Page 1

YIL:18

SAYI:190

ÞUBAT 2010

FÝYATI: 2TL

http://www.atakoygazete.com.tr

KÜLTÜR BAKANI’NDAN ALKIÞLANACAK CEVAP(!) Ayamama Deresi üzerindeki tarihi köprünün yokolmasý ile ilgili Milletvekili Tayfur Süner’in soru önergesine Kültür ve Turizm Bakanýndan cevap var. Okuyun ve düþünün(!)

AKP Bakýrköy Ýlçe Baþkaný Mahmut GÜRCAN ve Meclis Üyesi M. Emin Ertekin açýkladý

(Yasýzý.... sayfada)

ATAKÖY HOBÝ BAHÇELERÝ YERÝNE PARK YAPILACAK

ATRÝUM OTOPARKINA ÝSPARK ÇIKARMASI (!)

Bir süre önce arsa sahibi olarak görünen Milli Emlak Müdürlüðü’nün talebi üzerine Bakýrköy Kaymakamlýðý tarafýndan kaldýrýlan Ataköy 7-8 Kýsým’da bulunan Hobi Bahçeleri yerine park yapýlmasý isteði ile ilgili giriþimler devam ediyor. Gazetemizi ziyaret eden AKP Bakýrköy Ýlçe Baþkaný Muhmat Gürcan ile Bakýrköy ve Büyükþehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Emin Ertekin Hobi Bahçeleri’nin yerine park yapýlmasý ve Bakýrköy Belediyesi Meclis çalýþmalarý hakkýnda geniþ açýklamalarda bulundu ve sorularýmýzý yanýtladý.

ISPARK Atrium otoparkýna ikinci kez adeta el koydu. Otopank paralý oldu. Atrium’a gelenler 2 saat ücret ödemeyecek. Ancak kat otaparký yapýlmasý için giriþimler sürdürülüyor.

(Yazýsý 19-20.sayfalarda)

VAN’da uygulanýyor, ÝSTANBUL’da uygulanmýyor Geçtiðimiz günlerde Ýnternet medyasý ile bazý gazetelerde küçük de olsa yeraldý: “Pilotlarýn þikayeti üzerine Van havaalaný yakýnýndaki caminin minaresi kýsaltýldý”. Ýstanbul’da ise Sefaköy tarafýnda 800 bina, Metroport AVM’ ile Bahçelivler’deki caminin minaresinin týraþlanmasý gerekiyor. Tüm uyarýlara raðmen yetkililer kýllarýný bile kýpýrdatmýyor. (Yazýsý 23. sayfada)

BURASI

VAN

BURASI ÝSTANBUL

(Yazýsý 23. sayfada)

Bakýrköy Belediye Meclisi 1. Baþkan vekili

HASAN ERSOY’DAN ELEÞTÝRÝLERE CEVAP “Þunu açýk seçik söylüyorum; Meclis çalýþmalarýna sekte vurmaya kalkmak, yasa tanýmamazlýk asla müsamaha görmeyecektir” (Yazýsý 25. sayfada)

BAKIRKÖYLÜLER TARÝHÝNÝ YAZMALI Bakýrköy’de müze kurulmasý ile ilgili çalýþmalar sürerken gazetemizi telefon la arayan ve mail gönderen yüzlerce kiþi müze için Ýstanbul Caddesi’nde bir derneðin kurs yapmak için kullandýðý tarihi binayý gösteriyor. (Yazýsý 23. sayfada)


3

KÜLAHTAN MARKAYA BÝR BAÞARI ÖYKÜSÜ

AYIN YAZISI

MADO Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Kanbur ustalýktan baþladýðý dondurmacýlýk serüvenini ve baþarýlarýný öðrencilerle paylaþtý.

"Taklit yapmayýn örnek olun" Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleþtirilen söyleþide öðrencilere tavsiyelerde bulunan Mehmet Kanbur "Birilerinin taklidini yapmayýn örnek alýn. Taklitle marka olamazsýnýz. Örnek alarak vizyon

sahibi olmalýsýnýz. Eðer bu vizyonunuz yoksa ticarete bakmayýn, baþka yöne bakýn. Ýlk önce eðitimli olmasýnýz. Yere tükürmeyen modern ve farklý bir insan olacaðým diyerek yola çýkarsanýz o zaman hedefe varýrsýnýz. Vizyon çok önemli, kendinize güvenmelisiniz. Eðer ben doktor olacaðým diyorsanýz þimdiden gidin hastanenin kokusunu alýn, hastanýn psikolojisini öðrenin. Mimar olacaksanýz gidin inþaatlarda amelelik yapýn. Hayatý bu þekilde öðrenirsiniz. Günümüzde çocuklar ekmek almasýný bile bilmiyor." dedi. "Kendi iþinizi kendiniz yapýn" Kendine güvenerek bugünlere geldiðini söyleyen Kanbur, "Dünyada dondurmayla anýlan iki þehir var. Biri Roma diðeri Kahramanmaraþ… Ben bu þehri ve Mado markasýný duyurmak için çok uðraþtým. Ýtalya'da Romalýlar dondurmayý bizden öðrendiler diyerek eylemler yaptým. Zorla kabul ettirdim. Hala günde 16 saat çalýþýyorum ve taklit etmeden Avrupayý

örnek alýyorum. Ýþte bu yüzden hayatý çok iyi okursanýz doðru modeli seçerseniz doðru yerde olursunuz. Ben her zaman söylemiþimdir. Avrupa'daki insanlar bizden akýllý deðil. Her zaman her yerde hedefini

Özcan Atamer e-mail

ozcanatamer@atakoygazete.com.tr

BÝR YIL DAHA BÖYLE GEÇTÝ Atatürk Havalimanı 06-24 pistinin Ataköy’e doğru uzatılması ve tüm havacılık uzmanlarının uyarılarına rağmen pist yapımının devam etmesi gelecekte çok ciddi sorunları beraberinde getirecek. Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili Habertürk Gazetesi’nin İstanbul ekinde bir haber yayınlandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Orhan Birdal; “Atatürk Havalimanı varken Ataköy yoktu” demiş. Bu kişinin yaşını bilmiyorum ama 1956 yılında Ataköy’ün temeli atılırken bu kişi ya dünyada yoktu ya da bebekti. Aslında böyle kurumların başına geçecek kişilerin söylemlerine çok dikkat etmesi gerekiyor. Kurumlar devamlılık sistemine göre yönetilir, özellikle uluslararası sorumluluk taşıyan kurumlar. Şimdi Orhan Birdal’a soruyorum; Atatürk Havalimanı’nın sadece 06-24 pisti varken Ataköy’ü devlet inşa etmeye başladı taki 24500 konuta ulaşana kadar. Atatürk Havalimanı’nın ileriye dönük gelişmeleri hesap edilmeden çevresindeki yerleşimlere neden göz yumuldu? Sefaköy istikhametine mevcut piste ilave pist yapılırken iki pistin bir arada kullanma imkanının olmayacağı bilinmiyor muydu? Bu kurumun genel müdürleri nerelerdeydi? Tüyü bitmemiş yetimin hakkı, bir iş adamını ayağa kaldırmak için pist yaptırılırken bu kurumun genel müdürleri nerelerdeydi? Ayrıca Orhan Birdal’a bir hatırlatma daha yapalım. Tüm ulusal ve uluslararası havacılık uzmanları 06-24 pistinin mutlaka denize doğru uzatılması gerektiğini savunuyorlar ve pist denize doğru uzatılırsa maliyeti Yeşilyurt göbeğinden havaalanı içine giden yolun güzergahının değiştirilerek Ayamama Deresi kenarından yeni yolun yapılması için ödenecek bedelin yarısı olduğunu idda ediyorlar.

koyan insanlar baþarýlý olmuþtur. " þeklinde konuþtu. Küçük bir dükkandan 2000 kiþi çalýþtýran bir þirket haline geldiklerini belirten Kanbur " yakýn bir zamanda Türkiye'nin en büyük çiftliðini açtýk. Burada üreteceðimiz keçi sütünü ve peynirini sadece Avrupa'ya deðil, dünyaya pazarlayarak Türkiye'nin ismini duyurmak istiyorum. Bunun yanýnda proje halindeki dondurmacýlýk okulu ile dünyaya 3 dil bilen dondurmacý kazandýrmak istiyorum. Artýk bu iþi yapacak profesyonel insanlarý yetiþtirmemiz gerekiyor." dedi. Söyleþi sonunda Küçükçekmece Belediye Baþkaný Aziz Yeniay yaptýðý konuþmasýnda, Anadolulu kimliðiyle entelektüel vizyonu birleþtirmiþ bir ekol olarak Mehmet Kanbur'u hayranlýkla dinlediðini belirtirken, Küçük Ýstanbul Buluþmalarý anýsýna bir de plaket sundu.

Uçakların iniş ve kalkışı için büyük tehlike yaratan mania hattı altında bulunan Sefaköy istikhametinde 800’e yakın bina ile Bahçelievler O-2 yolu kenarında bulunan Metroport AVM ile Hafız Ali Paşa Cami’nin tıraşlanma konusu çözümlenmemişken bu pist Ataköy istikhametine uzatıldığı takdirde tıraşlanması gereken ve tehlike arz eden bina sayısı en az ikiye katlanmayacak mı? Bu pist Ataköy İstikhametine uzatılırken Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve başındaki kişi olarak hükümete gerekli uyarıları yaptınız mı? Ayrıca havaalanı sahası içinde yaptırdığınız inşaatların ihale şartnamelerinde hafriyatın döküm yerlerine taşınması ile ilgili hükümler varken, hafriyatı pist uzatma işinde kullandığınıza göre müteahhit firmaya veya firmalara haksız kazanç sağlamış olmuyor musunuz? *** *** *** Bildiğiniz gibi Kızılay Ataköy 9-10. Kısım’da Yunus Emre Kültür Merkezi ile muhtarlık arasında kalan 2 dönüm araziyi huzur evi yapılacak diye TOKİ’den satın almıştı. İhaleye fesat karıştırma ile ilgili davanın devam ettiğini biliyoruz. Kızılay, muhtarlığın bitişiğinde bulunan ve bir kısmı arazilerinde kalan taksi durağını kaldırabilmek için aklın alamayacağı yollara başvuruyor. Kızılay yetkililerinin bilmesi gereken önemli bir durumu kendilerine hatırlatmak istiyorum. Bu taksi durağını yirmi yıl evvel mal sahibi Emlak Kredi Bankası tahsis etmişti. Tahsis belgesi ortada. Bu durumda arsa TOKİ’ye, TOKİ de kime sattı ise mevcut duruma göre değerlendirme yapılır. Taksi durağının muaffakatı olmadan hiç kimse birşey yapamaz. Tabi Türkiye hukuk devleti ise... *** *** *** CHP Bakırköy İlçesi Genel Kurulu geçtiğimiz günlerde yapıldı. Doğrusunu isterseniz gözlerimiz CHP’ye gönül vermiş, hiçbir menfaat beklemeyen bazı kişilerin salonda olmayışını yadırgadık. Sonradan öğrendik ki bu kişiler genel kurula dahi davet edilmemiş. Genel kurula davet edilenler arasında CHP’ye zarar veren kişilerin salonda bulunması ve bunlardan birisinin de çıkıp kürsüde uzun uzun konuşup günah çıkarmasına ne demeli? Her zaman söylediğimiz bir sözü birkere daha tekrarlamakta fayda görüyorum. CHP eğer Bakırköy’de seçim kazanıyorsa Bakırköy İlçe Teşkilatı’nın (yeni seçilenler bu sözümüzün dışındadır. Onların çalışmalarını da göreceğiz.) hiçbir etkisi yoktur. İnanın bana bunlar, kahve köşelerinde politika yaptıklarını zannettikleri için tanıyan da yoktur. Dolayısı ile bu kişileri kürsüye çıkarmak her zaman için CHP adına eksi puandır.


5

FOTOÐRAFLARLA KIBRIS MÝLLÝ MÜCADELE SERGÝSÝ

Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde sergilenen "Fotoðraflarla Kýbrýs Milli Mücadele Sergisi"nin açýlýþý Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Baþbakaný Derviþ Eroðlu tarafýndan gerçekleþtirildi. Açýlýþta bir konuþma yapan Eroðlu, bu anlamlý günde Bakýrköy Belediyesi’nin desteðiyle bu güzel sergiyi açmýþ olmaktan büyük onur ve gurur duyduklarýný belirtti. Eroðlu’nun ardýndan konuþma yapan Bakýrköy Belediye Baþkaný Ateþ Ünal Erzen, bu denli önemli bir serginin ev sahipliðini yapýyor olmaktan büyük gurur duyduklarýný belirtirken, “Bu sergi konsepti bakýmýndan oldukça önemli ve deðerli bir sergi. Ýlçemizde yapýlýyor olmasý da bizi ayrýca gururlandýrmaktadýr. Her zaman desteðimizi vermekten sakýnmayacaðýz. Bu serginin benim için bir diðer önemi de oðlumun Kýbrýs’ta askerlik yapýyor olmasý. Bu bakýmdan da ayrýca bir gururluyum” dedi. 15 Ocak 1984 günü vefat eden, Kýbrýs Türkleri'nin Özgürlük ve Baðýmsýzlýk Mücadelesi'nin Unutulmaz lideri Dr. Fazýl Küçük'ün vefatýnýn 26. yýldönümü ve Kýbrýs Milli Davasýna hizmet edenler anýsýna, 46 yýldan beri inkar edilen, Kýbrýs'ta yaþanan mezalimleri gösteren sergi Kýbrýs Türk Kültür Derneði Ýstanbul Þubesi tarafýndan, Bakýrköy Belediyesi Baþkanlýðý ve ROTARY 2420. Bölge 2. Grup Kulüpleri olan Yeþilköy ve Küçükçekmece Rotary Kulüplerinin katkýlarýyla düzenlendi.


7

BAKIRKÖY’DE YÖNETÝCÝLERÝNÝ SEÇTÝ

Cumhuriyet Halk Partisi Bakýrköy Ýlçe Baþkanlýðý'nýn yapýlan 8. Olaðan Kongresi'nde Dilek Baki yeniden Ýlçe Baþkaný oldu. Ataköy 9. Kýsým Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapýlan kongrenin Divan Baþkanlýðý'na CHP Antalya Milletvekili Tayfur Süner seçilirken, kongreye delegelerin ve partililer ile birlikte, CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Bihlun Tamaylýgil, CHP Genel Saymaný Mustafa Özyürek, CHP Parti Meclisi Üyesi Abdullah Emre Ýleri, CHP Ýstanbul Milletvekilleri Mehmet Sevigen, Birgen Keleþ, Sacid Yýldýz, Esfender Korkmaz, Bakýrköy Belediye Baþkaný Ateþ Ünal Erzen, Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Mehmet Erhan Iþýl ile CHP Ýl Disiplin Kurulu Baþkaný Erol Abik ve Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn temsilcileri katýldý. Kongrenin açýlýþ konuþmasýný yapan Dilek Baki, "Hukukun üstünlüðü ve baðýmsýzlýðý ilkesini

ayaklar altýna alan yargý, yasama, yürütmeyi hiçe sayan ve kurumlarý birbirine düþman eden, hukuku kendi kurduðu hukukunda yargýlatan AKP zihniyetine 'dur' demek için, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarýnda yer almak için buradayýz" dedi. Baki, yönetim kurulu listelerini yaparken asil-yedek ayýrýmý yapmadýklarýný da

belirterek, Bakýrköy gibi büyük bir ilçede hep birlikte uyum içinde çalýþacaklarýný da söyledi. Dilek Baki, tek aday olarak girdiði seçimde geçerli oylarýn tamamýný alarak CHP Bakýrköy Ýlçe Baþkaný seçildi. Yönetim Kurulu ise þu isimlerden oluþtu: Dilek Baki (Baþkan), Aylin Kotil, Pýnar Ünsal, Arev Cebeci, Hasan Çalýþ, Suna Ergun, Ekber Gün, H. Metin Gürleyen, Banu Kan, Sedat Karan, Uður Kelleci, Mahmut Oyman, Muzaffer Þahin, Faruk Yedibaþlar,Birkan Yýldýrým, Cemal Türkoðlu, A. Aytaç Yýlmaz, Altan Akbulut, Zeynep Keskingil, Hatice Yýlmaz, Metin Özdal, Ýrfan Kahraman.


9

KADIN MECLÝSÝ'NDEN HAYAT KURTARACAK EÐÝTÝM

Bakýrköy Kent Konseyi Kadýn Meclisi'nin International Hospital ve Acýbadem Saðlýk Grubu iþ birliðiyle gerçekleþtirdiði 'Ýlk Yardým Son Yardým Olmasýn' kampanyasýnýn ilk eðitimi geçtiðimiz günlerde Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapýldý. Acýbadem Üniversitesi Týp Fakültesi Acil Týp Anabilim Dalý'ndan Doç. Dr. Özgür Karcýoðlu'nun panele katýlanlarý bilgilendirdi. YANLIÞ MÜDAHALE ÖLÜME YOL AÇABÝLÝR Toplantýda konuþma yapan Bakýrköy Kent Konseyi Kadýn Meclisi Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Meltem Ünal Erzen, "Her yýl ev kazalarý sonucunda 2500 çocuðun hayatýný kaybettiðini, hayatýný kaybeden çocuklarýn yarýsýndan çoðunun ilk beþ dakikada yapýlan yanlýþ müdahaleler sonucunda öldüðünün tespit edilmiþ durumda. Baþlattýðýmýz 'Ýlk Yardým Son Yardým Olmasýn' kampanyasý ile eðitimsizlik yüzünden yaþanan çocuk ölümlerinin önüne geçmeyi planlýyoruz" dedi. Meltem Ünal Erzen'in ardýndan kürsüye gelen Acýbadem Üniversitesi Týp Fakültesi Acil Týp Anabilim Dalý'ndan Doç. Dr. Özgür Karcýoðlu yanlýþ müdahalelerin ölümle son bulduðu gibi insanlarýn hayatlarýný kýsýtlayýcý kalýcý hasarlarýnda býrakýla-

bileceðini belirtti. Siyasetçi Aydýn Menderes'in geçirdiði kaza sonucu yanlýþ müdahale ile tekerlekli sandalyeye baðlý yaþamýný sürdürdüðünü belirtirken geçtiðimiz senelerde yaþamýný yitiren sinema sanatçýsý Kemal Sunal'ýn da geçirdiði kalp krizi sonrasý yanlýþ müdahale sonucu hayatýný kaybettiðini belirtti.

( Umut Gizem ALTAN )

Bakýrköy Gürlek Nakipoðlu Lisesi, Ýtalya, Ýspanya, Macaristan, Bulgaristan ve Romanya'dan gelen 17 öðretmen ve yöneticiye ev sahipliði yaptý

KÝTAP SEVGÝSÝ AVRUPA’YI ÝSTANBUL’DA BULUÞTURDU Bakýrköy Gürlek Nakipoðlu Lisesi, Ýspanya, Ýtalya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'daki proje ortaðý liselerle iþbirliði içinde yürüttüðü 'Reading for travelling through the paths of life" konulu proje kapsamýnda, Ýtalya, Ýspanya, Macaristan, Bulgaristan ve Romanya'dan gelen 17 öðretmen ve yöneticiye ev sahipliði yaptý. Süleymaniye Kütüphanesi, Sultanahmet Camii, Topkapý Sarayý, Ayasofya, Yerebatan Sarnýcý ve Küçük Ayasofya'yý, konuk ülkeden gelen ziyaretçilerle birlikte gezen Bakýrköy Gürleknakipoðlu Lisesi öðretmen ve öðrencileri, Ýstanbul'un 2010 yýlýnda Kültür Baþkenti olmasý nedeniyle düzenlenen kültürel etkinlikleri de birlikte gezdiler… Ýstanbul'un güzelliðine ve kültürel mirasýna hayran kaldýklarýný her fýrsatta belirten konuk ülkelerin öðretmen ve yöneticileri, projeye baþýndan bu yana desteklerini esirgemeyen deðerli yazar Buket Uzuner'in Ýstanbul Modern'de gerçekleþen söyleþisine katýldý. Ýstanbul Modern'de müze ziyaretinin yaný sýra, Bakýrköy Gürlek Nakipoðlu Lisesi'nin proje kapsamýnda geliþtirdiði okul kütüphanesindeki atýlýmlarýn tanýtýmý, ebru sanatý üzerine çalýþmalar ve okul aile birliði tarafýnca hazýrlanan Türk mutfaðýnýn lezzetli yemekleriyle Türk Halk ve Sanat Müziði'nin seçkin örneklerinden yapýlan sunumlar, konuklarýn en çok ilgisini çeken etkinlikler arasýnda yer aldý. Konuk öðretmen ve yöneticilerle birlikte, Ýstanbul Ýl Milli Eðitim Müdürü Dr. Muammer Yýldýz ve Bakýrköy Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hüseyin Özcan'ý makamýnda ziyaret eden Bakýrköy Gürlek Nakipoðlu LÝsesi proje yönetimi, projeye iliþkin bilgilendirmelerde bulundu.


11

Bakýrköylü çocuklardan örnek davranýþ

“Küçük ellerden Büyük Hayaller”

Geçtiðimiz günlerde Bakýrköy Kent Konseyi Kadýn Meclisi ve Özel 2000 Anaokulu'nun iþ birliði ile gerçekleþen sergi ile Bakýrköylü çocuklar örnek bir davranýþa imza attý. Açýlan resim sergisinin geliri Lösemili Çocuklar Vakfý (LÖSEV)'e baðýþlanacak. 'Küçük Ellerden Büyük Hayaller' isimli fotoðraf sergisinin açýlýþýný Bakýrköy Belediye Baþkaný Ateþ Ünal Erzen ve Bakýrköy Kent Konseyi Kadýn Meclisi Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Meltem Ünal Erzen yaptý. Ataköy'de bulunan Ýspirtohane Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide Bakýrköylü çocuklar kendi hayal dünyalarý ve çabalarýyla gerçekleþtirdikleri sergide resim, heykel gibi çalýþmalar küçük fiyatlarla satýþa sunuldu. Ayrýca Ünal Erzen çiftinin küçük oðllu Erin de sergiye katýlarak LÖSEV'e destek verdi. ( Umut Gizem ALTAN )

GENÇLÝK OLÝMPÝYAT OYUNLARINDA TÜRKÝYE’YÝ NEZÝH EFE ÖZER TEMSÝL ETTÝ Bu sene ilk olarak gerçekleþtirilen ve Singapur'da yapýlan "Gençlik Olimpiyat Oyunlarý"nda ülkemizi temsil eden iki öðrenciden biri de Milli Eðitim Vakfý Özel Basýnköy Lisesi öðrencilerinden Efe Nezih Özer’di . Çeþitli ülkelerden 400 öðrencinin katýldýðý ‘Frendship Camp 2010’da amaç katýlýmcý öðrencilere sporu ve olimpiyatlarý sevdirerek tanýtýmýnýn yapýlmasýný saðlamak ve olimpiyat ruhunu tüm dünyaya tanýtmak. Sporun çeþitli alanlarýnda faaliyetlere katýlan öðrenciler salla denize açýlmaktan futbola, voleyboldan, baskete kadar çeþitli spor dallarýnda etkinliklere katýlarak hem ülkeler arasýndaki dostluk-

larýný geliþtirdiler hemde spora olan ilgilerini arttýrdýlar. Türkiye’yi uluslararazý bir organizasyýnda temsil etmenin kendisini çok mutlu ettiðini söyleyen Efe Nezih Özer, ‘Katýldýðým organizasyonda hem Türkiye’nin adýný duyurmuþ oldum hemde çok güzel doztluklar kazandým. Yapmýþ olduðumuz etkinliklerlede güzel vakit geçirdim’ dedi.


13

Ateþ ÜNAL ERZEN: “Engellilere çok önem veren belediyeyiz”

ENGELLER KALDIRILIYOR C

Engellilerin mimari ve ulaþým sorunlarýndan kaynaklanan problemlerin kaldýrýlmasý için Bakýrköy Belediyesi çalýþmalarýný sürdürüyor. Ýspirtohane ve Yunus Emre Kültür Merkezi’nde engelli asansörleri çalýþmaya baþladý. Bakýrköy Belediyesi Engelliler Komisyonu üyesi Ramazan Baþ “Ýspirtohane Kültür Merkezi içerisine yapýlan merdivenlikler de bizim yapmýþ olduðumuz çalýþmanýn bir örneðidir” dedi. Engellilerin mimari ve ulaþým sorunlarýndan kaynaklanan problemlerin kaldýrýlmasý için Bakýrköy Belediyesi çalýþmalarýný sürdürüyor. Bakýrköy Belediyesi Meclis toplantýlarýný Ataköy’deki Ýspirtohane Kültür Merkezi salonlarýnda yapýyor. Engellilerle ilgili ilk uygulama burada yapýldý. Toplantý sonrasý ilk denemeyi de AKP Bakýrköy Belediyesi Meclis üyesi ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneði Baþkaný Ramazan Baþ yaptý. Ramazan Baþ ve Ateþ Ünal Erzen orularýmýzý yanýtladý. ATEÞ ÜNAL ERZEN: Bakýrköy Belediyesi olarak engellilere çok önem veren belediyeyiz. Meclisimizde bu dönem ilk olarak engelliler komisyonu kurduk ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneði (TOFD) Baþkaný Ramazan Baþ da komisyon baþkaný oldu. Asansör konulamayan veya yapýsý itibariyle engelli vatandaþlarýmýzýn çýkamayacaðý türden binalara bir sistem geliþtirdik. Ýspirtohane Kültür Merkezi içerisine koyduðumuz engelliler için asansörün bir benzerini de Ataköy 5. Kýsým'da bulunan caminin içerisine koyduk. Bunlarýn sayýsýný arttýracaðýz. Bizim isteðimiz özel sektörde bulunan yerlerde de bu tarz merdiven asansörleri geliþtirilsin. RAMAZAN BAÞ: Türkiye'de özürlülerin toplumdan soyutlanarak yaþamalarýnýn, eðitim alamamalarýnýn, sosyal yaþamýn içine katýlamamalarýnýn, meslek sahibi olamamalarýnýn, istihdam edilememelerinin en büyük nedeni mimari ve ulaþým problemlerinden dolayý yaþanan sorunlardan kaynaklanan olumsuzluklar geliyor. Son on yýl içerisinde bu sorunlarýn büyük bir bölümü çözülmüþ olsa da bizim hala sorunlarýmýz hala devam etmekte ve çaðdaþ standartlara ulaþmýþ deðiliz. Bu nedenle gerek büyükþehir belediyelerinde gerekse ilçe belediyelerinde bu sorunlarýn kalkmasý için çalýþmalar yapýlmalý. Bakýrköy'de bu dönem özürlüler meclisi kuruldu ve ihtisas komisyonlarý içerisinde yerini aldý. Biz konu ile ilgili olarak kronik çalýþmalarýmýzý bitirdik. Bundan sonra da Bakýrköy'de hem Bakýrköy'de yaþayan özürlülerin veri tabanýný, hem de engelliler için mimari ve ulaþým sorununu çözmek için çalýþmalarýmýzý devam ettireceðiz. Bu gün Ýspirtohane Kültür Merkezi içerisine yapýlan merdivenlikler de bizim yapmýþ olduðumuz çalýþmanýn bir örneðidir. Daha çok engel var, engelleri aþmak bizim iþimiz. (Gizem ALTAN)


14

Deðerli okurlarým, 2009 yýlýný geride býrakarak bir yýl daha tecrübe kazancý ile bazý husularý yine sizlerle paylaþmak isterken tekrar olarak yeni yýlýnýzýn saðlýklý ve mutlu geçmesini dlerim. Geçen ayki yazýmda partimizin örgütlenmesinde taban çalýþmalarýnda aksayan, yanlýþ yapýlan küskünlerin çoðalmasýna sebep olan iþlemlerin bulunduðunu vurgulamýþtým

N I M A Þ A Y ÝÇÝNDEN

Bir siyasi partinin temel taþlarýnýn mahalle, belde, ilçe, il örgütlerinin olduðunu dolayýsýyla mahalli seçimlerin de bu konjöktörü yakalamak için tarafsýz, hassas, adam kayýrmadan ve de hemþehrilik grubu oluþturmadan yapýlmasýný özellikle belirtmiþtim.

Özet olarak bir konuyu da dile getirerek sonuca gidiyorum. Ýki hafta önce sayýn genel baþkan Deniz Baykal’ýn Ak Parti oy kaybý için ‘AKP OY ORANININ KAYBINA VAY-BE..’ demiþti. Þimdi ben eski bir partili olarak þunu sormak istiyorum. Yukarýda bahsettiðimiz çalýþmalarla acaba bizler CHP’nin oy yükseltmesine ‘VAY-BE...’ diyebilecek miyiz? bunuda sizlerin takdirine býrakýyorum. Söylemek istediðim de taban çalýþmasýný partinin bünyesine güç verecek sistemde ýlýmlý, olumlu, kaliteli yapýlaþmasýdýr.

Deðerli okurlarým; ülkemizin þu anda yaþadýðý siyasi, ekonomik karmaþasýyla her hafta yeni bir gündem ile toz dumana karýþmýþ görüntüsü; her vatandaþ gibi bendenizi de elbette üzmektedir. Ortadoðuda’ki konumumuz itibariyle Türkiyemizin çok dikkatli komþu iliþkileri, ticaret ve politikalarýný tesis etmesi gerekmektedir.

özellikle de yerel yönetimlerin çalýþmalarý ön planda konuþulmalýydý.

Fikret TORAMAN

Oysa ilçe örgüt çalýþmalarýnýn Bakýrköy’de yaþayan tüm vatandaþlarýn emekli, memur, iþçi, öðrenci, gençlerin ve bayanlarýn, hele bu günlerde sinek avlayan küçük esnafýn bunlarla baðlantýlý da yerel yönetimlerin irdelenmesi kongre gündemini oluþturmalýydý. Yani ilgili kongrede bu sorunlara bir allahýn kulunun deðinmediðini söyleyerek bu gibi konuþmalarda gormalite yerine çözüm projelerinin gündeme gelmesini sevgili ilçe baþkanlarýndan ve deðeri yöneticilerden beklemek hakkýmýzdýr diye düþünüyorum.

ÝKTÝDAR ALTERNATÝFÝ OLMAK VE CHP’DE ÖRGÜTLENME YAPISI

Bir yandan Avrupa Birliði yolunun týkanma olasýlýðý, ‘Önce Kürt Sonra Demokratik Açýlým’ýn çözümsüz kalmasý, Batý Avrupa’ya yönelmesi gereken ilginin yerine daha ziyade geri kalmýþ Arabistan, Orta Asya, Ýran, Ýsrail ve Ermenistan iliþkilerimiz her an kopacak gibi duran pamuk ipliðine baðlýdýr. Ýþsizlik, fukaralýk, açlýk ve asgari geçim endeksleri yanýnda sürekli bindirilen yakýt, elektrik, yiyecek, giyecek ve ulaþým zamlarý hala çözüm beklemektedir. Bu çözümde elbette ki 87 yýlýný doldurmuþ onlarca parti doðurmuþ kökü saðlam olan Cumhuriyet Halk Partisi rol almalýdýr.

Bu rolü alýrken de yukarýda bahsini ettiðimiz parti örgütleri tüzük ve yönetmeliklerine uygun, tarafsýz olmak zorundadýrlar. Dolayýsýyla tabandan zirveye giden dayanýþma, dürüstlük, güven, adam kayýrmamak, kimseyi küstürmemek yöneticilerin en önde gelen görevi olmalý demiþtik. Ülkenin siyasi konjektörünü ve partimizin sorunlarýný da böylece özetledikten sonra, partinin örgüt çalýþmalarý ve lçe kongresine birlikte göz atalým. 04 Aralýk 2009 tarihinde yapýlan mahalle (delege) seçimleri bence yalnýþ yapýlmýþ, tüzük ve yönetmeliklere aykýrý giriþimlerle geride bir sürü küskün gerçek partililer býrakýlmýþtýr. Mahallelerde kayýtlý bulunan partililer kendi aralarýnda en uygun biçimde temsilcilerini görevlendirebilmeli, oysa son yapýlan seçimlerde tam tersi olmuþ ilgili mahallelerdeki partililer geliþi güzel ve özel tercihlerle haberlendirildikten sonra oranýn listedeki partililerine adeta hakaret edilmiþtir. Ben kýrk yýldýr Yeþilköy’de yaþayan, partide kayýtlý birisi olarak þunu idda ediyo-

rum ki; bu seçimler habersiz beskýn þeklinde olmuþ, seçilenler ile seçilmeyenler arasýnda büyük dengesizlikler oluþmuþtur. Bu olumsuzluklara partili haklarýmý kullanarak sandýk baþýnda, ilçe nezdinde ve il nezdinde yaptýðým yazýlý itirazlara (ilçe hariç) bir cevabýn ve neticenin alýnamayýþý da ayrý bir üzüntü olmuþtur. Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkeleri ve sosyal demokratlýðý böyle olmamalýdýr. Ayrýca sýrasý gelmiþken inanmak istemediðim ve duyduðum bir konuyu da sizlerle paylaþmak istiyorum. Ben halen Bakýrköy Ýlçesi’nde kayýtlý ve 04 Aralýk’ta mahallede buna istinaden oyumu kullanmýþ, ayrýca genel baþkan imzalý parti hüvviyetine sahip bir partiliyim. Ýlçe ve ilde görevlerim olmuþtur. Ýlgilenenlere duyurulur.

GELELÝM 17 OCAKTA’KÝ ÝLÇE KONGRESÝNE 25 yýldýr SHP ve birleþmeden sonra CHP’den ilçe ve il kongrelerini izledim ve görev aldým ancak böyle tatsýz tuzsuz bir kongre izlemedim. Birkere yukarýda idda ettiðim gibi seçilen delegelerin salondaki yüzdesi eksek bulunmaktaydý. Daha sonra kürsüye çýkan konuþmacýlardan genel baþkan yardýmcýlarý, parti merkez yöneticileri, milletvekilleri ve bazý partililer söylemlerinde rutin bilinen þeyleri tekrar etmiþler, Bakýrköylülere ve Bakýrköy Ýlçe Örgütü’ne çokta birþey söylememiþlerdir. Bu noktada deðerli millet vekili dostumuz Sn.Tayfur Süner müdahale etmemiþtir. Oysa ilçe örgüterinde benim bildiðim orada yaþayan insanýn, esnafýn, emeklilerin, partili ve partisiz vatandaþýn,

Çünkü, biz eskiden beri yani SHP birleþmesinden beri ilçe kongrelerinde hudut bilmez biçimde çalýþan kadýnlarýmýz, gençlerimiz ve CHP’ye emek, gönül vermiþ coþkulu kongre çalýþmalarýna alýþkýnýz onun için sitem etmek mecburiyetindeyim, o partilileri ve coþkuyu özlüyorum.

Þimdi gelelim iþin en can alýcý noktasýna. Yukarýda sýraladýðýmýz sorunlarý ancak alternatif olarak CHP yönetimi çözebilir diyorsak ve hala bu görüþü savunabiliyorsak ilçe ve il kongrelerihde bu sorunlar hakkýnda üretken projelerle vatandaþýn karþýsýna çýkmak zorundayýz. Bu böyle olmadýðý gibi Bakýrköy Ýlçesi’nde konuþanlarýn hiçbirisinin (en son 5 dakika kýsýtlý konuþan bir partili dostum dýþýnda) arz ettiðimiz yerel sorunlara deðinmemesi, herkesin bildiði Cumhuriyetçilik, Laiklik gibi kliþe laflarla iþi geçiþtirmeside ayrý bir eksiklik olmuþtur. Yukarýda bahsettiðimiz genel baþkanýmýzýn ‘VAY-BEE..’ cümlesi çok yerinde ve doðrudur. Yani Ak Parti’nin oy kaybýna atýfta bulunmasý isabetli bir tespittir. Çünkü her iktidarýn yaptýðý gibi bu iktidarda faker fukarayý, emekçiyi, emekliyi, küçük esnafý binbir zorluk içinde yaþamaya zorlarken; diðer yanda sadece yandaþlarýný bal kaymakla beslerken elbetteki sendeler, sonunda ayaðý kayar düþer. Onun için bu ayak kaymasýna cevap teþkil edecek ve oy oranýmýzý yükseltecek örgüt ve taban çalýþmalarýnýn düzgün olmasý, sistemli olmasý ve hakkaniyetli olmasý gerekmektedir. Onu vurgulamak istiyoruz. Ve genede herþeye raðmen yeni seçilen ilçe baþkaný ve arkadaþlarýna destek vermemiz gerektiðine inanarak hepinize saygý sunuyorum.


15

TÜSÝAD Uluslararasý Ýliþkiler Koordinatörü ve Radikal Gazetesi yazarý Dr. Bahadýr Kaleaðasý seminerde anlattý:

"Ýstanbul Markasý ve Türkiye'nin Uluslararasý Rekabet Gücü" TÜSÝAD Uluslararasý Ýliþkiler Koordinatörü ve Radikal Gazetesi yazarý Dr. Bahadýr Kaleaðasý, "Ýstanbul Markasý ve Türkiye'nin Uluslararasý Rekabet Gücü" baþlýðýyla sunum yaptý. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Ýþtiraklerinden Kültür A.Þ. Genel Müdürü Nevzat Bayhan ve Star Gazetesi yazarlarýndan Hüseyin Emiroðlu'nun da katýldýðý etkinliðin açýlýþ konuþmasýný Marmara Belediyeler Birliði Genel Sekreteri ve Marmara Üniversitesi Ýstanbul Araþtýrmalarý Bilim Dalý Baþkaný Doç. Dr. Recep Bozlaðan yaptý. Birlik çalýþmalarý hakkýnda detaylý bilgilendirme yapan Doç. Dr. Bozlaðan, konuþmasýnýn sonunda, "Napolyon'un biz sözü var: Dünya bir tek ülke olsaydý, Baþkentini Ýstanbul yapardým. Napolyon'un bu sözü bizlere çok þey düþündürmeli. Ne kadar özel ve nadide bir þehirde yaþadýðýmýzý bilelim ve þehrimize sahip çýkmayý görev edinelim" dedi.

sorgulamamýz lazým. Ýstanbul'un kent markasýna, en tepe yöneticilerimizden, sokaktaki insanýmýza kadar; herkes tarafýndan gereken deðer verilmeli. Çünkü kent markasýna gereken önem verilirse ulusal çýkar artar; ulusal kalkýnma saðlanýr;

"DÜNYANIN EN HIZLI BÜYÜYEN VE GELÝÞEN PAZAR EKONOMÝSÝNE SAHÝBÝZ"

Dr. Bahadýr Kaleaðasý, açýklamalarýnýn devamýnda, "Dünyanýn en büyük gücü ve dünyaya yön veren ülke, siyasi, askeri ve ekonomik anlamda ABD'dir. Avrupa Birliði, Amerika'yý yakalamaya çalýþýyor ama henüz Beyaz Saray gibi merkez yok Avrupa'da. Küresel düzenin, ticari iliþkilerinin temeli ABD-AB iliþkileridir. Ama geliþmekte olan G-20 ülkeleri, bu dengeyi yavaþ yavaþ bozmaktadýr. Dünya ve Avrupa ortalamasýnda, Türkiye çok büyük bir yükseliþe geçti. Bu yükseliþ özellikle son yýllarda ivme kazandý. Dünyanýn en hýzlý büyüyen ve geliþen pazar ekonomisine sahibiz. Doðalgaz ve petrol baþta olmak üzere birçok konuda kavþak noktadayýz. Bu kavþaðýn en önemli noktasý da Ýstanbul'dur" dedi. Küreselleþen dünyada Ýngilizce öðreniminin çok önemli olduðunu söyleyen Kaleaðasý, Çin'de olduðu gibi Türkiye'de de ilkokul 1'den itibaren zorunlu Ýngilizce eðitimine geçilmesini istedi. Ýstanbul'a dair hayal, düþünce ve önerilerini açýklayarak sunumunu tamamlayan Kaleaðasý, Ýstanbul'un Eyfel Kulesi gibi bir simgesi ve Türkuaz, Erguvan gibi renklerle betimlenmesi gerektiðini; Bizans, Osmanlý ve Cumhuriyet dönemine yönelik kültürel markalar oluþturulmasý gerektiðini; çaðdaþ mimari vitrinle, Ýstanbul'un dünyaya açýlan pencereleri ve eksenleri olmasý gerektiðini ifade etti.

"ÝSTANBUL'UN KENT MARKASINA, GEREKEN DEÐER VERÝLMELÝ" Ýstanbul un önemi ve konumu hakkýnda açýklamalar yaparak sunumuna baþlayan Dr. Bahadýr Kaleaðasý, Kentlilik bilinci ve çeþitli dünya kentleri hakkýnda genel bilgilendirme yaptý. Kaleaðasý, "Ýstanbul, güzel mi güzel; çirkin mi çirkin bir kent. Biz Ýstanbul'un güzel yönünü görmek istiyoruz. Ýstanbul, dünya kentler coðrafyasýnda çok farklý bir konumda. Her ülkenin on tane dünyaya açýlan kenti olmuyor. Türkiye'nin Ýstanbul baþta olmak üzere 2-3 tane dünyaya açýlan kenti var. Ýstanbul'un, Dünya kentleri sýralamasýnda neden 28. Sýrada Marmara Belediyeler Birliði (MBB) tarafýndan gerçekleþtirilen Eðitim programlarý çerçevesinde "Zaman Yönetimi" konulu eðitim semineri verildi. Prof. Dr. Nihat Erdoðmuþ, "Kendinizi iþe adamayýn; iþkolik olmayýn; ailenize ve sevdiklerinize de zaman ayýrýn" dedi.

AB'ye girilir; Halkýn yaþam standardý yükselir; demokrasi artar. Bu halkalarýn hepsi zincirlemedir" diye konuþtu.

göstergesidir ve çalýþanlarýn performanslarýna göre deðerlendirilmesini saðlar. Ancak maalesef pek çok kurumda performans göstergeleri yok ve performansa göre ücret daðýlýmý yapýlmýyor" diye konuþtu.

"Kendinizi Ýþe Adamayýn"

Kocaeli Üniversitesi Ýktisadi Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme Bölümü öðretim üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoðmuþ'un katýlýmýyla, Marmara Belediyeler Birliði'nde "Zaman Yönetimi" ana baþlýðýyla seminer verildi. Hýzýr Bey Çelebi Seminer Salonu'nda verilen eðitim kapsamýnda, iþyerinde geçirilen zamanýn etkin ve verimli kullanýmýyla alakalý konularda detaylý anlatým yapan Prof. Dr. Erdoðmuþ; 'verimli çalýþma, ofis düzeni, çalýþma psikolojisi, çalýþma koþullarýn uygunluðu, ajandalý çalýþma yöntemi, toplantý yönetim teknikleri' konularýna da deðindi. Prof. Dr. Nihat Erdoðmuþ zaman yönetiminde kurumsallaþmanýn ve yöneticilik becerisinin geliþtirilmesinin gerekliliðine vurgu yaparken, elemanlarýný çalýþtýrabilecek yeteneðe sahip yöneticilerin olmasý gerekliliðini belirtti ve yöneticilerin kendilerini bu yönde geliþtirmeleriyle sorunlarýn daha kolay çözüme ulaþacaðýný söyledi. Erdoðmuþ, kurumsallaþma olmaksýzýn bir kurumda istenen sonuçlarýn tam anlamýyla elde edilemeyeceðini belirtirken, "Kurumunuzda kurumsallaþma olmadýkça siz istediðiniz kadar çalýþýn

yeterli olmaz. Ancak kurumsallaþma tamamlandýðýnda sistem kendiliðinden insanlarý çalýþtýrmaya baþlar" dedi. Kurumsallaþmada ise bireysel altyapýnýn önemli olduðunu belirten Erdoðmuþ; bilgi,

beceri ve istek olgularýnýn bireysel altyapýyý oluþturduðunu ve iyi ekiplerin iyi bireylerden oluþacaðýný söyledi. Erdoðmuþ kurumsal karne ile ilgili olarak da "Kurum geleceðini önemsiyorsa yaptýðý iþi ciddiye alýr. Belediye baþkanlarýnýn yapmasý gereken en önemli þeylerden birisi kurumsal karneyi oluþturmaktýr. Kurumsal karne çalýþanlarýn performanslarýnýn

Prof. Dr. Nihat Erdoðmuþ stratejik düþünme düzeyinden ve gereðinden de bahsetti. Erdoðmuþ: "Zaman yönetiminin ulaþýlabilir ve gerçekçi olmasý gerekir. Kiþisel bir vizyona sahip olmak þarttýr. Böylece faaliyetlerimizi daha etkin yapmýþ ve zamaný bir anlamda yönetmiþ oluruz. Ayrýca görev tanýmlarýný kültür haline getirmek gerekiyor. Aksi takdirde istediðiniz kadar tanýmlarý geniþ hazýrlayýn yine de belirsizlikler ve problemler ortaya çýkacaktýr" dedi. Marmara Belediyeler Birliði'ne üye belediyelerin ve baðlý kuruluþlarýnýn, personel ve yöneticisinin katýldýðý seminerde, son olarak, etkili ve verimli çalýþmak kadar, iþ dýþýndaki yaþama da gereken deðerin verin verilmesi gerektiðini belirten Prof. Dr. Nihat Erdoðmuþ, "Kendinizi iþe adamayýn; iþkolik olmayýn; ailenize ve sevdiklerinize de zaman ayýrýn. Ýþ yaþamýndaki baþarýda, aktif sosyal yaþamýn büyük rol oynadýðýný bir an olsun aklýmýzdan çýkarmayalým" diye konuþtu.


16 Azerbaycan'ýn baðýmsýzlýðýný kazanmasýnýn ardýndan 1992 yýlýnýn Þubat ayýnda Bakü'de ilk kez Latin alfabesiyle gazete yayýmlayan Elçin Þýhlý, bugün Azerbaycan Gazeteciler Birliði Baþkaný, "Ayna" ve Zerkalo" gazetelerinin Genel Yayýn Yönetmeni. Gazeteciliðe baþladýðý ilk yýllardan itibaren kendine özgü duruþu, tarafsýz gözlemleme yetene-ði ve doðru bildiði deðerlerden ödün vermemesiyle tanýnan Elçin Þýhlý, yaptýðýmýz söyleþide kendi yaþantýsýyla ilgili bilgi verirken ayný zamanda kuþaklararasý deðiþikliklerden, kiþisel çýkarlar uðrunda yitirilen dostluklardan ve iki dilde gazete yayýmlamanýn zorunluluðundan söz etti. Klasik olarak çocukluðunuzdan baþlayalým. Nasýl bir çocukluk yaþantýnýz oldu? Bakü'de yazar bir ailenin çocuðu olarak dünyaya geldim. Çocukluðum ve gençliðim edebi bir ortamda geçti. Yani birçoklarýnýn yalnýz yapýtlarýndan tanýdýðý yazarlarýn, þairlerin arasýnda büyüdüm. Onlarýn nasýl insan olduklarýný, yapýtlarýnýn kahramanlarýna ne derece benzeyip benzemediklerini, kimin samimi, asil ve gerçekten yaratýcý insan olduðunu; kimin kötü ruhlu ve Sovyet sisteminin düzenine uyarak ödül ve yüksek makamlar uðrunda yaltaklýk ederek ve onlarý överek nasýl alçaldýklarýnýn tanýðý oldum. Birçoklarýna "Amca" dedim, yapýtlarýndan önce kendilerini tanýdým ve ancak çok sonralarý onlarýn Azerbaycan için ne demek olduklarý-nýn farkýna vardým. O kuþak þimdi yaþasaydý belki de toplumdaki ortam tamamen farklý olabi-lirdi diyebilirim. Ama yaþamýn yasasý böyle. Dünyayý hiç kimse durduramýyor. Eðitimimle ilgili olarak da bir kaç þey söylemek istiyorum. 6070'li yýllarda vatandaþlarýmýzýn çoðu çocuklarýný Rus okullarýna göndermelerine karþýn, bizim yazarlar ve þairler çocuklarýný bir kural olarak Azerbaycan okullarýnda gönderiyorlardý. Ama bizim kuþaðýn çocuklarýnýn hepsi Rus dilini iyi bilirdi, ayrýca en azýndan bir yabancý dil de öðrenirlerdi. Özetle, aydýn bir kuþak yetiþiyor ve büyüyordu. O zamanýn çocuklarýnýn çoðu bugün Azerbaycan'ýn ünlüleri arasýndadýr. Gazetecilik yaþantýnýz nasýl baþladý? Gazetecilik iþine gelince: Bu, böyle olmalýymýþ, çünkü gazeteciliðe gelene dek birçok alanda çalýþmýþtým. Aslýnda Ýngilizce, Almanca öðretmeniyim. Üniversitede Ýngiliz ve Alman dili Filolojisi'ni bitirdim. Ýngilizce, Almanca ve Türkçe'den çeviriler yaptým. Ýki çeviri kitabým yayýmlandý. ( Aziz Nesin ve Oscar Wilde'in yapýtlarýndan) Ve sonunda o zamanki SSCB'nin Yazarlar Birliði'nin üyesi oldum. Ama tüm bunlar 80'li yýllarda kaldý. O zamandan beri edebi çevirilerle uðraþmamaktayým. Gazetecilik çalýþmalarýma ise 1988 yýlýnda baþladým. "Ayna" ve "Zerkalo" gazetelerini kurduðumuz 1990 yýlýndan bu yana artýk tamamen bu gazetelerde çalýþmaktayým. Bu yýl, bu gazeteler 20'inci yýllarýný kutlayacaklar. Yüzlerce gazetenin çýktýðý bir pazarda iki dilde gazete çýkarmanýn zorluklarý ve belki de avantajlarý konusunda ne düþünüyorsunuz? Doðrusunu söylemek gerekirse bu, o zamanýn, yani 1990 yýllarý Bakü'sünün toplum yapýsýn-dan ileri gelmekteydi. Halk iki dilli idi - çoðunluk hem Azerbaycan hem de Rus dillerinde okuyup konuþmaktaydý. Biz üniversitelerde bilimsel komünizm dersleri yanýnda siyasal eko-nomi denilen bir bilimi de az - çok okumuþtuk ve "perestroyka" döneminden yararlanarak, talep ve arzýn sözün tam anlamýnda uygulanmasýný saðladýk. Kýsacasý, pazarýn nabzýný tuttuk. Þimdi ise toplumun dil tercihleri deðiþti. Rus dili önemini yavaþ yavaþ yitirmekte ama buna karþýn "Zerkalo"nun yeterince nüfuzu hala sürmektedir. Çünkü bu gazeteyi okuyanlarýn bü-yük bir çoðunluðu, karar veren, geliþimi yönlendiren kesimdir. Çoðu zaman bana, Rus dilin-deki gazeteyi neden kapatmýyorsun diye soruyorlar. Yanýtým ise, talep oldukça, o talebi karþý-layacaðým, oluyor. Çünkü bu, bir iþtir, ticarettir. "Ayna"ya gelince, þimdiki durumda bunun maalesef bir "iþ" olmadýðýný söylemeliyim. Ne yazýk ki, bugünkü Azerbaycan okuyucusu kendi anadilinde gazete okumuyor. Bunun nedenleri çok, ama þimdi bunlarý sýralamanýn yeri deðil; bu ayrý bir konudur. "Ayna"nýn bende çok özel bir yeri var. O, Azerbaycan'da Latin harfleriyle hiçbir resmi yazýþma falan olmadýðý zamanlardan önce düzenli çýkan ilk gazete olma özelliðini taþýyor. Ve bir de, ben Azerbaycan'da anadilimde gazete çýkarmasaydým, ken-di karakterime karþý gelmiþ olurdum. Basýn tarihini sosyal geliþim tarihinden ayýrmak ne derece olasýdýr? Sosyal açýdan ve çaðdaþ dille söyleyecek olursak, teknolojik geliþime baðlý olarak toplumu yönlendiren araçlar ne kadar çok olursa olsun, onlarýn içerik bakýmýndan deðiþik olmadýðýný söyle-

YASEMÝN BAYER

“Bir Toplumda Herkes Meddah Olamaz” mem mümkündür. Sosyal bir düþünceyi dile getirmek gibi bir gereksinim, bilinçli insan-larýn oluþtuðu zamandan beri her zaman var olmuþtur, ancak dediðim gibi dile getirilme biçi-mi deðiþmiþtir. Yalnýzca bir öðe deðiþmemektedir ki, o da "haber"dir. "Haber" tüm zamanlar-da en pahalý malzeme olmuþtur ve ondan yararlanmayý becerebilen hep kazançlý çýkmýþtýr. Bu açýdan ele alýrsak, basýn önem kazandýðýndan beri, sosyal geliþim tarihi ile beraber gitmekte-dir ve birini diðerinden ayýrmak doðru olmaz, diyebiliriz. Gazeteci her þeye muhalif mi olmalýdýr? Bir toplumda herkes "meddah" olamaz; doðru söz eden de olmalýdýr. Diðer bir takým fonksiyonlarýyla birlikte ayrýca eðitim yükünü de taþýyan gazete ve tele-vizyonlarýn kullandýklarý dil bakýmýndan neler düþünüyorsunuz? Düþündüklerim, tamamen duyduklarým, gördüklerim ve okuduklarýmdan ileri gelmektedir. Durum hiç de iç açýcý deðil. Dilimiz berbat durumdadýr, onu bu duruma getirenler ise günden güne artmakta; çünkü dilimizde sorun var. Bilgisiz bir doktor onlarca, hatta yüzlerce insanýn ölümüne neden olabilir ama bilgisiz öðretmen tüm bir kuþaðý yok edebilir. Bu kanýtlanmasý gerekmeyen bir gerçektir. Biliyor musunuz, dili çok iyi bilmesinin yanýnda bu alanda çalýþan gazetecinin geniþ dünya görüþü olmalýdýr. Dar dünya görüþlü insanýn gazetecilik denilen dün-yaya yolu kapalý olmalýdýr. Sizin sorunuza yanýt olarak daha önce öðretmen konusunda söyle-diðim fikrime dayanarak geniþ bilgisi olmayan gazeteci de bilgisiz öðretmen gibi tüm bir ku-þaðý yok edebilir diyebilirim. Gazetecilik yaþamýnýza dönüp de baktýðýnýzda olup bitenleri nasýl deðerlendirebilirsiniz? Gazetecilik size ne verdi, ya da aksine? Biliyor musunuz, son 20 yýla göz attýðýmda, onu gazete olmadan düþünemediðim için tek bir þey söyleyebilirim: Bu benim yaþamýmdýr. Yaþamda ise her þey olur. Ben hiç bir þeye üzülmüyorum ama çocukluðumdan beri güvendiðim ve kendime kardeþ saydýðým insanlarýn dö-nek çýkmasýna ve bir kýsmýnýn belirli makamlara geldiklerinde benimle dostluklarýnýn onlarýn kariyerlerini tehlikeye sokacaðýndan korkmalarýna ve diðer bir kýsmýnýn ise bu dostluðu kötü-ye kullanmalarýna hayýflanmaktayým. Neticede onlarý kaybettim. Belli bir yaþtan sonra gerçek dost bulmak mümkün olmuyor; yitirmek ise çok kolay. Bazen dost ve akrabalarýmýn baþý benim yüzümden derde girmekte ama yalnýzca yaratýcý gazete iþi ile uðraþtýðým için günümün boþa geçmediðini duyumsamak bana huzur vermekte; iþte o zaman gördüðüm iþten zevk aldý-ðýmý anlýyorum. Ve mesleðimden, gördüðüm iþten haz aldýðým sürece hiç bir þeye hayýflan-mayacaðým. Anlaþýlan böyle de olmalý... Türkiye - Azerbaycan basýn iliþkileri size göre ne düzeydedir? Biz ne yazýk ki, birbirimizden habersiziz. Gerçek ne kadar acý olsa da gerçektir. Gerçeðin acý olduðunu bilirsek onu düzeltebiliriz. "Neden gazete okumuyorsunuz, diye sorduðumda bana verilen yanýt hep ayný: "Bütün gazete-ler ayný þeyi yazýyor." Azerbaycan ülke olarak çok da büyük deðil. Ne olursa herkes ayný þeyi biliyor. Sadece farklý biçimlerde yazýlabiliyor. Haberlerin daha zengin

ve renkli olmasý açý-sýndan Türkiye'de olan olaylarý biz zaten yazýyoruz ama 4-5 gün sonra yazýyoruz. Ama ortak haber ajansý olsaydý, oradaki haberleri hem Türk gazeteleri hem de Azerbaycan gazeteleri ayný zamanda yazabilirdik. Ve burada çok önemli bir nokta var. Haberlerin bir merkezden ve doðru alýnabilmesi gerekiyor. Örneðin: Hürriyet, Cumhuriyet ya da Sabah gazetelerinin site-sine girip bir þeyler yazýyor gazeteci arkadaþlar. Her yazarýn, her gazetenin kendine özgü bir duruþu var. Bakýþ açýsýnda biraz yanlýþlýk olduðunda bile Azerbaycan gazetesinde o yanlýþlý-ðýn üstüne bir o kadar da yanlýþlýk geliyor. Bazen bir sözcüðün iyi anlaþýlmadýðý durumlar da olabilir. Türkiye'deki politik durum doðru deðerlendirilmeyebilir. Ve sonuçta sýradan bir þey burada tamamen baþka bir anlamda algýlanýlabilir. Tüm anlaþmalar, iliþkiler bozulabilir. Doð-ru anlaþýlmadýðýnda, ilk kaynaktan bilgi alýnýlmadýðýnda her þey tersine dönebilir. Bugün küreselleþen dünyada hem Türkiye hem de Azerbaycan için ortak haber ajansýnýn büyük önem arz ettiðini düþünüyorum. Türkmen için de, Özbek için de, Kýrgýz için de bunun gerekli ola-caðýna inanýyorum. Örneðin biz, PKK terör örgütünün Azerbaycan ile ilgisi yoktur. Bu Türki-ye'nin kendi savaþý, kendi iþidir, kendisi çözümlesin diye düþünebiliriz. Ama biz þimdi bu konunun yalnýzca Türkiye'nin iþi olmadýðýný görüyoruz. Azerbaycan' a da geliyor. Azerbay-can'dan yarýn nereye gideceði de bilinmiyor. Türk dünyasýnýn basýn alanýndaki iliþkileri ve sorunlarý nelerdir? Türk Dünyasý dendiðinde, onun baþýnda iki devlet görüyorum. Birincisi Türkiye Cumhuriye-ti'dir. Daha sonra Azerbaycan gelir. Geçtiðimiz yýl on bir Türk dilli halklarýn Kongresi Bakü'de yapýldý. Kongre üst düzeyde gerçekleþti. Ama Rus basýný þöyle bir þey yazmýþtý: Rusça konuþan Türk dilli devletlerin toplantýsý. Bu gerçekten de böyledir. Çünkü Türkiye ve Azerbaycan dýþýndaki ülkelerle kendi dilimizde anlaþmak çok zor. Bizim dilimize biraz yakýn olan Türkmenistan'dýr. Özbek, Kazakistan, Kýrgýzistan telaffuzlarý oldukça farklýdýr. Birbiri-mizle fazla iliþkide bulunmamamýz nedeniyle anlaþmakta çok zor oluyor. Örneðin: Moldovya'da yaþayan Oðuz boyundan olan Gagavuzlar'ý anlamak bir sorun. Dil açýsýndan Azerbaycan Türkçesi'ne çok yakýnlar ama onlarý anlamak oldukça zor. Bir de Karaçaylar var Daðýstan'da. Ben her zaman Türk dilli dendiðinde, Türk devleti olduðunu anlamýyorum. Türk'ün dili Türkçe olmalýdýr. Türk dilli demeðe gerek yoktur. Hatta Azerbaycan Türkiye arasýndaki iliþkilere bakmaksýzýn bana göre bu iliþkiler yeteri kadar sýk deðil. Biz de ekono-mik iliþkiler insan iliþkilerine göre daha çok geliþmiþtir. Azerbaycan - Türkiye arasýnda bilgi açýsýndan deðiþ tokuþ yeterli düzeyde deðil. Gazetecilikte boþluk çoktur. Ayrýca istenilen dü-zeyde iliþkiler de yok. Ýstediðimiz Türk kanalýný izleyebiliyoruz. Ama Anadolu Ajansý'na abone olan Azerbaycan gazetesi ne yazýk ki, yok. Bu böyle olmamalýdýr. Bir konuyla ilgili görüþler sistemi olmasý gerektiðini düþünüyorum. Türk dünyasýna ulaþmak için ne yapmalý-yýz? Adýmlarýmýz neden oluþmalýdýr? Her yýl toplanýp, konuþmamýz, sevinmemiz, fikir alýþ veriþinde bulunmamýz güzeldir. Ama bu düþünceler bir yýl sonra anýmsanýr. Bu böyle olmamalýdýr. Biz Türk devletleri olarak toplanýyorsak, burada politik makamlar çoktur. Bir yerde toplanýyorsak, ne istediðimizi bilmeliyiz. Ne istiyoruz? Sadece birbirine konuk gidip gelmek baþka, Türk olarak politik makamlar olmalýdýr. Örneðin, Türkiye Avrupa'ya doðru gitmek istiyor. Azerbaycan da istiyor ve biz bunlarý dile getirdik. Ama gelin görün ki, Türkmenistan istiyor mu? Kazakistan, Özbekistan istiyor mu? Onlar hala Rusya'nýn koltuðu altýnda. Ruslar onlardan da bizden de vazgeçmek istemiyor. Ayný zamanda onlarda da bir istek olmalýdýr. Bu isteði ben görmüyorum. Þimdi ortak dil hakkýnda birçok düþünce dile getiriliyor. Kesinlikle ortak dil oluþturulmalýdýr, diyerek zorlama yapýlýrsa ben buna karþýyým. Ortak dil kendi ken-dine oluþmalýdýr. Bizim birbirimizle iliþkilerimizin sýklaþmasýyla zaten ortak dil kendiliðinden oluþacaktýr. Zaman gerekecek. Bunu hiç bir emir, yasa ile yaratmak olasý deðil. Belli bir sü-reçte oluþabilir. Bu, benim düþüncemdir. Samimiyet olduðunda, amaç açýk ve ayný olduðunda bunlarýn hepsi kendiliðinden gerçekleþecektir. Doðal olarak þimdi konuþtuðum dil Anadolu Türkçesi deðil. Ama ayný zamanda öyle sözcükler var ki, onlar sizin sözlükte de bizim sözlük-te de var. Onlardan bazýlarý sizin kullandýðýnýz, bizim ise kullanmadýðýmýz sözcükler. Ama biz o sözcükleri biliyoruz. Ýliþkiler sýklaþtýðýnda bu tip þeyler ortadan kalkacak. Ortak dil kendi kendine oluþacak. Hiçbir itiraz da oluþmayacak. Sýk ve samimi iliþkiler olmasý güzel bir þey-dir. Örneðin, Türkiye Azerbaycan vatandaþlarý için vizeyi kaldýrdý. Ben Azerbaycan'ýn da Türk vatandaþlarý için vize uygulamasýný kaldýrmasýný dört gözle bekliyorum. Daha hala kal-dýrmadý ama kaldýracak. Terör olabilir, Azerbaycan savaþtadýr ama Türkiye vizeyi kaldýrdýysa, biz de kaldýrmalýyýz.


17

ÝLKÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝNDEN HAYVAN BARINAÐI GEZÝSÝ Dr. Hulusi Behçet Ýlköðretim Okulu'ndan yaklaþýk 20 öðrenci Bakýrköy Belediyesi Hayvan Barýnaðýný ziyaret ederek makarna, süt, battaniye, mama yardýmýnda bulundular. Okul öðretmenleriyle beraber Bakýrköy Belediyesi Hayvan Barýnaðýna gelen çocuklar özellikle yavru köpeklere büyük ilgi gösterdiler.

Ýstanbul'un tanýnmýþ balýkçýsý Balýkçý Kenan'ýn açtýðý, dünyada eþine benzerine rastlanmamýþ deniz canlýlarý müzesini ziyaret eden öðrenciler heyecanlý anlar yaþadýlar. Balýklarý mumyalayarak özel ilaçlarla korumaya alan Balýkçý Kenan, öðrencilere; balýk türleri, bulunduklarý karasularý ve nelerle beslendikleri hakkýnda birbirinden ilginç bilgiler verdi. Ýstanbul'da öðrenim gören, ilköðretim okulu öðrencileri Balýkçý Kenan Tesisleri'ndeki balýk müzesini ziyaret ederek, mumyalanmýþ haldeki deniz canlýlarýný tanýma imkâný buldular. Öðretmenleri eþliðinde Balýkçý Kenan Gürpýnar Tesisleri'ni ziyaret eden öðrenciler henüz 1 ay önce Marmara

Barýnakla ilgili çocuklara bilgi veren Veteriner Ýþleri Müdürlüðü Hayvan Barýnaklarý Þefi Özlem Yaðan," Barýnaðýmýzda yaklaþýk 400 köpeðe ve 60 civarýnda kediye gönüllülerimizde de desteðiyle bakýyoruz. Ayrýca barýnakta bulunan kýsýrlaþtýrma merkezimizde sokak hayvanlarýný kýsýrlaþtýrýyoruz. Bakýrköy'de oturan Bakýrköylü yurttaþlarýmýzýn da hayvanlarýný burada kýsýrlaþtýrmaya tabi tutuyor, tedavilerini yapýyoruz. "dedi.

DENÝZ CANLILARI MÜZESÝNE GÝRÝÞ ÜCRETSÝZ

Denizi'nde yakalandýktan sonra derisi yüzülerek mumyalanmak üzere, müzede yere serilen köpekbalýðýyla

hatýra fotoðraflarý çektirdiler. Müzedeki deniz canlýsý türlerini incelerken, köpekbalýklarýnýn ürkütücü diþlerini görünce heyecanlý dakikalar yaþayan öðrenciler, Kenan Bal-

þekilleri ve nasýl yakalandýklarýný anlattý. Öðrencilerden denizlere sahip çýkmalarýný isteyen Balýkçý Kenan, "Buradaki deniz canlýlarýnýn büyük bir çoðunluðunun nesli neredeyse tükenmek üzere. Bundan henüz 10 yýl önce, býrakýn okyanuslarý denizlerimizde bile görülen türler artýk bulunamýyor" dedi. Balýkçý Kenan müzesinde yer alan koleksiyon içindeki; dev orkinos iskeleti, kurutulmuþ yengeçler, ahtapot, köpekbalýklarý, kýlýç balýklarý ve ýstakozlarý ayrý ayrý tanýyýp hatýra fotoðrafý çektiren öðrenciler, deniz canlýlarýna dokunabilme þansý bulduklarý için çok mutlu olduklarýný söylediler.

Amaç trafiði rahatlatmak deðil, para kazanmak!

cý'dan deniz canlýlarýyla ilgili de kýsa süreli ders aldýlar. Öðrencilere; müzede bulunan yüzlerce deniz canlýsý türüyle ilgili ayrýntýlý bilgi

veren Balýkçý Kenan Balcý, deniz canlýlarýnýn yaþadýklarý denizler, beslenme

TRAFÝK VAKFI ÇEKÝCÝLERÝNDEN ÝLLALLAH Uzun zamandýr gazetemize gelen þikayetlerin baþýnda Ýstanbul Trafik Vakfý’na ait araçlarýn ‘sözde trafiði rahatlatmak için’ park halindeki araçlarý çekmesiyle ilgili þikayet edenlerin ortak ifadeleri þöyle; “Bu çekiciler sözde trafiði rahatlatmak için park halindeki araçlarý çekiyorlar. Ancak genelde çektikleri araçlar trafiðin yoðun olduðu ana arterler, yayalarýn geçiþini zorlaþtýran kaldýrýmlardan deðil. Paletlerini indirip kolayca araçlarý çekeceði genelde kimseyi rahatsýz etmeyen yan yollardan yapýyorlar. Neden böyle yapýyorsunuz? Bakýn ana cadde üzerindeki yaya kaldýrýmlarýnda insanlar yürüyemiyor, o araçlarý kaldýracaðýnýza burada kimseyi rahatsýz etmeyen bu aracý çekiyorsunuz” söylemlerine verdikleri cevap ise genelde þöyle oluyor; “Dediðiniz yerde aracý çekmeye çalýþýrsak trafik týkanýyor.” Þikayet edenlerin çoðu “Biz vergimizi veriyoruz, devletin otopark yapmasý gerekir yapmýyorlar. Ýyi yönetilmiyoruz.” diyorlar. Geçtiðimiz günlerde yolun saðýnda ve solunda yüzlerce araç dururken Ýstanbul Trafik Vakfý çekicisi cýmbýzla çeker gibi araçlarýn arasýnda park etmiþ olan bir yük kamyonetini çekmek isterken devrilmesine neden oldu. Araç büyük hasar görürken yol da uzun süre trafiðe kapandý.


18

Koltuk kapasitesi 7 bin 500, ayrýca ayakta 35 bin kiþi alacak

KÜÇÜKÇEKMECE’YE TÜRKÝYE’NÝN EN BÜYÜK GÖSTERÝ MERKEZÝ Göreve geldiði günden bu yana, bir “Küçük Ýstanbul” oluþturma parolasýyla, kültür ve sanat yatýrýmlarýna hýz veren Küçükçekmece Belediye Baþkaný Aziz Yeniay, bu kez de 40 bin kiþilik bir kültür merkezinin müjdesini verdi.

merkezi olacak. Bununla birlikte Küçükçekmecemiz de büyük organizasyonlarýn merkezi haline gelecek. Koltuk adedi olarak 7500 insanýmýzýn aðýrlanabileceði, 35 bin civarýnda da ayakta izleyici alabilecek, 40 binin üzerinde kapasiteli bir salon olacak”.

Küçük Ýstanbul’da 40 bin kiþilik salon Baþkan Yeniay, Küçükçekmeceli gençlerin etkinliðe büyük bir ilgi göstermesi ve salonu týka basa doldurmasýndan hareketle, sözlerin güzel bir haber vererek baþladý ve þunlarý söyledi, “Bu salon açýldýðýndan beri belki de ilk defa bu kadar yoðun bir ilgiye muhatap olmuþtur. Tabi biz burada þu mesajý aldýk ve

33 farklý branþta eðitim Küçükçekmecenin dünü ve bugünü arasýnda bir kýyaslama da yapan Baþkan Yeniay, “Birkaç yýl öncesine kadar Küçükçekmecemizde maalesef sosyal aktivite yapýlamýyordu. Sinema salonlarý yoktu. Tiyatro salonlarý yoktu, kültür merkezleri yoktu, spor alanlarý yoktu. Ama artýk bugün pek çoðuna sahibiz. Ýstanbul ortalamasýnýn oldukça üzerinde bir noktadayýz. Bunu þunun için ifade ediyorum. Artýk gençliðimiz farklý ilgi alanlarýyla da meþgul olma þansýný yakalamakta. Yine þu anda kültür merkezlerimizde 33 farklý branþta eðitim verilmekte. Balesinden piyanosuna, kemanýndan gitarýna, diksiyon eðitiminden yabancý dil eðitimine, tiyatro kolundan þan derslerine varýncaya kadar, hemen hemen aradýðýnýz her branþta bir eðitim alaný bulmanýz mümkün. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün göstermiþ olduðu hedef olan muasýr medeniyetler seviyesine çýkmanýn olmazsa olmaz koþulu bilgidir, eðitimdir, kültürdür, sanattýr ve bu þekilde sosyal hayatýn içinde yer almaktýr. Ýþte bunun içindir ki

gereðini yerine getireceðiz. Gençliðimiz artýk bu salonlara sýðmamakta ve daha büyük salonlar istemekte. Ýnþallah ilçemizde aþura meydaný olarak bildiðimiz meydanda 40 bin kiþilik bir arena inþa edeceðiz. Þu anda projesi bitti ve bu Türkiye’nin en büyük gösteri

gençliðimizin bu imkanlardan azami miktarda istifade etmesini arzu ediyoruz”. Kendilerine bu þekilde yön verme imkanýna kavuþamayan, bu bilince eriþemeyen gençlerin kötü alýþkanlýklarýn bataðýna düþebileceðini de vurgulayan Baþkan Yeniay gençlere

Küçükçekmece Kent Konseyi Gençlik Merkezi, gençleri baðýmlýlýk yapan maddelere karþý bilinçlendirmek amacýyla “SEÇÝM SÝZÝN” adlý bir program düzenledi. Sefaköy Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleþtirilen etkinliðe Küçükçekmece Belediye Baþkaný Aziz Yeniay’da katýldý.

þöyle seslendi, “Zamanýmýzý olumsuz yerlerde deðerlendirdiðimiz ve bedenimize yanlýþ iþlerle zarar verdiðimizde, vücudumuzu zehirlediðimizde, imkanýmýzý tüketmiþ ve geç kalmýþ olabiliriz. Ondan sonra ders almak da bir þey ifade etmeyebilir. Þunu samimi

olarak ifade edeyim özellikle genç kardeþlerimiz için. Hayatta þu anda önünüzde pek çok zorluklar olabilir. Yaþamýþ olduðunuz süreç itibariyle ifade etmem gerekir ki, bunlarý aþmanýn yolu bilgiden geçmektedir, zamanýnýzý iyi deðerlendirmekten geçmektedir”. Küçükçekmece Kent Konseyi Baþkaný Dr. Mustafa Aydýn’ýn da ev sahibi olarak hazýr bulunduðu programda, Profesör Doktor Arif Verimli ve Ýstanbul Emniyeti Narkotik Þube Müdürlüðü’nden Baþkomiser Dr. Ali Ünlü de baðýmlýlýk yapan maddelerle ilgili bir sunum yaptýlar. Gecenin konuklarý arasýnda ünlü sunucu Gülgün Feyman ve tiyatro sanatçýsý Üstün

Asutay da yer aldý. Asutay sahnede gençler için kýsa bir sahne gösterisi de sundu. Ayrýca ses sanatçýlarý Muzaffer Uludað ve Duygu Koçak da söyledikleri þarkýlarla gençlere eðlenceli dakikalar yaþattý.


19

AKP Bakýrköy Ýlçe Baþkaný Mahmut GÜRCAN ve Meclis Grup Sözcüsü Mehmet Ekin Ertekin açýkladý

ATAKÖY’DE HOBÝ BAHÇELERÝ YERÝNE PARK Bir süre önce arsa sahibi olarak görünen Milli Emlak Müdürlüðü’nün talebi üzerine Bakýrköy Kaymakamlýðý tarafýndan kaldýrýlan Ataköy 7-8 Kýsým’da bulunan Hobi Bahçeleri yerine park yapýlmasý isteði ile ilgili giriþimler devam ediyor. Gazetemizi ziyaret eden AKP Bakýrköy Ýlçe Baþkaný Muhmat Gürcan ile Bakýrköy ve Büyükþehir Belediyesi Meclis üyesi Mehmet Emin Ertekin Hobi Bahçeleri’nin yerine park yapýlmasý ve Bakýrköy Belediyesi Meclis çalýþmalarý hakkýnda geniþ açýklamalarda bulundu ve sorularýmýzý yanýtladý. Ataköy'de bildiðiniz gibi Hobi Bahçeleri vardý. Ancak yapýlan yanlýþ uygulamalar sonucunda bu bahçelerin sökümü gerçekleþti. Ataköylüler’in büyük çoðunluðu burasýnýn bir park haline dönüþtürülmesini istiyorlar. Bu konuda siz Adalet ve Kalkýnma Partisi Bakýrköy Ýlçe Baþkaný olarak düþünceleriniz nedir. Ne söylemek istersiniz? Ataköy'de bulunan Hobi Bahçeleri düþünce olarak oldukça güzel bir fikirdi. Ancak sonrasý için Bakýrköy'e ve Ataköy'e hitap etmeyen, bir kesimin yanlýþ kullanýmý sonucu kötü bir görüntü sergilenmeye baþlamýþtý. Yerin sahibi olan Milli Emlak'ýn talebi ve Kaymakamlýðýmýzýn da önderliðinde buradaki çirkin görüntüler kaldýrýldý. Bildiðiniz gibi Ayamama Deresi ýslah çalýþmasý ile birlikte burada 3-4 proje geliþtirip vatandaþa sunarak vatandaþýn istediði bir proje gerçekleþtirmek istiyoruz. Bu konuyla ilgili en az 4 proje yapýp daha önce de ÝDO'nun yaptýðý, alýnacak gemileri vatandaþa sunup vatandaþýn seçtiði gemilerin alýnmasýnda olduðu gibi bir proje ile uygulama yapmak için çalýþmalarýmýzý gerçekleþtireceðiz. Bakýrköy Belediyesi Meclis Üyesi ve ayni zamanda Büyükþehir Belediye Meclis Üyemiz Mehmet Emin Ertekin ile birlikte baþvurumuzu yaparak arsayý Milli Emlak'tan isteyerek yeþil alan olarak uygulama yapýlmasý konusunda talebimiz oldu. Umuyoruz ki en kýsa zamanda burasýný Bakýrköylü vatandaþlarýn yararlandýðý yeþil alan haline dönüþtürürüz. Sayýn Gürcan, Ocak ayý meclis görüþmeleri hararetli tartýþmalara sahne oldu. Birkaç toplantý da ekibinizle birlikte sizde izleyici olarak bulundunuz. Adalet ve Kalkýnma Partisi Bakýrköy Ýlçe Baþkaný olarak neler söylemek istersiniz? Meclis üyelerini bir araya getirecek olan kiþi de Belediye Baþkanýdýr. O yoksa baþkan vekilidir. Ama bakýyorsunuz ki býrakýn üyeleri bir araya toplamayý kaçar gibi toplantý bittikten sonra giden kiþiler var. Salonun 3-5 dakika içerisinde boþaldýðýný görüyorsunuz. Zaten toplantýlar yoklamalar dahil 8-10 dakika sürüyor. Komisyonlardan gelen raporlarýn içeriðinden kimsenin haberi yok. Ben idda ediyorum ki birçok meclis üyesi arkadaþýmýn oylamasýný yaptýðý raporun içeriðinden haberi yok Birbirlerinin gözünün içine bakarak evet veya hayýr oyu veriyorlar. Bizim arkadaþlarýmýz da konuya hakim olmadýklarýndan dolayý çekimser oyu kullanmak zorunda kalýyorlar. Birde ben saðlýk Ýþleri Müdürlüðü ile ilgili birþey söylemek istiyorum. Dünyanýn hiçbir yerinde görülmemiþ bir uygulama ile sýrf ideolojik nedenlerden dolayý saðlýk Ýþleri Müdürlüðü lav ediliyor, zaten bu müdürlükte bulunan müdür arkadaþ iki kere görevinden uzaklaþtýrýlmýþ ve daha sonradan mahkeme kararý ile görevine iade edilmiþ bir kiþi. Onunla baþ edemedikleri için Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü'nü ortadan kaldýrýyorlar, burada müdürlük yapan kiþiyi þef yapýyorlar ve bütün Saðlýk Ýþleri'ne baðlý kiþileri de Veteriner Ýþleri'ne baðlýyorlar. Ýnsan saðlýðýnýn Veteriner Ýþlerine baðlanmasýndaki sebep bana göre çok manalýdýr. Tüm Bakýrköylülerin dikkatle düþünmesi gerekir. Biz meclis görüþmelerinde birkaç gün önce gün-

demdeki konular üyelerimize bildirilsin, onlarda görüþme günü bilgili olarak toplantya katýlsýnlar ve Bakýrköylülerin lehine olan konularda görüþlerini saðlýklý olarak açýklama imkanýna kavuþsunlar. Bakýrköy Belediye Meclisi Adalet ve Kalkýnma Partisi üyesi, grup sözcüsü ve ayni zamanda Ýstanbul Büyükþehir Belediye Meclisi Üyesi Mehmet Emin Ertekin gezetemizi ziyaretinde özellikle Ocak 2010 ayýnda yapýlan meclis toplantýlarýnda tansiyonun artmasý üzerine Gazetemize sýkýntýlarýný dile getirerek açýklamalarda bulundu.

KALDIRIMLAR Geçtiðimiz dönemde 5 sene meclis üyeliði yaptým. Bu senede seçildik, ayný zamanda bu dönemde Büyükþehir'de de meclis üyeliði yapýyorum. Geçtiðimiz dönemde sayýsal çoðunluðumuzun fazla olmasý nedeniyle komisyonlarda da arkadaþlarýmýz vardý ve konular hakkýnda bilgi sahibi oluyorduk. Bu sene sayýsal çoðunluðumuz fazla olmadýðý için

meclisin takdirinde olan birþeyde iktidarda olan arkadaþlarýmýz bu takdiri kullanmayarak komisyonlara bizden kimseyi almadýlar. Dolayýsýyla komisyonlarda görüþülen konulardan ve yapýlan iþlerden biz çok fazla bilgi sahibi olamýyoruz. Bu komisyonlarýn içerisinde Engelliler Komisyonu hariç. Çünkü toplam 26 CHP'li meclis üyesi arasýnda bir tane bile engelli meclis üyesi olmadýðýndan bu komisyona bizde bulunan Ramazan Baþ arkadaþýmýzý Engelliler Komisyonu Baþkaný yaptýlar. Ancak bu bizi tabii ki memnun etti. Ancak þu ana kadar Engelliler Komisyonu'na bir tane bile dosya gelmedi. Büyükþehir Meclisi'nde bulunan CHP'li arkadaþlarým engellilerin de çok iyi yararlanabilecekleri bir merkez olan Sütlüce Kongre Merkezi hakkýnda soru önergesi veriyorlar, ancak kendileri bir sene içerisinde yaptýklarý kaldýrýmlarda engellilerin geçmesi için gereken ölçüyü almayý unutuyorlar. Yapýlan kaldýrýmlarda ne bir çocuk arabasýnýn geçmesi mümkün nede engelli arabalarýnýn geçmesi mümkün. Bunu bir sene içinde deðil de daha önce yapmýþ olsalardý gene bir derece ancak teknolojinin inanýlmaz geliþmeler gösterdiði günümüzde bunu yapmak mümkün. Yapýlan bu kaldýrýmlar ile ilgili belediyenin yaptýðý yüksek ihale neticesinde halka yansýtýlan 300 ile 350 TL arasýnda deðiþen bir katýlým payýnýn olduðu yönünde þikayetler bize þikayetler geliyor. Komþu ilçelerdeki ücretleri baz alýrsak bu rakam oldukça yüksek ve vatandaþýn canýný acýtýyor ve dolayýsýyla bizim de canýmýzý acýtýyor. Bu konu ile ilgili önümüzdeki toplantýda bir soru önergesi hazýrlayacaðýz ve cevabýný halkýmýzla da paylaþacaðýz. Diðer ilçelere göre alýnan katký payýnýn neden bu kadar yüksek olduðunu ve neden 3-5 ay önce yapýlan kaldýrýmlarýn sökülüp yenilerinin yapýldýðýný sorup öðreneceðiz ve halkýmýzla da

paylaþacaðýz.

FLORYA ATATÜRK ORMANI YEÞÝLKÖY OLÝMPÝYAT PARKI Florya Atatürk Ormaný'nda daha önceden 1450 m2 betonarme bir inþaatýn yýkýldýðý, bunun yerine Atatürk Orman Çiftliði'ni kullanýma gelen vatandaþlarýn günlük ihtiyaçlarýný karþýlayabilecekleri 1000 m2'yi geçmeyecek tek katlý düz çelik konstruksiyon günlük kullanýlacak sosyal donatý alaný yapýlmasý öngörülüyor. Bu konuyla ilgili de orada bir þaibe yaratýldý ve insanlar galayana geldiler. Burada sanki bir residance yapýlacak gibi bir durum ortaya çýkartýldý. Çiftliðin içinde bulunan 1450 metrekarelik bir betonarme bina zaten daha önce yýkýlmýþtý. Burada yapýlmasý istenilen þey 1000 m2'yi geçmeyecek takýlýp sökülebilen çelik konstruksiyon yapýlacak sosyal donatý alanýdýr. Buradaki duruma benzer bir konu da Yeþilköy Olimpiyat Parký için gerçekleþti. Burada yeraltýna sadece otopark yapýlacaktý. Bu otoparký da insanlar daha sonra acil bir durumda sýðýnak olarak kullanabileceklerdi. Üzerine de halkýn çok daha rahat olarak kullanabilecekleri yeni bir yeþil alan yapýlacaktý. Ama maalesef buraya da otoparkýn üstüne alýþveriþ merkezi ve residance yapýlacaðý yönünde laflar yaydýlar. Bu proje de böylelikle Bakýrköy'de gerçekleþtirilemedi. Bu ve buna benzer Bakýrköylünün yararlanabileceði birtakým projeler ne düþündüklerini bilmiyorum ama bazý insanlar tarafýndan göz göre göre maalesef kaçýrýlýyor. Bu noktada bir öz eleþtiri yapýlmasý gerekiyorsa biz gerek Büyükþehir olarak gerekse ilçe beldiyeler olarak çok önemli ve faydalý iþler yapýyoruz. Ancak en büyük eksiðimiz bizim yaptýðýmýz iþleri satamýyor ve anlatamýyoruz. Ancan diðer siyasi partiler yapmadýklarý ve yapamayacaklarý konular hakkýnda kýyametleri koparýyorlar. Burada da birþey yapýlacaksa vatandaþa raðmen deðil vatandaþýn fikrini onayýný alarak birþeylerin yapýlmasý gerekmektedir. SAÐLIK ÝÞLERÝNÝN KALDIRILMASI Geçtiðimiz Ocak ayýnda yapýlan meclis toplantýlarýnda hiç bir yerde yaþamadýðýmýz ve baþka ilçelerde karþýlaþmayacaðýmýz söylemlerle ve davranýþlarla karþý karþýya kaldýk. Bizi burada vatandaþ seçti ve siz burada %27 oy alan bir partiyi yok sayamassýnýz, bu partiye oy veren vatandaþý yok sayamassýnýz. Biz burada kendimiz için birþey istemiyoruz ki. Eðer istersek bize bu davranýþlarý gösterebilirsiniz. Ancak biz burada tüm Bakýrköylülerin haklarýný korumak için bulunuyoruz. Daha önce de dediðim gibi bu dönemde komisyonlarda arkadaþlarýmýzýn bulunmamasýndan dolayý bilgi alamýyoruz. Bu yüzden meclise gelen konularý bize anlatmalarýný istiyoruz ki kamunun ve vatandaþýn yararýna olan bir konuda biz de size oy verelim. Ancak konular ne komisyona giderken nede komisyondan gelirken bilgi verilmediði gibi mecliste oylamaya geçerken dahi bize bilgi verilmiyor. Meclis kimsenin çiftliði deðil, çocuk oyuncaðý da deðil kendiniz bilmediðiniz bir konuyu yukarýdan talimat geldi diye kabul edebilirsiniz. Ama biz bunu kabul edemeyiz. Vatandaþýn lehine olan bir olayý siz bilmeden nasýl kabul edebilirsiniz, nasýl oylaya bilirsiniz? Burada Meclis 1. Baþkan Vekilliði yapan arkadaþýmýzýn meclisi iyi yönettiðini sanmýyorum. sanmýyorum. Çünkü yasalar çok açýk ve net. Bura-

SAYFAYI ÇEVÝRÝN


20 da görüþmelerin nasýl gerçekleþeceði de çok açýk ve net olarak yasalarda belirtilmektedir. Meclis Baþkaný dediðimiz zaman orada tüm meclis üyelerinin baþkaný olan yasalarý uygulatacak bir kiþinin olmasý gerekmektedir. Bir örnek vermek gerekirse geçtiðimiz ay yapýlan toplantýda Veteriner Ýþleri Müdürlüðü'nün daha kapsamlý çalýþma yapabilmesi için Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü'nden ayrýlmasý istendi. Bizde Veteriner Ýþleri ve Saðlýk iþlerini daha verimli yapsýnlar diye evet oyu kullandýk. Bir sonraki ay ise gelen raporda Ýnsan Saðlýðý için kurulan Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü'nün Veteriner Ýþlerine baðlanmasý konusu vardý. Siz insan saðlýðý ile ilgili bir müdürlüðü hayvan saðlýðý ile ilgili olan baþka bir müdürlüðe baðlayamazsýn. Burada maalesef açýkça ortada olduðu gibi kendi aralarýnda olan bir sorundan kaynaklandýðý gözükmektedir. Dünyada hiçbir benzeri olamayan bir uygulama yapýlmýþtýr. Ben, kendi aralarýndan kaynaklanan bir sorundan dolayý bu kararý verdiklerini düþünüyorum. (Saðlýk Müdürlüðünün þeflik yapýlarak Veteriner iþleri müdürlüðüne baðlanmasý ile ilgili meclis görüþmesi tutanaklarý yanda)

MECLÝSÝ GÖRÜNTÜLÜ ÝZLEME Bizim isteðimiz Bakýrköylü vatandaþlarýn olup bitenden haberdar olmalarý yönünde bir düþünceydi. Buna göre de meclise bir önergeyle meclisin canlý olarak vatadaþlarýmýz tarafýndan izlenmesini önerdik. Ancak önerilerimizin hiçbiri kabul görmedi.

KALDIRIMDAKÝ DEMÝRLERÝN VE MASALARIN KALKMASI Biz vatandaþlardan gelen þikayetler ve istekler neticesinde bundan 3 ay önce meclise bir önerge ilettik Kabul gördü ve komisyonlara iletildi. Ancak ne yazýktýr ki 3 aydýr komisyonlardan herhangi bir rapor gelmedi bu güne kadar. Bu anlamda Bakýrköy'ün üst kurumlarla didiþmekten baþka birþey yaptýðý yok. Biz meclis görþmeleri sýrasýnda meclis üyesi arkadaþlarýmýza bir öneride bulunduk. Dedik ki bize geçtiðimiz 5 sene içerisinde yaptýðýnýz 5 tane yatýrýmý söyleyin bundan sonra bizde sizin tüm önerilerinize evet oyu kullanalým. Maalesef bir elin parmaklarýný geçmeyecek sayýda yatýrýmý bize sayamadýlar. MECLÝS TOPLANTILARI Biz meclis üyeleri olarak býrakýn meclis sonrasý vatandaþlarla veya meclis üyesi arkadaþlarýmýzla bir araya gelip konuþmayý, meclis toplantýsý sýrasýnda söz istediðimiz zaman bile bize söz verilmiyor. Hadi bize söz vermiyorsunuz o zaman siz çýkýn ve yapacaklarýnýzý anlatýn. Bizler iktidarý ile , muhalefeti ile Bakýrköy'de yaþýyoruz. Bu koltuklardan ayrýldýktan sonra da Bakýrköy'de yaþamýmýzý devam ettireceðiz. Meclise Bakýrköylülerin lehine gelen önerilere ''Hayýr'' dememiz mümküm mü. Tabii ki deðil. Ancak bu öneriler ile ilgili görüþlerimizi de belirtmemiz gerekiyor. Zaten mecliste yapýlan tüm konuþmalar kayda alýnýyor. Vatandaþlarýmýz görüþmeleri dinlediðinde kimin haklý kimin haksýz olduðuna karar verir. Onlarýn verdiði karar önemlidir. Aslýnda gazeteniz bu konuda önemli bir hizmeti veriyor. Web sayfanýzda meclis görüþmelerinizi yazýlý ve sözlü yayýmlýyorsunuz. Bakýrköylüler Web sitenizi takip ederek meclis oturumlarýnda nelerin görüþüldüðünü, kimin ne konuþtuðunu öðrenebilir.

MECLÝS TUTANAKLARINDAN gelmiyor. Sadece pozisyon ve yetki olarak daha soft Bakýrköy Belediye Meclisinin 5 OCAK 2010 tarihli bileþiminde sert tartýþmalara neden olan Saðlýk Müdüroalrka yapmaya çalýþtýk geçtiðimiz dönemde bu þekilde lüðü’nün Veteriner Ýþleri Müdürlüðü’ne baðlanmasý tekyapmadýðýmýz zaman mevcut müdürlerimiz arasýnda lifini görüþme tutanaklarýna böyle geçti; yetki devrini saðlayamadýk. dolayýsýyla organizasyon Uður Beceren: (Katip üye) þemasýnda ara yöneticilik açarak daha etkin yöneteÝnsan aynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü, Baþkanlýk ceðimizi düþünüyoruz. Teþekkür ederim. Makamý’na; Ýlgi Baþkanlýk Makamý’na ait Özel Kalem Ramazan Baþ: (AKP Meclis Üyesi) Müdürlüðü çýkýþlý 3012 2009 tarihli ve 1791 sayýlý yazý. Burada Saðlýk Ýþleri Müdürlüðünün kaldýrýlýp veteriner Ýlgi yazý ile geçen yýl tarafýmýzca yapýlan gözetim ve iþerine baðlanmasýndaki fark nedir? deðerlendirmeler neticesinde her nekadar iyi niyetle çalýþýlmýþsa da öngörülen hizmetlerin yapýlamadýðý, Bahar Sunman: bilindiði gibi aðýz ve diþ saðlýðý polikliniðinin zamanýnda Ben þöyle söyleyeyim ki Kurumsal yapýlarda kiþiye göre yaþama geçirilmediði, labaratuar ve kan alma hizmetdeðil de kurumsala göre yapýlar yapmak zordur. Bu lerinin polikliniklerde yaygýnlaþtýrýlamadýðý, saðlýk brimkonuda katýlýyorum size. Ancak þöyle birþey var þu anda lerinde otomasyonun yaygýnlaþamadýðý, mevcut evde veteriner iþleri müdürümüz saðlýk iþleri eðitiminden çýktý. saðlýk hizmeti projesinin yeterince yaygýnlaþtýrýlamadýðý, Yeni kurumsal yapýlarda profesyonelleþmiþ huzur evi ve yaþam evinin mevzuata uygun yöneticiler alýnýr. Þu anda esasen yeni bir geliþtirilemediði ayrýca hayvan barýnak kadro çýkmýþ durumda.Biz veteriner iþleri merkezinin de rehabilite edilemediði çatý olarak gözükmekle beraber saðlýk bildirilmiþtir. Bu nedenle saðlýk hizmetleri iþleri yöneticisidir o pozisyonda bulunan ile hayvan saðlýðý hizmetlerinin tek kiþi. Size þöyle söyleyebilirim ki Saðlýk merkezde birleþmesi, hizmet türleri iþleri müdürlüðü önümüzdeki zamanlar dikkate alýnarak ve norm kadro hususu içinde gidebiir ancak önümüzdeki 20 yýlýn dikkate alýnarak aþaðýda yer alan þeflikler analizini yapmaya kalkarsak veteriner þeklinde yapýlacak düzenleme ile daha iþleri 20 sene sonra da belediyemizde olaçabuk ve daha hýzlý þekilde yürütülceði caktýr. Ama konuya ismen deðil organizakanaati oluþmuþtur. Açýklanan nedenlerle syon þemasý deðiþikliði olarak bakmanýzý norm kadro usul ve esaslarý doðrultusunrica edeceðim. da 06/07/2007 tarih ve 70 sayýlý meclis kararý ile oluþturulan Bakýrköy Belediye Mehmet Emin Ertekin: Baþkanlýðý Ýdari Yapýsýnda bulunan Saðlýk Sayýn baþkaným ben bir soru daha sormak Ýþleri Müdürlüðü'nün kaldýrýlarak iptali ile istiyorum. Geçtiðimiz ay Veteriner Ýþleri oluþturulan ve aþaðýda belirtilen þeflikler Müdürlüðünü Saðlýk Ýþlerinden ayýrdýk. þeklinde Veteriner Ýþleri Müdürlüðü'ne Bütçe olarak ta ayýrdýk. Neden geçtiðimiz baðlý çalýþmasý uygun görülmüþtür. Veteray bu deðiþikliði yaptýk da þimdi Saðlýk iner Ýþleri Müdürlüðü: Müdür: Tabib VeterBAHAR SUNMAN iþlerini bir kalemde tasnif ediyoruz? Burainer Hekim Psikolog sosyal hizmetler da benim aklýma birþey takýlýyor. Sakýn alanýnda 4 yýl eðitim almýþ olmak üzere. Baþkan Yardýmcýsý yanlýþ anlamayýn ben ve arkadaþlarým Veteriner Ýþleri Þefliði: Sorumlu Veteriner burada vatandaþýn leyhine olabilcek Hekim, görev kapsamý: Veteriner Ýþleri hertürlü þeye varýz. Ancak bana bu durumun genel hizmetleri v.s.Veteriner Polikliniði ve Barýnak saðlýk iþlerini ortadan kaldýrmak için yapýlmýþ bir orgaÞefliði Sorumlu Veteriner Hekim: Görev Kapsamý: haynizasyonmuþ gibi geliyor. Saðlýk iþlerinde bulunan hanvan tedavisi, ilaçlama, barýnak hizmetleri, kýsýrlaþtýrma, fendi biliyorsunuz ki mahkeme kararý ile geldi bana çiftleþtirme v.s. Müdürlük muamelat Þefliði Görev Kapbunun da bir organizasyon olduðu gibi geldi bana. samý: yazýþmalar, gelen giden evrak iþleri, personel Muhakkak sizin buna mantýklý bir açýklamanýz vardýr iþleri, cenaze iþlemleri, tedavi giderleri. Saðlýklý Yaþam ancak geçen ay iki müdürlüðü ayýrýp bu ay saðlýk Merkezi Þefliði: Saðlýklý Yaþam Merkezi, spor hekimliði iþlerinin veteriner iþlerine baðlanmasý biraz garip geldi hizmeti. Saðlýk Brimleri Þefliði: Görev Kapsamý: misbana. afirhane, huzur evi. Bu hususta karar alýnmak üzere belediye meclisinin görev ve yetkileri baþlýklý 18. madBahar Sunman: desinin 1. bendi gereðince karar alýnmak üzere Biraz önce de bahsettiðim gibi bunu organizasyon belediye meclisine havalesini onaylarýnýza arz ederim. þemasý deðiþikliði olarak kabul etmemiz gerekiyor. Bu Turgay Akbal Baþkan Yardýmcýsý. iki müdürlük baþka bir çatý altýnda da toplanabilirdi. Bu deðiþiklik tamamen ara yönetici kadrosu oluþturup çalýþHasan Ersoy (Meclis 1. Baþkan Vekili) ma performansýnýn artmasýyla ilgili bir olaydýr. Bunun Sayýn meclis üyeleri, saðlýk hizmetleri hizmet türüne altýnda baþka birþey aramayalým. göre oluþturulan þeflikler þeklinde Veteriner Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlanmasý þeklindeki baþkanlýk teklifini Ayhan Can: (AKP Meclis Üyesi) dinlediniz. görüþ belirtmek isteyen var mý? Sayýn baþkan, sizin demin ifade etmenize göre Veteriner Ýþlerinin daha donanýmlý olduðunu öðrendik. Biz o Mehmet Emin Ertekin: zaman þahýslara göre iþleri taþýyoruz. Yarýn baþka bir (AKP Meclis Üyesi ve Grup sözcüsü) müdürlük donanýmlý olduðu zaman tüm birimleri buraya Sayýn Baþkaným bu konuyla ilgili olarak sayýn baþkan mý taþýyacaðýz? yardýmcýmýz buradayken bir görüþ alabilr miyiz? Hasan Ersoy: Buyurun sayýn Sunman. Bahar Sunman: (Meclis Üyesi ve Saðlýk Ýþlerinden sorumla Baþkan Yardýmcýsý) Sevgili baþkaným, deðerli meclis üyeleri ve deðerli misafirler. Þimdi Saðlýk ile ilgili yapýlar diðer müdürlüklerden farklý. Mevkii olarak, lokasyon olarak farklý. Yani 13 ayrý lokasyonda saðlýk hizmeti veriyoruz. 5 ayrý birimde saðlýk hizmeti var. Huzur evi var, geriyatri merkezi var, saðlýklý yaþam merkezi var, halk saðlýðý merkezi var. Þimdi diþ saðlýðý merkezi gelecek. Eski organizasyon þemamýz dikey ir þemaydý, açýkçasý yatay bir organizasyon þemasýna dönüyoruz. Bildiðiniz gibi müdürlük sayýsý belirli bir sayýda olduðu için arttýramýyoruz. Bazen farklý kategorilerde olan hizmetler bir brim içinde toplanabiliyor. Ayrýk yerdeki bölümleri daha iyi idare edebilmek için þeflikler olarak düzenleme yaptýk. Yükümlülük ve görev verip sonuçlarýný takip edip analizler alabileceðimiz ara yönetici kadrolarý oluþturuyoruz. Bu norm kadroda herhangi bir ücret artýþý anlamýna

Bahar Sunman: Çok doðru söylüyorsunuz. Ancak bu konuda kanun tasarýsý var size yollayabilirim. Yaptýðýmýz bazen kurumsal organizasyon kapsamýnda doðru deðil ancak bazen yapýlmasý gereken bir durum. Bu konuda bana güvenmenizi ve desteklemenizi rica ediyorum. Hasan Ersoy: Deðerli arkadaþlarým saðlýk iþleri müdürlüðünün kaldýrýlarak saðlýk hizmetleri türlerine göre oluþturulan þeflikler þeklinde veteriner iþleri müdürlüðüne baðlanmasý hususunu oylarýnýza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimserler. 4 çekimsere karþýn oy çokluðu ile kabul edilmiþtir. Ramazan Baþ (AKP Meclis Üyesi): Bahar haným'a bu konuda güvenimiz var. Zaten her zaman konuya hakimliði ve bilinçliliðiyle güvenimiz ona karþý tam. Ancak her zaman belirttiðim gibi konu ile ilgili bilgi sahibi olmadýðýmýz zaman fikir de beyan edemiyoruz. Bu yüzden de farklý görüþler var benim istirhamým önceden bilgi gelirse daha saðlýklý olur benim görüþüm bu yüzden çekimserdir.


21

DÜNYA MÜNAZARA ÞAMPÝYONU SYDNEY ÜNÝVERSÝTESÝ OLURKEN, EN ÝYÝ KONUÞMACI OXFORD ÜNÝVERSÝTESÝ'NDEN SÝNGAPUR BAÞBAKANI LEE HSÝEN LEOONG'NÝN YEÐENÝ OLAN SHENGWU LÝ SEÇÝLDÝ

DÜNYA MÜNAZARA ÞAMPÝYONASI ANTALYA‘DA YAPILDI 60 ülke, 205 üniversiteden bin 350 katýlýmcýnýn yer aldýðý organizasyonda Oxford, Harward, Sydney ve London School Of Economics üniversiteleri yarýþtý. Savaþ görüntülerinin tüm vahþeti ile yayýnlanmamasýný savunan Sydney Üniversitesi en iyi münazara takýmý seçildi. 60 ülkeden 205 üniversiteden bin 350 katýlýmcý ile 'Vehbi Koç Dünya Üniversiteleri Münazara Þampiyonasý 2010' organizasyonunu 27 Aralýk 2009-03 Ocak 2010 tarihleri arasýnda Antalya Maritim Pine Beach Hotel'de gerçekleþtirdi. Otuz yýldýr her sene geleneksel olarak farklý ülkelerin ev sahipliðinde düzenlenen Dünya Üniversiteleri Münazara Þampiyonasý'nýn final karþýlamasýnda 'Medyada savaþ görüntüleri bütün vahþeti ile yayýnlanmalýdýr ya da yayýnlanmamalýdýr' konusu tartýþýldý. Münazara þampiyonasýnýn finalinde hükümet kanadýndaki Ýngiltere'den Oxford ve Amerika'dan Harward üniversitelerinin münazara takýmlarý savaþ görüntülerinin medyada bütün vahþeti ile yayýnlanmasý gerektiðini savunurken, London Of School Economics iki takým ile muhalefet kanadýnda yarýþan Ýngiltere London

DÜNYANIN EN ÝYÝ KONUÞMACISI Münazara þampiyonasýnda dünyanýn en iyi konuþmacýsý ise Oxford Üniversitesi'nden Singapur Baþbakaný Lee Hsien Leoong'nin yeðeni olan Shengwu Li seçildi. Bireysel olarak Ýngilizce ikinci dil kategoride Galatasaray Üniversitesi'nden Leyla Orak kategorisinde 12'nci oldu.

ÖDÜL TÖRENÝ

Vehbi Koç Dünya üniversiteleri Münazara Þampiyonasý'nýn final gecesi Maritim Pine Beach Hotel'de düzenlenen gala gecesi ve ödül töreni ile sona erdi. Geceye Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran Ýnan, Oxford Üniversitesi Öðrencisi Can Okar, üniversitenin bazý akademisyenleri ve münazara yarýþmasýnda yer alan ülkelerin öðrencileri katýldý. Rektör Prof. Dr. Umran Ýnan, tüm katýlýmcýlara teþekkür ederek, üniversiteler arasýndaki deðiþim programlarý ile Türkiye'nin ve Koç Üniversitesi'nin daha çok tercih edilmesi tavsiyesinde bulundu. Gala gecesinde ilk ödüller juri üyelerine verildi. Dünya üniversitelerinin münazara þampiyonlarýnýn ödüllerinin verilmesinin ardýndan Ýsrailli dünyaca ünlü Philharmonic Club müzik grubunun konseri ile dünyanýn birçok üniversitesinden gelen öðrenciler eðlendiler.

GALATASARAY ÜNÝVERSÝTESÝ ÇEYREK FÝNALDE

School Of Economics Üniversitesi ve Avustralya Sydney Üniversitesi'nin münazara takýmlarý ise medyada savaþ görüntülerinin tüm vahþeti ile yayýnlanmamasý gerektiðini savundu. Þampiyonada, Avusturalya Sydney Üniversitesi Münazara Takýmý, savaþ görüntülerinin tüm vahþeti ile medyada yayýnlanmamasý gerektiði yönündeki düþünceleri ile münazaranýn þampiyonu olmayý baþardýlar.

Geçtiðimiz senelerde Oxford, Cambridge, Yale, Harvard, University Collage Dublin, Monash gibi üniversitelerin egemen olduðu Dünya Üniversiteleri Münazara Þampiyonasý'nda bu yýl Türk öðrenciler de varlýklarýný göstererek, övgüye deðer baþarýlar kazandý. Þampiyonaya Türkiye'den Galatasaray, ODTÜ, Boðaziçi, Hacettepe ve Bilkent üniversitelerinin münazara takýmlarý katýldý. Galatasaray Üniversitesi takýmý elemeleri geçip çeyrek finalde yarýþmaya hak kazandý. Ayrýca Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öðrencisi Handan Orel Okto finalde jürilik yapmaya hak kazanarak, dünyanýn en iyi münazarasýný seçim

sürecinde söz hakký kazandý.

ÞAMPÝYONANIN BAÞ JÜRÝSÝ TÜRK

Organizasyon komitesinde jüri komitesi baþkanlýðý yapan 2003 yýlý Avrupa Münazara Þampiyonu, Oxford Üniversitesi Doktora Öðrencisi Can Okar, münazaralarda son kararý verme yetkisine sahip bir juri üyesi oldu. Dünya Üniversiteleri Münazara Þampiyonasý Baþ Jurisi Can Okar, "Dünya Barýþý,

münazara kültürünün ilerlemesiyle saðlanabilir. Münazarayý temellendiren asýl amaç, dünyaya geniþ bir bakýþ açýsýyla yaklaþmak. Münazaranýn en büyük faydasý, münazaracýya iki taraflý düþünmeyi ve dünya problemlerine tek taraflý deðil, çözüme yönelik bakmayý öðretmesidir. Münazaracýlarýn maçlarda hangi taraf1ý savunucaklarýný kendilerinin belirleyememesi bunu saðlýyor. Böylece münazaracýlar bir karar verirken, çok taraf1ý düþünebilme özgürlüðüne kavuþuyor. Gittikçe evrenselleþen Dünya Münazara Þampiyonasýna bu yýl ilk defa Venezüella ve Irak'tan katýlýmcýlar katýldý. Böylece evrensel iletiþimin saðlanmasýnda bir adým daha atýlmýþ oldu. Koç Üniversitesi'nden 100 gönüllünün katkýsýyla gerçekleþen turnuva, münazara kültürüne çok büyük bir katký saðladý" dedi.

MÜNAZARA ÞAMPÝYONASI'NDA NELER TARTIÞILDI?

Estetik cerrahinin topluma yansýmalarý, alkol ve sigara üzerindeki vergilerin kaldýrýlmasý, iþçi sendikalarýnýn kaldýrýlmasý, geliþmekte olan ülkelerde kadýnlarýn üniversite harcamalarýnýn devlet tarafýndan karþýlanmasý, pornografinin yasaklanmasý tartýþmasý ve Sri Lanka cumhuriyetinin seçimlerine Tamil gerillalarýnýn ve ülkenin yüksek rütbeli generallerinin seçime girmesinin tartýþýldýðý, geniþ bir konu yelpazesini kapsayan turnuvada, okto finallerde Dalai Lama'nýn devletler tarafýndan tanýnmasý gerekliliði, münazaracýlar tarafýndan en çok beðenilen konulardan biriydi. Maçta Çin'in ekonomik, toplumsal, kültürel, politik sorunlarý masaya yatýrýldý ve ülkenin problemleri her açýdan incelendi.

2011 AFRÝKA'DA

Tartýþmanýn sanata dönüþtüðü, bir haftaya yayýlan Koç Üniversitesi Münazara Þampiyonasý'nýn finalinde münazara doruk noktalarýna ulaþtý. Birbirinden farklý sosyal etkinliklerle renklenen etkinlikte kapanýþ gecesi Ýsrailli Philarmonic Club konseriyle son buldu. 2011 yýlýnda Dünya Üniversiteleri Münazara Þampiyonasý Botswana Üniversitesi'nin ev sahipliðinde, Botswana'da gerçekleþecek.


22

DÖRT MEVSÝM ÖZGÜRCE SPOR Küçükçekmeceli gençlerin yaz kýþ demeden sporla iç içe olmalarýný amaç edinen Küçükçekmece Belediyesi, Kýþ Spor Okullarýný açýyor. Ýlçede ortaya konan “360° Belediyecilik” anlayýþýnýn güzel bir örneði olan Spor Okullarý projesinin 2010 Kýþ Dönemi, 06 Þubat-06 Haziran arasýnda gerçekleþecek.

yýllýk süreçte çocuklarý sporla buluþturma noktasýnda önemli bir baþarýya imza attý. Belediyenin bu hizmetinden bugüne kadar Yaz Spor Okullarýnda 13 bin 285, Kýþ Spor

9 ayrý branþta ücretsiz eðitim 7-14 yaþ arasý çocuklarýn ücretsiz olarak yararlanabilecekleri spor okullarýnda, basketbol, futbol, jimnastik, karate, masa tenisi, voleybol, okçuluk, tekvando ve yüzme olmak üzere, toplam 9 ayrý branþta eðitim verilecek. Belediye tarafýndan, bu branþlarda eðitim görecek tüm öðrencilere eþofman takýmý ve bere de hediye edilecek. Kayýtlar baþlýyor Kýþ spor okullarýndan yararlanmak isteyenler için kayýtlar, 18 Ocak Pazartesi günü baþlýyor. Kayýt yaptýrmak isteyenler baþvurularýný Küçükçekmece Belediye Baþkanlýðý C Kapýsý’na yapacak. Baþvuru için gerekli evraklar ise þunlar, 2 adet fotoðraf, nüfus cüzdaný fotokopisi, yüzme branþý için Hepatit B testi ve tam idrar tahlili. Bunlarýn yaný sýra, kayýt formunda ilgilisi tarafýndan onaylanmasý gereken, bir Saðlýk Raporu, bir Veli Muvafakatnamesi ve bir de Ýkametgah isteniyor. Baþkan Yeniay, “Sporda kaybeden yoktur. Spor yapan kazanýr” Küçükçekmece Belediye Baþkaný Aziz Yeniay’ýn “Sporda kaybeden yoktur. Spor yapan kazanýr” sözleriyle ifade ettiði felsefeyi yaþama geçirmek amacýyla, 2005 yýlýndan bu yana spor okullarýnda ücretsiz eðitim veren Küçükçekmece Belediyesi, geçen dört

Okullarýnda ise 4 bin 856 öðrenci faydalandý Küçükçekmece Belediyesi, son beþ yýlda spor

konusunda ciddi bir yatýrým hamlesine imza attý. Bu süreçte ilçede toplam 91 spor yatýrýmý yapýldý. Bunlardan 20’sini ilçedeki çeþitli

okullarýn bahçesine yapýlan çok amaçlý spor alanlarý oluþturuyor. Belediyenin spor hizmetleri sadece öðrencileri veya gençleri deðil tüm vatandaþlarý kapsýyor. Ýlçenin muhtelif noktalarýnda oluþturulan ve her birinde 10 spor aletinin bulunduðu 50 spor bahçesi de bunun güzel bir örneði. Belediye, bu beþ yýllýk süreçte, ilçedeki amatör kulüplerle de sýcak bir iliþki içinde oldu. Bu çerçevede geçen yýl bir amatör futbol kulübüne çok amaçlý spor sahasý, üç amatör kulübe de ideal ölçülerde futbol sahalarý kazandýrýldý. Yine 2009’da 25 amatör spor kulübüne yapýlan malzeme yardýmý da bu iliþkinin güzel sonuçlarý olarak karþýmýza çýktý. 2009 sporla dolu bir yýl oldu Belediyenin tüm bu yatýrýmlarý ve teþvikiyle, Küçükçekmecelilerin gündelik hayatýnda sporun yeri giderek belirginleþiyor. Geride býraktýðýmýz 2009 yýlý da bu durumun rahatlýkla gözlenebildiði bir süreç oldu. 2009 yýlýnda belediyenin spor okullarýndan 3080 öðrenci istifade etti. Yine geçen yýl dördüncüsü düzenlenen Geleneksel Göl Þenlikleri’nde ilk kez kürek, kano ve dragon bot gibi su sporlarý yarýþmalarý yapýldý. Belediyenin bir baþka geleneksel etkinliði olan Bisiklet Þenliði de, 2009’da binlerce sporseverin katýlýmýyla coþku içinde geçti. Ayrýca belediyenin Amatör Kulüpler Birliði ile ortaklaþa düzenlediði, Minikler Futbol Turnuvasý da 2009’da üçüncü kez ve baþarýyla gerçekleþtirildi.


23

KÜLTÜR BAKANI’NDAN ALKIÞLANACAK CEVAP (!)

YASALAR HER ÝLDE AYRI MI UYGULANIYOR?

Ayamama Deresi üzerindeki tarihi köprünün yokolmasý ile ilgili Milletvekili Tayfur Süner’in soru önergesine Kültür ve Turizm Bakaný’ndan cevap var. Dünyada Kültür Baþkenti ilan edilen Geçtiðimiz günlerde Ýnternet medyasý þehirlerden birisi de Ýstanbul(!) ile bazý gazetelerde küçük de olsa yerBir tarafta Ýstanbul Kültür aldý uçuþ güvenliðini tehlikeye soktuðu Baþkenti diye yüzlerce milyon için “Pilotlarýn þikayeti üzerine Van havaalaný yakýnýndaki caminin minaresi TL. harcama yaparak kutlakýsaltýldý”. Ýstanbul’da ise Sefaköy malar yapýyorsunuz, diðer tarafýnda 800 bina, Metroport AVM’ ile yanda tarih mirasýný yok ediyBahçelivler’deki Hafýz Ali Camii’nin orsunuz. Kültür ve Turizm minaresinin traþlanmasý gerekiyor. Tüm Bakaný Ertuðrul Günay’ýn milletvekili Tayfur SÜNER’in verdiði soru önergesine cevabýný Okuyun ve uyarýlara raðmen yetkililer kýllarýný bile kýpýrdatmýyor. düþünün(!)

VAN’da uygulanýyor, ÝSTANBUL’da uygulanmýyor

BURASI VAN

Camii ile Metroport AVM’nin minimum on metre traþlanmasý gerekiyor. Baþta Ýstanbul Valisi olmak üzere tüm yetkililerin traþlanma iþini yapmaya güçleri yetmiyor.

Yasalar çok açýk. Üstelik havaalaný ve çevresinde yapýlaþma kriterleri ulusTÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ lararasý kurallar. Bu kurallara uyulBAÞKANLIÐI'NA madýðý takdirde “uçuþ güvenliðini tehlikeye sokmak” tan havaalanýnýn Aþaðýdaki sorularýmýn Kültür ve Turizm Bakaný Sayýn Ertuðrul Günay tarafýndan yazýlý kapatýlma noktasýna gelinir. Ama Pilot þikâyeti minare yýktýrdý olarak cevaplandýrýlmasý için gereðini saygýlarýmla arz ederim. Türkiye’de yasalar nasýl uygulanýr? En Van'da, Ferit Melen Havaalaný yakýnýnTayfur SÜNER güzel örneði bu haberde gizli. da, cemaatten toplanan paralarla üç yýl Antalya Milletvekili Van havaalaný mania hattýnda bulunan önce yaptýrýlan Buzhane Camii'nin cami minaresi uçuþ güvenliðini tehlikminaresi sorun oldu. Ýstanbul'un Bakýrköy Ýlçesi sýnýrlarýnda, Ayamama Deresi kenarýnda bulunan tarihi köprü kendi kaderine terk edilmiþ durumdadýr. Artýk yok olma aþamasýna gelmiþ olan tarihi 45 metre ve çift köprü için acilen gereken önlemler alýnarak, hiç olmazsa kalan bölümün koruma altýna alýnmasý þerefeli yaptýrýlan gereði ortadadýr. BURASI ÝSTANBUL minare, Van Ferit SORU 1: Tarihi köprünün koruma latýna alýnmasý için þu ana kadar Bakanlýðýnýz Melen Havaalaný'na tarafýndan herhangi bir giriþimde bulunulmuþ mudur? iniþ kalkýþ yapan uçak SORU 2: Bu alan kamuya mý aittir? Anýtlar Kurulu ve 7. Kültür ve Tabiat Varlýklatýný ve helikopterler için Koruma Kurulu, bu alanýn ada ve parselinin istenmesi için belediyeden gerekli tehlike oluþturuyor. yazýþmalarý yapmýþlar mýdýr? Yapmýþlarsa durum ne aþamadadýr? Pilotlarýn þikâyeti SORU 3: Burada bulunan tarihi köprü, Bakanlýðýnýz tarafýndan "tarihi eser" olarak üzerine, Van tescil edilmiþ midir? Edilmemiþse köprünün tmamen yok olmasý mý beklenmektedir? Müftülüðü dün SORU 4: Bu köprü Ataköy 9. Kýsým ile Atatürk Havalimaný arasýnda yaya geçidi minareyi 25 metreye olarak tekrar düzenlenebilir mi? Bu konuda yapýlan çalýþmalar var mýdýr? indirmek için çalýþma baþlattý. Minare balyo7/10960 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESÝNE BAKANLIÐIMIZCA HAZIRLANAN CEVAP zlarla yýkýlýrken, çevredekiler tepki CEVAP 1-2-3-4 : Söz konusu tarihi köprü Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Ulaþým gösterdi. Daire Baþkanlýðý, Ulaþým Planlama Müdürlüðü'NÜN 16/11/2007 TURÝHLÝ VE 138644 SAYILI Van Müftüsü Nimetyazýsý ile Bakýrköy ilçesi, Dünya Ticaret Merkezi-Sahil Yolu Arasý Kavþak Uygulamasý Projesi tulah Arvas, kapsamýnda istanbul I Numaralý Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulu Müdürlüðü uzmanminarenin izinsiz ve larýnýn yerinde yaptýðý inceleme sonucunda Geç Devir Osmanlý Mimari özelliði göstermesi projeye uygun yapýlnedeniyle ilgili Kurulun 15/05/2008 tarihli 705 sayýlý kararý ile I. Grup korunmasý gerekli kültür madýðýný, tehlikelerin varlýðý olarak tescil edilmiþtir. de göz önünde tutulmadýðýný söyledi. eye sokuyor diye pilotlarýn þikayeti Müftü Arvas, þöyle dedi: "Minare ve üzerine yetkililer yasalarý uyguluyor ve Ýstanbul VII Numaralý Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge Müdürlüðü'nün 07/10/2009 caminin zarar görmemesi için çok hassas caminin minareseni traþlýyor. Ýstanbul’tarih ve 465 sayýlý yazýsýyla; 705 sayýlý karar gereði yapýlan iþlemlerle ilgili Ýstanbul Büyükþehir davranýyoruz. Minarenin uzunluðunun da ise tam tersi. Yetkililer günün Belediyesi'nden bilgi istenmiþtir. bulunduðu mevki nedeniyle en fazla 25 birinde yaþanacak felaketi bile bile metre olmasý gerekiyordu. Ancak yasalarý uygulamýyorlar. Uçuþ güvenAlýnan cevabi yazýdan Ayamama Deresi'nin geniþletileceði ve derenin her iki yanýnda D-100 liðini tehlikeye sokan ve mania hattýnda müteahhit firma 45 metre olarak yapmýþ. Karayolu ile Sahil Yolu arasýnda bir yol yapýnýn plunlundýðý ve bu kapsamda konu ile ilgili çalýþBiz yeniden en güzel þekliyle yapacaðýz” bulunan Bahçelievlerdeki Hafýz Ali malara devam edildiði anlaþýlmýþtýr. Ayrýca, ayný karar ile söz konusu köprünün ihyasý için öncelikle rölöve, restitüsyon, restorasyon ve ve çevre düzenleme projelerinin hazýrlanarak yol kavþak uygulama projesinin bu doðrultuda geliþtirilmesinin Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'ne hatýrlatýlmasýna karar verilmiþtir.

BAKIRKÖYLÜLER TARÝHÝNÝ YAZMALI Bakýrköy’de müze kurulmasý ile ilgili çalýþmalar sürerken gazetemizi telefonla arayan ve mail gönderen yüzlerce kiþi müze için Ýstanbul Caddesi’nde bir derneðin kurs yapmak için kullandýðý Ýstanbul Caddesi’ndeki tarihi binayý gösteriyor. Babalardan dedelerden kalan miras bilgi ve dökümanlar ile Bakýrköy’ü sonraki kuþaklara taþýyacak belge, fotoðraf, obje, kýyafet, aksesuar, malzemelerinin ve etnografik deðerlerin sergilenmesi için örnek bir müze- mahfel çalýþmalarý devam ediyor. Yayýnlarýmýz üzerine gazetemizi ve gazetemizde görüþleri yayýnlanan kiþileri çok sayýda Bakýrköylü arayarak müze kurulmasýyla ilgili baþlatýlan çalýþmalarýn sözde kalmamasýný, hayata geçirilmesi için fedakarlýklarýn yapýlmasýný ve her türlü yardýma hazýr olduklarýný söylüyorlar. Öte yandan gazetemize müze olarak Ýstanbul Caddesi’nde mülkiyeti Bakýrköy Belediyesi’ne ait ve þu anda bir derneðin sadece kurs amaçlý kullandýðý tarihi binanýn müzeye dönüþtürülmesi istekleri yaðýyor.

ATRÝUM OTOPARKINA 2. ÝSPARK ÇIKARMASI (!) ISPARK Atrium otoparkýna ikinci kez adeta el koydu. Otopank paralý oldu. Atrium’a gelenler 2 saat ücret ödemeyecek. Ancak kat otaparký yapýlmasý için giriþimler sürdürülüyor. Mülkiyeti Milli Emlak’a ait Atrium önünde bulunan otoparka ÝSPARK ikinci kez adeta el koydu. Özellikle Ataköy’de yaptýðý uygulamalarla Büyükþehir Belediyesi birkez daha Ataköylüleri cezalandýrmak istercesine otoparka ÝSPARK þirketiyle el koymasý büyük tepki çekerken Bakýrköy Kaymakamý Dursun Ali Þahin’in giriþimiyle Atrium’a gelenler 2 saat için ücret ödemeyecekler. Ancak Büyükþehir Belediyesi almýþ olduðu kararlarý halkla paylaþmadýðý için özellikle Ataköylüler ÝSPARK’ýn ikinci kez otoparka el koymasýnýn ardýnda nelerin yattýðýný araþtýrdýklarýnda ilginç gerçeklerle karþýlaþtýlar ve bir süre sonra buraya kat otoparký yapýlacaðýný öðrendiler. T.. isimli bir þirket buraya kat otoparký

yapabilmek için projelerini hazýrlamýþ, tüm yetkililerden izinlerini almýþ ve bir süre sonra da kat otoparký yapmaya baþlayacaklarmýþ. Çok önemli kaynaklardan edindiðimiz bilgilere göre bu firma buraya kat otoparký yapmakla kalmayacak. Yapacaklarý otoparkýn 300 metre civarýndaki cadde ve sokaklarýnda paralý park uygulamasý baþlatacaklar.

ATAKÖYLÜLER KADÝR TOPBAÞ’A SORUYOR

Sayýn Baþkan firma ismi vererek yapýlan bu söylemler doðru mudur? Doðru deðil ise çýkýp bizleri aydýnlatýn diyorlar.


24

( ÝBB Baþkaný Kadir Topbaþ'ýn geçen hafta yapmýþ olduðu basýn açýklamasýna cevabýmýzdýr.)

ÝBB BAÞKANI KADÝR TOPBAÞ'A AÇIK DAVET Florya ve Atatürk Ormaný Koruma,Dayanýþma ve Kültür Derneði olarak ÝBB Baþkaný Kadir Topbaþ'ý Florya Atatürk Ormaný'nda bugüne kadar yapýlmýþ ve yapýlmakta olan herþeyi basýn ve kamu oyunun önünde açýklamaya davet ediyoruz.

SORUYORUZ...

1-) ''Florya Atatürk Ormaný'' HÜKMÝ ÞAHSÝYETÝ HAÝZ AMME MÜESSELELERÝNE AÝT ORMANDIR.Orman kanunun 17.maddesi bu tür ormanlarda tesis yapýlmasý için 2 þart getirmiþtir. 1.nci þart

KAMU YARARI, 2.nci þart ZARURET olmasýdýr.Zaruret'den maksat baþka

yerde yapýlma imkaný olmamasýdýr.Florya Atatürk Ormanýn'da yapýlan 12 adet villa ve yapýlmakta olan baþkanlýk konutu ile toplamda 13 adet villa ayrýca yüzme havuzu,tenis kortu,basket,voleybol,halýsaha,yürüyüþ için tartan pist,

KÝMLER TARAFINDAN, KÝMÝN

YARARINA, NE AMAÇLA yapýlmýþtýr?Bu tesislerin hangisinin ormanda yapýlmasýnda zaruret ve kamu menfaati vardýr? Florya Atatürk Ormaný'nýn 1/5000 ölçekli koruma amaçlý nazým imar planý ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlý uygulama imar planý meclisin ilgili kararý ile 12.11.2009'da kabul edilmiþ,14.12.2009 tarihinde'de Baþkan Kadir Topbaþ tarafýndan imzalanarak askýya çýkartýlmýþtýr.Bu karar gerekli inceleme yapýlmadan alýnmýþ bir karar olup,ÝBB'nin çevre ve sivil toplum örgütleri,Þenlikköy ve Basýnköy Muhtarlarý,Bakýrköy Belediye Baþkanlýðý ile yapmýþ olduðu iki toplantýdada ileri sürülen görüþlerin tamamýna aykýrýdýr.Bu meclis kararý ile 704 dönüm orman arazisinin 121 dönümü ve Florya Atatürk Ormanýn'da imara aykýrý yapýlmýþ 13 villa yasallaþtýrýlmýþ olacaktýr. 2-) Florya ve Atatürk Ormaný'nýn bir bölümü Ý.B.B Müteahhidi tarafýndan depo,iþçi koðuþu ve makam odasý olarak kullanýlmaktadýr.Hayvanat bahçesi olarak yapýlmýþ hayvan barýnaklarýnýn bir kýsmý yýkýlmayarak bu maksada tahsis edilmiþtir.Bu alanda kalan iþçiler,bu kýþ sezonunu ýsýnmak için önce bakým yapmayarak kuruttuklarý daha sonra acýmasýzca keserek katlettikleri ormanýmýzýn aðaçlarýný yakarak karþýlamaktadýrlar. Buradaki zaruret ve kamu yararý nerededir? 3-) ÝBB Baþkaný Kadir Topbaþ basýn açýklamasýnda 428 bina yýktýklarýný söylüyor.Yýktýklarý binalar ormanýn neresindedir?Yýktýklarýný ifade ettikleri yerler Florya'nýn güneyinde sahil bölümünde eski barakalarýn bulunduðu yerlerdir.Bu yerlerin Florya Atatürk Ormaný ile ne ilgisi vardýr?.Ayrýca bu sahil kesimindeki yýktýklarý yerleri þimdi ne amaçla kullanýyorlar ve kimlere peþkeþ çekiyorlar? 4-) 15.04.2002 tarihinde Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn kararýna göre Ý.B.B Baþkaný Ali Müfit Gürtuna ve Ý.B.B Emlak istimlak Daire Baþkanlýðý,eski Emlak Daire Baþkaný,Belediye Emlak Ýstimlak Þube Müdür Yardýmcýsý,Belediye Kontrol Daire baþkanlýðý için Florya Atatürk Ormaný içerisinde yapýlaþma ile ilgili soruþturma izni verilmiþtir. ÝBB Baþkanlýðý bu konuda ne gibi bir iþlem yapmýþtýr? Florya ve Atatürk Ormaný Koruma,Dayanýþma ve Kültür Derneði olarak 13 Aralýk 2009'da basýn açýklamasý yapmaya karar verdiðimizde,basýna ve kamu oyuna,sivil toplum örgütlerine,bölge belediyelerine,ÝBB'sini davet ettik ÝBB'den bu basýn açýklamasýna neden kimse katýlmadý? ÝBB Baþkaný Kadir Topbaþ'ýn basýn açýklamasýndan önce ÝBB'sini ziyaret ederek Ak Parti Meclis Grup Baþkaný Ergün Turan'ý ziyaret ederek Florya ve Atatürk Ormaný ile ilgili kamu oyunun ve halkýn itirazlarýný ilettik.Ayrýca Florya ve çevre halký'nýn Florya Atatürk Ormaný ile ilgili bin'e yakýn imza,beþ yüze yakýn itiraz dilekçelerini ÝBB'ye teslim ettik.Florya ve Atatürk Ormaný Koruma,Dayanýþma ve Kültür Derneði olarak 12 villanýn iptal edilmesine kadar mücadelemize devam edeceðiz.Bu iþin peþini býrakmayacaðýz.Gelecek nesillere Atatürk'ün bizlere emaneti olan Florya Atatürk Ormaný'ný en iyi þekilde yaþatmak ve býrakabilmek için elimizden geleni yapacak,bu savaþý sonuna kadar sürdüreceðiz. Bu konuda azimli ve karalýyýz. Gerektiðindede Yargý yoluyla da haklarýmýzý arýyacaðýz.Kamu oyunu bilgilendiririz.

Florya ve Atatürk Ormaný Koruma, Dayanýþma ve Kültür Derneði Yönetim Kurulu adýna Baþkan

Taner DAYI


25

Bakýrköy Belediye Meclisi 1. Baþkan Vekili Hasan ERSOY;

“Þunu açýk seçik söylüyorum; Meclis çalýþmalarýna sekte vurmaya kalkmak, yasa tanýmamazlýk asla müsamaha görmeyecektir” Bakýrköy Belediye Meclisi’nin OCAK 2010 oturumlarý bu güne kadar rastlanmamýþ tartýþmalara sahne oldu. 5 kiþilik AKP’li meclis üyeleri tenkitlerinin dozunu arttýrýrken hedeflerinde oturumu yöneten Meclis 1. Baþkan Vekili Hasan ERSOY vardý. Hedefteki adam Hasan Ersoy sorularýmýzý yanýtladý. Sayýn Belediye Meclisi’nde alýþýlmadýk sertlikte tartýþmalar yaþandý. Neden? Halkýn teveccühleriyle 2004 seçimlerinde %48 olan oy oranýmýzý 2009 yerel seçimlerinde %60'lara çýkartmak suretiyle yeniden Ekip olarak CHP den Bakýrköyümüze hizmet etmek için seçildik ve ben ikinci kez meclis üyesi seçildim. Biz bir kadro olarak Bakýrköy Belediye Baþkanýmýz sayýn Ateþ Ünal Erzen'in baþkanlýðýnda seçimlere girdik ve Bakýrköy halkýnýn onayýný aldýk. Bakýrköye hizmet sunabilme noktasýnda güven telkin ettik ki yeniden seçildik ve göreve geldik. Gelelim bu döneme, Bakýrköy'de biz hep bir þeyi ön planda tutmayý hedefledik bu da insan odaklý projeler üretmekti. Klasik belediyecilik anlayýþýnýn dýþýna çýkýp insanýn insan gibi yaþamasýna, insanýn gereksinimleri neyse o gereksinimlerini karþýlayacak veya yardýmcý olacak projeler üretmeye özen gösterdik. hedefimizi geliþtiriyoruz, gerçekleþtiriyoruz ve gerçekleþtirmeye devam edeceðiz. saðlýktan spora, güzel sanatlardan eðitime toplumsal yaþamýn insana birebir hizmet noktasýndaki birtakým açýlýmlarý gerçekleþtirdik toplumsal hizmete dönüþtürdük.Bakýrköy Belediyesi Yönetimi olarak hizmetlerimizi Bakýrköyümüzün, Bakýrköylü vatandaþlarýmýzýn daha modern Kent yaþamý sürdürbilmeleri için þüphesiz geliþtirerek devam ettireceðiz. Sizin de bildiðiniz gibi Bakýrköy çok büyük bir ilçe gibi gözükse de hem yerleþik nüfus yoðunluðü bakýmýndan hem de buna baðlý olarak yerel yönetim gelirleri bakýmýndan çok da büyük bir ilçe deðil. Bütün ana caddeler ana arter. Buralardan gelecek ilan reklam vergileri, tabela gelirleri buralardan gelecek birtakým vergiler, örneðin iþgaliye gibi gelirler anakentin kasasýna girmekte. Ancak hizmet alanlarýmýz çok büyük. Bakýrköyün gündüz nüfusu 2.5 milyonun üzerinde. Biz çevre ilçelerden gelen bu insanlarýmýza da hizmet sunuyoruz. Biz anakentin caddelerine de hizmet sunuyoruz. Çöplerini biz vergileri anakent topluyor. Biz bu hizmetleri severek yapýyoruz, çünkü insana hizmet veriyoruz. Biz kendi özgün bütçemizle; iller bankasýndan gelen pay ve planlamacý anlayýþýmýzla oluþturmaya çalýþtýðýmýz bütçemizle insan odaklý projeler üretmeye gayret ediyoruz. bütün okullara yaptýðýmýz arýtma ünitesi sayesinde öðrencilerimizin musluklardan rahatlýkla su içmelerini saðladýk, gençlik merkezi bünyesinde oluþturduðumuz destek ünitesinde gönüllü Öðretmenlerce verilen derslerle liseli gençlerimizin, öðrencilerimizin Üniversite imtihanlarýna daha iyi hazýrlanmalarýný saðlamaktayýz. diðer bir taraftan gençlik kamplarý oluþturup öðrencilere sadece tatil deðil tatilin yanýnda eðitici, öðretici bir arada yaþayýp medeni cesaretlerini geliþtirme fýrsatarý bulduklarý yaz kamplarý gibi olanaklar tesis ettk. Bunlarýn dýþýnda engelli vatandaþlarýmýzýn da dâhil olduðu birçok kesimin yüzmeden jimnastiðe birçok branþta spor yapmasýný hem özendiriyoruz hem saðlýyoruz. Parklarýmýzýn içerisinde kurduðumuz spor elemanlarý grubu sayesinde saðlýklý yaþamý ve bunun içinde spor yapmayý özendiriyoruz. Meclisteki gerginliðe gelince esasen bir arkadaþýmýz tarafýndan yaratýlmýþ olan deyim yerindeyse bir avuç suda fýrtýna koprmaktýr. Bu arkadaþýmýz ne yazýk ki meclis çalýþmalarýný provoke etmeyi amaç edinmiþtir. Ýyi de yapsan beðendiremezsin bu arkadaþa, Meclise getirilen her proje, her dosya onun mantýðýna göre kötüdür. Nedendir bu, çünkü kafasýnýn bir tarafýna ben kötü diyeceðim, benim görevim sadece eleþtirmektir, hatta suçlamaktýr diye yazmýþ. Hani mizahta bir deyim vardýr ya, karþýyým karþý her þeye karþý arkadaþýmýz ne yazýk ki her þeye karþý . Oysa biz isterdik ki yapýlan hizmetler Bakýrköy halkýnýn daha iyi þartlarda kent yaþamý sürmesine yönelik olan hizmetlerdir, bunu bilerek meclis çalýþmalarýnda AKP li bu arkadaþlar da katkýda bulunsun. Ýsterdik ki yapmýþ olduðumuz projelerde eksiklikler varsa dile getirsinler ki hep beraber projeleri geliþtirip hizmete dönüþtürelim. Ýsterdik ki Bakýrköy sahilleri Halkýmýzýn yaþam alanlarýdýr derken yanýmýzda olsunlar, Ýsterdik ki

Bakýrköyümüzün ve çevresinin oksijen deposu Florya ormanlarýnýn yok edilmesi çabalarýna bizimle birlikte karþý duruþ sergilesinler.Ýsterdik ki Ataköy’ün yeþil alanlarý Toki tarafýndan yok edilmeye çalýþýlýrken Bakýrköy’den yana olsunlar.Yapmak istediðimiz hizmetleri meclise getirdiðimizde ne yazýk ki bu arkadaþýmýz eleþtirmek kara çalmak ve diðer bir boyutta meclisi çalýþamaz hale getirmek için atmosferi bulandýrmak adýna elinden ne geliyorsa yapýyor. Herhalde yeni seçilen meclis üyesi arkadaþlarýna, ilçe yöneticilerine hem þirin gözükmek adýna hemde bakýn ben tek baþýma her ne kadar sayýmýz azsa da bunlarla mücadele ederim, ben çok mahirim anlayýþýnda sanýrým... Ýnsanlarla polemiðe girmek, hele de bu tür zihniyette olan insanlarý muhatap alýp ta onlarýn üzerinden eleþtiri geliþtirmek, tarzýma uygun deðildir, ama maalesef bu tür tatsýzlýklar bazen insaný tesbite yöneltiyor. Dün farklý bir siyasi kulvarda bugün farklý kulvarda, yarýn? Aslýnda biz insanlarý severiz, anlayýþýmýz insan sevgi-

sine odaklýdýr. Onun içindir ki biz insanlara hizmet için buradayýz. Ýnsaný sevmeden insana hizmet olur mu? Ama ne yazýk ki bu tür sekter anlayýþlar hizmeti kösteklemeyi, ayrýþtýrmayý da beraberinde getirmeye çalýþýyorlar. Herhalde genelin özele yansýmasý bu. Kendileþtiremediklerini ötekileþtirme anlayýþý. Dolayýsýyla ötekileþen insanlara da bizim gibi davranmýyorsun, bizim gibi düþünmüyorsun diyerek kara çalmak, yermek hatta iþin boyutunu hakarete vardýrmak temel alýþkanlýk haline gelmiþ. Eðer sabrediyorsak erdemliliðimizdendir. Ancak iyi niyetimizi kuralsýzlýðý kural haline getirme gayretleriyle kimse sýnamaya kalkýþmasýn þunu açýk seçik söylüyorum; Meclis çalýþmalarýna sekte vurmaya kalkmak, yasa tanýmamazlýk asla müsamaha görmeyecektir. Bizden hizmet bekleyen, bizden üretkenlik bekleyen, proje bekleyen Bakýrköyümüzün meclisine saygýsýzlýk mutlaka meclis çalýþma yönetmeliði çerçevesinde karþýlýk görecektir. Ben hukukun üstünlüðü ilkesine inanan ve sonuna kadar savunan bir anlayýþa sahibim. Benim temel anlayýþým kurallar ve hukuk nizamýdýr. Kimsenin ama kimsenin, bizden hizmet bekleyen Bakýrköy halkýnýn meclisine saygýsýzlýðý baðýþlanamaz. Gündem ile ilgili haber alamamaktan þikâyet ediyorlar. Bu tamamen aslý astarý olmayan bir durum. Biz özellikle bu dönem daha fazla hassasiyet göstererek sayýn belediye baþkanýmýz Ateþ Ünal Erzen ile de paylaþarak hiç atlamadan bütün evraklarý arkadaþlarýmýza ulaþtýralým, bilgi paylaþabilecekleri fikir oluþturabilecekleri ölçü çýkabilsin dedik. Bu anlamda ön

yazýsýný verdiðimiz gibi eklerini de verelim þeklinde bir yaklaþýmýmýz oldu. bu arkadaþlarýmýzda birikimlerini, önerilerini mecliste paylaþsýnlar dedik. Meclise girmeden önce gelen dosyalarýn sadece ön yazýsýný deðil dosya içeriklerini, yani eklerini de beraberinde arkadaþlara verdiriyoruz. Bu arkadaþlarýmýzýn görüþlerini yansýtabilecekleri objektif bir durum ortaya çýkarmasý için gayret ediyoruz. Bunu söylemek hakikatten haksýzlýk, insafsýzlýk olur. Siz meclis 1. baþkan vekili olarak meclisi yasalara uygun yönettiðinizi söylüyorsunuz deðil mi? Tabiî ki bizim meclisi kendi tasarruflarýmýz doðrultusunda yönetmemiz söz konusu deðildir, olamaz. 5393 sayýlý yasanýn bize vermiþ olduðu yükümlülükler çerçevesinde meclisi yönetiyoruz. Meclis üyesi arkadaþlarýmýzýn da kanunla belirlenmiþ olan görev ve yetkilere uygun tavýr ve davranýþlar sergilemeleri gerekiyor. Dolayýsýyla yaslar çerçevesinde meclisi yönetip üretken ve katýlýmcý bir yapý ortaya koymak, buradan çýkacak kararlarla hizmette verimliliði tesis etmek temel görevimizdir. Sayýn Ersoy, birde bu Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü'nün kapatýlýp Veteriner Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlanmasý konusu gündemde. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Bu konuya baþkanýmýz ve yetkili baþkan yardýmcýmýz varken cevap vermek haddim deðil. Ama þukadarýný ifade etmeliyim ki Saðlýk Ýþleri baþka bir müdürlüðe veya Veteriner Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlandý ya da Ýdari Hizmetler Müdürlüðü'ne baðlandý gibi yaklaþýmlarla nereye varýlmak isteniyor ben bunu da anlamýþ deðilim. Mesele üzüm yemek mi baðcýyý dövmek mi? Bizim burada yapmak istediðimiz hizmet kalitesini ve hizmet hacmini büyütmektir. Saðlýkta biz 2004 sonrasý Belediye Baþkanýmýzýn projeci yaklaþýmlarý neticesinde bir ilki baþlattýk ve sonrasýnda çýðýr açtýk. sadece Ýstanbul ilçeleri deðil Türkiye bizi örnek alýyor Saðlýkla ilgili bu tür hizmet projelerini geliþtirirken. Ciddi ölçekte, devrim niteliðinde oluþumlara imza attýk saðlýkla ilgili olarak ve birçok ilki gerçekleþtirdik. Eksik olduðumuz taraflarý da kendimiz tespit etmek ve geliþtirmek suretiyle en geniþ manada hizmet götürme çabasýndayýz. Bu arkadaþlarýmýz da çýkýp hizmetin esasýný görmezden geliyorlar. Ben bu konuda ciddi yol kat ettiðimize inanýyorum. 2004 öncesini bir anýmsayalým. Borç içerisinde yüzen bir Belediye devraldýðýmýz unutulmamalýdýr. Özel sektörün tepe noktalarýnda yöneticilik yapmýþ, üretken bir baþkan olan Ateþ bey ve onun ekip çalýþmasý anlayýþý Bakýrköy için bir þans olmuþtur. Bu yönetim 6’ncý senedir hem borç ödemeye devam ediyor, hem hizmetlerini kendini aþarak sürdürüyor. Buradan da þu ortaya çýkýyor, demek ki bu belediye borç bataklýðýna sürüklenmedende hizmet yapýlabiliyormuþ. Ýnsan odaklý projeler üreten çok baþarýlý bir saðlýktan sorumlu baþkan yardýmcýmýz var. ben inanýyorum ki çok büyük baþarýlara, hizmet projelerine imza atacaðýz. Bu yapýlanlarý görmezden gelmek, yok saymak, teferruatlarla uðraþmak muhalefet yapmak deðildir. Muhalefet yapmanýn da bir adabý vardýr. Þimdi bu AKP meclis üyesi arkadaþýmýz, beni eleþtirirken yetersizliðimi ifade etmiþ. Ben demiyorum ki her þeyi bilir, en iyisini yaparým. Zaten böyle derse insan yetersizdir, eksiktir. Ben þuna inanýyorum. Ýnsanlar zaman içerisinde kendilerini aþmalýdýrlar, yenilemelidirler. Ancak o zaman geliþir ve doðru iþler yapar, kendisine de çevresine de yararlý olur, üretken olur. Yeterli yada yetersizliðin ölçüsü izafidir. Bu arkadaþýmýz kendince bir yorumda bulunmuþ. Biraz önce deðindiðim gibi çokta fazla insanlar üzerinden konuþmayý sevmem ama beni kendisini frenleyen, engelleyen olarak görüyor. Mecliste tek baþýna at koþturmasýný ya da tek kiþilik þov yapmasýný engelleyen olarak görüyor. Kendisini uyarmamdan rahatsýz oluyor belliki. Kendisine geniþ alan bulamadýðýndan dolayý sanýyorum saðlýk sorunlardan da kaynaklanan fevri davranýþlar sergiliyor. Umuyorum ki önümüzdeki zaman dilimi içerisinde bu davranýþlarýnýn hata olduðunu anlar ve insanlara hizmet için davranýþlarýný deðiþtirme, kendini geliþtirme yönünde tutum sergiler.


26

GONK

"Fransýzca biliyor musun?" "Bildiðin yabancý diller hangileri..."vb... Oysa hiç soran yok: "Türkçe biliyor musun Türkçe!?..." *** SiZLERE ÖMÜR... Siyasette üslup giderek bozuluyormuþ... A.a.. Var mýydý ki!?. *** ISRARA NE HACET? Baþbakan Erdoðan: "Bir daha Davos'a gitmem! Devlet Bakaný Babacan: "Davos'a mý kesinlikle gitmem!" Maliye Bakaný Þimþek: "Davos'a gitmeyeceðim!" Oldu olacak; Davos gelsin bari!.. ***

BAYILDIÐIM SÖZLER...

GEL DE YAZMA... Doktorlar iþ býrakmýþ... Sormak gerek; Nerede býrakmýþlar acaba; Hastanede mi; Muayenehanede mi?!. *** NE DEMEZSÝN... Abdi Ýpekçi'nin geçtiðimiz günlerde tahliye edilen katili Mehmet Ali Aðca, film çevirecekmiþ. Valla çevirir mi çevirir... Hem de en kralýný çevirir... Neden mi?.. E, baksanýza adam 30 yýldýr rol kesiyor rol!..

"KAPLARI KIRDIN MI, SU BÝR OLUR GÝDER..." -Mevlana-

*** "CÜMLELER DOÐRUDUR SEN DOÐRUYSAN DOÐRULUK BULUNMAZ SEN EÐRÝYSEN..." -Yunus Emre-

*** "ALIÞKANLIK DEMÝRDEN KELEPÇEDÝR." -Fransýz atasözü-

*** TRAJÝKOMÝK(!) Hükümetle bir türlü anlaþma saðlayamadýklarýný sýk sýk ileri süren eczacýlarýn ortak þikayeti: "Para kazanamýyoruz..!" "Zarar ediyoruz..!" Vesaire...Vesaire... Ýnanmam..asla inanmam! Baksanýza yok (!) satýyorlar...

FAÝL NEREDE?.. Yargýtay Baþkaný: "Ateþ bacayý sardý" demiþ. Adalet Bakaný: "Biz söndürmeye çalýþýyoruz" diye karþýlýk vermiþ. Ýyi de peki; Kim çýkardý bu yangýný beyler?!. ***

*** GÖRÜNEN O KÝ... Artýk ilaçlarýmýzý marketlerden alacakmýþýz! E, demek ki, domates, biber, patlýcan için de; Haydi eczanelere!!! *** KAR...KAR...KAR... Meteorolojiden: “Yoðun kar yaðýþý” “Yoðun kar yaðýþý” Bir telaþ, bir telaþ... Herkes þokta, herkes panikte! Oya o kar çoktaanberi yaðýyor da kimsenin haberi yok!!! *** ASIL SORULMASI GEREKEN SORU... Ýþe alýnýrken gençlere en çok sorulan soru: "Ýngilizce biliyor musun?

DAM ÜSTÜNDE SAKSAÐAN... Absürt de olsa soruluyor: "Ýstanbul nereye gidiyor?" Laf iþte...Nereye gidecek? Garibim bir yerlere gitmiyor da; Ona gelen gelene!!!

“Balyoz Harekatý”... Yýl: 2010; “Balyoz Harekatý”... Nemenem þeydir, anlamadýk gitti; Gidiyoz, geliyoz; yatýyoz, kalkýyoz hâlâ balyoz!!! *** KÝM HAKLI? Baþbakan Erdoðan: "Her sorunu çözecek güçteyiz" demiþ. Elhak doðrudur; Çözüldük gitti zaten!.. *** MÜJDELER OLSUN!!! Yeni yýlla birlikte yeni zamlar geliyormuþ... Ona öyle demezler: Yeni yýlla birlikte yeni 'gam'lar geliyor!!! *** KÖKTEN TEMÝZLÝK(!) -Gazetelerden“Kozmik Oda temiz çýkmýþ...” A-a çýkmaz mý? Nesi var, nesi yoksa süpürdüler!!! *** ADALET DEDÝÐÝN BÖYLEDÝR BÝZDE ÇELEBÝ!.. Millete yüzde 5 zam!.. Vekiline: 550 bin liralýk son model makam otomobili! E, yakýþýr doðrusu(!) Vekiline Mercedes; Milletine”Sen bisikletle gez!!!” *** HEP ÖYLE OLMUYOR MU?.. Enerji Bakaný: "Ocak'ta zam var. Þubat'ta bakarýz" demiþ. Ne münasebet efendim; Adettir (!) ya: Siz kakalarsýnýz, biz bakakalýrýz!.. *** NÝÇÝN OLMASIN? Þarkýcý Burcu Güneþ: "Evleneceðim erkekte 10 þart ararým" demiþ. Hiç düþünmüþ mü acaba; Ya karþý taraf -güzellikle karýþýk- 10 þartla karþýsýna dikilirse hali nice olacak?.. *** SADEDE GELELÝM... Kültür Baþkenti Ýstanbul'un yollarý arabalara yetmiyormuþ. Sevsinler! Yollarý yetmiyor da; Kaldýrýmlarý yetiyor mu!?..

*** OF AMAN OF! Þarkýcý Kenan Doðulu'ya sormuþlar: "Türk Pop Müziði'nin kralý kim?" diye... Hemmen yapýþtýrývermiþ yanýtýný: "Sezen Aksu"! Ýyi de, doðrusu merak ettik: Kraliçelere ne zamandanberi kral deniliyor acaba Kenan kardeþ!.. *** GAZOZ GÝBÝ BÝRÞEY! Yýl:1971;

*** NE YAPSAN NAFÝLE! 'Havaray"' 'Marmaray' 'Hýzlý tramvay' Ýstanbul'a hiçbiri kâr etmiyor gibi...Sonuç ortada: Trafik nanay! Vatandaþýn hali malüm: Þinanay yavrum þinanay nay!!!


27

B Ý L G Ý E V Ý Ö Ð R E N C Ý L E R Ý K I YA S I YA Y A R I Þ T I

Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri öðrencileri arasýnda düzenlenen bilgi yarýþmasý, kýyasýya bir rekabete ve eðlenceli görüntülere sahne oldu. Eðitim, kültür ve sporu Küçükçekmece’de gündelik hayatýn vazgeçilmez olgularý haline getiren Küçükçekmece Belediyesi, ilçedeki kültür hayatýnýn kalbinin attýðý Cennet, Sefaköy ve Halkalý Kültür Sanat Merkezleri’ni ayný zamanda birer eðitim yuvasýna da dönüþtürmüþ durumda. Bilgi evlerinden faydalanan öðrenciler, çeþitli faaliyetlerle hem etkin bir öðrenme süreci yaþýyor hem de sosyalleþme imkanýna kavuþuyor. Cennet, Fatih, Halkalý, Ýnönü, Sefaköy ve Taþtepe Bilgi Evleri 7. sýnýf öðrencileri arasýnda bir bilgi yarýþmasý düzenlendi. Sefaköy Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleþtirilen yarýþmada öðrencilere, Türkçe, matematik, fen bilgisi, teknoloji, sosyal bilgiler, Ýngilizce, bilgisayar ve genel kültür alanýnda sorular yöneltildi. Çocuklar, verdikleri doðru cevaplar ve bilgi seviyeleriyle izleyen herkese gurur verdi. Tatlý bir rekabete sahne olan yarýþmada birinciliði, Taþtepe Bilgi Evi’nden Büþra Aydýn, Emire Gülgör ve Meltem Çayýrlý’dan oluþan ekip kazandý. Yarýþmanýn ikinciliðini ise, Fatih Bilgi Evi öðrencileri, Çaðatay Selçuk, Tolga Çakar ve Sezen Deniz Öztunç elde ettiler. Ýrem Çengel, Melek Ceren Sevinç ve Betül Aksoy’dan oluþan Halkalý Bilgi Evi ekibi ise yarýþmanýn üçüncüsü oldu. Eðlenceli aktivitelerle de renklenen etkinlikte, Ýnönü Bilgi Evi Folklor

Kulübü “Topal” adlý bir oyun sergilerken, Cennet Bilgi Evi Müzik Kulübü öðrencileri Türk Sanat Müziði ve Türk Halk Müziði eserleri seslendirdi. Günün en çok alkýþ alan performanslarýndan birini de, içtenlikle okuduðu Ýstiklal Marþý’yla Halkalý Bilgi Evi’nden Gülþah adlý öðrenci sergiledi. Dereceye giren yarýþmacýlar ödüllerini, etkinliði baþtan sona takip ederek öðrencilere büyük moral veren Küçükçekmece Belediye Baþkaný Aziz Yeniay’ýn elinden aldý.

ATAKÖYLÜLER DERNEÐÝ SORUNLARINIZIN ÇÖZÜMÜ ÝÇÝN ÜYE OLUN, DESTEK VERÝN

Telefon:(0212) 560 82 81


28

2010 ÜNÝVERSÝTE'ye Giriþ(YGS, LYS=ÖSS) + SBS (Anadolu Liselerine) , Yabancý Liselere, Askeri Liselere (8.sýnýf) Giriþ Sýnavlarý ile Üniversite veya ANADOLU Lisesi, Kolej, Fen Lisesi vs Kazandýran PRATÝK REHBERLÝK bilgileri köþesi 2010 ÜNÝVERSÝTE'ye Giriþ(YGS, LYS)=ÖSS + SBS(Anadolu Liselerine) , Kolejlere , Askeri Liselere(8.sýnýf) Giriþ Sýnavlarý ile Üniversite veya ANADOLU Lisesi, Kolej, Fen Lisesi vs Kazandýran PRATÝK güncel REHBERLÝK bilgileri köþesi Rehberlik köþesini Yazan ; Seçkin bir Üniversite'nin bir Fakültesini veya Gözde bir Anadolu Lisesi kazanmak isteyenlerin REHBERÝ Matematik Öðretmeni ; KEMAL Türkeli'dir. Rehberlik Köþesini hazýrlayan ; yardýmcý Matematik TEST kitaplarý yazarý, iki Üniversite mezunu YGS, LYS, SBS, ALS , Yabancý Kolejler (Liseler) sýnavlarýnda sorulan Matematik, Geometri, Fizik Test sorularýna pratik çözüm yollarý geliþtirme uzmaný MATEMATÝK Öðretmeni KEMAL Türkeli'dir. Yazar, Marmara Üniversitesi Matematik Öðretmenliði (Marmara Üniversitesi Atatürk Eðitim Fakültesinin Ýngilizce Matematik Öðretmenliði bölümü öðrencisi olarak 1 yýl Ýngilizce Hazýrlýk okumuþtur.) ve Ýstanbul Teknik Üniversitesi(ÝTÜ) mezunu Elektronik Yüksek Mühendisi'dir. Test Sýnavlarýnda veya Okulda baþarýlý olabilmeniz için gireceðiniz sýnavlarla ilgili yararlý bilgileri, ders çalýþma yöntemlerini , hangi kitap veya TEST dergilerinden Test sýnavlarýna nasýl hazýrlanacaðýnýzý içeren önemli önerilerimi öðrenmeniz için sorularýnýzý 0212.4423040 , 0536.5118400 , kemal_turkeli@yahoo.com bildiriniz., www.kemalturkeli.com internet adresindeki Rehberlik sitemden de köþemde yerimin darlýðýndan yazamadýðým veya sürekli güncellediðim Rehberlik önerilerimi de okuyunuz. TEST tekniði ile bilginin ölçüldüðü Matematik Test sorularýna pratik TEST çözme yöntemlerini de öðrenmiþ olarak hazýrlanmaya öncelik veriniz. Enerjinizin olabildiðince çoðunu hazýrlýk çalýþmasýna ayýrabilirseniz kazanacaðýnýza inanýn. Sýnav kendisini önemseyen öðrenciyi önemser. Rehber öðretmeniniz Matematik Öðretmeni KEMAL TürkeliDüþünmeden öðrenmek faydasýz, bir konuyu öðrenmeden üzerinde düþünmek ise tehlikeli olabilir. Konfüçyüs

Kemal Türkeli

Soru 1 : 2010 YGS,LYS Adaylarýyýz. 2010 YGS,LYS baþvurusu ne zamana kadar yapýlmalý? YDS(Yabancý Dil Sýnavý) ne zaman yapýlacak? 2010 Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemine göre dikkat etmemiz gerekli en önemli bilgiler nelerdir? Üniversitelere giriþ sýnavlarýnda sorulmuþ sorularý ve Açýklamalý çözümlerini hangi kitaptan çalýþalým? YGS'de olasý performansýmýzý öðrenmek için hangi Deneme sýnavlarýna girmemizi önerirsiniz? Cevap 1 : 12 Þubat 2010 YGS,LYS'ye girecek tüm adaylar için son baþvuru tarihidir. 2010-2011 öðretim yýlýnda yükseköðretimin tüm lisans ve ön lisans (sýnavsýz geçiþ dahil) programlarýna girmek veya yurt dýþýnda öðrenim görmek isteyen adaylar 2010-ÖSYS'ye baþvurmak zorundadýrlar. LYS-5(Yabancý Dil) sýnavý 19 Haziranda yapýlacaktýr.YGS puanýnýn %40'ý olan 200 puan(sýnav birincisi alacak) Üniversiteye Yerleþtirme puanýnýzý oluþturacak diðer %60'ý olan 300 puaný(Sýnav birincisi için en çok) da LYS'den kazanarak en az 4 yýllýk bir Programý kazanabilmek için diðer adaylarla yarýþacaksýnýz. LYS'nin 500 puanýnýn 200'ünü YGS ile kazanacaðýnýzdan YGS'yi yalnýz baraj sýnavý diye düþünmemelisiniz. Kýsaca YGS'den 180 alýrsanýz %40 katkýsý olan 72 puan alacaksýnýz ama birinciden 128 puan geride olacaksýnýz. Barajý geçmek için deðil 11 Nisanda en iyi puaný alabilmek için YGS'yi çok önemsemelisiniz. Sýnav ücreti 35TL 'dir. YGS 11 Nisan 2010'da saat:1012:40 arasýnda yapýlacaktýr. 160 Test sorusunu yanýtlamanýz için 160 dakika süre verilecek. Ortak Müfredata dayalý 40'ar Türkçe, Temel Matematik, Fen ve Sosyal Bilimlerden 2009 ÖSS soru tiplerine benzer Test tipi sorular sorulacak. YGS 1.si 500 puan alacak. 180 Baraj puanýný geçebilenler Lisans programlarýný kazanabilmek için 5-14 Mayýs 2010 tarihlerinde LYS'ye baþvuru yapacaklar. 140 Baraj puanýný geçebilenler 2 yýllýk(Ön Lisans) veya AÖF programlarýna baþvurma hakký kazanacak. Programýn Kontenjaný sýnýrlý ise puaný en yüksek olanlar kazanabilecek. Töder(www.toder.org) 19-20 Þubat 2010'da YGS Deneme sýnavý yapacak. ÖZ-DE-BÝR (www.ozdebir.org.tr) 21 Þubatta YGS Deneme Sýnavý yapacaktýr. 2009 ÖZ-DE-BÝR Üniversiteye Hazýrlayýcý Deneme Soru ve Çözümlerini www.kemalturkeli.com sitemden inceleyin, sorularý çözmeyi deneyin . 2010 YGS,LYS'ye Hazýrlýk sürecinde haftalýk

ders çalýþma programý yapmalýsýnýz. Performansýnýzýn iyi olduðu saatlerde zayýf olduðunuz konularý öncelikle çalýþýn. Deneme, Kitap dergi , Konu özeti,çözümlü,çözülecek Testleri veya diðer önerilerimi içeren yazýlarýmý ücretsiz www.kemalturkeli.com sitemden okuyunuz. Soru 2: 8.sýnýfta okuyan 2010 SBS Adaylarý için Konu Anlatýmlý ve SBS kazandýracak Matematik Deneme sýnavlarý ile Konu sonu Testleri içeren tüm Test sorularýnýn Açýklamalý çözümleri verilen SBS Matematik Testleri için yardýmcý bir Test kitabý önerir misiniz? Cevap 2 : Matematik Öðretmeni Kemal Türkeli'nin yazdýðý 240 sayfalýk 8.sýnýf pratik çözümlü Matematik Testleri ÖÐRETMEN KÝTAP 'ýn ilk 30 sayfasýný www.kemalturkeli.com sitemden adaylar Adobe Reader ile ücretsiz okuyabilirler. Ayrýca kitapta yer alan Ünite sonu Konu Testleri ile 20 þer soruluk 3 Matematik Denemesini www.kemalturkeli.com sitemden adaylar ücretsiz çözebilirler. Yardýmcý 8 Matematik SBS digital Test Kitabýmý (kampanya tanýtým Fiyatý=1TL, CD'de 1,5TL) tanýtan Ayrýntýlý bilgi sitemdedir. Öðrencilerimizin ders çalýþacaklarýna inanalým ama bilinçli sürekli kontrolü de elden býrakmamamýz gerekir. Adaylar Ayda bir kez de genel 100 soruluk SBS Denemesi çözsünler. Soru 3: Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazýrlama Okulunda Öðrenim Görecek Öðrencileri Seçme Sýnavý baþvurularý hangi tarihler arasýnda yapýlabilecek?Sýnav ne zaman yapýlacak? Son 4 yýlda ALS'nda sorulan sorularý çözmeyi denemek için nerede bulabiliriz? Cevap 3: ALS 2010 baþvurusu 22 Þubat- 19 Mart 2010 tarihlerinde yapýlabilecek .ALS ise 2 Mayýs 2010 'da yapýlacaktýr. ALS sorularýný www.kemalturkeli.com sitemden çözmeyi deneyebilirsiniz. 8.sýnýfta okuyan öðrencilerin bir sýnav denemesi yaþamalarý için ALS'e girmelerini önemle tavsiye ederim. Soru 4 : Bilgisayar Mühendisi olmak istiyorum? LYS-MF-4 puanýnýn hesaplanmasý sýrasýnda gerçekleþecek Sizin tahmini katsayýlarýnýz nelerdir? 9 farklý Testin deðeri 500 puan üzerinden nasýl aðýrlandýrýlacak? Cevap 4 : MF-4 puaný ile Bilgisayar Mühendisliði puaný hesaplanacaktýr. Matematik Öðretmeni Kemal Türkeli'nin hesapladýðý tahmini katsayýlar ve taban puaný þöyledir. Sorular adaylara zor gelirse katsayýlar yükselecektir kolay gelirse ise düþecektir.

LYS-MF4=1,12Tem.Mat+1,65Mat+1,375Geo +1,75Fiz+1,5Kim+1,22Tür+0,882Fen Bil+0,833Biy+0,652SosBil+98,9 Testlerin 100 üzerinden aðýrlýklarý YGS Temel Matematik=14, LYS Matematik=22, LYS=Geometri=11, YGS Fen Bil=9, LYS-Fizik=13, YGS-Türkçe=11, Kimya=9, Biyoloji=5, Sosyal Bil.=6 , Soru 5 : Lisede okuyan veya Üniversite adayý olan arkadaþlarýz. YGS'ye hazýrlýk için Oran ve Orantý, Yüzde, Faiz,Hareket, Saat Problemleri konularýnda Konu özeti, çözümlü test sorularý ve çözülecek test sorularýný nereden çalýþmamýzý önerirsiniz? Cevap 5: Kemal Türkeli'nin www.kemalturkeli.com sitesinde bu konuyu anlatan bölümü ücretsiz okuyup çalýþabilirsiniz ,Test sorularýný çözmeyi deneyebilirsiniz. Soru 6 : SBS 7sýnýf sýnavý Adaylarýyýz ; Bir Bilinmeyenli Denklemler konusunu öðreten Çözümlü sorularý nereden çalýþabiliriz? Cavap 6 : Kemal Türkeli'nin www.kemalturkeli.com sitesinde bu konuyu ücretsiz okuyup çalýþabilir öðrenebilirsiniz. Soru 7: Ýlköðretimde okuyan öðrencileriz. SBS sýnavlarýna Hazýrlýk düzeyimizi öðrenmek için hangi kurumlar Deneme sýnavý yapmaktadýr? SBS Deneme Sýnavý ne zaman uygulanacak? Baþvurumuzu nereye ne zaman yapmalýyýz? Cevap 7: SBS 6,7,8. SINIFLAR için DENEME II ÖZ-DE-BÝR 14 Mart 2010 Pazar günü yapacak. 2009 +2010 ÖZ-DE-BÝR.SBS veya Üniversiteye Hazýrlayýcý Denemelerin sorularýný, çözümlerini ve cevaplarýný www.kemalturkeli.com sitemden çözünüz veya çözümlerini inceleyiniz. SBS adaylarý diðer sýnavý önemseyen adaylar içindeki baþarý sýralarýný ve eksikliklerini görerek eksikliklerini gidermeye çalýþmalýdýrlar. SBS'ye Hazýrlýk Düzeyinizi ve adaylar içindeki olasý baþarý sýranýzý öðrenmek için tüm adaylara bu denemeye katýlmalarýný öneririm. Örneðin her 1000 aday içindeki baþarý sýranýzý öðrenmeniz (performansýnýzý öðrenmeniz) rakipleriniz olacak adaylara göre baþarýnýza bakarak çalýþma temponuzu ayarlamanýza yardýmcý olacaktýr. Çevrenizdeki dershanelerin sýnav tarihlerini araþtýrýp öðreniniz. Tarihleri çakýþmayacak þekilde olabildiðince birçok dershanenin düzey sýnavýna girerek baþarý sýranýzýn ortalamasýný hesaplayýnýz. www.kemalturkeli.com kemal_turkeli@yahoo.com

ZÜLKANÝ SÝRMEN

VAY HALÝMÝZE… Türkiye'nin içinde bulunduðu durum çok açýk ve net; iþsizlik, sefaletlik, ekonomimiz günden güne batak duruma geldi. Vatandaþ periþan evine ekmek götürmek için yollarda her gün iþ arýyor. Devleti yönetenler bunun farkýnda mý ? Tabi ki deðil. Sadece yol yapmakla iþ bitmez. Albaylar intihar ediyor, tekel iþçileri günlerden beri haklý durumlarýný tüm Türkiye ye göstermiþ durumda fakat bizi yönetenler bu seslere kulak vermiyorlar. Devletin kasasýna sanki kendisi çalýþýpta para koymuþ. Yukarýdaki tablo ileri günlerde daha da kötü olabilir vay halimize… Ekonomi güya düzeliyormuþ gazete sayfalarýnda ve televizyonlarda vatandaþýn gözünün içine baka baka yalan söyleniyor. Halkýn alým gücü azalmýþ neredeyse durma noktasýna gelmiþtir. Avrupa basýnýnýn manþetlerinde Türkiye de her an bir karýþýklýk olabilir diye yazýlmasý boþa deðil. Albaylar , askerler bu devleti korumak için yasanýn öngördüðü þekilde çizgisini ve haddini aþmýyor. Halkýný seviyor ve ona hizmet ediyor fakat devletin zirvesi genel kurmayý yýpratmak için ellerinden geleni yapýyorlar. Gün gelecek gerçekler ortaya çýkacak. Sakýn olaki evinizin önündeki bahçeye dikkat edin birileri bahçenize biþeyler gömmesin. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK þu olanlarý bir görse Türkiye'nin acýnacak halini içine sindiremezdi. Ben size Cumhuriyeti emanet ettim siz ise cumhuriyeti yýkmak için elinizden geleni yapmýþsýnýz derdi. Ankara'nýn sýcak gündemindeki tekel iþçilerinin eylemini destekliyor ve tüm Türkiye'nin haklý olan bu arkadaþlarýmýza destek göstermesini istiyoruz. Hükümet açýsýndan sinirler gergin ama o meydan da kiþinin karakteri haklýlýðý ve özverisi var buna hiç kimse sýrt çeviremez. Sorunlar masada çözülsün Avrupa ülkelerine kötü örnek olmayalým. Geçtiðimiz günlerde yani 24 ocakta Uður Mumcu'nun katlediliþinin yýldönümünü Türkiye'nin belli yerlerinde onu anarak ve saygýyla andýk. Hiç kimse Uður Mumcu'nun fikirlerini beynimizden kazýyamaz. Onu saygýyla anýyorum. Bu arada Diyarbakýr da hunharca öldürülen Gaffar Okan'ý da saygýyla anýyorum. Seçimlere az bir zaman kala Þiþli belediyemizin efsane baþkaný Sayýn Mustafa Sarýgül Türkiye Deðiþim Hareketi Partisini kuruyor. Bu seçimler daha da sýcak geçecek çünkü sayýn Sarýgül Türkiye'nin her bir yanýný dolaþarak halkýn sorunlarýný dinleyerek halkla iç içe olarak çözüm üretiyor ve seçmen tarafýndan çok seviliyor. Umut ederiz ki karanlýk Türkiye'nin önünü Türkiye Deðiþim Hareketi Partisi aydýnlýða götürür. Herþey gönlünüzce olsun…..


29

Derece yükselmesine hak kazanan zabýta memurlarý, zabýta komiserliðine; zabýta komiserleri ise zabýta amirliðine yükselecek.

ZABITA EÐÝTÝLÝYOR Marmara Belediyeler Birliði tarafýndan organize edilen 'Zabýta Personeli Görevde Yükselme Eðitimi baþladý. Program kapsamýnda, Zabýta Yönetmeliðinde öngörülen eðitimlerin yaný sýra kiþisel geliþim seminerleri de veriliyor. . Marmara Belediyeler Birliði tarafýndan Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüðü’nün Konferans Salonu'nda sürdürülen program dâhilinde, uzman eðitmenler ve akademisyenler tarafýndan; 1982 Anayasasý, 2918 Sayýlý Karayollarý Trafik Kanunu ve Ýlgili Mevzuat, 2464 Sayýlý Belediye Gelirleri Kanunu, 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu, 5326 Sayýlý Kabahatler Kanunu, 4077 Sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýndaki Kanun, 5216 Sayýlý Büyükþehir Belediye Kanunu ve 775 Sayýlý Gecekondu Kanunu hakkýnda eðitimler veriliyor. Etkinliklerde, yönetmelik eðitimlerinin yanýnda Kurumsal Üyelik Erdemi, Performans Yönetimi ve Stratejik Planlama, Liderlik, Zaman Yönetimi, Karizmatik Yöneticilik ve Karar Verme Teknikleri gibi kiþisel geliþim seminerleri de düzenleniyor. Eðitim programýnýn ardýndan, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda sýnav gerçekleþtirilecek ve derece yükselmesine hak kazanan zabýta memurlarý, zabýta komiserliðine; zabýta komiserleri ise zabýta amirliðine yükselecek. Marmara Belediyeler Birliði ve Bursa Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep Altepe, eðitim seminerlerinin periyodik zamanlarla devam edeceðini belirtirken, "Birliðimizin öncülüðünde, zabýta personeline yönelik, Görevde Yükselme Programý eðitim seminerlerine baþladýk. Yapýlan eðitim seminerleri ile zabýta personelinin iþlevsel olarak yapmak zorunda olduðu görevlerin çerçevesini bir kez daha hatýrlatmýþ oluyoruz. Zabýta memurlarý, eðitim programlarýmýz sayesinde, sürekli deðiþkenlik gösteren kanunlarý takip etme imkâný da buluyor" diye konuþtu.

GENÇ GELÝÞÝM AKADEMÝSÝ BAÞLADI Bahçelievler Belediyesi Genç Geliþim Akademisi’ni, Belediye Baþkaný Osman Develioðlu'nun verdiði "Yerel Yönetim ve Geliþim" dersiyle baþlattý. Dört ay sürecek Genç Geliþim Akademisi’ne, her hafta farklý akademisyenler ve ünlü konuklar konuþmacý olarak katýlacak. Genç Geliþim Akademisi’nin ilk konuðu olan Belediye Baþkaný Osman Develioðlu; "Hizmette kaliteyi ilke edindiklerini, toplumun da kaliteli hizmet üretimine destek verdiðini ve ekonomik, kültürel ve sosyal yatýrýmlara, kaliteli üretim anlayýþýyla yaklaþýlmasýnýn geliþime hýz

kazandýracaðýný" belirtti. Ayrýntýlara önem vermeyi yaþamý boyunca kendisine ilke edindiðini söyleyen Baþkan Develioðlu; "Sizler de ayrýntýlara dikkat edin, çünkü kalite ayrýntýda gizlidir" dedi. Öte yandan, Gençlik Meclisi’nin organizasyonunu yaptýðý, Genç Geliþim Akademisi seminerlerinin, aralarýnda, Hamza Yerlikaya, Korkut Özal, Prof. Dr. Ýskender Pala, Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Mümtazer Türköne, Dr. Ömer Bolat, Prof. Dr. Ahmet Þimþirgil ve Dr. Mustafa Özel'in de bulunacaðý konuþmacýlarýn katýlýmlarýyla her hafta Necip Fazýl Kýsakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleþeceði ve kayýtlý katýlýmcýlara sertifika verileceði bildirildi.


30

04 OCAK 2010 PAZARTESÝ Meclis Baþkaný: H. Ateþ Ünalerzen Yapýlan yoklamada meclis üyelerinden Sefa Birinci, Suat Polat, Mehmet Emin Ertekin'in bulunmadýðý Birleþim Belediye Baþkaný Ateþ Ünalerzen tarafýndan açýldý. Gündem okundu, CHP grubunun meclis saatleriyle ilgili vermiþ olduklarý yazýlý önergenin gündeme eklenmesine oy birliði ile karar verildi. Gündem oy birliði ile kabul edildi. Yazýlý önerge oy çoðunluðu ile kabul edildi. Gündem maddelerinin görüþülmesi neticesinde bir yazý iþleri müdürlüðü’ne ait vergi dairesinin müdürlüðü satýþ komisyonunda görevlendirilmek üzere bir asil ve bir yedek üye seçimi de dahil baþkanlýk teklifi gereði yapýlan açýk oylamada asil üye Cavit Ganiç ,iki çekimser Ayhan Can Yalçýn Kayalýoya karþýn oy çokluðu ile seçilmelerinin kabulüne, Hukuk Ýþleri Müdürlüðüne ait Ataköy 9-10. kýsým 1099 ada 2 parsel sayýlý Atrium AVM ve Yunus Emre Kültür Merkezi arasýnda kalan Selanik Evi ve Atatürk Heykelinin bulunduðu arsanýn açýk arttýrma ihalesine katýlarak satýn alýnmasýna dair baþkanlýk teklifinin oy birliði ile kabulüne karar verilerek birleþim Belediye Baþkaný Ateþ Ünalerzen tarafýndan 05.01.2010 Salý günü saat 16’da toplanmak üzere kapatýldý. 05 OCAK 2009 SALI Meclis 1. Baþkan Vekili: Hasan Ersoy Gündem maddelerinin görüþülmesi neticesinde bir insan kaynaklarý ve eðitim müdürlüðüne ait belediyeye baðlý kuruluþlar ile mahalli idare30.10-30.06 yönetmelik gereði norm fazlasý olan 5 adet memur ile 5 adet ikinci kadrolarýn iptali, 1 adet memur kadro deðiþikliði ve 2 adet memur boþ kadro deðiþikliðine dair baþkanlýk teklifinin oy birliði ile kabulüne, 2) Ýmar ve þehircilik müdürlüðüne ait 29.45 mahallesi 30 / 5 pafta 1221 ada

OCAK 2010 BELEDÝYE MECLÝSÝ’NDE NELER GÖRÜÞÜLDÜ 202 partinin bir kýsmýnýn resmi kurum alaný fonksiyonlarýna alýnmasýna iliþkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifine dair dosyanýn imar komisyonuna havalesine oy birliði ile kabulüne karar verilerek birleþim meclis 1. Baþkan Vekili Hasan Ersoy tarafýndan 06.01.2010 Çarþamba günü saat 16’da toplanmak üzere kapatýldý. 06 OCAK 2010 ÇARÞAMBA Meclis 1. Baþkan Vekili: Hasan Ersoy Birleþim meclis 1. Baþkan Vekili Hasan Ersoy tarafýndan açýldý. Zabýt özeti okundu, yapýlan düzeltmelerde oy birliði ile kabul edildi. Gündem maddelerinin görüþülmesi neticesinde 1) Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðüne ait 1/1000 ölçekli 3.55 imar planý teklifine dair dosyanýn Ýmar Komisyonuna havalesine oy birliði ile kabulüne, 2) Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü’ne ait Þefkat Huzurevi ve yaþlý bakým görüntüleme merkezine 4734 sayýlý kamu ihale kanunun 9. maddesine göre 2 yýllýk hizmet alýmýna dair baþkanlýk teklifinin 3 çekimser Mehmet Emin Ertekin, Halil Yalçýnkayalý, Ayhan Can oya karþýn oy birliði ile kabulüne karar verilerek birleþim meclis 1. Baþkan Vekili Hasan Ersoy tarafýndan 07.01.2010 Perþembe günü saat 16’da toplanmak üzere kapatýldý. 07 OCAK 2010 PERÞEMBE Meclis 1. Baþkan Vekili: Hasan Ersoy Yapýlan yoklamada meclis üyelerinden Hasan Ersoy'un izinli olduðu ,gelmeyen üyelerin izinli sayýldýðý birleþim meclis 2. Baþkan Vekili Ali Kenan Kýr tarafýndan açýldý. Geçen birleþime ait zabýt özeti

okundu. Oy birliði ile kabul edildi. Gündem maddelerinin görüþülmesi neticesinde 1) Hukuk iþleri müdürlüðüne ait görev, yetki ve sorumluklarýný belirleyen düzenleyici iþ yönetmeliðine dair dosyanýn hukuk komisyonuna havalesine oy birliði ile kabulüne, 2) Mali Hizmetler Müdürlüðüne ait çalýþma usul ve esaslar hakkýndaki yönetmeliðe dair dosyanýn hukuk komisyonuna havalesine oy birliði ile kabulüne karar verilerek birleþim 2. Baþkan Vekili Ali Kenan Kýr tarafýndan 08.01.2010 Cuma günü saat 16’da toplanmak üzere kapatýldý. 08 OCAK 2010 CUMA Meclis 1. Baþkan Vekili: Hasan Ersoy Birleþim meclis 2. Baþkan Vekili Ali Kenan Kýr tarafýndan açýldý. Geçen birleþime ait zabýt özeti okundu, oy birliði ile kabul edildi. Adalet ve Kalkýnma Partisinin vermiþ olduðu 3 adet yazýlý soru önergesi baþkanlýk makamýna sunulmasýna, CHP kurulunun vermiþ olduðu bir adet yazýlý soru önergesinin Alt yapý ve Afet komisyonuna havalesinin oy birliði ile kabulüne karar verildi. Gündem maddelerinin görüþülmesi neticesinde park ve bahçeler müdürlüðüne ait Yeþilyurt Olimpiyat Parký olarak adlandýrýlan parkýn adýnýn Özgürlük ve Demokrasi Parký olarak deðiþtirilmesine dair baþkanlýk teklifinin oy birliði ile kabülüne, Ýmar ve Þehircilik müdürlüðüne ait Çanakkale Boðazý ve Ýstanbul Boðazý arasýnda kalan 2.43 geçirilmesi planlanan ve Çanakkale Bozcaada açýklarýnda baþlayýp Çanakkale Boðazýndan geçerek Tekirdað, oradan da Ýstanbul Bakýrköy ilçesi Yeþilyurt Mahallesi 730 ada önüne kadar deniz tabanýna döþenecek 309 kilometre uzunluðundaki fiberoptik kablo tesisatý güzergahýna dair dosyanýn imar komisyonuna havalesine oy birliði ile kabulüne karar verilerek birleþim, merkez 1. Baþkan Vekili Hasan Ersoy tarafýndan 01 Þubat 2010 Pazartesi günü saat 16’da toplanmak üzere kapatýldý.

Meclis oturumlarýnýn tamamýný gazetemizin

www.atakoygazete.com.tr sitesini ziyaret ederek okuyabilir ve sesli olarak dinleyebilirsiniz.


31

AÝRPORT OUTLET CENTER’da yarýyýl tatilinde öðrencilere

SÜREKLÝ ETKÝNLÝK Airport Outlet Center Yarýyýl Tatilinde Çok Eðlenceli Ýstanbul Ataköy'de bulunan Airport Outlet Center 'da öðrencileri yarýyýl tatilinde birbirinden deðiþik eðlenceler, yarýþmalar, oyuncak sergisi, dans ,maket ve hamur atölyesi etkinlikler bekliyor.

Faruk K ile Karne þenliði Airport Outlet Center'ýn yarýyýl etkinlikleri kapsamýnda öðrencileri ilk hediye 24 Ocak tarihinde saat 16:00'da yapýlacak olan Karne Þenliði, Ünlü sanatçý Faruk K ve çocuk tiyatrosu sanatçýlarýnýn katýlýmýyla gerçekleþtirilecek olan Karne Þenliði saat 16Ç00'da sihirbazlýk, dans, palyaço gösterileri ile baþlayacak. Karne þenliðine katýlan çocuklarý bul - getir, haydi sen de þarkýný söyle, Dans yeteneðini göster, Faruk K korosu gibi birbirinden eðlenceli yarýþmalar ve sürpriz hediyeler bekliyor.

Eski Oyuncaklar Sergisi

Airport Outlet Center'ýn yarýyýl etkinlikleri kapsamýndan öðrencilere bir diðer hediyesi ise "Eski Oyuncaklar" sergisi. Airport Outlet Center ve Collection Club iþbirliði ile gerçekleþtirilen etkinlikte Türkiye'nin en önde gelen oyuncak koleksiyonerlerinden Bülent AÐCABAY ,Can ÖZKARAKOÇ, Çoþkun SAKARYA, Cumhur SÖNMEZ, Fadime GELEÞ, Faik Tamer GÜRLEK, Ýlhan UÇAK, Ýrfan YALIN, Ömer KIRKPINAR, Þerif ANTEPLÝ, Turgay TUNA, Yeþim ARMUTAK'e ait yüzlerce yerli ve yabancý oyuncak sergilenecek. Sergide yer alan oyuncaklar arasýnda 1940'lý yýllara ait kurþun askerler, yüzyýlýn ilk çeyreðinde yapýlan peluþ oyuncaklar, bebekler, 45-50 yýllýk teneke arabalar, çocuklarýn gönlüne taht kuran el

oymasý tahtadan atlar, elde özel olarak üretilen porselen bebekler,el kuklalarý ve birçok deðiþik oyuncak bulunuyor. Sizi çocukluðunuzun en saf anýlarýna götürecek olan oyuncak sergisi 22 Ocak- 7 Þubat 2010 tarihleri arasýnda ücretsiz olarak gezilebilir.

Ýstanbul Gazeteciler Derneði’nden (ÝGD)

BAHÇELÝEVLER'E ANLAMLI ÖDÜL Bahçelievler Belediye Baþkaný Osman Develioðlu'nu makamýnda ziyaret eden Ýstanbul Gazeteciler Derneði Baþkaný Engin Köklüçýnar ve yönetim kurulu üyeleri, Baþkan Develioðlu'na 2010 yýlýnýn ilk ödülünü, Türk Sporuna ve Türk Gençliðine yaptýðý hizmetlerden

gelecek kuþaklara Bahçelievler'in çok çalýþkan bir baþkaný olduðunu da, devlet adamý olduðunu da hizmet farkýyla gösterecektir" dedi. Gazeteciler Derneði Baþkaný Engin Köklüçýnar'ýn ardýndan konuþan Baþkan Osman Develioðlu ise, "Hizmetler,

ötürü verdi… Bahçelievler Belediye Baþkaný Osman Develioðlu'nun, devlet adamý ve politikacý arasýndaki farký çok iyi bildiðini, "Politikacý günlük iþleri ve seçimleri,

halkýmýza güzelin de en güzelini sunabilmek ve yarýnlarýmýz olan gençlerimize saðlýklý bir alt yapý býrakabilmek içindir. Bu konuda tavizsiz ve kesintisiz tesisleþmemiz sürüyor. 2010 Avrupa

devlet adamý ise gelecek nesillerimizi düþünür. Ýþte bu farký ortaya koyan Türk sporuna ve gençliðe yaptýðý yatýrýmlarla taçlandýran baþkana hizmetlerinden dolayý teþekkür ödülümüzü sunduk" diyen Ýstanbul Gazeteciler Derneði Baþkaný Engin Köklüçýnar; "Tarih, hizmetleri eserleriyle sunanlarý yazar. Bahçelievler'de eserler

Kültür Baþkenti olan Ýstanbul'umuzun Gazeteciler Derneði yönetiminden ödül almak, iþimize, hizmetimize onur ve güç katýyor. Türk Basýnýna bu anlamlý gün anýsýna ve Türk sporu ve gençliðine yaptýðýmýz hizmetler için Bahçelievler'imizi takdir etmelerine halkýmýz adýna teþekkür ediyorum" dedi.

Airport Outlet Center'da Yarýyýl Tatilinde Atölye Çalýþmalarý

Dans Atölyesi Airport Outlet Center ve Çiðdem Bale ve Dans okulu iþbirliði ile geçekleþtirilen etkinlik kapsamýnda çocuklara ücretsiz olarak modern dans ve bale eðitimi verilecek. Çocuklarýn bedensel ve zihinsel geliþimleri için büyük bir öneme sahip olan dans etkinliði 25-30 Ocak ve 1- 6 Þubat tarihleri Airport Outlet Center çocuk eðlence katýnda gerçekleþtirilecek. 14:0019:00 saatleri arasýnda gerçekleþecek Dans atölyesi etkinliðine katýlan çocuklara dansý sevdirmek için birbirinden deðiþik hediyeler de verilecek.

Maket Uçak Atölyesi Airport Outlet Center ve THK Bakýrköy Þubesi iþbirliði yarýyýl tatilinde Maket Uçak Atölyesi çalýþmasý yapýlacak. Çocuklarý eðlendirirken el becerilerini de geliþtirmeyi amaçlayan atölye çalýþmasý 23-24 Ocak,- 3031 Ocak, 6-7 Þubat tarihleri arasýnda 14:00-19:00 saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Ücretsiz olarak gerçekleþtirilecek Maket Uçak atölye etkinliðinde çocuklarýn yapmýþ olduklarý uçaklar kendilerine hediye olarak verilecek. Hamur Atölyesi Yarýyýl tatili süresince Airport Outlet Center ve Toys And More maðazasý iþbirliði ile çocuk eðlence katýnda gerçekleþtirilen Hamur atölyesi çalýþmasýnda çocuklar Oyun hamurlarý ile el becerileri geliþtirirken eðlenceli vakitler geçirecekler


32

MSB'NÝN 2010 YILI YEDEKLÝK YOKLAMA DUYURUSU (SUBAY, ASTSUBAY VE YEDEK SUBAYLAR) AKERLÝK HÝZMETÝNÝ TAMAMLAYARAK YEDEK DURUMUNA GEÇEN SUBAY, ASTSUBAY VE YEDEK SUBAYLAR YEDEKLÝK YOKLAMALARINI YAPTIRACAKLARI TARÝHLER AÞAÐIDA AÇIKLANMIÞTIR

YA BÝZE BÝÇÝLENLER ÜSTÜMÜZE UYMAZSA ANNEYÝZ, EÞÝZ, ÝÞ KADINIYIZ...Bu rollerden hepsi bize ait çünkü bizler kadýnýz. Peki, bunlardan hangileri biziz, hangileri bizim dýþýmýzda geliþen roller...Bize öðretilen,oynamak zorunda býrakýldýðýmýz ama giþeden pay alamadýðýmýz hangi sahnelerin zorunlu baþ rol oyuncularýyýz...? Yaþamý bir tiyatro sahnesi gibi düþünürsek kadýna biçilen pek çok rolü,kaderin ötesi olmaz toplum böyle buyurdu gibi DÜÞÜNCE SÝSTEMLERÝ ile sürdüren bir sürü hemcinsimizce çevrelendiðimizi görmek mümkün...Belki biz de onlardan biriyiz de farkýnda deðiliz... En zor olan, çemberin dýþýndan kendi içimize doðru bir bakýþ atmaktýr ...Lakin bunu bir kez yaptýðýnýz da her birinizde oluþan farkýndalýk sizi büyüler. Nedenler ve sonuçlar arasýnda kuracaðýnýz müthiþ köprüden istediðiniz gibi bir kadýn yaratmanýn ilk adýmýdýr bu... Çaresizliksizden uzaklaþýrsýnýz.Siz, deðiþip geliþtikçe yerini yenilik sevincine býrakan endiþelerinizin, hemen ardýndan bir yenilenmiþlik duygusu kaplar içinizi... Hayatta ne çok þeye emek verdiðinizi düþünün...Çocuklarýnýza, eþinize,ailenize,arkadaþlarýnýza,baþkalarýnýn sorunlarýna.. Bir de ne çok þeye boyun eðdiðinizi yazýn altýna...Görev icabý yaptýklarýnýz yani...Zevk almadan, için de ''Beni buraya kim çizdi'' diye düþünerek yaptýklarýmýz... ÇOÐUMUZ ''sevinçsiz'' bir hayat yaþadýðýmýzýn farkýnda bile deðiliz...Kendimize ait en son ne zaman birþeye sevindik anýmsayamýyoruz bile...Eþimizin iþte ki terfisine sevindiðimizi yada oðlumuzun askerden dönüþüne yada kýzýmýzýn okulda ki baþarýsýna sevindiðimizi hatýrlayýveriyoruz hemen.Ben bunlardan bahsetmiyorum, en son ne zaman kendimize aldýðýmýz bir hediyeye sevindik,ne zaman eþimizden aldýðýmýz çiçeðe,yavrumuzun teþekkür ederim harikasýn anne deyiþine...Ne zaman bir kitabýn sonunu getirebilmek için yemeði yaktýnýz ve buna raðmen harika duygular uyandýrdý sizde: Kendinize ne kadar az vakit ayýrdýðýnýzýn ne vakit farkýna vardýnýz ...Hemen hemen hiç diyenlerinizi duyar gibiyim...Kurslara katýlýyorum, zaten çalýþýyorum diyenleriniz de var tabi ama ben kendiniz için, sadece kendi isteklerinize göre ne zaman ne yaptýðýnýzý soruyorum? ve diyorum ki önce kendimizi beslemeliyiz biz eþler,anneler,iþ kadýnlarý olarak,önce içimizde ki kýz çocuðunu beslemeliyiz... Neden mi...Çünkü baþka türlü mutlu olamayýz...Ýþin özü dengede tabii lakin terazi bizden yana aðýr basmýyor belli ki.Baþkalarýna yama olmaktan bizde ki dugusal gedikler büyüyor ise; bu demektir ki kendi kefemizde daha çok olmalýyýz. Herþeyden evveli düþünelim ,bütün bu roller bize biçilmeden ve giyim tarzýmýza kadar üzerimize yapýþmadan evvel ki özümüzü anýmsayalým. Öz; doyurulduðunda geliþip serpildiðinde, en önemlisi sevildiðinde ve sevindiðinde DEÐERLÝ bulur kendisini... Kendini deðerli bulan öz; kavruk halinden, kozasýnda beslendiði günleri doldurmuþ týrtýldan bir kelebeðe dönüþerek pýrýl pýrýl çýkar dýþarý ve kelebeklerin ömürlerinden çok daha uzun yaþar...Özünüz siz yaþadýkça yaþar... Þimdi karar sizlerin kozada mý ,renkli kanatlarla mý yaþamak istersiniz!!! Buraya soru iþereti deðil ünlem koydum çünkü; Bu ünlemlik bir durum çoðumuz için…Hangisi özgürlük,hangisi güvenlik bilemeyenlerimiz çoðunlukta. Her birimiz önce babalarýmýza,sonra kocalarýmýza teslim yaþamýþýz...Haklarýný yemeyelim, kuþaklar boyu onlar bizim güvenliðimizi hep saðlamýþlardýr. Ama neye bedel??? Özgürlüðümüze,kendimiz olma hürriyetimize,benlik saygýmýza,kendi hayatýmýz üzerinde istediðimiz rolü oynama hatta istediðimiz okulu okuma,istediðimiz biçimde giyinme,yaþama haklarýmýza,kýsacasý kendimizi seçme hakkýmýza bedel olarak... Oysa, kadýn kaderini eline aldýðýnda kendi kadýnýdýr ki iþte o zaman harika anne,harika eþ ve/veya harika iþ kadýnýdýr...Her yaþamsal rolde kendisidir artýk. Severek yaþar;sevilir,kendine güvenerek yaþar;güvenilirdir. Kiþisel bütünlüðü tamamlanmýþtýr,çevresine ýþýk saçar;bu ýþýktan bütün aile ve toplum yararlanýr. Kendine yatýrýmý olan mutlu anneler,sevgi ile büyüyen güvenilir kuþaklar yetiþtirir. Aydýnlýk bir Türkiye için BÜTÜN KADINLAR KELEBEK OLMALI.

ÞIPKA ÞIPKA AÝLE SORUNLARI DANIÞMANLIK ve EÐÝTÝM MERKEZÝ Adres:Kartaltepe mah. Olgunlar sok. No.22 D.1 Ýncirli-Bakýrköy/ÝST. Tel:0212 466 20 44

2. 1076 sayýlý Askerlik Kanunu gereðince yasada yazýlý lay sýnýrý içerisinde olanlarýn her yýl 01 Ocak - 30 Haziran tarihleri arasýnda yedeklik yoklamalarýný yaptýrmalarý gerekmektedir. 3. Yükümlülerin, mesleki geliþimlerinde, saðlýk durumlarýnda ve adreslerinde meydana gelen deðiþiklikler ile ilgili , belgi ve bilgilerin en geç 15 gün içerisinde þahsen, mektup, telgraf veya faks aracýlýðý ile yerli askerlik þubesi baþkanlýðýna bildirmeleri yasal bir zorunluluk ve vatandaþlýk görevidir. 4. Bu duyuru yükümlülere teblið mahiyetinde olup, terhis kaydýný ve yedeklik yoklamalarýný yaptýrmayanlar hakkýnda 1111 sayýlý Askerlik Kanunu'nda belirtilen cezai iþlemler uygulanacaktýr.

(UZMAN JANDARMA, UZMAN ERBAÞ, ERBAÞ/RLER) ASKERLÝK HÝZMETÝNÝ TAMAMLAYARAK YEDEK DURUMUNA GEÇEN UZMAN JANDARMA, UZMAN ERBAÞ, ERBAÞ VE ERLERÝN YEDEKLÝK YOKLAMALARINI YAPTIRACAKLARI TARÝHLER AÞAÐIDA AÇIKLANMIÞTIR. 11111 sayýlý Askerlik Kanunu gereðince askerlik hizmetini tamamlayarak yedek durumuna geçen erbaþ ve erlerin 31 yaþ (1981 ve daha genç doðumlular), 3466 sayýlý kanuna tabi yedek uzman jandarmalarýn 61 yaþ, 3269 sayýlýkanuna tabi yedek uzman erbaþlarýn 50 yaþ sýnýrýna girinceye kadar her yýl 01 Ocak - 31 Ekim tarihleri arasýnda yedeklik yoklamalarýný yaptýrmalarý gerekmektedir. 2Yükümlülerin, mesleki geliþimlerinde, saðlýk durumlarýnda ve adreslerinde meydana gelen deðiþiklikler ile ilgili , belgi ve bilgilerin en geç 31 Ekim 2010 tarihine kadar þahsen, mektup, telgraf veya faks aracýlýðý ile yerli askerlik þubesi baþkanlýðýna bildirmeleri yasal bir zorunluluk ve vatandaþlýk görevidir. 3-Bu duyuru yükümlülere teblið mahiyetinde olup, terhis kaydýný ve yedeklik yoklamalarýný yaptýrmayanlar hakkýnda 1111 sayýlý Askerlik Kanunu'nda belirtilen cezai iþlemler uygulanacaktýr.

Ýlgililere duyurulur Ýlgililere duyurulur BAKIRKÖY ASKERLÝK ÞUBESÝ: PER. ALB. ASKERLÝK ÞUBESÝ BAÞKANI ÝHSAN BURSALI

BAKIRKÖY ASKERLÝK ÞUBESÝ: PER. ALB. ASKERLÝK ÞUBESÝ BAÞKANI ÝHSAN BURSALI

CEP TELEFONLARI UYKUYU BOZUYOR The Independent dergisinde yayýmlanan bir araþtýrma, cep telefonlarýndan yayýlan radyasyonun uykuyu etkilediðini, uyku süresini azalttýðýný ve ayrýca baþ aðrýsý ile hafýza sorunlarýna neden olduðunu ortaya çýkardý. Yapýlan açýklamada, cep telefonlarýnýn yol açtýðý en büyük riskin, bedenin kendini yenilediði derin uyku süresinin azalmasý olduðu dile getirildi. Uzmanlar, özellikle gençlerde gece geç saatlerde cep telefonu kullanýmýnýn ruhsal deðiþikliklere, kiþilik bozukluklarý ve problemlerine, dikkat eksikliðine ve hiperaktivite bozukluðu gibi önemli sorunlara neden olabileceðini dile getirdi. Yaþlarý 18 ile 45 arasýnda olan 71 kiþinin katýldýðý çalýþmada, katýlýmcýlarýn yüzde 38'i cep telefonu kullanýmýna baðlý olarak stres hormonlarý, performans ve uyku ile ilgili problemler yaþadýklarýný bildirdi. Yapýlan çalýþmada katýlýmcýlara radyo dalgasý verildi. Ayrýca performans ve hafýza testleri ile ruhsal durumlarý incelendi ve semptomlarý deðerlendirildi. Araþtýrma sonu-

cunda, radyo dalgasýna maruz kalan kiþilerin derin uykuya diðerlerinden yaklaþýk 6 dakika daha geç geçtikleri gözlemlendi.

www.kamusagligi.com

Esra ERDOÐAN

1. Muharip sýnýf olarak askerlik hizmetini yapan üsteðmen, teðmen ve asteðmenler 41 yaþýna kadar, yardýmcý sýnýf olarak askerlik hizmetini yapan üsteðmen, teðmen ve asteðmenler 51 yaþýna kadar TSK. Görev yapan diðer subay ve astsubaylar ise ek'te gönderilen yaþ sýnýrý çizelgesine göre yedeklik yoklamalarýný yaptýracalardýr.

MSB.'NÝN 2010 YILI YEDEKLÝK YOKLAMA DUYURUSU


33

“KANUNA AYKIRI YAPILAN HER ÝMAR YIKILMALI” Ýmar Mevzuatý ve Ýmar Denetimi ile, bu konuda belediyelerin uygulamada karþýlaþtýðý çeþitli sorunlar, Marmara Belediyeler Birliði'nde düzenlenen iki ayrý seminerle ele alýndý. Merkez Valisi Selim Cebiroðlu, "Kanuna aykýrý yapýlan her imar yýkýlmalýdýr" diye konuþtu. Eðitim seminerlerine aralýksýz devam edilen Marmara Belediyeler Birliði'nde, baþta Ýstanbul olmak üzere tüm bölgenin en önemli problemlerinden biri olan 'imar' konusu iþlendi. Ýki gün üst üste verilen seminerlerde Mülkiye Baþmüfettiþi Vahdettin Özcan "Ýmar Mevzuatý", Merkez Valisi Selim Cebiroðlu ise "Ýmar Denetimi" konularýnda sunum yaptý. ÝMARDA TÜM SORUMLULUK BAÞKAN’DA Mülkiye Baþmüfettiþi Vahdettin Özcan'ýn konuþmacý olarak katýldýðý "Ýmar Mevzuatý ve Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar" konulu seminere, imar kavramýnýn tanýmýyla baþlandý. Konuyla ilgili mevzuat maddelerini açýklayan Özcan, belediye meclis üyelerinin imar konusundaki yetkilerine de deðindi. Özcan, "Ýmar kararlarý meclis kararýyla onaylansa ve de bu karar, bir yönüyle hatalý olsa dahi, bu karar-

dan ve uygulamadan meclis deðil, belediye baþkaný sorumludur. Belediye baþkanýnýn imarla ilgili bir kararý, yargýya taþýma yetkisi vardýr ve kanunen verilen süre içinde yargýya gitmezse, sorumlu kiþi belediye baþkanýdýr" dedi. "KANUNA AYKIRI YAPILAN HER ÝMAR, YIKILMALI" Ýmar konusunun iþlendiði seminerlere, "Ýmar Denetimi ve Belediyelerin Ýmar Mevzuatý Konusunda Karþýlaþtýklarý Sorunlar" baþlýðýyla, Merkez Valisi Selim Cebiroðlu ile devam edildi. Ýmar konusunda yerel yönetimlerin çok fazla yetkisinin olmasýna raðmen, merkezi idarenin bu yetkileri geniþ ölçüde kullandýðýný belirten Cebiroðlu, yerel yöneticilerin de yetkilerini kullanmasý gerektiðini söyledi. Selim Cebiroðlu, Ýmar Denetimi Mevzuatý ile ilgili kanun maddelerini de anayasadan baþlamak üzere tek tek anlatýrken, "775. Sayýlý kanunun 18. Maddesine göre, kanuna aykýrý yapýlan her imarýn yýkýlmasý gerekir. Ancak uygulamada bunun pek fazla yapýlamadýðýný, böylelikle çarpýk yapýlaþmanýn giderek yayýldýðýný görüyoruz. Bu madde, belediye baþkanlarý tarafýndan mutlaka uygulanmalýdýr" diye konuþtu.

"GENÇLÝÐÝN RENKLÝ YÜZÜ" PROJESÝ ÝLE GELECEÐÝN LÝDERLERÝ YETÝÞÝYOR "Gençliðin Renkli Yüzü" projesinde gençler takým çalýþmasý ve liderlik eðitiminde bir araya geldi. Birlikte çalýþmanýn ve uyum saðlamanýn öneminin anlatýldýðý eðitimde sahne sýrasý bu kez gençlerdeydi. Küçükçekmece Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüðü'ne baðlý Ar-Ge Þefliði tarafýndan projelendirilerek Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý'ndan hibe almaya hak kazanan "Gençliðin Renkli Yüzü" projesinde eðitimler devam ediyor. TASEV Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile Kadriye Moroðlu Lisesi'nden öðrencilerin katýldýðý "Takým Çalýþmasý ve Liderlik" konulu eðitim Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde (SKSM) gerçekleþtirildi. Psikolojik danýþman Burak Ýsmanur tarafýndan verilen eðitim ritim çalýþmalarý ile baþladý. Grubun birbirine uyumu ve birlikte hareket etmesine yönelik gerçekleþtirilen çalýþmada nerelerde hata yapýldýðý, daha iyi olmasý için neler yapýlmasý gerektiði gibi konular üzerinde duruldu. Takým çalýþmasý ile gerçekleþtirilen iþlerin baþarý oranýnýn her zaman daha yüksek olduðunun vurgulandýðý eðitimde ayný zamanda liderlik ve bir liderde bulunmasý gereken özellikler üzerinde de duruldu. Eðitimin ikinci bölümünde ise sahneyi gençler aldý. Ýki grup halinde sahneye dizilen gençler grup liderlerinin yönlendirmesiyle çeþitli müzik aletleri kullanarak ritim tuttular. Bu çalýþmada liderler kendi vasýflarýný ön plana çýkarmaya çalýþýrken grup üyeleri de birbirleriyle uyum saðlamaya ve liderin söylediklerini en iyi þekilde uygulamaya çalýþtýlar. "Gençliðin Renkli Yüzü" projesinin eðitimleri farklý konu ve eðitmenlerle Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde (SKSM) 14 hafta boyunca devam edecek. "Zaman Yönetimi" konulu eðitimin yaný sýra tüm eðitmenlerin, proje ekibinin ve Sivil Toplum Kuruluþlarý'ndan temsilcilerin katýlýmýyla 'Ara Deðerlendirme Toplantýsý' yapýlacak.


34

YENÝ yýla girerken, yaðmur gibi yaðan vergi artýþlarý ile birlikte, 2010 yýlýnda uygulanacak, yeni vergi cezalarý da belli oldu. Cezalardaki artýþ oraný, vergilerdeki artýþa kýyasla düþük oldu. Yeniden deðerleme oranýnýn 2.2 çýkmasý nedeniyle, 2010 yýlý vergi cezalarýnda ciddi bir artýþ olmadý. Bazý cezalar da 2009'dakinin aynýsý olarak kaldý.

ifeye göre vergilendirilecek: - 8.800 TL'ye kadar % 15 - 22 bin TL'nin 8.800 TL'si için 1.320 TL, fazlasý % 20 (2009'da 8.800 TL'nin vergisi 1.315 TL idi) - 50 bin TL'nin 22 bin TL'si için 3.960 TL, fazlasý % 27 (2009'da 22 bin TL'nin vergisi 3.965 TL idi) - 50 bin TL'den fazlasýnýn 50 bin TL'si için 11.520 TL, fazlasý %35 (2009'da 50 bin TL'nin vergisi 11.525 TL idi) 2010 yýlý tarifesine göre; ücretlerinin yýllýk tutarý 10 bin TL'de olsa, 100 bin TL'de olsa, ücretliler yýlda 5 TL, ayda ise 42 kuruþ daha az gelir vergisi ödeyecekler. Buna karþýlýk, yýllýk 10 bin TL brüt ücreti olan, yýlda 6 TL, ayda 50 kuruþ; yýllýk 50 bin TL ücreti olan da yýlda 30 TL, ayda 2.5 TL fazla damga vergisi ödeyecek.

2010 YILI VERGÝ VE CEZALARI

Buna göre, fatura ya da fiþ düzenlemeyen bir esnafa, tüccara ya da þirkete 160 TL'den 77 bin TL'ye kadar ceza kesilebilecek. Ayný ceza doktor ve avukatlara da uygulanabilecek. Satýcýdan fiþ, fatura ya da doktordan makbuz almayanlara da ceza kesilebilecek.

FÝÞ KESME SINIRI 680 TL 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren, 2009'da 670 TL olan fiþ kesme sýnýrý, 680 TL'ye yükseltildi. Buna göre, 2010'da, 680 TL'yi aþan mal satýþý ya da hizmet nedeniyle, müþteri istemese dahi fatura düzenlenmesi gerekiyor. Müþterinin istemesi halinde, tutarý ne olursa olsun örneðin 100 TL bile olsa, fatura düzenlenecek.

FATURA VERMEYENLER Fatura düzenlemeyen esnaf, sanatkâr, tüccar ya da þirketlere; faturaya yazýlmasý gereken tutarýn yüzde 10'u oranýnda "özel usulsüzlük" cezasý kesilecek. Ancak bu cezanýn tutarý, düzenlenmeyen her fatura için 160 TL'den aþaðý olamayacak. Örneðin; 50 bin TL'lik satýþa fatura düzenlemeyene, 5 bin TL ceza kesilecek. Ancak 2010 yýlý içinde, fatura düzenlemeyen bir mükellefe kesilecek toplam ceza tutarý 77 bin TL'yi aþamayacak.

FATURA ALMAYANA DA CEZA VAR Fatura vermeyene olduðu gibi, almayana da ceza var. 2010 yýlýnda; birinci ve ikinci sýnýf tüccarlarýn (yani þirketlerle, iþletme ya da bilanço esasýna göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin) ve serbest meslek erbabýnýn (yani avukat, doktor, mimar, muhasebeci ve mali müþavirlerin) satýn aldýklarý mal ya da hizmetler için, tutarý 680 TL'nin altýnda dahi olsa, fatura almalarý gerekiyor. Almadýklarý takdirde, satýcýya kesilen "özel usulsüzlük cezasý"nýn aynýsý, bunlara da kesilecek. Sadece "tüketici" durumunda olanlara, fatura almadýklarý takdirde, bu durumun vergi incelemesine yetkili olanlarca tespitine baðlý olarak ,32 TL özel usulsüzlük cezasý kesilecek.

FÝÞ KESMEYENE 160 TL CEZA 1 Ocak 2010'dan itibaren; yazar kasa fiþi ve perakende satýþ fiþi düzenlemeyenlere, sinema, konser salonu ve tiyatro gibi eðlence yerlerinde; giriþ bileti kesmeyenlere ya da taþýmacýlýk yapýp da yolcu bileti düzenlemeyenlere, düzenlemedikleri her belge için 160 TL "özel usulsüzlük cezasý" kesilecek. Örneðin 2 TL'lik sandviçe ya da 25 Kuruþluk sakýza fiþ kesmeyen esnaf, her fiþ için 160 TL ceza ödeyecek. Buna göre 30 adet fiþ düzenlenmediði tespit olunan esnafa ya da þirkete 4.800 TL özel usulsüzlük cezasý kesilecek. Ancak, bir tespitte kesilecek ceza tutarý 7 bin 700 lirayý, bir yýlda kesilecek ceza da 77 bin lirayý aþamayacak. Bu fiþleri almayanlar da unutulmadý. Onlara da, vergi incelemesine yetkili olanlarca bu durumun tespiti halinde, örneðin 25 Kuruþluk sakýza fiþ almayana da, 32 TL özel usulsüzlük cezasý kesilecek. Vergi numarasý kullanmamak 770 liraya patlayacak * Maliye'nin istediði bilgileri vermeyenlere 250 TL ile 1000 TL arasýnda * Vergi kimlik numarasý kullanýlmamasý durumunda 770 TL * Maliyecilerin ikazýna raðmen aracýný durdurmayanlara 570 TL * Muhasebe standartlarýna uymayanlara 3 bin 500 TL özel usulsüzlük cezasý kesilecek. * Defter tutmayan, defterleri usulsüz noksan ve karýþýk olan, beyanname vermeyen; sermaye þirketlerine 180 TL, birinci sýnýf tüccarlara ve serbest meslek erbabýna 114 TL, ikinci sýnýf tüccarlara 56 TL iki kat "birinci derece usulsüzlük cezasý" kesilecek. Ayrýca olay takdir komisyonuna intikal ettirilecek.

Komisyonca, resen takdir yolu ile belirlenen matrah üzerinden hem "vergi" hem de "vergi ziyaý" cezasý kesilecek. Doktor her eksik belge için 160 lira ödeyecek

DOKTORLAR, hastadan tahsil ettikleri "muayene bedeli" ya da baþka ad altýnda aldýklarý paralar için, anýnda pos cihazý fiþi ya da "serbest meslek makbuzu" düzenlemek zorundalar. Aksi halde, doktorun vermediði her belge için en az 160 TL özel usulsüzlük cezasý kesilecek. Makbuz almayan hastaya da 32 TL, özel usulsüzlük cezasý kesilecek. Makbuz vermeyen doktora kesilecek ceza, 2010 yýlýnda 77 bin TL'yi geçemeyecek. Ödenmeyen vergi borcuna ayda yüzde 1.95 gecikme zammý var 2010 yýlýnda, vergi borcunu vadesinde ödemeyenlere, vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrý ayrý yüzde 1.95 "gecikme zammý" uygulanacak. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammý günlük olarak hesaplanacak.

2010 yýlýnda vergi kaçakçýlýðý suçu iþleyenlere; - Hesaplanan verginin "üç katý" vergi ziyaý cezasý kesilecek. - Defter ve kayýtlarda muhasebe hilesi yapanlara, defter ve kayýtlarý tahrif edenlere veya gizleyenlere, muhteviyatý (kapsamý) itibariyle yanýltýcý belge düzenleyen ya da kullananlara "18 aydan 3 yýla kadar hapis cezasý" uygulanacak. 2010 yýlý içerisinde yapýlacak bir deðiþiklikle, 18 aylýk

2010 yýlý vergi ve cezalarý Þükrü KIZILOT’un Hürriyet Gazetesi’ndeki köþesinden alýnmýþtýr.

baþlangýç hapis cezasýnýn, iki yýlý aþacak þekilde yükseltilip, "cezanýn ertelenmesi" önlenecek. - Sahte belge düzenleyenlere ya da kullananlara, "üç yýldan beþ yýla kadar hapis cezasý" uygulanacak. Ýrsaliye cezasý 77 bin liraya kadar çýkabilir SEVK irsaliyesi, taþýma irsaliyesi, yolcu listesi ve günlük müþteri listesi düzenlemeyen, kullanmayan ve bulundurmayanlara, her bir belge için 160 TL (örneðin 20 irsaliye düzenlemeyene 3 bin 200 TL) özel usulsüzlük cezasý kesilecek. Ancak bu cezanýn tutarý, her tespitte 7 bin 700 lirayý, bir yýl içinde de 77 bin lirayý aþamayacak.

Ücretlilere sineðin yaðý vergileri YENÝ yýla vergi yaðmuru altýnda girdik.Baþta akaryakýt ürünleri olmak üzere, vergiler ciddi oranda arttý. Bu arada ücretlilerle ilgili "sineðin yaðý" dediðimiz bazý vergi düzenlemeleri yapýldý.

DAMGA VERGÝSÝ ARTIÞI Çok kiþinin farkýna varmadýðý, bir "vergi artýþý" oldu. Maaþ, ücret, gündelik, huzur hakký, ikramiye, yemek ve konut bedeli ile harcýrah ödemeleri, binde 6 oranýnda damga vergisine tabi tutuluyordu. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren, ücretlilerden kesilen damga vergisine yüzde 10 zam yapýldý (Bkz. 31.12.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan 2009/15725 sayýlý BKK ve Damga Vergisi Tebliði No:53). Buna göre, 1 Ocak 2010'dan itibaren ödenecek maaþ, ücret, gündelik, huzur hakký, ikramiye, yemek ve konut bedeli ile harcýrahlardan, binde 6.6 oranýnda damga vergisi kesintisi yapýlacak.

VERGÝ ÝNDÝRÝMÝ Pazar günü yazdýðýmýz gibi, ücretlilere "asgari geçim indirimi" olarak 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren "ilave vergi indirimi" de geldi!.. Buna göre ücretlilere; - Çalýþmayan eþleri nedeniyle günde 3 kuruþ, - Birinci ve ikinci çocuklarý için günde 2 kuruþ, - Üçüncü ve fazlasý çocuklar için günde 1 kuruþ, "ilave vergi indirimi" geldi.

YILDA 5 LÝRA DA TARÝFEDEN Ücretlilere uygulanan vergi tarifesinin ilk diliminde 100 TL artýþ yapýldý. Buna göre, 2010 yýlý ücret gelirleri, aþaðýdaki tar-

SIFIRA SIFIR Görüldüðü gibi, ücretliler, vergi tarifelerindeki deðiþiklikler nedeniyle 2010'da; - Gelir vergisi olarak ayda 42 kuruþ, daha az gelir vergisi ödeyecekler. - Damga vergisi olarak da ayda 50 kuruþ ila 2.5 TL arasýnda fazla vergi ödeyecekler. Varsa çalýþmayan eþinden gelen 3 kuruþ ya da çocuðundan gelen 2 kuruþ asgari geçim indirimi avantajýný da hesaba katýnca, halk arasýndaki deyimle ücretliler açýsýndan sonuç "sýfýra sýfýr, elde var sýfýr" gibi bir þey oluyor!. Nasýl, amma ince bir ayar deðil mi? Varlýk Barýþý'ndaki 47 milyar TL vergi geliri deðil VARLIK Barýþý'ndan dolayý, beyan edildiði belirtilen 47 milyar TL, bu uygulama nedeniyle, devletin kasasýna giren, yani tahsil edilen vergi gelirini ifade etmiyor. Kaldýki beyan edilen tutarýn belli bir kýsmý (örneðin Ali Türkan tarafýndan beyan edilen 5.2 milyar TL) Türkiye'ye getirilmedi. Varlýk Barýþý nedeniyle tahakkuk ettiði açýklanan vergi tutarý 1 milyar 556 milyon lira. Bunun bir bölümü de ödenmeyeceði için Varlýk Barýþý'ndan tahsil edilebilecek tutar 1 milyar TL civarýnda olabilir. Ýþin doðrusu, 2004-2007 dönemine iliþkin incelemelerden doðacak vergi ve cezalardan kurtulabilmek ve "kod" uygulamasý ile ilgili inceleme yazýlarý Varlýk Barýþý'ndan dolayý beyanda bulunmayý artýran önemli bir unsur oldu.

2010'da eþe 3, çocuða 2 kuruþ zam HALK arasýnda kullanýlan "Az veren candan, çok veren maldan" diye bir söz var. Bu sözden esinlenerek açýklayalým; ücretlilere 2010 yýlýnda eþi için 3 kuruþ, her bir çocuðu için de 2 kuruþ zam yapýldý!.. BÜTÜN EÞLER DEÐÝL 3 kuruþluk artýþtan, bütün eþler yararlanamýyor. Ücretlinin eþi çalýþmýyorsa, bundan dolayý asgari geçim indiriminden yararlanma avantajý oluyor. 2009 yýlýnda ücretlinin geliri, çalýþmayan eþinden dolayý yararlandýðý asgari geçim indirimi nedeniyle, günde 33 kuruþ artýyordu. Asgari ücret 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren 729 liraya yükseltilince, ücretlinin eþi nedeniyle yararlandýðý "asgari geçim indirimi vergi avantajý" günde 33 kuruþtan 36 kuruþa çýktý! Baþka bir anlatýmla, tüm iþçi ve memurlarýn, çalýþmayan eþlerinden dolayý gelirleri günde 3 kuruþ arttý.

BÜTÜN ÇOCUKLAR DEÐÝL Çocuklara gelince, birinci ve ikinci çocuk için günde 25 kuruþ olarak yararlanýlan vergi avantajý, 2 kuruþ artarak 27 kuruþa yükseldi. 2 kuruþluk bu avantaj, üç ve daha fazla çocuðu olanlarda günde 1 kuruþ oldu! Özetle, eþi çalýþmayan ve 3 çocuðu olan bir ücretlinin, eline geçecek olan para; çalýþmayan eþi için günde 3 kuruþ, üç çocuðu için de 5 kuruþ olmak üzere, günde toplam 8 kuruþ arttý!.. Hemen belirtelim, yukarýda anlattýklarýmýz fýkra deðil, gerçeðin ta kendisi... Esnaf, tüccar ve þirketler duymasýn VERGÝ ve sigorta primi borcu olan futbol kulüplerine, Haziran 2008'de "çok özel bir jest" yapýldý. Borçlarý dondurulup yýllýk yüzde 4 faizle, 10 yýlda 120 taksitle ödeme kolaylýðý saðlandý. Esnaf, tüccar ve þirketlerin borçlarýna ise böyle bir kolaylýk saðlanmadý. Býrakýn 120 ayý 36 ay taksitlendirme bile yapýlmadý. Bunlar kara kara düþünürken, geçenlerde bir düzenleme daha yapýldý ve futbol kulüplerinin birikmiþ vergi ve prim borcuna uygulanan yýllýk yüzde 4 faiz, yýllýk 3.1'e indirildi!.. Aman esnaflar ve diðerleri duymasýnlar...


35

Türk casusluk sektörü peþinizde

ÖZEL YAÞAMDA GÝZLÝLÝK KALMADI Türk casusluk sektörü peþinizde masanýzýn altýndaki çoklu priz sizi dinliyor olmasýn? Ya þu anda çalmadan bir kenarda duran, eþinizin hediyesi telefon aslýnda ortamý dinliyor olabilir mi? Casusluk aletleri sudan ucuz, satýþlarý yasal "Ýlk kez 2005"te þehir dýþýnda yaþayan kýz arkadaþýmý böcek kullanarak dinledim. Öðrenince bana çok kýzdý ama sonra birlikte internet sitesi kurduk. Þimdi casus ürünler ve yazýlýmlar satýyorum..." Masanýzýn altýndaki çoklu prizden iþ ortaðýnýz ya da patronunuz tarafýndan, aracýnýza yerleþtirilen minik bir kutu ya da doðum günü hediyesi olan cep telefonunuzdan eþiniz tarafýndan dinleniyor olabilirsiniz. Hatta odanýza gelen biri sizin ruhunuz bile duymadan kolundaki saat yardýmýyla sesinizi ve görüntünüzü kaydediyor olabilir. Çünkü bunu yapmak için kullanýlacak "casus" cihazlara, yazýlýmlara ulaþmak çok kolay. Üstelik satýþlarý da yasak deðil.

Ortam nasýl dinlenir? Telefon dinlemeleri son yýllarýn en popüler konusu. Son zamanlarda askerlerden siyasetçilere, sanatçýlardan gazetecilere kadar birçok ünlünün yasadýþý þekilde dinlenmiþ telefon kayýtlarý internete düþtü. Ergenekon davasýna bakan mahkeme baþkaný bile "Benim dinlenmediðim ne malum" diyerek kamuoyundaki kuþkulara tercüman oldu. Casusluk konusunda en çok merak edilen konu ise "ortam dinlemesi". Ortam dinlemesi nasýl yapýlýyor? Böcek diye tanýmlanan bu ürünler nasýl temin ediliyor? Yasal mý? Bu sorulara cevap bulmak için internet üzerinden casus dinleme cihazlarý ve kameralar satan bir firmanýn yetkilisiyle görüþtük. Ýsmini açýklamak istemeyen firma yetkilisi casus ürünler konusunda detaylý bilgiler verdi. Biz de bu ürünlerden birini denedik.

En çok eþlerini izleyenler alýyor Firma yetkilisi, bu iþe ilk kez, casus bir böceði kendisi kullanarak baþladýðýný açýklýyor ve þunlarý söylüyor: "Ýlk kez 2005"te þehir dýþýndaki yaþayan kýz arkadaþýmý böcek kullanarak dinledim. Emin olmak istiyordum. Sonra niþanlandým. Kendisini dinlediðimi söylediðimde bana çok kýzdý ancak niþanlýmla birlikte internet sitesi kurduk. O günden bu yana internet üzerinden

casus ürünler ve yazýlýmlar satýyorum. Casus ürünleri satýn alanlarýn yüzde 90"ýnýn amacý eþlerini izlemek, yüzde 7 - 8"i personelini takip etmek için, geri kalanlar da yasa dýþý bir takým iþler için alýyor." Küçük böcek Tiny: Casus ürünlerin en popüler olaný Rus yapýmý mikro ses kayýt cihazý, yani böcek. Markasý Tiny olan bu böcek, 1 TL"den daha küçük. Sesi algýladýðý anlarda kayda baþlayan ve toplam 24 saat boyunca kayýt yapabilen Rus böceði normal ses kayýt cihazlarýna göre de en az dört kat daha kaliteli bir kayýt yapýyor. Tabii kayýtlarý dinlemek için konulduðu yerden alýnýp, içindeki kayýtlarýn bilgisayara aktarýlarak dinlenmesi gerekiyor. Profesyonellerin tercih ettiði ürünün fiyatý

990 TL. Cep telefonu: En önemli bir casus ürünü de, kullanýlan bazý cep telefonlarýna yazýlým yükleyerek elde ediliyor. Yazýlým yüklenen bir cep telefonu, belli bir numara (telefonu veren kiþi) aradýðýnda çalmýyor ancak mikrofonu açýlýyor ve ortamda ne konuþuluyorsa arayan kiþinin duymasýný saðlýyor. Telefon sahibi ise bu durumdan habersiz. Çünkü telefonda gözle görülür bir belirti olmuyor. Tabi casusluk yapacak kiþinin, yazýlým yüklenmiþ telefonu, dinlemek isteyen kiþiye vermesi ya da hediye etmesi, onun da telefonu kullanmasý gerekiyor. Ayrýca dinleyen kiþi, tele-

fon görüþmelerini dinleyebildiði gibi, gelen mesajlarý da okuyabiliyor. Yazýlýmýn telefona yükletme maliyeti 290 TL"den baþlýyor. Telefona göre fiyat deðiþiyor.

Ben de prizden dinleme yaptým Çoklu priz: Bir diðer ürünse, uzatma olarak kullanýlan ancak içine yerleþtirilen sim kartý sayesinde bulunduðu ortamý dinleyen "çoklu priz dinleme cihazý". Fiþi takýlý olduðu sürece aktif olan priz, bir anlamda cep telefonu iþlevi görüyor. Dýþarýdan prizdeki sim kartýnýn numarasý arandýðýnda prizdeki hat açýlýyor ve bir anda

mikrofona dönüþüyor. O ortamdaki sesler priz içine yerleþtirilen mikrofon sayesinde karþý tarafa gidiyor. Casus elektrik prizinin fiyatý ise 460 TL. Prizi gördükten sonra hemen denedim. Fiþe takýldýktan yaklaþýk 1 dakika sonra aktif hale geliyor. Firma yetkilisinin odasýnýn dýþýna çýkýp, verdiði numarayý çevirdim ve kendisinin de odada konuþmasýný istedim. Ýçeriden gelen ses þöyle diyordu:

"Nasýl, sesim net geliyor mu?" Sistem basit, sadece sim kartý ve mikrofon. Abajur gibi elektrikli baþka bir ev aletinde de kullanýlabilir. Otomobil böceði: Otomobilin gizli bir bölmesine konulan küçük siyah bir kutuyla da aracýnýzýn içinde tüm olup bitenlerden haberdar olabilirler. Yine bir sim kart sayesinde, numara arandýðý anda aktif olan cihaz, arayan kiþilere tüm konuþulanlarý aktarabiliyor. Ürünü deneyip test ettikten sonra, insanýn aklýna "aracýnýzý saðlam tamircilere teslim edin" demekten baþka bir söz gelmiyor. Kamera: Kameralar ise artýk mercimekten küçük hale geldi. En yaygýn olan casus kamera kalemlerin içine yerleþtirilen, Çin malý olan bu ürünlerin kayýt süresi iki saat. Fiyatý ise oldukça cazip, 59 TL. Ürün ayný zamanda ses kayýt için de kullanýlýyor. Bir diðer yaygýn casus kamera ise kol saatlerinde bulunuyor. Dýþarýdan bakýldýðýnda kol saatinde kamera olduðunu anlamak neredeyse imkansýz. Koluma taktýðýmda firma yetkilisine sormak zorunda kaldým: "Kamera nerede?" Kameranýn "2" rakamýnýn içine profesyonelce gizlenmiþ. Kaydý kapýlacak "maðdurun" olayý anlamasý için MÝT"te çalýþýyor veya bu iþlerden anlýyor olmasý gerekiyor. Kol saatinin fiyatý da 129 TL.

Bir defa savcý çaðýrdý... Firma yetkilisi bu ürünlerin satýþýnda yasal bir engelin olmadýðýný söylüyor: "Casus ürünlerin satýþýný engelleyici herhangi bir mevzuat yok. Burada yasal olup olmadýðý tartýþmasý ürün için deðil, ürünün ne amaçlý kullanýldýðýyla ilgili. Ýyi niyetli de kullanýlabilir. Sonuçta birini illegal izlemek yanlýþ ama örneðin bir firma çalýþaný, personelini izlemek için kullabilir. Ancak bir dinlendikten sonra þantaj amacýyla da kullanýlabilir. "Suç veya yasal olmama" o zaman geçerlidir. Bir keresinde savcýlýða ifade verdik. Ürünü sattýðýmýz kiþi polisin teknik takibine takýlmýþ. Ürünü buradan aldýðýný söyleyince ifade verdik. Ancak savcýya bu cihazlarýn satýþýnýn yasak olmadýðýný anlatýnca bizi hemen serbest býraktý." ( BU HABER iNTERNET HABER WEB SÝTESÝNDEN ALINMIÞTIR)


TEKNOLOJÝ DÜNYA SI

e-kitap okuyucularýnýn gözlerini bir hayli yoracaktýr. Bunun için özel görüntüleme teknolojisi kullanan Kindle karþýsýnda avantajlý sayýlmaz. Cebinize koyup yanýnýzda rahatça gezdirme imkanýnýz yok, bir netbook gibi taþýyabilirsiniz sadece. Sonuç olarak iPad'in bir 'ara form' oluþturup oluþturmayacaðýný zaman gösterecek. Bir tarafta son derece çekici tasarýma sahip, taþýmasý ve bakmasý keyifli bir teknolojik stil ikonu adayý, diðer tarafta ise PC kullanýcýlarýnýn alýþýk olduðu pek çok iþlevi yerine getiremeyen bir mobil tarayýcý.

iPHONE ÝLE MUCÝZE GERÇEKLEÞTÝ

GÖKHAN ATAMER gokhanatamer@atakoygazete.com.tr

APPLE iPAD LANSMANI YAPILDI Apple üç yýl önceki iPhone lansmanýndan beri en çok merak edilen ve gürültü koparan tanýtýmýný geçen hafta gerçekleþtirdi. Firma, iPad adý verilen tablet bilgisayarla akýllý telefon ve dizüstü bilgisayar arasýnda yeni bir ürün kategorisi yaratacaðý iddiasýnda. Tanýtýlan iPad tasarým ve ekran kalitesi açýsýndan muhteþem bir ürün. Pek çok multimedya becerisine elbette sahip; film ve müzik oynatmasý dýþýnda yeni baþlatýlan iBook uygulamasýyla ekitap okuyucusu olarak da kullanýlabiliyor. Apple CEO'su Steve Jobs, ürünü anlatýrken netbooklara deðindi, dedi ki "akýllý telefonlarla dizüstü bilgisayarlar arasýnda düþünülen netbooklar hem yavaþlar hem de ekranlarý kötü. Bir kategori bile denemez". Akabinde akýllý telefonlardaki mobiliteyle laptop iþlem gücünü birleþtiren bir cihaz olarak iPad'i tanýtan Jobs, ayný anda birkaç uygulamayý birden çalýþtýrma gibi temel PC özelliklerinin yokluðundan ise bahsetmedi. ( Müzik dinlerken baþka bir iþlem yapamama, birkaç programý ayný anda çalýþtýramama þuan için çok büyük bir eleþtiri konusu. ) iPad ile birlikte duyurulan iBook, belki de en dikkat çekici uygulamaydý. iBookstore'da anlaþmalý yayýn kuruluþlarýnýn kitaplarýný satacak olan Apple, bunlarý iPad sahiplerine eðlenceli arayüz ve grafiklere sahip iBooks uygulamasýyla okutacak. Bu da cihazýn Kindle ve Nook gibi e-kitap okuyuculara tehdit olup olmayacaðý sorularýný doðuruyor. Ýleriki günlerde daha çok veri elimize geçecek ve daha doðru deðerlendirebileceðiz ama ilk izlenimlerimizi özetlemek gerekirse cihazýn artýlarý: - Ýnce, küçük, hafif, üst seviye iþçilik - þýk ve çok kullanýþlý arayüz - çoklu dokunma özellikli yüksek kontrastlý LED ekran - 1 ay gibi yüksek bir inaktif standby süresi - firmanýn söylediðine göre 10 saat gibi yüksek video izleme, wifi baðlantýyla internette dolanma, müzik dinleme süresi - iPhone uygulamalarýyla tam uyumluluk iTunes Store, App Store, iBookstore ile zengin içerik eriþimi - Youtube HD video oynatabilme Hareket sensörü, pusula, kulaklýk, mikrofon Gelelim cihazýn eksilerine: - Adobe flash desteði yok - Geniþletme slotlarý yok (kart okuyucu, USB slotu vs), dolayýsýyla foto veya baþka dosyalarý makineye aktarmak için mutlaka Macbook, iMac veya iTunes yüklü PC kullanmak þart. - Birden fazla uygulamayý ayný anda çalýþtýrmak mümkün deðil. Örneðin internette dolaþýrken ayný anda bir radyo uygulamasýný açýp radyo dinleyemiyorsunuz. - Dahili bir web kamerasý yok. Dolayýsýyla görüntülü chat imkaný standart donanýmla bulunmuyor. - Bluetooth'u sadece kulaklýk ve klavye gibi çevre birimleri için kullanabiliyorsunuz. Baþka bilgisayar veya telefonlarla dosya transferi mümkün deðil. Ne kadar kaliteli olsa da geri aydýnlatmalý ekran,

ATAKÖY

Amerikalý film yapýmcýsý Dan Woolley, deprem faciasý sýrasýnda Haiti'deydi ve göçük altýnda kaldý. Yapýmcý, iPhone "Ýlk Yardým Uygulamasý"nýn talimatlarý izleyerek, asansör altyapýsýna sýðýndý. Daha sonra yine ayný uygulama sayesinde edindiði bilgilerle, yaralarýný bandajladý, turnike yaptý ve baþýndaki ölümcül kanamayý engelledi. Ýþ bu kadarla da kalmadý. Woolley þoka girip ölebilirdi. Fakat iPhone her 20 dakikada bir alarm çalarak uyumasýný engelledi. 65 saat sonra ise bir mucize gerçekleþti ve Fransýz ekipler, Woolley'i kurtardý.

NOKIA'DAN YENÝ STRATEJÝ

Cep telefonu pazarýnýn dünya birincisi Finlandiya'lý üretici Nokia, her sene 50 model üretmesiyle tanýnýrdý. Nokia bu miktar ile piyasadaki farklý ihtiyaçlarý tatmin etmek istiyordu. Fakat Apple'ýn iPhone'u ile direkt rekabet edebilmek için farklý bir profil seçmenin vakti geldi. Firma yöneticileri WiWo Online'da bu yeni stratejilerini açýkladýlar. Ýsmi belirtilmeyen bir Nokia yöneticisi "Ürün gamýmýzý daraltacaðýz" açýklamasýnda bulundu. Þu an içinde bulunulan ticari yýldan itibaren hedef kitle baþýna daha az, fakat sýra dýþý yeni cihazlar sunulacak. Nokia þimdiye kadar "bir deðil, birçok þýk cep telefonu" sloganý altýnda yenilikler keþfetmeye çalýþtý. Artýk bu yolda ilerlenmeyecek. Nokia yönetimi yakýnda düzenleyeceði basýn toplantýsýnda durum hakkýnda daha detaylý bir açýklama yapacak. Anladýðýmýz kadarýyla Nokia þimdiye kadarki ürün stratejisinden vazgeçip bundan sonra nicelik deðil, nitelik ön planda olacak mesajý veriyor.

VESTEL, DVB-T2 YAYINLARINA ISINIYOR

Tüm dünyada giderek yaygýnlaþan Yüksek Tanýmlý (HD) yayýnlar, bu yayýnlarý alabilecek set üstü kutu ve TV'lerin ihtiyacýný da beraberinde getiriyor. Þu an kullanýlan DVB-T teknolojisinden çok daha verimli çalýþan DVB-T2, Mpeg4 sýkýþtýrma tekniðini kullanarak HD yayýnlar için en uygun ortamý saðlýyor. Vestel, karasal dijital yayýncýlýk teknolojisinin en son buluþu DVB-T2 deneme yayýnlarýný resmi olarak baþlatmak için BBC'nin Ýngiltere'de düzenlediði ve 4 þirketin katýldýðý organizasyonda ürünlerini tanýtan tek Türk þirketi oldu. Vestel Elektronik AR-GE'den Sorumlu Ýcra Kurulu Üyesi Ýhsaner Alkým,DVB-T2 teknolojili Vestel set üstü kutularýn BBC'den tam puan aldýðýný belirterek "Dünyada DVB-T2 teknolojisini sergileyen ilk üreticilerin arasýnda bir Türk þirketi olarak yer almamýz büyük gurur kaynaðý" diye konuþtu. Ýhsaner Alkým, Ýngiltere'den baþlayarak dünyaya yayýlmasý beklenen yeni nesil karasal dijital yayýncýlýk teknolojisi DVB-T2 için 2010'un ilk çeyreðinde set üstü kutu, ikinci çeyreðinde ise televizyon üretimine baþlayacaklarýný açýkladý. Vestel, AR-GE çalýþmalarýnýn sonucu olarak son 10 yýlda Ýngiltere'nin ilk OEM MHEGS5'li DVB-T set üstü kutusu ve Avrupa'nýn ilk DivX çalarý DVD oynatýcýsý gibi ürünleri de rakiplerinden önce pazara sundu. Vestel, satýþlarýnýn büyük bölümünü Ýngiltere, Fransa, Ýtalya, Almanya, Ýspanya gibi geliþmiþ pazarlara yapýyor. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan Vestel, karasal (DVB-T), uydu (DVB-S/S2), kablo (DVB-C) ve IP olmak üzere tüm alanlarda set üstü kutu üretimi yapýyor.

GOOGLE'DA KAN KAYBI DEVAM EDÝYOR

ÝMTÝYAZ GENEL Taner SAHÝBÝ, KÜÇÜKTEPE Hukuk Danýþmaný: Av.

YÖNETMEN VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ

Ofset Baský ; ÜNÝFORM

Özcan Renk Ayýrým; FÝLMEVÝ

ATAMER

"Google iPhone'daki yerini kaybediyor ama her þey bu kadarla bitecek gibi deðil. Popüler Linux daðýtýmlarýndan biri olan Ubuntu uzun zamandýr iþletim sisteminin var sayýlan arama motoru olarak Google'ý tercih ediyordu. Fakat bu durum deðiþmek üzere, çünkü Ubuntu'nun arkasýndaki firma Canonical, Yahoo ile özel bir reklam gelir paylaþýmý anlaþmasý imzaladý. Bu durumda artýk Ubuntu'nun var sayýlan arama motoru Yahoo olacak. Yahoo ve Microsoft arasýndaki özel anlaþma nedeniyle bu durum Ubuntu'ya Microsoft'un ödeme yapacaðý anlamýna geliyor... Ubuntu ile birlikte gelen Firefox tarayýcýsýnýn sað üstte yer alan arama motoru kutusu, Nisan ayýnda çýkmasý beklenen 10.4 sürümünde artýk Yahoo'yu gösterecek. Tarayýcýnýn açýlýþ sayfasý da Yahoo'nun arama sayfasý olarak ayarlanacak. Ama tabii ki kullanýcýlar diledikleri arama motorunu Firefox'un varsayýlan arama motoru haline getirmekte özgür olacaklar. Ubuntu'nun yeni sürümünde varsayýlan arama motoru Yahoo dýþýnda Google da seçenekler arasýnda görünecek ama Bing yer almayacak.

CASPER VÝTES BÜYÜTTÜ

Avrupa ve Ortadoðu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, global marka olma yolunda önemli hamleler gerçekleþtirdi. 2010 yýlýnda yaým milyon, 2013'te ise 1 milyon adetlik satýþ rakamýna ulaþmayý amaçlayan Casper ,bu amaçlarý doðrulusunda geçtiðimiz yýl içinde Türkiye'nin ilk yerli PC markasý Aidata'yý bünyesine katmýþtý. Türkiye IT pazarýna bakýldýðýnda 2009 yýlýnýn ilk çeyreðinde pazarýn küçüleceði beklentisiyle firmalarýn planlamalarýný kýsmasý nedeniyle ürün sýkýntýsý yaþandý. PC pazarý sonraki altý aylýk dönemde yürürlükte olan KDV indiriminin de etkisiyle yüzde 3 büyüdü. Casper, 341 bin 562 adetlik satýþ rakamýna ulaþtý ve yüzde 26,5'lik büyüme gerçekleþtirdi. Casper, 2009'da AC Nielsen Markalar Araþtýrmasý'na göre 2008 yýlýndaki yüzde 26,3 bilinirlik oranýný yüzde 29,2'ye çýkartarak 7'nci kez "En bilinen Bilgisayar Markasý" olarak açýk arayla lider çýktý. Teknoloji devi Microsoft tarafýndan da 8'inci kez "Yýlýn Yerli PC Üreticisi" seçildi.

PS3 SONUNDA KIRILDI

Gerçek ismi George Francis Hotz olan "geohot" lakaplý Amerikalý hacker, Sony'nin "kýrýlamaz" dediði, dünyada 27 milyonun üzerinde satan Playstation 3'ü kýrmayý sonunda baþardý . Blog'unda "Hiçbir þey 'kýrýlamaz deðildir" diyen genç sayesinde 3 yýl,2 ay,11 günde kýrýlmayan Playstation 3'lerde kopya Blu-Ray oynatýlabilecek, Linux iþletim sistemi çalýþtýrýlabilecek, birçok kýsýtlama ortadan kaldýrýlacak.Tabiki 50 GB'lýk oyunlarý internetten indirmek, bunlarý Blu-Ray diske yazmak veya 80-120-250GB'lýk konsola bu oyunlarý indirmek çok da mantýklý görünmüyor, dolayýsýyla cihazýn kýrýlmasý daha çok bu konsolu sisteme çevirmek isteyenlerin ( Linux kullanýcýlarý ) daha çok ilgisini çekecek. Geohot kiþisel bloðunda Brezilya'dan kendisine yollanan PS3 konsol cihazýný kýrmak için çalýþmalarýný baþladýðý günü duyurmuþ ve o günden itibaren yaptýklarýný fotoðraflarýyla birlikte adým adým yayýnlamýþtý. Geçtiðimiz hafta genç dahi, 5 haftalýk bir çalýþma ardýndan cihazý kýrdýðýný, RAM'deki fonksyonlarý vs. herþeyi yayýnlayarak fanlarýna duyurdu. Genç dahi Apple iPhone'un en son versiyonunun sim kilidi için "kýrýlamaz" nitelemesinde bulunmasýnýn ardýndan baþladýðý çalýþmasýný sadece 4 günde noktalamýþ ve tüm dünyada iPhone 3GS'in kullanýlmasýna olanak saðlamýþtý. Hatýrlatmak gerekir; Geohot iPhone'u ilk kýran kiþi ve bu iþlemi yaptýðýnda henüz 17 yaþýnda idi. Bu haberin amacýnýn yazýlým korsanlýðýný teþvik etmek olmadýðýný önemle belirtmem gerekir. Zaten Hotz da blog girdisinde hack yönteminin yazýlým korsanlýðý için kullanýlmamasý gerektiðini belirtti. Açýk kapýnýn sadece konsolda "daha anlamlý" bir þeyler baþarmaya yönelik araþtýrma giriþimleri için düþünüldüðünü ekledi.

Hukuk Danýþmaný: Av. Taner KÜÇÜKTEPE Ofset Baský : ÜNÝFORM Renk Ayýrým : FÝLMEVÝ

AYLIK BÖLGE GAZETESÝ Ýdare Yeri: Ýncirli Caddesi YeþiladaHaber Sokak No:2/1 Koordinatörü Ferhat Apt. Kat: 1 D:4 Bakýrköy / Ýstanbul Aylýk Süreli yayýn Gökhan ATAMER

Ýdare Yeri: Ýncirli Caddesi Yeþilada Sokak No:2/1 Ferhat Apt. Kat: 1 D:4 Bakýrköy / Ýstanbul

Tel: ÞUBAT (0-212) 543 86 64-543 86 65-543 86 47 Fax: 543 86 16 YIL: 18 Sayý:190 2010 Haber Merkezi

Tel: (0-212) 543 86 64-543 86 65-543 86 47 Fax: 543 86 16

Ataköy Gazetesi, Yurtgün Ýç ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan yayýnlanmaktadýr. info@atakoygazete.com.tr

Umut Gizem ALTAN Köþe yazýlarýndaki sorumluluk, yazarlarýnaBASIN aittir GAZETEMÝZ AHLAK YASASINA UYMAYI TAAHHÜT ETMÝÞTÝR

Ataköy Gazetesi, Yurtgün Ýç ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan yayýnlanmaktadýr. Gazetemizde yayýnlanan yazý ve fotoðraflar kaynak gösterilmeden kullanýlamaz


37

TOFD’de TOFD’de ÇÝFTE ÇÝFTE SEVÝNÇ SEVÝNÇ

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneði, ülkemizde ilk defa engellilere uygun tasarlanmýþ kuaför salonunun açýlýþýný yaptý. Ayrýca ayný gün Adým Adým Oluþumu üyelerinin Avrasya Maratonu'nda koþarak topladýklarý baðýþlarla 47 özürlümüz daha akülü tekerlekli sandalyelerine ve hareket özgürlüklerine kavuþtu… Türkiye Omurilik Felçlileri Derneði 2005 yýlýndan bu yana yürütmekte olduðu "Akülü Tekerlekli Sandalye Kampanyasý" ile 2272 adet akülü tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine vermiþtir. Bugüne kadar daðýtýlan akülü tekerlekli sandalyeler, ülkemizin saygýn firmalarý, medya kuruluþlarý, yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluþlarý, sanatçýlar ve ünlü isimlerin yaptýklarý katkýlara ek olarak birçok vatandaþýn faturalý hatlardan 3430'a gönderdikleri mesajlarla saðladýklarý 5 TL'lik katkýlar sonucu elde edilmiþtir. Bu desteklerle kampanyamýz, tam bir toplumsal dayanýþma örneði özelliðinde devam etmektedir. Adým Adým Oluþumu da "Harekete Geç Harekete Geçir" sloganý ile derneðin yürütmekte olduðu bu kampanyaya katkýda bulunmadu. Adým Adým Oluþumu Türkiye'de sporun ve kolektif sosyal yardým bilincinin yaygýnlaþmasýný hedefleyen ve sportif etkinlikler aracýlýðýyla ihtiyacý olan kiþilere yardýmda bulunmak için sporu mecra olarak seçmiþ sivil insiyatif grubu Türkiye Omurilik Felçlileri Derneði'nin Ataköy'de bulunan dernek merkez binasýnda yapýlan bir törenle Avrasya Maratonu'nda topladýklarý baðýþlarla alýnan 47 adet akülü tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine verildi. Bakýrköy Kaymakamý Dursun Ali Þahin'in, Bakýrköy Belediyesi Meclis Üyesi Serdal Kýlavuz'un da törene katýldý. Akülü Tekerlekli Sandalye alan ihtiyaç sahipleri Adým Adým Oluþumu adýna Renay Onur ve Itýr Erhart'a teþekküretti.. Ayrýca TOFD hazýrlamýþ olduðu plaketle ve TOFD Nakýþ Atölyesi'nde çalýþmakta olan özürlü üyelerimizin yaptýklarý nakýþlý havlulardan Adým Adým Oluþumu'na hediye ederek teþekkürlerini sundu. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneði'nin hazýrlamýþ olduðu kýsa bir Adým Adým belgeseli de akülü sandalye alan üyelerimiz ve diðer misafirlerimizle birlikte izlendi. Ayný gün Mainetti Aský San. Ve Tic. A.Þ sponsorluðunda dernek merkez binasýna ek olarak inþa edilmiþ ve özürlülere göre tasarlanmýþ olan "OFEDYA Kuaför Salonu"nun da açýlýþý yapýldý. Tüm halka açýk olan kuaför salonu özürlü kiþilere mesleki eðitim de verecek.


39

BAHAR DURMUÞ - GÜVENÇ DÜÞKO

R GÜNLE U L T U M

Evlendiler

Deðerli dostumuz Kalbiye ve Bülent Düþko’nun oðlu Güvenç Düþko’yu, Trabzon’un tanýnmýþ ailelerinden Hatice ve Ýsmail Durmuþ’un kýzlarý Bahar ile evlendirdi. Nikah 16 Ocak günü Trabzon Zorlu Otel’de kýyýldý. Düðün ise her iki alenin yakýn dostlarýnýn katýlýmý ile Ýstanbul Citadel Oteli salonlarýnda yapýldý. Her iki aileyi de kutluyor, genç çifte mutluluk diliyoruz

GÖKSENÝN ÝLERÝ YEÞÝLKÖY ROTARY KULÜBÜ'NÜN KONUÐUYDU

Yeþilköy Rotary Klübü'nün düzenli olarak yaptýðý toplantýlarýnýn geçtiðimiz günlerdeki konuðu Bakýrköylü sanat bilimci Göksenin Ýleri oldu. Ataköy Marina Otel'de gerçekleþen toplantýda günümüz Bakýrköyü ve Bakýrköy’ün geçmiþi ile ilgili sohbet eden Ýleri ve klüp üyeleri nostalji yaþadýlar. Gece Yeþilköy Rotary Klübü

SAADET PARTÝSÝ’NDEN GAZETEMÝZÝ ZÝYARET

OLIVIUM'UN KONUKLARI PASCAL NOUMA VE TANJU ÇOLAK Pascal Nouma ve Tanju Çolak Olivium'da engelliler yararýna düzenlenen imza gününe katýldý. Hayranlarýnýn doldurduðu etkinlikte Pascal Nouma ilginç açýklamalarda bulundu. Ýstanbul'u çok sevdiðini söyleyip Fransa'yý kötü, Türkiye'yi iyi diye adlandýrdý. Türkiye'de evlenmeyi

Saadet Partisi Bakýröy Ýlçe Baþkaný Nihal TEÝRYAKÝ ile Siyas Ýþler Baþkaný Kelkýs ÞAKAR gazetemizi ziyaret etti. Tiryaki ve Þakar yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi verdiler.

yöneticisi Uður Özgöker'in toplantýya katýlýmýndan dolayý Göksenin Ýleri'ye teþekkür plaketi ve klübün flamasýný vermesiyle son buldu. Toplantý sonunda ilerleyen günlerde Göksenin Ýleri ile tekrar toplantý yapmak için söz alan klüp üyeleri bu tarz toplantýlarýn sýk sýk yapýlmasýný kararlaþtýrdýlar.

düþündüðünü söyleyen Pascal basýn mensuplarýnýn sünnet olmayý düþünür müsünüz sorusuna ise "doðuþtan sünnetliyim" dedi. Tanju Çolak’tan çapkýnlýk konusunda ders alýyor musunuz sorusuna ise "Tanju'nun gözlerini takip etmek bana yetiyor" dedi.


41

Amaç, Çaðdaþ sanatý Ýstanbul’un farklý bölgelerine ulaþtýrmak

KÜÇÜKÇEKMECE’DE ÝKÝ YENÝ SERGÝ

Ýstanbul 2010 Avrupa Kültür Baþkenti Ajansý, çaðdaþ sanatýn Ýstanbul'un farklý bölgelerine ulaþtýrýlmasý amacýyla baþlattýðý Taþýnabilir Sanat projesi kapsamýnda iki yeni sergiyi Küçük Ýstanbullulara sunuyor. Günlük hayatta, bireyleri bilgi depolarýna dönüþtüren teknolojik geliþmeler ve medya aðýný irdeleyen "Hakkýmda ne biliyorsun?" ve es geçileni malzeme yaparak fark ettirmeyi amaçlayan "Müdahale-Müsamere" sergileri 8 Ocak'ta Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde açýldý. Açýlýþa katýlan Küçükçekmece Belediye Baþkaný Aziz Yeniay, Küçükçekmece'de bu hafta iki sergi açtýklarýný ve herkese sergileri gezmeleri konusunda tavsiyede bulunduðunu belirtirken, "Yurtdýþýnda gezdiðim birçok sergiyle kýyaslayacak olursam, bizim sergilerimiz nitelik ve nicelik bakýmýndan oldukça iyi, onlarla yarýþabilecek sanat deðerine sahip diyebilirim. Bu deðere

Küçükçekmeceliler de sergiyi gezmek suretiyle gereken katkýyý vereceklerdir." dedi. Ýstanbul'da kültür sanat faaliyetlerinin birkaç ilçede sýkýþtýðýný söyleyen Aziz Yeniay, 14 milyon nüfuslu Ýstanbul'da, ulaþýlmak istenen evrenselliðin kültürün ve sanatýn tüm coðrafyaya yayýlmasý durumunda gerçekleþeceðini ifade etti. Açýlýþ gösterisinin ardýndan Baþkan Yeniay, Bilgi Evi öðrencileri ile birlikte sergiyi gezdi. "Müdahale-Müsamere" Ýnsel Ýnal'ýn küratörlüðünde hazýrlanan Müdahale-Müsamere sergisi kapsamýnda Evrim Özarslan, Itýr Demir, Kardelen Fincancý ve Deniz Rona'dan oluþan Reflex gurubu üzerimize yaðan bilgilerle gerçekler arasýnda oluþan uyumsuzluklardan beslenen projelerini gündeme getirmeyi deniyor.

oldu. Partililerin ve dernek üyelerinin katýldýðý panelde "2010 yýlý Türkiye Ekonomisi" üzerine konuþma yapan DSP Genel Baþkaný Masum Türker, geçmiþten günümüze ekonominin olumlu bir geliþme göstermediðini belirtti. Bir siyasetçi olarak mevcut hükümete yüklenmediðiný ve sataþmadýðýný ifade eden Türker, "Marifet hükümetlerle polemiði girmek deðil icraat yapmaktýr. Önümüzdeki seçimlerde Masum TÜRKER ne demek istediðimi daha DSP Genel Baþkaný da iyi anlayacaksýnýz" dedi. Namýk Kemal OCAK

Es geçileni malzeme yaparak fark ettirmeyi amaçlayan "Müdahale-Müsamere" adlý sergide sanatçýlar; yeni þeyler ortaya koymak, yeni bilgiler üretmek veya göstermek, yeni sözler söylemek yerine, "hangi gerçeklik?" sorusunu sordurmayý amaçlýyor. "Hakkýmda Ne Biliyorsun?" Ortak bir sanatçý projesi olan "Hakkýmda Ne Biliyorsun?" sergisinde ise Deniz Aygün, Ýnsel Ýnal, Çiðdem Kaya, Evrim Kancar, Gülçin Aksoy, Raziye Kubat'ýn eserleri yer alýyor. Günlük hayatta, bireyleri bilgi depolarýna dönüþtüren teknolojik geliþmeler ve medya aðýný irdeleyen sergi, "Hakkýmda ne biliyorsun?" sorusunu da tartýþmaya açýyor. Hem sergide eserleri bulunan sanatçýlarý hem de ziyaretçileri kapsayan bu sorunun, yaþanýlan coðrafyayý anlamak ve bu coðrafyada etkileþim kurmak için bir fýrsat olarak deðerlendirilmesi hedefleniyor.

MASUM TÜRKER BÝAD'TA

Bakýrköy Ýþ Adamlarý Derneði (BÝAD)'ýn geleneksel olarak düzenlediði 'Ayýn Konuþmacýsý' panelinin bu ayki konuðu Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Baþkaný Masum Türker

(Umut Gizem ALTAN)

þkaný DSP Bakýrköy Ýlçe Ba


43

BAHÇELÝEVLER CUP SONA ERDÝ

Bahçelievler Belediyesi ve Bahçelievler Spor Kulübü iþbirliðiyle düzenlenen "Bahçelievler CUP Basketbol Turnuvasý" sona erdi. Bahçelievler Belediyesi Hasan Doðan Spor Kompleksi’nde iki ay süren Basketbol Þampiyonasýnda, Efes Pilsen takýmý þampiyon oldu. Lig usulü yapýlan ve 16 takýmýn katýldýðý turnuvada, Beþiktaþ ikinci Galatasaray üçüncü, Bahçelievler Basketbol Spor Kulübü ise dördüncü oldu. Bahçelievler Belediye Baþkaný Osman

Develioðlu kupa töreninde yaptýðý konuþmada; "Turnuva þampiyonu olan Efes Pilsen'i tebrik ediyorum. Basketbol Þampiyonasýna katýlarak, amatör ruhla spor ve spora gönül verenlerin, Bahçelievler'imizi, spor'da da öncü ilçe etme çabalarýný kutluyorum" dedi. Öte yandan, turnuvanýn sayý kralý Bahçelievler Basketbol Spor Kulübünden Ahmetcan Göcükkara olurken, en deðerli oyuncu ödülüne Efes Pilsen Spor Kulübünden Bahadýr Erdem layýk görüldü.

12 hastaya umut olabilmek için

CEMÝL ÝPEKÇÝ ATAKÖY SHERATON’DA DEFÝLE DÜZENLEDÝ Cemil Ýpekçi’nin 2010 Kreasyonlarýný sergilediði Monsieur Butterfly 2010 defilesi Sheraton Ataköy'de gerçekleþti. Türk Böbrek Vakfý yararýna iki makine alabilmek ve 12 hastaya umut olabilmek için (makinelerin toplam deðeri 24.000 Euro) kollarý sývayan çok özel ve deðerli isimlerden birisi olan Cemil Ýpekçi en özel ve en anlamlý etkinliðini Monsieur Butterfly 2010 defilesini gerçekleþtirdi. Defilede ücret almadan podyuma çýkan mankenler; Ebru Güzel, Özge Ulusoy, Senem Kuyucuoðlu, Bilge Kara, Fulya Ataç, Didem Gürümzücü, Serenay Sarýkaya, Ece Aydýn, Simge Topaloðlu, Merve Viktorya Karan, Sanem Balcý,Irmak Atuk,Semaiha Bezel, Ebru Þam,Simge Tertemiz,Tuðba Altýntop,Elif Ece Uzun,Ýrem Yýlmaz, Ebru Ürün, Sema Þimþek, Ceylan Saner, Elifhan Karataþ, Korel Kubilay, Pelin, Ýpek Tanrýyar


ÞOK FÝYATLARLA MAÐAZALARIMIZDA ÜNLÜ MARKALARIN BAYAN ; ( L A M E - D E V E T Ü Y Ü - YA K A K Ü R K L Ü - M A N T O , K A B A N V E PA R D E S Ü )

KAYAK KIYAFETLERÝ

ERKEK ; ( D E V E T Ü Y Ü - K A Þ M Ý R - PA LT O L A R , K A B A N L A R , M O N T L A R , P A R D E S Ü L E R , TA K I M E L B Ý S E L E R , K A N V A S PA N T O L O N L A R , G Ö M L E K V E K R A V AT L A R )

EUROPA OUTLET

CAPACÝTY MERKEZ: Fiþekhane Caddesi, Zeytinlik Mahallesi Cumhuriyet Sokak Ayný Konak Apartmaný B Blok NO: 2/A BAKIRKÖY/ÝSTANBUL TELEFON: 0212 466 16 18 ÞUBE 1 : Fiþekhane Caddesi, Zeytinlik Mahallesi Cumhuriyet Sokak Cumhuriyet Apartmaný NO: 1-B BAKIRKÖY/ÝSTANBUL TELEFON: 0212 466 16 18 ÞUBE 2 : Baðdat Caddesi 310/B Caddebostan KADIKÖY/ ÝSTANBUL TELEFON: 0216 385 66 89


45

AYAKTA ALKIÞLANDILAR Kültür Bakanlýðý Devlet Ýstanbul Klasik Türk Müziði Korosu Þef FATÝH SALGAR yönetiminde Küçükçekmece Kültür Sarayý’nda bir konser verdiler. Konserde solist ADNAN MUNGAN Kürdili Hicazkar ve Hüzzam makamýndaki eserlerden oluþan bir program sundu. Olaðan üstü sunulan bu konserde ADNAN MUNGAN’a Devlet Ýstanbul Klasik Türk Müziði saz sanatçýlarý eþlik ettiler. Konserin sonunda gerek solist ADNAN MUNGAN gerekse ona eþlik eden saz sanatçlarý seyircilerin büyük beðenisi sonucunda ayakta dakikalarca alkýþlandýlar.

Canlý tarih Ýlmiye Çýð’dan yaylým ateþi

"TÜRK KÝMLÝÐÝNÝ ÝNKAR EDENLERDEN NEFRET EDÝYORUM" Bakýrköy Belediyesi Ýspirtohane Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Atatürk ve Sümerler" konulu söyleþiye katýlan Sümerolog Muazzez Ýlmiye Çýð Türk kimliðini inkar edenleri yaylým ateþine tutarak, "Sizden nefret ediyorum" dedi. Bakýrköy Belediyesi Eðitim ve Ýnsan Kaynaklarý Müdürlüðü tarafýndan belediye personeline yönelik düzenlenen söyleþi de konuþan 96 yaþýndaki Muazzez Ýlmiye Çýð ," Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyet ilan edilmeden daha 1920'de yurt dýþýna baþarýlý öðrencileri eðitim almalarý için göndermiþti. Atatürk, kendini Türk olarak hissediyor. Ama biz bu topraklara daha önce mi geldik, burada mý yaþamaya baþladýk bunu sorguluyordu. Dil, Tarih ve Coðrafya Fakültesinin kuruluþu, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun da kuruluþunun temel amacý buydu. Bu amaçla yurt dýþýnda eðitime gönderdiði öðrencilerden ilerleyen yýllarda çok önemli tarihçiler, dil bilimciler yetiþti. Bu hocalarýmýzýn yaptýðý

çalýþmalara göre de Sümerler döneminde de Türklerin varlýðýný ortaya koymuþtur. Somut bir örnek verecek olursam Sümerlerin dili ile Türkçe arasýnda tam 700 kelime ses ve anlam bakýmýndan birbirine uyuyor. Birbirlerini etkilemiþler. Bu da Atatürk'ün haklýlýðýný ortaya koymuþtur. Tarihimiz ve dilimiz bu kadar eski iken hala bazý insanlarýn Türk kimliðini inkar etmelerinden nefret ediyorum. Türk kimliðimizden gurur duymalýyýz."þeklinde konuþtu.


46

RENKLER ÝÞYERÝ PERFORMANSINI ETKÝLÝYOR Günümüzün büyük bölümünü geçirdiðiniz ofislerimizde renklerin psikolojinizi etkileyebileceðini, konsantrasyonunuzu bozabileceðini biliyor muydunuz? Þirketiniz ve ürünleriniz ile özdeþleþen renklerin seçimi son derece önem taþýyor. Aslýnda ofislerin rengi ne olursa olsun birçoðumuz masalarýmýzý, bilgisayarlarýmýzý kendi istediðimiz gibi, en sevdiðimiz kalemler, çerçeveler ile bir nebze olsun deðiþtirir ve kendi ofis rengimizi yaratýrýz. Bu kendimiz için oluþturduðumuz bölgede rengimizi, tarzýmýzý bir þekilde belirlemiþ oluruz. Þirketlerin kiþiye göre renk seçimi yapýlabilmesine olanak saðlamasý, kiþilerin kendilerini daha üretken, daha yaratýcý hissetmelerini saðlayacaktýr. Ergonomi günümüzde çok önem taþýmakta, bununla birlikte ülkemizde devlet dairelerinin griden vazgeçemediklerini görüyoruz. Hastanelerde beyaz, yeþil tonlarýnýn huzuru çaðrýþtýrdýðý, kýrmýzý tonlarýnýn yemek sektöründe iþtah açýcý yönü ile tercih edildiði, otorite çaðrýþtýrmak isteyen firmalarda lacivert tonlarýnýn daha çok kullanýldýðý biliniyor. Ofisinizde renk seçimi yaparken yaptýðýnýz iþ de önemlidir, söz gelimi bir tasarým firmasýnda canlý, parlak ve zýt renkler tercih edilebilirken, bir danýþmanlýk þirketinde daha ikincil renk tonlarýnýn tercih edilmesi doðru olacaktýr. Ýþte Filli Boya'nýn iþyerleri ve yapýlan iþlere göre renk önerileri… KIRMIZI Tansiyonu yükselterek, kan akýþýný hýzlandýrýr ve iþtah açýcý özelliði vardýr. Birçok gýda firmasý bu özelliklerinden dolayý rengi tercih ederler. KAHVERENGÝ Ýþ görüþmelerinde, toplantýlarda tercih edilmemesi gereken ilk renktir. Toprak rengi olmasý dolayýsý ile diðer insanlar arasýnda kaybolmanýza sebep olur. Teklifsiz, rahat bir renk olmasý dolayýsý ile karþýnýzdakinin kendisini resmiyetten uzak, daha samimi hissetmesini ve açýlmasýný saðlar. Büronuzda mümkün olduðunda kahverengiyi doðrudan kullanmamaya çalýþýn.

týlarda devlet baþkanlarý lacivert takým elbise giyerler. MOR Nevrotik duygularý açýða çýkartarak insanlarý bilinç altýnda korkuttuðu tespit edilen bu rengi ofislerinizde kullanmanýzý kesinlikle önermiyoruz. PEMBE Pembe giyen kiþilere karþý kendimizi rahat hissettiðimiz bilinir, yurt dýþýnda birçok ülkede tezgahtarlarýn bu sebeple pembe gömlek giymektedir.

SÝYAH Gücü ve tutkuyu ayný zamanda hýrsý temsi eder. Ülkemizde siyah matemi simgelerken, Japonya'da mutluðu temsil eder. Fonda kullanýldýðýnda karamsar bir hava oluþturur. Iþýðý yok ederek, konsantrasyonu en çok getiren renktir. Albert Einstein'in daha çok konsantre olabilmek için perdeleri siyah, gün ýþýðý almayan bir odada düþündüðü söylenir.

SARI Geçici ve dikkat çekiciliðin ifadesidir. Ofislerde kullanýlmasý pek önerilmez, bununla birlikte kýsmi olarak kullanýlabilir.

MAVÝ Mavi sakinliðin rengidir, ayný zamanda tansiyonu düþürdüðü söylenir. Arap kültürüne göre mavi taþlar (nazar boncuðu) kan akýþýný yavaþlatýrlar. Bazý ofislerde otorite ve verimliliði çaðrýþtýrmasý dolayýsý ile mavi özellikle tercih edilir. Uluslar arasý toplan-

BEYAZ Beyaz, istikrarý, devamlýlýðý ve saflýðý simgeler. Ýþ yerinde beyaz kullanmanýz renkli objeler ile mekanýnýzda kolaylýkla deðiþiklik yapmanýza olanak verir.

YEÞÝL Yeþil güven veren bir renktir. Odalarda kullanýldýðýnda rahatlatýcý bir etkisi olur. Tabiatý hatýrlatmasý dolayýsý ile beyazdan sonra mavi ile birlikte hastanelerde de sýklýkla kullanýlýr.

Yöneticilerin, liderlerin beyaz aðýrlýklý kýyafet seçmeleri, temiz bir imaj ve inandýrýcý bir görüntü çizer.

SAÐLIKLI ÝLETÝÞÝM ÝÇÝN ÖNCELÝKLE ÝYÝ BÝR DÝNLEYÝCÝ OLUN "Gençliðin Renkli Yüzü" projesi 'Ýletiþim' konulu eðitimle devam etti. Saðlýklý ve iyi bir iletiþim kurabilmek için öncelikle iyi bir dinleyici olmanýn önemine dikkat çekilen eðitimde beden dilinin de etkin bir faktör olduðu vurgulandý. Küçükçekmece Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüðü'ne baðlý Ar-Ge Þefliði tarafýndan projelendirilerek Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý'ndan hibe almaya hak kazanan "Gençliðin Renkli Yüzü" projesinde eðitimler devam ediyor. TASEV Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile Kadriye Moroðlu Lisesi'nden 100 öðrencinin katýlýmý ile Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde (SKSM) gerçekleþtirilen beþinci eðitimin baþlýðý ise "Ýletiþim" oldu. TASEV Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile Kadriye Moroðlu Lisesi'nden 100 öðrencinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen eðitim Dilnihat Özyeðin Lisesi Felsefe Grubu Öðretmeni Cenk Ötkünç tarafýndan verildi.

Kulaktan kulaða oyunuyla baþlayan ve çeþitli oyunlarla devam eden eðitimde oldukça keyifli anlar yaþandý. Eðitimde iletiþimin en önemli unsurlarýndan birinin "dinlemek" olduðuna vurgu yapýlýrken karþýmýzdaki kiþiye vereceðimiz yanýtlarýn ve empati kurabilmenin de saðlýklý iletiþim kurulmasý için büyük önem taþýdýðý ifade edildi.

Ayrýca iletiþim kurabilmek için beden dilinin çok etkin bir faktör olduðu belirtilirken dolaysýz ve sade bir dil kullanýlmasý gerektiðine de dikkat çekildi. Gençlerin sýk sýk söz aldýðý eðitimde öðrenciler gün içerisinde yaþadýðýmýz olaylara verdiðimiz tepkileri kendi bakýþ açýlarýyla anlatarak deneyimlerini arkadaþlarýyla paylaþtýlar.

Ýlk gezi Ayasofya Müzesi'ne "Gençliðin Renkli Yüzü" projesinde ilk kültürel gezi ise 2010 Avrupa Kültür Baþkenti Ýstanbul'un en önemli simgelerinden biri olan Ayasofya Müzesi'ne düzenlendi. Gençler müzedeki tarihi eserleri yakýndan görme fýrsatý yakalarken gezi süresince sýk sýk fotoðraf çektiler. Dilek taþýnda parmaklarýný çevirerek dilek tutan gençler gezinin sonunda hep birlikte hatýra fotoðrafý çektirdi. "Gençliðin Renkli Yüzü" projesinin eðitimleri farklý konu ve eðitmenlerle Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde (SKSM) 14 hafta boyunca devam edecek.


Ateþ ÜNAL ERZEN “engellilere çok önem veren belediyeyiz”

ENGELLER ENGELLER KALDIRILIYOR KALDIRILIYOR

Engellilein mimari ve ulaþým sorunlarýndan kaynaklanan problemlerin kaldýrýlmasý için Bakýrköy Belediyesi çalýþmalarýný sürdürüyor. Ýspirtohane ve Yunus Emre Kültür Merkezi’nde engelli asansörleri çalýþmaya baþladý. Bakýrköy Belediyesi Engelliler Komisyonu üyesi Ramazan Baþ “Ýspirtohane Kültür Merkezi içerisine yapýlan merdivenlikler de bizim yapmýþ olduðumuz çalýþmanýn bir örneðidir” dedi. Yazýsý 13. sayfada )

Atakoy Gazete Sayi 190  
Atakoy Gazete Sayi 190  

18 yıldır sureli etkili ilkeli

Advertisement