Page 1

Gazetemizi arayanlar “Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar?” diye soruyor

BAKIRKÖY’ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli.

22

a d n ý þ a Y

Bakýrköy’de

1

Numara

ATAKÖY

SAYI: 238

HAZİRAN 2014

YAZISI 17/18/19/20. SAYFALARDA

FLORYA’DAKİ AV KÖŞKÜ

FİYAT: 2

http://www.atakoygazete.com.tr

BÖYLEYDİ

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’ndan Halk Günü’nde

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, seçim propagandasında verdiği sözü tutarak her salı halk günü düzenliyor. Kartaltepe Kültür Merkezi Altan Erbulak Sahnesi’nde her salı 11:00-17:00 saatleri arasında Bakırköylü vatandaşların istek ve şikayetlerini dinleyen Kerimoğlu, halk gününde önemli açıklamalarda da bulunuyor. İşte Kerimoğlu’nun halk gününde öne çıkan açıklamaları;

Kentsel Dönüşüm Biliyorsunuz seçim propagandası içinde Kentsel Dönüşüm ile ilgili hem ben hem de diğer siyasi partinin adayı hemen hemen benzer şeylerden bahsettik. Sorun aynı olunca, çözüm içinde herkes 3 aşağı 5 yukarı küçük nüanslarla aynı önerileri sunuyor. Bu konuyla ilgili olarak ben siyasi parti farkı gözetmeksizin ve hiçbir komplekse girmeksizin Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı ziyaret ettim.

Belediyede Yaşanan Maddi Sıkıntılar Maaş alamayanlarla ilgili olarak, evet maaşlarla ilgili bir sorun var. Belediye bütçesinin ekonomik zorluklarını aşmaya çalışıyoruz

Gezi ve kamplar.

BÖYLE OLDU

(Yazısı 13. sayfada)

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü site yönetimleri ve site sakinlerini bilgilendirdi.

BAKIRKÖY’DE GÜVENLİK TOPLANTISI

Bununla ilgili olarak daha önce bir takım dernekler bu işi tur haline dönüştürdükleri, kendi arkadaşlarını, dostlarını sürekli olarak geziye götürdükleri için biz bunu disipline Yazısı 9. sayfada etmek amacıyla şöyle dedik...

CAMİ DEĞİL KÜLLİYE Ataköy 7-8 Kısım’da Cami tartışması devam ederken TMMOB İstanbul Şube Sekreteri Ali Hacıalioğlu “Referansını dinsel temelden alan herkes benim için aynıdır. Şehirciliğe öyle bakamayız. Kentlere öyle bakamayız. Bu ülkede yaşayan insanların farklı dini ve inançları olabilir. İhtiyaç ve beklentilere paralel bir planlama yapılabilir. Katılımcılık da budur. Gerçekten Ataköy 7-8 Kısım’ın, 11. Kısım’ın, Ataköy

Konakları’nın yoğun baskı ve talebi mi var? Bunun bilinmesi lazım.” diyor. Yazısı 17-20. sayfalarda

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bakırköy’deki sitelerin güvenlik sorunlarına yönelik site yönetimleri ve site sakinlerini bilgilendirdi. Bakırköy Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Çetiner, Bakırköy’de emniyet teşkilatının çalışmaları hakkında bilgi verirken, Bakırköy Asayiş Büro Amiri Çağatay Şenol ve İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Cebrail Gündoğan ise sitelerde ve binalarda alınması gereken önlemler ve uygulanacak tedbirler hakkında bilgiler verdi. Yazısı 11. sayfada

Uzun yıllar siyasetin her kademesinde görev almış Yakup AKYÜZ

BAKIRKÖY'ÜN SON İKİ AYINI DEĞERLENDİRDİ

Yazısı 15. sayfada


3

Bak;rköy Belediyesi’nde 12 y;l görev yapt;

AYIN YAZISI RANT PE2NDE KOANLAR B2RAZ DA HALKI DÜÜNÜN

11 ySl BakSrköy Belediyesi Hukuk 2Hleri Müdürlü?ü’nde Avukat olarak görev yaptSktan sonra son bir ySldSr BakSrköy Belediyesi’nin iHtiraki olan ve Botanik ParkS da iHleten BakSrköy YapS 2nHaat UlaHSm Hizmetleri A..‘de Genel Müdür olarak görev yapan Avukat Turgay Gürcan bu görevlerinden ayrSlarak Hukuk Bürosu açtS. BakSrköy 2ncirli Caddesi Mine ApartmanS Kat 3 Daire15’teki bürosunun açSlSHSnda Avukat Turgay Gürcan’S ailesi, arkadaH ve meslektaHlarS yalnSz bSrakmadS.

Ataköy 3-4-11 K;s;m Mahalle Muhtar; Fehamet Berk’ten Resim Sergisi

“GEÇMFTEN GÜNÜMÜZE

MOTEFLEREMEZ, DÜ*LEREMEZ” Ataköy 3-4-11 KSsSm Mahalle MuhtarS Fehamet Berk, “GeçmiHten Günümüze Motiflerimiz, DüHlerimiz” isimli resim sergisi açtS. Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi Çetin Emeç Salonu’nda gerçekleHtirilen serginin açSlSH törenine BakSrköy Kay-

makamS Adem Öztürk, BakSrköy Mahalle MuhtarlarS ve Fehamet Berk’in yakSn arkadaHlarS ile mahalle sakinleri katSldS. AçSlSHta konuHan sergi sahibi Ataköy 3-4-11 Mahalle MuhtarS Fehamet Berk, ySllardSr hobi olarak çalSHtS?S alanda sergi açmaktan dolayS mutlu oldu?unu belirterek, kendisine destek verenlere ve serginin açSlSHSna katSlarak kendisini onurlandSran

BakSrköy KaymakamS Adem Öztürk’e teHekkür etti. AçtS?S sergiden ve sanata olan eme?inden dolayS Fehamet Berk’i kutlayan BakSrköy KaymakamS Adem Öztürk de, mahalle muhtarlarSnSn halkSn sorunlarSna, isteklerine cevap vermenin yanS sSra bu Hekilde sanatla ilgilenmelerinin de çok güzel oldu?unu ve insanlarS da sanata teHvik edece?ini söyledi. KonuHmalarSn ardSndan Ataköy 3-4-11 KSsSm Mahalle MuhtarS Fehamet Berk, davetlilerle birlikte sergiyi gezerek çalSHmalar hakkSnda bilgiler verdi.

Gazetemizin orta sayfalarTnda BakTrköy’ün bizi yönetenler tarafTndan ne hale getirildiCini görüyorsunuz. BakTrköy yapTlan gökdelenlerle rant uCruna adeta beton duvarlarla çevriliyor. Bizi yönetenlerin asTl amaçlarTnTn, bizlerin huzurlu ve mutlu bir çevrede yaHamamTzT saClamalarT deCil midir? Öyle olmasT gerekmez Özcan Atamer mi? Bizi yönetenler öyle mi yapTyor? Maalesef tam tersi davranTH içindeler. Onlar için halk yok. Sadece ve sadece kendi yandaHlarTna rant saClamak düHüncesi var. YaptTklarT bu uygulamalarla halkTn yaHamTnT çekilmez hale getirecekler, umurlarTnda bile deCil. Rant uCruna her Heyi kTlTfTna uydurarak bidiklerini okuyorlar. Beni en çok üzen nedir biliyor musunuz? ehirleri yaHanmaz hale getiren bu yapTlaHmaya mimarlar, mühendisler, çevre mühendisleri nasTl imza atTyorlar? GeliHmiH ülkelerde olsa bunlarTn hepsinin diplomalarT ellerinden alTnTr, hapse tTkTlTr, ömürlerinin sonuna kadar içeride kalmalarT için büyük mücadele verilir. Çünkü bunlarTn yaptTCT insanlTk suçudur. Bugün günlerden Cuma. Saat 18.30’da *ncirli Caddesi’ndeki ofisimden çTktTm. Her zamanki kullandTCTm yoldan Ataköy 11. KTsTm’daki evime gideceCim. 4.5 kilometrelik bir yol. 4. KTsTm’daki Zuhuratbaba Türbesi’nin oraya tahminen 30 dakikada geldim. Ondan sonra evime gelmem 1 saat 15 dakikayT aldT. Sinan Erdem KapalT Spor Salonu’nda etkinlik varmTH. Onlarca otobüs ve araba yollarda park etmiHler, geçmek imkansTz. Bu iHkenceyi her zaman çekiyoruz. Bunu size niye anlattTm biliyor musunuz? Sinan Erdem KapalT Spor Salonu yapTlTrken itiraz ettiCimizde bazT aklT evveller bizi vatan hainliCi ile suçlamTHlardT. Oysa ki biz yatTrTma karHT çTkmayTp yerin yanlTH olduCunu savunmuHtuk. imdi ne kadar haklT olduCumuz ortada. Bizi yönetenlere her zaman söylüyorum. *mar deCiHikliCi yapmadan önce gelin projeyi tartTHalTm. Burada yaHayanlar olarak birlikte karar verelim. Uygulamalar ondan sonra yapTlsTn. Böyle olursa mutlu ve huzurlu bir yaHam sürmeye devam edebilir, bizden sonra gelenlere ve çocuklarTmTza saClTklT yaHanacak bir yer bTrakmTH oluruz. Sahil inHaatlarT ile ilgili tapeler de yayTnlandT. Biz de Cumhuriyet Gazetesi’nde yayTnlanan haberi aynen kullandTk bakalTm muhattaplarT ne cevap verecekler... Bu arada Belediye BaHkanT Bülent Kerimoglu Halk Günü toplantTlarTnda önemli mesajlar veriyor. Erzen BaHkanlTCTndaki belediyeden nemalananlarTn avantalarTnT kesme yolunda önemli adTmlar atTyor. Bir tehlikenin farkTnda mT bilmiyoruz ama önceki dönemde avantalarT kesildiCi için yTllardTr yapmadTklarTnT bTrakmayanlar, belediyeye adeta savaH açanlar KerimoClu’nun çevresindeki halkayT gittikçe daraltTyorlar. Biz uyarT görevimizi yapTyoruz. Bu arada BakTrköy dTHTndan birilerinin BakTrköy’ü adeta karTH karTH tarayarak nereden nasTl nemalanTrTz arayTHT içinde olduklarT ortada. KerimoClu’nun bu geliHmeleri de yakTndan takip etmesi ve gereken ne ise yapmasTnT beklemek hakkTmTz diye düHünüyorum. SayTn KerimoClu Özel Kaleminiz’de önceki sistem aynen devam ediyor. Özel Kaleminizi arayarak sizden 4 gün sonrasT için bir haber konusunda görüHmek üzere randevu talep ettim. Geri dönüp cevap veren dahi olmadT. Bundan sonra bir daha ararmTyTm bilemiyorum. Birkaç gün önce BakTrköy *lçe Emniyet MüdürlüCü BakTrköy’deki tüm site yönetimlerini arayarak sitelerde alTnacak emniyet tedbirlerinin anlatTlTp tartTHTlacaCT bir toplantT düzenledi. Bu çok önemli bir giriHimdi. BakTrköy’de yaklaHTk 12 yTl sonra bu yönlü bir toplantT düzenleniyordu. Halk ECitim Merkezi ToplantT Salonu’nda saat 19.30’da yapTlan toplantTya katTlTm büyüktü. Osmaniye’den, Kartaltepe’den, Florya’dan ve Ataköy’den çok sayTda yönetici ve apartman görevlisi toplantTya katTlmTHtT. Emniyet Müdürü yardTcTlarTyla birlikte çok önemli ve aydTnlatTcT bilgiler aktardT sonra soru cevaba geçildi. Herkes söz aldT. OlumsuzluklarT ve taleplerini anlattTlar. Bu arada BakTrköy’de en çok siteyi barTndTran yer Ataköy olduCu için haliyle söz alanlarTn çoCunluCu Ataköy’dendi. Sonra ne oldu biliyor musunuz, bilmem ne gazetesi muhabiri olduCunu söyleyen bir kadTn söz almadan baHladT konuHmaya; “Bu Ataköylüler zaten her zaman böyledir. Her Heyin kendilerine yapTlmasTnT isterler. AyrTcalTk hep onlar ister...’’ gibi suçlamalarda bulununca söz alarak kendisini gazeteci olarak tanTtan kiHiye “Bunca yTldTr BakTrköy’de böyle bir gazetenin yayTnlandTCTndan haberim olmadTCTnT söyledim ve toplantTya gazeteci kimliCi ile katTlTyorsa, görevi toplantTyT takip etmek ve kendisinden bir Hey katmadan haberleHtirmektir.” dedim. Bu arada toplantTya katTlanlar tarafTndan çok büyük tepki çektiCini de söylemeden geçemeyeceCim. Her zaman söylüyorum gazetecilik onu bunu karalamak, menfaat peHinde koHmak deCildir. Ulusal Medya’nTn büyük bölümünün durumu ortada. Yerel Medya’ya gelince durum içler acTsT. Sapla saman birbirine karTHmTH durumda. Görevini yasalarTn amir hükümlerine uyarak yapanlarTn sayTsT parmakla gösterilecek kadar az. Çözüm yok mu? Tabii ki var. BaHta Valilik ve KaymakamlTk Yerel Gazeteleri mevcut yasalara uymalarT yönünde uyarsa, uymayanlara yasalarT uygulasa kTsa sürede gerçek gazeteciler ve gazeteler yayTnlanmaya devam eder, diCerleri silinir gider. Bu arada özellikle resmi kuruluHlar toplantTlarTna gerçek gazeteleri davet etmelidir. Bunu yapmadTklarT sürece onlar da yasalarT yok saymTH olurlar. BaHta Vali olmak üzere Kaymakam ve diCer yetkilileri görevlerini yapmaya çaCTrTyorum. ÇaCrTmTzT duyup gerekeni yapan çTkar mT doCrusu bilemiyorum. Bekleyip göreceCiz...

e-mail: ozcanatamer@atakoygazete.com.tr


5

“Ba k;rköy L isesi Gelen eksel P ilav Gün ü” ok ul b ahç es ind e yap ;ld;.

ESK@ DOSTLAR B@R ARAYA GELD@

BakTrköy Lisesi Mezunlar DeneCi’nin düzenlediCi “BakTrköy Lisesi Geleneksel Pilav Günü” okul bahçesinde gerçekleHtirildi. Pilav Günü’ne BakTrköy KaymakamT Adem Öztürk, BakTrköy Lisesi mezunu olan CHP Grup BaHkan Vekili Akif Hamza Çebi, BakTrköy Belediye BaHkanT Bülent KerimoClu, AK Parti BakTrköy *lçe BaHkanT Mahmut Gürcan, BakTrköy Lisesi Müdürü *rfan MüftüoClu ve çok sayTda mezun katTldT. Birbirleriyle bol bol sohbet ederek, eski günleri yad eden mezunlar ayrTca 1967-1981 yTllarT arasTnda 14 yTl BakTrköy Lisesi Müdürü olarak görev yapan ve pilav gününe katTlan 94 yaHTndaki *smail Lütfü Alpay ve eski öCretmenleri ile hasret gidererek, hatTra fotoCrafT çektirdiler. SunuculuCunu BakTrköy Lisesi mezunu olan Göksenin *leri’nin yaptTCT etkinlikte konuHan BakTrköy Lisesi MezunlarT DerneCi BaHkanT Nihat YTlmaz, pilav gününe katTlan tüm eski mezunlara ve protokol üyelerine teHekkür ederek, eski anTlarT yad ettikleri bu güzel günde çocukluklarTnT, öCrencilik yTllarTnT bir kez daha güzel anTlarla andTklarTnT söyledi. YTlmaz ayrTca, 94

yaHTnda bu özel güne katTlan eski müdürleri *smail Lütfü Alpay ve eski öCretmenlerine de katTlTmlarTndan dolayT teHekkür etti. YTlmaz’Tn konuHmasTnTn ardTndan ise BakTrköy KaymakamT Adem Öztürk, BakTrköy Lisesi MezunlarT DerneCi’ni bu özel günü hazTrladTklarT için tebrik etti. Öztürk, BakTrköy Lisesi mezunlarTnTn birlik ve beraberliCinin BakTrköy’e örnek olacaCTnT da belirterek, eCitime önem verdiklerini ve BakTrköy’de eCitimin kalitesini arttTrarak, eskiden olduCu gibi yine çaCdaH ve ülkeye yararlT gençler mezun edeceklerini de söyledi. Öztürk’ün konuHmasTnTn ardTndan ise, çalTHmalarTnT BakTrköy Lisesi Spor Salonu’nda sürdüren *stanbul Yeditepe Halk OyunlarT DerneCi ekibi, çeHitli yörelerin halk oyunlarTnT sergiledi. Halk oyunlarT gösterilerinin ardTndan ise pilav gününe katTlan eski mezunlara çeHitli ikramlar yapTldT. BakTrköy Belediye BaHkanT Bülent KerimoClu ile birlikte etkinliCin ortalarTnda Pilav Günü’ne iHtirak eden CHP Grup BaHkan Vekili Akif Hamza Çebi de, BakTrköy Lisesi mezunu olmaktan dolayT gurur duyduCunu belirterek, herkesi saygT ve sevgiyle selamladTCTnT söyledi.

BakTrköy Belediye BaHkanT Bülent KerimoClu ise, “Ben liseyi Ankara’da okudum. Ama BakTrköy Liseliler beni fahri üye yaptTlar. Bana her konuda çok yardTm ve destekleri oldu. Onun için beni de BakTrköy Liseli sayTn. Tüm BakTrköy Liselileri saygT ve içtenlikle selamlTyorum.” diye konuHtu. Gün boyu süren etkinlikte, eski mezunlar öCrencilik yTllarTna geri dönerken, birbirleriyle bol bol sohbet ettiler.


7

Ev i n i zi n s; cak l ; %; v e ko n fo r u i h ti y ac ;n ; z o l an sa% l; k h i zm et l eri y l e b erab er

Aileden Biri Bak3mevi’nde Aileden Biri Bak9mevi ve Galatasarayl9lar Yard9mla/ma Vakf9 i/birli+iyle Florya'da kap9lar9n9 açan Aileden Biri Bak9mevi, sundu+u s9cak ve konforlu ortamda misafirlerini a+9rlamaya haz9r. “Hedefimiz, hizmet verdi+imiz misafir ve yak9nlar9na, t9pk9 ailesinden birinin gösterdi+i ilgi ve özeni göstermektir." diyen /irketin Genel Müdürü Ferhat ayeste ile bu alandaki tecrübelerini, bak9mevinde sunulan hizmet ve imkânlar9 konu/tuk. Aileden Biri Bak9mevi hakk9nda biraz bilgi alabilir miyiz? Aileden Biri BakTmevi, 2005 yTlTndan bu yana uzun dönemli bakTm alanTnda ihtiyaç sahiplerine hizmet veren ve alanTnda ilk ruhsatlandTrTlan Hirketlerden biri olan Aileden Biri Evde BakTm Merkezi ekibi tarafTndan kuruldu. KuruluHumuzdan günümüze binlerce aileye evlerinde, ihtiyaç duyduklarT saClTk ve bakTm hizmetlerini sunduk. *nsanlar bize güvendiler ve evlerini açtTlar. imdi de biz onlar için kendi sTcak ortamTmTzT oluHturduk, artTk yeni tesisimiz olan Florya GalatasaraylTlar Yurdu’nda onlarT aCTrlayacaCTz. Hedefimiz kurumsal ve sürdürülebilir çatT altTnda ilerlerken, hizmet verdiCimiz misafir ve yakTnlarTna, tTpkT ailesinden birinin gösterdiCi ilgi ve özeni göstermektir. Kurumunuzun Galatasarayl9lar Yard9mla.ma Vakf9’yla olan ili.kisi nedir? Aileden Biri BakTmevi olarak hizmet verdiCimiz bina Florya GalatasaraylTlar Yurdu, GalatasaraylTlar YardTmlaHma VakfT'nTn inHa ettiCi bir bina. GalatasaraylTlar YardTmlaHma VakfT’nTn öncülüCünde ve yalnTz baCTHlarla inHa edilen binanTn yapTmTna 2002 yTlTnda baHlanmTH. 2013 yTlTnda Aileden Biri BakTmevi olarak sürece dâhil olduCumuzda binanTn çok büyük bir bölümü tamamlanmTHtT. Biz yalnTzca gereken tadilatlarT yapTp hizmete hazTr hale getirdik. Böylece burasT bir sivil toplum örgütü ile özel sektör temsilcisinin birlikte çalTHtTCT bir alan haline geldi. GalatasaraylTlar YardTmlaHma VakfT, Galatasaray camiasTndan olan kiHilerin arasTndaki dayanTHmayT saClamak için 1977 yTlTnda kurulmuH bir vakTf. Bu bakTmevinin iHletmesinde birlikte çalTHacaCTz. Aileden Biri Bak9mevi personeli ve hizmetleri hakk9nda bilgi verir misiniz? BinamTzda sosyal hizmet uzmanT olan bir bina müdürümüz, uzun süre hemHire olarak tecrübe edinmiH bir yönetici hemHiremiz, kurum doktorumuz, kurum doktorumuzun yönetiminde çalTHan hemHirelerimiz ve hasta bakTcTlarTmTz var. ÇalTHan personelimizi çok iyi seçiyor ve iyi eCitimler veriyoruz. Çünkü iHiniz saClTk olduCu zaman, görev tanTmTnTzda yapmanTz gereken iHlemlerin yanTnda, karHTnTzdaki kiHiye bir insan olarak dokunmayT, onunla iletiHim kurmayT, güvenini kazanmayT, rahatlatmayT içeriyor. Biz 9 yTlT aHan tecrübemizle bu konudaki deneyimimize güveniyoruz. Burada huzurevi ve bakTmevi olmak üzere iki ayrT bölümde hizmet veriyoruz. Huzurevi bölümünde kendi yaHamTnT baCTmsTz olarak devam ettirebilen kiHiler konaklTyorlar. Buradaki misafirlerimiz, hem artTk hayatTn getirdiCi bir takTm sorunlarla uCraHmak istemedikleri için hem de sosyalleHme imkânlarTndan faydalanmak için buradalar. AynT zamanda ihtiyaç duyduklarTnda saClTk hizmetlerine ulaHabiliyorlar. BakTmevi bölümümüzde ise bir kronik rahatsTzlTk sonucu ve yaHlTlTCTn getirdiCi yetersizliklerden dolayT sürekli olarak bir saClTk personelinin bakTmTna ihtiyaç duyan kiHiler konaklTyor. Bu kiHiler sürekli olarak hastabakTcT ve hemHire gözetimi altTnda oluyorlar. Konaklayanlara sunulan imkân ve hizmetleriniz nelerdir? BurayT bir otel ve saClTk kurumu olarak düHünebiliriz. Bir otelin sunduCu yemek, konaklama, temizlik, oda servisi, uzun dönemli konaklamalara yönelik konfor arttTracak odaya gazete ve yemek servisinin yapTlmasT gibi hizmetler sunuluyor. SaClTk ve bakTm hizmetleri tarafTnda ise doktor gözetiminde uygulanabilecek, günlük yaHam aktivitelerinde destek sunuluyor. ÖrneCin, yataktan kalkmakta güçlük çeken birisinin kalkmasTna, yardTmcT olmak, öz bakTmTnT, vücut temizliCini yapmasTnda yardTmcT olmak ve sürekli olarak o kiHiye refakat etmekten baHlTyor, daha ciddi anlamda pansuman, enjeksiyon, aspirasyon gibi hemHirelik giriHimlerine ihtiyaç duyan hastalarTn bakTmTna kadar geniHliyor. Aileden Biri Bak9mevi sakinleri günlük ya.ant9lar9nda burada neler yapabiliyor? Sosyal ya.am ve faaliyet alanlar9ndan bahseder misiniz? GalatasaraylTlar YardTmlaHma VakfT tüzüCünde belirtildiCi üzere bu bina, ihtiyaç sahibi olan üyelerine huzurevi/bakTmevi ortamT sunabilmek adTna tasarlanmTH bir bina. DolayTsTyla bina en baHTndan

itibaren uzun dönemli konaklamalara yönelik bir merkez olarak tasarlanmTH. Mimarisinin dikey yerine yatay olmasT bina içerisinde daha kolay dolaHTlmasTna ve hizmet sunulmasTna imkân veriyor. BinanTn çevresinde yürüyüH yolu, 1500 m²’lik bir bahçemiz var. BulunduCumuz konum itibariyle çok rahat bir yerde, Florya'nTn sessiz sakin, aCaçlarla çevrili bir bölgesindeyiz. AynT zamanda Florya Caddesi'ne 5 dakika, sahil yolu ve Florya Koru’suna 10 dakika mesafedeyiz. Bina içinde oldukça geniH oturma alanlarTmTz mevcut. GeniH bir yemek ve oturma salonumuz, özel dekore edilmiH bir kütüphanemiz, bakTmevi sakinlerimiz için ayrT bir kafeteryamTz bulunuyor. AyrTca kat sakinlerinin sTklTkla bir araya gelebileceCi, her katta özel oturma alanlarT da mevcut. En üst katTmTzda da aktivite salonumuz var. BurayT daha çok el iHleri, resim yapma gibi uCraHlar için hazTrladTk. Bodrum katTmTzda ise sinema salonu olarak kullandTCTmTz bir bölümümüz var. Bütün bunlarTn çok özel ve konforlu Hartlar oluHturduCunu düHünüyoruz. Görüyoruz ki "Aileden Biri" sadece Bak9mevi de"il, ayn9 zamanda her detay9n dü.ünüldü"ü geni. bir ya.am alan9. Tüm bunlar9n yan9nda sa"l9k hizmetlerine de oldukça önem veriyorsunuz. Bir bak9mevinde, olmas9 gereken öncelikli sa"l9k hizmetleri nelerdir ve sizin bu alanda özel çal9.man9z var m9? BakTmevlerinin iHleyiHini düzenleyen yönetmelikler gereCi en öncelikli saClTk hizmeti “tTbbi takip” hizmetidir. Her sakinimiz için aramTza katTldTCT ilk gün tTbbi geçmiHlerine ve güncel saClTk durumlarTna iliHkin raporlar oluHturuyoruz. Bu raporlar doktorumuz gözetiminde saClTk ekibimizce hazTrlanTyor. *kinci adTmT ise düzenli ve kapsamlT kontroller oluHturmaktadTr. Bu kontroller sTrasTnda olumsuz bir bulguya rastlanTrsa, ekibimiz durumu kontrol altTna almak adTna sakinimiz için kapsamlT bir tedavi planT hazTrlTyor ve tüm süreç tarafTmTzca yönetiliyor. Bu noktada Aileden Biri BakTmevi diCer huzurevlerinden ayrTlTyor. 2005’den beri verdiCimiz “evde bakTm hizmetleri” sebebiyle iH birliCi halinde olduCumuz sayTsTz saClTk kuruluHu, doktor ve diCer saClTk profesyonelleri sayesinde sakinlerimize çok daha kapsamlT hizmet verebiliyoruz. Alzheimer hastalTCT en yoCun çalTHtTCTmTz alanlardan bir tanesi, bu konuda hem hasta hem de hasta yakTnlarTna yönelik hizmetler konusunda uzun zamandTr çalTHTyoruz. Alzheimer DerneCi ile ortak yürütmüH olduCumuz, bize bu konuda birikim katan bir projemiz oldu. AyrTca Alzheimer hastalTCT olan kiHiler için uygun ve doCru bakTm, hastaya yaklaHTm, hasta için elveriHli yaHam alanlarT oluHturulmasT, hasta ile kaliteli vakit geçirme gibi konularda hasta yakTnlarT için eCitimler düzenledik. Bu projeye destek veren personellerimiz, bakTmevimizin Alzheimer bölümünün oluHturulmasTnda ve uygulanacak metotlarTn belirlenmesinde görev aldTlar. Bu sebeplerden ötürü Alzheimer ve benzer nörolojik rahatsTzlTklar (Parkinson, demans vb.) konusunda donanTmlT olduCumuza inanTyoruz.

Adres: Yeilyurt Caddesi Orman Sokak No:39 *enlikköy Florya/Estanbul - Telefon: 0212 574 5255


9

BakArkÜy Belediye Ba4kanA Bßlent Kerimo1lu’ndan Halk Gßnß’nde

ÖNEMLG AÇIKLAMALAR BakJrkÜy Belediye BaAkanJ Bßlent Kerimo=lu, seçim propandasJnda verdi=i sÜzß tutarak her salJ halk gßnß dßzenliyor. Kartaltepe Kßltßr Merkezi Altan Erbulak Sahnesi’nde her salJ 11:00-17:00 saatleri arasJnda BakJrkÜylß vatandaAlarJn istek ve Aikayetlerini dinleyen Kerimo=lu, halk gßnßnde Ünemli açJklamalarda da bulunuyor. 8Ate Kerimo=lu’nun halk gßnßnde Üne çJkan açJklamalarJ:

Kentsel DĂśnĂźJĂźm

Biliyorsunuz seçim propagandasJ içinde Kentsel DĂśnĂźAĂźm ile ilgili hem ben hem de di=er siyasi partinin adayJ hemen hemen benzer Aeylerden bahsettik. Sorun aynJ olunca, çÜzĂźm içinde herkes 3 aAa=J 5 yukarJ kßçßk nĂźanslarla aynJ Ăśnerileri sunuyor. Bu konuyla ilgili olarak ben siyasi parti farkJ gĂśzetmeksizin ve hiçbir komplekse girmeksizin BĂźyĂźkAehir Belediye BaAkanJ Kadir TopbaA’J ziyaret ettim. BakJrkĂśy halkJnJn yararJna olacak bir beklentiyi kendisinden rica ettim. Dedim ki, SayJn BĂźyĂźkAehir Belediye BaAkanJmJz arkadaAlar da aynJ Aeyi sĂśylĂźyordu. Bizim de gĂźndemimizde. Burada ciddi sorunlar var. Bu sorunlarJn çÜzĂźmĂź için yardJmcJ olun. Kat artJrJmJ, emsal artJrJmJ, ama bĂźyĂźk devasa bloklaAmalar de=il, 1-2 kat arttJrarak bu sorunu çÜzelim. BĂźyĂźkAehir Belediye BaAkanJ SayJn Kadir TopbaA aynen Aunu sĂśyledi; “YakJn bir dĂśnemde bĂźyĂźk kentsel dĂśnĂźAĂźm projesi konusunda hep birlikte çalJAma yapaca=Jzâ€?. Zaman verebilir misiniz bana dedim. “3-6 ay arasJnda bu konuyu masaya getirece=iz.â€? dedi. ÇßnkĂź ne onlar bizsiz çÜzebiliyor, ne de biz onlarsJz çÜzebiliyoruz. 3 ile 6 ay içinde BakJrkĂśy Belediyesi’ne de bir iade-i ziyaret yapJp, kendi sorunlarJmJzJ burada konuAmak Ăźzere sĂśzleAtik. Ama bana sĂśyledi=i takvimden 2 ay geçti, ĂśnĂźmĂźzde en geç 4 ay daha bir sĂźre var. En geç 4 ay içinde biz nasJl bir kentsel dĂśnĂźAĂźm yapaca=JmJzJ, bununla ilgili proje, bunun finansmanJnJ, bununla ilgili çalJAmayJ kamuoyuna sunaca=Jz. Ben Kadir TopbaA ile bu konuyu konuAtum. 2 kez konuAtum. Kendileri de bu konuda iyi niyet ortaya koydular. ÇÜzĂźm konusunda hep birlikte çaba sarf ediyoruz.

Belediyede YaJanan Maddi SUkUntUlar

MaaA alamayanlarla ilgili olarak, evet maaAlarla ilgili bir sorun var. Belediye bßtçesinin ekonomik zorluklarJnJ aAmaya çalJAJyoruz. Bununla ilgili olarak 8ller BankasJ’ndan kredi talebimiz var. Taktir edersiniz ki, çok yßksek mebla=lardaki bir maaA Üdemesi için belediye bßtçesinin olanaklarJnJn yeterli olmasJ lazJm. Bu zorluklarJ aAaca=Jz. Kimsenin parasJ belediyede kalmaz. Biraz gecikir ama Üdenir, Üdenmeye de baAladJ zaten. MayJs ayJ itibariyle emlak vergileri belediye kasasJna girdi=i için kasada para oluAtu, para oluAunca da maaAlarJ Üdeyece=iz. Kimsenin hakkJ yenmez. Kimsenin eme=i Üdenmemezlik yapJlmaz.

Sa>lUktaki Sorunlar

Bugßn 16-17 doktorumuzu belediyeye davet ettim. Kendilerine yapmJA olduklarJ Üzverili çalJAmalarJndan dolayJ teAekkßr ettim. ZorluklarJnJ bildi=imi, aAmak için birlikte gayret edece=imizi sÜyledim. Onlar da haklJ olarak hastalarJn Ünemli bir kJsmJnJn BakJrkÜy’den de=il di=er ilçelerden geldi=ini, dolayJsJyla BakJrkÜy halkJna yeterince hizmet edemedi=imizi, e=er mßmkßn olursa BakJrkÜy dJAJndan hastalarJn engellenmesi gerekti=ini sÜylediler. Sizce bu haklJ olabilir mi? Ama AÜyle de bir dßAßnßn, BakJrkÜy dJAJndan hiçbir hasta gelemeyecek denecek. Bunun basJna bir yansJmasJnJ dßAßnßn. Ya da birisi der ki, BakJrkÜylßler hasta da biz de=il miyiz? AyrJca, biliyorsunuz Evrensel 8nsan HaklarJ Beyannamesi’nde her hastanJn her hastaneye ve her doktora gidebilme hakkJ var. Hekim seçebilme hakkJ var. Siz bir sa=lJk merkezi açtJ=JnJzda GßngÜren’deki, Ba=cJlar’daki, Zeytinburnu’ndakiler gelmesin demek olmaz. AyrJca BakkartlJlar’a Üzel olsun dendi. Ama bu da aynJ Aey gibi geliyor. Bu konuda ortak bir fikir bulaca=Jz. Belki internetten randevu sistemini kaldJrarak çÜzßm bulabiliriz. O zaman sadece yßrßme mesafesindeki BakJrkÜylßler gelebilir, yo=unluk azalabilir. Bu konuda tekrar bir araya gelip, çÜzßmler arayaca=Jz.

Gezi ve kamplar

Bununla ilgili olarak daha Ünce bir takJm dernekler bu iAi tur haline dÜnßAtßrdßkleri, kendi arkadaAlarJnJ, dostlarJnJ sßrekli olarak geziye gÜtßrdßkleri için biz bunu disipline etmek amacJyla AÜyle dedik. Belediyenin bßtçesinde de sorunlar var, geziye gitmek isteyenler otobßsß belediyeden

temin edilebilir. Ama bundan sonra gezi amaçlJ seyahate gidecekler 10-20'Aer TL verecekler benzin parasJnJ koyacaklar. Kim bu parayJ verip, gezi dßzenlerlerse buyursunlar gitsinler dedik. Burada yanlJA var mJ? AyrJca dedik ki, cenazedir. Allah gÜstermesin, insanlar telaAlJ, ßzgßn oluyor. Cenazelerde bizim otobßs verme ile ilgili hiçbir problemimiz yok. Onlardan maddi hiçbir destek de istemeyiz. 8lkokul, ortaokul, lise ça=Jndaki Ü=rencilerimize, spor kulßplerine otobßs verelim. Ama takdir edersiniz ki, nisan ayJnda AyvalJk, MayJs ayJnda Çanakkale, Haziran ayJnda Karadeniz gezisine gidece=im diyene, adeta bir tur Airketi gibi gezi dßzenleyenlere de karAJ koyaca=Jz. Bir ayrJ hususu daha sÜyleyeyim. AnJtkabir ziyareti, Ankara ziyareti, Çanakkale ehitlikler ziyareti ile ilgili olarak belediyemizin programJnda hiçbir iptal sÜz konusu de=il. Onunla ilgili olarak daha Ünce AralJk ayJnda gezi takvimi ilan edilmiA. Fakat maalesef daha sonra Ocak ayJnda, BakJrkÜy Belediye BaAkan adayJnJn de=iAti=i tarihte iptal edilmiA. Bizimle ilgili bir sorun de=il. Gezilerle ilgili ilan ve duyurularJ mahallere asaca=Jz. 8nsanlar baAvurularJnJ yapacak, kayJtlarJnJ alaca=Jz, bÜylece bir takJm derneklerin insiyatifinden çJkarJp, bßtßn halka açaca=Jz. Yoksa Übßr tßrlß sßrekli aynJ gruplar geziye gidiyorlar. Bßtßn mahallelere de pankart asaca=Jz. Bununla ilgili de planlama yaptJk. ÇocuklarJmJz ve engellilerin yararlandJ=J kamplara gelince Kßltßr Mßdßrßmßz ile bu konuda geniA kapsamlJ gÜrßAtßm. ÇocuklarJmJza ve engellilerimize yÜnelik yaptJ=JmJz gezi ve kamplara kaç kiAinin baAvurdu=unu, kaç kiAinin bu hizmetlerden yararlandJ=JnJ sÜyledim. Kamplara bin aile baAvuruyor, 100 çocuk yararlanJyor. Geri kalan 900 çocu=un memnuniyetsizli=i ne olacak? Bu nedenle kamplarJ yaptJ=JmJz zaman ya çok geniA kapsamlJ yaparJz ya da zaten bu kadar sJkJntJlJ bir dÜnemde yapmayJz. Tabi ki, eski alJAkanlJklarJ olan bazJ bßrokratlar beni yÜnetmeye çalJAJyor. Bunu baAaramayJnca halkJn arasJnda baAkan gezileri, kamplarJ iptal etti diye bir sÜylem yaratJlJyor. Ben de yßzlerce kiAiyi binlerce kiAiyi geziye gÜtßrßrßm, belediyenin borcunu 1 trilyona çJkarJrJm. Bundan kolay bir Aey yok. Ama biz bunu yapmayaca=Jz.

(Yavuz ARPACIK)

BAKIRKĂ–Y KAYMAKAMLII HABERGMGZ ĂœZERGNE SORU)TURMA BA)LATTI Gazetemizin 237. sayJsJnda yayJnladJ=JmJz BakJrkĂśy Belediyesi’ne ait olmasJna ra=men arsa ve binanJn Uzman Ticaret A.. tarafJndan “8GAL8 DEVAM ED8YOR, BELED8YE GĂ–Z YUMUYOR NEDEN?â€? baAlJklJ haberimizde ayrJca aynJ yerde arJcJlJk da yapJldJ=JnJ foto=raflarJ ile yayJnlamJAtJk. BakJrkĂśy KaymakamlJ=J 8lçe Mahalli 8dareler efli=i’nden Kaymakam Adem Ă–ztĂźrk 8mzasJ ile gazetemize gĂśnderilen yazJ aynen AĂśyle; AtakĂśy Gazetesi’nin MayUs 2014 tarih ve 237 sayUlU nĂźshasUnda YĂźce Tarla Caddesi ile FiJekhane Caddesinin kesiJti>i yerde. Capacity otoparkUnUn tam karJUsUnda yer alan arsa ve binanUn iJgal edildi>i ve bu iJgalli yerde arUcUlUk yapUldU>U haberleJtirilmiJtir. Konunun araJtUrUlarak yasal gere>inin yapUlmasUnU ve sonucundan KaymakamlU>UmUza bilgi verilmesini rica ederim. Da>UtUm Belediye BaJkanlU>U’na, BakUrkĂśy GUda TarUm ve HayvancUlUk MĂźdĂźrlĂź>ß’ne.

A R I KO VA N L A R I


10 Çok değerli okuyucularım, sevgili Bakırköylü dostlarım, inanınız son ülke faciasından sonra kaybedilen yüzlerce emekçilerin vefatları nedeniyle sizlere “iyi günler” dilemeye bile utanıyor, üzülüyorum. Orada daha çiçeği burnunda diyebileceğimiz ortalama yaş grupları 30’u geçmeyen 301 fidana, geride bıraktıkları yürek kaldırmaz acıları yaşayan yakınları hele hele geride kalan 432 tane öksüzlere nasıl “BAŞ SAĞLIĞI” dileyeceğimi bile bilemiyorum.

YA Ş A M I N İÇİNDEN

Hepimizin yakınen gözlemlediği olayların detayları ışığında yine de tüm aile fertlerine, çocukları, eşleri, anne-baba-kardeşlerine yürekten sabırlar, gençliklerini yaşayamayan 301 insanımıza Tanrı’dan rahmetler diliyor, dualar ediyoruz. Değerli sevgili dostlar elbetteki bu acı ölümde, alınmayan tedbirler ve güvenlik eksikliklerine sebep olanlara da lanet yağdırıyor, demokrasi ile yaşadığımız iddia edilen bu ülkede kendilerine layık oldukları cezaların en fazlasının verilmesini sade bir Türk vatandaşı sıfatıyla sorumlulardan bekliyorum ve bu olayların hiç unutulmamasını istiyorum. Ayrıca bu unutulmaz ülke felaketinde bizleri yöneten, sorumluluk taşıyan, güvenlikte eksik kalarak sadece para kazanmak, kömür elde etmek adına insanlarımızı 21. yüzyılda Afrika’yı unutturan şekilde köle gibi (su içmeden, yemek yemeden, tuvalete göndermeden) çalıştıranlara kocaman bir “YUH OLSUN” diyorum.

saldırgan, dili bozuk olurlar ve “ADAM YERİNE KONMAZLAR.” Adam olmak; bilgi, eğitim, kültür, yetenek, çalışmak, karşılıksız özveride olmak herkeste bulunmaz. Yoksa günümüzde, her yerde rastladığımız gibi; kimilerini adam sanarak yanılgıya düşeriz. Siz, siz olun çevrenizde, sosyal alanlarda, siyasette dost görünen, arkadan hemen size sırtını çevirenlerden, sizi zaman zaman sahte hareket ve tavırlarla göklere çıkartıp; “ÇIKAR SÖZ KONUSU OLUNCA” 90 derece fırıldak olabilen, küçülebilenlerden sakınınız… Lütfen. Terbiye sınırını aşanlar, yalan dolan ile iş yapanlar, insanlık dışı davranışlarda bulunanlar adam yerine konmazlar. Sonuçta her ortamda, beraber yaşamlarda, sosyal aktivitelerde, sohbetlerde, eğlencelerde yalnız kalırlar, yüzlerine bile bakan bir “GERÇEK DOST” bulamazlar. Bu tespit ve görüşlerimi hem siz değerli okuyucularımla paylaşıyor hem de yukarıdaki tespitleri ilgilisi olanlara armağan ediyorum.

Fikret TORAMAN

MADENCİLİK - ADAM OLABİLMEK KONULARI

Yine “DEVLET BABA” dediğimiz, vatandaşların çalışmasını, ekmek parası kazanmasını, teknik ve teknolojik imkanlarla güvenliği, sağlığı korumak durumundakileri de kınamak yanlış olmaz diye düşünüyorum. Bu ve benzeri durumlarda yurttaşlarının her türlü ihtiyacını temin etmek, onlara müşfik davranmak, acıları paylaşmak, geride kalanların elinden tutmak durumunda olanların tam aksine devletin bütün gücünü kullanarak, polis-jandarma gücü ile onları hırpalayan, tekmeleyen, tokatlayanları da ayrıca kınıyor, lanet ediyor, protesto ediyorum. Maden ocakları, kömür çıkarılması denince ülkemizde aklımıza ilk gelen Zonguldak ilimizdir. Ereğli İlçesi vatandaşı “UZUN MEHMET”in buluşu olan ve ilk adı Ereğli Kömür İşletmesi (EKİ) olan bu işletme irdelenmelidir, düzene sokulmalıdır. Ömrümün ilk 20 yılını, gençliğimi geçirdiğim bu ilimizde yaşayan birisi olarak, madenci tabiri ile ifade edilen “GÖÇÜK, GRİZU PATLAMASI ve YANGIN” olaylarının bir canlı şahidiyim. Tabi ki o yıllarda (1940-1950) teknik olanakların azlığı nedeniyle çok ölü verildi, çok insanımız yaşamını yitirdi. Bu bağlamda bir kıyaslama yapmak adına; 1960-1968 yıllarında bulunduğum Almanya’ya 1962 yılında Tophane’deki İş ve İşçi Bulma Kurumu’nda seçerek götürülen 400 Türk maden işçisi, 200 öğrencinin sevkiyatında tercüman olarak görev alan bir kişi olarak Zonguldak ile Kuzey Almanya’daki “DORTMUNDER BERGBAU” Taş Kömürü Ocakları’ndaki işletme, kömür çıkarılma, çalışma teknolojisi, emniyeti, dinlenmeleri, beslenmelerinin -

yüzde yüz farklı olduğunu gördüm, yaşadım ama hiçbir ölüme şahit olmadım. Orada (-) 800 metreye indiğinizde çevreyi ve tesisleri süper olarak, eksiksiz gördüm. Bizim daha o seviyelere gelmek için 100 yıl beklememiz lazım.

ADAM OLABİLMEK! Sevgili okurlarım, doğuyor, yaşıyor, ölüyoruz. Bu süreç içinde insanlar hem ekonomik hem de kültürel olarak eline geçen fırsatları değerlendirebilmek, iyilikler, yardımlar yanında çevresi ile düzeyli bir sosyal iletişim kurabilmek için var olmuşlardır. Allah akıl ve can bahşetmiş. Bu meziyetleri iyi yolda kullanmak onların becerisine, başarılarına, insaflarına kalmıştır. Bu bölümde insan (ADAM) sözcüğünü çok çeşitli amaçlar ve geniş anlamda ilişkiler, konular için bazı belge ve yazılı medyadan derleyerek edindiğim görüşleri sizlerle paylaşıyor, bu görüşten herkesin değil de bu düzeni yakalamayanların pay alacaklarını umuyorum. ADAM sözcüğü saygı ve güvenle karşılama, ahlaklı, onurlu, erdemli, sözüne güvenilir, yapmacık yalakalıktan arınmış bir kişiyi tarif eder… Bu özelliklerde “İNSAN” her yerde, her zaman bulunmaz, azınlıktadırlar. Bu özelliklerde olmayan kişiler, düş kırıklığı yaratır, tutum ve davranışları, sahte ifadeleri “BİLİNÇLİ NANKÖRLÜK” ile kötülüklerle küçülenler “ADAM SAYILMAZ BU SIFATA GİREMEZLER”!.. Toplumun kınamasına, şikayetine neden olanlar, bencilik, yalancılık, şakşakçılık ve yalakacılık ile insanları birbirlerine düşürür, sosyal düzeni, barışı bozarlar. Bu gibiler,

BAKIRKÖY BELEDİYEMİZE GELİNCE

Nisan ve Mayıs aylarında Ataköy Gazetesi’nde detaylarını sunduğum ve Bakırköy sorunlarını içeren bir dosyayı yerel seçimlerden 10-15 gün önce sevgili başkanımıza dernek adına sunmuştum. Projelerini anlattığı ziyaretinde, fazla vaktini almamak için yazılı sunduğum sorun ve çözüm önerileriyle ilgili iki ay süre geçmesine rağmen henüz bir haber alamadık. Umarım sayın başkan, vatandaş ve STK’lardan aldığı bu ve benzeri konuları çok yakın tarihte ele alacak, ilgilerle konuların çözüm çalışmalarına girecektir. İlgili toplantıda da söylediğim gibi, bizler laftan çok icraata önem verdiğimizi, sorunların ve çözümlerin halk adına takipçisi olacağımızı tekrar ediyor, bu konuda bir habercik beklediğimizi sizlerle paylaşıyorum. Bu arada kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmalarda sulama yapılmadığını, çevre binalardaki apartmanların kapı, pencerelerinin ve sokakların toza büründüğünü de buradan dile getiriyor, bu konuda da bir çalışma yapılmasını öneriyorum. Maden faciasını özetleyecek olursak, Türkiye’deki tüm maden ocakları ve işletmeciliği ilkeldir. Tek çözüm Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) Anlaşması’nı Türkiye kabul ve imza etmelidir.Yargılama ve yargı süresi hızlandırılmalı ve bu faciada sorumlulukları bulunan iki bakanın da derhal istifa etmeleri gerekmektedir. Bu arada yine yaz sezonu geldi. Yeşilköy ve sahillerinde doğa tahribatı, mangal dehşeti ile her yıl boğulan 10-15 çocuğu hatırlıyorum. Yıllardır bu konuda net bir çözüm üretilemedi. Bu bölge şu sıralarda da Suriyeli’lerin istilasına uğradı. Hırsızlık, kapkaççılık olayları çoğalmaya başladı. Bu konuda da ilgililerin dikkatini çekerim. Sağlık, huzur ve mutluluk dileklerimle...


11

BakJrköy 8lçe Emniyet Müdürlü=ü site yönetimleri ve site sakinlerini bilgilendirdi.

BAKIRKÖY’DE GÜVENLGK TOPLANTISI BakYrköy .lçe Emniyet MüdürlüCü, BakYrköy’deki sitelerin güvenlik sorunlarYna yönelik site yönetimleri ve site sakinlerini bilgilendirdi. BakYrköy Halk ECitim Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantYda BakYrköy .lçe Emniyet Müdürü Murat Çetiner, BakYrköy’de emniyet teKkilatYnYn çalYKmalarY hakkYnda bilgi verirken, BakYrköy AsayiK Büro Amiri ÇaCatay henol ve .lçe Emniyet Müdür YardYmcYsY Cebrail GündoCan ise sitelerde ve binalarda alYnmasY gereken önlemler ve uygulanacak tedbirler hakkYnda bilgiler verdi. YoCun katYlYmYn olduCu güvenlik toplantYsYnda ilk olarak AsayiK Büro Amiri ÇaCatay henol, hYrsYzlYk olaylarYna karKY alYnmasY gereken önlemler hakkYnda bilgiler aktardY. BakYrköy’de son dönemlerde evden hYrsYzlYk ve otodan hYrsYzlYk olaylarYnda belli oranda artYK olduCunu fakat aynY zamanda olaylarYn aydYnlatYlmasY yönünde de önemli mesafeler kat edildiCini söyledi. BakYrköy’ün ekonomik düzeyinin yüksek olmasY nedeniyle hYrsYzlYk olaylarYna sYkça rastlandYCYnY da kaydeden henol, çoCu site ve binada ise hiçbir caydYrYcY güvenlik önlemlerinin bulunmadYCYnY da belirtti. Kamera ve Alarm Sitemlerinin Önemine Dikkat Çekildi

Polis olarak hYrsYzlYk olaylarY ile ilgili yoCun çalYKmalar yaptYklarYnY da kaydeden henol, sitelerin güvenlik kamerasY ve alarm sistemlerini mutlaka kullanmasY gerektiCini de ifade ederek, “Güvenlik kameralarY ve alarm sistemleri caydYrYcYlYk bakYmYndan çok önemli. Güvenlik kamera sistemlerinin de takYlYrken kameralarYn çözünürlüklerinin yüksek olmasYna özen gösterilmeli. HYrsYzlar inanYn hangi güvenlik kamerasYnYn ne kadar çözünürlülük içerdiCini bile biliyorlar. AyrYca alarm sistemleri de caydYrYcYlYk anlamYnda önemli. Sizlerden ricam bu sistemleri kullanYn.” dedi. henol, özel güvenlik elemanlarY bulunan sitelerle de irtibata geçeceklerini ve kendi telefon numaralarYnY özel güvenliklere de vereceklerini ve özel güvenliklerle de sürekli iletiKim halinde olacaklarYnY da söyledi. Evden hYrsYzlYk, otodan hYrsYzlYk ve diCer bütün hYrsYzlYk olaylarYndan sonra, hYrsYzlYCY fark eden insanlarYn kesinlikle hiçbir eKya veya maddeye ellerini sürmemeleri gerektiCini de kaydeden henol, “DoCal olarak hYrsYzlYk olayYnY fark eden insanlar bir takYm eKyalarYnY sakladYklarY yerlere bakYyorlar. Bu iKlem polisin iKini güçleKtiriyor. Bu gibi olaylarda hiçbir eKya veya maddeye dokunmadan 155’i arayYnYz. Polisimiz 5 dakika içinde yanYnYzda olacaktYr. Ve polisin iKi de daha kolaylaKacaktYr.” dedi. Tatile çCkacaklar dikkat! BakYrköy’deki çoCu sitede ve dairede megafon sisteminin bulunduCunu kaydeden AsayiK Büro Amiri ÇaCatay henol, fakat bu megafon sisteminin de tam anlamYyla kullanYlmadYCYnY, “Kim o?” sorusunu sormadan kapYlarYn açYlmasYnYn da yanlYK olduCunu belirtti. henol, yaz aylarYnda tatile çYkan ve uzun süreli evinden ayrY olan kiKilerin de posta kutularYnYn anahtarlarYnY komKularYna vermelerini ve komKularYnYn

da posta kutusuna gelen evraklarY almalarYnY istedi. HYrsYzlarYn posta kutularYndaki evraklarYn doluluk oranlarYna bakarak hangi evin ev sahibinin evde olmadYCYnY anladYklarYnY ve genellikle o dairelere girdiklerini söyledi. AsayiK Büro Amiri ÇaCatay henol, son yYllarda kapkaççYlYk

olaylarYna ise çok nadir rastlanYldYCYnY da sözlerine ekledi. AsayiK Büro Amiri ÇaCatay henol’un bilgilendirmesinin ardYndan ise BakYrköy .lçe Emniyet Müdürü Murat Çetiner, emniyet teKkilatYnYn BakYrköy’deki çalYKmalarY hakkYnda bilgiler verdi. “BAKIRKÖY SUÇ ORANININ DÜTÜ Ü NAD&R &LÇELERDEN B&R&” BakYrköy’ün .stanbul’un 39 ilçesi arasYnda suç oranlarYnYn düKüKte olduCu nadir ilçelerden birisini olduCunu fakat bunu baKarY olarak görmediklerini belirten Çetiner, “Polislik hizmetleri, güvenlik hizmetleri yerine getirilirken mutlaka vatandaKlarYn desteCiyle bu hizmetler yerine getirilmelidir. BakYrköy ilçemiz .stanbul’daki 39 ilçemiz arasYnda suç oranlarYnYn ciddi anlamda düKüK gösterdCi nadir ilçelerden biri. BakYrköy çok sorunlu, sYkYntYlY bir

ilçe deCil. .lçemiz bütün suçlarda bir düKüK trendinde. Biz kesinlikle suçlarYn düKüK içinde olmasYnY baKarY olarak görmüyoruz. Benim için baKarY suçun meydana gelmemesidir.” dedi.

“BAKIRKÖY’ÜN EN BÜYÜK SORUNU HIRSIZLIK VE NARKOT&K” HYrzYlYk olaylarYnYn kendisini çok üzdüCünü de kaydeden Çetiner, “Bir hYrsYzlYk olayYna yakYnYmY kaybetmiK kadar üzülüyorum. Çünkü insanlarYn bütün kazanYmlarY bir hYrsYzlYk olayYnda gidebiliyor. Benim bütün personelim de bunu dert edinmek zorunda. .lçemizde neler oluyor her gün rapor halinde arkadaKlarYmYzdan alYyorum. BakYrköy’ün en büyük sorunu hYrsYzlYk ve narkotik sorunu. Narkotik sorunu ile ilgili .lçe Milli ECitim Müdürümüzü aradYm. Risk teKkil eden okullarla ilgili çok detaylY bir rapor

istedim.” diye konuKtu. BakYrköy .lçe Emniyet MüdürlüCü hakkYnda da bilgiler veren Çetiner, “750 civarYnda polisim var. BunlarYn 170 tanesi nokta görevinde. .lçemizde, büyük elçi, konsolosluklar var. Oralarda nokta görevindeler. Biz bu arkadaKlarYmYzY aktif olarak polislik hizmetlerinde kullanmYyoruz. Önleyici hizmetler Kube müdürlüCümüz var. Bu müdürlüCümüze baClY 24 ekibimiz var. Bu ekipler 24 saat ilçemizin bütün sokaklarYnY dolaKYr, bir sorun, suç olduCunda buna müdahale ederler. BazY amir arkadaKlarYn da kullandYklarY araçlar vardY. OnlarY da aldYk. Belki arkadaKlarYmYz bana kYzYyor, müdür bey geldi araçlarYmYzY elimizden aldYlar diyorlar ama onlarY da sokaCa çYkartYyoruz ve bu ekip sayYmYzY 34 çYkartacaCYz. Motorize ekiplerimizin sayYsYnY arttYracaCYz. ArkadaKlarYmYz çok iyi çalYKYyor. Bizim için 08:00-17:00 mesaisi yok. ArkadaKlarYmYz sabah evden çYktYklarYnda çocuklarYnY görmüyor, gece eve geldiklerinde görmüyor. Bu onlar için bir sorun olabilir ama BakYrköy’deki suçlarY minimize edene kadar bu böyle devam edecek. En büyük ödül vatandaKYn güvenliCini, huzurunu saClamak.” dedi. “BÜTÜN KAPILARI YIKIYORUZ, VATANDAIMIZ RAHATLIKLA B&ZE GELEB&L&R” Çetiner, Türkiye genelinde insanlarYn kamu kurumlarYna ve polise gittiklerinde bir çekimser havaya büründüklerini de belirterek, “Ben hYrnak’ta 4 yYl çalYKtYm. Orada da, burada da aynY Keyi görüyorum. VatandaKYmYz, kamu kurumuna, polise gelince çekiniyor. Böyle bir Key yok. Bütün kapYlarY yYkYyoruz, vatandaKYmYz rahatlYkla gelsinler. Bana da gelsin. Herkes vatandaKla ilgilenmek, görüKmek zorunda. VatandaK geldiCi zaman ilk muhatap olduCu polis iKlemini yapmak zorunda en azYndan rehberlik yapmak zorunda. Bunu arkadaKlarYmYza söylüyoruz. DiCer önemli bir husus var, algY çok önemli. Polisimiz gerçekten fedekarca çalYKYyor. Bizim teKkilatYmYzda da sorumsuz davranan, kastY aKanlar oluyor. Biz de bunlarla ilgili cezalandYrma mekanizmalarYnY uyguluyoruz. Ama arkadaKlarYmYza Kunu söylüyoruz. En kötü fiili yaptYCYnY düKündüCünüz insana bile nezaketli davranacaksYnYz. Kimseye kötü davranmayacaksYnYz. Ben .lçe Emniyet Müdürü olarak bunu size taahhütte bulunuyorum. VatandaKlarYmYz kendisine kötü davranan polisleri bana bildirsin ben gerekeni yapacaCYm. Polisler de bizim evlatlarYmYz, bunlar uzaydan gelmiyor. Kimisi teyzenizin oClu, kimisi komKunuz, kimisi arkadaKYnYz.” diye konuKtu. .lçe Emniyet Müdürü Çetiner’in konuKmasYnYn ardYndan ise toplantYya katYlan site yöneticileri ve site sakinlerinin sorularYna geçildi. Bir çok mahalleden çok sayYda katYlYmcYnYn sorduCu sorulara yanYtlar veren BakYrköy .lçe Emniyet Müdürü Murat Çetiner ve AsayiK Büro Amiri ÇaCatay henol, toplantYda gündeme getirilen konularla ilgili, araKtYrma yapYlYp, neticelerinin soruyu soran vatandaKlara iletileceCini de

söylediler. ToplantYnYn sonunda ise katYlYmcYlara BakYrköy .lçe Emniyet MüdürlüCü personeli tarafYndan “7/24 Suçla SavaKYyoruz” isimli bilgilendirici broKürler daCYtYldY. (Yavuz ARPACIK)


12

TEOG ve YGS hazArlAk ö1rencilerine yaz ay3na özel

uygun ko4ullarda derslerimiz ba4layacaktAr. Glk sBnavBnBza uzman kadromuz e,liinde yazdan hazBr olmanBz için sizleri bekliyoruz.

Tel: 0533 769 22 04 - 0554 337 54 32 Yasemin BAYER

ARPACIK MOB8LYA

DEN8Z YILDIZI

Mutfak Dolab-, TV Ünitesi, Vestiyer, Ofis Mobilyalar- ve Her Türlü Özel Sipari Mobilyalar Yap-l-r. Gününde Teslim Edilir.

YaAam boyu hiç farkJna varmadan sahip oldu=umuz sa=lJ=JmJzJn ne denli de=erli oldu=unu hiç düAünmeyiz. Sa=lJklJ olmak nedense pek do=al gelir insana. Ama herhangi bir hastalJk sorunuyla karAJlaAtJ=JmJz zaman hemen durumun ciddiyetini algJlarJz. Oysa hastalJklar da insanlarJn yaAamJnda yer alan olaylardandJr. TJpkJ do=umlar ve ölümler gibi... Üstelik hastahanelerde do=umlarla ölümlerin arasJnda bir kat uzaklJk vardJr genellikle... Ama herkes için yaAamJn çok önemli bir de=eri vardJr. “Hep yaAamak ister insan, hep yaAamak. YaAamanJn bir anlamJ vardJr.” diyen doktorun sözleri bana “Deniz YJldJzJ”nJn öyküsünü anJmsattJ. O gün denizin çok dalgalJ olmasJ nedeniyle hiç kimse denize girmiyormuA. Küçük çocuk ve ailesi de deniz kJyJsJnda dinleniyormuA. Dalgalar deniz yJldJzlarJnJ sürekli sahile atJyormuA. Binlerce deniz yJldJzJ sahilde ölümü beklerken küçük çocuk deniz yJldJzlarJnJ toplayarak denize atmaya çalJAJyormuA. GüneAin en sJcak oldu=u saatlerde kan ter içinde kalan çocu=unu izleyen baba dayanamayJp o=luna seslenmiA: ”O=lum boAuna çaba harcJyorsun. Sahil milyonlarca deniz yJldJzJyla dolu. Bu iAin anlamJ yok!” Çocuk çalJAmasJnJn temposunu düAürmeden sahilden bir deniz yJldJzJ daha alJp denize atarken babasJna, ”Bak BabacJ=Jm, onun için bir anlamJ var. O yaAayacak!” diye yanJt vermiA. BabasJ çocu=una bakarken aslJnda o=lunun bu davranJAJyla evrende dikkatli bir gözlemci olarak kendisine sunulmuA fark oluAturma becerisini ne kadar iyi algJladJ=JnJ, yaAama nasJl katkJda bulundu=unu görüp utanmJA. HayatJmJzJ güzelleAtiren farkJndalJklar ayrJntJlarda gizli. Bu basit ve küçük ayrJntJlar bizim yaAantJmJzJ anlamlJ, huzurlu, mutlu kJlan Aeyler. Neye de=er veriyoruz? Önemsediklerimiz nelerdir? YaAantJmJzda her Aeyi ona göre görür, duyar, hisseder ve yaAarJz. Sa=lJklJ yaAamak da böyle bir Aey... ArdJmJzdan bJraktJklarJmJzla yaAayabilmeyi gerçekleAtirmek için çabalamalJ, hep iyi ve iyimser olmayJ becerebilmeli, “HayJr!” sözcü=ünü konuAmamJzdan çJkarmalJ, hep umutlu, kendi kendimizle barJAJk olmalJyJz. Kendi deniz yJldJzJmJzJ bulmak, sa=lJklJ ve mutlu olmak tamamen kendi elimizde...

Adres: Veliefendi Mah. 26/4 Sok. No: 34 Zeytinburnu / &stanbul Tel : 0532 612 94 34

Ye4ilköy P4 Okulu ö1rencilerinin el eme1i ürünleri sergilendi

ENGELLP ÖRENCPLERDEN ÇOK ÖZEL SERGP Hafif düzeyli zihinsel engelli öCrencilerin eCitim gördüCü YeKilköy .K Okulu, Engelliler HaftasY’nda düzenlediCi etkinlik ile engellerin nasYl aKYldYCYnY bir kez daha gösterdi. BakYrköy Cumhuriyet MeydanY’nda BakYrköy .lçe Milli ECitim MüdürlüCü’nün desteCiyle düzenlenen etkinlikte YeKilköy .K Okulu’nda eCitim gören hafif düzeyli zihinsel engelli öCrencilerin resim, el sanatlarY, galoK, tekstil, yiyecek-içecek, büro yönetimi, matbaa, güzellik ve saç bakYm atölyelerinde ürettiCi ürünler sergilendi. Etkinlikte ayrYca öCrenciler tarafYndan halk oyunlarY gösterileri yapYldY ve Türk Sanat MüziCi konseri de verildi. YeKilköy .K Okulu tarafYndan düzenlenen ve engelli öCrenciler tarafYndan hazYrlanan sergi ve gösterilerin açYlYK törenine BakYrköy KaymakamY Adem Öztürk, BakYrköy Belediye BaKkanY Bülent KerimoClu, BakYrköy .lçe Milli ECitim Müdürü Emrullah AydYn, BakYrköy Askerlik hubesi ve Garnizon KomutanY Per. Alb. .hsan BursalY, BakYrköy Müftüsü Zakir Uzun, BakYrköy’deki okullarda görev yapan okul müdürleri öCretmenler, öCrenciler ve çok sayYda BakYrköylü vatandaK katYldY. Etkinlikte konuKan BakYrköy KaymakamY Adem Öztürk, BakYrköy’de iki engelliler okulunda toplam 600 öCrencinin

eCitim gördüCünü belirterek, “Bugün bu sergiyle beraber engelli çocuklarYmYzYn fYrsat verildiCinde neler yapabileceklerini bir kez daha görüyoruz. Hepsinin ellerine saClYk. AyrYca tüm öCretmenlerinin de emeCine saClYk.” dedi. BakYrköy Belediye BaKkanY Bülent KerimoClu ise doktor olmasY nedeniyle engellilerin ve ailelerinin sorunlarYnY çok yakYndan bildiCini belirterek, “Engelli vatandaKlarYn ve öCrencilerin üretimin içine ve sosyal hayatYn içine katma gibi sorumluluCumuzun olduCunu çok iyi biliyorum ve bunun

içinde her zaman çaba göstereceCiz.” diye konuKtu. Etkinlikte konuKan BakYrköy .lçe Milli ECitim Müdürü Emrullah AydYn ise BakYrköy’ün eCitim alanYnda sorunsuz ilçelerden birisi olduCunu ve YeKilköy .K Okulu’nun da BakYrköy’de bulunmasYndan dolayY memnuniyet duyduklarYnY belirterek, “Engelli öCrencilerimizin eCitimine çok önem veriyoruz. Engelli öCrencilerimizi sosyal yaKama ve aktivitelere katmak için elimizden gelen desteCi vereceCiz. YeKilköy .K Okulu da bugüne kadar elde ettiCi baKarYlar ve yetiKtirdiCi öCrenciler ile BakYrköy’ün adYnY çok iyi Kekilde temsil etmiKtir. Bugün de bu etkinlikte öCrencilerimizin birbirinden güzel eserlerini seyrediyoruz. Hepsinin ellerine saClYk. Hepsiyle gurur duyuyoruz. AyrYca onlarY yetiKtiren tüm öCretmen arkadaKlarYma da sonsuz teKekkür ediyorum.” dedi. AçYlYK konuKmalarYnYn ardYndan ise protokol üyeleri ve BakYrköylü vatandaKlar engelli öCrencilerin el emeCi ürünlerinden hazYrlanan sergiyi gezdiler.


13

AV KĂ–KĂœ KURTARILDI, RESNEL5LER KĂ–KĂœ 5SE YOK OLMAK ĂœZERE komisyonda. Servet Deniz: O konuyla ilgili komisyon baAkanJ arkadaAJmJz Kenan ZĂźlalo=lu bu iAin takipçisi. Onunla gĂśrĂźA olur mu? PJnar Ăœnsal: Onunla ilgili bir geliAme oldu=unu duymadJm açJkçasJ... Ve bĂśyle giderse bu tarihi kĂśAk çok kJsa sĂźre içerisinde ya yanJp kĂźl olacak ya da kendili=inden çÜkĂźp gidecek. Bu arada 7 NumaralJ AnJtlar Kurulu ile VakJflar Genel MĂźdĂźrlĂź=ß’nĂźn yasalarJ neden iAletmeyip bu kĂśAkĂź kamulaAtJrmadJ=JnJ da sorgulamak gerekiyor.

BakJrkĂśy’de tarihi eserlere olan ilgisizlik hatta saygJsJzlJk devam ediyor. Gazetemiz ise tarihi eserlerin kurtarJlJp topluma kazandJrJlmasJ ile ilgili haberleri yaparak bu saygJsJzlJ=J gĂźndemde tutmaya çalJAJyor. Tarihten gĂźnĂźmĂźze kalan BakJrkĂśy’deki iki Ăśnemli yapJdan birisi olan enlikkĂśy Karakol BinasJ ve AtatĂźrk ParkJ karAJsJndaki 1800 yJllarJn sonuna do=ru inAa edilen Tarihi Av KĂśAkß’nĂźn, Beyazlar 8nAaat tarafJndan satJn alJnarak, aslJna uygun olarak restorasyonu devam ediyor. Beyazlar 8nAaat yetkilisi Mimar Tufan Beyaz çalJAmalarJn %95’inin tamamlandJ=JnJ belirtti. BakJrkĂśy’deki en Ăśnemli tarihi eserlerden bir di=eri de 8ncirli Caddesi’ndeki Resneliler KĂśAkĂź. Tarihi de=eri çok bĂźyĂźk olan bu yapJ her geçen gĂźn ayakta durmakta zorlanJyor. YayJnlarJmJz Ăźzerine konuya ciddiyetle e=ilen BakJrkĂśy Belediyesi, Resneliler KĂśAkß’nĂźn kurtarJlabilmesi için Belediye Meclisi 20.10.2011 tarihli oturumunda 2012 yJlJ mali bĂźtçesine 10 milyon TL ayJrmJAtJ. O tarihte, Belediye BaAkanJ AteA Ăœnal Erzen ile yaptJ=JmJz sĂśyleAide, Resneliler KĂśAkß’nĂźn kamulaAtJrJlmasJ için bĂźtçeden bir pay ayrJldJ. Bundan sonraki sĂźreç nasJl iAleyecek sorumuza Erzen; “Resneliler KĂśAkĂź ile ilgili çalJAmalarJmJz devam ediyor. Biz hazJrJz. BaAka yerlerde kamulaAtJrma çJkmJA. Burada niye çJkmasJn. E=er kimse partizanlJk yapmazsa çJkar. OrasJ benim hayalimdi.â€? demiAti. BakJrkĂśy Belediye Meclisi Resneliler KĂśAkß’nĂźn kamulaAtJrma çalJAmalarJnJn baAlamasJ için 10 milyon TL ayJrmJAtJ. Bu olayJ takip edecek BakJrkĂśy Belediye Meclisi E=itim ve KĂźltĂźr Komisyonu’na 01.04.2013 pazartesi tarihli Meclis Oturumu’nda GĂźlser Alparslan, Kenan ZĂźlalo=lu, Servet Deniz, U=ur Beceren ve PJnar Ăœnsal oyçoklu=uyla seçilmiAlerdi. Biz de konuyu bu o tarihte komisyon Ăźyelerine sormuAtuk. O tarihte Komisyon Ăźyelerinin verdikleri cevaplara biz hiç yorum katmJyoruz. Kenan ZĂźlalo=lu: Hiç haberim yok o konudan, senden duyuyorum. U=ur Beceren: Ben E=itim KĂźltĂźr Komisyonu’nda de=ilim. GĂźlser Alparslan var o

SORUMLULAR VE ANITLAR KURULU DER8N UYKUDA (!) RESNEL8LER KĂ–KĂœ YOK OLMAK ĂœZERE BAKIRKĂ–Y BELED8YE MECL8S8 EX8T8M VE KĂœLTĂœR KOM8SYONU ĂœYELER8N8N HABERLER8 B8LE YOK Yine o tarihlerde gĂśrĂźAĂźne baAvurdu=umuz BakJrkĂśy Belediyesi E=itim ve KĂźltĂźr Komisyonu Ăźyesi GĂźlser Alparslan: “Evet Ăśylece kaldJ. MirasçJlarJndan dolayJ Ăśylece kaldJ. Benim bir bilgim yok. Ă–yle bir karar almJAtJk. Bende çok mutlu oldu=umu sĂśylemiAtim komisyonda. Ama mirasçJlarJn yĂźzĂźnden herhalde bir problem yaAandJ. Bundan sonraki dĂśnemde mecliste olalJm veya olmayalJm bunun peAine dĂźAmek lazJm. Yo=un oldu=umuzdan dolayJ onu ben unuttum. AslJnda ne gĂźzel bir kĂźltĂźr merkezi olacaktJ ama her yerede yetiAilmiyor yo=unluktan dolayJ. Ama bazen bĂśyle gĂśze çarpacak Aeylerin de yapJlmasJ gĂźzel olur. Ama bundan sonra kim belediye baAkanJ olursa olsun bunun peAine dĂźAmek lazJm. Toplum olarak peAine dĂźAmemiz gerekir.â€? demiAti. Seçimler oldu, yeni meclis Ăźyeleri seçildi. BakUrkĂśy Belediyesi E>itim, KĂźltĂźr, Gençlik ve Spor Komisyonu’na ise seçilen Ăźyeler Junlar: SĂźleyman Nadir ATAMAN, Hasan ÇALI, Hatice Selli DURSUN, 8brahim GĂœNDĂœZ, Nurhan ÇET8NKAYA

BakJrkÜy Belediye Meclisi E=itim, Kßltßr, Gençlik ve Spor Komisyonu ßyelerine

AÇIK ÇARI

SĂźleyman Nadir ATAMAN, Hasan ÇALI, Hatice Selli DURSUN, 8brahim GĂœNDĂœZ, Nurhan ÇET8NKAYA

PLK P"PNPZ RESNELPLER KĂ–"KĂœâ€™NĂœ T O P L U M A KA Z A N D I R M A K OLMALIDIR.


14

Liseli Ăś1renciler tĂźm senenin yorgunlu1unu attAlar

KONUK YAZAR BakJrkĂśy de Yahya GĂśkBelediye taA’J eklemek BaAkanJ BĂźlent lazJm. Kendisi Kerimo=lu, hakkJnda genellikle kalaMHP’de siyaset balJk toplanyaptJ=J Aeklinde tJlarda yaptJ=J haber yapan konuAmasJnda gazeteye bir BakJrkĂśy açJklama gĂśnBelediye dererek MHP’de BaAkanlJ=J de=il DYP de seçimlerinin, yaptJ=JnJ kazandJ=J ilk MHP’de danJAseçim oldu=unu manlJk yaptJ=JnJ belirtiyor. Uzun açJklJyor. 2007 yJllardJr seçimsiyasetin lerinde 3. içinde aktif BĂślge AKP olarak Milletvekili gĂśrev AdayJ oluyBak3rkĂśy Belediye Ba kanl3(3 aldJ=JnJ vuror. SeçileKerimo(lu’na gulayan meyince K3l3çdaro(lu’nun bir lĂźtfu mu? Kerimo=lu, 2009 seçimne hikmetse aday oldu=u hiçbir lerinde CHP’den 8l Genel Meclis seçimi kazanamamJA. Kendi Ăœyesi 2014 seçimlerinde de ifadesine gĂśre ĂśrgĂźt içinde BakJrkĂśy Belediyesi Meclis Ăœyesi girdi=i seçimleri de kazanaseçildi. Kendisine birde rĂźzmamJA. BakJrkĂśy Belediye gargĂźlĂź lakabJ takmJAlar. MHP, BaAkanlJ=J seçimleri Kerimo=lu’DYP, AKP ve CHP’de siyaset nun kazandJ=J ilk seçim yapmasJndan bu lakabJ almJA oldu=undan heyecanJnJ hala olsa gerek. Karacan operasyyenememiA olmalJ ki onundan tutuklanJp 203 gĂźn BakJrkĂśy’de seçilmiA bir Belediye cezaevinde yatmasJ da iAin BaAkanJ de=il atanmJA bir cabasJ. Tek tek isimler Belediye BaAkanJ oldu=unu Ăźzerinden gidecek olursam (seçimler Ăśncesinde ZeytinburyazJm baya uzun olacak. O nu’nda yapJlan KarslJlar nedenle kJsa kJsa açJklamalar gecesindeki) toplantJda yaptJ=J yapayJm. AtamasJ yapJlan konuAmasJnda ifade etti=ini Belediye BaAkan YardJmcJsJ’nJn unutmuA olmalJ. Seçimler Esenyurtlu oldu=u sĂśyleniyor. Ăśncesinde kendisine verilen Meclis Ăźyeli=ine seçilenlerin baAkanlJk sĂśzĂźnĂźn yerine birço=u Esenyurt ba=lantJlJ. gelmesi için de en uygun ilçe Daha ne olsun? YakJn bir BakJrkĂśy olarak gĂśrĂźlmĂźA ki zamanda mĂźdĂźrlerin ve çalJAanaday gĂśsterildi. Ă–yle ya on dĂśrt larJn ço=unlu=unu da aday adayJnJn bulundu=u Esenyurtlular oluAturursa AaAJrBakJrkĂśy’de meclis Ăźyelerinde mayalJm. BakJrkĂśy BakJryurt oldu=u gibi Ăśnseçim yapJlmJA olma yolundaysa buna dur olsaydJ Kerimo=lu geçmiAte demek BakJrkĂśylĂźler’in ve paryaAadJ=J hĂźsranlardan birini tililerin gĂśrevidir. daha yaAayacaktJ. (Gerçi meclis Ăźyelikleri için yapJlan Ăśn seçim Mahir Çelik ne iJ yapar? de baAlJ baAJna bir muamma Bu soru bana da soruldu meclis gibi. Bunu seçilen meclis ĂźyelerĂźyelerinin birço=unu tanJmayan ine bakJldJ=Jnda anlamamak BakJrkĂśylĂźler kendilerini mĂźmkĂźn de=il. Kaç meclis Ăźyesi yĂśnetenleri tanJmak için zaman Ăśnseçimle listeye girdi kaç zaman bana da meclis meclis Ăźyesi seçime girmeden Ăźyelerinin isimlerini ve ne iA listeye seçilebilecek yerlerden yaptJklarJnJ sorarlar. Bende girdi) Bence BakJrkĂśy’de adil bir tanJdJklarJmJ isimleri ve yaptJkaday belirleme listesi olmamJA larJ iAleriyle birlikte sĂśyler insanbir anlamda kJsmi atamalarla larJ aydJnlatJrJm. Geçenlerde adaylar belirlenmiAtir. eski BakJrkĂśylĂźler’den biri bana Meclis BaAkan Vekilli=i’ne kimin BakUrkĂśy BakUryurt Olma seçildi=ini ve ne iA yaptJ=JnJ Yolunda mU? sordu. Bende kendisine aynen Neden bĂśyle bir soru baAlJ=J AĂśyle sĂśyledim. Mahir Çelik attJ=JmJn anlaAJlmasJ için isminde bir arkadaA Birinci konuyu açmakta yarar var. BaAkan Vekilli=i’ne seçildi Belediye BaAkanJ Op. Dr. BĂźlent bildi=im kadarJyla Au sJralar Kerimo=lu’ndan baAlayalJm yaptJ=J bir iA yok gibi. GĂźnĂźn siyasetin içinde olan herkesin hangi saatinde meclis binasJna bildi=i gibi Kerimo=lu, gitsem kendisini orada gĂśrĂźyoEsenyurt’ta siyaset yapmJA, rum. Bana soruyu soran oradan aday olmuA, doktorluk BakJrkĂśylĂź dostum gibi bende mesle=ini ircaa etmiA. Meclis merak ettim. Birinci BaAkan Vekilli=i’ne seçilen Mahir Çelik her ne kadar Sahi!! Mahir Çelik Meclis BaAkan BakJrkĂśy’de oturuyorum dese de Vekilli=i’nden baAka ne iA yapar? Esenyurt kĂśkenlidir. Bunlara bir

FLORYA TEVFPK ERCAN LPSESP

BAHAR ENL88

Florya Tevfik Ercan Lisesi okul yÜnetimi çok kapsamlJ bir Bahar enli=i programJ dßzenleyerek e=itim-Ü=retim sezonunun sonunda Ü=renci ve velileri ile tßm senenin yorgunlu=unu attJlar.

YILMAZ BACACI

3 gĂźn boyunca sĂźren Bahar enli=i programJ kapsamJnda foto=raf sergisi, Ăś=rencilerin hazJrladJ=J projelerin sunuldu=u proje Aenli=i, Paleontolojik Fosiller sergisi, Fen Power gĂśsterisi, spor faaliyetleri ve mĂźzikal dinletiler gerçekleAtirildi. Bahar enli=i kapsamJnda Do=a Bilimleri Derne=i BaAkanJ Altu= Revnak, “CanlJlardaki Teknolojiâ€? ve Prof. Dr. Orhan Kural’da â€œĂ‡evre ve 8nsanâ€? konulu konferanslarla Ăś=rencileri bilgilendirdiler. Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi’nde gerçekleAtirilen ve 3 gĂźn sĂźren Bahar enli=i’nin açJlJAJnJ ise BakJrkĂśy KayamakamJ Adem Ă–ztĂźrk, BakJrkĂśy 8lçe Milli E=itim MĂźdĂźrĂź Emrullah AydJn, BakJrkĂśy Halk E=itim Merkezi MĂźdĂźrĂź Yener YJldJrJm ve Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi MĂźdĂźrĂź Adem DĂźzgĂźn birlikte yaptJlar. Bahar enli=i’nin açJlJAJnJ yaptJktan sonra Ăś=rencilerle yakJndan ilgilenen BakJrkĂśy KaymakamJ Adem Ă–ztĂźrk ve BakJrkĂśy 8lçe Milli E=itim MĂźdĂźrĂź Emrullah AydJn daha sonra ise beraberlerindeki heyetle birlikte Ăś=rencilerin hazJrladJ=J projelerin stantlarJnJ gezerek projeler hakkJnda Ăś=rencilerden bilgiler aldJlar. Birbirinden farklJ ve ĂśzgĂźn projelerin hazJrlandJ=JnJ ve Ăś=rencilerin bu konudaki Ăśzverileri çalJAmalarJnJ takdir ve tebrik eden BakJrkĂśy KaymakamJ Adem Ă–ztĂźrk, Ăś=rencilerin hazJrladJ=J ve do=a ile insan odaklJ projeleri çok be=endi=ini belirterek, “Bu projelerin hazJrlanmasJnda eme=i geçen tĂźm Ăś=rencilerimizi ve onlara destek olan Ăś=retmenlerimizi tebrik ederim. GĂśrdĂź=Ăźm projeler çok gĂźzel.

Ă–=rencilerimizin ça=daA e=itim ve bilimin JAJ=Jnda ilerlediklerini gĂśrmek bizleri çok memnun ve mutlu ediyorâ€? dedi. BakJrkĂśy 8lçe Milli E=itim MĂźdĂźrĂź Emrullah AydJn’da gezdikleri stantlarda gĂśrdĂźkleri projelerin kayda de=er ve çok Ăśnemli çalJAmalara JAJk tutabilecek baAlangJçlar oldu=unu ifade ederek, eme=i geçen tĂźm Ăś=rencileri ve Ăś=retmenleri çalJAmalarJndan dolayJ kutladJ. 3 gĂźn sĂźren Bahar enli=i kapsamJnda Ăś=renciler, veliler ve Ăś=retmenlerle birlikte tĂźm sezonun yorgunlu=unu attJklarJnJ ifade eden Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi MĂźdĂźrĂź Adem DĂźzgĂźn ise, Bahar enli=i’ne katJlarak Ăś=rencileri ve kendilerini mutlu eden BakJrkĂśy KaymakamJ Adem Ă–ztĂźrk, 8lçe Milli E=itim MĂźdĂźrĂź Emrullah AydJn ve tĂźm protokol Ăźyelerine teAekkĂźr etti. DĂźzgĂźn, Bahar enli=i boyunca mĂźzik çalmadJklarJnJ bu yJl Soma’da gerçekleAen faciadan dolayJ daha sade bir Bahar enli=i tertiplediklerini de belirterek, “Hepimizi derinden yaralayan çok ĂźzĂźcĂź bir olay yaAadJk. Soma’daki maden faciasJndan dolayJ Bahar enli=i’mizde bu yJl e=lence yapmadJk. AyrJca Ăś=rencilerimiz kendi aralarJnda bir yardJm sandJ=J oluAturarak Soma’daki ailelere yardJmda bulunmak için harekete geçtiler. TĂźm Ăś=rencilerimin bu Ăśrnek davranJAJylada bir kez daha gurur duydum.â€? dedi. Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi Bahar enli=i kapsamJnda ayrJca okulun spor salonunda voleybol, basketbol, masa tenisi ve satranç turnuvalarJ dĂźzenlendi. Turnuvada dereceye giren Ăś=rencilere kupalarJ ve madalyalarJ verildi.


15

Uzun yJllar siyasetin her kademesinde gĂśrev almJA Yakup AKYĂœZ

BAKIRKĂ–Y'ĂœN SON GKG AYINI DEERLENDGRDG SayJn AkyĂźz, BakJrkĂśy’deki siyasi kimli=iniz biliniyor. Seçimlerden bu yana 2 ay geçti. BakJrkĂśy’deki seçim sonrasJnJ nasJl gĂśrĂźyorsunuz ve iki aylJk dĂśnemi nasJl de=erlendirirsiniz? Seçimlerin adaylJk tespitinden baAlayarak devam edersek daha sa=lJklJ bir sonuca varJrJz. Ben aday belirlemede partili Ăźyelerle Ăśn seçimi sĂźrekli gĂźndemde tutan ve Ăśn seçimle adaylarJn tespit edilmesini isteyen biriyim. Ă–zellikle belediye baAkanlarJnJn atamayla de=il, seçimle gelmelerini savundum. Aday seçimlerinde Ăśn seçim esas alJnmasJna ra=men merkez yoklamasJyla tespit edilece=i hĂźkmĂź parti tĂźzĂź=ĂźmĂźzde var. EsasJnda bu hĂźkmĂź tĂźzĂź=e koymak bence son derece yanlJAtJ. Bu hĂźkĂźm konuldu=u dĂśnemlerde de yapJlan toplantJlarda, çalJAmalarda benim savundu=um tez yine Ăśn seçimdi. Yani "halk kendisine hizmet edecek kiAiyi kendisi seçmelidir" Aeklinde savunmam oldu. Bu seçimde de ben aynJ Aeyi savundum ancak, Genel Merkez Ăśzellikle belediye baAkan adaylarJnJ Ăśnseçim ile de=il, merkez yoklamasJ ile belirledi ve BĂźlent Kerimo=lu aday olarak BakJrkĂśy’e atandJ. Ben Kerimo=lu’nun aday olarak belirlendikten ve çalJAmalara baAladJktan sonra BakJrkĂśy’de Ăśzlem duyulan bir baAkan olabilece=ini gĂśrdĂźm. Kerimo=lu’nu, istedi=imiz, Ăśzlemini çekti=imiz, kapJlarJ halka açJk, halkJn arasJnda dolaAan, Anadolu terbiyesiyle yetiAmiA, zenginli=i de fakirli=i de yaAamJA terbiyeli bir siyasetçi olarak gĂśrdĂźm. Bu BakJrkĂśy için bir Aans olabilir. Tabi ki bunlar benim kiAisel de=erlendirmemdir. Genç bir insan, gĂźnde 15 saat çalJAabilecek bir insan. Çok ciddi bir meslek sahibi. BakJrkĂśy’e çok gĂźzel hizmetler yapabilir. Bizim yapmamJz gereken bĂśyle bir baAkana fJrsat vermemiz. YardJmcJ olmamJz. Kerimo=lu, CHP’de belli gĂśrevlerde bulunmuA ve defosu olmayan birisi. imdiye kadar bu anlamda hiçbir Aey duymadJm. Kerimo=lu’nun baAarJsJz

olmasJnJ isteyen birilerinin oldu=unu da ne yazJk ki gÜrßyorum. Bu insanlar her dÜnemde vardJ, bu dÜnemde de var. BÜylelerine fJrsat vermeyece=iz. Kerimo=lu BakJrkÜy’e atamayla da gelse yapaca=J çalJAmalarla bu tarz eleAtirileri bertaraf edecektir. Genellikle BakJrkÜylß olmadJ=J için eleAtiriliyor. BakJrkÜylß olmak ya da olmamak Ünemli. BakJrkÜy’ßn içinden gelen biri Ünemli. Hep savunuruz bunlarJ ama BakJrkÜy’lß olup da burada siyaset yapan, burada do=up bßyßyen kaç tane siyasetçi var. Bende dahil olmak ßzere hepimiz dJAarJdan geldik. Ben 55 yJldJr BakJrkÜy’deyim. Öteki 45, Üteki 35 yJldJr. Yani bunu bu Aekilde de=erlendirerek baAlangJçta baAarJsJzlJ=J teAvik etmenin hiçbir anlamJ yok. BaAkanJn nereli oldu=una de=il nasJl hizmet verdi=ine bakmak lazJm. Ben

hizmet konusunda sayJn baAkana gßveniyorum. SayJn Kerimo=lu, insanlarJ seven biri. Terbiyeli ve ahlaklJ biri. 8yi bir aile reisi. 8yi bir doktor. BakJrkÜy’de yapaca=J belediye baAkanlJ=Jyla

dßrßst, ahlaklJ, temiz bir belediye baAkanJnJ siyaset kazanmJA olacak. Bizim gÜrevimiz, Kerimo=lu’nun BakJrkÜy halkJnJn ihtiyaçlarJ do=rultusunda yapaca=J hizmetlere yardJmcJ olmamJz. Gençlere, kadJnlara, yaAlJlara Ünem vermesi, kßltßr ve sanatla yakJndan ilgilenmesi, engellilerle çok yakJndan ilgilenmesi gerekir. Bundan Ünce halk yararJna yapJlan hizmetleri kesinlikle devam ettirmesi gerekir. Dßn bir hizmet verilmiAse bugßnkß baAkan iki vermeli, en azJndan bir’i korumalJ. Çßnkß dßn bir Aey veriliyor da bugßn gelen vermiyorsa bunun bir anda bßyßk bir tepkisi olacaktJr. Ve bu tepkinin de insanJn çalJAma ve yaAam gßcßnß zorlaAtJraca=JnJ bilmemiz, gÜrmemiz gerekir. Tabi ki, iki ay çok kJsa bir sßredir ve kesin bir Aey sÜylemek do=ru de=ildir ama ben Kerimo=lu ile bugßne kadar olan iliAkilerimizden, izlenimlerimden baAarJlJ olaca=JnJ hissettim. Kerimo=lu bundan Ünce oldu=u gibi spora, sa=lJ=a Ünem verecek. Bu arada Ünceden yapJlan hizmetleri gÜz ardJ edemeyiz. Ama ben oralardan geçen biri olarak açJk ve net olarak sÜylßyorum; yapJlan hizmetler ve onlar için Üdenen bedellere bakJldJ=Jnda çok daha fazla hizmet yapJlabilirdi. Ben sayJn baAkandan bunu bekliyorum. KJlJ kJrk yararak, her kuruAu en ince teferrautJna kadar hesaplayarak harcamalJ ve bu harcamalarJ hizmete dÜnßAtßrmeli. BunlarJ yaptJ=J zaman atamayla da gelse bir dahaki seçimde yapJlacak olan Ün seçimde en fazla oyu alan olacaktJr. Kerimo=lu seçimlerde yßzde 69 oy aldJ. Ben e=er 10 gßn daha sßre olsaydJ yßzde 75’lere yakJn oy oranJna eriAece=ini dßAßnßyorum. Yolu açJk olsun. Gßzel bir ilçeye, sorunlarJ olan bir ilçeye belediye baAkanJ oldu. Kerimo=lu, aldJ=J yßzde 69 oyun yßkßnßn altJnda oldu=unu dßAßnerek çalJAmalJ. u anda oldu=u gibi kapJlarJnJ halka açan, halka sJcak davranan, kucaklayan bir belediye baAkanJ olarak, de=iAmeden devam etmesini istiyor ve baAarJlar diliyorum.

Gelen 4ikayetleri ZabAta, Pmar Mßdßrlß1ß’ne, Pmar Mßdßrlß1ß ZabAta’ya havale etti ve bßfe bßyßdß

ESKG TAS ESKG HAMAM(!) AtakĂśy 9-10 KYsYm B 5 Blok yanYnda bulunan bĂźfe bĂźyĂźtĂźlmeye baKlayYnca Ăśnce semt sakinleri daha sonra mahalle muhtarY BakYrkĂśy Belediye ZabYtasY’na arayarak durumu bildirdiler. ZabYta “Benem gĂśrevim deCilâ€? deyince mahalle muhtarY BakYrkĂśy Belediyesi .mar ve hehircilik MĂźdĂźrß’nĂź aradY. .mar MĂźdĂźrĂź “Bu iK benim deCil ZabYtanYn.â€? cevabYnY verdi. Bu arada bĂźfenin bĂźyĂźtme iKi son sĂźrat devam ediyordu. hu anda bĂźfe fotoCraflarda da gĂśrĂźleceCi gibi iki kat kadar bĂźyĂźtĂźlmĂźK durumda. YukarYdaki ifadeler olayY Kikayet edenlerin sĂśylemleri. Mahalle MuhtarY da gĂśrĂźKmeleri aynen teyit ediyor. Bir semt sakini “Bu iKler hep bĂśyle oluyor. hikayet ediyorsunuz yetkililer topu birbirlerine atYyor. Bu arada atY alan ĂœskĂźdar’Y geçiyor. .çimizden birisi olmamasYna raCmen seçilen belediye baKkanYmYzY seçim dĂśnemi

tanYdYk. .yi Keyler yapacaCYna inandYk. Aradan iki ay geçti demek ki belediyede hiçbir Key deCiKmemiK. Bu arada bßfenin her tarafY ilan dolu. Bunun için bßyßk paralar alYyorlar. Ama merak ediyoruz Belediye’ye reklam vergisi Üdßyorlar mY?� diyor.

BGLMEYENLERE HATIRLATMA AtakÜy 9-10 KYsYm’da bulunan 150 daireli A Bloklar ile 54 daireli B bloklar ki bu kYsYmda 6150 konut vardYr, 1989 ACustos ayYnda iskana açYldY. Daire sahipleri taKYnmaya baKladYlar. Atrium AVM’nin temeli bile atYlmamYKtY. Metronun bulunduCu yerdeki hirinevler kÜprßsß de yoktu. Bu kYsma en yakYn çarKY 4. ve 5. KYsYm çarKYlarYydY. DÜnemin Emlak BankasY yÜnetimi taKYnanlarYn en azYndan gazete, su, meKrubat ve pakette satYlabilecçek gYda

ihtiyaçlarYnY gidermeleri için 19 adet Kioks konmasYna karar verdi. Bu kiokslarYn bir kYsmY apartmanlarYn arazisi içinde, bir kYsmY da kamuya ait araziye yerleKtirdildi. ApartmanlarYn arazisinde bulunan kiokslarYn kirasYnY apartman yĂśnetimleri alYyor. Zaman içinde Belediye yetkililerinin gĂśrmezden gelmesi ile bu kiokslar, markete dĂśnĂźKtĂź. BazYlarY hatYrlY kiKilerin araya girmesi ile cadde kenarlarYna taKYndY. BĂźyĂźdĂźkçe bĂźyĂźdĂźler, yaya yollarYnY iKgal ettiler. Belediyenin yapmasY gereken Ăśncelikle yer deCiKtiren kiokslarYn peysaj planlarYnda gĂśrĂźlen yerlere kaldYrYlmasYnY, planlardaki bĂźyĂźklĂźCe dĂśnĂźKtĂźrĂźlmesini saClamaktYr. Bu yapYlmadYCY sĂźrece AtakĂśylĂźler’in “Eski tas eski hamamâ€? sĂśzlerini daha yĂźksek sesle sĂśyleyeceCinden kimsenin kuKkusu olmamalYdYr...


16

Ye4ilkÜy P4 Okulu’nda okuyan 43 engelli 1 gßnlßk temsili askerliklerini yaptA.

â€œĂ–ZEL TERTPPâ€?LER ASKERLPPNP YAPTI Jandarma Genel KomutanlYCY'nYn 175'inci kuruluK yYl dĂśnĂźmĂź kutlamalarY kapsamYnda aralarYnda YeKilkĂśy .K Okulu’nda okuyan 43 ĂśCrencinin de bulunduCu 204 engelli vatandaK 1 gĂźnlĂźk "temsili" askerlik yaptY.

zamankinden daha gßçlß ve gururluyuz. Kahraman ordumuzun bir mensubu olma onurunu bizlere verdiCiniz için KßkranlarYmYzY sunarYz." diye konuKtu. KonuKmalarYn ardYndan, engelli vatandaKlar ant içti ve aileleriyle bir-

AlemdaC Jandarma Komando Tabur KomutanlYCY'na sabah saatlerinde gelen engelli vatandaKlar, kayYt iKlemlerinin ardYndan askeri ßniformalarYnY giydi. ArdYndan 2 saatlik temel askerlik eCitimini alan engelli Mehmetçikler, ÜCle yemeCi yedikten sonra da yemin tÜreninin yapYlacaCY alana geçti. TÜren Üncesinde, .stanbul BßyßkKehir Belediyesi Engelliler Mehteran takYmY konser verdi. SaygY duruKu ve .stiklal MarKY'nYn okunmasYnYn ardYndan, .stanbul .l Jandarma KomutanY Kurmay Albay Mehmet Artar bir konuKma yaptY. Artar, engelli vatandaKlarY kYKlalarYnda gÜrmenin mutluluCunu yaKadYklarYnY sÜyledi. AskerliCin, necip Tßrk milleti için bir onur vesilesi olduCunu vurgulayan Artar, "Kutsal askerlik gÜrevini yerine getiren her birey, bunun haklY gururunu Ümßr boyu yaKamaktadYr. Engelli vatandaKlarYn da bu hak ve Üdevi yerine getirmeleri için bu gßnß tertiplemiK durumdayYz. Temsili askerlik hizmetini yerine getirmek için gelen ve asker elbiselerini giymiK askerlerimiz, karKYnYzda gurur ve onurla durmaktadYr. Sevgili mehmetçikler, bu ßniforma ve kutsal askerlik andYyla tam bir asker olacaksYnYz. hanlY Tßrk ordusunun birer neferi olarak sizleri aramYzda gÜrmekten mutluluk yaKYyoruz." dedi. Yemin eden erler adYna konuKan Abdullah KÜksal da bugßn bir hayallerini gerçekleKtirdiklerini kaydederek, "Bugßn bizlerin Ümrßnde ayrY bir sayfa açYldY. Kahraman Tßrk SilahlY Kuvvetleri'nin bir ferdi olarak orduya katYldYk. Bir gßn sßreyle askerlik yaptYk, bu ortamdaki o gßzel havayY teneffßs ettik, bayraCYmYzYn gÜlgesinde ant içtik. Bizler bugßn her

likte objektiflere poz verdi. KYKlaya en erken gelen 10 engelliye de terhis belgesi ve takdirnameleri, .stanbul Valisi Hßseyin Avni Mutlu tarafYndan verildi. Engelli vatandaKlarYn 1 gßnlßk kYKla macerasY, tÜren geçiKinin ardYndan sona erdi.

Ferhan KILIÇ Sevgili dostlar, gezi olaylarJnJn yJldÜnßmßnde içimden Ata'ya mektup yazmak geldi...

ATATĂœRK'E MEKTUP... Sevgili Atam; Sen do=ru bildi=in Aeyleri açJkça sĂśylemekten çekinmeyen, yakJn tarihin en merkezi Aahsiyetlerinden biriydin. Gençlere: "Yolunda yĂźrĂźyen bir yolcunun yanlJz ufku gĂśrmesi kafi de=ildir. Muhakkak ufkun Ăśtesini de gĂśrmesi ve bilmesi lazJmdJr" demiAtin. Sana atfedilecek her tĂźrlĂź olumsuzluk, sadece senin hatJranJ zedelemekle kalmaz, toplumu da rencide eder. imdilerde bazJ insanlara "Kemalist" diyorlar. Kemalizm kelimesini terĂśrizm gibi algJlayan kafalar var. OnlarJn dilinde Kemalist sĂśzĂź; cuntacJ, faAist, eli sopalJ, halka tepeden bakan, bĂźtĂźn etnik gruplara ve inançlara dĂźAman, elitist, zĂźppe bir tipi anlatJyor. Bu kafalar bizleri Do=u'ya sĂźrĂźklemeye çalJAJyor. OsmanlJyJ bilim karAJtlarJ ve kara cehalet bitirmiAti. Ăœlkemizde hala yĂźzlerce yJllJk cehaletin karanlJk kuyusunda yaAamak isteyenlerin bulunmasJ acJdJr, ĂźzĂźcĂźdĂźr. Senin bĂźyĂźk devrimlerini "din karAJtJ" gibi gĂśstermek isteyenlere, bizler yine senin sĂśyledi=in o anlamlJ sĂśzlerle ve ilkelerinin savunucusu olarak karAJ duruyoruz. Senden bayra=J devralanlar, senin açJk ara farkla Ăśnde gitti=in koAuyu yavaAlatJp, TĂźrkiye'nin demokrat Ăźlkeler ligine girmesine engel oldular. Kendi iç çekiAmelerimiz yĂźzĂźnden arkada kaldJk. Sevgili Atam, sen 1926 suikast giriAiminin ardJndan TĂźrk Milletine Au sĂśzleri sarf etmiAtin: "Benim naçiz vĂźcudum elbet bir gĂźn toprak olacaktJr. Fakat TĂźrkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktJr." Sen memleketin bĂźtĂźn sJnJr boylarJndan getirilen topra=Jn altJnda yatarken unutma ki, biz senin bize emanet etti=in, senin ve yĂźce TĂźrk Milleti’nin en de=erli varlJ=JmJz olan Cumhuriyet'imize leke sĂźrdĂźrmeyece=iz. Senin ilke ve inkJlaplarJn do=rultusunda O'nu her tĂźrlĂź iç ve dJA tehdide karAJ kanJmJzJn son damlasJna kadar tek yĂźrek olup koruyaca=Jz. Rahat uyu yerinde, emanetin emin ellerde... Sevgilerimle...

BAKIRKĂ–Y’DE DENETPMLER ARALIKSIZ DEVAM EDPYOR BakYrkĂśy Gençlik Hizmetleri ve Spor .lçe MĂźdĂźrlĂźCĂź, ilçede bulunan Ăśzel spor salonlarYnY oluKturduCu denetim ekibi ile aralYksYz denetliyor. Spor yapmak isteyen BakYrkĂśylĂźler’e saClYklY ortamlarda spor yaptYrmak istediklerini belirten BakYrkĂśy Gençlik Hizmetleri ve Spor .lçe MĂźdĂźrĂź Metin Albayrak, denetimlerin aralYksYz devam ettiCini belirterek, â€œĂ–ncelikli olarak bĂźtĂźn spor salonlarYnY ruhsatlandYrmak için çalYKYyoruz. Daha sonra fiziki ortamlarYn, çalYKanlarYn ve personelin çalYKma koKullarYnY sĂźrekli istenilen Kekilde tutulmasY için çalYKmalarYmYz devam ede-

cek� dedi. Bu arada polis, zabYta, uzman ve memurlardan oluKan denetim ekibi 38 Üzel spor salonunu denetleyerek tutanaklar tuttu. Tutulan tutanaklar gerekli iKlemlerin yapYlmasY için Gençlik Spor .l MßdßrlßCß’ne gÜnderildi.

8 HAZPRAN TARPHPNP UNUTMAYIN

BAKIRKĂ–YLĂœLER BULU"UYOR BakArkĂśy Belediyesi Botanik ParkA’nda 8 Haziran 2014’te BakArkĂśylĂźler Bulu4masA dĂźzenleniyor. 11:00 ‘da ba4layAp gĂźn boyu sĂźrecek etkinli1i tĂźm BakArkĂśylĂźler davetlidir.


17

Gazetemizi arayanlar “Bu Ăźlkede ,ehircilik uzmanlarB ne i, yapar?â€? diye soruyor

YA"AMI ÇEKPLMEZ HALE GETPRECEK PROJELER BakJrkĂśy’de Sahil ve O-2 ( E-5) yoluna cepheli yapJlaAma tĂźm hJzJyla sĂźrĂźyor. ehircilik kurallarJna uymayan sadece BakJrkĂśylĂźler’in de=il tĂźm 8stanbullular’Jn yaAamJnJ çekilmez hale getirecek projelerin tamamJna ruhsat verildi. Bu arada AtakĂśy 7-8 KJsJm’a da KĂźlliye yapJlJyor. GeliAmeleri TMMOB 8stanbul ube Sekreteri Ali HacJalio=lu’na sorduk. 8Ate aldJ=JmJz cevaplar. SayUn Ali HacUalio>lu, hiçbir Jehircilik kurallarUna uymayan inJaatlar BakUrkĂśy’de sĂźratle yapUlmaya devam ediyor. Sahildeki olaylar belli. Do>a 2nJaat’Un ve Ali A>ao>lu’nun yapaca>U inJaatlar belli. Florya’da O-2 yoluna cepheli nerede ise iskana hazUr hale gelmiJ binalar ortada. &imdi bir de AtakĂśy’ßn kuzeyinde Airport AlUJveriJ Merkezi ile KĂźltĂźr Ăœniversitesi’nin yanUnda 3 inJaat firmasUnUn devasa binalarU yĂźkselecek. 2sterseniz Ăśnce sahile gelelim. Biliyorsunuz, sahildeki 159160-161 ve 164 parseldeki inJaatlar durduruldu. BunlarUn içinde sadece 160 parsel AtakĂśy Sahili’nde. 6 adet Baruthane harabelerinin bulundu>u 59 dĂśnĂźm arazi. Bilindi>i gibi bu arazi Çelebican A.&.’ye verilmiJti. &u anda zaten bu alanda inJai faaliyet baJlamUJ de>il. Di>er parseller Yenimahalle ve Zeytinburnu tarafUnda Turizm alanU ilan edilen yerlerde. 2nJaatlar 5. 2dare Mahkemesi tarafUndan yeniden duduruldu. Sizce Jimdi ne olacak? Bu binalarJn yapJlmasJna olanak tanJyan planlarJn yĂźrĂźtmesi durduruldu. Yani ruhsata esas olan, o ruhsatJn alJnmasJ için gerekli olan planlar yĂźrĂźrlĂźkten kaldJrJlmJA oldu. Mahkeme nihai kararlarJnJ da ileriki sĂźreçte verecek. Bu durumda planlar iptal oldu=u için ruhsatlar Au an kadĂźk hale gelmiA demektir. Nihai olarak mahkeme kararJnJ verinceye kadar belediyenin inAaatlarJ durdurmasJ lazJm. E=er mahkeme planlarJ bĂźtĂźnĂźyle iptal ederse bu binalarJn yJkJmJ gĂźndeme gelir. Geriye dĂśnĂźk olarak yJkJlmasJ gerekir. Ali Bey yUkUldUktan sonra eskiye dĂśnĂźJ olmayacak. Biliyorsunuz orada korunmasU gereken anUt a>açlar da vardU. YeJil bir alandU. Bu durum ortadan kalkmUJ olacak. imdi burada sJkJntJ Au. Malesef bu tĂźr zararlar karAJsJnda yine bu imar suçlarJyla ilgili yasal mevzuatJmJzda; Ceza Kanunumuzda net tanJmlamalar olmadJ=J için bunu yapanlarJn geriye dĂśnĂźk bunun bedelini Ăśdeme gibi bir durumu sĂśz konusu olamJyor. BĂśyle bir gerçek var. ÇßnkĂź orada bol miktarda anJt a=açlar vardJ. BunlarJn raporlarJ var. Hepsinin yok edildi=ini biliyoruz. A=açlarJ geri getirmek artJk imkansJz gibi gĂśrĂźnĂźyor. Bu planlamalarJn bĂźtĂźnĂźyle esasen ranta dĂśnĂźk planlama anlayJAJndan çJktJ=JnJ rahatlJkla sĂśyleyebiliriz. Ali Bey bunlar yetmiyormuJ gibi hiçbir Jehircilik kurallarUna uymayan gĂśkdelenler yĂźkseliyor. Yollar aynU yollar, alt yapU aynU alt yapU ama Jimdi bir de AtakĂśy’ßn kuzeyinde Airport AlUJveriJ Merkezi ile KĂźltĂźr Ăœniversitesi’nin yanUnda 3 ayrU inJaat firmasU 18’er katlU binalar yapUyor. Bu konuda neler sĂśyleyeceksiniz? Plana bĂźtĂźnsel açJdan bakmak lazJm. BĂśyle baktJ=JmJzda gerek AtakĂśy Sahili’ndeki yapJlaAma, gerek SĂźmerbank’Jn sattJ=J arazide Do=a 8nAaat’Jn baAladJ=J inAaat, hemen onun yanJnda A=ao=lu’nun baAladJ=J ama Au an durdurulmuA olan inAaat ve Aimdi sizin bahsetti=iniz yĂźksek yo=unluklu, ayrJcalJklJ imar planlarJ BakJrkĂśy’ßn mevcut plan bĂźtĂźnlĂź=ĂźnĂźn çok dJAJnda, bu yo=unluk kontrolĂźnĂźn tamamen dJAJnda artJ nĂźfus yo=unlu=u çekecek, alt yapJ dengesini bozacak kararlarJn oldu=unu gĂśrĂźyoruz. Bu açJdan do=ru bulmak mĂźmkĂźn de=il. ÇßnkĂź mevcut dokusu oluAmuA yerlerdeki planlama sĂźreçlerinde oranJn sosyoekonomik tahlilleri yapJlJr, beklentileri yapJlJr. Bu çerçevede e=er plan tadilatJ gerekiyorsa katJlJm-

cJlJk anlamJndaki sßreçleri tamamlayarak bunlarJ yaparsJnJz. Burada bu planlamalarJn bßtßnßyle esasen ranta dÜnßk planlama anlayJAJndan çJktJ=JnJ rahatlJkla sÜyleyebiliriz. Bu açJdan kabul edilebilir planlama sßreçleri de=ildir. Tamamen kentsel rantJn belli projelerde odaklanarak toparlanmasJ ve o anlamda kontrol altJna alJnmasJ olarak de=erlendirebiliriz. Kabul edilebilir projeler

de=ildir. AtakÜy Sahili, AtakÜy PlanJ’nJn bir parçasJ. Yani orada zamanJnda 50’li, 60’lJ yJllarda modern Aehircilik olarak bir cumhuriyet Aehircili=i olarak AtakÜy planlanJrken, bir nßfus ÜngÜrßsß yapJlmJA, bir yo=unluk tanJmJ yapJlmJA, buna gÜre fonksiyonlara ayrJlmJA, sahilde bu anlamda çok dßAßk yo=unluklu misafirhane Aeklinde motellerin oldu=u bir alan olarak zamanJnda planlanmJAtJ ve yJllarca bÜyle kullanJldJ. imdi kentte oluAan bu arz-talep dengesine de ba=lJ olan rantJ bir Aekilde de=erlendirmek ve belli projeler kanalJyla bunu paraya çevirmek için oluAturulan projeleri bizim kabul etmemiz mßmkßn de=il. AtakÜylßler, BakJrkÜylßler, 8stanbullular da bunu kabul etmediler. YJllardJr bunun mßcadelesini verdiler. Netice olarak hukuk davalarJ açJldJ ve o davalardan bir tanesi de Au an sonuçlandJ. Önemli bir hukuki kazanJm elde edildi. HalkJn sesine bugßne kadar kulak asmayanlar hukukun karAJsJnda mecbur kalacaklar. Hukukun kurallarJnJ uygulayacaklardJr. Belediye terk yapUlmadan nasUl imar veriyor? Bu tßr yapUlaJmalarda dikkatimizi çeken bir husus var. Bu konuda da gÜrßJlerinizi almak istiyoruz. 2mar kanunlarU belli, yÜnetmelikleri belli. Buna gÜre bir parsel ßzerinde yapUlaJma yapUlaca>U zaman bunun kamuya terk alanlar olmasU lazUm. YeJil alanlar olmasU lazUm. Zannediyorum yßzde 40. Bunlarda bunu da gÜremiyoruz. Bu konuda neler sÜylersiniz? Bu projeleri de=erlendirirken hangi noktalarda temel hatalarJn yapJldJ=JnJ sJralayarak sÜylememiz gerekirse, Üncelikle buralarJ kamu kurumlarJna ait alanlar. Yani kamusal alanlar. Özel mßlkiyet de=il. Özel mßlkiyette bir plan tadilatJ baskJsJ olabilir. Çßnkß bir ma=duriyet sÜz konusu olabilir. O durumda ya kamulaAtJrJrsJnJz ya oranJn dokusuna uygun bir imar izni vermek durumunda kalJrsJnJz. Ama burasJ zaten kamuya ait bir mßlkiyet. Bu açJdan buralarJn ÜzelleAtirilme yoluyla ve yßksek imarlar verilerek imara açJlmasJ kabullenilemez. Bu çok Ünemli. 8kincisi kßçßcßk bir tarlayJ imar açarken yßzde 40’a kadar bila bedel terkler yapmak durumundasJnJz. Çßnkß siz oraya bir nßfus getirdi=inizde ihtiyaç duyulacak baAka alanlar da gßndeme geliyor. 8badet alanJndan tutun, e=itimden, sosyal donatJ alanlarJndan, yeAil alanlardan yollara varJncaya kadar bir kent topraklarJnJn oluAmasJ lazJm. Bunun için bir terk yapmak zorundasJnJz. Burada 400-500 dÜnßmlßk yerleri planlJyorlar, 1 metrekare terk yapJlmJyor. Ve belediye terk yapJlmadan nasJl imar veriyor. AsJl kabul edilemeyen noktalardan biri bu olmalJ. Bu planJn bir parçasJ olarak bu terklerin yapJlJp, ruhsatlarJn en azJndan terklerin yapJlmasJndan sonra verilmesi lazJm. Burada ben terklerin de yapJlmadJ=JnJ

biliyorum. Bu bakJmdan da kabul edilemez. Bir çok Aey sÜylemek bu açJdan mßmkßn. Ali Bey uygulamada JÜyle bir Jey de gÜrßyoruz. Usulen terk ediyorlar, fiilen terk etmiyorlar. Kendileri çeviriyor, kendileri kullanUyor? Malesef bu da son yJllarda, son dÜnemlerde kullanJlan bir yÜntem. Hukuki anlamda belediyeye terki yapJlJyor. Bir çok projede bunu gÜrßyoruz ama fiilen oradaki proje giriAimcilerinin kullanJmJnda oluyor. Bu durum bir çok yerde malesef var. Ali Bey Tßrkiye’de hukukun iJlemedi>ini biliyoruz. Tßketiciyi de yanUltmUJ oluyorlar. Terk edilmiJ alanU kendi alanUymUJ gibi gÜsteriyor. Oraya sportif aktiviteler koyuyor, yeJil alan koyuyor. Bunu zaten AtakÜy Sahili’nde de gÜrßyoruz. KUyU Kenar Kanunu’na gÜre 50 metre çektiklerini sÜylßyorlar. 50 metreyi Ülçtß>ßnßz zaman binanUn ana duvarUna kadar geliyorsunuz. Ama maketlerde baktU>UnUz zaman 10 metre yol ayUrmUJ sahilde, ondan sonra yeJil alan gÜsteriyor. Tßketici de balkonumda oturdu>um zaman yeJil alan gÜrece>im zannediyor ama halbuki yeJil alan olarak gÜsterilen yerler kamuya terk alanlar.

ATAKÖY’DEK8 CAM8 YER8 AtakÜy’de sizin de takip etti>iniz çok Ünemli bir konu daha var. Bir cami inJaatU sÜz konusu. Bu araziyi 2SK2, Hazine’den Biyolojik ArUtma Tesisi kurmak için almUJ. 2SK2’ye devir edildi>i arazi 118.283.51 metrekare zannediyorum. 24 bin konuta cevap verebilecek bir arUtma tesisi kuruldu ama çalUJmadU. Pompaj gÜrevi gÜrdß her yeri su bastU>U için. Bu açJkçasJ ideolojik bir dayatmanJn planlama sßrecine olan yansJmasJdJr. 2SK2 cami yapUlsUn diye 3331 metrekareyi bir de orada kadostral boJluk var. 770 metrekare. Toplamda 4081 metrekare araziye kßlliye yapUlacak. BßyßkJehir Belediyesi’nden ibadet alanU olarak geçti. BakUrkÜy Belediyesi’nden de cami alanU yapUlmak ßzere geçti. Ama gÜrßyoruz ki, belediyenin yerel seçime 1 gßn kala imzaladU>U ruhsatta orada bir kßlliye yapUlUyor. 1557.49 metrekare cami alanU, 2925.75 metrekare yurt alanU ve bir de 311.41 metrekare oturum alanlU lojman alanU var. &imdi meclisten geçen karar çok açUk. Cami diye geçiyor. Hatta biz onu da yayUnladUk. Cami olarak geçti>ine gÜre verilmiJ olan bu ruhsat kadßk de>il midir? Yani hukuki olarak bir dayana>U var mUdUr? Çßnkß kßlliye yapUlUyor orada. imdi buranJn plan notlarJna iyi bakmak lazJm. Ama mesele bence kßlliye veya cami meselesi de de=il. Son yJllarda biliyoruz ki, 8stanbul plan tadilatlarJnda en çok tadilat gÜren, fonksiyon de=iAikli=i yapJlan konulardan bir tanesi de camidir. Cami alanlarJna yÜnelik inanJlmaz derece de plan tadilatlarJ yapJldJ=JnJ biliyoruz. imdi AtakÜy’de bÜyle bir karar verilme sßrecini iyi irdelememiz gerekiyor. Bu açJkçasJ ideolojik bir dayatmanJn planlama sßrecine olan yansJmasJdJr. Burada ideolojik bir dayatma vardJr. Çßnkß siz dokusu tamamlanmJA bir bÜlgeye bir fonksiyon getiriyorsanJz Üncelikle planlamada katJlJmcJlJk konusu Ünemlidir ve esastJr. O bÜlge halkJnJn ne derece bÜyle bir fonksiyona ihtiyaç duyup duymadJ=JnJ analiz etmeniz lazJm. BunlarJn yÜntemleri var. Yani bir yere plan yapJlJrken kapsamlJ bir anket çalJAmasJyla bÜlgenin ekonomik durumu, sosyal, kßltßrel durumu, dokusu her Aeyi analiz edilir, buna gÜre bir ÜngÜrß yapJlJr. Çßnkß plan yapmak gelece=i kurgulamaktJr.

YAZININ DEVAMI 20. SAYFADA


20 Ă–ncelikle bu camiden yararlanacak olan AtakĂśy mahallelerinin gerçekten camiye ihtiyacJ var mJ? sorusunu sormak gerekir. AtakĂśy’de yeterli bĂźyĂźklĂźkte ve Ăślçekte iki caminin oldu=unu biliyoruz. KullanJm yo=unluklarJnJ da orada yaAayan birisi olarak çok iyi biliyoruz. BĂśyle bir camiye ihtiyaç olmadJ=J çok açJk ortada. Bunun bilinmesi lazJm. Bir tahlil yapJlsa ibadet fonksiyonu olarak belki cami de=il farklJ bir fonksiyon Ăśn plana çJkabilirdi. Ă–rne=in Cemevi talebi olabilirdi. O ayrJ bir Aey. Orada yaAayan insanlarJn beklentileri yĂśnĂźnde de=erlendirmeniz gerekiyor. OnlarJn de=erlendirmesine sunmanJz gerekiyor. Bu birincisi. Planlamada bir esas daha var. Gizlilik esasJ. Fakat bizim Ăśzellikle planlamadaki erkler, katJlJmcJlJk ve gizlilik esaslarJnJ bilimsel, olmasJ gerekenin dJAJnda çok daha farklJ de=erlendirerek uyguluyorlar. Gizlilikteki kasJt, siz bir yere plan yaparken bir de=er oluAturuyorsunuz. Planlama arsaya, tarlaya bir de=eri gĂśtĂźren dĂźzenlemedir. Ă–zellikle mĂźlkiyet sahipleri arasJndaki haklarJ maksimum dĂźzeyde korumak için, hiçbir baskJya maruz kalmamak için gizli tutarsJnJz. Gizlilik budur. Hakkaniyeti korumak içindir. PlanlarJn yapJlma aAamasJnJn gizlili=i denen kavram buradan gelir. ÇßnkĂź ĂśbĂźr tĂźrlĂź bir takJm etkiler devreye girer. Siz oradaki planlama sĂźrecinde kamusal alanlar tespit edeceksiniz, yollar geçecektir, arsadaki kadastral sJnJrlara Ăśzen gĂśsterirsiniz, hak kayJplarJnJ minunum edersiniz, herkesin o plandan eAit yararlanmasJnJ amaç edinirsiniz. Bunun için gizlilik esasJ vardJr. Fakat son yJllarda bu tĂźr tadilatlardaki gizlili=i halktan saklamak olarak gĂśrĂźyorlar. AtakĂśy’de yaAayan insanlar cami inAaatJ baAladJ=Jnda orada ne yapJlJyor oldu=unu Ăś=renmesi vahim bir durumdur. Ă–nceden bunun bilinmesi lazJm. Buraya bĂśyle bir ĂśngĂśrĂź sĂśz konusu, bunu siz talep ediyor musunuz, etmiyor musunuz denmesi lazJm. Olaya bĂśyle bakmak lazJm. Bu açJdan bakJldJ=J zaman buradaki camiye ihtiyaç duyuldu=unu ben hiç zannetmiyorum. Bende yJllardJr orada yaAayan birisiyim. ÇßnkĂź orada yeterli bĂźyĂźklĂźkte 2 tane cami var. Doluluk oranJ haftaya, aya yaydJ=JnJzda son derecede dĂźAĂźktĂźr. Çok yo=un oldu=u da sĂśylenemez. Cenazelerde cami avlusunda yo=unlu=u gĂśrĂźrĂźz, bir de Cuma namazlarJnda gĂśrĂźrĂźz. Onlarda ibadet mekanlarJ servisle hizmet veren mekanlar de=il. Yani taAJmalJ e=itim gibi, taAJmalJ ibadet sĂśz konusu de=il. Ama son yJllarda moda oldu. Kendini camide gĂśstermek isteyenler Cuma namazlarJnda kalabalJklaAJyor. BĂśyle bir fonksiyona burada gerçekten ihtiyaç yok. Ama Au var. YJllardJr mevcut siyasi iktidarJn politik ĂśngĂśrĂźsĂźne ba=lJ olarak yetiAtirmek istedi=i kuAa=J bu tĂźr alt yapJ oluAturarak, kĂźlliyelerde yetiAtirmeleri lazJm. Onun alt yapJsJnJ yapJyorlar. Onun için cĂźmlemin baAJnda sĂśyledi=im gibi bu ideolojik yaklaAJmJn planlamaya yansJmasJnJ gĂśrĂźyoruz. &imdi burada ince bir nokta daha var. BaJbakan “Paralel yapUnUn inlerine kadar inece>izâ€? diyor. Bunu yaptUranUn da paralel yapU oldu>u sĂśyleniyor. Ben onlarJn detayJnJ bilmiyorum. Beni hiç ilgilendirmiyor. Paraleli, paralel olmayanJ hepsi benim için bir. Yani referansJnJ dinsel temelden alan herkes benim için aynJdJr. ehircili=e Ăśyle bakamayJz. Kentlere Ăśyle bakamayJz. Bu Ăźlkede yaAayan insanlarJn farklJ dini ve inançlarJ olabilir. 8htiyaç ve beklentilere paralel bir planlama yapJlabilir. KatJlJmcJlJk da budur. Gerçekten AtakĂśy 7-8 KJsJm’Jn, 11. KJsJm’Jn, AtakĂśy KonaklarJ’nJn yo=un baskJ ve talebi mi var. Bunun bilinmesi lazJm. BĂśyle bir talebin olmadU>UnU biliyoruz. Burada çok iyi biliyoruz ki bir kĂźlliye oluAturulacak. Ve demin bahsetti=im anlamda bir nesil yetiAtirmek Ăźzere mekanlar elde ediliyor. Bu gĂśrĂźAlerin mekanlara yansJmasJdJr. Ali Bey dini konular oldu>unda ilk karJUlaJUlan soru Ju oluyor. “Cami’ye karJU mUsUnUz?â€? Tam bu noktada bir Aey sĂśyleyeyim. AsJl burada dini istismar eden kendileridir. ÇßnkĂź camiye karAJ mJsJnJz sloganJndan hareket ederek cami adJ altJn-

da yapmak istedikleri bambaAka bir Aeydir. AslJnda dini sĂśmĂźren onlardJr. Camiye, dine karAJ olan bizler de=iliz. Ama camiyi kullanarak, dinsel bir mekanJ kullanarak dayatma yapan, dini kullanan demektir. Bu kadar basit. AtakĂśy halkJnJn bir kJsmJ bu tartJAmayJ cami yeri kJsmJna çekti. Ben bunu do=ru bulmuyorum. ÇßnkĂź cami yeri tartJAmasJ; konunun asJl kJsmJnJ bir kenara bJrakJp, nerede olsun tartJAmasJ de=il. Bu caminin meAru olup, olmadJ=JdJr. Bu planlama do=ru mudur, de=il midir? Mesele budur. E=er gerçekten ihtiyaç varsa siz yerini tartJAJrsJnJz. Birinciyi çÜzmeden ikinciyi tartJAmak ilk yapJlanJn kararJnJ meArulaAtJrmak anlamJna gelir, ben bunu do=ru bulmuyorum. Bende sizin gĂśrĂźJlerinize JĂśyle katUlUyorum. AtakĂśy’de camiye ihtiyaç yok. TĂźrkiye’nin en bĂźyĂźk camilerinden birisi 5. KUsUm’da biliyorsunuz. 9. KsUm’da bir camimiz var. 4. KUsUm’a gelince orada da Zuhuratbaba’da 3 tane cami var. Bunu sĂśyledi>iniz zaman “camiye karJU mUsUnUz?â€? deniyor. SayUn HacUalio>lu 2SK2’ye arazi, Biyolojik ArUtma

Tesisi yapUlsUn diye tahsis ediliyor. Ama 2SK2 aradan yUllar geçiyor, arazinin bir bĂślĂźmĂź için fonksiyon de>iJtiriyor. Bu konuda neler sĂśyleyeceksiniz? Bu konuda kanunda yJllardJr bildi=imiz net bir Aey var. KamulaAtJrma amacJnJn dJAJnda kullanJlamaz. Çok net. Size hangi konuda, ne tahsisi yapJlmJAsa o konuda kullanmak durumundasJnJz. E=er tahsis amacJnJ, kullanJm amacJnJ de=iAtirirseniz ilk mĂźlkiyet sahibinin tasarrufuna geçmesi sĂśz konusudur. Ben bunu bĂśyle biliyorum. YJllardJr da bu bĂśyleydi. Son yJllarda bunu de=iAtirmek istiyorlar, de=iAtirdiler mi bilmiyorum ama bunu da de=iAtirebilirler. KamulaAtJrma fonksiyonunun dJAJnda kullanJmJna ĂśngĂśrĂźcek bir dĂźzenlemeyi Torba Yasa ile çJkarmak istiyorlardJ. HenĂźz çJkmadJ diye biliyorum. &unu yapmUJ olabilirler mi? 3. JahUsa, bir baJka JahUsa da gerekti>inde devredebilir gibi bir ibare. ÇßnkĂź Emlak BankasU da bunu çok yaptU>U için biliyorum. Acaba Ăśyle bir Jey var mU, onu da araJtUrmamUz gerekiyor. Son bir konumuz var. Yine AtakĂśy ve BakUrkĂśy ile ilgili. Biliyorsunuz sahillerde 6. AnUtlar Kurulu bu ifrazU yapmUyordu. 7.AnUtlar Kurulu’nu kurdular. Bir gecede ilk icraatU sahildeki arsayU ifraz ederek 4 parçaya bĂśldĂźler. Sonra onu da kaldJrdJlar. 7. Kurul yok Aimdi. Fonksiyonu bitti. Yenileme kurulu yaptJlar onu. SayUn HacUalio>lu, Yunus Emre KĂźltĂźr Merkezi olarak adU geçen Baruthane, 2spirtohane ve onun uzantUsU olarak sahilde de 6 tane tarihi eser var. Ve bu parça 59 dĂśnĂźmlĂźk bir parça. Biz, “Halkla kavga etmenin bir gere>i yok. Tamam sahillerin tamamU halka açUlacak diye bir kural da yok. Halka açUlan bĂślĂźmlerin dUJ dĂźnyada gĂśrdĂź>ĂźmĂźz gibi açUlmasU lazUm. Ama orada yapUlacak yapUlaJmanUn da çevreye uyum sa>lamasU gerekir, dedik. Ve JĂśyle bir Ăśneri getirdik, “Yunus Emre’ye, 2spirtohane’ye yaptU>UmUz gibi buralarda uzantUsU oldu>una gĂśre 6 adet tarihi eser niteli>indeki bina BakUrkĂśy Belediyesi’ne kĂźltĂźr hizmetlerinde kullanUlmak Ăźzere verilsin ve bu 59 dĂśnĂźmlĂźk yerde pUrUl pUrUl

halka açUlmUJ olurâ€?. Bu Ăśnerimizi o zamanki Kaymakam ve Belediye BaJkanU ile gĂśrĂźJtĂźk. Onlar da çok sUcak baktU ama eski Çevre ve &ehircilik BakanU Erdo>an Bayraktar, eski Kaymakam’Un bana ifadesini sĂśylĂźyorum. “Sadece sahil yolundaki binayU verebiliriz.â€? demiJ. Tabi bir sĂśz vardJr. Ă–lĂźmĂź gĂśsterip, sJtmaya razJ etmek gibi bir durum. Orman yanJyor, ne kadar a=acJ kurtarabiliriz diye u=raAJyoruz. Bu durumda o. Elbetteki bu binalarJn bahsetti=iniz deminki kĂźltĂźr fonksiyonlarJna ba=lJ belediye tarafJndan iAletilmesi son derece gĂźzel olurdu. Bu çok do=ru. Buna aykJrJ bir Aey sĂśyleyemeyiz. Bizim zaten sĂśylemimiz, yapJlacak her tĂźrlĂź dĂźzenlemenin toplumun geneline dĂśnĂźk olmasJdJr. Buna uyan her Aeye biz mimar olarak, meslek odasJ olarak zaten evet deriz. Bu çerçevedeki Ăśneri benimsenebilir bir Ăśneri. Ama AĂśyle de anlaAJlmamasJ lazJm. O da çok bĂźyĂźk sJkJntJ. Sanki di=er kesimleri bĂźtĂźnĂźyle unuttuk. Onun bir pazarlJ=J gibi Ăśyle bir Aeye varJlJyor noktasJ çok tehlikeli bir noktadJr. Buna da dikkat etmek gerekir. AslJnda TOK8 burayJ 49 yJllJ=Jna kiraya verdi. Hemen yan tarafta inAaatlarJ yĂźkselen 2 parseli kar paylaAJm usulĂźyle verdi, di=er tarafJ sattJ. AsJl mesele bu. Yani siz 450 dĂśnĂźmlĂźk sahili, tek parseli parçalayarak farklJ yĂśntemlerle pazarlJyorsunuz. Kamu açJsJndan olaya bakalJm. imdi burada ciddi bir kamu zararJ var. Niye kamu zararJ var? BuranJn aynJ imar planlarJ verilerine gĂśre, hepsine aynJ imar koAullarJnda inAaat yaptJrmayJ taahhĂźt ediyorsunuz, planlarJ buna gĂśre yapJyorsunuz. YatJrJmcJnJn bir tanesi arsaya ciddi Aekilde para ĂśdĂźyor, ondan sonra bu inAaatlarJ yapJyor. Di=eri arsaya hiçbir para Ăśdemeden hasJlat paylaAJm usulĂźyle yapJyor. Bir di=erine ise sadece kiraya veriyorsunuz ve 49 yJllJ=Jna yayJyorsunuz, aynJ imar koAullarJnda inAaatJ yapJyorsunuz. Bu ihale yĂśntemlerinin aynJ parselden parçalanmJA yerlerde uygulanmasJ bile baAlJ baAJna soruAturma konusudur. BĂźyĂźk bir haksJz rekabettir. OlayJn bir de bu boyutu var. Buna kimse de=inmiyor. Onun için bunu vurgulamak istedim. Burada yalnUz ince bir husus var. Biliyorsunuz tarihi eserlerin yanUnda bina yapUldU>U taktirde tarihi eserlerin çatUsUnU geçemez, yani irtifa aynU olmasU lazUm. Burada 4 parsele bĂślmelerinin nedenlerinden biri de bu olabilir mi? Tabiki. Zaten bu parseli ayJrJp, tarihi eserleri 1. Derecede etkileAimin dJAJna çJkarabilmek için di=er hemen yanlarJnda da geçiA parselleri gibi parsel bJraktJlar. Bu kanun tanJmamazlJ=Jn sonu yok. EtkileAim falan kimsenin umrunda de=il. Parselin kendisinin içinde devasa projeye ruhsat verdiler. Burada yanJlmJyorsam 300 bin metrekareye yakJn inAaat ruhsatJ verilmiA durumda. 8nAaat baAlamadJ henĂźz. BaAlamasJ da bizim açtJ=JmJz davayla mahkeme kararJyla durdurulmuA durumda. u an inAaat yapJlamJyor. RuhsatJ biz iptal ettirdik. Ali Bey dĂśnĂźp dolaJUp Juna geliyoruz. E>er hukuk gerçekten iJlese bunlarUn hiçbirine kimse tevessĂźl dahi edemez. AynU Jeyi Yunus Emre’nin yanUnda yaJUyoruz Jimdi. Yunus Emre’nin yanUnda biz 2 dĂśnĂźm yer ayUrtmUJtUk. DĂźJĂźk yo>unluklu hizmet alanU olarak. OrasJnJ da satmJA TOK8. Ali Bey TOK2 orasUnU kiJiye Ăśzel ihaleyle KUzUlay’a sattU. Oraya AtatĂźrk Heykeli ve AtatĂźrk’ßn Selanikte’teki evinin maketini koydurtmuJtuk. Parsel içinde kalmak kaydUyla hem 5 binlikte Ăśyle geçti, 1000’likte Ăśyle geçti. BakUrkĂśy Belediyesi’nin yaptU>U gerçekten BakUrkĂśylĂźler’e ve AtakĂśylĂźler’e ihanettir. Bir gece ansUzUn AtatĂźrk Heykeli’ni arsanUn dUJUna çUkardUlar. &imdi biz Junun kavgasUnU veriyoruz. Diyoruz ki, dĂźnyanUn hiçbir yerinde tarihi eserlerin yanUnda bina yoksa bina yaptUrUlmaz. AyrUca olan binalar da kaldUrUlUr ki tarihi eserler tam ortaya çUksUn diye. &imdi onun kavgasU devam ediyor. BakalUm o konuda ne olacak? Gerekirse hukuka mĂźraracaat edece>iz. TĂźm bunlarUn UJU>Unda son olarak neler sĂśylemek istersiniz? BĂźtĂźn bu sĂźreçlerden ders çJkaran bir siyasi iktidarJn olmasJnJ temenni ederim.


21

TOKG’nin sahildeki ‘betonla,masB’ 17 AralBk’Bn yasal dinleme kayBtlarBna girdi.

â€œĂ‡uvalla para aldAk Ăśnlerini kesmeyelimâ€? YalJ AtakĂśy projesi ile ilgili suç ĂśrgĂźtĂźnĂźn illegal faaliyetlerde bulundu=u anlaAJlmJAtJr. Ăźphelilerin turizm alanJna konut yapJlmasJ ile ilgili sorunu çÜzebilmek için plan de=iAikli=i yaptJklarJ ve plan notlarJna ‘apart konaklama’ ibaresi ekleyerek ba=JmsJz bĂślĂźm oluAturduklarJ ve bunlarJn konut gibi satJlmasJnJ sa=ladJklarJ anlaAJlmJAtJr. AyrJca sĂśz konusu ‘Apart konaklama yapJlabilir’ ibaresinin sadece 1/5000’lik planda bulundu=u, 1/1000 Ăślçekli planda yer almadJ=J, sĂśz konusu de=iAikli=in desuç ĂśrgĂźtĂź tarafJndan, proje ile ilgili yapJ ruhsatJ aldJktan sonra yapJlaca=J anlaAJlmJAtJr. Ya y A n l a n m a t a r i h i : 2 9 M a y A s 2 0 1 4 P e r 4 e m b e Konu ile ilgili Çevre ve ehircilikBakanJ Erdo=an Bayraktar’Jn ... sĂśz konusu projenin usulsĂźzlĂźklerini bildi=i ve bunun Ahmet 17 AralJk “BĂźyĂźk RĂźAvetâ€? operasyonunun ardJndan Ă–zyazJcJ’nJn lehine olacak Aekilde halledilmesi için 8stanbul Cumhuriyet BaAsavcJlJ=J’nJn hakkJnda Mehmet Ali Kahraman’a talimat verdi=i fezleke hazJrlayarak Adalet BakanlJ=J’na gĂśngĂśrĂźlmĂźAtĂźr. YapJlan açJk kaynak araAtJrmalarJnderdi=i eski Çevre ve ehircilik BakanJ Erdo=an da; Ă–zyazJcJ 8nAaat’Jn sĂśz konusu arsaya yapaca=J Bayraktar dosyasJndan “AtakĂśy tapeleriâ€? çJktJ. ‘YalJ AtakĂśy Evleri’ projesinin satJAJna 23 Nisan 8stanbul AtakĂśy’de sahil Aeridindeki 80 dĂśnĂźmlĂźk 2013 tarihinde baAladJ=J, satJAJn 2+1 140 arazide yer alan ve bĂźyĂźk tartJAma yaratan “YalJ metrekare daireler Aeklinde oldu=u gĂśrĂźlmĂźAtĂźr. AtakĂśy Projesiâ€?, Cumhuriyet SavcJsJ Mehmet Bu durum arsanJn otel alanJ olarak ihaleye çJkYĂźzgeç’in Bayraktar’la ilgili Adalet BakanlJ=J’na masJna ra=men, ihale AartlarJna aykJrJ olarak gĂśnderdi=i fezlekeye, “AtakĂśy sahil kenarJna konut olarak satJldJ=JnJ gĂśstermektedir.â€? Ă–zyazJcJ 8nAaat tarafJndan imar planlarJna aykJrJ DOSYAYI KAPATAN SAVCININ TESP8T8: EleAtirolarak yapJlan projeye izin verilmesiâ€? iddiasJyla ilecek yanlar var ama iddialar varsayJm! girdi. SavcJ YĂźzgeç, “ArsanJn otel alanJ olarak ihal17 AralJk’Jn TOK8 aya=Jyla ilgili soruAturmada eye çJkmasJna ra=men, ihale AartlarJna aykJrJ aralarJnda Erdo=an Bayraktar’Jn o=lu Abdullah olarak Airket tarafJndan konut olarak satJldJ=JnJâ€? O=uz Bayraktar’Jn da bulundu=u 60 AĂźpheli tespit etti. Fezlekeye dĂśnemin bakanJ Bayraktar ile hakkJnda bakanlJk bĂźrokratlarJ arasJndaki yasal dinleme takipsizlik kararJ vererek “kovuAturmaya gerek kayJtlarJ da girdi. KayJtlarda, “PlanJn da AĂśyle bi olmadJ=Jnaâ€? hĂźkmeden Cumhuriyet SavcJsJ Ekrem sJkJntJsJ var Aimdi. O 5000’likte orda apart Ăźnite AydJner’in “AtakĂśyâ€? tespiti ise AĂśyle: gibi bir ifade var ama binliklere yansJmamJA o. “HenĂźz gerçekleAmiA hiçbir iAlemin bulunmadJ=J, 8lerde çÜzmek lazJm, yapJ ruhsatJ aldJktan sonra iddialarJn iletiAimin denetlenmesi sJrasJnda tespit hemen planJ de=iAtirecez bĂźtĂźn o parsellerde, o edilen bazJ konuAmalardan çJkan varsayJmlara zaman belki çÜzeriz onu ama aslJnda Au anki dayandJrJldJ=J, kaldJ ki yapJlan iA ve iAlemlerde durumuyla binlikte pek apart Ăźnite yapamaz gibi imar ve Aehircilik açJsJndan eleAtirilebilecek yanlar gĂśrĂźlĂźyorâ€?, “Neyse onu bakJn adama yardJmcJ bulunsa bile suç teAkil edecek herhangi bir eylemin olalJm artJkâ€?, “Pek apart Ăźnite yapamaz gibi bulunmadJ=J, iletiAimin denetlenmesi sJrasJnda gĂśrĂźlĂźyorâ€?, “Kamuoyunda tartJAJlJr, Ăśnlem alJnmasJ lazJmâ€?, â€œĂ‡uvalla para aldJk Ăśnlerini kesmeye- kayJt edilen konuAmalardan ve fiziki takip yoluyla elde edilen delillerden AĂźphelilerin açJklanan iA ve limâ€? diyaloglarJ dinlemeye takJldJ. Bayraktar’Jn o=lu Abdullah O=uz Bayraktar’Jn da bulundu=u 60 iAlemlerin yapJlmasJ sJrasJnda menfaat temin ettiklerine, rĂźAvet anlaAmasJ yaptJklarJna, rĂźAvet aldJkAĂźpheli hakkJnda takipsizlik kararJ vererek “kovuAturmaya gerek olmadJ=Jnaâ€? hĂźkmeden Cumhuriyet larJna, verdiklerine dair hiçbirdelil elde edilemedi=i...â€? SavcJsJ Ekrem AydJner ise “AtakĂśyâ€? projesiyle ilgili “8mar ve Aehircilik açJsJndan eleAtirilebilecek yanâ€˜Ă‡uvalla para aldJk, Ăśnlerini kesmeyelim’ lar varâ€? tespitini yaptJktan sonra iddialarJn Tarih: 16 AralJk 2013. Saat: 18.19.. “varsayJmaâ€? dayandJ=JnJ savundu. 2+1 daire 3.6 Erdo=an Bayraktar: Ben telefonda Au anda Abdulmilyon TL’den satJAa sunuldu 17 AralJk’tan Ăśnce lah Bey’le gĂśrĂźAĂźyorum. Abdullah he telefonla basJna açJklamalarda bulunan Airketin sahibi gĂśrĂźAĂźyorum Aimdi, bu AtakĂśy’deki iA uzuyor hâlâ Ahmet Ă–zyazJcJ, araziye 447 milyon TL’lik TOK8 daha yani oradaki iA. Mehmet Ali Kahraman: payJyla birlikte 800 milyon liralJk yatJrJm planOnlar Aeyi kabul etmediler, biz biliyorsunuz bu ladJklarJnJ belirterek “Burada konut yapaca=JmJz planJ yaparken 10 metre de sahildeki yolun terki bile belli olmamasJna ra=men di=er projelerimizin meselesi vardJ bir de 40 metrelik ... oluAturma satJA ofislerine eski mĂźAterilerimiz arasJndan 200 durumu vardJ. O 40 metrelik... terk olmayacak kiAi isim yazdJrdJâ€? demiAti. Ă–zyazJcJ’nJn bu açJklaama arazi içinde yeAil alan gibi olacak, bi çekme masJndan kJsa bir sĂźre sonra ise â€œĂ–zyazJcJ mesafesi gibi olacak, onlar o kJsmJ kabul etmediler 8nAaat’Jn YalJ AtakĂśy Evleri projesinde 23 Nisan yani. E.B.: YarJn o zaman gelsin, sen de gel bi 2013 tarihinde satJAlara baAladJ=Jâ€? duyuruldu. Pro- toplantJ yapalJm çÜzelim onu ya. ÇßnkĂź orada satjede yer alan 140 metrekarelik 2+1 konutlarJnsatJA tJk çuvalla da para aldJk onlardan. imdi sanki fiyatJ ise 3 milyon 600 bin TL olarak açJklandJ. Ăśnlerini biz kesiyormuA gibi sJkJntJ oluyor ya. BetonlaAmaya durdurma... M.A.K.: Tamam bakanJm tamam... Kamuoyunun gĂźndeminden dĂźAmeyen AtakĂśy Kamuoyunda tartJAJlJr, Ăśnlem alJnmasJ lazJm sahilindeki betonlaAma yaklaAJk bir hafta Ăśnce bir Tarih: 18 AralJk 2012. Saat: 16.33.. mahkeme kararJyla gĂźndeme gelmiAti. AtakĂśy Aliseydi Karao=lu (TOK8 8stanbul Emlak Dairesi sahildeki inAaatlarJn yapJmJna izin veren 1/5000 BaAkanJ): ...Bakan Beyi gĂśnderece=im, bugĂźn ve 1/1000 Ăślçekli imar planlarJ için 8stanbul 5. Denizli’ye gidiyor. Biraz Ăśnce beni aradJ, belki 8dare Mahkemesi’nde açJlan davada mahkeme sana TOK8 ortaklJ projelerle ilgili yĂźrĂźtmeyi durdurma da sĂśylemiAtir, bu Ă–zyazJcJ’nJn en son konuAtu=ukararJ vermiAti. BilirkiAiler kJyJ kullanJmJnJn muz hususlar neyse ona gĂśre Aey yapalJm, adam kamuya kapatJldJ=Jndan ve 70 metre yĂźksekli=in da bize projeyi getirdi. Yine plan notlarJna apart sakJncalarJndan mapart bir Aeyler koymuA falan diye. imdi orda sĂśz ederek planlarJn “kamu yararJna uygun kesinlikle olmaz diye bir kararJnJz var mJydJ? Ya olmadJ=Jâ€? sonucuna ulaAmJAtJ AĂśyle turizm tesisi olarak getirecekti bize. Mehmet Apart dediler konut yaptJlar Ali Kahraman: O sanki biraz bana sĂśyledi ya bi sJkJntJ yoksa çÜzelim falan gibiydi ama hani daha Erdo=an Bayraktar hakkJnda dĂźzenledi=i fezlekeyi do=rusu AĂśyle dedi, Ăźzerinde konuAtu=umuz Adalet BakanlJ=J’na gĂśnderen Cumhuriyet SavcJsJ Aeyi sen biliyor musun dedi, anlaAtJ=JmJz, ben de Mehmet YĂźzgeç’in “AtakĂśyâ€? tespiti AĂśyle: “8limiz efendim yoktum dedim. Yani onda Haluk Bey vardJ BakJrkĂśy ilçesi AtakĂśy 1. KJsJm Mahallesi’ndeki iAte Ali Bey, Aliseydi Bey vardJ falan filan AyAe TOK8 arsasJna Ă–zyazJcJ 8nAaat tarafJndan yapJlan

HanJm, o yßzden herhalde bi size Aey yaptJ o. A.K.: Ya turizm tesisi abi, turizm tesisinin dJAJnda baAka bi Aey yok, turizm tesisi olacak. Apart da turizm tesisi sayJlabilir. Ba=JmsJz olarak tescil edilebilir mi apart. M.A.K.: Edilemez... A.K.: ...O konuda gerekirse Turizm BakanlJ=J’ndan gÜrßA sorulabilir. Çßnkß bu yapJldJktan sonra mutlaka bi kamuoyunda tartJAma olacaktJr. OnlarJ bertaraf edecek Ünlemlerin alJnmasJ lazJm...

‘Pek apart Ăźnite yapamaz gibi gĂśrĂźlĂźyor’

Tarih: 29 KasJm 2012. Saat: 21.43... Erdo=an Bayraktar: Bu Ahmet ÖzyazJcJ geldi de. imdi o ...sini tasdikini istiyor. Mehmet Ali Kahraman (Çevre ve ehircilik BakanlJ=J Mekânsal Planlama Genel Mßdßrß): Tabii Aey oldu bakanJm, Aimdi o zaten TOK8 ßzerinden gelmiAti bize. Fakat biz incelememizi daha tam Aey yapamadJk, bitiremedik yani orada AÜyle bi durum var. Biz daha Ünce, geçen sene, merkez komisyon kararJ aldJk. Tabiat VarlJklarJ Merkez Komisyon, orada iAte yßksekli=in indirilmesi, iAte bloklarJn 5’e indirilmesi falan, bu tip hususlarJ Aey yapmJAtJk belki bi. Yani yine bi merkez komisyon kararJyla onu dßzeltsek belki daha iyi olur diyoruz, ama yine de ben tabii size danJAacaktJm o konuyu. E.B.: Yani biz bunu yani Üyle ßst yazJyla bize gelmesi konu de=il. ...biz orada ne konuAtuk, ne sÜz verdiysek onu yapaca=Jz. Biz ona ne sÜz verdik ona onu tabii ama bu verdi=imiz sÜz de orada TOK8’deki elemanlarda Haluk Bey’de Haluk Bey’in yardJmcJlarJ da oradaydJ. OnlarJ Aimdi bizim çizmemiz, atlamamJz olmaz onlar bize diyecek ki ihale Aartnamesine uygun burada iAte konut ve ihale Aartnamesinde varsa burada oradaki imar planJna, imar durumuna uygun buraya iAte konut yaptJ veya otel yaptJ. Buna gÜre de Aartnameye de uygun olarak yapJlmJAtJr, bunu bakanlJk tarafJndan da onaylanmasJnJ arz ederiz demesi lazJm bize, onun oradaki bir rapora dayanmadan veya ama Haluk Bey kendisi yazJyorsa Üyle yazsJn. Biz de ona gÜre tabii yani TOK8’nin uygunlu=u olsun orada ne konuAtuk, onlar anlaAJrken orada Haluk Bey de okey dedi, hepsi okey dediler. Dedi=imiz okey’e istinaden onlar bize desinler ki okey biz de bunu onaylayaca=Jz. Ahmet’in de Ahmet’in de iAi kolaylaAJr yani. 8mar ... uygundur gere=ini arz ederiz diye bize diyecek Aey yÜnßnden plan yÜnßnden kJyJ kenar Aeridi yÜnßnden ve bir de Tabiat VarlJklarJ yÜnßnden bize gÜnderecek onu, biz onaylayaca=Jz bitecek gidecek iA. M.A.K.: 8Ate planJn da AÜyle bi sJkJntJsJ var bakanJm; Aimdi o 5000’likte orada apart ßnite gibi bi ifade var ama 1000’liklere yansJmamJA o, 1000’liklerde yok. Onu da tabii Aey yapmak lazJm, ilerde çÜzmek lazJm. Biz zaten orada bu Aeyler yapJ ruhsatJ aldJktan sonra hemen payJnJ de=iAtirece=iz. Bßtßn o parsellerde o zaman belki çÜzeriz onu. Ama aslJnda Au anki durumuyla 1000’likte pek apart ßnite yapamaz gibi gÜrßlßyor. E.B.: Neyse onu bakJn ayrJca adama yardJmcJ olalJm artJk.

Bitirirken

6 gĂźndĂźr gazetemizde 17 AralJk yolsuzluk ve rĂźAvet soruAturmasJnJn takipsizlik kararJyla kapatJlan TOK8 dosyasJnJn bilinmeyenlerini resmi belgeler ve yasal dinleme kayJtlarJ JAJ=Jnda açJkladJk. 17 AralJk’tan bu yana kamuoyuna yansJmamJA bilgileri okurlarJmJzla paylaAtJk. TĂźm dosyayJ okudu=umuzda dĂśnemin Çevre ve ehircilik BakanJ Bayraktar’Jn operasyonun ilk gĂźnlerinde sĂśyledi=i, “Ne yaptJysam BaAbakan Erdo=an’Jn talimatJyla yaptJm. BaAbakan da istifa etmeliâ€? tepkisinin do=ru oldu=una tanJk oldum. Bir tapede geçen “BaAbakan ilgilendi=ine gĂśre çJkmasJ lazJmâ€? ifadesinin bile baAlJ baAJna yeterli oldu=unu dĂźAĂźnĂźyorum. DosyamJzJ Erdo=an Bayraktar’Jn yasal dinleme kayJtlarJyla ilgili yapaca=J açJklamalara gazetemizin sayfalarJnJn açJk oldu=unu bir kez daha açJklayarak noktalJyoruz... Gazetemizin notu: Gazetemiz Erdo=an Bayraktar’Jn bu haber ile ilgili olarak yapaca=J açJklamalarJ Cumhuriyet Gazetesi’nden alJntJ yaparak aynen yayJnlayacaktJr.


22

ASLINDA FARKINA VARMADIIMIZ KAOSUN 5Ç5NDE

DURUMLAR NASIL? DĂœ"ĂœNELPM...

Esra ERDOAN YER8N ALTINDAN MESAJ VAR‌ TĂźrkiyem kaybetti=i madencilerine a=lJyor. Ya geriye kalanlarJn aldJ=J travma‌ KadJnlar, çocuklar, analar- babalar‌ BunlarJn aldJ=J travmayJ kim Ăźstlenecek? Kaza ya da her neyse ama “geliyorumâ€? dedi. CHP Ă–NERGE verdi, RED ED8LD8. Resmi rakamlara gĂśre baAka, sosyal medyaya gĂśre baAka - kat be kat olan rakamlarda- Aehitler verdik bu reddin sebebi ile. 8nsan hayatJ bu kadar de=ersiz, bu kadar Ăśnceliksiz Soma’da Ăślen insanlJktJr, yumru=u yiyen ise TĂźrk halkJ‌ Kim sorumlu diye soruyor vatandaA, ses yok kimseden‌ E, suç samur kĂźrk olmuA, kimse ĂźstĂźne almamJA diye boAuna dememiAler. Ben mi ne yaptJm? Ă–len bir madencinin yĂźre=inden sizlere bu satJrlarJ yazdJm;

YER2N ALTINDAN MESAJ VAR‌ Yerin yßzlerce metre altJnda

â€œĂ–lĂźyoruzâ€?

Soma’da metan sJzmaya baAlamJA, kapJlar vardiya bitiminden evvel çJkmayalJm diye kapalJ Bugßn vardiya ansJzJn bitti oysa KapJlar kapalJ, Ölßmßn beyaz kapJsJ aralanJyor Ünßmßzde Biz Ülßyoruz, siz konuAmaya devam edeceksiniz ardJmJzdan YaAam odalarJnJz var mJydJ? Oksijen maskeleriniz çalJAJyor muydu? Vardiya de=iAimleri neden içeridekiler tam olarak çJkmadan di=erleri ile de=iAim Aeklinde gerçekleAiyordu? Vs. vs. vs‌ Ölmeden cevaplamak istiyorum; YaAam odalarJmJz yoktu, oksijen maskelerimiz yetersizdi, vardiya de=iAimleri ise iA durmasJn diye bÜyle yapJlJyordu.

Kapitalizm sa=, biz ĂślĂźyoruz‌ Ellerim silikleAiyor, arkadaAlarJmJn artJk kJpJrdamadJ=JnJ hissediyorum. Ăœzerlerine bJrakJyorum ruhumu‌ Direnmemin imkânsJzlaAtJ=J bir uyku çÜkĂźyor ĂźstĂźme Bedenimi hissetmiyorum. Ruhum dJAarJ çJkmayJ baAardJ. imdi gĂśkyĂźzĂźnden bakJyorum, bir telaA içinde insanlar‌ A=layan anamJ, ĂślĂź bedenimi gĂśrĂźyorum O da ne? YĂźzĂźmde oksijen maskesi sedyedeki benim Oysa yĂźzĂźm ĂśrtĂźlĂź olmalJydJ ve maske, maske gerçekten nefes almak da zorlanan bir kardeAimde kullanJlmalJydJ, Ă–yle ya oksijen dirilere lazJm, diri gibi gĂśsterilmek istenilen ĂślĂźlere de=il. imdi çok fazla gĂśzyaAJ, karanlJk ve ço=unlu=un paylaAtJ=J bir yalnJzlJk gĂśrĂźyorum AcJ yalnJzdJr zira‌ Her kafadan bir ses, her duadan bir sitem yĂźkseliyor, duymaya benzer bir algJ ile hissediyorum. Di=er arkadaAlarJm da geldiler yanJma yavaA, yavaA‌ Bedenlerinden Ăśnce ruhlarJ gelenler var Ă–lĂźm bu ya‌ Ruhun bedenden ayrJlmasJ... ArtJk ĂśzgĂźrĂźm‌ Daima hasret kaldJ=Jm gĂśkyĂźzĂź de alabildi=ince puslu Bir de aAa=Jdaki zifiri karanlJk olmasa KuA bakJAJ daha iyi gĂśrĂźyorum Ăźlkemin gerçeklerini imdi ben ĂśzgĂźrken, sizin kĂśleleAmeye devam etti=inizi Çocuklara ĂźzĂźlĂźyorum en çok, bir de analara BJraksalar gĂśzyaAlarJ sĂśndĂźrecek ocaktaki yangJnJ Biliyorum bJrakmayacaklar‌ Bir Aey daha biliyorum; bJrakmasalar da kJrJlacak zincirler, UmarJm son JAJk sĂśnmeden‌

Amerika'da son alJAveriA trendi: AlJAveriA yapmamak! Hatta eldeki mallardan da kurtulup, hayatJ sadeleAtirmek! Kriz sonrasJ, çalJAanlar, gelirlerinin daha bĂźyĂźk bir bĂślĂźmĂźnĂź harcamayJp biriktirmeye baAlayJnca, ABD'li Ăźreticilerin etekleri tutuAmuA! u ara yapJlan ço=u tĂźketici araAtJrmalarJ "Bu adamlar ne satJn alJrlarsa mutlu olurlar?"la ilgili. Ortaya çJkmJA ki bir servis almak, mal almaktan daha faydalJ insan do=asJna. Yani bir ayakkabJ yerine kutu oyunu, pahalJ bir çanta yerine spor salonu Ăźyeli=i, araba yerine seyahat, ruj yerine sinema bileti, insanlarJ daha mutlu ediyor!!! Bir tecrĂźbe satJn almak, kiAiye daha yo=un ve uzun sĂźreli bir tatmin sa=lJyor. Ăœstelik; mal edinmenin mutluluk getirmedi=ini Ăś=renen 'dĂźnyanJn en çok satJn alan halkJ', kocaman otomobillerini, dĂśrt oda bir salon evlerini, 48 parçalJk yemek takJmlarJnJ, do=rayan parçalayan karJAtJran onlarca mutfak aletlerini satJp, ayrJ bir oda haline gelmiA gardJroplar dolusu giysilerini fakirlere ba=JAlayJp hayatlarJnJ sadeleAtiriyor. BazJ aileler 40 metrekare bir evde, dĂśrt tabak, dĂśrt bardakla ve iAe bisikletle gidip gelerek yaAamanJn onlarJ hiç olmadJklarJ kadar mesut etti=ini iddia ediyor. Bu esnada biriktirdikleri parayJ yoga derslerine ve tatillere harcJyorlar.

YĂœZ E"YAYLA YA"AMAYA DAVET !!! Bir internet sitesi, tĂźketicileri sadece ve sadece 100 adet kiAisel eAyayla yaAamaya davet ediyor! Yani kJyafet, kozmetik, ayakkabJ, kitap, kalem, her Aey toplam 100 parça edecek. Sitenin ça=rJsJ bĂźyĂźk ilgi gĂśrĂźyor ve internet kullanJcJlarJndan hatJrJ sayJlJr sayJda bir grup, kiAisel eAyalarJnJ hayJr derneklerine ba=JAlayJp hayatlarJndaki kalabalJktan kurtuluyor. Hikâye psikologlara gĂśre Ju: 8nsanlar, iyi ya da berbat, yaAamlarJndaki tĂźm de=iAikliklere çabucak alJAJyor ve do=alarJnda var olan sabit mutluluk seviyesine bir an Ăśnce ulaAmaya çalJAJyorlar. Ebeveynlerinden birini kaybeden bir insanJn bir sĂźre sonra eski mutluluk ve neAesine kavuAmasJ da bu yĂźzden, yalJ alanJn birkaç yJl sonra yalJda oturmayJ kanJksayJp eskisi kadar 'mutsuz' olmasJ da! Yani para mutluluk getirmiyor denemez ama, parayla satJn alJnan mallar mutluluk getirmiyor! an dersleri, seyahatler, piknikler, tiyatro oyunlarJ filansa baAka! FarklJ tecrĂźbeler hayatJ zenginleAtirip memnuniyeti yĂźkseltiyor! Los Angeles'li filmci Roko Belic dĂźnyayJ dolaAJp "Happy Mutlu" isimli bir belgesel Ăźzerinde çalJAJyor. New York Times gazetesinin haberine gĂśre San Fransisco'nun kalburĂźstĂź semtlerinden birindeki evini bJrakJp, hayatJnJ tamamen de=iAtirip, Malibu plajJnda bir karavana taAJnmJA! Haftada ßç dĂśrt gĂźn sĂśrf yapabildi=i için Au anda ufacJk karavanda çok daha mutlu bir hayat yaAadJ=JnJ anlatmJA.

AVUCUNUZU AÇMAYI DENEDPNPZ MP? Asya'da maymun yakalamak için kullanJlan bir çeAit tuzak vardJr: Bir Hindistan cevizi oyulur ve iple bir a=aca veya yerdeki bir kazJ=a ba=lanJr. Hindistan cevizinin altJna ince bir yarJk açJlJr ve oradan içine tatlJ bir yiyecek konur. Bu yarJk sadece maymunun elini açJkken sokaca=J bßyßklßktedir. Yumruk yaptJ=Jnda elini dJAarJ çJkaramaz. Maymun tatlJnJn kokusunu alJr, yiyece=i yakalamak için elini içeri sokar, ama yiyecek elindeyken elini dJAarJ çJkarmasJ olanaksJzdJr. SJkJca yumruk yapJlmJA el, bu yarJktan dJAarJ çJkmaz. AvcJlar eldi=inde maymun çJlgJna dÜner, ama kaçamaz. AslJnda bu maymunu tutsak eden hiçbir Aey yoktur. Onu sadece, kendi ba=JmlJlJ=JnJn gßcß tutsak etmiAtir. YapmasJ gereken tek Aey, elini açJp yiyece=i bJrakmaktJr. Ama zihninde açgÜzlßlß=ß o kadar gßçlßdßr ki, bu tuzaktan kurtulan maymun çok nadir gÜrßlßr. Bizleri de tuza=a dßAßren ve orada kalmamJza neden olan Aey,arzularJmJz ve zihnimizde onlara ba=JmlJ oluAumuzdur. Tßm yapmamJz gereken; elimizi açJp benli=imizi, ba=JmlJ oldu=umuz Aeyleri serbest bJrakmak ve dolayJsJyla Üzgßr olmaktJr! Bu Ürnekle benzeAtirirsek; ben, sahip oldu=umuzu dßAßndß=ßmßz her Aeyin bizim için birer tuzak oldu=unu fark etmedi=imizi dßAßnßyorum: — Ço=unlukla konuAmaktan fazla bir Üzelli=ini kullanmadJ=JmJz son model cep telefonlarJna sahip olmak, — Ortalama 15 m²´sini kullandJ=JmJz ama kullandJ=JmJz alandan 10–20 kat bßyßk evlere sahip olmak, — Belki bir kez giydikten sonra çok uzun sßre dolabJmJzJn bir kÜAesinde unuttu=umuz gßnßn modasJna uygun giysilere sahip olmak, — OkumadJ=JmJz kitaplara sahip olmak, —Asla kadranJn gÜsterdi=i sßrate ulaAamayaca=JmJz en sßratli arabaya sahip olmak, — Bize gßnde 3–5 kez zamanJ, baAkalarJna sßrekli zenginli=imizi gÜsteren kol saatlerine sahip olmak, — Vakit bulup gidilemeyen, gidilse bile dinlendirmekten çok caizse yorgunluktan haAatJmJzJ çJkaracak deniz kenarJna yakJn bir yazlJk, bir dinlence evine sahip olmak, — OturmadJ=JmJz koltuk takJmlarJ, izlemedi=imiz dev ekran televizyonlar; kullanmadJ=JmJz, faydalanmadJ=JmJz daha nelere sahip olmak‌ — Sadece çevre olsun diye bulundu=umuz ortamlar ve arkadaAlJklar! O maymun gibi; avucumuzda tuttu=umuz sßrece (faydalanmasak bile) sahip oldu=umuzu sanmJyor muyuz ? Ve ancak parmaklarJmJzJ gevAetip bunlardan vazgeçti=imiz zaman gerçekten Üzgßr olup tßm yeteneklerimizi hale gelmeyecek miyiz? AslJnda biz bu dßnyaya sahip olmaya de=il, Aahit olmaya gelmiAiz. Ah bunu bir anlayabilsek...


23

BakBrkĂśylĂźler soruyor;

NGKAH SARAYI SĂœS GÇGN MG YAPILDI? Ă–nceleri BakJrkĂśy Belediye BaAkanlJ=J’nJn arkasJndaki binanJn giriA katJ Nikah Salonu olarak kullanJlJyordu. Ahmet BahadJrlJ dĂśneminde kokteyl salonlu yeni bir nikah sarayJ yapJlmasJ projelendirildi ancak gerçekleAtirilemedi. Daha sonra AteA Ăœnal Erzen dĂśneminde Novus Rezidans’Jn ĂśnĂźnde, Belediye mĂźlkĂź olan yerde Nikah SarayJ

SarayJ’nJn açJlJAJna engel oluyorlarmJA. Do=rusunu isterseniz nikahlar hala Yunus Emre KĂźltĂźr Merkezi’nde kJyJldJ=Jna gĂśre bu sĂśylemlerin do=ru oldu=unu kabul etmemek mĂźmkĂźn de=il. imdi Belediye BaAkanJmJza soruyoruz; Bu sĂśylemler do=ru mudur? Nikah SarayJ’nda nikah kJyma iAlemleri ne zaman baAlayacak?â€? diyorlar. yapJldJ. Bu Nikah SarayJ seçimden Ăśnce açJldJ. Son derece modern, BakJrkĂśy’e yakJAJr bir nikah salonu, ihtiyacJ karAJlayacak bir de otoparkJ mevcut. Seçimlerden bu yana 2 ay geçmesine ra=men Yunus Emre KĂźltĂźr Merkezi’nin Nikah Salonu olarak kullanJlmasJ tepki çekiyor. Gazetemizi arayanlar “Nikah SarayJ’nJn açJlJAJ yapJldJ. Her Aeyi tamam. Sadece nikah memuru gidip orada nikah kJyacak. Yani herhangi bir prosedĂźre gerek yok. Belediye BaAkanJnJn iki duda=JnJn arasJnda. Ancak duyumlarJmJz hiç de iç açJcJ de=il. Novus gĂśkdelenlerinde oturan bazJ gßçlĂź ve hatJrlJ kiAiler, huzurumuz bozulur diye Nikah

Kesinle4mi4 mahkeme kararAna gÜre AVM’ler 3 saate kadar otopark ßcreti alamaz ve PBB’nin tarifesini uygulamak zorundadArlar

CAPACPTY AVM OTOPARK Ă&#x153;CRETP ALMAYA DEVAM EDPYOR VE KPMSE DUR DPYEMPYOR GeçtiCimiz aylarda gazetemizde yayYmladYCYmYz, Capacity AVMâ&#x20AC;&#x2122;nin UKOME ve Mahkeme kararlarYna uymadYCYnY ve araçlarYnY bYrakanlardan ilk 3 saate kadar Ăźcret almamasY gerekirken Ăźcret aldYCYnY â&#x20AC;&#x153;Capacity UKOME kararlarYna uymuyorâ&#x20AC;? baKlYklY haberimiz bĂźyĂźk ilgi toplamYKtY. Buna raCmen Capacityâ&#x20AC;&#x2122;nin kural tanYmamazlYCY devam ediyor. GeçtiCimiz gĂźnlerde gazetemizi arayanlar â&#x20AC;&#x153;Kendilerine UKOME kararYnY hatYrlatmamYza raCmenâ&#x20AC;? AVM Otopark Ă&#x2013;deme noktasYndaki personelin; â&#x20AC;&#x153;siz Ăźcreti Ăśdeyin sonra gidin Kikayet edinâ&#x20AC;? cevaplarY verdiklerine sĂśylĂźyorlar. Av. Ă&#x2013;ner Aybek, AVMâ&#x20AC;&#x2122;ler otopark Ăźcreti alabilirler mi? sorumuza bak<n nas<l cevap vermi5ti. AVMâ&#x20AC;&#x2122;lere ait otoparklar hizmet otoparkY olduCu için hiçbir Kekilde Ăźcret alamazlar. Ancak 29.01.2007 tarihinde .stanbul BĂźyĂźkKehir Belediyesiâ&#x20AC;&#x2122;nin UlaKYm Koordinasyon Merkezi konuyla ilgili geniK bir rapor hazYrlYyor. Bu rapor doCrultusunda 31.01.2007 tarih ve 2007/1-4 sayYlY UKOME kararYna gĂśre AVMâ&#x20AC;&#x2122;ler hiçbir Kekilde 3 saate kadar mĂźKterilerinden Ăźcret alamazlar, 3 saatten sonra da .BBâ&#x20AC;&#x2122;nin Tarife Komisyonuâ&#x20AC;&#x2122;nca belirlenen otopark Ăźcreti alYnYr. AyrYca yine bu karara gĂśre otopark giriKlerine boK veya dolu olduCunu gĂśsteren bilgi sistemi de konulmasY zorunluluCunu getirmiKtir. Bu karardan sonra karara uymayan AVMâ&#x20AC;&#x2122;lere ceza kesmeye baKlayYnca bazY iKletmeler bu kararY .dare Mahkemeleriâ&#x20AC;&#x2122;ne taKYyYp uygulamayY iptal etmiKlerdir. .stanbul BĂźyĂźkKehir Belediyesi de .dare Mahkemesiâ&#x20AC;&#x2122;nin iptal kararYnY DanYKtayâ&#x20AC;&#x2122;a gĂśtĂźrmĂźK ve DanYKtay, .dare Mahkemesiâ&#x20AC;&#x2122;nin kararYnY bozmuKtur. 30.12.1993 tarihli otopark yĂśnetmeliCi hakkYndaki tebliCin 2. Maddesiâ&#x20AC;&#x2122;nin 2. FYkrasYâ&#x20AC;&#x2122;nYn (c) bendinde â&#x20AC;&#x153;â&#x20AC;Ś. Talebin yĂźksek olduCu merkezi iK alanlarY ve benzeri bĂślgelerde genel amaçlY otoparklarYn yapYmY, bakYmY, onarYm ve iKletmesi ßçßncĂź KahYslara verilebilir. Bu hizmetler karKYlYCYnda alYnacak Ăźcret valilik ve belediyelerce tespit edilir. â&#x20AC;?Yani UKOME kararlarYnY da gĂśz ĂśnĂźne aldYCYmYzda ilk 3 saatten sonra alYnacak Ăźcret belediye ve valilikler tarafYndan tespit edilebilir. .mar Kanunuâ&#x20AC;&#x2122;na gĂśre otoparklarYn kullanYmY için yapY ruhsatY ve kullanma izni gerekir. Ruhsata aykYrYlYkta ise belediyelerin AVMâ&#x20AC;&#x2122;leri mĂźhĂźrleme yetkisi vardYr. Ancak ne yazYk ki belediyeler bu yetkilerini kullanmYyorlar. Otopark YĂśnetmeliCiâ&#x20AC;&#x2122;nin 10. maddesi çok açYk. Buna gĂśre yapY kullanma izni alYndYktan sonra otopark yerleri tasdik edilmiK plan ve yĂśnetmeliklere aykYrY amaçlara tahsis edilemez. .dare, otoparklarYn kullanYmYnY engelleyici her tĂźrlĂź ihlali engellemekle yetkili ve gĂśrevlidir. Aksi uygulamalarda .mar Kanunuâ&#x20AC;&#x2122;nun ilgili hĂźkĂźmleri uygulanYr. .mar Kanunuâ&#x20AC;&#x2122;nun 37.

maddesine gĂśre kullanma izni alYndYktan sonra yĂśnetmelik hĂźkĂźmlerine aykYrY davranYKlarda bulunanlarYn 3 ay içinde bunlarY dĂźzeltmesi aksi takdirde ilgili idarece bu aykYrYlYCYn giderileceCi ve masraflarYn ihlal edenden tahsil edileceCi yazmaktadYr. AnYlan hĂźkĂźm ve yĂśnetmeliklere çoCu AVMâ&#x20AC;&#x2122;ler uymuyor. Capacity AVM de otoparkta ilk yarYm saat Ăźcret almYyor. .lk 3 saat Ăźcret almamayY da 30 TLâ&#x20AC;&#x2122;lik alYKveriK

YASAL HAKKINIZI KULLANIN PLK 3 SAATE KADAR OTOPARK Ă&#x153;CRETP Ă&#x2013;DEMEYPN mecburiyetine baClYyor. Bu durum UKOME kararlarYna, Otopark YĂśnetmelikleriâ&#x20AC;&#x2122;ne ve .mar Kanunuâ&#x20AC;&#x2122;na da aykYrYdYr. Belediyeler bu aykYrYlYklarY gidermekle yetkili ve gĂśrevlidir.

Belediyelerin AVMâ&#x20AC;&#x2122;leri mĂźhĂźrleme yetkisi olmasYna raCmen bu yetkisini Capacity AVMâ&#x20AC;&#x2122;ye uygulamYyor. TĂźketicinin KorunmasY HakkYnda Kanunuâ&#x20AC;&#x2122;nun 12. Maddesini ihlal ettiCi gerekçesiyle aynY kanunun 25. Maddesi gereCi 200 TL .dari para cezasY veriliyor. Bunun tekerrĂźrĂź halinde cezanYn 2 katY uygulanYyor. Capacity AVMâ&#x20AC;&#x2122;ye de yapYlan budur. Capacity AVM orta dĂźzeydeki bir evin kirasYndan dahi az olan bu para cezasYnY Ăśdeyerek kanuna aykYrY uygulamalara devam ettiCi yayYnladYCYnYz belgelerden anlaKYlYyor. Gelelim bu yaptYrYmYn uygulanmasYna. Bu yaptYrYm her AVMâ&#x20AC;&#x2122;ye de uygulanmYyor. Belediyeler tarafYndan çifte standart uygulanYyor. â&#x20AC;&#x153;DanYKtayâ&#x20AC;&#x2122;Yn son kararYna raCmen, ilk ßç saat için otopark Ăźcreti almaya devam eden AlYKveriK Merkezleri

mĂźhĂźrlenmelidir.â&#x20AC;? AlYKveriK Merkezlerinin otoparklarYnYn ilk ßç saate kadar Ăźcretsiz olmasY gerektiCi yĂśnĂźndeki kararYna tepki gĂśsterip, uygulamayan ve iptali için DanYKtayâ&#x20AC;&#x2122;a baKvuran AVMâ&#x20AC;&#x2122;lerin itirazY ret edilmiKtir. DanYKtay 8. Dairesiâ&#x20AC;&#x2122;nin 23.11.2009 tarihli 2009/5562 Esas sayYlY kararYnda; .stanbul UKOMEâ&#x20AC;&#x2122;nin otoparklarYn ßç saat Ăźcretsiz olmasY kararY, oybirliCi ile haklY ve hukuka uygun bulunmuKtur. Otopark YĂśnetmeliCi, .stanbul .mar YĂśnetmeliCi ve .stanbul Otopark YĂśnetmeliCiâ&#x20AC;&#x2122;nde hĂźkme baClandYCY Ăźzere, "binayY kullananlarYn otopark ihtiyacYnYn bina içinde veya parselinde karKYlanmasY esas" olduCu gibi, alYKveriK merkezlerinin mĂźKterilerinin de "binayY kullananlar" kapsamYnda deCerlendirilmesi ve bu nedenle de otopark ihtiyaçlarYnYn bina içinde veya parselinde karKYlanmasY gerekmektedir. Ticari amaçlY otoparklarYn, ancak binanYn ihtiyacY olan otoparkYn parsel veya bina bĂźnyesinde karKYlanmasY halinde yapYlabileceCi hĂźkĂźm altYna alYndYCYndan alYKveriK merkezlerine iliKkin hizmet otoparklarYnYn binanYn ihtiyacYnY karKYlamak amacYyla Ăźcretsiz hizmet vermesi, binanYn ihtiyacYnY karKYladYCY zaman ticari amaçlY otopark olarak kullanYlmasY gerekir. Bu durumda, alYKveriK merkezlerine mĂźKteri olarak gelenlerin otopark ihtiyaçlarYnYn, esas itibarYyla ticari amaç gĂźdĂźlmeksizin ve Ăźcretsiz olarak bina içinde veya parselinde karKYlanmasY gerekmektedir. Ancak aradan geçen sĂźreye raCmen, bazY AlYKveriK Merkezleriâ&#x20AC;&#x2122;nin hala yargY kararYna uymadYCY, ilk ßç saat içerisinde de tĂźketiciden otopark Ăźcreti kesildiCi gĂśrĂźlmektedir. Sermaye sahiplerine yenik dĂźKen .stanbul BĂźyĂźkKehir Belediyesi, Ăźzerine dĂźKen denetim gĂśrevini acilen yerine getirmelidir. Gerekirse bu AlYKveriK Merkezleriâ&#x20AC;&#x2122;nde gĂźnaKYrY zabYta denetimi yapYlarak, caydYrYcY para cezalarY kesilmelidir. YargY ve UKOME kararYna uymamakta direnen AlYKveriK Merkezlerini ise mĂźhĂźrleme yetkisini kullanabilmelidir. Aksi takdirde .BB, kendi aldYCY kararlarY uygulatamayan aciz bir belediye olarak anYlacaCY gibi, bu tutumu sebebiyle tĂźketicileri de maCdur etmeye devam edecektir. Ancak yetkililerin bu yayYnlardan sonra gerekeni yapacaCYna, belediyelerin açYkça haksYz kazanç saClayan bu iKletmeler hakkYnda vatandaKYn lehine alYnmYK olan kararlarY uygulayarak AVMâ&#x20AC;&#x2122;lerde 3 saate kadar Ăźcret alYnmamasYnY saClayacaklarYna inanmak istiyorum. Gerekirse herkesin bireysel dava açma hakkYnY kullanmasY gerekir. YargY da yasalarY uygulamayanlar ile uygulatmamakta diretenler hakkYnda gerekli kararY verecektir.


24

Zuhurat babal -lar b ahara sp or yap ar ak gi rdi

Z U H U R A T B A B Aâ&#x20AC;&#x2122; D A A Ă&#x2021; I K H A VA S P O R U

ZĂ&#x153;LKANĂ? SĂ?RMEN SĂ&#x2013;Z UĂ&#x2021;AR,YAZI KALIR Nereden nerelere geldik... YĂźkseldik mi alçakdJk mJ? ZenginleAtik mi, fakirleAtik mi? Verdigimiz sĂśzleri yerine getirdik mi, yoksa vaatleri sigara kutusuna yazJp bir kenera bJraktJk mJ? VatandaAJn yĂźzĂź gĂźldĂź mĂź, daha da asJk suratlJ mJ olduk? Ekonomi dĂźzeldi mi yoksa aAa=Jya do=ru mu gitti? Seçimde devlet imkanlarJ kullanJldJ mJ yoksa birileri devlete dayanJp siyaset yaptJ mJ? Daha Ăśnceleri yazmJAtJm gĂźzel gĂźnler yakJnda diye fakat gĂźzel gĂźnler yok çileli gĂźnler var. Beyaz tebeAirin kara tahtaya yazdJ=J yazJlar silinip gider ama sĂźtunlara yazJlan yazJlar aynen Ăśyle kalJr. Yi=idi ĂśldĂźr ama hakkJnJ yeme diye bir sĂśz var. Yi=idi ĂśldĂźrdĂźk hakkJnJ vermedik. Hak sahibi anayasa mahkemesinin kapJsJnJ aAJndJrJyor, hakkJnJ almak için. Ne gĂźzel bir dĂźnya yJllarJn birikimlerini bir anda kaybediyoruz oturup ben bilirim ben yaparJm demek bu devir Sultan SĂźleymanâ&#x20AC;&#x2122;a kalmamJA de=il mi? Ekranlarda ana muhalefet partisinin genel BaAkanJna yapJlan hakaretler kendine yapJlsa acaba ne olur merak ediyorum? Zaman gelecek o da olur kaanatini taAJyorum. Her taAJn altJndan bir bĂźrokrat, devlet adamJ çJkJyor. Ondan sonra 11 gelmeyecek bunu bilelim. Gazateci yazar abimiz SayJn YJlmaz Ă&#x2013;zdil'e yapJlan haksJzlJklarJ, onu devlet dĂźAmanJ ilan etmeleri bize hiç mi hiç yakJAmJyor. Adam gibi adam oldugunu herkes tanJyor, biliyor, yazJlarJnJ okuyor. Onun kalemi kurAun kalem de=il, tĂźkenmez. Ă&#x2021;ĂźnkĂź; YazdJklarJ kaybolmaz. HalkJmJza yĂśn ve gßç verir. UnutmayalJm bu yapJlanlarJn karAJsJnda dik duralJm, boyun e=meyelim ki zaten hiç bir zamanda boyun e=meyiz. Somaâ&#x20AC;&#x2122;daki maden kazasJnda Ăślen kardeAlerimi rahmetle anJyorum, ailelerine sabJr diliyorum. Neredeyse Soma Maden Oca=Jndaki suçlu, çalJAanlar olacak. HER EY GĂ&#x2013;NLĂ&#x153;NĂ&#x153;ZCE OLSUN...

Zuhuratbaba Mahalle MuhtarJ Mustafa Aykut 8ncesaraçâ&#x20AC;&#x2122;Jn gerçekleAtidi=i organizasyon ile Zuhuratbaba Mahalle sakinleri bir ay boyunca profosyonel hocalar eAli=inde açJk hava sporu yaptJlar. Zuhuratbaba MuhtarlJk yanJndaki parkta bulunan basketbol sahasJnda yapJlan açJk hava sporlarJnda Jatomi Spor Salonuâ&#x20AC;&#x2122;nundan gelen profosyonel hocalar, Zuhuratbaba Mahallesi sakinlerine plates, yoga, aerobik ve çeAitli çalJAmalar yaptJrdJlar. Binlerce ZuhuratbabalJ vatandaAJn yararlandJ=J spor etkinli=inin organizasyonunu yaparak vatandaAlar tarafJndan takdir edilen Zuhuratbaba Mahalle MuhtarJ Aykut 8ncesaraç, proje ile ilgili olarak, â&#x20AC;&#x153;Yo=un iA temposu ve çeAitli nedenler ile spora fazla vakit ayJramayan mahalle sakinlerimizin de spora yĂśnelmesi ve bu Aekilde parkJmJzJn temiz çam havasJnJ soluyarak sa=lJklJ yaAama adJm atmasJna vesile olmak arzusu ile bu projeyi hayata geçirdik. GĂźnĂźmĂźzde maalesef çok yaAamadJ=JmJz komAuluk iliAkileri ve mahalle ruhunu da canlandJrmak arzusundayJz. Bu proje ile bunu da bir nebze olsun gerçekleAtirdik. 1 ay boyunca sĂźren etkinli=imizde profosyonel hocalar eAli=inde plates, yoga ve aerobik dersleri verildi. Ve bu çalJAmalar tam bir spor

salonu havasJnda gerçelkeAtirildi. Spor yapJlacak olan basketbol sahasJnJn dezenfekte iAlemi yapJldJ. ParkJn içi çok iyi Aekilde temizlendi. VatandaAlarJn spor yapabilecekleri malzemeler Jatomi Spor Salonu tarafJndan temin edildi. AyrJca spor sonrasJ vatandaAlarJmJza çeAitli ikramlarda yapJldJ. Bu açJdan çok gĂźzel bir spor etkinli=i oldu. KatJlJm çok yĂźksek oldu. VatandaAlarJmJz çok memnun kaldJlar. Benimde amacJm onlarJn memnuniyetiydiâ&#x20AC;? dedi. 8ncesaraç ayrJca, spor etkinli=ine katJlarak kendisine teAekkĂźrlerini sunan mahalle sakinlerineve bir ay boyunca vatandaAlara Ăźcretsiz spor yaptJran Jatomi Spor Salonu ekibine teAekkĂźr ederek, ĂśnĂźmĂźzdeki sĂźreçlerde daha de=iAik proje ve çalJAmalarla yine mahalleliye hizmet edece=ini de sĂśyledi. Bu arada spor etkinli=ine katJlan bazJ mahalleli ise çok gĂźzel bir ortamda 1 ay boyunca profosyonel hocalar eAli=inde spor yapabilme imkanJ bulduklarJnJ ifade ederek, Zuhuratbaba MuhtarJ Mustafa Aykut 8ncesaraçâ&#x20AC;&#x2122;a teAekkĂźr ettiler. Mahalleli ayrJca, etkinlik gĂźnlerinde komAularJnJ da gĂśrdĂźklerini ve sohbet etme imkanJ da bulduklarJnJ, bu açJdan da yararlJ bir proje oldu=unu sĂśylediler.

Ă&#x2021;OCUKLARDAN ANLAMLI YARDIM Ă&#x2013;zel bir FransJz Okulu Ăś=rencileri anlamlJ bir kampanya yaparak evlerden topladJklarJ ilaçlarJ dar gelirlilere verilmek Ăźzere BakJrkĂśy Belediyesi Halk Eczanesiâ&#x20AC;&#x2122;ne ba=JAladJ. Kendileri kßçßk yaptJklarJnJn bĂźyĂźk anlamJ olan çocuklar 2 koli ilacJ BakJrkĂśy Belediyesi Halk Eczanesi Sorumlusu Ecz. Vartan BoyacJâ&#x20AC;&#x2122;ya Ăś=retmenleriyle beraber teslim ettiler. Ă&#x2021;ocuklarJmJzda yardJmseverli=i aAJlayan çok anlamlJ bir kampanya yĂźrĂźtĂźklerini belirten BakJrkĂśy Belediye BaAkanJ BĂźlent Kerimo=lu, â&#x20AC;&#x153;Hekim olmamdan dolayJ ilaç temininde Ăśzellikle dar gelirli yurttaAlarJmJzJn sJkJntJlarJnJ çok iyi biliyorum. BakJrkĂśy Belediyesi olarak elimizden gelen çabayJ gĂśstermeye devam edece=iz. BakJrkĂśy Belediyesi Halk Eczanemizde ilaç israfJnJ ve kimyasal kirlili=i Ăśnleyerek sa=lJk gĂźvencesi olmayan ve dar gelirli yurttaAlarJmJza ilaçlarJ da=JtJyoruz. Bir ayda en az bin 500 kalem ilaç sirkĂźlasyonu yapJlJyor. AyrJca vefat eden hastalarJmJzJn yakJnlarJnJn bize telefonla ulaAmasJnJn ardJndan ilaçlarJnJ ve Ăśzel beslenme mamalarJnJ evlerinden araçlarJmJzla alJp

ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Eczanemize ilaç ba=JAJ yapan hastanelere, aile sa=lJk merkezlerine, yurttaAlarJmJza ve yurt dJAJndan gelenlere çok teAekkĂźr ediyorum. 8laçlarJmJzJ ayrJca biz de, ihtiyacJ olan hastane ve vakJflara da veriyoruz. Bir de ola=anĂźstĂź Aartlarda yani deprem, sel felaketi gibi durumlarda da felaket bĂślgesine gĂśnderiyoruz.â&#x20AC;? dedi. Kerimo=lu, Halk Eczanesiâ&#x20AC;&#x2122;nde miadJ geçmiA ilaçlarJn ayrJAtJrJlarak imha edildi=ini de belirtti.


25

AtakĂśy Cumhuriyet Anadolu Lisesi AB Comenius Projeleri kapsamAnda

2 Ă&#x2013;NEML5 PROJEYE EV SAH5PL55 YAPTI AtakĂśy Cumhuriyet Anadolu Lisesi, â&#x20AC;&#x153;Bilgi 8letiAim Teknolojileriâ&#x20AC;&#x2122;nin Okul Derslerinde Ăś=retmenler tarafJndan kullanJmJnJn yaygJnlaAtJrJlmasJ (ICTWays at School Subject)â&#x20AC;? ve â&#x20AC;&#x153;Okul OrtaklJ=J CREAâ&#x20AC;? konulu AB Comenius Projeleriâ&#x20AC;&#x2122;ne ev sahipli=i yaptJ. â&#x20AC;&#x153;Bilgi 8letiAim Teknolojileriâ&#x20AC;&#x2122;nin okul derslerinde Ăś=retmenler tarafJndan kullanJmJnJn yaygJnlaAtJrJlmasJ (ICTWays at School Subject)â&#x20AC;? proje kurucusu olarak baAta Portekiz, Porto YĂźksek MĂźhendislik

EnstitĂźsĂź, Porto Ă&#x153;niversitesi, Litvanya'dan Vilnius Koleji, Almanya ve 8talyaâ&#x20AC;&#x2122;dan e=itmenler katJldJ. â&#x20AC;&#x153;Okul OrtaklJ=J CREAâ&#x20AC;? konulu projeye ise Slovakya, Almanya, Slovenya, Portekiz, Macaristan ve 8talya'dan Ăś=retmen ve Ăś=renciler katJldJ. 8ki proje kapsamJnda çeAitli toplantJ, konferans ve kĂźltĂźrel faaliyetler dĂźzenlendi. AtakĂśy Cumhuriyet Anadolu Lisesi MĂźdĂźrĂź 8smail Karahan ve proje sorumlusu 8ngilizce Ă&#x2013;=retmeni Seher YaldJzâ&#x20AC;&#x2122;Jn yakJndan

ilgilendi=i misafirler, 8stanbul'un tarihi yerleri (TopkapJ SarayJ, Ayasofya MĂźzesi, Yerebatan SarnJcJ, Sultanahmet Camii) ziyaret edildi. Proje Sorumlusu AtakĂśy Cumhuriyet Anadolu Lisesi 8ngilizce Ă&#x2013;=retmeni Seher YaldJz, iki proje kapsamJnda iki hafta boyunca çok yararlJ konferanslar ve çalJAmalar yapJldJ=JnJ belirterek, â&#x20AC;&#x153;AB Comenius Projeleri kapsamJnda okulumuza gelen misafirlerimizi en iyi Aekilde a=Jrlamaya çalJAtJk. Okulumuzda gerçekleAtirilen konferanslarJn yanJ sJra 8stan-

bulâ&#x20AC;&#x2122;umuzun tarihi yerlerini gezdirdik. Hepsi çok memnun kaldJlar. Ă&#x2013;=rencilerimizle birlikte gĂźzel kazanJmlar elde ettik. Yurt dJAJndaki e=itim modellerini birinci a=Jzlardan duyduk ve TĂźrkiye ve okulumuzla karAJlaAtJrma fJrsatJ bulduk. Ă&#x2021;ok gĂźzel bir 2 hafta yaAadJk.â&#x20AC;? dedi. Okul MĂźdĂźrĂź 8smail Karahanâ&#x20AC;&#x2122;da projeye emek veren baAta proje sorumlusu Seher YaldJz ve tĂźm Ăś=rencilere teAekkĂźr ederek, â&#x20AC;&#x153;Okulumuz adJna, Ăś=rencilerimiz adJna, bizler adJna çok yararlJ bir

çalJAma oldu. Bir çok Ăźlkeden gelen e=itimci arkadaAlarJmJzla e=itim sistemleri ve di=er konular hakkJnda bilgi alJAveriAinde bulunduk. Ă&#x2013;=rencilerimiz açJsJndan çok yararlJ projeler oldu=unu dĂźAĂźnĂźyorum. AyrJca misafirlerimizin gĂźzel vakit geçirmeleri, Ăźlkemizi sevmeleri adJna da çok gĂźzel geziler dĂźzenledik. 8stanbulâ&#x20AC;&#x2122;un kĂźltĂźrel ve tarihi yerlerine geziler yaptJk. Misafirlerimizin hepsi 8stanbulâ&#x20AC;&#x2122;u çok be=endiâ&#x20AC;? diye konuAtu.

ULUSLARARASI KARTPOSTAL (POSTA) SANATI

BAKIRKĂ&#x2013;Yâ&#x20AC;&#x2122;DE SERG8LEND8 8talya, Portekiz, 8spanya, Japonya, Amerika, Kanada, Arjantin, Uruguay, Meksika, Almanya , Avusturya, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Finlandiya, Fransa, Hollanda, 8ngiltere, 8rlanda, 8sveç, 8sviçre, LĂźksemburg, Macaristan, Nepal, Norveç, Romanya, Rusya, SJrbistan, Singapur, ili ve TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;den 450 kartpostal sanatJ sanatçJsJnJn yaklaAJk 800 eseri BakJrkĂśy Belediyesi Botanik ParkJâ&#x20AC;&#x2122;nda sergilendi. BakJrkĂśy Belediyesiâ&#x20AC;&#x2122;nin deste=iyle AtĂślye Arts-

In tarafJndan dĂźzenlenen NazJm Hikmetâ&#x20AC;&#x2122;e atfedilen â&#x20AC;&#x153;Ben Bir Ceviz A=acJ=Jmâ&#x20AC;? adlJ sergide Ăźlkemizde de az tanJnan posta sanatJnJn ĂśzgĂźr, sJra dJAJ, samimi, gizemli, baAkaldJran, çocuksu, muzip, e=lenceli, sĂźrprizli, dJAavurumcu, ilginç ve ĂśzgĂźn Ăśrnekleri sanatseverlerle buluAtu. 10-15 cm orijinal kartpostal Ăślçßlerinde hazJrlanan eserlerin sergilendi=i sergi sJrasJnda ayrJca Ăś=rencilere workshop çalJAmalarJ da yapJldJ. Yavuz ARPACIK


26 05 MAYIS 2014 PAZARTES8 Ekseriyetin bulundu=u tespit edilerek birleAim Meclis 1. BaAkan Vekili Mahir Ă&#x2021;elik tarafJndan açJldJ. AyAe Tansel GĂźlmezo=lu ve 8brahim GĂźndĂźzâ&#x20AC;&#x2122;Ăźn izinli sayJlmalarJna oybirli=i ile karar verildi. GĂźndem okundu, oy birli=i ile kabul edildi. GĂźndem maddelerinin gĂśrĂźAĂźlmesi neticesinde; Mali Hizmetler MĂźdĂźrlĂź=Ăź baAlJklJ â&#x20AC;&#x153;2013 Mali YJlJ Kesin HesabJnaâ&#x20AC;? dair dosyanJn BĂźtçe Plan Komisyonu'na havalesinin oybirli=i ile kabulĂźne, Mali Hizmetler MĂźdĂźrlĂź=Ăź baAlJklJ â&#x20AC;&#x153;2013 Mali YJlJ TaAJnJr Kesin HesabJnaâ&#x20AC;? dair dosyanJn BĂźtçe Plan Komisyonu'na havalesinin oybirli=i ile kabulĂźne, Fen 8Aleri MĂźdĂźrlĂź=Ăź baAlJklJ â&#x20AC;&#x153;2015 Mali YJlJ YatJrJm ProgramJnaâ&#x20AC;? dair dosyanJn BĂźtçe Plan Komisyonu'na havalesinin oybirli=i ile kabulĂźne, Park ve Bahçeler MĂźdĂźrlĂź=Ăź baAlJklJ â&#x20AC;&#x153;2015 Mali YJlJ YatJrJm ProgramJnaâ&#x20AC;? dair dosyanJn BĂźtçe Plan Komisyonu'na havalesinin oybirli=i ile kabulĂźne karar verilerek birleAim Meclis 1. BaAkan Vekili Mahir Ă&#x2021;elik tarafJndan 07.05.2014 Ă&#x2021;arAamba gĂźnĂź saat 11:00â&#x20AC;&#x2122;de toplanmak Ăźzere kapatJldJ.

07 MAYIS 2014 Ă&#x2021;ARAMBA Ekseriyetin bulundu=u tespit edilerek birleAim Meclis 1. BaAkan Vekili Mahir Ă&#x2021;elik tarafJndan açJldJ. 8smail TaAâ&#x20AC;&#x2122;Jn izinli sayJlmasJna oybirli=i ile karar verildi. Geçen birleAime ait zabJt Ăśzeti okundu, oybirli=i ile kabul edildi. GĂźndem maddelerinin gĂśrĂźAĂźlmesi neticesinde; Ă&#x2013;zel Kalem MĂźdĂźrlĂź=Ăź baAlJklJ â&#x20AC;&#x153;Toplu SĂśzleAme Yetkisiâ&#x20AC;? hakkJndaki BaAkanlJk Teklifi'nin 5 çekimser (Hasan Kaptan, Fatma ElmasgĂźl Torun, IAJl 8lgin Oktay, Servet Toraman, 8brahim KeleA) oya karAJn oyçoklu=u ile kabulĂźne, Ă&#x2013;zel Kalem MĂźdĂźrlĂź=Ăź baAlJklJ â&#x20AC;?Kartal Belediyesi-

09 MAYIS 2014 CUMA

MAYIS 2014 BELEDĂ?YE MECLĂ?SĂ?â&#x20AC;&#x2122;NDE NELER GĂ&#x2013;RĂ&#x153;Ă&#x17E;Ă&#x153;LDĂ&#x153;? Karyapsan A..nin faaliyetlerine devam edebilmesi için sermaye artJrJmJna gidilmesineâ&#x20AC;? dair BaAkanlJk Teklifi'nin 5 çekimser (Hasan Kaptan, Fatma ElmasgĂźl Torun, IAJl 8lgin Oktay, Servet Toraman, 8brahim KeleA) oya karAJn oyçoklu=u ile kabulĂźne, 8nsan KaynaklarJ ve E=itim MĂźdĂźrlĂź=Ăź'nĂźn â&#x20AC;&#x153;Memur Kadro 8hdas Cetveli 8le 2 Adet BoA Kadro De=iAikli=i YapJlmasJ Talebineâ&#x20AC;? dair BaAkanlJk Teklifinin 5 çekimser (Hasan Kaptan, Fatma ElmasgĂźl Torun, IAJl 8lgin Oktay, Servet Toraman, 8brahim KeleA) oya karAJn oyçoklu=u ile kabulĂźne, 8mar ve ehircilik MĂźdĂźrlĂź=Ăź baAlJklJ â&#x20AC;&#x153;14.05.2013 t.t.â&#x20AC;&#x2122;li 1/1000 Ăślçekli BakJrkĂśy Merkez Demiryolu GĂźneyiâ&#x20AC;&#x2122;ne 8liAkin Revizyon 8mar PlanJ Plan Notu de=iAikli=ineâ&#x20AC;? dair 8mar ve BayJndJrlJk Komisyon Raporu'nun 5 çekimser (Hasan Kaptan, Fatma ElmasgĂźl Torun, IAJl 8lgin Oktay, Servet Toraman, 8brahim KeleA) oya karAJn oyçoklu=u ile kabulĂźne, 8mar ve ehircilik MĂźdĂźrlĂź=Ăź baAlJklJ â&#x20AC;&#x153;YeAilkĂśy Mahallesi 325 ada 4 parsele iliAkin plan de=iAikli=i teklifineâ&#x20AC;? dair dosyanJn 8mar ve BayJndJrlJk Komisyon Raporu'nun 5 çekimser (Hasan Kaptan, Fatma ElmasgĂźl Torun, IAJl 8lgin Oktay, Servet Toraman, 8brahim KeleA) oya karAJn oyçoklu=u ile kabulĂźne karar verilerek birleAim Meclis 1. BaAkan Vekili Mahir Ă&#x2021;elik tarafJndan 09.05.2014 Cuma gĂźnĂź saat 11:00â&#x20AC;&#x2122;de toplanmak Ăźzere kapatJldJ.

Ekseriyetin bulundu=u tespit edilerek birleAim Meclis 1. BaAkan Vekili Mahir Ă&#x2021;elik tarafJndan açJldJ. Geçen birleAime ait zabJt Ăśzeti okundu, oybirli=i ile kabul edildi. Adalet ve KalkJnma Partisi (AKP) Grubu'nun vermiA oldu=u â&#x20AC;&#x153;Meclis toplantJlarJnJn internet Ăźzerinden yayJnJ talebineâ&#x20AC;? dair yazJlJ Ăśnerge okundu. GĂźndem maddelerinin gĂśrĂźAĂźlmesi neticesinde; Ruhsat ve Denetim MĂźdĂźrlĂź=Ăź'nĂźn â&#x20AC;&#x153;E=itim Hizmetleri Tarifesi'nin 2. BĂślĂźm baAlJ=J altJnda Umuma açJk 8stirahat ve E=lence Yerleriâ&#x20AC;? hakkJndaki evrakJn Tarife Komisyonu'na havalesinin oybirli=i ile kabulĂźne, Fen 8Aleri MĂźdĂźrlĂź=ĂźnĂźn â&#x20AC;&#x153;2015 Mart YJlJ YatJrJm ProgramJnaâ&#x20AC;? dair BĂźtçe Plan Komisyon Raporu'nun 5 ret oya karAJn (Hasan Kaptan, Fatma ElmasgĂźl Torun, IAJl 8lgin Oktay, Servet Toraman, 8brahim KeleA) oyçoklu=u ile kabulĂźne, Park ve Bahçeler MĂźdĂźrlĂź=Ăź'nĂźn â&#x20AC;&#x153;2015 Mali YJlJ YatJrJm ProgramJnaâ&#x20AC;? dair BĂźtçe Plan Komisyon Raporu'nun 5 red oya karAJn (Hasan Kaptan, Fatma ElmasgĂźl Torun, IAJl 8lgin Oktay, Servet Toraman, 8brahim KeleA) oyçoklu=u ile kabulĂźne, Mali Hizmetler MĂźdĂźrlĂź=Ăź'nĂźn â&#x20AC;&#x153;2013 Mali YJlJ TaAJnJr Kesin HesabJnaâ&#x20AC;? dair BĂźtçe Plan Komisyon Raporu'nun 5 ret oya karAJn (Hasan Kaptan, Fatma ElmasgĂźl Torun, IAJl 8lgin Oktay, Servet Toraman, 8brahim KeleA) oyçoklu=u ile kabulĂźne, Mali Hizmetler MĂźdĂźrlĂź=Ăź'nĂźn â&#x20AC;&#x153;2013 Mali YJlJ Kesin HesabJnaâ&#x20AC;? dair BĂźtçe Plan Komisyon Raporu'nun 5 ret oya karAJn (Hasan Kaptan, Fatma ElmasgĂźl Torun, IAJl 8lgin Oktay, Servet Toraman, 8brahim KeleA) oyçoklu=u ile kabulĂźne ile kabulĂźne karar verilerek birleAim Meclis 1. BaAkan Vekili Mahir Ă&#x2021;elik tarafJndan 02.06.2014 Pazartesi gĂźnĂź toplanmak Ăźzere kapatJldJ.

Meclis oturumlarýnýn tamamýný gazetemizin

www.atakoygazete.com.tr sitesini ziyaret ederek okuyabilir ve sesli olarak dinleyebilirsiniz.

â&#x20AC;&#x153;KAĂ&#x2021;AK GN)AATâ&#x20AC;? KIYAI YAPILDI... Planda olmamasYna raCmen Zorlu Centerâ&#x20AC;&#x2122;a fazladan 400 bin m² inKaat alanY artYKY (Kaçak .nKaat) kYyaCY yapYldY... CHPâ&#x20AC;&#x2122;li SaC, AKPâ&#x20AC;&#x2122;li TopbaKâ&#x20AC;&#x2122;a sordu: â&#x20AC;&#x153;Zorlu Center 230.000 m² in5aat alan< ile ihaleyi ald<, bodrum kat< k<l<f< ile in5aat alan< 628.000 m² ç<kar<ld< ve 400 bin m² art<5 oldu. stanbul BĂźyĂźk5ehir Belediyesi ilgili birimlerine plan de.i5ikli.i ba5vurusu yap<lm<5 m<d<r? Yerinde yapt<.<m inceleme ve taraf<ma gelen 5ikâyetlerde iskân edilmemesi gereken sĂśzde bodrum katlar<n<n iskân edildi.i, çe5itli amaçlarla kiraya verildi.i, ayr<ca galeri bo5luklar<nda ma.azalara kat<ld<.< aç<kça gĂśrĂźlmektedir. An<lan projedeki olumsuzluklar ile ilgili al<nm<5 encĂźmen karar< var m<d<r?â&#x20AC;? 2009-2014 .BB Meclis çalYKmasY dĂśneminde CHP .BB Meclis Ă&#x153;yeleri Dr. HakkY SaClam, Serdar Bayraktar ve DoCan Tekel taraflarYndan onlarca kez yazYlY-sĂśzlĂź Ăśnergeler ve konuKmalarla gĂźndeme getirtilen ve her defasYnda da CHPâ&#x20AC;&#x2122;li Meclis Ă&#x153;yelerine kaçamak ve net bilgiler verilmeyen ZORLU CENTER bir kez daha .BB Meclis gĂźndemine getirtildi. .stanbul BĂźyĂźkKehir Belediyesi (.BB) 2014 yYlY MayYs ayY Meclis ToplantYlarYâ&#x20AC;&#x2122;nda KadYkĂśy Belediyesi ve .BB Meclisi CHP Ă&#x153;yesi HĂźseyin SaC hazYrladYCY yazYlY soru Ăśnergesini Meclis BaKkanlYCYâ&#x20AC;&#x2122;na sundu. .BB BaKkanY Kadir TopbaKâ&#x20AC;&#x2122;Yn yazYlY cevaplanmasY isteCi ile oy birliCi ile Meclis BaKkanlYCYâ&#x20AC;&#x2122;na havale edilen yazYlY soru Ăśnergesi KĂśyle;

â&#x20AC;&#x153;BĂźyĂźkKehir Belediyesi Meclis BaKkanlYCYâ&#x20AC;&#x2122;na; BeKiktaK 37 pafta 30 ada 165 parsel (eski 157 parselde) yapYmY biten ve hizmete açYlan Zorlu Center ile ilgili Ă&#x2013;zelleKtirme .daresi BaKkanlYCY 230.000 metrekare inKaat alanY ile ihaleye çYktY. Ahmet Nazif Zorlu ihaleyi kazanYnca sevinçten basYnYn ĂśnĂźnde harman dalY oynadY, nedeni daha sonra belli oldu, diCer katYlYmcYlar ihale bedelini 230.000 m²â&#x20AC;&#x2122;ye gĂśre hesapladYlar. Bir Kekilde bodrum katY kYlYfY ile inKaat alanY 628.000 m²â&#x20AC;&#x2122;ye çYkarYldY. Nazif bey boKuna oynamadY, 400 bin m² inKaat alanY artYKYna takla bile atYlYr. Zorlu YapY YatYrYm A.h. ihaleyi kazandY. Projede metrekare satYK deCeri 15.000 dolar civarYndadYr. Ă&#x2013;nemli bir ayrYntY ise Ă&#x2013;zelleKtirme .daresi BaKkanlYCY'nYn hazYrladYCY planlar 5 yYl boyunca deCiKtirilemez. BaKbakanlYk Ă&#x2013;zelleKtirme .daresi BaKkanlYCY tarafYndan yapYlan plan KartlarY kapsamYnda avan projeleri BĂźyĂźkKehir Belediye BaKkanlYCY ve .stanbul 3 nolu KĂźltĂźr ve Tabiat VarlYklarYnY Koruma BĂślge Kurulu tarafYndan onaylandY. 4708 sayYlY yasa kapsamYnda her tĂźrlĂź yetki ve sorumluluCu Zirve YapY Denetime aittir. TarafYma gelen bilgiler neticesinde sĂśz konusu taKYnmaz ile ilgili onaylY projesinin aykYrYlYklarYnYn giderilerek yasal hale getirilmesi için .stanbul BĂźyĂźkKehir

Belediyesi'nde plan tadilatY deCiKikliCine baKvurulduCu ve Zorlu Center'in, Belediyesi'nce onaylanan projesine aykYrY imal edildiCi yĂśnĂźndedir. Bu çerçevede; Zorlu Center alYKveriK merkezi ile ilgili .stanbul BĂźyĂźkKehir Belediyesi ilgili birimlerine plan deCiKikliCi baKvurusu yapYlmYK mYdYr? Varsa teklif plan deCiKikliCinin neler içerdiCini yĂśnĂźndeki bilgilerin tarafYma verilmesini. Zorlu Center AlYKveriK Merkezinde Otel, Rezidans ve Ofis olarak kullanYlan binalarla ilgili olumlu ya da olumsuz itfaiye gĂśrĂźKĂź var mYdYr? Ă&#x2013;zelleKtirme .daresi Daire BaKkanlYCY tarafYndan hazYrlanan imar planY deCiKikliCi ile Ku anda yapYlmYK olan inKaat alanY arasYndaki fark ne kadardYr? .Klem dosyasYnda binanYn kontur ve gabari raporu var mYdYr? Varsa ĂśrneCinin tarafYma verilmesini. Zorlu Center alYKveriK merkezinde otel, rezidans, ofis binalarYnYn dolayYsY ile tĂźm inKaat alanYnYn tamamYnYn kontur ve gabarilerinin Ăślçßlmesini, terk alanlarYnYn kamu eline geçip geçmediCinin, Ă&#x2021;atY piyeslerinin onaylY projesine uygun olup olmadYCYnYn tespit edilmesini. Yerinde yaptYCYm inceleme ve tarafYma gelen Kikâyetlerde iskân edilmemesi gereken sĂśzde bodrum katlarYnYn iskân edildiCi çeKitli amaçlarla kiraya verildiCi ayrYca galeri boKluklarYnda maCazalara katYldYCY açYkça gĂśrĂźlmektedir. AnYlan projedeki olumsuzluklar ile ilgili alYnmYK encĂźmen kararY var mYdYr? Netice olarak onaylY projesine aykYrY olarak imal edildiCi açYk olan Zorlu Center .stanbulâ&#x20AC;&#x2122;un kYsmi iskan izni dahil tĂźm izinlerinin iptal edilmesi gerekmektedir, ivedilikle gereCinin yapYlmasYnY Ăśnergemin baKkanlYk makamYna havalesini arz ederim.â&#x20AC;?

HCdCr Ula2


27

TĂźrk KadBnlar Birlii BakBrkĂśy )ubesi

TANIMA GECES8 DĂ&#x153;ZENLED8

PIN AR KUMSAL

KADIN OLMAK 1. Her sabah spor yapacaksJn. GĂźnaAJrJ filan de=il evladJm. Her sabah. 2. Hep çalJAacaksJn. Ă&#x153;reteceksin. Beynin meAgul olacak, hep koAturman gereken iAler olacak. 3. GĂźnceli takip edeceksin. Haber izle, dergi, kitap, gazete oku. GĂźndemi yakala. Her konuda kendini update et. Yeni çJkan kitaplarJ da bil, yeni açJlan lokantalarJ da, bu sene moda olan renkleri de. 4. Evlilik ise Aart de=il, kafanJ takma. Gerekli de de=il. Hatta AĂśyle sĂśyleyeyim: One problem less! (Bir problem eksik!) 5. Ă&#x2021;ocuk meselesine gelince... Ha iAte, burada akan sular duruyor. Yapabiliyorsan yap. Birini bu kadar çok sevmek, onun sorumlulu=unu taAJmak sadece onu de=il, seni de mutlu eder. Do=urmayacaksan, evlat edin. O zaman da senin çocu=un de=iAen bir Aey yok. Evlat edinmeyeceksen de, manevi çocu=un olsun, birini okut, gelece=ini Aekillendirmesine yardJmcJ ol. 6. GĂźnde bir kere et ye. Mutlaka her Ăś=Ăźn sebze ve meyve ye. Kusura bakma, ben tatlJ severim. TatlJdan uzak dur diyemeyece=im! 7. Ă&#x2013;lĂźmden sonra yaAamak istiyorsan, gĂźnlĂźk tut. O kßçßk notlar, hem kendi hayatJnJn tanJklJ=J, hem de yarJna kalan bir bilgi kayna=J. Mesela benim babam, hiç ĂźAenmeden 60 sene boyunca her gĂźn Ece Ajanda'sJna o gĂźn olanlarJ yazmJA. Hâlâ açJp okuyorum ve çok faydalanJyorum. 8. Olumlu olacaksJn. 9. BazJ Aeyleri kabul edeceksin. BĂźtĂźn kadJnlarJn seni sevmesine imkân yok! Demek ki bazJ kadJnlara dikkat edeceksin. 10. Erkeklere gelince, aynJ anda birkaçJnJ sevmeyeceksin. Ama onlarJn bĂśyle bir yetene=i oldu=unu bileceksin!!! YukarJda okudu=unuz bu on madde TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin halkla iliAkiler duayeni BetĂźl Mardinâ&#x20AC;&#x2122;e ait. BilgisayarJmda, odamda, iA yerimde sabitleAmiA on madde... Kolumu bile kaldJrmaktan aciz oldu=umda; Ăźretece=im yazJlar, ĂśykĂźler, Ăśylece masamda beklemeye aldJ=Jmda veya bekleyen iAlere uzak kaldJ=Jmda, bu o maddeyi kendime gelene kadar okurum. Bu on maddeden biri, gĂźnlĂźk tutmaya baAlamama Ăśn ayak olmuAken, di=er madde uzun, tempolu yĂźrĂźyĂźAlerimin sebebidir. Ve geri kalan sekiz madde hayatJmda ya uygulanmaya hazJr durumdalar veya yĂźrĂźrlĂźkteler. KJsaca, bir kadJnJn hayatJnda etkili olmasJ gereken on maddeyi, sizlerin de aklJnJzJn bir kĂśAesinde saklamanJzJ umut ediyorum.

SON SĂ&#x2013;Z: Ă&#x153;retmeye, Ăźrettiklerimizle topluma faydalJ olmaya devam. Yeni gelen nesildeki kJz çocuklarJnJn topluma faydalJ olmalarJ için, Ăźretmeleri adJna e=itimlerine destek vermek dile=i ile. Ă&#x2021;ĂźnkĂź o kJz çocuklarJ gĂźnĂźn birinde anne olup, evlat yetiAtirecekler.

TĂźrk KadJnlar Birli=iâ&#x20AC;&#x2122;nin geçti=imiz aylarda açJlan BakJrkĂśy ubesi, bir tanJAma gecesi dĂźzenledi. BakJrkĂśy Spor VakfJ Sosyal Tesisleriâ&#x20AC;&#x2122;nde dĂźzenlenen tanJAma gecesine BakJrkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;deki çeAitli sivil toplum kuruluAlarJnJn yĂśneticileri ile TĂźrk KadJnlar Birli=i BakJrkĂśy ubesi Ăźyeleri ve davetliler katJldJ. Sunuculu=unu GĂśksenin 8leriâ&#x20AC;&#x2122;nin yaptJ=J gecede konuAan TĂźrk KadJnlar Birli=i BakJrkĂśy ubesi BaAkanJ Asuman Erkan, geceye katJlan tĂźm davetlilere teAekkĂźr ederek, TĂźrk KadJnlar Birli=iâ&#x20AC;&#x2122;nin TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin en eski sivil toplum kuruluAlarJndan

birisi oldu=unu belirterek, â&#x20AC;&#x153;TĂźrk KadJnlar Birli=i 1924 yJlJnda kuruldu. O tarihten bu yana kadJnlarJmJza yĂśnelik yararlJ çalJAmalarJnJ sĂźrdĂźrdĂź. BakJrkĂśy ubesi olarak biz de bu gĂźzel ve yararlJ çalJAmalara ilçemizde devam edece=iz. Sizlerden bu yolda destek bekliyoruz.â&#x20AC;? dedi. Erkan ayrJca, gecenin dĂźzenlenmesinde ve organizasyonda bĂźyĂźk eme=i geçen GĂśksenin 8leriâ&#x20AC;&#x2122;ye de ayrJca teAekkĂźr ederek, tablo hediye etti. Erkanâ&#x20AC;&#x2122;Jn konuAmasJnJn ardJndan, TĂźrk KadJnlar Birli=i BakJrkĂśy ubesi YĂśnetim Kurulu sahneye çJkarak kendilerini tanJttJlar. Gecede ayrJca Somaâ&#x20AC;&#x2122;da yaAanan maden faciasJnda hayatJnJ kaybedenlerin ailelerine katkJ sunmak amacJyla bazJ hediyelerin satJAJ da yapJldJ.

BAKIRKĂ&#x2013;YLĂ&#x153; MALP MĂ&#x153;"AVPRLER VE MUHASEBECPLER BPR ARAYA GELDP Mali MĂźAavirler ve Muhasebeciler Birli=i Derne=i (MMMBD) BakJrkĂśy ubesiâ&#x20AC;&#x2122;nin dĂźzenledi=i kahvaltJlJ sohbet toplantJsJnda bir araya gelen BakJrkĂśylĂź Mali MĂźAavirler ve Muhasebeciler mesleki konularda sohbet ederek, fikir alJAveriAinde bulundular. BakJrkĂśy 8ncirli Caddesi Ăźzerinde bulunan bir restoranda dĂźzenlenen kahvaltJlJ programda konuAan MMMBD BakJrkĂśy ubesi BaAkanJ 8rfan Demirci, mali mĂźAavirler ve muhasebecilerin Ăśnlerindeki çÜzĂźm bekleyen sorunlarJn baAJnda

valtJlarJnda Ăźyeleri ile bir araya gelerek mesleki konularda fikir alJAveriAinde bulunduklarJnJ da belirterek, dĂźzenlenen kahvaltJlar ile BakJrkĂśylĂź Mali MĂźAavir ve Muhasebecilerin arasJnda iletiAimin kuvvetlendi=ini de sĂśyledi. KahvaltJlarJn bundan sonrada belirli dĂśnemlerde yapJlaca=JnJ kaydeden Demirci, ĂśnĂźmĂźzdeki toplantJlarda da bir gĂźndem maddesi belirlenece=ini ve her kahvaltJda belirlenen gĂźndem maddesi hakkJnda fikir alJAveriAinde bulunulaca=JnJ kaydetti.

Kamu GĂśzetimi, Muhasebe ve Denetim StandartlarJ Kurumuâ&#x20AC;&#x2122;nun (KGK) yaklaAJmlarJnJn ilk sJrayJ aldJ=JnJ belirtti. Demirci, geleneksel hale getirdikleri sabah kah-

ube BaAkanJ 8rfan Demirciâ&#x20AC;&#x2122;nin konuAmasJnJn ardJndan kahvaltJya geçilirken, katJlJmcJlar mesleki konularda sohbet ettiler.


TEKNOLOJĂ? DĂ&#x153;NYA SI

otoriter rejimlerin halka sadece tank ya da makineli tĂźfekle deCil aynY zamanda internet gĂśzetleme teknolojileriyle de baskY uyguladYCYnY ifade etti. Gabriel â&#x20AC;&#x153;.nternetin ĂśzgĂźrlĂźCĂźnĂź savunmak isteyenler, internet kullanYcYlarYnY gĂśzetleyen ve bĂśylece en temel insan haklarYnY çiCneyen bu tarz rejimlerin eline teknoloji veremezâ&#x20AC;? diye konuKtu. Almanya 2012 yYlYnda Suriye ve .ran'a bu tĂźr ĂźrĂźnlerin satYKYnY yasaklamYKtY ancak bunun dYKYnda herhangi bir yasal kYsYtlamaya gidilmemiKti.

Ă&#x2021;&Nâ&#x20AC;&#x2122;DE SOSYAL A TEM&ZL& & 

HP 16.000 Ă&#x2021;ALIANINI &TEN Ă&#x2021;IKARIYOR

GĂ&#x2013;KHAN ATAMER gokhanatamer@atakoygazete.com.tr

BEATS, ARTIK RESM& OLARAK APPLEâ&#x20AC;&#x2122;IN Apple, ortada dolaKan birçok sĂśylentinin ardYndan Beats'i satYn aldYCYnY resmi olarak duyurdu. Apple'a 3 milyar dolara malolan anlaKma, Beats'in mĂźzik akYK hizmetini de içeriyor. Apple, bu paranYn 2.6 milyar dolarYnY peKin, yaklaKYk 400 milyon dolarlYk bĂślĂźmĂźnĂź ise eKit parçalar halinde Beats'e Ăśdeyecek. AnlaKma sonucunda Beats'in eK kurucularY Jimmy Iovine ve Dr. Dre, Apple'a katYlacaklar. Beats, hayatYnY baCYmsYz olarak sĂźrdĂźrecek, ancak gßç birleKiminin yenilikler olarak karKYmYza çYkma olasYlYCY çok yĂźksek. Apple CEO'su Tim Cook, yayYnlanan basYn duyurusunda "MĂźzik, hayatYmYzYn Ăśnemli bir bĂślĂźmĂź ve biz Apple'Yn kalbinde mĂźziCin Ăśzel bir yeri var" dedi ve sĂśzlerini KĂśyle devam ettirdi: ".Kte bu yĂźzden mĂźziCe yatYrYm yapmaya devam ettik ve bu olaCanĂźstĂź takYmlarY bir araya getirdik. Bu sayede dĂźnyadaki en yenilikçi mĂźzik ĂźrĂźnlerini ve hizmetlerini sunmaya devam edebileceCiz." Apple'Yn 3 milyar dolarlYk bu satYn almasY, firmanYn tarihindeki en pahalY satYn alma olarak kayYtlara geçti. BirleKme, Beats ĂźrĂźnlerinin Apple Store'lar sayesinde daha fazla Ăźlkeye ulaKacaCY anlamYna geliyor. Beats Music'in Apple'Yn mĂźzik ĂźrĂźnleriyle nasYl çalYKacaCY ise Kimdilik belli deCil, ancak muhtemelen ayrY bir hizmet olarak sunulacak. Apple, anlaKmanYn dĂśrdĂźncĂź mali çeyrek sonunda tamamlanacaCYnY tahmin ediyor.

&RAN ZUCKENBERGâ&#x20AC;&#x2122;& MAHKEMEYE Ă&#x2021;A IRDI Sosyal Medya devi Facebookâ&#x20AC;&#x2122;a .ranâ&#x20AC;&#x2122;dan ilginç bir haber geldi. Sosyal hayatY .ranâ&#x20AC;&#x2122;da çok karYKtYrdYCY iddia edilen Facebookâ&#x20AC;&#x2122;un .ranâ&#x20AC;&#x2122;daki davasYnYn ardYndan Facebookâ&#x20AC;&#x2122;un sahibi Mark0Zuckerbergâ&#x20AC;&#x2122;i mahkemeye çaCYrdY. Oldukça ilginç karKYlanan bu haber sonrasYnda gĂśzler0 Zuckerbergâ&#x20AC;&#x2122;e çevrildi. BakalYm Facebook tarafYndan bu çaCrYya nasYl bir cevap gelecek. Uzun bir sĂźre Ăśnce .ranâ&#x20AC;&#x2122;da yasaklanan Facebookâ&#x20AC;&#x2122;un ardYndan yine Facebook tarafYndan satYn alYnan Whatsapp ve Instagramâ&#x20AC;&#x2122;Y da yasaklamaya çalYKan .ran yĂśnetimi, Facebookâ&#x20AC;&#x2122;u siyonist bir Kirket olarak gĂśrdĂźCĂźnden dolayY ve gizlilik, gĂźvenlik gibi gerekçeleri Ăśne sĂźrererek bu konuda gerekli savunmayY yapmak Ăźzere,0Zuckerbergâ&#x20AC;&#x2122;i .ranâ&#x20AC;&#x2122;a savunmaya çaCYrdY.

TĂ&#x153;RK&YEâ&#x20AC;&#x2122;YE TEKNOLOJ& &HRACATINA KISITLAMA Almanya BaKbakan YardYmcYsY Sigmar Gabriel, TĂźrkiye de dahil birçok Ăźlkeye gĂśzetleme teknolojileri alanYnda ihracatYn durdurulacaCYnY açYkladY. Gabriel, internet gĂśzetleme teknolojilerinin baskY aracY olarak kullanYldYCYnY sĂśyledi. Almanya BaKbakan YardYmcYsY ve Ekonomi BakanY Sigmar Gabriel konuyla ilgili olarak WDR, NDR ve SĂźddeutsche Zeitung'a açYklamalarda bulundu. Gabriel bu tarz ĂźrĂźnlerin ihracatYnYn daha sYkY denetlenmesi yĂśnĂźnde bakanlYCY tarafYndan gĂźmrĂźCe talimat verildiCini belirterek "Buna artYk izin vermeyeceCiz" dedi. Almanya Ekonomi BakanY Gabriel, Avrupa BirliCi dĂźzeyinde daha katY bir ihracat kontrolĂź yĂźrĂźrlĂźCe konana dek bu tarz ihracatlarYn yasaklanacaCYnY belirtti. Avrupa BirliCi Komisyonu'nun sonbaharda gĂśzetleme teknolojilerinin ihracatYna bir dĂźzenleme getirmesi bekleniyor. Gabriel Alman hĂźkĂźmeti tarafYndan ayrYca bu tĂźr araçlar Ăźreten tĂźm Alman firmalarYna baskYcY rejimlerle ticaret yapmama konusunda nisan ayYnda uyarY yapYldYCYnY belirtti. Ekonomi BakanY Sigmar Gabriel sĂśzkonusu teknolojilerin satYlmayacaCY Ăźlkelerin listesini vermedi ancak NDR, WDR ve SĂźddeutsche Zeitung muhabirlerinin sorularY Ăźzerine NATO Ăźyesi TĂźrkiye ve Rusya'nYn da ihracat yapYlmayacak Ăźlkeler arasYnda olduCunu sĂśyledi. Sosyal Demokrat Parti Genel BaKkanY Gabriel

ATAKĂ&#x2013;Y AYLIK BĂ&#x2013;LGE GAZETESĂ? AylĂ˝k SĂźreli YayĂ˝n

YIL: 22 SayĂ˝: 238 HAZ8RAN 2014

info@atakoygazete.com.tr KÜÞe yazýlarýndaki sorumluluk, yazarlarýna aittir. Gazetemizde yayAnlanan ilanlarAn sorumlulu1u ilan sahibine aittir.

yanlYK algYlanabiliyor. Microsoft ise, farklY dillerin tercßme edilmesi konusunda çok daha deneyimli olduCu için, tercßme servisinin daha isabetli olabileceCi umut ediliyor.0Yeni hizmetin testlerine, bu yYlYn sonunda baKlanacak. Tßrkçe için ilk aKamada mßkemmel bir tercßme beklentisi içinde deCiliz ancak en azYndan farklY dillerden .ngilizce'ye, Almanca'ya veya FransYzca'ya baKarYlY çeviriler yapYlabilirse, dßnyadaki dil engelinin biraz daha aKYlmYK olduCunu gÜrebileceCiz.0

Bilgisayar denince akla ilk gelen markalardan olan HP0HewlettPackard yakYn zamanda 16 bin iKçi çYkarYcak. GeçtiCimiz dÜnemlerde paradan tasarruf etmek için034 bin iKçi çYkaran HP,0yeni yaptYCY açYklamada016 bin iKçi0daha çYkaracaCYnY açYkladY. HP toplamda 50 bin iKçi çYkartmYK olacak ve bu iKten çYkarma operasyonuyla beraber yYlda01 Milyar Dolar tasarruf edileceCi açYklandY.

ANTIVIRUS DEV& HACKLEND& BilgisayarlarY zararlY yazYlYm koruyan Avast antivirßs programY hacklendi, Avast resmi forumlarYnda çYkan bilgilere gÜre bir çok kullanYcYnYn bilgisi siber casuslar tarafYndan ele geçirildi! Avast 400.000 kullanYcYsYnYn0bilgilerinin çalYndYCYnY kabul etti. Firma yaptYCY açYklamada0mail adresleri, Kifreler çalYnmYK durumda deyip forumlarYnY eriKime kapattY, Kirket yaptYCY açYklamada korsanlarY aradYklarYnY ve kullanYcYlarYnYn Kifrelerini deCiKtirmeleri gerektiCini açYkladY, herhangi bir kart bilgisi çalYnYp çalYnmadYCY konusunda ise Kirket açYklama yapmadY.

TĂ&#x153;RK&YEâ&#x20AC;&#x2122;DEN B&R YOUTUBE KARARI DAHA Anayasa Mahkemesi, video paylaKYm sitesi YouTube'a eriKimin engellenmesiyle ilgili yapYlan bireysel baKvurularda, baKvurucularYn haklarYnYn ihlal edildiCine karar verdi. HĂźrriyet'in haberine gĂśre0YouTube avukatY aracYlYCYyla, TĂźrkiye Barolar BirliCi (TBB) ile0CHP'li bazY milletvekilleri, YouTube'a eriKim engelinin kaldYrYlmasY için Anayasa Mahkemesi'ne ayrY ayrY bireysel baKvuruda bulunmuKlardY. BaKvurularY ele alan0Anayasa Mahkemesi, baKvurucularYn haklarYnYn ihlal edildiCine, eriKimin engellenmesinin, ifade ĂśzgĂźrlĂźCĂźnĂźn ihlali anlamYna geldiCine karar verdi. YĂźksek Mahkeme, gerekçe yazYldYktan sonra hak ihlalinin giderilmesi ve gereCinin yapYlmasY için kararY, T.B ile UlaKtYrma, Denizcilik ve HaberleKme BakanlYCY'na gĂśnderecek. Ancak bu kararYn ne kadar uygulanacaCY soru iKareti...

DROPBOXâ&#x20AC;&#x2122;TAN AIRTAN AĂ&#x2021;IKLAMA .nternet baClantYlarYnYn ve depolama teknolojilerinin hYzla geliKmesi, bulut bazlY servislerin de her geçen gĂźn daha iyi hizmet vermesinin ĂśnĂźnĂź açYyor. Microsoft ve Google gibi devler, kendi online depolama servislerinde sĂźrekli gĂźncellemeler yaparak, çeKitli fiyat indirimleriyle kullanYcYlarY kendi saflarYna çekmeye çalYKYyor. TĂźm bu geliKmeler YKYCYnda Dropbox ise pazarYn ilk oyuncularYndan olmanYn avantajYnY bir sĂźre daha kullanmak istiyor. Zira Dropbox CEO'su Drew Houston'Yn Re/code için verdiCi rĂśportajdan bu anlam çYkYyor. HenĂźz fiyat indirimine niyetli olmadYklarYnY belirten Houston, yeni servisler eklediklerinde mĂźKterilerin kendilerinden ayrYlmayacaklarYna inanYyor. GeçtiCimiz aylarda Ăźcret tarifesinde deCiKiklik yaparak 100 GB depolamayY yYlda 23,88 dolara vermeye baKlayan Google Drive'Y, Microsoft OneDrive benzer bir indirimle izlemiKti. Dropbox ise benzer bir depolama alanY için yYllYk 99 dolar Ăźcret alYyor. KullanYcY kitlesine gĂźvendiCini belirten Dropbox CEO'su, "kullanYcYlarYmYz ara sYra bu yeni servisleri deniyor, ancak çoCunlukla dĂśndĂźkleri yer yine Dropbox oluyor" diyor. Fiyat indirimi yerine Carousel gibi uygulamalarla yenilikçi fikirlere yĂśnelen Dropbox, bakalYm ĂśnĂźmĂźzdeki dĂśnemde bulut yarYKYnda nasYl bir yol izleyecek.

SKYPE TRANSLATOR CANLI Ă&#x2021;EV&R& YAPACAK Microsoft'un yeni baKkanY Staya Nadella, Skype hakkYnda heyecan verici yeni bir geliKmeyi duyurdu. Skype'Yn yakYnda, farklY dillere sahip insanlarYn sohbetlerinde tercĂźme yapmayY mĂźmkĂźn kYlacaCYnY açYklayan Nadella, bu yeni servisin isminin de Skype Translator olacaCYnY belirtti. BĂśylece Skype Ăźzerinden sohbet eden ve farklY diller konuKan insanlar, konuKmalarY canlY olarak kendi dillerine çevirerek okuyabilecekler. Google da, YouTube servisi Ăźzerinde farklY dillerdeki videolarYn otomatik olarak tercĂźme edilmiK altyazYlarla seyredilmesini saClYyor ancak Google Translate servisine dayanan bu hizmette kelimeler çoCu zaman

Ă&#x2021;inâ&#x20AC;&#x2122;de yaygYn olarak kullanYlan yerli mikroblog sitesi "Weibo" ve mobil mesaj uygulamasY "Wechat" baKta olmak Ăźzere sosyal aClarda "sakYncalY ve zararlY" içerikleri silmek Ăźzere "temizlik operasyonu" yapYlacaCY bildirildi. Sanayi ve Enformasyon ile Kamu GĂźvenliCi bakanlYklarYnYn ortak yĂźrĂźttĂźCĂź operasyon çerçevesinde mikroblog ve mobil sohbet uygulamalarYnda "Kiddet, terĂśr, pornografi ve diCer zararlY içerikleri" tespit edip silmek Ăźzere bir ay sĂźrecek "temizlik operasyonu" baKlatYldY. Operasyonun, geniK takipçi kitlesine sahip kurumsal hesaplarY kapsadYCYna iKaret edilirken, "Yurtiçi ve yYrtdYKY kaynaklY dĂźKman gßçlerin sanal aleme sYzmasYnYn engelleneceCi" ifadesi kullanYldY. Youtube, Facebook ve Twitter gibi kĂźresel sosyal paylaKYm sitelerine eriKimin yasak olduCu Ă&#x2021;in'de bunlarYn "Weibo", "Youku" ve "Renren" gibi yerli alternatifleri bulunuyor. DiCer yandan Ăźlkenin en bĂźyĂźk biliKim teknolojileri firmasY "Tencent" bĂźnyesindeki "Wechat" adlY mobil sesli ve yazYlY mesajlaKma uygulamasYnYn Ă&#x2021;in'de kayYtlY 650 milyon kullanYcYsY bulunuyor. Ă&#x2021;in firmasY, bu uygulamayY kĂźresel anlamda yaygYnlaKtYrmak için dĂźnyadaki birçok Ăźlkede geniK kapsamlY promosyon kampanyalarY dĂźzenliyor.

TWITTERâ&#x20AC;&#x2122;DAN CANLI DESTEK HATTI Bilgi Teknolojileri ve .letiKim Kurumu (BTK) BaKkanY Tayfun Acarer ve beraberindeki heyet, Twitter Avrupa, OrtadoCu ve Afrika Kamu PolitikalarY DirektĂśrĂź Sinead McSweeney baKkanlYCYndaki heyet ile .rlanda'nYn baKkenti Dublin'de bir araya geldi. Acarer, gĂśrĂźKme konularYnYn mevcut iKbirliCinin gßçlendirilmesi, karKYlYklY talep ve Ăśnerilerin ele alYnmasY, Twitter'dan tehdit ve kiKisel haklarYn ihlali, mahkeme kararlarYnYn uygulanmasY sĂźrecinde ortaya çYkan sorunlar gibi baKlYklardan oluKtuCunu ifade etti. GĂśrĂźKmede ele alYnan konular arasYnda ofis açYlmasY konusu da gĂźndeme geldi. .lki 14 Nisan'da Ankara'da yapYlan toplantYnYn Dublin'deki ikinci turunda en somut geliKme, "TĂźrkçe canlY destek hattYnYn kYsa sĂźre içinde devreye gireceCinin" ifade edilmesi oldu. AtYlacak adYma gĂśre Twitter'Yn, bundan bĂśyle herhangi bir Kikayeti olan ya da sYkYntY yaKayan kullancYlara destek olmak ve sorunlarYnY gidermek adYna TĂźrkçe canlY destek hattY kurulmasY kararlaKtYrYldY. Buna gĂśre Twitter, TĂźrkiye'de herhangi bir kullanYcYnYn kiKilik hak ihlali ya da tehdit gibi bir konuda canlY destek hattY ile iletiKime geçerek Kikayette bulunmasY durumunda konuyu ivedilikle inceleyip, gerektiCinde mahkeme kararY olmaksYzYn sorunun çÜzĂźmĂźnĂź kendisi gerçekleKtirecek. BTK BaKkanY Acarer, TĂźrkiye'de Twitter kullanYcYlarYyla ilgili mahkemelerin aldYCY kararlarYn ivedilikle uygulanabilmesi adYna kendilerinin bu kararlarY .ngilizceye çevirttiklerini ve Twitter'a bu Kekilde gĂśnderdiklerini hatYrlarak, bu gibi durumlarYn yĂźzde 70'inin çÜzĂźldĂźCĂźnĂź anlattY. Tayfun Acarer, sosyal medyada yasaklama ya da engel olarak nitelenen olaylarYn tamamYnYn mahkeme kararY olduCunun altYnY çizerek, "Twitter'dan istenenlerin tamamamY mahkeme kararY. KiKisel olarak, kurum olarak istediCimiz bĂźrokrasinin aldYCY kararklar deCil, BTK Kurulu'nun bir kararY deCil bu. TĂźm beklentimiz, mahkeme kararlarYna saygY. Youtube'dan da beklentimiz budur" dedi.

GOOGLE, ANITKAB&Râ&#x20AC;&#x2122;& DĂ&#x153;NYAYA AĂ&#x2021;TI Google Street View Special Collections kapsamYnda ziyaretçiler AnYtkabirâ&#x20AC;&#x2122;i 360° panoramik gĂśrĂźntĂźyle ßç boyutlu olarak gezerken, sunulan bilgiler ile AnYtkabirâ&#x20AC;&#x2122;i ve AtatĂźrkâ&#x20AC;&#x2122;Ăźn bYraktYCY deCerli hatYralarY ĂśCrenme imkanYna da sahip olacak. Cumhuriyet dĂśneminin ilk heykeltYraKlarYndan HĂźseyin Anka Ă&#x2013;zkanâ&#x20AC;&#x2122;Yn heykelleriyle bezeli AslanlY Yolâ&#x20AC;&#x2122;dan geçerek tĂśren meydanYna ulaKmak, ardYndan Keref holĂźnĂź ziyaret etmek, mozolenin ĂśnĂźnde saygY sunmak ve AnYtkabir AtatĂźrk ve KurtuluK SavaKY MĂźzesiâ&#x20AC;&#x2122;nde AtatĂźrkâ&#x20AC;&#x2122;Ăźn eKyalarYna gĂśz atmak bu sanal ziyarette sunulanlar arasYnda. AyrYca, AtatĂźrkâ&#x20AC;&#x2122;Ăźn Ăśzel kĂźtĂźphanesi de sanal tur kapsamYnda ziyaret edilebilecek. AnYtkabirâ&#x20AC;&#x2122;i 360° panoramik gĂśrĂźntĂźyle gezmek için https://www.google.com/maps/views/streetview/ataturk-mausoleum?gl=us adresine girmeniz yeterli.

Yurtgßn 8ç ve DJA Ticaret A.. AdJna 8mtiyaz Sahibi

Hukuk DanýÞmanĂ˝: Av. Ă&#x2013;ner AYBEK

GĂśksenin ATAMER 8LER8

Ofset BaskĂ˝ : Ă&#x153;NĂ?FORM

GENEL YĂ&#x2013;NETMEN VE SORUMLU YAZI Ă?Ă&#x17E;LERĂ? MĂ&#x153;DĂ&#x153;RĂ&#x153;

Renk Ayýrým : F�LMEV�

Ă&#x2013;zcan ATAMER Haber KoordinatĂśrĂź

�dare Yeri: �ncirli Caddesi YeÞilada Sokak No:2/1 Ferhat Apt. Kat:1 D:4 BakýrkÜy / �stanbul

GĂśkhan ATAMER

Tel: (0212) 543 86 64-543 86 65-543 86 47 Fax: 543 86 16

Haber Merkezi

AtakĂśy Gazetesi, YurtgĂźn Ă?ç ve DýÞ Ticaret A.Ă&#x17E;. tarafĂ˝ndan yayĂ˝nlanmaktadĂ˝r. Gazetemizde yayĂ˝nlanan yazĂ˝ ve fotoĂ°raflar kaynak gĂśsterilmeden kullanĂ˝lamaz.

Yavuz ARPACIK Arzu BERATOXLU


29

A ta k ö y C u m h u ri y e t A n a d o l u L i s e si ö % r e n c i l e r i t o h u m d a n y e t i t i r d i k l e r i b i t ki l e r i s e r gi l e d i l e r .

ÖRENC@LERDEN BOTAN@K #ENL@@

Ataköy Cumhuriyet Lisesi 10/D sTnTfT tarafTndan hazTrlanan proje ile her öCrenci evlerinde tohumdan yetiHtirdiCi bitkileri sergilediler. Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi Biyoloji ÖCretmeni Melek Bil-

geçen projede öCrenciler ve öCretmenler yetiHtirilen meyveleri tatTlar. AyrTca okul öCrencilerine GDO’suz ve hormonsuz ürünler hakkTnda bilgiler verildi. EtkinliCe AKAT DerneCi, LÖSEV ve Anadolu Tohumculuk da

sevelim ve koruyalTm” adT altTnda biyoloji dersi kapsamTnda gerçekleHtirilen proje ile ilgili öCrencilerin bitkileri sevgiyle yetiHtirilmesi gerektiCini öCreneceklerini belirtti. Özdem ayrTca, organizasyona destek sunan AKAT DerneCi,

gen Özdem ve 10/D sTnTfT öCrencileri 2 ay önce bitkilerin tohumdan yetiHtirilmesi üzerine aHTlanmTH bitkileri yetiHtirmeye baHlayarak, tohumun geliHim evrelerini incelediler. Bir Henlik havasTnda

destek verdi. Bu arada yurt dTHTndan gelen 40 kiHilik bir heyet de sergiyi gezerek dalTndan organik çilek ve domates yediler. 10/D sTnTfT Biyoloji ÖCretmeni Melek Bilgen Özdem, “DoCayT

LÖSEV ve Anadolu TohumculuCa da teHekkür ederken, yurt dTHTndan gelen 40 kiHilik bir heyetin de sergiyi gezmeleri, öCrencilerini çok mutlu ettiCini söyledi. (Yavuz Arpac9k)

Türk Kad;nlar Birli%i Bak;rköy ubesi çal; malar;na ba lad;.

TÜRKFYE’NFN EN ESKF KADIN DERNE$F BAKIRKÖY’DE

1924 yTlTnda kurulan ve Türkiye’nin en eski sivil toplum kuruluHlarTndan biri olan Türk KadTnlar BirliCi’nin BakTrköy ubesi açTldT. Kurucu BaHkan Asuman Erkan, 2. BaHkan Gülümser Türkozan ve arkadaHlarTnTn giriHimiyle açTlan BakTrköy ubesi, BakTrköy’deki kadTnlarTn sosyal yaHama aktif olarak katTlmalarT için çalTHmalar yürütmeyi hedefliyor. ÇalTHmalarTna BakTrköy’deki kamu kurum ve kuruluHlarT ile sivil toplum kuruluHlarTnT ziyaret ederek baHlayan Türk KadTnlar BirliCi ubesi BaHkanT Asuman Erkan ve Gülümser Türkozan gazetemizi de ziyaret ederek, Türk KadTnlar BirliCi ve BakTrköy ubesi’nin çalTHmalarT hakkTnda bilgiler verdi. Türk KadTnlar BirliCi’nin Türkiye’nin en eski sivil toplum kuruluHlarTndan biri olduCunu belirten BakTrköy ubesi BaHkanT Asuman Erkan, “1924 yTlTnda kurulan Türk KadTnlar BirliCi, Atatürk’ün eHi Latife HanTm’dan da büyük destek almTHtTr. BirliCin kuruluH amacT, kadTnTn siyasal haklarTnT elde etmesi ve sosyal yaHama aktif olarak katTlmasTnTn saClanmasTdTr. Türk KadTnlar BirliCi 1996 yTlTndan bu yana da Av. Sema Kendirci’nin genel baHkanlTCTnda faaliyetlerini yürütmektedir. Bu dönemde derneCimiz, Atatürk’ün öngördüCü çaCdaH kadTna yönelik, eCitim, örgütlülük ve bilinç düzeyinin yükseltilmesi konusunda, etkin çalTHmalar sergilemiH ve büyük bir atTlTmla yurdumuzun hemen her köHesinde kadTnlarTmTzTn destek ve katkTlarTyla Hube sayTsTnT 8 tanesi Kuzey KTbrTs Türk

Cumhuriyeti’nde olmak üzere 80 ile yaymayT baHarmTHtTr. Türk KadTnlar BirliCi, Türkiye’de ilk kez uygulamasTnT baHlattTCT “Toplum Merkezleri” ile hedef kitle olan kadTnTn saClTCT, eCitimi ve örgütlenmesine, yerel yönetimleri ve devleti de katmayT baHarmTHtTr. DerneCimiz halen çeHitli il ve ilçelerden gelen yoCun örgütlenme ve birlikte çalTHma taleplerini göz önüne alarak, ülke düzeyinde tamamen örgütlü duruma gelmeyi hedeflemektedir.” dedi. Türk KadTnlar BirliCi BakTrköy ubesi ve yürütecekleri çalTHmalar hakkTnda da görüHlerini belirten Erkan, “DerneCimizin BakTrköy ubesi’ni geçtiCimiz ay açtTk. *lk olarak BakTrköy’deki kamu kurum ve kuruHlarT ile sivil toplum kuruluHlarTnT ziyaret ederek, derneCimizi tanTtTyoruz. Bu manada bir de TanTHma Gecesi düzenledik. Gecemize çeHitli sivil toplum kuruHlarTnTn saygTdeCer yöneticileri katTldT. Bundan sonraki süreçte BakTrköy’deki çalTHmalarTmTza etkin bir Hekilde devam edeceCiz. BakTrköy’deki kadTnlarTmTza yönelik güzel ve faydalT hizmetler gerçekleHtireceCiz.” diye konuHtu. BakTrköy’deki tüm kadTnlarT derneklerine beklediklerine de ifade eden Asuman Erkan, Türk KadTnlar BirliCi BakTrköy ubesi’nin Osmaniye Mahallesi Cami Sokak No: 9/A adresinde çalTHmalarTnT sürdürdüCünü söyledi. Erkan ayrTca, BakTrköylü kadTnlarTn

(212) 571 27 73 nolu Hube telefonunu arayarak kendilerine ulaHabileceklerini de belirtti. (Arzu BERATOLU)


31

19 MAYIS’TA HÜZÜNLÜ KUTLAMA 19 MaySs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor BayramS kutlamalarS, Soma’da meydana gelen maden kazasSndan dolayS BakSrköy’de hüzünlü bir Hekilde kutlandS. BakSrköy Gençlik Hizmetleri ve Spor 2lçe Müdürlü?ü tarafSndan hazSrlanan program iptal edildi. Sadece Cumhuriyet MeydanS’nda Atatürk AnStS’na Gençlik Hizmetleri ve Spor 2lçe Müdürü Metin Albayrak tarafSndan çelenk konuldu, saygS duruHu ve 2stiklal MarHS okunarak tören sona erdi. Törene BakSrköy Belediye BaHkanS Bülent Kerimo?lu, 2lçe Milli E?itim Müdürü Emrullah AydSn, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, okul müdürleri, 2lçe Müdürlü?ü sporcularS ve az saySda vatandaH katSldS. Resmi törenin ardSndan ise CHP 2lçe BaHkanlS?S da çelenk sunma töreni gerçekleHtirdi. Çelenk sunma törenine BakSrköy Belediye BaHkanS Bülent Kerimo?lu, CHP 2lçe BaHkanS M. Sait Yücel, sivil toplum kuruluHlarSnSn temsilcileri ve az saySda

vatandaH katSldS. Törende CHP BakSrköy 2lçe BaHkanS M. Sait Yücel ve sivil toplum kuruluHlarS baHkanlarS Atatürk AnStS’na çelenk koydular. Törende ayrSca CHP BakSrköy 2lçe BaHkanS M. Sait Yücel kSsa bir konuHma yaparken, konuHmasSnda

ilk olarak 19 MaySs’Sn önemine dikkat çekti. Daha sonra ise Soma’da yaHanan maden faciasSyla ilgili görüHlerini aktaran Yücel, yaHananlarSn bir kaza de?il, cinayet oldu?unu söyledi. Yücel’in konuHmasSnSn ardSndan tören sona erdi.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derne0i’nden Ça0r3

“ENGELE RUHSAT VERME”

Türkiye Omurilik Felçliler DerneCi (TOFD), Türkiye’deki belediyelerin kanunda belirtildiCi gibi engelli standartlarTna uygun olmayan mimari projelere ruhsat verilmemesi konusuna dikkat çekmek amacTyla “Engele Ruhsat Verme” isimli bir etkinlik düzenledi. BakTrköy Belediyesi’nin desteCiyle BakTrköy Belediyesi Botanik ParkT’nda düzenlenen etkinliCe TOFD üyelerinin yanT sTra BakTrköy KaymakamT Adem Öztürk, Belediye BaHkanT Bülent KerimoClu, CHP BakTrköy *lçe BaHkanT Sait Yücel ve BakTrköy’deki sivil toplum örgütleri temsilcileri de katTldT. EtkinliCe *stanbul Harley Sahipleri DerneCi (HOG) ve Türk Chopper Motosiklet Kulübü de destek verdi. Etkinlikte, TOFD Rüya ve Maskeler Dans Grubu’nun Harley Davidson sahiplerinin de iHtirakiyle yaptTklarT kTsa gösterinin ardTndan basTn açTklamalarT yapTldT. Etkinlikte konuHan TOFD BaHkanT Ramazan BaH, engellilere uygun olmayan yapTlara ruhsat verilmemesini istedi. Bu konuda duyarlTlTk gösteren belediye baHkanlarTna teHekkür eden ve daha

fazla duyarlTlTk isteyen BaH, “Ruhsat verilmesin. KanunlarTn yanT sTra bu vicdani ve insani bir sorumluluktur. Kendilerine bundan sonra yapacaklarT çalTHmalarda bir kez daha inanacaCTmTzT belirtiyoruz. ÇalTHmalarTnTzda baHarTlar diliyoruz ama biz de bu konunun takipçisi olacaCTmTzT belirtiyoruz.” dedi. BakTrköy Belediye BaHkanT Bülent KerimoClu ise engele ruhsat verme konusunda BakTrköy Belediyesi’nin çok ciddi çalTHmalarT olduCunu belirterek, “*mar YasasT’nTn yetkili hükmünde de açTkça

ifade edildiCi gibi belediye olarak bundan önce de hassasiyetimiz vardT ama biz bundan sonra yapTlarTn tamamTnda engellilerin gözardT edildiCi, onlarTn sosyal hayata, üretime ve sokaCa çTkmalarTnT engelleyen çalTHmalara izin vermeyeceCiz.” sözünü verdi. KerimoClu, BakTrköy’ün tamamTnda engelli vatandaHlarTn olabildiCince rahat kullanabileceCi fiziki koHullarT saClama adTna da çaba göstereceklerini kaydetti. BakTrköy’de güzel faaliyetler yapTldTCTnT ifade eden Kaymakam Adem Öztürk de, “Bugün de onlardan biri. Engelli vatandaHlarTmTzTn yanTnda olmaktan her zaman gurur duydum.” diye konuHtu. EtkinliCin sonunda ise katTlTmcTlar hep bir aCTzdan “Engele Ruhsat Verme” sloganT attT. AyrTca etkinliCin olduCu günün Anneler Günü ile denk gelmesinden dolayT da ayrTca BakTrköy Belediye BaHkanT Bülent KerimoClu ve BakTrköy KaymakamT Adem Öztürk, etkinliCe katTlan annelere karanfil daCTttTlar. Arzu BERATOLU


33

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN

EL FF SERGFSF BAKIRKÖY’DE SERGFLENDF

Adalet BakanlS?S Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü?ü’nce düzenlenen, 40 ceza infaz kurumundaki hükümlü ve tutuklularSn yaptS?S el iHi ürünlerinden oluHan sergi BakSrköy’de sergilendi. Cumhuriyet (Özgürlük) MeydanS’nda düzenlenen ve BakSrköy Cumhuriyet BaHsavcSlS?S evsahipli?inde gerçekleHen sergide çiniden çantaya, halSdan ayakkabSya pek çok el eme?i göz nuru eser vatandaHlarSn be?enisine sunuldu. Sergi açSlSHSna, 2stanbul Vali YardSmcSsS Faruk

Eraslan, BakSrköy KaymakamS Adem Öztürk, 2HyurtlarS Daire BaHkanS Talat AkbaH, 2stanbul Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet BaHsavcSsS Turan ÇolakkadS, BakSrköy Cumhuriyet BaHsavcSsS Selami Hatipo?lu, BakSrköy Belediye BaHkanS Bülent Kerimo?lu, Bölge 2dare Mahkemesi BaHkanS Ali YaHar Yurdabak, Adalet Komisyonu BaHkanS Orhan Gödel ve çok saySda vatandaH katSldS. Serginin açSlSH töreninde konuHan Adalet BakanlS?S Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü?ü 2HyurtlarS Daire BaHkanS Talat AkbaH, hükümlülerin çalSHSp üretime katkS sa?layarak istihdam edilmelerinin çok önemli oldu?unu söyledi. AkbaH, ''Cezaevine giren hükümlüleri, meslek ö?retmek veya mevcut mesleklerini devam

ettirmek amacSyla topluma kazandSrmayS hedefliyoruz'' dedi. BakSrköy Cumhuriyet BaHsavcSsS Selami Hatipo?lu da sergide, cezaevlerinde bulunanlara yönelik çalSHmalarSn yansSmasSnSn görülece?ini belirterek, "Cezaevleri, sadece suçlularSn yattS?S bir yer olmaktan çSkarSlarak, bu projelerle topluma faydalS bireylerin tanStSm yeri olacak. Bu sebeple Adalet BakanlS?S'na ve bu hizmette eme?i geçenleri kutluyorum." ifadelerini kullandS. KonuHmalarSn ardSndan 2stanbul Vali YardSmcSsS Faruk Eraslan, BakSrköy KaymakamS Adem Öztürk, 2HyurtlarS Daire BaHkanS Talat AkbaH, 2stanbul Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet BaHsavcSsS Turan ÇolakkadS, BakSrköy Cumhuriyet BaHsavcSsS Selami Hatipo?lu ve beraberindekiler, sergi alanSnS gezerek alSHveriH yaptS. Konser verilen ve halk oyunlarS gösterileri sunulan serginin açSlSHSnda, ziyaretçilere çömlek, takS ve çini iHlemecili?inin nasSl yapSldS?S da gösterildi.

BAKIRKÖYLÜ SPORCULARDAN BÜYÜK BAARI BakSrköy Gençlik Hizmetleri ve Spor 2lçe Müdürlü?ü’ne ba?lS sporcular Antalya’nSn Alanya 2lçesi’nde yapSlan UluslararasS Eskrim Çocuk KupasS ampiyonasS’nda büyük bir baHarSya imza atarak takSm halinde Hampiyon oldular. Süper Minikler ve Minikler Kategorisi’nde ferdi ve Minikler TakSm müsabakalarS Heklinde düzenlenen turnuvaya BakSrköy Gençlik Hizmetleri ve Spor 2lçe Müdürlü?ü 28 sporcuyla katSldS. ampiyonada BakSrköy Minik Erkek Flore TakSmlarS 1. ve 2., Minik Bayan Flore TakSmS 1. olarak turnuvayS tamamladSlar. BakSrköylü sporcularSn elde etti?i baHarSlar hakkSnda konuHan BakSrköy Gençlik Hizmetleri ve Spor 2lçe Müdürü Metin Albayrak, planlS ve disiplinli çalSHmanSn karHSlS?SnS yavaH yavaH almaya baHladSklarSnS belirterek, “BakSrköy 2lçesi’ni eskrimde ülkemizde ve dünyada bilinir hale getirene kadar çalSHaca?Sz. BakSrköy’ü eskrimde marka haline getirmek için hocalarSmSz, sporcularSmSz ve ekibimizle var gücümüzle çalSHaca?Sz.” dedi.


35 5

11. Yüzm e yi Te v ik Ka y m a ka ml 3k Ya r3 la r3 Yap 3ld 3.

BA*ARILI SPORCULAR ÖDÜLLENDERELDE

BakSrköy Ataspor Kulübü ve Özel 2stek Bilge Ka?an OkullarS’nSn iHbirli?inde, BakSrköy KaymakamlS?S’nSn deste?iyle düzenlenen “Yüzmeyi TeHvik KaymakamlSk YarSHlarS”nSn 1.si gerçekleHtirildi. YaklaHSk 120 küçük sporcunun katSldS?S yarSHlar Florya Özel 2stek Bilge Ka?an OkullarS’nSn YarS Olimpik Havuzu’nda yapSldS. ÇeHitli kategorilerde kSyasSya mücadele eden sporcularSn ödüllleri de yapSlan törenle BakSrköy KaymakamS Adem Öztürk ve protokol üyeleri tarafSndan verildi. Florya 2stek Bilge Ka?an Okulu Konferans Salonu’nda yapSlan ödül törenine, BakSrköy KaymakamS Adem Öztürk, 2stek Bilge Ka?an OkullarS Genel Müdürü Ali 2hsan Özyazgan, BakSrköy Ataspor BaHkanS Sait Babao?lu, BakSrköy Ataspor Kulübü Kurucu BaHkanS ve BakSrköy 2HadamlarS Derne?i (B2AD) BaHkanS Salim Ylmaz, Favori Kuyumculuk Yöneticisi Erdo?an Türko?lu ve çok saySda ö?retmen ile ö?renci katSldS. Ödül töreninde konuHan BakSrköy Ataspor Kulübü BaHkanS Sait Babao?lu, BakSrköy’de yüzme sporunu geliHtirmek ve ülke sporuna katkSda bulunmak amacSyla baHlatSlan yarSHlarSn bu ySl 11. sini düzenledikleri için çok mutlu ve gururlu olduklarSnS belirterek, “Bu yarSHlara katSlan 120 çocu?umuzu da alnSndan öpüyorum. Hepsi çok baHarSlS bir Hekilde yarSHtSlar. Dereceye giren ö?rencilerimizi bugün ödüllendirece?iz. Hepsi bu ödülleri hak ettiler. 11 ySl önce çSktS?SmSz bu yolda amacSmSz BakSrköy’deki gençleri spora yönlendirmek ve BakSrköy’ün sporuna katkS sunmaktS.

KaymakamS Adem Öztürk, BakSrköy Ataspor Kulübü BaHkanS Sait Babao?lu, Özel 2stek Bilge Ka?an OkullarS Genel Müdürü Ali 2hsan Özyazgan ve B2AD

Bugün ise geçti?imiz dönemlerde bu yarSHlarda derece alan sporcularSmSz Haziran aySnSn sonlarSnda ülkemizi Dünya KupasS Yüzme YarSHlarS’nda temsil edecekler. 2Hte bu yarSHlar bu noktalara kadar geldi. Buradan çSkan çocuklarSmSz ülkemizi temsil ediyorlar. Bundan daha güzel bir gurur ve mutluluk olamaz.” dedi. Babao?lu ayrSca, 11.si düzenlenen yarSHlarSn her kademesinde eme?i geçen 2stek Bilge Ka?an OkullarS Genel Müdürü Ali 2hsan Özyazgan ve BakSrköy KaymakamS Adem Öztürk’e de ayrSca teHekkür etti. Babao?lu’nun konuHmasSnSn ardSndan ise, ödül törenine geçildi. Yüzme yarSHlarSnda baHarS sa?layarak dereceye giren sporculara ödülleri BakSrköy

BaHkanS Salim YSlmaz tarafSndan verilirken, ödül ve madalyalarSnS alan çocuklarSn sevinçleri görülmeye de?erdi. BaHarSlS sporculara kupa ve madalyalarSnS sunan BakSrköy KaymakamS Adem Öztürk de tüm çocuklarS kutlayarak, e?itime çok önem verdiklerini, e?itimin sadece ders görmek olmadS?SnS, aynS zamanda sportif, sosyal, kültürel ve sanatsal çalSHmalarla e?itimin desteklenmesi gerekti?ini ve BakSrköy’de bunu yaptSklarSnS söyledi. Bu arada ödül töreninin sonunda Milli TakSm’a giren BakSrköy Ataspor Kulübü sporcularS da Triatlon Federasyonu Onursal BaHkanS Halil KSlSço?lu ve Favori Kuyumculuk yöneticileri tarafSndan özel hediyelerle ödüllendirildiler.

Foto0raf Sanatç3s3 Gaye Yön’den

ENGELL@LER YARARINA SERG@

Foto?raf SanatçSsS Gaye Yön, toplumsal bilinç ve farkSndalS?Sn arttSrSlmasS, hareket özgürlü?üne dikkat çekilmesi amacSyla Türkiye Omurilik Felçlileri Derne?i (TOFD) yararSna “Baletic Reflections” isimli bir sergi düzenledi. Ataköy A Plus AlSHveriH Merkezi’nde gerçekleHtirilen serginin açSlSH törenine TOFD Genel BaHkanS Ramazan BaH, TOFD üyeleri ve AVM ziyaretçileri katSlSrken, sergiden elde edilen tüm gelir TOFD’ye aktarSldS. Serginin açSlSH töreninde konuHan TOFD BaHkanS Ramazan BaH, Foto?raf SanatçSsS Gaye Yön’e teHekkür ederek, “Gaye HanSm derne?imiz yararSna bir sergi düzenlemek istedi. Bu güzel düHüncesinden ve katkSlarSndan dolayS teHekkür ederim. Bu güzel sergide satSHS

yapSlan eserlerin geliri derne?imize aktarSlacak, biz de ihtiyaç sahibi üyelerimizin engelli bireylerin yararSna bu geliri kullanaca?Sz. AyrSca bu serginin burada sergilenmesi için kolaylSk sa?layan Ataköy A Plus AlSHveriH Merkezi Yönetimi’ne de çok teHekkür ederiz.” dedi. Foto?raf SanatçSsS Gaye Yön ise sergiyi düzenleyerek toplumda engellilere yönelik farkSndalS?Sn arttSrSlmasSnS amaçladS?SnS belirterek, her zaman engellilerin yanSnda yer almaya devam edece?ini de söyledi. AçSlSH konuHmalarSnSn ardSndan Türkiye Omurilik Felçlileri Derne?i BaHkanS Ramazan BaH, Foto?raf SanatçSsS Gaye Yön ve Ataköy A Plus Pazarlama Müdürü Semra Uçar’a emeklerinden ve katkSlarSndan dolayS teHekkür plaketi verdi.


Z u h u r a t b a b a l l a r B a h a r a S p o r Ya p a r a k G i r d i

Z U H U R A T B A B A’ D A A Ç I K H A VA S P O R U

Zuhuratbaba Mahalle MuhtarS Mustafa Aykut 2ncesaraç’Sn gerçekleHgerçekleHtidi?i organizasyon ile Zuhuratbaba Mahalle sakinleri bir ay boyunca profosyonel hocalar eHli?inde açSk hava sporu yaptSlar. Zuhuratbaba MuhtarlSk yanSndaki parkta bulunan basketbol

sahasSnda yapSlan açSk hava sporlarSnda Jatomi Spor Salonu’nundan gelen profosyonel hocalar, Zuhuratbaba Mahallesi sakinlerine plates, yoga, aerobik ve çeHitli çalSHmalar yaptSrdSlar. DevamS 24. sayfada

Lis eli öIrenci ler tü m se nenin yorgu nlu Iunu att lar

F L O R YA T E V F F K E R C A N L F S E S F B A H A R  E N L F $ F

Florya Tevfik Ercan Lisesi okul yönetimi çok kapsamlS bir Bahar enli?i programS düzenleyerek e?itim-ö?retim sezonunun sonunda ö?renci ve velileri ile tüm senenin yorgunlu?unu attSlar. 3 gün boyunca süren Bahar en -

li?i programS kapsamSnda foto?raf sergisi, ö?rencilerin hazSrladS?S projelerin sunuldu?u proje Henli?i, Paleon tolojik Fosiller sergisi, Fen Power gösterisi, spor faaliyetleri gerçekleHtirildi. DevamS 14. sayfada

Atakoy238  

22 senedir sürekli, etkili, ilkeli yayın

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you