Page 1

Gardehusaren Nr. 4 - December 2016

16. ĂĽrgang


Indhold nr. 4 Leder.................................................................................3 En uge som værnepligtig...................................................4 Gardehusarregimentets 402 års fødselsdag.....................5 Medaljetildelinger..............................................................6 På SKYPER i Jægerspris...................................................... 7 Forsidebillede: Værnepligtige fra VGHR på SKYPER i efteråret 2015.

LVKMP/

Bagsidebillede: Værnepligtige fra 1KMP/V/GHR på REX-tur i efteråret 2016.

Gardehusaren udgives af Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Garde­­husarforeninger, hvis protektor er Hans Kongelige Højhed Kronprinsen, i samarbejde med Gardehusarregimentet.

Tænk kreativt på hjemmebane..........................................8 Lykønskning med fremragende resultater...................... 10 Danske Gardehusarforeninger........................................ 15 Sjællandske Livregiment.................................................. 18 Xtreme Mandehørm 2016................................................20

Bladet udsendes til alle medlemmer af Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Garde­­ husarforeninger. Gardehusarregimentet modtager 200 eksemplarer, primært til orientering af nytilgået personel ved regimentet. Redaktion: Silas Mortensen, ansvarshavende chefredaktør Major Hans-Erik Bonde, redaktør Kaptajn Nicolaj Kruse Hansen, redaktør Bladudvalg: Oberst Ib Hedegaard Sørensen Freddy Rasmussen Ole Bent Pedersen Helmer Christensen Major Hans-Erik Bonde Kaptajn Brian K. Berthelsen Silas Mortensen Henvendelser vedrørende abonnement og medlemskab rettes til Freddy Rasmussen. Tlf. 55 73 04 47 Email: freddyjr@mail.dk Redaktionen: Silas Mortensen Tlf. 22 58 73 53 Email: redaktoerghf@gmail.com Redaktionens meninger må ikke tages som udtryk for foreningernes officielle standpunkter. Ligesom redaktionen ikke behøver at dele den opfattelse, forfattere af de forskellige artikler giver udtryk for.

SØGES: Hovedkasserer

til Danske Gardehusarforeninger Danske Gardehusarforeningers hovedkasserer takker af efter 10 års pligttro tjeneste. Derfor søger vi en ny. Jobbet varetages som frivilligt arbejde fra hjemmecomputeren og er baseret på anvendelse af Economics som administrationssystem. Interesserede medlemmer af en af gardehusarforeningerne kan rette henvendelse til Præsidenten på email: ihsfruerlund22@gmail.com. Der er ikke krav om specifikke regnskabsmæssige forudsætninger. Kandidater vil blive indkaldt til en samtale. Der foreligger en funktions­ beskrivelse, som tilsendes kandidater efter aftale.

Indsendelse af materiale til bladet Send en mail til redaktoerghf@gmail.com eller besøg danskegardehusarforeninger.dk eller www.sjlr.dk.

Deadlines for kommende udgaver af Gardehusaren Martsnummer: 15. februar 2017

Trykt oplag: 2300 Repro & tryk: Sjællandske Medier Bladet udkommer 4 gange årligt Annoncetegning: Sjællandske Medier Dania 38, 4700 Næstved Telefon: 72 45 11 00

2

4/2016

Juninummer: 15. maj 2017 Oktobernummer: 15. september

Foreningsblad for Danske Gardehusarforeninger og Sjællandske Livregiments Soldaterforening


Leder - Regimentchefens julehilsen 2016 Kære husarer, Lad mig indlede denne min første julehilsen som regi­ mentschef med at sige alle en stor tak for den meget varme velkomst tilbage til Gardehusarregimentet i sensommeren i år. Det har været en meget positiv oplevelse at blive budt velkommen tilbage i folden ved netop det regiment jeg var så privilegeret at være en del af gennem de første 23 år af min tid i Forsvaret. Der har de seneste måneder været rigtig mange gode oplevelser, og jeg kan med glæde igen og igen se mig bekræftet i, at jeg nu - på alle måder - er kommet hjem. Det var blandt andet en stor fornøjelse, som en af de mange opgaver som ny regimentschef, allerede i den første uge efter kommandooverdragelsen at ride med Hesteskadronen under Sommertogt II. Den meget varme modtagelse og store imødekommenhed vi mødte fra alle sider ved den lejlighed, vidner for mig helt entydigt om, at Hesteskadronens opgaver for Kongehuset, og som eksponent for Forsvaret som sådan, er lige så relevante og værdifulde som de altid har været. Hoftjenesten udgør sammen med værnepligtsuddannelsen det ene ben af Gardehusarregimentets opgaver, som alle er blevet løst meget tilfredsstillende i det forgangne år: Udover HESK og V/GHRs fornemme opgaveløsning af de ceremonielle opgaver, har HBU-enhederne også uddannet to indkaldelseshold af nye husarer med de helt rigtige faglige færdigheder og holdninger. Og det tilmed med landets bedste hvervetal i forhold til antallet af frivillige med ønske om at gennemføre HRU-uddannelse i rammen af II/GHR. Det andet ben er uddannelsen af professionelle soldater og enheder til opgaver i både ind- og udland. Også her kan regimentet være stolt af 2016: I starten af året fik vi OIR hold 2 hjem efter 6 måneders træningsmission i Irak. De resultater som holdet har skabt, har tilvejebragt et godt fundament for kommende holds fortsatte succes i opgaveløsningen. Regimentet er også markant repræsenteret på OIR hold 4 - som kommer hjem til februar næste år - og på det kommende hold 6. I årets løb har husarer også markeret sig positivt i Afghanistan, i Mali, i Sydsudan og under flere enkeltmandsudsendelser. Alle steder kan vi være stolte over den store indsats og de opnåede resultater. I årets løb er der også opnået gode uddannelsesresultater i stående styrke, hvor I/GHR nu er på plads i forhold til fra årsskiftet og gennem hele 2017 at overtage beredskabet i NATOs hurtige udrykkestyrke (VJTF) og hvor III OPKBTN/GHR er klar til at udsende elementer til Kabul fra februar. Vi skal her op til årsskiftet også glæde os over, at medlemmer af garnisonens idrætsforening igen i år har hjem­ bragt hæder og ære til regimentet. Både fast personel, reserven, civile medlemmer og værnepligtige fra V/BTN har gjort en meget stolt figur ved en række nationale og internationale konkurrencer. Jeg vil også gerne takke alle civilt ansatte på Gardehusarkasernen: I er med jeres dedikerede daglige indsats med til at skabe rammerne for at en - til tider hektisk - hverdag overhovedet kan fungere på en arbejdsplads med op mod 900 medarbejdere. Ligeledes en stor tak til alle i foreningerne ved og omkring Gardehusarregimentet for en solid og dedikeret indsats i 2016. Jeg glæder mig til at gøre 2017 til et endnu mere fremragende år sammen med jer. Jeg vil gerne slutte dette indlæg med at sende en helt særlig julehilsen til alle husarer, som tilbringer julen og års­ skiftet indsat i internationale missioner. Det er altid udfordrende at være langt væk fra familie og venner, men særligt omkring højtider som denne. Tak for jeres indsats, og tak til jeres pårørende for den opbakning, som er afgørende for, at man sammen overvinder udfordringerne. En rigtig Glædelig Jul og et Godt og lykkebringende Nytår til alle. Pas godt på jer selv og hinanden, pas godt på jeres familier, og pas godt på VORES Gardehusarregiment! IN ACTIS ESTO VOLUCRIS Jens Ole Rossen-Jørgensen oberst Chef for Gardehusarregimentet

4/2016

3


En uge som værnepligtig

I september havde værnepligtige soldater fra V uddannelsesbataljon introduktion til internationale operationer. I løbet af ugen lærte de om krigens love og var i felten for at prøve kræfter med de opgaver man kan blive udsat for som udsendt soldat. Af menig Nordhavn Momenterne bliver ført ind til afsøg­ ningszonen i vores mobile check­ point. Der var kommet mange ind og vores gruppeførere holdt sig i baggrunden for at afprøve vores handlekraft og evne til at handle overens med krigens love, når vi var udsat for pres. Der opstår tumult da nogle af momenterne begynder at slås i vores ventezone for afsøgning. Folk er i tvivl om, hvad der skal gøres. Én træder til og begynder at råbe momenterne an. De reagerer ikke og vedkommende afgiver varselsskud. De næste fem minutter er der ikke nogen der siger en lyd og soldater­ nes autoritet er slået fast.

4

4/2016

Solid start Ugen startede mandag d. 5. sep­ tember med parade i Slagelse by for at ære udsendte soldater, samt mindes dem der betalte den ultima­ tive pris. Et afbræk fra vores ellers normalt hektiske hverdag. Mandag eftermiddag og aften gik så med at lære om krigens love: en samling af regler, der dikterer hvordan man som professionel soldat skal opføre sig og handle hensigtsmæssigt. Tirsdag begyndte den egentlige træning: Vi skulle på efterretnings­ patrulje, hvor vi skulle ud og snakke med de lokale og finde informationer om Karl Smed, den lokale bandeleder. Nogle var gladere for os end andre. Vi lærte hvordan man skulle behandle civile som indsat kampsoldat. Nøgle­ ordet var respekt. Det var svært for os at finde den rette balancegang mellem at fastslå vores autoritet, men samtidig ikke virke for fjendt­ lig. Det gik dog fint. På vej tilbage til vores base gik vi ind i et baghold lagt af bandemed­

Feltøvelsen foregik ved FOB'en i kasernens øvelsesterræn.

lemmer, der havde set os i byen. Ingen kom noget til og vi var hurtigt tilbage på basen. Senere skulle vi lære at lave et MCP, hvor både civile og køretøjer kommer igennem og skal afsøges for ulovlige genstande. Grundigt benarbejde Onsdag stod i momenternes tegn. Vi skulle første halvdel af dagen agere momenter for de andre delinger, hvilket indebar sjove udklædninger og dumme spørgsmål til de andre værnepligtige. Om eftermiddagen skulle vi finde skjulte sprængladninger som led i ”Ground sign Awarenes”, bedst kendt fra Afghanistan. Torsdag fortsatte i samme spor: Vi udvidede GSA-modulet fra ons­ dagen til at omhandle brugen af metaldetektorer samt IED-patrul­ TV: Som moment skulle deltagerne blandt andet klædes ud som civile. TH: Nærkampstræning.


Gardehusarregimentets 402 års fødselsdag

Regimentets 402-års fødselsdag blev fejret på behørig manér ved flaget, foran Regimentsbygningen og ved mindesmærket for de faldne kammerater.

jer - et andet væsentligt aspekt af Afghanistan-missionen. Man skal være vågen og opmærksom over lange strækninger. Det tog os omkring halvanden time at gennemsøge et område på ca. 300 meter, hvilket vidner om hvor lang tid det tager at afsikre en rute for landminer. Det er ikke sjovt at søge efter landminer, men det er nødvendigt. Fra abstrakt til konkret Til sidst havde vi om sikring af frem­ skudt base; en opgave der er rele­ vant for dem der gerne vil fortsætte hos Gardehusarerne, da man højst sandsynligt vil komme til Irak og skulle løse netop den slags opgaver. Der var varmt og solen var nådes­

løs, så Afghanistan-stemningen var der næsten. Her var det igen et spørgsmål om at opføre sig ordent­ ligt over for de civile, men stadigvæk have autoritet og respekt. Gennem hele ugen har vi lært en masse. Spørgsmålet om, hvorvidt man som værnepligtig vil søge videre mod udsendelser har før været meget abstrakt, da man ikke havde meget viden om, hvilke opgaver man løser internationalt. Der er stadigvæk meget at lære endnu, men det var udfordrende, sjovt, kedeligt, lærerigt og hårdt at prøve opgaverne af i praksis. Og netop det tror jeg har udvidet vores horisont, i hvert fald min egen. For rigtige udsendelser er netop en blan­ ding af de her elementer.

Regimentet startede markering af dagen med flaghejsning og mor­ gensang, akkompagneret af husar Slagelse på trompet. Herefter blev årsdagsløbet skudt i gang, hvor husa­ rerne gav sig fuldt ud på henholdsvis 5- og 9-km ruten. Herefter fulgte årsdagsparaden, hvor regimentschefen i sin tale lagde vægt på et af Gardehusarregimen­ tets kendetegn og gør tjenesten som husar til noget særligt, nemlig Husarånden. I tråd med Forsvarets kernefortæl­ ling, ”Noget er værd at kæmpe for”, er Husarånden en særlig regiments­ følelse, der kan beskrives med 4 ord: Elan, Professionalisme, Ordentlighed og sammenhold. Især Elan, der er den fandenivoldskhed og ”Can-do”mentalitet der kendetegner husa­ ren som, uanset hvor besværlig en situation man står i, løser opgaven med et smil på læben og en kæk bemærkning klar. Under paraden blev der uddelt legater til bedste Husar ved HESK, bedste HBU-soldat, bedste HRUsoldat og til bedste gruppe. Regimentets årsdag blev afsluttet i teatersalen med passende forplej­ ning, i form af lagkage og kakao, hvor regimentschefen uddelte for­ tjenstpokaler til Husarer og civilt ansatte, der i årets løb har gjort en særlig indsats. Således endnu et fremragende år lagt til regimentets historie, og Gardehusarregimentet er stadig klar til at udleve husarån­ den, uanset hvilke opgaver fremti­ den byder på. 4/2016

5


Medaljetildelinger

25 års Hæderstegn

Tjenestemandsudnævnelse Regimentschefen havde 27. sep­ tember fornøjelsen af at udlevere ansættelsesbrev for varig ansæt­ telse som tjenestemand til senior­ sergent Jens. Jens gør til dagligt tjeneste ved Opklaringsbataljonen på Bornholm, hvor han for nuværende er delings­ fører for HRU-delingen ved 1. Lette Opklaringseskadron. Regimentet ønsker tillykke med ansættelsen.

Regimentschefen havde 26. sep­ tember fornøjelsen af at tildele 25 års hæderstegn til oberstløjtnant Steen og overkonstabel af 1. grad, Glenn. Ydermere havde regiments­ chefen mulighed for at lykønske Major Henrik, der i dag fik sit 25 års hæderstegn tildelt af chefen for 2. Brigade, General Jens Garly. Sidst men ikke mindst, havde regi­ mentschefen den glæde at lykønske Seniorsergent Bjarne, der fik sit 25 års hæderstegn tildelt af bataljons­ chefen for III Bataljon tidligere på året, da III Bataljon har til huse på Almegårds Kaserne på Bornholm.

Peder Aalborgstuen

25 års Hæderstegn

Stedet hvor soldaten slapper af og hygger sig i godt kammeratskab Kig ind - åben hver tirsdag kl. 1830 - 2200

Regimentschefen havde 27. sep­ tember fornøjelsen af at tildele 25 års hæderstegn til sadelmager Jan. Jan startede som værnepligtig ved Hesteskadronen i Næstved i 1988

Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste Regimentschefen havde 4. oktober den store glæde at kunne tildele Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste til overkonstablerne af 1. grad Per og Martin, samt overkon­ stabel Jakob. Per har været udsendt i international tjeneste i Makedo­ nien og to gange til Irak. Martin har været udsendt i international tjeneste på UNPROFOR, KFOR, og i Irak og Afghanistan. Jakob har været udsendt i international tjeneste i Makedonien og Irak. Regimentet takker for jeres indsats.

6

4/2016

og var som oversergent tilbage som forsyningsbefalingsmand. Efter uddannelse sig til sadelmager på CU kom han tilbage til eskadronen, hvor han har været med til at uddanne nye sadelmagere til enheden. Jan spiller en uundværlig rolle i den daglige drift ved Hesteskadronen. Regimentet ønsker tillykke med hæderstegnet og takker for god og trofast tjeneste.


På SKYPER i Jægerspris

Gardehusarregimentet forsvarede de danske farver, da Conseil International du Sport Militaire afholdt Nordic Cup i Halmstad

1KMP/ V BTN var i efteråret på skydeperiode på feltskydebanen i Jægerspris. Af menig Osted Vi sidder i bussen og sover. Vi ved at vi har et par hårde dage foran os. Efter en god halvanden times køre­ tur stopper bussen. Vi griber vores basis, hopper ud og bliver inddelt på nogle forskellige terrænskydebaner. Jeg skal starte, med at skyde med panserværnsvåbnet. Vi skyder med en slags sporingsammunition, så vi for første gang kan se hvor vi ram­ mer med våbnet. Vi havde det vir­ kelig sjovt over at det lignede Star Wars når vi skød. Det var sjovt at prøve og folk var engagerede, fordi vi vidste at de to bedste skytter i kompagniet ville komme til at skyde, med skarpt PVV. Menneskeformede mål I løbet af skydedagene skal vi skyde en del skiver. Skiverne er formet som mennesker og går ned, når man rammer dem. Det er meget sjovere end at skyde point. Man føler sig god, når man hurtigt skyder et mål på 300 meters afstand og derefter lynhurtigt sætter afstandstromlen ned og skyder et nyt mål på 50 m. Endnu sjovere var handlebanen, hvor man virkelig fik testet sine enkeltkæmperfærdigheder, sit sigte, og sine reaktioner. Ca. 20 skiver kom­ mer op i løbet af banen, og dit job er at sørge for, at holde dem nede. Du går stille og roligt gennem banen, holder øjnene åbne, og så snart du ser et mål ryger geværet

op i armen som en refleks, du sig­ ter og tager aftræk. Det var overra­ skende sjovt, og man fik adrenalinen en smule op, hvis man levede sig ind i situationen, det var trods alt skarpt vi skød med. Angreb fra skyttehuller Efter handlebanen, kom vi til nogle skyttehuller, som vi skulle besætte gruppevis - to i hvert skyttehul. Vi indøvede om dagen – virkelig skægt første gang – får aftalt en masse taktik, med ildfordeling, reaktion på artilleri, og forskellige kommandoer. En af vores mænd har spottet fjendtlige enheder på engen. Vi sniger os op til skyttehullerne og gemmer os i dem, indtil sergenten har talt ned. Jeg kan mærke blo­ det cirkulere da sergenten tæller: ”3,2,1. Panserværnsskytten åbner på køretøjet! Vi andre følger op!” Der er mange fjender og alle får lov til at skyde en masse. Der fly­

ver kommandoer gennem luften, og man prøver så vidt muligt at fange dem alle. Da det bliver mørkt skal vi køre samme procedure, denne gang bare med signalpistoler og sig­ nalraketter. Jeg bliver valgt som en af signalmændene, og får lov til at skyde det farvede lys op i luften. Det var fedt at se slagmarken blive lyst op, og se at man rent faktisk kan fungere, selvom det er mørkt. Afslutning med et brag Den sidste dag er jeg lidt småsyg, men beslutter mig for, at tage med alligevel, da det er i dag det skarpe PVV skal skydes af. Vi starter dagen med noget pulsskydning, hvor man skal løbe, skyde, løbe og skyde osv. Det er svært, men nemmere end jeg egentlig havde troet. Så kommer vi til tidspunktet alle har ventet på: Panserværnsskydningen. De to bedste skytter i kompagniet bliver udvalgt og sætter sig til rette ca. 100 m. fra hvor vi står. Alle venter spændt. Rammer de mon metalpla­ den? Eller bliver det en nitte? Den første panserværnsskytte sky­ der, og…. Træf! Alle jubler. Trykket og eksplosionen var vildere, end de fleste havde forventet. Anden skytte gør sig klar, skyder og… endnu et træf! Folk jubler og er ikke mindre imponeret end ved første skud. Kaptajnen fører os hen ad stien. Vi må ikke gå ude for stien, da der kan ligge ustabilt sprængstof (det gjorde det ikke mindre spændende). Vi kommer hen til metalpladen, og kigger på, hvor skuddene har ramt. Det var to velplacerede skud, omtrent i midten af pladen. Vi ser også alle fragmenterne fra raketten. Så man kan vel sige, at vores skydeperiode, sluttede af med et brag.

4/2016

7


Tænk kreativt på hjemmebane

Forsvarets fotokursus blev afholdt på Antvorskov Kaserne i sidste halvdel af september. GHR var stærkt repræsenteret med 4 deltagere på kurset. Udbyttet, i form af flotte billeder, taler for sig selv. Tekst og foto: KP K.N. Frandsen, HESK ”Fra nu af er auto-indstilling på kameraet forbudt - er vi enige?” spurgte fotograf Casper Tybjerg bestemt og kiggede ud i klasselo­ kalet. Alle nikkede accepterende og kiggede forventningsfulde på den civilklædte mand. En lavmælt mumlen spredte sig i klassen. Casper Tybjerg fortalte herefter om alle ulemper ved netop autoindstillingen på kameraet, og hvor­ for det nu er forbudt. De overordnede rammer var her­

med sat: Vi skulle alle lære om kamera-indstillingerne; lukkertid, ISO-indstilling og objektivets blændeåbning. Og om at kombinere disse 3 indstillinger, til at skabe det gode historiefortællende billede. Langhåret teori Med andre ord, vi skulle nu selv bestemme over kameraets meka­ nik – tage kontrollen, og i højere grad selv skabe det kreative billede, ved hjælp af små virkemidle. Som eksempelvis at sørge for en uskarp baggrund eller anvende komposi­ tionen ”det gyldne snit”. To dage i selskab med den dygtige civile fotograf Casper Tybjerg, og journalist Thomas Jerichow, vidner om, at fotografering er et meget kreativt fag. For nogle lidt teoretisk

”Gå nu tæt på," sagde Thomas Jerichow , der opfordrede alle kursister til at fange stemningen, og få de intense ansigtsudtryk, når ild-kampen raser.

8

4/2016

Kan i huske hvor hårdt det var, og hvor lang tid, det tog, at grave et stående skyttehul? Heldigvis må soldater i dag, aftage deres skyttepåklædning når de graver.

langhåret; det kan faktisk godt virke som en videnskab uden sidestykke. Der er tusinde regler og mindst lige så mange meninger om, hvad der er okay, og hvad man absolut ikke må ! Første spadestik Var overskriften på vores 4-mands­ gruppes første opgave. Vi skulle producere en billedserie, bestående af kun fem billeder, og vi skulle tage udgangspunkt i de fem HV-ord. ”øhh…” fremstammede jeg, og kiggede på de andre i min gruppe. De fem HV-ord, er da noget man bruger, når man skriver en artikel, altså noget med kommunikation – var i hvert fald, min umiddelbare tanke. 1 HBUKMP opholdt sig i den nord­ lige ende af øvelses-terrænet. De var i færd med at forberede ”kamp fra stilling”, og i gang med at grave deres stående tomands skyttehul­ ler. Vi gik rundt hver for sig, blandt de gravende soldater, og forsøgte ihærdigt at tage billeder, der viser noget med; HVem, HVad, HVor, HVor­ når og HVordan… Tilbage i klasselokalet var det tid til at sortere billeder og finde de fem billeder vi som gruppe ville vise som billedserie, med overskriften ”første spadestik”. Vores billeder var okay hver for sig, men ingen af dem havde den fængslende wow-effekt. Set i


sammenhæng, til at underbygge vores historie – var billederne til gengæld forbløffende gode. Det lykkedes os at fortælle historien med blot fem billeder. Hjemmebane På andendagen besøgte vi HESK. Det nye tema for vores gruppe var ”mig og min hest”. Tankerne fløj igennem mit hoved: HESK er jo min enhed, så jeg ville ikke bare vise noget plat eller klichéagtigt, som en husar der kunstigt opstillet kysser en hest på mulen. Hvordan fanger jeg essensen, viser det hele med kun ét billede? Viser en stemning, et rytter/hest forhold, fortælle en historie og ikke mindst vækker følelser hos beskueren? Jeg overvejede meget, om jeg blot skulle være fluen-på-væggen, eller om jeg i højere grad selv skulle skabe fortællingen og iscenesætte det jeg nu ville vise. Det autentiske skulle i hvert fald bibeholdes, så jeg fik jeg idéen til blot at tage et billede at en husar, der med stor omsorg varter sin hest inde i stalden, i sit vante miljø. Heldigvis kender jeg jo husarerne ved bynavn, og havde derfor utro­ ligt nemt ved at henvende mig, og give lidt instrukser forud for billed­ tagningen. Her havde jeg klar hjem­ mebanefordel. Klik, klik, klik Torsdag formiddag blev min gruppe sendt ned til det store panserværk­ sted. Opgaven var i sin enkelthed, at tage to portrætter af samme person: et portræt i en arbejdssi­ tuation og et portræt i mere klassisk forstand. Alle i min gruppe tænkte at det var en lidt uvant og svær opgave. HBU-soldaterne var jo elle­ vilde og ville gerne fotograferes, men her var der mere forbehold at spore hos de lidt ældre mekanikere. Jeg gik lidt rundt på værkstedet, for at få idéer til mit portrætfoto. Efter et par undvigende blikke og nogle herlige kommentarer fik jeg øje på Jonas; en ung mekaniker, der gik og pjattede lidt med sin makker ved PMV´en. ”Hej, hvad hedder du? Er det OK at jeg lige tager et par billeder af dig?”, lød det selvsikkert fra min mund. Isen var nu brudt, og Jonas var helt med på de idéer til portræt­

fotos jeg havde i tankerne. Rådet fra Casper Tybjerg til hele klassen var, at skyde en hel billed­ serie. ”Skyd på kontinuerligt. Det sidste billede, bliver altid det bed­ ste”. Med det i baghovedet, og med en lille idé om, hvordan jeg skulle få Jonas til at smile, gik vi i gang. PIO-hjælper Forsvarets fotokursus er sidste del af den eksisterende modulopbyggede PAO-uddannelse, som henvender sig til kommunikations­ medarbejdere og presseofficerer i Forsvaret, samt diverse PIO-hjæl­ pere ved niveau III. Gardehusarregimentet med dets mange enheder og gode facilite­ ter har fotografisk utroligt meget at byde på, hvilket sikkert også er grunden til at Antvorskov Kaserne blev valgt som location til afholdelse af Forsvarets fotokursus. Mentalt trætte, men stadig foto­

Dagligdag i stalden ved Gardehusarregimentes Hesteskadron.

grafisk sultne efter mere viden, efterlyste alle kursister faktisk en DEL II, eller en slags overbygning til fotokurset. Kursusvarighed på kun 3 dage er slet ikke nok. Vi lærte ikke kun om kameraets lukkertid, om ISO-indstillinger og om blændetal. Vi lærte også at tænke skridtet videre og laget dybere – når vi taler om at skabe billeder med budskab til formidling i en større sammenhæng. Med ganske få vir­ kemidler kan billeder blive meget bedre. ”Gå nu ud, og tag de gode billeder. Vi lærer kun af vores fejl,” var de afsluttende ord fra Thomas Jerichow. 90% af ens egen energi bruges på, at få den portrætterede til at slappe af, og føle sig tryg og tilpas ved situationen. Et simpelt spørgsmål om mad fik mekanikeren til at smile og nærmest bryde ud i latter.

4/2016

9


VÆRD AT VIDE

Lykønskning med fremragende resultater

ÅBNINGSTIDER REGIMENTETS KONTORER Mandag - fredag: 0800 -1500 RECEPTION Mandag - torsdag: 0730 - 1500 Fredag: 0730 - 1430 CAFETERIA Mandag - torsdag: 0600 - 1015 1100 - 1315 1430 - 1830 Fredag:0600 - 0930 1100 - 1300 MILJØGÅRDEN Mandag: 0700 - 0900 Tirsdag: 07 - 09 1230 - 1300 Onsdag: Lukket Torsdag: 07 - 09 1230 - 1300 Fredag 0700 - 0900 I særlige tilfælde uden for daglig åbningstid tlf. 20 20 56 03 KØR/ELM SLA Mandag - fredag:

0700 - 1400

MUNDERINGSDEPOT Mandag - fredag: 0700 - 1400 AFLEVERING AF MUNDERING mandag - fredag: 0700 - 1400 Efter aftale GALLADEPOT Mandag - fredag: 0700 - 1400 Efter aftale INDKØBER Mandag - fredag 0700 - 1400 AMMUNITON Mandag - fredag: 0700 - 1400 Efter aftale VETERANCENTRET (Bygning 2) Mandag-tirsdag: 0800-1600 Onsdag: 1200-1500 Torsdag-fredag 0800-1500 Onsdag formiddag er sagsbehandlingsdag. Uopsættelige henvendelser modtages. FELTPRÆST Onsdag: 1030 - 1130 Grupperum 2, Bygning 32 SERVICE Messer, møntvask, mønttelefoner findes i centerbygningen. TAXA Slagelse Taxa tlf. 58 53 53 53 afhenter gerne på kasernen. BUS Busruterne 430, 431 og 480R kører mellem stationen og kasernen. 10

4/2016

Regimentschefen havde 30. sep­ tember fornøjelsen af at lykønske medlemmer af Slagelse Garnison Idrætsforening (SLGI) for fremra­ gende resultater i 2. halvår af 2016. Regimentschefen kunne ønske Line tillykke med et dobbelt nor­ disk mesterskab i moderne femkamp - både for juniorer og seniorer! Og når nu Line alligevel havde varmet op, hjembragte hun også 2 x sølv­ medaljer fra DM i Biathlon, på hen­ holdsvis kort og lang bane. Ligeledes kunne regimentschefen lykønske de værnepligtige fra V Batal­ jon/Gardehusarregimentet med de flotte resultater ved Danmarks- og forbundsmesterskaberne i Militær Femkamp, samt ved forbundsme­ sterskaberne i Cross Country, hvor det bl.a. blev til 1. ,2. og 3. plads i stafet for værnepligtige. Regimen­ tet ønsker alle tillykke med de flotte resultater.

Volkswagen Slagelse Elmedalsvej 7 4200 Slagelse Tlf. 58 50 43 00 www.vw-slagelse.dk

Lokale styrker under træning forestået af DANCON; det danske kontingent i Irak,. (Foto: DANCON)


Danske Gardehusarforeninger PRÆSIDIET Julehilsen 2016 blev skifteår for regiments­ chefen, og Danske Gardehusar­ foreninger (DGHF) takker den fratrædende chef kammerherre, oberst T.M. Paulsen for den støtte og bevågenhed, han har tildelt foreningerne igennem syv år. Vi glæder os til at møde regimentets nye chef oberst J. O. Rossen-Jør­ gensen i foreningslivet fremover og byder således velkommen. DGHF takker også regimentets medarbejdere, som har medvirket til at lette foreningslivet for ”den tunge ende af geleddet” på Garde­ husarkasernen i det forgangne år. Alle – og ikke mindst vores med­ lemmer - ønskes en Glædelig Jul og et Godt Nytår. Præsident for DGHF Ib Hedegaard Sørensen

ØSTSJÆLLAND Generalforsamling Foreningen afholder ordinær gene­ ralforsamling 10. marts kl. 18:30 på Mødestedet i Hårlev, Bredgade 1, 4652 Hårlev. Dagsorden m.v. ifølge vedtægterne. Vi tager vores damer med, som under generalforsamlin­ gen vil blive underholdt på anden måde. Efterfølgende er der fælles­ spisning (smørrebrød, ost, kaffe

Nytårskur 2017 på Christiansborg I anledning af Gardehusarregi­ mentets hesteskortering af H. M. Dronningen til året nytårskur, har Gardehusarforeningen København

Årstegn 10 år - Kenneth Erdmann, Rødovre. 50 år - Ebbe Mosegård Pedersen, Rønnede. 60 år - Johannes Pedersen, Dalby. Bestyrelsen

TAKKEHILSEN

FREDERIKSSUND

Jeg vil hermed sige tak for den store opmærksomhed og delta­ gelse ved min kære mand, Bjarne Jensen`s død og begravelse. Ligeledes stor tak for de mange blomster og venlige hilsener.

Julehilsen 2016 Formanden ønsker hermed med­ lemmerne en god jul og et godt nytår.

Ellis Jensen

KØBENHAVN Besøg på Mosede Fort Museet er et interaktivt museum, hvor man gerne må røre ved ting. Jeg kan eksempelvis anbefale at tage telefonen. Der er en stemme i, som kommer med faktuelle oplys­ ninger eller problemstillinger som udspillede sig under 1. verdenskrig. Alle, især vores bestemmere, bør se og opleve museet, for at finde ud af hvor kompleks og uhygge­ lig krig er. Ikke bare for de stak­ kels soldater, men også for civile på mange niveauer. Jeg kan varmt anbefale et besøg. Selvom ku to medlemmer, foruden bestyrelsen, var mødt op, var dagen ikke spildt for arrangørerne: Det var en kanon oplevelse. Se mere om museet her: http:// www.danmark1914-18.dk/.

m.v.). Pris 100 kr. eksl. drikkeva­ rer. Tilmelding til fællesspisning er nødvendig, senest 1. marts på tlf. 2029 5149 eller ghfost@gmail.com.

Tre af Gardehusarforeningen Københavns medlemmer og en kustode på museet.

lavet aftale med eskadronchef major Casper de Renouard om at vi byder på en forfriskning til perso­ nellet på Christiansborg, samt for­ eningens medlemmer og gulerødder til hestene. Alle er velkomne, også medlemmer fra andre foreninger. Praktisk 2. januar kl. 17 på Christiansborg Ridebane 12, 1218 Khb. K. Send for indkøbs skyld lige en mail til ghfk bh@outlook .dk inden 3 0. december. Parkering på Ridebanen er ikke muligt. Prøv Slotsholmsgade.

Med husarhilsen Knud Fischer Formand Samtalemøde Gardehusarforeningen København arrangerer en kaffeaften, hvor vi invitere befalingsmænd og offi­ cerer til at fortælle lidt om hvor­ dan det er på kasernen i dag eller hvor de er nu. De inviterede får mulighed for et kort indlæg, men ellers er der lagt op til en aften hvor samtalerne kan foregå over bordet med kaffe/te og kage, samt lidt koldt. Har du et navn på en person du gerne vil møde, så send et forsalg og vi vil invitere. Tid og sted 7. februar kl. 19 i Frederik VIII's salon, Bryggervangen 74 kælde­ ren, 2100 Kbh. Ø. Tilmelding Send venligst en mail om delta­ gelse og forslag til invitation til: ghfkbh@outlook.dk inden d. 1. februar, eller bare mød op. Navne på de inviterede vil komme på face­ book: https://www.facebook.com/ GHFKBH/. Medlemmer fra andre foreninger er velkomne. 4/2016

11


Generalforsamling Ordinær generalforsamling afhol­ des 23. februar kl. 19:30 i Kalby­ rissalen på Hjemmeværnsgården, Skyttemarksvej i Næstved. Dagsorden iflg. vedtægterne. For­ slag skal være formanden skrift­ ligt (evt. mail) i hænde senest 16. februar. Vi starter som sædvanlig kl. 18 med gule ærter med flæsk og pølse, samt pandekager med is og syltetøj. Pris: 150 kr. inkl. øl og snaps. Tilmelding til spisning senest 18. februar til Freddy Rasmussen. Tlf.

FYNS STIFT

Langelandsfortet Udflugten til Langelandsfortet den 11. september var en succes. Ikke fordi der var mange delta­ gere i udflugten, men fordi de fem medlemmer der deltog i udflug­ ten havde en rigtig god dag med mange gode oplevelser. Fyns Militærhistoriske Museum Torsdag den 17. november havde GHF Fyn en aftenudflugt til det nye Militærmuseum i Odense. Kun ganske få havde tilmeldt sig udflugten, men vi fik en god aften på det nyåbnede museum. GHF Fyn var vært ved kaffe/the/øl/vand og lidt mere godt til ganen. På trods af ringe tilslutning til mange af udflugterne fortsætter festudval­ get med at arrangere udflugter. Deltagerne er altid glade for de gode timer i selskab med husarkammeraterne. Ordinær generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 24. marts kl. 18 på soldaterhjemmet Dannevirke, Sdr. Boulevard 15, Odense. Afte­ Pudsedag 2016 5. november afholdtes den årlige pudsedag på Simested Kro. Til dagen var inviteret pensioneret oberst/generalmajor Kurt Mos­ gaard, regimentschef af flere omgange for Jyske Dragonregi­ ment, nuværende landsformand for Prinsens Livregiments Solda­ terforeninger. Kurt Mosgaard fortalte primært om sin udsendelse til Afrika. Krigen i Afrika, som har kostet 7 millioner 12

4/2016

NÆSTVED 5573 0447 /2559 5353 eller freddyjr@ mail.dk. Der vil under generalfor­ samlingens punkt evt. blive uddelt årstegn: 25 År 617141/1964 ”Nølev” Jørgen Evang 459808/1960 ”Thurø” Flemming Topp Fischer Anders Bo Frandsen 179153/1953 ”Husum” Aksel Hansen Årg. 1961 ”Stege” Preben Hansen Årg. 1959 Aksel Fløe Henriksen nens menu er endnu ikke besluttet, men i kan være sikre på, at ingen kommer til at gå sultne fra bordet. Pris: kr. 75. Drikkelse for egen reg­ ning. For at vi kan holde egenbeta­ lingen nede på spisningen yder GHF Fyn et tilskud til maden. Tilmelding til formand Henning Tern­ drup på 2176 9030 eller terndrup. henning@gmail.com. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kasseren forelægger det revide­ rede regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år. På valg er: John Brauer og Jan Faber Jensen. Begge modtager genvalg. 6. Valg af to suppleanter til besty­ relsen, for et år. På valg er Jan L. L. Hansen. Jan modtager genvalg. Der skal vælges en suppleant mere for bestyrelsen. 7. Valg af revisor for to år. På valg er: Jørn Terndrup, Jørn modtager genvalg. 8. Valg af revisor suppleant for et år. På valg er, Erland Thrane Sørensen.

JYLLAND mennesker livet fra afkoloniseringen i 1960'erne til i dag. Kurt kom også ind på striden i Vestsahara mellem Marokko og Mauretanien, bevogt­ ningen af Berm-linien; en 2.500 km lang mur gennem Sahara-ørkenen, og mange flere ting. Kurt understregede vigtigheden af, at de udsendte styrker altid skal have adgang til det bedste udstyr og materiel, og at der fra statens side

Årg. 1968 ” Vredsløse” Hans Kurt Jørgensen Årg. 1953 ”Hjels” Ole Kyed Kjærhus 10 År 1111/1954 ”Karrebæksminde” Jens Gunner Nielsen 309824/1956 ”Merløse” Kurt Ras­ mussen Årg. 1974 Finn Schmøde Bestyrelsen ønsker hermed alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Erland modtager genvalg. 9. Valg af fanebærer for et år. På valg er, Kurt Paul Therkildsen, Kurt modtager genvalg. 10. Valg af fanebærer suppleant for et år 11. Eventuelt Navnene på de Husarer der skal modtage Jubilæumstegn på gene­ ralforsamlingen 2017 er lagt ind på vores hjemmeside: www.ghffyn.dk. Tak til vores fanebærer GHF Fyn takker foreningens Fane­ bærer Kurt Paul Therkildsen, fordi han også i 2016 har været meget flittig til at repræsentere GHF Fyn med vores fane. Tusind tak, Kurt. Glædelig Jul og godt Nytår Kære Husarer I og jeres familier ønskes en glæ­ delig jul og et godt nytår. Bestyrelsen takker for medlem­ mernes opbakning i 2016. Pbv. Henning Terndrup Formand skal tages bedre hånd om hjem­ sendte traumatiserede soldater. Tak til Kurt Mosgaard for et utro­ ligt interessant foredrag. Næste gang foreningen samles er til ordi­ nær generalforsamling i henhold til vedtægterne 22. april kl. 10. Mere om det i marts-nummeret af Gar­ dehusaren. Bestyrelsen ønsker Regiment, Præsidie og foreningens medlem­ mer Glædelig Jul og et Godt Nytår.


Mindeord Bjarne Hans Jensen 1941 - 2016. Det var med stort vemod at vi tirs­ dag den 11.oktober modtog den sørgelige besked om, at vores tidligere formand Bjarne Jensen var afgået ved døden. Bjarne var landmand og anlægsgartner født og opvokset på Træhøjgård ved Fredensborg. Han blev medlem af Gardehusarforeningen for Frede­ riksborg Amt i 1962 og allerede i 1972 blev han valgt ind i bestyrel­ sen. I 1997 blev han formand; en post han bestred indtil forenin­ gens 100 års stiftelsesfest i foråret 2012, hvorefter han blev menigt medlem af foreningen. Bjarne har i mange år revideret Danske Gardehusarforeningers regnskab og deltaget i alle årlige landsmøder i Danske Soldaterfor­ eningers landsråd, herunder de nor­ diske stævner. Han modtog DSLs Hæderstegn i sølv og helt fortjent også GHF's Tak og Ære. Ved jubilæ­ umsfesten i 2014 blev han udnævnt til æresmedlem. Ved Bjarnes begravelse deltog Præsident Kammerherre, oberst Ib Hedegaard, vores vicepræsident

På grund af færre udkomne blade er vi nu nødt til at avertere tid­ ligere. Vi beder Jer derfor være opmærksomme på at få noteret de annoncerede datoer, så de ikke går i glemmebogen. Generalforsamling 6. marts kl. 20 på Samlermuseet, Thorsvang Alle 7, 4780 Stege. Spis­ ning kl. 18 ved tilmelding senest 26. februar på tlf. 5581 5216/6174 7148, (Per), el. 5581 6111/2041 0711 (Knud). Umiddelbart inden general­ forsamlingen vil formanden uddele 40-årstegn til Olav Foged Olsen. Efter generalforsamlingen vil der

FREDERIKSBORG

Hans Chr. Nielsen og Per HøeghGuldberg. Vi var 165 tilstede i den lille lands­ bykirke (mere end en hel eskadron). Det ville have glædet Bjarne. Et langt og virksomt liv er slut. Æret være Bjarnes minde. Romsmagning Opdag de g yldne dråber i godt selskab med gamle soldaterkam­ merater. En smagfuld oplevelse af Caribien, Mellem- og Sydamerika. Vi opfordrer alle til at sørge for for­ svarlig hjemtransport! Formanden vil forestå smagningen. Pris kr. 100. Praktisk Smagningen finder sted på Sand­ holmgård, Ellebækvej 11, 3460 Bir­ kerød, 24. februar kl. 18. Tilmelding til Jan van Deurs på 2363 8757, mail jvandeurs@stofanet.dk eller Eric Saugman, 3013 3925 mail ericsaug­ man@hotmail.com. Generalforsamling 22. marts afholdes den ordinære generalforsamling på Karlebo Kro, Karlebovej 10, 2980 Kokkedal Kl. 18 er der spisning. Menu: Stegt flæsk ad libitum. Pris kr. 180 inkl. kaffe og the ad libitum efter mid­ dagen, eksl. drikkevarer. Generalforsamlingen begynder ca. 19:30. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Næste år fylder GHF i Frederiks­ borg Amt 105 år. Skal vi også blive

SYDSJÆLLAND OG MØN som sædvanlig være et indlæg om et aktuelt emne. Dagsordenen 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om virksomheden i det forløbne år 3. Kassereren fremlægger det revi­ derede regnskab til godkendelse 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og supple­ ant. På valg til bestyrelsen er: Per Mygind, Knud Rasmussen, Jørgen Ellerød Andersen, Børge Larsen og Hans Evald Mortensen. Suppleant

110 år kræver det, at vi står sam­ men om arbejdet med at bevare foreningen. Mød derfor op til og støt op om vor gamle forening. Vi mangler pt. 1 nyt medlem. Kunne nogen af jer ikke have lyst til at indtræde i bestyrelsen og være med til at bevare foreningen? Vi har det vældigt hyggeligt sammen. Tilmelding Til Jan van Deurs tlf. 2363 8757 eller jvandeurs@stofanet.dk eller Eric Saugman Tlf. 3013 3925 mail ericsaugman@hotmail.com. Tilmel­ ding til spisning senest 15. marts. Efter spisningen føres fanen ind og formanden uddeler hæders­ tegn til fremmødte jubilarer: 10 ÅR: 0000/72 Kronborg Johnny Duwall Jensen 25 ÅR: 778785/68 Hjembæk Jan van Deurs, 0000/91 Tikøb Peter Schov Jensen, 0095/45 Mårum Anders Vasehus-Madsen 60 ÅR: 256713/55 Ølsted Albert Jensen, 214239/54 Tømmerup Aksel Verner Jørgensen, 301657/56 Arresø Kern Aage Jørgensen 149280/52 Sundbylille Erik Olsen 70 ÅR: 1172/46 Alsønderup Børge Hansen, 1173/46 Kregme Aage Nielsen Bestyrelsen ønsker alle medlem­ mer og pårørende en glædelig jul og et godt nytår. PBV. Jan van Deurs

Thomas Petersen. 6. Valg af revisor, på valg er Bent Tærsker. 7. Valg af fanebærer på valg er Per Mygind 8. Eventuelt. Vi siger tak for Jeres gode frem­ møde i året der nu går på hæld og benytter denne lejlighed til at ønske Jer og Jeres kære en glæde­ lig Jul og et godt nytår. Vi håber på gode oplevelser i året der kommer. Venlig hilsen og på gensyn Bestyrelsen 4/2016

13


SYDJYLLAND Minder har ingen forældelsesfrist Den 11/11, på slaget 11, lød tonerne fra trompeten foran mindesmær­ ket på Kirketorvet ved Skt. Marie Kirke i Sønderborg. Trompeter Poul Erik Sørensen der blæste hornsig­ nalet ”hold inde”, som tegn på at man indstiller skydningen. Det var samtidig startskuddet til den årlige mindehøjtidelighed for afslutningen af Første Verdenskrig. Overalt i det sønderjyske blev denne særlige dag markeret. ”Selvom det nu snart er hundrede år siden, så fortsætter vi med at mindes de 5270 sønderjyder, som måtte lade livet i de fire år krigen varede”. Sådan lød beskeden fra tidligere garnisonskommandant Jens Peter Rasmussen, der holdt mindetalen og lagde krans for kon­ taktudvalget ved den store kata­ falk på torvet i Sønderborg.” Husk også at vi mindes de mange, som kom hjem og var invalideret af de i alt 30.000 sønderjyder som blev indkaldt, mange mod deres vilje.” 192 navne fra Sønderborg by står nævnt på mindesmærket, som er rejst i 1923 og tegnet af Thomas Havning. For Sønderborg by lagde vice­ borgmester Aase Nygaard en krans. Borgmester Erik Lauritzen var i Braine i det nordlige Frankrig for at deltage i en mindehøjtidelighed for de 79 faldne sønderjyder, som Generalforsamling Vi starter spisning inden gene­ ralforsamlingen. Menuen består af enten Gule Ærter m/flæsk og pølse, eller Bøf m/løg. Til begge retter bliver fulgt op af Pande­ kage m/ is. Prisen for dette er 145 kr. Drikkevare som vin/øl/vand/ kaffe er også for egen regning. Den egentlige generalforsamling

Husarforeningen indtager Dodekalitten! I baggrunden ses Smålandshavet med Fejø.

14

4/2016

Kransenedlægning ved katafalken.

ligger begravet her. Gardehusarforeningen Sydjylland trodsede det råkolde vejrlig og deltog selvfølgelig sammen med en række andre soldaterforeninger i denne meget højtidelige begivenhed. Generalforsamling Der indkaldes til Gardehusarforenin­ gen Sydjyllands ordinære generalfor­

samling 15. marts i Søgaardlejren. Dagsorden iflg. foreningens ved­ tægter. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være for­ eningen i hænde senest 10. marts. Foreningen er som vanlig vært ved et mindre traktement. Derfor er tilmelding nødvendig til formanden på 2746 9226 eller bock@bbsyd.dk senest 10. marts. Julehilsen Bestyrelsen ønsker alle vore med­ lemmer og deres familier en Glæ­ delig Jul og et Godt Nytår. Tak for jeres opbakning i det for­ gangne år. Bedste husarhilsner Carl Jürgen Bock Mogens Olsen gør klar.

MARIBO forventes at gå i gang efter kl 19. Dagsorden iflg. vedtægterne. På valg er i år er til bestyrelsen: Jørgen Frederiksen (2 år), Peder Sødergren (2 år) og en vakant (1 år). Supple­ ant: John Errebo og Arne Rasmus­ sen (1 år). Bilagskontrollant Jens Petersen og suppleant Leif Johansen. På valg er også Fanebærer Peder Sødergren og Faneløjtnant Kaj Olsen Tid og sted 28. marts kl. 18 i "Landsbyen", Våbensted, 4990 Sakskøbing. Til­ melding til Bodil på 5478 0545, senest 21. marts. Mød frem og vær med til, at drøfte foreningens fremtidige virke!

Husarfruer søger tilflugt i skyggen af en af de store granitstatuer.


NORDVESTSJÆLLAND Sommerudflugt 22 deltagere mødtes ved Christi­ ansborg ridebane kl. 11. på som­ merudflugten til København. Formanden bød deltagerne vel­ kommen til København og gav en kort orientering om dagens pro­ gram inden han gav ordet videre til Kgl. Staldmester Major Per Thuesen, som bød os alle sam­ men velkommen til de Kgl. Stalde inden en fantastisk rundvisning. Det var tankevækkende at høre, hvor meget det indebærer at træne og vedligeholde hestene. Det var også interessant at se de istandsatte

slag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden (Stigsager 46, Rørby, 4400 Kalundborg) i hænde senest otte dage før. Man er velkommen til at deltage i generalforsamlin­ gen uden at deltage i spisningen. Under generalforsamlingen vil der blive overrakt 50-års tegn til 213935/54 ”Gørlev” Kjeld Christian­ sen, Jødeland 23, 4281 Gørlev, og 25 års tegn til 149468/52 ”Asnæs” Niels Kjeld Nielsen, Havrevænget 16, 4550 Asnæs. Vi håber igen i år at se mange medlemmer og ledsagere denne aften.

MÆRKEDAGE KØBENHAVN

16. december – 80 år Husar Vinderød 1956 Erik Vejlemand 19. december – 80 år Husar Padborg 1958 Erik K. Jørgensen 8. januar – 80 år Husar Vibenhus 1958 Per Villinger 21. januar – 70 år Husar Klampenborg 1966 Ole Christian Christiansen

FREDERIKSBORG 6. januar - 75 år Husar Visborg 1961 Bent Ove Nielsen Skellet 14 2970 Hørsholm 17. februar - 30 år Husar Sydhavn 2008 Kira Bech Rubinsteinsvej 24, st.tv. 2450 København SV

stalde, kareterne og ridehuset. Derefter spiste fik vi en frokost­ tallerken på Cafe Katz. Vi sad ude i det fine vejr. Herefter gik vi til­ bage til slottet og så Det Kongelige Festkøkken. Det var nogle flotte kobberting. Til slut tog vi på en kanalrundfart og så noget af Køben­ havn fra vandet. Det var en dejlig sejltur og vejret var jo fint. Efter sejlturen gik vi tilbage til Hoved­ banegården hvor der lige var tid til lidt at drikke som afslutning på en god dag, inden vi tog hjem igen. Ordinær generalforsamling Medlemmer med ledsager indby­ des til ordinær generalforsamling 17. marts i Ubby Forsamlingshus, Hovedgaden 19, 4490 Jerslev. Vi starter med spisning og kaffe kl. 18. Pris kr. 150 eksl. drikkevarer. Tilmelding til spisning senest 11. marts til Erik Jensen tlf. 5950 4018. Kl. 19:30 generalforsamling med dagsorden iflg. vedtægterne. For­

Ridebanen på Christiansborg, hvor Kgl. Staldmester Per Thuesen byder os velkommen.

Julehilsen Vi ønsker alle medlemmer og Jeres familie en Glædelig Jul og et godt Nytår. Samtidig siger vi tak for de hyggelige møder/sammenkomster vi har haft i årets løb og siger på gensyn i det nye år. På bestyrelsens vegne Erik Jensen Til- og framelding af medlemmer og "Gardehusaren" samt permanent adresseforandring sendes til: ghf@mail.tele.dk eller Danske Gardehusarforeninger, v/Freddy Rasmussen Banetoften 17, 4700 Næstved E-mail: freddyjr@mail.dk Foreningernes kontor: Kontoret kan kontaktes telefonisk alle ons­ dage kl. 10-12. tlf. 2559 5353 eller www.danskegardehusarforenin­ ger.dk

28. februar - 80 år Husar Rugtved 1960 Erik Madsen Rugtvedvej 12 4470 Svebølle 2. marts - 80 år Husar Kastrup 1937 Viggo Larsen Melbyvej 122 3370 Melby 3. marts - 40 år Husar Frederiksværk 1997 Thomas Buhl-Jensen Ahornvej 9 3630 Jægerspris

GL. ROSKILDE 23. Februar – 91 År Husar 2457/1947 Brejning Hans Thomsen 38 Sedgebrook Creecent, Toronto Ontario, Canada 27. Februar – 85 År Husar 149368/1952 Løvskal Ib Reuter

4/2016

15


Majengen 31 2680 Solrød Strand

FREDERIKSSUND 21. december – 60 år Årg. 78 Kattinge/Risgaard Rolf Lorentzen Rishøjvej 12 4000 Roskilde 24. december – 75 år 465/62 Niels Bierre Vibevej 9, 4050 Skibby 15. januar - 80 år Husar 338197/57 Sigerslev Bent Jeppsen Orebjergalle 5c 3630 Jægerspris 3. marts – 75 år Husar 511500/61 Højrup Poul Erik Andersen Askevej 8, Ejby 4070 Kirke Hyllinge

NÆSTVED 18. December – 80 År Husar Næsbyskov 1958 Erik Sørensen Skydebanevej 5 Stenbæksholm 4700 Næstved 26. December – 75 År Husar 432/1960 Skælskør Erik Frederiksen Sønderupvej 37 4242 Boeslunde 10. Januar – 60 År Husar Svebølle 1973 Günter Martens Sct. Jørgens Park 3, 2. mf. 4700 Næstved 5. Februar – 80 År Husar 0111/1956 Hagenskov Asger Hennecke Wesselsvej 16 4700 Næstved 10. Februar – 94 År Husar 297/1945 Viggo Jensen Violvej 30 4700 Næstved

16

4/2016

8. Marts – 85 År Husar 149500/1952 St. Heddinge Arne Møller Christensen Stevns Landevej 81 4660 St. Heddinge 15. Februar – 75 År Husar 511186 /1961 Mørkøv Poul Erik Johansen Bredegade 61 4200 Slagelse 28. Marts – 99 År Husar 468/1939 Fuglebjerg Johannes Krarup Carolinelundsv ej 23 St. 8700 Horsens

NORDVESTSJÆLLAND 21. januar – 75 år Husar 512188/60 Dragsholm Flemming Madsen Markstien 10 4500 Nykøbing Sj. 11. februar – 85 år Husar 149130/52 Henning Kristensen Acacievej 1 4490 Jerslev.

MARIBO 15. marts - 80 år 302007/56 Sdr. Ørslev Jørn Lollike Topshavevej 11 4872 Idestrup 24. marts - 70 år 736500/67 Systofte Jørgen Anthonsen Nørrevang 11 4930 Maribo

SYDSJÆLLAND OG MØN 80 år - 25. januar Husar 268227 Fanefjord Jørgen Hansen Vindebærvej 28 4792 Askeby

FYNS STIFT 21. december - 85 år, 52/148958 Arne Kildevæld Pedersen Gl. Stenderupvej 3, Gl. Stenderup 5672 Broby 25. december - 75 år 60/459755 Niels M. Larsen Låseledvej 6, Farstrup

5471 Søndersø 31. december - 30 år Årgang 2007 Thomas I. Hansen Lumby-Tårupvej 59 5000 Odense C

JYLLAND 14. januar - 75 år 405427/59 Låsby Axel Bødskov Stilhofsvej 48 6852 Billum 22. januar – 75 år 512173/61 Vinstrup Jens Simonsen Højgårdsvej 5 8983 Gjerlev J. 24. februar – 85 år 149268/52 Mors Jens Kristian Nygaard Åbakken 28A, Emb 7990 Øster Assels

SYDJYLLAND 16.februar - 75 år 512237/61 Vejen Ejvind Pedersen Bakkevej 11, Stubbæk 6200 Aabenraa 6.marts - 90 år 3431/48 Aage Poulsen Harrebyvej 5 6630 Rødding 9.marts - 70 år 704673/66 Adsbøl Nis P. Nielsen Møllebakken 4 6310 Broager

DØDSFALD 11. oktober 301961/56 Stege Kurt Benny Lauritsen Slotsmarken 1 4850 Stubbekøbing Hans-Egon Christensen 21. november Birkevej 17 3660 Stenløse Bisat fra Stenløse Kirke 26.novem­ ber kl. 11. Æret være deres minde


Adresseliste

Præsidiet: Præsident: Oberst, Kammerherre Ib Hedegaard Sørensen, Fruerlund 22, 2850 Nærum, tlf. 4580 1134. Mail: ihsfruerlund22@gmail.com Vicepræsident: Hans Christian Nielsen, Sluphusvej 2, Herslev, 4000 Roskilde, tlf. 4640 2356. Mail: stenbakkegaard@private.dk (Kontaktperson for medlemmer udenfor lokalforeningerne). Fung. Hovedkasserer: Ole Bent Petersen, Tranebakken 97, 2635 Ishøj, tlf. 2090 8150. Mail: ole@regnog­ skat.dk. Sekretær: Henning Terndrup, Regissevej 4, 5871 Frørup. Tlf. 2176 9030. Mail: terndrup.henning@gmail.com. Forretningsfører: Freddy Rasmussen, Banetoften 17, 4700 Næstved, Tlf. 5573 0447/2559 5353, Mail: freddyjr@ mail.dk. Gardehusarforeningen København: Formand: Søren Kragelund, Knud Kristensens Gade 7, 2300 Kbh S. tlf 2854 5844. Mail: kragelundum@hot­ mail.com. Regnskabsfører: Christian Bøge, Fredericiagade 10 1. tv. 1310 Kbh K. tlf 4126 2292. Mail: christi­ anboege@me.com. Gardehusarforeningen Frederiksborg amt: www.gardehusarforeningenfrederiksborgamt.dk Formand: Jan van Deurs, Dortevej 25, 3060 Espergærde, tlf. 2363 8757. Mail: jvandeurs@stofanet.dk. Eric Saugman, Hyrdebakken 9, 3400 Hillerød, tlf. 3013 3925. Mail: ericsaugman@hotmail.com. Gardehusarafdeling Gl. Roskilde Amt: Kontaktperson: Leif Lund, Støden 30, 4000 Roskilde, tlf. 4026 7738. Mail: leif.lund@youmail.dk. Gardehusarforeningen for Frederikssund og omegn: Formand: Knud Fischer, Frihedsvej 10, 3630 Jægerspris, tlf. 4752 6206/2047 9264. Mail: fischer@post.tele.dk. Kasserer: Kai Illemann, Skibbyvej 9, 4050 Skibby, tlf. 4752 8132. Mail: kai@illemann.nu Gardehusarforeningen for Næstved og omegn: Hjemmeside: www.ghf-næstved.dk Formand: Freddy Rasmussen, Banetoften 17, 4700 Næstved, tlf. 55 73 04 47, mobil: 2559 5353, Mail: freddyjr@mail.dk. Kasserer: Hans Thorsen, Kildevej 11, Rønnebæk, 4700 Næstved, tlf. 5573 2042. Mail: thorsen0304@gmail. com. Gardehusarforeningen Nordvestsjælland: Formand: Erik Jensen, Stigsager 46, Rørby, 4400 Kalundborg, tlf. 5950 4018. Mail: erje@post3.tele.dk. Gardehusarforeningen Østsjælland: Formand: Ole Pedersen, Islandsgade 12, 4690 Haslev, tlf: 20295149. Mail: ghfost@gmail.com. Kasserer: Casper Dahl, Idagaards Allé 10, 4200 Slagelse, mobil 2047 8954. Mail: casper@idagaard.dk. Maribo Amts Gardehusarforening: Formand Henrik Schjelde, Kirkevænget 7, 4863 Eskildstrup, tlf. 2132 8837. Mail: henrik@schjelde.net. Næstformand Jørgen Frederiksen, Tillitzevej 27, 4983 Dannemare, tlf. 2883 0340. Mail: moriseng@live.dk. Gardehusarforeningen for Møn og Sydsjælland: Formand: Henrik Rasmussen, Stubberupvej 10 B, 4880 Nysted, tlf. 55816311. Mail: Henrik.ras68@gmail.com. Kasserer: Ole Bent Petersen, Baldersbækvej 2, 1, 2635 Ishøj, tlf. 2090 8150. Mail: ole@revi-dan.dk Gardehusarforeningen for Fyns Stift: Hjemmeside: www.ghf-fyn.dk Formand: Henning Terndrup, Regissevej 4, 5871 Frørup, mobil: 2176 9030 Mail: terndrup.henning@gmail.com Kasserer: Jan Faber Jensen, Østervoldgade 77 1 sal, 5800 Nyborg, mobil: 5244 2468. Mail: jfaber4@live.dk. Gardehusarforeningen Jylland: Formand: Hans Pedersen, Nebelgårdsvej 5, 8600 Silkeborg, tlf. 5237 1020. Mail: djaevlemosegaard@mail. dk. Kasserer: Holger Nygård, Holmager 3, Velling, 6950 Ringkøbing, tlf. 4218 2384. Mail: nygaardholger@ gmail.com. Gardehusarforeningen Sydjylland: Formand: Carl Jürgen Bock, Skeldekobbel 20, Skelde, 6310 Broager, tlf. 7444 1458, mobil 2746 9226. Mail: bock@bbsyd.dk Kasserer: Ejvind Pedersen, Bakkevej 11, Stubbæk, 6200 Aabenraa, tlf. 7461 3142, mobil 2085 0775. Mail: iwin@mail.dk 4/2016

17


SJÆLLANDSKE LIVREGIMENT SOLDATERFORENING Stiftet den 25. november 1917 www.sjlr.dk Soldaterforeningerne er hæren bag hæren

Motto: Tapper og Tro

Formand

Næstformand/Webmaster

Bestyrelsesmedlem

Helmer Christensen Vestensøvej 19, Lundforlund 4200 Slagelse Tlf. 4017 5664 / 3062 9740 Email: hvc1940@hotmail.com

Hans Erik Bonde H.P. Christensensvej 22 4180 Sorø Tlf. 2487 7382 Email: sjlr@stofanet.dk

Palle Piil Jensen Krænkerupvej 55, Havrebjerg 4200 Slagelse Mobil. 2623 5020 Email: ppiil@mail.dk

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem/Sekretær

Karsten V. Larsen Mosevej 2 4180 Sorø Tlf. 6172 5814 Email: karmedan@hotmail.com

Michael Rosenbæk Jasminvej 35 4200 Slagelse Mobil 2065 3480 Email: mail@pejsehuset.dk

Tommy Rasmussen Nysøgård 207 4230 Skælskør Mobil 4226 1676 Email: bito@stofanet.dk

18

4/2016


Glædelig Jul fra Bulder Af Hans-Erik bonde Gennem en længere årrække – i sol og regn - har maskotten Bulder led­ saget foreningens Nijmegenhold under Nijmegemarchen i Holland. Det er blevet til mange kilometer og billedet viser, at man således har fortjent en kold pilsner og en lang ”Morfar”. Det er nu på tide, at ønske alle beundrere en Glædelig Jul og et Godt Nytår med ønsket om, at ses igen i Holland i juli 2017.

KONTINGENT OG MEDLEMSKAB FOR 2017 I henhold til foreningens ved­ tæg ter § 3 fastsæt tes med­ lemskontingentet hvert år på generalforsamlingen ud fra det aktuelle medlemstal og bestyrel­ sens økonomiske behov for løs­ ning af opgaver.

Julehilsen

! e il l T ykk

Sjællandske Livregiments Soldater­ forening med bestyrelse ønsker alle vore læsere og medlemmer med familie en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår. Vores Julehilsen skal samtidig gå til Gardehusarregimentet, som vi har haft et godt samarbejde med og ligeledes til Danske Gardehusarfor­ eninger samt Danske Soldaterfor­ eningers Landsråd, med tak for året, der snart rinder ud. I Peder Aalborg­ stuen har vi igen haft en stor frem­ gang af besøg af de unge soldater m/k. Altid med et stort smil, når de kommer ind i stuen. Her hygger vi os og slapper af i soldaternes fritid. En enkelt gammel soldater­ historie falder ud over kanten. Vi ønsker endnu engang Jer og Jeres familie en rigtig Glædelig Jul samt etUdvalg Godt Nytår. af de forskellige

75 år 7. januar Jens Kurt Jensen Bomlærkevej 10 9800 Hjørring 70 år 3. januar Mogens Pagh Nyvej 6 B 4450 Jyderup

FølerDU du DIG dig sikker FØLER SIKKER I iEGET HJEM? eget hjem?

Kontingentet er for 2017 fastsat til 200,- kr., som SKAL være indbetalt senest 31. januar 2017.

65 år 11. februar Niels-Henrik Holtegaard Larsen Sneslevvej 51 4250 Fuglebjerg

FØLER DU DIG Husk at anføre dit medlemsnum­ SIKKER I DIT mer på giroindbetalingskortet 55 år EGET HJEM? under indbetaler eller under oplys­ 20. januar ninger ved bankoverførsel. Det vil lette kassererens arbejde med at tyde indbetalingen og godskrive den rette. Medlemsnummeret står bag på dette blad og har 4 cifre.

systemdele til Powermax

Michael Rosenbæk Jasminvej 35 4200 Slagelse

På Foreningens vegne Helmer Christensen, Formand

FølerDU du DIG dig sikker FØLER SIKKER Føler du dig sikker FØLER DU DIG SIKKER FØLER DU DIG SIKKER I iIEGET HJEM? eget hjem? HJEM? eget hjem? IiEGET DIT EGET HJEM

26. februar Next PIR Jørgen Westh FØLER DU DU DIG FØLER DIG Husdyr Bakkegårdsvej 32, Ørslevvester Minisender SIKKER I DIT SIKKER I DIT immun Husdyr EGET HJEM? 4173 Fjenneslev Udvalg af de forskellige >36 kg EGET HJEM? DU DIG SIKKER FØLER 

Ved indbetaling af mere end 200,kr., registreres det overskydende beløb som gave. Kontonummer ved bankoverførsel er således: REGNR: 1551 KONTONR: 000 517 218750 år 7. februar Flemming Bos Hansen Sønder Alle 8 4281 Gørlev

Føler du dig sikker Udvalg af af de de forskellige forskellige Udvalg systemdele til til Powermax Powermax systemdele I iEGET HJEM? eget hjem? immun >18 kg

systemdele til Powermax

Røgdetektor

Next PIR

FØLER DU DIG Minisender Rukolås: Dørgreb medHusdyr Husdyr immun >36 kg Next PIR PIR Glasbrudsdetektor SIKKER I kode DIT - så kan du føleimmun Next >18 kg Husdyr Husdyr Minisender EGET HJEM?dig ekstra sikker… Udvalg Røgdetektor Minisender af de forskellige immun immun Husdyr  

 

 

 

Husdyr      

Glasbrudsdetektor >36 kg kg Rukolås: immun systemdele til Powermax immun >36

58 52 41 48  

Trådløs >18 kg >18 kg Dørgreb med Trådløs fjernbetjening kode – så kan fjernbetjening Røgdetektor Røgdetektor Magnetdu føle dig

Rukolås: Dørgreb med kode – så kan du føle dig ekstra sikker...

Magnet- DØGNSERVICE Døgnservice ekstra sikker... OPLUKNING OG OMKODNING kontakt kontakt

DØGNSERVICE

Glasbrudsdetektor Glasbrudsdetektor

OPLUKNING OG OMKODNING LÅSESYSTEMER HJÆLP TIL INDBRUDSSKADER Next PIR GITRE PENGESKABE ADGANGSKONTROL ALARMER TV-OVERVÅGNING OPLUKNING OG OMKODNING LÅSESYSTEMER Husdyr     Minisender immun HJÆLP TIL INDBRUDSSKADER GITRE PENGESKABE Husdyr     ADGANGSKONTROL ALARMER TV-OVERVÅGNING immun >36 kg

Trådløs 19. februar Trådløs fjernbetjening fjernbetjening LÅSESYSTEMER TV-OVERVÅGNING Kim Lindbjerg DØGNSERVICE MagnetMagnetHJÆLP TIL INDBRUDSSKADER Rukolås: r kontakt g h ø kontakt r og hø mo Dørgreb med GITRE Riong OPLUKNING OG OMKODNING LÅSESYSTEMER HJÆLP TIL INDBRUDSSKADER DØGNSERVICE FOR SENT ELLER IKKE INDBETALT K PENGESKABE ALARMER Skee Tåstrupvej 26 ere e er kode – så kan nærm næ Døgnservice OPLUKNING OG LÅSESYSTEMER HJÆLP TIL INDBRUDSSKADER OPLUKNING OG OMKODNING OMKODNING LÅSESYSTEMER HJÆLP TIL INDBRUDSSKADER Bredegade 14 • 4200 Slagelse du føle dig ADGANGSKONTROL GITRE ADGANGSKONTROL ALARMER TV-OVERVÅGNING GITRE PENGESKABE ADGANGSKONTROL ALARMER TV-OVERVÅGNING KONTINGENT, KAN MEDFØRE SLET­ PENGESKABE GITRE PENGESKABE ADGANGSKONTROL ALARMER TV-OVERVÅGNING 4370 Store Merløse ekstra sikker... OPLUKNING OG OMKODNING LÅSESYSTEMER OPLUKNING OG OMKODNING LÅSESYSTEMER OPLUKNING OMKODNING LÅSESYSTEMER butik.slagelse@certego.dk Bredegade 14 OG 4200 Slagelse Tlf. 5852 4148 HJÆLP INDBRUDSSKADER GITRE HJÆLP TIL TIL INDBRUDSSKADER GITRE PENGESKABE PENGESKABE www.laasepartner.dk slagelse@laasepartner.dk www.certego.dk Slagelse-butik@laasepartner.dk NING AF BLAD- OG MEDLEMSLI­ HJÆLP TIL INDBRUDSSKADER GITRE PENGESKABE ADGANGSKONTROL ADGANGSKONTROL ALARMER ALARMER TV-OVERVÅGNING TV-OVERVÅGNING DØGNSERVICE STEN. ADGANGSKONTROL ALARMER TV-OVERVÅGNING Rukolås: 4. marts ørr hø gh OPLUKNING OG OMKODNING Døgnservice LÅSESYSTEMER HJÆLP TIL INDBRUDSSKADER o g og Dørgreb med inm Ro K GITRE PENGESKABE ADGANGSKONTROL ALARMER TV-OVERVÅGNING eree rmer Anders Odgaard Pedersen kode – så kan nærm næ Bredegade 14 • 4200 Slagelse du føle dig Rukolås:et ørr hø Husk at bestyrelsen udfører Grimshøjvej 11 ekstra sikker... ogTlf.Tlf. 5852 butik.slagelse@certego.dk Bredegade 4200 Slagelse 58524148 gSlagelse Bredegade 12-14 4200 4148 4148 Bredegade 14 12-14 4200 Slagelse Tlf. 5852 in m Rukolås: Dørgreb med R ørr o hø gh K og stort frivilligt arbejde for Jer. www.laasepartner.dk slagelse@laasepartner.dk ng r mo Dørgreb med 4070 Kirke Hyllinge ereeKRionæ www.certego.dk eree Slagelse-butik@laasepartner.dk e rmer kode – så kan ærm m n kode – så kan r æ Bredegade 14 •n4200 Slagelse du føle dig ekstra sikker... du føle dig butik.slagelse@certego.dk Bredegade 58524148 4148 Bredegade 14 12-144200 4200Slagelse Slagelse Tlf. Tlf. 5852 www.laasepartner.dk slagelse@laasepartner.dk www.certego.dk Slagelse-butik@laasepartner.dk ekstra sikker... 4/2016 19 Bredegade 58524148 4148 Bredegade 14 12-144200 4200Slagelse Slagelse Tlf. Tlf. 5852 www.laasepartner.dk slagelse@laasepartner.dk Slagelse-butik@laasepartner.dk

Døgnservice

>18 kg

Røgdetektor

Glasbrudsdetektor

Bredegade 12-14 4200 Slagelse Tlf. 5852 4148

Magnetkontakt

OPLUKNING OG OMKODNING LÅSESYSTEMER HJÆLP TIL INDBRUDSSKADER GITRE PENGESKABE ADGANGSKONTROL ALARMER TV-OVERVÅGNING

Bredegade 14 • 4200 Slagelse butik.slagelse@certego.dk www.certego.dk

Rukolås:

Trådløs Dørgreb med kode – så kan fjernbetjening du føle dig ekstra sikker...

Rukolås: Rukolås: Dørgreb med med Dørgreb kode –– så så kan kan kode du føle føle dig dig du ekstra sikker... sikker... ekstra


XTREME MANDEHØRM 2016

8. oktober stillede Gardehusarksernen faciliteter til rådighed til forhindringsløbet Xtreme Mandehørm 2016. Det blev en festlig dag med store strabadser og kolde øl. Tekst: Hans-Erik Bonde Foto: Privat Menuen stod på 12,5 km gennem ild, vand, mudder, smat og på stejle bakker på kasernens øvel­ sesplads, da der 8. oktober blev kaldt til Xtreme Mandehørm for ca. 800 forventningsfulde mandfolk fra det meste af Sjælland. Delta­ gerne stillede op individuelt eller på firmahold.

20

4/2016

Efter opvarmning af hold på hver ca. 100 mand blev der skudt til start på den 12,5 km lange rute med Solda­ terforeningens salutkanon. Ruten, som dels lå på kaserneområdet, men også på den bakkede og noget sumpede øvelsesplads, var supple­ ret med store forede containere fyldt op med vand i mere end 150 cm højde. Karnevalsstemning Ef ter den of ficielle åbning af ”Hørmen” ved Slagelses borgmester Steen Knuth, affyrede borgmeste­ ren det første skud, som markerede

starten af de første 100 deltagere. På pladsen var der næsten kar­ nevalsstemning med forskellige boder og smart klædte ”Heidier”, som senere skulle stå for aftenens servering i kasernens teatersal. Lidt a la Bierfest-stemning og måske lidt tyrolermusik. Efter afsendelse af de sidste ca. 100 mænd, blev blikket vendt mod opløbsstrækningen på kasernens stadion. Kom deltagerne løbende/ kravlende eller gående? Og var den hvide skjorte stadig ren og tør? Borgmesteren starter første heat med foreningens salutkanon.


OVENFOR: Mandehørmere klar til start i festlige kostumer. TIL VENSTRE: Anita varmede løberne op inden starten gik. NEDENFOR: Vandpassage i container opstillet ved Vaskepladsen.

(fortsættes på næste side) 4/2016

21


I målområdet bød "Heidierne" løberne velkommen efter den hårde tur og skabte Bierfest-stemning iklædt tyroler-kjoler.

Indkaldelseshold sluttende på 2 eller 7 2/II/SJLR JAN 1962 2/II/SJLR MAJ 1962 2/II/SJLR SEP 1962 GTKMP eller GRKKMP 1962 SRKKMP/II/SJLR 1967 GTKMP eller GRKKMP 1967 1972 STKMP/UDDBTN/SJLR MAJ 1977 1 KMP/UDDBTN/SJLR MAJ 1977 2 KMP/UDDBTN/SJLR MAJ 1977 STKMP/UDDBTN/SJLR AUG 1982 1 KMP/UDDBTN/SJLR AUG 1982 2 KMP/UDDBTN/SJLR AUG 1982 3 KMP/UDDBTN/SJLR AUG 1982 4 PVKMP/UDDBTN/SJLR AUG 1982 Af Hans-Erik bonde For at øge oplysningen om, hvilke KMP/ESK, som har jubilæum i 2017, bringes denne oversigt. Da vi ikke er udstyret med oplys­ ning om alle GTKMP indkaldelse i de anførte år, modtages gerne oplys­ ning på sjlr@stofanet.dk. Skulle andre også være glemt, mod­ tages ligeledes oplysninger. 22

4/2016

2 KMP/17 BTN 1947 STABSKOMPAGNI 4 REG 1 BATL KANONDELING 1952 STABS- OG FORSYNINGSKOMPAGNI 4 REG 1952

STESK/II/SJLR OKT 1987 2 KVGESK/II/SJLR OKT 1987 3 MOTINF/II/SJLR OKT 1987 4 PNINF/II/SJLR AUG 1987 FLGK/RSSK/SJLR JULI 1987

1/III/4REG JUN 1957 1/III/4REG NOV 1957 2/III/SJLR SEP 1957

STESK/II/SJLR AUG 1992 STESK/II/SJLR OKT 1992 4 PNINFKMP/II/SJLR AUG 1992


Indkaldelse til generalforsamling 2017 Foreningen har som bekendt 100 års oprettelsesdag 25. november 2017. Hvordan skal foreningen fortsætte derefter? Skal der være noget at fejre, ser bestyrelsen meget gerne Jeres markante deltagelse ved årets generalforsamling 30. marts kl. 19 i Peder Aalborgstuen, så vi kan stikke de rette linjer ud. Kom med idéer til fejring af dagen og stil Jer evt. til rådighed ved planlægningen og gå gerne ind i bestyrelsesarbejdet. Under valg til bestyrelsen skal anfø­ res, at følgende er på valg: Hans-Erik Bonde, for 2 år (modtager ikke genvalg) Tommy Rasmussen for 2 år (mod­ tager ikke genvalg) Karsten V. Larsen for 2 år (modtager ikke genvalg)

Generalforsamlingen indkaldes i henhold til foreningens vedtæg­ ter § 4. Vedtægterne kan læses på www.sjlr.dk.

Stemning under sidste års generalforsamling. (foto: privat)

Detaljeret dagsorden kommer i næste nummer af bladet.

MAILADRESSER EFTERLYSES Af Hans-Erik bonde I forbindelse med din indmeldelse i foreningen bad vi om din mailad­ resse. Ikke alle efterkom anmod­ ningen, måske fordi du ikke er på mail eller glemte at oplyse det. Da der i det kommende år er forskellige spændende aktiviteter i foreningen, som vi gerne vil kunne melde hur­ tigt ud, skal vi opfordre til, at du snarest melder dig via mail på sjlr@ stofanet.dk. Foreningen vil således spare penge til porto. Vi er godt klar over, at der også i vores medlemskreds sidder med­ lemmer, som hellere vil modtage et postomdelt eksemplar. Det er vi klar til at imødekomme. Lige som med indbetaling af kontingent inden en fastsat dato, ser vi gerne at mail­ adressen er sendt til os inden 31. december 2016.

Email er et nødvendigt værktøj i moderne foreningsadministration. Send din mailadresse til sjlr@stofanet.dk. 4/2016

23


Afs: Gardehusarregimentet, 4200 Slagelse

Magasinpost. Returneres ved varig adresseĂŚndring.

ID nummer 46336

www.stotvoresoldater.dk

Vi slutter op om vore soldater

B

Gardehusaren dec. 2016 nr. 4  

Medlemsbladet Gardehusaren, december 2016

Gardehusaren dec. 2016 nr. 4  

Medlemsbladet Gardehusaren, december 2016

Advertisement