Page 1

TMMOB, Ataköy Sahili’ndeki yap^laQma ile ilgili dava açt^. Bölge -dare Mahkemesi Yürütmeyi durdurdu. Bak^rköy Belediyesi itiraz etti, yürütmeyi durdurma kald^r^ld^ ve inQaatlar yeniden baQlad^. Mimarlar Odas^ Büyükkent ube Sekreteri Ali Hac^alioNlu geliQmeleri gazetemize deNerlendirdi.

“BELED,YEN,N BU TAVRI ATAKÖY SAH,L,’NDE YUMUAK KARNININ OLDUUNU GÖSTER,R” Sürekli, Etkili, Ýlkeli.

22

Y

aþýnda

Bakýrköy’de

1

YazVsV 19. sayfada

Numara

ATAKÖY

SAYI: 237

MAYIS 2014

F5YAT: 2

http://www.atakoygazete.com.tr BakVrköy Belediye BaJkanV Bülent KER5MO LU gazetemize önemli açVklamalarda bulundu.

“BAKIRKÖY’ÜN BELEDBYECBLBK ANLAYI8INDA BBR TAKIM ALI8KANLIKLAR VAR. BU ALI8KANLIKLARI DE%B8TBRECE%BZ” deDiJtirmesi zordur. BakVrköy’ün de belediyecilik anlayVJVnda bir takVm alVJkanlVklar var. Bu alVJkanlVklarV deDiJtirmek biraz zaman alacak. Ama biz bu alVJkanlVklarV deDiJtirmek konusunda daha hVzlV, daha üretken, daha yurttaJla iç içe bir belediyecilik hizmeti yapmak konusunda kararlVyVz. Ama mevcut alVJkanlVklar bunun önünde biraz zorlama yaratacaksa bunlarV aJmak için de her türlü gayreti göstereceDiz. Bir ikincisi de çok büyük hedeflerimiz, çok büyük projelerimiz var. BunlarV gerçekleJtirmek için bütün siyasi propaganda faaliyetlerinde BüyükJehir seçimi için CHP adVna destek istemiJtim. Ama maalesef olmadV. Fakat bu Ju anlama da gelmemeli. Bir baJka siyasi parti BüyükJehir Belediye BaJkanlVDV’nV kazandV, dolayVsVyla biz sürekli çatVJan, sürekli sorun üreten, sürekli BüyükJehir Belediyesi ile ilçe belediyesi arasVnda uyum problemi yaJayan bir anlayVJ Haberin devamV sayfa 7.’da içinde deDiliz.”

BakVrköy Belediye BaJkanV Bülent KerimoDlu’nu makamVnda ziyaret ettik. Tüm sorularVmVzV samimiyetle cevapladV ve ekledi. “imdi bazen bana ayaDVna çabuk, eline sVkV belediye baJkanV diyorlar. Sizin aracVlVDVnVzla da kamuoyuna Ju mesajV vermek istiyorum. Bir takVm alVJkanlVklar var Özcan Bey. Bu alVJkanlVklarV deDiJtirmek çok zaman alVyor ve insanlarVn alVJkanlVklarVnVn karJVsVnda deDiJimi savunmak ve o refleksleri yenmek biraz da zor oluyor. Takdir edersiniz ki, insanlarVn berberini deDiJtirmesi, ayakkabasVnV aldVDV dükkanV deDiJtirmesi, ayakkabasVnVn modelini bile

BBR SEÇBM BÖYLE GEÇTB...

Ertekin, demokrasilerde seçimleri kaybetmenin de olduDunu belirterek, “Belediye BaJkanlVDV seçimlerinde halkVmVzVn teveccühü farklV bir siyasi partiye ve adaya oldu. Demokrasilerde bu yaJanVr. Biz seçimi kaybettik. Ama yine alnVm ak, baJVm dik bir Jekilde BakVrköy’de dolaJVyorum. 5nJallah BakVrköy için daha farklV zeminlerde, farklV Jartlarda yine hizmet edeceDiz.

YazVsV 15. sayfada

ATAKÖY MAR,NA GENEL MÜDÜRLÜÜ’NE YALÇIN DÜLGER ATANDI Ali Osman Serdar ÇVtak’Vn ayrVlmasV ile boJalan Ataköy Marina Genel MüdürlüDü’ne YalçVn Dülger getirildi. YalçVn Dülger 1987’den bu yana Emlak BankasV’nVn tüm projelerinde görev almVJ, uzun yVllardVr da Dati Holding bünyesinde görev yapVyordu.

2009-2014 yVllarV arasVnda BakVrköy Belediye Meclis Üyesi görevinde bulunan ve 30 Mart Yerel Seçimleri’nde CHP’nin Eyüp Belediye BaJkan AdayV olarak gösterilen ve CHP’nin Eyüp tarihinde aldVDV en fazla oyu almasVna raDmen seçimi kaybeden Ferzan Özer, yaJadVDV seçim sürecini gazetemize deDerlendirdi.

YazVsV 3. sayfada


3 CHP’den Eyüp Belediye Bakan aday7 olarak seçime kat7lan, CHP’nin bugüne kadar Eyüp’te en yüksek oyu almas7na ramen seçimi kaybeden Ferzan ÖZER,

“KOLAYI BIRAKIP, ZORU SEÇT,M. BAKIRKÖY MEVZ, ,D,, BEN CEPHEYE G,TT,M. BU DA BEN,M GERÇEK B,R PART,L, OLDUUMU GÖSTER,R” 2009-2014 yFllarF arasFnda BakFrköy Belediye Meclis Üyesi görevinde bulunan ve 30 Mart Yerel Seçimleri’nde CHP’nin Eyüp Belediye Ba3kanF AdayF olarak gösterilen ve CHP’nin Eyüp tarihinde aldF8F en fazla oyu almasFna ra8men seçimi kaybeden Ferzan Özer, ya3adF8F seçim sürecini gazetemize de8erlendirdi. Özer, CHP Genel Merkez’inin aday belirleme sürecinde kendisine ya3attF8F sFkFntF nedeniyle seçim çalF3malarFna geç ba3layabildi8ini ve 35 gün gibi kFsa bir sürede çok önemli seçim çalF3malarFnda bulundu8unu belirterek, “Günde 6 saat uyuyarak, 18 saat çalF3tFm. Girmedi8imiz ev, cadde, sokak kalmadF. YazFlF ve görsel medyayF da kullanarak müthi3 bir çalF3mayla CHP’nin Eyüp tarihindeki yüzde ve oy olarak en yüksek oyu aldFm. 20 yFldFr da meclis üyeli8i olarak en yüksek sayFda meclis üyesini Eyüp Belediye Meclisi’ne soktuk.” dedi. SayJn Ferzan Özer, bir yerel yönetimler seçimi geçirdik. Siz CHP’den Eyüp Belediye Ba8kanJ aday adayJydJnJz. YapJlan kamuoyu yoklamalarJnda ve e)ilim yoklamalarJnda açJk ara önde olmanJza ra)men, CHP Genel Merkezi her yerde oldu)u gibi sizi önce aday göstermedi ama Eyüp halkJ size sahip çJktJ, çok büyük tepki gösterdi. Aday olan ki8i seçim çalJ8malarJna ba8lamasJna, hatta bürolar açmasJna ra)men Eyüp halkJnJn a)Jr baskJsJ sonucu kapalJ kapJlar ardJnda karar veren ve kendi almJ8 oldu)u kararlarJ uygulamayan genel merkez, tabir yerinde ise sizi aday

göstermek zorunda kaldJ. Siz çalJ8malara ba8ladJnJz. NasJl bir seçim dönemi geçirdiniz? Özcan Bey tabiki, ben 5 kuQakt^r Eyüplü’yüm. Her ne kadar 40 y^ld^r Bak^rköy’de otursam bile atalar^m^n hepsi Eyüp’te. 120 y^ll^k Eyüplü’yüm. Ben kolay^ b^rak^p, zoru seçtim. Buras^ mevzi idi, ben b^rak^p cepheye gittim. Yani Eyüp’ten Bak^rköy’e gelseydim bir tepki al^rd^m ama Bak^rköy’den Eyüp’e gidiyorsam bu benim gerçek bir partili olduNumu gösterir. Bak^rköy’de siyaset yapt^N^m halde Eyüp’e gittim. DediNiniz doNru. ENilim yoklamas^ndan ve kamuoyu yoklamas^ndan birinci ç^kt^m. Ama baQka bir arkadaQ^ aday gösterdiler. O arkadaQ^ 225 gün meydanlarda gezdirdiler. Aday olarak aç^kland^ktan 25 gün sonra geri çekip beni aday yapt^lar. Sürem çok k^s^tl^yd^. 35 gün içinde elimizden geldiNi kadar, günde 6 saat uyuyarak, 18 saat çal^Qt^m. GirmediNimiz ev dolaQmad^N^m^z cadde, sokak ve esnaf kalmadan büyük bir propagandayla, görsel ve yaz^l^ medyay^ kullanarak müthiQ bir çal^Qmayla CHP’nin Eyüp tarihinde alm^Q olduNu yüzde olarak en yüksek, oyu ald^m. 20 y^ld^r da meclis üyeliNi olarak en fazla meclis üyesini meclise soktuk. Bugüne kadar CHP hiçbir zaman 15 tane meclis üyesi sokamad^. Bunu biz baQard^k. Son günlerde ben AKP ile deNil BaQbakan Recep Tayyip ErdoNan ile yar^Qt^m. Propaganda döneminin son günü Eyüp Cami Meydan^’nda bir miting düzenledi. Eyüp’te Saadet Partisi’nin 20 bin oyu var. Bunlar^n 15 bini AKP’ye kay^nca seçimi kaybettik. Her zaman söylenir bu seçimin de bir galibi olacakt^ o da AKP oldu. Ben bundan sonra da Eyüplüler’in yan^nda olacaN^m. Onlar için çal^QacaN^m. Bana destek veren herkese çok teQekkür ediyorum.

Süresi dolmadan Ayval7k Kaymakaml77’na atanan

YAKUP VATAN @STANBUL VAL@ YARDIMCILII’NA GET@R@LD@ BakVrköy KaymakamV Yakup Vatan 5çiJleri BakanlVDV’nVn 2013 / 463 karar sayVlV ve 19.07.2013 tarihli müJterek kararnamesi ile AyvalVk KaymakamVlVDV’na atanmVJtV. Ayni kararname ile Mudanya KaymakamV Adem Öztürk ise BakVrköy KaymakamlVDV’na getirilmiJti. Mülki 5dare Amirleri Atama, DeDerlendirme ve Yer DeDiJtirme Yönet-

meliDi hükümlerine göre Yakup Vatan BakVrköy 5lçesi’nde görev yapma süresi asgari 5 yVl olmasV gerekirken 3 yVl sonunda tayin edilmesi eJitlik ilkesini ihlal ve sair gerekçelerle açtVDV davayV kazandV. BakVrköy KaymakamlVDV’na atanmasV gereken Yakup Vatan 5stanbul Vali YardVmcVlVDV’na getirildi. Yakup Vatan’Vn 10 gün içinde yeni görevine baJlayacaDV bildirildi.

AYIN YAZISI HAYRET (!) BakVrköy Belediyesi görülmemiJ bir olaya daha imza atarak; “BakVrköylüler’in yanVnda mVsVnVz, yoksa sermayenin mi?” sorusunu gündeme taJVdV. Mimarlar OdasV baJta olmak üzere Sivil Toplum KuruluJlarV ve özellikle Ataköylüler, sahildeki yapVlaJmaya Özcan Atamer karJV çVkarak yVllardVr mücadelelerini sürdürüyor. TMMOB Mimarlar OdasV, sahildeki inJaatlarVn durdurulmasV için 5dare Mahkemesi’ne baJvuruyor. 5stanbul 9. 5dare Mahkemesi de Yürütmeyi Durdurma KararV veriyor. Bu karar üzerine BakVrköy Belediyesi inJaatlarV mühürlüyor. Birkaç gün sonra inJaatlarVn yeniden baJladVDV haberi gelince yaptVDVmVz araJtVrmada bizi hayrete düJüren bir belgeye ulaJtVk. Gördük ki 9. 5stanbul 5dare Mahkemesi’nin aldVDV Yürütmeyi Durdurma KararV’nVn kaldVrVlmasVnV isteyen BakVrköy Belediyesi imiJ. BakVrköy Belediyesi Hukuk 5Jleri MüdürlüDü’nün yürütmenin durdurulmasVnVn kaldVrVlmasV ile ilgili mahkemeye verdiDi 27.03.2014 tarihli dilekçede yazVlanlarV inanVn inJaat firmasVnVn hukukçularVnVn dahi bu kadar detaylV yazabileceDine ihtimal dahi veremiyoruz. 4 sayfalVk dilekçenin Sonuç ve 5stem bölümünü birlikte okuyalVm; “YukarVda izah edilen nedenler ve Re’sen nazara alVnan durumlar karJVsVnda; iJ bu davanVn yürütmenin durdurulma talebinin reddi ile yargVlama gideri ve vekalet ücretinin karJV tarafa yüklenilmesine karar verilmesini davalV idare adVna vekaleten arz ve talep ederim. 5mza: DavalV BakVrköy Belediye BaJkanlVDV Vekili Av. ÇaDla ÖZKAN” 5Jte böyle... BakVrköylüler’in yanVnda olmasV gereken BakVrköy Belediyesi sanki saf deDiJtirmiJ. Belediyenin davalV olarak cevap verme mecburiyeti tabii ki var. Kimse bunu bahane etmesin ancak Yürütmeyi Durdurma’nVn kaldVrVlmasVnV istemek niye?.. Bu arada dava açarak Yürütmenin DurdurulmasV kararVnVn alVnmasVnV saDlayan TMMOB 5stanbul Büyükkent ube Sekreteri Ali HacValioDlu ile konuyu görüJtük ve gazetemizde geniJ bir Jekilde yayVnlVyoruz. Bu tür olaylar ile karJVlaJVnca ünlü düJünür Jean Jacques Rousseau’nun demokrasiyi tenkitlerinde Ju cümleler aklVma gelir: “Bir aday seçilene kadar sizin görüJlerinizi savunur. Seçildikten sonra tam aksini yapar ama seçildiDi süre içerisinde hiçbir Jey yapamazsVnVz.” Ataköy’e cami tartVJVlVyor. BakVrköy Belediyesi seçime kVsa bir süre kala Ataköy’de yapVlacak Cami projesini imzaladV. Bu durum etik mi, deDil mi ayrV bir tartVJma konusu. Bu arada cami ile ilgili tartVJmalar karJVsVnda birileri tepki koyuyor ve Ju soruyu yöneltiyorlar: “Cami’ye karJV mVsVnVz?” Bu ucuz söylem karJVsVnda kendilerine Ju cevabV veriyorum “Cami, Cem Evi, Kilise, Sinagog... hiç birine karJV deDilim. 5htiyaç varsa yapVlabilir. Ancak yeri ve proje tabii ki tartVJVlVr, tartVJVlmalVdVr. Ataköy’de de bu tartVJVlVyor. Önce Ataköy’de camiye ihtiyaç var mV? Türkiye’nin en büyük camilerinden birisi 5. KVsVm’da. AdV da Protokol Camisi. 9. KVsVm’da bir cami daha var. YapVlacak cami yeri son derece yanlVJ. Ataköy ve BakVrköylüler’in nefes alacaklarV yer. 2012 yVlVnVn MayVs ayVnda 5stanbul BüyükJehir Belediyesi’nin aldVDV Ataköy’e cami yapVmV ile ilgili karara askV süresinde BakVrköy Belediyesi itiraz ediyor. 5tiraz BüyükJehir Belediyesi’nde oy birliDi ile reddediliyor. Yani CHP’li BakVrköy Belediyesi’nin itirazV BüyükJehir Belediyesi CHP’li üyeleri tarafVndan da reddediliyor. Bu yaman çeliJki pek çok konuda da yaJanVyor. Sonra konu 1/1000’lik uygulama imar planlarVnVn yapVlmasV için BakVrköy Belediyesi’ne geliyor. BakVrköy Belediye Meclisi 01 Temmuz 2013 günü toplantVsVnda konuyu görüJüyor. GörüJmeler sonucu yapVlan oylamada oturumu yöneten Meclis 1.BaJkan Vekili Hasan ERSOY “Ben teJekkür ediyorum. BaJka görüJ bildirmek isteyen var mV? Yoksa Hukuk iJleri MüdürlüDü’nün cami yapVmV için devir hakkVndaki baJkanlVk teklifini oylarVnVza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimserler… Kabul edilmiJtir.” Ve oturum kapanVyor. AlVnan karar ortada “Cami” yapVmV. 5çinde yurt, Kuran kursu, imam lojmanV var mV? Yok. O halde hukukçularVn dediDi gibi BakVrköy Belediyesi bu söylenen külliye projesini nasVl onayladV? Herhangi bir yurttaJ dava etse bu proje durdurulur diyorlar. Bu arada 5SK5, arazisinin bir bölümünü cami yapVlsVn diye verebiliyorsa, burasVnV Ataköy ve BakVrköylüler’in faydalanacaDV yeJil alan kalmak kaydVyla terk etseydi iyi olmaz mVydV? Buradan bir kez daha hatVrlatalVm kimse ucuz kahramanlVk peJinde olmasVn, iJi baJka yöne çekmesin. Hiç kimse cami yapVmVna karJV deDildir. KarJV çVkVlan yer ve projedir...

e-mail: ozcanatamer@atakoygazete.com.tr


5

Bülent Kerimolu Görevi Devrald

BAKIRKÖY’E YAKI8AN DEVBR TESLBM

%68.7 oyla Bak^rköy Belediye BaQkanl^N^’na seçilen Op. Dr. Bülent KerimoNlu, mazbatas^n^ almas^n^n ard^ndan düzenlenen devir-teslim töreniyle AteQ Ünal Erzen’den görevi devrald^. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bak^rköy -lçe BaQkan^ M. Sait Yücel, eski milletvekilleri Tayfur Suner, Mehmet Ali Özpolat ve yak^n arkadaQlar^ ile Bak^rköy Belediyesi’ne gelen Bak^rköy Belediye BaQkan^ Bülent KerimoNlu, AteQ Ünal Erzen’e 10 y^ll^k belediye baQkanl^N^ süresince Bak^rköy’e yapt^N^ katk^lardan dolay^ plaket verdi. Devir teslim töreninde Erzen, KerimoNlu’na, “Sizin gibi genç bir bir kardeQimize belediyeyi devretmekten dolay^ mutluyum. Tüm Bak^rköylüler gibi size güveniyorum.” dedi. KerimoNlu ise Erzen’in güzel sözlerine teQekkür ederek, “Partimiz ad^na, Bak^rköy halk^ ad^na yapm^Q olduNunuz hizmetlerden dolay^ sevgi, sayg^ ve Qükranlar^m^z^ sunuyoruz. Say^n baQkan^m çok teQekkür ederiz. EmeNinize saNl^k. Bundan sonraki süreçte de sizin tecrübelerinizden ve bilgilerinizden s^kça faydalanacaN^z.” dedi. Daha sonra ise AteQ Ünal Erzen belediye ve Bak^rköy ile ilgili KerimoNlu’na baz^ bilgiler verdi. Erzen, “Bir çok ilde, ilçede deNiQik partiler görevleri devrald^. Bak^rköy’de bir deNiQiklik olmad^. BayraN^n devam^ önemli. Muhakkak ki, daha ileri götürülmesi gerekir. Bak^rköy sosyal hizmetler aç^s^ndan yap^s^ aç^s^ndan çok farkl^ bir kent. Köy deNil art^k. unu rahatl^kla ve iddia ederek söyleyebilirim ki, Bak^rköy’de yap^lan hizmetlerin toplam^ Türkiye’de BüyükQehirler dair hiçbir belediyede yok. Bu bak^mdan yap^lan hizmetleri ile insan yap^s^ ile, çaNdaQl^N^yla, Kemalist düQüncesiyle Türkiye’ye örnek olacak bir belediye.” dedi. Erzen, sözlerine Qöyle devam etti: “Belediyecilikte bir Qey vard^r ve çokta önemlidir. Biliyorsunuz yasama, yürütme ve yarg^ 3 organ birbirinden ayr^d^r. Bu dünyan^n her devletinde böyledir.

Belediyecilikte bu farkl^d^r. Belediyecilikte yürütmenin de, yasaman^n baQ^ belediye baQkan^d^r. Bu belediye baQkan^na çok büyük yetkiler verir. Kentsel dönüQüm için planlar haz^rlanm^Qt^, ön onaylar al^nd^, Ankara’ya yolland^. -mza ç^kacaN^ gün ErdoNan Bayraktar ve müsteQar görevden al^nd^. Oda orada bekliyor. Havaalan^ bir gecede Torba Yasa ile gelir aç^s^ndan Bak^rköy’ün d^Q^na ç^kar^ld^. Havaalan^ gelir aç^s^ndan çok önemli bir yer. -çinde 500’e yak^n dükkan var. O dükkanlar^n ruhsat paralar^ ad^

alt^nda tahakkuk toplan^yor ama bize verilmiyor. Otopark var 260 bin metrekare. 260 bin metrekare kapal^ otoparka bundan 2-3 sene önceki rakam^ söyleyeyim metrekaresi 25 TL. Hesaplay^n, müthiQ bir para var. Veliefendi Hipodromu ve Atatürk Hava Liman^ bizde kalsayd^ muazzam bir gelirdi. Veliefendi’nin y^ll^k geliri BüyükQehir’e 50-60 milyon TL’dir. Bu çok büyük parad^r. Bu bizim personel giderimiz kadar bir parad^r. Ben bunlar için çok uNraQt^m ama Ankara’da gerekli desteNi alamad^m. Türkiye’nin

Lions Kulüpleri En Anlaml7 Günlerini Engellilerle Birlikte Kutlad7.

L,ON SLAR EN GELL,LERLE B,R ARAYA G ELD ,

bu kadar gündemi aras^nda Ankara’da Bak^rköy’ün gelirinin peQinde kimse koQmak istemedi. Bunlar^n üzerine destek gelirse gidilebilir ve çok ciddi bir gelir kaynaN^. Herkes zanneder ki, Bak^rköy Belediyesi’nde binlerce insan çal^Q^yor. Bak^rköy Belediyesi’nde çal^Qan personel say^s^ 531 kiQidir. 290’^ memur geri kalan^ iQçidir. Sorsan^z bin kiQi bin 500 kiQi derler. Çok çal^Qt^klar^ için herhalde öyle diyorlar. Hem memur hemde iQçinin toplu sözleQmeleri vard^r. Bizdeki iQçi çok mutlu iQçidir. -Qçi ücretlerini Türkiye’deki diNer belediyelerle k^yaslayamazs^n^z. Burada k^demli iQçiler belediye baQkan^ndan fazla maaQ al^r. Hiçbir haklar^n^ göz ard^ etmedik. Ve maaQlar^n^ da bir gün bile aksatmad^k. Gelir aç^s^ndan bu sene rekor k^rd^k. 290 milyon TL bütçemiz vard^. Ama gerçekleQen gider 258 milyon TL’de kald^. Tahsil edilen gelir 230 milyon TL. Buna hiçbir belediye de rastlayamazs^n^z. Bu çok ciddi bir orand^r. O yüzden belediyeye rahatl^kla teslim ediyoruz. Çok rahat bir belediye, çal^Qanlar^m^z çok kalifiye. Memur çal^Qanlar^m^z^n yar^s^ndan fazlas^ yüksek tahsilli. -Qçi çal^Qanlar^m^z^n da büyük bölümü öyle. Hiçbir ayr^m yok. Kim hangi mezheptendir, kim hangi cemaattendir ben bilmem. Sorsan^z bana Qu personel nerelidir? diye onu da bilmem. Benim için önemli olan personelin, iQçinin ve memurun çal^Qmas^ ve bu çal^Qmay^ düzenlemek. Ben burada 10 senedir iki belediye meclisi ile çal^Qt^m. -kisinde de hiçbir zaman belediye baQkan^n^n söyleminin d^Q^nda bir karar ç^kmad^. Belediye baQkan^na her zaman sayg^ duyuldu.” AteQ Ünal Erzen’in bilgilendirmelerinden sonra ise Bülent KerimoNlu’da verdiNi bilgiler için Erzen’e teQekkür etti ve bundan sonraki süreçte Erzen’in bilgi ve tecrübelerinden faydalanacaklar^n^ söyledi. Daha sonra ise Bülent KerimoNlu baQkanl^k makam^na geçerek gazetecilere makamdaki ilk pozlar^n^ verdi.

Basketbol, Masa Tenisi, Atletizm ve Yüzme’de Türkiye ampiyonluklar7 Kazand7lar.

BAKIRKÖY’ÜN ÖZEL ÇOCUKLARINDAN

ÇOK ÖZEL BAARILAR

Uluslararas^ Lions Dernekleri 118-E Yönetim Çevresi Federasyonu, TOFD üyeleri ve engellilerle öNle yemeNinde bir araya geldi. Uluslararas^ Lions'un bu y^l tavsiyesiyle 04 Nisan günü tüm dünya Lionlar^ öNlen yemeNinde biraraya gelirken, 118-E Yönetim Çevresi’de bu özel günü engellier ve engelli yak^nlar^ ile birlikte kutlad^. Türkiye Omurilik Felçileri DerneNi’nin (TOFD) Ataköy 7-8 K^s^m’da bulunan Genel Merkezi’nde düzenlenen yemeNe, TOFD BaQkan^ Ramazan BaQ, 118-E Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Necati Y^lmaz, Ataköy 7-8-9-10 K^s^m Mahalle Muhtar^ Aylin Keserkaya, çok say^da engelli ve yak^n^n^n yan^ s^ra Akik Lions Kulübü, Ataköy Lions Kulübü, Fatih K^ztaQ^ Lions Kulübü, Intercontinental Lions Kulübü, Mavi Haliç Lions Kulübü, Yeni Ataköy Lions Kulübü, YeQilyurt Lions Kulübü üyeleri kat^ld^. Yemek öncesinde k^sa bir konuQma yapan 118-E Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Necati Y^lmaz,

Lionslar^n bu özel gününü engellilerle birlikte kutlayarak engelli sorunlar^n^ da dile getirmeyi amaçlad^klar^n^ ifade ederek, engellilerin yaQamlar^n^ kolaylaQt^rmak için herkesin üzerine düQen görevi yapmas^ gerektiNini söyledi. Y^lmaz, engellilerin karQ^laQt^klar^ özellikle fiziki sorunlarla ilgili bu konuda ç^kan yasalar^n ve kanunlar^n uygulanmas^ gerektiNini de belirtti. Y^lmaz’^n ard^ndan söz alan TOFD BaQkan^ Ramazan BaQ ise, her zaman kendilerine destek veren lions kulüplerine teQekkür ederek, lionslar^n bu anlaml^ günlerini TOFD ile birlikte kutlama karar^ almalar^ndan dolay^ da mutluluk duyduklar^n^ söyledi. KonuQmalar^n ard^ndan TOFD BaQkan^ Ramazan BaQ, 118-E Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Necati Y^lmaz ve etkinlikte emeNi geçen Lions Kulüpleri’nin dönem baQkanlar^na plaket verdi. Daha sonra ise Lions üyeleri engellilere yemek daN^tt^ ve beraber yemek yediler. Yemek s^ras^nda da halk oyunlar^ ekibi bir kaç yörenin halk oyunlar^n^ sergiledi.

Pamukkale Üniversitesi (Paü) ile Türkiye Özel Sporcular Spor ENitim ve Rehabilitasyon DerneNi (TÖSSED) taraf^ndan Denizli’de düzenlenen "6. Ulusal Özel Olimpiyat Oyunlar^'na kat^lan YeQilköy iQ Okulu, basketbol, masa tenisi, atletizm ve yüzme branQlar^nda Qampiyon olarak Bak^rköy’ün gururu oldu. Denizli’de 18-20 Nisan tarihleri aras^nda düzenlenen Pamukkale Üniversitesi Ulusal Özel Olimpiyat Oyunlar^’na Diyarbak^r, Batman, Zonguldak, Çorum, Sinop, Karabük, Kocaeli, K^rklareli, UQak, Adana, Manisa, Yalova, Kastamonu, Ordu, Bart^n, Samsun, Erzincan, MuQ ve -stanbul illerinden toplam 25 tak^m ile 400 sporcu kat^ld^. Olimpiyat Oyunlar^’nda, Ebru Eserli, AyQegül Ertan, Sultan K^l^çaslan, Songül Elüstü, Arden Atak, Ata Baydar ve Okan Çolak’tan oluQan YeQilköy -Q Okulu Basket-

bol Tak^m^ Türkiye ampiyonu olurken, Masa Tenisi’nde Ali F^rat Seçgü Türkiye ampiyonu, Azat BULUT B Kategorisi üçüncüsü, Burak Özmen B Kategorisi ikincisi ve Burak Karakaya ise C Kategorisi’nde üçüncülük kazand^. Yüzme ve atletizm branQlar^nda da önemli dereceler ve baQar^lar elde eden YeQilköy iQ Okulu sporcular^ndan, yüzmede Bar^Q Kelleci B Kategorisi 50 Metre Serbest birincisi, 50 Metre S^rt ikincisi, Cem Kaya B Kategorisi 50 Metre Serbest birincisi, 50 Metre S^rt ikincisi, Ahmet Can KarakuQ B Kategorisi 50 Metre Serbest ikincisi, 50 Metre S^rt üçüncüsü olurken, Atletizmde RaQit Kaya, 200 metrede Türkiye ampiyonu ve Uzun Atlama’da Türkiye ampiyonu oldu. Yüzlerce zihinsel engelli sporcunun kat^ld^N^ olimpiyatlarda elde ettiNi baQar^lardan dolay^ tüm sporcular^n^ kutlayan YeQilköy -Q Okulu Müdürü -smet Y^lmaz, ayr^ca öNrencileri olimpiyatlara haz^rlayan spor hocalar^na da teQekkür etti. YeQilköy -Q Okulu Müdürü -smet Y^lmaz ayr^ca, kendilerine her zaman destek olan kamu kurumlar^na ve okulu ziyarete gelen tüm Bak^rköylülere de teQekkür etti.


7

BakVrköy Belediye BaJkanV Bülent KER5MO LU; gazetemize önemli açVklamalarda bulundu.

“BAKIRKÖY’ÜN BELEDBYECBLBK ANLAYI8INDA BBR TAKIM ALI8KANLIKLAR VAR. BU ALI8KANLIKLARI DE%B8TBRECE%BZ” Bak4rköy Belediye Ba*kan4 Bülent Kerimo lu’nu makam4nda ziyaret ettik. Tüm sorular4m4z4 samimiyetle cevaplad4. SayVn KerimoDlu tekrar baJarVlar diliyoruz. Seçimi kazandVnVz. Belediyeyi devraldVnVz. NasVl bir belediye devraldVnVz? 10 yVldan beri devam eden CHP’nin Belediye BaJkanlVDV görevini üstlenen SayVn AteJ Ünal Erzen’den BakVrköy Belediyesi’ni devraldVk. DolayVsVyla sosyal demokrat ve CHP’li bir belediyeyi devraldVk. CHP’li ve sosyal demokrat bir belediye olduDu için iyi bir belediye devraldVk. 5yi çalVJan, belediyecilik hizmetlerini olabildiDince yerine getirmek için gayret içinde olan, olumlu çalVJmalarVnV iyi niyetiyle eksiksiz yapmaya çalVJan bir belediye baJkanVndan devraldVk. Biz de daha iyisini yapmak için çalVJacaDVz. Ufak tefek sorunlar var ama bu sorunlar kVsa sürede çözülebilecek sorunlar. AltVndan kalkamayacaDVmVz, çözemeyeceDimiz, yükü çok aDVr sorunlar yok.

baJkanlVDV yapacaDVz.” demek için gittim. SaDolsun çok nezaketini ve saygVsVnV gördüm. Belediyeye gelirken ise görevi CHP’li bir belediyeden devir aldVDVmVz için bunu bir bayrak yarVJV gibi gördük. BayraDV devir almaya geldik. AK Parti’li ya da farklV bir siyasi partiden devralsaydVk çok daha coJkulu, çok daha heyecanlV, örgütün ve halkVn katVlVmVyla bir devir teslim töreni gerçekleJtirirdik ama biz olabildiDince sade ve nezaketli bir devir teslim töreni yaptVk. Bir önceki belediye baJkanVmVzV en iyi Jekilde uDurlamaya özen gösterdik. Bir zafer kazanmVJ edasVyla deDil

SayVn baJkan biz de bir BakVrköylü olarak sizin baJarVlV çalVJmalar yapacaDVnVza inanVyoruz. ÇVktVDVnVz bu yolda baJarVlar diliyoruz.

“BAKIRKÖY’ÜN BELED5YEC5L5K ANLAYIINDA B5R TAKIM ALIKANLIKLAR VAR. BU ALIKANLIKLARI DE 5T5RECE 5Z”

“YETK5 VE 5NS5YAT5F5N5 SONUNA KADAR KULLANAN B5R BAKAN OLACA IM” SayVn KerimoDlu, BakVrköylüler’e vermek istediDiniz mesajlar nelerdir? BakVrköy halkVna çok teJekkür ediyorum. Bize karJV çok büyük bir güven ifade ettiler. Yüzde 70’e yaklaJan oy oranV bizim açVmVzdan hakikaten çok gurur verici bir oy oranV. 5stanbul’da CHP’nin oy oranVnVn en çok yükseltildiDi ilçe. DolayVsVyla bu bizim gururumuz. AyrVca 5stanbul’da AK Parti’nin oy oranVnVn düJtüDü tek ilçe. Bir tek BakVrköy’de düJtü. Bu da seçmen nezdinde bize duyulan güvenin ifadesi. Bize bir Jehr-i emin anlayVJla oy verdiler. Biz de bu oya, seçmenin ilgisine, sevgisine, teveccühüne, saygVsVna layVk olmak için çok çalVJacaDVz. Bu anlamda olabildiDince genç, enerjik bir belediye baJkanV olarak, her sorunu bilen, her soruna müdahele etmeye çalVJan, iyi niyetiyle sorunlarV çözme konusunda gayreti olan bir belediye baJkanlVDV yapacaDVm. Özcan Bey siz de biliyorsunuz ki, iki türlü belediye baJkanlVDV yapVlabilir. Yetkilerinizin tamamVnV mahiyetinizde çalVJan bürokratlara emanet edersiniz, siz sadece gelen evraklarV imzalar ve yetkinizi, insiyatifinizi büroksanize teslim edersiniz. Bu kolay olanV. Ben zor olanV seçeceDim. Yetkisini ve insiyatifini sonuna kadar kullanan bir belediye baJkanV olmaya gayret edeceDim. Mutlaka akVl paylaJmak deDerlidir, mutlaka yükü hafifletmek için bir ortak yönetim anlayVJV benimsemek önemlidir. ÇaDdaJ dünyada olabildiDince ekip anlayVJV esas alVnVr. Ama ekip anlayVJVnV esas olan yöneticilerin mutlaka konusuna hakim olmalarV da gerekir. Ben belediyeciliDe hakim olacaDVm, bildiklerimi de arkadaJlarVmVn yapmasV konusunda onlardan ricacV olacaDVm.

”B5ZE OLAN GÜVENE LAYIK OLACA IZ” SayVn KerimoDlu, seçimi kazandVnVz. MazbatanVzV aldVnVz, belediyeyi devralmadan önce KaymakamlVDa ziyarete gittiniz. Bu da BakVrköy’de bir ilk. Belediye kapVsVndan içeri ilk girdiDinizde neler hissettiniz? Ben daha önce de idarecilik, yöneticilik yapmVJtVm. Devletin bir geleneDi vardVr. Devlette her Jeye raDmen mülki amirler ve hiyerarJiye özen göstermek lazVm. Buradaki mülki amir Kaymakam. DolayVsVyla her ne kadar seçilmiJ olsak, halktan teveccühte görsek mülki amire nezaketen bir ziyarette bulunduk. “SayVn KaymakamVm göreve baJlayacaDVz. Biz de sizlerin desteDi ile inJallah iyi bir belediye

geldim. Nedense bende böyle bir tasavvur oluJtu. Nedense böyle bir düJünceyle geldim. Büyük bir mutluluk, heyecan, coJku, bir zafer kazanmVJ edasVyla gelmedim. Görev ve sorumluluDumun aDVrlVDVnVn bilinciyle geldim. YurttaJlarVn bize duymuJ olduklarV güvenin, bize vermiJ olduklarV oyun ve yükün aDVrlVDVnV hissederek geldim. Ve görev süresince de bu iJi en iyi Jekilde yapmanVn bilinciyle gelip makama oturdum. 5nJallah dostlarVmVzVn, arkadaJlarVmVzVn, ailemizin ve her Jeyden önce partimizin ve bize bu konuda görev verenlerin güvenine layVk oluruz.

de, bayrak yarVJVnV daha iyi yere taJVma hevesiyle devraldVk. AçVkça söylemek gerekirse belediyeye ilk girdiDimde heyecanVm yoktu. Ben uzun yVllardan beri siyaset yapVyorum. 5tiraf edeyim böyle bir makamda olabilmenin arzusu içindeydim. DolayVsVyla hem ailemin, hem dostlarVmVn hem bana inanan insanlarVn bana duyduklarV güvenin ve onlarVn benim arkamdaki desteklerini bilerek gelip bu belediyeyi devir aldVm. Gün gelecek bizler de bu makamlardan ayrVlacaDVz. Belki daha iyi makamlara gideceDiz belki de yurttaJVmVz yaptVDVmVz hizmetlerden dolayV teJekkür edip bizi evimize veya meslek hayatVmVza yollayacak. Bizim hocamVz derdi ki, beni benim gibi doktorlar ameliyat etsin. Bende devir teslim günü Junu hissettim. SayVn AteJ Ünal Erzen Bey’i uDurlarken bir gün bende buradan uDurlanmak zorunda kalVrsam beni benim gibi birisi uDurlasVn isterim. 5nJallah benden daha enerjik, daha çalVJkan, daha üretken benden daha baJarVlV olacaDVna inandVDVm bu ülkenin laik, sosyal hukuk devletine inanan, cumhuriyet deDerleriyle barVJVk, Atatürk ve ilkelerine sevgisi, saygVsV, özlemi olan bir belediye baJkanV beni uDurlasVn isterim. DolayVsVyla ben acaba bir gün buradan ayrVlmak zorunda kalVrsam beni kim uDurlar düJüncesiyle geldim. Çünkü bu makamlar hiçbirimiz için sonsuza kadar kalacak baki makamlar deDil. Hepimiz arkamVzda Jairinde söylediDi gibi bir hoJ seda bVrakarak ayrVlVrVz. Ben buraya gelirken, ne zaman nasVl uDurlanacaDVmV düJünerek geldim. DolayVsVyla uDurlanacaDVm gün arkamda saygV, sevgi, hürmet ve benden bu iJi çok daha iyi yapabileceDine inandVDVm bir arkadaJVmVzVn geleceDini düJünerek makama

TeJekkür ediyorum. AyrVca bir iki Jey daha söylemek istiyorum. imdi bazen bana ayaDVna çabuk, eline sVkV belediye baJkanV diyorlar. Sizin aracVlVDVnVzla da kamuoyuna Ju mesajV vermek istiyorum. Bir takVm alVJkanlVklar var Özcan Bey. Bu alVJkanlVklarV deDiJtirmek çok zaman alVyor ve insanlarVn alVJkanlVklarVnVn karJVsVnda deDiJimi savunmak ve o refleksleri yenmek biraz da zor oluyor. Takdir edersiniz ki, insanlarVn berberini deDiJtirmesi, ayakkabasVnV aldVDV dükkanV deDiJtirmesi, ayakkabasVnVn modelini bile deDiJtirmesi zordur. BakVrköy’ün de belediyecilik anlayVJVnda da bir takVm alVJkanlar var. Bu alVJkanlVklarV deDiJtirmek biraz zaman alacak. Ama biz bu alVJkanlVklarV deDiJtirmek konusunda daha hVzlV daha üretken daha yurttaJla iç içe bir belediyecilik hizmeti yapmak konusunda kararlVyVz. Ama mevcut alVJkanlVklar bunun önünde biraz zorlama yaratacaksa bunlarV aJmak için de her türlü gayreti göstereceDiz. Bir ikincisi de çok büyük hedeflerimiz, çok büyük projelerimiz vardV. BunlarV gerçekleJtirmek için bütün siyasi propaganda faaliyetlerinde BüyükJehir seçimi için CHP adVna destek istemiJtim. Ama malesef olmadV. Fakat bu Ju anlama da gelmemeli. Bir baJka siyasi parti BüyükJehir Belediye BaJkanlVDV’nV kazandV, dolayVsVyla biz sürekli çatVJan, sürekli sorun üreten, sürekli BüyükJehir Belediyesi ile ilçe belediyesi arasVnda uyum problemi yaJayan bir anlayVJ içinde deDiliz.

“BAKIRKÖY HALKININ MENFAATLER5 5Ç5N GEREK5RSE BAIMIZI E ER5Z” BakVrköy halkVnVn mefaatleri neyi gerektiriyorsa, sahip olduDumuz siyasi partinin ilke ve prensiplerini de koruyarak kendi siyasi ahlakVmVzVn, siyasi öDretimizin bize verdiDi görev ve sorumlulukla sorunlarV da çözüm konusunda bir uyum oluJturmaya gayret edeceDiz. BakVrköy halkVnVn menfaatleri için, samimiyetle ve içtenlikle söylüyorum gerekirse baJVmVzV eDmemiz gerekiyorsa bunu da yaparVz. Ama bunu yaparken üstüne basarak Vsrarla vurguluyorum CHP’nin mensubuyum. Partimin menfaatlerine, ilke ve prensiplerine, cumhuriyet deDerlerine, Atatürk deDerlerine baDlVlVDVmdan da asla taviz vermeden BakVrköy halkVnVn menfaati için gerekli uyumuda gösteririz. Biz enerjimizi, heyecanVmVzV, zekamVzV, çabukluDumuzu, BakVrköy halkV için kullanacaDVz. Söyledikleri gibi ayaDVna çabuk, eline sVkV olacaDVz. Evimizin bütçesi için ne düJünüyorsak belediyenin bütçesi için de aynV Jeyi düJüneceDiz. Çok talebi olan arkadaJlarVmVz eli sVkV bir belediye baJkanVyla karJVlacaklar. O yüzden onlara da Jimdiden kusura bakmasVnlar diyorum.


9 Bak^rköy Belediyesi Bas^n, Yay^n ve Halkla -liQkiler MüdürlüNü organizasyonuyla yaklaQ^k 500 çocuk ve Bak^rköylü, An^tkabir’e giderek Atam^za yazd^klar^ mektuplar^ An^tkabir Komutan^’na teslim ettiler. Bak^rköy Belediye BaQkan^ Bülent KerimoNlu ile beraber Atatürk’ün mozolesine çelenk de koyan Bak^rköylü çocuklar Atam^z^n huzuruna ç^kmaktan dolay^ çok memnundular. Mozoleye çelenk koyduktan sonra Bak^rköy Belediye BaQkan^ Bülent KerimoNlu Qeref defterine Qunlar^ yazd^: “Atam,Bak^rköy Belediyesi’nin organizasyonuyla Bak^rköylü çocuklar^m^zla beraber çocuklar^m^z^n Siz’e özlemlerini, duygular^n^, düQüncelerini içeren mektuplar^n^ getirmenin ve dünyada tek olmak üzere Sizin bütün dünya çocuklar^na armaNan^n^z çocuk bayram^nda Siz’i ziyaret etmenin gururunu ve onurunu yaQ^yoruz. Atam, bize armaNan ettiNin bayramlar^ maalesef iktidardaki parti 2 dakikal^k törenlere indirmek istiyor. Toplumdaki temel ayr^Qmalar^ daha fazla yaQ^yoruz. Atam^z^n kurduNu Cumhuriyetin ilkelerini bize unutturmaya çal^Q^yorlar. Ama biz biliyoruz ki 23 Nisan egemenliNin ulusa teslim edildiNi bir gündür. Bizler için 23 Nisan ulusal egemenliNe bilincin ifadesidir. Bu ulusal egemenlik bilinci bize çocuklar^m^z^ kindar ve dindar olarak yetiQtirmek yerine akl^n, bilimin, ilkelerinizin ve Cumhuriyet deNerlerinin ^Q^N^nda yetiQtirmeyi emrediyor. Bizler her zaman çaNdaQ dünyada mazlum milletlere örnek olma azmimizden taviz vermeyeceNiz.

BAKIRKÖYLÜ ÇOCUKLAR

ATAMIZA MEKTUPLARINI GÖTÜRDÜ

topraklarda gericiliNe, bölücülüNe, emperyalizme karQ^ devrimci ruhumuzla, antiemperyalist ruhumuzla, cumhuriyetçi ruhumuzla mücadele edeceNiz. Biliyoruz ki bu ruhu benimsemiQ kimsenin karamsarl^k yapmaya hakk^ yoktur. Tek yapacaN^m^z daha fazla çal^Qmakt^r.”

BakFrköylü çocuklardan bazFlarFnFn mektuplarF ise 3öyle: Alperen Can Sertkaya: Atam, sen bizi düQmanlardan korudun, bu yurdu bize armaNan ettin. Sen hepimizin kalbinde yaQ^yorsun. Açt^N^n yolda, gösterdiNin hedefte durmadan yürüyeceNime ant içerim. Ceren Göçhan: Biz çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram^n^ verdiNin için sana çok teQekkür ederim. Belki Qimdi sen yoksun ama senin yolundan giden Türk Çocuklar^ her gün art^yor. Atam, biz Bak^rköylüler Türk milletinin birçok zorlukla mücadele ederek cumhuriyetle doNduNunu çok iyi biliyoruz. Bizler Anka kuQu gibi yeniden doNduk. Bizler, dünyadaki bütün antiemperyalist liderlerin örnek ald^N^, baN^ms^zl^k ruhunu yitirmeyerek, büyük baQar^lara imza atan Mustafa Kemal Atatürk’e sahibiz.Ve en önemlisi öNrettiNiniz devrimci direniQ anlay^Q^n^ bilmiyorlar. Çocuklar^m^z^n da, büyüklerimize ve bizlere öNrettiNiniz Qekilde direniQçi ve devrimci ruhla yetiQtirmek için elimizden geleni yapacaN^z. Size söz veriyoruz bir tek kiQi kalsak da Cumhuriyetimizi kan^m^z^n son damlas^na kadar koruyacaN^z. Bu

Aleyna Erk: Sen tüm zorluklara göNüs germiQ, y^lmadan, b^kmadan halk^ için çal^Qm^Q büyük bir öndersin. Sen arkanda büyük bir bir devlet b^rakt^n, bunu devam ettirecek ve koruyacak olan bizleriz. Sana lay^k olabilmek için çok çabal^yoruz.ENer sen olmasayd^n Qu anda biz özgür olamazd^k. Buse Nur Pehlivan: Ad^n^z^ duyduNumda, kalbim titriyor, ülkem, bayraN^m ad^na gururlan^yorum. Bizlere b^rakt^N^n^z bu vatan için size sonsuz minnettar^m. Bende son nefesimi verinceye kadar, ülkeme ve bayraN^ma sahip ç^kacaN^ma söz veriyorum.

AKSEK@L@LER BAKIRKÖY’DE B@R ARAYA GELD@ Akseki EDitim HayratV DerneDi tarafVndan düzenlenen “Akseki Yöresi BuluJma Gecesi” BakVrköy Belediyesi Botanik Park’Vnda gerçekleJtirildi. Aksekililer’in yoDun katVlVm gösterdiDi geceye Akseki Belediye BaJkanV Mehmet Gölcü, Akseki KaymakamV Murat BeJikçi, CHP’den 23. Dönem Antalya Milletvekili Tayfur Süner, AK Parti 5stanbul Milletvekili Halide 5ncekara, BakVrköy KaymakamV Adem Öztürk, BakVrköy eski Belediye BaJkanV AteJ Ünal Erzen, Akseki EDitim HayratV DerneDi BaJkanV Vehbi Güleç ve çok sayVda davetli katVldV. Gecenin düzenlenmesinde büyük emeDi geçen 23. Dönem Antalya Milletvekili Tayfur Süner gecenin açVlVJ konuJmasVnV yaparak, özellikle 5stanbul’daki Aksekililer’in bir araya geldiDi geceye gösterilen ilgiden dolayV çok mutlu olduklarVnV belirterek, Aksekililer’in bu birlik ve

beraberliklerinin örnek alVnmasV gerektiDini belirtti. Geceye katVlan tüm davetlilere de teJekkür eden Süner, bu birlik ve beraberliDin sonucunda Akseki’ye daha yararlV hizmetlerin yapVlacaDVnV da söyledi. Süner’in konuJmasVnVn ardVndan baJta AK Parti 5stanbul Milletvekili Halide 5ncekara olmak üzere diDer protokol üyeleri de birer selamlama konuJmalarV yaptVlar. AK Parti 5stanbul Milletvekili Halide 5ncekara, salonda bulunan kalabalVDVn Aksekililer’in birbirlerine ve yörelerine olan baDlVlVklarVnVn göstergesi olduDunu söyleyerek, bu güzel geceyi düzenleyen ve bu kalabalVDV bir araya getirenleri kutladV.

Gecede konuJan Akseki Belediye BaJkanV Mehmet Gölcü ve Akseki KaymakamV Murat BeJikçi ise 5stanbul’daki Aksekililer’e, memleketlerinden selamlar getirdiklerini belirterek, Akseki ile ilgili önümüzdeki dönemlerde yapVlmasVnV planladVklarV projeleri ve hizmetleri anlattVlar. Protokol konuJmalarVnVn ardVndan ise geceye katVlan protokol üyelerine ve gecenin düzenlenmesinde emeDi geçen kiJilere plaketleri verildi. Konuklara plaketleri 23. Dönem Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve Akseki EDitim HayratV DerneDi BaJkanV Vehbi Güleç tarafVndan verildi. Plaket töreninin ardVndan BakVrköy Musiki KonservatuarV VakfV Korosu misafirlere unutulmaz bir Türk Sanat MüziDi dinletisi yaJattV. ef Faruk Salgar yönetimindeki koro tarafVndan seslendirilen birbirinden güzel eserlere salonda bulunan yüzlerce davetli de eJlik etti. BakVrköy Musiki KonservatuarV VakfV Korosu’nun konserinin ardVndan ise SanatçV Osman Özkaynak Akseki yöresi türkülerini seslendirdi. (Yavuz ARPACIK)


11

BakRrkĂśy Belediyesiâ&#x20AC;&#x2122;ne ait olmasRna ra<men arsa ve binanRn Uzman Ticaret A.. tarafRndan

IGALI DEVAM EDIYOR, BELEDIYE GĂ&#x2013;Z YUMUYOR NEDEN? Foto<rafRnR gĂśrdĂź<ĂźnĂźz bu bina bahçe içinde ve BakRrkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;Ăźn en iDlek caddesinin Ăźzerinde YĂźce Tarla Caddesi ile FiDekhane Caddesiâ&#x20AC;&#x2122;nin kesiDti<i yerde, Capacity kapalR otoparkRnRn giriDinin tam karDRsRnda. BakRrkĂśy Belediyesiâ&#x20AC;&#x2122;ne ait bu yer Uzman Ticaret A.â&#x20AC;&#x2122;nin iDgalinde bulunuyor. Uzman Tic. A..â&#x20AC;&#x2122;nin YĂśnetim Kurulu BaDkanR Capacity AVMâ&#x20AC;&#x2122;nin % 51 hissesini kontrolĂźnde bulunduran Selahattin Ă&#x2013;zgĂźl. Dgaliye Ăśdenen bu yer kiraya verilseydi Belediyeâ&#x20AC;&#x2122;nin kasasRna gayrimenkul uzmanlarRnRn ifadesine gĂśre T.C her ay en az 35 bin TL. girecekti. STANBUL Gelen ihbarlar Ăźzerine iDgal BAKIRKĂ&#x2013;Y BELEDYE BAKANedilen yer ile ilgili BakRrkĂśy LI_I Belediyesiâ&#x20AC;&#x2122;ne 4982 sayRlR Bilgi Hukuk Dleri MĂźdĂźrlĂź<Ăź Edinme YasasR çerçevesinde A R I KO VA N L A R I yazdR<RmRz yazR ve Belediyenin SayR : verdi<i cevabR Ocak 2011 tarih ve 211. M.34.6.BAK.0.61.647.03.01- 1284 sayRlR gazetemizde yayRnlamRDtRk. BakRrkĂśy 01.11.2011 Belediyesi Hukuk Dleri MĂźdĂźrlĂź<Ăźâ&#x20AC;&#x2122;nden gelen Konu: 14.10.2011 tarihli dilekçe. yazRda da gĂśrĂźlece<i gibi bu yerin Uzman Ticaret A.. tarafRndan 03.2004 tarihinden bu yana iDgal BASIN YAYIN ve HALKLA LKLER MĂ&#x153;DĂ&#x153;Redildi<i ve belediyeye aylRk 10 bin TL iDgaliye LĂ&#x153;_Ă&#x153;â&#x20AC;&#x2122;NE Ăśdedi<i açRkça gĂśrĂźlĂźyor. Daha sonra Belediye LG: 18.10.2011 tarih ve M.34.6.BAK.0.63-622iDgaliye Ăźcretini aylRk 12 bin TLâ&#x20AC;&#x2122;ye yĂźkseltti. 03-827 sayRlR yazRnRz.

lgi yazR ekinde MĂźdĂźrlĂź<ĂźmĂźzâ&#x20AC;&#x2122;e gĂśnderilen, Ă&#x2013;zcan ATAMERâ&#x20AC;&#x2122;in 14.10.2011 tarihli dilekçesi incelenerek, 4982 Bilgi Edinme YasasR gere<ince baDvurusunun yanRt verilmesi istenen hususlar aDa<Rda açRklanmRDtRr. Bilgi edinilmesi istenilen, taDRnmaz Uzman Ticaret A. tarafRndan iDgalli olup 09.10.2009 tarihli tespit zaptR ile tutanak altRna alRnmRDtRr. Tespit zaptR gere<i 2886 sayRlR yasa maddeleri uygulanarak fuzuli Dagilden 5 yRl 7 ay geriye dĂśnĂźk Ecrimisil bedeli tahsil edilmiD ve dĂźzenlenen 18.11.2009 tarih ve 751 sayRlR Ecrimisil hbarnamesi dĂźzenlenerek 18.11.2009 tarihinde ilgilisine tebli< edilmiDtir. Tahakkuk eden Ecrimisil miktarRna Belediye BaDkanlR<R hesabRna yatRrRlmRDtRr. Bilgilerinize arz ederim. Av. Nurten AYDIN Hukuk Dleri MĂźdĂźrĂź Dgal hala devam ediyor. Belediyenin zararR milyon TLâ&#x20AC;&#x2122;leri geçiyor. Gazetemizi arayanlar â&#x20AC;&#x153;Eski yĂśnetim açRkça bu iDgale gĂśz yumarak ve yasalarR hiçe sayarak Belediyeyi çok bĂźyĂźk zarara u<ratmRDlardRr. BakalRm yeni yĂśnetim bu hukuksuzlu<a dur diyebilecek mi?â&#x20AC;&#x153; diyorlar.

BURADA ARI KOVANLARININ  NE? Ă&#x2021;evreden gelen Dikayetler Ăźzerine iDgalli yerde arRcRlRk yapRldR<R açRkca gĂśrĂźlĂźyor. Yasalar çok açRk olmasRna ra<men â&#x20AC;&#x153;Bu duruma kimler gĂśz yumuyor?â&#x20AC;? sorusu akla geliyor.

Capacity AVMâ&#x20AC;&#x2122;nin â&#x20AC;&#x153;Câ&#x20AC;? kapEsE yanEndaki pastane bu kapEyE nasEl açtE?

PROJE DE-IIKLI-I YAPILDI MI? YAPILDI ISE NE ZAMAN YAPILDI? Capacity AVM nin â&#x20AC;&#x153;Câ&#x20AC;? kapRsR yanRnda içeride ve dRDarRda faaliyet gĂśsteren pastane için bir kapR açRldR. gelen Dikayetler Ăźzerine konuyu haber yaparak kamuoyuna duyurduk. Belediye mar ve ehircilik MĂźdĂźrlĂźgĂź sorularRmRzR yanRtsRz bRraktR. imdi bir kez daha soruyoruz; AçRlan bu kapR proje de<iDikli<i yapRlarak mR açRldR? YapRldR ise ne zaman yapRldR. AyrRca dRDarRdaki bĂślĂźm için EncĂźmenin aldR<R yRkRm kararR var mR? Varsa neden uygulanmRyor?

BAKIRKĂ&#x2013;Yâ&#x20AC;&#x2122;Ă&#x153;N SIMGE KAHVEHANELERINDEN BIRI DAHA YIKILDI BakCrkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;Ăźn simge kahvehanelerinden olan ve â&#x20AC;&#x153;LazlarCn Kahvesiâ&#x20AC;? olarak Ăźnlenen Kartaltepe Ă&#x153;lkĂź Sokakâ&#x20AC;&#x2122;ta bulunan BakCrkĂśy Kahvehanesi yCkCldC. 25 yCl Ăśnce Ă&#x153;lkĂź Sokakâ&#x20AC;&#x2122;ta vakCf arazisi Ăźzerinde bulunan alana in<a edilen BakCrkĂśy Kahvehanesi, vakCf arazisinin ihale ile satC<CnCn yapClmasC ve ihaleyi alan firmanCn arazi Ăźzerine apartman yapacak olmasC nedeniyle, belediye ekipleri tarafCndan yCkCldC. Kahvehane sahibi Musa AkyĂźz, 25 yCl Ăśnce açtCklarC kahvehanenin BakCrkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;Ăźn simge kahvehanelerinden birisi oldu9unu ve BakCrkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;deki bir çok emekli Ăś9retmen, subay ve bĂźrokratlarCn bu kahvehanede vakit geçirdi9ini, ho< sohbetler etti9ini ifade ederek, arsanCn satC<CnCn yapClmasC ve kahvehanenin yCkCm kararCndan dolayC ĂźzgĂźn olduklarCnC belirtti. YCkCm kararCnCn siyasi oldu9una inandCklarCnC da sĂśyleyen AkyĂźz, â&#x20AC;&#x153;BurasCnC 25 yCldCr i<letiyoruz. VakCflar bize kiraya vermi<ti. Kahvehanemize genel olarak CHPâ&#x20AC;&#x2122;li eski Ăźyeler, mil-

letvekilleri de geliyor. Ben bu arsanCn ihale ile satC<CnCn yapClmasC ve kahvehanenin yCkCm kararCnda siyasi bir etken oldu9unu dĂź<ĂźnĂźyorum. Ă&#x2021;ĂźnkĂź biz burada kiracC olmamCza ra9men ihaleye çCkarCldC9CnC bize sĂśylemediler. Belki o ihaleye biz de girerdik. AyrCca vakCflarCn bir çok yeri varken BakCrkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;Ăźn ara soka9Cnda kalan kßçßcĂźk bu alanda niye bĂśyle bir uygulama yapCldC. Tabi ki bunlar bizim kafamCzda olu<an soru i<aretleri. Ama yapacak bir <eyimiz yok. Sonuçta kiracCyCz ve elimizden bir <ey gelmiyor.â&#x20AC;? dedi. AkyĂźz, ayrCca kahvehanenin ye<illikler içindeki bahçesi ile sadece oyun oynanan bir alan olmadC9CnC her kesimden emekli vatanda<larCn bu gĂźzel ortamda vakit geçirdiklerini de kaydetti. BazC kahvehane mĂźdavimleri de kahvehanenin yCkCmCndan dolayC ĂźzgĂźn olduklarCnC ve 25 yCllCk alC<kanlCklarCnCn son bulmasCnCn son derece zor oldu9unu sĂśylediler.


12 Çok değerli Bakırköylüler, sevgili okuyucularım; bundan önceki iki yazımda, yerel yönetimler seçimlerindeki çok uzun süreci ve yoğun çalışmalar sonunda tamamlandığını, siyasi partilerin başarı ve başarısızlık oranları ile nedenlerini, aksayan kısım ve yapılan hataları sizlerle paylaşmıştık.

YA Ş A M I N İÇİNDEN

Kazançları ile kaybettikleri ile partiler yeni sima, yeni bayan, yeni gençlerle takviye edilerek göreve başladılar. Hepsine görevlerinde başarılar diliyorum. Geçmişteki çok objektif ve de tarafsız biçimde, seçimlerde yapılan bazı çalışma eksikliklerini, kadro oluşumundaki kusurlara geri dönmeden, ileriye yönelik yani seçilen başkan ve meclis üyelerinin çalışmalarına ışık tutmaya, yeri zamanı geldikçe de eleştirmeye elbette ki hem bir gazete yazarı hem de çalışmanın tam göbeğinde yer almış bir siyasi kimlikle devam edeceğiz. Bunun da hakkımız olduğunu düşünüyoruz.

Gazetemizde okuyacağınız gibi; 1990 yılından beri kurucu üyesi ve başkanı olduğum bir çevre derneğinin genel kurulunda çok şeyler öğrendim, çok değişik kişiler tanıdım ki, ben bu saflığım nedeniyle önce 1990 yılından beri birlikte olduğum hepsi ayrı değerde, elit iş adamları, profesörler, hakimler, doktorlar, avukatlar olan eski dostlarımdan özür diliyorum. Çünkü insanları tanımakta kusur ettim, onlara bir süpriz yaşattım. 24 yıldır ayakta kalan derneği, meçhule giden bir gemi gibi ortada bıraktık. Bize ihanet eden ve Atatürkçüyüm diyenlerin kimlerle işbirliği yaptıklarını, neler yaşayacaklarını birlikte seyredeceğiz. Bunu söylerken bizleri temsil edecek, yeni seçilen dostlarımı asla küçümsemek ya da kendilerine haksızlık etmek istemem; tersine onları tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Ancak bunu provokasyon, entrika ile değil eskilerden daha iyi proje sunarak, daha iyisini söyleyerek yapmalarını beklerdik.

Bu bağlamda hem yeni başkanımız hem de Bakırköy’e yabancı olan meclis üyelerimizi tekrar kutladıktan sonra, ufak ufak 6 aylık çalışma sürecinde açıkladıkları projelerini, vaadlerini yapmak, seçmenleriyle ilişki kurarak kollarını sıvamalarını özenle bekliyor, gözlüyoruz. Başkanın artık makamına ısındığını, çevresini gözden geçirdiğini, kadrosunu tamamladığını düşünerek, seçim çalışmalarında yakinen şahit olduğumuz güzel, isabetli, proje ve söylemlerini uygulama zamanı geldiğini, kendisini meydanlarda, sokaklarda görmek istediğimizi söylemek istiyorum.

bilmediği inanılmaz olaylar olabiliyor. İnsanların hem siyasette hem de sosyal kesimlerde çok kaypak, sözünde durmayan, delikanlılık yapmayan, mertlik dışına kayabileceklerini anlayamıyor, inanamıyorum, kınıyorum.

Fikret TORAMAN

Ancak esas değinmek istediğim “dürüstlüktür, vefadır”. Sevgili dostlar, 40 yıllık siyaset yaşantım içinde aynısını defalarca yaşadığım haksızlık, vefasızlık, adam kayırmak, bölgecilik yapmak, emek verenlerle değil yandaş olanlarla ya da kendilerine yalakalık yapacaklarla işbirliği yapmak hastalığını bir kez daha yaşadık.

BAKIRKÖYÜMÜZ’DE YENİ DÖNEM SİVİL TOPLUM KUMPASLARI

Bu geçen 6 aylık sürede, hazırlık dönemini, karşılama ve ziyaret tebriklerini bitirmesi açısından yeterli görüyor, birilerinin yaptığı gibi, kendisinden “Ya Allah Bismillah” diyerek kollarını sıvamasını bekliyoruz. Seçimler boşluğunda bekletilen bazı sorunlar, çözümler bulunmaktadır. Bu sorunların bazılarını içeren ve kendisine seçimden 10 gün önce, başkanı olduğum çevre derneğinde sunduğum “Sorunlar Dosyasına” zaman ayırmasını, belediyeyi çok iyi tanıyan eskiler ve sivil toplum örgütlerini devreye sokmasını, onların tespit ve eleştirilerine kulak vermesini, işin başında kendisine yani sevgili genç Belediye Başkanı Sn. Op. Dr. Bülent Kerimoğlu’na müsadeniz ile öneriyorum. 23 Nisan’daki kutlama merasiminde yaptığı öz ama çok anlamlı, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkması, o arada protokol sunuşunda yapılan ufak bir hatayı da hiç kaçırmadan yakalayarak düzeltmesini de çok anlamlı olarak algılıyor, bu yolda icraatlarını bekliyoruz. Bu anlamda Sn. Kerimoğlu, ilçemiz dışından bu göreve atansa da umarım güzel söylemleri doğrultusunda, bu açığını kısa sürede kapatacaktır, buna inanıyorum. Meclis üyeleri hakkında henüz icraat, tavır ve çalışma sistemleriyle tanışmadığımız için tahminlerimiz yanlış olur. Ancak çok kısa olarak, 40 yıldır (25 yılı çevreci dernek yöneticisi olarak) geçirdiğim Bakırköy’ün sorunlarını bilen teknik bir kişi ve siyasi kimliğimle onlara da temsil edecekleri görev ve komisyon çalışmalarında yalnız ve yalnız halkın ihtiyaç ve isteklerine kulak kabartmalarını, kendilerini Bakırköylüler’e kabul ettirecek, yoğun, verimli çalışmalara başlamalarını, hizmetin insana olacağı düşünceleriyle başarılar diliyorum. Başarı, beceri ve hizmetleri görüldükçe kendilerine destek vereceğimi, aksi halde her şeyi şeffaf biçimde takip ederek halkımıza açıklayacağımı bir kez daha vurguluyorum. Bu konuda sevgili başkanımızın söylemleri -

ışığında, kendisine olan güvenim, saygım ile iznini isteyerek bence seçimlerin hemen ertesi günü (31 Mart Pazartesi) sabah saatlerinde çok eskiden beri (eski yönetimlerin uygulamaları olan) bir acelecilik ve de kısmen gereksiz bir uygulamayı sizlerle paylaşıyor, kendisinden de yanlış anlaşılmamasını rica ederek değiniyorum. Değerli okuyucularım; yıllardır bu köşede ana konum olarak çevre-doğa katliamı, trafik, kaldırım işgalleri ve benzeri konuları dilimin döndüğünce sizlere aktarıyor, paylaşıyorum. O nedenle, bu görüşlerimin içinde ilk sırada yer alanlardan biri de yapılan kaldırım ve parke taş döşemek, yollarımız olmuştur. Özellikle kaldırımların, vasıtaların park edeceği, kapatacağı yer değil; yaşlıların, engellilerin rahat yürümesini sağlaması gerektiğini yazdım. Yine bu köşede 2-3 yıl önce; kaldırımların tam ortasında geçit vermeyen şekilde eski Belediye Başkanımızın fotoğraf veya çalışma reklamlarını içeren 1 x 2 metre ebadında “bilboardlar” konusundaki eleştirilerimden sonra bir kaç tanesi kaldırılmıştı. Üzülerek söylüyor ve belki de Sayın Başkan’ın haberi olmadan yapıldığını düşünerek, 31 Mart sabahı aynı bilboardlara “fotoğraf ve teşekkür” ilanını yanlış buldum, aceleci buldum, teşekkürün bir başka şekilde yapılmasının uygun olacağı görüşü içinde, kaldırımların işgal edilmesine gerçekten üzüldüm. Umarım kısa sürede bu yanlışlar düzelecektir. (Bu görüş ve teklifim sadece kaldırımların tam ortasına, insalara geçit vermeyen bilboardlar içindir)

Sivil Toplumun Ülkemizdeki Konumu: Çok değerli Bakırköylüler; 40 yıldır ilçemizde yaşayan ve bu süreçte siyaset ve sivil toplum örgütleri içinde yoğrulan bir hemşehriniz olarak, çok net ve en iyi şeffaf arzularımla dile getirmek istediğim bir konuyu; lütfen beni yanlış değerlendirmeden, “kaybetme sancısı” olarak algılamadan yorumlayınız. Bu vesile ile yine çok açık, berrak, saf düşüncelerle şunu da ilave edeyim, itiraf edeyim ki, insan 70 yaşını geçse de yine bazen

Ben bu olayda, koskoca Atatürk Partisi mensubu olarak dil döken, ter döken bazı kişileri, sadece ve sadece kendi siyasi hayatının geleceğini düşünerek işbirliği yaptıklarının, aralarında iktidar yanlısı kişiler olduğunu bile göremeyen, çeşitli yerlerdeki bazı sivil toplumlardan, çeşitli nedenlerle ayrılan, istifa eden, ihraç edilen ve benim (DOST BİLDİĞİM) muhteremlerin, ihanet ettiklerini, vefasızlık yaptıklarını öğrendim. Bu arkadaşlarım dernek ve platformda beceremediklerini bu düzgün derneğimizde deneyeceklerdir. Ben bu olayda, mahallede omuz omuza ve en son seçimlerde birlikte sorumluluk aldığımız bazı kişiler, kendi mahallelerinde bile bir başarı elde edemedikleri halde; bu sefer tam ters istikamette siyasi görüşe sahip kişilerle beraber olduklarını, yönetime giremedikleri için, muhalefet grubu ile inanılmaz beraberlikler yaptıklarını öğrendim. Ben bu olayda; 100 defa söz verenlerin sözünden dönebildiğini öğrendim. Bir başka yanlışı da kendi dostlarımın kongreye gelmemeleri, işi önemsemedikleri nedeni ile (4 oy farkla) çevre konusunda bence çok programları olan, Bakırköy’de en iyi görev yapan bir kaç dernek içindeki derneği ucu açık konuma sürüklediler... Üstelik Genel Kurul’da geleceğe yönelik bir aktivite projesi sunulmadan. İki yılda yapılanları kör olarak görmeden yaptılar. Faaliyet Raporu’nda anlatılanları görmediler. Ayrıca bu olayda 25 yıllık ayakta kalabilen, büyük çapta çevre sorunları ile uğraşan bir derneğe, biraz da CHP’ye kumpas yapıldığını düşünüyorum. İyi niyetin, insanlara güvenmenin bir kez daha kurbanı oldular. Sonuç olarak kimin kaybettiğini ileri de göreceğiz. Ben demokrasiye, dürüstlüğe, açık kalpli olmaya devam edeceğim. Umarım ben yanılırım ve özür dilerim; bunu ileri tarihlerde hep birlite gözleyeceğiz. Bu işler böyle yürüyor ülkemizde. Onun için siyasette bir türlü düzen kurulamamış. Alternatif muhalifler ortaya çıkmıştır. Cezasını asil milletimiz çekmektedir. Sağlık ve sevgi ile kalınız, GERÇEK DOSTLAR...


13

BAKIRKĂ&#x2013;Yâ&#x20AC;&#x2122;DE IMAR DE-IIKLIKLERI

BAKIRKĂ&#x2013;Y ZEYTONLOK MAHALLESOâ&#x20AC;&#x2122;NE YERALTI OTOPARKI GELOYOR BakRrkĂśy Zeytinlik Mahallesi 15 pafta, 90 ada, 6,21,28 ve tanRmsRz parsellerin Zeminli KatlR Otopark Alanâ&#x20AC;&#x2122;Rna alRnmasRna iliDkin 1/5000 ve 1/1000 Ăślçekli NazRm ve Uygulama mar PlanR tadilatR 01 Nisan 2014 tarihinde askRya çRktR. De<iDiklik 1 MayRs 2014 tarihinde askRdan indirildi. Plan notlarI: Plan onama sRnRrR içinde kalan alan pazarlama alanR ve zeminaltR katlR otopark alanRdRr. stanbul BĂźyĂźkDehir Belediyesiâ&#x20AC;&#x2122;nce onaylanacak avan projeye gĂśre uygulama yapRlacaktRr.1/1000 Ăślçekli uygulama imar planR onanmadan uygulama yapRlamaz. Avan proje uygulamasR ucu açRk uygulama demektir. Bu durumda 1/1000 uygulama planlarRnR yapacak olan BakRrkĂśy Belediyesiâ&#x20AC;&#x2122;ne bĂźyĂźk iD dĂźDĂźyor.

BAKIRKĂ&#x2013;Y ATAKĂ&#x2013;Y 3-4-11 MAHALLEâ&#x20AC;&#x2122;DE OMAR PLANI DE.O,OKLO.O BakRrkĂśy lçesi 4. KRsRm 115 ada, 179 parsele iliDkin Uygulama mar Plan tadilatR yapRldR. Parsele iliDkin 1/1000 Ăślçekli 13.12.2013 tasdik tarihli Uygulama mar PlanR TadilatR 7 Mart 2014 tarihinde askRdan indi. stanbul BĂźyĂźkDehir Belediyesi, 27499 dosya numaralR plan 13 AralRk 2013 tarihinde onaylanmRDtR. Plan de<iDikli<i yapRlan AtakĂśy 4. KRsRm Behçet Kemal Ă&#x2021;a<lar Caddesi Ăźzerindeki arsada ISKâ&#x20AC;&#x2122;ye ait bina halen kullanRlmRyor.

BAKIRKĂ&#x2013;Y OTĂ&#x153; ARI TEKNOKENT 2-TEKNOLOJO GELO,TORME BĂ&#x2013;LGESO OMAR PLANI BakRrkĂśy Floryaâ&#x20AC;&#x2122;da, AtatĂźrk HavalanRâ&#x20AC;&#x2122;nRn yanRndaki YeDilkĂśy Caddesi Ăźzerinde 106 dĂśnĂźm Ăźzerine TĂ&#x153; ArR Teknokent -2 Teknoloji GeliDtirme BĂślgesi, TĂ&#x153; ve Bilim Sanayi BakanlR<Râ&#x20AC;&#x2122;nRn uzun vadeli projesi ile ilgili imar planlarR stanbul BĂźyĂźkDehir Belediyesi tarafRndan 08 Nisan 2014 tarihinde askRya çRkarRldR. TĂ&#x153; ARI Teknokent-2â&#x20AC;&#x2122;de Emsa. 0.40 ve Hmx: BinalarRn yĂźksekli<i 68 metreyi geçemeyecek. dari, sosyal ve kĂźltĂźrel merkez alanlarR, Teknoloji GeliDtirme BĂślgesiâ&#x20AC;&#x2122;nin toplam yapRlaDma hakkRnRn yĂźzde 30â&#x20AC;&#x2122;unu geçemeyecek. BinalarRn bodrum katlarR emsale dahil edilmeyecek...

BAKIRKĂ&#x2013;Y KARTALTEPE MAHALLESOâ&#x20AC;&#x2122;NE KATLI OTOPARK YAPILACAK BakRrkĂśy Kartaltepe Mahallesiâ&#x20AC;&#x2122;nde bulunan BakRrkĂśy Ticaret Lisesiâ&#x20AC;&#x2122;nin tam karDRsRndaki araziye KatlR Otopark yapRlacak. YapRlacak mar Plan tadilatR 01 Nisan 2004 tarihinde askRya çRkartRldR. BakRrkĂśy, Kartaltepe Mahalles, 25 pafta, 936 ada, 248 parselin bir kRsmRnRn KatlR Otoparka alRnmasRna iliDkin 1/5000 vve 1/1000 Ăślçekli NazRm mar vve Uygulama mar Plan TadilatRnR stanbul BĂźyĂźkDehir Belediyesi 17 ubat 2014 tarihinde onaylamRDtR. Plan tadilatR stanbul BĂźyĂźkDehir Belediyesiâ&#x20AC;&#x2122;nce onaylanacak avan projeye gĂśre uygulama yapRlacak. 1/1000 Ăślçekli uygulama imar planR onanmadan uygulama yapRlamayacak. Dte ucu açRk bir plan tadilatR daha. BakRrkĂśy Belediyesi 1/1000 uygulama imar planRnR yaparken dikkat...

Kongrede Toplam 120 Adet +$birlii Anla$mas) +mzaland)

TĂ&#x153;RK-ARAP YĂ&#x153;KSEKĂ&#x2013;-RETIMINDE ARTIK IBIRLI-I MODELI HAKIM TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de ilk kez; YĂźksekĂś<retim Kurumu (YĂ&#x2013;K), TĂźrkiye Bilimsel ve Teknolojik AraDtRrma Kurumu (TĂ&#x153;BTAK), stanbul Medeniyet Ă&#x153;niversitesi, stanbul Ă&#x153;niversitesi ile Arap Ă&#x153;niversiteler Birli<iâ&#x20AC;&#x2122;nin ortaklaDa dĂźzenledi<i â&#x20AC;&#x153;YĂźksekĂś<retimde TĂźrk-Arap Kongresi (TACHE 2014)â&#x20AC;? stanbulâ&#x20AC;&#x2122;da gerçekleDtirildi. TĂźrk ve Arap Ăźniversitelerini bir araya getirmek ve aralarRnda daha iyi bir iDbirli<i oluDturmak amacRyla dĂźzenlenen The Greenpark Pendik Hotelâ&#x20AC;&#x2122;de gerçekleDen 6 oturumlu kongrede; TĂźrk ve Arap dĂźnyasRnRn seçkin bilim adamlarR, seçkin Ăźniversitelerin rektĂśrleri ve rektĂśr yardRmcRlarR TĂźrk/Arap dĂźnyasRnRn yĂźksekĂś<retim politikalarR Ăźzerine toplam 24 sunum gerçekleDtirdi.

Kongrede; â&#x20AC;&#x2DC;YĂźksekĂś<retimde Modern YĂśnetim Sistemleriâ&#x20AC;&#x2122;, â&#x20AC;&#x2DC;Ă&#x153;niversitelerde Gelecekteki E<ilimler ve Kalite Kontrol Sistemleriâ&#x20AC;&#x2122;, â&#x20AC;&#x2DC;AraDtRrmalarda Dbirli<iâ&#x20AC;&#x2122;, â&#x20AC;&#x2DC;GĂźncel De<iDim ProgramlarRâ&#x20AC;&#x2122;, â&#x20AC;&#x2DC;Yenilikçilik ve GiriDimcilikâ&#x20AC;&#x2122; ile â&#x20AC;&#x2DC;YĂźksek Ă&#x2013;<retimde Yeni Perspektiflerâ&#x20AC;&#x2122; gibi konu baDlRklarR ele alRndR. TĂźrk ve Arap Ă&#x153;niversiteleriâ&#x20AC;&#x2122;nden 145 Ăźniversitenin bir araya geldi<i kongrede; Ăźniversiteler arasRnda toplam 120 adet iDbirli<i anlaDmasR imzalandR. TĂźrk ve Arap yĂźksekĂś<retimin sorunlarRnR ancak ve ancak TĂźrk-Arap Ă&#x153;niversiteleri arasRnda her alanda yapRlacak sĂźrdĂźrĂźlebilir bir iDbirli<i ile sa<lanabilece<ine dikkat çeken yĂźksekĂś<retimin Ăźst dĂźzey liderleri; bunun için çeDitli iDbirliklerine imza attR.


14 H)çi, Memur, Bakur Emeklileri Dernei (HMBED) Ba)kan4 Hamdi Öz;

GTMESEYDN GABREL... "Dünya öyle çiçe<i burnundaydR ki, çok Deyin adR yoktu daha: Nah, Du... diye parma<Rnla göstermek zorundaydRn meram etti<in Deyi." YukarRdaki satRrlar, bir kitabRn ilk sayfasRndan alRntR. Ne kadar içime iDlemiDti o kitabRn tüm satRrlarR. Ne kadar keyifle okumuDtum o kitabR kimsenin bana iliDemeyece<i kuytulara kaçarak. Ferhan Ferhan KILIÇ Ne kadar mutlu hissetmiDtim kendimi, her satRrRnR anlamamRD gibi tekrar tekrar okurken. Bana aynR satRrR defalarca okutan kitap iyi yazRlmRDtRr, izi kalRr. KitabR okurken insanRn yürek burkan o derin içsel yalnRzlR<RnR iliklerine kadar hissediyorsun. "YüzyRllRk YalnRzlRk" gerçekten okunmaya de<er bir Daheser. Nobeli boDuna vermezler adama. Latin Amerika'nRn kadim sesi Gabriel Garcia Marquez'i kaybettik. A<la Kolombiya, a<la Meksika, a<layRn Dünya edebiyat severler... Ve a<la Ferhan. Çünkü artRk Gabriel'in eski kitaplarRnR tekrar tekrar okuyarak avunacaksRn. Aileden biri gibi olmuDtu Gabriel... Sürekli yazan, durmadan üreten, felsefi düDündürücü sözlerini içimize kazRyan. Beni en çok etkileyen ve de<iDime kapRlarRmR açmaya yönelten sözü: "Bir insanRn en büyük hatasR; gere<inden fazla de<er vermek de<il, kendine hak etti<inden az de<er vermektir." Her zerresini beynimde hissederek, santim santim de<iDtim adeta. Geleneksel fedakar yapRmRn söktü<ü bir tek varlRk kaldR; o da evladRm... TeDekkürler Gabriel, gerçekten teDekkürler... YakalandR<R lenf bezi kanseri nedeniyle, inzivaya çekildi<i günlerde yazdR<R duygu yüklü veda mektubu, ölümünden sonra internet üzerinden tüm dillerde yayRnlandR ve tRklanma rekorlarR kRrdR. Gabriel'e olan hayranlR<Rmla birleDince; siz de takdir edersiniz ki, bu mektubu okurken gözyaDlarRma hakim olamadRm ve buradan da paylaDmak istedim. Dte o mektup: "TanrI bir an için paçavradan bebek oldu>umu unutup can vererek beni ödüllendirse, aklImdan geçen her Deyi dile getiremeyebilirdim, ama en azIndan dile getirdiklerimi ayrIntIsIyla aklImdan geçirir ve düDünürdüm. EDyalarIn maddi yönlerine de>il anlamlarIna de>er verirdim. Az uyur, çok rüya görür, gözümü yumdu>um her dakikada, 60 saniye boyunca IDI>I yitirdi>imi düDünürdüm. #nsan aDktan vazgeçerse yaDlanIr. BaDkalarI durdu>u zaman yürümeye devam ederdim. BaDkalarI uyurken uyanIk kalmaya gayret ederdim. BaDkalarI konuDurken dinler, çikolatalI dondurmanIn tadIndan zevk almaya bakardIm. E>er TanrI bana birazcIk can verse, basit giyinir, yüzümü güneDe çevirir, sadece vücudumu de>il, ruhumu da tüm çIplaklI>Iyla açardIm. TanrIm, e>er bir kalbim olsaydI nefretimi buzun üzerine kazIr ve güneDin göstermesini beklerdim. Gökyüzündeki aya, yIldIzlar boyunca Van Gogh resimleri çizer, Benedetti Diirleri okur ve serenatlar söylerdim. GözyaDlarImla gülleri sular, vücuduma batan dikenlerinin acIsInI hissederek dudak kIrmIzIsI taç yapraklarIndan öpmek isterdim. TanrIm bir yudumluk yaDamIm olsaydI... Gün geçmesin ki, karDIlaDtI>Im tüm insanlara onlarI sevdi>imi söylemeyeyim. Tüm kadIn ve erkekleri, en sevdi>im insanlar olduklarI konusunda birer birer ikna ederdim. Ve aDk içinde yaDardIm. Erkeklere, yaDlandIklarI zaman aDkI bIrakmalarInIn ne kadar yanlID oldu>unu anlatIrdIm. Çünkü insan aDkI bIrakInca yaDlanIr. Çocuklara kanat verirdim. Ama uçmayI kendi baDlarIna ö>renmelerine olanak sa>lardIm. YaDlIlara ise ölümün yaDlanma ile de>il unutma ile geldi>ini ö>retirdim. Ey insanlar! Sizlerden ne kadar da çok Dey ö>renmiDim. Tüm insanlarIn, mutlulu>un gerçekleri görmekte saklI oldu>unu bilmeden, da>larIn zirvesinde yaDamak istedi>ini ö>rendim. Yeni do>an küçük bir bebe>in, babasInIn parma>InI sIkarken aslInda onu kendisine sonsuza dek kelepçeyle mahkûm etti>ini ö>rendim. Sizlerden çok Dey ö>rendim. Ama bu ö>rendiklerim pek iDe yaramayacak. Çünkü hepsini bir çantaya kilitledim. Mutsuz bir Dekilde... ArtIk ölebilir miyim?" G.G. Marquez Güle güle Gabriel, içimizi da<ladRn... Rahat uyu yerinde. Sevgilerimle...

“SADAKA DEHL, SOSYAL VE ÖZLÜK HAKLARIMIZI HSTHYORUZ” Dçi Memur, Ba<kur Emeklileri Derne<i BaDkanR Hamdi Öz, son dönemlerde emekliler açRsRndan yapRlan güzel çalRDmalar olsa da bunlarRn yetersiz kaldR<RnR belirterek, “Emekliler olarak bizler sadaka de<il, sosyal ve özlük haklarRmRzR istiyoruz.” dedi. Merkezi BakRrköy’de bulunan Dçi, Memur, Ba<kur Emeklileri Derne<i’ni (MBED) ziyaret ederek, Dernek BaDkanR Hamdi Öz ile MBED ve Türkiye’de emeklilerin yaDadR<R sRkRntRlar hakkRnda konuDtuk. Türkiye’de 10 milyon 500 bin emekli vatandaDRn bulundu<unu ifade eden Öz, 1995 yRlRnda kurulan Dçi, Memur, Ba<kur Emeklileri Derne<i’nin (MBED) emekli vatandaDlarRn haklarRnR 25 yRldRr korudu<unu ve emeklilerin sorunlarRnRn çözüme kavuDturulmasR yönünde yo<un caba harcadRklarRnR belirtti. 20 yRldan beri kendisini emeklilere adadR<RnR ve emeklilerin haklarRnRn kazanRlmasR için mesai arkadaDlarR ile birlikte dernek olarak yo<un çalRDmalar yürüttüklerini kaydeden Hamdi Öz, “Dçi, Memur, Ba<kur Emekliler Derne<i 1995 yRlRnda kuruldu. Ben 76 yaDRndayRm 20 seneden beri kendimi sosyal hizmete adadRm. Kendimi emeklilere adadRm. Kendimi uzman addetmiyorum ama bu konuda iddialRyRm.” dedi.

“NTBAK YANLI VE EKSK ÇIKARTILDI” 2013 yRlRnda yürürlü<e giren ntibak YasasR’nRn eksik ve yanlRD çRkarRldR<RnR iddia eden Öz, “14.04.2014 tarihinde Ankara 8. D Mahkemesi’nde yeniden tam ve eDit intibak ile ilgili açmRD oldu<umuz davamRzRn 3. DuruDmasR yapRldR. DuruDmanRn olumlu geçti<i, bilirkiDi raporundan sonra karar verilece<i, bizim önerimizle duruDma 30.06.2014 tarihinde saat 12.05’e ertelendi<i belirtildi. Bilindi<i gibi 30 Haziran Atatürk’ün emekliye ayrRldR<R gündür, uzun yRllardRr bu günü Türkiye Emekliler Günü olarak kutlamaktayRz. BilirkiDi raporunun tarafRmRza tebli<inden sonra stanbul’dan otobüslerle Ankara’ya mahkemeye oradan da AnRtkabir’e giderek hem mahkeme kararRnR hem de Emekliler Günü’nü kutlayaca<Rz. Bu hususta hazRrlRklara baDladRk. ÇRkarRlan intibak eksik ve yanlRDtR, biz üzerimize düDeni yaptRk. Bu yasa böyle çRkarsa yeni ma<durlar oluDur dedik, yine biz haklR çRktRk. Biz 5434 sayRlR Devlet MemurlarR Emekli Sistemi’nin güncelleDtirilerek, tam ve eDit intibak olsun en düDük emekli

aylR<R 1250 TL olsun dedik. AklRn yolu birdir. Hem Tek ÇatR YasasR’nR çRkaracaksRn hem ayrRmcRlRk yapacaksRn. Ben yaptRm oldu dersen böyle sRkRntRlar çRkar.” dedi.

“EMEKLNN SIRTINDAN SALTANAT SÜRENLER BR GÜN HESABINI MUTLAKA VERECEKLER” Emekli dul ve yetimlerin açlRk sRnRrRnRn çok altRnda aldRklarR maaDla yaDam savaDR verdiklerini de kaydeden Öz, “Bu yetmiyormuD gibi hastane katkR payR, ilaç katkR payR, reçete okuma payR, randevu katkR payR, muayene katkR payR, ekstradan özel hastanelerde yüzde ikiyüz katkR payR emeklilerimizi çRldRrma noktasRna getirmiDtir. Emeklilerimizin sRrtRndan saltanat sürenler bir gün mutlaka bunun hesabRnR bu dünyada veya öbür dünyada vereceklerdir. Kimsenin yaptR<R yanRna kâr kalmaz. Biz MBED olarak kRt imkanlarRmRzla emekli, dul ve yetimlerimizin hak ve hukukunu gerek yargR yoluyla gerekse basRn yoluyla, yazRDmalarRmRzla aramaya devam edece<iz.” diye konuDtu. Emeklilerin toplu taDRma araçlarRndan bedava yararlanmasR veya BakRrköy’deki YeDilköy Kültür ve Sanat Evi ile Ataköylüler Evi’nde örne<i oldu<u gibi emeklilere çay, kahvenin bedava olmasR gibi uygulamalarRn ise emeklileri inciltti<ini de kaydeden Öz, “Bu uygulamalar emeklilere yapRlan güzel hizmetler gibi görünse de bir çok emekli bu uygulamalardan rahatsRzlRk duyuyor. Biz de aynR rahatsRzlR<R duyuyoruz. Biz emekliler olarak sadaka istemiyoruz. Bedava yerine cüzi fiyatlar alRnsRn diyoruz. Çünkü bazen bu konuda sRkRntRlar yaDanRyor. Geçenlerde ben belediye otobüsüne bindim. KartRmR gösterdim. Otobüsün Doförü bana bedelsiz mi dedi. Bu tip onur kRrRcR hadiselerle karDRlaDRyoruz. Biz bunun için bedava olmasRnRn yerine cüzi fiyatlar uygulansRn diyoruz. KRsacasR biz kimseden sadaka beklemiyoruz, sosyal ve özlük haklarRmRz verilsin diyoruz.” dedi. Dçi, Memur, Ba<kur Emeklileri Derne<i (MBED) BaDkanR Hamdi Öz, son olarak ise emekliye hizmeti kutsal gördü<ünü ve sRkRntRlarRnR giderdikleri emekli vatandaDlarRn dualarRnRn, telefon açRp teDekkür etmelerinin kendilerine yetti<ini söyledi.

(Yavuz ARPACIK)


15

Seçimlerde AK Parti’den BakRrköy Belediye BaDkan AdayR olan Mehmet Emin ERTEKN

“Belediye Ba$kanlE*E seçimlerinde halkEmEzEn teveccühü farklE bir siyasi partiye ve adaya oldu. Demokrasilerde bu ya$anEr.” 10 yIl BakIrköy Belediye Meclis Üyeli>i yapan ve 30 Mart Yerel Seçimleri’nde AKP’den BakIrköy Belediye BaDkan AdayI olan Mehmet Emin Ertekin, geçirdi>i seçim sürecini gazetemize de>erlendirdi. Çok yo>un ve yorucu bir seçim dönemi geçirdiklerini kaydeden Ertekin, demokrasilerde seçimleri kaybetmenin de oldu>unu belirterek, “Belediye BaDkanlI>I seçimlerinde halkImIzIn teveccühü farklI bir siyasi partiye ve adaya oldu. Demokrasilerde bu yaDanIr. Biz seçimi kaybettik. Ama yine alnIm ak, baDIm dik bir Dekilde BakIrköy’de dolaDIyorum. #nDallah BakIrköy için daha farklI zeminlerde, farklI Dartlarda yine hizmet edece>iz. Biz BakIrköylüyüz. YaDadI>ImIz yere hizmet etme imkanI bulursak bu hizmeti seve seve yaparIz.” dedi. SayRn Ertekin, son seçimlerde AK Parti’den BakRrköy Belediye BaDkan AdayRydRnRz. NasRl bir seçim dönemi geçirdiniz? Çok yorucu ve yo<un bir seçim dönemi geçirdik. Tabi BakRrköy’ü bilmemiz, BakRrköy’ü tanRmamRz, BakRrköy’de yaDamamRz bize çok faydalR oldu. Yo<un bir seçim çalRDmasR yürüttük. Özellikle vatandaDlarR ziyaretlerde, sokaklarR, esnaflarR, pazarlarR ziyarette hiçbir eksi<imin kalmadR<Rna inanRyorum. Çünkü en az gitti<im soka<a, pazara 2 kere gittim. Bu süreçte de gidemediklerimiz, ulaDamadRklarRmRz olmuDtur. BakRrköy vizyon itibariyle farklR bir yapRya sahip. BakRrköylü’yü çok fazla kahvehanede veya baDka bir yerde bulamRyorsunuz. Ya ev sohbetlerinde ya sokaklarda veya caddelerde karDRlaDtR<RnRz zaman konuDabiliyorsunuz. Siz davet ederseniz bir yerde toplanRp, konuDabiliyorsunuz. EDimle, çocuklarRmla, ailemle, dostlarRmla, birlikte vatandaDla iç içe, ciddi, yorucu bir kampanya yaDadRk. BakRrköy’e yapabileceklerimizi, yapmak istediklerimizi anlattRk. VatandaDRn teveccühü farklR bir partiye oldu. Demokrasilerde bu yaDanRr. BakRrköy için hayRrlR olsun. Biz de Du an yorgunluk atmaya çalRDRyoruz. nDallah BakRrköy için daha farklR zeminlerde, farklR Dartlarda yine hizmet edece<iz. Biz BakRrköylüyüz. YaDadR<RmRz yere hizmet etme imkanR bulursak bu hizmeti seve seve yaparRz.

“BELEDYE BAKANI BAHANE ÜRETMEDEN BAKIRKÖY’E HZMET ETMEL” SayRn Ertekin siz BakRrköylüsünüz. Bizim tabirimizle “çimizden biri”siniz. Sizin de söyledi<iniz gibi seçimin bir galibi olacaktRr. AslRnda kaybetme kelimesini de kullanmamak lazRm. KaldR ki siz oyunuzu çok az da olsa arttRrdRnRz. Ve geçen dönemki sayRda yine BakRrköy Belediye Meclisi’ne üye soktunuz. Biz seçimden önce belediye baDkan adaylarRmRza “NasRl bir belediye baDkanR olacaksRnRz?” diye sormuDtuk. imdi siz bir BakRrköylü olarak nasRl bir belediye görmek istiyorsunuz? Ben bunu seçim döneminde, seçim çalRDmalarRmda da anlattRm. Ben yaptR<Rm bütün projelerde, söyledi<im bütün söylemlerde, yapaca<Rm bütün çalRDmalarda hiçbir Dart ve önyargR ortaya koymadan ben belediye baDkanlR<RnR kazanRrsam bu çalRDmalarR yapaca<Rm dedim. Ben Dimdi belediye baDkanRndan “Biz BüyükDehir’i alamadRk, biz hükümet olamadRk, biz Dunu yapamadRk, biz Dunu alamadR<RmRz için Dunu yapamRyoruz” diye bir söylem üretmesini beklemiyorum. Bu tür söylemleri yapmamalR. Gerçekten BakRrköy’ün ihtiyacR olan, BakRrköy’de yaDam DartlarRnR kolaylaDtRracak, insanlarRn refah düzeyini arttRracak çalRDmalarR yapmasRnR beklerim. Sivil toplum kuruluDlarRyla olsun, vatandaDlarla olsun iç içe, onlarRn söylemlerine, onlarRn projelerine, onlarRn fikirlerine saygR duyacak bir belediye baDkanR olmasRnR isterim. Yerel yönetimlerdeki bir belediye baDkanR kendi yerel ilçesindeki vatandaDlarRn fikirlerine her zaman saygRlR olmasR lazRm. Her zaman onlarla birlikte bir proje üretmesi lazRm. nsanlarR ötekileDtirmemesi lazRm. Her kesime hizmet etmesi lazRm. Her kesimin fikrine saygR duymasR lazRm. Ve ciddi anlamda BakRrköy’ü 24 saat yaDamasR lazRm. BakRrköy’deki insanlarRn 24 saatini yaDarsa,

onlarRn hangi Dartlarda ne sRkRntR yaDadR<RnR görür. Çünkü e<er siz bir kaldRrRmda yürüyorsanRz, vatandaDta aynR kaldRrRmda yürüyüp aynR sRkRntRyR yaDRyorsa siz o kaldRrRmdaki sRkRntRyR yürüyerek görür ve ona çözüm bulmanRz çok daha rahat olur. E<er bir caddede karDRdan karDRya geçiDte sRkRntR yaDRyorsanRz, bir yeDil alanda, bir parkta, bir bahçede, çocu<unuzla birlikte oynayRp, çocu<unuzun yaDadR<R sRkRntRyR siz yaDRyorsanRz ona çözüm bulmanRz çok daha rahat olur. Ben hizmet edecek, çeDitli bahaneler bulup, biz bundan dolayR yapamRyoruz demeyecek, yapabilece<i kadar hizmet edecek, 5. yRlRn sonunda da çRkRp, Ben bu 5 yRlda DunlarR, DunlarR yaptRm diyebilecek bir belediye baDkanR bekliyorum.

“MECLS ÜYELER KYE DE_L VATANDAA HZMET ETMEL” SayRn Ertekin, çok deneyimli bir meclis üyesisiniz. 10 yRl BakRrköy’de, 5 yRl da BüyükDehir’de meclis üyeli<i yaptRnRz. Bende aDa<R yukarR bunlarRn tamamRnR izlemiD birisiyim. Sizin oralardaki yaptR<RnRz çalRDmalarR biliyorum. Meclis üyeleri ile ilgili ne söylemek istersiniz? Meclis üyesi seçildikten sonra siyasi rozetini bir kenara bRrakacak. Meclis üyesi belediyenin en önemli sacayaklarRndan, belkemi<inden birisidir. Belediye Meclisi’nde, meclis üyeleri grup toplantRlarRnda gerçekten BakRrköy’le ilgili, vatandaDla ilgili, vatandaDRn lehine gelebilecek projeler varsa buna destek vermeli. E<er gerçekten gelen Dey vatandaDRn aleyhine olacaksa bunun karDRsRnda durmasR lazRm. Çünkü artRk o meclis üyesi kendi ismini veya kendini yaDamRyor mecliste. Ona oy verenleri, ona güvenenleri temsil ediyor. Bu temsil kabiliyetini hakkRyla mecliste yapmasR lazRm ki, bu kendi belediyesinden, kendi ilçesinden, kendi yönetiminden bile olsa e<er BakRrköy için, oy aldR<R insanlar için hizmet etmiyorsa onun karDRsRnda olmasR lazRm. Veya burada yönetimde olan icra makamlarRmda olanlarR meclis üyesinin çalRDtRrRlmasR lazRm. Ben meclis üyesi oldum, benim iDim bitti. Benim amacRm meclis üyesi olmaktR. Meclise ne teklif getirilse ben el kaldRrRp, indireyim, gideyim iDime, gücüme bakayRm derseler, vatandaDlardan aldRklarR oyun vebali altRnda kalRrlar. Ve 5 yRl sonunda çRkRp vatandaDlara hesap veremezler. Meclis üyelerinin BakRrköy’de yaDamasR da çok önemli. Burada insanlarla iç içe olmasR çok önemli. Mahallelerindeki ve yaDadRklarR yerlerdeki insanlarRn fikirlerini almalarR çok önemli. O insanlarRn söylemlerini mecliste savunmalarR çok önemli. E<er siz burada kötü yapRlanlarR tenkit etmiyorsanRz, veya vatandaDlarRn mecliste kula<R, dili olmuyorsanRz siz burada meclis üyeli<i yapmRyorsunuz, siz sadece sizi o listeye koyanlara hizmet etmiD oluyorsunuz. KiDiye hizmet etmeyecekler, vatandaDa hizmet edecekler. Burada elini kalbine koyacak ve gerçekten iyi yapRlan bir Dey varsa onu övecek, yapRlmayan bir Dey varsa da çRkacak mecliste bunu açRk yüreklilikle söyleyecek ve orayR çalRDtRracak.

“ALNIM AK, BAIM DK” SayRn Ertekin, siyasi hayatRnRz devam edecek mi? Ben 30 senedir siyaset yapRyorum. Siyasette hiçbir zaman Du gün Dunu olaca<Rm diye bir söylemim olmamRDtRr. Siyasetin sizi ne zaman, nereye getirece<i belli olmaz. Meclis üyeli<i yaptRm 10 yRl. Ben meclis üyeli<i dönemimde belediye baDkanR adayR olmak için veya belediye baDkanR olmak için meclis üyeli<i yaptRm demedim. Söylemem de. Siyaseti de

Dunun için yapaca<Rm demem. Ama tabi ki ben siyaset yapaca<Rm. Ben siyasetin içindeyim. Zaten isteseniz de kendinizi soyutlayamRyorsunuz. Çünkü sizi vatandaD bRrakmRyor. Ben burada seçim kaybettim ama inanRn vatandaDRn teveccühü çok fazla. u an seçim çalRDmalarRm sRrasRnda gitti<im, bana teveccüh gösteren vatandaDlarR da dolaDRyorum. DolaDaca<Rm da. Daha fazla dolaDaca<Rm. Çünkü sadece seçim zamanR ben kapRlarRna giden adam, belediye baDkan adayR olmayaca<Rm. Seçimden sonra da onlarRn yanRnda oturup, çay içen bir kardeD, arkadaD, dost olarak, bir BakRrköylü olarak onlarRn yanRna gidece<im ve gidiyorum da. Tabi ki, belli bir dinlenme dönemi oldu. Bundan sonra zamanRmRn büyük ço<unlu<unu o insanlarR tek tek dolaDarak harcayaca<Rm. Siyaset uzun solukludur. Ben burada BakRrköy’de Allah’a çok Dükür 10 yRl Belediye Meclis Üyeli<i yaptRm. Bir de Belediye BaDkan AdaylR<R yaptRm. Benimle ilgili sizde, basRnda veya vatandaDtan en ufak kötü bir söylem gelmemiDtir. Olamaz da böyle bir Dey. Tabi ki, demokrasilerde seçim kaybetmek var. Biz kaybettik. Ama yine alnRmRz ak, baDRmRz dik bir Dekilde BakRrköy’de dolaDRyorum. Siyaset bizi nereye götürür onu bilemem. Ama bana bir görev verilirse ben buna hazRrRm. Önümüzde iki tane daha seçim var. CumhurbaDkanlR<R ve Milletvekilli<i seçimi var. Yine partimin verece<i her türlü göreve layRk olmaya çalRDaca<Rm. VatandaDla birlikte olaca<Rm bu süreçte de. VatandaDRmRzRn derdi, sorunu varsa, ne yapabiliyorsam yine onlara yardRmcR olaca<Rm. Siyaset nereye getirir bilmiyorum ama buradayRm, BakRrköy’deyim. Muhtelif zamanlarda yine sizlerle, vatandaDlarla bir araya geliriz, konuDuruz. Her ça<rRlan yere ben vatandaDla birlikte olmak için giderim, katRlRrRm. ToplantRlarda üzerime düDeni yaparRm. Ama siyaset ne getirir, ne götürür onu bilemem.

“BAKIRKÖY’E SAHP ÇIKIN. VERD_NZ OYLARIN HESABINI SORUN” SayRn Ertekin, BakRrköylüler’e son olarak ne söylemek istersiniz? BakRrköy’de gerçekten hizmet almayR bekleyen çok fakir fukaramRz, garip, gurabamRz var. Bu insanlarRn elinden tutacak bir belediye baDkanRna çok ihtiyaçlarR var. BakRrköy’e hizmet edecek bir belediye baDkanRna çok ihtiyaç var. Çünkü BakRrköy gerçekten vizyonunu kaybetti. BakRrköy yaDam kalitesini kaybetti. BakRrköy’e sahip çRksRnlar. Verdikleri oyun hesabRnR sorsunlar. BakRn verilen oy çok kRymetlidir. nsanlar kendileri ile dalga geçilmesine izin vermesinler. VatandaDlarRn oyu, düDüncesi çok önemlidir. Ben bunu düDündü<üm için sana oy verdim. Ben bunun için sana oy verdim diyip, verdikleri oyun hesabRnR sorsunlar. Çünkü bu hesabR sormazlarsa, o insanlardan sonra gelecek çocuklarR hesap sorar. Siz bizim yaDam kalitemizi düDünmediniz, siz bizi düDünmediniz, siz sadece kendinizi düDündünüz derler. Onun için biz sadece kendimizi düDünen olmayaca<Rz. Biz BakRrköy’de ihtiyacR olan ve gelece<imiz çocuklarRmRzR düDünece<iz. Biz bize hizmet etmek isteyen ve buna talip olanlardan verdi<imiz oyun hesabRnR soraca<Rz.


16 Nietzsche’nin “YaDamak için bir nedeni olan kiDi, hemen her nasRla katlanabilir.” sözünü anRmsadRm onu görünce. ster istemez herkes ona baktR. Ama o, insanlarRn bakRDlarRnR görmüyordu. YalnRzca gidece<i yere odaklanmRDtR. Elleriyle yoklayarak oturdu.

Yasemin BAYER

“YaDamak için hep çabalamalRyRz, inanRn bana.” dedi ve ardRndan bir hikaye anlattR. SanRrRm bir yerde okumuD. YaDlR bir adam her gün sabahRn erken saatinde evden çRkRp huzurevine gidiyormuD. Yine bir sabah aynR hRzlR adRmlarla yürürken bir araba çarpmRD. Çevresinde

YaDam çin Hep Bir Nedeni Olmak Elinde kocaman çiçekler vardR. Çok güzel çiçeklerdi. Ama cam bir vazonun içine konmuDtu. Verilen adrese götürmesi gerekiyordu. Bu ne düDüncesizlik diye geçti hRzla aklRmdan. Gözleri görmeyen bu genç delikanlRya böyle bir görev verilmemeliydi. Otobüsteki yolcularRn hepsi tüm düDüncelerinden sRyrRlmRD onu izliyordu. “Ters oturmuDum; bana dokunuyor.“ diyerek karDRsRndaki boD koltu<a attR kendini yavaDça. ArdRndan sordu: “Gidece<im yere kaç durak var acaba?” ki katlR otobusün alt katRnda oturan yolcular aynR anda onu yanRtladR: ”YalnRzca dört!” “Ben seni indirece<im. Merak etme.” diye söze karRDtR otobüs Doförü. Herkes biraz rahatladR. Ama ne yazRk ki indi<i durakta çiçe<i götürece<i yerin tabelasRnR göremedik. Otobüsün penceresinden dRDarR bakarken onun yavaD ve dikkatli adRmlarla yürüyüDü yine hepimizin yüre<ini sRzlattR. ÇalRDmak, para kazanmak, kuDkusuz evine para götürmek zorundaydR. Yolcular aynR anda yüksek sesle içlerini çekti. “YaDamla savaD böyle bir Dey!” dedi ön sRrada oturan yaDlR amca. “Bu genç herkese önemli bir ders verdi!” dedi karDRmda oturan hoD bir hanRm. Otobüsün Doförü dikiz aynasRndan bakRp, ”Ne olursa olsun yaDamRmRzdan Dikayet etmemeliyiz!” diye seslendi hepimize. Gerçekten muhteDem bir örnekti delikanlR! Sakin sakin farkRna varmaksRzRn çevresindeki insanlara yaDam dersi vermiDti. YanRmda oturan yaDlR hanRmefendi ile göz göze geldik. Hüzünlü bakRDlarRmRz karDRlaDRnca birbirimize gülümsedik.

toplananlar onu hemen bir hastaneye götürmüDler. Doktor gerekli pansumanR yaptRktan sonra, ”Bey Amca biraz bekleseniz de, baca<RnRzRn röntgeni çekilse...” diye önermiD. “Ah, hiç vaktim yok. Zaten çok geç kaldRm. Ben bu saatte huzurevinde karRmla kahvaltR ediyor olmalRydRm.” demiD yaDlR adam. “O zaman hemen huzurevine telefon edin. KarRnRza durumu bildirin. Hatta bugün hiç gitmeyin,” diye Rsrar etmiD doktor. “Bu imkansRz, Doktor Bey!” “NasRl yani?” diye DaDRrmRD doktor. “Çünkü karRm beni hiç tanRmRyor. Alzheimer oldu.“ “Eh, o zaman bugün gitmeseniz de olur, Bey Amca! NasRlsa KarRnRz sizi tanRmRyor bile.” “Olur mu Doktor Bey? O beni tanRmRyor ama ben onu gayet iyi tanRyorum!” Bu davranRDtaki sevgi, saygR, sadakat, dürüstlük duygularRnRn güçlülü<ü içine iDliyor insanRn. çinde bulundu<u durumun sorumlulu<unu üstlenerek yaDama katRlmadan mutlu olmanRn baDka yolu yok. Sürekli hastayRm demenin yaDama ne katkRsR olabilir? AklRma çok eski zamanlarda söylenmiD çok bilgece bir söz geldi: “AyaklarR olmayan adamR görene dek ayakkabRm yok diye a<ladRm.” Ne kadar do<ru! YaDamRn içine girmeden mutlu olunabilir mi? YaDamRmRza güç ve enerji katacak Deyler kimi zaman bizi üzebilir. Ama üzülmeden sevinç duygusunu hissedebilmek mümkün mü? DüDüncelerimiz, okudu<umuz kitaplar, iliDkide bulundu<umuz insanlar, sözler, çalRDma ortamRmRz yaDamRmRzR belirler. yimser Deylere odaklanmanRn bizi hep yaDamda tuttu<unu, baDarRlR, mutlu ve huzurlu kRldR<RnR unutmamalRyRz.

K E R O M O . L U, D E R NE K V E S T K ’ L A R L A K A H V A L T I D A B O R A R AYA G E L D O

BakRrköy Belediye BaDkanR Bülent Kerimo<lu BakRrköy’de bulunan dernek, vakRf ve sivil toplum kuruluDlarRnRn üyeleri ile BakRrköy Belediyesi Botanik Park’Rnda bulunan sosyal tesislerde kahvaltRda bir araya geldi. Çok sayRda STK temsilcisi ve üyesinin katRldR<R kahvaltRda konuDan Bülent Kerimo<lu, "Seçildi<miz günden bu yana sa< olsunlar STK temsilcisi ve baDarRmRzR kutlayan bir çok dostumuz hayRrlR olsun ziyaretine geldi. 1 MayRs'tan sonra bireysel ziyaret programRmRzR bitiriyoruz. ArtRk her salR gününü BakRrköy Belediyesi’nde halk günü ilan ettik. Bizimle görüDmek ve sorunlarRnR anlatmak isteyen her vatandaDRmRz bu gün gelebilir. ÇarDamba günleri de saat 08:30’dan 11:00’e kadar mahalle muhtarlarRmRz ile birlikte mahallesinin sorunlarRnR kahvaltRlR toplantRlar ile ele alaca<Rz.” dedi. Her Deyi bilen ve takip eden bir belediye baDkanR olaca<RnR da söyleyen Kerimo<lu, “Ben bütün yetki ve insiyatifini kullanan bir belediye baDkanlR<R yapaca<Rm. Bir sRkRntRnRz veya bir iDle ilgili bana geldi<inizde benim haberim yok, aDa<Rda yapRlmRDtRr demeyece<im. Ne yapRldRysa benim haberim olacak. Bütün yetkisini kullanan bir belediye baDkanR göreceksiniz.” dedi. Kerimo<lu ayrRca, BakRrköy Belediyesi’ni yüzde 70’e yakRn oy oranRyla kazanmalarRnRn kendilerini mutlu etti<ini fakat stanbul BüyükDehir Belediyesi’ni (BB) kazanamamalarRnRn ise büyük üzüntü verdi<ini belirterek, siyasi düDüncelerinden hiçbir taviz vermeden BB’nin BakRrköy’de yapaca<R yatRrRmlar ile de herkesin elini sRkmayR bileceklerini de söyledi.

RTÜK ÜYELERO KEROMO.LU’NU ZOYARET ETTO Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Ali Öztunç ve Süleyman Demirkan BakCrköy Belediye Ba<kanC Bülent Kerimo9lu’nu makamCnda ziyaret etti. Kerimo9lu’nu makamCnda ziyaret ederek hayCrlC olsun dileklerini ileten RTÜK üyeleri Ali Öztunç ve Süleyman Demirkan gündeme ili<kin sorularC da yanCtladClar. BakCrköy Belediye Ba<kanC Bülent Kerimo9lu da RTÜK üyelerinin ziyaretinden duydu9u memnuniyeti dile getirdikten sonra , “RTÜK üyelerimiz gerçekten çok önemli bir görevi yürütüyorlar. Adalet ve KalkCnma Partisi’nin RTÜK’ü baskC altCna alan giri<imlerine kar<C mücadele ediyorlar. Biz de kendilerine te<ekkür ediyoruz. +n<allah televizyonlar ve radyolar iktidar baskCsCnC hissetmeden ba9CmsCz ve tarafsCz yayCn yapabilirler. Biz BakCrköy’de %69.2 oy almamCza ra9men %100’ün de ba<kanC olaca9CmC ilk gün söylemi<tim. Herkesi kucaklayaca9Cz. +ktidarCn da %100’ü kucaklamasCnC bekliyoruz.” dedi. Kerimo9lu’nun konu<masCnCn ardCndan RTÜK Üyesi Ali Öztunç basCn mensuplarCnCn sorularCnC yanCtladC. Ali Öztunç, bazC televizyon kanallarCna verilen cezalarCn ardCndan RTÜK üyeleri de paralel yapC mensubu ele<tirilerini gündeme getirerek, ”BazC televizyon kanallarCnCn seçim döneminde yaptC9C yayCnlardan dolayC RTÜK tarafCndan cezalandCrClmasC üzerine kamuoyu nezdinde bizim hakkCmCzda bir karalama kampanyasC ba<latarak RTÜK üyeleri de paralelci diyorlar. Ben açCk açCk

söyleyeyim ben ne paralel bilirim ne de tanjant, kotanjant, daire, düzlem bilirim. +<leri güçleri kendileri hakkCnda olumsuz bir durumda paralel yapCyC ortaya atmak. Biz yasalarCn emretti9i <ekilde görevimizi yapCyoruz. Adalet ve KalkCnma

Partisi’nin mitinglerine %100 yer verirken di9er partilerin mitinglerine %0 yer verirseniz yayCn cezasC da alCrsCnCz.“ <eklinde konu<tu. Ali Öztunç, TRT Genel Müdürü +brahim ahin hakkCndaki istifa ça9rCsCnC da yenileyerek, ”14-21 Mart tarihleri arasCnda TRT, Adalet ve KalkCnma Partisi’ne 18 saat 36 dakika, Cumhuriyet Halk Partisi’ne 1 saat 1 dakika, Milliyetçi Hareket Partisi’nde 1 saat yer verirken parlemento da yer alan BarC< ve Demokrasi Partisi’ne hiç yer vermedi. Bunun üzerine YSK (Yüksek Seçim Kurulu) TRT hakkCnda i<lem yaparak RTÜK’ten bu kanala ceza verilmesini istedi. TRT hakkCnda 3 dosyadan ceza verildi ve 6 dosyasC YSK’ da inceleniyor. YayCn ihlali cezasC alan TRT’nin ba<Cndaki genel müdürünün de dolayCsCyla görevde kalmamasC gerekir. Bunu da aslCnda biz söylemiyoruz, YSK söylüyor: TRT, tarafsCz yayCn ilkelerini ihlal etmi<tir.” diyerek görü<lerini belirtti.


17

OkuyucularEmEz soruyor

KIZILAY’IN ATAKÖY’DEKI PROJESI NE OLDU? Ataköy 9-10 KRsRm’da Yunus Emre Kültür Merkezi yanRnda hizmet alanR olarak ayrRlan ve üzerinde Atatürk Heykeli ve Atatürk’ün Selanik’teki do<du<u evin maketi bulunan araziyi “adrese teslim“ ihale ile TOK’den alan KRzRlay yetkilileri buraya önce Huzurevi sonra KRz Ö<renci Yurdu ve daha sonra da Fizik Tedavi Merkezi yapacaklarRnR açRklamRDlardR. Ancak KRzRlay’Rn yaptRrdR<R proje BakRrköy Belediyesi tarafRndan Du ana kadar onaylanmadR. Bilindi<i gibi hale, BüyükDehir ve BakRrköy Belediyeleri’nden geçen mar PlanlarR’na göre arsa içinde bulunan Atatürk Heykeli ve Selanik Evi’nin proje içinde de<erlendirilmesi DartRnR getiriyor. KRzRlay ise bu DartR yerine getirmemek için direniyor. stanbul 3. Bölge Milletvekili Oktay EkDi konu ile ilgili TBMM’ye 3 kez soru önergesi vererek Atatürk Heykeli ve Selanik Evi’nin proje içinde de<erlendirilmesinin ihale DartR oldu<u BakanlR<Rn vermiD oldu<u cevaplarda açRkça belirtilmiDti. Bu arada konunun gündemde oldu<u günlerde bir öneri gündeme getirmiDtik. Dönemin BakRrköy KaymakamR Dursun Ali ahin ve Belediye BaDkanR AteD Ünal Erzen ile paylaDmRD ve her ikisinden de olumlu görüD almRDtRk. Önerimiz Duydu; BakRrköy Belediyesi’nin Ataköy 910 KRsRm’da Dimdiki Ataköylüler Evi ile Eski Dostlar ParkR arasRnda Ahmet BahadRrlR’nRn Belediye BaDkanlR<R döneminde Türkiye Jokey Kulübü’ne verdi<i ve mahkeme kararR ile geri aldR<RmRz 14 dönüm arazisi var. KRzRlay’Rn ihaleyle aldR<R yer yeDil alan kalmak kaydRyla BakRrköy Belediyesi’ne devredilsin BakRrköy Belediyesi de 14 dönüm bu araziden KRzRlay’a daha büyük bir yer versin, KRzRlay burada projesini uygulasRn. BakRrköy Belediyesi yanRna Ayamama kenarRnda dere geniDletme çalRDmalarR nedeniyle yRkRlan Geriatri Merkezi’ni yapsRn hatta son günlerde Aile Hekim-

li<i için yer aranRyor buraya onlarRn kullanRmRna verilecek bir yer yapRlsRn. Önerimiz, Kaymakam ve Belediye BaDkanR ile yaptR<RmRz görüDmeler o tarihte gazetemizde de yer almRDtR. Bu proje ile ilgili son durumu okuyucularRmRzla paylaDRrken, gazetemizde konu ile ilgili yayRnladR<RmRz son haberi bir kez daha yayRnlRyoruz.

KRzRlay’Rn Ataköy’de projesi uygulanamaz

SON KEZ UYARIYORUZ

BakRrköy KRzRlay’Rn, Yunus Emre Kültür Merkezi’nin yanRnda aldR<R arsa ile ilgili ihale DartlarR, BüyükDehir ve BakRrköy Belediyesi’nin imar de<iDikli<i DartlarRnda belirtilen arsa içinde bulunan Atatürk Heykeli ve Selanik Evi’nin arsa içinde de<erlendirilece<i DartRna karDRn yapRlacak her türlü proje onayR karDRsRnda suç duyrusunda bulunaca<RmRzR bir kez daha yineliyoruz. Bu projeye imza atanlar suç iDlemiD olacaklar. hale Dartnamesinin 4. maddesi, stanbul BüyükDe-

hir Belediye Meclisi’nin 16.03.2012 plan de<iDikli<i kararRnRn 3E maddesi, BakRrköy Belediye Meclisi’nin 09 Mart 2013 tarihli oturumunda kabul edilen 1/1000’lik uygulama imar planRnda açRkça belirtilen “(...) 3D bendinden sonra gelmek üzere 3E yapRlacak projelendirmede taDRnmaz üzerinde bulunan Atatürk Heykeli ve Selanik Evi’ne projesinde uygun Dekilde yer verilecektir.” DartRna ra<men BakRrköy Belediyesi 08 KasRm 2012 günü Atatürk Heykeli’ni arsa dRDRna taDRmRD, Selanik Evi’ni ise “Çürüdü” gerekçesiyle parçalayarak çöpe atmRDtR. Ataköy 9-10 KRsRm’da Yunus Emre Kültür Merkezi yanRnda hizmet alanR olarak ayrRlan ve üzerinde Atatürk Heykeli ve Atatürk’ün Selanik’teki do<du<u evin maketi bulunan araziyi “adrese teslim“ ihale ile TOK’den alan KRzRlay yetkilileri buraya önce Huzurevi sonra KRz Ö<renci Yurdu ve daha sonra da Fizik Tedavi Merkezi yapacaklarRnR açRkladRlar. Ancak ihale DartlarRnda, BüyükDehir ve BakRrköy Belediyesi Meclisleri’nden geçen imar de<iDikliklerinde arazi üzerinde bulunan Atatürk Heykeli ve Selanik Evi’nin arsa içinde de<erlendirilme DartR bulunmasRna ra<men bu Darta uyulmamasR üzerine CHP stanbul Milletvekili Oktay EK, Çevre ve ehircilik BakanlR<R’nRn cevaplamasR istemiyle TBMM’ye 3. kez soru önergesi verdi. Bu soru önergelerine verilen cevapta Bakan “hale DartlarRna uyulma zorunlulu<u oldu<unu” açRkca belirtti. BakRrköy Belediyesi’nin mar Müdürü’ne açRkça sesleniyoruz. Belediye Meclisleri’nce alRnan imar de<iDikli<i DartlarRna uyulmadan yani Atatürk Heykeli ve Atatürk’ün Selanikteki do<du<u evin maketi parsel içinde de<erlendirilmiD proje dRDRnda hiçbir projeyi imzalayamazsRnRz. Bunu yaptR<RnRz takdirde yasal iDlemleri derhal baDlataca<RmRzR bir kez daha yineliyoruz.

BAKIRKÖY’DE POTA’NIN AMPHYONLARI BELLH OLDU BakRrköy Ligi kapsamRnda organize edilen okullar arasR basketbol müsabakalarR oynanan final maçlarR ile sona erdi YaklaDRk üç aydRr devam eden ve minik kRz, minik erkek, küçük kRz, küçük erkek, yRldRz kRz, yRldRz erkek, genç kRz ve genç erkek kategorilerinde yaklaDRk 90 okulun mücadele etti<i basketbol müsabaka finallerini BakRrköy lçe KaymakamR Adem Öztürk, Gençlik Hizmetleri ve Spor lçe Müdürü Metin Albayrak, lçe Emniyet Müdürü Murat Çetiner, lçe Milli E<itim Müdürü Emrullah AydRn, lçe Halk E<itim Merkezi Müdürü Yener YRldRrRm, Okul Müdürleri ve veliler beraber izlediler. lçe KaymakamR Adem Öztürk’ün baDarR dilekleri

ile baDlayan final müsabakalarR sonunda Genç KRzlar’da BakRrköy Anadolu mam Hatip Lisesi Dampiyonluk ipini gö<üslerken ikincili<i BakRrköy Ticaret Meslek Lisesi, üçüncülü<ü ise Sabri ÇalRDkan KRz Teknik ve Meslek Lisesi ve BakRrköy KRz Teknik ve Meslek Lisesi paylaDtR. Genç Erkekler’de stek Özel Bilge Ka<an Anadolu Lisesi Dampiyonluk ipini gö<üslerken, kincili<i YeDilköy Anadolu Lisesi üçüncü<ü ise Özel Florya Final Lisesi ve Özel Kültür Lisesi paylaDtR. YRldRz KRzlar’da Mev BasRnköy Ortaokulu Dampiyon olurken, ikincili<i Mustafa Necati Ortaokulu, üçüncülü<ü Özel YeDilköy 2001 Ortaokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu paylaDtR. YRldRz Erkekler’de Özel BahçeDehir Florya Ortaokulu Dampiyon oldu.

kincili<i Özel Florya Ortaokulu kazanRrken, üçüncülü<ü Cumhuriyet Ortaokulu ve Özel Kültür Ortaokulu paylaDtR. Küçük KRzlar’da MEV BasRnköy Ortaokulu Dampiyonluk ipini gö<üslerken, ikincili<i Aybars Ak Ortaokulu, üçüncülü<ü Özel BakRrköy Fatih Ortaokulu ve ehit Pilot Muaffer Erdönmez Ortaokulu paylaDtR. Küçük Erkekler’de Özel BahceDehir Florya Ortaokulu Dampiyonlu<R elde ederken, ikincili<i stek Özel Bilge Ka<an Ortaokulu kazandR. Üçüncülü<ü ise Özel BakRrköy Fatih Ortaokulu ve Özel Kültür Ortaokulu paylaDtR. Minik Erkekler’de Özel BahceDehir Florya lkokulu Dampiyonluk ipini gö<üslerken ikincili<i Mimarsinan lkokulu, üçüncülü<ü ise Pilot Cengiz Topel lkokulu ve Özel YeDilköy 2001 lkokulu paylaDtR.


18

Ataköy 7-8 KEsEm’da ISKI arazisine cami yapEmE ba$lEyor

Yeri yanlE$ ama dinleyen kim... Ataköy’de yapRmRna baDlanacak Cami yeri tartRDRlRyor. Ataköylüler “Biz caminin yapRlacak yerin do<ru olmadR<nR savunduk savunmaya da devam edece<iz.” derken birileri de konuyu çarpRtarak “Camiye karDR mRsRnRz?” diyorlar. Bu arada Gazetemiz Temmuz 2010 ile A<ustosEylül 2013 sayRlarRmRzda Ataköy’e 2 cami yapRlaca<Rna dair haberleri yayRnlamRDtR. Bu iki haberi de aDa<Rda bir kez daha yayRnlRyoruz. Bu arada stanbul BüyükDehir Belediye Meclisi’nin 8.05.2012 tarih ve 1082 sayRlR kararRnda Cami yapRlacak yeri Döyle tanRmlRyor. NazRm imar planRnda SK Ataköy leri Biyolojik ArRtma Tesisleri alanRnda, tescil harici alan ise Rekreasyon ve spor alanRnda kalmakta iken 18.05 2010 onanlR 1/5000 ölçekli tadilat NazRm mar PlanR ile Dini Tesis AlanRna alRnmRDtRr. 257 ada 51 parselin 770 metrekarelik kRsmR olmak üzere toplamda 4081 metrekarelik alan 17.01 2012 onanlR 1/5000 ölçekli tadila-en NazRm mar PlanRnda Dini Tesis AlanRnda kalmaktadRr.” deniyor.

GAZETEM#ZDE YAYINLANAN HABERLER BaDbakan “Dere kenarRndaki yapRlar yRkRlacak” dememiD miydi?

ATAKÖY’E 2 CAM

stanbul BüyükDehir Belediye Meclisi AKP ve CHP’li üyelerin oylarRyla Ataköy’de 2 cami yapRlmasR için teklif edilen plan de<iDikliklerini kabul etti. Her ne kadar geçti<imiz aylarda yaDanan sel felaketi sonrasR BaDbakan Recep Tayyip Erdo<an ve di<er yetkililer “dere kenarlarRndaki yapRlar yRkRlacak” dedilerse de camilerden birisi Ayamama Deresi kenarRna yapRlRyor. Di<eri ise dere kenarRndaki arRtma tesisinin arazisine. stanbul BüyükDehir Belediye Meclisi Ataköy’e cami yapmak üzere karar aldR. Kararlar Belediye Meclisi’nde oybirli<i ile alRndR. Camilerden birisi Ataköy’de SK’ye ait arRtma tesisi ile Türkiye Omurilik Felçlileri Derne<i arasRndaki araziye yapRlacak. SK bu araziyi isale hattR borularRnRn stok yeri olarak kullanRyordu. Bu caminin Ataköy KonaklarR’nda oturanlarRn iste<i üzerine yapRlaca<R söyleniyor. kinci cami O-2 (eski E-5) yolu Airport AVM’nin yakRnRnda AvcRlar istikametinde geliD yönünde bulunan BP benzin istasyonunun arkasRna, Ayamama Deresi kenarRna yapRlacak. Bu cami ile ilgili 5 binlik onanlR mar PlanlarR BakRrköy Belediyesi’ne gelmiD durumda. Yetkililer Dahsa ait araziye benzin istasyonu yapRlabilmesi için arazi sahibinin bu arazinin arkasRnda bulunan ve Ayamama Deresi’ne cepheli 630 metrekare araziye birleDtirilmesi için 1500 metrekare arsayR hibe etti<ini söylediler. Her iki yer de dere yata<Rnda kalRyor. BaDta BaDbakan ve yetkililer, son Ayamama Deresi sel baskRnRndan sonra dere kenarRndaki binalarRn yRkRlaca<RnR söylemelerine ra<men özellikle son günlerdeki ya<RDlar nedeniyle Türkiye’nin hemen her yerinde derelerin taDarak büyük mal ve hatta can kayRplarRna neden oldu<u günlerde Ayamama kenarRna Cami yapRmRnRn büyük risk taDRyaca<R, dolayRsR ile her 2 cami yerinin de yanlRD oldu<u söyleniyor.

ATAKÖY’E CAM YAPILIYOR Ataköy’de SK’ye ait arRtma tesisi ile Türkiye Omurilik Felçlileri Derne<i arasRndaki araziye cami yapRlmasR ile ilgili plan de<iDiklikleri, stanbul BüyükDehir Belediye Meclisi’nde Haziran 2010 meclis oturumunda görüDülmüD, AKP ve CHP’li üyelerin oylarRyla kabul edilmiDti. Ataköy’deki SK’ye ait arRtma tesisi ile Türkiye Omurilik Felçlileri Derne<i arasRndaki araziye cami yapRmR ile ilgili Temmuz 2013 tarihli oturumda

BakRrköy Belediye Meclisi’nde gündem maddeleri içinde yer alan cami yapRmR için devir konusunda BakRrköy Belediyesi Hukuk Dleri Müdürlü<ü’nden gelen devir yazRsR mecliste görüDülerek AKP ve CHP’li meclis üyeleri tarafRndan oybirli<iyle kabul edildi. Ataköy’deki araziye cami yapRlmasR için BakRrköy Belediyesi tasarrufunda olan 41.388/51013 hissesinin amacRna uygun olarak dini tesis alanR olarak kullanRlmasR DartRyla Milli

Emlak Dairesi BaDkanlR<R’na bedelsiz devrinin yapRlmasR ve tapu tescil kararRnRn alRnmasR BakRrköy Belediye Meclisi’nde oybirli<iyle kabul edildi.

CAM YER DO_RU MU?

Bu arada cami yapRlacak olan araziyi SK isale hattR borularRnRn stok yeri olarak kullanRyordu. Bu caminin Ataköy KonaklarR’nda oturanlarRn iste<i üzerine yapRlaca<R söyleniyor. Cami yapRlacak arazi dere yata<Rnda kalRyor. BaDta BaDbakan ve yetkililer 2009 yRlRnda yaDanan Ayamama Deresi sel baskRnRndan sonra dere kenarRndaki binalarRn yRkRlaca<RnR söylemelerine ra<men Ayamama kenarRna cami yapRmRnRn büyük risk taDRyaca<R, dolayRsR ile cami yerinin de yanlRD oldu<u söyleniyor.

01 TEMMUZ 2013 PAZARTES Yer BakRrköy Belediye Meclisi. Dte alRnan karar... Divan Katibi: BakRrköy Belediye BaDkanlR<R Hukuk Dleri Müdürlü<ü. Konu: Cami yapRmR için devir. BaDkanlRk makamRna. #lgi A) 17.09.2012 tarih ve 630 sayRlR BakRrköy KaymakamlR<R ve lçe Müftülü<ü yazRsR. #lgi b) 06..06.2013 tarih ve 168 sayRlR encümen kararlarR. BakRrköy KaymakamlR<R’nRn ilgi a yazRsR ile Ataköy 7,8,9,10. KRsRm Mahallesi 257 ada 59 parsel sayRlR taDRnmazRn yan tarafRnda dini tesis alanR olarak ayrRlan yere cami yapRlabilmesi için gerekli iDlemlerin yapRlarak taDRnmazRn Milli Emlak Daire BaDkanlR<R’na devri talep edilmektedir. 20.04.2011-19.05.2012 tasdik tarihli Ataköy Uygulama mar PlanR 257 ada 59 parselin bir kRsmR ile tescil dRDR alanRn bir kRsmRna ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planR de<iDikli<i isimli plana dayanRlarak mar ve ehircilik Müdürlü<ü’nce tanzim edilmiD, encümen teklif belgesine uygun olarak BakRrköy lçesi Ataköy 7,8,9,10. KRsRm Mahallesi 51/4 pafta 118.166.29 metrekare tapu alanlR 257 ada 59 parselin alanR TKGM’nin 2010/22 sayRlR genelgesi gere<ince 118.451.93 metrekare hesap alanR olarak düzeltilmek suretiyle 117.681.93 metrekarelik alt bir parselin tamamRnRn SK Genel Müdürlü<ü adRna 770 metrekarelik A2 parselin tamamRnRn stanbul BüyükDehir Belediyesi adRna olacak Dekilde ifrazen tanzim edilmesi krokisinde C ile gösterilen rekreasyon ve spor alanRnda kalan 3311.04 metrekarelik kRsmRn ihdas edilerek BakRrköy Belediyesi adRna tescil edilmesi. hdas edilen C ile gösterilen 3311.04 metrekarelik alan ile ifraz sonucu oluDan A2 parselin tevhid edilerek D ile gösterilen 4081.04 metrekarelik parsel oluDmasR ile ilgili tapuda tesciline dair encümen kararR alRnmRDtRr. Encümen kararRnda belirtilen iDlemler Tapu

Müdürlü<ü tarafRndan tapu kütü<üne iDlenmiD olup, 20.04.2011 onanlR 1/1000 ölçekli Ataköy Uygulama mar PlanR’nda dini tesis alanRnda kalan stanbul BüyükDehir Belediyesi ile belediye baDkanlR<RmRzRn mülkiyetinde bulunan 257 ada yeni 64 sayRlR 4081.04 metrekare tapu alanlR taDRnmazRn belediyemiz tasarrufunda olan 41.388/51013 hissesinin amacRna uygun olarak dini tesis alanR olarak kullanRlmasR DartRyla Milli Emlak Dairesi BaDkanlR<R’na bedelsiz devrin yapRlmasR ve tapu sicil kararRnRn alRnmasR için yazRmRzRn belediye meclisine havalesini bilgilerinize arz ederim. Nurten AydRn. Hukuk Dleri Müdürü. Meclis 1. BaDkan Vekili Hasan Ersoy: Konu hakkRnda görüD belirtmek isteyen var mR? Buyurun SayRn Ertekin. Mehmet Emin Ertekin: SayRn baDkan de<erli arkadaDlar, Allah hayrRnRzR kabul etsin. lk defa cami alanR için bir karar aldRnRz. Meclis 1. BaDkan Vekili Hasan Ersoy: YapmayRn gözünüzü seveyim bu meclisten cami ile ilgili çok kararlar çRktR. Mehmet Emin Ertekin: BaDkanRm ilk defa cami alanR geldi. Allah kabul etsin. Biz bunu BüyükDehir’de baya<R u<raDmRDtRk. ÇRkardRk. Buraya da geldi. Buradan da çRkRyor. Cami de çok yakRn zamanda yapRlRr ama biz burada caminin yapRlmasR için elimizden geleni yapaca<Rz. Ben size üzülüyorum seçime yakRn siz cami alanRna yer verdiniz diye fRrça yemeyesiniz. TeDekkür ediyorum. Meclis 1. BaDkan Vekili Hasan Ersoy: Bu nasRl bir yaklaDRm, bu nasRl bir anlayRD Allah aDkRna söyler misiniz bana lütfen. Cami alanRna yer verdik. Ben Dahsem Elhamdülillah MüslümanRm. Ama de<iDik dini inançlara sahip hatta inançsRz insanlar da olabilir. SaygR duymak lazRm ama Dimdi böyle bir Dey olabilir mi? YapmayRn gözünüzü seveyim. Ali Kenan KIr: SayRn baDkanRm, Emin Ertekin geçen dönemden algRlayamadR, unuttu. Bölünmeden önceki Bahçelievler olayRnda BakRrköy bünyesinde olan bir arazi Bahçelievler Belediyesi tarafRndan cami yapRlmak için bizden istendi ve verdik. HatRrlasRn kendisi. Meclis 1. BaDkan Vekili Hasan Ersoy: SayRn Ganiç buyurun. Cavit Ganiç: SayRn baDkan, de<erli arkadaDlar ben SayRn Ertekin’e teDekkür ediyorum. Tabi beraber yaptR<RmRz iDler için de do<ru yaptR<RmRz iDler olarak adlandRrRyoruz bunu da. Sadece burada de<il BüyükDehir Belediyesi’nde de bu karar oybirli<iyle çRkmRDtRr. Bu tabi cami alanR olarak ayrRlan bir yer ama biz BüyükDehir’de de yapRlan konuDmalarda burada bir külliye, ya da bir Dey yapRlarak geniDlemesinin önlenmesi adRna bizim oradaki kararRmRzda olumluydu, buradaki kararRmRzda olumlu. Tabi sizin bahsetti<iniz gibi bizim camiye veya dini tesislerin tümüne karDR durmamRz mümkün de<il, ancak buradaki 3311.04 metrekare yer evet do<rudur ihdas edilmiDtir. BüyükDehir Belediyesi’nin SK Genel Müdürlü<ü adRna ifrazen taksim edilmiD ve rekreasyon alanRnda kalan 3311.04 metrekare BakRrköy Belediyesi ifraz edilmiD, bu ihdastan sonra 770 metrekare BüyükDehir Belediye BaDkanlR<R, 3311.04 metrekare BakRrköy Belediye BaDkanlR<R vermiD. Burada sadece BakRrköy Belediye BaDkanlR<R de<il, BüyükDehir Belediyesi de 770 metrekare bir arazisi var bu 4081 metrekare alan içerisinde. Tabi buradaki bizim arkadaDlarRmRzdan hiçbirisinin dini tesislerin hiçbirisine karDR oldu<unu ben hiç görmedim. TeDekkür ederim. Meclis 1. BaDkan Vekili Hasan Ersoy: Ben teDekkür ediyorum. BaDka görüD belirtmek isteyen var mR? Yoksa Hukuk Dleri Müdürlü<ü’nün cami yapRmR için devir hakkRndaki baDkanlRk teklifini oylarRnRza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler, çekimserler, oybirli<iyle kabul edilmiDtir.


19 TMMOB, Ataköy Sahili’ndeki yapCla<ma ile ilgili dava açtC. Bölge +dare Mahkemesi Yürütmeyi durdurdu. BakCrköy Belediyesi itiraz etti, yürütmeyi durdurma kaldCrCldC ve in<aatlar yeniden ba<ladC. Mimarlar OdasC Büyükkent ube Sekreteri Ali HacCalio9lu geli<meleri gazetemize de9erlendirdi.

“BELEDOYENON BU TAVRI ATAKÖY SAHOLO’NDE YUMU,AK KARNININ OLDU.UNU GÖSTEROR” SayRn Ali HacRalio<lu, Ataköy Sahilleri’nde Mimarlar OdasR’nRn açtR<R bir dava vardR. Bölge dare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararR vermiDti ve orasR mühürlendi. 3-4 gün sonra mühürlerin söküldü<ü haberi gelince bir araDtRrma yaptRk ve inanamayaca<RmRz bir belge geçti elimize. BakRrköy Belediyesi, BakRrköy halkRnRn özellikle Ataköy halkRnRn yanRnda olmasR gerekirken, yürütmeyi durdurmanRn kaldRrRlmasR ile ilgili davalR adRna BakRrköy Belediye BaDkanlR<R Vekili Av. Ça<la Özkan imzasR ile Yürütmenin DurdurulmasR’nRn kaldRrRlmasR istemi ile Bölge dare Mahkemesi’ne müracaat ediyor ve belediyenin müracatR üzerine de Bölge dare Mahkemesi bir önceki almRD oldu<u kararR kaldRrRyor ve sahilde inDaatlar yeniden baDlRyor. Bu nasRl bir iDtir? Belediyenin bu tavrR aslRnda Ataköy Sahilleri’nin ilk TOK’ye devri ile baDlayan imar sürecindeki tutumunun ve oradaki yapRlaDmaya bakRDRnRn somut bir örne<idir. lk yapRlaDma sürecinden itibaren belediyenin tavrR belliydi. E<er belediye, Ataköylüler olsun, BakRrköylüler olsun, stanbullular olsun onlarRn beklentileri do<rultusunda düDünüyor olsa ve bu beklentilere paralel davranRD gösterseydi bugün o sahildeki inDaatlarRn baDlamasR mümkün de<ildi. Bunu hepimiz biliyoruz. Son verilen bu mahkeme kararRnda belediye adeta mülkiyet sahibiymiD gibi bir an önce yürütmenin durdurulmasRnRn kaldRrRlmasR ve inDaatlarRn devam etmesi yönündeki kendi raporlarRndan da anlRyoruz. DavranRDR açRkçasR orada bir yumuDak karnR oldu<unu gösteriyor. Bunu çok net bir Dekilde söyleyebiliriz. Oysa, evet mülkiyet sahipleri bir yatRrRm yapRyor, inDaatlarRn devam etmesini isteyebilirler, çaba harcayabilirler. Peki siz bir kamu kurumusunuz, belediye olarak neden mahkeme kararRnRn bir an önce kaldRrRlmasR yönünde çaba harcRyorsunuz. Bu yönde mahkemeye yürütmenin durdurulmasRnRn kaldRrRlmasR gerekti<ini ifade eden yani belgenizde de bu ifadelere yer vererek görüD bildiriyorsunuz. Belediye o inDaatlarRn ne denli bir an önce yapRlmasR ve tamamlanmasR beklentisinin oldu<unuda belgelemiD oldu bu tavrRyla. Bu zaten bizim tarafRmRzdan biliniyordu, Ataköylüler tarafRndan da biliniyordu. Bu davranRDRyla da bunu belgelemiD ve somutlaDtRrmRD oldu. “YEN BELEDYENN YAKLAIMI DA ÇOK ÖNEML” imdi ne olacak? YargR süreci devam edecek. imdi BakRrköy Belediyesi’nin yeni yönetiminin yaklaDRmR da bu konuda önemlidir. Evet hukuken Du ana kadar yapRlan geliDmeler bazR çevreler tarafRndan bir hukuki kazanRm olarak görülebilir. Ancak hukuk mücadelesi sonucunda kamunun çRkarlarR do<rultusunda kazanRm sa<lanaca<RnR düDünüyorum. Ve bunlarRn hiçbiri geriye dönülmez de<ildir. stanbul’da bitmiD, tamamlanmRD binalarRn tekrar eski konumuna dönüDtürülmesi yönünde örnekler de yaDanmRDtRr. Bu bakRmdan nihai olarak mahkemenin verece<i karar tabiki önemlidir. Kamu kurumlarR, belediyelerde bu kararlarR uygulamakla yükümlüdürler.

“DEVLET DENETLEME KURULU SAHLDEK HALELER DENETLEMELDR” BakRrköy Belediyesi’nin, sahildeki yapRlaDma ile ilgili BakRrköylüler’in ve Ataköylüler’in yanRnda olmadR<RnRn çok somut örneklerinden birisi daha var. Biliyorsunuz Kuzu nDaat tam Ataköy KonaklarR’nRn karDRsRnda bir yer aldR. Buraya da belediye son dakikada yapR ruhsatR veriyor.

OrasR da sahilin bir di<er parçasR. OrasRnR biliyorsunuz TOK’nin ilk pazarladR<R yerlerden biridir. SatRD yoluyla pazarlamRDtR. OrasRnR satmRDtR, di<er kRsRmlarR parselleyerek bir kRsmRnR kâr paylaDRm usulüyle verdi (u an inDaatlarRn devam etti<i yeri). Yürütmeyi durdurma kararR halen sabit olan Baruthane BinalarR’nRn oldu<u yeri de kiralama yoluyla verdi. Bir kere belediyenin elini güçlendirecek en önemli argümanlardan biridir bu. AynR sahilde önceden tek parsel olarak daha sonra ifrazla ayrRDtRrRlmRD yerlere aynR imar durumuna tabi olan bu yerlere iliDkin ihale süreçlerinin farklRlR<R bile kamu kurumunun çRkarlarRnR koruma anlamRnda bu kurumsal sorumluluklarR olanlarRn ne denli yanlRD davrandRklarRnR gösterir. Yani düDünün siz ehircilik BakanlR<R, Turizm BakanlR<R olarak aynR imar koDullarRnR sa<lamRDsRnRz, aynR imar koDullarRna ait olan bir yeri parçalRyorsunuz, bir yeri satarak aynR imar koDullarRnda inDaat yapabilirsiniz diyorsunuz. Di<erine hiç arsaya bedel ödetmeden kar paylaDRm usulüyle anlaDRyorsunuz. Diyorsunuz ki, aynR imar koDullarRnda inDaat yap, kâr paylaDalRm. Ana sermaye kullandRrmRyorsunuz. Bir di<erine de diyorsunuz ki, size 49 yRllR<Rna burayR kiraya verdim, sende aynR inDaatR yapabilirsin. Bu

ihale yöntemlerinin farklRlR<R bile kamu kurumunun çRkarR açRsRndan baktR<RmRzda çok büyük bir adaletsizlik ve haksRzlRktRr. GiriDimleri açRsRndan da haksRzlRk var. Birileri arsaya bedel ödüyor inDaat yapRyor, birisi hiç arsaya bedel ödemiyor kâr paylaDRyor, bir di<eri de sadece kira ödeyerek arsanRn 50 yRllR<Rna sahibi oluyor. Bu bile baDlR baDRna aslRnda Devlet Denetleme Kurulu tarafRndan denetlemesi gereken ihalelerdir. Tekrar bu SinpaD’Rn almRD oldu<u yere baktR<RmRzda, SinpaD orayR kendisi kat karDRlR<R vererek Kuzu nDaat’Rn üstlendi<ini ve orada da yanRlmRyorsam 300 bin metrekare 72 metre 8 blok yapRlRyor. OrasR ile ilgili bizim açtR<RmRz kRyR kenar çizgisi davasRnda bütünüyle bataklRk alanda kaldR<RnR biliyoruz. Bilim adamlarR da biliyor. KRyR kenar çizgisi gerçekte o bölgede bütünüyle sahil yolunun dahil içerisine giriyor. Yani Ataköy KonaklarR’nRn ve Ataköy 2. KRsRm’Rn oldu<u yere kadar giriyor. imdi böyle bir yerde inDaat yapRyorlar. Hemen orada 14 dönüm yabancR Dirkete satRlRp, yapRlan otel binasRnRn kazR harfiyatRnR hatRrlayRn. Günlerce su çRktR ve hala çRkRyor. YanRlmRyorsam 4 tane pompa ile yandaki dereye sürekli su basRyorlar. Tamamen suyun içinde bir yapR yapRlRyor. Bu bir kere çok sa<lRklR bir durum de<il. Yani bu denli yapRlaDmaya uygun olmayan bir zemin içinde bu yapRyR yapRyorsunuz, bu bakRmdan da do<ru de<il. Belediye bunlarRn hepsine bir an önce ruhsat vermek için çaba harcadR. Ve 2013 aralRk ayRnda hepsini ruhsatlandRrdR.

“BELEDYE SAHLDEK YAPILAMAYA ÇANAK TUTARAK, ORADAK KARA ORTAK OLMAYI AMAÇLAYAN BR ZHNYET ÇNDE”

SayRn HacRalio<lu, e<er belediye halkRn yanRndaysa sRrf belediyenin kasasRna para girecek diye bu ruhsat harcRnR almamasR gerekirdi. VatandaD sordu<u zaman da “BakRn biz bu parayR bile almadRk. Ama resen yasal süre doldu<u için onlar devam ediyor” demeliydi. Tabi ki, belediye yerel bir erktir. Ve birinci derecede imardan sorumludur. Tamam bugünkü yasalar bir takRm planlama yetkilerini bakanlR<a veriyor, baDka kurumlara veriyor, BüyükDehir’e veriyor. Ama siz belediye olarak bir yeri planlarken, bir planRn bütünlü<ünün dRDRnda bir tanRmlama gelmiDse bir kere Dunu yapabilirsiniz. Bu plan kararRnRn de<iDmesi yönünde yasal giriDimde bulunursunuz. Belediye Meclisi’nde karar alRrsRnRz, dersiniz ki buranRn Turizm alanRndan çRkarRlmasRnR öneriyoruz. Bunun çok somut örne<ide var. Örne<i Dudur; 1982’de Turizm YasasR çRktRktan sonra bir çok alan ki, Zeytinburnu, Ataköy Sahilleri YeDilköy’e kadar o dönemde Turizm AlanR ilan edildi. Fakat o Turizm AlanR ilan edilen yerlerdeki yapRlan turizm binalarRnRn bugün nasRl kullanRldR<Rna bakalRm. Örne<in; Carousel. Hastane, AlRDveriD Merkezi. Capacity AlRDveriD Merkezi. Yeni yapRlan 16/9’da dahil Turizm AlanR olarak yapRldR ama tamamR konut-rezidans. u an Ataköy Sahili’nde yapRlan binalarRn tamamR konut olarak satRlRyor. Bir tanesi otel. Toplam 1 milyon metrekare inDaatRn ruhsatR verildi. 50 bin metrekarelik bina sadece otel fonksiyonlu ki onunda 3/1’i yine konut. u an kabasR tamamlanan inDaattan bahsediyorum. Yani bu bölgeler tamamen turizm alanRysa bütünüyle turizm tesisi yaptRrRn. Demek ki, turizme ihtiyaç fonksiyonu yok orada. Ve siz konut yapRp, çok yüksek fiyatlarla konut pazarlRyorsunuz. Adete orayR birer rant projesi elde edip, oradaki ciroyu kontrol ederek bu rantR paraya çeviriyorsunuz. Çok net bir Dekilde bu görünüyor. Burada bir imar hilesi var. Siz orada Turizm AlanR ilan edilen bir yerde apart otel adR altRnda her bir daireye ayrR kat irtifakR uydurarak siz konut satRyorsunuz. Bunu herkes biliyor, alan da biliyor. Bu bir. DolayRsRyla siz Turizm AlanR’ndan çRkartRlmasR için Belediye Meclisi olarak karar alRr, bakanlR<a talepte bulunabilirsiniz, BüyükDehir’e talepte bulunabilirsiniz. Bu giriDimleri yapabilirsiniz. kincisi; bu kadar büyük bir alan 450 bin metrekaredir tamamR- planlanRrken kamuya ait kaç metrekare terk yapRlmRDtRr. Belediye terk iDlemi yapRlmadan oraya nasRl ruhsat verebiliyor. Böyle bir yetkisi var. Örne<in, sRradan bir yeri vatandaDa imara açarken yüzde 40’a kadar bila bedel terk etme zorunlulu<u varken, bu bölgede 450 bin metrekare yeri bu emsalde, bu yo<unlukta imara açRyorsunuz. Kaç metrekare belediyeye terk edilmiDtir. Bir metrekare siz terk alanR almadan nasRl ruhsat veriyorsunuz? Bir kere ruhsat vermemek hakkRnRz var. Bir imar planR olur. OranRn 1/1000 uygulama imar planlarRna göre yolu, yeDil alanR, parkR, kRyR boDluklarR terk edilmesi lazRm. BakanlRk size bir metrekare terk etmiyor ve siz orada bu inDaatlara ruhsat veriyorsunuz. Bu adeta buradaki yapRlaDmaya çanak tutmak. Oradan pay almayR, oradaki kâra ortak olmayR amaçlayan bir zihniyetin davranRDRdRr. BaDka bir Dey de<ildir. SayRn HacRalio<lu. Bu iD burada kalmayacak diyorsunuz. Yasal iDlemlerin de devam edece<ini söylüyorsunuz. Size çalRDmalarRnRzda baDarRlar diliyoruz. Bir BakRrköylü olarak bir temennide de biz bulunalRm. Yeni Belediye BaDkanRmRz ve yeni seçilen Meclis Üyeleri’nden BakRrköylüler’in haklarRnR koruyan, baskR ve yönlendirmelere göz yummayan bir yönetim sergilemelerini diliyoruz.


20

KONUK YAZAR

Emekli Deniz AstsubayE Durmu$ Turano*lu’nun 27. Ki$isel Sergisi

“AH,ABIN HAT SANATINA YANSIMASI”

YILMAZ BACACI Kerimo<lu’ndan Meclis Oturumunda Kahve Keyfi BakRrköy Belediye BaDkanlR<R’na seçilen Op.Dr. Bülent Kerimo<lu’nun seçim öncesi ziyaretlerde bulundu<u STK baDkan ve temsilcilerine verdi<i teDekkür kahvaltRsR oldukça ilgi gördü. Botanik Park Sosyal Tesisleri’nde gerçekleDen kahvaltRda Kerimo<lu kRsa bir teDekkür konuDmasR yaptR. KonuDmanRn ilgi çeken boyutuysa haftanRn iki gününü BakRrköylüler’e ayRrmRD olmasR. 01 MayRs tarihinden sonra uygulamaya geçecek olan SalR günleri halk günü ve ÇarDamba günleri muhtarlRk buluDmalarR Deklinde baDlayacak. Uygulama ilk etapta olumlu bir geliDme gibi görünüyor olsa da zamanla olaylarR yerinde görüp yorumlamak BakRrköylüler için daha faydalR olacaktRr düDüncesindeyim. Göreve baDlayalR bir aylRk süre geçmiD olmasRna ra<men hala tebrik ziyaretlerinin kabulünün bitmedi<ini söyleyen Kerimo<lu, projeleri üzerinde çalRDma yapmaya çok fazla zamanRnRn olmadR<RnR ancak öncelikli projelerinin her mahalleye kreD ve etüt merkezleri yapmak oldu<unu bu iDler içinde yeterli bütçelerinin bulundu<unun altRnR çizdi. AmaçlarRnRn ba<cRyR dövmek de<il üzüm yemek oldu<unu söyleyen Kerimo<lu, BB seçimlerini kazanamamRD olmanRn üzüntüsünü yaDadR<RnR ancak seçimler öncesi BakRrköylüler’e anlattR<R projelerini de hayata geçirmek istedi<ini söyledi. BazR projelerinin BüyükDehir Belediyesi sorumlulu<unda olan bölgelerde olmasR projelerin askRya alRnmasR anlamRna gelmedi<ini bu projelerin hayata geçmesi için ne yapRlmasR gerekiyorsa yapaca<RnR söyleyen Kerimo<lu’na meydan projesinin on yRldRr hayata geçirilemedi<ini ve o noktaya BüyükDehir Belediyesi’nin metro ba<lantR istasyonlarR gibi projeleri oldu<unu hatRrlatmakta yarar var. Eee gerisi size kalmRD…

Belediyede Yeni Yönetim Gündemde Geçen bir aylRk sürede hala belediye baDkan yardRmcRlarR ve bürokratlarRn durumlarRnRn ne olaca<R netlik kazanmRD de<il. Benim duydu<um; BaDkan Kerimo<lu’nun yeni bir yapRlanmaya gidece<i Deklinde. Özellikle emeklili<i gelmiD yaDR ileri olan ya da baDka belediyelerden tecrübeli yaDlR bürokrat transferi yaparak kadro kurmayaca<R, aksine genç dinamik yeni insanlarla çalRDma yapmak istedi<i kula<Rma gelenler arasRnda. Genç, dinamik, enerjisi yüksek kiDilerle çalRDmak tabiki do<ru bir seçim ancak kurumlarda devamlRlRk esasRnR da unutmamak lazRm. Kendi birimlerinde deneyimli insanlarR yerinden oynatmak bir anlamda o birimin yeniden yapRlanmasR ve iDi kavrayana kadar geçen sürenin de projelerin aksamasRna neden olabilece<ini de düDünmek lazRm.

Türk Kahvesi Keyfi YRllardRr BakRrköy Belediye Meclisi OturumlarR’nR izlerim. lk kez karDRlaDtR<Rm bir olayR da BakRrköylüler’le paylaDmak istedim. Belediye BaDkanR Op.Dr. Bülent Kerimo<lu tebrik ziyaretlerinden fRrsat bulamamRD olmalR ki Meclis Oturumu sürerken Türk Kahvesi’ni keyifle yudumlamaktan imtina etmedi. SanRrRm kahve keyfi de yeni kadrolaDma süresine paralel olarak yeni bir meclis yönetim Dekli. Maazallah belediye meclis üyelerinin de canR da kahve içmek isterse… SayRn Kerimo<lu ne kadar dikkate alRrsRn bilmem ancak bir de uyarRm var. Çok yakRnRnda görev alan arkadaDlara üç maymun meselesini bir hatRrlat istersen. DuyduklarRmR burada yazmaya elim gitmiyor.

Emekli Deniz AstsubayC Durmu< Turano9lu, “Ah<abCn Hat SanatCna YansCmasC” ismini verdi9i 27. Ki<isel Resim Sergisi’ni BakCrköy’de sanatseverlerin be9enisine sundu. Ataköy +spirtohane Kültür Merkezi’nde sergisini açan Turano9lu, hat sanatCnCn OsmanlC döneminden bu yana var oldu9unu fakat hat sanatCnC ah<abCn üzerine bire bir en ince detaylarCyla çalC<an ba<ka bir ressamCn hem yurt içinde hem de yurt dC<Cnda olmadC9CnC söyledi. Hat sanatCnC ah<abCn üzerine çalC<manCn çok zor oldu9unu da belirten Turano9lu, “Bu ah<aplar özel ah<aplar. Bu ah<aplar en az 5060 sene kullanClmC< ah<aplar. Bu sanatC sCfCr hatayla çalC<manCz lazCm. Çünkü ah<ap kCrCldC9C anda geri dönme <ansCnCz yok.” dedi. Sergisi’ne ev sahipli9i yapan BakCrköy Belediyesi’ne de te<ekkür eden Durmu< Turano9lu, sergiyi gezen ve kendisine hat sanatC ile ilgili soru soran, görü< alan tüm ziyaretçilerine de <ükranlarCnC sundu9unu belirtti.

“BUNALIMDAN HAT SANATI LE ÇIKTIM” Turano9lu, 1999 Marmara Depremi’nde e<ini ve tek çocu9unu kaybetti9ini ve bir bunalCma girdi9ini bu bunalCmdan da hat sanatCna gönül vererek çCktC9CnC ifade ederek, “1975 senesinde Deniz Kuvvetleri

KomutanlC9C’na girdim. 1996 senesinde görevde geçirmi< oldu9um bir i< kazasC sonucu sol baca9CmC kaybettim. 1999 Marmara Depremi’nde e<imi ve tek çocu9umu kaybettim. Ondan sonraki 3 yCl bunalCma, karanlC9a girdim. Allah’Cn verdi9i ilhamla karanlC9Cn aydCnlC9a çCkC<C olarak <u anki sanatla tekrar ya<ama ba<ladCm. Beni o bunalCmdan kurtaran hat sanatC oldu. +nsan yalnCz kalCnca ya iyiyi seçecek ya da kötüyü seçecek. Ben iyiyi seçti9imi dü<ünüyorum. Bu zor hayat <artlarCma katlandC9Cm için bana bu sanat görevi verildi diye dü<ünüyorum. u an bu benim görevim. Bu 27. sergim. ehir <ehir dola<Cp insanlara açCklamalarCyla beraber yapmC< oldu9um çalC<malarC insanlara gösteriyorum. BakCrköy Belediyesi de bana bu <ekilde bir imkan verdi ve ben de +zmir’den buraya gelerek eserlerimi, ziyaretçilerimle bulu<turdum.” diye konu<tu. Turano9lu ayrCca sergisinin kesinlikle para kazanmak amaçlC olmadC9CnC tek amacCnCn insanlarCn bu sanatC ö9renmeleri ve hat sanatCna verdi9i emeklerin insanlar tarafCndan görülmesi oldu9unu da söyledi. (Yavuz ARPACIK)

HOÇBOR BA,ARI TESADÜF DE.OLDOR UZMAN KADRO TARAFINDAN 5. S)n)ftan +tibaren Her Seviyede Tüm Bran$larda

BOREBOR ya da GRUP DERSLERO VEROLOR SBS puan; 450 ve üzeri olan örenciler için özel gruplar bulunmaktad;r.

Tel : 0533 769 22 04 - 0554 337 54 32

ARPACIK MOB+LYA Mutfak Dolab4, TV Ünitesi, Vestiyer, Ofis Mobilyalar4 ve Her Türlü Özel Sipari) Mobilyalar Yap4l4r. Gününde Teslim Edilir. Adres: Veliefendi Mah. 26/4 Sok. No: 34 Zeytinburnu / stanbul Tel : 0532 612 94 34


21

BakErkĂśy Ilçe Milli E*itim MĂźdĂźrlĂź*Ăźâ&#x20AC;&#x2122;nde

15 GĂ&#x153;NDE REKOR MĂ&#x153;DĂ&#x153;R DE-IIKLI-I GĂśrevden alEndEktan sonra mahkeme kararEyla geri gelen ancak Istanbul Milli E*itim MĂźdĂźrlĂź*Ăźâ&#x20AC;&#x2122;nde Uzman olarak gĂśreve ba$latElan Hasan YEldEzâ&#x20AC;&#x2122;En yerine BakErkĂśy Ilçe Milli E*itim MĂźdĂźrlĂź*Ăźâ&#x20AC;&#x2122;ne EyĂźp Orta Okulu MĂźdĂźrĂź Ibrahim Demir gĂśrevlendirme ile atandE. Demiriâ&#x20AC;&#x2122;in Ilçe Milli E*itim MĂźdĂźrlĂź*Ăź gĂśrevi ancak 15 gĂźn sĂźrdĂź, ardEndan gĂśrevden alEndE ve yerine BakErkĂśy Yahya Kemal BeyatlE Lisesi MĂźdĂźrĂź Emrullah AydEn gĂśrevlendirme ile getirildi. Her iki mĂźdĂźrle de gĂśrĂź$tĂźk i$te sorularEmEz ve cevaplarE...

IBRAHIM DEMIR GĂśrevlendirme ile atandR. 15 gĂźn sonra gĂśrevden alRndR.

EMRULLAH AYDIN BakRrkĂśy lçe Milli E<itim MĂźdĂźrlĂź<Ăźâ&#x20AC;&#x2122;ne gĂśrevlendirme ile atandR.

BakRrkĂśy lçe Milli E<itim MĂźdĂźrlĂź<Ăźâ&#x20AC;&#x2122;ne bakanlR<Rn gĂśrevlendirmesi ile gelen brahim Demir, BakRrkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;de gĂźzel iDlere imza atacaklarRnR sĂśyledi. Demir, kendisi hakkRnda EyĂźpâ&#x20AC;&#x2122;teki devamsRz Ăś<rencilerin ArnavutkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;e nakillerini aldRrarak sRnRf geçirdi<i ve kara çarDaflR bir Ăś<rencinin derse girdi<i konularRndaki iddialarR da gazetemize yanRtladR. Demir, geçti<imiz ay BakRrkĂśy Ticaret Lisesiâ&#x20AC;&#x2122;nde yaDanan olaylarla ilgili de gazetemize Ăśnemli açRklamalarda bulundu. SayRn Demir, BakRrkĂśy lçe Milli E<itim MĂźdĂźrĂź gĂśrevine baDladRnRz. Neler sĂśylersiniz? BakRrkĂśy stanbulâ&#x20AC;&#x2122;un e<itim-Ăś<retim alanRnda en baDarRlR ilçesi. BakanlR<RmRzRn sRnava dayalR olmayan, sRnav merkezli olmayan yĂźrĂźttĂź<Ăź bir sistem var. Bu do<rultuda BakRrkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;de Ăś<rencilerin yeteneklerini Ăśn plana çRkarmaya çalRDaca<Rz. AslRnda e<itimin en bĂźyĂźk amacR Ăś<rencilerin gizli kalmRD yeteneklerini ortaya çRkarmak, yeteneklerini çRkardR<RnRz, tespit etti<iniz Ăś<renciye rehberlik yapmak. BĂźtĂźn Ăś<rencilerimizin bir alanR olacak. Spor, sanat, kĂźltĂźr, mimari vesaire. Her bir Ăś<rencimiz en az bir dalla u<raDmalR. E<itimi biz bir bĂźtĂźn olarak gĂśrĂźyoruz. Sadece Ăś<rencinin sRnav notuna dayalR bir e<itim kesinlikle olmamalR. Burada sistem Ăś<renciyi akRllR, akRllR de<il diye gruplara ayRramaz. Her Ăś<rencinin bir yetene<i vardRr. Her Ăś<rencinin yapabilece<i bir alan vardRr. Kimisi Matematik zekasRna gĂśre yaratRlmRD, kimisi Fen Bilgisi zekasRna gĂśre yaratRlmRD, kimisi iyi bir ustadRr. Zaman zaman karDRlaDRrRz biz bununla. BakRyorsunuz okulda çok baDarRlR olmayan, dersleri kĂśtĂź olan bir Ăś<renci iD hayatRna giriyor çok baDarRlR bir iD adamR oluyor. Okulda baDarRsRz bir Ăś<renci bakRyorsunuz mĂźthiD bilgisayar programlarR Ăźretiyor. Yani burada çocuklarR mutlu edebilecek alanlara sevk etmek lazRm. Bizim en bĂźyĂźk problemimiz Ăś<renci istedi<i bĂślĂźmlerde okumuyor. Ă&#x153;niversitelerde yapRlan anketlerde bu sonuç çRkRyor. Annesinin-babasRnRn, çevresinin istedi<i bĂślĂźmlerde okuyor. Buradan çRkartmak lazRm. Ă&#x2013;<renciye Du mesajR vermek lazRm. Evet yapaca<RnRz bir iD var ama bu iDi en iyi Dekilde yapmak, en dĂźrĂźstçe, ahlaklRca yapmak. Yoksa birileri doktor olacaktRr, birileri avukat olacaktRr. Birileri mĂźhendis olacaktRr. Ă&#x2013;zetle baDarRlR olaca<RnRz iDi yapRn diyorsunuz. BaDarRlR olaca<RnRz iDi yapRn. Bu Ăśnemli bir cĂźmle. nsanlarRn baDarRlR olaca<R alanR seçmeleri o alanda kendilerini geliDtirmeleri ve kanRtlamalarR Ăśnemli. BakRrkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;de e<itim-Ăś<retim alanRnda çok ciddi eksikliklerimiz yok. BakRrkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;Ăźn komple bir haritasRnR çRkaraca<Rz. Hangi yĂśnlerimiz zayRf hangi yĂśnlerimiz artR konumda Ăś<retmenlerimizle, yĂśneticilerimizle birlikte de<erlendirece<iz. Bu Ăźlkeye iyi yurttaDlar yetiDtirece<iz. yi vatandaD yetiDtirece<iz. BakRrkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;de tam gĂźn e<itime geçme durumu nedir? Bu yĂśnde programlar vardR? Hamdi Akverdi lkokulu ĂśnĂźmĂźzdeki yRl tekli e<itim yapacak. Zaten BakRrkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;de çok fazla ikili e<itim yapan okul yok. Ă&#x2013;nĂźmĂźzdeki yRl de<il ama bir sonraki yRldan itibaren BakRrkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;deki tĂźm okullarRmRzR tekli e<itime geçirebilmek hedefindeyiz. GĂśrevlendirme ile buradasRnRz de<il mi? Resmi bir atama yapRlmadR. BakanlR<RmRzRn gĂśrevlendirmesi ile buradayRm. Size birkaç soru sormak istiyorum. Tabi ki bunlara cevap verip vermemekte serbestsiniz. Halen EyĂźp Ortaokulu MĂźdĂźrĂź olarak mR gĂśzĂźkĂźyorsunuz? Tabi tabi. ArnavutkĂśy lçe Milli E<itim MĂźdĂźrlĂź<Ăź yaptR<RnRz dĂśnemde bir takRm iddialar çRkmRDtR. Ve basRna da yansRmRDtR. â&#x20AC;&#x153;EyĂźpâ&#x20AC;&#x2122;teki 80 Ăś<rencinin nakillerini ArnavutkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;e aldRrRp, orada devamsRzlRklarRnR ortadan kaldRrRp sRnRf geçirmek ve ArnavutkĂśy Mehmet Akif Ersoy Lisesiâ&#x20AC;&#x2122;nde kara çarDaflR Ăś<rencinin derse girmesi.â&#x20AC;? Bu konularla ilgili neler sĂśylersiniz? Bazen basRnda sizi sevmeyen, sizin çalRDmalarRnRzR takdir etmeyen insanlar

Hasan YRldRzâ&#x20AC;&#x2122;Rn BakRrkĂśy lçe Milli E<itim MĂźdĂźrlĂź<Ăźâ&#x20AC;&#x2122;nden alRnmasRnRn ardRndan daha Ăśnce ArnavutkĂśy lçe Milli E<itim MĂźdĂźrĂź olarak gĂśrev yapan brahim Demir gĂśrevlendirme ile BakRrkĂśy lçe Milli E<itim MĂźdĂźrlĂź<Ăźâ&#x20AC;&#x2122;ne getirilmiDti. Fakat brahim Demirâ&#x20AC;&#x2122;in lçe Milli E<itim MĂźdĂźrlĂź<Ăź gĂśrevi uzun sĂźrmedi. GĂśrevlendirme ile gelen brahim Demir gĂśrevde yaklaDRk 2 hafta kalabildi. BakanlRk Demirâ&#x20AC;&#x2122;i gĂśrevden alarak bu kez BakRrkĂśy Yahya Kemal BeyatlR Lisesi MĂźdĂźrĂź olan Emrullah AydRnâ&#x20AC;&#x2122;R yine gĂśrevlendirme ile BakRrkĂśy lçe Milli E<itim MĂźdĂźrlĂź<Ăźâ&#x20AC;&#x2122;ne getirdi. BakRrkĂśy lçe Milli E<itim MĂźdĂźrĂź olarak gĂśrevlendirilen Emrullah AydRn, gazetemize yaptR<R açRklamada, BakRrkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;Ăźn e<itimde alt yapR ve Ăś<renci fazlalRlR<R sorunu olmayan bir ilçe oldu<unu ve bu nedenle DanslR olduklarRnR belirterek, â&#x20AC;&#x153;lçe Milli E<itim MĂźdĂźrlĂź<Ăźâ&#x20AC;&#x2122;nde gĂśrev yapan arkadaDlarRmRz ve okullarda gĂśrev yapan mĂźdĂźrlerimiz ve Ăś<retmenlerimizle birlikte hep beraber taDRn altRna elimizi ve yĂźre<imizi koyarak Ăśnemli iDler yapaca<Rz.â&#x20AC;? dedi. SayRn Emrullah AydRn, yeni gĂśrevinize baDladRnRz. BakRrkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;Ăź daha Ăśnceden de biliyordunuz. Bu konuda da avantajlRsRnRz. Neler sĂśylersiniz BakRrkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;deki yeni gĂśrevinizle ilgili? Ă&#x2013;ncelikle nezaketinizden dolayR teDekkĂźr ederim. Tabi ki, BakRrkĂśy bizim için bir Dans. stanbulâ&#x20AC;&#x2122;un en eski, en geliDmiD ilçelerinden bir tanesi. E<itimde de keza aynR Dekilde alt yapR sorunu olmayan, Ăś<renci fazlalRlR<R olmayan bir ilçemiz. Bundan dolayR kendimizi DanslR hissediyoruz. YapRlacak çok iD var ama onu ifade etmeliyim. E<itimi biz sadece dĂśrt duvar arasRnda matematik formĂźllerinin Ăś<retildi<i yer olarak algRlamayaca<Rz. E<itimi hayatRn kendisi olarak gĂśrece<iz. Sosyal etkinliklerimiz, sportif faaliyetlerimiz, çocuklarRmRzRn birbirleriyle iliDkileri, kardeDlik hukukunun yeniden tesis edilmesi bunlara Ăśnem verece<iz. ArtRk bilgiye ulaDmak çok kolay 21. yĂźzyRlda yaDRyoruz. nternet sitelerinde istedi<iniz her matematik konusunu, fizik konusunu, edebiyat konusunu bulmak mĂźmkĂźn. Bir dĂź<meye basRyorsunuz, karDRnRza geliyor. Elbetteki okullarRmRzda, Ăś<retmenlerimiz tarafRndan çocuklarRmRza bu konular anlatRlacak. Ama daha ziyade bilgiye ulaDmanRn yollarR ve bilgiyi kullanma Ăś<retilmesi gerekiyor. Bizde bu do<rultuda çalRDma yapaca<Rz. SayRn AydRn, Ăś<rencilere ve velilere vermek istedi<iniz mesajlar nelerdir? Ă&#x2013;<rencilerimiz sadace okullar içinde e<itim almRyorlar. Sokak da, evlerimiz de, çocuklarRn bulunduklarR di<er ortamlar da bir e<itim alanRdRr. HayatRn her alanRnRn bir e<itim oldu<unu, burada da Ăśrneklik teDkil edecek, çocuklara tecrĂźbelerini yansRtacak bir BakRrkĂśylĂź bekledi<imizi ifade edelim. Bu anlamda biz de Ăźzerimize dĂźDen gĂśrev neyse BakRrkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;e hizmet etmekten Deref duyaca<Rz.


22

15 GĂ&#x153;NDE REKOR MĂ&#x153;DĂ&#x153;R DE-IIKLI-I EMRULLAH AYDIN

EMRULLAH AYDIN KMDR?

Haberin DevamR

Erzurum Oltu ilçesi do<umlu olan Emrullah AydRn, ilkĂś<renimini Oltuâ&#x20AC;&#x2122;da, lise Ăś<renimini skenderun mam Hatip Lisesiâ&#x20AC;&#x2122;nde tamamladR. 1994 yRlRnda Erzurum AtatĂźrk Ă&#x153;niversitesi KazRm Karabekir E<itim FakĂźltesiâ&#x20AC;&#x2122;nden mezun oldu. 1995 yRlRnda stanbul Esenler brahim Turhan Lisesiâ&#x20AC;&#x2122;ne co<rafya Ăś<retmeni olarak atandR. Mahalli dareler ve Yerinden YĂśnetim alanRnda tezli yĂźksek lisans yaptR. 2008 yRlRnda Bahçelievler 1. AkDam Sanat Okuluâ&#x20AC;&#x2122;nda mĂźdĂźr yardRmcRsR ve mĂźdĂźr vekili olarak çalRDtR. 2013 aralRk ayRnda ise BakRrkĂśy Yahya Kemal BeyatlR Lisesiâ&#x20AC;&#x2122;nde mĂźdĂźr olarak gĂśreve baDladR. AydRn, 21.04.2014 tarihinde Milli E<itim BakanlR<Râ&#x20AC;&#x2122;nRn gĂśrevlendirmesi ile BakRrkĂśy lçe Milli E<itim MĂźdĂźrĂź oldu. AydRn, ayrRca çeDitli vakRf ve sivil toplum kuruluDlarRnda yĂśneticilik yapmRD ve çok sayRda makalesi yayRnlanmRDtRr.

Ă&#x2013;<rencilerimize Dunu sĂśylĂźyoruz. nsan zekasR, daha do<rusu en kĂśtĂź insan zekasR en geliDmiD bilgisayarRn çok Ăźzerinde. Ă&#x2021;ocuklarRn buna inanmasR lazRm. nandR<Rnda baDaracaktRr. Ve gelece<e dĂśnĂźk hedeflerini koyup, inanarak bu do<rultuda çalRDmalarR gerekir. Bu anlamda çocuklarRmRzRn kendilerini her gĂźn yenilemelerini, kitap okumalarRnR tavsiye ediyorum. nsan fiziki gĂśrĂźntĂźsĂźnĂź elbise alarak yeniler ama ruh gĂśrĂźntĂźsĂźnĂź kitap okuyarak yeniler. Ă&#x2021;ocuklarRmRz bol bol okuyacaklar biz de bu anlamda okumaya dĂśnĂźk kampanyalar yapmaya, projeler yapmaya, onlarla birlikte hareklet etmeye çalRDaca<Rz. Son olarak neler sĂśylersiniz? Bu bir ekip iDi olacak. Tek baDRma ben tabiki bir Dey yapamam. Ă&#x2013;nce lçe Milli E<itim MĂźdĂźrlĂź<Ăźâ&#x20AC;&#x2122;ndeki arkadaDlarRmRzla sonra okullardaki Ăś<retmen arkadaDlarRmRzla beraber hep beraber elimizi, yĂźre<imizi taDRn altRna koyarak BakRrkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;de çok gĂźzel iDler

IBRAHIM DEMIR Haberin DevamR sizinle ilgili haber yapabiliyorlar. O çarDaflR Ăś<renci meselesine gelince bir Ăś<rencimiz Mehmet Akif Ersoy Lisesiâ&#x20AC;&#x2122;nde çarDafla derse girmiD, biz onu Ăś<rendi<imiz gĂźn ailesiyle gĂśrĂźDtĂźk. Annesiyle-babasRyla konuDtuk. Orada durum basRna intikal etti<i Dekilde de<ildi. ArnavutkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;deki Ăś<rencilerle ilgili de biz zaman zaman okula gitmeyen Ăś<rencileri okula kazandRrRrRz. lkĂś<retimin temel amacR zaten bu. Okula gitmemiD Ăś<rencileri, okula kazandRrmak. lkĂś<retimde temel amaç çocuklarR hayata hazRrlamak, çocuklarR kazanmak. Bizim kaybedecek tek bir Ăś<rencimiz dahi yoktur, olamaz. O Ăś<renciler devamsRz Ăś<renciler. O çocuklar e<itimĂś<retime kazandRrRlmRDtRr, e<itim-Ăś<retime devam etmektedir. SayRn Demir BakRrkĂśy Ticaret Lisesiâ&#x20AC;&#x2122;nde çok ciddi sRkRntRlar var. Burada bir mĂźdĂźr yardRmcRsR tutuklandR biliyorsunuz? Evet. Biz gelmeden Ăśnce bir olay olmuD. Ticaret Lisesiâ&#x20AC;&#x2122;nde Ăś<retmenlerin bĂźyĂźk bĂślĂźmĂźnĂźn ve mĂźdĂźr yardRmcRlarRnRn velilere karDR tutumu velileri isyan noktasRna getirmiD durumda. lk derse girmeyen Ăś<renci devamsRz yazRlRyor ve devamsRzlRk 10 gĂźne dĂźDtĂź biliyorsunuz. sim vermek istemiyorum X MĂźdĂźr YardRmcRsR Ăś<rencileri diziyor, yok senin saçRn niye bĂśyle, yok senin ete<in niye bĂśyle, senin ayakkabRn niye boyasRz diyerek çocuklarR derse

yapaca<Rz diye Ăźmit ediyorum. TĂźrkiye dereceleri çRkaraca<RmRza inanRyorum. Ă&#x2021;ĂźnkĂź imkanlar buna hazRr, sadece bunu kullanmak Ăśnemli. almRyor? Hiçbir Ăś<rencimizin kRlRk kRyafetiyle u<raDacak vaktimiz yok. Bunu biz okul mĂźdĂźrleriyle yaptR<RmRz toplantRda net mesaj olarak verece<iz. Bizim tek bir amacRmRz var. Ă&#x2013;<rencilerimizi e<itmek, onlara Ăś<retim vermek iyi bir vatandaD, ahlaklR, erdemli, kiDilikli, vatanRnR, milletini, bayra<RnR seven, devletini seven iyi bir yurttaD yetiDtirmek. Veliler isyan ediyor. Bu gerekçelerle ilk derse alRnmayan çocuklarRn devamsRzlRktan sRnRfta kalacak endiDesi yaDadRklarRnR sĂśylĂźyorlar? Ne olursa olsun hiçbir Ăś<renci e<itim-Ăś<retim hakkRndan yoksun bRrakRlamaz. Bu Anayasaâ&#x20AC;&#x2122;nRn yazdR<R bir maddedir. Ă&#x2013;<renci derse geç geldi diye, saçR uzun diye, kula<Rnda kĂźpe var diye e<itim-Ăś<retimden yoksun bRrakRlamaz. Veliler Ăś<retmenlere â&#x20AC;&#x153;Hata olabilir. KRlRk kRyafetinde yanlRDlar olabilir. ArarsRnRz velisini bilgilendirirsiniz. Ve buna gĂśre davranRr veliler ve Ăś<renciler.â&#x20AC;? diyorlar. SayRn Demir bunlar gibi BakRrkĂśy Ticaret Lisesiâ&#x20AC;&#x2122;nde çok ciddi sRkRntRlar var. Biz bugĂźn ziyaret ettik. Bu hafta içerisinde 3-4 saatimizi o okula ayRraca<Rz. u anda okul mĂźdĂźrĂźmĂźz raporlu. MĂźdĂźr BaDyardRmcRmRzla konuDtuk. Biz orada Ăś<retmenlerimizle, Ăś<rencilerimizle 3-4 saatimizi geçirece<iz. BakRrkĂśy Ticaret Lisesi bizim için Ăśnemli bir lise. Ă&#x2021;ĂźnkĂź BakRrkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;Ăźn en kĂśklĂź liselerinden biri. BurasR bizim için Ăśnemli. Bir de<er orasR. BugĂźn BakRrkĂśy Ticaret Lisesiâ&#x20AC;&#x2122;ne GĂźngĂśrenâ&#x20AC;&#x2122;den, Bahçelievlerâ&#x20AC;&#x2122;den, Zeytinburnuâ&#x20AC;&#x2122;ndan, Ba<cRlarâ&#x20AC;&#x2122;dan, ArnavutkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;den insanlar geliyor. BakRrkĂśy

KILIĂ&#x2021;DARO-LUâ&#x20AC;&#x2122;NDAN KERIMO-LUâ&#x20AC;&#x2122;NA TEBRIK

CHP Genel BaDkanI Kemal KIlIçdaro>lu, BakIrkĂśy Belediye BaDkanI BĂźlent Kerimo>luâ&#x20AC;&#x2122;nu ziyaret ederek seçim sonuçlarIndan dolayI tebrik etti.

CHP Genel BaDkanR KRlRçdaro<lu, stanbulâ&#x20AC;&#x2122;da katRldR<R â&#x20AC;&#x153;De<erlendirme ToplantRsRâ&#x20AC;? nRn ardRndan BakRrkĂśy Belediye BaDkanR BĂźlent Kerimo<lu ile birlikte YeDilkĂśy Sahiliâ&#x20AC;&#x2122;nde yĂźrĂźyĂźD yaptR. HalkRn bĂźyĂźk ilgisiyle karDRlaDan KRlRçdaro<lu yanRna gelip foto<raf

çektirmek isteyen vatandaDlarR da geri çevirmedi. Daha sonra ise BakRrkĂśy Belediyesiâ&#x20AC;&#x2122;ne geçen KRlRçdaro<lu, BakRrkĂśy Belediye BaDkanR BĂźlent Kerimo<luâ&#x20AC;&#x2122;nu seçimde aldR<R yĂźksek oy oranRndan ĂśtĂźrĂź tebrik ederek baDarRlarRnRn devamRnR diledi. BakRrkĂśy Belediyesiâ&#x20AC;&#x2122;ni ziyaret eden CHP Genel BaDkanR Kemal KRlRçdaro<luâ&#x20AC;&#x2122;na ziyareti sRrasRnda CHP Milletvekili Mustafa Balbay ve CHP stanbul l BaDkanR O<uz Kaan SalRcR da eDlik etti.

(Yavuz ARPACIK )

Ticaret Lisesiâ&#x20AC;&#x2122;nin bir marka de<eri oldu<u için geliyorlar. Burada bir kurum kĂźltĂźrĂź vardR. Bu kurum kĂźltĂźrĂźnĂź tekrar oluDturaca<Rz. Nazmi Veysel Akdo<anâ&#x20AC;&#x2122;Rn son durumu ne oldu? Tutukluluk hali devam ediyor. Biz de idari soruDturma baDlattRk. u an vilayetimiz 2 tane mĂźfettiDimizi gĂśrevlendirdi. O soruDturma devam ediyor. Gerekli idari soruDturma devam ediyor. YargRdaki soruDturma da devam edecek. SĂźreç devam edecek. BakRrkĂśyle ilgili son olarak neler sĂśylersiniz? BakRrkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;Ăź çok sevdim. BakRrkĂśy çok gĂźzel, çok Dirin bir ilçemiz. Burada Ăźlkesini, vatanRnR, milletini seven ahlaklR insanlar yetiDtirmeye geldik. Okuyan bir nesil yetiDtirmeye geldik. Bir elinde telefon, bir elinde bilgisayarla saatler geçiren Ăś<renciler de<il, okuyan, yazan Ăś<renciler yetiDtirmeye geldik. Bizim Ăś<rencilerimiz hem okuyacaklar, hem yazacaklar. Ă&#x2013;<retmenlerimizle birlikte bunu baDaraca<Rz. BakRrkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;Ăźn sadece stanbulâ&#x20AC;&#x2122;un de<il aynR zamanda Avrupaâ&#x20AC;&#x2122;nRn bir marka de<eri olmasR gerekti<ine inanRyorum. BakRrkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;de bĂśyle bir potansiyel var. BakRrkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;de e<itim-Ăś<retim açRsRndan çok gĂźzel iDlere imza ataca<RmRza inanRyorum. Ă&#x2021;ĂźnkĂź burada Ăś<renci bilinçli, Ăś<renci velisi bilinçli, Ăś<retmen eksi<imiz neredeyse yok. BĂźtĂźn bu artRlarR pozitife dĂśnĂźDtĂźrmek gerekiyor. Ve ben dĂśnĂźDtĂźrece<imize inanRyorum. BakRrkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;Ăź çok çok gĂźzel gĂźnler bekliyor. Bizde size yeni gĂśrevinizde baDarRlar diliyoruz. TeDekkĂźr ederim.


23

Ataköy 7-8 K9s9m’da bulunan ve “Omam9n Yeri” olarak ünlenen Ataköy Suit’te çat9ya aç9lan kaçak pencereler kapat9ld9. ,imdi;

ENCÜMENON VERECE.O KARAR MERAKLA BEKLENOYOR Ataköy 7-8 KRsRm’da mamRn Yeri olarak ünlenen yerde Gül nDaat tarafRndan yapRlan Ataköy Suit binalarRnRn dubleks katlarRnda yapRlan kaçak ilaveler henüz ne oldu<u bilinmezken, proje de<iDikli<i yapmadan ve kaçak olarak çatR katlarRna açRlan pencereler de kat maliki tarafRndan kapatRldR. Herkesin gözü önünde ve yazRlR ve sözlü tüm itirazlara ra<men çatRya açRlan pencerelere BakRrköy Belediyesi kaplumba<a hRzRyla müdahale etmiD, BakRrköy Belediyesi’nin bu tutumu protesto edilmiD, görevini ihmal edenler hakkRnda savcRlR<a suç duyurusunda bulunulmuDtu.

önceden belediye ekiplerinin inceleme yapmak üzere binaya geldiklerini fakat daire sahiplerinin olmamasRndan dolayR daireye giremediklerini ve kapRyR mühürlediklerini ifade ederek, “A Blok D:7’de ikamet eden kat maliki taDRnmak için dairesine geldi. KapRdaki mührü kaldRrmak için belediyeyi aradR. Belediye de çatR katRnda yapRlan ilavelerin ve açRlan pencerelerin kapatRlmasRnR istedi. Bu Dekilde mührü kaldRraca<RnR söyledi. Bunun üzerine A Blok D:7’deki kat maliki çatR katRna açtR<R pencereleri de kapattR. Di<er C Blok’taki ise ne durumda tam olarak bilemiyoruz. Çünkü orasR zaten çatR katRnda bir pencere açmamRDtR. Ama

belediye ve kaymakamlR<a baDvurdu. Di<er kat maliklerinin baDvurusu üzerine BakRrköy Belediyesi mar ve ehircilik Müdürlü<ü’nde görevli Bölge Mühendisi Gökçer Filiz ve ZabRta Müdürlü<ü ekipleri ilgili dubleks dairelerde inceleme yapmak üzere Ataköy Suit’e iki kere gitmelerine ra<men dubleks kat maliklerinin evde olmamasR nedeniyle tadilat yapRlan bölüme giremediler. Daha sonra ise 27.03.2014 tarihinde BakRrköy Belediyesi mar ve ehircilik Müdürlü<ü ekipleri yerinde ve dRDarRdan yaptRklarR inceleme sonucunda A Blok Daire 7 ve C Blok Daire 7 ve 8 nolu katlara iliDkin yapR tatil tutana<R tuttular.

Ç A T I Y A K A Ç A K O L A R A K P E N C E R E L E R A Ç I L D I , O K A Y E T V E YA Y I N L A R I M I Z Ü Z E R O N E K A P A T I L D I

Geçti<imiz sayRmRzda Ataköy 7-8-9-10 KRsRm Mahalle AçRkdeniz Sokak’ta bulunan Ataköy Suit Sitesi’nde A Blok D:7 ve C Blok D:7 ve 8 nolu kat malikleri tarafRndan mar Kanunu’na ve projeye aykRrR olarak çatR dublekslerinin geniDletildi<i ve ilave kat yapRldR<RnR, di<er kat maliklerinin Dikayetlerini ve belediyenin konuya duyarsRzlR<RnR kamuoyuna duyurmuDtuk. imdi gözler BakRrköy Belediyesini’nin Encümeni’ne çevrildi. 3094 sayRlR mar YasasR gere<i tanzim edilen YapR Tatil Tutana<R Encümen’e gidiyor. Encümen de bu gibi durumlarda 3094 sayRlR mar YasasR’nRn 31-32 ve 42 maddelerini uygulamak zorunda. Encümenin verece<i para cezasRnRn ne olaca<R merak konusu. Haberimizin ardRndan çok kRsa süre sonra Ataköy Suit’te yapRlan kaçak ilavelerin akibeti bilinmezken, çatR katlarRna açRlan pencereler kapatRldR. Ataköy Suit’te ikamet eden kat malikleri, daha

içerde çalRDmalar yapRyorlardR. Onu da göremedi<imiz için nasRl oldu<unu bilemiyoruz” diyorlar.

SÜREÇ NASIL GELT? Ataköy 7-8 KRsRm’da mamRn Yeri olarak ünlenen yerde Gül nDaat tarafRndan yapRlan Ataköy Suit binalarRnda kaçak ilaveler yapRlRnca di<er malikler tarafRndan Dikayet edildi. Belediye gereken duyarlRlR<R göstermedi. Evraklar bir masadan di<erine bir haftayR aDkRn süreyi geçerek gelince iD iDten geçti ve kaçak kat ve ilaveler tamamlandR. mamRn Yeri olarak bilinen Ataköy 7-8-9-10 KRsRm Mahalle AçRkdeniz Sokak’ta bulunan Ataköy Suit Sitesi’nde A Blok D:7 ve C Blok D:7 ve 8 nolu kat malikleri tarafRndan mar Kanunu’na ve projeye aykRrR olarak çatR dublekslerinin geniDletildi<i ve ilave kat yapRldR<RnR öne süren di<er kat malikleri

Seçimlerde gördük ki Ankara’da, stanbul’da, Yalova’da, Antalya’da oynanan oyunlar iktidardaki parti gücü halkRn iradesine darbe vurmuDtur. Hak er geç yerini bulacaktRr. BazR yörelerimizde seçimlerin neden iptal edildi<ine bir bakRn. Hep iktidardaki güçlerin eli var. Ankara’daki seçimler neden iptal edilmedi? YSK’ya sormak lazRm. Anayasa Mahkemesi BaDkanR HaDim KILIÇ’Rn açRklamalarR siyaset dünyasRna bomba gibi düDtü. AçRklamayR yapan baDkan daha önce çok iyiydi Dimdi ne oldu da kötü oldu? Çünkü iDlerine gelmiyor. Parti yöneticileri açRklama üstüne açRklama yapRyorlar. KarDRmRza gömlek de<iDtirin de gelin diyorlar. Anayasa Mahkemesi BaDkanR HaDim KILIÇ

NE YAZALIM K…

ZÜLKANÝ SÝRMEN

Her insan layRk oldu<u gibi yönetilir. YazdRk, çizdik yol gösterdik. yi ve kötü yönetimin sonuçlarRnR gösterdik, yapRlan haksRzlRklarR anlattRk. VatandaDRn bir kula<Rndan girip di<er kula<Rndan çRktR. Sonuç ortada. Devletin imkanlarRnR seferber ederek hileyle, hurdayla sonuçlarR etkilemek, seçimi kazanmak ortalR<R toz dumana çevirmek niye? YaDam koDullarRnRn giderek a<RrlaDtR<R ülkemizde bazR gruplarRn çekiDmesi haddini aDan açRklamalar, ben böyle bildim böyle yaparRm uygulamasR hiç de hoD de<il. Büyüklerimizin bir sözü vardRr; ”Her insan layRk oldu<u gibi yönetilir.”

Belediye ekipleri tarafRndan tutulan yapR tatil tutana<Rnda A Blok Daire 7 ile ilgili olarak, “ikayet üzerine yapRlan incelemede A Blok 7 nolu Ç.A.P’li meskenin proje hilafRna çatR arasRndaki ortak alanRn çatR arasR projesine dahil edildi<i tespit edilmiDtir.” denildi. C Blok 7 ve 8 nolu daireler ilgili olarak ise “ikayet üzerine yapRlan incelemede C Blok 7 ve 8 nolu Ç.A.P’li meskenlerin proje hilafRna teras tarafRndan kapR ba<lantRsR yapRlarak çatR arasRndaki ortak alanRn çatR projesine dahil edildi<i tespit edilmiDtir.” denildi. ikayet eden di<er kat malikleri iDin peDini bRrakmadR. AvukatlarR aracRlR<Ryla baDta BakRrköy Belediyesi mardan Sorumlu BaDkan YardRmcRsR Turgay Akbal, mar ve ehircilik Müdürü Mehmet Fatih Turan ve Bölge Sorumlusu Mühendis Gökçer Filiz hakkRnda Cumhuriyet SavcRlR<R’na suç duyurusunda bulundu.

da gereken yanRtRnR verdi. Biz saf de<iDtirmedik eskiden oldu<u gibi neysek Dimdide aynRyRz. Biz halkRn arzu ve istekleri için buradayRz ve ona göre karar veririz. KiDilerin istedikleri gibi karar veremeyiz dedi. Bu da gösterdi ki hukuk ne kadar ayaklar altRna alRnsa da bazR savcRlar do<rularR söyleyecektir. BakRrköy’de yüksek bir oy oranRyla seçilen Belediye BaDkanRmRz SayRn Bülent KERMO_LU’nu tebrik eder BakRrköy için do<ru bir tercih oldu<u kanaatini taDRyorum. Bu arada Belediye Meclis Üyeli<i’nde tekrar görev alan Selim MALGAZ arkadaDRmRza baDarRlar diliyorum. HerDey gönlünüzce olsun…


24 12 NSAN 2014 CUMARTES Ekseriyetin bulundu9u tespit edilerek birle<im, Belediye Ba<kanC Bülent Kerimo9lu tarafCndan açCldC. Gündem okundu. CHP Grubu’nun gündem yo9unlu9u nedeniyle 17 Nisan 2014 tarihinde saat 11:00’de bir birle<im daha yapClmasCna dair yazClC önergesi okundu, oybirli9iyle kabul edildi. Gündem maddelerinin görü<ülmesi neticesinde; 5393 sayClC yasanCn 19. Maddesi gere9i yapClan 2 yCl süre için Meclis 1. Ba<kan Vekilli9i seçimlerinde Meclis Üyesi Mahir Çelik’in 27 oy alarak seçilmesinin kabulüne, 5393 sayClC yasanCn 19. Maddesi gere9i yapClan 2 yCl süre için Meclis 2. Ba<kan Vekilli9i seçiminde Meclis Üyesi Selim Malgaz’Cn 27 oy alarak seçilmesinin kabulüne, 5393 sayClC yasanCn 19. Maddesi gere9i yapClan 2 yCl süre için Divan Katiplikleri seçimlerinde 27 oy alan Ay<e Tansel Gülmezo9lu ve Hatice Selli Dursun’un asil üye olarak seçilmelerine, 26 oy alan Sinan Emre KCzCltu9 ve 27 oy alan ükrü AydCn’Cn yedek üye olarak seçilmelerinin kabulüne karar verilerek birle<im, Belediye Ba<kanC Bülent Kerimo9lu tarafCndan 13.04.2014 Pazar günü saat 13:00’te toplanmak üzere kapatCldC.

13 NSAN 2014 PAZAR Ekseriyetin bulundu9u tespit edilerek birle<im, Belediye Ba<kanC Bülent Kerimo9lu tarafCndan açCldC. Geçen birle<ime ait zabCt özeti okundu, oybirli9iyle kabul edildi. Gündem maddelerinin görü<ülmesi neticesinde; 1- 5393 sayClC yasanCn 33. Maddesi gere9i encümen üyesi olarak 1 yCllCk süre için aday isimler belirlendi. YapClan gizli oylamada kullanClan 30 oyun 25’ini +smail Ta<, Ali Türko9lu, Ta<kCn Toprak’Cn aldC9C, 5’inin ise bo< oldu9u tespit edilerek, Encümen Üyeli9i’ne +smail Ta<, Ali Türko9lu ve Ta<kCn Toprak’Cn seçilmelerine karar verildi. 2- Marmara Belediyeler Birli9i üye seçimi için aday isimler belirlendi. YapClan gizli oylamada asil üye olarak kullanClan 30 oyun 27’sinin Nebahat YCldCrCm, 25’inin Hatice Selli Dursun, 5’inin ise +brahim Kele< oldu9u yine yedek üyelik için kullanClan 30 oyun 27’sinin +rfan Kurtulmu< ve ükrü AydCn oldu9u tespit edilerek Marmara Belediyeler Birli9i’ne asil üye olarak Nebahat YCldCrCm, Hatice Selli Dursun, yedek üye olarak +rfan Kurtulmu< ve ükrü AydCn’Cn seçilmelerine karar verildi. 3- +htisas KomisyonlarC üye seçimi, +mar ve BayCndCrlCk Komisyonu’na Ali RCza Akyüz, Taner Kazano9lu, +smail Ta<, +rfan Kurtulmu<, Ta<kCn Toprak’Cn 5 ret oya kar<Cn oyçoklu9uyla seçilmelerinin kabulüne, Hasan Kaptan’Cn 5 kabul oya kar<Cn oyçoklu9uyla seçilmesinin reddine, Çevre ve Sa9lCk Komisyonu’na Ay<e Tansel Gülmezo9lu, Nebahat YCldCrCm, Hatice Selli Dursun, Emel TC9lC ve Kenan ahin’in 5 ret oya kar<Cn oyçoklu9uyla seçilmelerinin kabulüne, +brahim Kele<’in 5 kabul oya kar<Cn oyçoklu9uyla seçilmesinin reddine, Plan ve Bütçe Komisyonu’na Mustafa Harputluo9lu, Taner Kazano9lu, ükrü AydCn, Baki Gövtepe ve Ta<kCn Toprak’Cn 5 ret oya kar<Cn oyçoklu9uyla seçilmelerinin kabulüne, +brahim Kele<’in 5 kabul oya kar<Cn oyçoklu9uyla seçilmesinin reddine, E9itim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na Süleyman Nadir Ataman, Hasan ÇalC<,

NHSAN 2014 BELEDÝYE MECLÝSÝ’NDE NELER GÖRÜÞÜLDÜ? Hatice Selli Dursun, +brahim Gündüz ve Nurhan Çetinkaya’nCn 5 ret oya kar<Cn oyçoklu9uyla seçilmelerinin kabulüne, Servet Toraman’Cn 5 kabul oya kar<Cn oyçoklu9uyla seçilmesinin reddine, Ula<Cm Komisyonu’na Ali Türko9lu, Hasan ÇalC<, Emrah Topkaya, +brahim Gündüz ve Baki Gövtepe’nin 5 ret oya kar<Cn oyçoklu9uyla seçilmelerinin kabulüne, Fatma Elmasgül Torun’un 5 kabul oya kar<Cn oyçoklu9uyla seçilmesinin reddine, Alt YapC Komisyonu’na Ali RCza Akyüz, Selim Malgaz, Yahya Gökta<, +smail Ta< ve Muzaffer ahin’in 5 ret oya kar<Cn oyçoklu9uyla seçilmelerinin kabulüne, Hasan Kaptan’Cn 5 kabul oya kar<Cn oyçoklu9uyla seçilmesinin reddine, Hukuk Komisyonu’na Taner Kazano9lu, Nebahat YCldCrCm, Süleyman Nadir Ataman, +brahim Gündüz ve +rfan Kurtulmu<’un 5 ret oya kar<Cn oyçoklu9uyla seçilmelerinin kabulüne, I<Cl +lgin Oktay’Cn 5 kabul oya kar<Cn oyçoklu9uyla seçilmesinin reddine, Engelliler Komisyonu’na Ay<e Tansel Gülmezo9lu, Nurhan Çetinkaya, Selim Malgaz, +brahim Gündüz ve ükrü AydCn’Cn 5 ret oya kar<Cn oyçoklu9uyla seçilmelerinin kabulüne, I<Cl +lgin Oktay’Cn 5 kabul oya kar<Cn oyçoklu9uyla seçilmesinin reddine, AB ve DC< +li<kiler Komisyonu’na Nebahat YCldCrCm, Hatice Selli Dursun, Selim Malgaz, ükrü AydCn ve Nurhan Çetinkaya’nCn 5 ret oya kar<Cn oyçoklu9uyla seçilmelerinin kabulüne, +brahim Kele<’in 5 kabul oya kar<Cn oyçoklu9uyla seçilmesinin reddine, Tarife Komisyonu’na Taner Kazano9lu, Ali Türko9lu, Kenan ahin, Sinan Emre KCzCltu9 ve Ta<kCn Toprak’Cn 5 ret oya kar<Cn oyçoklu9uyla seçilmelerinin kabulüne, Servet Toraman’Cn 5 kabul oya kar<Cn oyçoklu9uyla seçilmesinin reddine, BasCn YayCn ve Halkla +li<kiler Komisyonu’na Yahya Gökta<, Sinan Emre KCzCltu9, Nurhan Çetinkaya, Hasan ÇalC< ve Muzaffer ahin’in 5 ret oya kar<Cn oyçoklu9uyla seçilmelerinin kabulüne, Fatma Elmasgül Torun’un 5 kabul oya kar<Cn oyçoklu9uyla seçilmesinin reddine, Deprem ve Do9al Afet Komisyonu’na Hasan ÇalC<, Muzaffer ahin, Kenan ahin, Sinan Emre KCzCltu9 ve Emrah Topkaya’nCn 5 ret oya kar<Cn oyçoklu9uyla seçilmelerinin kabulüne, Hasan Kaptan’Cn 5 kabul oya kar<Cn oyçoklu9uyla seçilmesinin reddine, Tüketiciyi Koruma Komisyonu’na Sinan Emre KCzCltu9, Ali Türko9lu, Margarit Dikme, Muzaffer ahin ve Baki Gövtepe’nin 5 ret oya kar<Cn oyçoklu9uyla seçilmelerinin kabulüne, Servet Toraman’Cn 5 kabul oya kar<Cn oyçoklu9uyla seçilmesinin reddine, KadCn Erkek FCrsat E<itli9i Komisyonu’na Emel TC9lC, Hatice Selli Dursun, Süleyman Nadir Ataman, Ay<e Tansel Gülmezo9lu ve Margarit Dikme’nin 5 ret oya kar<Cn oyçoklu9uyla seçilmelerinin kabulüne, I<Cl +lgin

Oktay’Cn 5 kabul oya kar<Cn oyçoklu9uyla seçilmesinin reddine, Harita Komisyonu’na +smail Ta<, Ali RCza Akyüz, +rfan Kurtulmu<, Selim Malgaz ve ükrü AydCn’Cn 5 ret oya kar<Cn oyçoklu9uyla seçilmelerinin kabulüne, +brahim Kele<’in 5 kabul oya kar<Cn oyçoklu9uyla seçilmesinin reddine, Sanat Komisyonu’na +smail Ta<, Nurhan Çetinkaya, Baki Gövtepe, Emel TC9lC ve Hatice Selli Dursun’un 5 ret oya kar<Cn oyçoklu9uyla seçilmelerinin kabulüne, I<Cl +lgin Oktay’Cn 5 kabul oya kar<Cn oyçoklu9uyla seçilmesinin reddine, Turizm Komisyonu’na +brahim Gündüz, Nebahat YCldCrCm, Margarit Dikme, Hasan ÇalC< ve Ay<e Tansel Gülmezo9lu’nun 5 ret oya kar<Cn oyçoklu9uyla seçilmelerinin kabulüne, Servet Toraman’Cn 5 kabul oya kar<Cn oyçoklu9uyla seçilmesinin reddine, YazC +<leri Müdürlü9ü’ne ait 6183 sayClC Amme AlacaklarC’nCn Tahsili hakkCndaki kanunun 90. Maddesi gere9ince BakCrköy Vergi Dairesi SatC< Komisyonu Ba<kanlC9C bünyesinde olu<turulan komisyonda görev almak üzere asil üye olarak Mustafa Harputluo9lu’nun yedek üye olarak ise ükrü AydCn’Cn 5 ret oya kar<C oyçoklu9uyla seçilmelerinin kabulüne, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü9ü’ne ait BakCrköy Belediyesi Sosyal YardCm ve Sosyal Hizmet Yönetmeli9i’nin 11. Maddesi gere9i 2 meclis üyesi seçilmesi hususunda aday isimler belirlendi. YapClan açCk oylama neticesinde Mustafa Harputluo9lu ve +brahim Gündüz’ün 5 ret oya kar<Cn oyçoklu9uyla seçilmelerinin kabulüne, 17 Nisan 2014 tarihinde yapClmasCna karar verilen meclis toplantCsCnCn 3. Birle<iminin 16 Nisan 2014 saat 11:00 olarak de9i<tirilmesinin oybirli9iyle kabulüne, +mar ve ehircilik Müdürlü9ü ba<lCklC Ye<ilköy Mahallesi 325 ada 4 parsele ili<kin plan de9i<ikli9i teklifine dair dosyanCn +mar ve BayCndCrlCk Komisyonu’na havalesinin oybirli9iyle kabulüne, +mar ve ehircilik Müdürlü9ü ba<lCklC 14.05.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli BakCrköy merkez demiryolu güneyine ili<kin revizyon imar planC plan notu de9i<ikli9ine dair dosyanCn +mar ve BayCndCrlCk Komisyonu’na havalesinin oybirli9iyle kabulüne karar verilerek birle<im, Belediye Ba<kanC Bülent Kerimo9lu tarafCndan 16 Nisan 2014 Çar<amba günü saat 11:00’de toplanmak üzere kapatCldC.

16 NSAN 2014 ÇARAMBA Ekseriyetin bulundu9u tespit edilerek birle<im, Meclis 1. Ba<kan Vekili Mahir Çelik tarafCndan açCldC. Emrah Topkaya, Ali Türko9lu ve +rfan Kurtulmu<’un izinli sayClmalarCna oybirli9iyle karar verildi. Geçen birle<ime ait zabCt özeti okundu, oybirli9iyle kabul edildi. Dilek Çetiner’in YazC +<leri Müdürü kadrosuna atanmasCna dair bilgilendirme yazCsC okundu. Denetim Raporu hakkCnda bilgi verildi. Gündem maddelerinin görü<ülmesi neticesinde; 1- BakCrköy Belediye Ba<kanlC9C 2013 Mali YClC Faaliyet Raporu daha önceden gruplara da9CtCldC9Cndan dolayC okunmu< olarak kabul edilmesinin oybirli9iyle kabulüne, BakCrköy Belediye Ba<kanlC9C 2013 Mali YClC Faaliyet Raporu’nun 5 ret oya kar<Cn oyçoklu9uyla kabulüne karar verilerek birle<im, Meclis 1. Ba<kan Vekili Mahir Çelik tarafCndan 05 MayCs 2014 tarihinde toplanmak üzere kapatCldC.

Meclis oturumlarýnýn tamamýný gazetemizin

www.atakoygazete.com.tr sitesini ziyaret ederek okuyabilir ve sesli olarak dinleyebilirsiniz.

YENH BELEDHYE MECLHSH HLK TOPLANTISINI YAPTI Bak;rköy Belediye Meclisi, 30 Mart Yerel Seçimleri’nin ard;ndan yeni meclis üyeleriyle birlikte ilk toplant;s;n; yapt;. 31 üyenin bulunduu Bak;rköy Belediye Meclisi’nde CHP 26, AK Parti ise 5 üye ile temsil ediliyor. Bak;rköy Belediye Ba%kan; Bülent Kerimolu’nun Ba%kanl;;’nda 12 Nisan 2014 tarihinde toplanan Bak;rköy Belediye Meclisi’nin ilk oturumu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkada%lar; an;s;na yap;lan 1dakikal;k sayg; duru%u ve ard;ndan stiklal Mar%;’n;n okunmas; ile ba%lad;. Belediye Meclisi’nin ilk oturumunda Meclis 1. ve 2. Ba%kan Vekilleri seçimi ile divan katiplikleri seçimleri yap;ld;. Bak;rköy Belediye Meclisi’nin 13 Nisan 2014 tarihinde yap;lan ikinci oturumunda ise ihtisas komisyonlar;na üye seçimi yap;l;rken, 16 Nisan 2014 tarihinde yap;lan 3. oturumda ise Bak;rköy Belediyesi’nin 2013 y;l;na ait Denetim Raporu okundu. Denetim Raporu’nun okunmas;n;n ard;ndan ise Faaliyet Raporu görü%üldü ve Bak;rköy Belediyesi 2013 y;l; Faaliyet Raporu oyçokluuyla kabul edildi.

BAKIRKÖY BELEDYE MECLS’NDE GÖREV DA%ILIMI YAPILDI Meclis 1. BaAkan Vekili: Mahir Çelik Meclis 2. BaAkan Vekili: Selim Malgaz Divan Katipleri Asil Üyeler: Ay<e Tansel Gülmezo9lu, Hatice Selli Dursun. Divan Katipleri Yedek Üyeler: Sinan Emre KCzCltu9, ükrü AydCn. Encümen Üyeleri: +smail Ta<, Ali Türko9lu, Ta<kCn Toprak. T.C. Marmara Belediyeler Birli>i: Belediye Ba<kanC (Do9al Üye) Asil Üyeler: Nebahat YCldCrCm, Hatice Selli Dursun. Yedek Üyeler: +rfan Kurtulmu<, ükrü AydCn. mar ve BayGndGrlGk Komisyonu: Ali RCza Akyüz, Taner Kazano9lu, +smail Ta<, +rfan Kurtulmu<, Ta<kCn Toprak. Çevre ve Sa>lGk Komisyonu: Ay<e Tansel Gülmezo9lu, Nebahat YCldCrCm, Hatice Selli Dursun, Emel TC9lC, Kenan ahin. Plan ve Bütçe Komisyonu: Mustafa Harputluo9lu, Taner Kazano9lu, ükrü AydCn, Baki Gövtepe, Ta<kCn Toprak. E>itim,

Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu: Süleyman Nadir Ataman, Hasan ÇalC<, Hatice Selli Dursun, +brahim Gündüz, Nurhan Çetinkaya. UlaAGm Komisyonu: Ali Türko9lu, Hasan ÇalC<, Emrah Topkaya, +brahim Gündüz, Baki Gövtepe. Alt YapG Komisyonu: Ali RCza Akyüz, Selim Malgaz, Yahya Gökta<, +smail Ta<, Muzaffer ahin. Hukuk Komisyonu: Taner Kazano9lu, Nebahat YCldCrCm, Süleyman Nadir Ataman, +brahim Gündüz, +rfan Kurtulmu<. Engelliler Komisyonu: Ay<e Tansel Gülmezo9lu, Nurhan Çetinkaya, Selim Malgaz, +brahim Gündüz, ükrü AydCn. AB ve DGA liAkiler Komisyonu: Nebahat YCldCrCm, Hatice Selli Dursun, Selim Malgaz, ükrü AydCn, Nurhan Çetinkaya. Tarife Komisyonu: Taner Kazano9lu, Ali Türko9lu, Kenan ahin, Sinan Emre KCzCltu9, Ta<kCn Toprak. BasGn YayGn ve Halkla liAkiler Komisyonu: Yahya Gökta<, Sinan Emre KCzCltu9, Nurhan Çetinkaya, Hasan ÇalC<, Muzaffer ahin. Deprem ve Do>al Afet Komisyonu: Hasan

ÇalC<, Muzaffer ahin, Kenan ahin, Sinan Emre KCzCltu9, Emrah Topkaya. Tüketiciyi Koruma Komisyonu: Sinan Emre KCzCltu9, Ali Türko9lu, Margarit Dikme, Muzaffer ahin, Baki Gövtepe. KadGn Erkek FGrsat EAitli>i Komisyonu: Emel TC9lC, Hatice Selli Dursun, Süleyman Nadir Ataman, Ay<e Tansel Gülmezo9lu, Margarit Dikme. Harita Komisyonu: +smail Ta<, Ali RCza Akyüz, +rfan Kurtulmu<, Selim Malgaz, ükrü AydCn. Sanat Komisyonu: +smail Ta<, Nurhan Çetinkaya, Baki Gövtepe, Emel TC9lC, Hatice Selli Dursun. Turizm Komisyonu: +brahim Gündüz, Nebahat YCldCrCm, Margarit Dikme, Hasan ÇalC<, Ay<e Tansel Gülmezo9lu Vergi Dairesi SatGA Komisyonu: Mustafa Harputluo9lu, ükrü AydCn. YardGm SandG>G: Mustafa Harputluo9lu, +brahim Gündüz. Bu arada siyasi partiler de BakCrköy Belediye Meclisi’ndeki grup sözcülerini belirledi. CHP Grup Sözcüsü Selim Malgaz, AK Parti Grup Sözcüsü ise Fatma Elmasgül Torun oldu.


25 Dört bir yanR denizlerle çevrili adaya yRllar yRllar önce kurulmuD olan küçük Dehrin, KüpeDte isimli limanRna kocaman yük taDRyan gemiler yanaDRrdR. Bu küçük Dehrin derinlerinde öyle petrol çRkRyordu ki, tüm adanRn dRDarRya yönelik petrol alRDveriDi sadece KüpeDte limanRndan büyük gemilerle yapRlRyordu. PIN AR Petrol, denizlerde yaDayan bitki ve hayvanlarRn çürüdükten sonraki kalRntRlarRndan oluDur. Bu kalRntRlar deniz yata<Rnda milyonlarca yRl boyunca çürüdükten sonra, geriye yalnRzca ya<lR maddeler kalRr. Çamur ve büyük kaya katmanlarR altRnda kalan ya<lR maddeler de petrol ve gaza dönüDür. Kelime anlamR gibi do<al halde bulunan, yeraltRndan çRkarRlan iDlenmemiD hammadde olan petrol Adnan’Rn yaDadR<R ada dRDRnda yakRn ve uzak çevredeki adalar bu anlamda kuraktR. YüzyRllar önce Adnan’Rn yaDadR<R ada dahil çevredeki tüm adalar yaDanmaz halde ve korsanlarRn sürekli ayak bastR<R kara parçalarR iken adalarRn kurtarRcRsR deniz tanrRsR olmuD. Evin erkekleri para kazanRp, ailelerine bakmak için balRkçRlRk yaparlarmRD. AzgRn okyanus sularRyla savaDRrken balRklarRnR avlarlarmRD. Hatta o azgRn sulardan nasRl sa< çRktRklarRnR kimseler bilmezmiD. AvladRklarRnR evlerine götürürken, çevredeki adalara satarlarmRD. Evde oturan kadRnlar da eDlerini beklerken el iDi yapRp balRkçR kocalarRna veririlermiD, balRklarR satarken el iDlerini de satRp eve katkRlarR olsun diye. Ama korsanlarRn zulmü hiç bitmezmiD. AzgRn okyanus sularRnR bir Dekilde geçer, adalarR senede üç beD kere talan ederlermiD. TanrRlar, adalarR korusun diye orman cücelerinin sihrini göndermiD olsalar da, kötülerin zehri olan dünyanRn en büyük asasRnR adalara pay etseler de, korsanlarla baD edilememiD. Sonunda tanrRlarRn kralR Zeus, deniz tanrRçasR kardeDi PoseRdon’dan yardRm istemiD ve iDe yaramRDtR. PoseRdon adalarR sadece korsanlardan korumamRD, yaptR<R sihrin gücüyle yüzyRllardRr adalarda huzuru sa<lamRD, adalar arasR balRk ticaretini geliDtirdi<i gibi Zeus’un annesi olan toprak tanrRçasR Rhea’dan yeni gelir kaynaklarR için yardRm istemiD ve Rhea sadece Adnan’Rn yaDadR<R adada petrol kayna<RnR bulmuD, di<er adalara tarRm bollu<u vermiD. YüzyRllar geçse de adalarda hala PoseRdon’un hakimiyetinde oldu<una inanRlRyordu. Adnan’Rn babasR gemilerde çalRDRyordu. Annesi, babasR ve küçük erkek kardeDiyle birlikte mutlu bir aileydiler. BabasR uzaklara gidip, geri dönüDü uzun sürdü<ünde dünyanRn en mutsuz çocu<u Adnan olurdu. Böyle uzun süreli yolculuklarda, babasRnRn yol aldR<R iskeleye okula gitmeden önce haftanRn üç günü yaz kRD demeden gider oturur, babasRnRn denizlerle ilgili anlattR<R hikayelerle avunurdu. BabasRnRn anlattR<R hikayelerde, adanRn yüzyRllar öncesinden nasRl kurtarRldR<R, PoseRdon ile on nesil önce yaDayan dedesi ile olan iletiDimine kadar bir sürü güzel hikaye. BabasR iki aydRr, deniz aDRrR baDka ülkelere gitmiDti. BabasR, eskiye göre daha uzun kalmRDtR ve baDRna bir iD gelmesinden, babasRnR tamamen kaybetmekten korkuyordu. Kendisine ancak deniz tanrRsR yardRm edebilirdi. Deniz tan-

rRsRna sesini duyurmasRnRn tek yolu KüpeDte’ye gidip en köDede, babasR ile oturduklarR yerde, babasRnRn kendisine verdi<i küçük düdü<ü üflemesiyle gerçekleDecekti. Düdü<ün hikayesi de Duydu; Bu düdük özeldi on nesil önceden kalmaydR. PoseRdon ile iletiDime KUMSAL geçen tek kiDi on nesil önceki dedesiydi. Bu bir aile yadigarR olup babasRna kadar gelmiDti, babasR da Adnan’a düdükle nasRl iletiDime geçece<ini ve PoseRdon’un yarR yunus yarR insan Deklinde yanRna geldi<inde korkmamasR gerekti<ini, gelecekte adanRn sözcüsü kendisinin olaca<RnR her seferinde anlatRrdR. Düdü<ü babasRnRn tahta oymalR dolabRndaki kutudan itinayla çRkartRp, boynuna astR<R gibi koDar adRm evden çRktR. KüpeDte’de yerini alRr almaz, düdü<ü üfledi<i anda süzgeci uzaktan gözükmesiyle Adnan’Rn yanRna yani iskelenin ucuna gelip burnunu baca<Rna dokundurmasR bir olmuDtu. Adnan yunusun baDRnR okDarken, “Denizlerin TanrRsR, babamR çok özledim. AnlatacaklarRm birikti ama daha gelece<i yok ve mektuplarRma cevap yazmadR. Acaba sen yazdR<Rm son mektubu ona iletir misin?” deyip, mektubu yunusun a<zRna yerleDtirdi. Yunus mektubu iletece<ine dair baDRnR sallayarak onay vermiDti. Adnan, yunusun baDRnR yeniden okDarken, “Acaba benim yüzümden mi babamRn gelmesi uzun sürdü.” dedi. Yunus nasRl yani dercesine baDRnR sa< yana yatRrdR. Adnan gözleri uzakta, eliyle yunusun baDRnR okDarken, “Geçen hafta sonu yan bahçede Aziz Amca’nRn kayRsRlarRndan üç tane göz hakkRmR aldRm ama Aziz amcaya demedim. Sonra rüyalarRma girdi haksRz yedi<im kayRsRlar. Rüyamda, odama gizledi<im kayRsRlarR Aziz Amca bir bir ortaya çRkarRyor, beni tartaklRyordu. Hak yedi<im için babam gelemiyor. Ya babam hissetmiDse hafta sonu yaptRklarRmR ve bana kRzRp gelmiyorsa. Hemen Aziz Amca’dan özür dilemem gerek.” derken gözyaDlarRna hakim olamadR Adnan. Yunus baDRnR hayRr anlamRnda iki yana salladR çünkü babasR Adnan’Rn hatasRndan dolayR gelmemezlik yapmRyordu, hRrçRn dalgalar çalRDtR<R gemiyi zorladR<R gibi gemiye hasar vermiD, onarRmR için okyanus ortasRnda bir ay beklemek zorunda kalmRDlardR. Yunusun bunu anlatmasR mümkün de<ildi çünkü Adnan’Rn babasR gibi yunusun dilinden anlamasR için daha çok dersler almasR, çalRDmasR gerekti<inden, yunus a<zRndaki mektupla Adnan’Rn yanRndan hRzlRca uzaklaDtR. Günler günleri kovalamRDtR ki bir gece uykusunda, Adnan baDRnRn okDandR<RnR hissetmiD ama gözlerini açamayacak kadar uykuya yenik düDmüDtü. Sabah olup, kahvaltRya indi<inde, sofraya bir tabak daha konmuDtu. Sofraya ekstradan bir tabak konmasR, babasRnRn geldi<inin müjdesi oluyordu. AnlamRDtR ki yunus yine yardRmRna koDmuD, babasRna mektubu ileterek eve dönmesini sa<lamRDtR ya da öyle oldu<unu düDünmek istemiDti.

KÜPETE VE POSEIDON…

SON SÖZ: Gelece<i emanet edece<imiz çocuklarRmRzRn 23 Nisan BayramR’nR kutlar... Benden tüm çocuklara küçük öykü arma<anRm olsun...

KAMUOYU AÇIKLAMASI 21/04/2014 tarihinde Adliyemizde meydana gelen olay ile ilgili BakIrköy 2. Tüketici Mahkemesi Hakimi Oktay KUBAN’In basIn açIklamasI iliDikte gönderilmiDtir. Tüm kamuoyuna saygIyla duyurulur. Zülkarneyin KISIK Cumhuriyet BaDsavcR Vekili

T.C. BAKIRKÖY 2. TÜKETC MAHKEMES SayR: 2014/1011 Muh 24/04/2014

BAKIRKÖY CUMHURYET BASAVCILI_I’NA Gönderilmek Üzere BAKIRKÖY ADL YARGI LK DERECE MAHKEMES ADALET

KOMSYONU’NA 21/04/2014 tarihinde görevim sRrasRnda görevimden dolayR mahkememdeki bir dosyada davacR, davalR ve avukat olmayan Engin Yakut isimli DahsRn dosyayla ilgili olarak görüDme talebini reddetmem üzerine bu DahsRn fiili, sözlü saldRrRsRna maruz kaldRm. ahRs hakkRnda yapRlan soruDturma sonucunda tutuklama kararR verilmiDtir. Bu olay birileri tarafRndan yanlRD bilgilerle basRna servis edilmiD ve basRn yayRn organlarR ile internet sitelerinde “avukattan hakime darp ve hakaret iddiasR, hakim ve avukat yumruklaDtR, hakime yumruk atan avukat tutuklandR” baDlRklarR kullanRlarak haber ve yorumlar yapRlmRDtRr. OlayRn ne Dekilde oldu<u ve kamuoyunun do<ru bilgilendirilmesi açRsRndan ve yanlRD bilgilendirme sonucunda hukuki sorumluluklarRn ve DahsRmRn ma<duriyetinin do<mamasR için yazR ekinde gönderilen basRn açRklamasRnRn kamuoyuna duyurulup bilgilendirme yapRlmasRnR bilgi ve taktirlerinize sunarRm. HAKM 35107

BASIN AÇIKLAMASI 21/04/2014 tarihinde odamda mahkeme katibi Hande U<urluel ile gerekçeli karar yazdR<Rm sRrada mahkememdeki 2013/1275 Esas sayRlR dosyayla ilgili olarak dosyanRn davacRsR ve davalRsR ve taraflarRn avukatR olmayan Engin Yakut isimli DahRs dosyada dava konusu Range Rover marka araca iliDkin Türkiye genelinde toplatRlma kararR verilmesi hususunda görüDmek istedi<ini beyan etmiD, DahsRn bu talebinin reddedilmesi üzerine DahRs DahsRma yönelik fiili ve sözlü saldRrRda bulunarak hakaret ve tehditlerde bulunmuDtur. Engin Yakut isimli DahRs mahkememdeki dosyada davacR ve davalR olmayRp aynR zamanda da avukatta olmadR<R halde dosyayla ilgili görüDmek iste<inin reddedilmesi üzerine bu eylemde bulunmuDtur. Mahkememdeki 2013/1275 Esas sayRlR dosyanRn davacRsR Semih Gürvardar davalRsR ise Genç Otomotiv Adi irketi (Do<an Zeytünlü)’dir. Engin Yakut isimli DahRs herhangi bir büroya kayRtlR avukat de<ildir. ahsRm tarafRndan Engin Yakut’a karDR yumruklamada bulundu<um iddiasR da çirkin bir iftiradRr. Olay çok sayRdaki hakim ve adliye çalRDanlarRnRn gözü önünde yaDanmRDtRr. BasRn ve yayRn organlarRnda olay bir avukat ile hakim arasRnda yumruklaDma Deklinde yansRtRlmRDtRr. OlayRn oluD Dekli yukarRda açRklandR<R Dekildedir. Kamuoyuna saygRyla duyurulur. OKTAY KUBAN BAKIRKÖY 2. TÜKETC MAHKEMES HAKM


TEKNOLOJÝ DÜNYA SI

GÖKHAN ATAMER gokhanatamer@atakoygazete.com.tr

TWITTER’DA HAYAL KIRIKLI_I Twitter'Rn bu yRlRn ilk çeyre<inde gelirlerinde ve kullanRcR sayRsRndaki artRDRn, beklenenin gerisinde kaldR<R bildirildi. Halka açRldRktan sonra mali tablolarRyla ilgili ikinci açRklamasRnR yapan popüler sosyal paylaDRm sitesi, 2014'ün ilk çeyre<inde 273,3 milyon olan gelir beklentisine karDRn 250,4 milyon dolar kazanç elde etti<ini belirtti. Twitter, 2013'nin aynR döneminde 114,3 milyon dolar gelir sa<lamRDtR. Öte yandan, geçen yRlRn ilk çeyre<inde 27 milyon dolar zarar eden Twitter'Rn bu yRlRn aynR döneminde zararR 132,3 milyon dolara çRktR. Twitter'Rn kullanRcR artRD hRzR yüzde 30'dan yüzde 25'e düDerken aktif kullanRcR sayRsR da 257 milyonluk beklentinin altRnda kaldR ve 255 milyon olarak gerçekleDti. Merkezi San Francisco'da bulunan ve Evan Williams tarafRndan 2006 yRlRnda kurulan sosyal medya firmasR, kasRm ayRnda halka açRldR<R ilk gün yatRrRmcRsRna yüzde 73'lük getiri sa<lamRDtR. Zarar eden Twitter'Rn gösterdi<i güçlü büyüme potansiyeli yatRmcRsRnRn ilgisini çekmiDti. Analistler büyüme hRzRndaki düDüDün Dirketin hisselerine zarar verebilece<ini belirtiyorlar. KasRm ayRnda 26 dolarlRk hisse fiyatRyla halka açRlan Twitter, birinci çeyrek sonuçlarRnRn açRklandR<R salR günü New York borsasRnda yüzde 10,2 de<er kaybederek 38,15 dolardan kapandR.

FACEBOOK E-POSTA SERVSNE SON VERD YapRlan araDtRrmaya göre, hizmetin ortaya çRktR<R günden bu yana Facebook kullanRcRlarR, Facebook e-posta servisini ana e-posta adresi olarak kullanmadR. Outlook, Yahoo ve G-mail neredeyse tüm eposta dünyasRnR ele geçirmiDken, kullanRcRlarR yeniden bambaDka bir e-posta platformuna alRDtRrmak gerçekten zordu. Bildi<imiz üzere, Google bile G-mail’i kabul ettirene kadar çok u<raDmRDtR. Bundan böyle facebook.com uzantRlR adreslere gönderilen e-postalar, otomatik olarak kullanRcRlarRn üyelik açarken bildirdi<i e-posta adreslerine yönlendirilecek. Bu servis, Facebook e-posta servisi tamamen kapatRlana kadar geçerli olacak.

YAHOO DZ NE GRD Yahoo CEO’su Marissa Mayer, New York’ta internet kanallarR için iki yeni komedi dizisinin hazRrlandR<RnR açRkladR. Yeni kuraca<R platformla, Netflix ve Hulu gibi çevrimiçi dizi izleme imkanR sunan sitelere rakip olmayR planlayan Yahoo, ayrRca bu yazdan itibaren her gün canlR bir konser yayRnlayacak. Yahoo için özel olarak hazRrlanan 'Other Space' ve 'Sin City Saints' dizileri 2016’da seyirciyle buluDacak. Dizilerin yaratRcRsR olarak, 'Bridemaids' filminin yönetmeni Paul Feig ve 'Smallville, 'One Tree Hil' ve 'Curb Your Enthusiasm' dizilerinin yapRmcR ve yönetmeni olarak yer alan Mike Tollin ve Bryan Gordon’Rn isimleri geçiyor. Diziler sadece Yahoo’nun sitesi ve mobil uygulamasR, Apple TV ve Roku cihazlarRnda yer alacak. zleyiciler herhangi bir para ödemeden DovlarR takip edebilecek.

ATAKÖY AYLIK BÖLGE GAZETESÝ Aylýk Süreli Yayýn

YIL: 22 Sayý: 237 MAYIS 2014

info@atakoygazete.com.tr Köþe yazýlarýndaki sorumluluk, yazarlarýna aittir. Gazetemizde yay9nlanan ilanlar9n sorumlulu u ilan sahibine aittir.

SPOTIFY, iTUNES’U SOLLAMAYA BALADI

FACEBOOK BUSINESS MANAGER DUYURULDU

Son yRllarda müzik sektörünün dijitale kaymasR çevrimiçi müzik servislerinin artmasRna neden olmuDtu. Çevrimiçi hizmet veren Spotify da bu pazarda isminden kRsa sürede bahsettirmeyi baDarmRDtR. Geçti<imiz yRl Türkiye pazarRna da giren Spotify ülkemiz internet kullanRcRlarR tarafRndan da büyük ilgi gördü. Çevrimiçi müzik dinleme hizmetlerinin artmasR ve pazarlarRnRn geniDlemesi, Apple'Rn iTunes platformuna zarar verece<i ön görülüyordu. Apple bu ön görüleri dikkate almRD ve geçti<imiz yRl iOS 7 ile iTunes Radio hizmetini devreye sokmuDtu. Ancak Apple'Rn bu hamlesi yeterli olmadR ve iTunes kan kaybetmeye baDladR. AçRklanan rakamlara göre çevrimiçi hizmet veren Spotify'Rn Avrupa ülkelerinde kullanRm oranlarR arttR ve kullanRcRlar bu platforma toplamda 10 Milyon ödeme yaptR. Ücretsiz sürümünün yanRnda Premium seçenekleri de sunan Spotify'Rn gün geçtikçe geliDmesi ve arDivini güçlendirmesi karDRsRnda iTunes'un kan kaybetmesi bekleniyordu.

Facebook, yeni bir hizmeti daha kullanRcRlarRna duyurdu, ancak bu kez sunulan hizmet bireysel kullanRcRlarR de<il profesyonel kullanRcRlarR ilgilendiriyor. Bu yönde geliDtirilen ve Dletmeler ile ajanslarRn Facebook sayfalarRnR, reklam hesaplarRnR ve ödeme yöntemlerini tek bir noktadan yönetmelerini sa<layan uygulamanRn adR Facebook Business Manager. Facebook Business Manager, iDletme yöneticilerinin Facebook sayfalarRnR ve reklam hesaplarRnR aynR yerden yönetmelerini sa<layarak bu konuda kullanRcR dostu bir uygulamanRn kapRsRnR açRyor. Bu Dekilde iDletmeler, daha hRzlR Dekilde çalRDabiliyor. Reklam hesaplarR ve sayfalarRn oluDturulmasR için harcanacak süre oldukça azaltRlRrken kontrol imkanR da geliDtirilmiD oluyor. Sayfalar ile hesaplara kimlerin eriDiminin oldu<u net bir Dekilde görülebiliyor ve izinler kaldRrRlabiliyor ya da de<iDtirilebiliyor. Tüm bu özelliklerin tek bir noktadan gerçekleDtirilebilmesi büyük bir kolaylRk sa<lRyor.

VKONTAKTE PUTIN’N KONTROLÜNDE Rusya’nRn en büyük sosyal medya a<R VKontakte’de yönetim krizi yaDanRyor. Sitenin kurucusu Pavel Durov, VKontakte sayfasRndan yaptR<R açRklamada, Dirketten atRldR<RnR ve bunu medyada yer alan haberlerden ö<rendi<ini yazdR. Durovi, platformun artRk tamamen Rusya Devlet BaDkanR Vladimir Putin ile yakRnlR<Ryla tanRnan, ülkenin en zengin iki iDadamR Alisher Usmanov ve Igor Sechin’in kontrolünde oldu<unu da ifade etti. Usmanov, ülkenin dev e-mail a<R mail.ru’nun sahibi olarak bilinirken, Sechin ise devlete ait bir petrol Dirketinin üst düzey yöneticisi olarak tanRnRyor. Durov, Mart ayRnda di<er iki kurucu üyenin hisselerini satmasRyla, kendine ait yüzde 12’lik hissesini Usmanov’un Dirketine satmRD ancak yönetim kurulunda kalmaya devam etmiDti. ArdRndan Durov, istifa etti<ini açRklamRD ancak daha sonra bunun bir 1 Nisan DakasR oldu<unu belirtmiDti. 'AtRldRm' iddialarRna karDR VKontakte, Durov’un 21 Mart’ta istifa dilekçesini verdi<ini ve 1 ay içinde geri çekmedi<i için otomatik olarak iDten çRkarRldR<RnR ifade etti. Rus haber ajansR Interfax’in haberine göre, Durov’un farklR bir görevle tekrar iDine dönme ihtimali var. 29 yaDRndaki Durov, daha önce de Rus stihbarat AjansR’nRn Ukrayna’daki hükümet karDRtR eylemcilerin kimliklerini tespit etmek için VKontakte’den kullanRcR bilgilerinin istedi<ini öne sürdü. Bu iste<i reddetti<ini belirten Durov, bu hamlesiyle Dirketteki gücünün azaltRlmaya çalRDRldR<RnR ifade etti. Uzmanlar, özellikle 2011-12’de gerçekleDen Putin karDRtR eylemlerin VKontakte gibi platformlarda organize edildi<i için hükümetin kontrol altRna almaya çalRDtR<R görüDünde. 2006’da kurulan VKontakte’nin Rusya ve çevre ülkelerden toplam 100 milyon kullanRcRsR var. Site, Facebook’a olan tasarRm benzerli<iyle ‘Rus Facebook’u olarak biliniyor.

PINTEREST’TE 30 MLYAR PIN YAPILDI Popüler sosyal medya platformu Pinterest'in CEO'su Ben Silbermann, San Francisco'da yaptR<R açRklamada son altR ay içerisinde Dirketin %50 büyüdü<ünü ve kullanRcRlarRn bu büyümede çok fazla etkisinin oldu<unu açRkladR. KullanRcRlarRn toplamda 30 milyardan fazla Pin yaptR<RnR açRklayan firma, ileriki aylarda daha da büyüyeceklerini dile getirdi. Pinterest'in Mart ayRnda %75 oranRnda mobil kullanRcRsRnRn oldu<unu ve bir önceki yRl bu oranRn %50 civarlarRnda oldu<u konferansta dile getirilen di<er bir konuydu. Özellikle bayanlara daha fazla hitap eden Pinlerin yer aldR<R platformda teknoloji, oyun, giyim, moda, yiyecek, ev dekorasyonu, film, mizah ve otomobil gibi kategoriler bulunuyor.

FACEBOOK MOVES’U SATIN ALDI Popüler sosyal medya platformu Facebook satRn alma iDlemlerine hRz kesmeden devam ediyor. WhatsApp'i bünyesine kattRktan sonra sanal gerçekçilik teknolojisi Oculus Rift'i de satRn alan Facebook, Dimdi de iOS ve Android'in baDarRlR sa<lRk uygulamasR Moves'u satRn aldR. iPhone 5s'te kullanRlan M7 sensörü ile muhteDem bir uyum içerisinde çalRDan Moves uygulamasR, kullanRcRlarRnRn ne kadar yürüdüklerini, kaç adRm adRm attRklarRnR ve nereden nereye yürüdüklerini istatiksel olarak gösteren bir uygula. Moves resmi blogunda Facebook tarafRndan satRn alRndR<RnR ve ba<RmsRz bir uygulama olarak faaliyetine devam edece<ini açRkladR. Uygulamayla alakalR en büyük Dikayet, Note 2 kullanRcRlarR tarafRndan geliyor ve Note 2, accelerometre’sini arka planda çalRDtRramadR<R için henüz uygulama Samsung Note 2 cihazlara yüklenemiyor.

HULU’DAN VPN OPERASYONU

GOOGLE’DAN BR DEV PATENT ADIMI DAHA

ABD merkezli yayRn servisi Hulu için ülkemizden VPN gibi yöntemlerle eriDim de çok yakRnda hayal olabilir. Hulu, online video servisine VPN gibi hizmetlerle ba<lanan kullanRcRlar için eriDimi engelleme kararR aldR. Üstelik Dirket dünya genelinde yaygRn olarak kullanRlan VPN uygulamalarRnRn eriDimini kapatmakta çok hRzlR davrandR. AlRnan karar do<rultusunda ABD'de oturan kullanRcRlara bile VPN ve benzeri anonim giriD sa<layan uygulamalarR Hulu'ya ba<lanRrken kullanmamalarR uyarRsRnda bulunuldu. irketin ABD dRDRndaki eriDimini tamamen önlemeye yönelik atRlan bu adRmlar ile yaygRn kullanRlan VPN servislerinin IP adresleri teker teker tespit edilerek, giriDleri engellenecek.

Çin'in dev telefon üreticisi ve aynR zamanda Apple gibi pek çok devin de telefonlarRnR da üreten fabrikanRn sahibi olan Foxconn, elinde bulundurdu<u 65 bine yakRn patentten iletiDim hakkRnda olanlarR Google'a satma kararR aldR. Patentlerin içinde, cep telefonlarRnRn kablolarRnRn nasRl ba<lanmasR gerekti<ine dair patentler de bulunuyor. Google ise bu patentler sayesinde Android telefonlarRnRn elini güçlendirmeyi ve Silikon Vadisi'ndeki patent trolleri ile daha rahat savaDmayR umut ediyor. Google, bu atRlRmRyla birlikte, iletiDim alanRnda en çok patente sahip isim olma yolunda bir adRm daha atmRD oluyor. Bilindi<i gibi Dirket, geçti<imiz aylarda Motorola'yR Lenovo'ya satmRD ama iletiDim patentlerini bu satRDRn dRDRnda tutmuDtu...

Yurtgün ç ve DRD Ticaret A.. AdRna mtiyaz Sahibi

Hukuk Danýþmaný: Av. Öner AYBEK

Göksenin ATAMER LER

Ofset Baský : ÜNÝFORM

GENEL YÖNETMEN VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ

Renk Ayýrým : FÝLMEVÝ

Özcan ATAMER Haber Koordinatörü

Ýdare Yeri: Ýncirli Caddesi Yeþilada Sokak No:2/1 Ferhat Apt. Kat:1 D:4 Bakýrköy / Ýstanbul

Gökhan ATAMER

Tel: (0212) 543 86 64-543 86 65-543 86 47 Fax: 543 86 16

Haber Merkezi

Ataköy Gazetesi, Yurtgün Ýç ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan yayýnlanmaktadýr. Gazetemizde yayýnlanan yazý ve fotoðraflar kaynak gösterilmeden kullanýlamaz.

Yavuz ARPACIK Arzu BERATO_LU


27

Görme Engelli Oyunculardan Olu*an Benan Tiyatrosu Ataköy’de tiyatroseverlerle bulu*uyor

ENGELLERB TBYATRO BLE A8IYORLAR

GeçtiNimiz y^l çal^Qmalar^na baQlayan Benan Tiyatrosu, Türkiye’de ilk kez tamam^ görme engellilerden oluQan tiyatro grubu ile tiyatroseverlerin karQ^s^na ç^k^yor. Benan Tiyatrosu ilk oyunu olan “Gemilerde Talim Var” ile 14 May^s ÇarQamba günü Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluQacak. Beyaz perdeye aktar^lan “Süt KardeQler” filminin tiyatroya uyarlanm^Q hali olan oyun Benan Tiyatrosu taraf^ndan daha önce Kayseri’de ve geçtiNimiz ay da yine Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sahnelenmiQti. Benan Tiyatrosu ve yapt^klar^ çal^Qma ile ilgili görüQlerini ald^N^m^z Benan Tiyatrosu kurucular^ndan ve oyuncular^ndan Semra Akgül, amaçlar^n^n engelliliNin ideallerini gerçekleQtirme de sorun olmad^N^n^ göstermek olduNunu ifade ederek, “Biz Benan Tiyatrosu’nu kurarken oyuna göre oyuncu ya da oyuncuya göre oyun seçiminde bulunmad^k. ‘-mkans^z yoktur. Sadece zaman al^r.’ düQüncesi ile ‘Gemilerde Talim Var’ oyununu sahnelemek için eNitimler ald^k. Amaçlar^m^zdan birisi de engelliliNin ideallerini gerçekleQtirmede sorun olmad^N^n^ göster-

mekti. Bu sayede toplumda engellilerin her alanda var olabileceklerini kamuoyuna da kan^tlamay^ amaçlad^k.” dedi.

14 MAYIS’TA ATAKÖY YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZ+’NDE Tiyatro oyununu farkl^ k^lan^n^n oyuncular^n^n tamam^n^n görme engellilerden oluQmas^ olduNunu da belirten Akgül, “7 görme engelli gencin sahnede oynad^N^ oyun daha ilk gösterisinde büyük ilgi gördü. Türkiye’de ilk olan bu çal^Qma, sanata duyarl^, tiyatroya ilgi duyan görme engellilerin de gerçek manada tiyatro oyuncusu olabileceklerine olan azim ve inançlar^yla bir araya gelen oyunculardan oluQuyor. Bugüne kadar engellileri konu alan bir çok oyun izlediklerini söyleyen oyuncular, tiyatro oyununa gelen izleyicilere engelli hayat^n^ konu almayan oyunlar^n bir de görme engellilerden izleme olanaN^ sunuyor. Benan Tiyatrosu Kayseri’deki ilk oyunundan sonra ikinci oyununu Bak^rköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sahneledi. YoNun ilgi gören

oyun 14 May^s ÇarQamba günü yine Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Biletleri 10 TL’den sat^Qa sunulan oyun, farkl^ bir deneyim için tiyatro severler ad^na güzel bir alternatif olabilir. Herkesi 14 May^s akQam^ oyunumuza bekliyoruz” diye konuQtu. Benan Tiyatrosu taraf^ndan sahnelenen ‘Gemilerde Talim Var’ oyununun yönetmeni Orhan ÇaNlar ise ilerleyen zamanlarda farkl^ oyunlar oynamay^ amaçlad^klar^n^ kaydederek, “Gemilerde Talim Var henüz çok yeni. Dolay^syla önceliNimizi Qu an için oyuncu yetiQtirmeye verdik. Bu sebeple tiyatroya ilgi duyan görme engelli vatandaQlar^m^z^ çal^Qmalar^m^za davet ediyoruz.” dedi. Bu arada Benan Tiyatrosu kurucular^ndan ve oyuncular^ndan Semra Akgül, Benan Tiyatrosu ile irtibata geçmek isteyen görme engelli vatandaQlar^n www.benantiyatrosu.com adresinden veya facebook/benantiyatrosu sayfas^ndan kendilerine ulaQabileceklerini de söyledi.

ederek baQlad^N^ konuQmas^nda, Diksiyon ve Drama Kursu’na kat^lan kursiyerlerin 3 ay gibi k^sa Diksiyon ve Etkili Konu*ma ile Drama Kursu’nu ba*ar4yla tamamlayan engelliler sürede kendilerini geliQtirdiNini ve bu iki kursun birbiriyle baNlant^l^ olduNunu ve art^k kursa kat^lan engellilerin diksiyon kursu sonucunda kendilerini çok rahat ifade edebildiklerini söyledi. Kursiyerleri de baQar^lar^ndan dolay^ tebrik eden Ali Varl^k ayr^ca bu kurslar^n önümüzdeki dönemlerde de devam etmesi için Bak^rköy Kaymakam^ Adem Öztürk ve Bak^rköy Halk ENitim Merkezi Müdürü Yener Y^ld^r^m’dan ricada bulundu. Ali Varl^k’^n ricas^ üzerine Bak^rköy Kaymakam^ Adem Öztürk, bu isteklerini geri çevirmeyeceklerini ve yeterli say^da kursiyerin bulunduNu takdirde bu kurslar^n tekrar aç^lacaN^n^ söyledi. Etkinlikte konuQan Bak^rköy Kaymakam^ Adem Öztürk, tüm kursiyerleri tebrik ederek, diksiyon ve drama kurslar^n^n d^Q^nda engelli gruplar^n^n istediNi her branQta kurs açmay^ planlad^klar^n^ da söyledi. Öztürk’ün ard^ndan konuQan Bak^rköy Halk ENitim Merkezi Müdürü Yener Y^ld^r^m ise, Bak^rköy Halk ENitim Merkezi’nin -stanbul’daki hatta Türkiye’deki en kapsaml^ en iQlevsel Halk ENitim Merkezi olduNunu ifade ederek, engelli kursiyerlerin eNitimlerinde de her zaman öncü olduklar^n^ belirtti. Y^ld^r^m ayr^ca kurslar^ baQar^yla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan kursiyerleri de tebrik Görme Özürlüler DerneNi (GÖZDER) ve Bak^rköy Halk ENitimi kursiyerlerin kat^ld^N^ sertifika töreni Ataköy 7-8-9-10 K^s^m ederek, baQar^lar diledi. Merkezi iQbirliNiyle düzenlenen “Görme Engellilere Drama” ve Mahalle’de bulunan GÖZDER Rehabilitasyon Merkezi’nde düzen- Protokol konuQmalar^n^n ard^ndan ise sertifika törenine geçildi. “Görme Engellilere Diksiyon ve Etkili KonuQma Kursu” sertifika lendi. Sertifika töreninde Drama ve Diksiyon kurslar^n^ baQar^yla töreni geçekleQtirildi. Sertifika töreninde konuQan GÖZDER BaQkan^ Ali Varl^k, Dernek- tamamlayan kursiyerlere sertifikalar^ Bak^rköy Kaymakam^ Bak^rköy Kaymakam^ Adem Öztürk, Bak^rköy Belediyesi Kültür lerine ve engellilere her türlü desteNi sunan ve her zaman yanAdem Öztürk, Bak^rköy Belediyesi Kültür ve Sosyal -Qler ve Sosyal -Qler Müdürü Özcan Bilir, Bak^rköy Halk ENitim lar^nda olan Bak^rköy Halk ENitim Merkezi Müdürü Yener Müdürü Özcan Bilir, Bak^rköy Halk ENitim Merkezi Müdürü Merkezi Müdürü Yener Y^ld^r^m, GÖZDER BaQkan^ Ali Varl^k ve Y^ld^r^m ve Bak^rköy Kaymakam^ Adem Öztürk’e teQekkür Yener Y^ld^r^m ve GÖZDER BaQkan^ Ali Varl^k taraf^ndan verildi.

SERT@F@KALARINI ALDILAR


29 5

3 B ÇO C U K A KA D E M , S , ’ N D E N ÖR N E K DAV R A N I  YeJilköy’de bulunan 3B Çocuk Akademisi Okul Aile BirliDi engelli çocuklar yararVnda bir kermes düzenledi. YeJilyurt ve YeJilköy Sahillerini Koruma ve GüzelleJtirme DerneDi’nin bahçesinde düzenlenen kermeste oyuncaklardan, süs eJyasVna, takVlara,

giyiceklere ve yiyeceklere kadar bir çok ürünün satVJV yapVlVrken, satVJlardan elde edilen gelir daha sonra belirlenecek olan bir engelli derneDine teslim edilecek. Kermese 3B Çocuk Akademisi’nde öDrenim gören çocuklar da aileleri ile birlikte katVlVrken, kermeste

düzenlenen çay partisi ile de aileler birbirleriyle güzel vakit geçirme imkanV buldular. Kermeste ayrVca çocuklar da unutulmadV. Kermes sVrasVnda çocuklar palyaço ile çeJitli oyunlar oynarken, aynV zamanda çocuklara yüz boyama aktivitesi de yapVldV.

Tüm Anneler keyifli bir gün geçirmek üzere Carousel’e davetli…

CAROUSEL’DEN ANNELER GÜNÜ’NE ÖZEL BKB SERGB Carousel AlVJveriJ ve YaJam Merkezi, her yVl mayVs ayVnVn ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü’ne özel iki sergi düzenleyecek. Birbirinden keyifli etkinliklerle Anneler Günü’nü kutlayacak olan Carousel AlVJveriJ Merkezi’nde etkinlikler kapsamVnda SanatçV Nilay Yücenur’un hazVrladVDV “Bebek Kokusu” ve “Annemle 5lk An” sergileri ziyaretçilerin beDenisine sunulacak. 10-18 MayVs tarihlerinde gezilebilecek olan iki sergi, koJulsuz sevginin kutsallVDVnV çok özel karelerde ölümsüzleJterecek. Etkinlikler kapsamVnda ayrVca annelere özel stil analizi ile Hz. Peygamber’in kutlu doNumu vesilesiyle Bak^rköy MüftülüNü taraf^ndan çeQitli etkinlikler düzenledi. Kutlu DoNum Haftas^’n^n aç^l^Q program^ Kartaltepe Amine Hatun Cami’nde yap^ld^. Bak^rköy Kaymakam^ Adem Öztürk, Bak^rköy Belediye BaQkan^ Bülent KerimoNlu, muhtarlar^n ve bir çok Bak^rköylü’nün kat^ld^N^ etkinlikler hafta boyunca devam etti. Kutlu DoNum Haftas^ aç^l^Q program^nda konuQan Bak^rköy Müftüsü Zakir Uzun, Hz. Muhammed’in hayat^n^n örnek al^nmas^ gerektiNini belirterek, bir hafta boyunca düzenleyecekleri çeQitli etkinliklerde Din ve Samimiyet Konusu’nu iQleyeceklerini belirtti. Uzun’un konuQmas^n^n ard^ndan, kürsüye gelen Bak^rköy Belediye BaQkan^ Bülent KerimoNlu ise, “Bizler yüce rabbimizi ve yüce peygamberimizi yüreNimizde, Qah damar^m^zda hissedenlerdeniz. Bizim dinimizde, diNer dinlerden farkl^ olarak bir ruhban s^n^f yok. Bizler hiçbir arac^ya ihtiyaç duymadan çok k^ymetli deNerli din görevlilerinin yol göstericiliNinde ama hiçbir arac^ kuruma ihtiyaç duymadan, yüce rabbimize, yüce peygamberimize olan sevgimizi, sayg^m^z^ ve ibadetimizi yerine getiririz. Samimiyetin asl^, biraz önce de ifade ettiNim gibi; yüreNimizde ve Qah damar^m^zda hissetmektir. Bizim dinimiz ak^lc^l^N^ ve bilimi bize yol gösterici olarak gösterir. Bilim ve ak^l bize her zaman yüce kitab^m^zda ifade ettiNi gibi yol göstericidir. Bizler için as^l olan dini samimiyetle, vicdanen,

bayanlarVn yüz ve vücut yapVlarVna uygun giysileri doDru Jekilde kullanmalarVnVn püf noktalarV da ücretsiz olarak sunulacak. Yine ücretsiz makyaj ve cilt bakVmV da annelere özel sunulan uygulamalar arasVnda yer alacak. Anneler günü etkinlikleri kapsamVnda ayrVca, 05-11 MayVs tarihleri arasVnda Carousel’e gelen misafirler annelerine sevgi standVnda birbirinden eDlenceli fotoDraflarV çekerek, bugünün hatVrasVnV da saklayabilecekler. ahlaken, hiçbir arac^ya ihtiyaç durmadan yaQayabilmektir. Maalesef bazen dinimizi üzülerek söylüyorum; siyasette, ticarette ve kiQisel menfaat arac^ olarak kullananlar olmuQtur. Ne yaz^k ki bundan dolay^ da büyük üzüntü duyuyoruz. Bizim dinimiz hiçbir arac^ya ve bizim yüce dinimiz hiçbir menfaat arac^na alet edilemeyecek kadar k^ymetli, deNerli ve bizler için yol göstericidir. Dolay^s^yla hepimizin üstüne düQen görev bu y^lki etkinliklerinde amac^ olan ‘Samimiyet’i esas bilip, asla yüce dinimizin bu tür araçlar için kullan^lmas^na f^rsat ve zemin yaratanlara müsemma

göstermemektir” dedi. Bak^rköy Kaymakam^ Adem Öztürk yapt^N^ konuQmada “Bu kutlu doNum haftas^ dolay^s^yla ilçemizde, belediyemizin, sivil toplum örgütlerimizin desteNiyle bu hafta da Peygamberimizi en güzel Qekilde anlatmak, tan^tmak, sizleri bu konuda bilgilendirmek istiyoruz. Hz. Peygamberimiz insanl^Na rahmet olarak gönderilmiQtir. Tüm güzellikler Hz. Peygamberimizin üzerine toplanm^Qt^r. Güzel ahlak üzerine ne varsa, hangi özellikler varsa Hz. Peygamberin üzerindeydi. Bizim için güzel bir örnekti. Her sözleri, her davran^Qlar^ tüm insanl^Na örnek olmuQtur. Peygamberimiz dünyaya gelmeden önceki cahiliye devrini de k^saca bir hat^rlatmak gerekiyor. Özellikle burada bayanlar^n yoNunlukta olduNu bir toplant^day^z. K^z çocuklar^n^n diri diri topraNa gömüldüNü dönemlerdi o dönemler. Her türlü kötülüNün yayg^nlaQt^N^ bir dönemde alemlere nur olarak, rahmet olarak, ayd^nl^k olarak Hz. Peygamberimiz dünyay^ Qereflendirdi.” diye konuQtu. Protokol konuQmalar^n^n ard^ndan Bak^rköy Kaymakam^ Adem Öztürk, Bak^rköy Belediye BaQkan^ Bülent KerimoNlu ve Bak^rköy Müftüsü Zakir Uzun, vatandaQlara gül karanfil daN^tt^. Hz. Peygamber’in ilahilerle an^ld^N^ etkinlik, ikramlar^n ard^ndan sona erdi. Hafta boyunca devam eden etkinlikler Bak^rköy’deki bir çok camide Kur’an-^ Kerim Tilaveti ve ilahiler eQliNinde devam etti.

BAKIRKÖY’DE “KUTLU DOUM HAFTASI” ETK,NL,KLER,


31

Ferahnak Türk Müzii Topluluu’ndan

MUHTE(EM KONSER

Çal^Qmalar^n^ Ataköylüler DerneNi’nde sürdüren Ferahnak Türk Sanat MüziNi TopluluNu, ef Kanuni-Bestekar Nezih Elbirler yönetiminde muhteQem bir konser verdi. Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi MüQfik Kenter Sahnesi’nde “Hocalara Vefa ve Sayg^” ad^nda gerçekleQtirilen konserde Türk MüziNi’nin deNerli bestekarlar^ Emin Ongan ve Arif Sami Toker’in Qark^lar^ koro taraf^ndan baQar^l^ bir Qekilde icra edildi. Konser salonunu tamamen dolduran sanatseverlerin de eQlik ettiNi koro baQar^l^ icralar^n^n ard^ndan davetliler taraf^ndan uzun süre alk^Qland^. Konserde ayr^ca koronun yan^ s^ra solo Qark^lar^ icra eden solistler de büyük beNeni kazand^. Ferahnak Türk Sanat MüziNi TopluluNu efi KanuniBestekar Nezih Elbirler, konsere gösterilen ilgiden çok memnun olduNunu belirterek, “Konser salonu t^kl^m t^kl^m doldu. Hatta salonda yer kalmad^N^ için aralara sandalyeler konuldu. Bu tablo beni çok mutlu etti. Türk Sanat MüziNi’ne olan bu ilginin giderek artmas^n^ diliyorum.” dedi. Elbirler, ayr^ca konserlerinin ilerleyen dönemlerde de devam edeceNini ve sanat müziNi severlerle s^k s^k bir araya geleceklerini de söyledi.

(ef Faruk Salgar yönetimindeki Bak4rköy Halk E itim Merkezi Korosu’ndan

“BAHAR KONSERB” BakVrköy Halk EDitim Merkezi Türk MüziDi Korosu, unutulmaz bir konser verdi. Yenimahalle Cem Karaca Kültür Merkezi’nde gerçekleJtirilen ve yüzlerce dinleyicinin katVldVDV konserin koro JefliDini TRT SanatçVsV ve aynV zamanda BakVrköy Musiki VakfV HocasV Faruk Salgar yaptV. 2 bölümden oluJan konserde Türk Musikisi’nin son dönemine ait birbirinden güzel JarkVlar BakVrköy Halk EDitim Merkezi Korosu ve solistleri tarafVndan

özenle seslendirildi. Koro efi TRT SanatçVsV Faruk Salgar’da konsere olan ilgiden dolayV çok memnun olduklarVnV belirterek, BakVrköy’de her yaJtan müzikseverin kendileriyle bu çalVJmalara katVlabileceDini belirtti. Konser sonunda ise salonda bulunan davetliler ef Faruk Salgar ve BakVrköy Halk EDitim Merkezi Türk MüziDi Korosu’nu ayakta alkVJlayarak defalarca sahneye çVkardV.


33

4 gün 4 gece ayn rüyay gördüler

TOFD ULUSLARARASI GÜLEN ÇOCUK (ENL@@

Türkiye Omurilik Felçlileri DerneNi (TOFD) geleneksel hale getirdiNi ‘Gülen Çocuk enliNi’nin 8.’sini, YeQilköy Wow Otel’de gerçekleQtirdi. Dünya genelinde, 8 y^ld^r Türkiye’nin en sayg^n projelerinden biri olarak yerini alan Uluslararas^ Gülen Çocuk enliNi, dünyan^n çeQitli yerlerinden ve ülkemizin farkl^ bölgelerinden gelen yüzlerce engelli-engelsiz çocuNu 4 gün boyunca harikalar diyar^nda ayn^ rüyayla buluQturdu. -ngiltere, Bosna Hersek, Azerbaycan, Kosova ve Türkiye'den 7-15 yaQ aras^ yüzlerce çocuNun kat^l^mlar^yla -stanbul'da gerçekleQtirilen "Engelli çocuklara eQit yaQam haklar^n^n saNlanmas^" mesaj^n^n kamuoyuna duyurulmas^ ve -stanbul'un Türk kültür ve konukseverliNinin tan^t^lmas^n^ kapsayan etkinliklerde, çocuklar unutulmayacak günler yaQad^. Uluslararas^ Gülen Çocuk enliNi Gala Gecesi ise YeQilköy Wow Otel’de yap^ld^. Gala Gecesi’ne Bak^rköy Belediye BaQkan^ Bülent KerimoNlu, TOFD BaQkan^ Ramazan BaQ, IQ^k Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiye Güneç K^yak ve çok say^da engelli ve yak^nlar^ kat^ld^. Ünlü oyuncu Asl^han Gürbüz’ün sunuculuNunu yapt^N^ gala gecesinde konuQan TOFD BaQkan^ Ramazan BaQ, “BaQbakanl^k Tan^tma Fonu, -BB ve -SEM'in destekleri ile 2006 y^l^ndan bu yana gerçekleQtirilen 'Uluslararas^ Gülen Çocuk enliNi', onlarca ülkeden yüzlerce engelli ve engelsiz çocuNun bir araya gelerek sanatsal ve kültürel etkinliklerini sergilediNi bir proje. enlik kapsam^nda, otel, yiyecek-içecek, -stanbul içi ulaQ^m, konaklama, gezi-etkinlik gibi tüm organizasyon detaylar^ sponsorlar^n destekleriyle gerçekleQtiriliyor. Konaklama, gösteri salonu ve gala gecesi; WOW -stanbul Hotel Convention Center desteNi ile, mihmandarl^k hizmetlerinin büyük k^sm^ ise, IQ^k Üniversitesi öNrencilerinin gönüllü desteNi ile saNland^.” dedi. Çok büyük ve zor bir organizasyon olmas^ sebebiyle her y^l olduNu gibi, bu y^l da “Seneye yapsak m^ acaba? diye sesli

kiQi ve kurumlara plaket verdi. Gecenin sonunda ise tüm kat^l^mc^lar hep birlikte hat^ra fotoNraf^ çektidiler. düQünen TOFD Genel BaQkan^ Ramazan BaQ yanaN^na teQekkür etmek için çocuklar^n öpücük kondurmas^yla birlikte seneye yapacaN^m^z organizasyon çal^Qmalar^na Qimdiden baQlasak iyi olur” dediNinde ise tüm kat^l^mc^lardan büyük alk^Q ald^. Gecede konuQan Bak^rköy Belediye BaQkan^ Bülent KerimoNlu ise, bu denli büyük ve anlaml^ bir organizasyonu gerçekleQtiren TOFD Yönetimini kutlayarak, baQar^lar^n^n devam^n^ diledi. KerimoNlu ayr^ca, engelli-engelsiz dansç^lar^n birlikte sunduNu gösteriyi çok beNendiNini vurgulayarak bu gösteriyi Bak^rköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde büyük bir kat^l^mla gerçekleQtirmek istediklerini de TOFD BaQkan^ Ramazan BaQ’a söyledi. KonuQmalar^n ard^ndan TOFD BaQkan^ Ramazan BaQ, Uluslararas^ Gülen Çocuk enliNi’ne maddi ve manevi destek veren

Yurt dF3Fndan gelen bazF çocuklarFn 3enlik hakkFndaki duygularF ise 3öyle: -ngiltere Grubu, enliNe kardeQi ile birlikte kat^lan “Yousef” bir kas hastas^. “Hayat^m boyunca geçirdiNim en güzel günlerdi, 4 gün sanki bir ay gibi geçti, keQke gitmek zorunda olmasayd^k. Tüm kalbimle teQekkür ediyorum…” Bosna Hersek Grubu’ndan “Muammer” zihinsel engelli. “Ben en çok akvaryum gezisini ve BoNaz Turu’nu sevdim. Asya ile Avrupa’y^ birbirine baNlayan köprü çok büyüktü. Çok güzeldi. Farkl^ ülkelerden bir sürü yeni arkadaQ^m oldu. Vialand gezisini çok sevdim. Hiç ç^kmak istemedim. Arabalarda hep giderken Qark^lar söyledik, eNlendik. Unutulmaz anlar yaQad^k. Herkese özverili çal^Qmalar^ için bizde teQekkür etmek istiyoruz…” Kosova Grubu ENitmenleri; “Çocuklar^m^za engellerini unutturup 4 gün boyunca hepsini her daim güldürdüNünüz için teQekkür ediyoruz. Biz öNretmenler de; saNlad^N^n^z bu f^rsatla baQka ülkelerdeki uygulamalar^ öNrenme ve bilgilerimizi geliQtirme f^rsat^ ediniyoruz. Bu bizim için bulunmaz bir imkan. IQ^k Üniversitesi mihmandarlar^na, çocuklar^m^z^ eNlendirmek ve mutlu etmek için gösterdikleri çaba için sonsuz teQekkürlerimizi iletiyoruz. Wow Otele de misafirperverlikleri için çok teQekkür ediyoruz.”


35

â&#x20AC;&#x153;ESTET@K GĂ&#x153;ZELLE(T@RMEZ, GENĂ&#x2021;LE(T@R@Râ&#x20AC;? TĂźrk Dil Kurumuâ&#x20AC;&#x2122;nun â&#x20AC;&#x153;Sanatsal yaratFnFn genel yasalarFyla sanatta ve hayatta gĂźzelli8in kuramsal bilimiâ&#x20AC;? olarak tanFmladF8F, genelde ilk duydu8umuzda zihnimizde ameliyat kelimesi ile tamamladF8FmFz bir kavram estetik. Kiminin Fsrarla yaptFrmak istedi8i, kiminin ise cerrahi bir mĂźdahale oldu8undan dolayF yaptFrmaktan çekindi8i estetik ameliyatlarla, gĂźnĂźmĂźzde ilk olarak meme silikonlarF ve burun esteti8i ile tanF3tFk ve bundan 20 sene Ăśncesine kadar genelde ĂźnlĂź sanatçFlarda gĂśrmeye alF3kFn oldu8umuz estetik ameliyat ya da ameliyat dF3F yĂśntemler hFzlFca hayatFmFza giriverdi. Peki, sadece yĂźzle kalmayFp vĂźcudumuzdaki her organa yĂśnelik bir estetik mĂźdahalenin ortaya çFktF8F gĂźnĂźmĂźzde, estetik ameliyatlara ve botoks, dolgu gibi birçok yĂśntemi kapsayan medikal esteti8e talep neden bu kadar arttF, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de en çok yapFlan estetik ameliyatlar neler, erkeklerin estetik ameliyatlara ilgisi ne kadar, kadFn ve erkeklerin estetik ameliyatF yaptFrmasFnFn nedenleri ve bu mĂźdahalelerin sFnFrF ne olmalF? Bu sorularFn yanFtlarFnF uzun yFllar yurt dF3Fnda Genel Cerrahi ve Plastik Cerrahi alanFnda e8itim alan ve çalF3an; 17 Mart 2014 tarihinden itibaren Maslak AcFbadem Serdar Eren Klini8iâ&#x20AC;&#x2122;nde Plastik, Estetik ve RekonstrĂźktif Cerrahi UzmanF olarak gĂśrev yapan Dr. E. Evrim Uçkunkayaâ&#x20AC;&#x2122;dan aldFk. Kendinizden bahseder misiniz? Bu i8e ba8lamanJzJn hikâyesini bizimle payla8Jr mJsJnJz? 20 Mart 1978 -stanbul doNumluyum. -lkĂśNrenimimi YeQilkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;de, orta ve lise ĂśNrenimimi F.M.V. NiQantaQ^ IQ^k Lisesiâ&#x20AC;&#x2122;nde tamamlad^m. 2002 y^l^nda Yeditepe Ă&#x153;niversitesi T^p FakĂźltesiâ&#x20AC;&#x2122;nden T^p Doktoru olarak mezun oldum. 2001 y^l^nda New Yorkâ&#x20AC;&#x2122;ta Hospital for Special Surgery, Ortopedi ve Rhematoloji KliniNiâ&#x20AC;&#x2122;nde Dr. Med. Eduardo, A. Salvatiâ&#x20AC;&#x2122;nin yan^nda staj yapt^m. 2003-2004 y^llar^ aras^nda ise Dr. LĂźtfi K^rdar ENitim ve AraQt^rma Hastanesiâ&#x20AC;&#x2122;nde Prof. Med. Tayfun AkĂśzâ&#x20AC;&#x2122;Ăźn yan^nda Plastik ve RekonstrĂźktif Cerrahi staj^m^ gerçekleQtirdim. 2004-2006 y^llar^ aras^nda Almanya KĂślnâ&#x20AC;&#x2122;de Praxisklinik in Haubrichforumâ&#x20AC;&#x2122;da Genel Cerrahi/Plastik Cerrahi alan^nda; 2006-2009 y^llar^ aras^nda ise Almanya KĂślnâ&#x20AC;&#x2122;de Dreifaltigkeits Hastanesiâ&#x20AC;&#x2122;nde Dr. Med. Dirk F. Richterâ&#x20AC;&#x2122;in yan^nda Plastik ve Estetik Cerrahi alan^nda çal^Qt^m. Dr. Richter ile beraber Postbariatrik Cerrahi konusunda eNitim ve araQt^rmalar^ma yoNunluk verdim. Almanya, Amerika ve Avrupaâ&#x20AC;&#x2122;n^n diNer Qehirlerinde de Postbariatrik Cerrahi ameliyatlar^ yapt^m. 2010 y^l^nda ihtisas^m^ tamamlayarak Plastik Cerrahi Uzman^ oldum. 2010-2014 y^llar^ aras^nda Almanya KĂślnâ&#x20AC;&#x2122;de St. Agatha Hastanesiâ&#x20AC;&#x2122;nde Dr. Med. Ulrich Fabianâ&#x20AC;&#x2122;^n yan^nda Plastik, Estetik ve RekonstrĂźktif Mikro Cerrahi ve El Cerrahisi K^demli BaQasistan^ olarak çal^Qt^m. 17 Mart 2014 tarihinden itibaren Maslak Ac^badem Hastanesiâ&#x20AC;&#x2122;nde Serdar Eren ile birlikte Plastik, Estetik ve RekonstrĂźktif Cerrahi Uzman^ olarak gĂśrev yapmaktay^m.

â&#x20AC;&#x153;+NSANIN RUHUNU VĂ&#x153;CUDUNA YANSITIYORUZâ&#x20AC;? Plastik ve Estetik Cerrahi nedir? FarklarJ nelerdir? Biz insanlar karQ^m^zdakine hep Ăśnce saNl^k sonra mutluluk ve sonra da gĂźzellik dileriz. Yani gĂźzellik ßçßncĂź s^rada olur ve saNl^ks^z (ruh&beden)bir insan vĂźcudunda da hiçbir Ăśnem taQ^maz. Plastik ve RekonstrĂźktif Cerrahi (Yeniden Yap^m ve Onar^m Cerrahisi) Plastik cerrahinin bu dal^; doNumsal veya sonradan oluQan anomalilerin tamirine, Qekil ve fonksiyon bozukluklar^n^n giderilmesine ve vĂźcut imaj^n^n dĂźzeltilmesine çal^Qan bir cerrahi dald^r. Plastik, Yunanca â&#x20AC;?plasticosâ&#x20AC;? sĂśzcĂźNĂźnden gelmekte ve Qekillendirme, bir kal^ba uydurma, anlam^na gelir. RekonstrĂźktif ise Latince bir sĂśzcĂźk olup yeniden yapmak anlam^ndad^r. Plastik ve RekonstrĂźktif Cerrahi, tĂźm vĂźcut yĂźzeyinde oluQan her tĂźrlĂź cerrahi problemle ilgilenir. Plastik Cerrahiâ&#x20AC;&#x2122;de s^n^r yoktur. Deri kaybolmuQsa baQka yerden deri nakli yap^l^r, kemik eksilmiQse kemik nakli yap^l^r. Estetik Cerrahi (Kozmetik Cerrahi), Plastik Cerrahi içinde bir yan dald^r. Estetik Cerrahi, vĂźcudun doNal yollardan ya da sonradan normal d^Q^ rahats^z edici gĂśrĂźntĂźlerin dĂźzeltilmesi ile uNraQan bir cerrahi bĂślĂźmĂźdĂźr. TĂźm Plastik Cerrahlar uzmanl^k eNitimleri s^ras^nda ayn^ zamanda estetik cerrahi eNitimi gĂśrĂźrler ve bu operasyonlar^ yapmakta tek yetkili cerrahlard^r.

HastalarJn estetik bir operasyona karar verme a8amasJnda neler yapJyorsunuz? Hasta odama girip bana kendinde hoQuna gitmeyen ve rahats^z edici bulduNu konular^ anlat^r. Sonra beraberce konuQup kendisine real bir Qekilde neyin olup olamayacaN^n^ anlat^r^m. Mesela doNumdan sonras^, gençlikte gßzel olan memeleri deforme olmuQ bir bayan^n, tßm vßcudunda harmonik olmayan bir durumu beNenmemesi gibi... Yani sonunda hasta Qikayeti ile gelir, biz ona reçetesini veririz. O ilac^ al^p almaman^n sorumluluNu kendine aittir. Biz hastay^ estetik ameliyat olmaya teQvik etmiyoruz, çßnkß estetik ameliyatlar bir zorunluluk deNildir. Hasta o karar^ kendisi vermeli ve sorumluluNunu da kendisi almal^d^r.

â&#x20AC;&#x153;+NSANLARIN KEND+ UZUVLARINDAN MUTLU OLMASI GEREK+YORâ&#x20AC;? Genelde Estetik Cerrahiâ&#x20AC;&#x2122;de hastalarJn bĂźyĂźk ço)unlu)unu kadJnlar olu8turuyor. KadJnlarJn gĂźzellik konusunda toplum baskJsJ altJnda kaldJ)JnJ dĂź8ĂźnĂźyor musunuz? Kesinlikle toplum bask^s^ olduNuna inanm^yorum. -nsanlar^n televizyon, internet ve renkli magazinden çok etkilendiklerine inan^yorum. Bazen gerçek olamayacak kadar gĂźzel ve gĂśsteriQli gĂśrĂźntĂźlere bile inanabiliyoruz. Ama gelip; â&#x20AC;&#x153;Ben aynaya bak^yorum. Kendimi çok feminen, çok kad^ns^ buluyorum. Fakat memelerim kßçßk, bu benim iç dĂźnyam^ yans^tm^yorâ&#x20AC;? diyen de var. DoNru hasta bu Qekilde dĂźQĂźnendir. Ben bunu kesinlikle yad^rgam^yorum. -nsan^n kendi organlar^ndan, kendi uzuvlar^yla mutlu ve bar^Q^k olmas^ gerekiyor. Evet gelenlerin çoNu bayan ve kimisi birinden etkilenip, kimisi bir baQkas^n^n yapt^rm^Q olduNu ve kendisine de ayn^ Qeyin yak^Q^caN^n^ dĂźQĂźndĂźNĂź için ve kimisi de çevresinindekilerin kritik yorumlar^ndan dolay^ geliyor. Bunlar doNru hastalar deNil. KiQi kendi problemini kendi iç dĂźnyas^ ile içselleQtirmeli, baQkas^ ile k^yaslamamal^. Genelde estetik için insanlarJn kafasJnda belli gĂśrĂźntĂźler olu8uyor. Ă&#x2013;rne)in Angelina Jolie duda)J, Jennifer Lopez kalçasJ gibi. BĂśyle taleplerle kar8Jla8Jyor musunuz? Maalesef ki karQ^laQ^yoruz. Baz^ hastalar^m geldiklerinde â&#x20AC;&#x153;Ben bunu istiyorum siz ne dĂźQĂźnĂźyorsunuz?â&#x20AC;? diyor. Ben de â&#x20AC;&#x153;hiçbir Qey dĂźQĂźnmĂźyorumâ&#x20AC;? diyorum ve QaQ^r^p, k^z^p sinirleniyorlar. O zaman da, benim için â&#x20AC;&#x153;sizinâ&#x20AC;? ne istediNiniz Ăśnemli diyorum. Ama bĂśyle bir Qeyin olamayacaN^n^ da her zaman sĂśylĂźyorum. Angelina Jolieâ&#x20AC;&#x2122;nin genleri farkl^. Annesi baQka, babas^ baQka, DNAâ&#x20AC;&#x2122;s^ baQka, ^rk^ baQka. Yani dĂźQĂźnĂźnce pek de mĂźmkĂźn olamayacak bir Qey deNil mi? Komple o insan^ deNiQtirmek laz^m ki, bu da mĂźmkĂźn deNil. Yani hastan^n ruhuna estetik laz^msa, bedenine yapt^rmas^ doNru deNil. Ameliyat tĂźrlerinin bĂślgelere gĂśre belli dĂśnemleri oluyor mu? Yaz^n kar^n, liposuktion gibi ameliyatlar s^caktan rahat olamayan korse giymeden dolay^ uygun deNildir. DiNer ameliyatlar hastalar^n sosyal yaQam^na ve programlar^na gĂśre planlanabilir. YĂźz ameliyatlar^ da bu dĂśnemde uygun deNildir. Bu dĂśnemlerde hangileri yapJlJyor? Bu dĂśnemlerde genellikle botoks, dolgu, mezoterapi, Prp ve fibrocell olabiliyor. Biz her zaman hastalar^m^za ameliyattan sonra 4-6 hafta gĂźneQe ç^kman^z, spor yapman^z uygun deNil diye sĂśylĂźyoruz. ENer ki, hastam^z sorun yok diyorsa tabiki bizim için hastam^z^n isteNi Ăśnemli. Sizce hangi ya8lar hangi mĂźdahaleler için daha uygun? Meme ameliyatlar^nda zorunlu olmad^kça vĂźcudun bĂźyĂźmesini, oturmas^n^ ve ergenlik dĂśneminin bitmesini beklemek laz^m. AN^r geliQme deformitesi olduNu durumlarda erken yaQlarda da ameliyat yaparak erken yaQta yaQayabileceNi travmatik durumlar^ engellemek gerekir. Burunda estetik olmasa bile hastan^n nefes alamad^N^ veya travmatik durumlarda buruna mĂźdahale edebiliyoruz. YetiQkinlerde burun

estetiNi haricinde yaQ s^n^r^ yoktur. Ya da daha çok kßçßk yaQtaki çocuklarda kepçe kulak ameliyat^ yapabiliyoruz. Erken yaQta yani okula baQlamadan Ünce mßdahale etmek çocuklar için çok daha doNru bir karar.

â&#x20AC;&#x153;ERKEKLER DE ESTET+KLE Ă&#x2021;OK +LG+LEN+YORâ&#x20AC;? Peki erkekler ne kadar ilgileniyor estetikle? Ve hangi operasyonlar için geliyorlar? Kad^nlar kadar deNil ama ilgilenen çok var. Erkekler de daha çok yĂźz, Ăźst ve alt gĂśzkapaN^, burun ameliyat^, Liposuktion (YaN ald^rma), jinekomasti (meme kßçßltme), botoks ve dolgu yapt^r^yor. Bir estetik operasyonun ba8arJlJ olup, olmadJ)J nasJl anla8JlJr? Bir plastik cerrah için en zor taraf^da bu. Bizlerin baQar^ kriteri hastan^n beNenmesi ve bu bir subjektif kriter. Onun için en iyisi doNru hastay^ seçmektir. Ameliyat^ ne kadar doNru da yapsan^z, hukuk karQ^s^nda hakl^da olsan^z doNru hastay^ seçmezseniz mutlu olmazs^n^z. Bu t^pk^ mutsuz bir çocuNun çok pahal^ bir oyuncakla oynamay^p bir kenara b^rakmas^ gibidir. Hasta memnun kalmadJysa geri dĂśnĂź8Ăź var mJ? Ne yapt^N^m^za baNl^ olarak tabi ki var. Ă&#x2013;rneNin meme ameliyat^ olan ve memelerini bĂźyĂźtmek isteyen bir bayan ameliyattan ç^kt^ktan ßç dĂśrt ay sonra â&#x20AC;&#x153;Ă&#x2021;ok bĂźyĂźk oldu, beNenmedimâ&#x20AC;? diyebiliyor. O zaman ç^kart^p kßçßNĂźnĂź koyabiliriz, ama yine bĂźyĂźtĂźlmĂźQ bir memenin de ayr^ca bir ameliyatla toparlanmas^ gerekecektiNini de hastalara anlatmak gerek. Ama bugĂźne kadar hiç yaQamad^m. Ben hastalar^ma bu konularda yeterli zaman ay^r^p kendileri ile beraber doNru kararlar verdiNimize inan^yorum.

â&#x20AC;&#x153;TĂ&#x153;RK+YEâ&#x20AC;&#x2122;DE BURUN VE MEME AMEL+YATLARI Ă&#x2021;OK FAZLAâ&#x20AC;? Estetik operasyonlarJn yapJlma oranlarJ TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de fazla mJ? Avrupa Ăźlkeleri ile kJyaslarsak? Etnik faktĂśrler rol oynad^N^ icin estetik ameliyatlar^n bĂślgelere, yerlere gĂśre daN^l^m^ farkl^d^r. Ă&#x2013;rneNin, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de Burun, Ă&#x2021;in ve Asyaâ&#x20AC;&#x2122;da GĂśz, Brezilyaâ&#x20AC;&#x2122;da Popo gibi. Estetik operasyonlar TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de daha mJ pahalJ? Hay^r, kesinlikle deNil. Ă&#x2013;yle bir sĂśylenti var ama Almanya ve Amerikaâ&#x20AC;&#x2122;yla ve diNer bĂźyĂźk Avrupa Ăźlkeleri ile k^yaslad^N^m^zda kesinlikle daha pahal^ deNil. Ayr^ca oralarda ameliyat olduNunuzu ve geri dĂśndĂźNĂźnĂźzde bir sorunla karQ^laQt^N^n^z^ dĂźQĂźnĂźn. Telefon ve internetle dĂźzeltmek için ameliyat olamayacaN^n^za gĂśre tek çareniz ya geri gitmek ya da burada yap^lm^Q olan^ dĂźzeltmeye çal^Qacak bir doktor bulmak. Bazen yĂźzĂź astar^n^ geçebilir. Estetik Cerrahiâ&#x20AC;&#x2122;nin TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;deki geli8imi hakkJnda neler sĂśylersiniz? Son 10 senede TĂźrk Plastik Cerrahisi Avrupa ve dĂźnyada gerek bilimsel gerek cerrahi aç^dan çok ilerdedir.

â&#x20AC;&#x153;ESTET+KTE EN SON YEN+L+K F+BROCELLâ&#x20AC;? Estetik dĂźnyasJnda son yenilikler nelerdir? Ă&#x153;nlĂźlerin p^r^l p^r^l ciltlerinin, yĂźzĂźne ^Q^k geldi dediNimiz Fibrocell var. Fibrocell de bir kĂśk hĂźcre tedavisi asl^nda. Kulak arkas^ndan kßçßk biyopsi al^n^yor. Neden kulak arkas^ derseniz. GĂźneQ gĂśrmeyen bir deri gerekiyor. Ă&#x2021;ĂźnkĂź orada hĂźcreler daha aktif ve daha canl^. Oradan kßçßk bir doku al^yoruz. Bu bir laboratuvarda Ăźretiliyor ve 6 hafta sonra ilk uygulamay^ yapabiliyoruz. Bu Fibroblast hĂźcreler, cildin kolajeni yani ^Q^lt^s^n^, gerginliNini, saNl^kl^l^N^n^ veren hĂźcreler. Bu hĂźcreleri cildinize enjekte ediyoruz. Genelde 3 seans uyguluyoruz. Ve hiçbir yan etki ya da reaksiyon gĂśrĂźnmĂźyor. Fibrocellin en gĂźzel ĂśzelliNinden biri bu. Kendi dokunuz olduNu için hiçbir yan etkisi yok. Kanserojen etkisi yok. Alerjik reaksiyon yok. Genel anesteziye gerek yok. Cildinizi bir kremle uyuQturuyor, temizliyor ve uyguluyoruz. Sonras^nda gayet gĂźzel makyaj^n^z^ yap^p gĂźnlĂźk hayata geri dĂśnebilirsiniz. Ayr^ca saç azalmalar^nda da ayn^ terapiyi kullanarak saç hĂźcrelerini uyar^p saçlar^n daha canl^ ve parlak ç^kmalar^n^ saNl^yoruz. u anda ki en son mucizevi yenilik bu. Evrim hanJm verdi)iniz bilgiler için te8ekkĂźr ederiz. Siz son olarak neler sĂśylersiniz? -yi cerrah, iyi ameliyat yapar. Daha iyi cerrah, hangi hastaya ameliyat yap^lacaN^n^ bilir. En iyi cerrah, hangi hastaya ameliyat yap^lmayacaN^n^ bilir. AklJnJza takJlan her tĂźrlĂź soru için Evrim Uçkunkayaâ&#x20AC;&#x2122;ya evrim.uckunkaya@gmail.comâ&#x20AC;&#x2122;dan mail atabilirsininiz.

Arzu A rzu BERATOLU


23 NBSAN ULUSAL EGEMENLBK VE ÇOCUK BAYRAMI BAKIRKÖY’DE ÇE8BTLB ETKBNLBKLERLE KUTLANDI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramV, BakVrköy’de düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandV. Kutlamalar BakVrköy Cumhuriyet (Özgürlük) MeydanV’nda düzenlenen resmi tören ile baJladV. Törende BakVrköy 5lçe Milli EDitim Müdürü Emrullah AydVn tarafVndan Atatürk AnVtV’na çelenk konuldu. Devlet törenine BakVrköy Belediye BaJkanV Bülent KerimoDlu ve CHP’li bazV meclis üyeleri de katVldV. Resmi törenin ardVndan ise BakVrköy Belediyesi ve CHP BakVrköy 5lçe BaJkanlVDV da bir tören düzenledi. BakVrköy Belediyesi’nin Botonik Parkta düzenlediDi 23 Nisan Çocuk enliDi’nde BakVrköylü çocuklar doyasVya eDlendiler. Ataköy 11. KVsVm Yönetimi’nin 11. KVsVm Sitesi’nde düzenlediDi ve geleneksel hale gelen kutlamalara katVlVm çok yüksekti.

Atakoy237  

22 senedir sürekli, etkili, ilkeli yayın

Advertisement