Page 1

miniature suite f o r

w o o d w i n d

q u i n t e t

garrett michael george


2


TABLE OF CONTENTS I. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 II. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3

III. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7

IV. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10

Total Duration: 7'


I. Restless, quick >. q = 144 Flute

Mechanical; in time q = 92

Slower q = 124

garrett michael george 2014

accel.

° 4 >. œbœb œJ ‰ Ó &4 œ

3 4

4 4

3 4

4 4

3 ˙™ 4

4˙ 4

3œ 4 œ˙

4 4

3˙ 4

œ #œ 4 w 4

3 ™ 4˙

4 4

f Oboe

4 > bœ ˙™ & 4 œ. œ f

Clarinet in Bb

no vib.

4>œ & 4 œ.

w mp

˙™

w mp

f Horn in F

Bassoon

4 &4

3 4

?4 ¢ 4

œ bœ œ bœ bœ œ œ œ œ œ 3 4

5

4 4

3 4

4 4

‰Œ Œ

4 4

3 4

4 4

> . œbœ

5

3

mp f

Restless q = 144

accel.

vib.

Slower q = 112

6

Fl.

° 4 &4

rit.

2 4

4‰ 4 œbœ ˙ ™ >

∑ w

fp no vib.

Ob.

4 &4 w

2 4 œJ ‰ Œ

4‰ j 4 œ ˙™ >

∑ w

fp

Cl.

4 & 4<#>w

2 4 œJ ‰ Œ

>. œ œœJ ‰ Ó

4 4

œ >. f Hn.

4 &4

2 4

4 4

Ó

Œ

U ‰ j j‰ Œ Ó b >œ #>œ mf

Bsn.

> > bœ b œ n b œ . . ? 4 bœ. œ. œœ œ Ó ¢ 4

2 4

4 4

bœ bœ

mf © 2015 Garrett Michael George. All Rights Reserved.

f

U œ œ #œ nœ bœ j‰ Œ Ó b >œ n>œ f


Delicate; in time q = 72 rit.

A 2

˙ bœ ˙

11

Fl.

˙™

w

œ

q = 72

˙

° & 3

mf p espr.

˙™

vib.

b˙™

œ œ œ ˙

œ œ w

&

Ob.

B 2U 4˙

œ œ J ‰ bwmp œ J ‰

œ J ‰

3 2

U ∑

2 4

3 2

mf espr.

p

w

˙ bœ

˙

w

˙™

&

Cl.

p espr.

2U 4 ˙ mp 2U 4˙

3

mf

&

Hn.

w-

3 2 3 2

mp

U ˙

w? Bsn.

2 4

¢

3 2

mp

17

Fl.

° 3 & 2<b>˙

U ∑

n -œ nœ #œ nœ œ œ 2 ≈œ ≈ ≈#œ ≈ 4

U ∑

accel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 3

#œ nœ ≈ bœ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈#œ ≈ nœ ≈ bœ

3 &2 œ 3 &2 ˙

Hn.

2 4

∑ cadenza

Cl.

U ∑

Ó

3 &2

Ob.

2 4

Ó

3

3

3

3

œ ≈#œ 3

3

3

3

3

Ó

Ó

2 4

U ∑

Ó

Ó

2 4

U ∑

˙ Bsn.

?3 ¢ 2 19

Fl.

° & &

Ob.

b >œ b œ bœ U 3 3 b œ b œ Œ ‰ b œ ≈ ≈ ≈ ∑ bœ & j b œ œ bœ slower

3

Cl.

3

Hn.

Bsn.

¢

&

?

3

C Restless again q = 132 no vib. j 5 4 Œ œ. ‰ ‰ bœ. ‰ n œ œ 4 4w J J . sub. p no dim. bœbœ f n>œ nœbœ n œ . 4 œ‰ Œ ∑ bœ. 45 4 J 3 f ff b >œ. b œ 3 4 Œ 5 J nœ œ. bœbœ ‰ ∑ 4 œb œ 4 > . f ff bœ 5 w œ 4 Ó Œ ‰ J 4 4 >œ sub. p no dim. n 4 Ó nœ#œ . 45 Œ ∑ 4 #œ 3

ff

4 œj ‰ Œ Ó 4 4 4

4 4

4 œJ ‰ Œ Ó 4 4 4


II. 3 Scherzo q = 124 23

Fl.

° 4 &4

Ob.

4 &4

Cl.

3 4

5 ∑ 4 ‰ >-œJ œj ‰ Ó 8 4 . mp > 3 Œ ‰ œ. #-œ œ. 5 ∑ 4 -œ#-œ Œ Ó 4 8 4 J 3 4

#>-œ œ. Œ Ó 4 &4

5 ∑ 4 8 4

∑ ∑

7 8

Œ œ -œ œ œ#œ#œ -sub.p f -œ - œ # Œ œ œ#œ-#œ -

7 8

>-œ j -œ#œ ‰ Ó #>-œ -œ j ‰ Ó #œ-

∑ ∑

7 8

mp sub.p Hn.

Bsn.

4 &4 ?4 ¢ 4

3 4 ∑

5 ∑ 4 8 4

3 4

œ. J‰Ó

5 ∑ 4Œ 8 4

f

7 8

-œ - œ -Œ œ œ#œ#œ 87

mp p

f

insistent

#>-œ . œ ‰ J J ‰ 43

30

Fl.

° 7 &8

4Π4

Œ

>-œ œ.

4 4

3 4

4 4

Œ

Ó

mp mf Ob.

Cl.

>-œ j 7 4œ Œ ‰ &8 J œ. ‰ ‰ 4 œ. #œ. #œ. mf #>-œ œ. ‰ ‰ 4 #œ œ. 7 Œ ‰ J #œ. #œ &8 4 J .

3 4

œ. œ. Œ

4 ‰ œJ œ œ œ#œ œ 3 4 #œ- - 4 p

4 ‰ œJ œ œ œ#œ œ 4 - -#œ- cresc.

3 4

œ. œ. Œ

4 ‰ #œJ œ œ œ#œ#œ œ 3 4 ---4 p

4 ‰ #œJ œ œ œ#œ#œ nœ 4 ----

mf Hn.

7 &8

cresc.

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4 insistent

Bsn.

?7 ¢ 8

4Π4

>‰ #œJ œj ‰ 43 .

Œ

4 4

3 4

> 4 -œ . Œ 4 œ

Ó

mp mf

>-œ 36

Fl.

Ob.

° &

œ. bœ. J‰Œ

>-œ œ. #œ. . œ. 3 J #œ Œ ‰ 4

#>-œ >-œ >-œ œ 3 & #œ-#œ- œ-#œ4Œ

Œ

4 4

-œ 4 -œ n-œ -œ 4 -œ#œ <n>-œ Œ - œ-

#>œ -œ#-œ - -n œ #œ- #œ #-œ ‰ J œbœ ‰ J - #œ Ó sfz -œ#-œ - -n œ #œ- #œ #-œ #>œ ‰ J œbœ ‰ J - #œ Ó -

mf

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

sfz

f

Cl.

& #œ- œ- #œ-#œnœ- œ# œ - - -#œ > > >-

3 4Œ

n -œ #-œ - 4 #-œ Œ œ 4 œ#œ-#œ<n>-œ Œ -

n>œ -œ n -#œ - ‰ œJ#œ -œ -œ ‰ J #œ #-œ#œ Ó sfz

mf

f Hn.

Bsn.

& > ? -œ . j ‰ Œ œ #œ ¢ .

3 4

>-œ . . œ. œ 3 J ‰ 4 #œ#œ. Œ

4 4 4 4

Œ

Œ

Œ

# -œ # -œ ‰ J #œ#œ- Ó #>œ sfz


4 42

Fl.

° 3 &4

4 >œ œ. Œ Ó 4

4 ‰ >œJ œj ‰ Ó 4

> 3 Œ Œ ‰ >œJ 7 œ œ œj ‰ Œ ™ 4 8

2 4

4 4

3 4

4 4

3 4

2 4

4 4

3 4

4 ‰ #>œJ œ ‰ Ó 4 J

> > 3 Œ Œ ‰ #œJ 7 œ #œ œ #œ #œ œ œ 2 4 8 ----- 4

4 4

4Π4

4 4

3 4

p

3 &4

Ob.

4 4

Cl.

3 &4

4 #>œ œ. Œ Ó 4

7 8

p stopped Hn.

3 &4

Bsn.

?3 ¢ 4

4 4

3 4

4 4

3 4

3 4 ˙™

‰ j #œ ˙ > sf ∑

7 8 ˙™™

3 4

2 4 4œ Œ 4

7 8

49

Fl.

° 4 &4

Ob.

4 &4

Cl.

4 &4

> > ‰ œJ œ œ œj ‰ Œ Œ #œ. Ó . #œ. mp # œ > > #œ. Ó ‰#œJ œ œ œj ‰ Œ Œ mp >œ . >œ # ‰ J œ œ. #œ.#œ œ. #œ#œ#œ. #œ Ó . . . . mp

3 4

4 ‰ #œ œ. œ œj ‰ ‰ œ œ œ œj ‰ ‰#œ œ. #œ. 3 4 J 4 J J . mf 4 ‰ #œ œ. œ œj ‰ ‰ œ œ#œ œj ‰ ‰ œJ œ. œ. 3 4 J 4 . J

3 4

3 4

2 4

4 4

# -œ J ‰Œ

Œ

4 4

-œ J ‰ Œ Œ 44 #>œ œ. #>œ > mf œ. #œ 4 4 ‰ #œJ œ. œ œ. ‰ ‰ œJ œ#œ œ ‰ ‰#œ œ. œ. 3 #-œ 4 4 4 J J J mf

Hn.

4 & 4 #w > sf

3 4 œ œ# œ ˙

4 4 ˙™

˙

Ϫ

j #œ ˙

3 4 ˙™

#œ œ ™ J

j #œ ˙

3 4 4 #œ œ #œ #œ 4

œ#œ œ

4 4

mp mf cresc.

Bsn.

?4 ¢ 4

3 4 4 #œ ™ œ ™ 4 ˙

Ϫ

3

mf cresc.

mp

> .œ # œ # œ. #>œ #œ. #>œ . . ° 4 #œ œ 12 ‰ #-œ -œ ‰ -œ -œ ‰ -œ -œ ‰ -œ -œ &4 8 # -œ # -œ # œ . 12 # -œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ 4 J # œ ‰ Œ ‰J 8 ‰ ‰ ‰ ‰ &4 # -œ # -œ j . #œ. 4 . J #œ. 12 . & 4 #œ ‰ Œ ‰ J 8 #œJ ‰ ‰ #œJ ‰ ‰ J ‰ ‰ #œ. ‰ ‰

#w

55

Fl.

Ob.

Cl.

9 ‰ #-œ -œ ‰ -œ -œ ‰ -œ -œ 4 8 4

3 4 p

-œ -œ -œ -œ -œ -œ w # 9 ‰ 4 ‰ ‰ 8 4

3 4

p

#w

9 #œ. ‰ ‰ #œ. ‰ ‰ #œ. ‰ ‰ 4 8 J 4 J J

3 4 p

Hn.

4 & 4 #œ ™

j #œ ˙

12 #w ™ 8 #œ ™

Bsn.

?4 ˙ ¢ 4

#˙ ™ œ #œ œ 12 8

Ϫ

9 #˙ ™ 8 ˙™ 9 8

3

mp

Ϫ Ϫ

4 œj ‰ Œ Ó 4 œ. # œ. # œ. # œ. # œ. . #œ#œ. ‰ J 4 4

3 4 3 4


<#> œ # œ ˙

œ 4 J‰ Œ 4

59

Fl.

° 3 &4

5

Ó

7 8

Ó

7 8

f

˙™ Ob.

œ 4 J‰ Œ 4

3 &4

f

<#> ˙ ™ Cl.

œ 4 J‰ Œ 4

3 &4

Œ

7 8

Œ

f Hn.

Bsn.

3 &4 Œ

‰ j 44 j ‰ Œ œ- # œ. >

‰ œj ‰ j j ‰ Œ ‰ j j ‰ ∑ ∑ #œ # œ. . œ # œ. > > mp sf sf . sf . # œ. # œ. # œ. . # œ. . .# œ. œ. # œ. . . > œ # œ # œ. # œ. # œ . . #œ #œ # œ. # œ # œ # œ # œ œ . . . ?3 #œ J ‰ 4 ‰ J J J œ œ . ‰ ‰ ‰ J #œ#œ . nœ . œ. Œ J ‰ œ. #œ 4 ¢ 4 . #œ. sf-mp Œ

7 8

7 8

64

Fl.

° 7 &8

Ob.

7 &8

Cl.

7 &8

‰#œJ ˙

4 4

5 4

4 4

5 4

5 8

4 4

5 4

5 8

Œ

Œ

5 8

p

7 ∑ Hn. & 8 # œ. . . #œ œ . . 7 ? œ#œ j ‰ Bsn. ¢ 8 #œ.

#œ. ‰ Œ ™ Œ J p # œ. œ. œ. #œ. ‰J nœ. ‰ J

69

Fl.

° 5<#>œ &8

Ϫ

4w 4

. 4 #œJ ‰ Œ 4

5 œ. œ. ‰ 4 # -œ - -œ . œ # œ 4 ‰#œj #œ œ#œ œ 5 œ #œ ‰ 4 4 Ó

#œ ˙ ™ œ

w

w

w

œ. ‰ œ. Œ J J -œ -œ - Jœ œ

#-œ -œ -œ œ. ‰

-œ - -œ Jœ œ‰ J .œ œ. .œ œ. ‰J‰JŒ

5 8 5 8

w

2 4 cresc.

-˙™ Ob.

5 &8

™ œœ˙

4Π4

2 4 p

cresc.

#˙ Cl.

#-œ 5 &8

Ϫ Ϫ

4w 4

˙

p

Hn.

Bsn.

w

#œ ˙ J

2 4 cresc.

œ 4 j 5 œ & 8 J ‰ ‰ J ‰ 4 ‰ #œ #œ œ œ œ œ œ # -œ . -œ ? 5 # œ ‰ œ 4 œ ‰# œJ ‰ œJ ‰ œJ #œ 4 ¢ 8 cresc.

2 4 > - #>œ > œ-#-œ -œ -œ# -œ œ # œ. # œJ œ. >œ # œ #œ. #>œ j >-œ > 2 ‰ J‰ œ ‰ J nœ ‰ #œ- 4 .


6 Fl.

˙™

74 ° 2<#> ˙ &4

w

3 4

˙™

˙

4 4

5 4

4 4

5 4

4 4

4 4

5 4

4 4

4 4

5 4

4 4

4 4

5 4

4 4

ff

˙™

˙

2 &4

Ob.

w

3 4

˙™

˙

4 4

5 4 ff

˙™

<#> ˙ 2 &4

Cl.

w

3 4

˙™

˙

4 4

5 4 ff

2 &4

Hn.

Bsn.

stopped > . . . . . . . . . . . . . # 4 Œ œ œ œ œ œ 5 #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 4 sfp ff >œ w 4 5 ∑ 4 4‰J

3 4 ∑

3 ?2 ¢ 4 >œ- œ # œ# œ 4 >- >- >-

f

4 4

5 4

ff

-œ œ

4 4

Œ Ó p

f 81

3 4

Fl.

° & &

3 4

Ob.

7 8 Œ #œ# œ Œ ™ -p 7 ∑ 8

2 4 2 5 4 ∑ 4 Œ #œ# œ Ó 4 ∑ 4 Œ #œ# œ Œ Ó - . -2 4 ‰ -œ œ 42 ˙ 45 ˙ ™ ˙ 4 ∑ 4Ó J p dolce

& Ó

Cl.

&

Hn.

? Ó Bsn.

Œ 43 #œ-# œp 3 ∑ 4 -œ œ

¢

∑ ∑

Π43

7 2 4 8 #œ# œ Œ Œ ™ 4 ∑ 4 #œ# œ Œ Ó -- . unstopped 7 2 4 8 Œ œ- œ Œ ™ 4 ∑ 4 Œ œ œ Ó p -œ -œ œ œ 7 Œ Œ ™ 42 ∑ 44 Œ Ó 8

88

Fl.

° Œ & & ˙™

Ob.

& ‰ #œj # œj ‰ - ‰ -œ & Œ J -œ ? ‰ J œJ ‰

Cl.

Hn.

Bsn.

¢

˙

4 ‰ j j ‰ ‰ -œ œ w 4 #œ # œ J - dolce G, 4w w 4

Ó

4 4

‰ j Ó #œ- # œ- œ-

Œ

œ- #œ- Ó

4 ‰ -œ j ‰ Ó 4 J œ -

Œ

4 4

Ó

2 5 4 ∑ 4 #œ# œ Œ 2 5 4 ∑ 4Œ

Œ Ó

œœŒ Ó

-œ 2 5 œŒ 4 ∑ 4

> -œ œ. 9 œ ‰ J J ‰ #œ ‰ 8-œ - #œ. . mf f mp >œ. . 9 œ ‰ ‰ œ œ Œ™ 8J J mf f >. 9 Œ Œ #œ #œ. ‰ 8 #œ. # œ . f . mp > # œ 9 Œ ‰ j œ. ‰ #-œ ‰ 8 #œ- J mf f mp >œ. . 9 Œ œ œ. œ Œ ™ j‰ Œ 8 œ. mf f p

Œ Ó

∑ ∑ ∑ ∑

ΠΪ


III. espr.

Grave maestoso q = 44 Fl.

° 4 & 4 Œ b˙

j bœ œ œ œ ‰ Œ b˙

j œ‰ Œ

7

bœ bœ ˙ j‰ bœ œ œ œ

1

j œ‰ Œ

b œ œ b˙

mp espr.

4 &4

Ob.

bœ bœ ˙

bœ œ b˙

mp espr.

4 & 4 ‰ œj ˙

Cl.

j‰ ‰ j œ œ bœ œ œ j œ ‰ œ bœbœ œ œ

mp

4 &4

Hn.

b˙ œœ

j‰ ‰ j œ œ ˙

j‰ ‰ j œ œ œ œ bœ j œ ‰ œ bœbœ œ œ

œ‰ J œ œ b˙

j œ ‰ bœ œ ˙

3

œ bœ œ œ œ œ œ b œ - -

œ‰ w J

w

œbœ œ œJ ‰ bw

bw

mp stopped Bsn.

?4 ¢ 4œ

˙

œbœ œ œJ ‰ œ

œ‰ J œ

˙

œ‰ J œ

mp

b˙ œ œ œ œb œ b œ œ b œ J ‰

7

Fl.

° ˙™ &

œ J ‰

œ œ b˙

œ‰ J

6

p mf

bœ ˙ j ‰ bœ œbœ œ œb œ œ

& ˙™

Ob.

œ J ‰

j œœœ œ‰

6

mf

&

Hn.

˙ œœ

? Bsn.

j‰ œ œœ j œ‰ œœ

& ˙™

Cl.

¢

solo

° b˙ ™ &

œ‰ Œ J

˙™

mf

mp open

œ b˙ œ‰ J œ

mf

p

j œ‰

p

œ bœ œj ‰ Œ

Œ

œ œ b˙ J ‰

œbœbœ œ b œ b œ œ œ œbœbœ

˙

œ

espr.

œ b˙ œ‰ J œ

12

Fl.

œ‰ J

mf

œ‰ J œ

œ

j ‰ œ œ b˙ œ œ œœ œ œ

œ‰ J

˙™

11

˙™ œ Ob.

&

Œ

b˙ ™ b˙™

p

Cl.

˙ & œœ

œ‰ ‰ j J œ ˙

œ

j‰ œ

œ ˙™

œ

œ solo 3

no solo 3

j j Hn. & œ ™ œœ œ‰ œ b˙ œ bœ b œ œ œJ stopped˙ ? ‰ Bsn. ¢ œ

j œ‰ œ

open

œ‰ b˙ ™ J œ

j3 œ3 œœœœœ J œ b˙ ™ 3

‰ œœœ œœœ œ

œ


8 16

Fl.

° b˙ ™ & bœ œ

Œ

mp

mp

˙™

5 4Œ

˙™

œ ‰ 44 J

Œ

b˙ ™

5 4Œ

b˙ ™

j œ ‰ 44

b˙ ™ Œ p

3

3

˙™ bœ bœ

& œ bœ ˙™

Cl.

Œ

p

dolce -- b œ & bœ œ œ œ œ œbœ œ œ

Ob.

b˙ ™

mp

p

& ˙™

j œ ‰ Œ

œ œ b˙™ 3

Hn.

‰ œ œ œ œ œ b˙™

j 5 œ ‰ 44 4 œ œ b˙ ™ Œ 45 Œ ‰ bœJ œ œ œ œ œ œ 44

mp

b˙™ b˙™

œ œ ? bœ Bsn.

bœ bœ ™ bœbœ

¢

œ J ‰ 4 4

5 4 bœ

b˙ ™

p

œ œb˙™

5

bœbœ œœb œ b œ œ

20

Fl.

° 4 &4

∑ mf

œ 3 4 4 J ‰Œ Œ 4

3 4

2 4

œ 3 J ‰Œ Œ 4 4 4

3 4

2 4

3œ 4 4 J ‰Œ Œ 4

3 2 4œ ˙ 4

f

6

Ob.

œ œ bœ bœ b œ b œ œ œ œbœbœ

4 & 4 œ- ˙ œ

˙™

mp

f 12

Cl.

Hn.

bœ œœbœ w n œ œ œ n œ b œ œ œbœ

4 & 4 ˙™ mp bw 4 &4

p f

3 4 4 j‰ Œ Œ 4 œ œ ˙ b˙™ œ p >

>œ >œ

2 j 3 œ ‰ 4 œœ ˙ 4

f 3

Bsn.

?4 œ ™ ¢ 4 œb˙

œ >

œ

mp

3 4 œb˙ bœ œ b œ b ˙ ™ 4 œj ‰ Œ Œ 4 œ > p >

œ ‰ 3 œb˙ 2 J 4œ 4

f 25

Fl.

° 2 &4

4Π4

b˙ ™ ∑

5 4

p

Ob.

2 &4

4 4 œ œ b˙ ™

œ œ b˙

œ J ‰

5 4

˙ œ œ

œ ‰ J

5 4

p espr. Cl.

2 & 4 œj ‰

Hn.

2 & 4 œj ‰

Œ

4 4

Œ

4 4

˙™ œ œ , bœ œ ˙

œ ‰ J

5 4

b˙™ œ Bsn.

? 2<b>œJ ‰ ¢ 4

Œ

4 4b œ

, espr. œ b˙ ™

b˙ b˙

œ ‰ J

B bœ

œ J ‰

5 4


9 29

b˙™

espr. Fl.

° 5 &4 œ

˙

˙

2 j 4œ ‰ Œ

6 4 bw ™

˙

5 4 pp

tenderly

Ob.

œ œ bw 5 &4

w™

6 4

tenderly Cl.

Hn.

w 5 &4 œ œ tenderly œ w 5 &4 œ

espr. 6œ œ 4

w

œ 2J ‰ Œ 4 2 œJ ‰ Œ 4

5 4

5 ˙™ 4

˙

pp

6 w™ 4

2œ 4J ‰ Œ

5 4

w™

œ 2J ‰ Œ 4

5 4

tenderly

bw Bsn.

B 5 bœ ¢ 4 tenderly

6 4


10

IV.

Vivace q. = 120 33

Fl.

° 6 &8

6 &8

Ob.

Ϊ

œbœ œ . #œ. œ. nœ bœ ‰‰ J mf . œ b œ œ œ J ‰ ‰ ∑

œ. ∑ J ‰ ‰ Œ™ œ. œ bœbœ. ‰ ‰ œ œ. bœ. œ œ. nœ J .

mf

œ n œ b œ. . . #œ # œ. n œ. œ œ bœ. b œ œ j œ 6 J œ ‰ ‰ J‰ ‰ œ ‰ ‰ Œ™ Cl. & 8 œ œ œ#œ. bœbœ. nœ œb œ nœ œ œ œbœ. œ #œ œ œ. . œ. mf 6 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Hn. & 8 œœ b œ bœ . . . . bœ. œ bœ ‰ ‰ Œ ™ œ. ‰ ‰bœJ ‰ ‰ œ 6 ? œ ∑ ∑ ‰ ‰ ‰ J‰ ‰‰ J Bsn. ¢ J ‰‰J‰‰ 8J J mf

40

Fl.

° . & bœJ ‰ ‰ Œ ™ ∑

&

Ob.

∑ ∑

j . œ œbœ. œ œbœ bœJ ‰ ‰ œ. ‰ ‰ ‰ ‰ . > > > ˙™ œ œ bœ b˙ ™

> ‰ ‰ j b˙ ™ b>œ

Ϊ

-œbœ. JJ ‰‰

mf

> & œbœ œbœ >œ > bœ ∑ &

j ‰ ‰ Œ™ œbœ nœ b œ œ œ Cl. œ # œ œ bœ. œb œ œ nœ œ œ . . œ. œ œ . > > >˙ ™ ˙™ Œ™ ‰ ‰ œj ˙™ Hn. > mf . œ. . œ > . b œ . ‰ bœ. ‰ j ‰ œ ‰ ‰ J ‰ ‰ >œ >œ b>œ bœ ? J œ ∑ ‰ ‰ ‰ Bsn. ¢ J bœ.

œ. œ . . . ° œ œ œ œJ ‰ ‰ œ œ œ œ 5 & 8 47

Fl.

ff

<b>˙ ™

˙™

b>˙ ™

˙™

œ œ . bœ œ. œ ‰ ‰ bœ œ J‰‰‰ J

>œ >œ J

Ϫ

œ

f

5 8

&

Ob.

œ œ œ œ œ œbœ. >œ œ œ. œ œ

ff

>œ œ. >œ œ. >œ œ >œ. >œ nœ œ 5 & J ‰ ‰ 8

Cl.

j> œœ >

Ϫ

œ

ff f

<b>˙ ™

˙™

5 8

&

Hn.

ff

bœ Bsn.

¢

? œ b>œ bœ > >

. nœ œ œ bœ bœ 58 œ bœ œb œ b œ nœ bœ œb œ b œ nœ bœ œb œ b œ nœ bœ œb œ b œ nœ bœ œb œ b œ . f


>œ ° >œ & J

b >œ

Ϫ

54

Fl.

&

Ob.

œ

œ J

œ 6J ‰ 8 >. 6 œ b>œ. 8

11

5 8

>œ. b>œ. > > bœ. œ. 58

5 8

5 8

‰ Œ™

ff con forza

j >œ œ & >

Cl.

Ϫ

&

Hn.

b >œ >œ

œ

œ J

? Bsn.

¢

nœ bœ œb œ b œ nœ bœ œb œ b œ nœ bœ œb œ b œ

œ 6 J ‰ ‰ Œ™ 8

6 œ. œ bœ 8 > œ. . . bœ œ > > > >. >. ff con forza 6 ∑ 8

œ#œ nœ bœ bœ œ#œ nœ bœ bœ f

5 8 œ bœ œb œ nœ bœ œb œ nœ bœ œb œ bœ bœ bœ

61

Fl.

œ #œ nœ œ b œ

° &

∑ f

j & œ #œ œ œ bœ œ œ bœ nœ œ œ #œ œ œ bœ œ œ bœ nœ œ œ #œ œ ‰ ‰ œ œ bœ nœ œ œ #œ œ œ bœ

Ob.

f

&

Cl.

. #œ #œ #œ œ œ #œ nœ #œ #œ #œ #œ #œ #œ œ œ #œ nœ #œ #œ #œ f

& œ #œ nœ bœ bœ œ #œ nœ bœ bœ œ #œ nœj ‰ ‰ œ #œ nœ bœ bœ œ #œ nœ bœ bœ œ #œ nœ bœ bœ œ #œ nœ bœ bœ

Hn.

?

Bsn.

Fl.

j nœ bœ œ b œ b œ nœ bœ œ b œ b œ nœ bœ œ b œ b œ nœ ‰ œ b œ b œ œ bœ œ b œ b œ nœ bœ œ b œ b œ nœ bœ œ b œ b œ b 68 b œ b œ bœ b >œ nœ œ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ b œ ° bœ J ‰ ‰ bœ & œ™ œ œ™ œ œ™ œ œ™ > ¢

ff

>œ. b & œ œ bœ nœ œ œ #œ œ œ bœ J ‰ ‰ Œ ff >œ. œ œ # œ # œ # œ # œ J ‰ ‰ Œ #œ nœ #œ & #œ

Ob.

Cl.

>Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bœ œ ™

n

ff

& œ #œ nœ bœ bœ

Hn.

j œ #œ nœ bœ bœ bœ. ‰ ‰ Œ > ff

b

>Ÿœ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ™ œ œ™ œ œ™ œ œ™ ? Bsn.

¢

j ™ nœ bœ œ b œ b œ nœ ‰ Œ ff


12

<Ÿ>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ° & <b>œ œ ™ œ œ™

G.P.

Vivace q. = 120

74

Fl.

U ∑

6 œ. œ bœ bœ. ‰ #œ 8

> b œ b œ . n>œ bœ b œ bœ ff

mf

&

Ob.

<Ÿ>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ œ™ & <b>œ œ ™

Cl.

U ∑

U ∑

bœ. œ bœ

6 Œ™ 8 6 œj ‰ 8 .

&

Hn.

6 8

ff

Ϊ

>œ > bœ. œ œ J

b>œ f

> bœ ™ f

<Ÿ>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ œ™ œ œ™ ? Bsn.

¢

U ∑

6 Ϊ 8

> . >œ bœ œ b œ ‰

mf

mf

U ∑

b œ.

œ œ œ mf

b >œ ™

ff

> bœ ~ ~ ~ ~ œ ~~~~~~ J ff

bœ bœ b >œ > ff

miniature suite for woodwind quintet • garrett michael george  
miniature suite for woodwind quintet • garrett michael george  
Advertisement