar>n yenilenmeye ba1lad>,>n>, k>sa süre içinde buralar>n yeniden mahallelinin u,rak yeri olaca,>n> ifade ederek, “Zuhuratbaba’da pek çok yer elden geçti. Parklar>m>z> insanlar>n daha çok u,rayaca,> hale getiriyoruz. Bizler sahip ç>kt>kça, kötü insanlar oradan uzakla1acak ama tabii ki yer de düzgün olacak ki orada vakit geçirebilecek bir konuma gelsin. Parklar>m>z>n durumu daha iyiye gidiyor ama tabii ki sahip ç>kmak ve

yetkililerin buralar>n denetimini ve düzenini devaml> olarak gerçekle1tirmesi çok önemli.” dedi. Mahalleli Meysun Tahir de, “Eski adliye binas> da at>l durumda ve buras> da güvenlik sorunu olu1turuyor. Buralar da mahalleliler, gençler için sosyal alan olarak de,erlendirilebilir. Burada ayr>ca önemli bir otopark sorunumuz var. Bu alanlarla bu sorun da çözülebilir. Bu binalar> bu 1ekilde at>l b>rakmamak gerekir.” diye konu1tu. Muhtar ncesaraç, otopark probleminin yan> s>ra yanl>1 park edilen araçlarla ilgili de s>k>nt>lar ya1and>,>n> ifade ederek, 1unlar> söyledi: “Yanl>1 park eden araçlar> tabii ara sokaklardan da çeksinler ama gözlerinin önünde bulunan ncirli Caddesi’ndeki firmalara neden dokunmuyorlar, neden müsaade ediyorlar? Trafik Vakf>’n>n bunu neden görmezlikten geldi,ini merak ediyoruz; buralardaki araçlar kazalara sebep oluyorlar, ya1l>lar>m>z, engellilerimiz yürüyemiyorlar.”

ESNAF KAN ALIYOR Bak>rköy’ün genelinde oldu,u gibi, Zuhuratbaba’da da aç>lan büyük i1letmeler, küçük esnafa kepenk indirtiyor. Adliye binas> gibi mahalleye hareketlilik kazand>ran kurumlar>n da buradan uzakla1mas> sonras>nda durumu daha kötüye giden Zuhuratbaba’daki esnaflarla ilgili olarak Muhtar ncesaraç, “Her yüz metrede bir büyük, kurumsal yere ruhsat verilirse mahalledeki küçük esnaf ne yaps>n? Art>k yeni yap>lan mega marketlerden ayakkab> da alabiliyorsunuz, ampul de, oyuncak da, sebze de alabiliyorsunuz. Her 1eyinizi oradan temin edebiliyorsunuz. Dolay>s>yla buradaki esnaf>m>z kan a,l>yor.” dedi. Mahalleliler ayr>ca, mahalledeki genç nüfusun önemli bir k>sm>n>n i1siz oldu,unu dile getirerek, burada aç>lan i1letmelerin neden buradaki gençlere öncelik sa,lanmad>,>n> anlamad>klar>n> söylediler.

SALI PAZARI DENET9M ALTINA ALINMALI AYLARDIR HASTANEYE G9TMEY9 BEKLEYEN YALILARIMIZ VAR Zuhuratbaba, Bak>rköy’de ya1l> nüfusu yüksek olan mahallelerden biri. Ya1l>lar>n hastanelere transferleri için belediyeden ambulans deste,i alamad>,>na dikkat çeken mahalleliler, ald>klar> zaman da hastalar>n ta1>namad>,>, ta1>nmas> için hasta yak>nlar>n>n birilerinden yard>m al>nmas> gerekti,ini söylediklerine dair 1ikayetler oldu,unu dile getirdiler. Muhtar ncesaraç konuyla ilgili olarak, “Mahallemizde önemli bir ya1l> nüfusumuz oldu,u için bu çok ciddi bir olay. Aylardan beri hastaneye gitmeyi bekleyen hastalar>m>z var. Transferleri yap>lam>yor.” diye konu1tu.

Arzu G9R9T


11

TOPBA4, BAKIRKÖY’DE AYAMAMA PROJESNNN ANLATTI ?stanbul BüyükWehir Belediye BaWkand Kadir TopbaW, Bakdrköy Spor Vakfd’nda 6 nisan 2017 PerWembe günü gerçekleWtirilen bir etkinlikle Bakdrköylü muhtarlarla buluWtu. Bakdrköy muhtarlardndn yand sdra AKP Bakdrköy ?lçe BaWkand Aysun Çelikler ve AKP Bakdrköy Kaddn Kollard eski BaWkand Hülya ÖzdaU Özen de katdldd. Etkinlikte bir konuWma yapan Aysun Çelikler, yaptdUd konuWmada uzun süredir gerçekleWtirilmesi beklenen, Bakdrköy’deki ana arterlerin bakdm ve onardm ihalelerine dikkat çekerek, Wunlard söyledi: “Özellikle bu dönem ben, saydn baWkandmdza çok teWekkür ediyorum. Çünkü ciddi yatdrdmlara imza atdyoruz kendisiyle birlikte. Bu aydn içerisinde iki tane ihale sonuçlanmdW olacak. Bunlardan bir tanesi Bakdrköy Özgürlük Meydand ile birlikte baWlayacak olan altd caddemiz; ?stanbul Caddesi, ?ncirli Caddesi, Yücetarla Caddesi… BaWkandmdzdn önderliUinde projelendirildi ve inWallah Nisan aydndn 20’si gibi bu ihale yapdlacak ve hdzla baWlayacak. DiUer bir baWlayacak olan ihalemiz yine bu ay içerisinde, 25 Nisan gibi YeWilköy Sahili’nin tekrar proje-

lendirilmesi. DoUrusu, o da çok güzel bir proje oldu, inWallah o da baWldyor.”

AYAMAMA BASNT BNR KANAL OLMAKTAN ÇIKACAK ?stanbul BüyükWehir Belediye BaWkand Kadir TopbaW ise konuWmasdndn önemli bir bölümünü, Ayamama’ya yapdlmasd planlanan projeye aydrdd. TopbaW, Aymama’ndn tamamen deUiWeceUini ifade ederek, “Ayamama basit bir kanal olmaktan çdkacak ve bu bölgenin önemli bir buluWma noktasd, tatil rotasd ve ulaWdm aksd olacak.” diye konuWtu. TopbaW’dn konuWmasd sdrasdnda proje tamamlanabilirse, Ayamama’da gerçekleWecek deUiWimleri animasyon olarak aktaran bir video gösterimi gerçekleWtirildi. Videoda, sahil kdsmdnda yapdmd neredeyse tamamlanan çok katld binalardn olduUu bölgenin yeWil alan olarak gösterilmesi dikkat çekti. TopbaW ayrdca, Ayamama’ndn her zaman bir siyaset unsuru olarak görüldüUünü de ifade ederek, “Ayamama Deresi, geçtiUimiz ydllardan bugüne hep üzerine tartdWdlan, belediye baWkan adayd olan her adaydn

Bakdrköy’de bu Ayamama Deresi’ni konuWtuUunu gayet iyi biliyoruz. Ben de 96’da belediye baWkan adaydyddm burada, buradan bahsetmiWimdir. Evsel ve sanayi atdklardyla kirletilen ve taWkdnlarla da sdkdntd yaWanan bir dere. GördüUünüz gibi dünyandn en güzel köWelerinden biri haline gelecek ve buradaki insanlardn da rahatldkla çevresinde yürüdüUü bir rekreasyon aland haline geliyor. Hedefimiz 2018 sonu gibi bunu bitirmek.” diye konuWtu.

BAKIRKÖY’E 1,7 KATRNLYONLUK YATIRIM KurbaUald Dere için de benzer bir proje yapdlddUdndan söz eden TopbaW, Bakdrköy’de 1 katrilyon 700 trilyon yatdrdm yapdlddUdnd belirterek Wunlard söyledi: “Bu diUer dereleri, yani diUer taraftan karWdsdnda KurbaUald Dere’yi de ve diUer dereleri ki; KurbaUald Dere’de bu yaz sonuna doUru denize girilebilecek hale gelecek, Wu anda baldklar girmeye baWladd. Biz yaptdk. Birileri konuWtu ama biz yaptdk. Bu da Ataköy ve Bakdrköy için çok önemli yeni bir destinasyon oluyor ve böylece teknelerle de Bakdrköy ?DO iskelesinden ulaWabilme imkand var ve mükemmel bir proje ortaya çdkdyor. Tabii bir çok projeye imza atdyoruz ?stanbul’da, ben her birini Bakdrköy ölçeUinde de burada size dile getirmek istemiyorum. Bakdrköy’le ilgili yaptdUdmdz yatdrdmlar toplamd 1 katrilyon 700 trilyon ama yatdrdmlardmdz devam ediyor.”

TOPBA4, 2007’DE DE AYNI PROJELERN ANLATMI4, GAZETEMNZNN MAYIS 2007 SAYISINDA YAYINLANMI4TI Kadir TopbaW 10 ydl önce, 2007 ydldndn Nisan aydnda Bakdrköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde gerçekleWtirilen Yerel Yönetimler konulu toplantdda da Ayamama Deresi ile ilgili projeyi anlatmdWtd. Bu haber gazetemizin Mayds 2007 saydsdnda yaydnlanmdWtd. Kadir TopbaW 2007 ydldnda yaptdUd konuWmada, Wunlard kaydetmiWti: “Ayamama Deresi 1996 ydldnda burada belediye baWkanldUd adayldUdm döneminden bu yana gündemde. O dönemlerde de konuWmuWlardd bize kadar da konuWtular ama bunu yapmak her zaman saydn baWbakandmdza veya bize düWüyor. Birileri konuWuyor konuWuyor büyük büyük laflar ediyor altdnda eziliyorlar. Ayamama Deresi günde 400 bin m3 atdk su ve sanayi atdklardnd denize götürüyor. 400 bin m3 x 365 gün 170 milyon m3; Yuvacdk Barajd’ndan fazla (bir buçuk katd gidiyor) bu denizi kirletiyor. Zehir gibi su simsiyah. Meclis bunun ihalesini yaptd. Park ve bahçeleri sulayabileceUimiz kadar temiz su olacak suyu. Ve bütün Marmara Sahilleri’ni Haliç’e kadar baUlayarak o suyla otomatik sulama sistemi

kuracaUdz. Ayamama Deresi’ni taramak suretiyle derinleWtirerek, kenarlardnd dslah ederek, bu proje dahilinde Ataköy ve daha sonra Dünya Ticaret Merkezi’ne kadar kanal tipi tekne oraya kadar gidecek o projeyi de yapdyoruz. Vapurla Bakdrköy vapur iskelesine gelenler ddWard çdkmadan o tekneye binecek. Ataköy’de yakdn olan yere veya Dünya Ticaret Merkezi’ne gidecek. Ydllardan beri kapald olan Ataköy Plajd’ndn olduUu yerleri de ydktdk buralard da halka açacaUdz. Halkdmdzdn karard böyleydi, böyle istiyordunuz. Bakdrköy’de çok iWler yapdyoruz. Çok iWler yapmaya da devam edeceUiz. Bakdrköy Özgürlük Meydand’nda geçici bir düzenleme yaptdk. Öyle ya da böyle bizim oradaki esas

projemiz kaymakamldUd, jandarmayd, emniyeti ve belediye binasdnd da kalddrdyoruz. Büyük bir meydan yapdyoruz. Altdna bir çarWd, otopark ve metro istasyonu geliyor.” TopbaW, 10 ydl önce gerçekleWtirdiUi konuWmasdnda ayrdca, Bakdrköy’de hala süren önemli sorunlardan biri olan otopark sorunuyla ilgili, 100 bin metrekare otopark yapacaklardnd ve geçtiUimiz ay ihalesi gerçekleWtirileceUi AKP ?lçe BaWkand Aysun Çelikler tarafdndan duyurulan YeWilköy sahillerinin yeniden yapdlanddrdlacaUdnd söylemiWti.

HER YERE METRO

Yapdmd süren metro projeleriyle ilgili de konuWan TopbaW, “Bir taraftan biliyorsunuz ?DO iskelesinden BaUcdlar istikametine giden bir metro inWaatdmdz var. Bu çok önemli. Yine Ataköy’den ?kitelli’ye giden bir metro inWaatdmdz var, bu da çok önemli. DiUer taraftan bu banliyö hattd 2018’de bitiyor inWallah. Ayrdca KazldçeWme’den bir yay çizerek Kaddköy’e giden bir metro hattd, pek fazla bahsedilmedi, onlard yapmaya hazdrlandyoruz, projelerini yaptdk ve Wunu ortaya koyduk, dedik ki her yerde metro, her yere metro. Dedik ki bir insan en fazla yardm saat yürüsün, bir metroya eriWsin.” dedi. Etkinlik, toplu fotoUraf çekiminin arddndan sona erdi.

2 0 0 7 Y I L I N D A AYA M A M A’ N I N D E N O Z E D ÖKÜ LDÜ Ü AR SANI N DUR UMU A Y A M A M A’ N I N D E N O Z E D Ö K Ü L D Ü  Ü ARSANI N /O MDOKO DURUMU

Yukarddaki fotaUraflara dikkatlice bakdn. TopbaW’dn 6 Nisan 2017 tarihinde yaptdUd toplantdda izlettiUi, videodaki görüntü, 10 ydl öncesini gösteriyor. Yani gerçeUi yansdtmdyor. Asldnda Ayamama Deresi’nin TopbaW’dn konuWma yaptdUd toplantddaki durum, sol alttaki fotoUrafta açdkça görülüyor. Yukarddaki fotoUraf ise, Ayamama Deresi’nin Ataköy 7 - 8. Kdsdm’daki bloklardndn tam karWdsdnda yapdlan tanklard gösteriyor. Bu durumda TopbaW’dn dediUi gibi burada kuWlar nasdl uçacak? ?nsanlar nasdl dere kenardnda yürüyecek? Karard siz verin...


12

Ferzan Ă&#x2013;ZER De<iHmeyen ve hiçbir zaman de<iHtirilmeyecek Anayasa... 16 Nisan 2017 tarihinde anayasa deUiWikliUi referandumu yapdldd. Bu referandumda sizlerin de bildiUi gibi anayasandn bazd maddelerinde deUiWiklik yapdlmasd halk oyuna sunuldu. Referandumun sonucu ne olursa olsun Wimdi sizlerle; halen geçerli anayasamdzdn â&#x20AC;&#x201C;ki halkdn % 92 oyuyla onaylanmdWtdr.Anayasa deUiWikliUi ile bir takdm emellere kapdlanlar olabilirâ&#x20AC;Ś Ama TĂźrk halkdndn ezici bir çoUunlukla onayladdUd bu ilkeler ile ilk 4 maddesi olduUu gibi yerinde duruyor ve ebediyen duracakâ&#x20AC;Ś 4imdi sizlere AnayasamUzUn baHlangUç ilkelerini takdim ediyorum. AnayasamUz Hu metinle baHlamaktadUr: â&#x20AC;&#x153;TĂźrk Vatand ve Milletiâ&#x20AC;&#x2122;nin ebedi varldUdnd ve YĂźce TĂźrk Devletiâ&#x20AC;&#x2122;nin bĂślĂźnmez bĂźtĂźnlĂźUĂźnĂź belirleyen bu Anayasa, TĂźrkiye Cumhuriyetiâ&#x20AC;&#x2122;nin kurucusu, ĂślĂźmsĂźz Ăśnder ve eWsiz kahraman AtatĂźrkâ&#x20AC;&#x2122;Ăźn belirlediUi milliyetçilik anlaydWd ve Oâ&#x20AC;&#x2122;nun inkdlâp ve ilkeleri doUrultusunda; DĂźnya milletleri ailesinin eWit haklara sahip Werefli bir Ăźyesi olarak, TĂźrkiye Cumhuriyetiâ&#x20AC;&#x2122;nin ebedi varldUd, refahd, maddĂŽ ve manevĂŽ mutluluUu ile çaUdaW medeniyet dĂźzeyine ulaWma azmi yĂśnĂźnde; Millet iradesinin mutlak ĂźstĂźnlĂźUĂź, EgemenliUin kaydtsdz Wartsdz TĂźrk Milletiâ&#x20AC;&#x2122;ne ait olduUu ve bunu millet addna kullanmaya yetkili kdldnan hiçbir kiHi ve kuruluHun, bu Anayasada gĂśs-

terilen hßrriyetçi demokrasi ve bunun icaplardyla belirlenmiW hukuk dßzeni dUHUna çUkamayaca<U;

BAKIRKĂ&#x2013;Y BELEDOYESO ENCĂ&#x153;MEN VE KOMOSYON Ă&#x153;YELERO BELLO OLDU

Kuvvetler ayrUmUnUn, Devlet organlard arasdnda ĂźstĂźnlĂźk sdralamasd anlamdna gelmeyip, belli Devlet yetki ve gĂśrevlerinin kullandlmasdndan ibaret ve bununla sdndrld medenĂŽ bir iWbĂślĂźmĂź ve iWbirliUi olduUu ve ĂźstĂźnlĂźUĂźn ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduUu;

Bak rkĂśy Belediye Meclisiâ&#x20AC;&#x2122;nin Nisan ay olaan meclis toplant lar n n son birleNiminde encĂźmen ve komisyon Ăźyelerinin seçimleri gerçekleNtirildi. EncĂźmen Ăźyelerinin seçimi gizli oylama, aç k tasnif yoluyla yap l rken, komisyon Ăźyelerinin seçimi aç k oylama ile gerçekleNtirildi. Yap lan seçimler sonucunda Bak rkĂśy Belediyesi EncĂźmen Ăźyeleri Ali TĂźrkolu, Hasan Ă&#x2021;al N ve Baki GĂśvtepe olarak belirlendi. EncĂźmen Ăźyeliini daha Ăśnce Ali TĂźrkolu, Baki GĂśvtepe ve 4smail TaN yĂźrĂźtmekteydi.

Hiçbir faaliyetin TĂźrk millĂŽ menfaatlerinin, TĂźrk varldUdndn, Devleti ve Ăźlkesiyle bĂślĂźnmezliUi esasdndn, TĂźrklĂźUĂźn tarihĂŽ ve manevĂŽ deUerlerinin, AtatĂźrk milliyetçiliUi, ilke ve inkdlâplard ve medeniyetçiliUinin karWdsdnda korunma gĂśremeyeceUi ve lâiklik ilkesinin gere<i olarak kutsal din duygularUnUn, Devlet iHlerine ve politikaya kesinlikle karUHtUrUlamayaca<U; Her TĂźrk vatandaWdndn bu Anayasadaki temel hak ve hĂźrriyetlerden eWitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak millĂŽ kĂźltĂźr, medeniyet ve hukuk dĂźzeni içinde onurlu bir hayat sĂźrdĂźrme ve maddĂŽ ve manevĂŽ varldUdnd bu yĂśnde geliWtirme hak ve yetkisine doUuWtan sahip olduUu; Topluca TĂźrk vatandaWlardndn millĂŽ gurur ve iftiharlarda, millĂŽ sevinç ve kederlerde, millĂŽ varldUa karWd hak ve Ăśdevlerde, nimet ve kĂźlfetlerde ve millet hayatdndn her tĂźrlĂź tecellisinde ortak olduUu, Birbirinin hak ve hĂźrriyetlerine kesin saygd, karWdldkld içten sevgi ve kardeWlik duygulardyla ve â&#x20AC;&#x153;Yurtta sulh, cihanda sulhâ&#x20AC;? arzu ve inancd içinde, huzurlu bir hayat talebine haklard bulunduUu; F?K?R, ?NANĂ&#x2021; VE KARARIYLA anlaWdlmak, sĂśzĂźne ve ruhuna bu yĂśnde saygd ve mutlak sadakatle yorumlandp uygulanmak Ăźzere, TĂ&#x153;RK MNLLETN TARAFINDAN, demokrasiye âHUk TĂźrk evlatlarUnUn vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur.â&#x20AC;? 4imdi bizlere dĂźHen; e<er yĂźrĂźrlĂź<e girerse bu anayasa de<iHiklikleri ile yamalU bir bohçaya dĂśnĂźHen, Haibelerle lekelenen anayasanUn yukarUdaki ilkelere uygun hale gelmesi için çalUHmak ve yediden yetmiHe tĂźm yurttaHlarUmUza anlatmaktUrâ&#x20AC;Ś Bu gĂśrevi bize ecdadUmUz ve milletimiz vermiHtirâ&#x20AC;Ś

Komisyon Ăźyesi seçimlerinde CHP Grubu Ăźyelerinden AyWe Tansel GĂźlmezoUlu, Ziya Ă&#x2021;dkdt, Ali Rdza AkyĂźz, Kenan -ahin ve ?brahim GĂźndĂźzâ&#x20AC;&#x2122;e hiçbir komisyonda gĂśrev verilmemesi dikkat çekti.

Bak rkĂśy Belediyesi Komisyon Ăźyeleri yap lan oylamalarla Nu Nekilde belirlendi: Nmar ve BayUndUrlUk Komisyonu: ?rfan KurtulmuW, SĂźleyman Nadir Atman, Sinan Emre KdzdltuU, ?smail TaW, Selim Malgaz (Bir Ăśnceki Ăźyeler: Ali R8za AkyĂźz, rfan Kurtulmu1, Sinan Emre K8z8ltu/, Selim Malgaz) Ă&#x2021;evre ve Sa<lUk Komisyonu: Margarit Dikme, ?rfan KurtulmuW, Nebahat Ydlddrdm, Emel TdUld, Hatice Selli Dursun (Bir Ăśnceki Ăźyeler: Margarit Dikme, Ay1e Tansel GĂźlmezo/lu, Nebahat Y8ld8r8m, Hatice Selli Dursun, Emel T8/l8) Plan BĂźtçe Komisyonu: Mustafa HarputluoUlu, -ĂźkrĂź Ayddn, H. Selli Dursun, TaWkdn Toprak, Muzaffer -ahin (Bir Ăśnceki Ăźyeler: Mustafa Harputluo/lu, Muzaffer ahin, ĂźkrĂź Ayd8n, Hasan Ă&#x2021;al81, Ta1k8n Toprak) E<itim ve KĂźltĂźr Komisyonu: Hatice Selli Dursun, Muzaffer -ahin, Emrah Topkaya, ?rfan KurtumuW, Nurhan Ă&#x2021;etinkaya (Bir Ăśnceki Ăźyeler: Ziya Ă&#x2021;8k8t, Hatice Selli Dursun, Muzaffer ahin, brahim GĂźndĂźz, Nurhan Ă&#x2021;etinkaya) UlaHUm ve Trafik Komisyonu: Yahya GĂśktaW, Baki GĂśvtepe, Nebahat Ydlddrdm, Emrah Topkaya, TaWkdn Toprak (Bir Ăśnceki Ăźyeler: Ali R8za AkyĂźz, Baki GĂśvtepe, Nebahat Y8ld8r8m, Emrah Topkaya, brahim GĂźndĂźz) Alt YapU Komisyonu: Yahya GĂśktaW, Nadir Ataman, Selim Malgaz, ?smail TaW, ?rfan KurtulmuW. (Bir Ăśnceki Ăźyeler: smail Ta1, Yahya GĂśkta1, Nadir Ataman, Selim Malgaz, Kenan ahin) Hukuk Komisyonu: Taner KazanoUlu, Nebahat Ydlddrdm, Hatice Selli Dursun, Yahya GĂśktaW, ?smail TaW (Bir Ăśnceki Ăźyeler: Taner Kazano/lu, Nebahat Y8ld8r8m, Hatice Selli Dursun, brahim GĂźndĂźz, Yahya GĂśkta1) Engelliler Komisyonu: Emel TdUld, Margarit Dikme, Nurhan Ă&#x2021;etinkaya, -ĂźkrĂź Ayddn, Selim Malgaz (Bir Ăśnceki Ăźyeler: Ay1e Tansel GĂźlmezo/lu, Margarit Dikme, Selim Malgaz, ĂźkrĂź Ayd8n) AB ve DUH NliHkiler Komisyonu: Nurhan Ă&#x2021;etinkaya, Hatice Selli Dursun, Selim Malgaz, -ĂźkrĂź Ayddn, Nebahat Ydlddrdm (Bu komisyonda hiçbir Ăźye de/i1ikli/i gerçekle1tirilmedi.) Tarife Komisyonu: Nurhan Ă&#x2021;etinkaya, Emel TdUld, Sinan Emre KdzdltuU, Nebahat Ydlddrdm, Emrah Topkaya (Bir Ăśnceki Ăźyeler: Nurhan Ă&#x2021;etinkaya, Kenan ahin, Emel T8/l8, Sinan Emre K8z8ltu/, Nebahat Y8ld8r8m) BasUn YayUn ve Halkla NliHkiler Komisyonu: Muzaffer -ahin, Yahya GĂśktaW, Sinan Emre KdzdltuU, Hasan Ă&#x2021;aldW, Nurhan Ă&#x2021;etinkaya (Bu komisyonda hiçbir Ăźye de/i1ikli/i gerçekle1tirilmedi.) Deprem ve Do<al Afet Komisyonu: Sinan Emre KdzdltuU, TaWkdn Toprak, Hasan Ă&#x2021;aldW, Emrah Topkaya, Muzaffer -ahin (Bir Ăśnceki Ăźyeler: Sinan Emre K8z8ltu/, Kenan ahin, Hasan Ă&#x2021;al81, Muzaffer ahin, Emrah Topkaya) TĂźketiciyi Koruma Komisyonu: Baki GĂśvtepe, Sinan Emre KdzdltuU, Margarit Dikme, Muzaffer -ahin, Ali TĂźrkoUlu (Bu komisyonda hiçbir Ăźye de/i1ikli/i gerçekle1tirilmedi.) KadUn Erkek FUrsat EHitli<i Komisyonu: Hatice Selli Dursun, Emel TdUld, Nebahat Ydlddrdm, Margarit Dikme, SĂźleyman Nadir Ataman (Bir Ăśnceki Ăźyeler: Hatice Selli Dursun, Emel T8/l8, SĂźleyman Nadir Ataman, Ay1e Tansel GĂźlmezo/lu) Harita Komisyonu: Nurhan Ă&#x2021;etinkaya, ?rfan KurtulmuW, Selim Malgaz, -ĂźkrĂź Ayddn, ?smail TaW (Bu komisyonda hiçbir Ăźye de/i1ikli/i gerçekle1tirilmedi.) Sanat Komisyonu: Baki GĂśvtepe, ?smail TaW, Nurhan Ă&#x2021;etinkaya, Emel TdUld, Hatice Selli Dursun (Bu komisyonda hiçbir Ăźye de/i1ikli/i gerçekle1tirilmedi.) Turizm Komisyonu: Emel TdUld, Margarit Dikme, Nebahat Ydlddrdm, Hasan Ă&#x2021;aldW, Emrah Topkaya (Bir Ăśnceki Ăźyeler: brahim GĂźndĂźz, Margarit Dikme, Nebahat Y8ld8r8m, Hasan Ă&#x2021;al81, Ay1e Tansel GĂźlmezo/lu)


13

ZNHNNSEL ENGELLNLERN ENTNM DERNEN

28 YAINDA

Zihinsel engelli çocuklard eUiterek, sosyalleWmelerini saUlaydp, topluma kazanddrmak amacdyla 1990 ydldnda Bakdrköy’de kurulan Zihinsel Engellileri EUitim DerneUi 28. ydldnd özel bir etkinlikle kutladd. EtkinliUe dernek çatdsd altdnda eUitim gören çocuklar ve ailelerinin yand sdra Bakdrköy Belediye Meclis üyeleri Mahir Çelik ve Hatice Selli Dursun da katdldd. Etkinlikte çocuklar gönüllerince eUlenirken, aileleri de keyifli saatler geçirdi. Zihinsel Engellileri EUitim DerneUi, kurulduUu ilk ydllarda engelli çocuklardn ailelerini bir araya getirerek erzak, kdyafet ve psikolojik terapi gibi hizmetler sunuyordu. 1995 ydldnda kendilerine Kartaltepe Mahallesi, Sayfiye Sokak’ta bulunan mekandn derneUe tahsis edilmesiyle ilk özel eUitim hizmetlerine 25 çocukla baWlayan dernek, 28 ydlddr yüzlerce zihinsel engelli çocuUu topluma kazanddrmak amacdyla, özverili çaldWmalardnd sürdürüyor. Dernekte gerçekleWtirdikleri çaldWmalardnd, sorunlardnd ve önerilerini, bu ydl Zihinsel Özürlüler Federasyonu’nun ‘Ydldn Annesi’ ödülüne laydk gördüUü, Zihinsel Engellileri EUitim DerneUi BaWkand Nurgen Eryavuz’a sorduk.

SayUn Eryavuz, öncelikle derne<in kuruluH aHamasUndan bize biraz bahseder misiniz? Ben oUlumdan yola çdkarak bu iWe baWladdm. OUlum Serkan’d, 2 yaW 8 ayldkken doktora götürdüUümde, “Ne uUraWdyorsunuz, bdrakdn ölsün” dedikleri çocuk, bugün 17 ydlddr belediye personeli. Bu durumu, bu hale getirmek çok büyük bir baWard. Ben, çocuUum sayesinde bu derneUi kurdum. DiUer anneler de bu acdyd tatmasdn, yaWamasdn istedim. O ydllarda Bakdrköy’de zihinsel engellilerle ilgili kurulan ilk dernekti bu. Türk Anneler DerneUi yine mevcuttu, engellilere hizmet ediyordu, çok güzel çaldWmalar yaptdlar ama eUitim derneUi ünvandyla kurulan ilk dernek bizimki oldu. Dernek çalUHmalarUnUz hakkUnda bilgi verir misiniz? Çocuklard alt özel sdndfa yetiWtirmek için bireysel eUitime aUdrldk veriyoruz. Çapa ya da CerrahpaWa hastanelerinden tand koyulduktan sonra çocuUun kendi özel durumuna göre eUitimler veriyoruz. Önümüzde takip ettiUimiz herhangi bir müfredatdmdz yok; çocuUun durumuna göre bir program izliyoruz. Merkezimizin eUitim odasdnda bunlara yönelik eUitim materyallerimiz var. Bu Wekilde çocuUun geliWim çizelgesini de hastanelerle birlikte takip ediy-

oruz. ‘YaWatarak ÖUretelim’ projesini baWlattdk. Her ilde federasyona baUld bir derneUimiz var. GeçtiUimiz ydl çocuklardmdzd EskiWehir’e götürdük ve iki gece kalarak, orayd gezdirdik. EskiWehir’de TepebaWd Belediyesi’nin down sendromlu çocuklara açmdW olduUu restoranda, o çocuklardn bize yapmdW olduklard yemekleri ikram ettiler. Karadeniz yöresinde bir rehabilitasyon merkezini kardeW olarak ilan ettik, oraya gidiyoruz. Buradaki fazla eUitim materyallerimizi onlarla paylaWdyoruz. Aynd Wekilde diUer illerle de temas kurarak, geziler gerçekleWtiriyoruz.

Türkiye’de engelli bireylerin e<itimi ve topluma kazandUrUlmasUyla ilgili çok ciddi sorunlar oldu<u di<er engelli dernekleri tarafUndan sUkça dile getiriliyor. Siz bu konu hakkUnda ne düHünüyorsunuz? 28 sene evvel, bunlardn hiçbiri yoktu. -u anda çok Wükür, mevcut olanlarla yetinmeye çaldWdyoruz. Çocuklard eUitecek öUretmenler yoktu; ilk defa EskiWehir Anadolu Üniversitesi 1994 ydldnda özel eUitim uzmanlardnd mezun etti. ?lk mezunlard buralara alddk ve öUretmen olarak burada devam ettiler. -u anda geçmiW ydllara kdyaslayacak olursak, durumumuz çok da vahim deUil, o kadar kötü bir tablo yok. Fakat gerektiUi gibi eUitim veriliyor mu diye soracak olursandz, tabii ki eksikliklerimiz var. Bunlard tamamlamak gerekiyor. Çocuklar için daha güzel ortamlar gerekiyor. -u anda devlet evde bakdm parasd, engelli maaWd, engelli kimlik kartd veriyor ama bunlar yeterli deUil. GeliWmiW batd ülkelerini örnek alacak olursak eksiklerimizi görüyoruz. Çünkü batdda, çocuUa engelli tandsd koyulduUu andan itibaren devlet güvencesi altdna aldyor. Bizde daha farkld durumlar mevcut. ÖrneUin evde bakdm parasdnd da herkes alamdyor, bunun bazd kriterleri var. Bunu yapdnca çok güzel Weyler yapdyormuWuz gibi düWünülüyor ama deUil; eksikler var. Peki sizce, engelli e<itimiyle ilgili yaHanan en önemli sorun nedir? BaWta annelerin psikolojik olarak bu çocuUu kabul etmesi önemli. Yani çocuklardn eUitimini aldp da ilerlemesi için ailelerin bilinçlenmesi, aile içi eUitimin yapdlmasd gerekiyor. Daha sonra çocuUunu kabul eden ailelere de destek saUlamak gerekiyor. O kadar birbirine baUld bir çaldWma düzeni ki; maalesef biz bunu henüz baWarmdW deUiliz. Küçücük dernekler, kendi

çaplardnda bir Weyler yapmaya çaldWdyorlar. Derneklerin ayakta kalabilmesi için çok fazla bir ekonomik gelirleri de yok. Ailelerden de çok bir Wey talep etmek mümkün deUil. Rehabilitasyon merkezleri var, devlet ayda 8 saat çocuklara destek saUldyor ama bu bir çözüm deUil. Sürelerin çocuUun durumuna göre düzenlenmesi, bunlara göre okullar lazdm. Mezun olduktan sonra onlard istihdam edebilecek küçük iW merkezleri lazdm. Yani 18 – 20 yaWdnda okulu bitirdikten sonra çocuk, ailenin içinde köreliyor. Yapdlacak çok Wey var ve baWlangdçtan sonuna kadar devam edebilecek bir zincir bu. GerçekleHtirdi<iniz çalUHmalar için kaynak bulmakta zorlanUyor musunuz? Evet, çaldWmalardmdza destek bulmakta zorlandyoruz. Zaten Türkiye’nin durumu malum. Ekonomik kaynak bulmakta sdkdntd çekiyoruz; yoksa biz zaten burada eUitimlerimize devam ediyoruz. Devletten bir para almdyoruz biz; velilerden de son iki ydlddr alddUdmdz çok cüzi bir Weyle de ancak burandn doUalgazdnd, suyunu ödeyebilme yoluna gidiyoruz ki o da yetersiz kaldyor. Yerel anlamda, Bakdrköy Belediyesi bize destek oluyor, saU olsunlar. ÖUretmenimiz belediye personeli, aWevinden yemeUimizi gönderiyorlar, gideceUimiz yerlere araç konusunda asla sdkdntd çekmiyoruz, mekandmdz belediyeye ait. Tabii cüzi de olsa kirasdnd ödüyoruz. Bu sebeple de biz Bakdrköy Belediyesi’ne ve Saydn KerimoUlu’na müteWekkiriz. Fakat tabii bunlar yeterli olmuyor. Mekandmdz küçük, derneUimiz çaldWmalard için çok elveriWli deUil. Bahçe içinde, çocuklardn toprakla temas edebileceUi bir yer olsun isterdik ama artdk Bakdrköy’de böyle bir yer de kalmadd. Daha farkld çaldWmalar da yapmak isterdik; fakat mevcudu ayakta tutmaya çaldWdyoruz Wu anda.

Eklemek istedi<iniz bir Hey var mU? -unu söylemek istiyorum; 28 ydlddr bu dernekte, 24 ydlddr da derneUin aynd adresinde eUitim veriyoruz ama hala burada böyle bir dernek olduUu bilinmiyor. Görmek isteyen göz görür. ?nsanlar gelip, görüp, en azdndan bir çocuUa dokunsalar yeter. Burada ailelerle sohbet etseler; ailelerin gerçekten bir baWkasdndn desteUine ihtiyacd var. Biz burada birbirimizi tamamldyoruz, o konuda bir sdkdntd yok ama diUer insanlardan destek bekleniyor.

Ö. Faruk MAK4NA


14 DeUerli okurlar, Sevgili BakdrkĂśylĂźler, Bir ayldk bir aradan sonra gazetede bana ayrdlan kĂśWede siz deUerli okurlar ile birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. DeUerli okurlar, Ăźlkemizin geleceUi ve gßçlĂź bir TĂźrkiye yolunda Ăśnemli bir referandum sonrasdnda halkdmdzdn takdiri ile çdkan karar bizim için çok Ăśnemli ve kutsalddr. Ă&#x153;lkemize ve milletimizi yeni dĂśnemin haydrld olmasdnd dilerim. GerçekleWen halk oylamasdndn Ăźlkemize ve Ăźlkemiz 2019 ve 2023 hedeflerine ciddi katkdlar saUlayacaUdndan hiçbir endiWem yok ve inancdm tamddr. Fakat gel gelelim yaWamdmdzd sĂźrdĂźrdĂźUĂźmĂźz ilçemizin bu hedeflere ulaWmak ve ilçemizde yaWayan vatandaWlardmdzdn yaWamdna konfor katacak, yaWam kalitesini yĂźkseltecek hiçbir çaldWmandn olmaddUdnd gĂśrmek de beni Ăźzmektedir. Sevgili BakdrkĂśylĂź dostlar, seçim çaldWmalardnd bitiren deUerli yĂśneticilerimizin artdk kendilerine dĂśnmeleri ve vatandaWlard sokaUa çdkmaya yĂśnlendireceklerine vatandaWlard yaptdklard projeleri tandtmaya davet etmeleri gerektiUine inandyorum. Keza 2019 seçimlerine çok az bir sĂźre kala 2014â&#x20AC;&#x2122;te verilen seçim vaatlerinin hiç biri gerçekleWmedi. Benim zaten bunlardn yapdlacaUdna inancdm yoktu fakat belki bir ihtimal yĂźzde yetmiW oy aldnan bir ilçede vatandaWa karWd bir utanma içgĂźdĂźsĂź ile hareket edilip en azdndan bir tanesini yaparlar md diye dĂźWĂźnmĂźWtĂźm. Nerede; yok. Aynd terane. Biz buraya boW ceket koysak aldrdz dĂźWĂźncesi hala devam etmekte ve ideolojik siyasete devam, aUlamaya devam, BĂźyĂźkWehir Belediyesiâ&#x20AC;&#x2122;ne çamura devam, hĂźkĂźmete atdp tutmaya devam, iW yapmamaya devam. Devam edin beyler, harikasdndz. AtakĂśyâ&#x20AC;&#x2122;de blok yĂśneticileri sizlerin andtdnd dikecek, merak etmeyin. -imdiden blok Ăśnlerine, kapdlara sizlere methiyeler dĂźzerek afiWler asmaktalar, siz biraz daha gayret ederseniz heykeliniz yolda, geliyor. BahsettiUim siteler dĂśrt bir tarafd demir paneller ile çevrilmiW (kurtardlmdW alan) içeride sizin yapacaUdndz iki çiçek bĂścek ve bir ideolojik konuWma, bir tandddk site yĂśneticisi size site ĂśnĂźnde methiyeler dĂźzmeye yeter. DeUerli yĂśneticilerimiz, 5393 saydld Belediye Kanunuâ&#x20AC;&#x2122;nda Ăśzel mĂźlkiyet diye adlanddrdlan bu tĂźr yerlere siz belediye olarak hiçbir Wekilde bir çaldWma yapamayacaUdndzd bilmeniz gerekli,

MUHALEFET GĂ&#x2013;ZĂ&#x153;YLE

Mehmet Emin ERTEKN

â&#x20AC;&#x153;BENOM GĂ&#x153;ZEL OLĂ&#x2021;EMâ&#x20AC;? bilmiyor iseniz lĂźtfen yasaya bakdn. Oldu da bu alanlardn Ăśzel mĂźlkiyet olmaddUdnd, kamu aland olduUunu sĂśyler iseniz bu durumda da o alanlardn ĂśnĂźndeki demir bariyerleri kalddrtdp tĂźm vatandaWlardn kullandmdna açmak durumundasdndz. Tahmin ediyorum bu konu ile alakald duyarld meclis Ăźyeleri soru Ăśnergeleri ile sizden cevap isterler. Siz de anlatdrsdndz; fakat bunu sokaklard araçlardan girilemeyen, deprem hasarld evlerde, bodrum katlardna kanalizasyon sulard ile dolan diUer mahallelerimize nasdl anlatacaksdndz, çok merak ediyorum. BakdrkĂśy tek bir mahalleden ibaret deUildir, hizmet tĂźm vatandaWlara eWit yapdlmaldddr. TAB?? H?ZMET VARSA. DeUerli dostlar, belediye yĂśneticilerimizin hakkdnd da yememek gerekir, BakdrkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;deki eski yeni tĂźm kalddrdmlardn taWlard yeni baWtan deUiWmekte. Bu konuda da bir yardWma yapdlsa tahmin ediyorum en çok kalddrdm taWd deUiWtiren belediye ĂśdĂźlĂź BakdrkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;e verilir. DoUal olarak iW yapdyormuW gibi gĂśrĂźnmek de bir faaliyettir. KeWke bunu faaliyet raporunuza biz bu kadar kalddrdm yaptdk diye yazsayddndz. Bu kalddrdm taWlardndn sizden birkaç ydl Ăśnceki yĂśnetim tarafdndan hangi tarihte yapdlddUdnd da

yazsayddndz. Bir de benim tavsiyem, metraj fazla olsun mĂźteahhit fazla para kazansdn diye caddeleri geçit vermeyen, kalddrdmlard geniWlettiUiniz yerlerde her gĂźn yaWanan kazalardn resimlerini koysayddndz da, ĂśdĂźlĂźnĂźz tam olsaydd. YaklaWdk beW ay (27 Kasdm 2016) Ăśnce genel baWkandndzdn temelini attdUd belediye binasd nerde bilen yok, yapdlacak md bilen yok; fakat siz maWallah hiç boW durmamdWsdndz, mĂźteahhitte hiç iW yapmadan 15 milyon (eski para ile 15 trilyon) lirayd ĂśdemiWsiniz. Bu iWin toplam ihale bedeli ise 33 milyon lira; yani bu durumda binandn en azdndan kaba inWaatdndn bitmesi gerekli deUil mi sizce? DeUerli yĂśneticiler, aydptdr yahu daha henĂźz ortada olmayan bir iW için bu parayd siz nasdl Ăśdersiniz? DeUerli okurlar bir anekdot daha vermek isterim; kĂźtĂźphane diye yapdlan Osmaniye ?skender IUddr Parkd bu gĂźnlerde gideniniz oldu mu bilmem, çok gĂźzel bir çay bahçesine dĂśnĂźWmĂźW, haydrld olsun. Peki, ydllardn Osmaniye ?stiklal Sporâ&#x20AC;&#x2122;u nerede? Ydkdldd, ne olacak? Bilen yok. Saydn yĂśneticilerimize tahmin ederim ki bir ĂśdĂźl de AtakĂśy halkd tarafdndan AtakĂśy Garden için verilir. Ne de olsa AtakĂśyâ&#x20AC;&#x2122;ĂźmĂźz yeWil alana kondurulmuW gĂźzel bir kafe â&#x20AC;&#x201C; restorana daha kavuWtu. GeçmiW ydllarda ydkdldp yeniden yapdlacak AtakĂśyâ&#x20AC;&#x2122;deki bir okulun yĂźksekliUine karWd gelen duyarld vatandaWlar, plaket yetmez, AtakĂśy Garden için yollard sĂźslemeniz ve Saydn BaWkanâ&#x20AC;&#x2122;a açdldW yaptdrmandz lazdm. DeUerli okurlar BakdrkĂśy Belediyesiâ&#x20AC;&#x2122;nin 2016 ydld bĂźtçesi HARCAMA gideri toplamd 314.000.000 (eski para ile 314 trilyon) lira. Bu para nereye harcandd bilen yok, tutarld cevap veren yok. Hasdld para yok. Nerde bu devlet, nerde bu millet... Umardm Botanik Parkâ&#x20AC;&#x2122;a gidip burada darmadaUdn olan dinozor ve diUer objeleri gĂśrdĂźUĂźnĂźzde hak vereceksiniz. Buradan Wunu da belirtmek isterim ki, Saydn AteW Ă&#x153;nal Erzen Botanik Parkâ&#x20AC;&#x2122;d yaptdUdnda ben de meclis Ăźyesiydim ve olumlu olarak katkd saUlamdWtdk. -imdilerde Saydn BaWkandm sakdn gitmeyin, çßnkĂź sizin yaptdUdndz projeden ortada eser yok. DeUerli okurlar, Sevgili BakdrkĂśylĂźler; Amacdm kimseyi yermek deUil, gĂźzeli bulup yaptdrmak. Hepinize saygd ve sevgilerimi sunuyorum. emin.ertekin@hotmail.com

Turizm GĂźvenlii MĂźdĂźrĂź Murat Ă&#x2021;ET4NER aç klad

AYNI UYGULAMA BAKIRKĂ&#x2013;Yâ&#x20AC;&#x2122;DE BA)LATILACAK MNLYON TA4I Projeye addnd veren â&#x20AC;&#x2DC;Milyon TaWdâ&#x20AC;&#x2122; Bizans DĂśnemi'nde Antik Roma yollardndn baWlangdcd saydlan bir mermerdir. Ayasofyaâ&#x20AC;&#x2122;ndn karWdsdnda yer alan bu mermer taW, dĂźnyandn merkezi olarak da kabul ediliyordu. Kentin dĂźnyadaki diUer Wehirlere olan mesafesi buraya gĂśre belirleniyordu. Turizm GĂźvenliUi MĂźdĂźrĂź Murat Ă&#x2021;ET?NER, gazetemize yaptdUd açdklamada, â&#x20AC;&#x153;Milyon TaWd Huzur ?stanbul Turizm GĂźvenliUi Projesiâ&#x20AC;?nin BakdrkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;de de baWlatdlacaUdnd açdkladd.

?stanbul Emniyet MĂźdĂźrlĂźUĂź, ?stanbulâ&#x20AC;&#x2122;a gelen turistlerin gĂźvenliUini saUlamak amacdyla yeni bir proje geliWtirdi. â&#x20AC;&#x153;Milyon TaWd Huzur ?stanbul Turizm GĂźvenliUi Projesiâ&#x20AC;? ismi verilen proje kapsamdnda turuncu â&#x20AC;&#x201C; siyah Ăźniformald, ?ngilizce bilen ve Wimdiden saydsd 100â&#x20AC;&#x2122;e yaklaWan polis memurlard 7/24 turistlerin gĂźvenliUini saUlamak için çaldWacak. Proje tandtdm toplantdsdnda konuWan ?stanbul Emniyet MĂźdĂźrĂź Mustafa Ă&#x2021;aldWkan, turistlerin yaWam, eUlence, aldWveriW alanlardnda denetimin arttdrdlacaUd sinyalini verdi ve Wunlard sĂśyledi: â&#x20AC;&#x153;Turistlerin mal ve can gĂźvenliUini en Ăźst seviyede saUlamaldydz. Yeni proje ile ilimizi gezmeye gelen turistlerin sorunlardna andnda mĂźdahale edecektir. Turistlerin ulaWdm, aldWveriW ve eUlence alanlardnda denetim arttdrdlacaktdr. Kendilerine rehberlik hizmeti verilecek.â&#x20AC;? Projenin bĂźtĂźn emniyet birimleriyle koordineli olarak yĂźrĂźtĂźleceUini belirten Ă&#x2021;aldWkan, havalimanlardnda da tandtdm broWĂźrĂź daUdtdlacaUdnd sĂśyledi. Ginger, motorize, araçld ve yaya olarak gĂśrev yapacak Turizm Polisleri, turistik alanlarda yaWanan kaydp, hdrsdzldk, yankesicilik gibi olaylara doUrudan mĂźdahale edecek. Bunun yand sdra, turistlerin taksi kullandrken maruz kalddUd yĂźksek fiyat ve benzeri dolanddrdcdldklardn ĂśnĂźne geçmek için faaliyetlerini sĂźrdĂźrecek.


15

BakUrköy’ün simgelerinden biri daha birilerine peHkeH çekilmek üzere

YEHOMAHALLE’DEKO TA/ MEKTEP BOR VAKFA MI VEROLOYOR? Bakdrköy her Weyini kaybediyor. Pek çok konuda olduUu gibi birileri Bakdrköylülerin faydalanmasd gereken her Weyi ellerinden aldp birilerine adeta peWkeW çekiyor. TaW Mektep Bakdrköy’ün simgelerinden birisi; 1864 ydldnda Paris'ten gelen -ehircilik Uzmand Kont Alleon tarafdndan ?stanbul'da yaz aylardnda oturmak için yaptdrdldd. Marsilya kiremit ve tuUlalardyla 1865 ydldnda inWa edilmeye baWlanan yapd, 1874 ydldnda tamamlandd. 1894 ydldnda ?stanbul'da meydana gelen depreme kadar burada oturan Kont Alleon, binayd 1898 ydldnda Preveze Mutasarrufu Ali Rdza PaWa'ya sattd. 1900 ydldnda Maarif nezaretine devredilen yapd okula dönüWtürüldü ve günümüze kadar “TaW Mektep” addyla çeWitli derecelerde eUitim hizmeti sundu. Cumhuriyet döneminde de okul olarak hizmet vermeye devam eden ve halk arasdnda TaW Mektep olarak adlanddrdlan yapd, ayrdca ?lköUretim MüdürlüUü, Bakdrköy 1. Mektebi, Bakdrköy Merkez ?lkokulu isimlerini de aldd. 2004 - 2005 öUretim ydldndan beri tadilat nedeniyle hizmet vermeyen okul, Mayds 2009’da çdkan yangdnda tamamen kullandlamaz hale gelmiWti. GerçekleWtirilen restorasyon çaldWmalard sonrasdnda yapd hiçbir kurum tarafdndan deUerlendirilmedi. Gazetemiz TaW Mektep ile ilgili Bakdrköy ?lçe Milli EUitim Müdürü Emrullah Ayddn ile gerçekleWtirilen bir röportajd 2015 Ocak saydmdzda yaydnlamdWtd. Önce o röportajd okuyaldm... BakUrköy Nlçe Milli E<itim Müdürü Emrullah AydUn açUkladU;

KÜLTÜR MERKEZN OLUYOR

Bakdrköy ?lçe Milli EUitim Müdürü Emrullah Ayddn, Yenimahalle’de bulunan ve 140 ydlldk mazisi olan tarihi TaW Mektep’in (Bakdrköy ?lkokulu), Kültür ve Sanat Merkezi olacaUdnd söyledi. Gazetemizin sorulardnd yandtlayan Ayddn, TaW Mektep’in yeniden okul olmasdndn mümkün olmaddUdnd belirterek, “Mühendisler, ‘taWdydcd kolonlard ve ana kiriWleri ahWap olan tarihi binalardn zemin katd haricindeki katlardn yatdld saUldk hizmeti, huzurevi, anaokulu, ilkokul olarak kullandlmasd mümkün deUildir’ diye rapor verdi. Bu nedenle burayd Bakdrköy’deki öUrencilerin ve öUretmenlerin buluWma noktasd haline getireceUiz. Burasdnd kültür ve sanat merkezi yapacaUdz.” dedi. SayUn AydUn, TaH Mektep’teki son durum nedir? TaH Mektep ne olacak? TaW okul bizim için de ciddi önem arz eden bir okulumuz. Malum 2009 ydldndaki yangdndan sonra ?l Özel ?daresi tarafdndan asldna uygun Wekilde restore edilirken mühendisler tarafdndan ortaya konan “TaWdydcd kolonlard ve ana kiriWleri ahWap

olan tarihi binalardn zemin katd haricindeki katlardn yatdld saUldk hizmeti, huzurevi, anaokulu, ilkokul olarak kullandlmasd mümkün deUildir’ raporu var. Mühendislerin verdiUi teknik raporlardn üzerine kimsenin bir Wey deme Wansd yok. Bu rapordan sonra asldnda burandn tekrar okul olmasdnd tartdWmak bile doUru deUil. Ama böylesine güzel bir mekanda böylesine tarihi bir dokuyu da biz kaybetmek istemiyoruz. Bundan dolayd da arkadaWlardmdzla ne olabilir diye oturduk, konuWtuk. Milli EUitim’in kültürel faaliyetlerinin, sosyal aktivitelerinin yapdlddUd bir yer olabilir

oraya taWdyacaUdm. Onun binasdna da SaUldk Meslek Lisesi’ni taWdyacaUdm. Okul olmamasd düWüncesi bizden kaynaklanmdyor. KeWke bize 2 bina daha okul olarak tahsis edilse. SayUn AydUn, Yenimahalle’nin okul sorunu nasUl çözülecek? -u anda Yenimahalle’de taWdnan bir askerlik Wubesi binasd var. Bence tüm Bakdrköy kamuoyu bir baskd kurarak burandn okul olmasdnd saUlamaldydz. Kaymakamdyla, bizle, muhtardmdzla, vatandaWlardmdzla, basdnmdzla burandn üstüne gitmeliyiz. Ayrdca, Ataköy 5. Kdsdm’da bulunan Ziraat Bankasd’ndn kreW olarak kullanddUd, Wu anda ise arWiv olarak kullanddUd binayd okul olmasd için istedik. Ama henüz hiçbir cevap gelmedi. Orasdnd da Güzel Sanatlar Lisesi yapabiliriz. Çok da güzel olur. Ama henüz bankadan bir cevap gelmedi. Bakdrköy’de okul eksiUimiz var. Bu eksikleri kapatmak için çaldWdyoruz.

B6LMECE G6B6

görüWü çdktd, böyle bir Weye karar verdik. Türkiye’de bir ilk olacak, örnek olacak. Biz bunu da tarihi dokuya zarar vermeden, asldna uygun bir Wekilde nasdl kullandldr diye özel bir üniversitemizin Mimarldk Fakültesi Dekandyla irtibata geçtik. Projeyi verdik. -imdi onlar da buna göre fikir öne sürecekler, planlamayd yapacaklar. Bu doUrultuda biz de eUitim addna güzel bir çaldWma yapacaUdz. Çocuklardmdzdn resimlerinin sergilendiUi, müzik çaldWmalard yaptdUd, öUretmenlerin bir araya geldiUi, zümre toplantdlardnd yaptdUd bir yer olacak. ÖUrenciler, öUretmenler bu merkezde bir araya gelecekler. Sohbet edecekler, çaylardnd içecekler. Ve aralardnda bir kaynaWma olacak. Bu merkez, Bakdrköy’deki öUrencilerin ve öUretmenlerin buluWma noktasd olacak. SayUn AydUn, mühendislerin raporlarUna ra<men vatandaHlar, ‘140 yUldUr okul olarak kullanabiliyordu da, Himdi ne oldu?’ diyorlar? Bu okulun son 15 - 20 ydldnda çok büyük sorunlard vardd. TaW Mektep’in o zamanki müdürleri de bana bu sdkdntdlard anlattd. Öncelikle Wunu söyleyeyim. Bakdrköy’de okula ihtiyacdmdz var. Bakdrköy’de yeni okullardn olmasdnd, TaW Mektep’in okul olmasdnd en çok ben isterim. Çünkü bizim SaUldk Meslek Lise’miz hala bir baWka okulda misafir. TaW Mektep’i, okul olarak açabilsem Bakdrköy ?lkokulu’nu

TaW Mektep, Milli EUitim BakanldUd’na aitti. Sonra Vakdflar Genel MüdürlüUü burasd bana ait dedi. 2010 ydldnda yargdya gidildi. 2014 ydldnda Vakdflar Genel MüdürlüUü davayd kazandyor ve mülkiyeti Vakdflar Genel MüdürlüUü’ne geçiyor. Burasd madem okul olmuyor Wu an Milli EUitimde kalsdn denmiW. Milli EUitim de o zaman biz burasdnd Kültür Merkezi yapaldm diyor. TaW Mektep, Milli EUitim’e ait, Halk EUitim Merkezi’ne baUld olarak bir sergi, müzik merkezine dönüWtürülme karard aldndyor. ?ç dekorasyona baWlandyor. Bu kez birileri müdahale ediyor. Diyorlar ki, ''Biz TaW Mektep’i tahsis ettik''. Okulda yapdlan yenileme çaldWmalard durduruluyor. Peki nereye ve kime tahsis yapmdWlar? Önce DdW ?Wleri BakanldUd’na verilmiW. Bir ara Bosna Hersek KonsolosluUu olacak söylentileri dolaWtd. Sonra DdW ?Wleri BakanldUd’yla herhalde anlaWamaddlar. Bir süre sonra ikinci kez DdW iWleri BakanldUd’na tahsis yapdlddUdnd söylediler. Bu sefer de Vakdflar Genel MüdürlüUü’ne ait iki özel üniversite; Fatih Sultan Mehmet ve Bezm-i Alem’den birinin yönetim merkezi olacaUd söylendi. Onlardan da ses çdkmadd. -imdi de TÜRGEV Vakfd tarafdndan kurulan ?bn-i Haldun Üniversitesi’ne tahsis edildiUini duyuyoruz; TÜRGEV Vakfd’ndn Yönetim Kurulu üyeleri arasdnda Bilal ErdoUan ve Esra Albayrak bulunuyor. Tabii bunlar duyum, elimizde bilgi, belge hiçbir Wey yok. GörüWtüUümüz yetkililer de ser verip sdr vermiyorlar. Fakat bu arada da baWka kiWilerin de buraya talip olduklardnd, istediklerini biliyoruz. ?Wte böyle tarihi ile Bakdrköy’e mal olmuW tarihi binamdzdn Bakdrköylülerin elinden aldnmasd için yoUun bir çaba var. Bir deUerimiz daha elimizden aldnmak üzere...

YE/OLKÖY SPOR LOG ATLADI Süper Amatör Lig Klasman Grubu’nu birincilikle bitiren YeWilköy Spor, Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükseldi. GeçtiUimiz ay ?stanbul BüyükWehir Belediyesi BayrampaWa Stadd’nda Irmakspor’la karWdlaWan sard yeWilliler rakibini 2 – 0 yenerek lig atlamaya hak kazandd. GeçtiUimiz ydl da oldukça baWardld bir performans gösterse de son anda BAL’a yükselme Wansdnd kaybeden takdma lig atlatan golleri Muhammet Çetin ve Eyüp YanmdW attd.


18

ZÜLKANÝ SÝRMEN ÇNFTE VATANDA4LIK... Türkiye’den zamanla yurt ddWdna gidip oralarda çaldWarak hayatdnd idame eden yurttaWlardmdz, Türkiye’deki referandumda oy kullanddlar. ÇoUu zaman tatillerini Türkiye’de geçiren vatandaWlardmdz, Türkiye’deki olanlard, bitenleri görmeden, duymadan benim yaWam tarzdma etki etme hakkd olmamasd gerekir. Zaten bu konuda profesörlerimiz aynd görüWte, Avrupa ülkeleri ve diUer ülkelerde bu konuda Hükümet görüWlerini ortaya koydu. Ya Türk VatandaWd olacaksdn ya da yaWaddUdn ülkenin vatandaWd olacaksdn dediler. Bence çok doUru bir karar. Zaman gösterecek ki bu Türk vatandaWlardmdzdn çoUu Türk vatandaWldUdndan çdkdp yaWaddklard ülkenin vatandaWd olacaklarddr. Bakdp göreceUiz. Türkiye’de olanlard Avrupa ve dünya ülkeleri izliyor, gün geçtikçe Türkiye yalndzlaWdyor. KomWulardmdz bize yüzünü öteye çeviriyor. Avrupa’yla ipler koptu, kopacak. Büyüklerimiz bize her zaman Wunu söylemiWtir. Kdrdlacaksan kdrdl düW ama sakdn eUilme diye. Hak, hukuk aramak artdk zor. Her vatandaW iradesini sanddUa yansdttd. Fakat seçim kurulunun almdW olduUu kararla iradeler sanddk ddWdnda kaldd. Bundan sonra ne olacak? Her zamanki gibi ekonomi çok kötü durumda, ekonomiye ivme kazanddrmalard gerekiyor. Vergi yapdlanddrmalardndan da bir Wey çdkmadd. Çünkü vatandaW para kazanamdyor ki taksidini ödesin. Her neyse, zor günlerden geçiyoruz fakat daha da zor günler bizi bekliyor. Her Wey gönlünüzce olsun.

?TÜ’de 1954 Mezunu ?nWaat Yüksek arkadaWlardnd çok memnun ve mutlu Mühendisleri’inin sdndf toplantdsdna, etti. Seni ilelebet unutmayacaUdz.” babam dünyasdnd deUiWtiUi için Haldun Dinçman: “ArkadaWdm Attila, katdlamaddUdndan, ailemiz addna en bugün 25 Nisan 2017, doUduUun taribüyük kdzd olarak ben katdlmaya özen hi ydldönümünde seni anddk. Bu vesigösteririm. Neden, biliyor musunuz? O leyle büyük kdzdndn hatdralardnd dintoplantdlara gidiWlerde hep geçmiWin ledik. Seni unutmayacaUdz.” WimdileWmekte olduUu anlar yaWardm. Lütfü Örgücü: “Sevgili arkadaWdm Atti?TÜ Maçka YerleWkesi’nin kapdsdndan la, bugün arkadaWlardmdzla seni anddk. bahçeye addm attdUdm andan baWlar Yasemin’in baWardlarla dolu yüreUimin kdpdr kdpdr etmesi... Huzur çaldWmalardnd iftiharla dinledik. Rahmeve mutluluk duyardm. Arddndan tle seni andyoruz.” babamdn buradan mezun olmasdndn Lütfü Eldem: “Kdymetli arkadaWdm meryarattdUd gurur... hum Attila Bayer’in deUerli büyük kdzd ?TÜ Maçka Sosyal Tesisleri binasdndn Yasemin Bayer’i takdir ve gdpta ile merdivenlerinden çdkdp salona tandddm. BaWardlardndn devamdnd dilgirdiUimde hafiften bir heyecan erken Attila kardeWime ve kdymetli duyardm. Çünkü arkadaWlardnd merhume Sevim kardeWimize rahgördüUümde, babamdn üniversite metler dilerim.” ydllardnd hayal ederim... Ve sonra o Ergun ÇaUlar: “Sevgili Yasemin, dönemin insanlardna özgü ciddi, bugün bana pek müstesna bir gün düzgün, kendinden emin, vakur hediye ettin. Ataköy’de rahmetli duruWlard hep hoWuma gider; tdpkd Sevim’ler, babacdUdn Attila ve Babamda da gördüUüm gibi... çocuklardmdz olarak Saba, Fehmi, ArkadaWlardndan bir çoUu bizim Sevinç ve siz kardeWler gözümün BabamJn Do/um Gününde 6TÜ’de önünden film Weridi gibi aktd. çocukluUumuzu, bale ve piyano derslerine gidiWimizi, bale resitallerC Blok’ta ve terasdnda sevgili Attila Arkada+larJyla O’nu AndJk... imizi, meslek sahibi olmamdzd, ile sohbetlerim, Wakalard ve bugün ( 25 Nisan 2017 ) evlenmemizi, hatta torunlardmdzd gerek babacdUdn ve gerekse BelleUimde her Wey bugünkü gibi. bile gayet iyi bilirler. Hep paylaWdlmdW anneciUinin hatdralard kalbimi acdtarak ortak heyecanlar, sevgiler, sevinçler ve YaWaddUdm zaman ve çevre, geçmiWe gözümden aktd gitti. Ne mutlu senin dWdk tutarken yaWananlard yeniden ne yazdk ki, çok sevgili Anne ve gibi bir iddiald ve milliyetçi kdzlard var. yaWamandn olanaksdzldUd md insand Babamdz’dn dünyasdnd deUiWtiUinde Hepinizin hatdrasd benim için ölçüleçaresiz ve güçsüz bdrakdp, hem mutlu yaWanmdW hüzünler... mez deUerdedir. Mekanlard cennet hem de mutsuz kdlan? Bu ay düzenlenen toplantd 25 Nisan’ olsun.” da oldu. Babamdn doUum günüydü. Bu Rüçhan Göksel: Sevgili Attila’ya çok nedenle O’nu hep birlikte büyük bir ama çok deUer veriyorum. Çünkü sevgiyle anarken arkadaWlard da yakdn arkadaWldUdmdzdn yandnda benim babamla ilgili andlardnd dile getirdiler. 1954 ydldnda ?TÜ ?nWaat Fakültesi’ni Ben de babamla yaWaddUdmdz güzel bitirmeme kendisi yarddmcd oldu. Son anlardan söz ederken barkovizyonda sdndfta Betonarme dersimizde bitirme yaWamdndan fotoUraflar sundum. sdnavlardna girememe ihtimalimiz 2007 ydldnda Ataköy Gazetesi’nde doUdu. Kendisi de aynd durumdaymdW. yaydmlanmdW olan “Babalar ve Kdzlard” Betonarme Kürsüsü’ne giderek bir adld köWe yazdmdan aldntdlar yaparak sdnav daha yapdlmasdnd saUladd. O konuWmamd sürdürdüm. sdnavda baWard göstererek bitirme Ancak annesini ve babasdnd çok çok “O benim Babam’dd, çok sevdiUim, sdnavlardna katdlma hakkdnd elde ettik. uzaklara gönderenler anlayabilir, sayddUdm, yakdWdkld ve otoriter babam. Bu nedenle Attila’ndn benim geride kalan ötekiler bu sevgi ?lk kdzdyddm; yani dört kdzdndan birinyaWamdmda çok özel bir yeri varddr. yokluUunun eksikliUini algdlamakta cisi, en büyüUü. Hep içim titrerdi, her Kendisini rahmetle andyorum. YattdUd yetersiz kaldr. Anne ve baba soluUu Weyini, her Weyini dikkatle izlerdim. BeW yer dWdklarla dolsun.” yaWdndayken annem, babam, kardeWim eksildiUinde çevrendekilere bakdp Toplantdya katdlan herkese teWekkür asldnda yaWamd sana sunanlardn seni ve ben vapurla ?zmir’e gittik. Kordon’ederken, babamdn bizi çok çok uzakdan faytona binip doUru ?zmir Fuard’na ne kadar da iyi ve güçlü lardan gülümseyerek izlediUini yetiWtirdiklerini anladdUdnda, daha da yollanddk. FotoUraflar çekti kah düWündüm. Azerbaycanld yazar Anar’dn çok özlersin. EriWilmeyen annem, kah babam. Ve fuarda kaddn anne ve babasdnd yitirmesinin uzakldklardaki sevgiler... “* heykelin üstüne oturarak poz veren arddndan yazddUd “Sizsiz” romandndaki Babam, “Benim Kahramandm”dd. babamdn fotoUrafdnd annem tam çekeson cümleleri geldi akldma: DoUru, düzgün, dürüst, güvenilir cekken aUlamaya baWladdm. Haydr, “Elveda diyemiyorum onlara. kiWiliUiyle hep örnek oldu. Ve ben ona babam o kaddndn kucaUdna oturamaz -imdilik –diyorum, görüWene kadar,hep hayran oldum. Bugün de zaman diye. Ne komik! DüWünüyorum da, taW diyorum. zaman karWdlaWtdUdm olaylar karWdsdnda bir heykelden kdskanacak kadar çok Güle güle - diyorum. O olsaydd, nasdl davrandrdd diye seviyordum babamd. Benimkisi farkld SaU olun, diyorum. düWünerek karar veririm. bir sevgiydi. Onlard çok severdim ama SaU olun ki, varddndz. KonuWmamdn bitiminde toplantdda asla gösteremezdim. SaU olun ki, varsdndz. ...Giderek hdzlanan yaWamda ydlddz gibi bulunan babamdn arkadaWlardna SaU olun ki, her zaman bizimle verdiUim deftere babamla ilgili birkaç kaydveren anlardan düWler müzesine kalacaksdndz.” cümle yazmalardnd rica ettim. girip dolaWmak... Müzeler hep geçmiW Ben de bu düWünceye büyük bir içtenDeftere yazdlanlardan aldntdlar yaparak likle katdldyorum. yaWama döndürür ya insand; Wimdiyle sizlerle paylaWmak istedim: geçmiW kardWarak yaWaddUdmdz yerle Sevgili AnneciUim ve BabacdUdm, Semra - Nurhan Motugan: “Sevgili gök arasdnda yumuWak bir meltem “SaU olun, diyorum. Attila KardeWim, andlardmdz çok uzakesintisi gibi sarar benliUimizi, sözcükSaU olun ki, varddndz, larda kaldd ama sevgili kdzdm bu lerle görür yaWardz ya, iWte öyle bir SaU olun ki, varsdndz, doUum gününde onlard o kadar güzel Wey... Arkasdndan koWtuUumuz geçmiW, SaU olun ki, her zaman bizimle canlanddrdd ki... Bizleri duyuyorsan, gelecekte son bulurken, onlar yeniden kalacaksdndz !”** * mutlu olacaksdn. Sevgiler.” Yasemin Bayer, Ataköy Gazetesi, stanyaWandr. SararmdW hüzünlü yapraklar -enol Utku: “Sevgili Attila, seni bul, Ekim 2007, Say8:164 , Sayfa:16 sevinçli rüzgarlarla savrulurken ** Anar: Sizsiz, Gençlik Ne1riyyat8, Bak8, yaWamdan, yaUmur yaUar... Islandr tüm anmak, bilhassa kdzdndn nefis konuWmasd arddnda bütün sdndf 1992 andlar... Yitirilen anlar... Sevgilerimiz...

Yasemin BAYER

Medya takip ajans3 PRNet, Emniyet Genel Müdürlü&ü verilerini derleyerek Türkiye’nin trafik kazas3 bilançosunu ç3kard3. PRNet’in derledi&i verilere göre Türkiye’de geçti&imiz y3l 413 bin 169 trafik kazas3 gerçekle'ti. Gerçekle'en trafik kazalar3nda toplamda 7 bin 300 ki'i ya'am3n3 yitirirken 303 bin ki'i de yaraland3. Son on y3l3n ac3 tablosu ise 'öyle...

önceli&ine uymama, dönü' kurallar3na uymama, 'erit ve k3rm3z3 3'3k ihlali gibi alt ba'l3klar3n ç3kt3&3 belirtildi. Medyaya yans3yan haber içeriklerinin analizinin ç3kar3ld3&3 ara't3rmada trafik kazalar3ndaki yaralanmalar 30 bin 894 habere konu olurken ölümlü kazalar hakk3nda 15 632 haberin yap3ld3&3 belirtildi. En çok kazan3n ya'and3&3 iller ise tahmin edildi&i gibi stanbul ve Ankara oldu.

O/TE TÜRKOYE’NON TRAFOK BOLANÇOSU Türkiye’de meydana gelen trafik kazalar3n3n 10 y3ll3k tablosu incelendi&inde, durumun oldukça ciddi oldu&u görünüyor. Türkiye genelinde son 10 y3lda gerçekle'en ölümlü ve yaralanmal3 trafik kazalar3n3n yüzde 88’i sürücü, yüzde 12’si ise yaya kusurlar3ndan kaynakland3. Sürücü hatalar3 detayl3 incelendi&inde h3z, geçi'


19

BAKIRKÖY’DE NELER OLUYOR 1

YUNUS EMRE’N6N BAHÇES6NE ÖNCE BETON DÖKÜLDÜ, SONRA SÖKÜLDÜ Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nin ön kdsmdnda bulunan bahçeye koyulan baz istasyonuna Ataköylülerin tepkisi daha geçmeden, içerisinde tarihi bir sakdz aUacdndn da bulunduUu bahçenin içine beton dökülerek bir organizasyon aland yapdlmaya baWlandd. Kdr DüUünü aland olarak kullanmak üzere yapdlddUd iddia edilen bu yerle ilgili resmi bir açdklama yapdlmazken, gelen yoUun tepkiler üzerine bir hafta sonrasdnda, yapdmd henüz tamamlanmadan ydkdlmasd Ataköylülerin kafasdnd kardWtdrdd. Konuyla ilgili tepkisini dile getiren bir Bakdrköylü, “Yapboz tahtasd gibi oldu; önce yaptdlar, sonra kdrdp kalddrddlar. Buraya dökülen betonun da, gelen iWçinin de parasd bizim vergilerimizle ödeniyor.” diye konuWtu. EdindiUimiz bilgilere göre, beton alandn kalddrdlmasd sonrasdnda bahçe içerisi sadece çimlendirilerek, orijinal dokusuna kavuWturulacak.

2

5. KISIM’DA MUHTARLIK VE SALIK OCAI YANINA KAFE

Ataköy 5. Kdsdm’da muhtarldk ve saUldk ocaUd binasdndn yandnda bulunan, trafoya bitiWik çaldWmalard gören semt sakinleri, “Burada ne yapdldyor?” diye sordular. Biz de, söylenen yere gittiUimizde bir takdm kiWileri inWaat çaldWmalardnd yaparken gördük. ÇaldWanlara, “Burada ne yapdldyor?” diye sorduk. “Belediyeden ihale ile aldndd. Kafe olacak.” yandtdnd alddk. Yetkililerle yaptdUdmdz görüWmelerde “Bu ihale ne zaman yapdldd, kaç kiWi katdldd?” Weklindeki sorulardmdza, “Böyle bir ihaleden haberimiz yok.” yandtdnd alddk. Son görüWmelerimizde ise, “mühürlendi” cevabd ile karWdlaWtdk. Semt sakinlerinin yoUun tepkisi sürüyor. Bizler de kamuoyunu ayddnlatmamdz için yetkililerden bir açdklama bekliyoruz.

3 RESTORAN AÇILACAKMI) (!)

Nikah Salonu olarak inWa edildi ve açdldWd AteW Ünal Erzen tarafdndan yapdldd. Sonra Tardk Akan Konferans Salonu oldu. -imdi de fotoUrafta görülen yerde restoran yapdlacaUd söyleniyor. ?sminin açdklanmasdnd istemeyen bir yetkili, ihalenin yapdlddUdnd söylüyor ama yaptdUdmdz araWtdrmalarda, belediyenin internet sitesinde böyle bir ihaleye rastlanmdyor. ?hale yapdldd md, ne zaman yapdldd, ihaleyi kim kazandd belli deUil. Gazetemizi arayanlar, “?nWallah bu söylentiler doUru deUildir.” diyorlar. Yetkililerden kamuoyu addna açdklama bekliyoruz.

4

YAYA KALDIRIMI MI, OTOPARK MI?

Bakdrköy’de yapdlan uygulamalar insanlard çileden çdkardyor. Capacity AldWveriW Merkezi’nin sol karWdsdnda bulunan Ramada Hotel’in cadde tarafdndaki yaya kalddrdmd otopark olarak kullandldyor. Buraya park ettiUiniz zaman yandndza yaklaWan kiWi sizden otopark ücreti talep ediyor. Bu uygulama yasal ise, otopark olarak kullandlan bölüm yaya kalddrdmdndan ayrdlmaldddr ve insanlara saygddan, “otopark aland olduUunu belirten” bir de tabela asdlmaldddr. Yok, kamuya terk alan ise böyle bir uygulamaya yetkililer müdahale etmelidir. Böylece, sorunlar ortadan kalkmdW olur.


20

3 NNSAN 2017, PAZARTESN (ToplantG Süresi: 3 Dakika) Ekseriyetin bulunduUu tespit edilerek birleWim, Meclis 1. BaWkan Vekili Mahir Çelik tarafdndan açdldd. ?smail TaW, Muzaffer -ahin ve Emel TdUld’ndn izinli saydlmalardna oy birliUi ile karar verildi. Gündem okundu, gündemin 2. maddesi ile 3. maddesinin yerlerinin deUiWtirilmesi oylandd, oy birliUi ile kabul edildi. Meclis gündeminin deUiWtirilmiW hali oy birliUi ile kabul edildi. Gündem maddelerinin görüWülmesi neticesinde; Bakdrköy Belediyesi 2016 Mali Ydld Faaliyet Raporu ile ilgili görüWmelerin 07.04.2017 tarihinde yapdlmasd ve Mali Hizmetler MüdürlüUü baWldkld “Ödenek Aktardmd” hakkdndaki evrakdn Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliUi ile kabul edilerek, birleWim Meclis 1. BaWkan Vekili Mahir Çelik tarafdndan kapatdldd.

5 NNSAN 2017, ÇAR4AMBA (ToplantG Süresi: 40 Dakika) Ekseriyetin bulunduUu tespit edilerek birleWim, Meclis 2. BaWkan Vekili Selim Malgaz tarafdndan açdldd. Mahir Çelik, Yahya GöktaW, Kenan -ahin, Nurhan Çetinkaya, Süleyman Nadir Ataman ve Emel TdUld’ndn izinli saydlmalardna oy birliUi ile karar verildi. Geçen birleWime ait zabdt özeti okundu, oy

N4SAN 2017 BELEDÝYE MECLÝSÝ’NDE NELER GÖRÜÞÜLDÜ? birliUi ile kabul edildi. Gündem maddelerinin görüWülmesi neticesinde, ?mar ve -ehircilik MüdürlüUü baWldkld, 23.11.2016 tasdik tarihli, 389 ada 1 parsel ve kuzeyindeki tescil ddWd alana ait 1/1000 ölçekli uygulama imar pland tadilatdna ve 104 ada 18 parsele ait 13.05.2016 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Bakdrköy Merkez Demiryolu güneyine iliWkin revizyon imar pland deUiWikliUine itiraz hakkdndaki evrakdn ?mar ve Baydnddrldk Komisyonuna havalesine oy birliUiyle karar verildi. BirleWim, Meclis 2. BaWkan Vekili Selim Malgaz tarafdndan kapatdldd.

7 NNSAN 2017, CUMA (ToplantG Süresi: 1 Saat, 21 Dakika) Ekseriyetin bulunduUu tespit edilerek birleWim, Meclis 1. BaWkan Vekili Mahir Çelik tarafdndan açdldd. Geçen birleWime ait zabdt özeti okundu oy birliUiyle kabul edildi. 5393

saydld Belediye Kanunu’nun 22. Maddesi gereUi Denetim Komisyon Raporu okundu. Gündem maddelerinin görüWülmesi neticesinde, 5393 saydld yasandn 33. Maddesi gereUi encümen üyesi olarak 1 ydlldk süre için aday isimleri belirlendi yapdlan gizli seçimlerde kullandlan 31 adet oyun 26’War adedinin Hasan ÇaldW, Ali TürkoUlu ve Baki Gövtepe, 5 adedinin ?brahim KeleW olduUu tespit edilerek encümen üyeliUine Hasan ÇaldW, Ali TürkoUlu ve Baki Gövtepe’nin seçilmelerine karar verildi. 5393 saydld yasandn 24. Maddesi gereUi 1 ydl süre ile iktisat komisyonlardna iliWkin açdk oylamalar yapdlarak ?mar ve Baydnddrldk, Çevre ve SaUldk, Plan Bütçe, EUitim ve Kültür, UlaWdm ve Trafik, Alt Yapd, Hukuk, Engelliler, AB ve DdW ?liWkiler, Tarife, Basdn Yaydn ve Halkla ?liWkiler, Deprem ve DoUal Afet, Tüketiciyi Koruma, Kaddn Erkek Fdrsat EWitliUi, Harita, Sanat ve Turizm Komisyonlard için üye seçimleri gerçekleWtirildi. Multi 25 Emlak ve Multi 35 Emlak GeliWtirme Yatdrdm ?nWaat ve Ticaret A.-. Osmaniye Mahallesi, 73/3 pafta 1223 ada 6 parsel protokol tasdiki hakkdndaki Hukuk Komisyon raporunun oy birliUiyle, Ödenek aktardmd hakkdndaki Plan ve Bütçe Komisyon Raporu’nun ve Bakdrköy Belediyesi 2016 Faaliyet Raporu’nun 5 ret oya karWdn oy çokluUuyla kabulüne karar verildi. BirleWim Meclis 1. BaWkan Vekili Mahir Çelik tarafdndan kapatdldd.

Meclis oturumlarýnýn tamamýný gazetemizin

www.atakoygazete.com.tr sitesini ziyaret ederek okuyabilir ve sesli olarak dinleyebilirsiniz.

BALIK AVLANMA YASA I BA)LADI AMA 4BB BUNU DENETLEYECEK M4? 6BB Meclisi CHP Grubu Üyesi Dr. Ümit Yurdakul hazJrladJ/J ve sözlü olarak meclis toplantJsJnda okudu/u yazJlJ soru önergesinde 15 Nisan’da ba+layan balJk avlanma yasa/J ile ilgili hatJrlatmalarda bulunarak her seferinde yasa/a uyulmadJ/JnJn altJnJ çizdi ve Ba+kan Kadir Topba+’a 12 adet soru sordu: “BilindiUi gibi baldk avlama yasaUd 15 Nisan’da baWlaydp, 1 Eylül tarihinde sona ermektedir. Bu yasaklara raUmen Marmara Denizi’nde baldUdn çeWidinin ve miktardndn giderek azalddUd görülmektedir. Bu kapsamda sormak gerekirse; Marmara Denizi’nde baldUdn azalmasd ile ilgili ?BB nin hazdrladdUd bir rapor var mdddr? Bunun için bilimsel kuruluWlardan, baldk kooperatiflerinden ve konunun paydaWlardndan bilgi aldnmdW mdddr? Büyük gdrgdr teknelerinin, baldklardn henüz üreme aWamasdnda göç yolu olarak kullanddUd ?stanbul BoUazd’nda aUlardnd atmalard, baldk nesillerine zarar veriyor. Türkiye’deki baldkçdlar, geliWmiW ülkelerde uygulanan “Kota Sistemi” ve “Bölgesel Baldkçdldk” sistemlerine uyuyorlar md? Uymayanlara ne gibi yaptdrdmlar uygulandyor? BaldUdn azalmasdnda denizin kirliliUinin de etkisi varddr. Buna dayanarak ?BB'nin dip temizliUi ve analizini yapacak bir gemisi var mdddr? Baldkçdldk sektöründeki baWd boWluUun giderilmesi için, Marmara Denizi’ndeki baldk stokumuz ile ilgili bir veri var mdddr? Baldkçdlardn av güçleri, avladdUd baldk çeWitleri ve miktarlard doUru tespit edilebiliyor mu? Marmara Denizi’nde ve boUazlarda, hangi baldk türünden, ne kadar avlanma yapdlabilir? Baldkçd teknelerinin saydca bir sdndrd var mdddr? Avlanma zamanlard, av araçlard, baldk türleri ve boylardyla ilgili getirilen yasaklardn sürekli deUiWtirilmesi denetimde bir zorluk yaWatmdyor mu? Baldkçdlar istedikleri yerden baldk çdkarabilirler mi? Bunun denetimi nasdl yapdlmaktaddr? ?stanbul BoUazdnda tekneler, kaç metrede, ne kadar büyüklükte ve geniWlikte aU atabilirler? BaldUdn çoUalmasd için ?stanbul

BoUazdnd endüstriyel baldkçdldUa kapatmayd düWünüyor musunuz?”

BüyükWehir Belediye (?BB) Meclisi 2017 ydld Mart ayd Meclis toplantdlardnda BaUcdlar Belediyesi ve ?BB Meclisi CHP Grubu Üyesi Dr. Ümit Yurdakul ve Avedis Kevork Hilkat’dn imzalard ile Meclis BaWkanldUd’na sunulan, oy birliUi ile BaWkanldk Makamdna havale edilen önerge: NBB MECLNS BA4KANLII’NA, KONU: 15 Nisan’da baWlayacak baldk avlanma yasaUd hakkdnda. BildiUiniz gibi baldk avlama yasaUd 15 Nisan’da baWlaydp 1 Eylül tarihinde sona ermektedir. Bu yasaklara raUmen Marmara Denizi’nde baldUdn çeWidinin ve miktardndn giderek azalddUd görülmektedir. Bu baUlamda aWaUddaki sorulardmdzdn cevaplanddrdlmasd için baWkanldk makamdna havalesini saygdlardmdzla arz ederiz. 1 - Marmara Denizi’nde baldklardn, üremesi, göçü, avlanmasd ile ilgili sorumlu kurum ve kuruluWlar kimlerdir? Bunlardn birbirleri ile olan

koordinasyonu nasdl olmaktaddr? 2 - Marmara Denizi’nde baldUdn azalmasd ile ilgili ?BB’nin hazdrladdUd bir rapor var mdddr? Bunun için bilimsel kuruluWlardan, baldk kooperatiflerinden ve konunun paydaWlardndan bilgi aldnmdW mdddr? 3 - 1971 ydldnda çdkardlan Su Ürünleri Kanunu halen yürürlükte olup, boUazda hem orta su hem de dip trolleri ile avcdldk yasaklanmdWtdr. Bugün bu yasaUa uyulmakta mdddr? 4 - Büyük gdrgdr teknelerinin, baldklardn henüz üreme aWamasdnda göç yolu olarak kullanddUd ?stanbul BoUazd’nda aUlardnd atmalard, baldk nesillerine zarar veriyor. Türkiye’deki baldkçdlar, geliWmiW ülkelerde uygulanan “Kota Sistemi” ve “Bölgesel Baldkçdldk” sistemlerine uyuyorlar md? Uymayanlara ne gibi yaptdrdmlar uygulandyor? 5 - BaldUdn azalmasdnda denizin kirliliUinin de etkisi varddr. Buna dayanarak ?BB’nin dip temizliUi ve analizini yapacak bir gemisi var mdddr? 6 - Baldkçdldk sektöründeki baWdboWluUun giderilmesi için, Marmara Denizi’ndeki baldk stokumuzla ilgili bir veri var mdddr? Baldkçdlardn av güçleri, avladdUd baldk çeWitleri ve miktarlard doUru tespit edilebiliyor mu? 7 - Marmara Denizi’nde ve boUazlarda, hangi baldk türünden, ne kadar avlanma yapdlabilir? Baldkçd teknelerinin saydca bir sdndrd var mdddr? 8 - Avlanma zamanlard, av araçlard, baldk türleri ve boylardyla ilgili getirilen yasaklardn sürekli deUiWtirilmesi denetimde bir zorluk yaWatmdyor mu? 9 - AB Uyum Yasalard çerçevesinde her baldkçdndn bakanldUdn oluWturduUu sisteme girerek avladdUd baldklard kaydetmesi ve baldk haline öyle getirmesi gerekiyor. Bu kurala uyuluyor mu? 10 - Baldkçdlar istedikleri yerden baldk çdkarabilirler mi? Bunun denetimi nasdl yapdlmaktaddr? 11 - ?stanbul BoUazd’nda tekneler, kaç metrede, ne kadar büyüklükte ve geniWlikte aU atabilirler? 12 - BaldUdn çoUalmasd için, ?stanbul BoUazdnd endüstriyel baldkçdldUa kapatmayd düWünüyor musunuz?


21 BakJrköy Belediyesi’nin Denetim Kurulu Raporu kafalarda soru i+areti bJraktJ.

KONUK YAZAR

Bakdrköy Belediye Meclisi’nde Nisan aydnda görüWülen faaliyet raporlard kafalarda soru iWaretleri bdraktd. Özellikle Denetim Kurulu’nun 24 maddelik raporu bir anlamda Bakdrköy Belediyesi’ne tavsiye niteliUinde gibi olmuW. Denetim Kurulu Raporu’nun dikkat çeken en önemli maddeleri de özellikle ihale iWleriyle ilgili olanlar ve zorunlu harcamalar ddWdnda yapdlan harcamalarda da tasarrufa gidilmesi Weklinde. Denetim Kurulu’nun raporuna baktdUdmdzda 5 – 6 – 7 – 8. maddelerde yer alan yapdlan ihalelere neredeyse hiç riayet edilmemiW gibi görünüyor. ”Madde 5 – Aldmlarda açdk ihale usulüyle temin edilmesine öncelik verilmesi, 21 B pazarldk usul aldmlardn yasa ve DandWtay içtihatlardna göre aldm iWlemlerinin yapdlmasdna özen gösterilmesi Madde 6 – 21 F pazarldk usulü aldmlardn pazarldk yasal bir hizada ancak baWka bir konuda bölünerek veya baWka müdürlüklerde daUdtdlarak ihalenin yapdlmasd önlenmeli Madde 7 – DoUrudan temin yoluyla aldnan tekliflerde tarih, YILMAZ kaWe ve imzandn mutlaka olmasdndn saUlanmasd, ihale onay belgesi, piyasa araWtdrmald son halinin gerçek deUerlerinin üzerinden düzgün ve eksiksiz hazdrlanmasdna riayet edilmesi Madde 8 – DoUrudan temin yoluyla mal ve hizmet aldmlardnda doUrudan rekabeti arttdrdcd ortam oluWmasd için en az 3 fiyat teklifinden daha fazla teklifin aldnmasdna itina gösterilesi ve yaptdrdlan iWlerin farkld firmalardn girmesine de olanak saUlanmasd.” Adalet ve Kalkdnma Partisi addna faaliyet raporlard üzerine konuWmak için kürsüye gelen AK Parti Meclis Üyesi ?brahim KeleW’in tespitleri de raporun çak abartdld olduUu Weklindeydi. Raporu müdürlükler bazdnda tek tek inceleyen KeleW’in en dikkat çekici tespitlerinden biri UlaWdm MüdürlüUü ve yeni yapdlmasd planlanan belediye hizmet binasd için yapdlan ödemeler oldu. 15 otobüs ile 1225 kiWinin il ddWdna taWdnmasd iWlemi yapdlddUdndn çok yapay olduUunu söyleyen KeleW Wunlard ekledi; “Yapdmdna tam olarak baWlanmayan belediye hizmet binasd için 15 milyon hak ediWin ödenmiW olmasd da oldukça manidar. ?hale tutard 32 milyon olan binaya ödenen hak ediWe bakdlacak olursa binandn en az %45’lik bölümünün bitmiW olmasd gerekir. Ancak ortada yapdlan bir iW göremiyoruz. Tam da bu noktada, ‘hesabdnd bilmeyen kasabdn, elinde kaldr masatd’ sözü mü yer almald, yoksa iWin içinde çapanoUlu mu aramald?

BA4ARI OYLARI ARTIRMAKTIR Bir önceki saydmdzda AK Parti ?lçe BaWkand Aysun Çelikler’den bahsetmiWtim. YaptdUd baWardld çaldWmalarla gündeme gelmesi gerekirken biyografisinin ön planda olduUu Weklinde bir haber üzerinden eleWtirilerimi yazmdWtdm. Yazddklardmda ne kadar hakld olduUumu bir kez daha gördüm. Belli ki Aysun Çelikler, 16 Nisan sonrasd baWardsdzldUdnd bir basdn bülteni ile kamufle etmeye çaldWmdW. 1 Kasdm seçimlerinde aldnan oy saydsdndan daha az oy almdW olmasdnd da ilçesinde kaydtld olan 2 bin 300 seçmeninin baWka seçim

IN YA # A M IN Ç N D E N Ç

Fikret TORAMAN

YazarGmGz, rahatsGzlG G nedeniyle yazGsGnG yazamamGtGr. Kendisine acil ifalar diliyoruz.

bölgelerinde oy kullanddUdna baUlamdW. 16 Nisan halk oylamasdnda 33.474 oy alddUdndza göre sözünü ettiUiniz 2.300 kiWi de oyunu Bakdrköy’de kullanmdW olsa, 1 Kasdm seçimlerinde AK Parti’nin almdW olduUu 36.010 oy saydsdnd bulamazddndz. Saydn Çelikler, ister istemez Wu soruyu sormak gerekir; madem ki bir basdn açdklamasd yapacaktdndz, neden basdnd davet etmediniz? BaWardsdzldUdndzd ört pas etmek için mi, yoksa üstü kapald olarak 16 Nisan’da MHP’nin size sdfdr destek verdiUini mi ima etmeye çaldWtdndz? Öyle ya MHP’nin Bakdrköy’de kemikleWmiW 10-12 bin arasd oy orand var. Bu da sizin 40 binin üzerinde oy almandzd saUlardd.

NBRAHNM GÜNDÜZ: NL BA4KANIMLA GÖRÜ4ÜP AÇIKLAMA YAPACAIM Görev süresinin dolmasdna bir ay kala görevinden istifa eden Bakdrköy Belediye BaWkan Yarddmcdsd ?brahim Gündüz, 16 Nisan sonrasd basdn açdklamasd yapacaUdnd beyan etmiWti. Bu süre içerisinde kendisiyle birkaç kez telefon görüWmesi yaptdm. Henüz açdklama yapmak için hazdr olmaddUdnd, ?l BaWkand ile görüWüp öyle açdklama yapacaUdnd söyledi. Ben BACACI de o kadar bekleyemem, yazdmd hazdrlamam lazdm, bildiklerimi yazardm dedim. Kendisi de bana aynen bildiklerini yaz dedi. Telefonda yaptdUdmdz konuWmalarda belgelerle evraklarla istifa nedenini açdklayacaUdnd söyleyen Gündüz, yapdsd itibariyle kanunsuzluklara, yolsuzluklara göz yumamayacaUdnd mevcut yönetimin omurgasdzldUd ve Bakdrköy için büyük zulüm olduUunu ifade etti. Bakaldm ?brahim Gündüz’ün suskunluUu sürecek mi yoksa telefonda bana söylediklerini basdn açdklamasdnda belgelerle açdklayacak md?

AK PARTN MECLNS ÜYELERN MUHALEFET YAPMAYI BNLMNYORMU4 GeçtiUimiz günlerde Bakdrköy Belediye BaWkand gündem ddWd AK Parti ve CHP meclis üyeleriyle bir toplantd yapmdW. Toplantdda yapdlan konuWmalardan anladdUdm kadardyla kendine muhalif olduklardnd kabul ettiUi CHP’li meclis üyelerini eleWtirerek kendilerinin AK Partili meclis üyelerine CHP’yi eleWtirmeleri için bilgi verdiklerini ima etmiW. ?Win ilginç yand da bu toplantdyd internet sitelerinden biri haber yapmdW. Öyle bir haber yapmdW ki toplantdya katdlmayan Ali Rdza Akyüz’ü toplantdda gibi göstererek “Bugün yapdlan faaliyet raporuyla ilgili meclis toplantdsd öncesi, CHP Grup toplantdsdnda sohbet esnasdnda Meclis Üyesi Ali Rdza Akyüz’e dönerek Ataköy 62 adada bulunan Milli Emlak yeriyle ilgili olarak hemWerisine aracdldk ederek belediyeyi zarara uUrattdn diye serzeniWte bulunmasd CHP grubunda Wok etkisi yarattd.” demiW. Sormazlar md, saydn gazeteci bu ne perhiz bu ne lahana turWusu?

ETÜT BNTTN CAFE ZAMANI Saydn ?smail TaW, ?skender IUddr Parkd’nda baWardld bir çaldWmaya imza atarak etüt merkezi ve kafe açmdWtdndz. Ben de teWekkür edip alkdWlamdWtdm. Ancak görüyorum ki yaptdUdndz hizmetlere de sahip çdkamdyorsunuz. Son gördüUümde etüt gitmiW yalndzca kafesi kalmdW? Ne iWtir diye sormazlar md?

KGzGlay BakGrköy /ube BakanG Obrahim Ethem VELO

GÖREVDEN ALINDI 25 ydld aWkdn süredir Kdzdlay Bakdrköy -ube BaWkanldUd görevini yürüten ?brahim Ethem Veli, görevinden aldndd. Bakdrköy Kdzdlay’d, Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nin yandnda bulunan arsayd satdn alarak hastane yapmak istemeleri nedeniyle gündemdeydi. Bu arada bunca ydlddr baWkanldk görevini sürdüren kiWinin görevden aldndW gerekçesi de merak ediliyor.

KIZILAY BA4KANINI BAKIRKÖYLÜLER, ÖZELLNKLE ATAKÖYLÜLER ÇOK NYN TANIYOR Ataköy’de Yunus Emre Kültür Merkezi’nin yandnda bulunan, tapu kaydtlardnda düWük yoUunluklu hizmet aland olarak görünen 2 dönüm arsayd TOK?’den kiWiye özel olduUu idda edilen ihaleyle alan, orada önce kdz öUrenci yurdu, daha sonra Fizik Tedavi Merkezi, sonra da hastane yapacaklardnd söyleyen Kdzdlay‘a Ataköylüler tarihi eserin yandnda inWaat

yapdlmaz diye itirazda bulunmuWtu. AteW Ünal Erzen döneminde Bakdrköy Belediyesi, Kdzdlay’d ihaleye sokulmaddUd için dava etmiW ve inWaat ruhsatd vermemiWti. Bu arada Kdzdlay’a Ataköy 9 - 10. Kdsdm’da Eski Dostlar Parkd yandnda belediyeye ait arsa ile trampa edilme teklif edilmiW, Kdzdlay bu teklifi de kabul etmemiWti. 2 bin metrekare yere hastane yapdlamayacaUdndn bilinmesine raUmen Bakdrköy Belediyesi, Bülent KerimoUlu döneminde Kdzdlay’a inWaat ruhsatd verdi. Kdzdlay kendi arsasdndn etrafdnd çevirdiUi gibi, çevre sakinlerinin otopark olark kullanddUd kamu arsasdnd da tahta perdelerle çevirdi. Bu yasa ddWd uygulama tüm itirazlara raUmen devam ediyor.

4NMDN DE HUZUREVN YAPMAK NSTNYORLAR AlddUdmdz duyumlara göre Kdzdlay yetkilileri, buraya hastane yapmaktan vazgeçmiWler. -imdi de Huzur Evi yapmak istiyorlarmdW. Ancak Belediye BaWkand Bülent KerimoUlu Kdzdlay’dn bu isteUine olumlu yaklaWmamdW. Yine alddUdmdz duyumlara göre, hastane ruhsatd alddklard dönemde Bülent KerimoUlu’na baskd yapanlardn yine devrede olmalardna raUmen KerimoUlu’nun buna Widdetle karWd çdktdUd biliniyor. Gazetemizi arayan Ataköylüler, ne pahasdna olursa olsun tarihi eserin yandna inWaat yaptdrmayacaUdz diyorlar. Bu arada Kdzdlay’dn kamu arazisini iWgaline neden hala göz yumuluyor sorusunun cevabdnd yetkililerden bekliyorlar...


TEKNOLOJร DรœNYA SI

G\XVLR\QVY\] N\WTVRFV] OXR\U] \YX\RVYT\] [TZ\X] M[W] MZXXZU SJWJD] ;P] MZXXZUXZWC] @YJRJITZU[] T@YZR] [G[Y] T\B\] BVIXV] AZ KJG] S\Q\WWP=XP] \UVXXV] SZXZ=OYC] S\MXZS] AZ] T[EZW] F[B\IX\W \YX\RVY\]KZXZFZUD

Gร–KHAN ATAMER

$[YUZTY?Z]W\U[H]OXR\N\]B\IVWX\Y\Y]-OOKXZC]UZYT[]OYX[YZ][L \W\R\]HX\S=OWRPYP]UPXX\YVR\]QPYR\U][G[Y]TJERZNZ]M\QSVD -OOKXZ?VY][L]\W\R\]ZUXZYS[Q[C]-OOKXZ]&[WZ?\]OSPWPR]\GR\ ZUW\YVYT\Y] PX\LVXVNOWD] &ZYJI] UPXX\YVR\] K[WRZNZY] B[IRZS L[RT[TZY] S\WSVLR\X\WV] T\] MZW\MZW[YTZ] KZS[WT[D] [W\] ZY HOHJXZW]\W\R\]ROSOWP]OX\Y]-OOKXZ?VY]UPXX\YVFVX\WVYVY][YSZW3 YZS] \XVLU\YXVUX\WVYV] [LAZWZY] [XZ] H\NX\LVH] H\NX\LR\N\F\EV HZU]GOU]U[L[Y[Y]\UXVY\]KZXZY][XU]QOWPX\WT\Y]M[W[D];P]QOWPNP -OOKXZ] NZSU[X[XZW[YZ] N@YXZYT[WZY] <;7?X[] SZUYOXO8[] Q[SZQ[ 9ZFB%\T\WC] UPXX\YVFVX\WVY] @IZX] M[XK[XZW[Y[Y] [LAZWZYXZW] [XZ H\NX\LVXR\N\F\EV]N\YVSVYV]\XTVD]<NYV]\GVUX\R\T\]-OOKXZ?VY N\XYVIF\]UPXX\YVFVX\WVY]H\NX\LVXR\QVY\][I[Y]AZWT[E[]M[XK[XZW[Y [LAZWZYXZWZ][XZS[XZFZE[]M[XK[Q[Y[Y]\XSV]G[I[XT[D]-OOKXZ?VY]\TVR \SR\N\] B\IVWX\YTVEV] QZUS@WJ] BZTZ=[YZ] \X\Y] M[W] M\LU\ SZUYOXO8[] TZA[] [QZ] (\FZMOOUD] [W\] KJYJRJIJY] ZY] HOHJXZW QOQN\X] RZTN\] HX\S=OWRP] (\FZMOOUC] MP] \X\YT\] [XU] \TVRV KZGS[E[R[I] \NX\WT\] \SRVLSVD] (\FZMOOU?PY] %ZUX\R] AZ] [L HX\S=OWRX\WVYT\Y] QOWPRXP] M\LU\Y] N\WTVRFVQV] <YTWZ' ;OQ'OWSBC] [L] [X\YX\WVYVY] (\FZMOOU?S\] NZW] \XR\N\ M\LX\TVEVYV]TPNPWRPLSPD

&&*,.(.* -$-.-+'*-)+$&'

gokhanatamer@atakoygazete.com.tr

!,")&*&(.%,*,'(.!' -."-'+ (\FZMOOUC] -OOKXZC] >[FWOQO=S] K[M[] M[X[L[R] TZAXZW[Y[Y] TZ \W\X\WVYT\] MPXPYTPEP] <;7?TZU[] SOHX\R] 4)5] L[WUZSC 9WPRH?VY]<;7?NZ]K[W[LXZW[]ZYKZXXZRZU][G[Y]GVU\WSSVEV]U\W\W3 Y\RZNZ][WK[Y[\]ZN\XZS[YTZU[]SZRN[I]R\BUZRZQ[]YZIT[YTZ [S[W\IT\] MPXPYTPD] ![WUZSXZW] [S[W\I] T[XZUGZQ[YTZ] 9WPRH?VY N\Q\UX\R\]U\W\WY\RZQ[][XZ]#<RZW[U\Y]=[WR\X\WVYVY]@YZRX[ @XGJTZ]I\W\W]K@WZFZE[#]PN\WVQVYT\]MPXPYTPX\WD]][WK[Y[\?T\3 U[]R\BUZRZNZ][S[W\I]T[XZUGZQ[Y[]SOHX\R]4)5]L[WUZS][RI\X\TVD ;PYX\W]\W\QVYT\]YSZXC]&Z'XZSS] \FUZWTC]<R\IOY]AZ]*M\N K[M[] SZUYOXO8[] AZ] XO8[QS[U] TZAXZW[C] /ZS=X[C] 6H\FZ] AZ] 9ZQX\ K[M[] L[WUZSXZW] TZ] MPXPYPNOWD] WOSZQSO] T[XZUGZQ[YZ] QS\WS] PH L[WUZSXZW[YTZY] <[WMYMC] 6Y\H] AZ] MZW] TZ] [RI\] \SSVX\WD <RZW[U\Y] SZUYOXO8[] L[WUZSXZW[] 9WPRHVY] [XU] K@G] U\W\WY\RZ3 Q[YZ] U\WLV] KZGZY] !PM\S] \NVYT\] K@WJL] M[XT[WR[LXZWT[D ![WUZSXZW] Q@I] UOYPQP] U\W\WY\RZY[Y] Y[SZX[UX[] [L] KJFJYJY [QS[BT\RVY\] AZ] <;7] ZUOYOR[Q[Y[Y] WZU\MZS] NZSZYZE[YZ I\W\W] AZWZFZE[YZ] TZ] T[UU\S] GZUS[XZWD] ] <NWVF\] MP] U\W\WVY PXPQX\W\W\QV] BOXT[YKXZW[Y] K@G] UOYPQPYT\] T\B\] VXVRXV] S\AVW \X\Y]JXUZXZWZ]N\SVWVR]N\HR\X\WVY\]NOX]\G\M[XZFZE[]MZX[WS[XT[D <;7?Y[Y] M[W] #K@G] PXPQP#] OXTPEPY\] [L\WZS] ZTZY] 4)5] L[WUZSC K@GRZYXZW[Y] JXUZY[Y] ZUOYOR[UC] Q[N\Q[] AZ] UJXSJWZX N\L\RVY\] @YZRX[] U\SUVX\WT\] MPXPYTPUX\WVYVY] T\] \XSVYV G[IT[XZWD]7OY\XT]9WPRH?VY]JXUZNZ]K@GXZW[]TJIZYXZNZY][U[YF[ K@G] U\W\WY\RZQ[YTZ] GOEP] >JQXJR\Y] OX\Y] )] JXUZY[Y A\S\YT\LX\WVYVY]<;7?NZ]K[W[L]N\HR\QVY\]N\Q\U]KZS[W[X[NOWD 1\Q\EVY][XU]\L\R\T\],:]KJY][G[Y]KZGZWX[]OXR\QV]@YK@WJXJN3 OWD] \S\YT\LX\WVY\] <;7?NZ] K[W[L] N\Q\EV] KZS[W[XZY] JXUZXZW \W\QVYT\].W\YC]6PW[NZC]$[MN\C]6OR\X[C]6PT\Y]AZ]AZ]1ZRZY MPXPYPNOWD] <;7?Y[Y] &\'\[[] ZN\XZS[YTZU[] M[W] =ZTZW\X R\BUZRZ]Q@I]UOYPQP]U\W\WY\RZNZ]U\WLV]@YFZ][BS[N\S[]SZT3 M[W] U\W\WV] \XRVLC] >\WS] \NV] QOYW\QVYT\] T\] MP] U\W\WVY KZGZWX[X[E[Y[]QJWZQ[I]PI\SRVLSVD]<;7]BJUJRZS[][QZ]MP]U\W\W\ SZRN[I] R\BUZRZQ[] YZIT[YTZ] [S[W\I] ZSR[LS[D] 9WPRH?VY] [XU K[W[L] N\Q\EV] U\W\WY\RZQ[] TZ] M\LU\] M[W] R\BUZRZ S\W\=VYT\Y] KZGZWQ[I] Q\NVX\W\U] [HS\X] ZT[XR[LS[D] 9WPRHC] K@I3 TZY] KZG[W[XR[L] AZ] NPRPL\SVXRVL] [U[YF[] K@G] U\W\WY\RZQ[Y[ PNKPX\R\N\] UON\M[XRZU] [G[Y] KZWZU[WQZ] JXUZY[Y] 1JUQZU <T\XZS]7[A\YV?Y\]U\T\W]K[T[XZFZE[Y[]\GVUX\RVLSVD

#- #).#+)++)+) ,).+*+.,**,()(.',!!( 6\RQPYKC]RVUY\SVQ]T[WZYGX[]W\QSKZXZ]ZW[L[XZM[X[W]MZXXZU]N\]T\ UVQ\] \TVNX\] >%<>] OX\W\U] \TX\YTVWTVEVC] SJWJYJY] ZY] BVIXV MZXXZE[Y[]52]>\NVQ]S\W[B[YTZ]KZWGZUXZLS[WZFZE[]M[W]ZSU[YX[UXZ S\YVSR\U] [QS[NOWD] 6\RQPYK] JWZS[R[] >%<>C] OUPR\] AZ N\IR\][G[Y]T@YRZ]RORZYS[]\US\WVR]SZUYOXO8[Q[Y[]UPXX\Y\Y AZ]KZG[F[]OXR\N\Y]M[W]MZXXZU]SJWJD]-JYJRJI]/</7]G@IJR3 XZW[YZ] K@WZC] 4:::] U\S] T\B\] =\IX\] AZW[] OUPR\] AZ] N\IR\ NZSZYZE[] [QZ] K@I] TOXTPWPNOWD] *U] OX\W\U] \US[=UZY] T\B\] \I ZYZW8[]UPXX\YR\QV]AZ]H\Q[=UZY][QZ]QV=VW]SJUZS[R]N\HR\QV]T\ N[YZ]T[UU\S]GZU[F[D];P]AZW[XZW]QOY]TZWZFZ]ZSU[XZN[F[]OXR\QVY\ W\ERZY]6\RQPYKPY]\LR\QV]KZWZUZY]MJNJU]M[W]QOWPY]A\WC M[W[R]M\LVY\]Q\TZFZ]M[WU\G]RZK\M\NS][XZ]QVYVWXV]U\XR\X\WVD ;P] T\] >%<>XZW[] L[RT[X[U] PNKPX\R\] [LXZRF[XZW[] [G[Y] ZU @YMZXXZU]OXR\US\Y]@SZNZ]K@SJWZR[NOWD].XU]OX\W\U]/ ]\TXV L[WUZS] [XZ] KZWGZUXZLS[W[XZY] OWS\UXVUX\] YZQYZXZW[Y] [YSZWYZS[ O9] F[B\IX\WVYT\] UPXX\YVX\F\U] OX\Y] MP] MZXXZUXZWC] [XZW[TZ \UVXXV] SZXZ=OYX\W] T\] T\B[X] OXR\U] JIZWZ] M[WGOU] ZXZUSWOY[U F[B\IT\] NZW] \XR\U] JIZWZ] KZX[L[R[Y[] QJWTJWZFZUD] &VIXV OXR\QV] AZ] TJLJU] KJG] SJUZSRZQ[NXZ] T[UU\S] GZUZY] >%<>C QVU] ZW[L[XZY] AZ] M[W] [LXZRF[Y[Y] ZY] NJUQZU] HZW=OWR\YQS\

ATAKร–Y AYLIK Bร–LGE GAZETESร Aylรฝk Sรผreli Yayรฝn

YIL: 25 Sayรฝ: 270 MAYIS 2017

info@atakoygazete.com.tr Kรถรพe yazรฝlarรฝndaki sorumluluk, yazarlarรฝna aittir. Gazetemizde yayGnlanan ilanlarGn sorumlulu u ilan sahibine aittir.

#,'&)*+),.%-.-""$(."-*%+'%+ XUZR[ITZ][YSZWYZS]UPXX\YVFVX\WVYVY]ZY]MJNJU]HWOMXZR[]OX\Y <T[X] 0PXX\YVR] 0OS\QV?YV] 9PWU/ZS?[Y] \WTVYT\Y] U\XTVW\Y] M[W T[EZW] [YSZWYZS] QZWA[Q] Q\EX\NVFVQV] [QZ] 6PHZWOYX[YZ] OXTPD 6PHZWOYX[YZ?VY] ([MZW] [YSZWYZS] \XSN\HVQVY\] Q\B[H] OX\Y UPXX\YVFVX\W\]B[S\H]ZTZY]([MZW] X\S[Y]0\RH\YN\QV?YT\]4:: >MHQ?Z]U\T\W]<00?Q[I][YSZWYZS][RU\YV]QPYPXPNOWD6PHZWOY3 X[YZC] MPXPYTPEP] M@XKZTZ] =[MZW] [YSZWYZS] \XSN\HVQV] MPXPY\Y UPXX\YVFVX\W\] U\RH\YN\] U\HQ\RVYT\] 5+] >MHQC] "+] >MHQC +:]>MHQ]AZ]4::]>MHQ]OXR\U]JIZWZ]SOHX\RT\]T@WS]=\WUXV]BVI QZGZYZE[] QPYPXPNOWD] 52] \NXVU] Q@IXZLRZ] U\WLVXVEVYT\] 5+ >MHQ]BVI]QPYPX\Y]H\UZS][G[Y],]9$C]"+]>MHQ]BVI]QPYPX\Y H\UZS][G[Y]4",]9$C]+:]>MHQ]BVI]QPYPX\Y]H\UZS][G[Y]4),]9$ AZ] QOY] OX\W\U] 4::] >MHQ] BVI] QPYPX\Y] H\UZS] [G[Y] 5,,] 9$ S\XZH]ZT[X[NOWD]6PHZWOYX[YZ]N\HSVEV]\GVUX\R\T\]=\WUXV]QZWA[Q Q\EX\NVFVQVYT\Y] B[IRZS] \X\Y] UPXX\YVFVX\W\C] U\RH\YN\N\ KZG[L] QVW\QVYT\] N\YQVSVX\M[XZFZU] OX\Y] [HS\X] MZTZX[Y[ @TZNZFZE[Y[]MZX[WSS[D

,*&). #".+.",# ,%,). $,)(*("*,',.%,- .,%($&' 9ZQX\][XZ]ZXZUSW[UX[]OSOROM[X]JWZSZYC]6H\FZ][XZ]PI\N]QZN\3 B\SXZW[Y]QZNW[Y[]TZE[LS[WRZNZ]G\XVL\Y]AZ]&NHZWXOOH][XZ]SOHXP S\LVR\T\]GVEVW]\GR\NV]HX\YX\N\Y]*XOY]>PQU]PIPY]QJWZT[W T[XZ] KZS[WT[E[] KZXZFZUSZ] U\WLVX\L\F\EVRVI] N\H\N] IZU\YVY [YQ\YOEXPY\]BJURZSRZQ[Y[]ZYKZXXZRZU][G[Y]UOXX\WV]QVA\TVD] 9ZUYOXO8[U] [XZWXZRZY[Y] M[W] QOYPFP] OX\W\U] N\H\N] IZU\YVY [YQ\YOEXPY\]BJURZTZFZE[]UZB\YZS[Y[]TZ=\X\WF\]=\WUXV]HX\S3 =OWRX\WT\]T[XZ]KZS[WZY]>PQUC]MPYPY]G@IJRJYJY][YQ\YX\WVY T\] N\H\N] IZU\] K[M[] M[W] MZN[Y] N\HVQVY\] Q\B[H] OXR\QVYT\Y KZGS[E[Y[] T\B\] @YFZ] TZ=\X\WF\] T[XZ] KZS[WR[LS[D] -ZGS[E[R[I T@YZRTZ]N\H\N]IZU\]\W\LSVWR\X\WV][G[Y?]HZY]<?][Q[RX[]M[W RZWUZI] UPW\Y] >PQUC] L[RT[] TZ] [YQ\YX\WVY] N\H\N] IZU\] K[M[ M[W] MZN[Y] N\HVQVY\] Q\B[H] OXR\QVYV] RJRUJY] UVXR\U] \TVY\ ?/ZPW\X[YU?][Q[RX[]L[WUZS]UPW\W\U]\W\LSVWR\X\WVY\]QS\WS]AZWT[D 7\B\] @YFZ] <;7] M\QVYVYT\] NZW] \X\Y] [TT[\X\WV] TOEWPX\N\Y >PQU?VY] MP] HWO8ZQ[Y[Y] Y[B\[] \R\FV] [YQ\YX\WVY] TOEWPT\Y MZN[YXZW[YTZU[] N\H\N] Q[Y[W] \EX\WV] [XZ] M[XK[Q\N\W] AZ] T[EZW ZXZUSWOY[U] F[B\IX\WV] N@YXZYT[WZM[XZFZU] M[W] SZUYOXO8[ KZX[LS[WRZUD] ] >PQU?VY] [TT[\QVY\] K@WZC] L[WUZS] 2] NVX] [G[YTZ BZTZ=Z] PX\LR\U] [G[Y] NOEPY] M[W] RZQ\[] B\WFVNOWD] 1[YZ >PQU?VY] UOYP] [XZ] [XK[X[] \GVUX\R\QVY\] M\UVXVWQ\] MP] SZUYOXO8[ B\N\SVRVI\] K[WT[E[YTZ] MZN[Y] B\Q\WX\WVC] XZINOY\] T\] T\B\ UOX\N] G@IJRXZW] MPXPY\F\UD] >PQU?VY] ZY] [XK[] GZUZY] [TT[\QV [QZ] MP] SZUYOXO8[Y[Y] M[X[R] UPWKP] =[XRXZW[Y[] \W\SR\N\F\U SZXZH\S[Y[Y] TZ] @YJYJ] \G\F\EV] >PQU] KZGS[E[R[I] \NX\WT\ 7PM\[?TZ] N\HSVEV] M[W] UOYPLR\T\] M[NOXO8[U] IZU\] [XZ] N\H\N IZU\YVY] M[WM[W[YZ] N\UX\LSVEV] KJYXZW[] N\UVY] KZXZFZUSZ K@WZFZE[R[I][TT[\QVYT\]MPXPYRPLSPD]

$ .$. . (*$&).%&*-'-.#-!+*%+ ;[WU\G] NVX] @YFZ] 2::] R[XNOY] TOX\W] TZEZW] M[G[XZY] HOHJXZW PNKPX\R\] "] R[XNOY] TOX\WT\Y] \I] M[W] =[N\S\] \XVFV] MPX\M[XT[D ;XOORMZWK?TZ] NZW] \X\Y] [TT[\N\] K@WZC] UPXX\YVFVX\WVY] U[RX[U3 XZW[Y[] K[IXZNZWZU] RZQ\8X\LR\X\WVY\] OX\Y\U] AZWZY] 1[U] 1\U [Q[RX[] ROM[X] PNKPX\R\C] "] R[XNOY] TOX\WT\Y] \I] M[W] JFWZS

U\WLVXVEVYT\] <SX\YS\] RZWUZIX[] 6P\WZ?Z] Q\SVXTVD] NKPX\R\ 9NXZW] 7WOXX] AZ] ;WOOUQ] ;P==[YKSOY] S\W\=VYT\Y] (PWR\Y Y[AZWQ[SZQ[YTZ] OUPTPUX\WV] QOY] NVX] OX\Y] 5:4"?SZ UPWPXRPLSPD] >ZIPY] OXTPUS\Y] QOYW\] SJR] I\R\YX\WVYV PNKPX\R\NV]T\B\]T\]KZX[LS[WRZU][G[Y]\NVWR\]U\W\WV]\X\Y][U[X[ Q\NZQ[YTZ] 1[U] 1\UC] UVQ\] M[W] QJWZ] [GZW[Q[YTZ] M\LS\] <;7 OXR\U] JIZWZ] TJYN\] G\HVYT\] @IZXX[UXZ] KZYG] UPXX\YVFVX\W \W\QVYT\]B\SVWV]Q\NVXVW]M[W]HOHJX\W[SZ]U\I\YRVLSVD];P]NVXX\WT\ TZEZW[]2::]R[XNOY]TOX\W\]U\T\W]NJUQZXZY]PNKPX\R\]\YOY3 [R]QOQN\X]\EX\W]NJUQZX[L]T@YZR[YTZNUZY]OWS\N\]GVURVL]AZ SJWJYJY] [XU] @WYZUXZW[YTZY] M[W[] OX\W\U] T[UU\S] GZUR[LS[D] <NYV T@YZRTZ] 6ZPO[\T\Y] )5] R[XNOY] TOX\W] N\SVWVR] \XR\NV M\L\W\Y] PNKPX\R\C] OYX[YZ] X[YG] K[M[] QOWPYX\W\] G@IJRXZW MPX\R\TVEV][G[Y]QOY]M[WU\G]NVX][G[YTZ]B\SVWV]Q\NVXVW]R[US\WT\ UPXX\YVFV]U\NMZSS[D];P]TPWPR]NJUQZX[L]SWZYT[]QOY]MPX\Y]1[U 1\U?VY]QOYPYP]B\IVWX\TVD

$-&&%-"(.--'+#+*++)-.'- ,)

. (*$&).%&*-'.-*--" 2D2] R[XN\W] TOX\W] U\WLVXVEVYT\] ZW[IOY?\] Q\SVX\Y] L[WUZS[Y Q\SVL] [LXZR[YZ] QOY] OY\NV] AZWRZQ[] >\W[QQ\] >\NZW?\] M[W QZWAZS] U\I\YTVW\F\UD] /Z'] 1OWU] 9[RZQ?VY] L[WUZSZ] N\UVY U\NY\UX\W\] T\N\YTVWTVEV] B\MZW[YZ] K@WZC] &\I[W\Y] \NVYT\ QOY] UZI] OY\NX\Y\F\U] Q\SVL] [LXZR[Y[Y] KZWGZUXZLRZQ[Y[Y \WTVYT\Y] >\NZW?\] MPKJYUJ] TZEZW[] 4)] R[XNOY] TOX\W] OX\Y B[QQZ]QZYZSXZW[]S\IR[Y\S]OX\W\U]AZW[XZFZUD]]>\NZW?VY]\X\F\EV MOYPQX\W]AZ]B[QQZ]QZYZT[YTZU[]MZUXZYZY]\WSVL]K@I]@YJYTZ MPXPYTPWPXTPEPYT\]>\NZW?VY]1\BOO?T\Y]5::]R[XNOY]TOX\W S\IR[Y\S]\X\F\EV]MZX[WS[X[NOWD]]![WUZS[Y]TZEZW]U\NMVYV]M[W]SJWXJ TPWTPW\R\N\Y] >\NZWC] KZGS[E[R[I] \NX\WT\] 5:42?SZU[] B\FU QU\YT\XV]YZTZY[NXZ]L[WUZS]S\W\=VYT\Y]QPGXP]MPXPYRPL]AZ]5 R[XNOY] TOX\WXVU] MOYPQPYT\Y] OXRPLSPD] ] ![WUZS[Y] RZTN\S[U *?QP] >\W[QQ\] >\NZWC] SZUYOXO8[] TJYN\QVYT\] I[WAZNZ GVU\M[XZY]ZYTZW]U\TVYX\WT\Y]M[W[Q[D

)-#- .'&!&!(.-$.#,'-#+)+.!-)+!!+ .YQ\YX\WV]<N]N\]T\]>\WQ?\]K@YTZW[WUZY]G@IJXRZQ[]KZWZUZY ZY]MJNJU]HWOMXZRXZWTZY]M[W[]TZ]N[NZFZU]QOWPYPD];P]QOWPY\ OX\QV]M[W]G@IJR]KZX[LS[WRZU][G[Y]0ZYYZTN]I\N]>ZWUZI[?Y3 TZU[]/<6<]G\XVL\YV]M[X[R][YQ\YX\WVC]L[L[W[XZM[X[W]Q[X[YT[W[U]QZW\ KZX[LS[W[NOWD] WOSOS[H]<N]]>\WQ]QZW\]HWO8ZQ[C]KZIZKZY[R[I[Y TVLVYT\]M[SU[]NZS[LS[WZM[XRZU][G[Y]7JYN\?YVY]GZAWZQ[Y[]S\UX[S ZTZY] #M[NOXO8[U] N\L\R] TZQSZU] Q[QSZR[#] UPXX\YVNOWD] +C2 RZSWZ] PIPYXPEPYT\] AZ] 5C2] RZSWZ] KZY[LX[E[YTZU[] HWOSOS[H QZW\C]\QSWOYOSX\WVY]TVL\WVN\]AZWT[E[]U\WMOYT[OUQ[S[]SOHX\W]AZ M[SU[XZW[Y]=OSOQZYSZI][XZ]OUQ[8ZY]JWZSRZQ[Y[]Q\EX\WD]<WTVYT\Y QP] OUQ[8ZYXZY[W] AZ] OUQ[8ZYXZYR[L] QPC] M[SU[XZW[Y] U@U] M@XKZQ[ MONPYF\] MZQ[Y] SPIX\WVNX\] HORH\X\YVWD] ;P] HWO8Z] =[UW[YTZC 7JYN\?T\Y] KZS[W[XZY] QP] UPXX\YVXR\USVWD] ;PYPYX\] M[WX[USZC ZEZW]PIPY]QJWZX[]U\XVY\F\UQ\]/<6<]\QSWOYOSX\WVY]NZY[]M[W QP]U\NY\EV]MPXR\QV]KZWZUS[E[Y[]MZX[WS[NOWD]*A[R[ITZU[]M[SU[X3 ZW] KJYZL] \XSVYT\] NZS[L[WUZYC] PI\N] QZW\QVYVY] W\TN\QNOY\ U\WLV]M[SU[N[]UOWPR\QV][G[Y]NZW\XSVY\]K@RJXJ]OXR\QV]KZWZU[WD >\WQ] N\] T\] <N] NZWXZL[RF[XZW[C] NZW\XSVYT\] M[SU[] KZX[L[R[Y[ Q\EX\N\M[XRZU] [G[Y] $*7] VLVUX\WV] UPXX\Y\M[X[W] N\] T\] KJYZL VLVEVYV] N\U\X\N\W\U] =[MZW] OHS[U] TZRZSXZW] [XZ] NZW\XSVY\ VLVYX\N\M[X[WXZWD] *U[HC] KZXZFZUSZ] \QSWOYOSX\WVY] [BS[N\GX\WVY\ K@WZ] =\WUXV] M[SU[XZW] [G[Y] GZL[SX[] MONPSX\WT\] QZW\X\W OXPLSPW\M[X[WD]<W\LSVWR\FVX\WC]PI\NT\]AZ]>\WQ?S\]YZN[Y]ZY][N[ QOYPG] AZWZFZE[Y[] K@WRZU] [G[Y] LP] \YT\] =\WUXV] M[SU[] AZ SOBPRX\WV]TZY[NOWD

+"+,%+-$-.,'(( .,),**,)%( 7JYN\] JIZW[YTZU[] ZY] MJNJU] [YSZWYZS] \YQ[UXOHZT[Q[] OX\W\U Y[SZXZYT[W[XZY] [U[HZT[\?N\] JXUZR[ITZY] ZW[L[R] ZYKZXXZYT[D 0PXX\YVFVX\WVY] JXUZR[ITZY] [U[HZT[\?N\] ZW[LZRZRZXZW[Y[YC MZUXZY[XZY[Y]\UQ[YZ]QPYPFP]U\NY\UXV]OXR\TVEV]@EWZY[XT[D]5, /[Q\Y] [S[M\W[NXZ] '[U[HZT[\DOWK] [G[YC] ;[XK[] 9ZUYOXO8[XZW[] AZ .XZS[L[R] 0PWPRP] S\W\=VYT\Y] .T\W[] 9ZMT[W] U\W\WV] \XVY\W\U ZW[L[R[Y] ZYKZXXZYT[E[] OWS\N\] GVUSVD] ;90?YVY] 6[SZ] ;[XK[XZW[ 6OWKP] 6\N=\QV] JIZW[YTZY] '[U[HZT[\DOWK] [G[Y] QOWKPX\R\ N\HVXTVEVYT\C] \L\EVT\] NZW] \X\Y] U\W\W] RZSY[] [XZ U\WLVX\LVXVNOW] +)+4]Q\NVXV]0\YPY]PN\WVYF\]N\HVX\Y]SZUY[U [YFZXZRZ]AZ]BPUPU[]TZEZWXZYT[WRZ]QOYPFPYT\]MP].YSZWYZS Q[SZQ[] '[U[HZT[\DOWK] B\UUVYT\U[] ;[XK[] 9ZUYOXO8[XZW[] AZ .XZS[L[R]0PWPRP]?YVY]5,:25:4]S\W[B]AZ]2,:D:+D:4D5:4D3 454,] Q\NVXV] U\W\WVY\] [QS[Y\TZY] ;[XK[] 9ZUYOXO8[XZW[] AZ .XZS[L[R] 0PWPRP] S\W\=VYT\Y] .7<%.] 9*7;.% PNKPX\YR\US\TVWD ] *W[L[R] ZYKZX[YZ] YZTZY] OX\Y] UOYP B\UUVYT\] WZQR[] M[W] \GVUX\R\] MPXPYR\IUZYC] /9] &\MZW S\W\=VYT\Y]ZW[L[R]ZYKZX[]U\W\WV]\XVYR\QVY\]Q[SZTZ]NZW]\X\Y M\IV] SZW@W] @WKJSXZW[YZ] \[S] [GZW[UXZW[Y] U\XTVWVXR\R\QVYVY YZTZY]OXTPEP][TT[\]ZT[X[NOWD

Yurtgรผn ?รง ve DdW Ticaret A.-. Addna ?mtiyaz Sahibi

Hukuk Danรฝรพmanรฝ: Av. ร–ner AYBEK

Gรถksenin ATAMER ?LER?

Ofset Baskรฝ : รœNรFORM

GENEL Yร–NETMEN VE SORUMLU YAZI รรžLERร MรœDรœRรœ

Renk Ayรฝrรฝm : FรLMEVร

ร–zcan ATAMER Haber Koordinatรถrรผ

รdare Yeri: รncirli Caddesi Yeรพilada Sokak No:2/1 Ferhat Apt. Kat:1 D:4 Bakรฝrkรถy / รstanbul

Gรถkhan ATAMER

Tel: (0212) 543 86 64-543 86 65-543 86 47 Fax: 543 86 16

Haber Merkezi

Atakรถy Gazetesi, Yurtgรผn รรง ve Dรฝรพ Ticaret A.รž. tarafรฝndan yayรฝnlanmaktadรฝr. Gazetemizde yayรฝnlanan yazรฝ ve fotoรฐraflar kaynak gรถsterilmeden kullanรฝlamaz.

Arzu G?R?T ร–mer Faruk MAK?NA


23 5 Türkiye Omurilik Felçlileri DerneAi (TOFD), Türkiye Barolar BirliAi (TBB) iDbirliAi ile engelli haklarN konusunda bir eAitim gerçekleDtirdi.

yardNm alarak hukuk mücadelelerinden olumlu örnek kararlar alNnabildiAini ifade etti.

ENGELL" HAKLARI, TOFD VE TBB " B"RL"" "LE MASAYA YATIRILDI

TBB EAitim Merkezi, “Özel EAitim” programN kapsamNnda düzenlenen engelli haklarN konulu seminer, TBB BaDkan YardNmcNsN ve EAitim Merkezi BaDkanN Avukat Berra Besler’in açNlND konuDmasNyla baDladN. Besler konuDmasNnda, “Engellilerin muhatap olduAu hukuksuzluklarNn ortadan kaldNrNlmasN için adNm atabilmenin birinci DartNnNn, bu haklarNn yalnNzca engelli yurttaDlarNmNz tarafNndan deAil, tüm yurttaDlarNmNz tarafNndan bilinmesi ve içselleDtirilmesi olduAu açNktNr.” dedi.

Türkiye Omurilik Felçlileri DerneAi (TOFD) Genel BaDkanN Ramazan BaD ise yaptNAN konuDmada, engelli haklarN ile ilgili olumlu yönde yasalarNn çNkartNldNANnN ifade ederken, uygulamada yaDanan sNkNntNlarN gündeme getirdi. Toplumun

eAitilmesinden bir STK olarak görevlerinin farkNnda olduAunu ve bunu projeleriyle gerçekleDtirdiklerini belirten BaD, deneyimler, yaDanmNDlNklar ve engellilerin karDNlaDtNAN sorunlarNnNn paylaDNlmasNnNn farkNndalNk ve çözüm için önemli olduAundan ve yaDam alanlarNnda karDNlaDNlan engellerin kaldNrNlmasN gerektiAinden bahsetti. Engelliler için talep edilen Deyin ise sosyal yaDamNn içinde insanca yaDamak olduAunu bir kez daha hatNrlattN. TOFD Genel BaDkan YardNmcNsN Semra Çetinkaya, sosyal yaDamNn içinde karDNlaDNlan engellerden bahsederken kadNn bir engelli olmanNn yarattNAN yükü de dile getirdi. Devletin engellileri kendi ailesine dahi baANmlN kNlmamasN gerektiAinden bahseden Çetinkaya, çalNDma hayatN düzenlemelerinin, engellileri düDünmeden yapNldNANnN bu sebeple sürekli zorluklarla karDNlaDtNklarNndan sürekli mücadele içinde olduklarNnN söyledi. Yasal düzenlemelerde engelliler lehine iyileDtirmeler olmasN gerektiAi ancak bu Dekilde kanunu hukuka dönüDtürebileceAimizi dile getiren Çetinkaya engellerle karDNlaDNlNnca dernek ve gönüllü hukukçulardan

TOFD Gönüllü Hukukçusu Avukat Figen Erbek ise, yasalarNn toplumda karDNlNAN olmasN için haklarNnNn takipçisi engelliler, engelli yakNnlarN, avukatlara ve barolara çok iD düDtüAünü dile getirdi. EAitimde eksiklikler olsa da, engelli haklarN hususunda mevzuatNn yeterli olduAu konusunda fikir birliAine varNlan seminerde, bu konuda Avrupa BirliAi Uyum YasalarNnNn iç hukukta meydana getirdiAi deAiDimin de payNnNn büyük olduAu dile getirildi. Problemin, yasalarNn bürokrasi ve toplum tarafNndan içselleDtirilmesinde olduAu, uygulayNcNlarNn direnç göstermesi ve bu konuda yeterli eAitimin olmamasNndan kaynaklandNAN, bu yüzden engellilerin, avukat ve barolarNn kanunu, hukuka dönüDtürmekte etkili bir rol almasN gerektiAi ifade edildi.

KÜÇÜK TEN"SÇ"LER"N TURNUVA HEYECANI

(

stanbul Tenis EAitim Spor Kulübü ((TESK), düzenlediAi 12 YaD Haftasonu Tenis TurnuvasN’nda küçük sporcularN bir araya getirdi. (TESK, BakNrköy Spor VakfN ve Yücespor Spor Tesisleri’nde eD zamanlN olarak gerçekleDtirilen ve 4 gün süren tur-

nuva hem sporcular hem de sporseverler tarafNndan büyük ilgi gördü. BaD hakemliAini Ömer Levent Eralp’in üstlendiAi ve 300’ün üzerinde sporcunun yarNDtNAN turnuva sonunda sporcular ödüllerine kavuDtu. Ödül töreninde gazetemize konuDan Silivri Tenis Kulübü Antrenörü Fikret Özdemir, çocuklarN spora yönlendiren bu tip etkinliklerin çocuklarNn ruhsal, bedensel geliDimleri ve stres atmalarN için çok önemli olduAunu dile getirerek, “Bu kadar yüksek bir katNlNm olmasNnN beklemiyor-

duk. Çok güzel bir organizasyon oldu, emeAi geçen herkese teDekkür ediyoruz.” diye konuDtu. Turnuva, ödül töreni ve toplu fotoAraf çekimlerinin ardNndan sona erdi. Ömer Faruk MAK,NA


25

BAKIRKÖY MÜZ,K AK AD EM,S, ,LK MEZU NL ARINI VERD, BakNrköy Müzik Akademisi YarN ZamanlN Türk MüziAi KonservatuvarN ilk mezunlarNnN verdi. Mezun olan öArenciler 22 Nisan 2017 Cumartesi

Konser sonrasNnda Faruk Salgar, icra ettiAi solo DarkNlar ile büyük renk kattNAN bölümün ardNndan mezun olan öArenciler cübbelerini giyerek

özelliklere sahip bu sNnNfNn akademi hayatNnda özel bir yer aldNANna söyledi. SonrasNnda Ahmet Ayhan Çevik, Elif Nurcan Koçak, Erdal Alpay,

günü (spirtohane Kültür Merkezi Konser Salonu’nda mezuniyetlerini kutladNlar. Üçüncü SNnNf öArencileri derneAin Sanat Yönetmeni Faruk Salgar yönetiminde kendilerini dinlemeye ve kutlamaya gelen yakNnlarNna ve dinleyicilere çok anlamlN ve güzel bir konser sundular.

sahnedeki yerlerini aldNlar. Törende, Dernek BaDkanN Selçuk Kurt, günün anlamNnN ifade eden bir konuDma yaptN. Daha sonra sahneye diplomalarN vermek üzere davet edilen bölüm baDkanN Fatih Salgar, yapmND olduAu konuDmada sevgi, saygN ve vefaya dayalN olan

ErdoAan Bozkurt, Gülin Barlas, Hatice Tunç, (smail AydNn, Leman Arat, Nalan AyNDNk, Serap Bacak, Sevim AlioAlu, Talin Liman, Tezer Nur GücükoAlu ve Yahya Bacak sahneye tek tek çaArNlarak diplomalarNnN alkNDlar arasNnda aldNlar. Tören, keplerin havaya atNlmasNnNn ardNndan sona erdi.

SAHNE HAT KÜLTÜR VE SANAT DERNE FERAHNAK TÜRK SANAT MÜZ"" TOPLULUU’NDAN MUHTEEM KONSER Ferahnak Türk Sanat MüziAi TopluluAu Def, kanuni, bestekar Nezih Elbirler yönetiminde Yunus Emre Kültür Merkezi MüDfik Kenter Sahnesi’nde baDarNlN bir konser verdi. Sanatseverlerin her zaman olduAu gibi yoAun ilgi gösterdiAi konserde ilk bölüm uDDak faslN, ikinci kNsNmda da ‘(lk HocalarNm’ bölümünde birer DarkN ve ayrNca nihavent DarkNlar icra edildi. Konserlerinde az okunan ve bilinmeyen eserlere de yer verdiklerini belirten ef Nezih Elbirler, topluluAun konser dNDNnda da bu sene ayrNca Kartaltepe efkat Evi ve Florya GalatasaraylNlar Huzurevi’ni de ziyaret ederek birer konser verdiklerini, bunun yanNnda çalNDmalarNnda özverili sanat anlayNDN ve bilinciyle hareket eden topluluk üyelerine, ayrNca sanata destek veren tüm kurumlara da teDekkür ettiklerini belirtti.

MAV" ARKILAR POP MÜZ"K KOROSU YEN" KONSERLER"NE HAZIRLANIYOR Mavi arkNlar Pop Müzik Korosu, geçtiAimiz aylarda verdiAi baDarNlN konserlere MayNs ayNnda bir yenisini ekleyecek. Nostaljik Popüler Türk MüziAi DarkNlarNnN icra eden, yaklaDNk bir yNl önce kurulan ve her SalN günü herkese açNk olarak Ataköy (spirtohane Kültür Merkezi’nde çalNDmalarNnN sürdüren koro, Çemberimde Gül Oya’dan, SardN Korkular’a geniD ve her konserde dinleyicilerin keyifle eDlik ettiAi repertuvarNyla MayNs ayNnda Ataköy Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde dinleyicilere keyifli saatler geçirtecek.


ELU

NXUXOXúXGXU


27 5

MUTLU GÜNLER

G ö r k e m TA M Ç E L " K

&

Ta y f u n B U L D U EVLENDLER Dü üne D ü üne Tamçelik ve Buldu ailelerinin akraba ve dostlar" ile Görkem ve Tayfun’un yak"n arkadalar" kat"ld". Çiftimize mutluluklar dileriz.


29

ÖZEL OKUL STANDARDINDA BR DEVLET OKULU: Bak:rköy Zuhuratbaba Mahallesi’nde bulunan Hamdi Akverdi lkokulu’nda özel okul standard:nda gerçekle1tirilen çal:1malar, di-er okullara da örnek oluyor. Okulun ö-retmen, veli, okul aile birli-i ve idari kadrosunun birlikte ve özverili çal:1malar:yla Hamdi Akverdi lkokulu, isminden s:kça söz ettirirken, ö-rencilerin mutluluklar: da gözlerinden okunuyor. Biz de Hamdi Akverdi lkokulu’nu

ziyaret ederek, gerçekle1tirilen çal:1malar: gözlemledik. Ö-rencileri e-itimlerinde daha ileriye ta1:yacak çal:1malar:n hayata geçirilmesi için Okul Aile Birli-i, büyük emek gösteriyor. ki çocu-u da bu okulda e-itim gören Okul Aile Birli-i Ba1kan: Oya Ertekin, art:k devlet okullar:n:n ana s:n:flar:nda da çok güzel 1eyler yap:ld:-:n: gördü-ünü ifade ederek, “Bu çal:1malar: göstermek maksad:yla Carousel Al:1veri1 Merkezi’nde çocuklar:n bir y:l boyunca yapt:klar: bütün etkinlikleri sergileyebilecekleri, insanlara gösterebilecekleri bir etkinlik düzenliyoruz. 24 – 25 – 26 May:s’ta bu sergimizi gerçekle1tirece-iz. Güzel bir 1eyler yapmaya çal:1:yoruz ve anas:n:f:ndaki ö-retmenlerimizin de te1vikiyle çok güzel 1eyler oluyor.” diye konu1tu.

A%LE – OKUL %B%RL%% ki anas:n:f: bulunan okulda müzik, dans gibi faaliyetlerin yan: s:ra, at:k malzemelerden de çocuklar:n yarat:c:l:klar:n: geli1tirecek faaliyetler gerçekle1tirildi-ini ifade eden anas:n:f: ö-retmenleri Gülin Bahar ve Münevver Abdullaho-lu da, “Ö-rencilerimizin sanatsal ve el beceresine dayal: çal:1malar:n: bu sergide sunaca-:z. Bu çal:1malar hem çocuklar:n özgüvenlerini artt:r:yor hem de okulumuzun neler yapt:-:n: d:1ar:daki insanlara da göstermek istedik.” dediler ve bu serginin, bu sebeple okulun içinden ziyade, d:1ar:daki bir ortamda etkinliklerimizi sergilemeyi tercih ettiklerini dile getirdiler. Ö-retmenler ayr:ca Okul Aile Birli-i’nden de çok destek ald:klar:n:, her gün yeni bir çal:1ma gerçekle1tirerek ö-renciler için özel okul standard:nda bir e-itim verilmesi için yard:mc: olduklar:n: ifade ederek, “Biz sadece e-itim vermeyi de-il, anne baba ve okul olarak da i1birli-i sa-lamay: hedefliyoruz. Aile kat:l:m: ad: alt:nda baz: çal:1malar:m:z oluyor.” diyerek, gerçekle1tirilen di-er çal:1malardan ve ailelerin bu çal:1malara kat:l:m:n:n öneminden söz ettiler.

ÇOCUKLAR DAHA ANASINIFINDA ANAL%T%K DÜÜNMEY% ÖREN%YOR Anas:n:flar:nda art:k materyallerle gerçekle1tirilen çal:1malar sayesinde çocuklar:n, ileriki zamanlarda hangi formülü nerede kullanaca-:n:, neyi nerede kullanabilece-ini ö-rendi-ini ifade eden ö-retmenler, “Yarat:c:l:k ve bu tip

transfer çal:1malar:yla analitik dü1üncenin kap:s: aç:l:yor. Bizim gerçekle1tirmek istedi-imiz 1ey de bu.” dediler. Anas:n:f: ö-retmenleri, bu ya1 dönemindeki çocuklar için

görselli-in çok büyük önem ta1:d:-:ndan bahsederek, 1u bilgileri verdiler; “Çocuklar gördüklerini, zihinlerine bir fotokopi olarak aktar:yorlar. Bu yüzden bol gezi, bol ya1am ve bol yarat:c:l:k unsurlar:na çok önem veriyoruz.”

ARTIK HEP%M%Z%N 457 ÇOCUU VAR Bütün bu çal:1malar gerçekle1tirilirken ba1ta Okul Müdürü Kür1at Arzuo-lu ve tüm okul çal:1anlar: ile velilerden destek ald:klar:n: ifade eden Ertekin, “Okul Aile Birli-i, gönüllülük esas:na dayal: ve okulun velisi olmak 1art:yla velilerin bir araya toplanarak çocuklar:n e-itim standartlar:n: yükseltme ya da ihtiyaçlar:na göre kaynak bulma birimidir.” sözleriyle okul aile birliklerini tan:mlarken, “Çocuklar:n mutlu, temiz, hijyenik bir ortamda e-itim görmeleri için u-ra1:yoruz. E-itimi zaten ö-retmenler gerçekle1tiriyor. Biz kalan unsurlar: görselli-iyle, ya1am:yla, davran:1:yla her 1ekilde mutlu, temiz, huzurlu ortam olu1turmak amac:yla desteklemeye çal:1:yoruz. Biz de burada bütün çocuklar:n annesi gibiyiz. Art:k bir iki de-il, 457 çocuk sahibiyiz. Benim gözümde, okulumuzun art:k bir özel okuldan fark: kalmam:1 durumda ve bunlar:n hepsi velilerin kat:l:m:yla, katk:lar:yla gerçekle1iyor.” diye konu1tu. Ayr:ca, fiziki ko1ullarla ilgili de çocuklara uygun düzenlemeler gerçekle1tirmeye çal:1t:klar:n: ifade eden Ertekin, “Okul Aile Birli-i olarak okulun fiziki 1artlar:n: çocuklara uygun hale getirmeye çal:1:yoruz. Bu amaçla gerçekle1tirdi-imiz çal:1malardan bir tanesi de, anas:n:f:n:n tuvaletlerine kayma, dü1me, yaralanma riskine kar1: kayd:rmaz zemin yapt:rd:k.” dedi.

BAHAR ENL%% May:s ay:n:n sonunda do-ru, okul bahçesinde Bahar enli-i ad: alt:nda bir kermes düzenleyecekleri bilgisini veren Okul Aile Birli-i üyeleri, herkesi hem bu kermese hem de 24 – 25 – 26 May:s’ta Carousel Al:1veri1 ve Ya1am Merkezi’nde gerçekle1tirilecek olan sergiye davet ettiklerini ifade ederken, minik ö-rencilerin yapt:-: çal:1malar: büyük bir kitleye sergileme f:rsat: sunduklar: için de Carousel Al:1veri1 ve Ya1am Merkezi yetkililerine te1ekkür ettiklerini söylediler. Ömer Faruk MAKNA


ÖZEL OKUL STANDARDINDA BR DEVLET OKULU:

Okul Aile Birli&i Üyeleri: (Soldan sa&a) Meltem Tetik, Eda Y!lmaz, Faika Karao&lu, Oya Ertekin, Gülen Nakka Sayg!l! BakNrköy Zuhuratbaba Mahallesi’nde bulunan Hamdi Akverdi (lkokulu’nda özel okul standardNnda gerçekleDtirilen çalNDmalar, diAer okullara da örnek oluyor. Okulun öAretmen, veli, okul aile birliAi ve idari kadrosunun birlikte ve özverili çalNDmalarNyla Hamdi

Akverdi (lkokulu, isminden sNkça söz ettirirken, öArencilerin mutluluklarN da gözlerinden okunuyor. Biz de Hamdi Akverdi (lkokulu’nu ziyaret ederek, gerçekleDtirilen çalNDmalarN gözlemledik. ÖArencileri eAitimlerinde daha ileriye taDNyacak çalNDmalarNn hayata geçirilmesi için Okul Aile BirliAi, büyük emek gösteriyor. (ki çocuAu da bu okulda eAitim gören Okul Aile BirliAi BaDkanN Oya Ertekin, artNk devlet okullarNnNn ana sNnNflarNnda da çok güzel Deyler yapNldNANnN gördüAünü ifade ederek, “Bu çalNDmalarN göstermek maksadNyla Carousel AlNDveriD Merkezi’nde çocuklarNn bir yNl boyunca yaptNklarN bütün

etkinlikleri sergileyebilecekleri, insanlara gösterebilecekleri bir etkinlik düzenliyoruz. 24 – 25 – 26 MayNs’ta bu sergimizi gerçekleDtireceAiz. Güzel bir Deyler yapmaya çalNDNyoruz ve anasNnNfNndaki öAretmenlerimizin de teDvikiyle çok güzel Deyler oluyor.” diye konuDtu.

(Haberin devamN 29. sayfada)

Atakoy270  

25 senedir sürekli, etkili, ilkeli yayın... Bakırköy'de 1 numara

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you