Page 1

Gardehusaren Nr. 3 - Oktober 2016

16. ĂĽrgang


Indhold nr. 3 Leder.................................................................................3 Ny Chef for Gardehusarregimentet...................................4 Oberstens sidste ridt.........................................................5 Hilsen fra Operation Inherent Resolve i Irak.....................6 Medaljetildelinger.............................................................. 7 Forsidebillede: Soldater fra Gardehusarregimentet under flagparade i Slagelse by i forbindelse med National Flagdag 5. september. Bagsidebillede: Veteraner under Jubilarstævne 17. september 2016. Gardehusaren udgives af Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Garde­­husarforeninger, hvis protektor er Hans Kongelige Højhed Kronprinsen, i samarbejde med Gardehusarregimentet. Bladet udsendes til alle medlemmer af Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Garde­­ husarforeninger. Gardehusarregimentet modtager 200 eksemplarer, primært til orientering af nytilgået personel ved regimentet. Redaktion: Silas Mortensen, ansvarshavende chefredaktør Major Hans-Erik Bonde, redaktør Kaptajn Thomas Munch, redaktør Bladudvalg: Oberst Ib Hedegaard Sørensen Freddy Rasmussen Ole Bent Pedersen Helmer Christensen Major Hans-Erik Bonde Kaptajn Brian K. Berthelsen Silas Mortensen Henvendelser vedrørende abonnement og medlemskab rettes til Freddy Rasmussen. Tlf. 55 73 04 47 Email: freddyjr@mail.dk Redaktionen: Silas Mortensen Tlf. 22 58 73 53 Email: redaktoerghf@gmail.com Redaktionens meninger må ikke tages som udtryk for foreningernes officielle standpunkter. Ligesom redaktionen ikke behøver at dele den opfattelse, forfattere af de forskellige artikler giver udtryk for.

Fremstilling for Regimentschefen.....................................8 National Flagdag................................................................9 Danske Gardehusarforeninger........................................ 10 17. september: Åbent Hus og Jubilarstævne................... 15 Sjællandske Livregiments Soldaterforening.................... 18 Julekoncert med Hjemmeværnets Musikkorps................ 19 Flagdag 5. september......................................................20 Menig 572 fra Slagelse indkaldt i 1946............................ 21 Fra København til Nijmegen til fods................................22 Nijmegenmarch nr. 100 er slut........................................ 23

SØGES: Hovedkasserer

til Danske Gardehusarforeninger Danske Gardehusarforeningers hovedkasserer takker af efter 10 års pligttro tjeneste. Derfor søger vi en ny. Jobbet varetages som frivilligt arbejde fra hjemmecomputeren og er baseret på anvendelse af Economics som administrationssystem. Interesserede medlemmer af en af gardehusarforeningerne kan rette henvendelse til Præsidenten på email: ihsfruerlund22@gmail.com. Der er ikke krav om specifikke regnskabsmæssige forudsætninger. Kandidater vil blive indkaldt til en samtale. Der foreligger en funktions­ beskrivelse, som tilsendes kandidater efter aftale.

Indsendelse af materiale til bladet Send en mail til redaktoerghf@gmail.com eller besøg danskegardehusarforeninger.dk eller www.sjlr.dk.

Deadlines for kommende udgaver af Gardehusaren Decembernummer: 12. november

Trykt oplag: 2300 Repro & tryk: Sjællandske Medier Bladet udkommer 4 gange årligt Annoncetegning: Sjællandske Medier Dania 38, 4700 Næstved Telefon: 72 45 11 00

2

3/2016

Martsnummer: 15. februar 2017 Juninummer: 15. maj 2017

Foreningsblad for Danske Gardehusarforeninger og Sjællandske Livregiments Soldaterforening


Leder: Hvor er vore soldaterkammerater?

Det ydmyge fremmøde ved årets jubilarstævne inviterer til genovervejelse af formen. Mindre end 50 årgangs­ jubilarer fra Danske Gardehusarforeninger og Sjællandske Livregiments Soldaterforening deltog i årets jubilar­ stævne. Med flere end 3000 indkaldte til aftjening af værnepligt siden 1946 (70 års jubilarer) og frem til 1991 (25 års jubilarer) som potentielle personer til deltagelse, kan det fremmødte tal ikke være tilfredsstillende for de to bestyrelser/præsidier. De to foreninger havde i meget god tid meldt ud om tid og sted for afholdelse af stævnet gennem bladet Gar­ dehusaren og på respektive hjemmesider, samt på Facebook. Sågar havde et par ugeblade på anmodning indryk­ ket opslag i deres læserbrevkasser. Der er ganske vist nogle soldaterkammerater, som har droppet al tankevirksomhed om deres soldatertid, da de som hjemsendt gik ud af kaserneporten for sidste gang. Det skal de også have lov til. Men der er ingen tvivl om, at de fremmødte hyggede sig uden hensyntagen til regimentstilhør, hvilket tydeligt kunne ses under frokosten og evt. ”optankning” i Peder Aalborgstuen. Det er min vurdering, at de to foreninger i fællesskab skal se på muligheder for ændring af formen for indkaldelse, så man når længere ud i rækkerne, da ikke-medlemmer også skal kunne deltage. Det er jo et jubilæum i forhold til indkaldelsestidspunktet og ikke for en årrækkes medlemskab af foreningerne. Det fejres på et andet tidspunkt. Kunne det ydermere være en ide, at også officerer og befalingsmænd fra de enkelte kompagnier/eskadroner kunne deltage? Og hvad skal formen så være?

Hans-Erik Bonde Major Næstformand for Sjællandske Livregiments Soldaterforening

3/2016

3


Ny Chef for Gardehusarregimentet

Fredag den 26. august klokken 10 var der chefskifte på Gardehusarkasernen.

Ovenfor: Overdragelse ved Generalmajor Hans-Christian Mathiesen. Nedenfor: De to regimentschefer: Jens Ole Rossen-Jørgensen og Tommy Paulsen.

Afgående chef, oberst, kammer­ herre Tommy Mik ael Paulsens overdrog - efter syv succesrige år - nøglerne til Gardehusarregimentet til ny chef, oberst Jens Ole RossenJørgensen. Med ordene ”JEG HAR KOMMAN­ DOEN!” overtog oberst Jens Ole Ros­ sen-Jørgensen ansvaret for Danmarks beredne, kongelige regiment. Den nye chef startede ved Gar­ dehusarregimentet i 1984, og har haft en alsidig karriere både natio­ nalt og internationalt, senest som Forsvarsattaché ved ambassaden i Paris. Den afgående Chef har gennem de seneste syv år været et stærkt forbillede for regimentet. Oberst, kammerherre Tommy Mikael Paulsen vil blive husket som en rigtig husar, en meget vellidt chef på alle niveauer, og især for det store arbejde med støtte til sårede og faldne husarer og deres pårørende. Gardehusarregimentet takker for syv fantastiske år, og ønsker regi­ mentschefen god vind fremover i det nye job som privatsekretær for Prinsesse Benedikte. Regimentet byder ligeledes den nye chef vel­ kommen i folden. TV: HESK rider ind på paradepladsen under overdragelsesceremonien.

4

3/2016


TV: Piranha, og nedenunder en Centurion-kampvogn. Tillige bød turen også på PMV og Infanterikampkøretøj (IKK).

Oberstens sidste ridt

TV: Der blev også tid til en tur i karet. Nederst TV: Afsked med Hesteskadronen.

Onsdag den 3 1. august begav oberst, kammerherre Tommy Mikael Paulsen sig ud på sit sidste ridt, før de militære ridesporer blev lagt på hylden. Ridtet startede dog noget anderledes end normalt. Gardehu­ sarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening havde en over­ raskelse i ærmet for denne sidste dag: Obersten blev transporteret i køretøjer, der alle afspejlende en periode i oberstens karriere, Standsmæssigt ankommet til Gar­ dehusarkasernen, afholdte obersten sin afskedsreception i Parolesalen. Her underholdte Gardehusarregimen­ tets Hesteskadron med trompeter og pauker, og til sidst blev det traditio­ nelle maleri af afgående oberst afslø­ ret. Det store opbud og de mange taler bevidner om en yderst vellidt og professionel oberst, der nu over­ lader tøjlerne til sin afløser, oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen. Afslutningsvist blev obersten og oberst­ inden hentet i hestevogn og eskorteret af beredne officerer og befalingsmænd ud på den sidste tur i terrænet, hvor der på ægte husarvis blev skålet i champagne på toppen af Korsbjerg med et sidste blik ud overGardehusarkasernensskønneområde. Hele regimentet takker obersten for turen. Det var en udsøgt fornøjelse!

Afgående Oberst, Kammerherre Tommy Paulsen med frue, foran det traditionelle maleri i Parolesalen.

3/2016

5


Hilsen fra Operation Inherent Resolve i Irak

Gardehusarregimentet forsvarede de danske farver, da Conseil International du Sport Militaire iafholdt Regimentets udsendte Irak forNordic tællerCup omi Halmstad arbejdet med irakiske sikkerhedsstyrker. Tekst og Foto: GHR/OIR hold 4

Hold 4 har nu været operative i ca. tre uger. Selv om holdet er sammen­ sat fra alle dele af forsvaret (inkl. Hjemmeværnet), samt krydret med estisk og lettisk bidrag – ja, så er det naturligvis husarerne, der besæt­ ter mange af nøglepositionerne. Chefen, næstkommanderende og alle de andre husarer sender således deres bedste hilsen hjem til alle ved Gardehusarregimentet. Den primære opgave er at træne de irakiske sikkerhedsstyrker. Hold 4 har en bred palet af specialister, samt et antal teams der kan ”lidt af det hele”. Næste hold, der skal modtage træning, ankommer i star­ ten af september. De kommer fra det irakiske ”Border Guard Police” og skal have den helt store tur. Det er bland andet træning i nye våben­ systemer, taktisk indsættelse, før­ stehjælp samt ”counter IED” – altså hvad vi gør ved vejsidebomber. På alle områder kan vi hjælpe dem til et bedre niveau og dermed styrke dem i kampen mod ISIS.

Ovenfor: Der ydes førstehjælp. Heldigvis kun en øvelse.

6

3/2016

Ovenfor: Våbentræning og bykamp.

Husk: en hilsen til den du kender på hold 4 er altid kærkommen – om den er i form af en Messenger besked, et brev eller endda måske en pakke. De bedste hilsner fra ørkenen.

Ovenfor: Den amerikanske chef, Marine Corps oberst Nugent, siger tak til hold 3 og byder hold 4 velkommen. Nedenfor: Spontan sang efter afslutningsparaden. Tolken oversatte deres sang til noget i retning af: "Nu er vi nogle fandens karle! Vi skal nok slå ISIS ihjel!"


Afgående regimentschef Tommy Paulsen havde 29. august den for­ nøjelse at overrække Forsvarets Medalje for International Tjeneste til Major Klaus Hauder. Klaus Hauder har forrettet international tjeneste i Sydsudan på FN UNMISS i perioden 2015/2016. Gardehusarregimentet ønsker tillykke med medaljen. Chefen for Hærstaben, General­ major Hans-Christian Mathiesen, havde i forbindelse med Chefskif­ teparaden ved Gardehusarregi­ mentet en særlig erkendelse med til en af regimentets mest erfarne majorer. Han havde fornøjelsen af at overrække Forsvarets Medalje for Særlig Fortjenstfuld Indsats til Major Stig Carlsen. ”Majoren har igennem mange år ydet en forbilledlig indsats for Gar­ dehusarregimentet og derigennem for både Hæren og Forsvaret som helhed. Majoren yder en sjældent set stor indsats for Gardehusar­ regimentets historiske arbejde, og han bidrager derved til at Forsva­ rets historie holdes i hævd. Majo­ ren bidrager til Officerskorpsets traditionspleje, og han fremstår som rollemodel for yngre officerer. Majoren trådte til, da Garde­ husarregimentet var hårdt pres­ set af at have mange faldne og sårede soldater i Afghanistan. Hans støtte bidrog til, at Forsvaret kunne give de sårede og pårørende den hjælp, de havde brug for. Major Stig Carlsen indsats er et forbillede til efterlevelse, og fortjener sam­ let set betegnelsen at være Særlig Fortjenstfuldt for dansk Forsvar”. Majorens indflydelse og betyd­ ning blandt regimentets officerer ses tydeligt, og den har medført den sjældne ære at majoren har fået en af regimentets messevogne opkaldt efter sig. Gardehusarregimentet ønsker tillykke og takker for den store og betydningsfulde støtte og loyale tjeneste.

Medaljetildelinger Forsvarets medalje for International Tjeneste

Forsvarets Medalje for Særlig Fortjenstfuld Indsats

Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste

Regimentschef Tommy Paulsen kunne 25. august overrække Forsva­ rets Medalje for Sårede i Tjeneste til Overkonstabel af første grad Jan og Konstabel Mick. Jan blev såret under tjeneste på SFOR hold 4 i 1995. Mick blev såret under tjeneste på ISAF hold 7 i 2009. Gardehusarregimen­ tet takker for jeres indsats. 3/2016

7


VÆRD AT VIDE ÅBNINGSTIDER REGIMENTETS KONTORER Mandag - fredag: 0800 -1500

Fremstilling for Regimentschefen

RECEPTION Mandag - torsdag: 0730 - 1500 Fredag: 0730 - 1430 CAFETERIA Mandag - torsdag: 0600 - 1015 1100 - 1315 1430 - 1830 Fredag:0600 - 0930 1100 - 1300 MILJØGÅRDEN Mandag: 0700 - 0900 Tirsdag: 07 - 09 1230 - 1300 Onsdag: Lukket Torsdag: 07 - 09 1230 - 1300 Fredag 0700 - 0900 I særlige tilfælde uden for daglig åbningstid tlf. 20 20 56 03 KØR/ELM SLA Mandag - fredag:

0700 - 1400

MUNDERINGSDEPOT Mandag - fredag: 0700 - 1400 AFLEVERING AF MUNDERING mandag - fredag: 0700 - 1400 Efter aftale GALLADEPOT Mandag - fredag: 0700 - 1400 Efter aftale INDKØBER Mandag - fredag 0700 - 1400 AMMUNITON Mandag - fredag: 0700 - 1400 Efter aftale VETERANCENTRET (Bygning 2) Mandag-tirsdag: 0800-1600 Onsdag: 1200-1500 Torsdag-fredag 0800-1500 Onsdag formiddag er sagsbehandlingsdag. Uopsættelige henvendelser modtages. FELTPRÆST Onsdag: 1030 - 1130 Grupperum 2, Bygning 32 SERVICE Messer, møntvask, mønttelefoner findes i centerbygningen. TAXA Slagelse Taxa tlf. 58 53 53 53 afhenter gerne på kasernen. BUS Busruterne 430, 431 og 480R kører mellem stationen og kasernen. 8

3/2016

Tekst: MG Valby og MG Østerled Foto: GHR Presseofficer

Fredag d. 19. august skulle vi frem­ stilles for regimentschefen sammen med Livkompagniet og Hesteska­ dronen. Der blev gjort en ekstra indsats den morgen, så vi alle stod skarpt til dagens parade. Da uni­ formen sad som den skulle og vi som prikken over i’et havde fået den røde halsklud på, bevægede vi os ned på plænen foran regiments­ bygningen som et samlet kompagni. Her blev der rettet til og infor­ meret om ceremoniens vigtighed. Inden længe meldte Hesteeskadro­ nen sin ankomst ved at spille regi­ mentets kendingsmelodien. Der var spænding i luften og alle ventede på regimentschefens dom. Ingen vidste, hvorvidt han ville godkende vores tillærte attitude, udseende og hold­ ning, samt om vores skarpt øvede forbi-defilering sad i kassen eller ej. Det hele forløb efter bogen og

Opstillet foran Regimentsbygningen.

regimentschefen fik holdt sin tale om regimentets historie og faldne helte, som i respekt er mindet med en nyoprettet mindesten. Efter talen trådte regimentschefen af til lyden af hesteeskadronens trompeter og trommer, hvorved sergenterne atter overtog styringen. Delingerne blev samlet og vi blev dirigeret op for at se den prægtige hesteeskadrons faci­ liteter. Vi blev delingsvis ført rundt af de seks måneders erfarne vær­ nepligtige, som viste det frem med stor stolthed. Efter en spændende rundtur på hesteeskadronen skulle vi hen og se Antvorskov kasernes museum, som blev vist frem af Major Carlsen. Vi fik et indblik i livet som værneplig­ tige, som den var i en helt anden tid med både sabler, gamle uniformer, geværer og meget mere. Museums­ besøget blev efterfulgt af en vel­ fortjent, men meget kort frokost.


Gardehusarregimentets markering af National Flagdag

Parade i Slagelse by.

Kranse nedlagt ved mindesmærket på kasernen.

Salut i våbenhuset i Sct. Mikkels Kirke.

I anledning af den Nationale Flag­ dag, gennemførte Gardehusarregi­ mentet en mindehøjtidelighed med kransenedlæggelse ved Mindesmær­ ket på Gardehusarkasernen. Mor­ genen startede med flaghejsning og morgensang af ”I østen stiger solen op”. Alle enheder på Garde­ husarkasernen var repræsenteret. Herefter lagde den nye regiments­ chef en krans ved mindesmærket til

tonerne af ”Danmarks sidste Hon­ nør”, spillet af trompeter fra Hjem­ meværnets musikkorps. Den øvrige markering af dagen fandt sted i Sla­ gelse by med gudstjeneste i Sct. Mikkels Kirke og march til Nytorv, hvor der blev afholdt parade. Under paraden blev Forsvarets medalje for International tjeneste 1948 - 2009 uddelt. Efter paraden var Slagelse by vært ved reception

Fanevagt i kirken.

Medaljeoverrækkelse på Nytorv i Slagelse.

på Ny torv. Gardehusarregimentet ønsker alle glædelig Flagdag, både ude og hjemme.

Peder Aalborgstuen Stedet hvor soldaten slapper af og hygger sig i godt kammeratskab Kig ind - åben hver tirsdag kl. 1830 - 2200 3/2016

9


Danske Gardehusarforeninger NORDVESTSJÆLLAND

NÆSTVED OG OMEGN

Bankospil BankospilVores årlige bankospil er fredag den 25. november i Ubby Forsamlingshus, Hovedgaden 19, 4490 Jerslev. Vi mødes kl. 18 og starter med spisning og efterfulgt af bankospillet. Foreningen indkø­ ber gevinster lige som sidste år. Til slut spiller vi om hovedgevinsten: en kurv til en værdi af 300 kr. Pris for buffet og kaffe: 150 kr. excl. drikkevarer. Tilmelding senest den 19. november til Erik Jensen, tlf. 5950 4018. Vi glæder os til at se Jer til en hyggelig aften.

Julebowling Vores traditionelle julebowling afholdes i år onsdag d. 7. decem­ ber kl. 18-20 i Bowlingcentret på Erantisvej i Næstved. Efter spillet er der hygge med gløgg, kaffe og 6 æbleskiver pr. person. Husk at man er meget velkommen selv om man ikke deltager i bow­ lingen, da det er en hyggeaften . Pris for bowling incl. Julehygge: 160 kr. Pris uden bowling: 80 kr. Tilmelding senest tirsdag d. 29 november kl. 16 til Leif Nielsen på telefon: 6199 5419 eller 2973 7853.

FYNS STIFT

Den Tyske Værnemagts sidste offensive kraftanstrengelse Foredrag af Major J. Lollesgaard 16. november kl. 19:30 på Dannevirke, Sdr. Boulevard, Odense. 25 kr. for ikke-medlemmer af Fyns Militær­ historisk Samling(HISAM). Julebanko Det store julebanko med mange fine gevinster 3. søndag i novem­ ber. Vi starter præcis, så husk at møde i god tid. Tid og sted: 20. november kl. 19 på Dannevirke, Sdr. Boulevard, Odense. Bowling Bowlingsæsonen beg ynder til efteråret kl. 20 på følgende datoer: 21. september,12. ok tober, 2.

november, 23. november og 14. december. Sted: Odense Bowling­ hal, Møllemarksvej 80, Odense. Tilmelding: senest to dage før til Poul Hansen på tlf. 4156 4304. Pris: kr. 50 med skoleje. Husk tilmelding senest to dage før bowlingdag. Årets bowlingafslutning gav føl­ gende resultater: Damer: 1. Ulla Vestergaard 1507 point 2. Inger Jørgensen 1200 point 3. Agnes Møller 1193 point Herrer: 1. Kim petersen 1254 point 2. Inger Jørgensen 1008 point 3. Agnes Møller 889 point Med Husar-hilsen Poul Hansen, Bowling-udvalget

TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN Tak til Gardehusarregimentet ved Oberst T.M. Paulsen, Præsident Ib Sørensen og Frederiksborg amt Gardehusarforening for besøg af bestyrelsen og for opmærksom­ heden til min 75 års fødselsdag. Gardehusar 460408 Fredensborg Bjarne Jensen Mørkhøjvej 8 Ganløse Mørke 3660 Stenløse

10

3/2016

Jeg vil gerne takke Garderhusar­ foreningen, Frederiksborg Amt, for opmærksomheden ved min 80 års fødselsdag. Med venlig hilsen GH 268186 Arresø Vagn Olsen Karlshøjvej 50 B 3390 Hundested

JYLLAND

Ny konstituering På generalforsamlingen i foråret var der stor udskiftning i besty­ relsen. Tage Hansen, som havde været formand i en årræk ke, ønskede at stoppe, ligeså forenin­ gens kasserer gennem 25 år, Jens Simonsen, samt Egon Pedersen og Niels Chr. Stræde. Fra foreningens side lyder der en velfortjent tak for veludført arbejde. Nyvalgt til bestyrelsen blev Robert Bedsted, Anders Juul Jensen, Simon Nielsen og Hans Pedersen. Holger Nygård sad i forvejen i bestyrelsen. Ved den efterfølgende konstituering blev Anders Juul Jensen valgt som for­ mand. På trods af utallige henvendelser og opfordringer fra den øvrige besty­ relse, via telefon og mail, har det ikke kunnet lade sig gøre at få kontakt til den nye formand. For at foreningen ikke skulle afgå ved en stille død, valgte den øvrige bestyrelse at afholde et bestyrelsesmøde i Aalestrup den 17. august, hvor vi konstituerede os på ny. Bestyrelsen ser nu såle­ des ud: Formand: Hans Pedersen. Næstformand: Robert Bedsted. Kasserer: Holger Nygård. Sekre­ tær: Simon Nielsen. Menigt med­ lem: Anders Juul Jensen. Suppleant: Bertel Jensen. Vi håber på fuld forståelse fra forenin­ gens medlemmer. Ellers er der mulighed for udskiftning ved generalforsamlingen i foråret 2017. Pudsedag Pudsedagen afholdes på Simested Kro lørdag den 5. november kl. 12 til en frokost. Efter frokosten for­ tæller oberst Kurt Mosgaard, der i flere omgange har været chef for Prinsens Livregiment, styrkechef i Sahara og bestridt en lang række topstillinger i NATO-regi. Pris for foredrag, frokost og kaffe: 150 kr. for medlemmer, 200 kr. for ikke-medlemmer. Bindende tilmel­ ding senest lørdag den 29. oktober til Robert Bedsted, på mail: robe@ tv2nord.dk eller tlf. 2929 2383.


SYDJYLLAND Fanedeltagelse Foreningens fane har i sommerens løb deltaget i en række officielle arrangementer i landsdelen: Den 26. maj deltog vor fanekommando med Mogens Olsen som fanebærer ved mindehøjtideligheden i Grå­ sten for Oberst Paludan Møller, som faldt den 26. maj 1944. Fjerde-maj komitéen havde arrangeret. Den 3. juni var HM Dronningen på officielt besøg i Varde. En faneborg bestående af 48 faner, deriblandt vor fane med Jesper Dippel som fanebærer, bød majestæten vel­ kommen. Efter endt modtagelse i Rådhuset kørte Dronningen i karet eskorteret af HESK gennem byen. Igen et herligt syn i et forrygende flot sommervejr. Aftenen før var der Åbent Hus i HESKs kvarter, samt opvisning for et stort begejstret publikum. Gardehusarforeningen med Jesper Dippel trakterede efter­ følgende mandskabet med en ”Kold” af den ene og anden art. Den 15. juli indledte Regentparret deres sommerophold på Gråsten Slot. I den anledning var der offi­ ciel modtagelse i Sønderborg, hvor Dannebrog lagde til ved Slotskajen. En faneborg på 25 faner dannede

Der kom næsten 40 til vores årlige fugleskydning. Formand Jan van Deurs skridtede fronten af, førte sk ytterne ind og affyrede det første skud. Herefter skød den øvrige bestyrelse, og så blev der skudt på livet løs. Som sædvanligt var der også mange andre ak tiviteter, hvor både børn og voksne kunne del­ tage: Husarkast, Kegler, Pilekast, Bueskydning og Pistolskydning. Kl. 13 nød vi Lottes somptueux-buffet til alles tilfredshed. Under spisningen udbragte vi et trefoldigt leve for vort gamle regiment. Efter spisepausen blev den nye Fugle­ konge og vinderne af de andre discipliner kåret. GH. Kira J. Bech, Sydhavn årg. 2008 blev den første Fugledronning i foreningens historie. Alt forløb i rigtigt godt vejr og vi afsluttede med kaffe / the og kage. Resultaterne kan ses på hjemme­ siden: gardehusarforeningenfre­ deriksborgamt.dk.

En mindesten, centralt placeret på Rådhustorvet, blev afsløret af borgmester Erik Lauritzen. Efterføl­ gende havde kommunen inviteret veteraner, fanebærere og øvrige gæster til middag på Sønderborg Hus. Virksomhedsbesøg hos Fuglsang Der er få ledige pladser til besøget ved Bryggeriet Fuglsang i Hader­ slev. Husk begrænset deltageran­ tal. Vi får en guidet rundvisning på ca. 2½ time for 100 kr pr. person.

Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen afslørede en ny mindesten på Rådhustorvet i Sønderborg.

rammen om en festlig velkomst i det sønderjyske. GHF-fanen deltog med Mogens Olsen og Carl Jürgen Bock. I anledning af den Nationale Flag­ dag 5. september var fanen, med Mogens Olsen og Svend Aage Kjær, som vanlig del af faneborgen foran Sønderborg Rådhus. Sønderborg Kommune havde igen lagt sig i selen for en flot og værdig afvikling af dagen. Under højtideligheden blev der overrakt medaljer til et større antal udsendte veteraner.

FREDERIKSBORG AMT Tur til Egholm Søndag den 14. august afholdt for­ eningen den årlige skovtur, denne gang til Herregården Egholm med tilhørende militærmuseum. Det var en kanon oplevelse at se den omfattende samling af mere end 650 antikke og historiske skyde­ våben, samt udstillingen om den Danske Livgarde, Livgarden til hest og Gardehusarerne. Et afsnit af udstillingen omhandler perioden fra 1940- 1945. Her kan man opleve tyske, engelske og amerikanske sol­ daters hverdag i kamp. Derudover var der jagtvåben gennem tiderne og en stor samling fra det vilde vesten. En stor tak til Ole Falck for en fremragende og meget personlig omvisning i hans livsværk. Vi var 26 meget tilfredse husarer til den efterfølgende frokost.

Praktisk 24. november kl. 19 på Brygge­ riet Fuglsang, Bryggerivej 2, 6100 Haderslev. Tilmelding til Carl Jürgen Bock, 7444 1458/2746 9226, bock@ bbsyd.dk. Beklagelse Ved annoncering af arrangemen­ tet "Åben Hede" i Oksbøl i sidste udgave af Gardehusaren havde der desværre indsneget sig en fejl vedr. datoen. Det beklager vi i bestyrelsen selvfølgelig meget. Vi håber ikke det har forvoldt for store gener for deltagerne. Med de bedste husarhilsner p.b.v. Carl Jürgen Bock

Slotsbowl, Københavnsvej 23, 3400 Hillerød kl. 17:30. Medlem­ mer fra andre gardehusarforenin­ ger er også velkomne. Pris: 269 kr. inkl. 1 times bowling og leje af sko. Ekskl. drikkevarer. Menuen er: Buffet avec de la viande d'animaux sauvages (vildtbuffet inkl. kaffe). Tilmelding senest 1. november til Jan van Deurs, tlf. 2363 8757, mail jvandeurs@stofanet.dk eller Eric Saugman, tlf. 3013 3925, mail ericsaugman@hotmail.com.

Bowling Den 9. november bowler vi hos 3/2016

11


MARIBO Flagdag 2016 Maribo Amts Gardehusarforening var tilstede i såvel Guldborgsund kommune som i Lolland kommune på årets Flagdag 5. september. Begge kommuner gennemførte et vellykket arrangement.

TH: Nykøbing F mødte Gert Holm Jensen og Bent Arildskov Brevadt frem med Estandarten.

TV: Peder Sødergren og Jørgen Frederiksen med fanen i Nakskov.

Ovenfor: Foreningens grand old man, Børge Termansen, var også mødt frem til flagdagen. Børge har netop fejret sin 95 års fødselsdag den 2. september.

TV: 1. juni aflagde HM Dronningen besøg i Lolland Kommune. Peder, Kaj, Jørgen og Henrik var mødt op med fanen og estandarten på Nakskov Havn for at tage imod Majestæten.

SYDSJÆLLAND OG MØN Bankospil Traditionen tro afholdes det årlige bankospil fredag den 18. november kl. 19 i Ny Gammelsøs Selskabslokale, Grønsundvej 251, 4780 Stege. 12

3/2016

Der vil som vanligt blive spillet om jule relaterede gevinster ind­ købt af bestyrelsen. Ligeledes vil der blive solgt amerikansk lotteri. Efter spillet vil der være rig mulig­ hed for kammeratlig samvær med kaffe og kage til rimelige priser. Mød talrigt op, kammerater, og

lad os få en god aften sammen. Venner og bekendte er meget vel­ komne, ligesom gardehusarer fra andre foreninger også er særde­ les velkomne. Venlig hilsen og på gensyn Bestyrelsen


MÆRKEDAGE KØBENHAVN 20. september – 65 år Årgang 1971 Husar Bispebjerg Leif Pedersen 10. oktober – 40 år Årgang 1996 Gundsømagle Jon Tue Andersen 23. oktober – 80 år Årgang 1956 Hvidovre Flemming Støckel-Larsen 23. oktober – 80 år Årgang 1956 Rødby Børge Heidegaard 2. november – 70 år Årgang 1963 Husum Peter Hjern Schneider 9. november – 75 år Årgang 1960 Arrild Rene Skyggebjerg 20. november – 65 år Årgang 1974 Lumsås Niels F. Møller

FREDERIKSBORG 3. oktober – 80 år 301657/56 Arresø Kern Åge Jørgensen Myntestien 5 3310 Ølsted

GL. ROSKILDE 21. november – 60 år årg. 1976 Frederiksberg Ole Nielsen Gyngemose Parkvej 19, 5. tv. 2860 Søborg

FREDERIKSSUND 4. december - 80 år Årg. 56 Slangerup Holger Due Gammelmøllevej 62 3300 Frederiksværk

NÆSTVED 23. oktober – 75 år GH. 518700/1961 ”Næstved”

Peter Michael Mentz Wesselvej 3 4700 Næstved

ØSTSJÆLLAND 30. oktober – 60 år Årgang 1978 Steen Rasmussen Ølbyvej 159 4600 Køge

MARIBO 12. december - 75 år 531262/62 Idestrup Palle Lindholt Larsen Slotsporten 10, st.th. 4800 Nykøbing Falster 20. december - 80 år 301915/56 Ringsebølle Erik Pærregård Romme Gartnervænget 4 4930 Maribo

SYDSJÆLLAND OG MØN 19. november – 80 år Korporal 301913/56 Kappel Villy Krøjer Hansen Bakkebøllevej 61 4760 Vordingborg

FYNS STIFT 9. oktober – 80 år 268130/55 Arne Jørgensen Brolandsvej 10 B, Bullerup 5320 Agedrup 15. oktober – 60 år 0000/1977 Kim Skaaning Toft Grævlingeløkken 68, Korup 5210 Odense NV 16. november – 60 år 0000/1974 Jan L. L. Hansen Kirsebærgrenen 69 5500 Middelfart 1. december – 75 år 564486/63 Poul Erik Pedersen Teglværksvej 26 7323 Give

JYLLAND 7. december - 80 år Hans Ole Bertelsen 301658/56 Vadum 28. december - 70 år John Pedersen 704777/66 Haldager

SYDJYLLAND 26. november - 70 år 705041/66 Nordborg Bent P. Krogh Oksbøl Søndergade 5 6430 Nordborg 9. december - 70 år 704899/66 Øsby Hans Helmut Petersen Stadionvej 73, Øsby 6100 Haderslev

DØDSFALD ØSTSJÆLLAND 23. maj 5074/50 Købelev Karl-Anton Buchholtz Lipkesvej 4 4660 Store Heddinge FYNS STIFT 23. maj 0000/1971 Søren Sørensen Toften 133 5330 Munkebo FREDERIKSBORG AMT 191/45 Dråby Jørgen Bendiksen Bavnager 9 B 3310 Ølsted

Æret være deres minde

Til- og framelding af medlemmer og "Gardehusaren" samt permanent adresseforandring sendes til: ghf@mail.tele.dk eller Danske Gardehusarforeninger, v/Freddy Rasmussen Banetoften 17, 4700 Næstved E-mail: freddyjr@mail.dk Foreningernes kontor: Kontoretkankontaktestelefoniskalleons­ dage kl. 1000-1200. Tlf. 25 5953 53 eller www.danskegardehusarforeninger.dk 3/2016

13


Adresseliste

Præsidiet: Præsident: Oberst, Kammerherre Ib Hedegaard Sørensen, Fruerlund 22, 2850 Nærum, tlf. 4580 1134. Mail: ihsfruerlund22@gmail.com Vicepræsident: Hans Christian Nielsen, Sluphusvej 2, Herslev, 4000 Roskilde, tlf. 4640 2356. Mail: stenbakkegaard@private.dk (Kontaktperson for medlemmer udenfor lokalforeningerne). Fung. Hovedkasserer: Ole Bent Petersen, Tranebakken 97, 2635 Ishøj, tlf. 2090 8150. Mail: ole@regnog­ skat.dk. Sekretær: Henning Terndrup, Regissevej 4, 5871 Frørup. Tlf. 2176 9030. Mail: terndrup.henning@gmail.com. Forretningsfører: Freddy Rasmussen, Banetoften 17, 4700 Næstved, Tlf. 5573 0447/2559 5353, Mail: freddyjr@ mail.dk. Gardehusarforeningen København: Formand: Søren Kragelund, Knud Kristensens Gade 7, 2300 Kbh S. tlf 2854 5844. Mail: kragelundum@hot­ mail.com. Regnskabsfører: Christian Bøge, Fredericiagade 10 1. tv. 1310 Kbh K. tlf 4126 2292. Mail: christi­ anboege@me.com. Gardehusarforeningen Frederiksborg amt: www.gardehusarforeningenfrederiksborgamt.dk Formand: Jan van Deurs, Dortevej 25, 3060 Espergærde, tlf. 2363 8757. Mail: jvandeurs@stofanet.dk. Eric Saugman, Hyrdebakken 9, 3400 Hillerød, tlf. 3013 3925. Mail: ericsaugman@hotmail.com. Gardehusarafdeling Gl. Roskilde Amt: Kontaktperson: Leif Lund, Støden 30, 4000 Roskilde, tlf. 4026 7738. Mail: leif.lund@youmail.dk. Gardehusarforeningen for Frederikssund og omegn: Formand: Knud Fischer, Frihedsvej 10, 3630 Jægerspris, tlf. 4752 6206/2047 9264. Mail: fischer@post.tele.dk. Kasserer: Kai Illemann, Skibbyvej 9, 4050 Skibby, tlf. 4752 8132. Mail: kai@illemann.nu Gardehusarforeningen for Næstved og omegn: Hjemmeside: www.ghf-næstved.dk Formand: Freddy Rasmussen, Banetoften 17, 4700 Næstved, tlf. 55 73 04 47, mobil: 2559 5353, Mail: freddyjr@mail.dk. Kasserer: Hans Thorsen, Kildevej 11, Rønnebæk, 4700 Næstved, tlf. 5573 2042. Mail: thorsen0304@gmail. com. Gardehusarforeningen Nordvestsjælland: Formand: Erik Jensen, Stigsager 46, Rørby, 4400 Kalundborg, tlf. 5950 4018. Mail: erje@post3.tele.dk. Gardehusarforeningen Østsjælland: Formand: Ole Pedersen, Islandsgade 12, 4690 Haslev, tlf: 20295149. Mail: ghfost@gmail.com. Kasserer: Casper Dahl, Idagaards Allé 10, 4200 Slagelse, mobil 2047 8954. Mail: casper@idagaard.dk. Maribo Amts Gardehusarforening: Formand Henrik Schjelde, Kirkevænget 7, 4863 Eskildstrup, tlf. 2132 8837. Mail: henrik@schjelde.net. Næstformand Jørgen Frederiksen, Tillitzevej 27, 4983 Dannemare, tlf. 2883 0340. Mail: moriseng@live.dk. Gardehusarforeningen for Møn og Sydsjælland: Formand: Henrik Rasmussen, Stubberupvej 10 B, 4880 Nysted, tlf. 55816311. Mail: Henrik.ras68@gmail.com. Kasserer: Ole Bent Petersen, Baldersbækvej 2, 1, 2635 Ishøj, tlf. 2090 8150. Mail: ole@revi-dan.dk Gardehusarforeningen for Fyns Stift: Hjemmeside: www.ghf-fyn.dk Formand: Henning Terndrup, Regissevej 4, 5871 Frørup, mobil: 2176 9030 Mail: terndrup.henning@gmail.com Kasserer: Jan Faber Jensen, Østervoldgade 77 1 sal, 5800 Nyborg, mobil: 5244 2468. Mail: jfaber4@live.dk. Gardehusarforeningen Jylland: Formand: Hans Pedersen, Nebelgårdsvej 5, 8600 Silkeborg, tlf. 5237 1020. Mail: djaevlemosegaard@mail. dk. Kasserer: Holger Nygård, Holmager 3, Velling, 6950 Ringkøbing, tlf. 4218 2384. Mail: nygaardholger@ gmail.com. Gardehusarforeningen Sydjylland: Formand: Carl Jürgen Bock, Skeldekobbel 20, Skelde, 6310 Broager, tlf. 7444 1458, mobil 2746 9226. Mail: bock@bbsyd.dk Kasserer: Ejvind Pedersen, Bakkevej 11, Stubbæk, 6200 Aabenraa, tlf. 7461 3142, mobil 2085 0775. Mail: iwin@mail.dk 14

3/2016


17. september: Regimentsparade

Åbent Hus på Gardehusarkasernen 17. september startede med den traditionsrige parade.

Øverst: Værnepligtige fra 1 Kompagni marcherer ind på paradepladsen. Ovenfor: Den nye regimentschef inspicerer geledderne. Nedenfor: HESKs musikkorpsrider ind på paradepladsen.

Af Hans-Erik bonde Nyudnævnt regimentschef oberst Jens Ole Rossen-Jørgensens første parade blev på traditionel vis afvik­ let med deltagelse af jubilarer, vær­ nepligtige og Hesteskadronen. Flere hundrede pårørende tog opstilling rundt om stadion for at overvære den flotte parade med de mange faner og lytte til ober­ stens tale til soldater og jubilarer. Paraden blev opløst ved, at enheder og jubilarer defilerede forbi regi­ mentschefen.

3/2016

15


17. september: Jubilarstævne

”Starteftersyn” blev for de flestes vedkommende holdt ved teltet på Charlottedals Allé, ved indtagelse af diverse bitre dråber. Mange var mødt frem fra kl. 08.15 selvom opstilling til paraden først var kl. 09.30. Efter paraden blev der stillet op til fotografering hos de to foreningers fotografer. Billeder fra Sjællandske Livregiments Soldaterforening vil kunne betragtes på www.sjlr.dk. Derefter var det tid til kammerat­ ligt samvær i forskellige hjørner af kasernen, inden der blev kaldt til jubilarfrokost i Teatersalen. Froko­ sten bestod i år af brød med sild samt rigelige mængder af bøf stro­ ganoff med tilbehør og til slut en kop kaffe. Ved frokosten havde de to for­ eninger overladt kommandoen til respektive vicepræsident/næstfor­ mand, da præsident/formand deltog i andre gøremål. Af ”gamle” soldater fra Garde­ husarforeningen skal især nævnes Johannes Krarup fra Horsens, som var indkaldt for 77 år siden, mens Sjællandske Livregiment var repræ­ senteret ved Erik Nielsen fra Bjer­ nede, som aftjente sin værnepligt i 1951. Tak til Gardehusarregimentet for det store forarbejde.

Kært barn med mange navne deltog i jubilarstævnet ”Barnet” adlyder J.V. Larsen, Valde eller Lindgren (som er hans efter­ navn idag) og alt med et stort smil fra højre til venstre øre. Valde havde store forventninger om at møde en del af kammera­ terne fra STKMP/UDDBTN fra 1976, men ak, sådan skulle det ikke gå. Valde fandt en enkelt ud af mange. Han hed Erik Finn Bach-Andersen og begge nåede at aflægge besøg ved det meste af kasernens aktiviteter under Åbent Hus og Jubilarstævnet. Skuffelsen over ikke at møde flere rekrutkammerater, kunne dog ikke skjules. Valde ser dog med spænding frem til et træf med gamle kammerater fra 4 STKMP/BDE i 2017. 16

3/2016

Øverst TV: TV: Hvor skal vi stå? Fotografering efter paraden. Midtfor TV: Jubilarfrokosten er i gang. Nedenfor: J. V. "Valde" Larsen foran ankomstteltet på Charlottedal Allé.


17. september: Åbent Hus

Åben Hus er en særligt stor dag for de værnepligtige ved Gardehusar­ regimentet; det er nemlig denne dag de får lov til at fremvise deres hverdag på kasernen for venner, familier og kærester. Skoene bliver blanket lidt ekstra og stuen skal spille endnu mere end til hverdag. Efter paraden var der traditionen tro rideopvisning hos HESK, og i kom­ pagniområdet blev der fremvist felt­ grej og køretøjer så de nysgerrige kunne komme helt tæt på soldater­ nes værktøj.

Ovenfor: rideopvisning ved HESK.

Volkswagen Slagelse Elmedalsvej 7 4200 Slagelse Tlf. 58 50 43 00 www.vw-slagelse.dk TH: Værneligtige fremviser feltgrej og stående styrke fremviser køretøjer. 3/2016

17


SJÆLLANDSKE LIVREGIMENT SOLDATERFORENING Stiftet den 25. november 1917 www.sjlr.dk Soldaterforeningerne er hæren bag hæren

Motto: Tapper og Tro

Formand

Næstformand/Webmaster

Bestyrelsesmedlem

Helmer Christensen Vestensøvej 19, Lundforlund 4200 Slagelse Tlf. 4017 5664 / 3062 9740 Email: hvc1940@hotmail.com

Hans Erik Bonde H.P. Christensensvej 22 4180 Sorø Tlf. 2487 7382 Email: sjlr@stofanet.dk

Palle Piil Jensen Krænkerupvej 55, Havrebjerg 4200 Slagelse Mobil. 2623 5020 Email: ppiil@mail.dk

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem/Sekretær

Karsten V. Larsen Mosevej 2 4180 Sorø Tlf. 6172 5814 Email: karmedan@hotmail.com

Michael Rosenbæk Jasminvej 35 4200 Slagelse Mobil 2065 3480 Email: mail@pejsehuset.dk

Tommy Rasmussen Nysøgård 207 4230 Skælskør Mobil 4226 1676 Email: bito@stofanet.dk

18

3/2016


FølerDU du DIG dig sikker FØLER SIKKER Julekoncert med Hjemmeværnets I iEGET HJEM? eget hjem? Musikkorps Vestsjælland

Manglende kontingentindbetaling

Kom i julestemning: Mød frem til korpsets juleafslutning på Antvor­ skov Kaserne, auditorium 2 – tors­ dag, den 8. december kl. 20 og lyt tilUdvalg danske og internationale af de forskelligejuleme­ lodier. Korpset har et meget bredt systemdele til Powermax repertoire. Der kan købes forfrisk­ ninger i pausen.

LER DU DIG KKER I DIT ET HJEM?

Af Hans-Erik Bonde I sidste nummer af Gardehusa­ ren 2015 valgte bestyrelsen at indsætte giroindbetalingskort til indbetaling/bankoverførsel af kontingent for 2016. Kassereren og næstformanden 65 ÅR har efterfølgende brugt urimeligt 7. november Føler du dig sikker FØLER DU DIG SIKKER FØLER DU DIG SIKKER mange timer for at få styr på, hvem Søren B. Nielsen I EGET HJEM? i eget hjem? der pr. 31. januar 2016 endnu ikke I DIT Next EGET PIR HJEM Bøstrupvej 56 havde indbetalt kontingent. FØLER DU DIG FØLER DU DIG Husdyr 4200 Slagelse Minisender SIKKER I DIT SIKKER I DIT Trods gentagne telefonopkald immun Husdyr EGET HJEM? Udvalg af de forskellige >36DU kg EGET HJEM? FØLER DIG SIKKER Udvalg af de de forskellige forskellige til disse, havde et urimeligt antal immun Udvalg af systemdele til Powermax 60 ÅR systemdele til til Powermax Powermax >18 kg systemdele medlemmer endnu ikke indbetalt I EGET HJEM? 7. december pr. 31. juli 2016. Det triste bud­ Røgdetektor Henning O.H. Madsen FØLER DU DIG Rukolås: Dørgreb med skab om, at 5 soldaterkammerater Next PIR PIR Glasbrudsdetektor SIKKER I kode DIT - så kan du føle Egebjergvej 111 Next Husdyr Husdyr Minisender var ”fratrådt” tjenesten, dukkede EGET HJEM?dig ekstra sikker… Udvalg Minisender af de forskellige immun Husdyr 4200 Slagelse Husdyr immun >36 kg kg Rukolås: immun systemdele til Powermax immun >36 også op. Trådløs >18 kg >18 kg Dørgreb med kode – så kan fjernbetjening Røgdetektor Havde vi holdt fast i at suspen­ Røgdetektor du føle dig 50 ÅR Glasbrudsdetektor Glasbrudsdetektor DØGNSERVICE ekstra sikker... Magnet- DØGNSERVICE dere i henhold til foreningens love, Døgnservice 29. november OPLUKNING OG OMKODNING Trådløs Trådløs kontakt fjernbetjening havde vi i dag været ca. 30 med­ fjernbetjening LÅSESYSTEMER TV-OVERVÅGNING Jesper Ærenlund Jensen DØGNSERVICE MagnetMagnetHJÆLP TIL INDBRUDSSKADER Rukolås: r kontakt g h lemmer færre. Stor tålmodighed ø kontakt r og hø mo Dørgreb med GITRE Riong Bogholder Allé 52, st. tv. UKNING OG OMKODNING LÅSESYSTEMER HJÆLP TIL INDBRUDSSKADER DØGNSERVICE K PENGESKABE ALARMER ere e er kode – så kan nærm næ Døgnservice OPLUKNING OG OMKODNING LÅSESYSTEMER HJÆLP TIL INDBRUDSSKADERog yderligere opkald, fik vækket OPLUKNING OG OMKODNING LÅSESYSTEMER HJÆLP TIL INDBRUDSSKADER Bredegade 14 • 4200 Slagelse du føle dig ADGANGSKONTROL ITRE PENGESKABE ADGANGSKONTROL ALARMER TV-OVERVÅGNING 2720 Vanløse GITRE PENGESKABE ADGANGSKONTROL ALARMER TV-OVERVÅGNING GITRE PENGESKABE ADGANGSKONTROL ALARMER TV-OVERVÅGNING ekstra sikker... OPLUKNING OG OMKODNING LÅSESYSTEMER OPLUKNING OG OMKODNING LÅSESYSTEMER OPLUKNING OMKODNING LÅSESYSTEMER butik.slagelse@certego.dk Bredegade 14 OG 4200 Slagelse Tlf. 5852 4148 ca. halvdelen af disse til betaling. HJÆLP INDBRUDSSKADER GITRE HJÆLP TIL TIL INDBRUDSSKADER GITRE PENGESKABE PENGESKABE www.laasepartner.dk slagelse@laasepartner.dk www.certego.dk Slagelse-butik@laasepartner.dk HJÆLP TIL INDBRUDSSKADER GITRE PENGESKABE ADGANGSKONTROL ADGANGSKONTROL ALARMER ALARMER TV-OVERVÅGNING TV-OVERVÅGNING Resten er blevet slettet på med­ 23. december DØGNSERVICE ADGANGSKONTROL ALARMER TV-OVERVÅGNING Rukolås: ørr hø gh OPLUKNING OG OMKODNING Døgnservice LÅSESYSTEMER HJÆLP TIL INDBRUDSSKADER o og g Dørgreb med lems- og bladlisten. in m R K o GITRE PENGESKABE ADGANGSKONTROL ALARMER TV-OVERVÅGNING Brian Svendsen eree rmer kode – så kan nærm næ Bredegade 14 • 4200 Slagelse du føle dig lås: r ør Fundervej 45 hø ekstra sikker... ogTlf.Tlf. 5852 butik.slagelse@certego.dk Bredegade 4200 Slagelse 58524148 gSlagelse Bredegade 12-14 4200 4148 4148 Bredegade 14 12-14 4200 Slagelse Tlf. 5852 in m HVAD SKAL VI GØRE I FREMTIDEN? Rukolås: reb med 7442 Engesvang R ørr o hø gh K og www.laasepartner.dk slagelse@laasepartner.dk ng r mo Dørgreb med ereeKRionæ www.certego.dk eree Slagelse-butik@laasepartner.dk m e rmer kode – så kan ærm n – så kan r æ Bredegade 14 •n4200 Slagelse du føle dig ekstra sikker... le dig butik.slagelse@certego.dk Bredegade 58524148 4148 Bredegade 14 12-144200 4200Slagelse Slagelse Tlf. Tlf. 5852 www.laasepartner.dk slagelse@laasepartner.dk www.certego.dk Slagelse-butik@laasepartner.dk a sikker... 3/2016 19 Bredegade 58524148 4148 Bredegade 14 12-144200 4200Slagelse Slagelse Tlf. Tlf. 5852 www.laasepartner.dk slagelse@laasepartner.dk Slagelse-butik@laasepartner.dk

! e il l T ykk

FølerDU du DIG dig sikker FØLER SIKKER I iEGET HJEM? eget hjem? Føler du dig sikker i eget hjem? Next PIRHusdyr  immun >18 kg

Husdyr  immun >36 kg

Minisender  Røgdetektor

 

  Glasbrudsdetektor  

58 52 41 48 Magnetkontakt

Døgnservice

Rukolås: Trådløs Dørgreb med kode – så kan fjernbetjening du føle dig ekstra sikker...

OPLUKNING OG OMKODNING LÅSESYSTEMER HJÆLP TIL INDBRUDSSKADER Next PIR GITRE PENGESKABE ADGANGSKONTROL ALARMER TV-OVERVÅGNING OPLUKNING OG OMKODNING LÅSESYSTEMER Husdyr   Minisender immun HJÆLP TIL INDBRUDSSKADER GITRE PENGESKABE Husdyr   ADGANGSKONTROL ALARMER TV-OVERVÅGNING immun >36 kg

>18 kg

Røgdetektor

Glasbrudsdetektor

Bredegade 12-14 4200 Slagelse Tlf. 5852 4148

Magnetkontakt

OPLUKNING OG OMKODNING LÅSESYSTEMER HJÆLP TIL INDBRUDSSKADER GITRE PENGESKABE ADGANGSKONTROL ALARMER TV-OVERVÅGNING

Bredegade 14 • 4200 Slagelse butik.slagelse@certego.dk www.certego.dk

Rukolås:

Trådløs Dørgreb med kode – så kan fjernbetjening du føle dig ekstra sikker...

Rukolås: Rukolås: Dørgreb med med Dørgreb kode –– så så kan kan kode du føle føle dig dig du ekstra sikker... sikker... ekstra


Flagdag 5. september SORØ KOMMUNE Af Hans-Erik bonde Foreningen har ved næstformanden Hans-Erik Bonde været repræsen­ teret ved Sorø Kommunes arran­ gement for veteraner på Hotel Postgården. Ca. 38 var mødt op, repræsenterende tjenester i Gaza, Cypern, Jugoslavien, Kosovo, Irak og Afghanistan samt chauffører under Dansk Flygtningehjælp/UNHCR.

Efter velkomst ved borgmester Gert Jørgensen blev der budt på et veldækket morgenbord. Næstfor­ manden orienterede herefter om sin tjeneste som KVO på Cypern hold 34/35 i 1981, som CH/A på Cypern hold 55 i 1991 og som CH/A i Bos­ nien på SFOR, hold DANBN 3 i 1997. Efter samværet gik man i samlet flok ad Storgade til Sorø Kloster­ kirke, hvor der blev holdt en kort gudstjeneste ved sognepræsten.

Næstformanden fortæller om sine udsendelser til Cypern og Bosnien. Foto: Privat

TV: Bevis for foreningens fane. Foto: privat

VETERANHAVEN Af René Pamperin, daglig leder af VeteranHaven I VeteranHaven ved Slotsbjergby begyndte veteraner med pårørende at indfinde sig omkring kl. 18 til det årlige sociale arrangement, hvor vi hygger os, tænker tilbage på tiden som udsendt, afsavn, gensyns­ glæde, tænker på dem vi har mistet og mindes.

SLAGELSE KOMMUNE

Af Johnny Pedersen

Foreningen var inviteret til Slagelse Kommunes markering af den nati­ onale flagdag, som fandt sted på Nytorv i Slagelse. Synd, at der ikke var så mange lokale veteraner til stede. Foreningen kunne være stolt af at stille den eneste tilstedevæ­

rende fane. Det gode vejr var så godt, at for­ manden søgte skygge. Efter parade og medaljeoverrækkelse på Nytorv gik veteraner og pårørende til Bib­ lioteket, hvor der blev budt på kaffe og dejlig kage.

Nedenfor: Råhygge i VeteranHaven.

På dagen kom en ældre veteran fra Sorø forbi. Han var 80 år, var med i Gaza og Cypern hold 1. Med rollator i hånden gik det over stok og sten under rundvisningen i haven. Tak til alle der havde kræfter til også at komme forbi VeteranHaven, trods de mange andre tilbud i Slagelse på denne dag. Vi har fået to gardere, der holder æresvagt ved indgangen til terras­ sen, men kunne også godt tænke os et par husarer, da vi jo bor i en husarby. Så hvis nogle af læserne skulle ligge inde med et par husarer, der trænger til luftforandring, så er VeteranHaven meget interesseret. TV: Johnny Pedersen, Helmer Christensen, Jørgen Blinaa, N-H.H.Larsen og J. Reinhold støtter op om fanen. Foto: Privat

20

3/2016


Menig 572 fra Slagelse indkaldt i 1946 En køretur fra Slagelse til Sorø på elektrisk kørestol var ingen hindring for 90-årige Børge Bilenberg, der ville interviewes om sin soldatertid ved Sjællandske Livregiment i 1946. Af Hans-Erik bonde Børge Bilenberg blev indkaldt til 11. bataljon, 4. kompagni, 4. deling i Værløse, som nr. 572. Sekondløjt­ nant Riber var delingsfører og under ham et antal kornetter. Kompagniet var et af de første indkaldt til 4. regiment efter krigen. For denne tjeneste blev man som menig afløn­ net med 20 kroner hver 10. dag. 572 var særligt belastet, da han fik udleveret GV/MP og gevær med kraftig rekyl. Det var selvfølgelig hans pligt at holde dem rene og funktionsduelige. 572 blev hjem­ sendt efter 4 måneders rekruttid og fik således ikke fuld tjeneste.

572 som menig.

Under indøvelse i at falde ned kunne man glemme alt om at snyde. Måske man gerne ville finde et mere

bekvemt sted. Gjorde man det, var man sikker på ekstra vagt i week­ enden. Efter endt skydning skulle alle patronhylstre afleveres i samme antal som udleverede skud. Også her kunne ”belønningen” blive ekstra­ vagt ved for få afleverede hylstre. I de meget små, men trods alt dobbelte, skabe skulle der være orden og retning på hylderne. Varmt vand i barakken var kun en drøm. Sengene skulle være redt, så en mønt faktisk kunne ”danse” på det spændte tæppe eller lagen. I modsat fald kunne det give kollektiv afstraffelse til hele stuen. Den reelle synder skulle stuen nok selv give ”belønning”. For eksempel i form af en meget våd seng. Rengøring blev især kontrolleret før udgangs­ paraden om lørdagen og efter at stueformanden havde meldt af til stuekommandøren. Hver dag havde sin stuevagt, som holdt kontrol med opvarmningen på bygningens samlingsstue. Der blev

572 er nr. 5 fra højre i 3. række.

brugt tørv, som ikke altid var det mest tørre. De kunne give en enorm røgudvikling. Hovedbeklædningen var de populære ”Monty-huer” (se billedet). Det var jo lige efter krigen. Knapper i jakker/frakker knappe­ des til højre eller venstre, alt efter lige/ulige numre. En dag kom man forbi et højt grantræ og hvad var mere nærliggende end at gå rundt om det og synge ”Højt fra træets grønne top”. Ikke til den ordinære melodi, men ”I en kælder sort som kul”. Prøv det. Natalarmering kunne ofte ske op til tre gange på en nat, hvor det dre­ jede sig om at stille hurtigst muligt i gården på appelpladsen i fuld oppak­ ning. Her måtte man håbe at der var anlagt strømper i støvlerne, da der af og til blev fulgt op med en marchtur. Kostforplejning: Typisk to bord­ formænd ved hvert bord med 12 mand. De havde så ansvaret for at alle fik mad, men da det ikke altid gik i rækkefølge, kunne man ikke være sikker. Derfor var det heldigt at nogle af rekrutkammeraterne fik pakker hjemmefra, så der kunne deles ud. 572 havde udtrykt stor glæde til del­ tagelse i jubilarstævnet i september 2016, men sådan skulle det ikke gå. Efter nogen tids sygdom fratrådte 572 ”tjenesten” medio august. Foreningen med medlemmer udtrykker i den for familien så svære tid et Æret være 572 minde 572 bliver interviewet af næstformanden. 3/2016

21


Fra København til Nijmegen til fods i fem hjemmeværnsfartøjer. Endnu større var det da ”vikingerne” gik i land i ubådbase Echenförde ni timer efter.

64 marchgængere gik i juli måned hele vejen til Nijmegen for at deltage i årets march. De 650 km til fods bød på sjove oplevelser, men også vabler og ømme fødder. Af Tommy Rasmussen, major, sekretær i foreningen Makoni (march fra København til Nij­ megen på 650 km) er slut og dermed over et års planlægning og træning, der for de flestes vedkommende var på mindst 1500 km, gennemført fra januar til start juli. Det hele kulminerede 17. juli, da alle 64 marchgængere fra Danmark, Norge, Sverige og Holland under store klapsalver marcherede gen­ nem støvleporten og tog opstilling til parade, hvor jeg formelt overdrog kommandoen til oberst Mogens Bech, chef for den danske Nijmegen-dele­ gation. Det var en stor forløsning, da OB i sin tale sagde ”i gjorde det og i gjorde det sammen som hold”. Obersten takkede både gængerne og vores meget vigtige støttehold, der har forkælet os under hele turen: lavet mad til os, transporteret vores bagage og i det hele taget sørget for at vi bare skulle ”flytte fødderne”. Med start fra Kastellet den 2. juli, efter en fin brunch, med deltagelse af chefen for Hjemmeværnet og familie og andre pårørende til hjælpere og marchgængere, gik turen mod Gad­ strup (Ramsømagle-hallen), via Ama­ lienborg slotsplads, hvor Livgardens vagt var trådt an og præsenterede gevær, da holdet gik forbi. Vi var nu i gang og det skulle nu vise sig om alle planer holdt. 22

3/2016

14 dages march, hvor den længste dag var på 69 km og den korteste var 20 km. De øvrige dage lå for de flestes vedkommende på mellem 40 og 55 km. Der var derudover indlagt to hviledage, der skulle anvendes til tøjvask og fodpleje. Højdepunkter Dette års Makoni var fra starten ramt af frameldinger fra kaserner i Tyskland, der tidligere har tilbudt overnatning, men i år ikke kunne huse os. Vi boede derfor i en kristen spejderlejr ved Nortorf, og en meget flot, helt ny flygtningelejr i Itzehoe. Derudover i civile sportshaller og ved ankomst til Holland, i nedlagte kaserner. En så lang tur rummer selvfølgelig højdepunkter. Et af de første var, da vi stod ud gennem havnen i Korsør

Den længste rast Umiddelbart efter passage af den tysk/hollandske grænse havde vore hollandske hjælpere arrangeret en stor modtagelse på den lokale brandstation i byen Losser, hvor der var lokal mad og øl og interna­ tional musik, på en styrke der kunne give tinnitus. Jeg gav nødtvungen tilladelse til to øl pr. mand. Jeg er ikke sikker på det helt blev overholdt, men det var jo en særlig dag. Efter den længste rast på hele turen, en hel time, for­ satte vi mod vores overnatningssted. Læs med på hjemmesiden Det absolutte højdepunkt var dog indmarchen gennem støvleporten i Heumensord-lejren. Det var der man så voksne mænd og kvinder, der gav tårerne frit løb. Kulmina­ tionen på 16 lange dage med regn, vabler, skinnebensbetændelse og op- og nedture. Nu manglede vi bare selve Nijme­ gen-marchen på ”kun” 160 km til at spænde af på. Efter sådan en opvarmning blev marchen gennem­ ført uden problemer og med den sædvanlige hygge indlagt. Der er hver dag skrevet dagbog med sjove historier og billeder, som kan læses på hjemmesiden makoni.dk under "Dagbog".


Nijmegenmarch nr. 100 er slut Adskillige træningsmarcher er blevet gennemført og en enkelt af dem gik forbi formandens hus i Lundforlund, hvor han bød foreningens hold på lidt fast og flydende føde. Under ledelse af Michael Rosenbæk gen­ nemførte alle trods høj varme og en god regnbyge undervejs. Holdet takker for støtten fra SJLR solda­ terforening. Forud for Nijmegenmarchen havde formanden indkaldt holdet fra HESK til Peder Aalborgstuen. Holdet mødte talstærkt op og foreningen donerede et passende beløb til Cykelordon­ nansens indkøb af fornødenheder under marchen. Det skal da også bemærkes, at personellet fra HESK gennem deres soldatertid lægger et pænt beløb i stuen hver tirsdag aften. Der bringes her lidt stemningsbille­ der med udvalg af særlige ømfindtlige billeder. Tænk at man kan gennem­ føre på så åbne sår.

HESK efter modtagelse af foreningens donation til deltagelse i Nijmegen-marchen.

Nedenfor: Kaffepause hos formanden. Foto: privat

Ovenfor: En hårdt presset fod. Modsat, øverst TV: SJLR Soldaterforenings indmarch i lejren. Modsat, nederst TH: Fødderne behandles for vabler efter en lang dags march. Nedenfor: Fødderne på årets deltagere efter marchen

3/2016

23


Afs: Gardehusarregimentet, 4200 Slagelse

Magasinpost. Returneres ved varig adresseĂŚndring.

ID nummer 46336

www.stotvoresoldater.dk

Vi slutter op om vore soldater

B

Gardehusaren, okt. 2016, nr. 3  

Medlemsbladet Gardehusaren, oktober 2016

Gardehusaren, okt. 2016, nr. 3  

Medlemsbladet Gardehusaren, oktober 2016

Advertisement