Page 1

Ειιελνηνπξθηθόο Πόιεκνο 1919-1922[Επεμεξγαζία | επεμεξγαζία θώδηθα] Ο επνλνκαδόκελνο Ελληνο-Τοςπκικόρ πόλεμορ τος 1919-1922, νλνκάζηεθε έηζη από ην γεληθεπκέλν πόιεκν ησλ Σπκκάρσλ θαηά ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαηά ηνλ νπνίν θαη ελεπιάθε ε Ειιάδα ζηε ιεγόκελε "Μικρασιατική εκστρατεία". Είλαη επίζεο γλσζηόο θαη σο Πόλεμορ τηρ Μικπάρ Ασίαρ, θαη γηα ηελ Τνπξθία απνηειεί θνκκάηη ηνπΤούπκικος πολέμος τηρ Ανεξαπτησίαρ από ηηο επξσπατθέο δπλάκεηο θαηνρήο (Βξεηαλία, Γαιιία, Ιηαιία, ζεσξνύκελε νκνίσο θαη ε Ειιάδα). Τν 1919, ν Ειεπζέξηνο Βεληδέινο θαη ε θπβέξλεζή ηνπ, έρνληαο ηελ ππνζηήξημε ησλ ληθεηώλ ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, δηέηαμαλ ηελ απόβαζε ειιεληθώλ ζηξαηεπκάησλ ζηελ Μηθξά Αζία κε "εληνιή" (ε κέρξη πξόηηλνο ρξεζηκνπνηεζείζα ιέμε "πξόζρεκα" δελ απνδίδεη ζσζηά ηελ ηόηε θαηάζηαζε) ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εηξήλεο θαη ηεο ηάμεο, ζηελ νπζία δει. ηελ απόθαζε ηεο Αληάλη πεξί εθαξκνγήο ηεο επηθείκελεο ζπλζήθεο ησλ Σεβξώλ επί ησλ εηηεζέλησλ Τνύξθσλ. Καη λαη κελ ν ηειηθόο ζηόρνο ησλ Ειιήλσλ ήηαλ ε πξνζάξηεζε πεξηνρώλ ηεο Μηθξάο Αζίαο (θπξίσο ζηα παξάιηα) όπνπ ην ειιεληθό ζηνηρείν, είηε σο πιεηνςεθία είηε όρη, δνύζε θαη δξαζηεξηνπνηνύληαλ έληνλα, πξσηαξρηθή όκσο κέξηκλα ηεο Κπβέξλεζεο Βεληδέινπ ήηαλ, όλησο, ε "πξνζηαζία ησλ ειιεληθώλ πιεζπζκώλ" από ηελ ηνπξθηθή απζαηξεζία θαζώο θαη ε νινθιήξσζε ηεο επαλαλάθηεζεο εδαθώλ θαη πιεζπζκώλ από ηελ πάιαη πνηέ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, δει. ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο "Μεγάιεο Ιδέαο". Μάιηζηα απηά γίλνληαη κε λσπή ηελ εκπεηξία από ηελ αηζρξή κεηαρείξηζε ησλ πιεζπζκώλ απηώλ κεηά ηνπο βαιθαληθνύο πνιέκνπο, όηαλ δει. ρηιηάδεο κε-Τνύξθνη κηθξαζηάηεο (θαη όρη κόλνλ Έιιελεο) ππέζηεζαλ απάλζξσπεο πηέζεηο θαη εθδηώρζεθαλ από ηηο παηξνγνληθέο εζηίεο ηνπο θαηά ηξόπν πνπ άγγηδε θαη ζπρλά μεπεξλνύζε ηα όξηα ηεο εζλνθάζαξζεο. Μάιηζηα ν ειιεληθόο ζηξαηόο εζηάιε εθεί από ηνπο ζπκκάρνπο δίθελ ρσξνθύιαθα, ρσξίο ε Ειιάδα λα έρεη δηθαηώκαηα επί ηεο Σκύξλεο θαη ηεο επξύηεξεο επεηξσηηθήο ηεο πεξηνρήο. Μόλν κεηά από 5 ρξόληα θαη αθνύ ζα δηελεξγείην δεκνςήθηζκα, ζα απνθαζηδόηαλ ε ηύρε ηεο Σκύξλεο θαη ζε πνηα ρώξα ζα πεξλνύζε. Πξνθαλώο όκσο ε Ειιάδα πίζηεπε όηη, εθ ησλ πξαγκάησλ, ζα "θέξδηδε" ην δεκνςήθηζκα. Τν 1920 ππνγξάθεθε ε Σπλζήθε ησλ Σεβξώλ (10 Απγνύζηνπ 1920), ε νπνία θαζόξηδε κέρξη πνύ ζα κπνξνύζαλ λα πξνρσξήζνπλ ηα ειιεληθά ζηξαηεύκαηα. Καη ελώ ν Σνπιηάλνο εδέρζε ηελ ζπλζήθε, νη Νεόηνπξθνη κε επηθεθαιήο ηνλ Μνπζηαθά Κεκάι ή Αηαηνύξθ (Γελάξρεο ησλ Τνύξθσλ) όπσο νλνκάζηεθε από ηνπο νκνεζλείο ηνπ ζηε ζπλέρεηα δελ ηελ αλαγλώξηζαλ θαη άξρηζαλ λα πξνεηνηκάδνληαη γηα πόιεκν ώζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηελ Αληάλη θαη ηνπο Έιιελεο ζπκκάρνπο ηεο. Απηό νδήγεζε ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ζηελ αλάιεςε δξάζεο πξνθεηκέλνπ λα επηβάιεη ηα ζπκθσλεζέληα, κε ηελ πξννπηηθή λα θεξδίζεη επηπιένλ εδάθε, ηα νπνία ζεσξνύζε πιεηνςεθνύληα ζε ειιεληθό πιεζπζκό ("γξακκή Βεληδέινπ"). Έηζη, ηα ειιεληθά ζηξαηεύκαηα άξρηζαλ λα πξνειαύλνπλ ζηελ εκηάλαξρε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ε νπνία καζηηδόηαλ από εκθύιηεο δηακάρεο κεηαμύ ηνπ Σνπιηάλνπ θαη ησλ Κεκαιηζηώλ. Πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ Ειιάδα αλέηξεςαλ ηνλ Βεληδέιν, αθνύ ζηηο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 1920 δελ εμειέγε νύηε θαλ βνπιεπηήο, ελώ ζηελ Τνπξθία ν Μνπζηαθά Κεκάι εδξαησλόηαλ όιν θαη πην γεξά. Απηό νδήγεζε ζηελ απνδπλάκσζε ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ ζηε Μηθξά Αζία, ην νπνίν βαζηδόηαλ θπξίσο ζε βεληδειηθνύο αμησκαηηθνύο, θαη αληίζηξνθα, ζε ελδπλάκσζε ηνπ ηνπξθηθνύ. Παξάιιεια ε άλνδνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ ζηνλ ζξόλν πξνθάιεζε ηελ δπζθνξία ησλ "ζπκκαρηθώλ" δπλάκεσλ απέλαληη ζηελ Ειιάδα θαη ζύληνκα ηελ πνιηηηθή


απνκόλσζή ηεο ζε δηεζλέο επίπεδν θαζώο ν Κσλζηαληίλνο είρε άκεζεο ζρέζεηο κε ηελ έθπησηε βαζηιηθή νηθνγέλεηα ηεο εηηεκέλεο Γεξκαλίαο. Τν 1922 ηα ηνπξθηθά ζηξαηεύκαηα άξρηζαλ ηελ αληεπίζεζε. Αθνύ επέηπραλ ηε δηάζπαζε ησλ ειιεληθώλ δπλάκεσλ θαη ηελ απνθνπή θαη ζπληξηβή κέξνπο απηώλ, ν θεκαιηθόο ηνπξθηθόο ζηξαηόο αλάγθαζε ηνλ ελαπνκείλνληα ειιεληθό λα ππνρσξεί δηαξθώο, ελώ καδί κε ηνλ ειιεληθό ζηξαηό έθεπγαλ θαη Έιιελεο πνπ θνβόληνπζαλ αληίπνηλα από ηνπο Τνύξθνπο. Ο ειιεληθόο ζηξαηόο αλαγθάζηεθε λα απνρσξήζεη από ηελ Μ.Αζία θαη ν πόιεκνο είρε νπζηαζηηθά ηειεηώζεη. Με ηελ Σπλζήθε ηεο Λσδάλεο (24 Ινπιίνπ 1923), θαζνξίζηεθαλ ηα λέα εδαθηθά θαζεζηώηα ηνπ ειιεληθνύ θαη ηνπξθηθνύ θξάηνπο αληίζηνηρα. Μαύξεο Σειίδεο ζηελ ηζηνξία ηνπ πνιέκνπ απηνύ απνηεινύλ ε ππξπόιεζε ηεο Σκύξλεο, ε νπνία ζύκθσλα κε ηνπο Έιιελεο αιιά θαη αξθεηνύο ππεθόνπο μέλσλ θξαηώλ ηεο Επξώπεο θαη ησλ ΗΠΑ πνπ ήζαλ απηόπηεο κάξηπξεο, πξνθιήζεθε από ηνπο Τνύξθνπο (ε Σκύξλε απνηεινύζε ηόηε κεγάιν θάξν ηνπ ειιεληζκνύ), θαη ε αληαιιαγή πιεζπζκώλ αλάκεζα ζηελ Ειιάδα θαη ηελ Τνπξθία πνπ μεζπίησζε 1.650.000 Έιιελεο θαη 570.000 Τνύξθνπο.

Ελληνοτουρκικός πόλεμος 1919-1922  

Μια συνοπτική εξιστόρηση των γεγονότων του μικρασιατικού πολέμου

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you