Page 1

Gardehusaren Nr. 1 - Marts 2014

14. 책rgang


Indhold nr. 1 Leder.................................................................................3 Nytårskur..........................................................................4 1864: Dannevirke til Dybbøl - 150 år efter!.......................6 ISAF 16 er hjemme.............................................................8 Hjemkomstparade i Slagelse for Thors Hammer..............9 Forsidebillede: Soldater fra Gardehusarregimentet og Hjemmeværnseskadrille 230 under 1864-marchen fra Dannevirke til Dybbøl Skanser.

Den første uge................................................................ 10 Danske Gardehusarforeninger.........................................13 Sjællandske Livregiments Soldaterforening.................... 19

Gardehusaren udgives af Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Garde­­husarforeninger, hvis protektor er Hans Kongelige Højhed Kronprinsen, i samarbejde med Gardehusarregimentet.

Datidsbillede: Soldatertjeneste ved Sjællandske for 40 år siden................................................................................22 Vintersbøllesangen i rette hænder...................................2

Bladet udsendes til alle medlemmer af Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Garde­­ husarforeninger. Gardehusarregimentet modtager 200 eksemplarer, primært til orientering af nytilgået personel ved regimentet. Redaktion: Silas Mortensen, ansvarshavende chefredaktør Major Hans-Erik Bonde, redaktør Kaptajn Nikolaj Lindberg, redaktør Bladudvalg: Oberst Ib Hedegaard Sørensen Freddy Rasmussen Ole Bent Pedersen Helmer Christensen Hans-Erik Bonde Kaptajn Nikolaj Lindberg Silas Mortensen Redaktionens adresser: Silas Mortensen Tlf. 22 58 73 53 Email: redaktoerghf@gmail.com Spørgsmål vedrørende abonnement og medlemskab rettes til Freddy Rasmussen. Tlf. 55 73 04 47 Email: freddyjr@mail.dk

Indsendelse af materiale til bladet Redaktionens meninger må ikke tages som udtryk for foreningernes officielle standpunkter. Ligesom redaktionen ikke behøver at dele den opfattelse, forfattere af de forskellige artikler giver udtryk for.

Send en mail til redaktoerghf@gmail.com eller besøg danskegardehusarforeninger.dk eller www.sjlr.dk.

Deadlines for Gardehusaren i 2014 Trykt oplag: 2300 Repro & tryk: Sjællandske Medier Bladet udkommer 4 gange årligt Annoncetegning: Sjællandske Medier Dania 38, 4700 Næstved Telefon: 72 45 11 00

2

1/2014

Juninummer: 12. maj Oktobernummer: 8. september Decembernummer: 5. november

Foreningsblad for Danske Gardehusarforeninger og Sjællandske Livregiments Soldaterforening


Tredobbelt jubilæumsår

Ottende brigades modangreb under Slaget ved Dybbøl 18. april 1864 (Vilhelm Jacob Rosenstand, 1894) 2014 er rundt jubilæumsår for tre vigtige danske militærhistoriske begivenheder: Som foreningernes medlemmer allerede ved, fejrer regimentet sit 400 års jubilæum, fra grundlæggelsen af Sjællandske livregiment i 1614. Dette gør regimentet til det ældste operative husarregiment i verden. 2014 er tillige 200 års jubilæumsår for udskillelsen af Norge fra det danske rigsfællesskab. Dette territorietab er blandt de største i Danmarkshistorien, og fandt sted ovenpå to årtiers vekslende krige, der forandrede hele det europæiske landskab. Tabet var et ydmygende militært nederlag for Danmark, der blev politisk og økonomisk amputeret. Til gengæld afstedkom krisen en kulturel renæssance med guldaldermalere, Thorvaldsen som Europas førende skulptør, videnskabelig opblomstring anført af H. C. Ørsted og ikke mindst Grundtvigs virke, der lagde fundamentet for landets moderne kirke- og uddannelseskultur. Præcis 50 år senere udkæmpedes den sidste krig på dansk jord, der i år mindes ved 150 års jubilæet for Den Anden Slesvigske Krig, bedre kendt som Krigen i 1864. Arven fra 1864 hviler stadig tungt på den danske nationale identitet, og ligesom for de soldater, hvis deltagelse i krigen blev en skamplet for deres familier, spøger krigens myter stadig i de danske militærenheders hukommelse. Krigens militære og især politiske fejltrin er blevet vendt og drejet af historikerne, men der er også lyspunkter, som Danmarks forsvar kan mindes med stolthed: Dygtige hærførere som overgeneral de Meza og kavalerigeneral Hegermann-Lindencrone, der trods fordømmelse fra deres samtidige arbejdede utrætteligt for at få det bedste ud af en håbløs situation. De danske ryttersolda­ ter, der som beskrevet i Sune Wadskjær Nielsen bog ”Det Danske Rytteri – De Sidste Krige til Hest – 1848-1864”, som blev anmeldt i sidste nummer af Gardehusaren, var ikke bare deres tyske kollegaer langt overlegne, men lod også til at gå til krigshåndværket med langt større alvor og faglig seriøsitet. Endelig er det værd at bemærke, at de tyske soldater ved mange lejligheder fremhævede de danske soldaters flid og tapperhed, trods talmæssig og materiel underlegenhed og svigt fra deres politiske ledere. Ingen enhed består i 400 år uden ridser og buler i rustningen. Og selvom 1814 og 1864 markerer to af Danmarks­ historiens største tragedier, er de også værd at mindes som forbilleder på mod, pligtopfyldenhed og styrken til at overleve selv de værste kriser. Husk på, at soldaten med den reneste uniform har været gennem færrest strabadser. Silas Mortensen Husar Sjælør, Hold 1, 2012 Ansvarshavende Chefredaktør

1/2014

3


Nytårskur 2014

Hesteskadronen gennemførte igen i år en vellykket nytårskur for Hendes Majestæt Dronningen. To beredne husarer fra yngste deling fortæller her om deres oplevelser. Af Gardehusar Hillerød og Gardehusar Klemensker, 2 Deling, Hesteskadronen. Som husar ved Hesteskadronen er der megen historie at leve op til. Der er en forventning om og pligt til, at den høje standard bibeholdes og historien bevares. Gardehusarregimentet, og især Hesteskadronen, deler sin historie med det danske Kongehus og rider sammen med Den Kgl. Stald-Etat i Hendes Majestæt Dronningens tje­ neste ved flere lejligheder året rundt. En af disse årligt tilbagevendende ceremonier foregår kort efter ind­ gangen til det nye år og er netop afsluttet: Den traditionsrige Nyt­ årskur. Klargøring af hestene For husarerne såvel som for hestene starter kuren allerede flere dage før afrejse. Både husarer og heste skal træne i blandt andet opmarch, afmarch og eksercits. Alle heste, fra den store frieser til de hvide skimler og de brune heste, 4

1/2014

vaskes grundigt, får rykket deres man, og får efterset skoene af eska­ dronens smed. Hestenes remtøj, snekketøjet med de hvide skaller, tilpasses den hest, der skal bære det, kontrolleres og vedligeholdes en sidste gang. Alt sammen for at danne så godt et grundlag for en veludført nytårskur som overhove­ det muligt. Rollefordelingen Rutinen er den samme hvert år: Husarerne med deres heste for­ lægger fra Gardehusarkasernen i Slagelse til de kongelige stalde på Christiansborg i København. Når

OPPE OG NEDE: Eskorten rider ind på Christiansborg Slotsplads.

eskadronen tager afsted, er den opdelt i ældste og yngste deling med befalingsmænd, udefra til­ kommanderede officerer, foruden smeden, en sadelmager og en del af eskadronens øvrige hestekyndige. Ældste deling er ridende ved eskor­ ten, mens yngste deling står for at holde vagt i staldene om natten, muge ud hos hestene, sadle op for officerer og befalingsmænd, samt modtage og varte hestene, når de er blevet redet. Begge delingers arbejde er vigtigt for udførslen af opgaven og bidra­


ger til den iøjenfaldende parade. Den sidste royale tjeneste Storslået ser det ud, når eskorten bevæger sig frem i bybilledet. Næst­ kommanderende, fulgt af den store sorte frieserhest med sine enorme kobberpauker, de skimlede heste med trompeterkorpset på ryggen, efterfulgt af et utal af husarer med sablen i skulder udgør den forreste del af eskorten. Bag kareten rider kavalererne, eskortechefen og estandartvagten. Bag dem endnu en deling sabelhusa­ rer på brune heste, samt sluttende befalingsmand. Husarerne har træ­ net og modtaget undervisning fra deres overordnede hele året, for at forberede dem til denne store opgave. Hvert år er det nye værnepligtige husarer, der udfører deres sidste royale tjeneste, inden værneplig­ tens afslutning, ved at gennemføre den mest traditionsbundne begiven­ hed, eskadronen er medvirkende til. Endnu et år er det lykkedes at opstille en bereden og velforberedt eskorte af husarer, befalingsmænd og officerer, der med stolthed glæ­ deligt trodser vintervejret, for at eskortere Majestæten på behørig vis gennem hovedstaden. En fabel­ agtig og rammende afslutning på en snart færdiggjort værnepligt ved en af det danske forsvars helt særlige enheder. ØVERST: Fanen bæres langs de opstillede husarer med heste. I MIDTEN: Yngste deling har travlt med at gøre hestene klar i Christiansborgs slotsstalde. Nederst: Hele eskorten opstillet på række I Prins jørgens Gård, mellem Christiansborgs vestlige fløj, Høsteretsbygningen, Thorvaldsens Museum og Slotskirken.

1/2014

5


1864: Dannevirke til Dybbøl - 150 år efter!

To hold fra Gardehusarregimentet og Hjemmeværnseskadrille 230 deltog i 1864-marchen i anledning af 150-året for den sidste krig på dansk jord. Af Thomas Kjærgaard, ROF HVE 230 I 1864 gennemførte de danske styr­ ker en taktisk tilbagetrækning fra Dannevirke, helt ubemærket af fjen­ den. Overgeneral de Meza undgik derved, at hæren blev omringet i det forældede, underbemandede og frostramte fæstningsværk, holdt den danske hær intakt og snød tyskerne. Generalen blev fyret af regeringen og anklaget for landsforræderi, men alle senere vurderinger har støttet hans beslutning, da den danske hær ellers ville have været tilintetgjort. Generalens genistreg fejres årligt

6

1/2014

med march fra Dannevirke til Dybbøl. Vi hørte første gang om 1864-mar­ chen ved Nijmegen-marchen i 2013. Der tog vi en brochure med hjem for at studere nærmere. Idéen om, at gå ”i soldaternes fodspor” faldt i god jord blandt flere kollegaer. Vi var flere, der hurtigt blev enige om at denne march skulle gennemføres. Der blev samlet et hold, fra Garde­ husarregimentet (GHR) og Hjemme­ værnseskadrille 230, og vi fik i den forbindelse mulighed for at låne et par busser. En formel ansøgning til Den Tyske Ambassade for at få bus­ serne med over grænsen blev accep­ teret. Det blev ligeledes muligt at gå i uniform og medbringe standarder. Ordonnanserne De soldater der var indkaldt i 1864 var generelt i god fysisk form. Hvis

man dengang skulle nogen steder gik eller red man. Derfor ville de 80 km, soldaterne tilbagelagde ved tilbagetrækningen normalt ikke have voldt dem problemer. Vores hold startede på 16 delta­ gere men endte på 11, da der des­ værre var et par stykker, der måtte melde fra i sidste øjeblik, dels på grund af arbejde og dels på grund af skader før start. Vores to chauffører fungerede begge som ordonnanser på turen. Det vil sige, at det var deres opgave at følge med mens vi gik, og køre frem til næste rasteplads. Der skulle de så være klar med mad, snacks, drikkevarer og så videre. Indkøb af dette blev planlagt til torsdag aften inden afgang om fredagen. Den ene chauffør, var til under­ visning på Hjemmeværnsgården og kunne således ikke deltage i selve indkøbet. Den anden chauf­ før, Morten Nordenskjold HVE 230, der desværre måtte hoppe fra som gænger holdet på grund af en skade, havde tilbudt at være chauffør på den anden bus og blev dermed også ordonnans. Tidlig morgen i Padborg Vi kørte til Padborg, hvor Arrangø­ rerne havde givet som mulighed OPPE: Soldaterne på marchen. NEDE: Søndag eftermiddag ved mål. (Foto: Thomas Kjærgaard)


at overnatte på Frøslev-Padborg skole, så længe der var plads. Men vi havde bestilt værelser med bad på det lokale vandrehjem, og fik derfor en god nats søvn. Da marchen begyndte i 1864 havde Dannevirke været under alarmering i flere dage op til tilbagetrækningen, og soldaterne måtte ikke forlade deres post. De havde derfor stået på vagt i 12 timer i silende regn og mudder til anklerne, og kun fået få timers hvile. Soldaterne var så trætte, at de kunne stå op og sove på marchen, ved blot at læne sig mod manden foran dem, så snart der blev råbt ”holdt!” Med lidt masen fik vi vores startkort på Frøslev-Padborg skole en frost­ kold lørdag morgen mellem klokken 0600 og 0630. Vi havde spist vores medbragte morgenmad på vandre­ hjemmet, så vi kunne køre til Dan­ nevirke i god ro og mag. Dernede var der et par officielle taler, inden det hele blev startet. 650 deltagere

stillede til start, hvoraf mere end 300 var soldater. Vi havde to standarder med, én jeg havde lånt ved GHR og en anden fra Katrinelyst. Vi havde været i tvivl om, om vi måtte gå med standarder i Tyskland, men da vi om morgenen så, at mange andre også gjorde det, blev vi enige om, at det ville vi også. Den første dag Natten mellem den 5. og 6. februar 1864, var der 10 graders frost. Det sneede og blæste fra nordvest. Da vores march begyndte, var der ikke specielt koldt, men det blev allige­ vel lidt råt, for efter de første 10 kilometer begyndte det at regne, hvilket fortsatte til de omkring 40 kilometer. For ikke at genere de øvrige tra­ fikkanter gik vi på cykelstier og for­ tove. Det var en hyggelig tur, trods regnen. Vi mødte gamle kollegaer og soldater fra blandt andet, Norge, Sverige, Tyskland og Wales. Da vi kom tilbage til vandrehjem­ met fik alle ordnet fødder. Nogle havde vabler, der skulle prikkes hul på, andre skulle kun give dem et fodbad. Efter plejen blev vi enige om at gå over på den anden side af vejen, hvor restaurant Lyren lå. Der fik vi vores aftensmad. Vi holdt lidt hygge om aftenen, inden vi alle gik til ro. Søndag morgen startede vi med at plastre fødder ind, inden turen gik til Frøslev-Padborg skole, hvorfra vi skulle starte. Solskin, kanonsalut og medaljer Kyndelmisse startede i sol, der fort­ satte hele dagen. Vi gik i forskelligt tempo, men alle blev samlet et par kilometer før Dybbøl. Herfra gik alle samlet ind på Historiecenteret, hvor vi blev modtaget med kanonsalut. Det var meget imponerende at se de mange gængere marchere ind

Start ved Dannevirke lørdag morgen. (Foto: Thomas Kjærgaard)

på centret, hvor vi blev mødt med kanonsalut og fik vore medaljer. Den gamle kanon kunne stadig give lyd fra sig, og blev fyret af, af en soldat iklædt den originale uniform, mens lejrkommandanten og hans hustru, samt en hjælper så på (også iklædt de originale uniformer). Imens kunne vi alle vi sende en tanke 150 år tilbage til dengang i 1864, hvor den samme tur vi nu havde gået blev foretaget i kolde unifor­ mer, med få rationer, og med hele slæbet med at trække en kanon i 10 graders frost. Dengang tabte vi, men denne søndag vandt vi alle en lille personlig sejr, ved at have gået i landsoldaternes fodspor.

FAKTA I anledning af 150 året for kampene i 1864 gennemføres en historisk march den 1. - 2. februar 2014. Krigen i 1864 havde alvorlige konsekvenser for Danmark, der mistede 2/5 af sit lands areal og befolkning. En af krigens meget omdiskute­ rede episoder var tilbagetræk­ ningen fra Dannevirke den 5. februar, hvor danskerne røm­ mede den historiske fæstnings­ vold til fordel for flankestillingen ved Dybbøl. Marchen blev gennemført under vanskelige forhold og med det østrigske kavaleri i hælene. Først i 1920 kom den nordlige del af Slesvig igen under dansk kontrol, efter en folkeafstemning der fastlagde den nuværende grænsedragning. 1/2014

7


ISAF 16 er hjemme

sammen kunne markere husarernes hjemkomst på berettiget vis. Grund til at være stolt Oberst Kenneth Pedersen, chef for DANCON ISAF Hold 16, kunne sammen med sine husarer stige stolt af flyet til deres ventende familier. ISAF Hold 16 havde Thors Hammer som mærke – det siges om Mjølner, at den altid rammer, hvad den kastes efter og vender tilbage til den hånd, der kaster den. Holdet har løst sin opgave i Afgha­ nistan helt i denne ånd – de har leveret fremragende resultater og er nu vendt uskadte hjem til den hånd, der kastede dem ud. TV: De første soldater forlader flyet.

DANCON ISAF Hold 16 blev budt velkommen hjem af RC og hesteskadronens trompeterkorps. Af KN N. Lindberg, KTO/SBH/PIO Torsdag den 13. februar 2014 blev en historisk dato for Gardehusar­ regimentet. Klokken 06.20 landede de sidste soldater fra ISAF Hold 16 i Roskilde Lufthavn. Deres hjemkomst til Danmark mar­ kerede afslutningen på en det sidste hold soldater i Afghanistan, der har været under kommando af officerer fra Gardehusarregimentet. Med fanfare Regimentschefen, oberst Tommy Paulsen, var til stede for at modtage sine Gardehusarer og havde i dagens anledning medbragt trompetere fra Hesteskadronen, således at man

OVENFOR: RC byder soldaterne velkommen hjem.

RC og DANCON ISAF Hold 16, Oberst Kenneth Pedersen

8

1/2014


Hjemkomstparade i Slagelse for Thors Hammer

Slagelse by lagde 28. februar asfalt til hjemkomstparaden for for ISAF Hold-16, hvis emblem er Thors Hammer. Af KN N. Lindberg, KTO/SBH/PIO Fredag den 28. februar, på den sidste officielle vinterdag i 2014, var DANCON ISAF Hold-16 samlet for sidste gang. Næsten 300 soldater fra alle landets verdenshjørner var i dagens anledning samlet i Slagelse By. Årsagen var gennemførelsen af den traditionelle, afsluttende parade og march til hyldest for de udsendte soldater. ISAF Hold-16 har været det sidste ISAF kontingent, hvor staben er fra GHR og missionen har været under en Gardehusarofficers kom­ mando, så både march og parade foregik derfor i Slagelse. Chefen for Hæren, Generalmajor Per Ludvigsen og medlem af For­ svarsudvalget, Jakob Ellemann-Jensen (V), mødte op til paraden i Antvor­ skovhallen og talte til soldaterne og deres pårørende. Begge takkede de både Hold-16, men også soldater­ nes familier for den store og betyd­ ningsfulde indsats, de har leveret for den danske indsats i Afghanistan. Mjølner vender altid tilbage

Det hjemvendte kontigent marcherer gennem Slagelse by.

Efter talerne gennemførte DANCON ISAF Hold-16 en march gennem Sla­ gelse By og blev hyldet af byens borgere. Efter marchen returnerede holdet til Antvorskovhallen, hvor Borgmester Stén Knuth og Regi­ mentschef, Oberst Tommy Paulsen talte til og takkede soldaterne for deres indsats i Helmand-provinsen. Hold 16 har meget passende for sin indsats valgt Thors Hammer, Mjølner, som sit kontingentmærke. Det siges om Thors Hammer, at den altid ram­

mer det, den kastes efter med stor kraft, og derefter vender tilbage til den hånd, der kastede den. ISAF Hold-16 har løst opgaven frem­ ragende og leveret et betydnings­ fuldt bidrag til den danske indsats i Helmand-provinsen. ”Mjølner” og alle dens soldater nu vendt tilbage til den hånd, der kastede den, og Gardehusarregimentet og Slagelse By fejrede dem på behørig vis.

Hærchef generalmajor Per Ludvigsen med holdchef Oberst Kenneth Pedersen. 1/2014

9


VÆRD AT VIDE

Den første uge

ÅBNINGSTIDER REGIMENTETS KONTORER Mandag - fredag: 0800 -1500 RECEPTION Mandag - torsdag: 0730 - 1500 Fredag: 0730 - 1430 CAFETERIA Mandag - torsdag: Fredag:

0600 - 1015 1100 - 1315 1430 - 1830 0600 - 0930 1100 - 1300

MILJØGÅRDEN Mandag: 0700 - 0900 Tirsdag: 0700 - 0900 1230 - 1300 Onsdag: Lukket Torsdag: 0700 - 0900 1230 - 1300 Fredag 0700 - 0900 I særlige tilfælde uden for daglig åbningstid tlf. 20 20 56 03 KØR/ELM SLA Mandag - fredag:

0700 - 1400

MUNDERINGSDEPOT Mandag - fredag: 0700 - 1400 AFLEVERING AF MUNDERING mandag - fredag: 0700 - 1400 Efter aftale GALLADEPOT Mandag - fredag: 0700 - 1400 Efter aftale INDKØBER Mandag - fredag 0700 - 1400 AMMUNITON Mandag - fredag: 0700 - 1400 Efter aftale SERVICE Messer, møntvask, mønttelefoner findes i centerbygningen. FELTPRÆST Onsdag:

1030 og 1130 i UV 14

TAXA Slagelse Taxa tlf. 58 53 53 53 afhenter gerne på kasernen. BUS Busrute 310 kører direkte mellem stationen og kasernen. Stoppested v. forhindringsbanen. Busruterne 30, 31 og 88 har stoppested på Næstvedvej ved kasernens indkørsel. 10

1/2014

En rekrut ved Livkompagniet for- Squat-øvelser foran kompagnibygningen. tæller her om sine oplevelser ved Jeg har altid været mere eller min­ mødet med værnepligten – på godt dre perfektionist, tingene har altid og ondt. skulle være 100 % i orden, men på Af Menig Greve den hurtigste og nemmeste måde. 1 DEL / LIVKMP / V GHR Jeg har også altid følt, at jeg skulle Jeg troede, at jeg var klar til værne­ være bedst til alt. Det kan jeg ikke pligt. Det tror jeg stadig, men den her. Vores første uge har været stres­ første uge, jeg lige har været igen­ sende, der har været så mange nye nem, har været meget hård for mig. ting, man skulle vænne sig til, og Den første dag jeg kom til Ant­ så mange andre ting man skulle vorskov Kaserne, var jeg sikker på, lære. Det har været yderst hårdt at de næste 4 måneder ville blive psykisk, fordi vi skulle lære alle de lette for mig. Jeg har måttet indse, grundlæggende ting for en soldat at jeg ikke har været så klar, som på kun én uge! jeg troede jeg var. Den første dag blev vi frataget alt, Professionalisme der kendetegnede, hvad og hvem Jeg havde faktisk regnet med langt vi var. Vores telefoner blev taget, flere fysiske opgaver i min værne­ vores tøj blev taget, selv vores eget pligt, men indtil videre har det fak­ navn blev taget fra os. tisk kun været psykiske opgaver. Jeg er ikke længere Christian Egede Som at lære, hvordan man skiller Colberg, jeg er menig Greve nu. og samler et gevær, og hvad alle Selvom vores ting er taget fra os, delene i geværet hedder. har det stadig været en af de bed­ Der har også været en masse teori ste uger, jeg kan huske. omkring det at være soldat: Hvad Deling – ikke individer man siger ja til, hvad en soldat laver, Jeg er ikke vant til at skulle stå op hvorfor han gør det, hvad han skal i lang tid ad gangen, men det er kunne. Noget af det mest spændende der blevet lavet om på, på bare én indtil videre har været at høre, hvilke uge. Vi har brugt rigtig meget tid færdigheder, vi kommer til at gå her­ på eksercits og på at gå indtrådt. fra med, og hvad vi kan opleve som Det var hårdt de første par gange, professionel soldat, hvis vi vælger men jeg føler selv, at jeg er blevet at fortsætte i HRU eller GSU. god til det, og som en deling tror jeg Jeg kunne personligt rigtig godt også, at vi er blevet meget bedre. tænke mig at prøve kræfter med Vi er heller ikke længere individer, vi er en deling. Jeg har fundet ud Peder Aalborgstuen af, at jeg ikke vil kunne klare mig Stedet hvor soldaten igennem min værnepligt, hvis ikke slapper af og hygger sig i jeg har mine venner og vi hjælper godt kammeratskab hinanden. En ting, som jeg også meget hurtigt Kig ind - åben hver tirsdag har fundet ud af, er, at jeg ikke kan kl. 1830 - 2200 præstere, hvad jeg gerne vil kunne.


de danske specialstyrker, men jeg har også måttet indse, at hvis jeg gerne vil det, så skal jeg tage mig gevaldigt sammen og fokusere 100 % på min værnepligt her og nu. Vi har fået at vide, at vi allerede fra første uge bliver set an og at alle vores egenskaber, både tekniske, fysiske og psykiske vil blive skrevet ned, og det vil være de oplysninger, som vil bestemme, om vi kan komme videre inden for det danske forsvar. Skjul ikke skader Vi har også én i vores deling, som allerede efter den første uge vil blive hjemsendt. Det er fordi han har prøvet at skjule en gammel ryg­ skade. Han har fortalt, at han ikke har haft problemer med skaden til dagligt, men da han kom herned, så kunne han godt mærke den. Han har derfor, som en hjælp til os andre menige, sagt, at selvom vi ikke føler os hæmmet eller besværet af nogle skader, som vi måske har, så skal vi ikke prøve at skjule dem. Hans ord fik mig til at melde mig selv på infirmeriet, fordi jeg har en gammel knæskade fra fodbold. Det har nok været den bedste beslut­ ning, som jeg har taget i lang tid! Jeg fik konstateret, at jeg har en skade i knæet, men at det ikke er nok til at blive hjemsendt på, men hvis det på noget tidspunkt volder mig problemer, så skal jeg melde

Fysiske tests i idrætshallen.

mig til infirmeriet med det samme. Det bedste der er sket Den nyhed var præcis dét, som gjorde den sidste del af min første uge let. Selvom dagene ikke har været anderledes, så har jeg følt mig lettet over, ikke at skulle skjule min skade, og hvis der skulle være problemer, så er der nogle meget dygtige og meget hjælpsomme men­ nesker, som gerne vil hjælpe mig til at få det bedre. Alt i alt, så har dét, at tage min værnepligt, været det bedste, der er sket for mig. Det er en oplevelse, som jeg bestemt ikke vil undvære, og som jeg har bestemt mig for at gennemføre.

Sælges på www.ghr400.dk.

Tilmelding til Repræsentantskabsmøde og Festmiddag den 24. maj 2014 Jeg tilmelder mig således til mødet og festen: Deltager i Repræsentantskabsmøde:

__ ja __ nej (sæt kryds)

Deltager i ledsagerprogram under mødet: __ ja

__ nej do.

Deltager i Festmiddag: ____________________________________navn (m. blokbogstaver) Ledsager i festmiddag: ____________________________________navn (m. blokbogstaver) Ønsker dobb.-Værelse på Gardehusarkasernen: _____ ja (Begræns. antal; ”fordeles først til mølle”) Pris pr. deltager for repræsentantskabsmøde/ledsagerprogram: Kr. 0,Pris pr. deltager for festmiddag: kr. 500,- (tre retters menu, vin og musik) indbetales på DGHF´s bankkonto reg.nr. 1551 kontonr. 6518257 med angivelse af navn og medlemsnr. (står bag på bladet) senest tirsdag den 15. april 2014

Denne talon afrives og sendes til Freddy Rasmussen, Banetoften 17, 4700 Næstved - eller scannes i udfyldt stand og sendes til freddyjr@mail.dk 1/2014

11


OPVISNING I ANLEDNING AF GARDEHUSARREGIMENTETS 400-ÅRS JUBILÆUM CHRISTIANSBORG SLOTS RIDEBANE ONSDAG DEN 16. APRIL 2014 KL. 2000 GRATIS ADGANG

Som en del af fejringen af Gardehusar­ regimentets 400 års jubilæum kan man 15. og 16. april 2014 opleve Hesteka­ dronen i København. D. 15. er der byridt i byens gader og d. 16. opvisninger på Christiansborg Slots Ridebane. Foruden husarernes opvisning vil Grand Prix-rytter og tidligere husar Karsten Hansen ride dressuropvisning. Politihe­ stens Venner vil også være at opleve, samt den Kongelige Livgardes og Søvær­ nets tamburkorps. Tag familie og venner i hånden til en fan­ tastisk oplevelse i hjertet af København. De Kongelige Stalde vil være åbne for besøg fra kl. 16.00-18.00.

POLITIHESTENS VENNER

HESTESKADRONEN

SØVÆRNETS TAMBURKORPS

GRAND PRIX RYTTER

Vi glæder os til at se jer! Med venlig hilsen, Gardehusarregimentets Hesteskadron

DEN KGL. STALD-ETAT

DEN KONGELIGE LIVGARDES TAMBURKORPS

DE KONGELIGE STALDE VIL VÆRE ÅBNE FOR BESØG FRA KL. 1600 - 1800

LEDIGE LEGATER DEN AF HÆRENS FASTE OFFICERER OG LIGESTILLEDE OPRETTEDE UNDERSTØTTELSESFORENING har som formål at yde økonomisk støtte til pensionerede officerer af hæren og hærhjemmeværnet og til enker/enkemænd eller børn efter disse. Legater uddeles efter motiveret ansøgning og trang og kan f.eks. ydes som hjælp ved sociale forhold, posttraumatiske lidelser, hjælpemidler ved invaliditet, begravelseshjælp, uddannelse m.m. Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til foreningens sekretær.: Major Jørgen Larsen Digterparken 76 2750 Ballerup Email: jalars@larsen.mail.dk NB: Ved modtagelse af flere ansøgninger vil medlemskab af foreningen give fortrinsret. 12

1/2014


Danske Gardehusarforeninger Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde og Festmiddag Danske Gardehusarforeningers Hovedbestyrelse indkalder her­ med til Repræsentantskabsmøde og efterfølgende Festmiddag d. 24. maj 2014, kl. 14.30 på Gardehusar­ kasernen i Slagelse.

(villig til genvalg) 9. Valg af 2 interne revisorer. 10. Fastsættelse af sted og dato for næste repræsentantskabsmøde (GHF Syd- og Sønderjylland) 11. Valg af delegerede til Danske Soldaterforeningers Landsråd 12. Eventuelt.

Program 15.00 - 15.15 Velkomst ved Præsidenten

Medlemskontingent 2014 Betalingsservice fremsender kon­ tingentopkrævning for 2014 på kr. 240,- . Er du tilmeldt Betalingsser­ vice kommer opkrævningen på din Betalingsoversigt og kontingent overføres automatisk. Hvis du ikke er tilmeldt Betalingsservice, vil du modtage et girokort med posten. Har du ikke modtaget kontin­ gentopkrævning fra Betalingsser­ vice inden 1. april kan det skyldes at vores adresseoplysninger er for­ kerte, eller andre problemer med posten. Du bedes i så fald kontakte Sekretariatet på mail: ghf@mail.tele. dk eller på telefon: 2559 5353 (ons­ dag kl. 10-12). For at gøre kontingentbetaling så nemt og billigt som muligt for både dig og os, kan du tilmelde næste års kontingent til automatisk overførsel via Betalingsservice. Send os oplys­ ning om dit medlemsnr., personnr., bank reg.nr. og kontonr. – så tilmel­ der sekretariatet dig til Betalings­ service. Du kan også selv tilmelde dig på vores hjemmeside www.dan­ skegardehusarforeninger.dk. Mvh Præsidiet

15.15 - 16.30 Repræsentantskabsmøde i Audito­ rium 1 og ledsageprogram 16.50 - 17.30 Festgudstjeneste ved feltpræst Andreas Christensen 18.00 Gallafest - middag, musik og under­ holdning ved Festkommiteen Der vil være mulighed for mulighe­ der for indkvartering på kasernen. Tilmelding sker ved hjælp af afriv­ ningstalonen på side 11. Deltagende DGHF-medlemmer i Festmiddagen den 24. maj 2014 modtager GHR jubilæumsmedalje i korsbånd som gave. Danske Gardehusarforeninger har inviteret Fællesforeningens protek­ tor, Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik og Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary til festgudstje­ nesten og festmiddagen. Dagsorden 1. Præsidentens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Præsidenten aflægger Præsidiets beretning 5. Hovedkassereren fremlægger det reviderede regnskab, herunder rede­ gør for ”Gardehusaren”s og fondes økonomi og foreslår kontingent til godkendelse. 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af præsident i lige år (villig til genvalg) 8. Valg af hovedkasserer i lige år

Gardehusarforeningen København Nytårskur Traditionen var tro GHF KBH i Den Kgl. Stald med ønsket om en vellyk­ ket nytårskur til husarerne. Efter en flot velkomst på tre geledder, en høj og samstemmig husarskål mellem delingerne og gardehusarforenin­ gens medlemmer, blev hestene for­ kælet med de årlige gulerødder. En dejlig oplevelse. Vi glæder os alle­ rede til næste år. To billedserier fra henholdsvis staldende og eskorten, kan ses på vores Facebook-side. Vinterbowling 14 forventningsfulde medlemmer og ledsagere var mødt på til bowling i midten af februar. Vi havde to baner, hvor de bedste spillede for sig selv, og vi andre delte. Jubelen vil næsten ingen ende tage, når nogen tog alle kegler. De første 10 runder, blev ved kasserens hjælp udvidet lidt, så vi i alt fik en times bowling. Men uanset hvad, så var det favoritten der vandt, Ib Ander­ sen der kunne føje et år mere til de 7, han havde i forvejen. Tillykke. Udflugt til Folketinget Der inviteres til rundvisning på Christiansborg samt orientering om folketingets arbejde v. folke­ tingsmedlem Martin Henriksen, der er tidligere husar med aftjent vær­ nepligt ved kamptropperne. Bagefter er der socialt husar­

Husarer opstillet i Christiansborgs stalde i forbindelse med nytårskuren. 1/2014

13


Gulerødder til hestene.

samvær. Nærmere info kommer på Facebook og Danske Gardehusars­ foreningers hjemmeside. Praktisk. Kl. 17:30 d. 12. maj. Vi mødes ved Folketingstrappen i Rigsdagsgården. Forventet varighed ca. 1½ time. Til­ melding senest 15. april til jorgenkonge@live.dk. Mvh Gardehusarforeningen København

Gardehusarforeningen Frederiksborg Amt Generalforsamling afholdt 19. februar 2014 afholdtes den årlige generalforsamling på Karlebo Kro. Kaj Andersen førte indledningsvis fanen ind til tonerne af Fanemar­ chen, derefter udbragtes et trefol­ digt leve for Dronning Margrethe d. II af Danmark. Herefter mindedes man, med 2 minutters stilhed gardehusarerne 3937/49 Melby, Henr y Madsen, 454/39 Tulstrup, Evald Veikop Peter­ sen, 188/45 Ølsted, Sv.Aa.Olsen, 213915/54 Egebjerg, Vagn Sørensen og 958/37 Lyngby, Andreas Müller. Ære være deres minde. H e r e f te r u d d e l te fo r m a n d e n hæ der ste g n til 2 fremmødte: 511072/60 Hellebæk, Godtfred Jør­ gensen 10 år og 338462/57 Kolds­ bæk, Mogens Larsen 25 år.

Vinterbowlingens vindere.

14

1/2014

Herefter kunne den egentlige gene­ ralforsamling tage sin begyndelse. Som dirigent valgtes Svend-Erik Pedersen og han gav straks ordet videre til formanden, Jan van Deurs, der gav en udførlig oversigt over det forgangne års begivenheder. Vi har haft 4 arrangementer: Fug­ leskydningen med 50 deltagere, besøg på Fredensborg Slot, for 27 fremmødte, samt den traditionelle Bowlingaften med 47 deltagere. Det var tre godt besøgte arrange­ menter, men det fjerde arrangement, som var et besøg på Tøjhusmuseets udstilling "Danske krige i 500 år" blev en fiasko rent deltagermæs­ sigt, idet kun fire som alle er besty­ relsesmedlemmer deltog. For disse fire blev turen dog en succes, idet det var en ualmindelig smukt isce­ nesat udstilling. Foreningen været repræsenteret ved flere andre lejligheder, blandt andet Forsvarets Dag på Kronborg samt Kulturnatten i Hillerød, hvor Gardehusarregimentets Hesteeska­ dron deltog. Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget og det samme blev regnskabet, der frem­ lagdes af kassereren Jørgen Bech. Der var ingen indkomne forslag. Valg Jørgen Pedersen og Svend-Erik Pedersen blev genvalgt, Mogens Eilertsen blev suppleant og nyt bestyrelsesmedlem blev gardehusar 736798/67 Grønholt, Eric Saugman. Ove Pedersen ønskede ikke genvalg og det samme gjorde Bjarne Jensen heller ikke efter 42 år i bestyrelsen heraf flere år som formand indtil han forrige år blev afløst af den nuvæ­ rende formand, Jan van Deurs. Som revisorer fortsætter Preben Larsen og Poul Schjellerup. Som fanebærere fortsætter Kaj Andersen og Jørgen Bech med Mogens Eilertsen som suppleant Under eventuelt modtog Bjarne Jen­ sen en stor tak af kasserer Jørgen Bech for godt samarbejde gennem de mange år. Formanden opfordrede alle til at deltage i regimentets 400 års jubilæum den 24. maj i år. Kl. ca. 21,00 var generalforsamlingen slut og fanen førtes ud. Fugleskydning 2014 Igen i år er der fugleskydning på Tor­ nevangen. Selvom man ikke ønsker

Formanden i færd med at dekorere 511072/60 Hellebæk og Koldsbæk, hhv. 10-års og 25-års tegn. (Foto: Arne Christensen)

at skyde selv, kan man alligevel godt komme og deltage i det kammerat­ lige samvær og møde gamle venner. Medlemmer af andre gardehusarfor­ eninger er også hjertelig velkomne. Program: Kl. 10 Deltagerne stiller op og modtager den regerende fuglekonge, garde­ husar 511753/61 Charlottenlund, Ib Fabritius Petersen. Kl. 10:15 beg ynder sk ydningen til fuglen samtidig med at 4 andre aktivite­ ter starter. Kl. 13 Frokost/buffet med efterfølgende kaffebord og kammeratligt samvær. Igen i år er det Lotte, der står for den lækre buffet. Kl. 15 (senest) Skydningen slutter og den nye fug­ lekonge kåres. Samtidig er der præ­ mieuddeling og lotteri m.v. Praktisk Søndag d. 15. juni kl. 10 på Torne­ vangen 112, Birkerød (se KRAK side 96/B2). Prisen for skydning og fro­ kost er kr, 150,00 for voksne og kr. 75,00 for børn under 12 år. Priserne er excl. drikkevarer. Tilmelding senest mandag, den 9. juni til formanden Jan van Deurs på telefon 4913 4958 eller kassereren Jørgen Bech på telefon 4772 1847. Mvh Arne Christensen og Poul Schjellerup

Frederiksborgs glade bowlingvindere. (Foto: Poul Schjellerup)


Gardehusarforeningen Frederikssund og Omegn Påmindelse Husk generalforsamling den 20. marts på Pedersholm Mvh John Hansen

Gardehusarforeningen for Næstved og Omegn Grundet problemer med redak­ tionens mailsystem, har det iikke været muligt at bringe lokalstof­ fet for Næstved og Omegn i dette nummer. Redaktøren beklager. Der henvises til hjemmesiden: www.ghf-naestved.qsite.dk Her finder du arrangementer, mærkedag og lokale jubilarer. Pbv Henrik J. Berg Sekretær og Webmaster.

Gardehusarforeningen for Nordvestsjælland Bankospil Den 22. november havde vi et godt og velbesøgt bankospil. Vi startede med spisning og midtvejs i banko­ spillet holdt vi en kaffepause. Til slut takkede formand Erik Jensen alle for en hyggelig aften og ønskede en glædelig jul og et godt nytår. Da bladet Gardehusaren kun udkom­ mer 4 gange om året, vil jeg opfor­ dre alle der har email til at gå ind på Danske Gardehusarforeningers hjemmeside, hvor vores arrange­ menter også bliver bekendtgjort. På bestyrelsens vegne Erik Jensen

Gardehusarforeningen Østsjælland Udflugt 2014 Udflugten går til Gjorslev Bøgeskov, hvor Hans Petersen fortæller om modstandsbevægelsen på Stevns og jødernes flugt til Sverige. Vi skal gå en mindre tur i skoven, så husk

fornuftigt fodtøj og påklædning efter vejret. Efterfølgende er der frokost ca. kl. 12 på Traktørstedet. Pris 198,00 kr. + drikkevarer. Familie, venner og bekendte er velkomne. Praktisk Lørdag den 21. juni kl. 10. Vi mødes på P-pladsen foran Traktørstedet, Bøgeskovvej 8, Holtug, 4660 St. Heddinge. Bindende tilmelding til frokost senest den 2. juni 2014 på tlf. 55 50 25 36 eller mail: ldhth@ dahl.mail.dk På bestyrelsens vegne Lasse Dahl

Gardehusarforeningen for Møn og Sydsjælland Repræsentantskabsmøde Husk repræsentantskabsmøde og festmiddag 24. maj. Se udførligt program andetsteds i bladet. Arran­ gementet er et led i fejringen af regimentets 400 års jubilæum. Lokalforeningens sommerudflugt afholdes 26. juni 2014. Der arbejdes på en tur til stevnsfortet. Nærmere info i næste blad. Med venlig hilsen Bestyrelsen

Maribo Amts Gardehusarforeningen

Gardehusarforeningen for Fyns Stift

Mindeord over Poul Roerholt Det er med stor sorg, at budskabet om Poul Roerholts død kom præsi­ diet i hænde. Poul afgik ved døden i en alder af 65 år efter længere tids svær sygdom. Poul blev indkaldt som konsta­ belelev ved regimentet i 1965 og fik sin mekanikeruddannelse ved Kampvogsværkstedet i Kalby Risanlægget. Poul har siden været medlem af Gardehusarforeningen Maribo Amt siden 1989. Han blev valgt som formand for foreningen i 1999, en post, som han bestred ved sin død.

GHF Fyn på Facebook Find os på Facebook under henning. terndrup.1. Gruppe: Gardehusarfor­ eningen for Fyns Stift Her finder du aktuel information om arrangementer, udflugter, husar­ træf, fester, frokoster m.m.

Poul var en god kammerat og vil blive husket for sin trofasthed og flid under sit lange virke i garde­ husarforeningen. Han var et aktivt medlem i præsidiet, hvor han straks meldte sig til arbejdsgruppen, som i 2010/11 udarbejdede forslag til ny love for Danske Gardehusarforenin­ ger. Han bidrog derved væsentligt til at modernisere gardehusarfor­ eningernes lovgrundlag og dermed mulighederne for at overleve den spirende foreningskrise, som mange foreninger oplever netop nu.

Foredrag om Beredskabstjenesten og Totalforsvaret Sektionschef J. Larsen giver os et indblik i Beredskabstjenestens brede opgavespekter i dag. Arrangemen­ tet koster 25 kr. for ikke-medlemmer af Fyns Militærhistoriske Samling.

På Danske Gardehusarforeningers vegne udbringes et

Følg også med på GHF Fyns hjem­ meside: www.ghf-fyn.dk. Blomsternedlæggelse: Danmarks besættelse 1940 9. april kl. 9 på Odense Assistents Kirkegård, til venstre indenfor hovedindgangen fra Heden, litra BF.

Tid og sted: Kl. 19.30 d. 22. april på Dannevirke, Sdr. Boulevard 15, 5000 Odense. Blomsternedlæggelse: Slaget ved Dybbøl 1864 Kl. 10 d. 18. april 2014, Odense Asst­ stens Kirkegård, afsnittet mellem Ansgar anlæg - Kasernen - Heden - Falen, litra AA.

Æret være Pouls minde Ib Hedegaard Sørensen Præsident for Danske Gardehusarforeninger

Mindeparade i Ansgar Anlæg Gudstjeneste i Ansgar Kirke 4. april kl. 19. Afsluttes med levende lys ved mindestenen. Faner møder kl. 1/2014

15


18.30 v/P-plads bag Dannevirke Sdr. Boulevard 15. Blomsternedlæggelse: Svendborg Krigergrave Kl. 15 d. 29. maj 2014. Faner mødes på torvet kl. 14.40 Valdemarsdag i Den Fynske Landsby Kl. 19 d. 15. juni. Alle der kan møder op med fane. HUSK AT SENDE JERES EM AILADRESSE TIL FORENINGEN Email-adresse sendes til kasserer Jørgen Wielandt på wielandt@youseepost.dk eller til Henning Tern­ drup på terndrup.henning@gmail. com. På forhånd tak På bestyrelsens vegne Henning Terndrup

Gardehusarforeningen Jylland Kontingent 2014 Som der blev vedtaget på general­ forsamlingen 2013 opkræves kontin­ gentet fra hovedafdelingen. Er der nogle som ikke har fået et girokort bedes i kontakte formanden eller kassereren. Girokortene er blevet sendt ud omkring 20. februar. Det er nemmest hvis du tilmelder dig på betalingsservice.

Samkørsel til Gallamiddag Lørdag den 24. maj fejrer Regimen­ tet 400-års dag med en Gallamiddag i Slagelse. Andetsteds i bladet vil man kunne læse om arrangementet. Hvis du mangler kørelejlighed eller selv har plads i bilen, vil jeg gerne formidle kontakt. Send en mail til tage@sport.dk eller ring på nr. 21343228. Vil du leje værelse derovre skal du være hurtig ude, da der ikke er så mange værelser. Jeg håber at rigtig mange vil deltage i festen. Mvh Tage Hansen

Gardehusarforeningen Sydjylland Bestyrelsesmedlem Hans Juhler stopper 16

1/2014

En af initiativtagerne til oprettelse af Gardehusarforeningen Sydjyl­ land, Hans Jessen Juhler, ønskede ikke at genopstille ved den seneste generalforsamling. Hans har i for­ eningens 16 årige eksistens været medlem af bestyrelsen som næst­ formand og sekretær. Foreningen skylder Hans en stor tak for sin indsats gennem årene. Hæderstegn Ved foreningens generalforsam­ ling kunne formanden overrække TAK OG ÆRE til bestyrelsesmed­ lemmerne Jesper Dippel og Poul Mølgaard. Endvidere blev der uddelt 10-års­ tegn til Peter Brandt, Henning Folkmann, Christian Kock, Carl E. Petersen, Christian Schmidt og Hans Schmidt GHF Sydjylland på Facebook GHF Sydjylland har nu en gruppe på Facebook, hvor foreningens akti­ viteter løbende bliver opdateret. Gruppen er åben, så alle kan skrive, tilkendegive deres mening og gerne lægge billeder ud, som har relation til foreningen. Det er her husarer fra det syd og sønderjyske mødes. Ved at klikke ind ved Danske Gar­ dehusarforeningers hjemmeside og videre ved kontakter til Sydjylland, så ligger der et link til Facebook­ gruppen. Forårstur Turen går til Panser- og Brandbil­ museet i Oksbøl. Vi får en guidet rundvisning i begge museer. Efter­ følgende indtager vi vore medbragte frokostpakker. Turen går herefter videre Tirpitzstillingen i Blåvand. Dagen afsluttes med kaffebord i Hjemmeværnsgården i Veldbæk. Praktisk Vi mødes kl. 11.00, d. 10. maj på Industrievej 8, 6840 Oksbøl. Del­ tagerpris, som dækker entré, guide og kaffe er 125 kr. Der køres i egne biler. Tilmelding Tilmelding er nødvendig og bør ske til Jesper Dippel, 40740291, jesper. dippel@gmail.com. Mvh Bestyrelsen

MÆRKEDAGE Gardehusarforeningen København 22. Maj - 85 år Gardehusar “Magleby” Erik Thybo, årg. 50 Tårnbyhøj Allé 32 2770 Kastrup 23. april - 80 år Gardehusar “Skelby” Poul A. Jensen, årg. 54 Kvædehaven 27 2600 Glostrup 11. marts - 75 år Gardehusar “Hovby” Ole Christen­ sen, årg. 58 Engvej 11 2645 Vallensbæk 1. April - 75 år Gardehusar “Sandvig” Ib Andersen, årg. 59 Kibækvej 17 2770 Kastrup 27. april - 70 år Gardehusar “Brandelev” Erik Larsen, årg. 62 Frydenstrands Alle 28 5827 Hvidovre 2. April - 60 år Gardehusar “Østerbro” Lars Erik Sparre Kragh, årg. 73 Christian X’s Alle, 2.mf. 3634 Lyngby

Gardehusarforeningen for Gl. Roskilde 3. Maj – 91 år Gardehusar 761/1945 ”St. Magleby” Cornelius Gjertsen Dronning Sofiesvej 64 lejl. 102 4000 Roskilde 9. Juni – 85 år Gardehusar 4814/1949 ”Himmelev” Jacob Pedersen Tofthøjvej 20 D, 0043 4130 Viby Sj.vv

Gardehusarforeningen for Nordvestsjælland 5. April – 90 år Gardehusar …./1950 Arne Olsen Elmkær 99 4534 Hørve


12. Maj – 75 år Gardehusar 378348/1958 ”Rønne­ bjerg” Jørgen Larsen Køllevej 12 4440 Mørkøv 14. Maj – 75 år Gardehusar 378518/1958 ”Skip­ pinge” Ove Holst Starreklintevej 35 4534 Hørve 18. Juni – 80 år Gardehusar 213935/1954 ”Gørlev” Kjeld Christiansen Jødeland 23 4281 Gørlev

Gardehusarforeningen for Østsjælland 2. maj – 60 år Gardehusar årgang 1974 ”Alslev” Ernst Olsen Dalbyvej 35, 4653 Karise 21. maj – 70 år Gardehusar 564736/1963 Jørgen Thomsen Lundevej 15, 4652 Hårlev 3. juni – 70 år Gardehusar 583413/1963 Ebbe Mosegård Pedersen Møllevej 33, Kongsted, 4683 Rønnede

Gardehusarforeningen for Maribo Amt 7. Maj – 50 år Gardehusar 070564/84 ”Kettinge” Hans Henrik Rasmussen Rågelundevej 55 4892 Kettinge 13. Maj – 70 år Gardehusar årg. 1964 ”Fuglsang” Eigil Kofoed Åmarksvej 25, Toreby 4891 Toreby L. 16. Maj – 70 år Gardehusar 564723/63 ”Reernæs” Alex Jørgensen Birkevej 23 4970 Rødby 26. Maj – 90 år

Gardehusar 1365/1946 ”Skerne” Christian Sværke Egedvej 49, Eged 4800 Nykøbing F 15. Juni – 80 år Gardehusar 214181/1954 ”Sakskø­ bing” Helmer Hansen Skandiavegen 4 – A102 S – 45143 Uddevalla Sverige

Gardehusarforeningen for Fyns Stift 8. Februar - 70 år Poul Lynge Skov "Gedesby" K æ l e b r o 1 9, G r i n d l ø s e, 5 4 0 0 Bogense Vi beklager den forsinkede hilsen. 3. April - 80 år Kristen Jørgensen "Fåborg" Toldbodgade 32, 2.th., 5800 Nyborg

DØDSFALD 18. December 2013 268209/1955 Hans Jørgen Kristensen Lindevej 13, 4640 Faxe. 1. marts 2014 KHC 2337 Poul Roerholdt Bregnevej 1, Rørbæk 4990 Sakskøbing Æret være deres minde Til- og framelding af medlemmer og "Gardehusaren" samt permanent adresseforandring sendes til: ghf@mail.tele.dk eller Danske Gardehusarforeninger, v/Freddy Rasmussen Banetoften 17, 4700 Næstved E-mail: freddyjr@mail.dk Foreningernes kontor: Kontoret kan kontaktes telefonisk alle onsdage kl. 1000-1200. Tlf. 25 5953 53 eller www.danskegardehu­ sarforeninger.dk

8. April - 70 år P. E. Hansen "Hørve" Assensvej 175, Hillerslev, 5750 Ringe 15. April - 65 år Kurt Kamuk "Korint" Vængegyden 14, Svanninge, 5600 Fåborg 26. April - 60 år Hugo Runge "Højby" Faunavænget 26, Sdr, Nærå, 5792 Årslev

Gardehusarforeningen for Jylland 9. April - 80 År 214304/54 Skamling Søren Fogt Petersen Fortevej 12 B 8464 Galten

Gardehusarforeningen for Sydjylland 5.juni - 75 år Gardehusar årg. 58 "Hajstrup" Jørgen Nissen Fiskbækvej 10 6300 Gråsten 14. juni - 75 år Gardehusar 378132/58 "Hvidbjerg" Andreas Bjerregaard Nyvej 6 6510 Gram

1/2014

17


Adresseliste Præsidiet: Præsident: Oberst, Kammerherre Ib Hedegaard Sørensen, Fruerlund 22, 2850 Nærum, tlf. 45 80 11 34. Email: ibheso@gmail.com Vicepræsident: Hans Christian Nielsen, Sluphusvej 2, Herslev, 4000 Roskilde, tlf. 46 40 23 56. Email: stenbakkegaard@private.dk Hovedkasserer: Ole Bent Petersen, Tranebakken 97, 2635 Ishøj, tlf. 20 90 81 50. Email: ole@revi-net.dk Sekretær: Jørgen Evang, Degnebakken 11, 4684 Holmegaard. Tlf. 51 90 04 11. Email: jorgen@evang.re Gardehusarforeningen København: Formand: Jonas Kriegbaum, Torvegade 54, 1., 1400 København K, Tlf. 29726969. fonsholm@hotmail.com Kasserer: Diana Lindbjerg Jørgensen, Østerbrogade 85, lejl. 25, 2100 København Ø, Tlf. 61607729. Email: mail@dlinbjerg.com Gardehusarforeningen Frederiksborg amt: Formand: Jan van Deurs, Dortevej 25, 3060 Espergærde, tlf. 4913 4958. Email: jvandeurs@stofanet.dk Kasserer: Jørgen Bech, Langs Skolen 20, 3300 Frederiksværk, tlf. 47 72 18 47. Email: jsb@dukamail.dk Gardehusarafdeling Gl. Roskilde amt: Kontaktperson: Leif Lund, Støden 30, 4000 Roskilde, tlf. 40 26 77 38. Email: leif.lund@youmail.dk Gardehusarforeningen for Frederikssund og omegn: Formand: John W. Hansen, Slangerup Overdrev 19, 3550 Slangerup, tlf. 47 33 44 08. Email: john-lise.hansen@privat.dk Kasserer: Kai Illemann, Skibbyvej 9, 4050 Skibby, tlf. 47 52 81 32. Gardehusarforeningen for Næstved og omegn: Hjemmeside: www.ghf-naestved.qsite.dk

Formand: Johannes Christoffersen, Dania 52. 3. lej 6, 4700 Næstved, tlf. 55 44 30 55. Email: jc.jc@mail.dk Kasserer: Hans A. Thorsen, Kildevej 11, Rønnebæk, 4700 Næstved, tlf. 55 73 20 42. Gardehusarforeningen Nordvestsjælland: Formand: Erik Jensen, Stigsager 46, Rørby, 4400 Kalundborg, tlf. 59 50 40 18. Email: erje@post3.tele.dk Kasserer: Henning Kristensen, Accasievej 1, 4490 Jerslev, tlf. 59 59 52 06. Email: hakasie@ka-net.dk Gardehusarforeningen Østsjælland: Formand: Lasse Dahl, Ingers Vej 32, 4653 Karise, tlf. 55 50 25 36. Email: ldhth@dahl.mail.dk Kasserer: Casper Dahl, Idagaards Allé 10, 4200 Slagelse, mobil 20 47 89 54. Email: casper@idagaard.dk Maribo amts Gardehusarforening: Kontaktperson: Hr. Jørgen Frederiksen, tlf.: 28830340. Email: moriseng@live.dk Gardehusarforeningen for Møn og Sydsjælland: Formand: Per Mygind, Grønsundvej 27, 4780 Stege, tlf. 55 81 52 16. Email: epmyg@mail.dk Kasserer: Ole Bent Petersen, Baldersbækvej 2, 1, 2635 Ishøj, tlf. 20 90 81 50. Email: ole@revi-dan.dk Gardehusarforeningen for Fyns Stift: Hjemmeside: www.ghf-fyn.dk Formand: John Brauer, Krybilyparken 27, 5690 Tommerup, tlf. 20 31 86 32 og 27 88 00 79. Email: brauerjj@gmail.com Kasserer: Jørgen Wielandt, Gartnervænget 10, 5492 Vissenbjerg, tlf. 64 47 27 00. Email: wielandt@youseepost.dk Gardehusarforeningen Jylland: Formand: Tage Hansen, Skovbrynet 18, 8670 Låsby, tlf. 8695 1614, mobil 2134 3228. Email: tage@sport.dk Kasserer: Jens Simonsen, Højgaardsvej 5, 8983 Gjerlev, tlf. 8647 4510. Gardehusarforeningen Sydjylland: Formand: Carl Jürgen Bock, Skeldekobbel 20, Skelde, 6310 Broager, tlf. 74 44 14 58, mobil 27 46 92 26. Email: bock@bbsyd.dk Kasserer: Ejvind Pedersen, Bakkevej 11, Stubbæk, 6200 Aabenraa, tlf. 74 61 31 42, mobil 20 85 07 75. Email: iwin@mail.dk

18

1/2014


SJÆLLANDSKE LIVREGIMENT SOLDATERFORENING Stiftet den 25. november 1917. www.sjlr.dk Soldaterforeningerne er hæren bag hæren

Motto: Tapper og Tro

Formand

Næstformand/ Webmaster /Sekretær

Bestyrelsesmedlem

Helmer Christensen Vestensøvej 19, Lundforlund 4200 Slagelse Tlf. 5858 4255 / 4017 5664 E-mail: hvc1940@hotmail.com

Hans Erik Bonde H.P. Christensensvej 22 4180 Sorø Tlf. 2487 7382 E-mail: sjlr@stofanet.dk

Palle Piil Jensen Krænkerupvej 55, Havrebjerg 4200 Slagelse Mobil. 2623 5020 E-mail: ppiil@mail.dk

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsessuppleant

Karsten V. Larsen Mosevej 2 4180 Sorø Tlf. 6172 5814 E-mail: karmedan@hotmail.com

Michael Rosenbæk Jasminvej 35 4200 Slagelse Mobil 2065 3480 mail@pejsehuset.dk

Niels Olsen

Kaptajn Kurt Peter Viktor Nielsen (KPV)

Skulle der ved regimentsarrange­ menter bruges hornmusik stillede han også op.

KPV blev indkaldt til Bornholms Værn og forsat til Sjællandske Livregiment efter officersskolen.

I værnepligtsstyrken var KPV den, som stod for under visningen i primitiv madlavning, da han i friti­ den begik sig inden for restaura­ tionsbranchen. Hvem husker ikke demonstrationen af, hvordan man slagtede og flåede en høne?

KPV har i sin militære karriere for­ rettet tjeneste ved en stor del af regimentets enheder og her vil han blive husket for sit altid smi­ lende væsen og hurtige replikker.

KPV tog såmænd en høne og et stykke sprængsnor, gik om bag bevoksningen, da sikkerhedsaf­ standen skulle overholdes. Snart hørte man et stort bragt og kort tid

er 19. december 2013 ”fratrådt” tjenesten i en alder af 67 år.

Niels Olsen har trukket sig fra bestyrelsen.

efter kom KPV frem med en ”glat­ pillet” høne, klar til madlavning. Historien skal sluttes med, at den levende høne stadig levede i bedste velgående, da den glatpil­ lede høne var forberedt hjemme fra. Mange i foreningen kender og har kendt KPV både i og uden for forsvaret og sender de dybeste medfølelser til de efterladte og udtrykker et ÆRET VÆRE KPVs MINDE

1/2014

19


142 634 Major Ivar Kragh er i en alder af 80 år "fratrådt" tjenesten 14. november 2013. Ivar Kragh sov stille ind efter kort tids sygdom, med sin nærmeste familie omkring sig. Majoren var meget taknemmelig for livet og frygtede ikke at skulle væk herfra. Han bevarede sin optimisme lige til det sidste og mange vil huske Ivar Kragh for sit lune sind. Bestyrelsen og soldaterkammera­ ter sender de dybeste medfølelser til de efterladte i den for dem så svære tid. ÆRET VÆRE IVAR KRAGHS MINDE

186 863 Kaptajn Leif Olav Rudy Rasmus­ sen, nu Hattig er ”fratrådt” tjenesten 22. december 2013. Hattig blev indkaldt til 1. kompagni ved 1. Regiment i 1948 og kom efter uddannelse på sergentsko­ len til Sjællandske Livregiment i 1950. Ældre medlemmer vil nikke genkendende til hans uddannelse af morterenheder i 60 mm, 81 mm og 120 mm ved regimentet, samt hans virke som sprængningsekspert. Hattig var formand for Sjællandske Livregiments Soldaterforenings Sla­ gelseafdeling 1985 – 1991. Han blev afløst af foreningens nuværende formand Helmer Christensen. Hattig blev udnævnt til æresmedlem i 2005 og tildelt foreningens 25-års tegn samme år. Hattig besad en bred humoristisk sans og forfattede mange humo­ ristiske indlæg i foreningens blad, Musketten. På hans ældre dage blev deltagelsen i jubilarstævner begrænset, selvom en stor del af de gamle soldater gerne vil have mødt ham for genop­ friskning af oplevelser fra datiden. Lysten var ikke helt tilstede mere.

Volkswagen Slagelse Elmedalsvej 7 4200 Slagelse Tlf. 58 50 43 00 www.vw-slagelse.dk 20

1/2014

Foreningen med dens medlemmer bringer den dybeste medfølelse til de efterladte i den for dem så svære tid og udbringer et ÆRET VÆRE LEIF OLAV RUDY HATTIGS MINDE

Ridder af Dannebrog Oberstløjtnant Per Rohde Nielsen er 12. januar 2014 fratrådt ”tjene­ sten” efter længere tids sygdom. Per blev indkaldt til Bornholms Værn (marineinfanteriet) og kom efter afsluttet uddannelse på Hærens Officersskole til Sjællandske Livre­ giment. Han vil han blive husket for sin altid store omsorg for underlagt perso­ nel, såvel civilt som militært. Sammen med ovennævnte gavnede hans lune sind og smil i tjenesten nationalt og den til tider vanskelige internationale tjeneste. Et af hans udtryk i de sidste hårde stunder var ”Det bliver nok bedre”. Foreningen, med mange kammera­ ter, sender de dybeste medfølelser til de efterladte i den for dem så svære tid og udtrykker ÆRET VÆRE PER ROHDE NIELSENS MINDE


UDNÆVNELSE AF ÆRESMEDLEMMER Sjællandske Livregiments Soldater­ forening fejrede 25. november 2013 sin 96 års stiftelsesdag med sam­ menkomst for specielt indbudte i Peder Aalborgstuen. De indbudte var: Jørgen Jørgensen, årgang 1953, med frue Erik Thomsen, årgang 1954 Uffe Preuss Preben Jensen Fra bestyrelsen deltog formanden og næstformanden. Efter servering af et lille traktement, bød formanden på rundvisning i historisk samling på kasernen. Ved tilbagekomst til stuen blev det tid til en mindre overraskelse. En enstemmig vedtagelse i besty­ relsen fik formanden til, som en stor overraskelse, at kalde Jørgen Jørgensen og Erik Thomsen frem på gulvet. Ef ter en kor t tale blev begge udnævnt til foreningens æresmed­ lemmer fra samme dag. STORT TIL­ LYKKE. Der blev herefter budt på kaffe og store spiselige medaljer.

Tillykke!

75 år 26.03 Henry Jørgensen, Udsigten 92, 4180 Sorø 70 år 21.03 Bøje Hansen, Borbjergvej 2, 6893 Hemmet 05.04 Erik Kjelgaard, Bøstrupvej 51, Sørby, 4200 Slagelse 26.04 Torben Andersen, Sdr. Jern­ banevej 16, 4690 Haslev 09.05 Jørgen Pless Rasmussen, Digeshøj 31, Smidstrup, 3250 Gil­ leleje 15.06 Bjarne Stæhr, Meteorvej 1, 4040 Jyllinge 65 år 11.04 Lars Krogh Jensen, Vægter­ parken 320, 2770 Kastrup 60 år 01.04 Jan Reinhold, Kenyavej 5, 4200 Slagelse 08.06 Finn Alf Kamienski, Kristof­ fersvej 59, 4100 Ringsted 55 år 12.06 Torben Olsen, Byparken 44, 3450 Allerød

Æresmedlemmer og formand Jørgen Jørgensen til højre Erik Thomsen til venstre

På nedennævnte link, kan du allerede nu begynde at læse om aktiviteterne omkring regimen­ tets 400 års dag i 2014:

www.ghr400.dk

Advokat Jørgen Evang Vi behandler: - Familiesager Herunder gratis familietjek - Arbejds- og ansættelsesret - Inkasso (no cure-no pay) RKI certificeret - Færdselsret - Strafferet For mere info om kontoret

www.LexJuris.dk

Kontor: Degnebakken 11 4684 Holmegaard je@lexjuris.dk Mobil: 51 900 411

Hovedkontor: Gravene 2, 2 8800 Viborg www.LexJuris.dk Telefon: 70 707 122

1/2014

21


Datidsbillede: Soldatertjeneste ved Sjællandske for 40 år siden

Jens Ole Hededal Nielsen fortæller om sin soldatertid i første halvdel af 70’erne, da Antvorskov Kaserne blev bygget og venlige gårdfolk viste en flok soldater stor gæstfrihed. Af Jens Ole Hededal Nielsen 16. August 1972 kl. 12 startede min soldatertid. Det skulle vise sig at blive en længere periode end jeg havde planlagt. Jeg blev sendt til Sønderborg som sergentelev, og selvom jeg dengang, bestemt ikke havde lyst til et soldaterliv i en læn­ gere periode, blev det alligevel til 6 år, nogle af det bedste og mest lærerige år i mit liv. I foråret 1973 var jeg ” Rekrut Ser­ gent ” på Vordingborg Kaserne, og fortsatte i august til Charlottedal først som NK, og senere som Delings­ fører i Bjærgningsdelingen ved 4. VEDLKMP / II/ SJLR. Det var i den periode Antvorskov Kaserne blev bygget. Den Gamle Kaserne inde i byen kunne ikke huse alle soldaterne ved regimentet, og derfor foregik Rekrut perioden i Vor­ dingborg. 4. VEDLKMP boede ude på ”Gården”, hvor der i dag er Infirmeri og lidt administration. Det var en spændende tid, med mange reelle opgaver, (blokvogne og kranbiler). Kompagnichefen, major Havner, var en god chef, som lod os klare opgaverne uden indblanding. 22

1/2014

Rekrut J. O. Hededal Nielsens deling.

(Han havde nok heller ikke forstand på bjærgning). Ren luksus En gang i foråret 74 var vi på en større øvelse rundt på Sjælland. Bjærgningsdelingen havde fundet ind på en større gård et sted nede på Sydøstsjælland. Vi ankom midt på eftermiddagen, så vi havde god tid til at rekognoscere og sløre inden det blev mørkt. Gårdejeren og hans kone tog pænt imod os, og gav os

J. O. Hededal Nielsen i 1972.

lov til at bruge karlenes toilet og vaskerum. Ren luksus. Da det blev tid til aftensmad sam­ lede vi som sædvanligt vore rationer sammen og et par stykker lavede så mad til hele delingen – 12-14 mand. Menuen denne aften var dog lidt anderledes. Under ”rundturen” på gården havde en af mændene sneget sig ind i hønsehuset og lånt et par æg - det blev en rigtig god aftens­ mad – han havde vist også fundet nogle kartofler. Udrykning Omkring kl. 22 fik vi ordre på at rykke nord på, så hurtigt som muligt. Det gjorde vi så, mætte og nyvaskede. Jeg tror nok at vi rykkede op nord for Ringsted og blev der resten af natten. Men midt på formiddagen var krigs­ lykken vendt, og vi fik ordre på igen at køre mod syd. Meget heldigt kunne vi køre tilbage til samme gård som vi havde været på dagen før. Hel­ digt, for det var ikke alle steder vi kunne være med de store og tunge køretøjer. Som jeg plejede kørte jeg i forvejen ned til gården på min motorcykel, for at spørge om lov til at vi igen måtte bruge stedet som base. Afregningen


Vel ankommet gik jeg hen og ban­ kede på for at fortælle, at vi gerne ville bruge stedet igen. Konen på gården åbnede døren, og kikkede lidt underligt på mig, og sagde så ”at hun var meget glad for at se os igen.” "Ups!" tænkte jeg og sank en eks­ tra gang - mon hun gerne ville have afregning for æg og kartofler? Der var vist ikke andet at gøre end at gå til bekendelse og sige undskyld. Heldigvis nåede jeg ikke rigtig at komme i gang med beklagelsen, før hun fortsatte samtalen og spurgte om, hvor mange soldater vi var i alt? Hun havde aftenen før stået og bagt boller, lavet lagkage og varm cacao til os alle. ”Det var nu så hyg­ geligt at have besøg af sådan en flok raske soldater,” og så fortalte hun om sin egen søn, som også var inde som soldat. ”Og mens jeg i aftes stod og gjorde klar til at komme ud til jer med det hele,” fortsatte hun, ”kørte I lige pludselig – og uden at sige farvel. Men nu går jeg ind og varmer cacao og boller igen, og så går det allige­ vel ikke til spilde.” Jeg glædede mig til at byde solda­ terne velkommen tilbage på gården, og efter sløring af køretøjer, også at byde på varm cacao, boller og kage. Aldrig har vi slettet alle sporene og ryddet så pænt op efter os, som vi gjorde den eftermiddag, da vi igen skulle videre. Jeg tror også en enkelt eller to af soldaterne var inde og sige pænt ”tak for mad”, inden vi helt forlod den flinke gårdmandsfamilie.

Vintersbøllesangen i rette hænder

Vinterbøllesangen, der blev omtalt i sidste nummer af Gardehusaren, blev i februar overrakt til Vintersbølle Lokalhistoriske Forening.

OVENFOR: Overrækkelse til Inga Halldorsdottir. MIDT: Formanden baggrunden for overrækkelsen

Af næstformand Hans-Erik Bonde Formanden og næstformanden begav sig 24. februar til klubaften i Vintersbølle Lokalhistoriske For­ ening. Aftenen bød blandt andet på foredrag om middelalderen ved inspektør for Middelalder­ centeret i Nykøbing Falster, Kåre Johannesen. Efter velkomst ved Inga Halldors­ dottir blev formanden kaldt frem for overrækkelse af Vintersbøl­ lesangen. Lidt oplysninger om Jens Henrik Christiansen, alias Jens Daglykke blev givet, herun­ der hans virke som sang, musikog tekstforfatter. Som beskrevet i sidste nummer af Gardehusaren vil sangen helt sikkert komme i brug og måske allerede ved foreningens general­ forsamling senere i foråret. Allerede i kaffepausen blev materialet gennemset og et par af tilhørerne mente, at det kunne være spændende gennem slægts­ forskning at se, om han også var fra lokalsamfundet. Mon Jens Daglykke er en af vor egne? Sangen tages i øjesyn.

1/2014

23


Afs: Gardehusarregimentet, 4200 Slagelse

Magasinpost. Returneres ved varig adresseĂŚndring.

ID nummer 46336

www.stotvoresoldater.dk

Nytorv 2, 4200 Slagelse, Tlf. 5853 5320 www.dinvaerkstedsbutik.dk

Vi slutter op om vore soldater 24

1/2014

B

Gardehusaren nr. 1, 2014  

Gardehusaren nr. 1, 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you