Page 1

Gardehusaren Nr. 2 - April 2011

11. 책rgang


Indhold nr. 2 Regimentchefens indlæg....................................................3 ”De gamle dyder – længe leve”.........................................4 Danmark bidrager til NATOs hurtige reaktionsstyrker i 2012...................................................................................6 Forsidebillede: De afghanske børn er meget nysgerrige og vil meget gerne snakke, så soldaterne lærer hurtigt nogle gloser på Pashtu.

Gardehusaren udgives af Gardehusarregimentet i samarbejde med Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Garde­­husarforeninger, hvis protektor er: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen.

Anerkendelse af særlig indsats.........................................9 Daniel Agger støtter Soldaterlegatet..............................10 Nye husarer i Helmand.....................................................11 Danske Gardehusarforeninger.........................................17 Sjællandske Livregiments Soldaterforening...................23

Bladet fordeles til alt tjenstgørende personel ved Gardehusarregimentet og udsendes til alle medlemmer af Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Gardehusarforeningerne i ind- og udland samt personel i international tjeneste. Redaktion: Kaptajn Lars Nordmann, ansvarshavende redaktør Oberstløjtnant Knud Skafte, redaktør Seniorsergent Janne U. Ramsing, redaktør Bladudvalg Oberst Ib Hedegaard Sørensen Oberstløjtnant Knud Skafte tlf. 5573 6471 Freddy Rasmussen (Adresse ændringer tlf. 5573 0447) Ole Bent Pedersen Helmer Christensen Hans-Erik Bonde tlf. 2487 7382 Kaptajn Lars Nordmann Seniorsergent Janne U. Ramsing Redaktionens adresser Lokalstof: SSG J. Ramsing, STKMP 1 PNINFBTN/GHR, Tlf. 2566 4952 (kun i nødstilfælde, da jeg er udsendt) Fax: 5855 7899. Email: jramsing@gmail.com Redaktionens meninger må ikke tages som udtryk for regimentets officielle standpunkter. Ligesom redaktionen ikke behøver at dele den opfattelse, forfattere af de forskellige artikler giver udtryk for. Trykt oplag: 4000 Repro & tryk: Slagelsetryk Marketing ApS Bladet udkommer 6 gange årligt Annoncetegning: Slagelsetryk Marketing ApS Rosengade 7C, 4200 Slagelse Telefon 58 53 00 11 Fax 58 50 01 63 mail: info@slagelsetryk.dk

"Deadlines for Gardehusaren i 2011" Juni nummeret er: August nummeret er: Oktober nummeret er: December nummeret 2

2/2011

1. maj 14. juni 27. august 28. oktober

Jubilæer: Karin Thurø Møller – 25 års jubilæum

Information: Da SSG Janne Ramsing er udsendt i ferioden FEB AUG 2011, så skal alt kontakt ang. Gardehusaren foregå enten via E-mail jramsing@gmail.com eller via KN lars Nordmann GSE GHR, Knud Skafte, redaktør GHF eller Hans-Erik Bonde, redaktør SJLR Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger


Hold 11 er kommet godt i gang! Som det fremgår af artiklen ”Nye husarer i Helmand” er hold 1 1 kommet rigtig godt fra start. Det glæder os alle herhjemme ved regimentet, at det hele virker og at I er i fuldt sving. Jeg ser virkelig frem til mit besøg ved kampgruppen i næste måned. Lad mig lige igen henlede opmærksomheden på, at vi holder Midtvejsarrangement med alle pårørende til hold 11, lørdag den 7. maj på Antvorskov Kaserne. Vi ser frem til at byde mange pårørende velkommen og har forhåbentlig en god videolink ned til hold 11 på selve dagen. Herhjemme på kasernen er Åbent hus veloverstået med II/GHR. En masse besøgende fik et godt indtryk af en velfungerende BTN. III/

GHR var til stede med en Eagle 4 for at orientere de værnepligtige om mulighederne at blive udsendt til Afghanistan og det samme var et hold fra LG, der stiller et IKKKMP til hold 13. Regimentets Panser- og Veterankøretøjsforening var der også med de gamle velholdte køretøjer. Uddannelsen af de værnepligtige hold FEB er også kommet godt fra start – der bliver i den grad gået til den, og det virker som et meget velmotiveret hold.

ganske komprimeret program for HESK med opvisninger og eskorte i Hadsund, Grenå og Horsens. Der er også varslet om Statsbesøg i maj måned – det bliver en god måned til hest for mange husarer.

For Hoftjenestens vedkommende har vi allerede haft en ambassadørmodtagelse på Christiansborg slot og vi er varslet om yderligere en i næste måned. Derudover er træningen til Sommertogtet i fuldt sving. Majestæten vil besøge 3 byer i løbet af en uge, så det bliver et 2/2011

3


4 kompagni og stabskompagni. Det var således muligt, at opstille en ramme, hvor kompagnicheferne kunne øve koordination og føringsvirksomhed opefter, nedefter og til siderne. Artilleriet var repræsenteret med en O-trop og panseringeniørerne stillede hele to grupper og en panserbro, hvilket gav kompagnierne mulighed for at øve det livsvigtige samvirke med andre våbenarter. Bataljonen udgav befaling for forskydning og fremrykning mandag morgen, hvorefter resten af dagen gik med føringsvirksomhed og klargøring.

”De gamle dyder – længe leve” Midt i overgangen fra ”gammel” til ny struktur - og kun 1 uge efter skiftet fra 1. Brigade til 2. brigade - gennemførte I Panserinfanteribataljon afdelingsledet uddannelse i dagene 7-9. februar. Emnerne var fremrykning, forskydning, angreb fra bevægelse og angreb efter opmarch, og den primære øvelsestager var 1 kompagni (IKK), der skal udsendes som en del af det kommende ISAF 12. Øvelsen var

således en af kompagniets sidste større ”grønne” aktiviteter forud for overgangen til mere missionsspecifik uddannelse. Øvelsen skulle oprindeligt have været gennemført i andet halvår af 2010, men måtte udskydes henset til I panserinfanteribataljons daværende prioritering af opstillingen af ISAF 11. Udover 1 kompagni, der deltog med fuldt antal IKK, deltog bataljonens

Tirsdag morgen startede den egentlige øvelse så med opmarch og passage af indrykkepunkt, hvorefter bataljonen med 50+ køretøjer startede en fremrykning på civil vej via Næstved øvelsesterræn til Kulsbjerg ved Vordingborg. Allerede under marchen kom bataljonen på prøve idet nedbrudte køretøjer, vejfinding og signalproblemer udfordrede enhedernes standardprocedurer og førernes forudseenhed (ganske som det ville være tilfældet i en krig). En sprængt overgang på marchvejen og et par omrutninger, gav alle lejlighed til at øve det som vi troede var nemt. Det

() 4

2/2011


Værd at vide Åbningstider Regimentets kontorer: Mandag - fredag: 0800 -1500 Reception: Mandag - torsdag: 0730 - 1500 Fredag: 0730 - 1430

særdeles bløde terræn gav desværre en del markskader, når pansrede køretøjer trak ind af hensyn til civil trafik. I Næstved øvelsesterræn fik forspidsen føling med fjenden, der blandt bestod af kampvogne udlånt fra samlingen i Kalby Riis, og bataljonen overgik til angreb fra bevægelse. Fjenden blev nedkæmpet af kompagnierne støttet af artilleriet. Under kampens sidste fase modtog kompagnierne en kalkebefaling for forskydning til et beredskabsområde omkring Lundby, hvor bataljonen blandt andet havde lånt et depot, hvor man kunne komme under tag og forberede kommende opgaver. Tidligt onsdag morgen rykkede bataljonen til et udgangsområdet nord for Kulsbjerg øvelsesterræn, hvor en fjende, der hindrede videre fremtrængen mod syd, skulle nedkæmpes. Rekognoseringshold søgte afsiddet frem til udgangslinjen for at få indsigt i angrebsterrænet og koordinere ild og bevægelse, hvorefter bataljonen - støttet af artilleriet og egne enheder om udgangslinjen - angreb en række mål i dybden. Igen medfør te momentst yrke, tyngdeskift, virkelige og øvelsestekniske hindringer og et særdeles blødt terræn rigeligt med realistiske udfordringer. På et tidspunkt havde bataljonen fem pansrede køretøjer (IKK, Piranha og PMV) hængende i terrænet. Alle blev dog bjærget, mens kampen gik videre. Både bataljon og kompagnier fik rig lejlighed til at indlære (og ofte genindlære) færdigheder og procedurer, der

måske var gået lidt i glemmebogen som følge af det naturlige fokus på aktuelle missioner. Efter ENDEX 1400 iværksattes vedligeholdelse, ”hot-wash-up” og tilbagemelding. Kontrolofficerer havde fulgt enhederne under hele øvelsen, hvilket sikrede forankringen af erfaringer og observationer. Chefen for 2. Brigade havde ligeledes fulgt en stor del af øvelsen og bidrog med tilbagemelding på såvel taktikken som øvelsestilrettelæggelsen. Alt i alt et par gode, intensive og lærerige øvelsesdøgn, hvor helt elementære færdigheder på alle niveauer blev øvet, og hvor en meget stor mængde erfaringer til efterfølgende brug i uddannelsen blev indhøstet.

Cafeteria: Mandag - torsdag: Fredag:

0600 - 1015 1100 - 1315 1430 - 1830 0600 - 0930 1100 - 1300

LSE-Linneddepot: Mandag: Torsdag:

0645 - 0800 0645 - 0800

Miljøgården: Mandag: 0700 - 0900 Tirsdag: 0700 - 0900 1230 - 1300 Onsdag: Lukket Torsdag: 0700 - 0900 1230 - 1300 Fredag 0700 - 0900 I særlige tilfælde uden for dag-lig åbningstid tlf. 2020 5603 KØR/ELM SLA: Mandag - fredag: 1500

0700

-

LSE depot: Mandag - tirsdag: 0800 - 0930 Onsdag Lukket Torsdag - fredag: 0800 - 0930 Udleverende depot: Mandag: 0700 - 0730 1100 - 1300 Onsdag: 1100 - 1300 Fredag: 1100 - 1300 Service: Messer, møntvask, mønttelefoner findes i centerbygningen. Taxa: Slagelse Taxa tlf. 58 53 53 53 afhenter gerne på kasernen. Bus: Busrute 310 direkte mellem stationen og kasernen. Stoppested v. forhindringsbanen. Busruterne 30, 31 og 88 stoppested på Næst-vedvej ved kasernens indkørsel. 2/2011

5


Spejdergruppe fra 2 LOPKESK under mobile operationer i nordkanten af det danske ansvarsområde DABG/ISAF 8. 2 LOPKESK danner kernen i det danske bidrag til NRF 2012.

Danmark bidrager til NATOs hurtige reaktionsstyrker i 2012 Af kaptajn Anders F. Theut, chef for 2. Lette opklaringseskadron. Med starten på det nye år starter de indledende knæbøjninger til Danmarks næste NRF-bidrag (NATO Response Force). 2011 er udpeget til forberedelserne, og yderligere opdelt i en national og en international træningsperiode. Så langt så godt, og intet nyt under solen i forhold til tidligere bidrag her. Det nye i forhold til tidligere er at NATO har ændret beredskabsperioden fra et halvt til et helt år. Derfor har benævnelsen også ændret sig fra NRF 18 til NRF 2012, efter det år enheden står i beredskab.

Danmarks næste NRF-bidrag Den landmilitære kerne i NRF 2012 udgøres af en græsk brigade. Det danske bidrag benævnes Danish Contingent / NATO Response Force 2012 (DNKCON/NRF 2012). Bidraget er tilmeldt som en forstærket let opklaringseskadron og er bygget op omkring 2. Lette opklaringseskadron (2 LOPKESK) forstærket med III. opklaringsbataljons finskyttesektion og en artilleriobservatørgruppe (fra 1 AA/DAR). Logistisk støttes LOPKESK(+) af et potent nationalt støtteelement (opstillet af TRR og DANILOG), der udover den mere 6

2/2011

lejrbaserede logistik også bidrager med direkte støtte, der kan indsættes i operationer sammen med eskadronen. Helt konkret i form af sanitetsgrupper, bjærgning, mekanikerhold, militærpoliti og en transportdeling. En let opklaringseskadrons struktur er opbygget m.h.p. at være en selvstændig opklaringsenhed for en brigade indsat i kampoperationer. Det betyder at den skal kunne dække et område der er 15km i bredden og kunne rykke op til 50km frem foran egne styrker, og dermed operere dybt i fjendens bagland. Eskadronen er derfor skræddersyet til at operere selvstændigt langt foran egne styrkers forreste linier og baser i lange perioder. Dens mange, lette køretøjer, forholdsvist tunge bevæbning og særlige uddannelse, med vægt på initiativ og selvstændighed helt ned på laveste niveau, gør den lette opklaringseskadron til en meget fleksibel og mobil enhed. Den er bredt anvendelig og kan med rette kaldes for hærens multi-tool. Der hvor den virkeligt excellerer, er ved kontinuerligt at kunne dække et stort område og indhente nøjag-

()


tige efterretninger om terrænet og evt. fjender. Dette kan foregå både åbenlyst hvis situationen tillader det, og skjult hvis nødvendigt. Set i dette lys er det ikke overraskende at når hæren har skullet starte nye missioner op i uroplagede områder har det næsten uden undtagelse været en let opklaringseskadron, der har været først på jorden. Hærens spejder- og lette opklaringseskadroner, opstillet af Bornholms Værn, Jydske Dragonregiment og Gardehusarregimentet har gang på gang vist deres værd på Balkan, i Irak og i Afghanistan. Hvornår den endelige certificering af DNKCON/NRF 2012 foreligger, samt hvilke øvelser det skal deltage i under træningsperioden er endnu ikke endeligt afklaret. Det der dog ligger fast er at DNKCON går på højt beredskab 01-01-2012, og herefter det næste år skal være rede til at blive indsat globalt med kort varsel i et væld af forskellige opgaver, såfremt behovet måtte opstå.

Opstarten På grund af de store omvæltninger hæren netop nu gennemgår i f.m. implementeringen af det seneste forsvarsforlig, er der lige nu nogle få forhindringer på vejen mod at DNKCON/2012 kommer på fuld kampkraft. Den ubetinget største udfordring er bemandingssituationen. På

HMMWV, OPK – i daglig tale kaldet Jûlkat (Bornholmsk for pindsvin). Jûlkatten er en modificeret udgave af den amerikanske Hummer specielt udviklet til opklaring. Den er åben så den giver godt udsyn og mulighed for ildafgivelse i alle retninger (deraf navnet). Den primære bevæbning er et tungt maskingevær monteret i et elektrisk drejetårn. Hver spejdergruppe råder over to Jûlkatte og 8 mand. Denne opbygning gør det muligt for gruppen at sikre sig selv under bevægelse og dermed blive indsat selvstændigt. Gruppen kan deles op i et 4-mands vognhold (kørere og skytter) og et 4-mands afsøgehold (gruppefører, observatør og spejdere) for at kunne holde køretøjerne skjult i reserve, mens afsøgeholdet afsøger særligt risikable områder for evt. fjender før køretøjerne rykker frem og dermed bliver erkendt. Hele gruppen skal kunne indsættes i afsiddede opklarings- og kampoperationer såfremt situationen ikke tillader at gruppen medbringer køretøjerne

grund af de mange afgivelser af personel fra III. Opklaringsbataljon til de internationale missioner, er den nuværende bemanding i 2 LOPKESK på ca. 2/3 af numerisk styrke. Starten af 2011 har eskadronen

Den gode spejder kendes her på at hjelmens konturer er slørede og udrustningen er barberet ned til det nødvendige for at muliggøre lette og lydløse bevægelser gennem underskoven. Spejderen har valgt en anonym ildstilling i skyggen og lavt i terrænet

brugt på kontrol af funktionsuddannelsen baseret på eller over niveauet for slutkontrol ved hærens reaktionsstyrkeuddannelse (HRU). Kontrollen viste at udgangspunktet er rigtigt fornuftigt og at enkeltmand har et højt niveau. Derudover har vi gennemført repetition og kontrol af de grundlæggende, afsiddede kampeksercitser samt standardreaktioner ved kampføling med fjenden. Næsten alle vores gruppeførere var på kursus, så grupperne blev ledet af enten observatørerne (næstkommanderende i en spejdergruppe) eller menige gruppeførere. Dette gav rigtigt gode praktiske erfaringer med føring til de fungerende gruppeførere, og er i god tråd med vores krav om selvstændighed, initiativ og mod til at træffe beslutninger helt ned til det laveste førerniveau. Modulet sluttede med en skarp handlebane for spejdergruppen på Raghammer, vores eget skydeterræn 30 minutters kørsel fra kasernen. Her blev hver gruppe kontrolleret i () 2/2011

7


En spejder og observatør fra 1. spejderdeling sikrer og observerer ud i terrænet under gruppens afsiddede fremrykning som en del af kontrol-handlebanerne i Raghammer skydeterræn på Bornholm

valg af formationer, stillingsindtagelse, skytternes valg af ildstilling, samlet ildåbning og stillingsskifte. Resultatet var tilfredsstillende, men det var tydeligt at den lange juleferie og de nylige omenkadreringer har betydet en nedgang i gruppernes niveau, og viser endnu en gang vigtigheden af jævnligt at øve samarbejdet og de grundlæggende færdigheder i gruppe- og delingsramme for at fastholde og udbygge niveauet.

De næste udfordringer Tiden fremadrettet kommer til at stå i enhedsuddannelsens tegn. I den første periode vil fokus være på de grønne færdigheder, der sætter eskadronen i stand til at løse sine opgaver i rammen af en brigades kampoperationer. For eskadronen betyder det intensiv træning i opklaringsmåderne så vi kan infiltrere skjult for derefter observere og melde nøjagtigt om fjenden uden selv at blive set. En anden stor udfordring bliver at modtage og integrere nyt personel

8

2/2011

i spejderdelingerne. Ud over den nødvendige funktionsuddannelse, kræver det en god fysik og en særlig holdning at være opklaringssoldat. Det er tvivlsomt om alle vil finde tjenesten i opklaringen sjov eller spændende, medmindre man kan nikke ja til følgende udsagn: • Konstant optimere sin udrustning til at kunne bevæge sig så let og skjult som muligt, samt modtage særlig uddannelse i skjul, sløring, observations- og patruljeteknikker. • Tage på øvelser og operationer hvor ikke engang køretøjerne kan give tag over hovedet, man lever af rygsækken og der er ikke nogen lejre eller sikrede områder at trække sig tilbage til. • Tage på øvelser hvor ildåbning ofte er lig med fiasko – for det betyder at man blev erkendt af fjenden. • Når der endelig skal kæmpes, så gøre det med en voldsomhed og overraskelse der gør at fjenden ikke aner hvad der ramte ham. En enkelt spejderdeling råder over 8 tunge maskingeværer, 6 lette

maskingeværer og 6 dysekanoner. • Hele gruppens færdigheder og samarbejde er altafgørende for om det lykkedes at få den ene mand skjult frem helt tæt på fjenden, så nøjagtige og rettidige fjendemeldinger kan rapporteres til egne styrker. Uanset hvad, så går DNKCON/NRF 2012 en spændende og udfordrende tid i møde, hvor der vil blive stillet høje krav til styrken og vores færdigheder kigget efter i sømmene.


Generalmajor Peter Kühnel overrækker OKS-1 Ole Qvist

Anerkendelse af særlig indsats Af OKS-1 M.D. Rasmussen 1/I GHR Onsdag d. 19. januar, skulle vise sig, at blive en bedre dag end OKS-1 Jens Ole Qvist havde regnet med, da han mødte på arbejde.

OKS-1 Jens Ole Qvist

Da vi mødte på arbejde onsdag morgen, fik vi beskeden om, at Generalmajor Peter Kühnel ville komme forbi og overrække Qvist ”ANDERKENDELSE AF SÆRLIG INDSATS”. Dette betød, at vi var nødt til at vide hvor præcis hans sektion og ikke mindst ham selv, befandt sig når generalen troppede op kl. 09.30. Sektionen måtte jo selvfølgelig ikke vide noget, da det skulle være en overraskelse for Qvist. Så vi fik fat i en af de andre fra sektionen og blev enige om, at de ville være i træningslokalet når tid var.

sikken. Sektionen havde som sagt ingen anelse om hvad der skulle ske, så da Qvist blev kaldt frem og generalen fortalte hvad sagen drejede sig om, kom smilene stille og roligt frem på sektionens læber.

Da kl. blev 09.30, mødtes jeg med generalen og hans adjudant. Jeg viste ham vejen til træningslokalet og finskyttesektionen spærrede øjnene noget op, da der lige pludselig trådte en generalmajor ind i rummet. Generalen startede sin tale og der blev hurtigt slukket for træningsmu-

Sektionen lykønskede efterfølgende Qvist og dagens program kunne fortsætte, dog med lidt mere glæde og grin.

Qvist åndede lettet op og man kunne se stoltheden i hans øjne da beviset og oplysningen om, at han er blevet optaget på Grundlæggende faldskærmskursus ved Jægerkorpset, for sin indsats på ISAF 7, hvor han blev såret, samt for den indsats og den motivation han har udvist siden hen.

Et stort tillykke til Qvist fra alle i 1/I GHR

2/2011

9


Daniel Agger støtter Soldaterlegatet Landsholdsspilleren Daniel Aggers største drøm var at blive soldat - i stedet blev han professionel fodboldspiller. Selvom Daniel Aggers egen drøm ikke blev opfyldt, ønsker han at støtte de danske soldater. "Jeg går nu ind i arbejde med fonden »Soldaterlegatet«, der gør et stort og tiltrængt stykke arbejde. Jeg har en enorm respekt for de danske soldater, der bliver sendt i krig og vil gerne hjælpe det, jeg nu kan", fortæller Daniel Agger. Soldaterlegatet er meget taknem-

To år – tusind Soldaterlegater Soldaterlegatet fylder 2 år lørdag den 29. januar. Siden starten har Soldaterlegatet uddelt tusind legater til mere end 400 soldater, politifolk, læger, deres pårørende og efterladte samt støttet projekter for i alt 27 millioner kroner. Fælles for Soldaterlegatets legatmodtagere er, at de alle har haft behov for støtte, efter at de har været udsendt af Danmark til en international militær mission eller er pårørende til tidligere udsendte. ”Antallet af ansøgninger overrasker til stadighed Soldaterlegatet, og i takt med udbredelsen af kendskabet Soldaterlegatet, har vi noteret en bred opbakning til arbejdet i Soldaterlegatet og til den enkelte legatmodtager fra såvel politisk side som fra samfundet,” siger bestyrelsesformand Peter Højland. 10

2/2011

Da Soldaterlegatet begyndte arbejdet for to år siden var oplevelsen, at toppen blev taget af isbjerget, da det strømmede ind med støtte til tidligere Balkan veteraner. I dag to år senere er antallet af ansøgninger stigende og den situation, de indstillede befinder sig, er i mange tilfælde kritisk. Behovet for støtte til de psykiske skadede er langt mere omfattende end støtten til de fysisk tilskadekomne soldater. 80 procent af legaterne går til at hjælpe soldater med psykiske efterreaktioner. Typisk lider soldaterne af posttraumatisk stresssyndrom, og det handler med andre ord om at hjælpe folk, som ’ikke kan passe et ægteskab, ikke kan passe deres børn og ikke kan passe et arbejde eller deres økonomi’. Soldaterlegatet yder typisk støtte til psykologer og psykiatere, medicin, økonomisk og juridisk rådgivning samt hjælp til etablering af bolig. Mange af de indstillede har gået rundt med en ubehandlet PTSD i flere år, og først efter støtte fra

melige for Daniel Aggers opbakning og støtte. "Daniel Aggers opbakning og omtale af Soldaterlegatet kan hjælpe fonden med at blive bredere kendt, så vi kan komme til at støtte endnu flere udsendte soldater og deres pårørende", siger formanden for fonden, Peter Højland. Daniel Agger donerer både egne penge, men vil også gennemføre en større auktion i løbet sommeren 2011, hvor overskuddet går til Soldaterlegatet. "Jeg vil først og fremmest gerne direkte give penge til Soldaterlegatet, ligesom jeg i efterhånden et års tid har samlet effekter fra mit fodboldliv, som jeg gerne selv vil stå for at bortauktionere."

Soldaterlegatet til en psykiatrisk udredning og medicin, kommer de gang med den nødvendige behandling. Tiltrængt håndsrækning Det er stadig primært Forsvarets socialrådgivere og de militære fagforeninger, der indstiller tidligere udsendte til Soldaterlegatet, men vi ser heldigvis også flere og flere private, der henvender sig for at høre om, hvordan de kan indstille en tidligere udsendt til et legat, fortæller sekretariatschef Ann-Christina H. Salquist. Tilbagemeldinger fra modtagere af Soldaterlegatet viser, at det ikke kun er modtageren, men også de pårørende, der oplever støtten som en stor hjælp til at komme videre med tilværelsen. Sekretariatschef Ann-Christina H. Salquist fortæller, at mange modtagere er tidligere soldater, der for længst har forladt Forsvaret. For yderligere information: Kontakt sekretariatschef Ann-Christina H. Salquist på tlf.: 31111765


B-Coy på patrulje

Nye husarer i Helmand Af: Hasse Resenbro, presseofficer, Den Danske Kampgruppe, ISAF 11

Endnu et hold husarer er ankommet til varmen og støvet i Helmand. Lige nu gør 224 husarer tjeneste i Den Danske Kampgruppe. De fortsætter dermed rækken af husarer i ISAF-missionen i Afghanistan.

pens chef er nemlig også chef for tre britiske underafdelinger og dermed Commanding Officer for styrkerne i hele den nordlige del af det område i Helmand, der hedder Nahr-e Serâj.

Ude godt hjemme bedst Gardehusarregimentets 1. bataljon udgør en stor del af styrkebidraget til ISAF Hold 11. Ud af den samlede styrke på ca. 750 soldater kommer ca. 30% fra Gardehusarregimentet. Resten kommer fra hærens øvrige regimenter, hvoraf Jydske Dragonregiment stiller med næstflest soldater. Ligesom Gardehusarregimentet, opstiller dragonerne et infanterikompagni, som dog kører i PMV M113, til forskel fra husarerne, der kører i IKK. Husarerne udgør kampgruppens Bravo-kompagni. I alt råder k ampgruppen over fem kompagnier og en let eskadron (Scimitar). I Danmark kaldes kampgruppen for Den Danske Kampgruppe, men den betegnelse er ikke helt dækkende. Kampgrup-

Husarerne i Bravo Coy har i princippet hjemme i MOB (Main Operation Base) Price, men to delinger er konstant i terrænet, og den tredje er på patrulje fire dage om ugen. Kompagniets operationsområde ligger 12-15 kilometer nordøst for Price, så det er hurtigt at komme frem og tilbage til lejren. Derfor kommer enhederne med jævne mellemrum ”hjem” for at hvile, få vasket og nyde Cook House’ store, indbydende udvalg med alt fra the full english breakfast til den store kage- og dessertbuffet efter aftensmåltidet – altid med mulighed for nybagte pandekager med is. En deling ligger kontinuerlig t i patruljebaserne Viking og Shia Agah, hvor de går patruljer med soldater fra den afghanske hær (ANA). På

patruljerne kommer soldaterne ofte i snak med de lokale, og en gang imellem er der også tid til sjov og spas. Fx da nogle afghanske børn

FAKTABOKS Her gør husarerne tjeneste Bravo Coy IKK-kompagniet (2/1/ GHR) 124 husarer POMLT (Police Mentoring and Liaison Team) 33 husarer Staben, inkl. kampgruppechefen OB Jens Riis 31 husarer CIMIC (Civilt/miltært samarbejde) 7 husarer Stabs- og logistikkompagniet, 30 mand fordelt med: Logistikdetachementet 10 husarer Kommandodelingen 9 husarer Bjærgningssektionen 6 husarer Efterretningssektionen 4 husarer I alt

224 husarer () 2/2011

11


ville lære to af soldaterne en leg, der indebærer, at man skal undgå at blive ramt af en pisk... soldaterne fortalte efterfølgende, at det havde været en smertefuld oplevelse! Samarbejdet med de afghanske soldater fungerer fortræffeligt, ikke mindst fordi delingsføreren bruger meget af sin tid på at opbygge et godt forhold til afghanerne, både gennem samtaler og samvær som at se Bollywood-film.

Livet langs den nye vej Patruljebase Viking ligger ved den ny 7 kilometer lange Bandi Barq Road, der følger sydsiden af NEBkanalen fra Gereshk til slusen ved Helmand-floden. Vejen er næsten bygget færdig og vil komme til at betyde meget for indbyggerne, når de i fremtiden skal til og fra Gereshk. Et stykke ude af Bandi Barq Road har kampgruppen lejet et compound og oprettet en midlertidig delingspatruljebase. Herfra sikrer delingen vejarbejdet mod IED udlægning, så længe de civile arbejdere arbejder med asfalteringen. Samtidig går delingen patruljer i området. Basen er meget primitiv, men delingen er gået til opgaven med godt humør og masser af fantasi. På få dage fik de indrettet hyggerum, blomsterbed, bålplads og spisebord. Det er en fornøjelse at mærke, hvordan soldaterne har taget opgaven til sig og løser den.

FAKTABOKS Kampgruppens enheder • A Troop, kampvognsdeling, opstillet af Jydske Dragonregiment • Bravo Coy opstillet af Gardehusarregimentet • Carlie Coy opstillet af Jydske Dragonregiment • Delta Coy opstillet af 1st Irish Gurads, Storbritannien • Foxtrot Coy opstillet af 1st Irish Gurads, Storbritannien • Delta Squardron opstilet af Household Cavalry Regiment • HQ & Logistics Coy opstillet af DANILOG med flere.

Foreløbig er alt fredeligt En sidste opgave er patruljering i området på den anden (nordlige) side af NEB-kanalen. Her patruljerer en deling ca. fire dage om ugen. Indtil videre har patruljerne haft til opgave at støtte de to delinger på sydsiden af kanalen og at danne sig et indtryk af normalbilledet i området og forstå, hvad der rører sig blandt indbyggerne. Sammen med ANA har kompagniet fundet nogle IED’er, som er fjernet af specialister fra ANA. Der har været få tilfælde af beskydning mod vejarbejderne, men det har ikke stoppet arbejdet, som det skete sidste år, hvor arbejdet blev indstillet, efter at 8 vejarbejdere var blevet dræbt af oprørerne og deres maskiner brændt af. Nu er sikkerheden bedre, så arbejdet kan afsluttes til

Som statsminister er jeg stolt over den respekt, der står om Danmark på grund af den indsats, I yder” sagde stasminister Lars Løkke da han besøgte soldaterne i MOB Price ()

12

2/2011


En hyggesnak med børnene under en pause

glæde for de lokale. Alt i alt er der forholdsvis roligt i området, selvom der er heftig scouting-aktivitet, men altså i skrivende stund endnu ingen angreb. Om freden forsætter, når Green Zone bliver grønnere, vil tiden vise.

Statsministerbesøg Selvom alt er nyt og anderledes, kommer hverdagen hurtigt. Dagsrytmen kører med opgaver, træning, måltider og søvn. Et par positive overraskelser har der dog været. Soldaterne i Camp Price fik besøg af statsministeren. Og selvom besøget i Helmand kun varede godt 1½ døgn, så havde statsministeriet lagt rigelig tid ind i Lars Løkke Rasmussens program til at være sammen med soldaterne. Den første aften var der afsat flere timer til at drikke kaffe, spise kage og hyggesnakke med soldaterne på Kuffen. Og tiden blev mere end udnyttet af en statsminister, som talrige gange stillede op til foto med de mange, der gerne ville fotograferes med landets politiske leder. Næste dag talte en nærværende og dybt engageret statsminister til de

danske soldater, hvor han specifikt understregede betydningen af den støtte og opbakning, som soldaterne modtager fra jer derhjemme i Danmark: ”Som far er jeg meget ydmyg over for den opbakning, som jeres familier og venner yder jer. Det viser en stor respekt for jeres valg. Som statsminister er jeg stolt over den respekt, der står om Danmark på grund af den indsats, I yder”.

Katten af tønden Som sagt er ingen lejlighed for lille til at blive fejret i en hverdag, der er præget at rutine og lange arbejdsdage. Fastelavnssøndag var en kærkommen lejlighed til lidt fest i gaden. Det gode initiativ blev til i et tæt samarbejde mellem Michala på Kuffen, der havde bagt fastelavnsboller, og ingeniørdetachementet, som havde fremstillet den flot dekorerede fastelavnstønde og dertil hørende køller. Med andre ord, så blev alle de bedste danske fastelavnstraditioner holdt i hævd. Også udklædningen: En billedskøn græsk gudinde, en sørøver, en happy box, en pyjamaspige – og selvfølgelig en burkaklædt, som moden foreskriver på disse kanter.

FAKTABOKS Nye power-biler til husarerne Få timer før statsministeren returnerede til Danmark efter sin lynvisit overværede han overdragelsen af de første 20 af i alt 40 styk af den nye, såkaldte MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) til kampgruppen. Officielt hedder det nye køretøj Cougar 6x6 (den har seks hjul med træk på alle seks hjul). Det er en terrængående lastbil med hævet mandskabskabine og en tung V-formet bund, som kan bortlede trykbølgen ved påkørsel af IED'er (improviserede sprængladninger). De ruller ud i ørkenen fra midten af april, når kørere er omskolet.

Kort om MRAP (Cougar 6x6) Motor: 330 hk caterpillar c-7 diesel Hastighed: 88 km/h (sprint op til 104 km/h) Aktionsradius: 560 km Døre: 2 fordøre, dobbelt bagdør Højde: ca. 302 cm Bredde: 271 cm Længde: 752 cm Vægt (tom): 19,051 kg Totalvægt: 29,257 kg

2/2011

13


GRUS STEN MULD

AKOS

APR

GHR

CH/GHR besøger ENH i • Statsbesøg Sydkorea Afghanistan 6-15 APR • KTO briefing ISAF 12 • Pårørende arrangement ISAF 12 d. 28 MAJ • Midtvejs arrangement for ISAF hold 11, 7 MAJ • IDR ved GHR 12 MAJ • Jubilarstævne blå baret 14 MAJ

1 BTN

• PTR tur for ST KMP • ULU for 1 og 4 KMP • CHEF recce ISAF 12

THOMAS JULL OLSEN LØNGGÅRDENS GRUSGRAV & VOGNMANDSFORRETNING SORØ CONTAINERTRANSPORT Løngvej 14 • 4180 Sorø Telefon: 5783 1854 Telefax: 5782 1854 www.tjo.dk • t j o @ t j o . d k

2 BTN • • • •

MAJ

REX tur uge 15 ALU 1 uge 15 Bykamp SKYPER

• ALU II, JDR • SKYPER JPL • HS 1+2 • Feltøvelse III • Afvikling og hjemsendelse

3 BTN • STØV GAR • Besøg af CH DDIV

• Fodkommando ifm. Statsbesøg • Mønstringsperiode • TIKA inspektion

HESK

• • • • •

• REX tur uge 17 • PET øvelse • AMBA

TRP til Svinø Statsbesøg Sydkorea Åbent hus 14 MAJ Sommertogt 20-28 MAJ TRP til Borreby Gods

MENTOR ORDNINGEN Mentorgruppen til støtte for veteraner GHF har besluttet at oprette en mentorgruppe med personer, som gerne vil hjælpe og være støtteperson for veteraner. Disse personer stiller sine erfaringer til rådighed or veteranerne. Der er ikke tale om eksempelvis gratis advokathjælp, men om kvalificeret rådgivning. Modtager du skrivelser, som er uforståelige, eller skal du lave ansøgninger, så få en mentor til at give dig et godt råd eller rette en tekst til.

Alt glarmesterarbejde udføres • Termoruder / reparationruder • Spejle & glas efter mål • Billedindramning • Autoruder / Rep. af stenslag • Vinduer / Døre i træ & alu • Forsikringsarbejde

5852 0212 • 5852 4505 Langes Gård 13 • 4200 Slagelse 16

2/2011

Eksempler: Problemer med at forstå breve eller afgørelser fra stat, kommune, offentlige styrelser, forsikringsselskaber, institutioner i sundhedssektoren eller problemer med at formulere rettigheder om hjemmehjælp, medicinhjælp, boligydelser, arbejdsskader, genoptræning, byggesager. Kontakt: Danske Gardehusarforeninger (GHF) Email: praesident@danskegardehusarforeninger.dk Kontakttelefon: 6130 0536


Danske Gardehusarforeninger Danske Gardehusarforeningers Repræsentantskabsmøde 2011 Præsidiet indkalder til repræsentantskabsmøde søndag den 15.maj 2011 kl.1030 I Ubby Kultur- og Forsamlingshus Hovedgaden 19, Ubby, 4490 Jerslev tlf. 5959 5130 Dagsorden: 1. Præsidenten byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af 2 stemmetællere. 4. Præsidenten aflægger præsidiets beretning. 5. Hovedkasserer fremlægger til godkendelse det reviderede regnskab samt redegør for ”Gardehusarens” økonomi og Veterankontoens status. 6. Behandling af indkomne forslag. a. Præsidiets forslag til ændring af Fællesvedtægten. Se forslag på www.danskegardehusarforeninger.dk 7. Valg af vicepræsident (modtager genvalg). 8. Valg af sekretær (modtager genvalg). 9. Valg af 2 interne revisorer. 10. Fastsættelse af sted og dato for næste års repræsentantskabsmøde. 11. Valg af delegerede til Danske Soldaterforeningers Landsråd. 12. Eventuelt.

Gardehusarforeningen København Besøg på veteranhjem Hvordan ser der ud på et veteranhjem, hvad sker der sådan et sted? Få svar på disse og mange andre spørgsmål, når Gardehusarforeningen arrangerer besøg på Veteranhjemmet, Roskildevej 54, 2000 Frederiksberg den 06. april kl. 1900. Vi får forevist hjemmet og hører et foredrag om dets aktiviteter. Kaffe og kage bagefter. Pris pro person kr. 20,-.

Dagens program: Kl. 0900 – 0955 Morgenbuffet (kuvertpris 50,00 kr.) Kl. 1000 Samling og velkomst v/formand Erik Jensen Kl. 1020 Afgang ledsagertur Kl. 1030 Repræsentantskabsmøde Kl. 1230–15.00 Frokostbuffet (kuvertpris 180,00 kr.) Priser er excl. drikkevarer. Betaling kontant eller med check. Bindende tilmelding senest: Søndag den 1. maj 2011. Tilmelding kan ske enkeltvis, men gerne samlet for hver lokalforening, ved indbetaling af deltagernes kuvertpriser med angivelse af antal morgenbuffet og frokostbuffet til foreningens bank: Reg.nr. 0547 konto nr.1019520 Ved tilmelding bedes oplyst forenings navn og hvor mange der ønsker at deltage i ledsagerturen, idet transporten skal foregå i privatbiler. Praktisk fodtøj vil være godt.

Muligheder for overnatning: Se under Gardehusarforeningen Nordvestsjælland.

Tillykke I anledning af Danske Gardehusarforeningers Protektor Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederiks fødselsdag den 26. maj, bringer Danske Gardehusarforeninger vore hjerteligste lykønskninger. () 2/2011

17


Tilmelding, der er nødvendig, skal ske senest den 04. april til Ole Jacobsen, Vadum Alle 36, 2770 Kastrup tlf. 3251 2197, e-mail ole.jacobsen@ mail.tele.dk , eller til Jens Rønholt Hansen, Lindevej 14, 3200 Helsinge, tlf: 4879 5582, e-mail hansenjr@ webspeed.dk. Tilmeld dig nu!

Forårsfrokost på Bakken Lørdag den 28. maj afholder vi den traditionelle forårsfrokost på Dyrehavsbakken. Vi mødes ved den gamle rutchebanes billetkontor kl. 1255. Herfra går vi i samlet flok til ”Bakkens Perle”, hvor vi spiser frokost kl. 1300. Prisen herfor bliver ca. kr. 120,- (+ drikkevarer). Koner, kærester og gode venner er velkomne. Tilmelding unødvendig – bare mød op.

På generalforsamlingen 2011 i Gardehusarforeningen Frederiksborg Amt fik disse medlemmer hæderstegn: Jørgen Bendixen 191/45Dråby 65 år, Jørgen Peder Pedersen 268161/45Usserød 50 år, Helge Hansen 529/45 Ølsted 65 år, Svend- Erik Pedersen 409319/59 Kokkedal 50 år, Peter Hemmingsen 708765/72 Ølstykke 10 år. Tegnene blev uddelt af vicepræsidenten Hans Christian Nielsen, der står til højre i billedet

Bowlingaften Den 21. februar holdt vi den sædvanlige bowlingaften på CPH Konference Center i Tårnby. Der var i år 9 deltagere, 5 ”gamle” husarer og 4 ledsagende damer. I år startede vi med at bowle fra kl. 1800 til 1900. Kl. 1930 skulle vi spise stegt flæsk og persillesovs, som vi plejer. Desværre levede restauranten ikke op til den sædvanlige standard og serverede noget mislykket flæsk, som de undskyldte med en fejlleverance, som

Redaktør: Oberstløjtnant Knud Skafte Krogen 12, 4700 Næstved Tlf.: 55 73 64 71 E-mail: knud.skafte@mail.dk (Foreningsstof og fødselsdagslister sendes til denne adresse). NB: Stof skal være redaktøren ihænde se side 2 for at blive bragt i næste nummer. Til-og framelding af medlemmer og "Gardehusaren" samt permanent adresseforandring sendes til: ghf@mail.tele.dk eller Danske Gardehusarforeninger, v/Freddy Rasmussen Banetoften 17 4700 Næstved E-mail: freddyjr@mail.dk

Foreningernes kontor: Kontoret kan kontaktes telefonisk alle onsdage kl. 1000-1200. Tlf. 55 78 77 60. eller www.danskegardehusarforeninger.dk 18

2/2011

de havde opdaget for sent. Bowlingkonge blev som sædvanlig GH ”Skodsborg” Ib Andersen. Damespillet blev også som vanligt vundet af bowlingkongens ægtefælle Rita Andersen. Resultaterne var følgende:

Bowlingkonge 2011 GH ”Skodsborg” Ib Andersen. Nr. 2. GH ”Klintholm” Ole Jacobsen. Nr. 3. GH “Ferritslev” Arne Pedersen. Nr. 4. GH “Værløse” Jens Rønholt Hansen Nr. 5. GH ”Dansborg” Joe B. Hansen.

keste vis. Vores præsident Kammerherre, oberst I. H. Sørensen var desværre forhindret i at deltage. I hans sted valgtes Vicepræsident Hans Christian Nielsen til dirigent. Vicepræsidenten uddelte derefter årstegn til følgende fremmødte jubilarer: 65 år - Jørgen Bendiksen og Helge Hansen . 50 år -Jørgen Peder Pedersen og Svend-Erik Pedersen ,

Resultat for damerne: Vinder 2011 Rita Andersen. Nr. 2. Else Vind Jacobsen Nr. 3. Marianne Pedersen. Nr. 4. Hanne Hansen. Bestyrelsen

Gardehusarforeningen Frederiksborg Amt Generalforsamling den 24. februar 2011 Vi indledte generalforsamlingen med spisning, en særdeles velsmagende oplevelse. Derefter blev fanen ført ind til tonerne af Estandartmarchen ”Vid det er en ære Dannebrog at bære”! Det mestrede vores trofaste fanebærer Kaj Andersen på smuk-

Gardehusar 149099/52 Poul Schjellerup ”Slangerup”blevpågeneralforsamlingen udnævnt til æresmedlem, på grund af sin store indsats som bestyrelsesmedlem og sekretær ()


10 år -Peter Hemingsen I forbindelse hermed blev vor trofaste ankermand Poul Schjellerup Æresmedlem af Gardehusarforeningen. Vi mindedes herefter de af vores medlemmer der er gået til "Ryes Brigade". Derefter udbragte vi et leve for Hendes Majestæt Dronning Margrethe. I formandens beretning blev de arrangementer vi i årets løb har deltaget i omtalt: Fuglesk ydningen på Hanebjerg Skyttecenter med godt 80 deltagere. Repræsentantskabsmøde ved Viborg. Bowling aften i Hillerød. Dronningens fødselsdag. Forsvarets dag på Kronborg. Derudover har bestyrelsen besøgt alle medlemmer på deres runde fødselsdage. Formanden sluttede sin beretning med at takke bestyrelsen for deres store arbejde. Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. Kasserer Jørgen Bech fremlagde herefter regnskab med et lille underskud på ca. kr. 914,00. Regnskabet blev godkendt. Efterfølgende blev der afholdt konstitueringsmøde med følgende resultat: Formand Bjarne Jensen Næstformand Jørgen Pedersen Kasserer Jørgen Bech Sekretær Jan van Deurs P.S. Husk Fugleskydning den 19. juni på Hanebjerg Skyttecenter og sidst men ikke mindst, vores 100 års jubilæum i marts 2012, som vil blive fejret på behørig vis. PBV Jan van Deurs

Gardehusarforeningen Maribo Amt Bustur til Geocenter Møns Klint Hermed prøver MAG at arrangere en tur for medlemmer med pårørende til Geocentret på Møns Klint lørdag den 18. juni med afgang fra Kassererens bopæl kl. 1000. I skal huske en madpakke til fortæring under turen. Foreningen sørger for læskedrikke undervejs. Bindende tilmelding til Kasserer Bent H. Johansen tlf. 5478 0545, eller Formanden Poul Roerholt tlf. 4015 9037.

Sidste frist for tilmelding er fredag den 10. juni. PBV Poul Roerholt

Gardehusarforeningen Sydsjælland og Møn Bowling Den yngre del af bestyrelsen har tilrettelagt bowlingaften torsdag den 28.april. Hele bestyrelsen håber på god tilslutning, der skulle gerne være mindst 20. Vi mødes i Bowlingcentret i Vordingborg kl. 1745, så vi er klar til at bowle kl. 1800 – 1900. Efter spillet er der spisning, pris ca.kr. 175,00 kr. incl. bowling men ekscl. drikkevarer. Af hensyn til baner og spisning beder vi om tilmelding på tlf. 5581 6111 / 2041 0711 og 5581 6311 / 2523 1114, senest lørdag den 16. april. Vi glæder os til at se så mange som mulig og sender vore medlemmer de bedste husarhilsner.. Vi gør opmærksom på det årlige repræsentantskabsmøde, der i år afholdes af Gardehusarforeningen Nordvestsjælland søndag den 15. maj. De der har tid og lyst til at deltage bedes kontakte formanden inden den 26. april af hensyn til samlet tilmelding fra vores forening.

den 71, Ubby 4490 Jerslev. TLF. 5959 5903 Strandlyst Bed & Breakfast, Vestre Havnevej 10, 4400 Kalundborg. TLF 5959 5900 Debbies Bed & Breakfast, Hovvejen 114, 4400 Kalundborg. TLF 2992 2928 Vi glæder os til at se jer. De bedste Husarhilsener Bestyrelsen Formand Erik Jensen

Gardehusarforeningen Sydjylland Når disse linjer læses er den ordinære generalforsamling afviklet. Referat fra generalforsamlingen kan læses i næste udgave.

Forårstur (Bemærk den ændrede dato) Lørdag den 7.maj kl. 1330 arrangeres en guidet tur til Flyvestationen Skrydstrup, Fighter Wing. Vi får mulighed for at tage F 16, Brand og Redning og redningshelikoptere i øjesyn. Der vil blive serveret kaffe på Flyvestationen. Ta` familie og venner med til en spændende eftermiddag på èn af Sønderjyllands største arbejdsplad-

Venlig hilsen og på gensyn Bestyrelsen

Gardehusarforeningen Nordvestsjælland Som annonceret under Danske Gardehusarforeninger har Gardehusarforeningen Nordvestsjælland fornøjelsen at afholde Danske Gardehusarforeningers årlige repræsentantskabsmøde for delegerede og medlemmer med ledsager i Ubby Kultur- og Forsamlingshus. Håber I har lyst til at opleve lidt af Vestsjælland. Der er evt. mulighed for overnatning på: Den Lille Dyrlægegård, Hovedga-

Andreas Bjerregaard aflægger regnskabsberetning ved en tidligere generalforsamling () 2/2011

19


ser. Vi mødes ved hovedvagten kl. 1330, Lilholtvej 2, 6500 Vojens.

Fanedeltagelse. Foreningens fane vil være repræsenteret ved højtideligheden i Søgård den 9. april, og den 18. april ved Dybbøl i anledningen af 147 årsdagen for stormen på Dybbøl Skanser.

27.maj – 70 år Gardehusar 511449/61 ”Søstrup” Svend Alex Greve Høvedstensvej 24, 1.th. 2650 Hvidovre 27.maj – 70 år Gardehusar 460331/60 ”Samsø” Hans Peter Clemmensen Skolebakkevej 21, Brundby 8305 Samsø

Farvel efter 13 år i bestyrelsen Efter 13 år i bestyrelsen for GHF Sydjylland og heraf 12 år som kasserer, har Andreas Bjerregaard valgt at udtræde af bestyrelsen, hvilket han allerede kundgjorde for år tilbage. Andreas var i 1998 èn af initiativtagerne til oprettelse af GHF Sydjylland. Med stor nidkærhed og akkuratesse har Andreas røgtet foreningens kasse, indtil han ønskede at blive afløst på denne post i fjor. Mange bestyrelsesmøder er det blevet til årenes løb i det gæstfrie hjem ved Mary og Andreas i Gram. Foreningen er Andreas en stor tak skyldig. Husk, at når du går ind på foreningens hjemmeside www.danskegardehusarforeninger.dk vil du altid være opdateret. Her kan du følge GHF Sydjyllands arrangementskalender. Med de bedste husarhilsner Pbv Carl Jürgen Bock

MÆRKEDAGE Optagelse til denne rubrik foretages af de respektive foreninger

Gardehusarforeningen København

29.maj – 92 år Gardehusar 1046/46 ”Gaunø” Arne Nielsen Niels Lyhnes Alle 19 2800 Lyngby

Gardehusarforeningen Frederiksborg Amt 19.april – 80 år Gardehusar 149073/52 ”Magleby” Svend Jensen Mosrosevej 2, 1.tv. 2770 Kastrup 23.april – 97 år Gardehusar 773/35 ”Fanø” P.Bildsø Hansen Dr.Larsensvej 30 B 8370 Hadsten 9.maj – 70 år Gardehusar 460408/60 ”Fredensborg” Bjarne Jensen Mørkhøjvej 8, Ganløse 3660 Stenløse 16.maj – 75 år Gardehusar 268186/55 ”Arresø” Vagn Olsen Karlshøjvej 50 B 3390 Hundested

12.april – 80 år Gardehusar 149027/52 ”Sydhavn” Henning Diemar Gartnerhaven 7 4230 Skælskør

5.juni – 80 år Gardehusar 149099/52 ”Slangerup” Poul Schjellerup Hillerødvej 9 3550 Slangerup

26.maj – 70 år Gardehusar 430366/60 ”Fynshav” Claus Clausen Thurebyholmvej 8 2700 Brønshøj

Gardehusarforeningen Gl.Roskilde Amt 18.april – 60 år Gardehusar årg.73 ”Østerbro” Torben Lykke Andersen Søagerparken 137 2670 Greve Strand

19.april – 94 år Gardehusar 233/36 Sven Hazel C/.Francesc Perez Cabreo 2-08021, Barcelona Spanien 24.april – 70 år Gardehusar 408807/59 “Orø” Erik Verner Larsen Peterstræde 13 4000 Roskilde 3.juni – 80 år Gardehusar 123658/51 ”Christiansø” Henning Falk Humlevej 3 4600 Køge

Gardehusarforeningen Frederikssund og Omegn 4.maj – 65 år Gardehusar 704986/66 ”Rappenborg” Knud Fischer Venslevleddet 9 4050 Skibby 13.maj – 65 år Gardehusar 704707/66 ”Stenløse” Erik Madsen Bøgevej 4 3660 Stenløse

Gardehusarforeningen Næstved og Omegn 9.april – 70 år Gardehusar 460356/60 ”Borre” Tony Jensen Bag Banen 7 4684 Holmegård 1.maj – 60 år Gardehusar årg.71 ”Lundforlund” P.E.Y.Rask Nysøgård 29 4230 Skælskør 9.maj – 75 år Gardehusar 268047/55 ”Skive” Torben Nielung Vedbæks Alle 105 8700 Horsens 11.maj – 75 år Gardehusar årg.57 ”Pinstrup” Leif Amdisen Møller Troldehøjen 25 4700 Næstved ()

20

2/2011


Gardehusarforeningen Maribo Amt 6.maj – 75 år Gardehusar 301961/56 ”Stege” Kurt B. Lauritsen Slotsmarken 1 4850 Stubbekøbing 11.maj – 75 år Gardehusar 301957/56 ”Gedser” Johs.Tønnesen Trolle Børsholmsvej 26 4874 Gedser 4.juni – 80 år Gardehusar 149056/52 ”Langeland” Knud Sørensen Harpelundevej 118 4912 Harpelunde

Gardehusarforeningen Fyns Stift 4.maj – 75 år Gardehusar 301686/56 ”Ærø” Johan Kristensen Gjallerhøj 1, st.tv. 5970 Ærøskøbing 18.maj – 75 år Gardehusar 679/56 ”Hammer” Mogens Christensen Gl.Langeskov 47 5550 Langeskov 4.juni – 50 år Gardehusar årg.81 ”Rudkøbing” Jens Ole Christensen Langøvej 20, Kædeby Haver 5900 Rudkøbing

Gardehusarforeningen Østsjælland 19.april – 85 år Gardehusar 2166/47 Frede Hansen Dahl Bækkemosevej 6 4652 Hårlev

Gardehusarforeningen Møn og Sydsjælland 21.maj – 70 år Gardehusar 459417/60 ”Lendemarke” Palle B.Bruun Tromlevænget 4 4760 Vordingborg

29.maj – 75 år Gardehusar 301671/56 ”Tøvelde” Arne W.Nielsen Terpsvej 4 4780 Stege

Gardehusarforeningen Nordvestsjælland 21.april- 85 år Gardehusar 2952/48 ”Bregninge” Henning Bendtsen Højvangen 32 4470 Svebølle 22.maj – 75 år Gardehusar 256741/56 ”Ringe” Carl Erik Hansen Lillevangsparken 6 4200 Slagelse

Gardehusarforeningen Jylland 15.april – 70 år Gardehusar 460384/60 ”Tapdrup” Martin Verner Andersen Hovmosevej 4, Vejrum 8830 Tjele 17.april – 75 år Gardehusar 267976/55 ”Vester Nebel” Egon Pedersen Sennelsvej 149 7700 Thisted 6.maj – 75 år Gardehusar 301700/56 ”Hammershøj” Erik Petersen Sennelsvej 149 7700 Thisted 7.maj – 70 år Gardehusar 460346/60 ”Frejlev” Keld Andersen Smetanasvej 14 9200 Ålborg SV

Gardehusarforeningen Antvorskov 10.maj – 75 år Gardehusar 267932/55 ”Nordby” Jørgen Kræmmer C.A.Olesensvej 3 4200 Slagelse

Ved Milepælen takker vi Gardehusarregimentet, Foreningen, Skyttelauget og alle kammeraterne for de venlige hilsener og lykønsninger 75 år Gardehusar 267917/55 ”Tørslev” Johan Jacobsen Vellerujpvej 54 4050 Skibby 80 år Gardehusar 123314/51 ”Thorup” Poul Tindahl Madsen Boldrupvej 119, Thorup 9620 Aalestrup 70 år Gardehusar 460466/60 ”Aabenraa” Hans Jessen Juhler Møllevej 8, Felsted 6200 Aabenraa 70 år Gardehusar 460302/60 ”Jels” Jens Laurids Fredsted Skolegade 36 6630 Rødding 70 år Gardehusar 531317/62 ”Greve” Poul Højlund Tangstien 3 4600 Køge 70 år Gardehusar 459307/60 ”Kornerup” Benny Otto Madsen Knud Den Stores Vej 39 A, 2.th. 4000 Roskilde

Dødsfald Gardehusar 459829/60 ”Væggerløse” Jørgen Vilhelm Jørgensen Poppelvej 8, Systofte 4800 Nykøbing F Gardehusar 0661/80 ”Haslev” Søren Michael Guldberg Åderupvej 84 A 4700 Næstved Garderhusar 1947-48, Store Lyngby Aage Victor Jensen, 5941 Nagle Ave Van Nuys, Los Angeles USA

Æret være deres minde 2/2011

21

()


Adresseliste Præsidiet: Præsident: Oberst, Kammerherre Ib Hedegaard Sørensen, Fruerlund 22, 2850 Nærum, tlf.: 45 80 11 34. E-mail: ibhso@mail.dk Vicepræsident: Hans Christian Nielsen, Sluphusvej 2, Herslev, 4000 Roskilde. Tlf. 46 40 23 56. Email: stenbakkegaard@private.dk Hovedkasserer: Ole Bent Petersen, Tranebakken 97, 2635 Ishøj, Tlf. 2090 8150 E-mail: ole@revi-net.dk Sekretær: Ditte Nonno - Nielsen, Borretoften 8, 4270 Høng Tlf. 26 28 85 50 E-mail: d_nonno_nielsen@hotmail.com Gardehusarforeningen København: Formand: Kjeld Aggelund, Vesterbrogade 101, 3. 1620 København V, Tlf.: 33 31 78 75 Kasserer: Ole Jacobsen, Vadum Alle’ 36, 2770 Kastrup. Tlf.: 32 51 21 97. E.mail: ole.jacobsen@mail.tele.dk Gardehusarforeningen Frederiksborg amt: Formand: Bjarne Jensen Mørkhøjvej 8, Ganløse, 3660 Stenløse, Tlf.: 48 18 48 50 E-mail: BH@jensen.mail.dk Kasserer: Jørgen Bech, Langs Skolen 20, 3300 Frederiksværk. Tlf.: 47 72 18 47 Gardehusarforeningen Gl. Roskilde amt: Formand: Leif Lund, Støden 30, 4000 Roskilde tlf.:4636 3938 mobil. 40 26 77 38 E-mail: l@lund.mail.dk Kasserer: Poul Asbjørn Hansen, Kirkebakken 9, 4621 Gadstrup, Tlf.: 46 19 08 90 E-mail: Poul.asbjoern@mit.bolignet.dk Gardehusarforeningen for Frederikssund og omegn: Formand: John W. Hansen, Slangerup Overdrev 19, 3550 Slangerup. Tlf. 47 33 44 08. E-mail: john-lise.hansen@privat.dk Kasserer: Kai Illemann, Skibbyvej 9, 4050 Skibby, Tlf.: 47 52 81 32 Gardehusarforeningen for Næstved og omegn: Formand: Johannes Christoffersen Hjultorv 18, 3 th. 4700 Næstved, Tlf. 55 44 30 55. E-mail: jc.jc@mail.dk Kasserer: Hans A. Thorsen, Kildevej 11, Rønnebæk, 4700 Næstved. Tlf.: 55 73 20 42 Maribo amts Gardehusarforening: Formand Poul Roerholt, Kastanievej 14, 4990 Sakskøbing. Tlf.: 54 70 61 43. Email: mag@roerholt.dk Kasserer: Bent H. Johansen, Museumsgade 32, 4930 Maribo. Tlf.: 54 78 05 45 Gardehusarforeningen for Fyns Stift: Hjemmside: www.ghf-fyn.dk Formand: John Brauer, Krybilyparken 27, 5690 Tommerup. Tlf.: 2031 8621 og 2269 6639 E-mail: brauerjj@fmail.com

Kasserer: Jørgen Wielandt, Gartnervænget 10, 5492 Vissenbjerg. Tlf.: 64 47 27 00. E-mail: wielandt@youseepost.dk Gardehusarforeningen Østsjælland: Formand: Lasse Dahl, Broksøvej 36, 4160 Herlufmagle. Tlf. 55 50 25 36 E-mail: ldhth@dahl.mail.dk Kasserer: Lasse Hansen, Østre Lindeskov 12, st. 2600 Glostrup. Tlf.: 50 91 28 84 E-mail: lasse.hansen45@gmail.com Gardehusarforeningen for Møn og Sydsjælland: Formand: Per Mygind, Grønsundvej 27, 4780 Stege. Tlf: 55 81 52 16. E-mail: epmyg@mail.dk Kasserer: Ole Bent Petersen, Baldersbækvej 2, 1, 2635 Ishøj, Tlf.: 20 90 81 50 E-mail: ole@revi-dan.dk Gardehusarforeningen Nordvestsjælland: Formand: Erik Jensen. Stigsager 46 Rørby 4400 Kalundborg tlf. 59 50 40 18. E-mail: erje@post3.tele.dk Kasserer: Henning Kristensen Accasievej 1, 4490 Jerslev. Tlf.: 59 59 52 06. E-mail: hakasie@ka-net.dk Gardehusarforeningen Jylland: Formand: Hans Ahler, Jens Provsts Vej 85, 6933 Kibæk. Tlf.: 97 22 55 37 - mobil 26 30 55 37. E-mail: Hans.Ahler@gmail.com Kasserer: Jens Simonsen, Højgaardsvej 5, 8983 Gjerlev. Tlf.: 86 47 45 10 Gardehusarforeningen Sydjylland: Formand: Carl Jürgen Bock, Skeldekobbel 20, Skelde, 6310 Broager – tlf.: 74 44 14 58 – mobil: 27 46 92 26 E-mail: bock@bbsyd.dk Kasserer: Ejvind Pedersen, Bakkevej 11, Stubbæk, 6200 Aabenraa, Tlf. 74 61 31 42, mobil 20 85 07 75, E-mail: iwin@mail.dk Gardehusarforeningen Antvorskov: Formand: SSG Michael Weidemann Christiansen, Skovkanten 92, 4700 Næstved. Tlf. 55 77 15 24. E-mail: MWC@stofanet.dk Kasserer: SSG Jesper Bo Laursen, Udby Kirkevej 12B, Udby, 4300 Holbæk. Tlf. 59 46 19 82. E-mail: JesperL@email.dk

22

2/2011


SJÆLLANDSKE LIVREGIMENT SOLDATERFORENING Stiftet den 25. november 1917. www.sjlr.dk Soldaterforeningerne er hæren bag hæren Formand Helmer Christensen Vestensøvej 19, Lundforlund 4200 Slagelse Tlf. 5858 4255 Mobil 4017 5664 E-mail: hvc1940@hotmail.com

Næstformand/ Webmaster /Sekretær Hans Erik Bonde H.P. Christensensvej 22 4180 Sorø Tlf. 2487 7382 E-mail: herab@stofanet.dk

Kasserer Per Küster Karlemosevej 123 3.tv. 4600 Køge Tlf. 2489 6574 E-mail: for@soldatersamvirke.dk

Bestyrelsesmedlem Michael Rosenbæk Jasminvej 35 4200 Slagelse Mobil 2065 3480 mail@pejsehuset.dk

Motto: Tapper og Tro

Bestyrelsesmedlem Palle Piil Jensen Krænkerupvej 55, Havrebjerg 4200 Slagelse Mobil. 2623 5020 E-mail: ppiil@mail.dk Bestyrelsessuppleant Niels Olsen Søborg Hovedgade 142A, 2. tv. 2860 Søborg Mobil 2149 2214 Fast 3969 2234 E-mail: i-n@olsen.mail.dk

HVAD MAN OGSÅ KUNNE FÅ TID TIL, SOM OFFICER MED MANGE INTERESSER.

Forhenværende kaptajn Hans Kristian Nielsen (HK), som den 3. august 2010 i en alder af 92 år afgik ved døden, har i starten af 70´erne på spændende måder udnyttet sin fritid. Her bringes et lille udsnit af HK´s maleriske evner, som nogle af læserne formentlig vil kunne sætte betegnelse og periode på. Det forventes, at der tilsendes undertegnede oplysninger herom på mail herab@stofanet.dk. Alle figurer (28) blev skåret ud i masonitplader med en gammeldags løvsav – et ikke helt nemt arbejde. Efterfølgende skulle figurerne farvelægges til det resultat, som kan ses på et udsnit af det store arbejde. Det hele er af HK signeret og udarbejdet i 1972 og 73.

() 2/2011

23


Tillykke!

Et udsnit af Hesteskorten efter hjemkomst fra byridt

Afslutning af sidste byridt for hold FEB 2010 Sjællandske Livregiments Soldaterforening havde lagt op til en overraskelse for holdet, når de kom hjem efter sidste tur gennem Slagelse bymidte.

Og hvorfor nu det? Soldaterforeningen v/formanden Helmer Christensen, holder Peder Aalborgstuen åben næsten hver tirsdag aften mellem kl. 1800 og 2200. Stuen har en størrelse, som får de værnepligtige fra Hesteskadronen til at fordrive en del af deres fritid her. Som en passende måde at sige tak for støtten til stuen, var Helmer mødt op i ridehallen ved eskadronen ved holdets hjemkomst fra Slagelse by. Efter relevant ceremoniel og en lille tale fra Chefen for Hesteskadronen, major P.S. Thuesen overrakte Helmer hver enkelt et glas 1 ENKELT.

Helmers ord til holdet:

for Jeres altid store fremmøde i og støtte til Peder Aalborgstuens aktivitet i forbindelse med Jeres tjeneste ved eskadronen. Da I kender åbningstiden, er I altid velkommen til at komme indenfor, hvis vejen alligevel falder forbi kasernen. En særlig tak til husar Ebeltoft, som hjalp med pasning af stuen under mit fravær. Det har været en stor glæde at arbejde sammen med Jer – alle aftaler er blevet overholdt i god ro og orden. Bliv ved med det. Skål til Jer alle. Umiddelbart efter blev holdet også takket af Morten fra Erhvervsforeningen for den store indsats, som de havde ydet ved bl.a. deres byridt i Slagelse. Der blev også i denne forbindelse budt på en forfriskning.

Jeg vil gerne takke Jer mange gange Hans-Erik Bonde webmaster

Foreningen ønsker efternævnte tillykke med fødselsdagen 50 år 15.03 Bjarne Kristiansen Figenvej 78 4700 Næstved 70 år 07.04 Finn Kjærgård Simonsen Valhøjs Alle 92 2610 Rødovre 45 år 08.04 Allan Hessel Skovvej 68 A 4220 Korsør 65 år 03.05 Leif Rasmussen Lokesvej 3 4873 Væggerløse 70 år 10.05 Niels Erik Mølgaard Andelshusene 48 2750 Ballerup 75 år 20.05 Carl Bent Borchersen Fyrparken 206 5710 Esbjerg 50 år 03.06 Morten Thomsen Bøstrupvej 36, Sørbymagle 4200 Slagelse Til alle fødselslarer, som burde være optaget i februarnummeret skal vi beklage, at det ikke er sket.

Helmer og major P.S. Thuesen

24

2/2011

Hesten og husaren siger: Er vi ikke søde?

()


området udseende og lod derfor mindestenen overfører til det engelske militær akademi Sandhurst i England hvor den står den da i dag. En mindre og ny sten blev opsat (befalet af Feltmarskal Montgomery) udenfor det militære område. Denne sten står der stadig. Efter en del søgen lykkedes det os at lokalisere resterne af vagtskuret og vi kunne derefter måle os frem til hvor mindestenen havde stået. Vi fandt hurtigt det nøjagtige sted hvor der, under grene blade og muld, stadig er et stort fundament fra mindestenen – pludselig stod vi på det sted hvor anden verdenskrig sluttede. Missionen var lykkedes. M7 Priest

På jagt efter historiske steder Af: SSG L. Larsen, SG O. Malley, SSG-R M. Rosenbæk Den 04. maj 1945 kl.2036 lød frihedsbudskabet fra BBC i London. Danmark var atter frit – de tyske tropper i Nordtyskland Holland og Danmark havde overgivet sig til Feltmarskal Montgomery ved hans fremskudte hovedkvarter som var på dette tidspunkt var rykket frem til området omkring Lüneburger Heide. Men hvor lå dette hovedkvarter på Lüneburger Heide? Kunne man i dag finde det nøjagtige sted for 2 verdenskrig afslutning? Var mindestenen der stadig? Vi, en gruppe historisk interesserede, som tidligere er draget ud af for at besøge udforske og finde historiske steder især fra anden verdenskrig, besluttede at opsøge og finde stedet hvor de tyske tropper overgav sig til Feltmarskal Montgomery. Vi studerede efterfølgende gamle bøger kort og fotos for at finde dette sted. Vi fandt ud af at Feltmarskal Montgomery havde ladet en mindesten rejse for denne begivenhed på det nøjagtige sted. Kunne vi finde den? Seniorsergent Leif Larsen GHR/HSGS blev sendt af sted for at RECCE i området (450 hektar stort område som nu er øvelsesplads med adgang forbudt for offentligheden LÆS: blandt andet skydeterræn med tunge våben). SSG L. Larsen fandt ikke stedet som ligger i tæt ufremkommelig skov men han fandt andre interessante ting.

Vi kontaktede herefter vores gode ven Oberstleutnant Peter Frank fra den Tyske hær som vi kender fra krigergravssamarbejdet. Han fik kontakt til terrænofficeren fra Garnisonen hvortil terrænet tilhører og vi fik en aftale på plads. Tirsdag 14. december 2010 – tidligt om morgenen - drog vi, seniorsergent L. Larsen, sergent O. Malley og undertegnede af sted mod Lüneburger Heide. Under vejs ydede Oberstleutnant Peter Frank støtte til os. Vi fandt hurtigt kasernen som ligger in udkanten af Lüneburger Heide og blev modtaget i officersmessen af terrænofficeren samt en journalist fra Lüneburger Zeitung som havde hørt om vores søgen. Efter et længerevarende interview og instruktion af terrænofficeren kørte vi ud i terrænet. Terrænofficeren kunne fortælle at mindestenen flere gange efter krigen var udsat for hærværk hvorefter englænderne, som stadig var på kasernen, satte vagter ud ved stenen. De lod et vag tskur rejse. Da Feltmarskal Montgomery et par år ef ter krigen kom forbi dette sted var han absolut ikke tilfreds med mindestenens vedligeholdelse og Sherman M 7

Vores dag sluttede dog ikke endnu da SSG L. Larsen kunne fortælle terrænofficeren om en gammel engelsk kampvogn fra krigens tid som stod efterladt længere inde i den dybe skov. Terrænofficeren som kendte området ud og ind mente af vi danskere må have set forkert – der står ingen kampvogn gemt af vejen i ”hans” terræn og stor blev hans overraskelse da SSG l. Larsen kunne fører os frem til en engelsk M7 Priest Sherman (Sherman tank undervogn med kanonlavetten) som stod efterladt i den tætte gran skov. Kampvognen var fuld funktionsduelig med kanon motor sæder osv. Og stod som den dag den var blevet efterladt under de sidste kamphandlinger i området. Den er faktisk så sjælden at den endda ikke står på pansermuseet i Münster. Således lykkedes det os at finde et militært historisk, glemt sted og endda finde efterladenskaber fra 2 verdenskrig.

2/2011

25


Fra venstre: B.K. Hansen, klubmester, E.E.T. Andersen, F.A. Fra venstre: P.B. Jensen, E. Andersen, P. Rohde Nielsen, H-E.C. Buch, E.B. Sørensen, vicepræsident, N.O. Kajhøj, kasserer Bonde, S.C. Volden, C. Lock, K. Lundin

Torsdagsklubbens Nytårsparole 2011 Torsdagsklubbens Nytårsparole 2011 blev afholdt 17. januar 2011. Indledningsvis mødtes 12 pensionerede officerer til formiddagskaffe og en dram i Casino på Antvorskov Kaserne. Der blev fulgt op med gennemgang af klubbens og gavekassens regnskab. Det skal oplyses, at der ikke betales kontingent, men et fast beløb til gavekassen. Programmet for de første seks måneder blev gennemgået af pensioneret major E.B. Sørensen, som havde påtaget sig jobbet som vicepræsident. Efter en kort pause blev der gjort klar til nytårsparole i Parolesalen, hvor styrken blev afleveret på behørig vis til chefen for Gardehusarregimentet oberst T.H. Paulsen.

Dele af Hendes Majestæt Dronningens nytårstale blev sammen med en nytårshilsen fra regimentet overbragt af obersten.

I de kommende numre forsøger vi at bringe billeder af kendte officerer og befalingsmænd fra "gamle" dage.

Der blev ved samme lejlighed plads til sidste nyt fra regimentet, som det næste halve år står for en større udsendelse til Afghanistan.

Dette billede viser premierløjtnant C.J. Sebbelov fra 1956, hvor han var DF/STDEL.

Fra venstre: K. Lundin, C. Lock, H-E. Bonde

Formiddagens program blev afsluttet med en middag, som bestod af Brunkål med kød, øl og snaps. Pandekager med is og solbærrom Kaffe og småkager. Herefter gik alle til sit. Hans-Erik Bonde webmaster

Den nye vicepræsident, major E.B. Sørensen

26

2/2011

Premierløjtnant C.J. Sebbelov fra 1956, () hvor han var DF/STDEL


SJLR mærker fra 1951 på gul og blå bund

Klenodier Efter kaptajn H.K. Nielsens død i efteråret 2010 har foreningen modtaget et antal klenodier fra dødsboet. Der er bragt et antal billeder af gamle soldateruniformer og her bringes gibsafstøbninger af regiments- og Bataljonsmærker med relation til Sjællandske Livregiment. Om de er farvelagt af kaptajn H.K. Nielsen skal være usagt.

14 BTN mærke med Frederik den VII navnetræk

Om mærkerne har deltaget i en konkurrence om udgivelse af regimentsmærke for Sjællandske Livregiment fra 1951, hvor SJLR mærker blev de udvalgte, har det p.t. ikke været muligt af få bekræftet. Måske der blandt læserne er en, som til et senere nummer af bladet kan komme med løsningen, er jeg gerne modtager heraf.

Slagelse Autoriseret forhandler af:

VW Audi Subaru

Hans-Erik Bonde 5 BTN mærke fra 1948 på blå bund med Christian den IV og Frederik den VI navnetræk

v/ Kim Augustsen A/S Elmedalsvej . Slagelse Tlf. 58 50 43 00 www.carepoint-slagelse.dk

Kongelig hofleverendør

Danske og udenlandske

Ordensbaand

Peder Aalborgstuen Stedet hvor soldaten slapper af, og hygger sig i godt kammeratskab Kig ind - åben hver tirsdag kl. 1830 - 2200

14 BTN mærke på rød bund fra 1948. Mærket blev ikke godkendt, men af hvem og i hvilken anledning?

Miniatureordner medaljer sløjfer . rosetter Peder Skrams gade 3 . 1054 København K Tel. & fax: 33 12 82 53 e-mail: mwm@mwmorch.dk www.ordensbaand.dk

2/2011

27


Afs: Gardehusarregimentet, 4200 Slagelse

Magasinpost. Returneres ved varig adresseændring.

B

ID nummer 46336

Bliver du set i mængden ? Send en e-mail til Frank på frank@slagelsetryk.dk og få et

GODT TILBUD ! • Brochurer • Medlemsblade • Årsrapporter • Bogproduktion • Flyers & Løsblade • Plakater & Streamers • Alt i papirlinier • Webdesign & CMS – og meget mere

Vi sætter tryk på dit budskab Rosengade 7C

·

4200 Slagelse

·

Tlf: 5853 0011

·

Fax: 5850 0163

·

www.slagelsetryk.dk

Gardehusaren nr. 2, 2011  

Gardehusaren nr. 2, 2011