Page 1

Gardehusaren Nr. 2 - Juni 2014

14. 책rgang


Indhold nr. 2 Leder.................................................................................3 400 års Jubilæumsløb........................................................4 Sergentskolen sagde farvel..............................................5 Åbent hus på Gardehusarkasernen..................................6 Det sker ved GHR i 2014.................................................... 7 Forsidebillede: Værnepligtig fra Livkompagniet under øvelse i Jægerspris Feltskydeterræn.

Invitation til alle i De Danske Gardehusarforeninger........8 Mærketur og BME-udvælgelse...........................................9 Invitation til Horse Show................................................. 10

Gardehusaren udgives af Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Garde­­husarforeninger, hvis protektor er Hans Kongelige Højhed Kronprinsen, i samarbejde med Gardehusarregimentet. Bladet udsendes til alle medlemmer af Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Garde­­ husarforeninger. Gardehusarregimentet modtager 200 eksemplarer, primært til orientering af nytilgået personel ved regimentet.

Danske Gardehusarforeninger........................................ 11 Sjællandske Livregiments Soldaterforening.................... 18 Kransenedlæggelse på Dybbøl Skanser..........................20 Generalforsamling 2014..................................................22

Redaktion: Silas Mortensen, ansvarshavende chefredaktør Major Hans-Erik Bonde, redaktør Kaptajn Nikolaj Lindberg, redaktør Bladudvalg: Oberst Ib Hedegaard Sørensen Freddy Rasmussen Ole Bent Pedersen Helmer Christensen Hans-Erik Bonde Kaptajn Nikolaj Lindberg Silas Mortensen Henvendelser vedrørende abonnement og medlemskab rettes til Freddy Rasmussen. Tlf. 55 73 04 47 Email: freddyjr@mail.dk Redaktionen: Silas Mortensen Tlf. 22 58 73 53 Email: redaktoerghf@gmail.com

Indsendelse af materiale til bladet Redaktionens meninger må ikke tages som udtryk for foreningernes officielle standpunkter. Ligesom redaktionen ikke behøver at dele den opfattelse, forfattere af de forskellige artikler giver udtryk for.

Send en mail til redaktoerghf@gmail.com eller besøg danskegardehusarforeninger.dk eller www.sjlr.dk.

Deadlines for Gardehusaren i 2014 Trykt oplag: 2300 Repro & tryk: Sjællandske Medier Bladet udkommer 4 gange årligt Annoncetegning: Sjællandske Medier Dania 38, 4700 Næstved Telefon: 72 45 11 00

2

2/2014

Oktobernummer: 4. september Decembernummer: 1. november Martsnummer: 20. februar

Foreningsblad for Danske Gardehusarforeninger og Sjællandske Livregiments Soldaterforening


Fejringen af 400 Året er skudt i gang!

Som det ses på billedet ovenfor blev Gardehusarregimentets 400 års jubilæum skudt i gang med et brag af en opvisning på Christiansborg Slots ridebane den 16. april. Dagen før red vi byridt i København nedad Strøget og gennem Nyhavn med stop i Kastellet og på Livgardens Kaserne. Ved Amagertorv lavede vi en opmarch og Københavns kulturborgmester bød os velkommen til byen. Forud for opvisningen åbnede vi en mindre husarudstilling, hvor vi blandt andet kunne sælge forskellige husareffek­ ter i anledning af jubilæet. Også på dagen blev regimentets 400 års erindringsmedalje frigivet til salg. Dronningen har godkendt medaljen og den må bæres ved alle regimentsaktiviteter i 2014, herunder ved fødselsdagsparaden den 17. november. Den 26. april var der jubilæumsløb på Gardehusarkasernen. Solen skinnede og der var knapt 1.000 løbere til start – alle ydede en indsats for at støtte Team Veteran. Efter sommerferien er der yderligere to aktiviteter: Pansertræf i terrænet med historisk og nutidigt panser den 23. august. Gratis adgang til en dag med udstillinger og taktiske demonstrationer. Den 13. september kan vi så byde velkommen til Åbent Hus og Jubilarstævne på Gardehusarkasernen. Om aftenen kan vi byde velkommen til det store Galla Horseshow med vores egne husarer fra hesteskadronen, udenlandske rytterregimenter, Livgardens Musikkorps, Søværnets Tambourkorps og ikke mindst eliteryttere fra Dansk Ride­ forbund med Prinsesse Nathalie i spidsen. Der vil blive solgt billetter på Billetnet.dk til 100,- kr. stykket. Der kan læses mere om vores jubilæumsaktiviteter på ghr400.dk og der kan købes husareffekter på husarshop.dk.

Vel mødt til mange aktiviteter! RC

2/2014

3


400 års Jubilæumsløb

Regimentets 400 år blev fejret med et jubilæumsløb 26. april. ORD: Jonas Kriegbaum Formand, GHF København FOTOS: Diana Lindbjerg 26. april afholdt GHR 400 års jubilæ­ umsløb på Antvorskov kaserne. Alle kunne deltage - soldater såvel som civile, og da startskuddet lød, var deltagerlisten nået op på næsten 1000 løbere. Udover den festlige anledning var løbet et velgørenhedsarrangement til fordel for Team Veteran som er “en frivillig upolitisk organisation, med intentionen om hjælp til selv­ hjælp gennem idræt og kammerat­ skab”. Arrangementet bestod af et børneløb, samt kvart, halvt og helt marathon.

Smuk rute og godt vejr Gardehusarforeningen København var repræsenteret af to bestyrelses­ medlemmer: Maria K. Andersen løb et kvart marathon og Jonas Krieg­ baum et helt. Ruten var en smuk, kuperet runde på ca.10 km gennem både skov og by. Det kuperede terræn og det strålende, varme solskin g jorde udfordringen ekstra hård for de fleste deltagere, især på de læn­ gere distancer. Hesteskadronen patruljerede, og deres kollegaer i grønt havde smidt godt med grej i rygsækken, for at gøre dagen til et træningspas til den årlige march i Nijmegen i Holland.

En af løbets yngste deltagere.

Ikke alle gennemførte distancen til fods.

4

2/2014

“SUND - vær med”. Bestyrelsen for gardehusarforenin­ gen København havde i anledning af jubilæumsløbet besluttet at bidrage til arrangementet med en ekstra præmie: “SUND - vær med”. Præ­ mien skulle tildeles den løber, der på 10 km-distancen (1/4 marathon) kom i mål i midten af feltet.

Feltet på 10 km’eren bestod om morgenen af 426 tilmeldte, så efter selv at være kommet i mål, tog Maria K. Andersen opstilling ved målstre­ gen sammen med foreningens kas­ serer, Diana Lindbjerg, for at holde øje med løber nummer 213. Med hjælp fra tidtagerne fik vi udpeget Inge Rygaard, som er tid­ ligere civilansat ved regimentet. Inge blev overrasket og glad for vores erkendtlighed, som udover et diplom og et gavekort også bestod af en glasstatuette. Hele arrangementet var utrolig velorganiseret for både løbere og tilskuere. Man kan kun håbe på, at det kan blive en tilbagevendende begivenhed.


Sergentskolen sagde farvel

Inge Rygaard med sin ekstrapræmie.

NEDENFOR: Løberne umiddelbart før og efter start.

Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen med skolechef OL Mads Rahbæk på Rådhusstorvet. Bag talerstolen ses Gardehusarforeningens fane.

Af Carl Jürgen Bock, GHF Sydjylland Den 4. april 2014 blev flaget strø­ get for sidste gang på Sønderborg Kaserne. Strygningen markerede afslutningen på Sønderborgs status som garnisonsby. Den smukke gamle kaserne i Søn­ derborg har huset soldater siden 1907. På kasernen har talrige sol­ dater haft deres virke og modtaget grundlæggende lederuddannelse. Kasernen har i generationer været en fast forankret del af Sønderborg. Ligeledes har kasernen været fast omdrejningspunkt og base for de lokale soldaterforeninger. I forbindelse med forsvarsforliget af 2013 blev det besluttet, at Hærens Sergentskole skulle flyttes til Varde Kaserne, og Hærens Sergentsko­ les tilknytning til Sønderborg skulle afsluttes den 4. april. Dagen blev markeret med en march gennem byen med Slesvigsk Musik­ korps, med det sidst udnævnte ser­ gentelevhold og kasernens personel til rådhuset, hvor en faneborg med de lokale soldaterforeninger havde taget opstilling. Efterfølgende var der parade i kasernegården i forbindelse med at flaget blev strøget for sidste gang på kasernens flagtårn. Stemningen i kasernegården og ved den afslut­ tende reception var noget trykket denne kolde og blæsende aprildag. Vi fra soldaterforeningerne ønsker Hærens Sergentskole alt vel i de nye omgivelser i Varde. 2/2014

5


VÆRD AT VIDE ÅBNINGSTIDER

Åbent hus på Gardehusarkasernen

REGIMENTETS KONTORER Mandag - fredag: 0800 -1500 RECEPTION Mandag - torsdag: 0730 - 1500 Fredag: 0730 - 1430 CAFETERIA Mandag - torsdag: Fredag:

0600 - 1015 1100 - 1315 1430 - 1830 0600 - 0930 1100 - 1300

MILJØGÅRDEN Mandag: 0700 - 0900 Tirsdag: 0700 - 0900 1230 - 1300 Onsdag: Lukket Torsdag: 0700 - 0900 1230 - 1300 Fredag 0700 - 0900 I særlige tilfælde uden for daglig åbningstid tlf. 20 20 56 03 KØR/ELM SLA Mandag - fredag:

0700 - 1400

MUNDERINGSDEPOT Mandag - fredag: 0700 - 1400 AFLEVERING AF MUNDERING mandag - fredag: 0700 - 1400 Efter aftale GALLADEPOT Mandag - fredag: 0700 - 1400 Efter aftale INDKØBER Mandag - fredag 0700 - 1400 AMMUNITON Mandag - fredag: 0700 - 1400 Efter aftale SERVICE Messer, møntvask, mønttelefoner findes i centerbygningen. FELTPRÆST Onsdag: 1030 og 1130 Grupperum 2, Bygning 32 TAXA Slagelse Taxa tlf. 58 53 53 53 afhenter gerne på kasernen. BUS Busrute 310 kører direkte mellem stationen og kasernen. Stoppested v. forhindringsbanen. Busruterne 30, 31 og 88 har stoppested på Næstvedvej ved kasernens indkørsel. 6

2/2014

Gardehusarkasernen bød familie og venner indefor til Åbent Hus 15. marts. Af Menig Havdrup 3 DEL/1 KMP/V/GHR 15. marts blev der afholdt Åbent Hus på Gardehusarkasernen. En hel lørdag var afsat til, at pårørende kunne få indblik i, hvordan hver­ dagen på en kaserne langt fra det civile liv fungerer. Trods blæst og kulde var et meget stort antal pårørende mødt op til en dag, der var tilrettelagt så de pårø­ rende kunne opleve alle de forskellige elementer, der kan forekomme i en soldats hverdag fra morgen til aften. For de værnepligtige, der naturligvis i denne forbindelse havde lørdagstje­ neste, betød det som vanligt stueef­ tersyn som det første på dagens program, i dagens anledning med tilskuere i form af forældre, søskende og kærester. Disse kunne på tæt hold følge ser­ genternes minutiøse kontrol af stu­ ernes orden og renhed. En for de værnepligtiges vedkommende fast rutine, men for de pårørende en spændende og interessant oplevelse. Materiel- og eksercits-fremvisning Efterfølgende var der parade, hvor bataljonschefen ved samme lejlig­ hed holdt tale og forklarede om regimentet og dets historie. Heref­ ter var der foredrag om HBU-uddan­ nelsen i auditoriet og udlevering af frokostpakker til de fremmødte. Resten af dagen foregik i kom­ pagniområdet, hvor de forskellige delinger fremviste og udstillede For­ svarets materiel og køretøjer. De pårørende kunne deltage i konkur­ rencer og prøvesmage feltrationer,

Der var stor interesse for de pansrede køretøjer.

hvilket tiltrak stor opmærksomhed, og var endnu et godt eksempel på, hvordan de pårørende fik et indblik i en soldats hverdag. Samtidig blev der udført nøje indøvede eksercits-fremvisninger. Yderligere var der kampdemonstra­ tioner på vaskepladsen, hvor det på 15 minutter blev forevist, hvorledes en hel feltdag kan foregå: Startende med at gøre ”klar til kamp” efter huskeordet ”FALKUSE” til en fore­ visning af ”delt spring bagud” efter et ildoverfald, hvilket imponerede de fremmødte. Spændende og kølig dag Herefter var der forskellige kon­ kurrencer, hvor delingerne dystede mod hinanden i militære færdighe­ der som våbenadskillelse, GD-skub og tovtrækning. Arrangementet sluttede med appel og aftrædelse af de værnepligtige. En spændende og lidt kølig dag for de fremmødte var ovre. Det store fremmøde viser dog med al tydelighed, at interessen for For­ svaret er stor, og arrangementet var en bragende succes.

3. deling, 1. kompagni fremviser eksercits.


Det sker ved GHR i 2014 Jubilæumsåret er spækket med festlige arrangmenter. Af KN N. Lindberg, KTO/SBH/PIO 16. april gennemførte GHR en ride­ opvisning på Christiansborg Slots­ plads med deltagelse af både De Kongelige Stalde, Den Kongelige Livgardes Musikkorps, Foreningen Politihestens Venner og Søværnets Tamburkorps. British Aerospace Electronics, der producerer og leverer infanteri­ kampkøretøjet C V-9035, der er blandt andre bruges af Gardehu­ sarregimentets panserinfanterikom­ pagnier, var vært ved en reception i Hofteateret. Her kunne de indbudte deltagere nyde aftenens forestilling, der var imponerende velbesøgt. Rygtet om husarernes rideopvisning havde spredt sig vidt og bredt gennem alle tænkelige metoder. Riot control på Christiansborg Dagen før red hesteskadronen byridt gennem København, hvor de hilste på københavnerne og delte flyers ud til næste aftens show. Klokken 20.00 var 1.500 menne­ sker således samlet på slotspladsen for at følge med i aftenens under­ holdning, da regimentschefen bød velkommen til et storslået show. I løbet af de næste to timer leve­ rede Gardehusarerne og de andre deltagere et omfattende og alsidigt show med alt fra dressur og ekser­ cits til karetkørsel, ”riot control” og hæsblæsende kamp til hesteryg.

Blod, sved og smil 26. april var Gardehusarkasernen i Slagelse ramme om en helt utroligt velbesøgt og succesfuld begiven­ hed: Gardehusarregimentets 400års Jubilæumsløb. Løbet, der var arrangeret i et sam­ arbejde mellem regimentet, Team Hechmann Sport og Business Sla­ gelse, havde 818 forhåndstilmeldte

OVENFOR: 400 års jubilæumsmedalje. NEDENFOR: Oberst Paulsen byder velkommen til receptionen i Hofteateret.

løbere. Men da tilmelding på dagen også var mulig endte løbet med at have næsten 1.000 deltagere. Der var mulighed for at stille op i fire forskellige kategorier; et 2-km. børneløb, et k var tmaraton, et halvmaraton og et fuldt maraton. Der var også en separat kategori med maraton for håndcykler, hvor medlemmer af Dansk Håndcykelklub deltog. Fest og strabadser Flere tusinde mennesker lagde i dagens anledning vejen forbi Gar­ dehusarkasernen, hvor løbet havde start og mål. I det blændende sol­ skinsvejr, udviklede dagen sig efter­ hånden til lidt af en festdag. Oven i de mere end tusind pårø­ rende, der leverede en helt uvur­ derlig støtte til de hårdt arbejdende løbere, havde beredne patruljer fra Hesteskadronen, et utal af pansrede køretøjer fra Gardehusarregimen­ tets Veteran Panser- og Køretøjs­ foreningen, I Gardehusarbataljon og underholdning fra Musikkorpset fra Hjemmeværnet i Roskilde taget opstilling ud på ruten. Den smuk ke rute tog løberne gennem både Antvorskov Øvelses­ terræn og Slagelse by, men var kræ­ vende og de mange løbere måtte levere en hård og helhjertet indsats, der i rette husarånd blev belønnet med en rigtig flot medalje. Jubelårets videre forløb Gardehusarregimentet fortsætter fejringen af sit 400-års jubilæum året ud med en stribe begivenheder og events. (fortsættes næste side) 2/2014

7


(fortsat fra forrige side) Markeringen af regimentets 16 fane­ bånd vil fortsætte året ud, idet regi­ mentet mindeligholder sine triumfer og faldne helte på slagmarken. 23. august gennemføres der pan­ sertræf på Gardehusarkasernen i Slagelse. Et stort antal af både moderne og historiske panserkøre­ tøjer vil i denne anledning demon­ strere deres egenskaber ved en opvisning, og køretøjerne vil efter­ følgende kunne besigtiges helt tæt på. Adgangen til pansertræffet er åbent for offentligheden og ganske gratis. 13. september afholdes et interna­ tionalt hesteshow på Gardehusar­ kasernen, med deltagelse af både danske og internationale topryttere. Ryttere fra det danske OL-landshold i dressur med Hendes Højhed Prin­ sesse Nathalie i spidsen deltager i showet. Det kommer til at være et heste­ show i særklasse og billetter sælges til en pris af 100 kr. gennem Bil­ letnet. Den 17. november 2014 fejrer regi­ mentet sin egentlige fødselsdag og markerer i forbindelse hermed en gang for alle sin historie som et regiment i krig gennem 400 år.

Peder Aalborgstuen Stedet hvor soldaten slapper af og hygger sig i godt kammeratskab Kig ind - åben hver tirsdag kl. 1830 - 2200

Invitation til alle i De Danske Soldaterforeninger

Advokat Jørgen Evang Vi behandler: - Familiesager Herunder gratis familietjek - Arbejds- og ansættelsesret - Inkasso (no cure-no pay) RKI certificeret - Færdselsret - Strafferet For mere info om kontoret

www.LexJuris.dk

Kontor: Degnebakken 11 4684 Holmegaard je@lexjuris.dk Mobil: 51 900 411

Hovedkontor: Gravene 2, 2 8800 Viborg www.LexJuris.dk Telefon: 70 707 122

Nu sættes billetterne til Jubilæ­ umskoncerten i Operaen den 24. september 2014 til salg. Det bliver en unik koncert, idet alle de orga­ nisatoriske musiske enheder i for­ svaret deltager. Det bliver første gang nogensinde, at det kommer til at ske i samme arrangement. Koncerten vil falde i flere afdelin­ ger. Udenfor mødes man af Søvær­ nets Tamburkorps, og på scenen vil man se • Slesvigske Musikkorps • Gardehusarregimentets Trompe­ terkorps • Prinsens Musikkorps • Den Kongelige Livgardes Musik­ korps • Den Kongelige Livgardes Tam­ bourkorps Det bliver ikke bare en aften med marcher og militærmusik, men en aften, hvor militærmusikken får lov til at vise sin store bredde. Der vil være fremragende gæstedirigen­ ter, solister, dans og al mulig anden underholdning. Hendes Majestæt Dronningen og medlemmer af den kongelige familie vil overvære koncerten, og det er håbet, at Operaen denne aften vil være fyldt med personel fra hæren, deres familie og venner, så det kan blive en helt særlig aften i hærens tegn. Billetter købes på tlf. 33 69 69 69 eller http://kglteater.dk/400aar. Herefter går man til ”køb billet” og følger anvisningerne.

8

2/2014


Mærketur og BME-udvælgelse

Regimentets værnepligtige blev godt presset på forårets mærketur og BME-udvælgelsestur. Menig Bispebjerg fortæller her om turen. Af MG Bispebjerg, 2. DEL 1/V/GHR Man behøver ikke at have tilbragt flere år i hæren for at forstå, at det er et yderst traditionsfyldt værn, med flere riter som skal gennem­ føres på alle niveauer. Den første overgangsrite, som den værneplig­ tige stifter bekendtskab med, er den famøse mærketur. Det er på denne tur, at den værne­ pligtige for alvor bydes velkommen til sit kompagni. Den optræder i for­ længelse af Feltøvelse I, den første øvelse hvor flere af de indtil videre indlærte færdigheder skal benyt­ tes i deres naturlige sammenhæng. Samtidigt er det her, de meniges første nat i felten indgår - en nat, som munder ud i, at den menige bliver vækket til lyden af kanonslag og måludpegninger!

Kammeratlig hjælp til gennemførsel.

Gennem Tyrens Røvhul Dagen derpå forsætter med et knap 6 km langt forhindringsløb. Her bliver de enkelte delingers hold­ ånd, evne til at udjævne hinandens svagheder, samt kollektive gåpåmod sat på prøve. Det er også her, enhver menig med vandskræk og/eller klaustrofobi vil møde sin skræk og rædsel, for her gør Tyrens Røvhul sin debut. Her ser man for alvor de menige værne om deres egne, og hjælpe dem igennem som går i stå, for alle mand skal igennem! Turen slutter blandt andet af med løb med gasmaske, vandpassage og andre herligheder. Kage og varm kakao! For langt de fleste vil dette være enden på et spændende døgn i felten, deres ”ilddåb” ind i kom­ pagniet, samt den begivenhed, som sætter kompagnimærket på deres venstre skulder. En begivenhed, der efter sigende skulle være efterfulgt af kage og varm kakao! Dette gjaldt dog ikke for dem af os, som havde udvist interesse for den grundlæggende sergentuddannelse, og derved frivilligt havde valgt at indgå i befalingsmandsemne-udvæl­ gelsesturen (BME). For os var det blot startskuddet på et ekstra døgn fyldt med strabadser og prøvelser, samt den hårdt tjente lektion, at det tager ca. 8 timer at gå en kampuniform M/84 tør.

indtage rollen som gruppefører, og ved hjælp af 2 cm hærkort navigere deres gruppe imellem forskellige opgaveposter. BME’en, som lige har ført kortet, vil dernæst lægge en slagplan for løsningen af den opgave, vedkom­ mende har ledt sin gruppe til, og det er her, at han/hun for alvor vil blive testet i sine leder-skabsevner, overblik og snarrådighed. Der indgår elementer af stress, kulde, sult og søvnmangel, og det er umiddelbart kun de, som virke­ ligt ønsker at være der, som bliver. Det er én ting at gå på autopilot og "overleve", men straks sværere at vise sig som leder og deltage aktivt i problemløsningen. Først over rælingen Morgenen derpå startede med et bagholdsangreb på en konvoj, og det var super fedt for første gang, at prøve at være på det angribende hold. Herefter endte BME-turen som den startede: vådt og koldt, med en selvtillidsprøve i form af udspring fra et patruljeskib ved Korsør Flå­ destation. Kompagnichefen for Livkompag­ niet var første mand over rælingen, med de vise ord, at vi aldrig burde befale nogen til at gøre noget, vi ikke også selv var villige til at gøre. En passende afslutning på en hård og lærerig tur, hvor undertegnede ikke blot fik lært lidt mere om sig selv, men også fik mulighed for at blive rystet sammen med nogle seje mennesker fra de andre delinger. Kort sagt, de hidtil fedeste døgn i min værnepligt!

Kulde, sult og søvnmangel Under BME-turen vil de individu­ elle BME’er blandt andet på skift 2/2014

9


Galla Horse Show i anledning af Gardehusarregimentets 400 års jubilæum

13. september afholder Gardehusarregimentet Galla Horse Show i anledning af regimentets 400 års jubilæum. Har man ikke mulighed for at deltage på dagen, kan man i stedet opleve generalprøven dagen før, fredag d. 12. september. Billetter kan fås gratis ved at skrive til ghr-hesk05@mil.dk og aftale afhentning på kasernen senest 1. september.

10

2/2014


Danske Gardehusarforeninger Gardehusarforeningen København

til kr. 150,00 for voksne og kr. 75,00 for børn under 12 år. Drikkevarer, der ikke er med i prisen, kan købes på stedet.

Referat fra Gardehusarforeningen Københavns generalforsamling kan læses på www.danskegardehusar­ foreninger.dk.

Tid og sted: Søndag 15. juni kl. 10, Tornevangen 112, Birkerød

Gardehusarforeningen Frederiksborg Amt Fugleskydning Kom så mange som muligt! Tag fami­ lie og venner med. Der er også en hel masse for børn. Programmet er det samme som sidste år: Man stiller op kl. 10 og får tildelt skyt­ tenumre. Sidste års fuglekonge, Ib Fabritius Petersen, skridter fronten af sammen med formanden, hvor­ efter skydningen er i gang til fuglen er skudt ned. Den nye fuglekonge kåres senest kl. 15, og der uddeles præmier til de, der har været med til at skyde fuglen ned. Samtidig er der præmie­ uddeling for de øvrige aktiviteter og konkurrencer. Der er specielle præmier til børnene. Til middag holder vi pause, hvor der serveres en lækker frokostbuf­ fet, arrangeret ligesom sidste år af Lotte, med efterfølgende kaffebord

Tilmelding: Såfremt man ønsker at deltage i buffeten, skal man tilmelde sig senest 10. juni hos Jan van Deurs (jvandeurs@stofanet.dk eller tlf. 4913 4958) eller Jørgen Bech (jsb@dukamail.dk eller tlf. 4772 1847. Tilmelding er kun nødvendig til spis­ ningen. Man er mere end velkom­ men til bare at komme og sludre og hygge sig sammen med andre gamle husarer. Medlemmer fra andre gar­ dehusarforeninger er meget vel­ komne. Ny bestyrelsessuppleant

Sejltur med M/S Frederikke Søndag d. 17. august tager vi på sommerudflugt med M/S Frede­ rikke på Arresø. Sejlturen varer en times tid og man medbringer selv madkurv. Skibet giver en lille en undervejs. Efter turen spiser vi sammen et lille lystigt sted, som bestyrelsen har fundet. Man kan læse om M/S Fre­ derikke på www.msfrederikke.dk. Tid og sted: 17. august kl. 12. Sejltu­ ren starter fra Frederikkes anløbs­ bro, Arresødaksvej, Frederiksværk (ad Arresødalvej fra Hillerødvej) Tilmelding: Senest mandag, den 11. august hos Jan van Deurs (jvan­ deurs@stofanet.dk eller telefon 4913 4958) eller Jørgen Bech (jsb@ dukamail.dk eller telefon 4772 1847). Der er kun plads til 50 deltagere, som fordeles efter først til mølle. Pris: 75 kr. for voksne og 30 kr. for børn fra 4 - 11 år. HUSK: Kom i god tid og medbring varmt tøj, da det kan være lidt køligt på søen.

736798/67 Grønholt Eric Saugmann flankeret af Mogens Eilertsen og foreningens webmaster Peter Madsen.

Tilmelding til jubilarstævne 2014 Deltag i årets jubilarfrokost med kammeraterne Tilmelding til jubilarfrokosten 13. september 2014 kan ske ved bankoverførsel på kr. 130,00 i Danske Bank reg.nr. 1551 Kontonr. 6518257 med oplysning om hvilken forening du tilhører og årstal du er indkaldt, samt evt. medlemsnr., så kommer du til at sidde sammen med kammeraterne fra din årgang. HUSK at medbringe kvittering eller print fra Netbank som adgangsbillet til Jubilarfrokosten. Tilmeld og betal i forvejen (meget gerne før 15. august). Vi har kun et begrænset antal, der kan betales ved indgang. Programmet for jubilarstævnet vil blive offentliggjort på regimentets hjemmeside, forsvaret.dk/ghr, garde­ husarforeningens hjemmeside, danskegardehusarer.dk samt på foreningens facebook-side, facebook.com/ DanskeGardehusarforeninger så snart det er klar.

2/2014

11


Gardehusarforeningen Frederikssund og Omegn Foreningens 95 års fødselsdagsfest Gardehusarforeningen for Frede­ rikssund og omegn blev stiftet 22. februar 1919, så i år kunne forenin­ gen fejre sin 95-års fødselsdag. Det mente bestyrelsen ikke kunne gå upåagtet hen, og det blev beslut­ tet, at afholde en fødselsdagsfest. Festen blev afholdt fredag 21. februar på Færgelundens Motel & kursuscenter. Kursuscenteret ligger som nabo til Færgegården, med den flotteste udsigt over Roskilde Fjord og Frederikssund by i baggrunden. Fra denne færgegård udgik færge­ farten gennem århundreder til Fre­ derikssund by. I dag er der en bro over fjorden.

I festen deltog i alt 30 personer, der blev modtaget med en velkomst­ drink. Derefter var der middag og kaffe/te. Efter middagen fortalte staldmester fra De Kongelige stalde, major Per S. Thuesen, om hestee­ skadronens uddannelse, arbejdet i de 12 måneder rekrutterne er inde, de kongelige stalde, kareter og kon­ gelige køretøjer. Alt i alt en rigtig festlig aften. Mvh Knud Fischer

Gardehusarforeningen for Næstved og Omegn Referat fra Gardehusarforeningen for Næstved og Omegns general­ forsamling kan læses på www.dan­ skegardehusarforeninger.dk. Skovtur Foreningen afholder skovtur fredag d. 27 Juni. Turen går i år til Nykøbing F, hvor en guide vil føre os rundt i ”Kaj Munks fodspor”. Kaj Munk levede en del af sin ungdom i egnen omkring Maribo. Her vil vi blandt andet besøge stedet hvor Kaj Munk opdagede Den Blå Anemone, som

Staldmester major Per S. Thuesen og formand John W. Hansen.

GIROKORT TIL INDBETALING AF GEBYR FOR JUBILARFROKOST Overførsel fra kontonummer

GIROINDBETALING 8

Indbetaler

7

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

651-8257 Gardehusarforeningernes Præsidium Baldersbækvej 2,1, 2635 Ishøj

Underskrift ved overførsel fra egen konto

Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Check og lignende accepteres under forbehold af, at BG Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb du har betalt. Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

651-8257 Gardehusarforeningernes Præsidium Baldersbækvej 2,1, 2635 Ishøj

Post Danmarks kvittering

Jubilarstævne 13. september 2014 Sæt kryds ved GHF

Spisning: .................... Årgang: ....................... ____ Kroner

SJLR

Medlem Ja

____

Nej Betalingsdato eller

Øre

1 3 0 0 0

. . , Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt +01<

Betales nu

3 1 0 8 1 4 Dag

Måned

År

Sæt X 4030S 26.04 BG 0731-23455

Gebyr for indbetaling betales kontant Kroner

.

.

Øre

1 3 0 0 0

,

+6518257<

2014 12

2/2014


han senere skrev den berømte sang om. Herefter går turen til den økolo­ giske herregård Knuthenlund, hvor dyreholdet hovedsagelig består af får og geder, der leverer mælken til deres osteproduktion. Vi slutter turen med at spise på Strandgården i Kramnitze, hvor der serveres en lækker Wienerscnitsel. Der bliver undervejs tid til et pas­ sende ”pit stop” hvor der serveres lidt læskedrik. Pris og praktisk Vi mødes på P-pladsen på Skyt­ temarksvej overfor Eskadronsvej, hvorfra bussen afgår kl. 11:45, så man skal være der senest kl. 11:30. Forventet hjemkomst ca. kl. 20. Alt dette incl. div. entre, men exl. drik­ kevarer til en samlet pris på 250 kr. pr. person. Bindende tilmelding senest d. 20 Juni til Freddy Rasmussen på tlf. 55730447 eller mail: freddyjr@mail. dk. Mvh Bestyrelsen

Gardehusarforeningen for Nordvestsjælland Generalforsamling Den 21. marts afholdtes ordinær generalforsamling med et pænt fremmøde. Efter estandarten var blevet ført ind, bød formand Erik Jensen velkommen. Der var en særlig velkomst til Eskadronchef Major Casper de Renouard. Efter spisning startede generalforsamlingen kl. 19,30 med, at Ole Jensen blev valgt til dirigent. Formanden Erik Jensen aflagde beretning hvor han bl.a. nævnte årets vellykkede sommerudflugt til Fredensborg Slot, og bankospillet i november. Vores kontingentopkrævning er overgået til Hovedkasseren i DGHF. Det har ikke været tilfredsstillende i år, hvilket er bæevet påtalt til Præsidiemøderne, men det skulle blive bedre fremover. Formanden orienterede også om aktiviteterne i anledning af 400 års jubilæet. Til slut takkede han besty­ relsen for et godt samarbejde i årets løb, og deres ægtefæller for kaffe m.v. i forbindelse med vores besty­ relsesmøder.

Derefter gennemgik kasserer Hen­ ning Kristensen regnskabet for året, der sluttede med et overskud på kr. 759,5o. Beretning og regnskab blev godkendt uden nogen indsigelser. Der var genvalg til bestyrelses­ medlemmer Kjeld Hansen og Søren Christensen, suppleant Ole Jensen, Revisor Ove Holst og reservefane­ bærer Ole Jensen. Under eventuelt fik Kjeld Hansen overrakt 25 års tegn af Major Casper de Renouard og formand Erik Jensen. Efter generalforsamlingen fik vi kaffe og derefter fik eskadronchefen ordet. Han holdt et spændende fore­ drag og viste billeder fra sit arbejde i Hesteskadronen, bl.a. ved eskorte af Hendes Majestæt Dronningen, og fortalte om aktiviteter i forbindelse med 400 års jubilæet. Til slut takkede Erik Jensen Casper de Renouard for et godt foredrag og alle for en god aften, hvorefter Estandarten blev ført ud. Sommerudflugt Søndag den 6. juli, skal vi besøge Egholm Slot og se slottets private museums samling, af våben, unifor­ mer og køretøjer. Vi får en guidet rundvisning med kaffe og the og kører derefter til Gershøj Kro, hvor en frokostbuffet bestående af 5-6 kolde og lune retter venter. Pris og praktisk: Vi mødes kl.10 på Egholm Slot, Trehøjevej 47 A, 4070 Kr. Hyllinge. Rundvisningen varer ca. 2 timer. Gershøj Kro ligger på Gershøj Hav­ nevej 14, Gershøj, 4070 Kr. Hyllinge, Pris for rundvisning, kaffe/the og frokostbuffet kr. 245,00 excl. drik­ kevarer. Tilmelding senest den 28. juni til Erik Jensen på tlf. 59504018 På bestyrelsens vegne Erik Jensen

Major Casper de Renouard, Modtager af 25-års tegn Kjeld Hansen og formand Erik Jensen.

Maribo Amts Gardehusarforeningen Blåtur Foreningen inviterer medlemmer med pårørende på Blåtur den 23. august. Foreningen vil leje en bus og sørge for, at der er øl/vand om bord, således at ingen risikerer at dehydrere undervejs. Bus og drikkevarer betales af for­ eningen, så du/I skal bare sørge for det gode humør og lidt lommepenge. Vi vil forsøge at finde et sted, hvor der kan købes ”dagens ret” uden man bliver lænset på tegnedrengen. Bestyrelsen vil prøve at arrangere lidt oplysende kulturelt under blåturen. Tid og sted Afgang lørdag 23. august kl. 10 fra kassererens adresse, Museumsgade 32, 4930 Maribo. Tilmelding senest 13. august til Bodil Johansen på tlf. 54780545 eller formand Henrik Schjelde på tlf. 21328837 På bestyrelsens vegne Henrik Schjelde

Gardehusarforeningen for Møn og Sydsjælland Jubilarstævne Vi minder om Jubilardagen 13. sep­ tember. Gå ind på hjemmesiden eller følg med i pressen. Gå ikke glip af det store arrangement, der bydes på denne dag. De bedste hilsner fra bestyrelsen. Sommerudflugt Da det er mange år siden, vi har været i Fanefjord Skov, har besty­ relsen besluttet at tage turen igen. Vi mødes som vanlig med den med­ bragte madkurv m. tilbehør, samt aftenkaffen til senere. Familie og venner er som sædvanlig hjerte­ lig velkommen. Vi ser frem til en endnu hyggelig aften i hinandens gode skab Tid og sted 26. juni kl. 18, Fanefjord Skov­ pavillon, Fanefjord Skovej 6, 4792 Askeby. Ingen tilmelding nødvendig. Tag udetøj på. Hvis det bliver dårligt vejr kan vi få tag over hovedet, når vi skal spise. 2/2014

13


Gardehusarforeningen for Fyns Stift Referat fra Gardehusarforeningen for Fyns stifts generalforsamling kan læses på www.danskegarde­ husarforeninger.dk. Følg os på hjemmeside: www.ghffyn.dk eller på facebookgruppen ”Gardehusarforeningen for Fyns Stift”. Dobbelt kontigentopkrævning K æ re m e dl e mm e r i G H F F Y N. Vi beklager, at der i forbindelse med kontingentopkrævningen for 2014/15, er fremsendt to opkræv­ ninger til medlemmerne. Vi håber ikke at vores fejl, har været til for meget ulejlighed. Mailadresser Vi efterlyser stadig mailadresser på vores medlemmer. Mailadressen sendes til kasserer Jørgen Wielandt på email: wielandt@youseepost.dk. Tak til ALLE de medlemmer, der alle­ rede har sendt deres mailadresse, det er en stor hjælp for bestyrelsen. Arrangementer Blomsternedlæggelse for Slaget ved Fredericia 1849 6. juli kl. 10 på Odense Assistent­ kirkegård, afsnittet ved Falen-Vand­ værksvej-Ansgar anlæg, litra 0. Blomsternedlæggelse for opgøret med samarbejdspolitikken 1943 2 9. august kl. 9:45 på Odense Kaserne og kl. 10:00 ved minde­ stenen ved Patologisk Institut, OUH. Fugleskydning med morgenkaffe og salg af skydelodder Husk tilmelding til Ole Strunge Madsen senest 16. august, på tele­ fon 30321408. 30. august kl. 09 på Dannevirke, Sdr. Boulevard Odense Flagdag for Danmarks Udsendte 5. september kl. 19 på Ansgar Anlæg, Odense. Foredrag, De Blå Baretter Oberst Bjarne Hesselberg vil ori­ entere om, resultatet af De Blå Baretters veteranpolitik og fremti­ den for foreningen. Pris: 25 kr. for 14

2/2014

ikke-medlemmer af Fyns Militærhi­ storisk Samling (HISAM). 16. september kl. 19:30 på Danne­ virke, Sdr. Boulevard Odense. Husar-træf GHF Fyn er for øjeblikket i gang med at planlægge et festligt hus­ artræf, som vil give gamle og nye gardehusarer nogle hyggelige timer i hinandens selskab. Vi arbejder ihærdigt med plan­ lægningen og glæder os til at være værter, og det vil glæde os specielt meget, hvis rigtig mange fra GHF Antvorskov, vil deltage i træffet. Vi forventer at annoncere tid og sted i Gardehusarens oktober-nummer. Med festlige husarhilsner På GHF Fyns vegne Henning Terndrup

Gardehusarforeningen Jylland Referat fra generalforsamlingen 2014 Gardehusar foreningen Jylland afholdt 15. marta generalforsamling på Hotel Simmersted Kro. I det forgange år har vi mistet 2 medlemmer, der er afgået ved døden; Christian ”Vestervig” Slavinski Bod­ dum Hurup Thynavn og Svend ”Als” Andersen Hadsund. Æret være deres minde. Både formandens og kassererens beretninger blev enstemmig ved­ taget. Tage Hansen og Egon Pedersen var på valg. De var begge villige til at fortsætte. Holger Nygård og Hans Pedersen blev valgt som suppleanter. Per Christiansen og Thyge Jørgensen blev valgt blev valgt som revisor og revisorsuppleant. Tage Hansen blev valgt som estandard-bærer. Tage Hansen blev valgt som formand. Jens Simonsen blev valgt som kas­ serer og næstformand. Hans Adler, Niels Chr. Stræde, Egon Pedersen blev valgt som menige bestyrelses­ medlemmer. 25-års jubilæum I 2015 har Gardehusarforeningen 25-års jubilæum. I den anledning vil jeg gerne have at dem der skal/vil have 25 års tegn om at henvende sig til formanden. MVH Bestyrelsen

Gardehusarforeningen Sydjylland Referat fra Gardehusarforeningen Sydjyllandss generalforsamling kan læses på www.danskegardehusar­ foreninger.dk. 9. april Igen i år blev den 9. april markeret med kransenedlæggelser ved seks forskellige mindesten, hvor der i 1940 var træfninger i Søgaardom­ rådet. GHF Sydjylland var repræ­ senteret med fane ført af Mogens Olsen og Svend Aage Kær. 150-årsdagen for slaget på Dybbøl GHF Sydjyllands fane var del af en faneborg bestående af 25 lokale danske soldaterforeningers faner og 10 tyske faner, ved den militære ceremoni i forbindelse med marke­ ringen af 150-årsdagen for stormen på Dybbøl Skanser. Ved den efterfølgende civile del af mindehøjtideligheden deltog mere end 100 faner. Fra hele landet havde Forsvarsbrødrene og DSL mobiliseret soldaterforeninger med deres faner. Anslået 15.000 besøgte Skanseom­ råderne denne lidt småkolde lang­ fredag. HM Dronningen holdt tale. Statsministeren, Forsvarsministeren, Forsvarschefen, den tyske ambas­ sadør og den Slesvig-Holstenske Ministerpræsident var ligeledes på talerstolen. En stor og minderig dag for alle os der var tæt på.

Til- og framelding af medlemmer og "Gardehusaren" samt permanent adresseforandring sendes til: ghf@mail.tele.dk eller Danske Gardehusarforeninger, v/Freddy Rasmussen Banetoften 17, 4700 Næstved E-mail: freddyjr@mail.dk Foreningernes kontor: Kontoret kan kontaktes telefonisk alle onsdage kl. 1000-1200. Tlf. 25 5953 53 eller www.danskegardehu­ sarforeninger.dk


MÆRKEDAGE Gardehusarforeningen København 21. Juni - 85 år Gardehusar 5003/1950 “Frederiks­ sund” Erik Jensen Kobbelvænget 57,1 tv 2700 Brønshøj 21. Juni - 40 år Gardehusar 1993 “Grantofte” Martin Magaard Artekrogen 12 2860 Søborg 25. Juni - 85 år Gardehusar 4301/1949 “Hindsgavl” Bent Hindsgaul Bygtoften 37 8585 Glesborg 24. Juli - 50 år Gardehusar 1990 “Bispebjerg” Lars Rønved Sneppevej 18 3390 Hundested 16. August - 75 år Gardehusar 408362/1959 “Birkerød” John Poul Larsen Anemonevej 11 3600 Frederikssund 2. August - 40 år Gardehusar 1997 “Ishøj” Peter Hindborg Jensen Roskildevej 40,1 th 2000 Frederiksberg 14. September - 75 år Gardehusar 408363/1959 “Klint­ holm” Ole Jacobsen Vadum Allé 36 2770 Kastrup

Gardehusarforeningen for Frederiksborg 41. juni - 91 år Gardehusar 191/45 "Draaby" Jørgen Bendiksen Bavnager 9 B 2310 Ølsted 23. juni - 91 år Gardehusar 95/45 "Maarum" Anders Vasehus-Madsen Caroline Amalievej 29 2800 Lyngby.

2. juli - 70 år Gardehusar 620354/64 "Meløse" Poul Jørgensen Gl. Holmegårdsvej 5, 1. tv. 3400 Hillerød. 23. juli - 80 år Gardehusar 214119/54 "Fr'værk" Jørgen Bech Langs Skolen 20 3300 Frederiksværk. 9. september - 75 år Gardehusar 378717 "Gerslev" Jens Madsen Østergade 65 3200 Helsinge.

Gardehusarforeningen for Gl. Roskilde 26. juli – 70 år Gardehusar 0107/1964 ”Roskilde” Leif Lund Støden 30, st. th. 4000 Roskilde 7. August – 50 år Gardehusar Årg. 1981 ”Roskilde” Renè Meizner Petersen Bredgade 32, 2. th. 4000 Roskilde 9. September – 75 år Gardehusar 355234/1957 ”Slagelse” John Larsen Byhøjvej 12, Hillerup

Gardehusarforeningen for Frederikssund 15. juli 2014 - 85 år Gardehusar 4893/50 "Tørslev" E. Johs. Jacobsen Fagerholtvej 11, 4050 Skibby 21. august 2014- 80 år Gardehusar 214169/54 Henning Larsen Stationsvej 8, 4573 Højby Sj.

Gardehusarforeningen for Næstved

Smidstrupvej 71 4733 Tappernøje. 10. august - 80 år Gardehusar 179246/53 L. R. Jørgensen Ageren 1, Mogenstrup 4700 Næstved. 20. august – 85 år Gardehusar 4460/49 ”Als” Erik Rubek Hansen Georg Brandesvej 12 4700 Næstved 7. september - 80 år Gardehusar 0411/53 ”Nakskov” Bent H. Andersen Alfehøjen 60, Fensmark 4683 Holmegaard 24. september – 60 år Gardehusar /71 K. Allan Vennike Mogenstrup Parkvej 3 4700 Næstved

Gardehusarforeningen for Nordvestsjælland 7. Oktober - 85 år Gardehusar 4879/1950 "Høng" Aksel Bent Vilhelmsen Bredekildevej 24 F 4400 Kalundborg

Gardehusarforeningen for Østsjælland 28. september – 70 år Gardehusar 617350/1964 ”Lundfor­ lund” Kurt Andersen Vollerup Gårde 7, 4200 Slagelse.

Gardehusarforeningen for Maribo Amt 30. juli – 80 år Gardehusar 179244/1953 ”Vejringe” Willy Petersen Hvilehøj 4, Falkerslev 4871 Horbelev

22. juli - 70 år Gardehusar ”Terslev” årgang 1964 Finn Glise Ømarksvej 33, Vetterslev 4100 Ringsted.

1. august – 70 år Gardehusar 648882/1965 ”Vanløse” Jens Søeborg” Vestergade 16, 2. 4930 Maribo

6. august - 80 år Gardehusar 213929/54 ”Dysted” J. E. Nielsen

10. August – 75 år Gardehusar 408331/1959 ”Femø” Ib Nielsen 2/2014

15


Høkerstrædet 6, Femø 4930 Maribo 12. August – 70 år Gardehusar 583519/1963 ”Tågerup” Hans W. Petersen Egelundsvej 8, 4895 Errindlev 2. September – 93 år Gardehusar 4357/1942 ”Dannemare” Børge Termansen Helgenæsvej 39 4900 Nakskov 4. September – 75 år Gardehusar 378597/1958 ”Sortsø” Helge Nielsen Lærkevænget 2 4850 Stubbekøbing 16. September – 70 år Gardehusar årg. 1964 ”Skelstrup” Carl C. Christiansen Birkevænget 21, Hunseby 4930 Maribo 18. September – 75 år Gardehusar 408357 “Græshave” Frode Davidsen Havnegade 48 H 4941 Bandholm 15. Oktober – 70 år Gardehusar 617015/1964 ”Oustrup” Leif Hansen Lysbovej 6, Tingsted 4800 Nykøbing F

Gardehusarforeningen for Sydsjælland og Møn 24. Juli - 80 år Gardehusar 214540/54. Hans Jørgen Petersen Møllebakken 13 4793 Bogø 14. september - 75 år Gardehusar 408363/59 Ole Jacobsen Vadum Alle, 2770 Kastrup 5. oktober - 70 år Gardehusar Hans Nielsen Store Røttingevej 22 4733 Tappernøje 18. oktober - 75 år Gardehusar 531259/62 Preben Bruun Storegade 91 4780 Stege 16

2/2014

Gardehusarforeningen for Fyns Stift

Gardehusarforeningen for Sydjylland

1. Juli - 70 år 502712/64 "Pejrup" Olav Schwartz Krogsbjerg 10 Snave, 5683 Hårby

8.april - 75 år 378220/58 Tybjerg Jens P. Rønholt Kirkestræde 8, Hammelev 6500 Vojens

4. Juli - 85 år 123729/51 "Måle" Adolf Rasmussen Tingvej 37 Skinderup, 9632 Møldrup

27. juli - 70 år 620313/64 – Nybøl Ejnar Jørgensen Tingholm 19, Guderup 6430 Nordborg

9. Juli - 65 år Årg. 1969 "Kerteminde" Erik Adolf Bue Hansen Sybjergvej 103 5300 Kerteminde

1. oktober - 70 år 620313/64 - Vejen Jens C. Thorøe Christensen Skodborg Engvej 25A 6630 Rødding

2. September - 60 år Årg. 1975 "Pilshuse" Tonni J. Hansen Rosenvænget 6 Rosilde, 5800 Nyborg

19. oktober - 70 år 583500/63 - Svenstrup Svend Aage Kjær Sønderløkke 3, V Sottrup 6400 Sønderborg

19. September - 75 år 459462/60 "Glamsbjerg" Anders Krog Pedersen Klaregade 25 Gummerup, 5620 Glamsbjerg 26. September - 70 år 617080/64 "Halkær" Poul Erik Sørensen Jørgensen Beringsvej 85 Tyrsted, 8700 Horsens

Gardehusarforeningen for Jylland 28. Juli - 75 år Gardehusar "Tånum", årgang 59 Per Kaihøj Rasmussen, Dokter Alle 1 8981 Spentrup 5. August - 90 år Gardehusar "Ørby", årgang 48 Poul R Dau Boesen Gl. Kongevej 35,D1 6920 Videbæk 18. August - 80 år Gardehusar 213961/54 Brønderslev Keld Larsen Løkkenvej 353 Stenum 9700 Brønderslev 13. September - 80 år Gardehusar 213973/54 "Flaunskjold" Emil Nielsen Solparken 16 9330 Dronninglund

Gardehusarforeningen for Antvorskov 3. Juli – 70 år Gardehusar 620357/1964 ”Herfølge” Jens Christian Woller 12932 – 113 A. St. Edmonton, Alberta,Canada 4. August – 75 år Gardehusar 459207/1960 “Trane­ gilde” Claus Berner Magnussen Havrebjergvej 1, Havrebjerg 4200 Slagelse

DØDSFALD 26. november 2013 301919/1956 ”Godsted" Bent Johansen Museumsgade 32 4930 Maribo 24. April 2013 213966/54 Vestervig Kristian Slavinsky Kallesandevej 3 Boddum 7760 Hurup Thy 27. september 2013 213943/1954 Klemensker Niels Jørgen Olsen Hvedevænget 10 7130 Juelsminde Æret være deres minde


Adresseliste Præsidiet: Præsident: Oberst, Kammerherre Ib Hedegaard Sørensen, Fruerlund 22, 2850 Nærum, tlf. 45 80 11 34. Email: ibheso@gmail.com Vicepræsident: Hans Christian Nielsen, Sluphusvej 2, Herslev, 4000 Roskilde, tlf. 46 40 23 56. Email: stenbakkegaard@private.dk Hovedkasserer: Ole Bent Petersen, Tranebakken 97, 2635 Ishøj, tlf. 20 90 81 50. Email: ole@revi-net.dk Sekretær: Jørgen Evang, Degnebakken 11, 4684 Holmegaard. Tlf. 51 90 04 11. Email: jorgen@evang.re Gardehusarforeningen København: Formand: Jonas Kriegbaum, Torvegade 54, 1., 1400 København K, Tlf. 29726969. fonsholm@hotmail.com Kasserer: Diana Lindbjerg Jørgensen, Østerbrogade 85, lejl. 25, 2100 København Ø, Tlf. 61607729. Email: mail@dlinbjerg.com Gardehusarforeningen Frederiksborg amt: Formand: Jan van Deurs, Dortevej 25, 3060 Espergærde, tlf. 4913 4958. Email: jvandeurs@stofanet.dk Kasserer: Jørgen Bech, Langs Skolen 20, 3300 Frederiksværk, tlf. 47 72 18 47. Email: jsb@dukamail.dk Gardehusarafdeling Gl. Roskilde amt: Kontaktperson: Leif Lund, Støden 30, 4000 Roskilde, tlf. 40 26 77 38. Email: leif.lund@youmail.dk Gardehusarforeningen for Frederikssund og omegn: Formand: John W. Hansen, Slangerup Overdrev 19, 3550 Slangerup, tlf. 47 33 44 08. Email: john-lise.hansen@privat.dk Kasserer: Kai Illemann, Skibbyvej 9, 4050 Skibby, tlf. 47 52 81 32. Gardehusarforeningen for Næstved og omegn: Hjemmeside: www.ghf-naestved.qsite.dk

Formand: Johannes Christoffersen, Dania 52. 3. lej 6, 4700 Næstved, tlf. 55 44 30 55. Email: jc.jc@mail.dk Kasserer: Hans A. Thorsen, Kildevej 11, Rønnebæk, 4700 Næstved, tlf. 55 73 20 42. Gardehusarforeningen Nordvestsjælland: Formand: Erik Jensen, Stigsager 46, Rørby, 4400 Kalundborg, tlf. 59 50 40 18. Email: erje@post3.tele.dk Kasserer: Henning Kristensen, Accasievej 1, 4490 Jerslev, tlf. 59 59 52 06. Email: hakasie@ka-net.dk Gardehusarforeningen Østsjælland: Formand: Lasse Dahl, Ingers Vej 32, 4653 Karise, tlf. 55 50 25 36. Email: ldhth@dahl.mail.dk Kasserer: Casper Dahl, Idagaards Allé 10, 4200 Slagelse, mobil 20 47 89 54. Email: casper@idagaard.dk Maribo amts Gardehusarforening: Formand Henrik Schjelde, Kirkevænget 7, 4863 Eskildstrup, tlf. 21 32 88 37.. Email: henrik@schjelde.net Næstformand Jørgen Frederiksen, Tillitzevej 27, 4983 Dannemare, tlf. 28 83 03 40. Email: moriseng@live.dk Gardehusarforeningen for Møn og Sydsjælland: Formand: Per Mygind, Grønsundvej 27, 4780 Stege, tlf. 55 81 52 16. Email: epmyg@mail.dk Kasserer: Ole Bent Petersen, Baldersbækvej 2, 1, 2635 Ishøj, tlf. 20 90 81 50. Email: ole@revi-dan.dk Gardehusarforeningen for Fyns Stift: Hjemmeside: www.ghf-fyn.dk Formand: Henning Terndrup, Regissevej 4, 5871 Frørup, mobil: 21 76 90 30 E-mail: terndrup.henning@gmail.com Kasserer: Jørgen Wielandt, Gartnervænget 10, 5492 Vissenbjerg, tlf. 64 47 27 00. Email: wielandt@youseepost.dk Gardehusarforeningen Jylland: Formand: Tage Hansen, Skovbrynet 18, 8670 Låsby, tlf. 8695 1614, mobil 2134 3228. Email: tage@sport.dk Kasserer: Jens Simonsen, Højgaardsvej 5, 8983 Gjerlev, tlf. 8647 4510. Gardehusarforeningen Sydjylland: Formand: Carl Jürgen Bock, Skeldekobbel 20, Skelde, 6310 Broager, tlf. 74 44 14 58, mobil 27 46 92 26. Email: bock@bbsyd.dk Kasserer: Ejvind Pedersen, Bakkevej 11, Stubbæk, 6200 Aabenraa, tlf. 74 61 31 42, mobil 20 85 07 75. Email: iwin@mail.dk 2/2014

17


SJÆLLANDSKE LIVREGIMENT SOLDATERFORENING Stiftet den 25. november 1917. www.sjlr.dk Soldaterforeningerne er hæren bag hæren

Motto: Tapper og Tro

Formand

Næstformand/ Webmaster /Sekretær

Bestyrelsesmedlem

Helmer Christensen Vestensøvej 19, Lundforlund 4200 Slagelse Tlf. 5858 4255 / 4017 5664 Email: hvc1940@hotmail.com

Hans Erik Bonde H.P. Christensensvej 22 4180 Sorø Tlf. 2487 7382 Email: sjlr@stofanet.dk

Palle Piil Jensen Krænkerupvej 55, Havrebjerg 4200 Slagelse Mobil. 2623 5020 Email: ppiil@mail.dk

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Karsten V. Larsen Mosevej 2 4180 Sorø Tlf. 6172 5814 Email: karmedan@hotmail.com

Michael Rosenbæk Jasminvej 35 4200 Slagelse Mobil 2065 3480 Email: mail@pejsehuset.dk

Tommy Rasmussen Nysøgård 207 4230 Skælskør Mobil 4226 1676 Email: bito@stofanet.dk

Kampene i 1864 I anledning af 150 året for 1864-kam­ pene ved Dybbøl deltog formand Helmer Christensen og Flemming Martinussen 5. april sammen med 25 faner fra landsforeningerne på landsplan i Danske Soldaterforenin­ gers Landsråds faneparade med kransenedlægning ved Krigergra­ vene på Dybbøl. På nedennævnte link, kan du allerede nu begynde at læse om aktiviteterne omkring regimen­ tets 400 års dag i 2014:

www.ghr400.dk 18

2/2014

MINDEORD 305 747/AUG 1956 Carl Bent Borchersen er 20. april 2014 afgået ved døden efter kortere tids sygdom. Han blev 78 år. Foreningen udtrykker i den for de efterladte så svære tid et Æret være Carl Bent Borchersens minde


JUBILARSTÆVNE 2014

Lørdag, den 13. september, kl. 0930 på Antvorskov Kaserne for årgangene 1949, 1954, 1959, 1964, 1969, 1974, 1979, 1984, 1989, 1994 og 1999 af 4. Regiment og Sjællandske Livregiment. Af Hans-Erik Bonde, webmaster Kære soldaterkammerater (kvinder og mænd) af ovennævnte årgange. Da regimentet 17. november fylder 400 år, ser vi frem til at møde mange af Jer på kasernen til jubilarstævnet 13. september, i følge med andre kammerater af samme årgange, som vi måske ikke har kontakt med. Kender I dem, så lad os straks få de oplysninger som du også skulle give ved tilmeldingen. Så kan vi nå at sende relevant materiale ud. Husk på, at et soldaterjubilæum er en uforglemmelig oplevelse, som bliver meget mere spændende, hvis der møder mange op fra dit kom­ pagni. Der er ikke krav om medlem­ skab ved denne deltagelse.

Vil familien med, er der Åbent Hus på kasernen. Man kan bl.a. se de berømte heste ved Gardehusarregi­ mentets Hesteskadron ligesom man kan se en del af det ”isenkram” som soldaterne anvender i Afghanistan. Når du går til jubilarfrokost med kammeraterne, kan familien købe og spise frokost i cafeteriet, da de vel nok skal vente på dig. Vi regner med at frokosten er overstået omkring kl. 15:30. Tilmelding og program Program offentliggøres snarest mulig t på hjemmesiden. Husk ved tilmelding at udfylde alle fel­ terne, bl.a. kryds ved SJLR samt at angive evt. soldaternummer (ældre årgange). Kontaktperson for 4. Regiment og Sjællandske Livregiment: Hans-Erik Bonde sjlr@stofanet.dk Tlf.: 24 87 73 82

Udnævnelse af æresmedlemmer

Formanden og Edvard J. Pedersen

Formanden og næstformanden har efter godkendelse af foreningens bestyrelse besluttet at aflægge besøg hos et par af de ældre med­ lemmer, som ikke kunne deltage ved den lille sammenkomst på forenin­ gens 96 års stiftelsesdag, den 25. november 2013 med sammenkomst for specielt indbudte til Peder Aal­ borgstuen. Besøget blev gennemført 25. marts 2014 med besøg hos Edvard Jørgen Pedersen i Halsnæs ved Hundested og John Wriedt på Amager. Begge steder var aftalt, at for­ manden og næstformanden ville komme forbi for en kort snak om soldatertiden og livet i foreningen. Så stor var overraskelsen hos dem begge, da formanden midt under kaffedrikningen rejste sig og holdt en kort tale, som endte med udnæv­ nelse af dem begge til foreningens æresmedlemmer fra samme dag. Der blev efter udnævnelsen begge steder tid til mere snak om oplevel­ ser i soldatertiden inden turen igen gik hjemover til Sorø og Slagelse.

John Wriedt lider af sygdommen KOL og er afhængig af sit iltanlæg. 2/2014

19


Kransenedlæggelse på Dybbøl Skanser

18. april nedlagde Sjællandske Livregiments Soldaterforening en mindekrans ved Fællesgraven på Dybbøl Skanser i anledning af 150-året for kampene på Dybbøl. Af Hans-Erik Bonde, webmaster Sjællandske Livregiments Solda­ terforening nedlagde på vegne af Gardehusarregimentet en krans for at mindes vore faldne kammerater i de kortvarige men hårde kampe på Dybbøl i 1864. Vi ved, at I kæmpede det bedste I kunne, men overmagten var for stor. For deltagelse i kampene modtog Sjællandske Livregiment et fane­ bånd. Indtil sammenlægningen med Gardehusarregimentet og Danske Livregiment, blev dette fanebånd sammen med to andre fanebånd båret på regimentets fane. I dag bæres de på Gardehusarregimen­ tets fane.

Finn Ib Jensen, Michael Rosenbæk og Helmer Christensen.

Lidt historik om Sjællandske Livregiment Ved krigsudbruddet i 1864 hed vi “5. Regiment” efter en nyordning af 1863, hvor landets bataljoner blev doublerede. I krigen 1864 deltog regimentet i bevogtnin­ gen af Ejderens nordlige bred fra Rendsburg til Schirnau, men blev trukket tilbage til Dannevirke, hvor vi den 5. februar 1864 med hjælp fra 19. Regiment tilbage­ kastede den preussisk-østrigske hærs angreb. Over Isted skov blev regimentet trukket tilbage til Sønderborg, for derefter at rykke på forpost i Sun­ deved den 10. februar, og deltog straks i forpostfægtninger ved Bøf­ felkobbel og Ragebøl. Regimentets forpostkompagni foran Skanse III og IV ved Dybbøl

Nedlagte danske og tyske kranse ved mindekorset.

20

2/2014

blev angrebet den 15. april af preus­ serne, som trængte os tilbage til skanserne, hvor det var umuligt at være grundet fjendens artilleriild. Den 18. april 1864 stod regimentet som reserve på Als, indtil preusserne den 29. juni gik over Alssund og tvang regimentet fra strækningen Kjær Vig til Bådsagerbatteriet nord for Søn­ derborg tilbage mod Kegnæs, hvor vi var blandt de sidste regimenter, der forlod Sønderjylland ved indskibning og overførelse til Fyn. Efter krigen i 1864 skiftede regimentet igen navn til “5. Bataillon”.

Finn Ib Jensen, Michael Rosenbæk. Helmer Christensen hilser på mindet og de nedlagte kranse.

Fra Jens Daglykkes dagbog På modstående side findes: "Et uddrag af Et beskeden men vælment Hyllest Kvad til Ære for den Højst Ærede Hr. Soldater Forenings Faar-Mand Jens Henrik Christiansen alias Redaktør Jens Daglykke som er laved af en Menig med sprete Træk af Højst Sammes Liv og Færten her og der og Alle Vajne Ved Fæsten for hanses 60-Aarsdag 11. September Ano 1951 Onskyl mulie Fajl Skræved i Hast og af et godt Hjærde"


I Fjærte Regiment Jens Henrik kendt er naar der han taler hopper mangen frøkens Hjærde og da spænt paa vores Ænder vi sidder hver Gang han bestir en Møde-Talerstol dog helre Jens vist blanded en Sjus men faar fra Gerda han sent Bud bliver han Nervøs og straks han lader Vandet med Saften staa og flyr af Døren ud.

Portræt af Jens Daglykke.

Mel.: Der er et Land des Stæd er Højt mod Noren... En Mand som ej kan unner Boret være til Stæde her en lille En nu slar paa Harbens Stræge og det er til Ære for Forhenværenes Herr Føsselar Jens Henrik som for Borets Ænde straaler blant glade Kammerater uden Koner der for ham er talt og drugget Skaaler og nu vi sønger for ham glad og Fro. Som ganske Ung ska han ha været Fager og Billedskjøn en Sjajk saa vit jeg ved skønt Fuld han var af Pep og rædsom Mager han ind i alle Pige Hjærder gled Som Legetøjs og Sjokoladesælger hans Døktihed og Sjarme gjode alt men siden han at gaa til Ginge vælger og deri sir han gjorde han ej galt. Som Faar-Mand har Jens Henrik vor Forening nu ledet møndi gennem mange Aar Jens Dagløkke er Redaktør min Mening er det er Celestin og Floridor Mens Celestin Dyd og Moral beskytter saa Floridor til Glædens Timer flyr mens Celestin til Orgeltoner lytter gaar Jens med Floridor ud til Revyr.

Hvem tale kan som ham og disko­ tere naar han tar Fat og snakker med sin Stærke Ennergi han alle kan dopere paa General-Forsamlinger især der han slaar til og han kan rigti knalle dem alle thi han lægger næmli Ægte Sjæl i Alt og Æred højt af Alle han blir med ham man ej ka lave Skæg. Som Kavaller det Svage Køn ham Skatter de Ældre Siv saavel som dem med Pasje-Haar han Hjemme-VærnsMand er en Datter af en af mine Venner sa en Da da hun med Jens just havde faaet en Lille Passjar om Hjemme-Værn man mærke ka at han er helt besat jo han har Dille og han vist uhælbreli være ska. Jens Henrik har med Alt paa hvær en Finger et Øje haft og paa hvær Arm en Hældi Haand som Fast og Møndi uden Slinger ku styre vor Forening og sig sæl Og vi som sidder her en Venne Skare jeg synes vi bør smøkke ham med Laar- Bær-Krans og vi vil vise ham vor Bare Taknæmlighed til han blir hundred Aar.

Tillykke! 75 år 30. juli Svend Åge Hansen, Kingosvej 24, 3400 Hillerød 1. juli Bent Madsen, Stationsvej 3, 4241 Vemmelev 70 år 15. juni Bjarne Stæhr, Meteorvej 1, 4040 Jyllinge 18. august Erik Bach, Toftehøj 68, 6470 Syd Als 9. september Jan Nielsen, Mangva 15 B, 3900 Nuuk, Grønland 16. september Ejner Mortensen, Stikkelsbærvej 31, 4200 Slagelse 65 år 30. august Jørgen Blinaa, Højen 30, Slots Bjergby, 4200 Slagelse 60 år 8. juni Finn Alf Kamienski, Kristoffersvej 59, 4100 Ringsted 55 år 12. juni Torben Olsen, Byparken 44, 3450 Allerød 7. september Jan Andersen, Cathrinebergvej 20B, 2630 Tåstrup

-Søvdonym 2/2014

21


Generalforsamling 2014

Årets generalforsamling 2014 blev en succes med 25 fremmødte medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formanden bød velkommen til de 25 stemmeberettigede, hvorefter Jens P. Nielsen blev valgt til dirigent og Hans Erik Hansen og Per Østrup som stemmetællere. Dirigenten indledte med forsam­ lingens godkendelse af tilføjelse af punkter om valg af fanebærer og fanebærersuppleant på dagsorden. Af uransagelige årsager var disse faldet ud af dagsorden. Referat i fuld længde kan læses på foreningens hjemmeside sjlr.dk. Formanden aflagde herefter for­ eningens beretning for det forløbne år. Beretningen blev indledt med min­ deord og et minuts stilhed for afdøde medlemmer og venner. Medlemmer: Ivar Kragh Leif Hattig Per Rohde Nielsen

Formanden har ordet

22

2/2014

Niels Olsen takkes for godt samarbejde.

631 944 Hans Freimot Andersen Kaj Løgager Ven Kurt Peter Viktor Nielsen (KPV) Foreningen bevarer stort samme medlemstal som ved regimentssam­ menlægningen. Beretning for året 2013: 13/3 Generalforsamling for året 2012. 13/4 Landsrådsmøde DSL på Hader­ slev Kaserne hvor Palle Piil og jeg deltog. 15/4 var det 100 år siden garni­ sonen kom til Slagelse. Her deltog Michael Rosenbæk og jeg med fanen på Nytorv i Slagelse. 4/5 Danmarks Befrielse. Vi deltog med fanen i og ved Sct. Mikkels Kirke i Slagelse. 25/5 De Blå Baretter holdt deres soldaterjubilæum på Antvorskov Kaserne. 5. til 9/6 blev Nordisk Stævne afvik­ let i Finland, hvor Hans-Erik, Palle, Niels og jeg deltog. (Det var første klasse med ”god mad og god sovs”). En af vore deltagere oplevede, at spise chokoladesuppe på brasede kartofler. 5/9 Danmarks Nationale Flagdag, hvor jeg deltog med vores fane. 9/9 Fik jeg en mail, hvor en ung dame skriver til mig, at hendes mor­ far havde været formand for solda­ terforeningen i 10 år fra 1942-1952. Hun lå inde med ting og sager, som hun ville donere til foreningen. Meget spændende materiale.

14/9 Fejrede vi vore ”gamle” sol­ daterkammeraters jubilæer. En god dag med mange jubilarer. 17/11 var det regimentes 399 års dag, som blev fejret den 15/11, da den 17. var en søndag. Igen havde regimentet glemt at invitere repræ­ sentation fra foreningen. Et telefo­ nisk opkald løste forglemmelsen. 25/11 på foreningens stiftelsesdag, inviterede foreningen et par gamle soldater samt to jævnaldrende kam­ merater til en lille sammenkomst i stuen. Her blev Jørgen Jørgensen og Erik Thomsen udnævnt til foreningens æresmedlemmer, idet formanden overrakte æresmedlems-diplomet. Yderligere 2 vil inden månedens udgang (marts 2014) blive udnævnt, idet formanden og næstformanden aflægger dem et besøg i deres hjem. Foruden diplomet, vil æresmed­ lemmerne blive tildelt en æresmed­ lemsmedalje. Vores arkivalier i kælderen er vi i færd med at journalisere og få over­ blik over. Vi er på Facebook og har der næsten 600 venner – ikke mange – da vi er mange tusinde og sta­ dig levende, som gennem tiden har været indkaldt til SJLR. En stor tak til min bestyrelse. Uden dem havde det ikke gået. Ligeledes tak til Gardehusarregi­ mentet, GHF, DFB, HJV og DSL for det gode samarbejde. Formanden modtog på bestyrelsens vegne store klapsalver for arbejdet. Dirigenten tog herefter beretningen til efterretning. I kasserens fravær til uddannelse aflagde Michael Rosenbæk det af revisorer og bestyrelse godkendte

På opfordring, accepterede Johnny Pedersen, at indtræde som admi­ nistrator af foreningens FB side.


regnskab til generalforsamlingens godkendelse. En meget detaljeret regnskabsop­ stilling udviste et overskud på ca. 24.000,- kr. Foreningen har endnu ikke modta­ get opkrævning for andel i trykning af Gardehusaren samt for fordeling af fællesudgifter ved jubilarstæv­ net 2013. Michael Rosenbæk kunne herefter meddele, at budget for 2014 vil være det samme som for 2013. Kontingentet vil fortsat være 200,kr. Regnskab, budget og kontingent blev herefter godkendt. Peder Aalborgstuen Året 2013 Som I kan se, så har stuen fået det store smil frem: Der er lagt vinyl­ gulv, malet loft og vægge, udskiftet loftbelysning, og baren har holdt flyttedag med flere andre ting. Sidste år fortalte jeg noget om, vi vil prøve at holde det, vi kalder åben stue den første tirsdag i hver måned. En ting, som de unge men­ nesker syntes godt om. Sidste år sluttede med en kasse­ beholdning på 73.995,- kr. Vi har været fire bestyrelsesmed­ lemmer til Nordisk Stævne i Fin­ land. Totalt kostede det stuen ca. 24.000,- kr. Kassebeholdninger er opgjort til 61.620,70 kr. I køleskabet er der øl og vand for 4.470,- kr. Formanden modtog store klapsalver

Efter generalforsamlingen blev der budt på lidt vådt og tørt.

fra forsamlingen, hvorefter næst­ formanden på bestyrelsens vegne takkede formanden for det meget store arbejde han lægger i, at stuen er blevet kendt blandt mange vær­ nepligtige ved regimentet. - Et forslag om forøgelse med yder­ ligere et medlem, blev enstemmigt godkendt. Begrundelsen skal ses i, at der bør ske en bredere fordeling af de administrative opgaver.

revisor for 2 år. Finn Ib Jensen blev nyvalgt som bestyrelsessuppleant og genvalgt som fanebærersuppleant for 2 år. Michael Rosenbæk blev genvalgt som fanebærer for 2 år. Eventuelt: Der blev fra enkelte i forsamlingen udtrykt holdning til det, at være ”gammel” og ikke respekteret ”sjæl­ lænder”.

- Redaktionelle rettelser vil blive gennemført på baggrund af forsla­ get. Formanden og et bestyrelsesmed­ lem, Palle Piil Jensen, blev genvalgt for 2 år. Nyvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år blev Tommy Rasmussen. Finn Andersen blev genvalgt som

Emblem for æresmedlemmer

Hædersbevisninger: 40 års medlemstegn J.O. Hededal Nielsen, Randers Hans-Erik Bonde, Sorø Christian Lind Skov, Vojens (tilsen­ des) Helmer Valdemar Christensen. 25 års medlemstegn: Kim Lindbjerg, St. Merløse (tilsen­ des) Æresmedlemstegn: Jørgen Jørgensen Helmer Valdemar Christensen.

Tre 40-års medlemsjubilarer

Niels Olsen fik overrakt en lille æske vin for sin opgave som suppleant. 2/2014

23


Afs: Gardehusarregimentet, 4200 Slagelse

Magasinpost. Returneres ved varig adresseĂŚndring.

ID nummer 46336

www.stotvoresoldater.dk

Nytorv 2, 4200 Slagelse, Tlf. 5853 5320 www.dinvaerkstedsbutik.dk

Vi slutter op om vore soldater 24

2/2014

B

Gardehusaren nr. 2, 2014  

Gardehusaren nr. 2, 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you