Page 1

TAR(HE KARA LEKE OLARAK GEÇECEKS(N(Z K ARA LEKE

BÖYLEYD(

BU HALE GELECEK (B<NA FOTO&RAFI TEMS<L<D<R)

Ataköy 9-10 KQsQm’da Yunus Emre Kültür Merkezi’nin yanQnda bulunan ve düDük yoAunluklu hizmet alanQ olarak ayrQlan yer TOK0 tarafQndan satQDa çQkartQldQ. SatQDa KQzQlay BakQrköy ubesi dQDQnda kimse katQlamadQ. BakQrköy Belediyesi ihaleye sokulmadQ. 2056 metrekare yer

Sürekli, Etkili, Ýlkeli.

24

Y

aþýnda SAY A I: 259

KQzQlay’a satQldQ. KQzQlay buraya önce huzurevi, sonra Fizik Tedavi Merkezi sonra da hastane yapacaAQnQ açQkladQ. Ataköylüler tarihi binanQn yanQna inDaat yapQlmaz diyerek itiraz etti. BakQrköy Belediyesi’nin Eski Dostlar ParkQ yanQndaki arazisine yapQlmasQnQ teklif ettiler.

Bakýrköy’de

1

Özel Eitime 8htiyaç Duyan Çocuklar

Numara

ATAKÖY MAY A IS 2016

KQzQlay bunu kabul etmedi... GeçtiAimiz günlerde aAaçlar söküldü. 0tirazlar devam ediyor. Ataköylüler; KQzQlay’Qn BakQrköy yöneticilerine ve onlara yandaDlQk yapanlara tarihe kara leke olarak geçeceksiniz diyorlar. YaptQrmamak için mücadeleye devam edeceklerini söylüyorlar...

F0YA Y T: 2

http://www.atakoygazete.com.tr

SOSYALLE,T<REL<M DERKEN

ASOSYALLE,T<R<L<YORLAR

Sayfa 11’de Zihinsel Engelli ve otistik çocuklara e<itim verilen Yücelen Özel E<itim Merkezi’ni ziyaret ederek merkezin kurucusu (pet Mutlu ile merkez ve verilen e<itimler ile özel e<itimde yapGlmasG gerekenler hakkGnda konu:tuk.

Ataköy Sahili’nde Baruthane binalarnn bulunduu parselin kiralama ihalesi iptal edildi.

ARTIK BAHANEN8Z KALMADI, SÖZÜNÜZDE DURUN

Sayfa 20’de

Ataköy 1. Ksm’da neler oluyor?

VETER8NER HEK8ML8K 8Ç8N HAYVAN SEVG8S8 "ART

BAKANLIK BU ALANIN 1/5000’lik ve 1/1000’lik (MAR PLANLARINI (PTAL ETT(

GeliDmeler üzerine Naci EkDi’nin çaArQsQ ile semt sakinleri bir araya gelerek olaylarQ takip etmek üzere bir takip komisyonu oluDturdu.

Sayfa 15’de

Köpeimiz Tarç6n’6n kulak rahats6zl66 nedeniyle stanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dal6’n6n bulunduu binadan içeri girer girmez kendimizi çok farkl6 bir Sayfa 21-22’de dünyada bulduk.


Et & kebap & lahmacun ve eşsiz mezeler ile Aile arkadaş ve dost buluşmalarınızda, mükemmel vakit geçirebileceğiniz mekânımızda Kalite - lezzet - hizmet ve yöresel tatları meyhane kültürüyle mükemmelliği birleştiren, zengin menü ve güçlü kadrosu ile sizleri memnun etmekten onur duyarız…

MENÜMÜZ

- Çorba - Ara Sıcaklar - Aperatifler - Salatalar - Söğüşler - Pideler - Izgaralar - Tavalar - Tatlılar - Mezeler - Alkolsüz İçecekler - Alkollü İçecekler - Kahvaltı

E v ve işyerlerine paket çilingir menü için bizi arayınız... Paket servisimiz 11:00 - 23:00 arası hizmetinizdedir. Zeytinlik Mahallesi Halkçı Sokak No:26/4, 34140 Bakırköy/İstanbul +90 212 543 47 47 & +90 533 717 48 36 e-mail: info@kemerocakbasi.com www.kemerocakbasi.com


3

BAKIRKĂ&#x2013;Y BELED(YES(â&#x20AC;&#x2122;NDE 6 AY GĂ&#x2013;REV YAPACAK YEN( BAKAN YARDIMCILARI BELL( OLDU BakQrkĂśy Belediyesiâ&#x20AC;&#x2122;nin meclis Ăźyeleri içinden dĂśnĂźDĂźmlĂź olarak 6 aylQk baDkan yardQmcQlQAQ gĂśrevine getirilen yeni isimler belli oldu. AlQnan kararla Sosyal YardQm 0Dleri MĂźdĂźrlĂźAĂźâ&#x20AC;&#x2122;nden Sorumlu BaDkan YardQmcQlQAQâ&#x20AC;&#x2122;nda gĂśrev sĂźresi dolan Emel TQAlQâ&#x20AC;&#x2122;nQn yerine Hasan Ă&#x2021;alQD, Temizlik 0Dleri MĂźdĂźrlĂźAĂźâ&#x20AC;&#x2122;nden Sorumlu BaDkan YardQmcQlQAQâ&#x20AC;&#x2122;nda gĂśrev sĂźresi dolan Kenan ahinâ&#x20AC;&#x2122;in yerine Ziya Ă&#x2021;QkQt getirilirken, KĂźltĂźr MĂźdĂźrlĂźAĂźâ&#x20AC;&#x2122;nden Sorumlu BaDkan YardQmcQsQ Nurhan Ă&#x2021;etinkayaâ&#x20AC;&#x2122;nQn gĂśrevi ise BaDkan YardQmcQsQ Bahri Bellekâ&#x20AC;&#x2122;e baAlandQ. Meclis Ăźyeleri arasQndan baDkan yardQmcQlQAQna getirilen TaDkQn Toprakâ&#x20AC;&#x2122;a ise MuhtarlQk 0Dleri MĂźdĂźrlĂźAĂź baAlandQ.

HASAN Ă&#x2021;ALI" Sosyal Yard=m 2/leri MĂźdĂźrlĂź,Ăźâ&#x20AC;&#x2122;nden Sorumlu Ba/kan Yard=mc=s=

BakGrkĂśy Belediye Meclis Ă&#x153;yeli<i gĂśrevimde oldu<u gibi BakGrkĂśy Belediye Ba:kan YardGmcGlG<G gĂśrevimde de kurumumuzu en iyi :ekilde temsil ederek, yararlG i:ler yapmaya çalG:aca<Gm. Ba:kan yardGmcGlG<G gĂśrevine getirildikten sonra gĂźzel dileklerini sunan herkese te:ekkĂźr ederim.

Z8YA Ă&#x2021;IKIT Temizlik 2/leri MĂźdĂźrlĂź,Ăźâ&#x20AC;&#x2122;nden Sorumlu Ba/kan Yard=mc=s= Belediye meclis Ăźyeli<i gĂśrevimde oldu<u gibi BakGrkĂśy Belediye Ba:kan YardGmcGlG<G gĂśrevimde de BakGrkĂśy için tĂźm gĂźcĂźmle çalG:maya devam edece<im. BakGrkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;Ăźn temizlik konusundaki sGkGntGlarGnGn giderilmesi, vatanda:larGn istek ve taleplerini dikkate alarak bundan Ăśnceki arkada:larGmGn yĂźrĂźttĂź<Ăź gĂśrevleri bundan sonra da layGkGyla yĂźrĂźtece<iz. Benden Ăśnceki arkada:larGma da yaptGklarG hizmetlerden dolayG te:ekkĂźr ederim.

TA"KIN TOPRAK Muhtarl=k 2/leri MĂźdĂźrlĂź,Ăźâ&#x20AC;&#x2122;nden Sorumlu Ba/kan Yard=mc=s= Bildi<iniz Ăźzere 6 aylGk ba:kan yardGmcGlG<G gĂśrev sĂźrem var. Yeni gĂśrevimde BakGrkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;Ăźn daha iyi seviyelere gelebilmesi için gerek muhtarlarGmGzla olsun, gerek vatanda:larGmGzla olsun sĂźrekli diyalog halinde olarak BakGrkĂśy için en iyisini yapmaya çalG:aca<Gz.

â&#x20AC;&#x153;THY EMEKL(LER( SANATâ&#x20AC;&#x2122;TA BULUUYORâ&#x20AC;? Hava YollarQ Emekli Kabin MemurlarQ DerneAi â&#x20AC;&#x153;THY Emeklileri Sanatâ&#x20AC;&#x2122;ta BuluDuyorâ&#x20AC;? isimli resim sergisi açtQ. 0spirtohane KĂźltĂźr Merkeziâ&#x20AC;&#x2122;nde gerçekleDtirilen ve açQlQDQnQ BakQrkĂśy Belediye BaDkanQ BĂźlent KerimoAluâ&#x20AC;&#x2122;nun yaptQAQ sergide birçok ressamQn eseri yer alQrken, Zerin Kubilayâ&#x20AC;&#x2122;Qn eserleri de bĂźyĂźk ilgi gĂśrdĂź. Sergide konuDan BakQrkĂśy Belediye BaDkanQ BĂźlent KerimoAlu, â&#x20AC;&#x153;BakQrkĂśy Belediyesi olarak bu tĂźr sanat faaliyetlerine destek olmak bizi mutlu ediyor. Bundan sonra da imkanlarQmQz dahilinde bu tĂźr sergilerin açQlmasQna destek olacaAQzâ&#x20AC;? dedi.

AYIN A Y ZISI YA ARTIK 0STANBULâ&#x20AC;&#x2122;DA D0K0NE YA YAP APILA LAMAY AYA YA SON VER0LECEK KM M0! nce BaDbakan SayQn Ahmet DavutoAlu inDaat sektĂśrĂź ile ilgili bir toplantQda yaptQAQ konuDmada â&#x20AC;&#x153;GĂśkkafesâ&#x20AC;? ĂśrneAiyle gĂźndeme taDQdQAQ yĂźkseklik konusunda â&#x20AC;&#x153;ArtQk 0stanbulâ&#x20AC;&#x2122;da yĂźksek binalarQn yapQlmamasQâ&#x20AC;? konusuna deAinerek uzun Ă&#x2013;zcan Atamer bir açQklama yaptQ. Birkaç gĂźn sonra da Kentsel DĂśnĂźDĂźm ve AkQllQ ehirler KurultayQâ&#x20AC;&#x2122;nda CumhurbaDkanQ SayQn Recep Tayy y ip ErdoAan 0stanbulâ&#x20AC;&#x2122;un mimarisi konusunda baDka bir boyuta geçildiAinin altQnQ kalQn çizgilerle çizerek â&#x20AC;&#x153;ArtQk dikey yapQlaDmadan yatay yapQlaDmaya geçmemizin zamanQ gelmiDtir.â&#x20AC;? dedi. Ă&#x2013;zellikle de Kanal 0stanbul çevresinde dikey mimariye mĂźsaade edilmeyeceAini net sĂśzlerle ifade etti. Bir vatandaD olarak Dimdi her ikisine de sormak gerekmiyor mu?; 0stanbulâ&#x20AC;&#x2122;un neresinde, Ăśzellikle sahil ve ana arterlere yakQn, bina yapQlacak boD alan kaldQ? Kendi yaDadQAQmQz BakQrkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;e bir bakQn; Kuzeyâ&#x20AC;&#x2122;de D-100 (E-5) Karayoluâ&#x20AC;&#x2122;nun her tarafQ, sahilin tamamQ yĂźksek binalarla, adeta surlarla çevrilmedi mi? Sahil yolundan Sirkeciâ&#x20AC;&#x2122;ye kadar giderken hepiniz gĂśrĂźyorsunuz; Yenimahalleâ&#x20AC;&#x2122;de sahil yoluna sQfQr konumda yapQlan devasa binalara nasQl izin verildi? DolayQsQyla rant saAlayacak yer kalmadQktan sonra mQ bizi yĂśnetenlerin â&#x20AC;&#x153;ArtQk dikine yapQlaDmaya izin vermemekâ&#x20AC;? akQllarQna geldi. AtakĂśy Sahili tek bir parselken 6 NumaralQ AnQtlar Kurulu bu parselin ifrazQna geçit vermeyince, bir gecede 7 NumaralQ AnQtlar Kuruluâ&#x20AC;&#x2122;nu kurdurup sahilleri bu kurula baAlayanlar kimlerdi? 7 NumaralQ AnQtlar Kuruluâ&#x20AC;&#x2122;nun da ilk iDi ne oldu biliyor musunuz? AtakĂśy Sahiliâ&#x20AC;&#x2122;ndeki bĂźyĂźk araziyi 4 parçaya bĂślmek oldu. SonrasQ malum. TOK0 bu arsalarQ inDaat firmalarQ arasQnda paylaDtQrdQ ve Du anda gĂśrdĂźAĂźnĂźz devasa binalarla AtakĂśyâ&#x20AC;&#x2122;Ăź adeta surlarla çevirmiD oldular. Bu arada AtakĂśy Sahiliâ&#x20AC;&#x2122;nde Baruthane binalarQnQn bulunduAu 59 dĂśnĂźmlĂźk arsanQn kamuya açQk hale getirilmesi, bu arsada bulunan 6 tarihi binanQn, 0spirtohane ve Yunus Emre KĂźltĂźr Merkezi Ăśrneklerinde olduAu gibi kĂźltĂźr hizmetlerinde kullanQlmak Ăźzere BakQrkĂśy Belediyesiâ&#x20AC;&#x2122;ne verilmesi Ăśnerimiz maalesef bizi yĂśnetenler tarafQndan dikkate alQnmadQ. Bu arada yasalarda çok açQk olarak â&#x20AC;&#x153;Tarihi eserlerin yanQnda yapQlacak yapQlaDmada yĂźkseklik tarihi eserin çatQsQnQ geçemez.â&#x20AC;? denmesine raAmen 59 dĂśnĂźmlĂźk bu arazi TOK0 tarafQndan 2010 yQlQnda yQllQk 6 milyon TL bedelle 49 yQllQAQna Ă&#x2021;elebican A..â&#x20AC;&#x2122;ye kiralanmQDtQ. Bu parselde 4â&#x20AC;&#x2122;Ăź 70 metre, 3â&#x20AC;&#x2122;Ăź 40, 25 ve 19 metrelik toplam 7 blok inDa edilecekti. Otel, konut, ofis ve AV A M konseptiyle oluDturulan Blumer AtakĂśy Projesiâ&#x20AC;&#x2122;nde ofis bloAu 8 bin m², rezidans alanQ ise 30 bin m² olarak tasarlandQ. Ay A rQca proje içerisinde 20 bin m²â&#x20AC;&#x2122;lik otel bloAu bulunuyor. GeçtiAimiz gĂźnlerde kiralama ihalesi 0stanbul 8. 0dare Mahkemesi tarafQndan iptal edildi. Bu arada 11.07.2014 gĂźnĂź BakQrkĂśy Belediyesi AtakĂśy Sahiliâ&#x20AC;&#x2122;nde Ă&#x2013;zyazQcQlarâ&#x20AC;&#x2122;a ait inDaatlarQ mĂźhĂźrlemiDti. Ay A nQ gĂźn aynQ yerde TOK0 0stanbul Emlak Daire BaDkanQ Ali Seydi KaraoAlu yapQlan mĂźhĂźrleme iDleminin yanlQD olduAunu belirtmiD, tarihi Baruthane binalarQnQn â&#x20AC;&#x153;T TOK TOK K Ba#k a#kan kan6m6z bulunduAu parsel için ise Du konuDmayQ yapmQDtQr: â&#x20AC;&#x153; Ergun Tur Turan Beyâ&#x20AC;&#x2122;i yâ&#x20AC;&#x2122;i â&#x20AC;&#x2122;in bize ze bir talimat6 t6 var var. Atak takĂś kĂśy Ăśy Sahiliâ&#x20AC;&#x2122;n iâ&#x20AC;&#x2122;n â&#x20AC;&#x2122;nde bulunan 601bin m² yĂźzĂś ĂźzĂśl zĂślçßmlĂź Barutha thaneâ&#x20AC;&#x2122;n â&#x20AC;&#x2122;nin sadece rekre rea easyon yon alan6 olarak dĂźze Ăźzen zenlenmesine ili#k i#kin yas yasal mev vzzuat çerç rçeves vesinde bir çal6#ma yap yap6n dedi. Bu burada ilk defa fa aç6kl6yor yoruz. uz. Barutha thane ara razi azisi az isi TOK TOK Kâ&#x20AC;&#x2122; â&#x20AC;&#x2122;y â&#x20AC;&#x2122;y â&#x20AC;&#x2122;ye ye ait, t, mĂźlkiye iyet yeti ti 70 milyo lyon yona aitt ttir tir. Sadece Atak takĂś kĂśy ĂśylĂźlerâ&#x20AC;&#x2122;e â&#x20AC;&#x2122;e ait deildir. Biz bu alan6n rekreasyon yon alan6 olarak dĂźzen zenlenmesi için çal6#ma yap yap6yor yoruz.â&#x20AC;? Bu konuDma Ăźzerinden nerede ise 2 yQl geçmiDtir. Gazetemiz her fQrsatta bu zat-Q muhteremin sĂśzĂźnde durmasQ için yayQnlarQnQ sĂźrdĂźrdĂź. Ancak kendilerinden en ufak bir yanQt gelmedi. 8. 0dare Mahkemesi bu arazi ile ilgili yapQlan kira sĂśzleDmesini iptal ettiAine gĂśre Dimdi TOK0â&#x20AC;&#x2122;nin yapmasQ gereken, vakit geçirmeden bu araziyi kĂźltĂźr hizmetlerinde kullanQlmak Ăźzere BakQrkĂśy Belediyesiâ&#x20AC;&#x2122;ne devretmektir. Maalesef TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de iDler bĂśyle yĂźrĂźyor. Hukukun ayaklar altQnda olduAunu ifade etmeyen yok. Gazetemizin birinci sayfasQnda da bu arazinin eski ve yeni fotoAraflarQnQ gĂśrĂźyorsunuz. BakQrkĂśylĂźler adQna yaptQAQmQz bu Ăśnerimiz kabul edilseydi, arazi bu duruma gelmeyecekti. Bekleyip sonucu hep birlikte gĂśreceAiz. e-mail: ozcanatamer@atakoygazete.com.tr


5

23 2 3 NSAN COKUYLA KUTLANDI 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramG, tüm yurtta oldu<u gibi BakGrköy’de de düzenlenen etkinliklerle co:kuyla kutlandG. BakGrköy’deki 23 Nisan kutlamalarG ilk olarak resmi törenle ba:ladG. Cumhuriyet

L(ONSLAR’DAN DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARA VOSVOS TURU

MeydanG’nda bulunan Atatürk AnGtG’na (lçe Milli E<itim Müdürü Emrullah AydGn çelenk bGraktG. KatGlGmGn az oldu<u resmi törenin ardGndan ise siyasi partiler ve sivil toplum kurulu:larG ile dernekler de Atatürk AnGtG’na çelenklerini bGraktGlar.

BakGrköy’deki 23 Nisan kutlamalarGndan en ilgi çekenlerinden birisi de Ye:ilköy Feneri Lions Kulübü’nün down sendromlu çocuklara Vosvos arabalarla BakGrköy turu attGrmasGydG.

Cumhuriyet MeydanG’ndan ba:layarak Ataköy 5. KGsGm Attila (lhan ParkG’nda son bulan etkinlikte down sendromlu çocuklarGn sevinçleri görülmeye de<erdi.

YARDIM SEVENLER DERNE&<’NDEN ENGELL< ÇOCUKLARA BO&AZ TURU Türkiye YardGm Sevenler Derne<i BakGrköy ubesi de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk

YE,<LKÖY’DE MUHTE,EM FEST<VAL

BayramG’nda geleneksel hale getirdi<i engelli çocuklara bo<az turu etkinli<ini düzenledi.

Meydandaki törenlerin ardGndan BakGrköy’de kutlamalara ara verilmeden devam edildi. (lçe Milli E<itim Müdürlü<ü’nün Ye:ilköy Marina’da düzenledi<i festivale katGlGm yo<un olurken, buradaki törene BakGrköy KaymakamG Adem Öztürk, BakGrköy

Yüzlerce engelli ve ailesinin katGldG<G etkinlikte ayrGca halk oyunlar ve dans gösterileri de yapGldG.

Belediye Ba:kanG Bülent Kerimo<lu, (lçe Milli E<itim Müdürü Emrullah AydGn, okul müdürleri, veliler ve yüzlerce çocuk katGldG. Festivalde gönüllerince e<lenen çocuklar ve aileleri, bayramGn tadGnG doyasGya çGkardGlar.

CHP ’DEN BOTANK PARK’TA FESTVAL

MHP ÇOCUKLARI SEV(ND(RD( Cumhuriyet Meydan=’ndaki çelenk sunma törenlerinin ard=ndan ise MHP Bak=rköy 2lçe Ba/kan= Ahmet Altun ve partililer meydana kurduklar= stantta çocuklara pamuk

/ekeri ve Türk Bayra,= hediye ettiler. Çocuklar=n ve velilerin Bu arada CHP BakGrköy (lçe Ba:kanlG<G da çocuklarG unutmadG. Botanik Park’ta düzenlenen etkinlikte yüzler çocuk yo,un ilgi gösterdi,i stanttaki ürünler k=sa sürede gönüllerince e<lendi. CHP (lçe Ba:kanG Celal Sevinç ve tükenirken, 2lçe Ba/kan= Ahmet Altun, “Bu bayram çocuklar=m=z=n. Biz de onlar= sevindirmek için küçük de olsa BakGrköy Belediye Ba:kanG Bülent Kerimo<lu’nun da katGldG<G etkinlik gün boyu sürdü. böyle bir organizasyon yapt=k” dedi.


24,5x36-AnnelerGunu.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

25.04.2016

18:25


7 5

â&#x20AC;&#x153;<nançlar1n Birletii Nokta-Organ Ba11â&#x20AC;? konferans1 Bak1rkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;de yap1ld1

D<N< TEMS<LC<LERDEN ORGAN BA&I,I Z<RVES<

Organ ba<G:G konusunda Ăśnemli merak konularGndan biri olan dinsel bakG: açGsGna dikkat çekmek amacGyla; BakGrkĂśy Belediyesi ve Hayata Ba<G: Derne<i'nin i:birli<i ile â&#x20AC;&#x153;(nançlarGn Birle:ti<i Nokta (nsan HayatG-Organâ&#x20AC;? Ba<G:G konulu konferans gerçekle:tirildi. AtakĂśy Yunus Emre KĂźltĂźr Merkezi'nde gerçekle:tirilen konferansa Sa<lGk BakanlG<G Sa<lGk Hizmetleri Genel MĂźdĂźrĂź Prof. Dr. Nurullah Okumu:, (stanbul MĂźftĂźsĂź Prof. Dr. Rahmi Yaran, BakGrkĂśy Belediye Ba:kanG Dr. BĂźlent Kerimo<lu, Rum Ortodoks Patri<i Patrik I. Bartholomeos, Ermeni Patrik Genel Vekili Ba:piskopos Aram Ate:yan, TĂźrkiye Musevileri Hahamba:G Rav Isak Haleva, Mor FilĂźksinos (stanbul, Ankara, (zmir SĂźryani Kadim Cemaati Metropoliti ve Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Yusuf Ă&#x2021;etin katGldG. Konferansta konu:an (stanbul MĂźftĂźsĂź Prof. Dr. Rahmi Yaran, bir hastalG<Gn tedavisinde ba:ka bir alternatif kalmadG<G takdirde organ naklinin olabilece<ini aktardG. Organ naklinde vericinin hayatGnGn Ăśnemine dikkati çeken Yaran, "YapGlacak organ nakli ile ki:i tedavi edilecekse ve hayatGn devamG sa<lanacaksa organ nakline ba:vurulabilir. CanlGdan yapGlacak organ naklinde vericinin hayatG tehlikeye atGlmamalGdGr. Bir taraftan organGnG verecek di<er taraftan

kendi hayatGnG riske edecekse bundan uzak durulurâ&#x20AC;? diye konu:tu. Rum Ortodoks Patrik Vekili Prof. Dr. Elpidophoros Lambriniadis de organ ba<G:GnGn ĂśnĂźnde dinen bir engel olmadG<GnG belirterek, bir insanG ya:atmanGn çok bĂźyĂźk bir sevap oldu<unu sĂśyledi.

BAI YAPANLARA TEBR2K Ermeni Patrik Genel Vekili Ate:yan ise insana olan sevgisinden hareketle organ ba<G:Gnda bulunan ki:inin Allah'a olan sevgisini de beyan etmi: olaca<GnG dile getirdi. Ate:yan, hayatGn kGymetli bir hazine oldu<unu anlatarak, "Bir hastayG tekrar sa<lGklG ya:ama kavu:turacak organ ba<G:G, bu açGdan Ünem arz etmektedir." dedi.

TEV2K ETMEL2Y2Z (stanbul, Ankara, (zmir SĂźryani Kadim Cemaati Metropoliti ve Ruhani Lideri, Patrik Vekili Mor FilĂźksinos Ă&#x2021;etin ise organ ba<G:G ve organ nakli konusunun dĂźnyada ve TĂźrkiye'de Ăśnemli bir sa<lGk problemi oldu<unu dile getirerek, â&#x20AC;&#x153;Resmi kurulu:larGn rakamlarGna gĂśre, Ăźlkemizde 40 bine yakGn ki:i organ bekliyor ve her sene bu listedeki sayG artGyor. Organ ba<G:G konusunda hep birlikte etrafGmGzG te:vik etmeliyizâ&#x20AC;? dedi.

K22 KEND2 HAYATINI TEHL2KEYE ATARAK BAI YAPAMAZ TĂźrkiye Musevileri Hahamba:G Haleva da dinen velinin rGzasG olmadan ĂślmĂź: birinden organ naklinin mecbur tutulamayaca<Gna i:aret ederek, "Ă&#x2013;lmĂź: bir insandan, bir ba:kasGnGn hayatGnG kurtarmak için alGnan organ ailenin izni ile yapGlGrsa sevaptGr. Bu konuda da aile mecbur bGrakGlamaz ama aile bilinçlendirilerek organ naklinin sevabG anlatGlabilir, te:vik edilebilir. Di<er yandan, verici e<er sa<lG<Gnda ba:ka birini kurtarmak için organlarGndan birini veriyorsa da hayatGnGn tehlikeye girmemesi gerekir. Bir ki:i ba:kasGnGn hayatGnG kurtarmak için de kendi hayatGnG tehlikeye atacak :ekilde organ ba<G:G yapamaz. Bu durum Tevrat'ta kesinle:en yasak bir mevzudur." diye konu:tu. BakGrkĂśy Belediye Ba:kanG BĂźlent Kerimo<lu da toplantGnGn amacGnGn organ ba<G:Gyla ilgili farkGndalGk yaratmak, TĂźrkiye'de bu konuyla ilgili bilinç geli:tirmek oldu<unu bildirdi. Konferansla do<ru bilinen yanlG:larG dĂźzeltmek istediklerini kaydeden Kerimo<lu, bir hayatGn tĂźm insanlG<G kurtarmak kadar Ăśnemli oldu<una atGfta bulunmak için bir araya geldiklerini sĂśyledi.

STANBULLULAR SALIKLI YAAM Ă&#x2021;N

YE"8LKĂ&#x2013;Yâ&#x20AC;&#x2122;DE YĂ&#x153;RĂ&#x153;DĂ&#x153;

T.C. SaAlQk BakanlQAQ tarafQndan "TĂźrkiye SaAlQklQ Beslenme ve Hareketli Hayat ProgramQ" kapsamQnda fiziksel hareketsizliAin azaltQlmasQna yĂśnelik BakQrkĂśy Toplum SaAlQAQ Merkezi tarafQndan â&#x20AC;&#x153;1-7 Nisan Kanser HaftasQnda Bisiklete Biniyoruzâ&#x20AC;? temalQ yĂźrĂźyĂźD, yoga, bisiklete binme ve spor etkinliAi yapQldQ. YeDilkĂśy sahilde yapQlan yĂźrĂźyĂźDe vatandaDlar

yoAun ilgi gĂśsterdi. EtkinliAe çocuklarQyla katQlan vatandaDlar, â&#x20AC;&#x153;Obeziteye karDQ gĂźnde en az 10 bin adQmâ&#x20AC;? sloganQyla yĂźrĂźdĂź. Etkinlik hakkQnda bilgi veren 0stanbul Halk SaAlQAQ MĂźdĂźr YardQmcQsQ Dr. Onur Ă&#x2013;zlem KĂśse, obezite ile mĂźcadeleyi uzun sĂźredir devam ettirdiklerini sĂśyledi. Dr. KĂśse, â&#x20AC;&#x153;Toplum ve halk saAlQAQ sorunu haline gelen obeziteye karDQ her hafta sonu halkQmQzQ

bilinçlendirmek ve farkQndalQAQ artQrmak, sporla hayatQ saAlQklQ devam ettirebilmek için bĂśyle bir etkinlik dĂźzenliyoruz. BugĂźn BakQrkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;de ekip arkadaDlarQmQz ve vatandaDlarla birlikte saAlQklQ adQmlar atmak için bir araya geldik.â&#x20AC;? diye konuDtu. YĂźrĂźyĂźDe katQlan bir vatandaD da â&#x20AC;&#x153;AçQk havada tempolu yĂźrĂźyoruz. Periyodik olarak yapQlQyor zaten, bu Dekilde gĂźzel oluyor.â&#x20AC;? dedi.


9 5

TĂźrkiye Omurilik Felçlileri Derne,iâ&#x20AC;&#x2122;nin (TOFD) bu y=l 10.â&#x20AC;&#x2122;sunu dĂźzenledi,i Uluslararas= GĂźlen Ă&#x2021;ocuk enli,i kapsam=nda Kosova, Makedonya, Bosna Hersek, GĂźrcistan, Azerbaycan ve TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin farkl= illerinden yakla/=k 300 engelli ve engelsiz çocuk Bak=rkĂśy â&#x20AC;&#x2122;de bulu/arak dopdolu bir hafta geçirdiler.


11

Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Çocuklar

SOSYALLEŞTİRELİM DERKEN

ASOSYALLEŞTİRİLİYORLAR 2007 yılında Florya’da hizmet vermeye başlayan Yücelen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, özel eğitimle öğrencilerine sadece bireysel eğitimler ve terapiler vermiyor, aynı zamanda bu öğrencilerin eğitim ve sosyal hayatlarında da katkı sunuyor. Zihinsel Engelli ve otistik çocuklara eğitim verilen Yücelen Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek merkezin kurucusu İpet Mutlu ile merkez ve verilen eğitimler ile özel eğitimde yapılması gerekenler hakkında konuştuk.

“ÇOCUKLARIN OKUL HAYATLARINDA DA ETKİN OLUYORUZ” İpet hanım Yücelen Özel Eğitim Merkezi hakkında bilgi verir misiniz? Yücelen Özel Eğitim Merkezi’ni 2007 yılında Florya’da kurduk. Merkezimizi Florya’da açmamızın nedeni de burasının hem sakin hem de ulaşılabilirliğinin kolay olması. Burada otistik ve zihinsel engelli öğrencilerimize bireysel eğitim ve terapilerin yanında okul hayatlarında ve sosyal hayatlarında da katkılar sunuyoruz. Merkezimizde 4 özel eğitimci, 2 psikolog ve 2 çocuk gelişimci olmak üzere arkadaşlarımız var. Özel eğitim grubunda kariyer yapan arkadaşlarla çalışıyoruz. Sadece rehabilitasyon da bireysel eğitimler ve terapiler vermiyoruz. Onun dışında çocukların okul hayatlarında da etkin oluyoruz. İhtiyacı olan velilerimize okul bulabiliyoruz. İhtiyacı olan velilere gölge abla tabir ettiğimiz yardımcılar atayabiliyoruz. Yani okulda da öğrencimizi tek başına bırakmıyoruz. Danışmanlığını yapıyoruz, programlarını yapıyoruz, öğretmene yardımcı oluyoruz. Böylelikle bütünleşmiş bir eğitim programı hazırlamış oluyoruz. En azından çocuk sınıfa uyum sağlayamadı, çocuk sıkıntı çıkardığı zaman, bir problem oluştuğu zaman ne yapacağını bilmeyen sınıf öğretmenlerine destek amaçlı gönderdiğimiz yardımcı öğretmenlerdir bunlar. Velileri rahatsız etmemiş oluyorlar. Çünkü biz müdahale etmiş olabiliyoruz. Doğru müdahale edildiği zaman çocuklar da sıkıntı çıkarmıyorlar. Diğer kurumlardan farkımız bu.

“SAĞLIKLARINI DA TAKİP EDİYORUZ” İpet hanım o zaman öğrencilerinizi 24 saat takip ediyorsunuz diyebilir miyiz? Velilerimizle, çocuklarımızın doktorlarıyla olsun sürekli iletişim halindeyiz. Bu çocuklarımızın sağlıklarını da takip ediyoruz. Gittikleri doktorlarla da iletişime geçiyoruz. İlaçlarını, ilaç kullanımlarını dozlarını da takip ediyoruz. Mesela doktorlar genellikle geri dönüş isterler, onları paylaşırız, onları da takip ediyoruz. Sadece eğitimini değil, sosyal alanda da takip ediyoruz. Aynı zamanda ailelere de aile programı veriyoruz. Evin içinde de nelere dikkat etmeleri gerektiği yönünde rehberlik veriyoruz.

“SOSYALLEŞTİRELİM DERKEN ASOSYALLEŞTİRİLİYORLAR” Ne tür eğitimler veriyorsunuz? Bireysel eğitim ve terapiler yapıyoruz, grup eğitimleri, drama eğitimleri, müzik çalışmaları ve psikolojik danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Özellikle küçük yaştan itibaren çocukların sosyalleşmesi gerekiyor. Özellikle bu tür

öğrencilerin sosyal hayata adaptasyonunu daha küçük yaşlardan sağlamak için anaokullarına ihtiyaçları var. Fakat birçok anaokulunda bu çocuklar belli sorunlarla karşılaşıyorlar. Çünkü bu çocukların hareketleri ve yaptıkları davranış bozukluğu olarak görülüyor ve doğal olarak normal anaokullarında tolere edilemiyor. O davranışlar bilakis daha fazla tetiklenmiş oluyor. Sosyalleştirelim derken, asosyalleştirilmiş oluyor. Onlara müdahale ediyoruz. Doğru anaokulları ile çalışıyoruz. Yine kendi elemanlarımızı yolluyoruz.

“SÜREKLİLİK SAĞLADIĞIMIZ İÇİN FARKLIYIZ” Kaynaştırma eğitimleri yapıyor musunuz? Kaynaştırma eğitimleri okullarda olur, biz burada bire bir terapi eğitimleri veriyoruz. Diğer rehabilitasyonlardan farkımız az öğrenci ile çalışıyoruz ama sürekli çalışıyoruz. Bize öğrencilerimiz haftada bir gün iki gün gelmezler. Süreklilik sağladığımız için farklıyız. Onun için çocuklar çok çabuk gelişebiliyor. Eğer devlet olarak da komplike bir sistem kurabilirsek tabi ki her şey çok daha değişecek.

Eğitimlerin yanında sosyal olarak neler yapıyorsunuz? Eğitim çalışmalarının dışında gezilerimiz oluyor, grup çalışmaları yapıyoruz, sinemaya, oyun parkına gidiyoruz. Bizim en önemli programımız yaz programımız. Bildiğimiz üzere bütün okulların, bütün kulüplerin öğrencilere yönelik yaz okulları oluyor ama özel eğitimle ilgili özel bir yaz okulu olmuyor. Çünkü onların eğitimlerinin de kesilmemesi gerekiyor. Biz de bunu düşünerek bu çocuklara özel bir program hazırlıyoruz her sene. Milli Eğitim Müdürlüğü’nden onay alarak yapıyoruz. Eğitimin yanında sosyal ve sportif aktiviteler yapıyoruz.

Merkeze nasıl başvurulabilir? Kurumumuzdan eğitim almak üzere başvuran aileler, ilk görüşme için randevu alırlar. İlk görüşmeye çocuk ve aile (ya da ebeveyn) beraber alınır. Görüşmeleri uzman eğitimcilerimiz ya da psikologlarımız gerçekleştirir. Yapılan bu ön görüşmenin ardından edinilen yazılı bilgiler ve yapılan gözlemler sonucu velinin talebi doğrultusunda hem uygulanması ön görülen testler hem de zaman çizelgeleri belirlenir. Kurumumuz belli konularda branşlaşmıştır. Bu yüzden görüşen uzmanımız müracaat eden öğrenciye arzu edilen kadar faydalı olamayacağı kanaatine varırsa, farklı branşlardaki eğitim merkezlerine yönlendirme yapar.

Kaç yaş arası çocuklara hizmet veriyorsunuz? Bizim hitap ettiğimiz yaş grubu 3 yaşından başlayıp 15’te bitiyor. Tabi ne kadar küçük yaşta bir araya gelirsek o kadar fazla yol almış oluruz.

“FARKINDALIĞIN ARTTIRILMASI GEREKİR” Son olarak ailelere ve özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara neler söylemek istersiniz? Öncelikle toplum olarak bu konuda farkındalığın artması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda halen çok eksiğimiz var. Devlet okullarında veya kaynaştırma eğitimlerinde aileler benim çocuğum da o çocuk gibi olur mu? Ona benzemeye başladı gibi endişelere kapılır ki bu çok yanlış bir şey. Sonuçta bu çocuklar bulaşıcı bir hastalık taşımıyorlar. Bence en önemli konu bu farkındalığın arttırılması. Son yıllarda biraz daha artsa da yine de bu konuda çok eksiğimiz var. Zihinsel engelli ve otistik bir çocuğun ailesi zaten çoğu şeyi hepimizden iyi biliyor. Yaşayan onlar, biz sadece onlara yol arkadaşlığı yapıyoruz.

Arzu GİRİT


13

Bakırköy Türk Ocakları’ndan Dev Organizasyon

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER DÜNYA FUTBOL KUPASI

Bakırköy Türk Ocakları Şubesi, UNESCO 2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı anısına dev bir organizasyona imza atarak, Uluslararası Öğrenciler Dünya Kupası düzenledi. Turnuvaya Türkiye’nin yanı sıra Endonezya, Irak Türkmeneli, Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Nijer, Özbekistan, Ahıska, Arnavutluk, Kosova, Nijerya, Kırgızistan, Kırım, Suriye Türkmenleri ve Tacikistan’dan gelen öğrencilerin oluşturduğu futbol takımları katıldı. Osmaniye Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde düzenlenen futbol turnuvası öncesinde yurtdışından gelen öğrencilere kahvaltı veren onlarla tanışan Türk Ocakları Bakırköy Şubesi Başkanı Arif Akdeniz, turnuvaya katılan tüm öğrencilere başarılar dileyerek, kendilerine turnuva boyunca destek olan Bakırköy Belediyesi’ne ve sponsorlara teşekkür etti. Son yıllarda düzenlenen en kapsamlı turnuvalardan birini gerçekleştirdiklerinin de altını çizen Akdeniz, “Düzenlediğimiz turnuva ile öğrenciler arasında birlik, beraberlik, kardeşlik

duygularını daha da geliştireceğiz. Turnuvanın asıl amacı bu duyguların ve ülkeler arasındaki bağların gelişmesidir. Turnuvaya çok sayıda ülkeden katılım oldu. Yurtdışından gelen öğrencileri Bakırköy Belediyesi’nin de desteği ile Bakırköy’de en güzel şekilde ağırlıyoruz. Bakırköy Türkiye’nin dünyaya açılan bir kapısıdır. Bu nedenle turnuvaya katılan öğrenciler buradan ülkelerine gittiklerinde Bakırköy ve Türkiye için güzel düşüncülerle gidecek, ilçemizi ve ülkemizi kendi ülkelerinde en iyi şekilde anlatacaklardır. Turnuvamızın Bakırköy’e ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, katılan tüm ülke takımlarına başarılar diliyorum” dedi. Açılış programının ardından başlayan turnuva bu ay içinde sona erecek, turnuva sonunda ilk 4’e giren takımlara çeşitli ödüller verilecek. (Yavuz ARPACIK)

BAKIRKÖYLÜ ÖĞRENCİLERDEN BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISI Bakırköylü öğrenciler, Bakırköy Öğrenci Meclisi’nin organizasyonuyla bir araya gelerek “Milli Benlik ve Beraberlik” konulu bir etkinlik düzenledi. Bakırköy Öğrenci Meclisi Başkanı Ata Aydın’ın önderliğinde düzenlenen ve Bakırköy Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler anısına yapılan 1 dakikalık

saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Bakırköy Anadolu Lisesi Müdürü İrfan Müftüoğlu, Bakırköy’deki tüm öğrencileri birlik, beraberlik içinde kardeşçe görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti aktardı. Müftüoğlu’nun konuşmasının ardından söz alan Bakırköy Öğrenci Meclisi

Başkanı Ata Aydın ise, Bakırköy’deki tüm gençlerin ülkemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde milli birlik ve benlik anlayışı ve duygusuyla hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Aydın, Bakırköy’deki öğrenciler adına ülkedeki tüm öğrenciler ve vatandaşlar birlik ve beraberlik çağrısında da bulundu. Programda daha sonra Behramağa İlkokulu öğrencileri tarafından şiirler okundu. Şiir dinletisinin ardından ise Bakırköy Anadolu Lisesi öğrencileri mini bir konser verdi.

Behiye - Selim Pars İlkokulu Yıldız Kızlar Basketbol Takımı

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDU Eğitim gönüllüsü hayırsever işadamı Selim Pars tarafından yaptırılan Behiye-Selim Pars İlkokulu Yıldız Kızlar Basketbol Takımı, Konya’da düzenlenen Türkiye Yıldız Kızlar Basketbol Turnuvası’nda üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı. Elde edilen başarıyı disiplinli çalışma ve devamlılığa bağlayan Okul Müdürü Halit

Kutlu, “Bu çocuklarımız daha önce de miniklerde Türkiye şampiyonu olmuştu. O iskelet kadroyu bozmadan devam ettik ve şimdi de yıldızlarda Türkiye üçüncüsü olduk. Bu gerçekten büyük bir başarı ve bunun devamı gelecek” dedi. Okulun bağışçısı Selim Pars’ın maddi ve manevi desteklerinin kazanılan

başarıda çok önemli bir faktör olduğunu ve hatta en önemli faktör olduğunu da vurgulayan Kutlu, “Selim bey kendisini eğitime adamış bir insan. O eğitime, çocuklara yardım konusunda kendisi ile yarışıyor. Onun maddi ve manevi destekleri sayesinde çok güzel başarılara, projelere imza atıyoruz. Bu başarının gelmesindeki en büyük etkenlerden birisi de Selim Bey’in okulumuza kapalı spor salonu yaptırması ve çocuklarımızın antrenmanlarını, çalışmalarını bu salonumuzda yapmış olmalarıdır da diyebiliriz. Selim Pars başta olmak üzere başarıda emeği geçen tüm öğrencilerimize, velilerimize ve okul yönetimimize teşekkür ediyorum” diye konuştu. Okul Müdürü Halit Kutlu önümüzdeki senelerde daha büyük başarılara imza atacaklarını da sözlerine ekledi.


14

AK PARTİ’DEN 6 SORU ÖNERGESİ

MUHALEFET GÖZÜYLE

Mehmet Emin ERTEKİN

“ İki Buçuk Dakika” Değerli okurlar, saygıdeğer Bakırköylüler; Yazıma başlamadan önce baharın müjdecisi, işçilerimizin, emekçilerimizin, 1 Mayıs Bayramı’nı kutlarım. Güzellik ve kardeşlik içinde olaysız geçmesini temenni ederim. Bakırköy Belediyemiz’de çalışan işçi, memur kardeşlerimizin en kısa sürede maaşlarına kavuşmalarını emeklerinin karşılığını almalarını temenni ederim. Değerli okurlar bir yazı dizim vardı; “Zemheride Doğmayanlar” diye. Yazı dizimde farklı partilerden iki ilçe belediyesinin çalışmalarından, icraatlarından örnekler verdim. Yazık yine birilerinin nasırına bastım, üzdüm sanırım. Çünkü yazımın ilkini okuyup ikinci yazımı beklemeden savunmaya geçen köşe yazarı abim, dostum, arkadaşım ne yazık ki Bakırköy’de Meclis Üyeliği ve Büyükşehir Meclis Üyeliği yapmış, 2014 seçimlerinde de 2. yarıdan sonra Eyüp Belediye Başkan adaylığı yapmış iyi bir kişi. Fakat bunu da bilmeli ki “Vakitsiz Öten Horozun Sesini Keserler” Şu da çok iyi bilinmeli ki şahıslar değil icraatlar desteklenir, hiç kimse yalnız başına bir şey yapamaz, siz çok iyi olabilirsiniz meclis üyeleriniz, icranız, yardımcılarınız, danışmanlarınız iyi değil ise veya partinizin yerel yönetimler vizyonu yoksa siz yalnız başınıza hiçbir şey yapamazsınız. Ben on yıllık meclis üyeliğimde hiçbir zaman Sayın Ateş Ünal Erzen ve meclis üyelerinin özel yaşantıları ve şahısları ile ilgili en ufak bir yorum yapmadım, şu ana kadar yazdığım tüm köşe yazılarımda da Sayın Başkanın şahsına yönelik hiçbir rencide edici yorumum olmadı. Bilakis Sayın Başkan centilmen ve halkın teveccühü ile seçilmiş benim de başkanımdır. Saygıdeğer okurlar örnek gösterdiğim ilçelerin biri İzmir Menderes Belediyesi Ak Parti’li, Büyükşehir hepinizin malumu Chp’li, ikinci belediye bursa Nilüfer Belediyesi Chp’li, Büyükşehir Ak Parti icraatlarını ve yazımı lütfen gazetemizin internet sayfasından okuyunuz. Bu belediyeler işlerini yapmış halkına hizmet etmiş, topu Büyükşehirler’e atmamış İzmir’in diğer ilçelerine bakmak lazım onlar da aynı durumda mı? Hani sizin söylediğiniz gibi ise onların da Büyükşehirleri yardım etmiş mi acaba? İş icraata gelince arkadaşlar ne söyleyeceğini şaşırıyor. Allah aşkına hesapta siz bu işi bilen biri olarak hangi Büyükşehir Belediyesi bir ilçeye kır düğünleri için salonları mı yapar, ilçe belediyeleri adına evde sağlık hizmetleri mi yapar, ilçe belediyelerinin iletişim noktalarını mı yapar? Bu işler ile ilgili yasada yetkisi mi var? Yapmayın üzülüyorum. İzmir Büyükşehir’in bile belki bu icraatları yoktur, yapsa kendine yapardı. Gelelim biz Bakırköyümüz’e onun için ceza bunun için ceza yazmış büyükşehir hesapta ya, Allah aşkına siz Osmaniye’de bulunan adliyenin arkasında vatandaşların şehir içi trafiğe girmesin diye bağlantı yolu açtığı için İBB’yi mahkemeye verip otuz beş trilyon (eski para ile) alan siz değil misiniz? Galleria’nın arkasındaki otopark

yolu için TOKİ’yi mahkemeye verip yol parası isteyen siz değil miydiniz? Bahsettiğiniz TOKİ’nin uhdesindeki (Emlak Bankası’ndan TOKİ’ye geçmiştir) parkı kullanıp size tapularını vermek istemelerine rağmen emlak vergisi almak adına tapuyu devir almayan siz değil misiniz? Basınköy’de E-5 kenarından Basınköy’e giriş yapılmak istenen yolu kapatan (halen de açılmadı sanırım) siz değil misiniz? İstanbul Teknik Üniversitesi’nin heyelan bölgesi olarak rapor verdiği Zümrüt Yuva’daki arazileri imara açıp satmak isteyen siz değil miydiniz? Değerli dostum şu an yazacaklarım sizi, geçen dönemde meclis üyeliği yapan dostlarımızı ve Sayın Ateş Ünal Erzen’i üzecektir sanırım. Biz bunları hak etmiyoruz, biz iyi yapılanın yanında her zaman sizinle olduk, mecliste oy kullandık, sizler bizim dostumuz başkan bizim başkanımız fakat biz şunlara karşıyız: Bakırköy’ün onca sorunu varken iki buçuk dakikada biten meclis toplantısına karşıyız. Biz, meclis üyesi olmadan bir hafta önce inşaat şirketi kurup Bakırköy’de müteahhitliğe soyunan meclis üyelerinize karşıyız. Biz, Bakırköy’de eskimeden sırf birilerine iş yaratmak için parke taşı yapılan yollara karşıyız. Burada da şunu da belirtmeliyim ki iyi ki hep beraber mecliste Sayın Ateş Ünal Erzen ile birlikte vatandaşlardan bu kaldırım ve yolların yapımı için alınacak payların alınmaması için karar aldık, yoksa vah vatandaşın haline. Biz, üç yüz doksan trilyonluk bütçesi olan Bakırköy’de bir ilki yaşatıp kendi işe aldığı tiyatrodaki dört yüz elemanın yani partilisinin maaşını ödeyip, emek harcayan çalışanların maaşının ödenmemesine karşıyız. Biz, Basınköy’de seçim öncesi atmış dönüm arazi alıp imara açtırmaya çalışan meclis üyelerine karşıyız. Biz, müteahhitlik yapıp mecliste imar komisyonunda olan meclis üyelerine karşıyız. Biz, hep Sayın Ateş Ünal Erzen ve sizler ile birlikte hep beraber eski mecliste kabul ettiğimiz övünebileceğiniz Botanik Park’ın kaplayan satıcılarına teslim edilmesine karşıyız. Biz, Botanik Park’ın içindeki seyyar satıcılara, gözetleme kulesindeki seyyar giyim mağazasına ve soyunma kabinine karşıyız. Biz, Bakkart’ın tüm sağlık ile ilgili hizmetlerinin törpülenmesine karşıyız. Biz, en önemlisi 4.5 G’nin hizmete girdiği, teknolojinin en üst seviyelerde kullanıldığı Bakırköy’de belli standartlar getirilmesi gerekirken, getirilmeyip adeta vatandaşlarını cezalandırıp GSM firmaları ile kavga edip GSM operatörlerinin baz istasyonlarının kaldırılıp, vatandaşlara kullanamadıkları hizmetin faturalarını ödemelerine sebep olan Belediye yetkililerine karşıyız. Sizden cep telefonlarını kullanamayan vatandaşlarımız adına rica ediyorum, telefonlarımızı kullanmak istiyoruz bir an önce çözümlensin. Biz, boşu boşuna harcanan yıllık bütçedeki trilyonlara karşıyız. Biz, hak etmeyenlerin hak etmedikleri görevlerde olmasına karşıyız. Biz, altı ayda bir değişen başkan yardımcılığı görevine karşıyız. Değerli okurlar Bakırköylüler’in daha iyi hizmet alması daha iyi yönetilmesi adına birilerinin hoşuna gitmese de konuşmaya ve yazmaya devam edeceğiz. Bu güzelim ilçemde bir ağaç dahi dikenlerin, eser bırakanların aynı hassasiyetle bu yazımı okuyacaklarını ve bana katılacaklarını biliyorum. Buradan eser bırakıp güzelim ilçeme hizmet eden herkese selam olsun. Bakırköy çantada keklik değil, bunu herkes böyle bilsin. Yazacaklarım daha çok fazla fakat bir sonraki köşe yazılarımda görüşmek üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice anneler günü dilerim. Miraç Kandili’nin tüm İslam alemine ve vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini dilerim. Saygılarımla...

Bakırköy Belediye Meclisi’nin nisan ayı oturumlarında AK Parti Grubu, meclise 6 tane soru önergesi verdi. Mecliste söz alan AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Keleş, daha önce verdikleri birçok soru önergesine aylar geçmesine rağmen cevap alamadıklarını, yeni verecekleri soru önergelerine en kısa zamanda cevap verilmesini umduklarını söyledi. AK Parti Meclis Üyeleri, Meclis Başkanlığı’na, 1- Belediye tarafından ilçe sınırları içinde açık alanlara yerleştirilen kioks uygulamaları, 2- Belediye tarafından ilçe sınırları içinde yer alan reklam panolarına ilişkin ihale, 3- Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi otoparkı, 4- Bakırköy Belediyesi’ne ait gayrimenkullerin satışı, 5- Bakırköy Belediyesi’ne ait gayrimenkuller, 6- Atapark’ın kiralanması hakkında yazılı soru önergesi verdiler.

‘’ÇOCUK İSTİSMARINA HAYIR’’ CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı, çocuk istismarıyla ilgili bir panel düzenledi. Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde, CHP İstanbul İl Başkanlığı Sosyal Politikalar ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu’nun katkılarıyla hazırlanan panelde çocuklara yönelik istismar olayları ve çocuk hakları masaya yatırıldı.

“Bir kereden çok şey olur” sloganıyla gerçekleştirilen panele CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Lale Karabıyık, Sosyal Hizmetler Uzmanı Kahraman Eroğlu, Pedagog Ahmet Kulca, Avukat Selmin Cansu Demir ve BirGün gazetesi muhabiri Serbay Mansuroğlu konuşmacı olarak katıldı. Panelde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık, Ensar Vakfı ve KAİMDER yurtlarında yaşanan tecavüz olaylarıyla ilgili Karaman’da gerçekleştirdiği araştırmaların sonuçlarını ve tecavüz davasında verilen kararı değerlendirdi. Sosyal Hizmetler Uzmanı Kahraman Eroğlu ise çocuk istismarının tanımı üzerinden ailelerin ihmal ve istismardaki rollerini ele aldı. Ensar Vakfı yurtlarında çocukların tacize ve tecavüze uğradığını Türkiye’ye duyuran BirGün gazetesi muhabiri Serbay Mansuroğlu da Karaman olayının medyadaki görünürlüğüyle ilgili bir konuşma yaptı. Pedagog Ahmet Kulca, çocukların istismardan korunma yöntemleri; Avukat Selmin Cansu Demir ise çocuklara yönelik işlenen suçlarla ilgili yasal süreçler hakkında bilgi verdi.

Son günlerde medyada da yankı bulan 45 çocuğun istismarıyla ilgili atıfta bulunan panelistler; çocuk istismarı, çocuğa şiddet ve çocuğa karşı işlenen her türlü suçun siyaset üstü olduğu ve konuya ciddiyetle yaklaşılması gerektiğinin üzerinde birleşti.


15

ATAKÖY 1. KISIM’DA NELER OLUYOR?

Kimsesizlerin Kimsesi…

BAKANLIK BU ALANIN 1/5000’lik ve 1/1000’lik İMAR PLANLARINI İPTAL ETTİ Gelişmeler üzerine Naci Ekşi’nin çağrısı ile semt sakinleri bir araya gelerek olayları takip etmek üzere bir takip komisyonu oluşturdu.

Bizim tarihimiz boyunca millet olarak en büyük hasletimiz “yaşlılarımıza saygı, yetimlerimizi koruma, muhtaçlara yardım” olarak tecelli etmiştir. Biliyorsunuz, 1895 yılında Sultan II. Abdülhamit Han, Osmanlı-Rus savaşının ardından bakıma muhtaç yaşlıların, yetimlerin ve kimsesizlerin bakımı için “Dar_ül Aceze”yi kurmuştu. Savaşlar, bozgunlar, yokluk içinde yaşayan bir devlet, “paramız yok, nasıl yapılır bu işler” demeden bu büyük hayır kurumunu kurdu ve hayırseverlerin yardımlarıyla bugünlere kadar yaşadı.

Ferzan ÖZER

Kuruluşundan bu yana 30 bin çocuk olmak üzere 70 bin kişiye baktı bu kurum.

Konu ile ilgili Naci EKŞİ gazetemize yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: “Ataköy 1. Kısım Mahalle halen Turizm Teşvik Alanı ilan edilmiş durumdadır. Turizm Teşvik alanı olmakla beraber Bakanlık tarafından bu alanın 1/5000‘lik ve 1/1000‘lik imar planları iptal edilmiştir. Aldığımız bilgiye göre, yine Bakanlık bu alanlarla ilgili imar planı çalışmaları başlatmıştır. Ataköy 1. Kısım Mahalle Apartman Yöneticileri, olası kötü bir sürprizle karşılaşmamak için, kendi aralarında bir toplantı düzenleyerek konuyu tartıştık. Bu tartışmalar ışığında Bakanlığa sunulmak üzere teklif imar planı hazırladık ve konuyu takip etmek üzere gönüllülerden 5 kişilik bir takip komisyonu oluşturduk.

*** 3. Cumhurbaşkanımız, Kurtuluş Savaşı’nın “Galip Hoca”sı büyük devlet adamı Celal Bayar, 8 ciltlik “Ben de Yazdım” isimli dev eserinde Kurtuluş Savaşı yıllarındaki yokluk ve savaş koşullarında bile öksüz ve yetimler ile yaşlıların bakımı için nasıl çalıştıklarını detaylarıyla anlatmaktadır. *** Düşünün; Büyük Millet Meclisi’nde misafirlere ikram edecek kahveyi alabilecek paraları bile yokken bu büyük insanlar “Himaye-i Etfal Cemiyetini” yani bugünkü adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu’nu kurmuşlardı… *** Bir kez daha düşünün; o koşullarda bile öksüzlerini, yetimlerini ve yaşlılarını düşünen insanlar “paramız yok, bu iş için kaç para lazım” neden dememişlerdi acaba?

*** Basına yansıyan tartışmalar öyle bir noktaya gelmiş ki, inanın insan utanıyor bu tartışmalara taraf olmaya…

Komisyon olarak 26 Nisan Salı günü ilk toplantımızı yaptık. Plan teklifimizi, önce Bakırköy Belediyesi’ne sonra Büyükşehir Belediyesi’ne sunup görüşlerini almaya karar verdik. Bu görüşler toplandıktan sonra blok yöneticileri ile tekrar toplanıp vardığımız sonuçları hep birlikte tartışacağız. Bu tartışmalardan sonra uluşacağımız sonuçları, ilgili Bakanlığa sunacağız ve takibini yapacağız. Teklif imar planımızda, mahallemizin değerlerini, yeşil alanlarını ve sakinlerinin haklarını koruyacak, depreme dayanıksız binaların yeniden yapılmasına kolaylık sağlayacak, her bloğun kendi binasının durumu ile ilgili müstakilen karar vermesini öngören, mahallenin konsept ve karakterini bozmayacak önerilerimiz var. Bu önerilerimizi ilgi duyan bütün kişi ve kurumlarla tartışmaya açığız. Bu anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Takip komisyonu şu isimlerden oluşuyor; Naci Ekşi, Prof. Nuray Altuğ, Ahmet Toker, Utku Sümerle, Ahmet Çetinsaya.”

*** Önceki Belediye yönetimini –sebebi her neyse- eleştirmek veya bir çeşit “devr-i sabık” yaratmak düşüncesi kimseye bir fayda sağlamaz…

POLİS NÖBET KULÜBELERİ

*** Bunları neden yazıyorum biliyor musunuz? Son günlerde Bakırköylüler’in bağışlarıyla yapılan, arazisi ise devlet tarafından tahsis edilen Huzur Evi ile ilgili basına yansıyan tartışmalar nedeniyle çok üzülüyorum. *** Bu huzur evinin işletme giderleri bahane edilerek, Milli Emlak’a iade edilmesi ve yeniden 29 yıllığına kiralanması ile güya ekonomik işletmecilik kararı verilmesi sizce ne kadar doğrudur?

Hele hele tüm yokluk ve imkansızlıklar içinde bile hem Kurtuluş Savaşı’nı verip, hem de yaşlıları ve çocukları korumak için kurumlar kuran Cumhuriyetin kurucusu bir partinin belediyesine hiç yakışmaz… *** Size yakışan; önceki belediyenin hayata geçirmek için gayret ettiği bu projeleri, eleştirmek, yok etmek değil daha da iyisini yapabilmektir… *** Size yakışan; söz konusu huzurevinin bir an önce faaliyete geçirilmesidir. Bu huzurevinin yapılması için bağış yapan hayırseverler ve tüm Bakırköy halkının sizden beklentisi budur. *** Orson Welles’in klasik olmuş şarkısını bilirsiniz: “I know, what it is to be young…” Ben gençliğin ne demek olduğunu biliyorum… Ama yaşlılıkta ne olacağını ben de bilmiyorum… *** Bir gün yaşlanıp da bu huzur evine kimlerin muhtaç olacağını kimse bilemez… Bugün bu projeyi geciktirenler bile…

İçişleri Bakanlığı Türkiye genelinde polise ait tüm nöbet yerlerindeki kioksları kurşun geçirmez hale getirdi. Bakırköy’deki kiokslar da yenilendi.


16

OKUYUCU MEKTUPLARI KONUK YAZAR Aylardır atıl durumda bulunan Bakırköy’deki parkların durumu ne olacak?

Parklar İçin Önerim Var Bakırköy Belediyesi’nde aylardır süre gelen parkların ihale edilemeyişi sorunu halen sürüyor. Halk arasında Kavaklı Park olarak bilinen Attila İlhan Parkı, Atapark ve Eski Dostlar Parkı. Bu üç park konumları ve fiziki yapıları nedeniyle de Bakırköylüler’in nefes alabilecekleri yerlerin başında geliyor. YILMAZ Ancak parkların atıl durumda olması da Bakırköylüler’in tepkilerine neden olduğu gibi her geçen gün de Bakırköy Belediyesi belli bir gelirden de mahrum olarak bir anlamda zarar ediyor. Bakırköy Belediyesi’nin proje üretmekte beceriksiz olduğunu iş bilmezliklerini defalarca yazdım. O nedenle parklarla ilgili neden ihale edilemedi neden zarar ediliyor gibi konulara pek değinmek istemiyorum. Ancak bir öneride bulunmadan da konuyu kapatmak istemiyorum. Aylardır ihale edemediğiniz parkları hiç Bakırköy Belediyesi Sosyal Tesisleri adı altında halkın hizmetine sunmayı düşündünüz mü? Bence düşünün. Halkın çok daha güvenle gelebileceği, makul fiyatlarla çay kahve içebileceği, huzur ve güven içinde dinlenebilecekleri yerler haline getirilmesi size de puan kazandırır. Aylardır özellikle Ataköylüler’in size karşı duydukları antipatiyi bir anlamda sempatiye dönüştürebilirsiniz. Emin olun bu işten hem Bakırköy Belediyesi hem de Ataköylüler karlı çıkacaklardır.

İbrahim Keleş; Bakırköy Belediyesi Sınıfta Kalmıştır Bakırköy Belediyesi faaliyetlerini 1: Çağdaş ve sosyal belediyecilik anlayışı geliştirilmesi için 27.760.000,00 TL 2: Bakırköy ilçesinin cazibe merkezi haline gelmesine yönelik hizmetler sunulması için 90.953.000,00 TL 3: Kurumun beşeri ve fiziki kapasitesi geliştirilmesi için 54.499.500,00 TL 4: Çevre korumasında bilinçli ve etkin belediyecilik anlayışı geliştirilmesi için 49.851.096,71 TL ödenekler ayrılarak dört ana başlıkta toplamış. Nisan ayı oturumunda gündeme gelen faaliyet raporları üzerine konuşma yapan Ak Parti Meclis Üyesi İbrahim Keleş, raporu çok iyi incelemiş olmalı ki önemli noktalara değinmiş. 189 sayfalık faaliyet raporunda 115 sayfanın fotoğraf, Bakırköy tarihçesi, personel tabloları, meclis üyeleri biyografisi ve genel bilgilerle doldurulduğunu geri kalan 74 sayfalık bölümünde ise kayda değer bir projenin olmadığının altını çizmiş. Keleş, özel kalem müdürlüğünün Kıvırcık Ali anma etkinliği, ramazan etkinlikleri ve felsefe kongresi adı altında üç etkinlik için ayrılan bütçenin de 5.526.297 Lira olmasının düşündürücü olduğunu belirtiyor. İbrahim Keleş konuşmasında 231 saat süreyle verilen hizmet içi eğitimlerde harcanan paranın 813.783 TL saat ücretinin 3.522 liraya denk gelmesinin de başlı başına bir muamma olduğunun altını çiziyor. Bakırköy ilçesinde 15.500 ton asfalt döküm işinin olduğuna da oldukça şaşıran Keleş, yaptığı matematiksel hesaplar sonucunda Bakırköy’de kış aylarında asfalt işleri yapılamadığını da göz önüne alarak, her gün ortalama 9 adet asfalt kamyonunun iş yaparken görüntülenmesi gerektiğini, ancak kendisinin bu kamyonlara hiç rastlamadığını belirtiyor. İbrahim Keleş’in tespitleri ve faaliyet raporunun tümüne baktığımızda Bakırköy Belediyesi’nin

başarısız bir yıl geçirdiğini görmemek mümkün değil.

Kerimoğlu Döneminde Bakırköy Belediyesi’nin İlkleri Kerimoğlu siyasi yaşamı süresinde (kendi ifadesidir) ilk kez seçim kazandı. İlk kez memurlar maaşlarını alamadı. İlk kez 6 aylık başkan yardımcılığı dönemi başladı. İlk kez 6 aylık belediye başkanıyken yılın belediye başkanı seçildi. İlk kez sadece tabelası BACACI değiştirilerek (Özgecan Kadın Danışma Evi) yeni açılış yapıldı. İlk kez belediyeye ait parklar bu kadar uzun sürede ihale edilip kiraya verilemedi. İlk kez sayısının net olarak kaç olduğu bilinmeyen danışmanlar atandı. İlk kez arsası Milli Emlak Müdürlüğü’nce tahsis edilmiş belediyeye ait bir bina (Yeşilköy Yaşlılar Evi) arsa tahsisi sahibine iade edilerek kiralama yoluna gidildi. İlk kez Bakırköy Belediyesi kedi evleri yaptı. İlk kez belediye meclisinden bir basın mensubu zorla dışarı çıkarılmak istendi.

Yeşilköy Huzurevinde Kim Haklı? Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Yeşilköy Huzurevi ile ilgili Özcan Atamer’e bir röportaj vermişti. Ataköy Gazetesi’nde röportaj kelimesi kelimesine yayınlandı. Açıklamaları ben de okudum. Ancak okuyunca hayretler içinde kalmadım dersem yalan olur. Milli Emlak Müdürlüğü’nün kamu binası yapılmak üzere Bakırköy Belediyesi’ne tahsis ettiği arsa tahsisini geri iade edip, sonrasında da 29 yıllığına kiralamak akıl karımıdır? Sorusu ister istemez benim gibi Bakırköylüler’in de kafasına takılmıştır. Kerimoğlu açıklamalarında Yeşilköy Huzurevi’nin %65’lik bölümü BAKSEV tarafından 7 milyon Liraya geri kalan %35’lik bölümünde Bakırköy Belediyesi tarafından 26 milyon Liraya yaptırıldığını beyan etmiş. Aradaki uçuk rakamları görünce konuyu insanlara doğru aktarmak adına ben de sorunun muhatabı olan dönemin Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen’i aradım. Ünal Erzen’le telefonla yaptığımız konuşmada “Evet 26 milyonluk rakam doğrudur. Ancak bu paranın tamamı huzurevinin %35’lik bölümü için harcanan para değil. Bu paranın huzurevi için harcanan kısmı yaklaşık 2-3 milyon gibi bir bölümüdür. Sözü edilen 26 milyon liralık rakamın geri kalan kısmı da meclis binası, kreşlerin yapımı, nikah salonu, opera binasının bir kısmı, Ataköy’de emekliler için yaptığımız sosyal tesis gibi Bakırköy için gerekli olan sosyal donatı alanları için harcanan paradır.” Şeklinde bir açıklaması oldu. Bu tür açıklamalarla insanların yanlış bilgilendirildiğini de söyleyen Ünal Erzen’in sanırım Bülent Kerimoğlu konuyla ilgili yanlış bilgilendirilmiş. Beni aramış olsaydı kendisine konuyu detaylı şekilde anlatırdım. Sayın Kılıçdaroğlu ve basın mensuplarıyla birlikte tesisi gezdik. Kendisi de çok beğendi hatta başkan burayı ne zaman açıyorsun şeklinde sorduğunda da ben isterseniz hemen açabilirim. Burada kalmak isteyen çok fazla talep var. Ekonomik anlamda destek verecek olan birçok insan burada kalmak istiyor. Ancak biz öncelikle Kartaltepe’de bulunan huzurevindeki yaşlılarımızı buraya alacağız. İşletme projemiz de hazır. Sorunsuz bir şekilde işletebiliriz. Ancak seçimlere kısa bir süre kaldı yanlış anlaşılmamak saygısızlık yapmamak için açmadık. Şeklindeki açıklaması da oldukça dikkat çekiciydi.

Ataköy 7-8 Kısım’da villaların önündeki ağaçlık alanda 3 dönüm arazinin sağlık tesisi alanı olduğunu başlangıçtan beri biliyorduk. Ancak son günlerde burası yeniden gündeme geldi. Birileri bu alanın botanik park olmasını istiyor. Buralar botanik park olursa tüm İstanbullular’ın demektir. Oysa bu alan 7-8 Mahalle planlanırken bırakılması gereken yeşil alanın bir parçasıdır. Botanik park yerine park olarak düzenlenmesini istemek daha doğru bir istek olur kanaatindeyim. Sağlık tesisi alanına gelince; Bu arsa özel mülkiyettir. Yok saymak mümkün değildir. Gazetenizin de zaman zaman değindiği gibi bu 3 dönüm özel mülkiyeti kamuya mal etmenin iki yolu vardır; Rayiç bedeli ne ise öder, istimlak edersiniz. Veya varsa belediyenin emsal değerde bir arsası ile takas yoluna gidersiniz. Bunun dışında mal sahibinin haklarını elinden alamazsınız. Onlar arsalarına sahip çıkıyor diye kınayamazsınız. Böyle yaparsanız haklı isteklerinizi bile elde edemezsiniz. Son günlerde mal sahibinin astığı afiş bakın ne diyor: BİZ SİZİ ANLIYORUZ, ANCAK Bu arsa 1964'te planlanan Ataköy'ün ilk ve tek sağlık tesisi alanıdır. 4977 üyesinin maaşlarından ayırdıkları katkılar ile 1997 yılında vakfımızca satın alınmıştır. Üzerinde ağaç bulunması yeşil alan olduğu anlamına gelmemektedir. İlk planlardan beri imarlı arsadır. Günümüzde en önemli haklardan biri olan mülkiyet hakkına saygı duyun. SİZ DE BİZİ ANLAYIN... T.C. EMLAK BANKASI MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM VAKFI Yayınlamanız dileğiyle A.G.

Burası BOTANİK Park NEREDESİN ZABITA? (!) Gazetemize gelen bir okuyucumuz cep telefonu ile çektiği aşağıdaki fotoğrafı gösterdi ve aynen şunları söyledi; “Bu fotoğrafı dün akşam üzeri (27.04.2016) Botanik Park’ta çektim. Kadın giysileri satan birisi alıcılar denesin diye bir de soyunma kabini yapmış. Önüne gelen Botanik Park’ta tezgah açamayacağına göre belli ki birinden torpilli. Bakırköy’ün herhangi bir yerinde birisi aynı şeyi yapsa zabıta anında müdahale eder. Bu durumu görünce içimden neredesin zabıta diye feryat etmek geldi”. (S.A).


17

Bakırköy İlçe Öğrenci Meclisi Başkanı Ata Aydın:

“BAKIRKÖY’DE GENÇLER İÇİN YAPILAN EKSTRA BİR ŞEY YOK” Bakırköy’de bulunan 60 bin civarındaki öğrencinin temsilcisi olan Bakırköy Öğrenci Meclisi Başkanı Ata Aydın, Bakırköy’de gençler için yapılan ekstra bir çalışmanın olmadığını söyledi.

ZÜLKANÝ SÝRMEN ÖZGÜRLÜK… Hatırlarsanız bundan 2.5 yıl önce özel bir televizyonda bilgi yarışması yapılıyordu. Bu arada Sn. Kenan Işık’a acil şifalar diliyorum. Sn. Kenan Işık en yüksek puanlı soruyu sordu. Çocuk annesinden doğarken ne ister? Şıklardan biri “ekmek” birisi “özgürlük”tü. Yarışmacı çok irdeledi ve özgürlüğü seçti fakat sorunun doğru yanıtı “ekmek”ti. Yarışmacı Türkiye genelinde beğeni topladı ve gelecekte çok değerli ünvanlar olmaya layık görünümü çizdi. İnsanoğlu her zaman yaşamında bazı görevleri yerine getiremez. Çalışır, çabalar, didinir, yine aç yine hüsran, bir bakmışsın kendisini fabrikanın kapısında bulur işten çıkarılmıştır. Türkiye’de özgür olabilmek çok zordur. Yollar engebelidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Özgürlük benim karakterimdir” sözünü anımsatmak isterim. Gelin görün ki vatandaşlar çok gergin, sokaklarda kavgalar, gürültüler, hiç eksik olmuyor. Cumhuriyet ilelebet yaşayacak, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizler kırılacaksak kırılır düşeriz ama “eğilmeyiz”. Ülkemizde gündem yaratacak olaylar hiç bitmiyor. Her an her şey olabilir. Tesadüfen yaşıyoruz. Neredeydik, nerelere geldik. Şapkamızı önümüze alıp düşünmemiz gerekiyor. Hırsızlığın biri de bini de bir. “Bir defadan bir şey olmaz” cümlesini duyanlar acaba ne düşündü. Çocuklarımız geleceğimizdir. Onları koruyalım ve sahip çıkalım. Dokunulmaz insanların başına her şey gelir. Çünkü bunlar serbest hareket edemezler. Hayırlısı TBMM bu konuda en doğru kararı verecek mercidir. Kim ne yaptıysa bedelini ödemeli. Bu topraklarda canını feda eden ve özgürlüğünü kısıtlamayan şehitleri saygıyla anıyorum. Yakın zamanda ekonomi çöktü, çöküyor aman dikkat. Her şey gönlünüzce olsun.

Öğrenci Meclisi’nin yapısı hakkında gazetemize bilgiler veren Ata Aydın, “Öğrenci meclisleri, önce okullarda okul öğrencilerinin geneli arasında yapılan oylamayla seçilir. Her okulun bir okul öğrenci başkanı seçilir, Daha sonrasında okul başkanları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce bir araya gelir, İlçe Öğrenci Meclisi Başkanlığı’na adaylıklar alınır, yaklaşık 10 gün bir propaganda süreci vardır. Bu süreç içerisinde adaylar kendi imkanlarıyla iletişim kurarlar, kendilerini tanıtırlar, bu şekilde diğer ikinci yapılan toplantıda da seçime gidilir ve İlçe Öğrenci Meclisi Başkanı seçilir” dedi. Bakırköy İlçe Öğrenci Meclisi Başkanı Ata Aydın, yönetiminde Mustafa Hasancık, Umut Aktaş ve Aral Kebapçıgil’in olduğunu ve Bakırköy’deki ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören tüm öğrencileri bu 4 kişinin temsil ettiğini de belirtti. Bakırköy’de 60 bine yakın öğrencinin temsilciliğini 2 senedir yaptığını da kaydeden Aydın, İlçe Öğrenci Meclisi’nin amacının ise okul yönetimleri veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yapılacak çalışmalara öğrencinin sesini yansıtmak ve öğrencilerin isteklerini, sıkıntılarını gerekli yerlere aktararak çözümler bulmak olduğunu da söyledi. Bakırköy’deki okul başkanları ile sürekli irtibat halinde olduklarını da kaydeden Aydın, Bakırköy’deki çoğu okulu ziyaret ederek, okullarda öğrencilerin eksikliklerini, okulun fiziki ve ekipman yönünden eksikliklerini not alarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirdiklerini de ifade etti. Bakırköy’ün fiziki şartlarından dolayı memnun olduklarını fakat Bakırköy’de gençler için yapılan ekstra bir şeyin olmadığını kaydeden Aydın, “Bakırköy dışında çoğu ilçede Gençlik Merkezleri var. Çoğu belediyenin Gençlik Meclisi var ve burada gençler yoğun ve faydalı çalışmalar yapıyorlar. Ama Bakırköy’de Gençlik Meclisi çok aktif değil. Aslında Gençlik Meclisi Başkanı ile Öğrenci Meclisi Başkanı sürekli irtibat halinde olur. Ve ilçedeki gençler adına yapılabilecekleri konuşur, biz Bakırköy’de biraz kopuğuz” dedi.

“GENÇLERİ BİR ÇATI ALTINDA TOPLAYABİLECEK KURUM BELEDİYEDİR” Bakırköy Gençlik Meclisi adı altında işleyen tam anlamıyla bir yapı olmadığını da kaydeden Aydın, “Diğer ilçelerden eksikliğimiz buradan kaynaklanıyor. Bunu yerel yönetimler yapmalı. Kaymakamlık bunu yapamaz aslında bunu yapacak olan, gençleri bir çatı altında toplayabilecek belediyedir. Belediyenin bunu yapması gerekir ki, ekonomik gücünün diğer kurumlara göre çok daha iyi olduğunu göze alırsak belediye bunu yaparsa biz gençler seviniriz. Namık Kemal’in bir sözü vardır. “Milletin farklı

fikirleri iyi eserleri ortaya çıkarır”. Bu birlik sağlanırsa gençlerin de farklı fikirleri bir araya geleceği güzel meclisler olursa, ülke siyasetinden, ekonomisinden, sporundan her konuya biz aslında gençlik olarak çözüm yolları arayabiliriz. Burada da görev belediyeye düşüyor.” diye konuştu.

“BAKIRKÖY’DEKİ ÖĞRENCİLER AVANTAJLI” Bakırköy’deki gençlerin İstanbul’un diğer semtlerindeki gençlere yönelik biraz daha avantajlı olduğunu da belirten Aydın, “Bakırköy’deki ailelerin ekonomik durumu daha iyi olduğu için öğrenciler İstanbul’un diğer semtlerindeki öğrencilere göre biraz daha avantajlı diyebilirim. Örneğin Esenler, Zeytinburnu gibi yerlerdeki öğrenciler, gençler ile Bakırköy’deki gençlerin ekonomik koşulları aynı değil. Bu da Bakırköy’deki gençlerin sosyal hayata katılmaları, spor, sanat gibi uğraşlar içinde olmalarını da dolaylı olarak etkileyen en önemli faktörlerden birisi. Bakırköy geçmişte dershanelerin de burada çok olmasından dolayı aslında eğitimde İstanbul’un kalbi diyebileceğimiz bir yer. Aslında her şeyin başında ekonomik durum geliyor. Bakırköy’deki öğrenciler bu üstünlükle başladıkları için diğer ilçelerdeki öğrencilerden daha rahatlar bu konuda” dedi.

“GENEL SORUNLAR BİZİ DE ETKİLİYOR” “İstanbul metropol olarak adlandırılıyor. Bakırköy’de metropolün içinde bir metropol. İstanbul’da her ilden insan var, Bakırköy’de de her ilçeden insan var” diyen Bakırköy İlçe Öğrenci Meclisi Başkanı Ata Aydın, Bakırköy’ün nüfusunun 230 bin civarlarında olmasına rağmen dışarıdan gelenlerle birlikte günlük nüfusunun milyonlara ulaştığını ve bu durumdan dolayı trafik, otopark gibi genel sorunların gençleri ve öğrencileri de çok etkilediğini de söyledi. Ülke sorunlarını da yakından takip ettiklerini ve gençler olarak milli birlik ve beraberliğe çok önem verdiklerinin de altını çizen Ata Aydın, “Bakırköy Öğrenci Meclisi olarak hiçbir ayrıma müsaade etmeden Türk öğrenciliğini sonuna kadar devam ettireceğiz ve bu konuda da çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu. Bakırköy Öğrenci Meclisi’ne her türlü desteği ve katkıyı sunan Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın ve Bakırköy Kaymakamı Adem Öztürk’e de teşekkür eden Ata Aydın, Bakırköy’de öğrencilere ve tüm genç arkadaşlarına da eğitim ve iş hayatlarında da başarılar diledi.

Yavuz ARPACIK


18

Atalarımız ne güzel söylemişler;

“ YEMEYENİN MALINI YERLER” Ataköy’de Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu, Olimpiyat Evi, Ahmet Cömert Kapalı Spor Salonu, kapalı yüzme havuzu, (sonradan Atletizm salonu oldu) ve açık yüzme havuzunun bulunduğu alan imar planlarında Ataköy 9-10 Kısım’ın spor alanlarıydı. Sonra ne mi oldu? Aşağıda bulacaksınız...

İL SPOR MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI İLE KAPALI YÜZME HAVUZU VEYA OTEL İNŞAATI BAŞLIYOR

1

Ataköy 9-10 Kısım’da spor alanları olarak ayrılan arsaya; bir süre sonra bizi yönetenlerin iştahını kabartınca; önce Olimpiyat Komitesi Maslak’ta kendilerine ait 326 dönüm araziyi iade ederek, 2500 metrekare arazide Olimpiyat Evi’ni yaptılar. Sonra Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu ve E-5’e yakın Ahmet Cömert Kapalı Spor Salonu inşa edildi. Tüm bunlar yapılırken sadece 360 araçlık otopark düşünüldü. (O günlerde yayınladıkları kendi kitapçıklarından) Bu arazide yapılan ve amatör spor kulüplerinin yararlandığı spor sahası

2

3

önce İstanbulspor’a verildi. Sonra ortadan kaldırıldı. Bu arada Kapalı yüzme havuzu yapıldı (1) Sonra bina depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Kapalı yüzme havuzu yerine atletizm salonu yapıldı. (2) Bu salona 2012 Olimpiyat Şampiyonu Aslı Çakır Alptekin’in adı verildi. İsminin bazı harfleri döküldü. Yaptığımız haberlere yetkililer kulaklarını tıkadı. Şimdi de bu isim binadan kaldırıldı. (3) Şimdi ise bu arsanın E-5 yolu (D-200) kenarına inşaatlar başlıyor.

Bu binaya kim taşınacak? İstanbul il Spor Müdürlüğü... (4) Bu arada bu arazide Olimpiyat Evi yanında bulunan açık yüzme havuzunun bulunduğu yere devasa bir bina inşaatı da başlıyor. Buraya kimilerine göre kapalı yüzme havuzu, kimilerine göre de sporcuların faydalanacağı otel. Gerekçe ne biliyor musunuz? Açık yüzme havuzu depreme dayanıksızmış(!) Güler misiniz, ağlar mısınız? Kapalı yüzme havuzu zaten vardı. Neden atletizm salonuna çevirdiniz?

İSTANBUL İL SPOR MÜDÜRLÜĞÜ BURAYA YAPILACAKMIŞ(!)

4

YETKİLİLERE SORUYORUZ; 1) Olimpiyat Evi’nin yanında bulunan açık havuzun bulunduğu yere kapalı yüzme havuzu veya otel yapılacağı doğru mu?

2)

Kapalı havuz yapacaksanız

var olan kapalı havuzu neden yıkıp atletizm salonuna çevirdiniz?

3)

Sinan Erdem Kapalı Spor

Salonu açıldığından bu güne kadar kaç gün spor amaçlı kullanılmıştır?

4)Atletizm binası bu güne kadar

BURAYA KAPALI YÜZME HAVUZU VEYA OTEL YAPILACAK. İNŞAAT BAŞLIYOR (‘)

5

kaç gün spor amaçlı kullanılmıştır?

5)Tapuda Ataköy 9-10 Kısım spor

alanları olarak tescilli, kullanım amacı devir protokollerinde açıkça belirtilmesine rağmen yasa dışı olduğu açıkça belli olan bu inşaat yapım çalışmalarına ne zamana kadar devam edeceksiniz?

6)Sadece Ataköylüler’in değil

toplantı yapıldığı günlerde tüm İstanbullular’ın yaşamını çekilmez hale getiren bu uygulamalarınız ile ilgili açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?

AÇIKLAR MISINIZ ?


19

Uzman İnşaat işgale devam ediyor

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI İçişleri Bakanı tarafından verilen 04.01.2016 tarih ve 1 sayılı karar Bakırköy Belediye Başkanlığı’na 24.03.2016 tarihinde Bakırköy Kaymakamlığı tarafından gönderildi. Bu kararın 3. maddesine göre “Yüce Tarla Caddesi’nin Fişekhane Caddesi ile birleştiği yerde bulunan ve Uzman Ticaret İnşaat A.Ş. tarafından kullanılan Belediye’ye ait bahçeli binanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na aykırı bir şekilde ihale yapılmaksızın ilgili şahıslara ecrimisil karşılığında kullandırıldığı” denilmektedir. Gönderilen kararın sonunda ise dönemin Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı Turgay Akbal ve ilgili müdürler hakkında soruşturma izni verilmesine karar veriliyor. Konu gazetemizin son olarak 2014 yılı Mayıs ayında yayınlamıştı. O haberi bir kez daha okuyunuz. Bakırköy Belediyesi’ne ait olmasına rağmen arsa ve binanın Uzman Ticaret A.Ş. tarafından İŞGALİ DEVAM EDİYOR Fotoğrafını gördüğünüz bu bina bahçe içinde ve Bakırköy’ün en işlek caddesinin üzerinde Yüce Tarla Caddesi ile Fişekhane Caddesi’nin kesiştiği yerde, Capacity kapalı otoparkının girişinin tam karşısında. Bakırköy Belediyesi’ne ait bu yer Uzman Ticaret A.Ş’nin işgalinde bulunuyor. Uzman Tic. A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Capacity AVM’nin % 51 hissesini kontrolünde bulunduran Selahattin Özgül. İşgaliye ödenen bu yer kiraya verilseydi Belediye’nin kasasına gayrimenkul uzmanlarının ifadesine göre her ay en az 35 bin TL girecekti. Gelen ihbarlar üzerine işgal edilen yer ile ilgili Bakırköy Belediyesi’ne 4982 sayılı Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde yazdığımız yazı ve Belediyenin verdiği cevabı Ocak 2011 tarih

ve 211 sayılı gazetemizde yayınlamıştık. Bakırköy Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden gelen yazıda da görüleceği gibi bu yerin Uzman Ticaret A.Ş. tarafından 03.2004 tarihinden bu yana işgal edildiği ve belediyeye aylık 10 bin TL işgaliye ödediği açıkça görülüyor. Daha sonra Belediye işgaliye ücretini aylık 12 bin TL’ye yükseltti.

Özcan ATAMER’in 14.10.2011 tarihli dilekçesi incelenerek, 4982 Bilgi Edinme Yasası gereğince başvurusunun yanıt verilmesi istenen hususlar aşağıda açıklanmıştır. Bilgi edinilmesi istenilen, taşınmaz Uzman Ticaret A.Ş tarafından işgalli olup 09.10.2009 tarihli tespit zaptı ile tutanak altına alınmıştır. Tespit zaptı gereği 2886 sayılı yasa maddeleri uygulanarak fuzuli şagilden 5 yıl 7 ay geriye dönük Ecrimisil bedeli tahsil edilmiş ve düzenlenen 18.11.2009 tarih ve 751 sayılı Ecrimisil İhbarnamesi düzenlenerek 18.11.2009 tarihinde ilgilisine tebliğ edilmiştir. Tahakkuk eden Ecrimisil miktarına Belediye Başkanlığı hesabına yatırılmıştır. Bilgilerinize arz ederim. Av. Nurten AYDIN Hukuk İşleri Müdürü İşgal hala devam ediyor. Belediyenin zararı milyon TL’leri geçiyor. Gazetemizi arayanlar “Eski yönetim açıkça bu işgale göz yumarak ve yasaları hiçe sayarak Belediyeyi çok büyük zarara uğratmışlardır. Bakalım yeni yönetim bu hukuksuzluğa dur diyebilecek mi?“ diyorlar.

ŞİMDİ NE OLACAK T.C İSTANBUL BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü Sayı : M.34.6.BAK.0.61.647.03.01- 1284 01.11.2011 Konu: 14.10.2011 tarihli dilekçe. BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE İLGİ: 18.10.2011 tarih ve M.34.6.BAK.0.63-62203-827 sayılı yazınız. İlgi yazı ekinde Müdürlüğümüz’e gönderilen,

Bakırköy Belediyesi’ni göz göre göre milyonlarca lira zarara uğratanlar hakkında yargı gerekli kararı verecek. Ancak Bakırköy Belediyesi vakit geçirmeden işgalcileri bu binadan çıkarmak zorunda. Bu yer ile ilgili iki seçenek var. Bakırköy Belediyesi burasını ihaleye çıkartır gerçek değerinden kiraya vererek Belediye’nin daha fazla zarar etmemesini sağlar. İkinci seçenek ise bu binayı Belediye Bakırköylüler’in yararlanacağı hizmet binası olarak kullanır. Bekleyip göreceğiz...

SANAT ESERİ İLAN PANOSU OLDU 2010 yılında dönemin Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen ve Başkan Yardımcısı Bahar Sunman’ın organizasyonuyla “Bakırköy Heykel Kent Olma” yolunda adı altında bir proje yapılmış ve proje kapsamında yurt dışından ve yurt içinden gelen çok sayıda heykeltraşın yaptığı sanat eserleri Bakırköy’ün bazı noktalarında sergilenmeye başlamıştı. Yapılan eserlerden birisi de Ataköy Metro İstasyonu’na çıkan yol üzerinde sergilenmeye başlandı. Aradan geçen yıllar içinde ise sanat eseri adeta ilan panosuna dönüştü. Çeşitli firmalar ve özellikle günlük kiralık ev adı altındaki ilanlarla sanat

eserinin üzeri kaplandı. İlgililerin de bu konudaki ilgisizliği sonucu Ataköy’e, Bakırköy’e yakışmayan manzara meydana geldi. Gazetemizi arayarak bu konudaki tepkilerini dile getiren birçok Ataköylü, bu nasıl bir zihniyet, nasıl bir anlayıştır. Bu sanat eserinin üzeri ilan panosu gibi. Bu ilanları buraya asanlar hiç mi sanata saygı göstermezler. Ayrıca belediye ve zabıta burayı hiç mi görmüyor? Her gün buradan belediye yetkilileri, çalışanları geçiyor. Onlarda mı görüp, uyarmıyorlar? Anlamak mümkün değil. Yazık, gerçekten çok yazık. Bu görüntü Ataköy ve Bakırköy’e hiç yakışmıyor” diyorlar.


20

Ataköy Sahili’nde Baruthane binalarının bulunduğu parselin kiralama ihalesi iptal edildi.

ARTIK BAHANENİZ KALMADI, SÖZÜNÜZDE DURUN

İSTANBUL'DA BARUTHANE KİRALAMA İHALESİ İPTAL Ataköy sahilde Baruthane binalarının da bulunduğu 564 ada 160 parselde yapılması düşünülen Ataköy Blumar Projesi’yle ilgili kiralama ihalesi, İstanbul 8. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Ataköy sahilde Baruthane binalarının da bulunduğu 564 ada 160 parselde yapılması düşünülen Ataköy Blumar Projesi’yle ilgili kiralama ihalesini iptal etti. İçerisinde 1792 yılında 3. Selim tarafından yaptırılan Baruthane binalarının da bulunduğu 60 dönümlük arazi TOKİ tarafından 2010 yılında yıllık 6 milyon TL’den 49 yıllığına Çelebican A.Ş.’ye kiralanmıştı TOKİ’den kiralanan 60 dönümlük arazide 2 yıl önce temel kazıkları çakıldı ancak, hiçbir inşaat çalışması başlatılmadı. 70 metre yüksekliğinde 7 blok yapılması düşünülen proje için geçtiğimiz yıl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bakırköy Belediyesi’ne bir yazı göndererek hiçbir inşaat faaliyetine izin verilmemesini istemişti. Bu talimat üzerine, tescilli Baruthane yapılarının bulunduğu Ataköy sahilinde yapılması düşünülen Blumar Projesi’ni Bakırköy Belediyesi mühürlemişti.

Önünden birçok kez geçtiğimiz yeğenimin de Metalürji Mühedisi olarak mezun olduğu İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi’nin içinde bulunan Veteriner Fakültesi’nin Cerrahi Ana Bilim Dalı’na gitmemiz gerekmeseydi yine de üniversiteyle ilgili pek bir fikrimiz olmayacaktı. Üniversitenin ana giriş kapısından girip Cerrahi Ana Bilim Dalı’nın binasına yöneldik. Birçok hasta kedi, köpek hatta bir papağanın bile insan gibi sakin sakin muayene için beklediği salona girince çok şaşırdık İstanbul Üniversitesi doğrusu. Kedi ve köpeklerin sahipleri gibi biz de “Tarçın” ile sıramızı beklerken aniden “Uuuriuu!” sesiyle hastalar ve sahipleri dahil herkes irkildi. Hiçbirimiz çevrede bir horoz görmemiştik ki! Horozun sahibi yerde duran kocaman kutunun kapağını açıp horozunu okşadı. Hastalar şaşkın şakın baktı, hasta sahipleri gülümsedi. “Horozumu bir köpek ısırdı, ağrısı var.” diye açıkladı sahibi. Tam o sırada uygulamalı dersin yapıldığı salonun kapısı açıldı ve adımız söylendiği için içeri girdik. Kulak rahatsızlığı nedeniyle getirdiğimiz Tarçın’ı, adını ve kariyerini sonradan öğrendiğimiz Doç. Dr. Alper Demirutku muayene etti. Öğrencilere ve bize hastalık hakkında ayrıntılı bir açıklama yapıp tedavinin uzun süreceğini belirtti. Bu olayın ardından pek çok kez kontrole gittik. Bu nedenle burada eğitim alan öğrenciler,

Daha önce iki kez mühürlenen projeye en büyük darbe ise İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nden geldi. Kiralama ihalesini iptal eden idare mahkemesi kararında şu ifadelere yer verdi: “Mahkememiz tarafından 2015 ve 2016 tarihli ara kararlarla davalı idareden niçin kiralama yönteminin tercih edildiği, ihaleye kaç katılımcının katıldığı ve ihalenin hangi teklifi veren firma üzerinde bırakıldığı açıklanarak dayanağı bilgi ve belgelerle ihale işlem dosyasının onaylı ve okunaklı örneğinin gönderilmesi davalı idareye iki ara kararda da tebliğ edilmiştir. Dava konusu ihaleye ilişkin bilgi ve belgeler ile ihale işlem dosyası istendiği halde ara kararlara cevap verilmediği ve istenilen belgelerin gönderilmediği görülmekle hukuki dayanakları ortaya konulamayan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı kanaatine varılmıştır. Bu nedenle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.”

GAZETE HABERTÜRK 27 Nisan 2016 Çarşamba Güngör KARAKUŞ

görevliler ve akademisyenlerin çalışma tarzını, hastaya gösterdikleri ilgiyi yakinen izleme şansım oldu. Binanın dışına çıktığınızda çok güzel bir göl manzarası ve atların dolaştırıldığını görüyorsunuz. Ayrıca köpekler için kulübelerin bulunduğu bakım alanının yanında atların kendi kendine dolaştığı etrafı çevrili büyük bir yeşil alan var. Veteriner Fakültesi’nin kütüphanesine de gittik. Kütüphanenin sorumlusu hanım da okumak istediğimiz bilimsel içerikli eserleri Veteriner Fakültesi bulmamızda yardımcı oldu. Neredeyse hasta odalarının dışında pek çok yeri öğrendik. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde beş bölüm, on yedi ana bilim dalı ve yüze yakın öğretim üyesi var. Biz Cerrahi Ana Bilim Dalı’ndaki öğrencilerin nasıl iyi bir eğitim aldıklarına ve akademisyenlerin başarılı çalışmalarına, nazik ve ilgili davranışlarına tanık olduk. Hayvan hastalıklarıyla ilgili pek çoğumuzun hiç bilgisi yoktur. Bu nedenle Doç. Dr. Alper Demirutku ile herkesin ilgisini çekeceği bir söyleşi yaptık. Bu vesileyle Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güven Kaşıkçı’ya teşekkür ederim. Bu arada sahipsiz hayvanların gözlerine baktınız mı hiç? Ne kadar sevgiye muhtaçlar! Onları çok kolay mutlu edebilirsiniz ama inanın siz çok daha fazla mutlu olursunuz.

Yasemin BAYER

SÖZÜNÜZDE DURUN NE DEMİŞTİNİZ? 11 Temmuz 2014 günü Bakırköy Belediyesi Ataköy Sahili’nde Özyazıcılar’a ait inşaatları mühürlemişti. Mühür işlemi sonunda TOKİ İstanbul Emlak Daire Başkanı Ali Seydi Karaoğlu, yapılan mühürleme işleminin yanlış olduğunu belirtmiş ve tarihi eserlerin bulunduğu parsel için şu konuşmayı yapmıştı. TOKİ'nin, Ataköy Sahili için halkın lehine projeler planladığını belirterek: “TOKİ Başkanımız Ergün Turan Bey'in bize bir talimatı var. ‘Ataköy Sahili’nde bulunan 60 bin metrekare yüzölçümlü Baruthane'nin sadece rekreasyon alanı olarak düzenlenmesine ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde bir çalışma yapın’ dedi. Bunu burada ilk defa açıklıyoruz. Baruthane arazisi TOKİ'ye ait, mülkiyeti 70 milyona aittir, sadece Ataköylüler’e ait değildir. Biz bu alanın rekreasyon alanı olarak düzenlenmesi için çalışma yapıyoruz.”

Evcil Hayvan Dünyası Barınma, Pansiyon, Bakım ve Temizlik, Aksesuarlar. Köpek Mamaları, Kedi Mamaları, Kuş Yemleri, Balık Yemleri,

Online Destek Adres: Ataköy 1. Kısım Çarşı No: 14 Ataköy-Bakırköy

Tel: (0212) 661 61 80

0530 281 24 08

YÜRÜYEN EMLAK OFİSİ “Güvenilirliğin Tek Adresi” Tel: (0212) 571 11 07 - 543 34 27 Adres: Kartaltepe Mahallesi İncirli Caddesi Osmaniye Yolu Ahu Sokak No: 11 Bakırköy/İSTANBUL


21

VETERİNER HEKİMLİK İÇİN HAYVAN SEVGİSİ ŞART Köpeğimiz Tarçın’ın kulak rahatsızlığı nedeniyle İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı’nın bulunduğu binadan içeri girer girmez kendimizi çok farklı bir dünyada bulduk. Birçok hasta köpek ve kedi, sahibinin ayakları dibinde sakin sakin oturmuş, düşünceli gözlerle çevreyi izliyor, sabırla bekliyordu. Sanki hepsi hastalığının bilincindeymiş gibi ses çıkarmadan... Üzgün ve çekinerek girdiğimiz Cerrahi Ana Bilim Dalı’nın uygulamalı eğitim yapılan salonunda Tarçın’ın kalp atışının da bizimki gibi hızlandığını fark ettim. Doç. Dr. Alper Demirutku, Tarçın’ı muayene ederken öğrenciler de dikkatle Tarçın’a bakıyordu. Kızım, eşim ve ben de Alper Hoca’ya. Hastalığın nedenlerini sıraladıktan sonra tahtaya kulağın çizimini yaparak uygulayacağı tedavi yöntemini ve iyileşmenin uzun süreceğini anlattı Alper Hoca. “Kedi ve Köpeklerde Dış Kulak Hastalıkları Üzerine Klinik İncelemeler” adlı doktora tezini yazan Alper Demirutku’nun konusuna çok hakim, yetkin bir veteriner hekim olduğu hemen anlaşılıyordu. Uyguladığı tedavi yöntemiyle köpeğimiz Tarçın sağlığına kavuşurken biz de köpek sahibi olarak kontrollere gidiş gelişler sırasında kendisinden iyi bir eğitim aldık. Doç. Dr. Alper Demirutku hem öğretim üyesi hem veteriner hekim hem de yaptığı çalışmalarla bilime kaynak aktaran, ülkemizin gurur duyduğu insanlardan. “Köpeklerde Aurikular Hematomun Tedavisine Yeni Bir Yaklaşım“ adlı çalışmasıyla dünyada ilk kez kulak kepçesinde kan toplanmasını ilaçla iyileştirmeyi başararak dünya literatürüne girmek üzere Doç. Dr. Alper Demirutku. Veteriner Hekimliği farklı bir meslek. Veteriner Hekimliği okumak için öncelikle hayvanları sevmek ve onların psikolojisinden anlamak gerekir. Siz veteriner hekimi olmaya nasıl karar verdiniz? Dediğiniz gibi veteriner hekimliği çok farklı bir meslek. Çok küçük yaşlarımdan beri hayvanlarla hep içli dışlı oldum. Hatta size bir anımı anlatayım. Çok küçüğüm o zamanlar; ilkokula başlamamışım daha. Babamla gezmeye çıkmışız. Babam “Bir baktım sen yanımda yoksun; beynimden vurulmuşa döndüm. Bir de ne göreyim? On beş yirmi metre ötede bir köpeğin dilini yakalamış, çekiyorsun. Köpek de ağzını açmış ama kapatmıyor. Çünkü ağzını kapatsa elin parçalanacak. Ben bağıramıyorum, yanına da gelemiyorum, köpek benden korkup seni ısıracak diye korkuyorum. Beklemekten başka hiçbir şey yapamadım. Oğlum diye yavaşça seslendim. Ancak o zaman yanıma geldin.” diye anlatır o günü. Hayvanları hep çok sevdim. Aslında küçüklüğümden beri hep öğretmen olmak istiyordum. Zaman geçtikçe bu öğretmen olma isteğime hekim olma isteğim eklendi. Sonra hem öğretmen hem hekim ikisi birden nasıl olunur diye düşündüm ve hekim olup üniversitede akademisyen olmaya karar verdim. Hekimlik olarak düşündüğümde üniversite sınavına girerken tıp, diş hekimliği ve veteriner hekimliği tercihlerinde bulundum. Üçü de benim için eşit değerdeydi. Veteriner Fakültesi’ni kazandım. Şimdiki düşüncemi soruyorsanız, çok memnunum mesleğimden. Çünkü derdini anlatamayan hayvanlara faydalı olmak biraz insan hekimliğindeki pediatriye benziyor. Ama bizde biraz daha başka birşey var. Biz aslında derdini anlatamayan değil, derdini konuşmadan anlatan canlılarla ilişki kuruyoruz. Her işin zor tarafları vardır. Bizim işimizin de çok zor tarafları var. Gün geliyor, çok sinirlendiğim oluyor. Ama işe gelirken bir kere bile ayaklarım geri geri gitmedi. Doktora tez konunuz “Kedi ve Köpeklerde Dış Kulak Hastalıkları üzerine Klinik İncelemeler”. Duyma ve denge gibi önemli işlevleri olan kulakta basit gibi algılanan dış kulak hastalıkları köpeklerin yaşam kalitesinde belirleyici bir role sahip. Dış kulak üzerine ihtisası neden seçtiniz? Öğrenciyken fakülteye ilk girdiğimde ben zaten cerrahiyi istiyordum. Teneffüslerde, öğle tatillerinde hep buralara gelip gidip, vaktimi polikliniklerde geçiriyordum. Hep uzaktan izliyordum. Yarın öbür gün doktoraya başlarsam, ne yapayım diye. Ben tam bunları düşünürken bir gün bir hocamız poliklinikte kulak temizliyordu. Baktım ki, kulağın içi çok pis. O an kendi kendime dedim ki, cerrahiye gireceksin, cerrah olacaksın ama kulak pisliğiyle uğraşacaksın. Hiç akıl karı iş değil. Büyük lokma ye, büyük laf söyleme demişler; kendi tez konumu kendim seçtim. Kimse bana bunu çalışacaksın demedi. Tam tersi. İlk doktora danışmanım göz

hastalıkları üzerine çalışıyordu. Bana da bunu önerdi. Ama baktı ki, benim isteğim kulak üzerine; o zaman sağ olsun beni desteklemişti. O yıllarda kürsümüzde kulak hastalıklarıyla ilgili çalışan bir uzman yoktu. Ve gördüm ki, bilimsel olarak bir açık var. Bu açığı tamamlamak, bir eksiği kapatmak adına kulak hastalıkları üzerine ihtisas yapmayı tercih ettim. Kulak rahatsızlığı nedeniyle üniversitenin Cerrahi Ana Bilim Dalı Kliniği’ne getirilen 279 köpek ve 35 kedi üzerinde Ekim 2002- Mart 2007 tarihleri arasında yaptığınız doktora çalışmasında özellikle Saint Bernard, Dalmaçyalı ve Labradorla ilgili verilere baktım; çünkü ilk köpeğimiz Saint Bernard idi. Kardeşimin Dalmaçyalısı vardı. Ve şu an sizle tanışmamıza neden olan köpeğimiz “Tarçın” Labrador. 5 yaşında Saint Bernard iyileşmiş, 6 yaşında Dalmaçyalı iyileşmiş, 13 yaşında Dalmaçyalı 1. operasyonda nüks etmiş, 2. operasyonda iyileşmiş, 6 aylık Labrador iyileşmiş, 6 yaşında Labrador iyileşmemiş. Yaşla bağıntılı mıdır dış kulak yangısında (otitis externa da) iyileşme? Yaşlandıkça iyileşme zorlaşır mı? Yaştan ziyade iyileşme, dış kulak yangısının akut ya da kronik oluşuna göre değişiklik gösterir. Ancak ileri yaştaki hayvanlarda çoğunlukla ilerlemiş ve kronik yangılara rastladığımızdan bazen ilaçla iyileştiremediğimiz oluyor. Böyle durumlarda operatif tedavi gerekiyor. Köpeklerde kulak tiplerine göre dik kulak, sarkık kulak, tüylü kulak, tüysüz kulak, büyük kulak, küçük kulak gibi farklı kulak şekilleri görmemize karşın hepsinin anatomik yapısı aynı. Ama kulakta oluşan enfeksiyonlarda uzun kulaklıların, örneğin Labrador, Golden Retriver gibi ırkların dış kulak iltihabına daha yatkın olduğu biliniyor. Dış kulak iltihabı olan uzun kulaklı köpekle, kısa kulaklı köpeğin tedavi sürecinde yaşadığı evreler farklı mıdır? Dış kulak yangısı; uzun ve sarkık kulaklılarda, ayrıca dik kulaklılarda olabilir. Örneğin Alman çoban köpeğinin kulakları büyüktür ama diktir. Özellikle sarkık kulaklı hayvanlarda Saint Bernard, Golden Retriver gibi ama bu konuda tartışmasız literatüre geçmiş Cocker Spaniel ırkı hayvanlarda kulak hem sarkıktır hem de kulak kepçesi üzerinde fazla miktarda kıl vardır. Bu noktada tüy değil, özellikle kıl kelimesini kullanıyorum, çünkü tüy kanatlılarda olan bir yapıdır. Memelilerde o yapı her ne kadar ince, küçük olsa da kıldır. Bu ırkta kulaklar aşırı ve çok uzun kıllıdır, bir de kulak kepçesinin ağırlığından dolayı aşağı doğru sarkıtır. Bu nedenle bazı Cocker Spaniel ırkı köpeklerin sahipleri kulaklarını tokayla kafasının üstünde tutturur, hava alsın diye. Bu sarkıklık dış kulak kanalına hava girmesini önler. Hava giremediği zaman, yeterince havalanamayan kulak özellikle nemli havalarda mikroorganizmaların üremesine oldukça yatkın bir hale gelir. Zaten dış kulak kanalının derisinde var olan bir takım bakteri ve mantar etkenleri bu ortamı bir besi yeri gibi kullanır ve enfeksiyona neden olur. Uzun ve sarkık kulaklı hayvanların dik kulaklı hayvanlara göre dış kulak yangısına yakalanma ihtimali daha yüksek, tedavi süreci de elbette biraz daha sıkıntılıdır. Enfeksiyon nedeniyle başını sürekli sallaması, kaşıntı, kulaktan koku gelmesi, kulağını yerlere sürtmesi kulak yangısının semptomları. Bu semptomlardan yalnızca kulak sallaması bu hastalığın belirtisi olabilir mi? Çünkü sağlıklı olan köpekler de arada sırada başını sallıyor. Köpeğin her başını sallama

hareketi dış kulak kanalı içindeki bir enfeksiyon nedeniyle mi olur? Yoksa nedensiz bir yere başını sallar mı? Bu durumu nasıl ayırt edebiliriz? Dediğiniz çok güzel bir gözlem. Ben bunu köpek sahiplerine söylüyorum. Sağlıklı bir köpeğin başını sallaması belli bir oranda olur. Kedi ve köpeklerle ilgili dergilere verdiğim röportajlarda hep şunu söyledim: Kulak hastalıklarında tedavinin başarısında en önemli faktör hasta sahibidir. Çünkü bize gelen kulak hastalarının en azından %90’ı kroniktir. Kronik demek, en az bir aydır hasta demek. İlginç gelecek ama kulağı altı yıldır böyle diyen hasta sahiplerim var. Akut olabilmesi için 1-2 haftalık olması lazım. Bunu da bizim görmemiz imkansız. Çünkü aynı sizin dediğiniz gibi hayvan başlıyor başını sallamaya, hasta sahipleri diyor ki, zaten başını sallıyor ama şimdi biraz daha fazla sallıyor. Biraz dikkat. O an kulak kepçesini kaldırsa, içine bir baksa kızarıklığı görecek. Kızarıklığı gördüğü an bize getirse, akut yani başlangıç aşamasında yakalasak, çok kısa ve net çözüm mümkün olacak. Bu nedenle elbette ki kulaklarını normalden fazla sallayan hayvanlarda hasta sahibinin dikkatli gözlemlemesi çok önemli. Köpeklerin yüzmeden çok keyif aldıklarını biliyoruz. Örneğin deniz kıyısına giden bir Labradoru kıyıda tutmak olanaksız gibi… Çok da güzel yüzüyor. Yüzmenin de otitisi körüklediğini söyleyebilir miyiz? Yüzmeyi biz zaten birçok açıdan öneriyoruz. Ayrıca spor olarak baktığımızda dünyadaki en iyi egzersiz yüzmedir. Bütün kaslar çalışıyor. Beden ağırlığını yere vermiyor. Suda yapıyor o işi. Suyun kaldırma kuvvetini kullanıyor. Bunun dışında hidroterapi yöntemleri var zaten. Sıcak su tedavisi, soğuk su tedavisi, buz tedavisi. Birisi bana dese ki, biz tatile gidiyoruz, köpeğimizi yüzdürelim mi? Tabii ki yüzdürün. Ama şu bir gerçek, dediğiniz şey, sorduğunuz şey çok doğru, yüzme eğer dikkatli olunmazsa kulak hastalıklarını çok körükleyen bir etken. Bunun en birinci nedeni denizlerimizin bazı yerlerde tam temiz olmaması. Özellikle kirli denizler büyük risk taşır. İkincisi, kulak bir kuyu gibi kapalı bir kutu. Ve dış kulak kanalı aslında yer çekiminin aleyhinde duran bir yapı. Yani akıntıyı yer çekimiyle dışarı atamayacak. Kulak aslında yabancı cisim olarak dışarıya atmak istediği şeyleri epitelyal bir göç sistemiyle dışarı atıyor. Suyun içine girdiğinde dış kulak kanalının içine su girdiği zaman o suda mikroorganizma varsa oraya onu yerleştirir. Ve kolaylıkla dış kulak iltihaplanmasına, dış kulak yangısına neden olabilir. Peki, ne yapmak gerek? Köpek denize girsin ama çıktığında kulağını kurulamak gerekiyor. Yüzmeye girmeden önce kulağına pamuk tıkayalım mı? Olur, tıkayın ama olasılıkla köpek ondan rahatsız olacaktır ve başını sallayıp onu dışarı atacaktır. Olsun, tıkayın ama denizden çıktığında da alın. Başka bir alternatif, kalın bir kulak çubuğuyla ya da bir havluyla çok kanalın içine girmeden kanalın giriş kısmı kurulanabilir. Ama bunu her hayvan sahibi yapamaz herhalde? Dikkat edebildiğiniz kadar yapacaksınız. İkinci alternatif ise şu: Denize girdi ve çıktı. Havluyla dışarıdan kurulayabildiğiniz kadar kurulayınız. Ondan sonra bir hafta içinde kontrol edeceksiniz. Başını aşırı sallıyor mu, kulakta kızarıklık var mı? Böyle bir şey varsa hemen bir hekime danışmak gerek. Yoksa yüzmeyi yasaklamak imkansız. Mantıklı da değil. Bir de biliyorsunuz, köpek sudan çıkınca bir silkelenir. Aslında o sırada atıyor kulaktaki suyu da. Ama atamadığı olur da kalırsa, en azından şöyle dışını bir havluyla kurulamak faydalı olabilir. Köpeğin çimde oynaması kulakları açısından sakıncalı mıdır? Hayır, çimde oynaması kulakları açısından sakıncalı değil ama otlak arazide oynaması sakıncalıdır. Neden? Çünkü çim yeşil, yumuşak. Bakımlı çim zaten çok uzun değildir. Kulakları açısından bir sakınca yok. Ama otlak arazide, halk arasında pisipisi otu denilen üçgen yapıda bitki başakları var. Bu bitki başakları kolaylıkla bulunduğu yerden ayrılıp kulağa ya da vücudun başka yerlerine girebiliyor. Bu tuvaletini yaptırırken, gezdirirken ya da oyun oynarken de olabilir. Gerçekten de bu otların bir özelliği var. Üçgen gibi kanalın içine girer ama çıkmaz, batar. Bu nedenle otlak arazide dikkatli olmak gerekir. Dış kulakta ve orta kulakta yaşanan hastalıklar bir köpeğin kronikleşen sorunu olur mu yoksa enfeksiyonun bulunduğu yer tamamen tedavi edilebilir mi?

Yazının devamı için sayfayı çevirin.


22 Bizim dış kulak hastalıklarında en sık rastladığımız dış kulak yangısı ya da iltihaplanması. Burada aşağı yukarı on hastanın sekizini ilaçla tedavi ediyoruz, kronik de olsa. Ancak bundan sonra bu tedavi edilen sekiz hastanın aşağı yukarı iki üç tanesinde hastalık uzun dönemde nüks edebiliyor. Dış kulak hastalıklarının tedavisinde evet iyileşti, bundan sonra da olmaz diye bir şey yok. Bunu diyemiyoruz. Çünkü burada biraz yatkınlık söz konusu. Örneğin Alman çoban köpeği ırkının dik kulak yapısı vardır. Dış kulak kanalı dışa açıktır ama kulak kanalı içinde o normal fizyolojik olan kulak akıntısı, bizim de parmağımızı kulağımıza sokup çıkardığımızda çıkan sarı mumumsu akıntıyı üreten bezler, diğer ırklara göre biraz daha fazla çalışır. Bir serümen aktivite fazlalığı var. O hayvanı dış kulak yangısı olduğunda iyileştirsek bile, o aktivite fazlalığından dolayı nüks ediyor. Örneğin Cocker Spaniel’leri iyileştiriyoruz ama kulağın yapısı nüks etmeye çok müsait çünkü kapalı, tekrar hava alamayacak. Sürekli ilaç kullanmak da sağlıklı değil. Çünkü kulağın yapısını, florasını bozar. Ama biz hiç bir hastaya bu kroniktir, bu iyileşmez demiyoruz. İlaç tedavisiyle iyileştiremediğimiz hastayı ameliyatla iyileştiriyoruz. Bazen travmatik oluyor. En kötü ihtimalle dış kulak kanalını uzaklaştırmak zorunda kalıyoruz ki, tümöral olgular olabiliyor, hiperplastik yani üremeli bez yangıları oluyor. Böyle durumlarda kanalı alıyoruz enfeksiyon etkinliğini oradan uzaklaştırıyoruz. Aslına bakarsanız bir şekilde hep iyileştiriyoruz ama nüks edebilir mi? Her zaman nüks edebilir. Dış kulak yangısının 8-12 hafta arası süren bir iyileşme süreci var, kulak temizleme ilacı da kullanmak gerekir. Kulak temizleme ilacı bu işin doğası. Sadece lokal ilaçla ya da sadece oral ilaçla olmaz; hem lokal hem oral ilaç kullanılması gerekir. Kulak kanalındaki akıntının yapısı, karakteri ve miktarına göre farklı ilaçlar kullanıyoruz. Kulak temizleyicilerin yapısı değişir. Yapılan bir araştırmaya göre her 10 dış kulak yangısının 8’inde orta kulak yangısı bulunmuş. Çünkü dış kulak ile ortak kulak arasında sadece bir zar var ama bazen tedaviden dolayı orta kulak bulguları almıyoruz; orta kulak çok korunaklı bir bölge. Demin de bir şey sormuştunuz: Otitis medya bir köpeğin yaşam boyu kronikleşen bir sorunu olur mu? Orta kulak kapalı bir kutu. Bir köpekte (örneğin labradorda) bir ceviz büyüklüğünde orta kulak ve gerçekten de ceviz gibi çevresi oval, yuvarlak kase gibi bir kemikle kaplı. Çevresi kemikle kaplı içi boşluk düşünün, bu boşlukta kulak zarından iç kulağa aktarımı sağlayan vücudun en küçük kemikçikleri var; kulak kemikçikleri çekiç, örs, üzengi. Muhtelif sinir ağları var. Başka yapılarda var. Çok korunaklı bir yer ancak burası 1- Dış kulak yoluyla enfekte olabilir; 2- Kan yoluyla enfekte olabilir; 3- Östaki borusu yani boğaz yoluyla enfekte olabiliyor. Ama kolay kolay semptom vermiyor. Bu nedenle biz orta kulak semptomunu gördüğümüzde gerçekten içeride çok ağır şeyler olmuş oluyor. Ömür boyu kronikleşir mi? Bugüne kadar ömür boyu kronikleşen otitis medya olmadı. Çünkü bir şekilde tedavisi var. Ama eğer otitis medya çok kronikleştiyse biz çoğunlukla oraya operatif girişimle temizleyebiliyoruz. İleri durumlarda hastalığın orada yarattığı hasarlar nedeniyle gördüğümüz klinik bozukluklar, baş eğikliği gibi, gözde bir takım bozukluklar gibi; işte bunlar kalıcı olabiliyor. Hasar, sinirsel hasar; gözde kanama olmaz ama sinirsel uyarısında bir takım eksiklikler olur; hastalığın yarattığı hasarlar kalıcı olabilir ama otitis medya kalıcı olmaz. Köpeklerin % 80’inin ilaç tedavisine yanıt verdiğini, %20’sinin ilaç tedavisine dirençli olduğunu söylemiştiniz. İlaç tedavisine dirençli olmanın en önemli nedeni kuru mamayla değil de ev yemeğiyle beslenme olduğu söylenebilir mi? Örneğin sürekli ev yemeğiyle beslenen bir köpeğin tanı konduktan sonra yalnızca kuru mamayla beslenmesi olumlu katkı sağlar mı? Biz bunu bire bir yaşadık. Burada konu ev yemeği ya da kuru mama değil. Sizin köpeğinizde de dikkat ederseniz şöyle demiştik: Özellikle Golden Retriverlarda ya da Labradorlarda alerjik otitisle karşılaşıyoruz. Beslenme bu alerjiyi tetikleyecek şekilde ise o zaman esas nedeni ortadan kaldırmak adına beslenmeyi düzenlememiz gerekiyor. Şimdi dünya çapında kalitesi, bilimselliği bilinen birçok mama markası ve bunların antialerjik mamaları var. Bu mamalar

antialerjik özelliği nedeniyle dış kulak kanalındaki yangıyı ya da enfeksiyonu geçirmeye çalışırken bize yardımcı oluyor. Tedaviden sonra da nüks etmemesi için yardımcı oluyor. Bu nedenle antialerjik ya da hipoalerjik mamaları öneriyoruz. Ama benim şahsi fikrimi sorarsanız bence de bu kadar kaliteli mamalar varken ev yemeğiyle beslemek mantıklı değil. Niye mantıklı değil? Siz ev yemeğini hazırlarken ne kadar protein, ne kadar karbonhidrat, ne kadar yağ, ne kadar vitamin ve mineral verdiğinizi

bilmiyorsunuz. Oysa kalite açısından farklı birçok mama var piyasada. Mümkünse en kaliteli mamalardan bir tanesini seçin, veteriner hekimin tavsiyesine ve hayvanın kilosuna göre. Hatta bazı mamalar ırka spesifik. Golden Retriver, Labrodor ırklarına özel mama var. Bu ırk kaç kilo? 35 kilo. O, günde şu kadar gram mama yerse tam alması gereken protein, karbonhidrat, yağı alacak. Bir, beslenme son derece sağlıklı. İki, bozulma riski yok. Buzdolabından çıkar önüne koy, sıcak mı yedi, soğuk mu yedi? Önünde kaldı alsam mı, bıraksam mı? Tabağı yıkama derdi yok. Ve pahalı gibi gelse de aslında daha ucuz. Çünkü bu oranda bir beslenme yapmaya çalışırsanız astarı yüzünden pahalı olur. Bu açıdan kuru mama tartışılmaz. Köpeğin kulak kepçesindeki kılların özellikle bahar aylarında fırçalanmasını önerir misiniz? Fırçalama değil, bahar aylarında mümkünse tıraş olabilir. Fırçalamanın mevsimle bir ilgisi yok. Yılın 12 ayı fırçalayabilirsiniz. Zira kıl topaklaşırsa kulak kanalının girişinde bir tıkaç oluşturabilir. Yalnız şu bir gerçek: Gözlerinin önünü, kulak kanalının girişini her zaman kısa tutmak gerekir. Bazı ırkların doğal olarak başka bir güzelliği var. Örneğin Yorkshire Terrier. Bunların uzun, upuzun kılları var. Irk olarak da çok güzel gözüküyor ama bunlar dış kulak yangısı oluşumunu arttıran nedenler. Uzun kıllar arada bir temizlenmezse, önü açılmaz boşaltılmazsa dış kulak yangısı kaçınılmazdır. Uzun tüylü köpeklerin tüylerinin kesilmesini önerir misiniz? Yoksa köpeğin tüylerine, cinsinin özelliklerine dokunmamak mı gerekir? Bazı köpekler yarışmalara katılıyor. Yarışmaya katıldığı zaman o kendi ırkına özgü görünüme sahip olmalı. Örneğin tazı, uzun tüylü bir hayvan. Tazıyı sıfır numara makina tıraşıyla yarışmaya sokarsanız herkes güler. Olmaz. Ama bir kere ve buna siz de şahitsiniz, dış kulak yangısıyla kliniğimize gelen bir hastanın dış kulak kanalının girişini sıfır numara bir makinayla tıraş ettiririm. Çünkü en azından tedavi süresince kulağın maksimum hava

alması gerek. Tıpta bir söz var: “Doğa iyileştirir, hekim yardım eder.” Yani aslında iyileştiren biz değiliz. Aslında doğa, vücut kendi kendini iyileştiriyor. Biz sadece yardımcı oluyoruz; kıllar kesilerek içeriye hava girişi artıyor ya da vücudun savunma sistemi askerlerinin öldüremediği mikroorganizmaları ilaç vererek öldürülmesine yardımcı oluyoruz. O mikroorganizmalar kulakta hasar yapıyor mu? Yapıyor. O hasarı ne iyileştiriyor? Vücudun kendisi. Bizim verdiğimiz ilaç sadece onun iyileşmesine etki ediyor. “Köpeklerde Aurikular Hematomun Tedavisine Yeni Bir Yaklaşım” sunumunuzla 13. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi’nde ödüle aday oldunuz 2012 yılında. Otuz farklı ırk, yaş ve cinsiyette olan köpek üzerinde yaptığınız bu çalışmaya aurikular hematom tanısı konan köpeğin hepsini sonunda yaptığınız tedavi yöntemiyle iyileştirirken veteriner klinik pratiğine de katkı sağlamışsınız. Nasıl bir tedavi uyguladınız, anlatır mısınız? Aurikular hematomu kısaca açıklayayım, kulak kepçesinde kan toplanması; ama bu sıradan bir kan toplanması değil; bu aslında vücudun bağışıklık sistemi kendi aleyhinde çalışarak kulak kepçesi içindeki kılcal damarları parçalaması sonucu oluşan bir kan toplanması. Yani kulak kepçesi içindeki kılcal damarlara vücut kendisi hasar veriyor. Kulak kepçesi hematomunun hem çeşitli ilaç uygulamaları hem de muhtelif operatif tedavi seçenekleri yıllardır uygulanmakta. Bir gün bir hasta geldi aşırı derecede vahşiydi ve biz maalesef yapmak istediğimiz tedaviyi yapamadık. Bir hocamın önerisiyle sadece yüksek doz kortizon içeren bir iğne yapabildik. Klasik bir laftır, bilim tesadüflerden doğar. Hayvan bir hafta on gün sonra geldi, hiçbir şeyi yok. Bu nasıl oldu? Sadece bir iğne yaptık gönderdik, elleyemiyoruz bile hayvanı, hiçbir şey yapamıyoruz. Sonra düşündük nasıl olur diye ve bunu bir hipotez olarak ele alıp bilimsel bir çalışmaya dönüştürelim dedik çünkü olumlu yanıt almıştık. Ve bu çalışmayı ben ilkin 30 köpekte tamamladım. Tabii onun üzerinden çok zaman geçti. Şimdi belki 100’e yakın olmuştur. İnşallah yakın zamanda da bu çalışmamız uluslararası bir dergide yayınlanacak. Bir hafta arayla yaptığımız immunsupresif dozda uzun etkili kortizon uygulaması ile 30 köpeğin 30’unda da başarı elde ettik. Bakın tıpta % 100 yoktur ancak 30’ da 30 oldu. Bir vakada nüks oldu. O da ikinci tedaviyle tamamen düzeldi. Böylelikle biz dünyada ilk defa ilaç tedavisiyle kulak kepçesi hematomunu iyileştirmiş olduk. Ödülden çok bunun heyecanı benim için çok daha önemli. Veteriner klinik pratiğine katkı sağlamak… Bunu çok güzel söylediniz. Biz uygulamalı bir bilim dalıyız dolayısıyla ben her zaman şunu düşünürüm: Klinik pratiğe katkı bizim için çok önemli. Bulduğumuz bilimsel gelişmeler gönül rahatlığıyla pratisyenler tarafından alınıp kullanılabilmeli. Ve şu an ben biliyorum ki dışarıda birçok klinik bu tedavi yöntemini biliyor, kullanıyor ve başarılı oluyor. Alper Demirutku’nun yalnız veteriner hekimlikte değil aynı zamanda sporda da başarılı olduğunu, Japonca konuşma yarışmasında birinci olup Japonya’ya davet edildiğini, Aikido Eğitim Kurulu Üyesi olduğunu öğrendik. Ülkemizin böyle değerli eğitimci, araştırmacı, veteriner hekim, sporcu kimliğine sahip alçakgönüllü, çevresine duyarlı, saygılı, çok çalışkan bir insanıyla tanışmaktan memnun olduk.

Yasemin Bayer


23

AZİM EMLAK TÜM ATAKÖY’DE BULUNAN EN GÜZİDE MENKULLERİ İLE HER ZAMAN GÜVENLE VE GÜLER YÜZLE HİZMETİNİZDEYİZ...

CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil: “RUMELİLER BU ÜLKENİN ÇİMENTOSUDUR” Bakırköy Bizim Rumeli Derneği’nin verdiği kahvaltıya katılan CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil, “Rumeliler bu ülkenin çimentosudur” dedi. Bakırköy Bizim Rumeli Derneği’nin verdiği kahvaltıya CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Bizim Rumeli Derneği Başkanı Muharrem Çınar, Rumelili Yönetici ve İşadamları Derneği Başkanı Cavit Ganiç, muhtarlar ve dernek üyeleri katıldı.

0212 661 19 00

0535 384 45 79 / 0532 234 15 43 Adres: Ataköy 5. Kısım Çarşısı No:15 BAKIRKÖY / İSTANBUL

MAVİ EMLAK Gayrimenkullerinizde Güvenilir Adres Tel: (212) 570 00 07 - 660 30 61- 543 10 83 Adres: Zuhuratbaba Mah. Bakır Sok. Deniz Apt. No:6/1 Bakırköy / İSTANBUL

e-mail: info@maviemlak.com

ONUR EMLAK EMLAK VE GAYRİMENKUL

Dernek merkezinde gerçekleştirilen kahvaltıda konuşan Bizim Rumeli Derneği Başkanı Muharrem Çınar, kahvaltıya katılanlara teşekkür ederek, ülkenin içinden geçtiği zor dönemlerde teröre karşı toplumun tüm kesimlerinin birleşmesi ve birlikte mücadele etmesi gerektiğini söyledi. Kahvaltıda konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ise, Rumelililer ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti aktararak başladığı konuşmasında, eşi Ömür Kerimoğlu’nun da Rumelili olduğunu ve bu nedenle kendisinin de Rumelili sayılabileceğini söyledi. Kerimoğlu; son günlerde yaşanan terör olayları ve tecavüzler hakkında da açıklamalarda bulunarak hükümeti ve hükümetin politikalarını eleştirdi. Terör olaylarının artması nedeniyle insanlarda genel bir huzursuzluk meydana geldiğini ifade eden Kerimoğlu, toplumun tüm kesimini birlik olmaya davet etti. Ensar Vakfı’nda yaşanan taciz ve tecavüz olaylarını da kınayan ve hükümeti bu konuda gerekli adımları atmadığı gerekçesiyle eleştiren Kerimoğlu, bu tür olayların bir daha yaşanmaması dileğinde bulundu.

DANIŞMANLIK OFİSİ (212) 559 36 37 - 559 64 26 Adres: Ataköy 4. Kısım Çarşısı No:8 Ataköy 3-4-11 Mahalle BAKIRKÖY / İSTANBUL

Pasta Süslemede Aradığınız Her şey 0212 561 38 22 - 0535 459 03 84 www.pastasusleme.com info@pastasusleme.com Adres: Zeytinlik Mah. Halit Ziya Uşaklıgil Cad. Zeytinlik Halk Pazarı No:1 Bakırköy/İST

“Rumeliler bu ülkenin çimentosudur” diyerek konuşmasına başlayan Bihlun Tamaylıgil ise, terör olayları ve ülkedeki huzursuzluk ile ilgili, “Ülkemizin doğusunda, batısında her yerinde bombalar patlıyor. Masum insanlarımız ölüyor. Biz Rumeliler olarak ülkemizdeki bu terörün son bulması için elimizden geleni yaptık, bundan sonra da yapacağız. Bizler Balkanlardan gelenler olarak bu ülkenin çimentosuyuz. Biz vatan kaybetmiş bir milletiz. O nedenle vatanın ne anlama geldiğini çok iyi biliriz. Umarım bu terör olayları bir an önce son bulur” dedi. Tamaylıgil, Ensar Vakfı’nda yaşanan taciz ve tecavüz olayları ile ilgili de yetkililerin gerekli adımları atması gerektiğini belirterek, bu konuyla ilgili mecliste araştırma komisyonu kurulmasını reddeden AK Parti’yi de eleştirdi. Konuşmaların ardından ise Bizim Rumeli derneği Korosu tarafından mini bir konser verildi.


24 4 NİSAN 2016 PAZARTESİ Ekseriyetin bulunduğu tespit edilerek birleşim Meclis 1. Başkan Vekili Mahir Çelik tarafından açıldı. Gündem okundu, oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesi neticesinde; 5393 sayılı Yasa’nın 19. maddesi gereği kalan süre için Meclis 1. Başkan Vekili seçimlerinde; Meclis Üyesi Mahir Çelik’in 26 oy alarak seçilmesinin kabulüne, 5393 sayılı Yasa’nın 19. maddesi gereği kalan süre için Meclis 2. Başkan Vekili seçimlerinde; Meclis Üyesi Selim Malgaz’ın 26 oy alarak seçilmesinin kabulüne, 5393 sayılı Yasa’nın 19. maddesi gereği kalan süre için Divan Kâtipleri seçimlerinde; 28 oy alan Hatice Selli Dursun ve 31 oy alan Sinan Emre Kızıltuğ’un asil olarak seçilmelerine, yine 30 oy alan Şükrü Aydın ve 30 oy alan Emrah Topkaya’nın yedek olarak seçilmelerinin kabulüne, 5393 sayılı yasanın 33. maddesi gereği Encümen Üyesi olarak 1 yıllık süre için aday isimleri belirlendi, yapılan gizli seçimlerde kullanılan 31 adet oyun 31 adedinin İsmail Taş, 30 adedinin Ali Türkoğlu, 27 adedinin Baki Gövtepe, 5 adedinin ise Servet Toraman olduğu tespit edilerek, Encümen Üyeliği’ne İsmail Taş, Ali Türkoğlu, Baki Gövtepe’nin seçilmelerine karar verildi. İhtisas Komisyonları Üye Seçimi: İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na Ali Rıza Akyüz, Sinan Emre Kızıltuğ, İsmail Taş, Selim Malgaz’ın oybirliği, İrfan Kurtulmuş’un 5 ret (Fatma Elmasgül Torun, Hasan Kaptan, Servet Toraman, Işıl İlgin Oktay, İbrahim Keleş) oya karşın oyçokluğu ile seçilmelerinin kabulüne, İbrahim Keleş’in 5 kabul oya karşın oyçokluğu ile seçilmesinin reddine, Çevre ve Sağlık Komisyonu’na Margarit Dikme, Ayşe Tansel Gülmezoğlu, Nebahat Yıldırım, Emel Tığlı’nın oybirliği Hatice Selli Dursun’un 5 ret oya karşın oyçokluğu ile seçilmelerinin kabulüne, Hasan KAPTAN’ın 5 kabul oya karşın oyçokluğu ile seçilmesinin reddine, Plan ve Bütçe Komisyonu’na Mustafa Harputluoğlu, Şükrü Aydın, Hasan Çalış, Taşkın Toprak’ın oy birliği, Muzaffer Şahin’in 5 ret oya karşın oy çokluğu ile seçilmelerinin kabulüne, Servet Toraman’ın 5 kabul oya karşın oy çokluğu ile seçilmesinin reddine, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na Hatice Selli Dursun, Muzaffer Şahin, İbrahim Gündüz, Nurhan Çetinkaya’nın oy birliği, Ziya Çıkıt’ın 5 ret oya karşın oy çokluğu ile seçilmelerinin kabulüne, Işıl İlgin Oktay’ın 5 kabul oya karşın oy çokluğu ile seçilmesinin reddine, Ulaşım ve Trafik Komisyonu’na Ali Rıza Akyüz, Baki Gövtepe, Nebahat Yıldırım, İbrahim Gündüz’ün oy birliği, Emrah Topkaya’nın 5 ret oya karşın oyçokluğu ile seçilmelerinin kabulüne, İbrahim Keleş’in 5 kabul oya karşın oy çokluğu ile seçilmesinin reddine, Altyapı Komisyonu’na Yahya Göktaş, Süleyman Nadir Ataman, Selim Malgaz, Kenan Şahin’in oy birliği, İsmail Taş’ın 5 ret oya karşın oyçokluğu ile seçilmelerinin kabulüne, Servet Toraman’ın % kabul oya karşın oy çokluğu ile seçilmesinin reddine, Hukuk Komisy-

NİSAN 2016 BELEDÝYE MECLÝSÝ’NDE NELER GÖRÜÞÜLDÜ? onu’na Taner Kazanoğlu, Nebahat Yıldırım, Hatice Selli Dursun, Yahya Göktaş’ın oy birliği, İbrahim Gündüz’ün 5 ret oya karşın oyçokluğu ile seçilmelerinin kabulüne, Işıl İlgin Oktay’ın 5 kabul oya karşın oyçokluğu ile seçilmesinin reddine, Engelliler Komisyonu’na Ayşe Tansel Gülmezoğlu, Margarit Dikme, Nurhan Çetinkaya, Şükrü Aydın’ın oybirliği, Selim Malgaz’ın 5 ret oya karşın oyçokluğuyla seçilmelerinin kabulüne, İbrahim Keleş’in 5 kabul oya karşın oy çokluğu ile seçilmesinin reddine, AB ve Dış İlişkiler Komisyonu’na Nurhan Çetinkaya, Hatice Selli Dursun, Şükrü Aydın’ın oy birliği, Nebahat Yıldırım’ın 5 ret oya karşın oy çokluğu ile seçilmelerinin kabulüne, Servet Toraman’ın 5 kabul oya karşın oy çokluğu ile seçilmesinin reddine, Tarife Komisyonu’na Nurhan Çetinkaya, Emel Tığlı, Sinan Emre Kızıltuğ, Nebahat Yıldırım’ın oy birliği, Kenan Şahin’in 5 ret oya karşın oy çokluğu ile seçilmelerinin kabulüne, İbrahim Keleş'in 5 kabul oya karşın oy çokluğu ile seçilmesinin reddine, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu’na Muzaffer Şahin, Yahya Göktaş, Sinan Emre Kızıltuğ, Hasan Çalış’ın oybirliği, Nurhan Çetinkaya’nın 5 ret oya karşın oy çokluğu ile kabulüne, Hasan Kaptan’ın 5 kabul oya karşın oy çokluğu ile reddine, Deprem ve Doğal Afet Komisyonu’na Sinan Emre Kızıltuğ, Kenan Şehin, Emrah Topkaya’nın oy birliği, Muzaffer Şahin’in 5 ret oya karşın oy çokluğu ile seçilmelerinin kabulüne, Işıl İlgin Oktay’ın 5 kabul oya karşın oy çokluğu ile reddine, Tüketiciyi Koruma Komisyonu’na Baki Gövtepe, Sinan Emre Kızıltuğ, Margarit Dikme, Muzaffer Şahin’in oy birliği, Ali Türkoğlu’nun 5 ret oya karşın oy çokluğu ile seçilmelerinin kabulüne, Fatma Elmasgül Torun’un 5 kabul oya karşın oy çokluğu ile seçilmesinin reddine, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na Hatice Selli Dursun Emel Tığlı, Ayşe Tansel Gülmezoğlu, Margarit Dikme’nin oybirliği Süleyman Nadir Ataman’ın 5 ret oya karşın oy çokluğu ile seçilmelerinin kabulüne, Fatma Elmasgül Torun’un 5 kabul oya karşın oy çokluğu ile seçilmesinin reddine, Harita Komisyonu’na Nurhan Çetinkaya, İrfan Kurtulmuş, Selim Malgaz, Şükrü Aydın’ın oy birliği, İsmail Taş’ın 5 ret oya karşın oy çokluğu ile seçilmelerinin kabulüne, Servet Toraman’ın 5 kabul oya karşın oy çokluğu ile seçilmesinin reddine, Sanat Komisyonu’na Baki Gövtepe, İsmail Taş, Nurhan Çetinkaya, Emel Tığlı’nın oybirliği Hatice Selli Dur-

sun’un 5 ret oya karşın oyçokluğu ile seçilmelerinin kabulüne, Fatma Elmasgül Torun’un 5 kabul oya karşın oy çokluğu ile seçilmesinin reddine, Turizm Komisyonu’na İbrahim Gündüz, Margarit Dikme, Nebahat Yıldırım, Hasan Çalış’ın oy birliği, Ayşe Tansel Gülmezoğlu’nun 5 ret oya karşın oy çokluğu ile seçilmelerinin kabulüne, Hasan Kaptan’ın 5 kabul oya karşın oy çokluğu ile seçilmesinin reddine, Mali Hizmetler Müdürlüğü başlıklı Bakırköy Belediyesi 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu’nun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesinin oybirliği ile kabulüne, Mali Hizmetler Müdürlüğü başlıklı Büyükşehir Belediyesi’nin kullanmakta olduğu İstanbul Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliği hakkındaki evrakın Hukuk Komisyonu’na havalesinin oybirliği ile kabulüne karar verilerek, birleşim Meclis 1. Başkan Vekili Mahir Çelik tarafından 05 Nisan 2016 Salı günü saat 15:00’da toplanmak üzere kapatıldı.

5 NİSAN 2016 SALI Ekseriyetin bulunduğu tespit edilerek birleşim Meclis 1. Başkan Vekili Mahir Çelik tarafından açıldı. Geçen birleşime ait zabıt özeti okundu, oy birliği ile kabul edildi.Denetim Komisyonu raporu hakkında meclise bilgi verilerek, birleşim Meclis 1. Başkan Vekili Mahir Çelik tarafından 6 Nisan 2016 Çarşamba günü saat 15:00’da toplanmak üzere kapatıldı.

6 NİSAN 2016 ÇARŞAMBA Ekseriyetin bulunduğu tespit edilerek birleşim Meclis 1. Başkan Vekili Mahir Çelik tarafından açıldı. Mustafa Harputluoğlu’nun izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Geçen birleşime ait zabıt özeti okundu, oy birliği ile kabul edildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu tarafından 1- Belediye tarafından ilçe sınırları içinde açık alanlara yerleştirilen kioks uygulamaları, 2- Belediye tarafından ilçe sınırları içinde yer alan reklam panolarına ilişkin ihale, 3- Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi Otoparkı, 4- Bakırköy Belediyesi’ne ait gayrimenkullerin satışı, 5- Bakırköy Belediyesi’ne ait gayrimenkuller, 6- Atapark’ın kiralanması hakkında yazılı soru önergesi vermişlerdir. Söz konusu önergeler Başkanlık Makamına havale edilmiştir. Gündem maddelerinin görüşülmesi neticesinde; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün “İçkili yer haritasında değişiklik yapılması” hakkındaki evrakın Harita Komisyonu’na havalesinin oy birliği ile kabulüne, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün Çalışma ve Görev Yönetmeliği hakkındaki Hukuk Komisyonu raporunun oybirliği ile kabulüne, Bakırköy Belediyesi 2015 Yılı Faaliyet Raporu’nun 5 ret (Hasan Kaptan, Fatma Elmasgül Torun, Işıl İlgin Oktay, Servet Toraman, İbrahim Keleş) oya karşın oyçokluğu ile kabulüne karar verilerek, birleşim Meclis 1. Başkan Vekili Mahir Çelik tarafından2 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 15:00’de toplanmak üzere kapatıldı.

Meclis oturumlarýnýn tamamýný gazetemizin

www.atakoygazete.com.tr sitesini ziyaret ederek okuyabilir ve sesli olarak dinleyebilirsiniz.

BAKIRKÖY BELEDİYE MECLİSİ’NDE SEÇİMLER YAPILDI Belediye Meclisi 1. Başkan Vekilliği’ne Mahir Çelik seçilirken, 2. Başkan Vekilliği’ne Selim Malgaz, Belediye Encümeni’ne ise Ali Türkoğlu, İsmail Taş ve Baki Gövtepe seçildi. Bakırköy Belediye Meclisi’nin nisan ayı oturumlarında Meclis 1. Başkan Vekilliği, 2 Başkan Vekilliği, Divan Katipleri üyeleri, Encümen Üyeleri ve İhtisas Komisyonları’na üye seçimleri yapıldı. Yapılan seçimler sonucunda Meclis 1. Başkan Vekilliği’ne Mahir Çelik, 2. Başkan Vekilliği’ne Selim Malgaz seçilirken, Divan Katipleri ise asil üye olarak Hatice Selli Dursun ve Sinan Emre Kızıltuğ, yedek üye olarak ise Şükrü Aydın ve Emrah Topkaya seçildi. Yapılan seçimlerde Ali Türkoğlu, İsmail Taş ve Baki Gövtepe Belediye Encümeni’ne seçildiler. İhtisas Komisyonları seçimlerinde ise komisyonlar şu isimlerden oluştu: İmar ve Bayındırlık Komisyonu: Ali Rıza Akyüz, Sinan Emre Kızıltuğ, İsmail Taş, Selim Malgaz, İrfan Kurtulmuş. Çevre ve Sağlık Komisyonu: Margarit Dikme, Ayşe Tansel Gülmezoğlu, Nebahat Yıldırım, Emel Tığlı, Hatice Selli Dursun. Plan ve Bütçe Komisyonu: Mustafa Harputluoğlu, Şükrü Aydın, Hasan Çalış, Taşkın

Toprak, Muzaffer Şahin. Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu: Hatice Selli Dursun, Muzaffer Şahin, İbrahim Gündüz, Nurhan Çetinkaya, Ziya Çıkıt. Ulaşım ve Trafik Komisyonu: Ali Rıza Akyüz, Baki Gövtepe, Nebahat Yıldırım, İbrahim Gündüz, Emrah Topkaya. Altyapı Komisyonu: Yahya Göktaş, Süleyman Nadir Ataman, Selim Malgaz, Kenan Şahin, İsmail Taş. Hukuk Komisyonu: Taner Kazanoğlu, Nebahat Yıldırım, Hatice Selli Dursun, Yahya Göktaş, İbrahim Gündüz.

Engelliler Komisyonu: Ayşe Tansel Gülmezoğlu, Margarit Dikme, Nurhan Çetinkaya, Şükrü Aydın, Selim Malgaz. AB ve Dış İlişkiler Komisyonu: Nurhan Çetinkaya, Hatice Selli Dursun, Şükrü Aydın,Nebahat Yıldırım. Tarife Komisyonu: Nurhan Çetinkaya, Emel Tığlı, Sinan Emre Kızıltuğ, Nebahat Yıldırım, Kenan Şahin. Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu: Muzaffer Şahin, Yahya Göktaş, Sinan Emre Kızıltuğ, Hasan Çalış, Nurhan Çetinkaya. Deprem ve Doğal Afet Komisyonu: Sinan Emre Kızıltuğ, Kenan Şehin, Emrah Topkaya, Muzaffer Şahin. Tüketiciyi Koruma Komisyonu: Baki Gövtepe, Sinan Emre Kızıltuğ, Margarit Dikme, Muzaffer Şahin, Ali Türkoğlu. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu: Hatice Selli Dursun Emel Tığlı, Ayşe Tansel Gülmezoğlu, Margarit Dikme, Süleyman Nadir Ataman. Harita Komisyonu: Nurhan Çetinkaya, İrfan Kurtulmuş, Selim Malgaz, Şükrü Aydın, İsmail Taş. Sanat Komisyonu: Baki Gövtepe, İsmail Taş, Nurhan Çetinkaya, Emel Tığlı,Hatice Selli Dursun. Turizm Komisyonu: İbrahim Gündüz, Margarit Dikme, Nebahat Yıldırım, Hasan Çalış, Ayşe Tansel Gülmezoğlu.


25

A T A K ÖY E M L A K 30 YILLIK TECRÜBE İLE

SATILIK - KİRALIK GAYRİMENKULLERİNİZDE HİZMETİNİZDEYİZ (212) 559 80 80 - 661 20 20 0532 236 47 07 Adres: Ataköy 4. Kısım Çarşısı No:2 Ataköy 3-4-11 Mahalle BAKIRKÖY / İSTANBUL

Mutfağım Yeşilköy

ANKETTE ÇARPICI SONUÇLAR MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin 2269 haneye giderek yaptığı Bakırköy Belediyesi Hizmet ve Beklenti Araştırması (Şubat 2016) sonuçları İspirtohane Kültür Merkezi’nde Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve CHP Bakırköy İlçe Başkanı Celal Sevinç’in de katılımıyla düzenlenen toplantıda açıklandı. İşte anket soruları ve cevaplar...

Bakırköy Belediye Başkanının İsmini Biliyor musunuz?

64,2

32,2

3,6

Evet Biliyorum

Hayır Bilmiyorum

Fikrim Yok Cevap Yok

Toplam

AKP

64,9

32,3

2,8

100

Mutfağım Yeşilköy

CHP

72,0

24,8

3,2

100

evinizin mutfağında pişen yemekler kadar doğal ve sağlıklı lezzetler sunuyor.

MHP

62,4

36,8

0,8

100

Ev ve işyerlerine yemek siparişi alınır.

HDP

53,3

44,0

2,7

100

Adres: Şevketiye Mah. Hatboyu Cad. Canik Pasajı No:8 Yeşilköy / İstanbul 0212 663 39 19

Diğer

76,5

23,5

59,3

33,9

6,8

100

40,0

52,0

8,0

100

64,2

32,2

3,6

100

ÖRNEK EMLAK

DAHİLİ TİCARET

Real Estate

İsmet DURMAZ 0532 272 64 47

Vahap ÜTEBAY 0532 467 10 52

Satılık, kiralık ev - işyeri, arsa ilanları ile hizmetindeyiz. Ataköy 4. Kısım Çarşısı No:34 İstanbul e-mail: ornekemlak@ttmail.com

Cevap Yok Protesto Oy ORTALAMA

Bakırköy Belediyesi’nin

Hizmetlerinden Memnun musunuz?

55,0

Tel: (212) 661 00 90 (212) 559 54 97 Fax:(212) 559 36 36

RealityMax

“Güvenilir Marka”

RealityMax Emlak, İnşaat ve İç Mimarlık Tel: (0212) 542 35 86 Adres: Sakızağacı Mah. İstanbul Cad. No:102/A Bakırköy (Eski Yenimahalle Doğum Hastanesi Karşısı)

100

27,8 16,3 1,0

Ne Memnun Fikrim Yok Memnun Memnunum Ne Memnun Değilim Cevap Yok Değilim

Toplam

AKP CHP

48,1

35,4

15,5

1,0

100

50,3

23,3

16,6

0,8

100

MHP HDP Diğer

51,0

35,3

12,8

53,3

31,3

12,0

41,2

35,3

23,5

100

63,8

22,4

13,8

100

50,4

27,0

21,2

1,4

100

55,0

27,8

16,3

1,0

100

Cevap Yok Protesto Oy ORTALAMA

100 3,4

100


TEKNOLOJÝ DÜNYA SI

GÖKHAN ATAMER gokhanatamer@atakoygazete.com.tr

$'*%-)%.*/#&/.$. ;URT^Z_ P]WT^_ PUO\Z_ LBEL^Q^[_ STNSZ^P^RX_ )\[W]YAX[ R]O]E_ UZWSIS_ V^YXHXVZXIX_ VU[SHSTUYF_ _ =]LQ\I\P\J_ NM[3 Z]YW]_ T^TX[Z^WXIX_ OZUN_ T^JXRXTZ^_ NYSE_ P]R^7Z^HP^Z^YX[^ \J\[_ C]YP]T]_ G^JXYZ^WXIX[X_ WSTSY^[_ )\[W]YD VSZZ^[XKXZ^YX[X[_ STNSZ^P^TX_ VSZZ^[WXVZ^YX[X_ 2^K]OUUV G]R^EZ^YX[W^_W]H\@Y]_]QQ\F__TNSZ^P^TX_VSZZ^[^[_C]_OS[S R^VZ^P^TX_Q]YK\G_]W][_E]V_LUV_V\H\_W]_OS_UZ^TX[_^YWX[W^[ W]H\@Y]_ UZPSH_ UZWSF_ ;URT^Z_ P]WT^W^_ O\Y_ ^[W^_ NM[M[ VU[SRS_ UZ^[_ UZ^T_ O\[Z]YK]_ \Z\HV\[\[_ W]_ BZMP_ @]YP^[X[X \PJ^Z^PXH_ UZ^O\Z\YF_ \Y^_ E^TZ^HXZ^[_ TUYSPZ^Y^_ O^VXZXYR^ ]CZ\_ UZ^[_ E]V_ LUV_ V\H\[\[_ W]_ LBEL^Q^[_ STNSZ^P^RX )\[W]YAX_ VSZZ^[WXIX_ OS_ G^Q^W^[_ RU[Y^_ NM[_ TMJM[]_ LXVQXF -SZZ^[XKXZ^YX[_ O\YO\YZ]Y\[]_ U[^T_ C]YP]Z]Y\_ WSYSPS[W^ P]R^7Z^HP^RX[^_ U[^T_ C]Y][_ STNSZ^P^_ T][\_ BJ]ZZ\V R^T]R\[W]_ MT]Z]Y\[\[_ NYSE_ P]R^7Z^HP^Z^YX_ T^EP^Z^YX[^ \J\[_C]Y]K]VF

*(&'./.&'++'/ ,.+.)+./!-),/%*#() Y]QQ\I\_ Q]Z]@U[Z^YZ^_ VSHVSRSJ_ O\Y_ WB[]P]_ W^PN^RX[X CSY^[_ ^[K^V_ Q]Z]@U[Z^YX[_ ^VXZZ^[P^RX_ QY][W\[]_ ^T^V STWSY^P^T^Y^V_ Y^V\EZ]Y\[\[_ UZWSVL^_ N]Y\R\[W]_ V^Z^[ :UV\^D_ ^VXZZX_ K\G^JZ^YZ^_ VSZZ^[XKXZ^YX[_ V^YHXRX[^_ LXVP^T^ G^JXYZ^[XTUYF_ :UV\^_ R^IZXV_ UW^VZX_ ^VXZZX_ K\G^JZ^Y_ MY]Q][ \QG\[NRA\_ ?"?_ P\ZTU[_ UZ^Y_ V^YHXZXIX[W^_ OM[T]R\[] V^QQXIX[X_Y]RP][_WSTSYWSF_*\YV]Q\[_RU[_TXZZ^YW^_T^EQXIX_][ OMTMV_ R^QX[_ ^ZP^_ UZ^[_ OS_ G^PZ][\[_ ^YWX[W^[ ^LXVZ^P^Z^YW^_ OSZS[^[_ :UV\^A[X[_ %'ARS_ $^7]]C_ ;SY\D RU[_ J^P^[Z^YW^_ OMTMT][_ OS_ E^J^Y^_ :UV\^_ P^YV^RX[X[ NMC][\Z\YZ\I\[\_ N]Q\YP]V_ \RQ]W\VZ]Y\_ O]Z\YQQ\F_ _ :UV\^A[X[ %'ARS[S[_ OS_ ^LXVZ^P^RX[^_ O^VXZXYR^_ H\YV]Q_ VXR^_ RMY] \L\[W]_ ^VXZZX_ K\G^JZ^Y_ R]VQBYM[]_ GXJZX_ O\Y_ ^WXP_ ^QP^T^ G^JXYZ^[XTUYF_=]LP\H_TXZZ^YW^V\_T^[ZXHZ^YW^[_K\WW\_W]YRZ]Y LXV^YPXH_ NBYM[][_ H\YV]QD_ PUO\Z_ K\G^J_ MY]Q\P_ O\Y\P\[\ <>?4+Q]_ 9\KYURU@Q+^_ 1D.._ P\ZT^Y_ SYU+T^_ R^Q^Y^V_ J^Y^YX P\[\P\J]_ ]QP]T\_ O^H^YPXHQXF_ 9\KYURU@Q_ \R]_ <>?._ TXZX[X[ \V\[K\_T^YXRX[W^[_RU[Y^_:UV\^_\RP\[\_C]_ZUNURS[S_SP\^ R]Y\R\[W][_ O^HZ^T^Y^V_ ^VXZZX_ Q]Z]@U[Z^YX_ MJ]Y\[W][ V^ZWXYPXHQXF

"($'#/. & +-*%, 9UO\Z_ PMJ\V_ STNSZ^P^RX_ ;EUQ\@TAX[_ O^HX_ G^KV]YAZ^Y_ \Z] W]YQQ]F_ )]V[UZU7\_ R\Q]R\_ )]KG%YS[KGAQ^_ T]Y_ ^Z^[_ \WW\^T^ NBY]D_R]VQBYM[M[_][_OMTMIM_UZ^[_;EUQ\@T_OMTMV_L^EZX_O\Y R\O]Y_ R^ZWXYXT^_ SIY^WXF_ _ 5T[X_ G^O]YW]_ G^KV]YAZ^YX[_ ]Z] N]L\YW\VZ]Y\_ ;EUQ\@T_ VSZZ^[XKXZ^YX[X[_ O\ZN\Z]Y\[\_ \[Q]Y[]Q] R]YC\R_ ]QQ\I\_ O\ZN\R\[]_ W]_ T]Y_ C]Y\ZW\F_ _ 9\ZTU[Z^YK^ VSZZ^[XKXRX_ OSZS[^[_ STNSZ^P^[X[_ RU[_ NM[Z]YW]_ O^JX MT]Z]Y\[\[_ H\@Y]Z]Y\[\_ RX@XYZ^WXIX_ W^_ RURT^Z_ P]WT^W^ RXVZXVZ^_ W\Z]_ N]Q\Y\Z][_ \WW\^Z^Y_ ^Y^RX[W^F_ 5[K^V_ G^O]YW] G^KV]YAZ^YX[_ G][MJ_ VSZZ^[XKXZ^YX[_ VY]W\_ V^YQX_ O\ZN\Z]Y\[] SZ^HXE_ SZ^H^P^WXIX[^_ W^\Y_ O\Y_ O\ZN\_ OSZS[P^WXIX[X[_ ^ZQX L\J\ZW\F_ _ ;BJ_ VU[SRS_ \WW\^[X[_ ^YWX[W^[_ VU[STZ^_ \ZN\Z\_ O\Y ^LXVZ^P^_ T^E^[_ ;EUQ\@T_ RBJKMRMD_ STNSZ^P^[X[ G^KVAZ][W\I\_ O\ZN\R\[\[_ N]YL]I\_ T^[RXQP^WXIX[X_ O]Z\YQ]Y]V VSZZ^[XKXZ^YX[_ O\ZN\Z]Y\[\[_ VUYSP^_ ^ZQX[W^_ UZWSIS[S ^LXVZ^WXF

ATAKÖY AYLIK BÖLGE GAZETESÝ Aylýk Süreli Yayýn

YIL: 24 Sayý: 259 MAYIS 2016

info@atakoygazete.com.tr Köþe yazýlarýndaki sorumluluk, yazarlarýna aittir. Gazetemizde yayınlanan ilanların sorumluluğu ilan sahibine aittir.

' )("($/(/ /%*-,/"(*./-)%, =]LQ\I\P\J_ -^RXP_ ^TX[W^_ UTS[_ WM[T^RX[^_ N\Y\H\[\[_ ?>F TXZX[X_ VSQZ^T^[_ 9\KYURU@Q_ ,OU&_ 46>D_ VU[RUZ_ E\T^R^RX[W^ ^YQXV_ T]Y_ ^ZP^T^K^VF_ 9\KYURU@QAS[_ ,OU&AQ^[_ RUYSPZS TB[]Q\K\R\_ G\Z_ ;E][K]YD_ !?>_ TXZZXV_ O\Y_ MYM[M_ MY]QP][\[ JUYZSVZ^YX!_R]O]O\TZ]_,8U&_46>AX[_MY]Q\P\[]_RU[_C]Y]K]V3 Z]Y\[\_^LXVZ^WXF_,OU&_46>AX[_9\KYURU@Q_\L\[_LUV_B[]PZ\_O\Y T]Y]_R^G\E_UZWSIS[S_O]Z\YQ][_;E][K]YD_OS[^_Y^IP][_OS V^W^Y_]RV\_O\Y_VU[RUZS_MY]QP]T]_W]C^P_]QP][\[_V][W\3 Z]Y\[\_ T^C^HZ^QQXIX[^_ W\VV^Q_ L]VQ\F_ ;E][K]YD_ RQUVZ^YW^V\ ,OU&_ 46>AZ^YX[_ \R]_ O\YLUV_ MZV]W]_ R^QXHX[X[_ W]C^P ]W]K]I\[\_ W]_ RBJZ]Y\[]_ ]VZ]W\F_ 9\KYURU@QD_ ,OU&_ 46>_ \Z] <>?._ TXZX[W^_ WM[T^_ L^EX[W^_ ._ P\ZTU[_ VU[RUZ_ R^QP^TX O^H^YPXHQXF_ 9\KYURU@AS[_ !-\[]KQ!_ \RP\_ C]Y\Z][_ C] UTS[KSZ^YX[_7UTRQ\KVAZ]YW][_O^IXPRXJ_UZ^Y^V_G^Y]V]Q_R][3 RBYZ]Y\TZ]_UTS[_UT[^P^RX[X_R^IZ^T^[_G^Y]V]Q_^ZNXZ^TXKXRX W^_ MYM[M[_ O^H^YXRX[W^_ K\WW\_ E^T_ R^G\O\_ UZPSHQSF_ <>?4 -^RXPAX[W^_ 9\KYURU@QD_ T][\_ []R\Z_ UTS[_ VU[RUZS_ ,OU& '[]AX_UTS[R]C]YZ]Y\[_O]I][\R\[]_RS[PSHQSF

$-&*(+(,/%-+-),/,+&/-#)-& ,+.*(+.)'*'/.'&+.%' 58AZ\_ Q]V[UZU7\_ W]CZ]Y\[W][_ 9\KYURU@Q_ \Z]_ =UUNZ]_ C] =UUNZ]+X[_ ^[^_ VSYSZSHS_ 5ZEG^O]QA\[_ OS_ TXZX[_ \ZV_ 4_ ^TX[^ \Z\HV\[_[]Q_V^Y_C]_N]Z\YZ]Y\_^LXVZ^[WXF_5ZEG^O]QA\[_<>?6_\ZV L]TY]I\[W]V\_[]Q_V^YX[X[_N]L][_TXZX[_^T[X_WB[]P\[]_NBY] TMJW]_ <>_ ^YQ^Y^V_ .D<?_ P\ZT^Y_ WUZ^Y_ UZWSIS_ O]Z\YQ\ZW\F *\YV]QD_ <>?1A\[_ \ZV_ 4_ ^TX[W^_ 4D1<_ P\ZT^Y_ WUZ^Y_ V^Y ^LXVZ^PXHQXF_=]L][_TXZX[_\ZV_L]TY]I\[W]_?/D<6_P\ZT^Y_WUZ^Y []Q_N]Z\Y_]ZW]_]W][_5ZEG^O]QA\[_OS_TXZX[_\ZV_L]TY]I\[W]V\ []Q_ N]Z\Y\_ W]_ N]L][_ TXZX[_ ^T[X_ WB[]P\[]_ NBY]_ TMJW]_ ?/ TMVR]Z]Y]V_<>D<6_P\ZT^Y_WUZ^Y_UZWSF_*\YV]Q\[_G\RR]_O^HX[^ V^YX_W^_N]L][_TXZX[_\ZV_L]TY]I\[W]_1D?>_WUZ^Y_\V][_OS_TXZX[ ^T[X_ WB[]P\[W]_ 6D><_ WUZ^Y^_ LXVQXF_ 5ZEG^O]QA\[ OM[T]R\[W]_OSZS[^[_=UUNZ]AX[_W^_[]Q_V^Y_C]_N]Z\YZ]Y\[W] ^YQXH_ NBYMZWMF_ =UUNZ]AX[_ <>?6_ \ZV_ L]TY]I\[W]V\_ []Q_ V^YX TMJW]_<?_^YQXHZ^_6D</_P\ZT^Y_WUZ^Y^_TMVR]Z\YV][D_[]Q_N]Z\Y\ W]_ ^T[X_ WB[]PW]_ TMJW]_ ?/_ ^YQ^Y^V_ <>D>"_ P\ZT^Y_ WUZ^Y UZWSF_2\YP^D_N]L][_TXZX[_\ZV_4_^TX[W^_1D?"_P\ZT^Y_WUZ^Y_[]Q V^Y_ C]_ ?/D?_ P\ZT^Y_ WUZ^Y_ []Q_ N]Z\Y_ ^LXVZ^PXHQXF_ 5TYXK^D =UUNZ]AX[_Y]VZ^P_N]Z\YZ]Y\[\[_W]_<>?6A[X[_\ZV_L]TY]I\[W] TMJW]_?6_TMVR]Z]Y]V_?D><_P\ZT^Y_WUZ^Y^_SZ^HQXIX_O\ZW\Y\Z3 W\F_*\YV]Q\[_Y]VZ^P_N]Z\YZ]Y\_<>?1A\[_\ZV_L]TY]I\[W]_?1D1? P\ZT^Y_ WUZ^YWXF_ 9\KYURU@QAS[_ <>?6A[X[_ \ZV_ ML_ ^TX[W^_ []Q V^YXD_N]L][_TXZX[_^T[X_WB[]P\[]_NBY]_TMJW]_<1_^J^Z^Y^V .D""_P\ZT^Y_WUZ^YW^[_4D/6_P\ZT^Y_WUZ^Y^_N]Y\Z]W\F_*\YV]Q\[ ^T[X_WB[]P_\L\[W]V\_[]Q_V^YX_W^_TMJW]_1_^J^Z^Y^V_<?D/4 P\ZT^Y_ WUZ^YW^[_ <>D14_ P\ZT^Y_ WUZ^Y^_ WMHQMF_ 2\YP^[X[ G\RR]_O^HX[^_V^YX_W^_N]L][_TXZX[_\ZV_4_^TX[W^_>D6?_WUZ^Y \V][_OS_TXZX[_^T[X_WB[]P\[W]_>D./_WUZ^Y_UZWSF__9\KYURU@Q KY^_ -SYSZS_ 8^HV^[X_ %'_ ;^QT^_ :^W]ZZ^D_ T^EQXIX ^LXVZ^P^W^D_ H\YV]Q\[_ OSZSQ_ Q]V[UZU7\R\_ C]_ \[WU0R_ ?> \HZ]Q\P_R\RQ]P\[\[_VSZZ^[XPX[W^_^YQXH_NBYMZWMIM[M_V^TW3 ]W]Y]VD_ OMTMP]_ GXJX_ T^V^Z^P^V_ \RQ]T][_ H\YV]QZ]Y\[ 9\KYURU@QAS[_W\7\Q^Z_Q]V[UZU7\Z]Y\[\_W^G^_LUV_Q]YK\G_]QQ\I\[\ \@^W]_]QQ\F

"."*!/!-.)/)/,+-/.".+/"..$, ;^PRS[N_=]^Y_#$_EZ^Q@UYPS[S_N]Z\HQ\YP]V_\L\[_T][\Z\V3 Z]Y\[]_GXJ_V]RP]W][_W]C^P_]W\TUYF_=]LQ\I\P\J_NM[Z]YW] EUEMZ]Y_ UTS[Z^YW^[_ O\Y_ Q^[]R\_ UZ^[_ 9\[]KY^@Q_ =]^Y_ #$ \L\[_T^TX[Z^[PXHQXF_*\PW\V\_EYU7][\[_P]YV]J\[W]_\R]_^\Z]Z3 ]Y_ C^YF_ YU7][\[_ ^WX_ ;^PRS[N_ 8]WQ\P]_ #$_ ;QUY\]RF UKSVZSISPSJW^_^[[]P\JW][_C]T^_O^O^PXJW^[_P^R^Z W\[Z]P]T\_ U[Z^YX[_ ^IJX[W^[_ G\V^T]Z]Y_ WSTP^TX_ G\LO\Y H]T]_ W]I\HP]JW\VF_ ;^PRS[NAS[_ OS_ EYU7]W]_ W]_ LXVXH [UVQ^RX_ Q^P_ W^_ OSY^RXF_ H_ R]T^G^Q\_ C]T^_ OUH^[P^_ N\O\ WSYSPZ^YW^[_ BQMYM_ ]O]C]T[Z]Y\[W][_ SJ^VQ^_ C]T^_ ^TYX UZSE_ OS_ G\V^T]Z]YW][_ P^GYSP_ UZ^[_ LUKSVZ^Y_ ;^P3 RS[NAS[_OS_EYU7]R\_\Z]_R^[^Z_UZ^Y^V_W^_UZR^_OS_G\V^T]Z]Y\ ^[[]_ C]T^_ O^O^Z^YX[W^[_ W\[Z]P]_ \PV^[X[^_ R^G\E_ UZ^3 K^VZ^YF_ =MJ]Z_ G^O]Y_ \R]_ LUKSVZ^Y_ \L\[_ ]VRQY^_ O\Y_ =]^Y #$A^_ N]Y]V_ TUVF_ UKSVZ^YD_ =]^Y_ #$A^_ NBY]_ LUV_ W^G^ SKSJ_ UZ^[_ =UUNZ]_ %^YWOU^YWAS_ VSZZ^[^O\Z]K]VF_ 8S_ N\O\ EYU7]_C]_N]Z\HQ\YP]Z]Y_\Z]D_^\Z]Z]Y\[_^Y^RX[W^V\_SJ^VZXV_[]

V^W^Y_UZSYR^_UZRS[_\[Q]Y^VQ\@_UYQ^P_\Z]_OS_P]R^@]Z]Y\[_][ ^J^_ \[W\YN][P]R\_ ^P^LZ^[XTUYF_ 8S_ Q^YJ_ EZ^Q@UYPZ^YX[ R^W]K]_ UTS[_ \Z]_ RX[XYZX_ V^ZP^P^Z^YX_ C]_ L]H\QZ\Z\V T^Y^QXZP^RX_ W^_ N]Z]K]VQ]V\_ N]Z\H\PZ]Y\_ G^VVX[W^_ O\J] \ESLZ^YX_C]Y\TUYF

'/,"$-%,,/,+!,".#.)'/--+-&$)(*,& ,.'/. &+-#-,+- -& =]LQ\I\P\J_^TZ^YW^_NM[W]P\_SJS[_O\Y_RMY]_P]HNSZ_]W][ 5EEZ]_ C]_ 28(_ ^Y^RX[W^V\_ N]YN\[Z\V_ D_ R^[KXZX_ O\Y_ RMY]L RU[Y^RX[W^_ RU[SK^_ O^IZ^[PXHQXF_ 8S_ UZ^TW^V\_ QSQSPS[3 W^[_ WUZ^TX_ UZWSVL^_ Q]EV\_ L]V][_ 28(D_ T\[]_ UVZ^YX[ G]W]@\[W]_UZ^K^V_N\O\_NBYM[MTUYF_28(AX[_T^R^_W]I\H\VZ\I\ Q^Z]O\_ MJ]Y\[W]_ ^LXZ^[_ W^C^W^_ 5P]Y\V^[_ 5[^T^R^ 9^GV]P]R\_ N]LQ\I\P\J_ NM[Z]YW]_ LUV_ R]R_ N]Q\Y]K]V_ O\Y V^Y^Y^_\PJ^_^QQXF_.?_[SP^Y^ZX_T^R^W^_T^EXZ^[_W]I\H\VZ\I] NBY]_ 28(_ \RQ]W\I\_ O\ZN\R^T^YXD_ \RQ]W\I\_ T]YW]D_ \RQ]W\I\_ ^[ G^KVZ]T]O\Z]K]V_ ^R^[X[_ W]I\H\VZ\V_ B[K]R\[W]V\_ G^Z\ W^G^_ VXRXQZXTWXF_ Y[]I\[D_ ]I]Y_ :]0_ UYVAQ^V\_ O\Y_ 7SY\ Q^Y^@X[W^[_28(A^_G^KVZ]P]_\J[\_C]Y\ZW\TR]_OS_\J\[_R^W]K] :]0_ UYV_ RX[XYZ^YX_ \L]Y\R\[W]_ N]L]YZ\TW\F_ 2^V^Q W]I\H\VZ\VQ][_ RU[Y^_ ^YQXV_ 28(_ WM[T^_ MJ]Y\[W]V\_ \RQ]W\I\ O\ZN\R^T^YX_ C]T^_ ]Z]VQYU[\V_ K\G^JXD_ \RQ]W\I\_ ^[W^_ G^KV3 Z]P]_ T]QV\R\[]_ R^G\E_ UZ^K^VF_ 8SZS[WSIS_ ]T^Z]Q]_ O^IZX UZP^VRXJX[_G]YG^[N\_O\Y_7SY\W][_^ZWXIX_G^KVZ]P]_T]QV\R\[\ WM[T^_ L^EX[W^_ VSZZ^[^O\Z]K]V_ UZ^[_ 28(D_ OS_ H]V\ZW] UZ^TZ^YX[_W^G^_GXJZX_O\Y_H]V\ZW]_LBJMZ]K]I\[\_WMHM[MTUYF Q]_T^[W^[_RU[_VSZZ^[XKXZ^YX[_W]I\H\VZ\I]_Q]EV\R\_LXI_N\O\ OMTMTUYF_28(AX[_OS_T]QV\T\_VBQMT]_VSZZ^[P^RX_WSYSPS[W^ UZSH^K^V_ G^R^YZ^Y^_ W\VV^Q_ L]V][_ O\[Z]YK]_ 5P]Y\V^[ C^Q^[W^HX_V^Y^Y^_UZWSVL^_B@V]Z\F

#-*,/*'*$-*%(/!-+,#() :\[Q][WUA[S[_T:,_VUW_^WX_\Z]_E\T^R^T^_LXV^K^V_UZ^[_T][\ UTS[_VU[RUZS_\L\[_T][\_^LXVZ^P^Z^Y_N]ZP]T]_W]C^P_]W\T3 UYF_)0\QQ]Y_MJ]Y\[W][_T^EXZ^[_^LXVZ^P^Z^Y^_NBY]_:,_<>?/ TXZX[X[_ 9^YQ_ ^TX[W^_ QMP_ WM[T^W^_ E\T^R^T^_ RMYMZ]K]VF *\YV]Q\[_ T][\_ VU[RUZS_ \L\[_ T^EQXIX_ E^Q][Q_ O^HCSYSRS R^T]R\[W]_T][\_K\G^JX[_[]_N\O\_BJ]ZZ\VZ]Y]_R^G\E_UZ^K^IX W^_ []QZ\V_ V^J^[P^T^_ O^HZ^WXF_ ;XJ^[_ NBYM[QMZ]YW] K\G^JX[_G^Y]V]Q_R][RBYZ]Y\_OSZS[^[_T][\_O\Y_VSP^[W^T^ R^G\E_ UZ^K^IX_ NBYMZMTUYF_ =]Z][_ \WW\^Z^Y^_ NBY]D_ RBJ VU[SRS_ VSP^[W^[X[_ Q]V_ BJ]ZZ\I\_ OS[S[Z^_ RX[XYZX_ W]I\ZF *\YV]Q\[_ E^Q][Q\[\_ ^ZP^V_ \L\[_ O^HCSYWSIS_ VSP^[W^W^ VU[C^[R\TU[]Z_QSHZ^Y_C]_G^Y]V]Q_R][RBYM[M[_WXHX[W^_XRX R][RBYM[M[_W]_OSZS[^K^IX_\WW\^_]W\Z\TUYF_;U[_WSTSPZ^Y^ NBY]_ T][\_ :\[Q][WUD_ 9^YQ_ <>?/+W]_ ]ZW^_ UTS[S_ \Z] E\T^R^Z^Y^_LXV^K^VF

!((!+-*(&.)$+.)'$)&,#-%=UUNZ]D_ 5EEZ]+X[_ ;\Y\_ C]_ 9\KYURU@Q+S[_ %UYQ^[^+RX[X[ V^YHXRX[^_ LXV^YQQXIX_ =UUNZ]_ :U0_ ^R\RQ^[X_ \Z]_ SJS[_ O\Y RMY]W\Y_ E^J^YW^F_ ;]RZ\_ ^R\RQ^[_ C]_ :U0_ V^YQZ^YX_ UZ^Y^V G\JP]Q_C]Y][_=UUNZ]_:U0D_MZV]P\JW]_VSZZ^[XZ^PXTUYWSF 9^TXR_ ^TX_ \Q\O^Y\TZ]D_ =UUNZ]_ STNSZ^P^RX[X[_ RU[ RMYMPMTZ]_O]Y^O]Y_MZV]P\JW]_W]_)MYL]_UZ^Y^V_VSZZ^[XP^ RS[SZ^[_:U0_V^YQZ^YXD_R\J]_NM[ZMV_G^T^QX_VUZ^TZ^HQXYP^TX G]W]@Z\TUYD_ VSZZ^[XKXZ^Y^_ L]H\QZ\_ B[]Y\Z]Y_ P^V^Z]Z]YD WUISP_NM[Z]Y\_CRD_ZUV^RTU[_O\ZN\Z]Y\D_G^C^_WSYSPSD_E^YV T]YZ]Y\D_PMR^O^V^_RU[SLZ^YXD_OUYR^_Q^V\O\_C]_W^G^_O\YLUV G\JP]Q\_RS[STUYF_8S[S[_G^Y\K\[W]_=UUNZ]_:U0_^R\RQ^[X[ R]R_ ^ZNXZ^P^_ R\RQ]P\_ '-_ =UUNZ]_ G^Z][_ Q^P^P][ )MYVL]_UZ^Y^V_^VQ\@Z]HP\H_W]I\ZF_ '-_=UUNZ]_VUPSQS[S ^VQ\@_ G^Z]_ N]Q\Y]O\ZP]V_ \L\[R]_ N]LQ\I\P\J_ O\YV^L_ ^TWXY UZWSIS_ N\O\_ =UUNZ]_ STNSZ^P^RX[W^[_ 5T^YZ^Y_ ;]R \ZZ]Y_ R]L][]I\[W][_ T\[]_ O\Y\[K\Z_ W\Z\_ [N\Z\JK]_ T^EQXIX[XJ Q^VQ\YW]_VSZZ^[^O\Z\TUYRS[SJF_8S_\HZ]PZ]Y\_T^EQXVQ^[_RU[Y^ ^T[X_ P][MW][_ '-_ =UUNZ]_ 5ZNXZ^P^_ R]L][]I\[\ O]Z\YZ]W\I\[\J_ WSYSPZ^YW^_ VSZZ^[^O\Z\TUYRS[SJF_ 5YWX[W^[ '-_ =UUNZ]_ W\T]Y]V_ TUZ_ Q^Y\@\_ ^Z^O\Z\Y_ C]T^_ QY^@\V_ WSYS3 PS[S_ BIY][]O\Z\YD_ ^Y^P^_ T^E^O\Z\YD_ ^Z^YP_ VSY^O\Z\YD_ [UQ ^Z^O\Z\YD_G^C^_WSYSPS_G^VVX[W^_O\ZN\_]W\[]O\Z\Y_C]_V\H\Z]Y\ ^Y^T^O\Z\YR\[\JF_ =UUNZ]_ :U0_ V^YQZ^YX[X_ \R]_ T\[]_ ^T[X ^T^YZ^Y_ P][MRM[W][_ :U0_ V^YQZ^YX_ R]L][]I\_ \Z]_ TB[]Q]3 O\Z\YR\[\JF

Yurtgün İç ve Dış Ticaret A.Ş. Adına İmtiyaz Sahibi

Hukuk Danýþmaný: Av. Öner AYBEK

Göksenin ATAMER İLERİ

Ofset Baský : ÜNÝFORM

GENEL YÖNETMEN VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ

Renk Ayýrým : FÝLMEVÝ

Özcan ATAMER Haber Koordinatörü

Ýdare Yeri: Ýncirli Caddesi Yeþilada Sokak No:2/1 Ferhat Apt. Kat:1 D:4 Bakýrköy / Ýstanbul

Gökhan ATAMER

Tel: (0212) 543 86 64-543 86 65-543 86 47 Fax: 543 86 16

Haber Merkezi

Ataköy Gazetesi, Yurtgün Ýç ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan yayýnlanmaktadýr. Gazetemizde yayýnlanan yazý ve fotoðraflar kaynak gösterilmeden kullanýlamaz.

Yavuz ARPACIK Arzu GİRİT


27

İstanbul Bocce Spor Kulübü Başkanı Yılmaz Balaban:

“BOCCE’YE OLAN İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR” Türkiye’de 1990’lı yıllarda ilk kez Bakırköy’de oynanan, Akıl ve Strateji oyunu olarak bilinen Bocce, günümüzde diğer spor branşlarının yanında pek bilinir olmasa da, son dönemlerde yapılan atılımlar ile önümüzdeki yıllarda tercih edilen bir spor dalı olacağa benziyor. Genç-yaşlı, kadın-erkek herkesin zevkle oynayabileceği ve tarihi M.Ö. 9000 yılına dayanan Bocce oyunun nasıl oynandığı, kuralları, tesisler ve bu tesislere insanların nasıl ulaşabileceği, Bocce sporunun ülkemizdeki yeri, bu spora yapılan yatırımlar ve benzeri birçok konu ile ilgili İstanbul Bocce Spor Kulübü Başkanı ve Uluslararası Milli Başantrenör Yılmaz Balaban’dan bilgi aldık. Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Yurtdışında aldığım antrenörlük eğitimime müteakip ülke genelinde teknik tanıtım, yaygınlaşma, kulüpleşme, federasyon kuruluş çalışmaları gibi bir çok projenin içinde yer aldım. 1992 yılında Fuat Yılmaz başkanlığında kurulan İstanbul Bocce Spor Kulübü’nde antrenör ve idarecilik yaptım. 1995-2013 yılları arasında Dünya, Avrupa ve 13. Akdeniz Oyunları’nda Bocce Milli Takım Antrenörlüğü, Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı, Gençlik Spor Müdürlüğü İstanbul İl Temsilcisi ve 1994-1999 yıllarında İstanbul İl Genel Meclis Üyeliği’nde bulundum. Halen İstanbul Bocce Spor Kulübü Başkanı olarak görevimi sürdürüyorum.

“M.Ö. 9000 YILINA DAYANAN BİR SPOR DALI” Günümüzde çoğu insan Bocce’nin bir spor dalı olduğunu bilmiyor. Bocce yeni bir spor dalı mıdır? Bocce, “raffa-volo-petank” gibi sportif oyunların genel adıdır. İçeriğinde beceri ve ustalık gerektiren isabetli ve kondisyona dayalı top oyunlarıyla oynanır. Neolitik çağa ait kazılar Çatalhöyük’de bulunan yuvarlak taş topların tarihinin MÖ 9000 yıllara kadar uzandığını belirtiyor. Bu bilgilere yer veren Dünya Boul Sporları Konfederasyonu CMSB Bocce’nin Roma İmparatorluğu döneminde yuvarlak taş toplarla güç gösterisi

olarak en uzağa atılmaya çalışıldığı, Fransız ve İtalyanlar tarafından yetenek geliştirmek üzere spora dönüştürüldüğü saptanmıştır. Bocce nasıl oynanır? Dünya üzerinde ağır bir topun hedefe daha yakın gelecek şekilde atılması ve bu surette yarışarak değişik kurallarla oynanan çok sayıda top oyunları olduğunu biliyoruz. Yapısal olarak aynı kategoride yer alan Bocce üç farklı disiplinde metal-sentetik aynı zamanda standart ağırlıkta renkli yuvarlak toplarla kum çakıl ve düzgün sert zemin üzerine serili sentetik halı sahalarda oynanır. Oyunlar pallino veya misket diye adlandırılan küçük çapta bir hedef topa oyuncunun kendi topunu yaklaştırmasıyla başlar. Rakip oyuncu ise kendi topunu pallinoya daha yakın atar ya da rakip topu raffa-volo atışlardan birini tercih ederek vurarak uzaklaştırmaya çalışır. Ancak bu atışta belirlenen top vurulamadığı takdirde atılan top oyun dışı kalır. Bocce sporu teke tek, ikiye iki ve üçe üç gruplar halinde oynanabilmektedir. Teke tek oyunlarda her oyuncu dört adet topla oynamaktadır. İkiye, iki oyunlarda ise her oyuncu 2’şer adet topla oynamaktadır. Üçe, üç oyunlarda ise her oyuncu 2’şer adet topla oynamaktadır. Bocce sporunda Punto (yaklaşma), Raffa, Volo olmak üzere 3 farklı atış tipi vardır. Bocce sporunun daha geniş kitlelere yayılması için yapılan çalışmalar var mı? Varsa sizce yeterli mi? Genişlemeye en uygun spor olan Bocce komplike yapısı ile üniversitelerimiz Beden Eğitimi Spor Yüksek Okullar ders programlarında yer almakta, teorik ve uygulamalı antrenör, spor idareciliği ve beden eğitimi spor öğretmeni yetişmelerinde önemli katkı sağlamaktadır. Seyirci kapasitesi yüksek, genç yaşlı kadın erkek tarafından zevkle oynanır. Eğlence amaçlı düzenlenen kamp gezileri, tatil köyleri veya ailece yapılan geziler dahil sosyal ve sportif faaliyetler Bocce’ye olan ilgiyi her geçen gün arttırmaktadır. İstanbul Bocce Spor Kulübü Başkanlığı’nı kaç yıldır yürütüyorsunuz. Kulübünüzü de kısaca tanıtır mısınız? İstanbul Bocce Spor Kulübü 1992 yılında kurulan en eski Bocce Kulübü’dür. Fuat Yılmaz Başkanlığı’nda kurduğumuz kulübümüzün Fuat Yılmaz’dan sonra 1995 yılından bu yana başkanlığını sürdürmekteyim. Kulübümüz Bakırköy Belediyesi Atatürk Spor ve Yaşam Köyü içinde kendisine tahsis edilen kulüp bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde bulunan Bocce Tesisleri’nde de çalışmaları yapıyoruz. Yeni sporcular yetiştiriyoruz. Kulübümüz İstanbul ve Türkiye genelindeki yarışmalarda mücadele ediyor. Misyonumuz İstanbul Bocce Spor Kulübü öncülüğünde yetenekli çocuk ve gençlerim-

izin Bocce etkinliklerine aktif olarak katılmalarını sağlayarak fiziksel ve ruhsal sağlığını güçlendirmek, yeteneklerini geliştirmek, milli takımlara yükselmesini sağlamaktır.

“YETERİNCE TESİS YOK” Sizin de dediğiniz gibi Bakırköy Belediyesi Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde bir Bocce Tesisi var. Peki İstanbul ve Türkiye genelinde yeterince Bocce tesisi var mı? Maalesef İstanbul ve Türkiye genelinde Bocce Tesisi yok. Aslında Bocce Tesisi çok masraflı bir iş de değil. Ama maalesef hükümetimiz olsun, spor politikalarımız olsun, insanlarımızın bakışı olsun varsa yoksa futbol. Maalesef ülkemizde bir futbol gerçeği var. Her türlü yatırım bu spora yapılırken Bocce gibi sporlar da görmezden gelinebiliyor. Bocce sporunu görmezden gelmeyerek tesis yapan Bakırköy Belediyesi’ne de bu konuda teşekkür etmek gerekir diye düşünüyorum. İstanbul’da Bağcılar Olimpik Kapalı Spor Salonu’nda var Bocce Tesisi, Bakırköy Atatürk Spor ve Yaşam Köyü içinde var. Ankara’da Kazan Spor Salonu’nda var. Ve bir de Mersin’de var. Yani parmakla sayılabilecek kadar diyebiliriz. Bu sporun daha yaygın hale gelebilmesi için tesisleşmenin en başta gelen şartlardan biri olduğunu düşünüyorum. Son olarak neler söylemek istersiniz? Öncelikle hükümetimizden Bocce sporuna gerekli katkıyı sunmasını bekliyoruz. Aynı şekilde yerel yönetimlerden de bu hassasiyeti bekliyoruz. Bocce sporu sağlık açısından da çok yararlı bir spor dalı. Genç-yaşlı, kadın, erkek herkesin zevkle oynayabileceği bir spor dalı. Bocce sporunu öğrenmek isteyen tüm Bakırköylüler’i ve İstanbullular’ı, Osmaniye Atatürk Spor ve Yaşam Köyü içinde bulunan kulübümüze davet ediyorum.

Yavuz ARPACIK


29 5

M A H A L L E N İ Z D E NE

VA R YO K

?

Bakırköy; kimilerine göre İstanbul’un en güzel ilçelerinden birisi, kimilerine göre ise İstanbul’da diğer ilçelere göre gelişim göstermeyen yerlerden birisi. AVM’lerin hızla arttığı, lüks kafe ve restoranların çoğaldığı Bakırköy kimilerine göre bir yaşam merkezi, kimilerine göre ise özellikle trafik sorunu yüzünden yaşamın gittikçe zorlaştığı bir ilçe. Peki ya yıllarını, hayatlarının büyük kısmını Bakırköy’de geçiren mahalle sakinleri Bakırköy’de yaşamaktan mutlu mu? Mahallenizde ne var, ne yok? isimli sayfamızda bu ay ki durağımız; Bakırköy’ün merkezine en uzak olan ve Bakırköy’ün Küçükçekmece sınırındaki Basınköy Mahallesi oldu.

söylentiler de oluyor; Florya Atatürk Ormanı’nın da imara açılacağı, inşaatlar yapılacağı yönünde. Biz bütün mahalle hatta Bakırköylüler olarak buna karşıyız. Böyle bir şeyin doğru olabileceğine bile inanmak istemiyorum” dedi. Ali Bakırköy’ün ÇAMDALI merkezine en uzak Genellikle müstakil evlerin bulunduğu ve mahalle-lerinden biri ekonomik durumu iyi vatandaşların ikamet ettiği olduğu için Basınköy Basınköy Mahallesi’nde vatandaşlar, Ali Çamdalı, Mahallesi’nin kendisine Mustafa Üçbaş, Süleyman Ardıç ve Kenan Zehir ile has bir yapısı olduğunu ve Basınköy mahallesinin dünden bugüne gelişimi ve ne tam anlamıyla Bakırköy’ü mahallede yaşananlar hakkında konuştuk. ne de sınır komşusu olduğu Basınköy Mahallesi’nde 30 yıldır ikamet ettiğini Küçükçekmece’yi yansıtmadığını ifade eden Ali Çamdalı, Basınköy mahallesinin kaydeden Süleyman Ardıç da, uzun yıllardır sessiz, sakin bir mahalle olduğunu yıllardır ikamet ettiği ve mahallede gerek asayiş ile ilgili mahallesinden çok memnun gerekse diğer konularda pek sıkıntı olduğunu söyledi. yaşamadıklarını söyledi.

“ORMANIMIZA DOKUNMASINLAR”

“MAHALLEMİZE PARK İSTİYORUZ”

“KREŞLERDEN ÇOK MEMNUNUZ”

Basınköy’de son zamanlarda yapılan en Bakırköy’ün genel sorunlarının dışında kalan bir mahalle olduklarını güzel hizmetin Bakırköy Belediyesi’nin yaptığı Hasan da belirten Çamdalı, “Basınköy’de MUSTAFA genellikle müstakil villa tipi evler mevAli Yücel ve Can Yücel kreşlerinin olduğunu da cut. Bu nedenle bizim mahallemizde ÜÇBAŞ Bakırköy’ün genelinde olan otopark ve trafik söyleyen mahalle sakini Süleyman sorunu olmuyor. Bu nedenle açıkçası rahatız diyeArdıç, “Mahallemizde açılan kreşler biliriz. Bizim de mahallemizde tabiki eksikliklerimiz nedeniyle çok mutlu olduk. Bu konuda emeği geçen eski başkan ve belediye var. Bunların en başında da bence mahallemizde görevlilerini kutlarım. Çok güzel bir park yok. Ben belediyemizden veya İstanbul hizmet. Komşularımızın çocukları da bu Büyükşehir Belediyesi’nden bu konuda bir ricada bulunuyorum.” dedi. kreşlere gidiyorlar. Kreşlerde verilen Özellikle yaz aylarının gelmesi ile birlikte eğitimin de çok başarılı olduğunu duyuyorum. Bunun gibi sosyal mahalleye çevre ilçelerden gelen hizmetlerin sayısı arttırılmalı gençlerinde bazı huzursuzluklar diye düşünüyorum. yarattıklarını da kaydeden Ali Çamdalı, bu konuda da emniyetin Mahallemizde aslına özellikle akşam saatlerinde bakarsanız çok fazla sıkıntılı durum yok. Bazen mahallelerindeki güvenliği daha da çevre ilçelerden gelen arttırmasını talep etti. gençler huzursuzluk Basınköy Mahallesi’nde 20 yılı aşkın çıkarıyorlar. Özellikle yaz süredir esnaflık yapan Mustafa Üçbaş ise, Basınköy’ün yeşil, sakin bir aylarının da gelmesi ile bu SÜLEYMAN mahalle olduğunu belirterek, “Basınköy durum biraz daha artıyor olsa ARDIÇ da ben şahsen mahallemizin çok Mahallesi’nde 20 yılı aşkın süredir esnaflık önemli bir sorunu olduğunu yapıyorum. Basınköy sessiz, yeşillikler içinde düşünmüyorum. Mahallemizde yapılan çok şirin bir mahalle. Nüfusunun az olması nedeniyle komşuluk ilişkilerinin hala kaybolmadığı en iyi hizmetinde kreşler olduğunu düşünüyorum” dedi. ender mahallelerden birisi diyebilirim. Son Basınköy Mahallesi’nde ikamet eden bir zamanlarda Basınköy Mahallesi’nin özellikle E-5 kenarına yapılan büyük yapılar mahallenin diğer vatandaş Kenan Zehir ise, sorunlarını biraz daha arttıracak diye mahallelerinde en büyük düşünüyorum. İnşallah bu büyük ve çirkin sorunların başında E-5 kenarına binaların devamı gelmez” diye konuştu. yapılan blokların getireceği trafik ve beraberindeki sıkıntılar olduğunu ifade “ORMANIMIZA ederek, “Basınköy DOKUNMASINLAR” Mahallesi müstakil Basınköy Mahallesi’nin konumu ile evlerden oluşan kendi de çok güzel bir yerde bulunduğunu içinde şirin bir mahalle iken şimdi E-5 da belirten Üçbaş, Basınköy E-5 ile kenarında önümüzde siteler yapıldı. sahil yolu arasında ulaşımın çok kolay Bu sitelerin getireceği trafik yoğunluğu yapılabildiği bir mahalle. Ayrıca burada ve beraberindeki sorunlarla başa çıkmak KENAN insanların yürüyüş yapabilecekleri, temiz zorunda kalacağız. Bence en büyük sorun ZEHİR bu. Mahallemizde güzel şeyler de oluyor. hava alabilecekleri Florya Atatürk Ormanı da var. Geçtiğimiz dönemlerde bu ormana dair Örneğin kreşler yapıldı. Florya Atatürk Ormanımız de bazı girişimler oldu, fakat bu girişimler duyarlı var. Benim bir ricam da yetkililer Florya Atatürk halkımız sayesinde engellendi. Bazen mahallede Ormanı’na daha özen göstersin. Özellikle

Florya Atatürk Ormanı

Hasan Ali Yücel ve Can Yücel Kreşi

E-5 üzerine yapılan yeni siteler trafik yoğunluğunu artıracak temizlenmesi konusunda insanlarımız da üzerine düşeni yapsın, yerlere, çevreye çöp atmasınlar. Bu orman hepimizin, hepimiz çocuklarımızla burada yürüyüş yapıyoruz, nefes alıyoruz. O nedenle ben, başta mahalle sakinlerimiz olmak üzere tüm vatandaşların ormanımıza sahip çıkmasını ve yetkililerden de bu ormana gerekli özeni göstermelerini diliyorum” diye konuştu.

Yavuz Arpacık


BAHÇEŞEHİR KOLEJİ’NDE MUHTEŞEM ŞENLİK

Bahçeşehir Koleji Florya Kampüsü öğrencileri ''23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı''nı düzenlenen Çocuk Şenliğiyle doyasıya kutladı. Tüm öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla büyük bir coşku içinde geçen Çocuk Şenliği birbirinden renkli görüntülere sahne olurken, birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin halk oyunları gösterisi abla ve abilerinden büyük alkış aldı. Öğrenci ve veliler eğlence dolu birgün geçirdiler.

S

31 5

heraton İstanbul Ataköy Hotel, yaz mevsimine özel hazırladığı piknik sepeti uygulamasını bu yıl da devam ettiriyor. Otelden yapılan açıklamada, piknik ile ilgili şu bilgiler verildi: Sheraton İstanbul Ataköy Hotel, yaz mevsiminin vazgeçilmezlerinden piknikleri misafirlerinin ayağına getiriyor. Otelin bahçesinde yeşil ile mavinin buluştuğu muhteşem atmosferde sevdikleriyle birlikte vakit geçirmek isteyenler her Cumartesi ve Pazar günü 11:00- 18:00 saatleri arasında hafta sonu pikniklerinde buluşuyor. Otelin ödüllü şefleri tarafından özenle hazırlanan gurme lezzetlerin yer aldığı kampanyada; barbekü piknik sepeti ve brunch piknik sepeti seçenekleri bulunuyor. Sheraton İstanbul Ataköy Hotel’in Marmara Denizi manzarasında ve yemyeşil bahçesinde otel konforunda bir piknik yapmak isteyenlere özel hazırladığı piknik paketinde her damak tadına uygun piknik alternatifleri kişi başı 79 TL’den başlayan fiyatlarla sunulacak. Haftasonu tatillerini keyfe dönüştürmek isteyenlere ayrıca piknik masası, piknik sepeti, masa örtüsü, puf, hamak, ip ve top veriliyor.

HAYATINIZIN EN KONFORLU PİKNİĞİ SHERATON İSTANBUL ATAKÖY HOTEL’DE

Rezervasyon ve bilgi için; 0212 413 06 43’ü arayabilirsiniz...

23 2 3 NİSAN CAROUSEL ’DE MUHTEŞEM BAHAR KONSERİ COŞKUYLA KUTLANDI 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Carousel Alışveriş Merkezi'nde keyifli etkinliklerle kutlandı. Çocukların çekim merkezi olan Carousel Alışveriş Merkezi, düzenlediği organizasyonlar ile fark yarattı. Alışveriş ve eğlence alanında ilkleri ve yaratıcı etkinlikleri ziyaretçileri ile buluşturan Carousel’de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da birbirinden renkli, eğitici-öğretici etkinlikler çocuklar için hayata geçirdi. Bilim ve Sanat Atölyeleri, karikatür çizimleri ile çocukların yeteneklerini geliştirerek, eğlenceyle öğrenmelerine katkı sağladı. Ünlü karikatürist tarafından çocukların karikatür çizimleri özel çerçevelerde hazırlanıp, çocuklara sunuldu. Sevimli maskot ve animatörler çocuklara Carousel şekerlerinden hediye ederek, onlarla resim çektirdiler.

1999 yılından buyana Kurucu Başkan Neşe Gülbahar yönetiminde faaliyet gösteren Bakırköy Spor Vakfı Güldeste Musiki Topluluğu, başarılı bir konserde müzikseverler ile buluştu. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde verilen konseri TRT Sanatçısı şef Necmettin Yıldırım yönetti. Hüzzam faslı sonrasında çeşitli makamlarda eserler koro ve solistler tarafından başarıyla seslendirildi. Bakırköy Spor Vakfı’nın sportif faaliyetlerinin yanı sıra sosyal ve sanatsal faaliyetlerinden olan musiki grubu 17 yıldır faaliyetlerini vakıf tesislerinde sürdürüyor.

Bakırköy Belediyesi İncirli Caddesi’ne çıkan tüm yolları yeniliyor

NE OLACAK BU İNCİRLİ CADDESİ’NİN HALİ? Bakırköy Belediyesi İncirli Caddesi’ne çıkan tüm sokakların yenileme çalışmalarını sürdürürken İncirli Caddesi’nin yaya kaldırımları adeta geçit vermiyor. Gazetemizi arayan çok sayıda Bakırköylü “Bakırköy Belediyesi’nin sokakları yenilemesini takdirle karşılıyoruz. Bakırköy Belediyesi İncirli Caddesi’nin kaldırımlarını yapmaya kalksa Büyükşehir Belediyesi’nin engel olacağını da biliyoruz. O zaman Büyükşehir Belediyesi yürümekte zorlandığımız İncirli Caddesi kaldırımlarını neden yapmıyor? Büyükşehir Belediyesi Bakırköylüler’i kendi partilerine oy vermediler diye cezalandırıyor söylemleri doğruluk kazanmıyor mu?” diyorlar.


33

“BENİM BİR ARKADAŞIM VAR KİTABIMI PAYLAŞIYORUM” Bakırköy B akırköy Halil Vedat Fıratlı İlkokulu, “Benim Bir Arkadaşım Var, Kitabımı Paylaşıyorum” projesi kapsamında Kahramanmaraş Yahya Kemal İlkokulu’nda bir kütüphane açtı. Halil Vedat Fıratlı İlkokulu öğrenci ve velilerinin büyük katkısının olduğu proje, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halil Vedat Fıratlı İlkokulu ortaklığında gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Yahya Kemal İlkokulu’ndaki açılış törenine, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Emin Akkurt, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Akküncü, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Çolakkadı, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler, öğrenciler katıldı. Projenin tamamlanması nedeniyle velilere katılım belgesi ile yapılan çalışmaların anlatıldığı mektup gönderildi. Okulda; proje raporu ve çalışmalarla ilgili resim sergisi açıldı.

Halil Vedat Fıratlı İlkokulu Müdürü Halil İbrahim Eken projenin ana düşüncesinin öğrencilerde sevgi, saygı, güven, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma, sorumluluk, doğruluk, dürüstlük, özgüven ve adalet duygusu kavramlarını geliştirmek olduğunu söyledi. Eken, “Yapılan çalışmayı bir çocuğun yüzünün güldüğünü görmek” olarak ifade ederek, “Tamamı Halil Vedat Fıratlı İlkokulu tarafından yaptırılan kütüphane, “Kitabımı Paylaşıyorum” projesi kapsamında alınan 2100 kitapla düzenlendi. “Benim Bir Arkadaşım Var” projesi kapsamında 160 öğrenci için hazırlanan hediye paketleri sahiplerine verildi. Öğretmen yazarlar öğrencilerle söyleşi yaptıktan sonra kitaplarını imzaladılar.” dedi. Halil Vedat Fıratlı İlkokulu Müdürü Halil İbrahim Eken, ileriki dönemlerde de sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini de belirtti.

Ferahnak Türk Sanat Müziği Topluluğu’ndan Ferahnak Türk Sanat Müziği Topluluğu, Kanuni Bestekar Nezih Elbirler yönetiminde Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi’nde başarılı bir konser verdi. Önceki konserlerde olduğu gibi izleyicinin yoğun ilgi gösterdiği konserin ilk bölümünde topluluk, Kürdili Hicazkar ve Hicazkar makamında şarkılar, ikinci bölümünde ise hicaz makamında şarkılar seslendirdi. İzleyicinin büyük beğenisini kazanan

BÜYÜLECİ PERFORMANS

konserde görselliğin ve saz-söz uyumunun muhteşem kullanılması da büyük alkış aldı. Konser sonrası her türlü görüşü aldıklarını belirten Şef Nezih Elbirler, “Bu da bizim önümüzdeki konserlere daha da iyi hazırlanmamız yönünde katkı sağlayacaktır. Konserimize katılan tüm izleyicilere sonsuz teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam etsinler” dedi. Elbirler, kendilerine destek veren tüm kurumlara da teşekkür etti.

ESKİ DOSTLAR BİR ARAYA GELDİ İzzet Ünver Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği’nin 2. Birlik ve Dayanışma Yemeği Bakırköy Spor Vakfı’nda düzenlendi. Çok sayıda mezunun katıldığı gecede doyasıya eğlenen eski mezunlar aynı zamanda öğrencilik yıllarında yaşadıkları anıları birbirleriyle paylaşarak bol bol sohbet ettiler. Yıllardır birbirini görmeyen mezunların buluştuğu gecede hasret gideren eski arkadaşlar, derneğin kurulmasında emeği geçen ve gecenin düzenlenmesine büyük katkı sunan İzzet Ünver Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Ali Demirbaş’a teşekkür ettiler. Yemekte konuşan Dernek

Başkanı Ali Demirbaş ise, geceye katılanlara teşekkür ederek, “Gerçekten sevgi, mutluluk, birlik ve dayanışmayı paylaştığımız güzel gecemize katılarak bizi yalnız bırakmayan gerçek İzzet Ünverliler’e yürekten teşekkürler. İyi ki sizler gibi birbirinden değerli insanlarla yollarımız kesişmiş. Gelecek yıllarda sayımızın artması ile mutluluğumuz da artacaktır. Gelemeyen dostlara selam ve sevgiler” diye konuştu. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren yemekte eski dostlar bundan sonraki günlerde daha çok bir araya gelmek üzere sözleştiler. Gece toplu şekilde çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.


auris-corolla-atakoy-gazete.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

3/31/16

3:09 PM


Bakırköy Türk Ocakları’ndan Dev Organizasyon U L U S L A R A R A S I Ö Ğ R E N C İ L E R D Ü N YA F U T B O L K U P A S I

Yazısı 13’de

BAKIRKÖYLÜ ÖĞRENCİLERDEN BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISI

Yazısı 13’de

Behiye - Selim Pars İlkokulu Yıldız Kızlar Basketbol Takımı

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Yazısı 13’de

Atakoy259  

24 senedir sürekli, etkili, ilkeli yayın...

Atakoy259  

24 senedir sürekli, etkili, ilkeli yayın...

Advertisement