Page 1

Gardehusaren Nr. 3 - Oktober 2017

17. ĂĽrgang


Indhold nr. 3 Leder.................................................................................3 RC besøger udsendte husarer i Afghanistan....................4 JUBILARSTÆVNE 2017.........................................................5 Interforce Region Sjælland ...............................................8 Medaljetildelinger..............................................................8 Forsidebillede: Estandarten på plads forud for indmarch ved Åbent Hus 16. september 2017. (foto: Casper Kløve Jensen) Bagsidebillede: Estandartkommando klar til frokosten. (foto: Casper Kløve Jensen)

Gardehusarforeningernes fremtid....................................9 Danske Gardehusarforeninger........................................ 12 Sjællandske Livregiments Soldaterforening.................... 19

Gardehusaren udgives af Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Garde­­husarforeninger, hvis protektor er Hans Kongelige Højhed Kronprinsen, i samarbejde med Gardehusarregimentet. Bladet udsendes til alle medlemmer af Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Garde­­ husarforeninger. Gardehusarregimentet modtager 200 eksemplarer, primært til orientering af nytilgået personel ved regimentet. Dette blade er udgivet med delvis støtte fra Kultur­ styrelsen Redaktion: Silas Mortensen, ansvarshavende chefredaktør Major Hans-Erik Bonde, redaktør Bladudvalg: Oberst Ib Hedegaard Sørensen Freddy Rasmussen Ole Bent Pedersen Helmer Christensen Major Hans-Erik Bonde Kaptajn Lasse Galsgaard Silas Mortensen Redaktionen: Silas Mortensen Tlf. 22 58 73 53 Email: redaktoerghf@gmail.com Redaktionens meninger må ikke tages som udtryk for foreningernes officielle standpunkter. Ligesom redaktionen ikke behøver at dele den opfattelse, forfattere af de forskellige artikler giver udtryk for. Bladet udkommer 4 gange årligt Trykt oplag: 2100 Repro og Tryk: KLS Pureprint A/S Jernholmen 42 A

Tlf. 55 73 04 47 Email: freddyjr@mail.dk

Indsendelse af materiale til bladet Send en mail til redaktoerghf@gmail.com eller besøg danskegardehusarforeninger.dk eller www.sjlr.dk.

Deadlines for kommende udgaver af Gardehusaren Decembernummer: 15. november Martsnummer: 15. februar Juninummer: 15. maj

2650 Hvidovre Annoncetegning: Sjællandske Medier Dania 38, 4700 Næstved Telefon: 72 45 11 00

2

Henvendelser vedrørende medlemskab, abonnement og distribution rettes til Freddy Rasmussen

3/2017

Foreningsblad for Danske Gardehusarforeninger og Sjællandske Livregiments Soldaterforening


Leder

Der er formentlig ikke nogen, der er i tvivl om at foreningslivet i Danmark har vanskelige vilkår. Udfordringerne er mange, men min vurdering er at ”individualiseringen” er den største. Da vores ”forfædre” i Gardehusarforeningerne dannede de første foreninger i 1912 og årene derefter, søgte husarerne helt naturligt et fællesskab, fordi de havde fået en fælles opdragelse ved regimentet. Mange havde dejlige oplevelser med sig, som de kun kunne dele med andre, der forstod, hvad ”alle soldaterhistorierne” hand­ lede om. Bladet Gardehusaren blev et vigtigt meddelelsesmiddel – som Facebook gør det i dag blandt unge – for at foreningerne kunne oplyse medlemmerne om gennemførte og kommende begivenheder. Indadtil er ”korpsånden” det, vi giver hinanden, når vi mødes. Løftet om at ville hjælpe hinanden i et godt kam­ meratskab; eller glæden over at mødes igen og igen, er for mange blevet til et livslangt forløb. Der er mange eksempler på at korpsånden i perioder betyder mere for husarer end de familiemæssige relationer. De fleste husarer følger uvilkårligt med i begivenheder, som Gardehusarregimentet medvirker i. Vi glæder os, når noget lykkes godt, og vi føler sorg over tab og ulykker for husarer. I 2011 drøftede præsidiet, hvordan vi skulle styrke og sikre foreningslivet. Vi oplevede eksempelvis, at en stor traditionsrig forening meddelte præsidenten, at nu kunne de ikke længere finde medlemmer til bestyrelsen, og derfor ville de opløse foreningen og bede medlemmerne søge over i andre foreninger, hvis de da fortsat ville blive i Danske Gardehusarforeninger. Den manøvre ville pludseligt stille 76 medlemmer ”på gaden”, og vi var ikke i tvivl om, at det ville være den direkte vej til gardehusarforeningernes undergang. Derfor blev Fællesvedtægten lavet, så alle medlemmer af gardehusarforeningerne blev medlemmer af Danske Gardehusarforeninger, men var registreret og hjemmehørende i en lokalforening, hvis de ønskede det. Med andre ord kunne en bestyrelse, som ikke kunne finde nye bestyrelsesmedlemmer, uden problemer overdrage foreningens medlemmer til Danske Gardehusarforeninger; inkl. faner og andre traditionsbærende klenodier. Og så kunne bestyrelsen frit træde af. Medlemmerne forblev som medlemmer i Danske Gardehusarforeninger og de kunne så samle sig i interessegrupper – nogle ville dyrke sammenholdet med keglespil, skydning, fugleskydning, udflugter, møder osv. Det krævede så blot, at en eller flere i lokalområdet ville stå som arrangør af begivenheden, og så ville deltagerne modtage ”foreningsbidraget” af deres kontingent til betaling af udgifterne. Typisk ligger der kr. 100,- pr. medlem pr. år til aktiviteter. Danske Gardehusarforeninger står for kontingentopkrævninger, regnskaber, revision og bladet, og dermed var ingen belastet af bestyrelsespligter. Til gengæld var der så heller ikke længere generalforsamlinger og lignende i lokalområdet. Der redegøres for den samlede økonomi på det årlige Repræsentantskabsmøde, som er højeste myndighed i Danske Gardehusarforeninger og åbent for alle medlemmer. Derfor skal det være min forsikring, at vi fortsætter vores foreningsliv, med de stolte traditioner vi har – med eller uden bestyrelser i lokalforeningerne. Disse foreninger uden bestyrelse og selvstændig ledelse blev døbt gardehusarafdelinger, og her kan selv mindre grupper af medlemmer mødes og fastholde de lokale traditioner. Ib Hedegaard Sørensen Præsident for Danske Gardehusarforeninger

3/2017

3


RC besøger udsendte husarer i Afghanistan RC gennemførte i juni et fire-dages besøg hos de udsendte husarer i Afghanistan. Besøget blev indledt ved træningsbidraget til støtte for den afghanske hærs officersskole - ANAOA - i Camp Qargha. Herefter gik turen til NKC, som er base for de danske rådgivere i Resolute Support (RS) Missions CJ7 og for det aktuelt største husarbi­ drag i Afghanistan, Mobile Force Protection Team hold 6, opstillet af III OPKBTN/GHR. Under dette besøg monterede RC og udsendte soldater traditionen tro sammen hold 6s missionssølvplade på det husartraditionsskjold styrke­ bidraget har medbragt hjemmefra under hele udsendelsen. Det blev ligeledes til et formid­ dagsbesøg ved danskerne i RS HQ i Kabuls grønne zone, inden turen gik tilbage til det danske Nationale Støtteelement på HKIA, Kabuls inter­ nationale lufthavn. Overalt i missionen holdes husa­ rånden højt og alle udenlandske samarbejdspartnere udtrykte en meget stor anerkendelse af husar­ bidragenes høje grad af professio­ nalisme og solide opgaveløsning, i bedste husarånd. Det kunne RC også ved selvsyn konstatere. Det er derfor også en meget stolt regimentschef, der er hjemme igen! Regimentschef, oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen besøgte i forsormmeren regimentets udsendte i Afghanistan. Det blev til en hektisk rundtur i både Kabul og Den Grønne Zone, hvor husarerne gjorde sig fortjent til stor ros.

4

3/2017


JUBILARSTÆVNE 2017

Gardehusarkasernen slog igen i år dørene op til Åbent Hus med parade og Jubilarstævne for veteraner og gamle kammerater. De unge værnepligtige fik mulighed for at vise lidt af deres hverdag frem for familie og venner. For jubilarerne var der anledning til glædeligt gensyn og en hyggelig frokost. Af Casper Kløve Jensen, GHF Frederikssund

Lørdag den 16. september afholdt Danske Gardehusarforeninger det årlige jubilarstævne i forbindelse med Forældredagen og Åbent Husarrangementet ved Gardehusarre­ gimentet på Antvorskov Kaserne i Slagelse.

Paraden klokken 10 indeholdt for­ uden deltagelse af DGHF og Sjælland­ ske Livregiments Soldaterforening også værnepligtsholdene fra 1.og 2. Livkompagni / V. Uddannelses­ bataljon og HESK. Som noget nyt i år deltog Garde­ husarregimentets Veteran Panser Køretøjsforening (GHRVPK) for før­ ste gang i paraden. Regimentschef, oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen udtrkyte under sin tale ved para­ den varme ønsker for, at GHRVPK’s deltagelse måtte blive en tradition fremover. Traditioner og materiel Efter fotograferingen af jubilarerne indledtes programmet med opvis­

Regimentschefen taler ved paraden. (foto: Casper Kløve Jensen)

ning og udstilling ved regimentet. HESK gennemførte rideopvisning på Ridebanen, samt besøg i staldene. Historisk Samling havde også åbent og trak mange besøgende. 1. Panserinfanteribataljon gen­ nemførte fremvisning af udrust­ ning og køretøjer, ligesom GHRVPK fremviste det historiske materiel på garagepladsen. Jubilarerne afsluttede dagen med den traditionsrige frokost i Gym­ nastiksalen, hvor menuen stod på sildeanretning, gullasch med kar­ toffelmos og kaffe. Estandarten klar til at blive redet til midten. (foto: Casper Kløve Jensen)

3/2017

5


JUBILARSTÆVNE 2017

Materieldemonstration hos 1. PNINFBTN. (foto: Casper Kløve Jensen)

GHRVPK deltog også med fremvisning af historisk panser, herunder Leopard 5 A1. (foto: Casper Kløve Jensen)

Børge Termansen, Husar Dannemare (siddende) og Jørgen Frederiksen ved paraden. (foto: Gert Holm Jensen)

Regimentschefen klar til indmarch. (foto: Casper Kløve Jensen)

Historiske hjulkøretøjer var også med til opvisningen. (foto: Casper Kløve Jensen)

6

3/2017


JUBILARSTÆVNE 2017

Krarup, 99 år, kommer hvert år. (foto: Casper Kløve Jensen)

Freddy Rasmussen og Henrik Schjelde registrerer frokostgæster. (foto: Gert Holm Jensen)

Jørgen Frederiksen og 75 års-jubilar Børge Termansen, hygger i Peter Aalborgstuen. (foto: Gert Holm Jensen)

Estandarten på plads. (foto: Casper Kløve Jensen) 3/2017

7


Af major Steffen Scharff, militær rådgiver, InterForce Region Sjælland Interforce Region Sjælland drog den 24. april på "togt" med søværnets fregat Iver Huitfeldt. Sammen med 40 repræsentanter fra erhvervslivet og InterForce-støttevirksomheder gik turen fra Flådestation Korsør til Langelinie i København. Undervejs var der, i skibets offi­ cersmesse, foredrag om fregatterne ved skibets operationsofficer. Flå­ destationens stabschef Steen Eiler Engstrøm orienterede om flåden før og nu, flådens opgaver og ikke mindst fortræffeligheder. Herefter var der guidet rundvisning på ski­ bet, med gode snakke med skibets besætning. Deltagerne fik et rigtigt godt ind­ blik i livet ombord, den gode for­ plejning og ikke mindst den store professionalisme der blev udvist under sejlads, skarpskydninger og den træning der foregik under selve turen. Alle var imponerede over den ro, hvormed dette enorme krigs­ værktøj blev betjent.

Interforce Region Sjælland

Vigtigt med opbakning InterForce Region Sjællands Mili­ tærrådgiver, major Steffen Scharff orienterede om situationen i for­ svaret og det store behov for den civile omverdens opbakning til for­ svaret, dets reserve og ikke mindst de frivillige fra hjemmeværnet. Alle var meget positive i deres tilgang til forsvaret og ytrede stor anerken­ delse for det arbejde der dagligt ydes nationalt som internationalt.

Udnævnt til kaptajn

Fremme ved Langelinie i solskin.

En rigtig god dag på opdagelse i forsvaret for alle i InterForce-regi. Efter ankomst til Langelinie var der arrangeret bustransport tilbage til Korsør. Trætte og vel tilbage på Flå­ destationen var mange gode kon­ takter etableret og alle havde fået en noget usædvanlig og lærerig oplevelse. Major Steffen Scharff fra InterForce Region Sjælland har sammen med Anne Lobanoff, Erhvervsrådgiver i Jyske Bank, overtaget styrepulten på Iver Huitfeldt (for en kort bemærkning).

76 mm kanon skyder skarpt mod sømål (patronhylstrene hænger stadig i luften)

Kaptajn Johan blev udnævnt til kap­ tajn 1. december 2016.

Gennemført VUT II Mellemleder

SSG Jesper og OS Freddy gen­ nemførte 16. juni VUT II. Her med regimentschef, Oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen. 8

3/2017

Deltagerne have god tid og mulig­ hed for at etablerer kontakter på tværs og netværke, alt imens man kunne bevæge sig rundt på Fregat­ ten på egen hånd.

Læs mere om InterForce på www. interforce.dk og like os på Facebook: www.facebook.com/ interforcedk/. Kronborg om styrbord.


Gardehusarforeningernes fremtid

Skal vi afskaffe Gardehusarforeningerne, eller er et blad nok til at skabe sammenhold? Jørgen Konge fra GHFKBHs bestryelse stiller her spørgsmålstegn ved, hvilken fremtid foreningen kan vente. Af Jørgen Konge, GHF København I marts 2013 havde Gardehusarfor­ ening København en skelsættende generalforsamling. Bestyrelsen havde varslet, at hvis ingen vil tage over blev foreningen nedlagt, eller rettere kom under Danske Gardehu­ sarforeninger, men uden generalfor­ samling, uden initiativ til aktiviteter og mest af alt ingen overlevering fra generation til generation, fordi man ikke vil mødes. Via de sociale medier (læs: face­ book) lykkedes det at stampe en ung bestyrelse sammen med en gen­ nemsnitsalder under 35. Der var en enkelt på den forkerte side af 60 (mig). Enkelte af dem blev indlem­ met i foreningen på aftnen, men valgt blev de. Præsidenten for de Dansk Gar­ dehusarforeninger, Kammerherre, oberst Ib Hedegaard Sørensen, var også hidkaldt for at redegøre for, hvordan GHFKBH skulle fungere uden bestyrelse, så det var på et hængende hår at foreningen kom videre. Men alle de foreslåede nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt, med løfte om støtte og velvilje. Inaktivitet Nu er der gået 5 år og var det så en klog beslutning? Det kan jeg godt

Gruppefoto fra årets jubilarstævne 16. september. (foto: Erik Jensen)

tvivle om. Måske skulle man have lukket og slukket i god ro og orden. Ganske vist var og er der enkelte som yder lidt. Og så er der dem som vil meget mere, mere end også unge kan nå og som medlemmerne heller ikke bakker op om. Vi ser også nogen som får lov, men så alligevel løber ud i sandet, måske fordi de har glemt deres personlige bagland eller det har været for personligt. Vi får nye medlemmer, men det vil nok være en løgn at påstå at det er på grund af en ung bestyrelse. Mere fordi præsidenten gør et stykke arbejde, men mange melder sig ud, næsten lige så hurtig som de kom på listen. Ved sidste medlemstilgang over 10, sendte vi en personlig invitation pr. mail, enkelte pr. post om en øl, kun dem, sammen med bestyrelsen. Ikke én meldte sig. Til generalforsamlin­ gen møder en 20 stykker op, næsten alle ældre medlemmer, ingen nye, men man fornemmer ikke, at man kommer for at bakke op, tværtimod. Manglende opbakning Ved sidste generalforsamling havde bestyrelsen sat et forslag til afstem­ ning. Det blev forkastet, trods at det var lovet ved generalforsamlingen i 2013. Faktisk har jeg været lidt nervøs for at de unge ikke gad mere, fordi de var trætte af brok over ting som ikke blev lavet, men heller ingen ville påtage sig opgaven. Også små ting, som den nye bestyrelse ikke

har haft indflydelse på. Opbakningen til arrangementerne er der ikke. Det var der heller ikke i den gamle bestyrelse. Vi var nogle stykker, der troede det skyldtes manglende målrettet information, men det tror jeg ikke mere. Folk gider ikke, har nok andet. Ved sidste præsidiemøde spurgte jeg lidt rundt om problemet. Hold­ ningen var lidt overraskende for mig. Jeg opfattede det som om man i kredsen bare var glad for, at der var nogen, der er medlem, også selv om man aldrig ser dem. De får ”kun” Gardehusaren. Så spørger jeg bare: hvad er Gardehusaren uden aktivitet i foreningerne? Det meste af det andet, der står i bladet, kan man finde på nettet. Måske uden meninger, præget af foreningerne, men alligevel. Tab af traditioner Vi står over for et forsvarsforlig, der vil afskaffe regimenterne. Vi er nok så heldige at navnet Gardehusare­ gimentet vil bestå på grund af det kongelige islæt, om ikke andet så fordi det er tæt knyttet til eskorten. For en person som mig er det et tab af traditioner. Ingen overleve­ ring til næste generation. Men jeg er ved at mene, at rettidig omhu måske er at nedlægge foreningen, så det ikke sker i vrede og uden styring, ved at ingen vil påtage sig opgaven at nedlægge i protest over den behandling man får i foreningen. 3/2017

9


LERDUESKYDNING FOR MEDLEMMER AF DANSKE GARDEHUSARFORENINGER HVORNÅR

11. november 2017 11.30 – 16.00 HVOR

Hovedgaden 610, 2640 Hedehusene HVORDAN

MEDALJEPARADE

INSTRUKTION INSTRUKTØRER OG HOLD À 5 MAND (M/K) TRÆNING (PATRONER TILKØBES EFTER EGET VALG) KONKURRENCESKYDNING PÅ 24 DUER

SPISNING FLÆSKESTEG M. DIV. + 1 ØL/VAND PRÆMIEOVERRÆKKELSE TIL VINDEREN 10

3/2017

TILMELDING OG BETALING: SENEST DEN 27. OKT. 2017 TIL FORRETNINGSFØREREN PÅ MAIL: FREDDYJR@MAIL.DK HUSK AT ANGIVE DIT NAVN OG ”LERDUE” PRIS: KR. 75,BETALING TIL KONTO: REG.NR. 1551; KONTO: 0006518257 JAGTGEVÆR KAN LÅNES PÅ STEDET KRÆVER IKKE JAGTTEGN MV. MEDBRING SELV VARMT TØJ OG HØREVÆRN


3/2017

11


Danske Gardehusarforeninger

MARIBO Blåtur 2017: Vi venter på middagen!

På en utrolig dejlig blåtur i det vestlollandske, hvor vi bl.a. var gæster hos Nakskov Havn, blev husar Dannemare, Børge Termansen tildelt Gardehusarforeningernes æreskors: Tak og Ære. Korset blev overrakt af en yderst veloplagt Præsident under middagen på Møllegården i Horslunde.

VED MILEPÆLEN Takker Gardehusarregimentet, for­ eningen og alle kammeraterne for venlige hilsener og lykønskninger på min 75 års fødselsdag. Husar 512251/61 Vejrumbro Thorkild Hedegaard Nørreåvej 12, Vejrum 8830 Tjele 12

3/2017

Blåtur 2017: Præsidenten på spiontogt i Nakskov Havns "Dronningemodtagelseslokale".

Blåtur 2017: Gardehusar Dannemare, som i år har 75 års jubilæum for sin indkaldelse, sammen med næstformanden, som var turarrangør. Mellem de to husarer ses næstformandens kone, Hanne.

FREDERIKSSUND Julebanko GHF Frederikssund afholder tra­ ditionen tro julebankospil den 17. november kl. 19 i Soldaterstuen på Foreningscenteret Pedersholm. Tilmelding senest 10. november til Kristian på mobil: 4037 0332 eller

Kai på mobil: 2143 7533. Deltager­ prisen er 125 kr. og inkluderer for­ uden spilleplader også æbleskiver og glögg. Da der er et maksimalt deltagerantal på 30 personer i lokalet er det først til mølle.


FYNS STIFT

Udflugt til Sønderjylland Lørdag d. 29. april var 11 husarer og støttemedlemmer på udflugt til det sønderjyske. Deltagerne havde en travl dag: FN-museet og Frøslevlej­ ren var en spændende oplevelse. Efter middag fik vi en rundvisning på Dybbøl Skanse af formanden for GHF Sønderjylland, Carl Jürgen Bock. Carl Jürgen har en enorm viden om Slaget ved Dybbøl i 1864. Efter Carl Jürgens meget roste rundvisning kørte vi tilbage til Frø­ slevlejren for at slappe af og spise et dejligt aftenmåltid. Chefen for Camp Frøslev, Ole Stokholm Peder­ sen, havde sørget for at vi var godt indkvarteret. Stor ros til Carl Jürgen og Ole for deres hjælp til at gøre udflugten til en god oplevelse. Ny estandard Gardehusarforeningen for Fyns Stift deltog i flagdagen for Dan­ marks udsendte ved Marinefor­

Glade deltagere i udflugten på Dybbøl Skanse.

eningen i Nyborg. Det gav to meget stolte husarer (kasserer/næstfor­ mand Jan Faber Jensen og formand Henning Terndrup) en kærkom­ men mulighed for at præsenterer vores nye estandart. Estandarten er dygtigt udført af Lotte Belting ved Dybbøl Flag og Skilte. Danmarks Samfundet har doneret stangen med tilbehør og Danske Bank har doneret 11.200 kr. til fremstilling af estandart-dugen. Julebanko 3. søndag i november (19.11.) kl. 19 præcis afholder foreningen Det Store Julebanko på Dannevirke., Sdr. Boulevard. Mange fine gevin­ ster! Husk at møde i god tid. Formand Henning Terndrup præsenterer estandarten for journalisten fra Fyens Stifttidende. der bragte billeder i deres netavis.

SYDJYLLAND Dannebrog kom til Aabenraa Lørdag d. 15. juli anløb Kongeski­ bet Dannebrog Aabenraa Havn for at lægge til ved Storkajen. I dejligt sommervejr blev HM Dronningen budt velkommen til Sønderjylland for at indlede sit sommerophold på Gråsten Slot. En faneborg med i alt 25 faner dannede rammen om den korte men festlige velkomst. Gardehusarforeningen Sydjylland deltog med Poul Mølgaard og Svend Aage Kjær. Samme eftermiddag forlod Dannebrog Aabenraa for at anløbe Slotskajen i Sønderborg, hvor den lå i de tre uger, medens Dronningen opholdt sig i Gråsten. Et stort aktiv for Sønderborgs bor­ gere og de mange turister, der opholdt sig i byen.

Flagdagen I anledning af den nationale flag­ dag, tirsdag den 5. september, var foreningsfanen med Mogens Olsen og Svend Aage Kjær som vanlig del af faneborgen på Råd­ huspladsen i Sønderborg. Sønderborg Kommune havde igen lagt sig i selen for at mar­ kere dagen på en festlig og vær­ dig måde. Der blev holdt taler ved borgmester Erik Lauritzen og che­ fen for Hjemmeværnsdistriktet for Syd og Sønderjylland, byrådsmed­ lem Claus Claris. Efterfølgende havde kommunen inviteret vetera­ ner, fanebærere og øvrige gæster til middag på Sønderborghus. Nytårskoncert Fra den 15. september kan der købes billetter til Nytårskoncert 2018 med SMUK. Billetter købes på www.billetten.dk. Erfaringen viser at de gode pladser hurtig er udsolgt. Med de bedste husarhilsner pbv Carl Jürgen Bock

3/2017

13


Til- og framelding af medlemmer og "Gardehusaren" samt permanent adresseforandring sendes til: ghf@mail.tele.dk eller Danske Gardehusarforeninger, v/Freddy Rasmussen Banetoften 17, 4700 Næstved E-mail: freddyjr@mail.dk Foreningernes kontor: Kontoret kan kontaktes telefonisk alle ons­ dage kl. 10-12. tlf. 2559 5353 eller www.danskegardehusarforenin­ ger.dk

Pudsedag Lørdag d. 4. november kl. 12 på Simested Kro, Boldrupvej 75, Simested, 9620 Aalestrup. Foreningen har inviteret Hans Werner Klausen til mødet. Han har været mere end 25 år som befalingsmand ved Prinsens Liv­ regiment og en årrække som kør­ selsleder hos Arla Food. H.W. Klausen vil fortælle om digterpræsten og jægeren St. Steensen Blichers liv og virke og ikke mindst recitere historien om Messing Jens på jysk (historien om dragonen og hans hest, der var med det Danske Kontingent i Napoleonskrigene). Pris for foredrag, middag og kaffe/kringle: 165 kr. Menu: Okse­ kød og skinke, to slags kartofler og salat. Bindende tilmelding senest lørdag d. 28. oktober til Holger Nygaard på mail: NygaardHolger@ gmail.com eller tlf. 9732 1629 / 4218 2384. Mindedag på Rindsholm Kro Den 4. juli var foreningen repræ­ senteret med Estandarten ved mindehøjtideligheden på Rinds­ holm Kro. Der var samlet ca. 25 faner og estandarter og en lang række personer fra Forsvaret. Ceremonien mindedes dels de faldne danske soldater ved min­ demuren ved kroen, dels træfnin­

14

3/2017

FREDERIKSBORG

T-shirts Vi har fået produceret et mindre parti T-shirts str. M + L, som sælges til kostpris 180 kr. De er i en god kvalitet (forkrympet for stabilitet. 100 % bomuld). Bestilling: Jan van Deurs på tlf. 2363 8757 eller mail: info@GardehusarforeningenFre­ deriksborgAmt.dk.

JYLLAND gen den 4. juli 1849, hvor en dansk kavalerienhed afviste tyske enheder ved Rindsholm Kro. Efter mindehøjtideligheden var der spisning. Alle, uanset stand, betalte 150 kr. for middagen, hvorefter kro­ parret donerede hele beløbet til Veteranhjemmene og arbejdet med disse. Dagen sluttede med kanonsalutter fra Landsoldatforeningen. Sommertur til Flyvestation Aalborg Den 24. august havde foreningen samlet 20 personer til en rigtig spændende rundvisning på flyve­ station Aalborg, hvor chefsergent Preben Skaarup Rasmussen guidede os igennem flyvestationen. Først fik vi demonstreret rednings­

Bowling Den 22. november afholder vi bowling i Hillerød for husarer med familie. M edlemmer fra andre Gardehusarforeninger er også velkomne. Adresse: Slotsbowl Københavnsvej 23, 3400 Hillerød kl. 17:30. Pris: 269 kr. inkl. 1 times bowling og leje af sko. Ekskl. Drikkevarer Menuen er: Buffet avec de la viande d'animaux sauvages (vildtbuffet inkl. kaffe). Tilmelding senest 10. november til: Jan van Deurs tlf. 2363 8757, mail: jvandeurs@stofanet.dk eller Eric Saugman tlf. 3013 3925, mail: ericsaugman@hotmail.com.

helikopteren på jorden og senere dens færdigheder i luften. Et fan­ tastisk luftfartøj, der hjælper rig­ tigt mange mennesker i ulykker. Herefter så vi to Hercules-fly, hvor en af dem startede motorerne op. Det er disse maskiner, der bliver brugt til transport af tropper og materiel til operationer i forskel­ lige indsatsområder. Til sidst så og hørte vi om Challenger-flyene, som bliver brugt til mange forskellige overvågningsopgaver, såsom olie­ udslip fra skibe, men også opgaver på Grønland og Færøerne. Afslutningsvis serverede flyvesta­ tionen kaffe til vores medbragte madpakker og kage i kantinen. Der skal hermed fra foreningen lyde en stor tak til flyvestationen og red­ ningseskadrillen for en særdeles god og oplysende dag.

Redningshelikopter på Flyvestation Aalborg.


Bankospil Traditionen tro afholdes det årlige bankospil torsdag d. 23. november kl. 19. Spillet foregår i Ny Gammel­ søs Selskabslokale Grønsundvej 251, 4780 Stege. Der vil som vanligt blive spillet om julerelaterede gevinster ind­ købt af bestyrelsen. Ligeledes vil der blive solgt amerikansk lotteri. Efter spillet vil der være rig mulig­ hed for kammeratligt samvær med kaffe og kage til rimelige priser. Mød talrigt op og lad os få en god aften sammen. Venner og bekendte

KØBENHAVN

Afsløring af monument Tirsdag d. 29. august afslørede H.M. Dronningen monumentet ”Sortladne hav” til ære for danske krigssejlere i Mindelunden i Ryvan­ gen, Hellerup. Gardehusarforeningen Køben­ havns fane var med til afsløring af sejlermonumentet i Mindelunden Ryvangen, hvor 19 flag og faner var med. 2100 danske krigssejlere omkom i kampen mod værnemag­ ten. De har nu fået deres egen monument. Kunstneren Per Arnoldi har lavet monumentet. Tidlig juleøl Gratis juleøl på "Det hvide lam", Kultorvet 5 kld., 1175 København K, den 23. november kl. 18. En gen­ stand til hvert medlem. Andre for­ eningers medlemmer er velkomne. Tilmelding til ghfkbh@outlook.com eller sms 2326 2466. Man kan også bare møde op.

MØN OG SYDSJÆLLAND er meget velkomne, ligesom garde­ husarer fra andre foreninger også er særdeles velkomne. 70 års Stiftelsesfest Lørdag d. 27. januar 2018 kl. 18 fejrer vi 70 års Stiftelsesfest i Gardehusar­ foreningen for Møn og Sydsjælland på Samlermuseet Thorsvang Alle 7, 4780 Stege. Bestyrelsen har på sit sidste møde besluttet at fejre vores 70 års-fød­ selsdag og har på nuværende tids­

Nytårskur på Christiansborg Vi har igen i år inviteret os selv på besøg hos Gardehusarregimentets hesteskorte, når de er på Christians­ borg for at eskortere H.M. Dronnin­ gen i forbindelse med nytårskurene. Vi har ikke fået den endelige dato, men sandsynligvis den 3. eller 4. januar kl. ca. 17. Se på hjemmesiden eller Facebook, eller send en sms eller ring for den eksakte dato. Gardehusarforeningen København giver en forfriskning til personellet og de fremmødte fra foreninger under Danske Garde­ husarforeninger, samt gulerødder til hestene.

Generalforsamling 2018 GHF København indkalder til ordinær Generalforsamling 15. marts 2018 kl. 19:30 på Frederik d. VIIIs salon, Bryggervangen 74 kld., 2100 Køben­ havn Ø. Dagorden i følge lovene. Tilmelding til ghfkbh@outlook.com eller sms 2326 2466. Samtaleaften GHF København inviterer til Samta­ leaften 8. februar 2018 kl. 19:30 på Frederik d. VIII's salon, Bryggervan­ gen 74 kld, 2100 København Ø. Vi har inviteret H.M. Dronningens tid­ ligere Jæger, Torben Nielsen. Torben har været ansat ved hoffet i 40 år og vil fortælle om årets gang i

punkt nedsat festudvalg, som allerede har reserveret lokale og levende musik. Det endelige pro­ gram, indeholdende menu, oriente­ ring om bindende tilmelding. samt påklædning, vil kunne læses i næste nummer af vores blad. Vi håber så mange som muligt vil reservere dagen. Det vil også glæde os at se repræsentanter fra andre foreninger. Venlig hilsen og på gensyn Bestyrelsen

kongehuset, set fra en ansats side. Han fortæller og viser lysbilleder. Samme aften vil vores formand Søren Kragelund og tidligere for­ mand Jonas Kriegbaum fortælle om en rejse og et arbejde i cir­ kus i USA lige efter deres hjem­ sendelse fra GHR. Ægtefæller er også velkomne, samt medlemmer fra andre foreninger. Tilmelding til ghfkbh@outlook. com eller sms 2326 2466. Besøg i Københavns Zoo GHFKBHs revisor Peter Larsen, der er dyrepasser i Københavns Zoo, viste onsdag d. 6. september otte personer fra GHF København rundt. Der var en helt speciel stemning og ro, fordi det var efter den offi­ cielle åbningstid, men før det blev mørkt. Vi så dyremødre, der gav mælk til deres unger og sæler, der slappede af, selv om vi stod lige ved siden af, med gelænder i mellem. Vi hilste på flodhesten der, når dens dyrepasser er med, vil have mad. Det samme gjaldt giraffen, der gled lige gennem gæsterne hen til Peter. Vi sluttede af med hyggeligt samvær.

Flodhesten kommunikerer sine prioriteter klart og tydeligt.

3/2017

15


NORDVESTSJÆLLAND

MÆRKEDAGE KØBENHAVN 5. oktober – 75 år Årg 1962 – Rønne Henning Marvill Melbyvej 110 3370 Melby

Sommertur Lørdag d. 17. juni besøgte vi Zen Garden ved Dianalund. Vi mødtes kl. 10 og så en have på 24.000 m2, som er fyldt med de mest utro­ lige planter, blandt andet roser og rhododendron. Haven rummer også et af Europas største koikarpe anlæg, bestående af 4 damme med omkring 700.000 liter vand, og et bjerglandskab med 6.000 tons granitsten, vandfald m.v. En meget flot have. Ca. kl. 12 spiste vi det indkøbte medbragte smørrebrød. Vi sad udendørs i det dejlige vejr Derefter kørte vi til ”Kunstner­ gaarden” i nærheden. Her fik vi en rundvisning og så ”Saltofte Lar­ sen Samlingen”: billeder og figu­ rer skåret ud i træ. Det er en flot udstilling. Til slut nød vi den medbragte kaffe og kage i ”havestuen”, mens vi talte om alt det vi havde set i dagens løb. Alle var enige om at det havde været en god og hyg­ gelig dag. Bankospil Vi afholder det årlige bankospil fredag d. 17. november i Ubby Forsamlingshus, Hovedgaden 19, 4490 Jerslev, hvor alle er vel­ komne, også medlemmer i andre gardehusarforeninger. Vi starter med spisning kl. 18. Derefter afholder vi bankospillet. Foreningen skaffer gevinsterne. Til slut spilles om hovedgevinsten: en varekurv til en værdi af 300 kr. Aftenen slutter med kaffe og småkager. Pris for buffet og kaffe: 150 kr. excl. drikkevarer. Tilmel­ ding senest 11. november til Erik Jensen, tlf. 5950 4018, el. 2926 2243. Vi glæder os til at se jer til en hyggelig aften. PBV Erik Jensen 16

3/2017

8. oktober – 80 år Årg. 1959 – Bernsdorff Steen Fredholm Maglegårdsvej 507 3480 Fredensborg 13. oktober – 40 år Årg. 1997 – Brønshøj Kasper Lindholm Gl. Kongevej 91C,3 1850 Frederiksberg C 15. oktober – 85 år Årg. 1952 – Frederiksberg Ole Viggo Pedersen Voldumvej 49, 2.tv. 2610 Rødovre 23. oktober – 75 år Årg. 1962 – Mosede Keld Lindegaard Ramussen Ordrup Vænge 1B, 1.,8. 2920 Charlottenlund 15. november – 75 år Årg. 65 – Saltholm Erik Harald Elmegaard Oliefabriksvej 27 2770 Kastrup 20. november – 40 år Årg. 2001 – Henrik Schel Museth Frederiksborgvej 89,3,th 2400 København NV 1. december – 50 år Årg. 1966 – Lohals Kurt Arstien Hedeparken 63, st.tv. 2770 Kastrup

FREDERIKSBORG 23. november 70 år Husar 231147/69 Gadevang Torben Lund Ålekistevej 10 3300 Frederiksværk 2. december. 80 år Husar 378385/58 Tibirke

Leif Nielsen Vesterled 7 3210 Vejby 5. december. 70 år Husar 736821/67 Gladsaxe Per Prehn Larsen Gadekærsvej 9 3400 Hillerød 20. december. 25 år Husar Årg. 2015 Gilleleje Erik Mathiesen Præstevejen 2 3230 Græsted

NÆSTVED 5. november – 80 år Husar 3338350/1957 Tune Gert E. Meritz Lærkevænget 12, Dåstrup 4130 Viby Sj. 3. december – 75 år Årg. 1961 – Tornemark Hans Erik Rosted Saltofte Holme 8 4295 Stenlille

NORDVESTSJÆLLAND 17. december – 75 år Husar 512306/61 Stårup Hardy Madsen Ellingevej 44 4573 Højby

MARIBO 1. november – 70 år Husar 0000/1968 Idestrup Hans Ove Slothuus Nykøbingvej 134, Falkerslev 4891 Horbelev 24. november – 90 år Husar 3532/1948 Vilslev Laust Vind Hansen Bindeledet 3, Skads 6705 Esbjerg Ø 29. november – 75 år Husar 532311/62 Sjælstofte Kaj Olsen Fælledvej 16, Sjælstofte 4895 Errindlev

SYDSJÆLLAND OG MØN 2. november – 80 år Husar 338562 Rærbæk Flemming Poulsen Fanefjord Kirkevej 25 4792 Askeby


5. december – 50 år Husar 0000/1989 Tåstrup Claus Sonne Basnæsvej 20 4780 Stege

FYNS STIFT 2. november – 40 år Årg. 1997 Kristian R. Sørensen Anemonevej 14 5800 Nyborg 10. november – 40 år Årg. 1999 Ole Nielsen Engparken 42 2690 Karlslunde 3. december – 70 år 658993/65 Jørn Terndrup Østerøvej 47 5800 Nyborg

Peder Aalborgstuen Stedet hvor soldaten slapper af og hygger sig i godt kammeratskab Kig ind - åben hver tirsdag kl. 1830 - 2200

DØDSFALD Frederiksborg 15. juni Husar 123644/51 Skævinge Egon Lyng Madsen Ryde Møllevej 2 4920 Søllested 24. juli Husar 531458/62 Nylars Pauli Kofoed Moselundsvej 3 3540 Lynge

Østsjælland

3. december – 75 år 512264/62 Hans Jørgen Staugaard Tornhøjvej 26 6200 Åbenrå

26. juni Husar 178921/1953 Niels Hardy Møller Boholtevej 66, st.tv 4600 Køge

6. december – 75 år 531775/62 Erland Thrane Sørensen Kirkendruphaven 21 5270 Odense N

Maribo

7. december – 75 år 620305/65 Børge Baggergård Larsen Falkevej 13 7080 Børkop 28. december – 40 år Årg. 1998 Ulrik Johansen Svendborgvej 20 5600 Fåborg

JYLLAND 21. november – 75 år 512299/61 Hee Niels Chr. Stræde Kærbyvej 4A, Rindum 6950 Ringkøbing 5. december – 80 år 338404/57 Borum Aage Vig Balle Husevej 2 8600 Silkeborg

10. september Husar 704668/66 Errindlev John Petersen Havnevej 26 4895 Errindlev

Møn og Sydsjælland 15. juli 2017 Husar 338608 Holbøl Johan Iversen Bultevej 5, 4700 Næstved

Jylland 12. juni 213969/54 Åsted Kjeld Pedersen Chr. Pedersensvej 1 9300 Sæby

Sydjylland 9. juni 256121/55 Ringsted Ole Chr. Rasmussen Åbøl Østermarkvej 5 6541 Bevtoft Æret være deres minde

VÆRD AT VIDE ÅBNINGSTIDER REGIMENTETS KONTORER Mandag - fredag: 0800 -1500 RECEPTION Mandag - torsdag: 0730 - 1500 Fredag: 0730 - 1430 CAFETERIA Mandag - torsdag: 0600 - 1015 1100 - 1315 1430 - 1830 Fredag:0600 - 0930 1100 - 1300 MILJØGÅRDEN Mandag: 0700 - 0900 Tirsdag: 07 - 09 1230 - 1300 Onsdag: Lukket Torsdag: 07 - 09 1230 - 1300 Fredag 0700 - 0900 I særlige tilfælde uden for daglig åbningstid tlf. 20 20 56 03 KØR/ELM SLA Mandag - fredag:

0700 - 1400

MUNDERINGSDEPOT Mandag - fredag: 0700 - 1400 AFLEVERING AF MUNDERING mandag - fredag: 0700 - 1400 Efter aftale GALLADEPOT Mandag - fredag: 0700 - 1400 Efter aftale INDKØBER Mandag - fredag 0700 - 1400 AMMUNITON Mandag - fredag: 0700 - 1400 Efter aftale VETERANCENTRET (Bygning 2) Mandag-tirsdag: 0800-1600 Onsdag: 1200-1500 Torsdag-fredag 0800-1500 Onsdag formiddag er sagsbehandlingsdag. Uopsættelige henvendelser modtages. FELTPRÆST Onsdag: 1030 - 1130 Grupperum 2, Bygning 32 SERVICE Messer, møntvask, mønttelefoner findes i centerbygningen. TAXA Slagelse Taxa tlf. 58 53 53 53 afhenter gerne på kasernen. BUS Busruterne 430, 431 og 480R kører mellem stationen og kasernen. 3/2017

17


Adresseliste

Præsidiet: Præsident: Oberst, Kammerherre Ib Hedegaard Sørensen, Fruerlund 22, 2850 Nærum, tlf. 4580 1134. Mail: ihsfruerlund22@gmail.com. Vicepræsident: Hans Christian Nielsen, Sluphusvej 2, Herslev, 4000 Roskilde, tlf. 4640 2356. Mail: stenbakkegaard@private.dk (Kontaktperson for medlemmer udenfor lokalforeningerne). Hovedkasserer og sekretær: Henning Terndrup, Regissevej 4, 5871 Frørup. Tlf. 2176 9030. Mail: terndrup.henning@gmail.com. Forretningsfører: Freddy Rasmussen, Banetoften 17, 4700 Næstved, Tlf. 5573 0447/2559 5353, Mail: freddyjr@mail.dk. Konsulent vedr. regnskab og økonomi, statsaut. rev. Peder Rudbæk, Emailo: pr@revision2001.dk, tlf.: 25758680 Gardehusarforeningen København: Formand: Søren Kragelund, Knud Kristensens Gade 7, 2300 Kbh S. tlf 2854 5844. Mail: kragelundum@hot­ mail.com. Regnskabsfører: Christian Bøge, Fredericiagade 10 1. tv. 1310 Kbh K. tlf 4126 2292. Mail: christi­ anboege@me.com. Gardehusarforeningen Frederiksborg: www.gardehusarforeningenfrederiksborgamt.dk Formand: Jan van Deurs, Dortevej 25, 3060 Espergærde, tlf. 2363 8757. Mail: jvandeurs@stofanet.dk. Eric Saugman, Brygmestervej 1, 3400 Hillerød, tlf. 3013 3925. Mail: ericsaugman@hotmail.com. Gardehusarafdeling Gl. Roskilde Amt: Kontaktperson: Leif Lund, Støden 30, 4000 Roskilde, tlf. 4026 7738. Mail: leif.lund@youmail.dk. Gardehusarforeningen for Frederikssund og omegn: Formand: Kristian Klysner, Værebrovej 30, 4040 Jyllinge, mobil 4037 0332, e-mail: klysner@hosdig.dk. Kasserer: Kai Illemann, Skibbyvej 9, 4050 Skibby, tlf. 2143 7533. Mail: kai@illemann.nu Gardehusarforeningen for Næstved og omegn: Hjemmeside: www.ghf-næstved.dk Formand: Freddy Rasmussen, Banetoften 17, 4700 Næstved, tlf. 55 73 04 47, mobil: 2559 5353, Mail: freddyjr@mail.dk. Kasserer: Hans Thorsen, Kildevej 11, Rønnebæk, 4700 Næstved, tlf. 5573 2042. Mail: thorsen0304@gmail. com. Gardehusarforeningen Nordvestsjælland: Formand: Erik Jensen, Stigsager 46, Rørby, 4400 Kalundborg, tlf. 5950 4018/2926 2243. Mail: erje@post3. tele.dk. Sekretær Søren Christensen, Solbjegvej 17 A, Gierslev, 4270 Høng. Tlf. 58852805 Mail: vigogaard@dlgtele. dk. Gardehusarforeningen Østsjælland: Formand: Ole Pedersen, Islandsgade 12, 4690 Haslev, tlf: 20295149. Mail: ghfost@gmail.com. Kasserer: Casper Dahl, Idagaards Allé 10, 4200 Slagelse, mobil 2047 8954. Mail: casper@idagaard.dk. Maribo Amts Gardehusarforening: Formand Henrik Schjelde, Kirkevænget 7, 4863 Eskildstrup, tlf. 2132 8837. Mail: henrik@schjelde.net. Næstformand Jørgen Frederiksen, Tillitzevej 27, 4983 Dannemare, tlf. 2883 0340. Mail: moriseng@live.dk. Gardehusarforeningen for Møn og Sydsjælland: Formand: Henrik Rasmussen, Stubberupvej 10 B, 4880 Nysted, tlf. 55816311. Mail: Henrik.ras68@gmail. com. Kasserer: Ole Bent Petersen, Baldersbækvej 2, 1, 2635 Ishøj, tlf. 2090 8150. Mail: ole@revi-dan.dk Gardehusarforeningen for Fyns Stift: Hjemmeside: www.ghf-fyn.dk Formand: Henning Terndrup, Regissevej 4, 5871 Frørup, mobil: 2176 9030 Mail: terndrup.henning@gmail.com Kasserer: Jan Faber Jensen, Østervoldgade 77 1 sal, 5800 Nyborg, mobil: 5244 2468. Mail: jf48je@gmail. com. Gardehusarforeningen Jylland: Formand: Hans Pedersen, Nebelgårdsvej 5, 8600 Silkeborg, tlf. 5237 1020. Mail: djaevlemosegaard@mail. dk. Kasserer: Holger Nygård, Holmager 3, Velling, 6950 Ringkøbing, tlf. 4218 2384. Mail: nygaardholger@ gmail.com. Gardehusarforeningen Sydjylland: Formand: Carl Jürgen Bock, Skeldekobbel 20, Skelde, 6310 Broager, tlf. 7444 1458, mobil 2746 9226. Mail: bock@bbsyd.dk Kasserer: Ejvind Pedersen, Bakkevej 11, Stubbæk, 6200 Aabenraa, tlf. 7461 3142, mobil 2085 0775. Mail: iwin@mail.dk 18

3/2017


SJÆLLANDSKE LIVREGIMENT SOLDATERFORENING Stiftet den 25. november 1917 www.sjlr.dk Soldaterforeningerne er hæren bag hæren

Motto: Tapper og Tro

Formand

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Helmer Christensen Vestensøvej 19, Lundforlund 4200 Slagelse Tlf. 4017 5664 / 3062 9740 Email: hvc1940@hotmail.com

Hans-Erik Bonde H.P. Christensensvej 22 4180 Sorø Tlf. 2487 7382 Email: sjlr@stofanet.dk

Palle Piil Jensen Krænkerupvej 55, Havrebjerg 4200 Slagelse Mobil. 2623 5020 Email: ppiil@mail.dk

Næstformand

Sekretær

Bestyrelsesmedlem/Sekretær

John Lindgren (Valde) Havrevænget 27 4173 Fjenneslev Tlf.: 42 77 44 00 Email: ulv.27@mail.dk

Michael Rosenbæk Jasminvej 35 4200 Slagelse Mobil 2065 3480 Email: mail@pejsehuset.dk

Mogens Pagh Nyvej 6 B 4450 Jyderup Tlf.: 25 88 89 31 Email: gubman@get2net.dk

Presset 100-åring

På den ordinære generalforsamling 30. marts var det ikke muligt at finde afløsere for afgående bestyrelses­ medlemmer (kasserer og et besty­ relsesmedlem) for de kommende to år. Gode råd var dyre: lukke eller finde en løsning? Der blev varslet ek straordinær generalforsamling 22. juni med det eneste punkt at få de to poster besat. En ændring af opgavefordelingen i bestyrelsen medførte, at Hans-Erik Bonde fratrådte som næstformand, administrator af facebook, samt job­ bet som webmaster, med henblik på at redigere foreningens sider til Gardehusaren. De administrative

opgaver videreføres til årsskiftet. Herefter blev der plads til opgaven som kasserer for de næste to år, hvilket forsamlingen bakkede op om. Mogens Pagh blev valgt som besty­ relsesmedlem for 1 år. På et konstituerende møde 27. juni 2017 blev bestyrelsen konstitueret således: Formand: Helmer Christensen Næstformand: John Larsen Kasserer: Hans-Erik Bonde Sekretær: Michael Rosenbæk Bestyrelsesmedlem: Palle Piil Jensen Bestyrelsesmedlem: Mogens Pagh Free Lance: Johnny Petersen Free Lance: Henrik Mep

MINDEORD OVER RENNY PEDERSEN Et af foreningens medlemmer, Renny Pedersen, indkaldt til Sjællandske Livregiment i 1972, er efter nogen tids sygdom sovet stille ind 15. september 2017. Bestyrelsen og soldaterkam­ merater udtrykker i denne for familien så svære tid et Æret være Rennys minde

3/2017

19


Nijmegenmarch 2017

! Tillykke 80 år 26. november Niels H. Nielsen Bondebygade 27 5960 Marstal 65 år 27. oktober Bent Bruhn Orionsvej 19 3100 Hornbæk

Tekst og foto: Johnny (foreningens udenrigsreporter)

Holdet på vej til ølteltet.

Så har Sjællandske Livregiments Soldaterforenings hold lagt 40. Nijmegenmarch bag sig. Som I kan se, fik vi en super pressedækning af foreningens udenrigsreporter, som af respekt gik med på holdet. Da seks af de faste på holdet, havde taget pause i år, måtte vi ud og låne tre mand for at stille et hold. Den sidste måtte vi skaffe i Nijme­ gen, da læge Frank Møller Lange ikke kom til start - han havde fået noget jern ned over foden i et træ­ ningscenter. Turen blev ekstrem, da vi de to før­ ste dage blev ramt af en hedebølge. På tredjedagen var der skybrud fra morgenstund og til middag. Fredag

sluttede med sol og almindelige var­ megrader. Under åbningsparaden blev vi nævnt, sammen med et par andre jubilarer, og ingen tvivl om at vi var et hold, der blev lagt mærke til. Når vi nærmer os lejren, tager vi den gule halsklud og gasmaske på. Efter at holdføreren har meldt os tilbage, går det mod ølteltet. På denne stræk­ ning, som er 500 meter, stopper alle op og tager billeder og klapper os ind i ølteltet. Grundet de gule klude og gasma­ sken samt vores standard, som i år fik følgeskab af Dannebrog de sidste to dage, er det et hold alle husker år efter år. En tur der vil blive husket af deltagerne på grund af vejret. Godt gået drenge og piger! Der er ingen vej, der er lang, når man er i godt selskab.

SLETNING AF MEDLEMMER Med megen forbrugt tid til rekon­ struktion af manglende beta­ lere og efterfølgende opkald til nævnte om betaling snarest, har vi desværre taget afsked med ca. 35 medlemmer pr. 31. juli 2017 (bemærk datoen i forhold til sidste frist 31. januar 2017). De vil ikke mere modtage dette fornemme blad. 20

3/2017

60 år 9. november Freddie Mørkeberg Valby Langgade 174, 3. tv. 2500 Valby 21. november Henning Rasmussen Vesterkobbel 12 Kegnæs 6470 Sydals 27. november Jens S. Nielsen Nimdrupvej 1 Nimdrup 8740 Brædstrup 1. december Hans Jørgen Brejnholm H.C. Lumbyesvej 43 5500 Middelfart


Udpluk af jubilæumsskrift 1917 – 1942

den første spire til vores forening, må vi følge vor ven Walløe en solrig dag i februar 1917, på en tur gen­ nem Kongens Have. Han har sikkert kigget op på Sølv­ gadens kasernes røde tag og tænkt på den svundne tid derinde fra, idet han samtidig løb på en kammerat ved navn Wentzel Petersen, og gan­ ske naturligt er talen så faldet på at fejre en fest i anledning af den forestående 25 års dag for deres indkaldelse. Disse to i forbindelse med L. Chr. Andersen og kaptajn Winkelhorn fik derefter arrangeret en lille festlighed på Ny Rosenborg, hvor en kreds af 4. Bataljons rekrutter af årgang 1892 i

Den første forening af soldater, der havde tjent under 4. Regiments Bataillonsfaner, træffer vi efter krigen i 1864, idet veteraner, der havde deltaget i denne ved 4. Regi­ ment dannede en forening under navnet Foreningen af 4. Regiment 1864. Denne sammenslutning bestod, som navnet siger det, kun af krigs­ veteraner, hvor længe den virkede vides ikke, og den er for længst gået i glemmebogen. Skal man helt tilbage for at finde

et antal på 40 var kommet tilstede. Her blev initiativet til foreningens oprettelse taget, idet der senere i de forskellige aviser blev indrykket følgende annonce: Gamle soldater af 4., 17. og 24. Bataljon, der kunne have lyst til at være med til at danne en Regimentsforening, anmodes til at komme på Søpavillonen først­ kommende søndag kl. 10, hvor der vil blive fremlagt forslag til love og valgt en bestyrelse. Soldaterbog eller anden legitima­ tionsbevis må medbringes, under­ skrevet det foreløbige udvalg. Kort efter dette var foreningen en rea­ litet. Kontingentet fastsattes til 2 kr. årlig, med 1 kr. i indskud. De første 25 år var foreningens formand Repræsentant C.W. Bestle

Flagdag med Slagelse Kommune

Foto: Johnny Petersen

Dagen blev indledt med gudstje­ neste i Sct. Mikkels Kirke, hvor en stor del af Gardehusarregimentets soldater deltog. Efterfølgende var der parade, som i dagens anled­ ning var flyttet til Rådhuspladsen, da både Hesteskadronen og landets statsminister Lars Løkke Rasmussen deltog. Mange veteraner var mødt frem for at modtage regeringens hyldest og tak.

3/2017

21


36. NORDISKE STÆVNE I HALMSTAD Af Hans-Erik Bonde

Så drog formanden og næstfor­ manden via Kastrup Luf thavn, sammen med yderligere 58 ”gamle” danske soldaterkammerater med bus til Luftværnsregimentets (LV 6) kaserne i Halmstad. Der blev budt på indkvartering i etagesenge på 15 mands belægningsstuer på bygnin­ gens 4. etage (83 trin op og 83 trin ned). Forplejningen gennem stævnet var helt i top og varieret. Dog uden surstrømming og pyt i panna. Der blev budt på et indholdsrigt program med blandt andet samlet flaghejsning og afsyngning af nati­ onalmelodier, kransenedlæggelse ved Veteranstenen i Norre Katts Park, march med musikkorps gen­ nem Halmstad frem til Store Torv, hvor der blev budt velkommen. Efter­ følgende blev budt på kanelboller og kaffe. Tillige bød programmet på besøg Logoet for dette års Nordiske Stævne

på Garnisonsmuseet og luftværns­ samlinger på Skalahed, foredrag om Luftværnet, besøg på Flymuseum F10 i Ängelholm efterfulgt af flyop­ visning med JAS 39 og SK 60 samt Spitfire/Mustang. Der var materi­ eldemonstration på Forsvarsmak­ tens Tekniske Skole, forevisning af Korvetten Sundsvall og Halmstad Slot med fortælling og let trakte­ ment i parken De fleste militære aktivitetsområder var bemandet med medlemmer af respektive svenske kammeratsfor­ eninger, som med hård tidsmæssig styring og god viden gennemførte gode briefinger. Festmiddagen bød på laksetatar, svinefilet og fløderand med kara­ melsauce. Dertil relevante drikke­ varer: rødvin, hvidvin, Prips Pilsner og dessertvin. Endvidere blev budt på Brännevin til brug ved afsyngning af hvert lands drikkevise. Efter et udmarvende og indholds­ rigt stævne over fire dage, var det tid at drage hjem med budskab om, at det i 2019 vil blive afholdt i Elve­ rum i Norge. Velkommen til Storgatan i Halmstad ved statuen af Mandel Karlsson, en kendt svensk tegneseriefigur.

22

3/2017


Øverst: Parade på Store Torv. Nedenfor: Kransenedlæggelse.

Ovenfor: Korvetten Sundsvall. Nederst: Flaghejsning på kasernen.

3/2017

23


Afs: Gardehusarregimentet, 4200 Slagelse

Magasinpost. Returneres ved varig adresseĂŚndring.

ID nummer 46336

www.stotvoresoldater.dk

Vi slutter op om vore soldater

B

Gardehusaren okt. 2017, nr. 3