__MAIN_TEXT__

Page 1

1


2


Galeria ASP w Krakowie, 2016


Natalia Wiernik _________________________________7 Dziękczynienie · Thanksgiving __________ 8 Protagoniści · The Protagonists _______ 12 Nie-miejsca · Non-places ________________ 16 Wystawa · Display __________________________ 22 Biografia · Biography_______________________ 30 Galeria ASP · About the Gallery_______ 32


Natalia Wiernik „Jakiś czas temu wiązałam z obrazowaniem fotograficznym

“Some time ago I associated photographic imaging with such

pojęcia takie jak: powszechność, niewyczerpalność – określając

concepts as: universality, inexhaustibility – defining such traits

te cechy jako potencjał i istotną wartość. Eksploatowanie tego

as a potential and a crucial value. My use of this medium led

medium spowodowało dojście do punktu w którym poczułam,

to the point in which I realized that it is not an obstacle for

że nie stanowi ono dla mnie przeszkody, daje poczucie satys-

me, but instead, it gives satisfaction. The skills developed

fakcji/warsztat zbudowany na przestrzeni lat pozwalał mi na

over years allowed me to perform any tasks connected to my

dowolne działania związane z kolejnymi projektami. Moje

subsequent projects. My focus on an image revolved around

rozważania wokół obrazu skupiały się na jego wizualności,

its visual aspect, working on the matter was nearly crucial for

praca nad materią była niemalże kluczowa dla idei, która

the idea that accompanied me during the process of creation.

towarzyszyła mi podczas tworzenia. W przypadku projektu

In the case of the ‘Thanksgiving’ project, the esthetics of

«Dziękczynienie» estetyka zdjęć stała się głównym środkiem

pictures became the main device – the entire project referred

wyrazu – całość odnosiła się do tematu mitologizacji naszych

to the topic of mythologization of our memories, designing

wspomnień, projektowania obrazów kiedyś zapamiętanych,

pictures that were once memorized, consolidated as well as to

utrwalonych i procesu «nadbudowy» opowieści związanej

the process of ‘building’, over time, new layers upon the story

z nimi wraz z upływem czasu – zdjęcia te miały być «ładne»,

associated with them – the pictures were supposed to be ‘nice’,

odbiorca miał czuć się z nimi dobrze (czyli tak, jak najczęściej

the viewer was supposed to feel comfortable with them (the

czujemy się, próbując przypomnieć sobie nasze ulubione

way we usually feel, trying to remember our favorite toys we

zabawki, którymi bawiliśmy się jako dzieci, czy miejsca, gdzie

played with as children, or familiar places where we spent our

spędzaliśmy czas, lub książki z ilustracjami, które pamiętamy

time or books with illustrations we remember in a completely

w zupełnie inny sposób, niż gdy teraz do nich powracamy…).

different way than now when we go back to them...). As far as

W kwestiach technicznych – mając świadomość, że fotografie

technical aspects are concerned – knowing that photographs

często oglądane są przez szybę lub (jeszcze częściej) ekran

are often watched through glass or (more often) a computer

komputera, zależało mi na stworzeniu dzieła, którego pełne

screen, I really wanted to create an artwork that viewers

«zobaczenie» będzie możliwe tylko w sytuacji styczności

would only be possible to fully ‘see’ when confronted with

z oryginałem, czyli specjalnie przygotowanym wydrukiem

the original, i.e. a specially prepared printout without any

bez pośrednictwa w postaci szkła. Precyzyjna, długotrwała

glass shield. The meticulous, long work on the image aimed

praca nad obrazem miała na celu zachowanie haptycznego

at retaining the haptic nature of objects presented in the

charakteru przedstawianych na fotografiach obiektów – tak,

photographs – so as to achieve a nearly illusory effect of

aby uzyskać prawie iluzyjny efekt ich materialności.”

their materiality.”

ciąg dalszy na stronie 20 →

continued on page 20 →

7


Dziękczynienie

Thanksgiving

Podczas tworzenia serii „Dziękczynienie” towarzyszyły mi roz-

The past easily submits to the process of creating a myth

ważania na temat tego, jak widzimy, postrzegamy. Co dzieje

and apotheosis.

się, kiedy próbujemy sobie coś przypomnieć, zaprojektować,

A process of memorizing by itself is incredibly subjective.

spowodować, żeby konkretny obraz (widok jakiegoś wydarze-

Some of the pictures-memories that are given a try to be

nia, wspomnień) pojawił się przed naszymi oczami. Zauważam

materialized afresh after a passage of time gain archetypal

pewną skłonność do mitologizacji. Przeszłość łatwo poddawa-

features. In “Thanksgiving” series universal, symbolic contents

na jest apoteozie. Sam proces zapamiętywania jest niezwykle

begin in the experiences, intuitively created compositions,

subiektywny. Pewne obrazy-wspomnienia, które próbuje

collages composed from items, animals and people with

się na nowo zmaterializować po upływie czasu, nabierają

their own history. Among the patterns, shapes, textures effort

cech archetypicznych.

after order and harmony is present, “alteric” character of the photographies determines them paintings-icons. Abstraction turns out as only a charade – we gradually notice de-pendences and relations between the individual existences, between the animated and inanimated matter.

Thanksgiving (2012-2015) Dimensions: about 150 × 100 cm Limited edition art prints on Hahnemühle Photo Rag archival paper

8


9


Protagoniści

The Protagonists

Nie jesteś samotnym bytem, ale jedyną w swoim rodzaju,

You are not a lonely being but one of a kind,

niepowtarzalna cząstką wszechświata.

unique part of the universe.

Nie zapominaj o tym. Jesteś nieodzownym

Do not forget about that. You are an indispensable

elementem ludzkości.

element of mankind. Epiktet

Epictetus

Tak, jak poszerzają się granice tolerancji, tak też pojęcia „ro-

In the same way as the boundaries of tolerance grow, the

dzina” nie da się zamknąć w jednej, prostej definicji. Coraz

notion of family escapes the limitations of one simple definition.

częściej więzi tworzą się nie w oparciu o pokrewieństwo,

More and more frequently, relations are formed not on the

lecz podobieństwo. Może ono bazować na zbieżności do-

basis of blood ties but based on similarities. These can stem

świadczeń, wyznawaniu tych samych wartości, na bliskości

from corresponding experience, shared values or emotional

emocjonalnej. A nawet, paradoksalnie, może opierać się na

closeness. Paradoxically, similarities may even draw on oddity

inności, osobliwości. Wówczas to ekscentryzm spotykających

and peculiarity. It is then that the eccentricity of the individuals

się jednostek staje się zwornikiem, dzięki któremu zawiązuje

that meet becomes a keystone that allows for the formation

się wspólnota-rodzina.

of a certain community-family.

Bohaterowie moich obrazów są wyizolowani z kontekstu

The protagonists of my pictures are taken out of the context

miejsca i czasu. Łączy ich pokrewieństwo wizualne, które

of place and time. They share visual kinship which is further

podkreśla sceneria, w jakiej się znajdują. Możemy jedynie snuć

emphasized by the scenery among which they are placed. We

domysły jakie są ich relacje poza kadrem, i czy wspólnota, którą

can only wonder what their relationships out of the frame are

zawarli przed obiektywem, istnieje naprawdę. Tylko od nas

and whether the community they have formed in front of the

zależy, jakie wnioski wysnujemy, i czy nie ulegniemy pokusie

eye of the camera really exists. It is entirely up to us to decide

szybkiego klasyfikowania i wartościowania.

what conclusions we will draw and whether we will resist the temptation to classify and judge quickly.

The Protagonists (2013-2015) Dimensions: about 100 × 70 cm Limited edition art prints on Hahnemühle Photo Rag archival paper

12


13


14


15


Nie-miejsca „Nigdy wcześniej w historii świata »niby miejsca« nie zajmowały

Non-places “Never before in the history of the world, have ‘non places’

tak wiele przestrzeni”

occupied so much space”

Zygmunt Bauman (Kultura w czasach globalizacji, 2004)

Zygmunt Bauman (Culture in the era of globalization, 2004)

Pojęcie miejsca w kontekście antropologicznym zakłada

The concept of place in the anthropological context implies its

związek z kulturą, historią i poczuciem tożsamości. Miejsce

relationship with the culture, history and the sense of identity.

jako przestrzeń do życia, współistnienia i tworzenia się relacji

The place understood as an area for living, coexistence and

zdaje się mieć znaczenie większe niż kiedykolwiek. Francuski

formation of relationships seems to have more important

antropolog Marc Augé w latach dziewięćdziesiątych, próbując

meaning than ever before. In the nineties, a French anthropo-

zdefiniować współczesność, wprowadza pojęcie „nie-miejsca”

logist, Marc Augé, while trying to define modernity, introduced

będące w opozycji do wyżej wymienionych cech, określając

the concept of “non-places” – which are in opposition to the

w ten sposób centra handlowe, stacje benzynowe, lotniska,

aforementioned features, thus defining shopping centers, gas

autostrady, czy też przestrzeń internetu. Nie-miejsca zachowują

stations, airports, highways or the Internet space. Non-places

specyficzną anonimowość – wymykają się identyfikacji, są

remain anonymous – they are very similar to each other, elude

bardzo do siebie podobne, a mimo niemalże ciągłej obecności

identification and despite almost constant presence of people,

ludzi pozostają obce, „niczyje”, bezosobowe.

remain alien, “unowned” and impersonal.

Podjęłam się sportretowania jednego z „nie-miejsc” – centrum

I wanted to enter into a discussion with Augé’s theory. I decided

handlowego. Pracowałam w specyficznych warunkach, nocą,

to portray one of the “non-places” – the shopping center.

po zamknięciu sklepów, kiedy światła są zgaszone i nie ma

I worked under specific conditions: at night, after closing

wszechobecnego tłumu przewijających się osób. Zależało

time, when the lights are off and there are no ubiquitous

mi na wejściu w dyskusję z teorią Augé. Poprzez fotografię

crowds of people.

próbuję zastanowić się nad konkretną przestrzenią i faktycz-

My photographs are an attempt of a reflection upon those

nym jej charakterem, poszukuję utraconej tożsamości miej-

specific spaces, their character and identity.

sca, nie-miejsca?

Non Places (2013-2015) Dimensions: about 150 × 100 cm Limited edition art prints on Hahnemühle Photo Rag archival paper

16


17


18


19


→ kontynuacja ze strony 7

→ continued from page 7

„Wraz z upływem czasu absolutyzowanie przeze mnie medium

“Over time my absolutizing of the photographic medium be-

fotograficznego zaczęło ustępować. Pojawiły się przemyślenia

gan to subside. Certain thoughts started to occur regarding

dotyczące złudności poznania jaką daje nam samo tylko

fallaciousness of cognition offered by a ‘seeing’ and visuality

»spojrzenie« i wizualność – ściśle i nierozłącznie powiązana

only – that is strictly and inseparably linked to photography.

z fotografią. Rozważania zaprowadziły mnie do miejsca gdzie

My considerations led to me a point where I gradually began

stopniowo oddalam się, we własnej pracy twórczej i kolejnych

to move away, in my own creative work and further research,

badaniach, od dobrze znanego i w jakimś sensie »bezpiecz-

from the familiar and in some sense, ‘safe’ medium, which

nego« dla mnie medium, jakim jest fotografia.

is photography.

»Obrazy znieczulają« – tak, już prawie trzy dekady temu pi-

Because of images ‘we become callous’ – Susan Sontag1 wrote

sała Susan Sontag , wówczas odnosząc te słowa do fotografii

almost three decades ago , referring at the time to photographs

przedstawiających cierpienie, przemoc, wojny i ludzką krzywdę.

depicting suffering, violence, war and human harm. It seems

1

Wydaje mi się, że dzisiaj możemy mówić o znieczuleniu wobec

to me that nowadays we can speak of callousness towards

wytworów wizualnych w znaczeniu ogólnym. Obrazy są dostęp-

visual products in a general sense. Images are present at

ne niemalże na każdym kroku, produkowane są na masową

nearly every turn, produced of a massive scale. In excess they

skalę. W nadmiarze zaczynają jakby występować same przeciw-

begin to act against one another. Immersed in this perpetual

ko sobie. Zanurzeni po czubek głowy w ich nieustannym prze-

flow up to the top of our heads – paradoxically – we do not

pływie – paradoksalnie – nie widzimy coraz więcej, a jedynie

see more, but only lose the ‘sensitivity’ of our look, we stop

tracimy »czułość« spojrzenia, przestajemy widzieć, rozumieć,

to see, understand, we move away from the true picture of

oddalamy się od rzeczywistego obrazu rzeczy?”

a matter.”

1. Susan Sontag, O fotografii, Kraków 2009, Wydawnictwo Karakter

22

1. Susan Sontag, O fotografii, Kraków 2009, Wydawnictwo Karakter


Gdy w listopadzie ubiegłego roku, w imieniu Rady czuwającej

When in November last year, on behalf of the Council over-

nad programem wystawienniczym Galerii, zwróciłam się do

seeing the exhibition program of the Gallery, I presented to

Natalii Wiernik z propozycją organizacji wystawy jej fotografii,

Natalia Wiernik our proposal of organizing an exhibition of

nic nie zapowiadało tego, jaką formę ostatecznie przybrała ta

her photographs, no-one could have imagined what form

współpraca. Spotkałyśmy się kilkakrotnie, zastanawiając się

this cooperation would eventually take. We met a few times

nad tym, które z dotychczasowych realizacji zaprezentować,

to discuss which of the projects prepared so far should be

i w jakiej oprawie. Horror vacui? Dlaczego nie. Wzorzyste,

displayed and in what setting. Horror vacui? Why not. Patterned,

geometryczne kompozycje z serii Thanksgiving (2012) czy

geometrical compositions from the Thanksgiving (2012) or

The Protagonists (2013) wypełniłyby przestrzeń Galerii niczym

The Protagonists (2013) series would fill the Gallery rooms like

modułowa tapeta.

a modular wallpaper.

Natalia Wiernik nie lubi jednak bezpiecznych rozwiązań.

Natalia Wiernik, however, does not like safe solutions. As an

Jako artystka pozostaje w ciągłym ruchu, szuka nowych

artist, she remains in constant motion, searches for new means

środków komunikacji z odbiorcami swojej twórczości, wy-

of communication with viewers of her works, goes beyond her

kracza poza strefę komfortu, jaką jest dla niej fotografia.

comfort zone, which is photography. Therefore, when she visited

Zatem gdy przyszła do Galerii na początku stycznia i powie-

the Gallery at the beginning of January and said: — I would

działa: — Chciałabym zrobić instalację. Bez fotografii – choć

like to make an installation. Without photography – though

w pierwszym odruchu byłam zaskoczona, bardzo szybko

surprised at first, I very quickly understood that it was a choice

zrozumiałam, że to jest wybór świadomej, zdecydowa-

of an informed and decisive artist.

nej artystki.

“Display” installation was created with high sensitivity to the

Instalacja „Wystawa” powstała z dużą wrażliwością na oto-

surroundings – color, light and space. To be honest, it has been

czenie – kolor, światło, przestrzeń. Nie ukrywam, że moim

my dream for a long time to participate in such a project, in

marzeniem od bardzo dawna było uczestniczenie w działa-

the convention of site-specific art. I am under the impression

niu takim jak to, w działaniu site-specific. Mam wrażenie, że

that in the general outlook on an exhibition as a form of art

wciąż jeszcze w powszechnym spojrzeniu na wystawę jako

presentation, space still plays a secondary role. Meanwhile,

formę prezentacji sztuki, przestrzeń gra rolę drugorzędną.

in the case of site-specific artworks, the surroundings are

W przypadku dzieł sztuki o charakterze site-specific otoczenie

equally important as what fills them. It is the context of the

jest tak samo ważne, jak to, co je wypełnia. Instalacji Natalii

place that allows “Display” to fully resound its message. Natalia

Wiernik można również, jak sądzę, przypisać pewnego rodzaju

Wiernik’s installation can, I believe, be attributed with some

działanie oczyszczające. W rzeczywistości, w której jesteśmy

sort of cleansing effects. In reality, in which we are inundated

przepełnieni obrazami, „Wystawa” skłania do zatrzymania

with images, “Display” encourages us to stop for a while, it

się, odciąża zmysł wzroku, angażując jednocześnie słuch,

unburdens our sight, engaging at the same time, hearing,

węch oraz dotyk.

smell and touch.

„Wystawa” to największa z dotychczasowych interdyscy-

“Display” is the biggest of Natalia’s interdisciplinary projects

plinarnych realizacji Natalii, a zarazem pierwszy raz, gdy

prepared so far, and at the same time, it is the first time that

wnętrze Galerii ASP w Krakowie zostało pozostawione do

the Gallery of the Academy of Fine Arts in Kraków has been

całkowitej dyspozycji artysty. Mam nadzieję, że – wzorem

made fully and freely available to an artist’s disposal. I hope

wielu prestiżowych galerii tak polskich, jak i zagranicznych

that – as in many prestigious galleries, both in Poland and

– Galeria coraz częściej będzie prezentować tego typu dzia-

abroad – the Gallery will more and more often present this type

łania, wyrosłe z potrzeby wejścia w interakcję z przestrzenią,

of projects, which stem from the need to enter an interaction

i angażujące wszystkie zmysły. Bo sztukę warto odbierać nie

with the space and engage all senses. Because there is more

tylko wzrokiem.

to art than meets the eye.

Olga Grodniewicz

Olga Grodniewicz

Kurator Galerii ASP

Curator of the Gallery of the Academy of Fine Arts in Kraków

23


Wystawa

Display

Drzewo iglaste, choinka – w wielu kulturach uważana za sym-

Tradition as an intangible value passed from generation to

bol życia, odradzania się, trwania i płodności. W Polsce jest

generation constitutes a primary dimension of cultural systems.

symbolem świąt Bożego Narodzenia, obecna wówczas w nie-

It is from tradition that material objects, as a reflection of

malże każdym domu. Zwyczaj ten ma swoje korzenie w ludowej

a given community’s culture, come into existence.

obyczajowości, w której wiecznie zielone drzewko traktowano

A coniferous tree, a Christmas tree - in many cultures con-

jako obiekt mający właściwości magiczne, broniący przed złymi

sidered a symbol of life, rebirth, endurance and fertility. In

duchami, klęskami, chorobami, odpędzający zło.

Poland, it is a symbol of Christmas, present in nearly every

„Wystawa” ma swoje źródło w rozważaniach dotyczących tra-

house. This custom has its roots in folk tradition, in which

dycji i obrzędu, w tym wypadku związanych z okresem Bożego

the evergreen tree was treated as an object with magical

Narodzenia oraz obchodzonym w lutym świętem Matki Bożej

properties, protecting from evil spirits, disasters, diseases

Gromnicznej, kiedy to w polskich domach rozbiera się choinki

and exorcising evil.

ze wszelkich ozdób i wystawia na śmietnik. Wszystkie obiekty

“Display” stems from considerations concerning tradition

umieszczone w galerii to tegoroczne drzewka świąteczne

and rituals, in this case related to the period of Christmas

z krakowskich domów i kościołów.

and the holiday of Candlemas celebrated in February, when

Tradycja jako niematerialna wartość przekazywana z pokolenia

ornaments are removed from Christmas trees in Polish ho-

na pokolenie stanowi pierwotny wymiar systemów kulturo-

uses and subsequently, disposed of. All objects placed in the

wych. To z niej wyłaniają się obiekty materialne, będące obra-

gallery are this year’s Christmas trees from Kraków’s houses

zem kultury danej wspólnoty ludzkiej.

and churches.

Display (2016)

Screen capture from the video: “Forest” N. Wiernik

→ Documental picture from the internet gallery “Yours Christmas Tree”, 10 × 15 cm 26-29: Exhibition, all objects placed in the gallery are (disposed of) Christmas trees from Kraków’s houses and churches

24


25


28


29


Biografia

Biography

Natalia Wiernik, ur. 1989 w Krakowie. Artystka interdyscy-

Natalia Wiernik (b. 1989) / multimedia artist / based In Cracow

plinarna. Studia magisterskie na Wydziale Grafiki Akademii

(Poland) / graduate of the Cracow’s Academy of Fine Arts

Sztuk Pięknych w Krakowie, kontynuuje kształcenie w ramach

/ a PhD student at the same academy / double scholar of

studiów doktoranckich na tym samym wydziale w Katedrze

the Ministry of Science an Higher Education for prominent

Filmu Animowanego, Fotografii i Mediów Cyfrowych.

achievements (2013 and 2015) / beneficiary of Young Poland

Stypendystka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz

Scholarship for the achievements in the field of visual arts

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne

/ her works get recognition all over the world, frequently

osiągnięcia, laureatka stypendium Młoda Polska w kategorii

awarded in international festivals: New York Photography

oraz Stypendium Twórczego Miasta Krakowa. Praca twórcza

Awards, Sony World Photography Awards, PDN Photo Annual,

wielokrotnie nagradzana w ramach konkursów i festiwali

International Photography Awards and many others / winner

międzynarodowych. Liczne wystawy i publikacje w kraju

of the first edition of DEBUTS, which aims to promote the most

i za granicą.

talented emerging Polish photographers / collaborator of the International Cultural Centre in Cracow.

Strona internetowa artystki: www.nataliawiernik.com

Artist's web page: www.nataliawiernik.com

Awards, selected achievements: Finalist – Photography Festival in Braga – ENCONTROS DA IMAGEM 2015 Shortlisted – Villa Noailles, France – International Festival of Fashion and Photography in Hyeres 2015 Winner – Celest Prize 2015, Visible White, Florence Winner – PDN Photo Annual 2014, New York Honourable Mention – International Photography Awards (IPA 2014), Los Angeles Winner – One Eyeland Awards 2013, Silver Medal for the series The Protagonists Finalist – New York Photography Awards 2013 Winner – Sony World Photography Awards 2013, Student Focus, London Finalist – Sony World Photography Awards 2013 Open Competition – People Category Semifinalist – international contest Adobe Design Achievements Awards 2013 Laureate of “International Photography Confrontation – Just One Photo”, prize from the Foundation “Photography for the future”, Poland

2012 September, Cologne – chosen to represent Poland, the Academy of Fine Arts, Photography Workshop at a first international Artistic Schools’ meeting that took place at the biggest photography event – Photokina. The meeting was organised by World Photography Organisation & Sony Semifinalist – international contest Adobe Design Achievments Awards 2012 2011 May, Munich – chosen to represent the country at an international contest in Munich – Münchner Künstlerhaus Goldener Kentaur “Sein und Schein” 2011. Was nominated for an award and took part in an exhibition in Münich

30


Scholarships: 2015 – grant holder from the Ministry of Higher Education, Poland 2014 – grant holder from the National Centre for Culture Poland and Ministry of Culture and National Heritage (Young Poland), Poland 2014 – Creative Scholarship of the Head of the City of Cracow 2013 – grant holder from the Ministry of Higher Education, Poland

Selected exhibitions: 2016 “Wellfare” Biennale, International FOTO FEST Houston (Texas), USA 2016 “Display” Gallery of the Academy of Fine Arts in Cracow, Poland 2015 “Less” Museum of History of Photography, Cracow 2015 Nord Art Festival, Büdelsdorf, Germany 2015 “FAMILYDOM” fsm Gallery, Florence, Italy 2015 “Break” – Małopolska Garden of Arts, Poland 2014 Powerhouse Arena, Brooklyn, New York, USA 2013 “The Protagonists” General German Consulate in Cracow 2013 Pauza Gallery, Cracow, Poland 2013 International Festival Art&Fashion in Poznań, Poland 2013 Palace of Art in Cracow, Poland 2013 Somerset House, London, UK 2012 “Thanksgiving” General German Consulate, Poland 2011 “Sein und Schein” Münich, Germany

Selected publications and articles: FIGARO – special photo-session dedicated for Figaro, one of the most important magazines in France L’OBS – portfolio presented in edition 2652, september 2015 The Guardian – publication of The Protagonists BBC – publication on the website PHOTOGRAPHIE Germany – interview for the 10/2015 issue SLATE MAG – New York, interview David Rosenberg BOOK DEBUTS 2014 – presented among 36 portfolios of the most talented Polish young photographers The book will get to the world’s most important museums, galleries, festivals, publishers, and collectors acting in the area of contemporary photography – Museum of Modern Art (USA), Aperture Foundation (USA), International Center of Photography (USA), Saatchi Gallery (UK), Griffin Photography Museum (USA), Tate Modern (UK), Tokio Metropolitan Museum of Photography (Japan), Maison Européenne de la Photographie (France) and Visa pour l’Image (France). HUMBLE ARTS FOUNDATION “New Cats in Art Photography” group show no. 41, 2014 FEATURE SHOOT – New York 2014 , article by Jenna Garrota FOTOHITS – Gemany, 2013, interviewer: Dirk Hartmann Taxidesign – New York 2014, article by Jillian Wong (And many others)

31


godziny otwarcia Galerii: / open:

social media:

Pon.–Pt. 10:00–18:00, Sob. 12:00–18:00

 galeriaaspkrakow

Mon.–Fri. 10 a.m. – 6 p.m., Sat. 12 p.m. – 6 p.m.

 gaspkrk  gaspkrk

kontakt / contact us: ul. Basztowa 18, 31-143 Kraków

Zachęcamy do tagowania Galerii:

tel. 12 299 20 56

Join us on social media and tag us with:

galeria@asp.krakow.pl

#gaspkrk #Basztowa18


Galeria ASP

About the Gallery

Galeria Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie to interdyscy-

Gallery of the Academy of Fine Arts in Cracow is an interdiscipli-

plinarna przestrzeń ekspozycyjna, na którą najstarsza pol-

nary exhibition space of the oldest artistic university in Poland.

ska uczelnia artystyczna czekała wiele lat. Położona przy

Located at 18 Basztowa street, it has a direct connection with the

ul. Basztowej 18, jest połączona z gmachem głównym Akademii,

main building of the Academy, which houses Departments of

wraz z mieszczącymi się tam galeriami wydziałowymi, Galerią

Sculpture and Painting, a few other galleries, and the Museum

Promocyjną, oraz Muzeum ASP.

of the Academy of Fine Arts in Cracow.

day after the exhibition “Display”, N. Wiernik


Natalia Wiernik „Wystawa” Galeria ASP w Krakowie, luty 2016 kurator wystawy: Olga Grodniewicz opracowanie katalogu: Olga Grodniewicz, Natalia Wiernik fotografie: Natalia Wiernik projekt katalogu oraz identyfikacji wizualnej wystawy: Paweł Krzywdziak tłumaczenie na język angielski: Maciej Borowski, Biuro Tłumaczeń Alingua ISBN: 978-83-64448-18-8 Wydawca: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie pl. Matejki 13, 31-157 Kraków tel. 12 422 24 50 wydawnictwo@asp.krakow.pl


35


36

Profile for Galeria ASP w Krakowie

Natalia Wiernik "Wystawa"/ "Display"  

Natalia Wiernik „Wystawa” Galeria ASP w Krakowie, luty 2016. Katalog (pl/ang): wszystkie prawa zastrzeżone kurator wystawy: Olga Grodniewic...

Natalia Wiernik "Wystawa"/ "Display"  

Natalia Wiernik „Wystawa” Galeria ASP w Krakowie, luty 2016. Katalog (pl/ang): wszystkie prawa zastrzeżone kurator wystawy: Olga Grodniewic...

Profile for gaspkrk
Advertisement