Page 1

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN

MEDIACIÓN FAMILIAR. FAMILIA BITARTEKARITZAN ESPEZIALIZATZEKO IKASTAROA. Valido para el registro de mediadores/as del Gobierno Vasco. Eusko Jaurlaritzako Bitartekarien Erregistrorako balio du.


CURSO DE ESPECIALZIACIÓN EN MEDIACIÓN FAMILIAR.

OBJETIVOS. General Capacitar a profesionales para el uso de la mediación cómo vía para la gestión de conflictos que surgen en el ámbito familiar, conforme al artículo 9.2 de la ley 1/2008, de 8 de febrero, de Mediación Familiar, y el decreto 246/2012, de 21 de noviembre, del Registro de Personas Mediadoras y de la preparación en mediación Familiar requerida para la inscripción, en su artículo 6.2.

Específico.

HELBURUAK. Orokorra. Profesionalak bitartekaritzan gaitzea familiaren barruan sortzen diren gatazkak kudeatzeko, honako bi hauetan xedatutakoaren arabera: Familia Bitartekaritzari buruzko otsailaren 8ko 1/2008 LEGEAren 9.2 artikulua eta Bitartekarien Erregistroari buruzko eta erregistro horretan inskribatzeko egiaztatu beharreko familia-bitartekaritzako prestakuntza zehazten duen azaroaren 21eko 246/2012 DEKRETUAren 6.2. artikulua. Berariazkoa.

Concienciar sobre el contexto del conflicto familiar y su dinámica, aprendiendo a resolver los conflictos de forma positiva y pacífica.

Familiaren barruan sortzen diren gatazken eta euren dinamiken gainean kontzientziatzea, eta gatazka horiek konpontzen ikastea modu positiboan eta baketsuan.

dotar de herramientas de gestión de conflictos, técnicas y habilidades de comunicación efectiva y asertiva, negociación y mediación.

Baliabideak, teknikak eta trebetasunak ematea eta irakastea gatazkak kudeatzeko, asertziokomunikazio eraginkorra lortzeko, negoziazioa zertan den ikasteko eta bitartekaritza egikaritzeko.

Proporcionar conceptos sobre derecho de familia y aspectos psico-sociales de la familia como sistema, sus miembros, así como su contexto social y de crisis.

Honako hauei buruzko hainbat kontzeptu ematea: familia zuzenbidea; familia sistema dela kontuan hartuta, kideei buruzko alderdi psikosozialak, baita testuinguru soziala eta krisialdikoa ere.

DIRIGIDO A: NORI DAGO ZUZENDUTA: 

Personas diplomas y licenciadas en el ámbito educativo, jurídico y social.

Personas docentes (profesores/as).

Personas interesadas en el campo de la transformación de conflictos y la convivencia.

 

Juridiko, hezkuntza eta Gizarte esparruan lan egiten edo ikasten duten pertsonak.

Gatazken eradaketan eta bizikidetzaren sutatzean interesa duten pertsonak.

Requisitos:  

Diplomado/a o licenciado/a. Estudiantes que estén en último año de universidad.

Número de plazas: Plazas limitadas.

1

Diplomadunak eta lizentiatuak.

Baldintzak:  

Diplomadunak eta lizentziatuak. Unibertzitateko azken urtean dauden ikasleak,

Plaza-kopuru: Leku-kopuru mugatua:


CURSO DE ESPECIALZIACIÓN EN MEDIACIÓN FAMILIAR.

CONTENIDO. BLOQUE I: ASPECTOS JURIDICOS Y ECONOMICOS. (50h teórico-práctico)

6. intervención de las adminstraciones y otras instituciones públicas y privadas con familias en conflicto. 7. proceso de mediación familiar sus fases.

1. El matrimonio:

9. técnicas de mediación.

 régimen jurídico y económico. 2. las uniones de hecho: régimen jurídico y económico. 3. separación, disolución del matrimonio y ruptura de pareja de hecho: aspectos jurídicos y económicos.

BLOQUE III: ASPECTOS PSICOSOCIALES DE LA FAMILIA. (50h teórico-práctico) 1.- concepto de familia como elemento socializador.

4. ruptura de la pareja de hecho: aspectos jurídicos y económicos.

2.- ciclo evolutivo de la familia y aspectos psicológicos.

6. derecho internacional privado de familia

3. incidencias del género en el ámbito de la familia.

7. normativa fiscal en los casos de separación y divorcio. 8. instituciones tutelares. 9. aspectos básicos del régimen de sucesiones.

4. conflictos en el ámbito familiar. 5. los conflictos familiares e interculturales. 6. aspectos psicológicos.

10. la empresa familias 11. implicaciones penales de las relaciones familiares.

BLOQUE IV: PRÁCTICAS DE MEDIACIÓN FAMILIAR.  Aplicación práctica contenidos aprendidos

BLOQUE II: BLOQUE TEORICO SOBRE MEDIACIÓN FAMILIAR. (50h teóricopráctico) 1: el conflicto y su gestión. 2: modalidades alternativas de resolución de conflictos o “adr”. 3. mediación familiar: teoría general. 4. régimen jurídico de la mediación familiar en la comunidad autónoma de Euskadi. capitulo.5. la administración de justicia ante la mediación.

2

de

los


CURSO DE ESPECIALZIACIÓN EN MEDIACIÓN FAMILIAR.

3. familia bitartekaritza: teoria orokorra.

EDUKIA. I. MULTZOA: ALDERDI JURIDIKOAK ETA EKONOMIKOAK (50 ordu teoriko-praktiko) 1. ezkontza:  araubide juridiko eta ekonomikoa. 2. izatezko bikoteak.: araubide juridiko eta ekonomikoa. 3. banatzea, ezkontza deuseztatzea eta izatezko bikotea apurtzea: alderdi juridiko eta ekonomikoak. 3. izatezko bikotea apurtzea: alderdi juridiko eta ekonomikoak. 5..hitzarmen arauemailea.

5.. justizia administrazioa bitartekaritzaren aurrean. 6. administrazioek eta beste erakunde publiko zein pribatu batzuek esku hartzea gatazka duten familiekin. 7. familia faseak.

bitartekaritzaren

prozesuaren

9. bitartekaritza baliabideak.

III. MULTZOA: FAMILIAREN ALDERDI PSIKOSOZIALAK. (50ordu teoriko-praktiko)

6. familiaren nazioarteko zuzenbide pribatua

1. familia kontzeptua sozializatzeko elementu bezala.

7. banaketa eta dibortzio kasuetako araubide fiskala.

2. familiaren psikologikoak.

8. tutoretza erakundeak.

3.. generoaren eragina familia eremuan.

9. oinordetza alderdiak.

araubidearen

oinarrizko

10. familia enpresa 11.familia harremanen zigor-ondorioak. II. MULTZOA: FAMILIA BITARTEKARITZARI BURUZKO MULTZO TEORIKOA. (50 ordu teoriko-praktiko) 1. gatazka eta bere kudeaketa. 2. gatazkak konpontzeko modu alternatiboak edo “adr”.

3

4. familia bitartekaritzaren araubide juridikoa euskal autonomia erkidegoan

eboluzio-zikloa

eta

alderdi

4.gatazkak familia eremuan. 5. familia gatazkak eta kulturartekoak. 6. alderdi psikologikoak.

IV. MULTZOA: FAMILIA BITARTEKARITZAREN PRAKTIKAK.  Ikasitako edukien aplikazio praktikoa.


CURSO DE ESPECIALZIACIÓN EN MEDIACIÓN FAMILIAR.

METODOLOGÍA. El curso tendrá una duración de 200 horas. La programación curricular se repartirá en cuatro bloques con una duración de 50 horas cada uno. La metodología a utilizar será teóricapráctica, de índole semipresencial: La metodología de enseñanza se basa, por un lado, en contenidos teóricos a través de dos vertientes: primero, en sesiones presenciales, entremezcladas con las experiencias prácticas en mediación por los y las profesionales mediadores/as formadores/as, los cuales se les delegará la enseñanza y formación en mediación Familiar. Y la segunda vertiente, basada en el estudio independiente del material didáctico, con apuntes de contenido técnico, lecturas adicionales, ejercicios prácticos, y evaluación de adquisición de contenidos de cada tema. En segundo lugar, los contenidos prácticos a través de trabajos y dinámicas grupales en las sesiones presenciales, casos experienciales, visualización, y análisis de videos de casos prácticos de procesos de mediación, role playing, y la reflexión conjunta sobre derecho familiar, la familia como sistema, cómo se concibe el concepto de conflicto, y cómo se aborda. Por último, el apoyo y seguimiento del aprendizaje por parte del profesorado. Los alumnos/a y alumnas asistentes al curso contarán con el apoyo y supervisión de los profesionales docentes, a través de tutorías presénciales pidiendo cita previa con el/la docente en la sede de la asociación AMAPASE, (de lunes a jueves de 10:30 a 14:00), o por telefono (945 25 98 31), e (amapase@amapase.org).

4

METODOLOGIA. Ikastaroak 200 orduko iraupena izango du. Programazio kurrikularra 50 orduko lau multzotan banatuko da. Metodologia teoriko-praktikoa erdipresentziala izango da:

eta

Irakasteko metodologiaren alderdi bat eduki teorikoetan oinarritzen da: batetik, aurrez aurreko saioak bitartekaritzari buruzko esperientzia praktikoekin uztartuko dira; hau da, profesional bitartekariek / formatzaileek familia bitartekaritzari buruzko irakaskuntza eta formazioa euren gain hartuko dute. Bestetik, norberak material didaktikoa ikasi beharko du: eduki teknikoko apunteak, irakurgai osagarriak, ariketa praktikoak eta gai bakoitzeko edukien ebaluazioa. Bigarren alderdia aurrez aurreko saioetan izango da eta honakoak lantzean datza: eduki praktikoak lanen eta talde dinamiken bidez; bitartekaritza prozesuetako esperientziakasuak azaltzea, kasu praktikoak ikustaraztea edo bideoen bitartez analizatzea; role-playing; gogoeta egitea familia zuzenbideari buruz; familia sistema den aldetik analizatzea; nola ulertzen den gatazka kontzeptua eta nola heltzen zaion. Azkenik, irakasleek ikasleei lagundu eta euren ikasketa prozesuaren jarraipena egingo dute. Hartara, aurrez aurreko tutoretzak izango dira; horretarako aldez aurretik irakaslearekiko hitzordua eskatu behar da AMAPASE elkartearen egoitzan (astelehenetik ostegunera, 10:30etik 14:00etara). Era berean, telefonoz egin daitezke kontsultak (945 25 98 31) edo posta elektronikoa erabil daiteke. (amapase@amapase.org).


CURSO DE ESPECIALZIACIÓN EN MEDIACIÓN FAMILIAR.

CALENDARIO Y DURACIÓN / EGUTEGIA ETA IRAUPENA. L

M

1 8 15 22 29 5

2 9 16 23 30 6

ENERO-URTARRILA M J V 3 10 17 24 31 7

4 11 18 25 1 8

5 12 19 26 2 9

MARZO- MARTXOA M J V

S

D

6 13 20 27 3 10

7 14 21 28 4 11

L

M

26 5 12 19 26 2

27 6 13 20 27 3

28 7 14 21 28 4

L

M

MAYO- MAIATZA M J V

S

D

30 7 14 21 28 4

1 8 15 22 29 5

2 9 16 23 30 6

5 12 19 26 2 9

6 13 20 27 3 10

L

M

JULIO- UZTAILA M J V

S

D

25 2 9 16 23 30

26 3 10 17 24 31

27 4 11 18 25 1

30 7 14 21 28 4

1 8 15 22 29 5

1 8 15 22 29 5

2 9 16 23 30 6

3 10 17 24 31 7

4 11 18 25 1 8

28 5 12 19 26 2

29 6 13 20 27 3

S

D

3 10 17 24 31 7

4 11 18 25 1 8

Duración: 5 meses.

####

####

####

####

L

M

29 5 12 19 26 5

30 6 13 20 27 6

31 7 14 21 28 7

L

M

ABRIL- APIRILA M J

26 2 9 16 23 30

27 3 10 17 24 1

28 4 11 18 25 2

L

M

JUNIO- EKAINA M J

28 4 11 18 25 2

29 5 12 19 26 3

30 6 13 20 27 4

L

M

30 6 13 20 27 3

31 7 14 21 28 4

A la tarde: 16:00-21:00.

5

SABADOS A la mañana: 09:3014:30.

S

D

3 10 17 24 3 10

4 11 18 25 4 11

V

S

D

30 6 13 20 27 4

31 7 14 21 28 5

1 8 15 22 29 6

V

S

D

1 8 15 22 29 6

2 9 16 23 30 7

3 10 17 24 1 8

AGOSTO- ABUSTUA M J V

S

D

4 11 18 25 1 8

5 12 19 26 2 9

1 8 15 22 29 5

1 8 15 22 1 8

2 9 16 23 2 9

29 5 12 19 26 3

31 7 14 21 28 5

2 9 16 23 30 6

3 10 17 24 31 7

Iraupena: 5 hilabete.

HORARIO VIERNES

FEBRERO- OTSAILA M J V

ORDUTEGIA OSTIRALETAN Arratsaldeko 16:00etatik21:00etara.

LARUNBATETAN Goizeko 09:30etatik14:30etara.

Lugar:

Lekua:

Vitoria-Gasteiz. En el Ilustre Colegio de Graduados/as Sociales de Álava, en la calle Vicente Goikoetxea, nº17.

Gasteizen. Arabako Graduatu Sozialen Eskola Ofizial Prestuan, Vicentete Goikoetxea Kalea, 17º zenbakian, eta AGUBAE elkartean.


CURSO DE ESPECIALZIACIÓN EN MEDIACIÓN FAMILIAR.

INSCRIPCIÓN.

INSKRIPZIOIA.

Plazo de inscripción: hasta el 16 de marzo de 2018. Reserva de plaza: ASOCIACIÓN AMAPASE. Por email: amapase@amapase.org Para inscribirse, se debe enviar: -Nombre y apellidos.

Izena emateko epea: 2018ko Martxoaren 16ean. Plaza gordetzeko: AMAPASE elkartea. Posta elektronikoagatik: Amapase@amapase.org Bidaltzea: -Izena eta abizenak. -Helbidea, telefonoa eta posta elektronikoa.

-Dirección, teléfono y email. -Fotocopia DNI.

-DNI fotokopia. - Ikasketa tituluko fotokopia.

-Fotocopia de Título Universitario. - Acreditar estar en último año. -Justificante de pago. Más información: 945 25 98 31 / 666 558 503.

-Unibertzitateko azken urtean dauden ikasleak, -Kutxa Bankeko frogagiria. Informazioi gehiago nahi baduzu: 945 25 98 31 / 666 558 503

COSTE / KOSTUA. -Precio del curso / Ikastaroko kostua: 750€. -Personas colegiadas de Álava/ Elkargokieak: 650€.

FORMA DE PAGO Para la confirmación de la reserva, ingreso o transferencia del importe total de la matrícula en el siguiente número de cuenta de KUTXABANK:

Número de cuenta de KUTXA BANK: 2095.3142. 42.1092614055. *Indicar como concepto: nombre, primer apellido y la palabra “FORMACIÓN”.

TÍTULACIÓN El título que se obtiene es emitido conjuntamente por el Colegio Oficial de Graduados Sociales y la Asociación AMAPASE. Este título es válido para la inscripción en el Registro de Personas Mediadoras (Decreto 246/2012 de 21 de noviembre del Gobierno Vasco1.

1

*Política de devolución de matrícula del curso de Mediación por baja de alumno/a:  Antes y hasta del 21 de marzo de 2018, se devolverá el 100% del importe de la matrícula.  Desde del 22 marzo hasta el 11 de abril de 2018, se devolverá el 75% del importe de la matrícula.  A partir del 12 de abril de 2018, se pierde el derecho de devolución del pago de matrícula.

6


CURSO DE ESPECIALZIACIÓN EN MEDIACIÓN FAMILIAR.

Más información: amapase@amapase.org / 945.25.98.31

7

Programa curso mediación familiar 2018  
Programa curso mediación familiar 2018  
Advertisement