Page 1

ZGODOVINA NAŠEGA DRUŠTVA Korenine PGD Vinka Gora segajo zelo daleč nazaj v zgodovino in sicer 18. avgusta 1928. leta, ko je bilo ustanovljeno pri BENKAČU, ob veseli mlačvi. Potrjeno je bilo na ustanovni skupščini pri DELAKORDU. Prvi predsednik je postal Mihael KOŠAN, poveljnik je bil Ivan PETEK, blagajniške posle so zaupali Antonu BRATKOVIČU, tajniške Mateju WEISU, Jakob LEŠNIK je bil gospodar, Ivan LESJAK pa orodjar.

Vinska Gora leta 1928 Društvo je v začetku štelo 47 članov, od tega je bilo 13 ţensk. Ime enote pa se je glasilo PROSTOVOLJNA GASILSKA ČETA ŠT. JANŢ NA VINSKI GORI, ţupa Slovenjgradec. Člani društva so se lotili dela z vso vnemo. Ţe leta 1931 so si nabavili prvo motorno brizgalno (Rosenbauer), ki je še danes v odličnem stanju. Uradni prevzem motorne brizgalne in otvoritev gasilskega doma sta bila 18. maja 1932. leta.

1


Po drugi svetovni vojni je delo društva ponovno oţivelo in uspehi niso izostali. Funkcijo predsednika je najprej opravljal Mihael KOŠAN, nato pa njegov sin Ivan KOŠAN vse do leta 1952. Za njim je bil predsednik dve leti Stane PLEŠNIK, do leta 1956 pa Alojz DREV. Zvrstilo se je mnogo aktivnih predsednikov in sicer Emil GLUŠIČ, Miro LEŠNIK, Slavko KRAJŠEK, Anton LESJAK.

Operativna enota leta 1960 Leta 1953 je vihar pustošil tudi po naših gozdovih in domačijah ter takrat zrušil star gasilski dom na Platiču. Ker so krajani ostali brez doma, se je bilo treba opogumiti in zgraditi novega. Posebno moralno in materialno podporo sta mu nudila častna člana PGD Vinska Gora Vinko JORDAN in Franc ROBEK. Leta 1966 so naši gasilci sodelovali pri gašenju enega največjih poţarov v zgodovini šaleške doline, gorelo je namreč v Tovarni usnja Šoštanj. Škoda je bila ocenjena na 400 milijonov starih dinarjev, vrednost rešenih objektov pa na 1,6 milijarde starih dinarjev. Komisija, ki je preiskovala vzroke nastanka poţara, je ugotovila, da je do poţara prišlo zaradi pregretja leţišča vrtečega soda in pogonskega elektromotorja ki je neprestano obratoval. Moţna je bila napaka na leţišču, ali pa je bil premalo podmazan. Obranili so se zelo pomembni objekti, kot so kemični obrat in kotlovnica, izgoreli pa so: obrat za izpiranje usnja, rezanje usnja kot tudi nekaj starih delov obrata.

2


Zahvala za pomoč pri gašenju TUŠ Izredno svečan dogodek je bil 18. 05. 1968, ko je društvo razvilo svoj prapor. Izredno pomembna pridobitev za razvoj gasilske dejavnosti v kraju je bilo motorno vozilo kombi VW, ki ga je po zelo ugodni ceni prodal Oto VANOVŠEK. Potem so stekle priprave in leta 1969 so pričeli graditi nov gasilski dom v centru pri zadruţnem domu. Z izredno pomočjo krajanov, KS Vinska Gora in Gasilske zveze Ţalec je nastal lep gasilski dom, ki je ponos prizadevnih gasilcev in vseh ostalih krajanov.

Prevzem praporja in vozila

3


Vinska Gora v 60. letih 20. stoletja Ob občinskem prazniku Občine Ţalec, 7. julija 1973. leta, je bil prvi del objekta zgrajen. Takrat je slavnost potekala ob veliki paradi, kjer je sodelovalo zelo veliko gasilskih enot iz vse Slovenije. Društvo je prisluhnilo potrebam krajanov ob pomanjkanju vode in nabavilo avtomobilsko cisterno. Njen uradni prevzem je bil 1. avgusta 1976. leta.

Prav tako se je zaradi povečanih aktivnosti v društvu pokazala potreba po nabavi motornega vozila za prevoze gasilcev na razna tekmovanja. S prostovoljnimi prispevki in obveznicami krajanov so kupili kombibus TAM AS 75 .Po letu 1980 so krmilo PGD Vinska Gora prevzeli Bernard DREV, Emil GLUŠIČ, Joţe PLEŠNIK, Edi KODRIN in Joţe KRAJŠEK. Društvo je z vso vnemo pristopilo k izgradnji prizidka gasilskemu domu in nabavi nove brizgalne Rosenbauer T 70 VW.

4


Otvoritev je bila 1985. leta ob 40-letnici osvoboditve in 10-obletnici krajevnega praznika Vinska Gora. Tudi ob tej akciji so se izkazali krajani pri zbiranju denarja; predsednika Joţe PLEŠNIK in Edi KODRIN ter poveljnik Karl UČAKAR so za realizacijo gradnje tega prizidka pokazali posebno prizadevnost. Izredna pripravljenost gasilcev za ustvarjalno delo in potrebe so v letu 1993 zahtevale nabavo nove avtocisterne TAM 190, za kar so se zelo trudili Joţe KRAJŠEK in vsi člani upravnega odbora. Na občnem zboru PGD Vinska Gora leta 1994 je bil izvoljen za predsednika društva Sandi OSETIČ in poveljnika Marjan KRAJŠEK. Po odločitvi lokalne skupnosti je krajevna skupnost Vinska Gora od leta 1995 naprej postala del Mestne občine Velenje, prav tako, pa smo gasilci postali del Gasilske zveze Velenje. Sprejem je bil prijateljski, takoj pa smo se tudi vključili v samo delo zveze in njenih organov. Kljub temu, da smo s tem vstopom gasilci mnogo pridobili, še vedno ohranjamo dobre odnose z bivšo gasilsko zvezo.

Ţe v tem prvem letu nam je MO Velenje pomagala, pri naši prvi investiciji v novem okolju, nakupu orodnega vozila VW transporter synhro, saj so nam primaknili 2 milijona tolarjev. Po tem nakupu smo našo pozornost usmerili v izobraţevanje gasilcev. Posebno pozornost pa smo namenili delu z mladimi, kar se nam je kmalu obrestovalo z dobrimi rezultati na tekmovanjih GZ, še posebej pa na športnih srečanjih, kjer smo bili dve leti zapored najboljši v GZ. Med prvimi pa smo tudi pripravili občni zbor mladih gasilcev društva. Ob praznovanju sedemdesetletnice društva smo prevzeli nova praporja društva, članskega in mladinskega. Glede na dejstvo, da je bil gasilski dom zgrajen leta 1973 je potrebno nenehno vlaganje in obnavljanje le tega. Uredili smo balinišče, zbelili fasado, notranje prostore ter uredili okolico.

5


Največji poţar v Sloveniji, Galvana 2000 Največje delo pa smo opravili v letu 2004, ko smo menjali garaţna vrata z novimi aluminijastmi ter menjava strehe. PGD Vinska Gora pokriva poţarni rajon celotne krajevne skupnosti. Način alarmiranja je urejen s krovno sireno, s telefonom in UKV sistemom zvez, zadnji čas pa se uporabljajo pagerji, vse pa preko centra za obveščanje. Opravljanje poţarne varnosti je danes urejeno preko koncesije mestne občine Velenje. Objekti na območju KS so dostopni za vsako intervencijo, gozdovi pa ne. ZADNJIH DESET LET Značilno za ta leta je udeleţba na večjih intervencijah. Leta 2000 smo posredovali ob največjem poţaru tisto leto v Sloveniji, poţar Galvane v Gorenju. Dvakrat smo odšli na Kras, kjer smo pomagali pri gašenju dveh največjih gozdnih poţarov v Sloveniji. Leta 2008 smo sodelovali pri odpravi posledic neurja na Ptuju. Prav tako pa smo večkrat imeli večje intervencije v naši občini, predvsem ob poplavah, nazadnje leta 2007, 18. septembra. Leta 2002 v garaţo postavili novo avtocisterno, GVC 24/50 MAN, z 5000 litri vode in ogromno reševalne opreme. Pri nabavi nove opreme pa je nakup novega vozila GVC 24/50 tisti mejnik, na katerega smo zelo ponosni. Izvedba javnega razpisa in nakup vozila je bil za nas posebno teţak zalogaj, ki pa nam ga je uspelo rešiti. Zbiranje sredstev za nakup smo pričeli z dobrodelnim koncertom, z obiski krajanov in podjetij in tako nam je v letu 2002 uspelo kupiti novo vozilo MAN 310 A s sodobno opremo. Za nakup gre zahvala vsem krajanom Vinske Gore in MO Velenje.

6


V letu 2004 smo menjali garaţna vrata z novimi aluminijastimi ter izvedli menjavo strehe. Med tremi ponudniki smo izbrali podjetje Domosing, ki je ponudilo najboljši rok, dobro ceno in način plačila. Menjati je bilo potrebno ostrešje na zadnjem delu doma. Potrebno pa je bilo tudi vliti nove tlake v delavnici ter novo betonsko ploščo nad delavnico. Ob tem moramo poudariti, da nam je občina v ta namen nakazala konec leta 1.200.000 tolarjev. Sami smo opravili 1134 ur prostovoljnega dela, poleg tega so mladinci opravili 60 ur prostovoljnega dela. S temi deli smo omogočili ureditev sanitarij in kuhinje ob dvorani, s čimer smo zaključili ta del doma kot celoto. Naš gasilski dom se je dograjeval štirikrat, danes pa imamo na voljo klubski prostor, dvorano s sanitarijami in kuhinjo, delavnico, tri garaţe in garderobo. Zahodni del doma smo dali v večleten najem upokojencem, skupaj z baliniščem. Zadnja leta smo vseskozi vlagali v obnovo doma. Vgradili smo tudi nova okna in vrata, ter posodobili sistem ogrevanja, s čimer smo zmanjšali stroške le tega.

7


NAŠE VODSTVO SKOZI ZGODOVINO: Predsedniki: MIHAEL KOŠAN, STANKO DELAKORDA, IVAN PETEK, RUDOLF ŠTRAVS, ALOJZ PETEK, IVAN KOŠAN, STANKO PLEŠNIK, EMIL GLUŠIČ, SLAVKO KRAJŠEK, ANTON LESJAK, BERNARD DREV, JOŢE PLEŠNIK, EDO KODRIN, JOŢE KRAJŠEK, ALEKSANDER OSETIČ, RUPREHT ANDREJ Poveljniki: IVAN PETEK, RUDOLF ŠTRAVS, ALOJZ DREV, BOGOMIR LESJAK, MARJAN KRAJŠEK, KARLI UĆAKAR, SEDOVŠEK DANILO

ČASTNI PREDSEDNIK JE EMIL GLUŠIČ

8


zgodovina  

zgodovina delovanja

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you