Page 1

Gardehusaren Nr. 2 - Juni 2016

16. ĂĽrgang


Indhold nr. 2 Leder.................................................................................3 Medaljetildeling ved Gardehusarregimentet.....................4 Velkommen hjem!..............................................................5 Triumferende husarer i Heide...........................................6 Idrætsdag under den husarblå himmel.............................9 Forsidebillede: Regimentschef oberst Tommy Paulsen under besøg hos GHF Frederikssund. Bagsidebillede: Folketingsmedlem Rasmus Jarlov holder tale ved hjemkomstparaden Operation Inherent Resolve hold 2 og Resolute Support hold 3 fra hhv. Irak og Afghanistan. Gardehusaren udgives af Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Garde­­husarforeninger, hvis protektor er Hans Kongelige Højhed Kronprinsen, i samarbejde med Gardehusarregimentet. Bladet udsendes til alle medlemmer af Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Garde­­ husarforeninger. Gardehusarregimentet modtager 200 eksemplarer, primært til orientering af nytilgået personel ved regimentet. Redaktion: Silas Mortensen, ansvarshavende chefredaktør Major Hans-Erik Bonde, redaktør Kaptajn Thomas Munch, redaktør Bladudvalg: Oberst Ib Hedegaard Sørensen Freddy Rasmussen Ole Bent Pedersen Helmer Christensen Major Hans-Erik Bonde Kaptajn Brian K. Berthelsen Silas Mortensen

Danske Gardehusarforeninger........................................ 10 Sjællandske Livregiments Soldaterforening.................... 18

SØGES: Hovedkasserer

til Danske Garde-husarforeninger Danske Gardehusarforeningers hovedkasserer takker af efter 10 års pligttro tjeneste. Derfor søger vi en ny. Jobbet varetages som frivilligt arbejde fra hjemmecomputeren og er baseret på anvendelse af Economics som administrationssystem. Interesserede medlemmer af en af gardehusarforeningerne kan rette henvendelse til Præsidenten på email: ihsfruerlund22@gmail.com. Der er ikke krav om specifikke regnskabsmæssige forudsætninger. Kandidater vil blive indkaldt til en samtale. Der foreligger en funktions­ beskrivelse, som tilsendes kandidater efter aftale.

Henvendelser vedrørende abonnement og medlemskab rettes til Freddy Rasmussen. Tlf. 55 73 04 47 Email: freddyjr@mail.dk Redaktionen: Silas Mortensen Tlf. 22 58 73 53 Email: redaktoerghf@gmail.com Redaktionens meninger må ikke tages som udtryk for foreningernes officielle standpunkter. Ligesom redaktionen ikke behøver at dele den opfattelse, forfattere af de forskellige artikler giver udtryk for.

Indsendelse af materiale til bladet Send en mail til redaktoerghf@gmail.com eller besøg danskegardehusarforeninger.dk eller www.sjlr.dk.

Deadlines for kommende udgaver af Gardehusaren Oktobernummer: 9. september

Trykt oplag: 2300 Repro & tryk: Sjællandske Medier Bladet udkommer 4 gange årligt Annoncetegning: Sjællandske Medier Dania 38, 4700 Næstved Telefon: 72 45 11 00

2

2/2016

Decembernummer: 14. november Martsnummer: 15. februar 2017

Foreningsblad for Danske Gardehusarforeninger og Sjællandske Livregiments Soldaterforening


Tak for en forrygende tid som jeres regimentschef

Tak til alle husarer og ansatte på kasernen for nogle helt fantastiske år som chef for Gardehusarregimentet. De 7 år er gået utrolig hurtigt. Min første tid var præget af vores internationale engagement i Afghanistan. Min tiltrædelsesparade i 2009 var samtidig udsendelsesparade for ISAF hold 7. Månederne der fulgte var fokuseret på arbejdet med pårørende og udsendte. Der blev desværre også brug for at indsætte kontaktofficerer ved særlige hændelser med hårdt sårede og faldne husarer i Helmand-provinsen. Det var en utrolig vigtig opgave der nu lå i regimenternes skød, og vi gjorde vores bedste for at hjælpe. De mange besøg i Helmand og de enkelte patruljer jeg gik sammen med jer gav indtryk af husarer – menige, befalingsmænd og officerer – der løste opgaver under særdeles vanskelige vilkår og under stor fare for eget liv. Jeg oplevede ingen tøven, men alene et kæmpe engagement og en fornem opgaveløsning. Husk altid at være stolte over jeres indsats – det var fantastisk godt gået! Jeg prøvede også i begyndelsen at komme op på en hest; det gik ikke så hurtigt frem. I starten var det abso­ lut ikke noget jeg så frem til. Takket være særdeles dedikerede husarer i hesteskadronen vendte det en dag til at blive en stor fornøjelse. Tak til eskadronen for jeres tålmodighed og den kæmpe gave det er at være til hest. Gardehusarforeningerne og vores soldaterforening har også været en stor oplevelse. Det er vigtigt for regi­ mentet, at vi holder fast i vores historie og dyrker samværet med hjemsendte husarer. Tak for jeres vedholdende opbakning til regimentet. Til sidst vil jeg bede jer tage godt imod min afløser oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen. Han ved ikke hvilken kæmpe oplevelse der venter ham – bare klø på! Med venlig husarhilsen Oberst Tommy M. Paulsen Chef for Gardehusarregimentet

2/2016

3


Medaljetildeling ved Gardehusarregimentet

Som et kærkomment afbræk i en ellers travl hverdag fik regimentschef Tommy Paulsen 26. april lejlighed til at uddele medaljer til otte husarer. Tekst: Lasse Foto: Peter Regimentschefen havde 26. april den stor ære og glæde at overrække Forsvarets medalje for internatio­ nal tjeneste til otte husarer ved 1. Panserinfanterikompagni/I GHR. Modtagerne havde alle forrettet tjeneste på Operation Inherent Resolve, Irak 2015, som leave-aflø­ sere i perioden medio september til medio december 2015. Nu byder tjenesten for soldaterne på klargø­ ring til den store øvelse i Litauen i juni måned. En modtager var desværre på kur­ sus, men vil få udleveret medaljen ved førstkommende lejlighed.

ØVERST: Medalje og diplom for Forsvarets Medalje for International Tjeneste.

OVENFOR: Medaljemodtagerne stillet op på række på regimentschefens kontor.

Tillykke med det og tak for ind­ satsen!

En af medaljemodtagerne trykker regimentschefens hånd.

4

2/2016

Regimentschefen sammen med de otte medaljemodtagere.


Velkommen hjem!

Tekst: Thomas Foto: Peter Gardehusarkasernen udgjorde 4. marts rammerne omkring hjem­ komstparaden for Operation Inhe­ rent Resolve hold 2 og Resolute Support hold 3. Med andre ord: vel­ kommen hjem til holdene fra Irak og Afghanistan. Med ca. 250 soldater og 100 pårørende blev paraden for­ meret foran regimentets bygning. Der var taler ved chefen for Gar­ dehusarregimentet, chefen for Hærstaben og Rasmus Jarlov (MF). Uddeling af missionsmedaljer samt kransenedlæggelse var tillige en del af paraden.

Regimentschef oberst Tommy Paulsen byder velkommen hjem.

Efterfølgende var der inviteret til reception i Teatersalen. Her blev der musiceret og hygget over buffeten. Familienetværkets repræsentant uddelte ”børnemedaljer” til stor glæde for både børn og forældre. På trods af en del trætte øjne efter afslutningsfesten i går, var der smil og glæde over hele linjen. Tak for indsatsen og velkommen hjem.

Peder Aalborgstuen Stedet hvor soldaten slapper af og hygger sig i godt kammeratskab Kig ind - åben hver tirsdag kl. 1830 - 2200

OVENFOR: Medaljer fastgøres til uniformsbrystet. TV: Efter paraden var der reception i Teatersalen.

OVENFOR: Der gives hånd til medaljemodtagerne. TV: Nærbillede af en medalje. 2/2016

5


Triumferende husarer i Heide

Gardehusarregimentet forsvarede de danske farver, da Conseil International du Sport afholdt Stampersonel fraMilitaire HESK og V/GHR, Nordic i Halmstad var 22.Cup til 24. april i Tyskland for at erhverve den eftertragtede tyske skyde-udmærkelse Schützenschnur. Tekst og Foto: KP Frandsen/HESK

Bang – mit sidste skud af netop afgi­ vet. Jeg drejer hovedet og kigger på sikkerhedsbefalingsmanden. Kom­ mandoen ”Entladen” gives bestemt. Jeg aftager magasinet og lader sikkerhedsbefalingsmanden, der nøje overvåger min våbenbetjening, kigge ned i kammeret. Låsen skydes frem, og aftræk med det velkendte klik høres. En god mavefornemmelse breder sig. Jeg opnåede minimum 2 træf i hver fase af denne skydning. Vi er i Tyskland igen. Denne gang for at erhverve den meget eftertrag­ tede tyske Schützenschnur, som er tyskernes pendant til vores danske gevær-udmærkelsestegn. Overraskende invitation I starten af marts måned fik jeg, til min store overraskelse, via mail en officiel invitation fra Landeskom­ mando Schleswig-Holstein: Hei­ matschützbatallion 813 fra Heide inviterede et hold på op til 12 husa­ rer til Schützenschnur-schiessen. ”Yes”, tænkte jeg, "endelig en rig­ tig officiel invitation." Forud herfor er gået fem år, hvor jeg løbende har snakket med alle de tyskere jeg har kunnet komme i nærheden af og forsøgt at få dem til at invitere os. Meldingen var dog ofte, at den slags skole-skydninger, med skyd­

Stolte og trætte husarer efter ”award ceremony”. En fejlregistrering af point medførte, at OKS-1 Ekmann fra HESK ikke fik ikke udleveret diplom og GuldSchützenschnur samtidigt med os andre.

ning på 10-delt ringskive osv., gen­ nemfører tyskerne ikke rigtigt mere. Bundeswehr fokuserer i dag, i langt højere grad på CQB-skydninger og handlebaner med henblik på INTOPS osv. Derfor har det været utroligt svært at finde nogle tyskere, der til stadighed gennemfører Schüt­ zenschnur-schiessen. Flere danskere Vi ankom til Wulf-Isebrand Kaserne ved 16-tiden. Vores tyske værter tog utroligt godt i mod os. Vi blev registreret og fik udleveret vores indkvarteringsnøgler. Mild latter og fagligt militærsprog på dansk kunne høres fra ét af kontorerne. Det viste sig, at der også var inviteret hjem­ meværnssoldater fra Danmark. De skævede lidt mistroisk til os.

To træf i hver skive udløser maximumpoint og dermed muligheden for at erhverve sig skydeudmærkelsen.

6

2/2016

Sikkert fordi vi optræder så korrekt og reglementeret, og fordi - vi jo er de ”professionelle”. Vi faldt dog hurtigt i snak med dem. I alt var vi cirka 27 danskere. Fredagens program gik i gang. Vi blev opdelt i hold og på velkendt vis, med stations-princip og tysk præcision, blev vi alle introduce­ ret for og kort brugeromskolet til de tyske håndvåben, som vi skulle skyde med næste dag. UZI-maskinpistol Dagens overraskelse var, at vi lørdag også skulle prøve at skyde med 9 mm UZI-maskinpistol. Skyd­ ning med UZI indgår ikke i selve Schützenschnur-mærkeskydnin­ gen, men tyskerne anvender stadig UZI-maskinpistol/MP2, i tjenesten. Derfor skulle vi selvfølgelig prøve. Jeg fik forklaret, at det primært er besætninger på pansrede køretøjer, der får udleveret MP2 som tjeneste­ våben. Det skyldes selvfølgelig den sammenklappelige kolbe. I skydesimulatoren AGSHP (Ausbil­ dungsgerät Schießsimulator Hand­ waffen/Panzerabwehrwaffen) fik vi gennemført og bestået de obli­ gatoriske skydninger, før der kan gives tilladelse til at skyde med skarp ammunition. Vi var faktisk så gode, at instruktøren på hurtigt gik videre til gruppe-skydninger. Vi gennemførte nogle af de skydninger, de tyske soldater skyder, inden de udsendes til eksempelvis Afghanistan.


Da af tenen slut tede ved c a. 23-tiden var vi alle trygge ved at betjene det tyske gevær G36. Vi havde vænnet os til det tyske optiske sigte, og ikke mindst fået træning i at have begge øjne åbne, når der benyttes rødpunkts-sigte til skyd­ ning på kort afstand. Jeg er sikker på, at alle tænkte på morgendagens program, inden de faldt i søvn. Målskiven i gaffel Ved ankomst til Gaushorn skyde­ bane lørdag morgen, var der på den store metal-port ophængt et stort Dannebrogsflag. Endnu en gang fik vi danskere en varm og hjertelig velkomst. Vi blev opdelt i 4-mands hold, og turnus gik i gang. Vi kunne høre første pistolskud smælde præcis kl. 08:00. Egentligt skulle vi først gennem­ føre en opvarmningsskydning med gevær G36, men omstændighederne medførte at mit 4-mands hold lige på og hårdt fik lov til at starte dagen på den bane, hvor den gældende geværskydning blev afviklet. Man kunne bestå i tre niveauer, og ens resultater blev vurderet efter samme princip som vores fysiske core-test, hvor laveste score afgør om man består til niveau 1, 2 eller 3. Min nærmeste målskive på 200 meter stod i skyggen. Jeg havde store problemer med overhovedet at se sprængskyen. Efter tredje skud, havde jeg end ikke målskiven i gaffel. I netop denne fase af skydningen har man kun 4 skud, og skal opnå træf i minimum 2 skiver, så allerede her var jeg faktisk ude! Andet forsøg Som tidligere KVG-skytte er jeg trænet til at træffepunkts-korri­ gere og observere nedslag m.m., og frustrationen meldte sig også straks: ”Det er bare løgn, det er fandme løgn det her!” tænkte jeg, men fortsatte og ramte herefter alle de resterende skiver på kortere afstand, både ved brug af det opti­ ske sigte og rødpunkts-sigtet. Men jeg bestod ikke min første gevær­ skydning! Jf. tyske bestemmelser må man forsøge den gældende skydning maksimalt 3 gange. Dette ”tilbud” benyttede flere skytter sig af. Heller ikke alle hjemmeværns-soldaterne ramte alle målskiver på 200 meter.

høre om deres oplevelser og udfor­ dringer i de forskellige skydninger. Flere havde desværre problemer med geværskydningen!

”Mahlzeit”; tysk transportkost. Suppe med pølse og budding til dessert.

Sikkerhedsbefalingsmanden småg­ rinte lidt da jeg gik hen til ham igen. Jeg var klar til endnu et forsøg med gevær G36. Han kunne tydeligt huske mig fra første gevær-skydning, hvor jeg ikke ramte mine første målskiver. Nu var jeg lidt klemt ved situationen, for jeg skulle jo bestå geværskyd­ ningen. Jeg påsatte magasinet, tog ladegreb, afsikrede og koncentre­ rede mig om vejrtrækningen m.m. Nu kunne jeg huske sigtebilledet og rækkefølgen på skiverne, og det lykkedes denne gang at score mak­ simalt point. Held eller forstand måske begge dele? Frokost på skydebanen var trans­ portkost og bestod af en slags tyk suppe med brød og tilhørende pølse. Vi er jo i Tyskland. Det smagte udmærket og måltidet blev hastigt indtaget. Alle var ivrige efter at komme ud og gennemføre de reste­ rende skydninger. Vi nåede kort at snakke med de andre grupper og

Stormende skytter Nu gjaldt det pistolskydning på 25 mtr. af. Jf. reglementet skal der sky­ des på skive nr. 8, der måler 85 cm i højden og 50 cm i bredden. Figurski­ ven illustrerer en knælende skytte og der skal skydes både liggende, knælende og stående med pistol P8 og seks patroner i ét magasin. Jeg havde på Youtube set gennemførelse af skydningen, så jeg vidste præcist hvad der ventede, og jeg glædede mig til netop denne skydning. Filmklippet viser to skiver, der kom­ mer frem i seks sekunder. Man skal nå at skyde begge skiver liggende, sikre pistolen, rejse sig op og straks indtage knælende skydestilling, afsikre pistolen og herefter være klar til at de to næste skiver kom­ mer frem i seks sekunder, og igen, slutteligt, fra stående skydestilling. Til min store forbavselse skulle vores pistol-skydning slet ikke gen­ nemføres på tid og heller ikke på skive nr. 8. I stedet skulle vi skyde på tre stk. skive nr. 7, placeret ved siden af hinanden. Skive nr. 7 illu­ strerer en stormende skytte og er faktisk lidt større end skive nr. 8, hvilket jo egentligt kun øger chan­ cen for træf. Vi kiggede lidt nervøst på hinan­ den. Vi skyder jo aldrig med pistol, og da slet ikke liggende, eller knæ­ lende. Ingen af os havde tidligere prøvet at skyde skarpt med den tyske P8-pistol. Jeg fornemmede, at vi alle var lidt spændte og betænkelige ved

Forklaring af pointscore. Bemærk den lille spredning i øverste venstre hjørne. 2/2016

7


VÆRD AT VIDE ÅBNINGSTIDER REGIMENTETS KONTORER Mandag - fredag: 0800 -1500 RECEPTION Mandag - torsdag: 0730 - 1500 Fredag: 0730 - 1430 CAFETERIA Mandag - torsdag: 0600 - 1015 1100 - 1315 1430 - 1830 Fredag:0600 - 0930 1100 - 1300 MILJØGÅRDEN Mandag: 0700 - 0900 Tirsdag: 07 - 09 1230 - 1300 Onsdag: Lukket Torsdag: 07 - 09 1230 - 1300 Fredag 0700 - 0900 I særlige tilfælde uden for daglig åbningstid tlf. 20 20 56 03 KØR/ELM SLA Mandag - fredag:

0700 - 1400

MUNDERINGSDEPOT Mandag - fredag: 0700 - 1400 AFLEVERING AF MUNDERING mandag - fredag: 0700 - 1400 Efter aftale GALLADEPOT Mandag - fredag: 0700 - 1400 Efter aftale INDKØBER Mandag - fredag 0700 - 1400 AMMUNITON Mandag - fredag: 0700 - 1400 Efter aftale VETERANCENTRET (Bygning 2) Mandag-tirsdag: 0800-1600 Onsdag: 1200-1500 Torsdag-fredag 0800-1500 Onsdag formiddag er sagsbehandlingsdag. Uopsættelige henvendelser modtages.

Stenen fra Antvorskov øvelsesområde, under fremmed himmel. Desværre var der ikke tid til fordybe sig i de historiske begivenheder.

situationen, men alligevel fik de fle­ ste maksimalt point i netop denne skydning, så smilene begyndte at brede sig. Bling til uniformen Weekenden havde budt på mange gode oplevelser: Vi fik set en lille udstilling med forskellige mine- og granat-typer og gennemførte alle en lille handlebane, hvor vi skulle indhente informationer fra et hastigt forladt HQ, der viste sig at være luremineret. Og selvfølgelig gennemført diverse skydninger i skydesmiulator, til vi faktisk ikke orkede mere. Da vi alle stod i retstilling til ”award ceremony” oplæste oberstløjtnant Schlubat de officielle ord på diplo­

met (se faktaboks). I dette øjeblik var vi utroligt stolte over det flotte resultat, weekenden indbragte: 8 x Guld og 1 x Sølv. Vi havde alle repræ­ senteret Gardehusarregimentet på fornemste vis, og jeg er sikker på, at vi i fremtiden vil tænke tilbage på denne forårsdag i Heide med en følelse af triumf. Vi skylder en stor tak til major C.S. Pojezny og skydeudvalget i SLGI for støtte i form af betalt deltagergebyr m.m. Den gode kontakt til Heimats­ chutzbatallion 813 er nu skabt, og de har lovet mig, at jeg vil modtage en invitation næste gang der gennem­ føres en Schützenschnur-skydning med deltagelse af udenlandske enheder.

FELTPRÆST Onsdag: 1030 - 1130 Grupperum 2, Bygning 32 SERVICE Messer, møntvask, mønttelefoner findes i centerbygningen. TAXA Slagelse Taxa tlf. 58 53 53 53 afhenter gerne på kasernen. BUS Busruterne 430, 431 og 480R kører mellem stationen og kasernen. 8

2/2016

Imponerende 80 point blev det til for KP Patrick fra 1 HBU. Hans score blev dog overgået af op til flere hjemmeværns-soldater.


Idrætsdag under den husarblå himmel Skytteløbet skydes i gang.

I år vandt erfaringen over fysikken. Ridning indgår naturligvis som en af de vigtige discipliner. Her skal regimentets bedste ryttere i dressur og ridebanespring kåres. Ridningen har traditionelt været domineret af hesteskadronen, men i år fik de skarp konkurrence fra både stabene og særligt Livkompagniet (2/V/GHR). Sidste års bedste underafdeling var 1/I/GHR og de kunne igen i år, vel­ fortjent, hæve pokalen. Regimentet ønsker stort tillykke til alle vinderne og takker alle for en rigtig god dag. 11. maj afholdte Gardehusarregimentet den traditionsrige Idrætsdag, for at knytte bånd på tværs af enhederne gennem kammeratlig konkurrence. Tekst og foto: PL Kreiner Idrætsdagen, som alle med spæn­ ding har set frem til, er ved at starte op. Mens regimentschefen byder velkommen, gør de første sig klar til det traditionsrige skytteløb, der i år byder på både vandgrav og masser af træstammer, som skal passeres enten over eller under. Selve idrætsdagens formål er at samle regimentet til en dags socialt samvær og på den måde knytte bånd på tværs af enhederne. Men sam­ tidigt er der også årelange rivalise­ ringer, der skal udfoldes og holdes ved lige. Der er i år 14 discipliner i de tre kategorier: militær, civil og almen. De militære discipliner vægtes HESK vand vanen tro Ridning, men fik i år skarp konkurrence.

DAGENS VINDERE Skytteløb 2/I Trekamp 2/V Skydning Jensen, 1/I Feltsport Lausen, 2/I Fodbold 2/V Håndbold 1/I Beach volleyball 2/I Hockey 2/II Ridning M. B., HESK Løb 2/V Longjohnrace for CH og NK 2/V Tovtrækning 1/I Stærkmand Kittelsen, 2/II Manøvrebane 1/I dobbelt i det samlede klassement. Der er generelt stor interesse for de forskellige discipliner, men særligt skytteløbet trækker opmærksom­ hed, da det er kampen hvor de unge HBU-soldater, med deres ungdom­ melige fysik, skal måle sig med de ældre konstablers større erfaring.

Volkswagen Slagelse Elmedalsvej 7 4200 Slagelse Tlf. 58 50 43 00 www.vw-slagelse.dk Der vippes dæk; en del af Stærkmands-konkurrence.

2/2016

9


Danske Gardehusarforeninger NÆSTVED OG OMEGN Skovtur Skovturen afholdes i år fredag d. 12. august. Vi kører til Sorø Sø, hvor vi skal sejle med ”Lille Claus” i ca. en time, hvorefter vi kører til Panzermuseum i Fladholte, hvor der er meget gammelt militært isenkram at beundre. På vejen gør vi et "pitstop" med en lille forfriskning. Dagen slut­ ter på Lodskroen i Bisserup, hvor vi indtager en to-retters menu. Forventet hjemkomst ca. kl. 20. Vi mødes som sidste år på DSBs P-plads på Grønvej i Næstved kl. 12:15, så vi kan køre derfra kl. 12:30. Pris inkl. entrè, men eksl. drik­ kevarer: 300 kr. pr. person. Tilmel­ ding senest mandag d. 8. august (se nederst). Mindehøjtidelighed 29. august Mandag d. 29. august kl. 9:30 ned­ lægges der kranse ved mindetav­ lerne for sergent S. A. J. Andersen og gardehusar H. V. Andreasen på den gamle Gardehusarkaserne på Skyttemarksvej i Næstved. Kl. 10 lægges der kranse ved minde­ stenen for premierløjtnant P. A. Hansen-Nord. Derefter samles vi i Samvirkets lokaler i Kalbyris til en kop kaffe m.m. Tilmelding: se nederst. National flagdag 5. september Mandag d. 5. september hædrer vi vores udsendte i international tjeneste. Højtideligheden arrangeres af Samvirke med parade på Munke­ bakken i Næstved kl. 17. Herefter er der gudstjeneste i Sct. Mortens Kirke. Derefter samles vi i Musik­ stalden på Grønnegades Kaserne til en forfriskning m.m. Vi skal stille med estandart samt en vagt. Af hensyn til indkøb m.m. er tilmelding nødvendig (se nedenfor). TILMELDING TIL FREDDY Tlf. 5573 0447 eller 2559 5353. Mail: freddyjr@mail.dk.

10

2/2016

MØN OG SYDSJÆLLAND Sommerudflugt Som adviseret i forrige blad tager vi på udflugt tirsdag d. 21. juni. Vi skal se på veterantraktorer, Vores medlem Finn Zachodnik har en finger med i spillet på Dan­ marks Traktormuseum og har lovet at vise os rundt og fortælle om deres arbejde på museet og de gamle traktorer. Det koster 50 kr. pr. person, da det er den eneste indtægt museet har. Foreningen betaler halvde­ len. Museet ligger på Nørregade 17 A, 4863 Eskilstrup på Falster. Vi mødes kl. 18 med madkurven og kan være inde hvis det ikke er vejr til at sidde ude og spise. Tag for en sikkerheds skyld bord og stol med. Når vi har spist er der rundvis­ ning og bagefter drikker vi med­ bragt kaffe/te. Der er mulighed for yderligere oplysninger om museet. Med håb om interesse for sagen, håber vi så mange som mulig vil slutte op om turen, medlemmer og deres venner fra andre foreninger er også meget velkomne.

ØSTSJÆLLAND Udflugt Lørdag den 2 7. august 0 9.30 mødes vi på Ranestedet, Varpelev Bygade 9,4652 Hårlev, hvor vi ind­ tager vores medbragte kaffe og får historien om stedet. Derefter kører vi til Grønninggaard Rapsolie, Hellestedvej 6, Arnøje hvor vi skal se en virksomhed kendt fra TV. Der vil være mulighed for køb af deres produkter. Efterfølgende kører vi til Stevns Fyrcenter, for til sidst at komme frem til Højeruplund ved Stevns Klint, hvor vi indtager ”Det Store Stevnske Frokostbord” til en pris af 175 kr. pr person + drikkevarer. Familie og venner er velkomne. Tilmelding senest 7. august på tlf. 2029 5149 eller mail: ghfost@ gmail.com.

TAKKEHILSNER Hermed min hjerteligste tak for lykønsknings telegrammer i anled­ ning min 70 års fødselsdag til Gar­ dehusarregimentet v/oberst T.M. Poulsen og Gardehusarforeningen Fyns Stift Venlig hilsen Peter Andersen 648897 Smidstrup Tak for opmærksomheden Jeg vil gerne takke Regimentschef, Oberst Tommy Paulsen, samt Gar­ dehusarforeningen Næstved for de flotte hilsener ved min 70 års fødselsdag. GH 649134/1965 ”Hjarup” Anton Stengård Andersen Vamdrupvej 9, 6630 Rødding Mindeord Den 10. maj døde vort tro medlem Max Madsen Greve, Tumbøl ved Aabenraa, i en alder af 83 år efter længere tids sygdom. Max var engageret medlem af vor forening siden dens opstart og fungerede i 13 år som foreningens revisor. Max deltog i alle foreningens aktiviteter . Værnepligten fra 1953 havde sat tydelige spor; han var en rigtig ”hestemand”. Indtil syg­ dommen ramte ham for et år siden kunne man dagligt møde Max til hest i Tumbøl og omegn. Vi vil savne Max i vort fællesskab. Æret være Max Greves minde Carl Jürgen Bock Til- og framelding af medlemmer og "Gardehusaren" samt permanent adresseforandring sendes til: ghf@mail.tele.dk eller Danske Gardehusarforeninger, v/Freddy Rasmussen Banetoften 17, 4700 Næstved E-mail: freddyjr@mail.dk Foreningernes kontor: Kontoret kan kontaktes telefonisk alle onsdage kl. 1000-1200. Tlf. 25 5953 53 eller www.danskegardehu­ sarforeninger.dk


SYDJYLLAND Fanedeltagelse Traditionen tro var foreningsfanen repræsenteret ved mindehøjtide­ ligheden i Søgaard, samt ved seks andre mindesten i området den 9. april med Svend Aage Kjær og Mogens Olsen. Ligeledes var foreningsfanen som altid til stede i forbindelse med kransenedlæggelsen på Dybbøl Banke i anledning af 152-årsda­

gen for stormen på Dybbøl. I år var der ikke mindre end 30 faner med. Efterfølgende var der sammenkomst i Frihedshallens cafeteria af fanekom­ mandoer og øvrige gæster. Dagen sluttede med mindegudstjeneste i Skt. Mariekirken om aftenen og mindesamvær i Frihedshallen, hvor museumsinspektør dr. phil. Carsten Porskrog var gæstetaler. Åben Hede 28. juni Vi tager til Hærens Kamp- og Ildstøt­ tecenters Åben Hede-arrangement. Vi mødes på parkeringspladsen ved Blåvand Kro, Horns Bjerge 4, 6857 Blåvand. Vi medbringer egen madkurv. Husk tilmelding til Jesper Dippel, tlf. 4074 0291. Jubilarstævne 2016 I forbindelse med Jubilarstævnet 17. september vil foreningen arrangere

FREDERIKSBORG AMT

Generalforsamling Den 9. marts afholdtes den ordi­ nære generalforsamling på Karlebo Kro. Formand Jan van Deurs bød velkommen og Kaj førte fanen ind til fanemarchen. Kl. 19:30 startede selve general­ forsamlingen, ledet af Svend-Erik Pedersen som dirigent. Formanden aflagde beretning og Eric Saugman aflagde regnskabet, begge til stor applaus. Nyvalgt til bestyrelsen blev Søren Silving, da Arne Christensen prohi­ berer som sekretær. Arne Christen­ sen blev nyvalgt som revisor. Povl Schjellerup har valgt at retirere. Jan

Søren Silving - foreningens ny næstformand og sekretær.

van Deurs, Kaj Andersen og Peter Madsen blev genvalgt. Jan van Deurs takkede Arne Chri­ stensen for de mange år som sekre­ tær fulgt af nogle gode flasker vin – under stort bifald. Jan van Deurs og bestyrelsen tildelte Svend-Erik Pedersen ”Tak og Ære” for 10 års excellent arbejde i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig den 16. marts og valgte Søren Silving ”Hillerød” til næstformand/sekretær. Fugleskydning 2016 I år er der fugleskydning søndag d. 12. juni kl. 10 på Tornevangen 112, 3460 Birkerød. Tag hele familien, venner og naboer med. Medlemmer af andre gardehusarforeninger er hjertelig velkomne. Prisen for deltagelse inkl. frokost er 195 kr. og dertil kommer så drik­ kevarer. Program for dagen Kl. 10: Fanen bliver ført frem og formanden inspicerer deltagerne. Kl. 13: Lottes dejlige og lækre somp­ tueux buffet. Ingen plejer at gå sultne fra denne frokostbuffet og efterfølgende kaffebord samt kam­ meratligt samvær. Kl. 15: Skydningen slutter og den nye fuglekonge kåres. Samtidig er der præmieuddeling. Tilmelding: Senest mandag den

samkørsel. Foreningens jubilarer vil blive personlig t tilskrevet. Bestyrelsen opfordrer medlem­ merne – også ikke-jubilarer – til at deltage. Kontakt formanden på 2746 9226 eller bock@bbsyd. dk vedr. kørsel mm. Se også pro­ grammet andetsteds her i bladet. Virksomhedsbesøg Udflugt til Bryggeriet Fuglsang den 24. november kl. 19. Tilmel­ ding til formanden tlf. 2746 9226, bock@bbsyd.dk. Bemærk at der er begrænset deltagerantal. Facebook Ved at besøge foreningens face­ book-gruppeside, som hele tiden bliver opdateret med sidste rele­ vante informationer og billeder, er du altid informeret om de aktuelle arrangementer mm.

Svend-Erik Pedersen modtog ”Tak og Ære” for sit bestyrelsesarbejde.

6. juni til formanden på mail jvan­ deurs@stofanet.dk (tlf. 2363 8757) eller til kasserer Eric Saugman på mail ericsaugman@hotmail.com (tlf. 3013 3925) Besøg på Egholm Militærmuseum Søndag d. 14. august besøger vi militærmuseet på Egholm Slot. Vi mødes kl. 11 på Egholm Museum, Trehøjevej 47, 4070 Kirke Hyllinge. En rundvisning tager ca. 2 timer med kaffe. Der er faciliteter til at indtage medbragt mad og drikke Pris: 100 kr. pr voksen og 50 kr. pr. barn. Betales kontant eller via MobilePay - ikke dankort. Tilmelding senest 30. juli. Kon­ takt: Jan van Deurs, tlf. 2363 8757. Mail jvandeurs@stofanet.dk eller Eric Saugman, tlf. 3013 3925. Mail ericsaugman@hotmail.com. 2/2016

11


REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2016 Næstved, lørdag den 21. maj 2016 Formanden for Gardehusarforenin­ gen for Næstved og omegn, Freddy Rasmussen (FR) bød deltagerne velkommen til Næstved. Herefter gav FR ordet til Næstveds Borg­ mester Carsten Rasmussen, der talte om de mange traditioner, der forbandt Gardehusarregimentet og Næstved. 1. Herefter bød præsident de 36 fremmødte Husarer velkommen. Han takkede bestyrelsen i GHF Næstved for at have påtaget sig opgaven med repræsentantskabs­ mødet et år før de stod for tur. 2. Ærespræsident OL Peer HøeghGuldberg blev valgt til dirigent. Diri­ genten konstaterede at mødet var lovligt varslet og at den meddelte dagsordens indhold var i overens­ stemmelse med vedtægterne. 3. Erik Jensen og Freddy Rasmus­ sen blev valgt som stemmetællere. 4. Præsidenten aflagde præsi­ diets beretning for 2015/2016. Se præsidiets årsberetning på http:// danskegardehusarforeninger.dk/ aarsberetninger. 5. Hovedkasserer Ole Bent Peter­ sen (OBP) fremlagde de revide­ rede regnskaber og redegjorde for ”Gardehusarens” økonomi, samt foreslog kontingent til godken­ delse af DHF. Hovedkassereren fremlagde for­

slag til forhøjelse af kontingentet, fordi DGHF har kørt med underskud i tre år. Det er den daglige drift, der belaster økonomien. 2014-2015 og 2016 har givet et underskud på i alt ca. kr. 75.000. Hvis vi fortsætter af samme spor, vil kassen meget hurtigt være tom. Forhøjelse af kontingentet blev vedtaget. Fire stemte imod, resten af repræsentantskabet stemte for forhøjelsen af kontingentet. Kon­ tingentet vil således være på kr. 300 kr. årligt fra 2017. 6. Forretningsudvalget foreslog, at DGHF overtager Husarshop fra regimentet. Det økonomiske behov for overtagelsen beløber sig til kr. 6-9.000, plus løbende udgifter. Repræsentantskabet gav forret­ ningsudvalget mandat til at arbejde videre med den gode idé. Så snart der er udarbejdet en forretnings­ plan, bliver den forelagt præsidiet. 7. Præsidenten accepterede at blive genvalgt til det ærefulde job for en to-årig periode. 8. Hovedkasserer Ole Bent Peter­ sen (OBP) ønskede ikke genvalg. Præsidenten takkede for hans store indsats og godt samarbejde. 9. GHF Frederikssund er vært for næste års Repræsentantskabsmøde.

MARIBO AMT

Generalforsamling 2016 Efter en veloverstået generalfor­ samling er opgaverne i bestyrelsen igen fordelt således: Henrik Sch­ jelde, formand, Jørgen Frederiksen, næstformand, Børge Kok, kasserer og Peder Sødergren, bestyrelses­ medlem. Bodil Johansen har igen lovet at hjælpe os på vores for­ eningskontor i Maribo. Ved generalforsamlingen blev der uddelt 40-årstegn til Falkerslev; Arne Rasmussen, Rødby og til Stensby; Ove Banggård Hansen, Nagelsti. Mellem middagen og generalfor­ samlingen fortalte vores nye med­ lem, Marcus Knuth, MF, om sine udsendelser i Afghanistan. Læs mere på danskegardehusarforeninger. dk under Maribo Amts Gardehu­ sarforening.

Blåtur Lørdag d. 10. september tager vi på Blåtur. Vi har i år rykket turen til september, så kornet er kommet i hus, og landmændene også har mulighed for at deltage. Vi afgår i bus kl. 9.30 fra Museums­ gade 32 i Maribo. Herfra går turen videre langs vandet på Vestlolland og herfra mod nord, hvor vi stop­ per for at få en 2-retters middag. Pris: 150 kr. og er inkl. en øl, vand eller et glas vin. Efter middagen går turen videre. Vi lander i Maribo igen kl. 15.30. Der kan købes øl og vand i bussen til fornuftige priser. Gå ikke glip af denne dag. Tilmeld jer straks eller senest den mandag d. 5. september til Bodil på telefon 5478 0545. 12

2/2016

Se hele referatet på vores hjem­ meside.

60 ÅRS HUSARJUBILÆUM 2016 Jeg sender hermed en opfordring til alle husarer fra årgang majnov. 1956 om at møde op for at fejre, at det er 60 år siden vi gik ind ad porten på kasernen i Næstved til en for os fuldkom­ ment ukendt situation, råb og skrig fra de nye Befalingsmænd m.m. Lad os mødes på Gardehusar­ kasernen i Slagelse til en hyggelig dag med genkendelse, minder og snak om tiden ved GHR og hvad der er sket siden. Det kunne være rigtig hyggeligt. Til alle medlem­ mer af gardehusarforeningerne rundt omkring i Danmark; i opfor­ dres til at kontakte de husarer i kender, der ikke er medlem af foreningen, og invitere dem til en uforglemmelig dag. På gensyn på Gardehusarka­ sernen. Jeg glæder mig til at se jer!

Borge Heidegaard Husar 301960 Rødby 2/KVG Eskadron Tlf. 2933 6879

Veterandag 2016 Vores fane og estandart vil del­ tage i flagdagen 5. september i både Nakskov og Nykøbing. Tag husarforeningstegnet på og deltag i paraden eller kom som tilskuer. Læs dagspressen og ugeavisen for oplysninger om arrangementerne. Jubilarstævne 17. september Hvad enten du er jubilar eller ej kan du deltage i stævnet og Gardehu­ sarregimentets åbne hus. Vi vil i år forsøge at lave fællestransport, så vi kører samlet derop i privatbiler. Er du interesseret, kan du ringe til formanden eller næstformanden senest 12. september. Husk du skal selv melde dig til jubilarfrokosten. Se mere om stævnet andetsteds i bladet.


FYNS STIFT Fredag d. 18. marts blev der afholdt generalforsamling på Dannevirke. Dirigenten blev vanen tro Ole Olsen, der efter formandens vel­ komst kunne give ordet til Henrik Gertrup fra DSL. Han kom for at overrække DSL’s hæderstegn til formand Henning Terndrup, for hans store arbejde for foreningen. Formanden takkede i sin beret­ ning bestyrelsen og revisorerne for arbejdet i det forgangne år. 2015 har budt på nogle udfordringer, da foreningens kassérer gennem ni år afgik ved døden 24. april og den nye kasserer udmeldte sig fra bestyrelsen pga. sygdom i januar 2016. Der blev holdt et minuts stil­ hed for de tre husarkammerater der tiltrådte Rye’s Brigade i løbet af året. Der er pt. 133 medlemmer i for­ eningen. Det er et drastisk fald i det foregående år, men da der er 15 som ikke havde betalt kontingent i to år, regnes disse for udmeldte. Derudover havde fem ikke betalt i 2015. Foreningens fane har været ude 10 gange i 2015 og midtvejs på året blev en ny fane skænket af ”Danmarkssamfundet”. Der er søgt fondsmidler til at omdanne denne til en estandart, da den gamle Affane ??? er tung og utidig i blæsevejr. Efter formandens beretning frem­ lagde fungerende kasserer Henning Terndrup det reviderede regnskab, der viste kr. 5.281,48 kr. i perio­ dens resultat. Der var genvalg til Henning Tern­ drup som formand i de næste to år, Brian Rasmussen til bestyrel­ sen, John Ulrik Pedersen og Erland Thrane Sørensen som henholdsvis revisor og revisorsuppleant, samt Kurt Paul Terkildsen som fanebæ­ rer. Mogens Bruun og Jørgen Løw Rasmussen blev som nye valgt ind i bestyrelsen og Jan Hansen som suppleant. Under eventuelt blev følgende udflugtsmål foreslået: Slipshavn i Nyborg, Strøjers bilsamling, Fyns militærhistoriske museum, Frederi­ cia vold og Langelandsfortet. Med­ lemmerne opfordres til, at holde øje med foreningens hjemmeside for datoer for ovenstående arran­ gementer.

Daniel Konradsen, der er ulønnet webmaster på foreningens hjem­ meside, har gjort et stort arbejde for at få den opdateret. Som tak for dette modtog hans svigerfar John Brauer et gavekort til en mid­ dag for to på hans vegne. Formandens hustru, Hanne Tern­ drup, modtog en buket, som tak for hjælpen i det forgangne år, hvor hun har sørget for opkrævning fra restanter, samt hjulpet med en rekonstruktion af regnskabet efter kassérens død. Herefter modtog fem jubilarer 40 års-tegnet, og to 50 års-tegnet. Aftenens menu bestod af karbo­ nader med tilbehør og pandekager med is til dessert. Sidstnævnte gav foreningen, samt kaffen der blev serveret under aftenens foredrag. Efter spisning, blev der spillet amerikansk lotteri, hvorefter Arne Skipper holdt foredrag om etable­ ringen, samt brugen af de bunkers der har ligget langs den danske kyst siden anden verdenskrig. Bestyrelsen konstituerede sig således: Formand: Henning Terndrup Næstformand og kasserer: Jan Faber Sekretær: Brian Rasmussen Bestyrelsesmedlem: John Brauer Bestyrelsesmedlem: Jørgen Løw Rasmussen Bestyrelsesmedlem: Mogens Bruun Kør-selv-udflugt til Langelandsfortet Sensommerens kør-selv-udflugt går til det spændende Koldkrigsmu­ seum på Langelandsfortet. Ubåde, flyvere, kanoner, bunkere og meget mere. Se omtale på nettet. Entre voksne: kr. 95. Børn og unge under 18 år: fri entré. Medbring selv frokost. GHF Fyn er vært ved øl/vand og en snaps eller to. Af hensyn til indkøb af øl/vand m.m. er der tilmelding til kasserer/næst­ formand, Jan Faber Jensen, mobil 5244 2468 og formand Henning Terndrup, mobil 2176 9030. Tid og sted: 11. september kl. 11.30, Langelandsfortet Vogn­ bjergvej 4 B, Langeland. Tilmel­ ding senest 9. september. Husk det gode humør!

MÆRKEDAGE KØBENHAVN 19. juni - 40 år Claus Villadsen 19. juni - 20 år 2015Vallensbæk Katrine Meisner Trane 23. juni - 75 år 459474/60 Tofte Eigil Pagter Møller 2. juli - 75 år 531688/62 Dansborg Joe Bent Hansen 6. juli - 70 år 704625/66 Husar Hvissinge Svend-Erik Reløv-Pedersen 17. august - 60 år 0201/1974 Farum John Nesbitt 17. august - 75 år 459739/1960 Aalborg Erik Pedersen 5. september - 30 år Tårnby René Lomand

FREDERIKSBORG 5. juni - 85 år 149099/52 Slangerup Poul Schjellerup Hillerødvej 9 3550 Slangerup 10. juni - 80 år 301735/56 Venslev Henning Hansen Gl. Præstevej 5A 3200 Helsinge 26, juni 85 år 149113/52 Helsingør Villy Petersen Kronb. Ladegårdsvej 66, st. th. 3000 Helsingør 15. juli 75 år 511177/61 Skodsborg Kjeld Fonnesbech-S Grev Moltke Vænget 9 3210 Vejby 25. juli - 75 år 511255/61 Frederikssund 2/2016

13


Jørgen Jensen Syrenvej 19 3300 Frederiksværk 6. august - 70 år 704946/66 Benløse Alex Nielsen Masten 10 3070 Snekkersten 25. august - 70 år 704968/66 Slagslunde Benni Sjeltoft Toeltvej 11 3050 Humlebæk

Havremarken 5, Kvanløse 4300 Holbæk 8. august – 70 år 704679 Farsø Niels Sørensen Pilehaven 13, 4050 Skibby 27. september 70 år 0989/66 Skuldelev Knud Nørhave Engvej 13, 3550 Slangerup

NÆSTVED

3. september - 75 år Gardehusar 511072/60 Hellebæk Gotfred Jørgensen Hestens Bakke 35 3000 Helsingør

5. august – 80 år 408495/1959 Kruså Tonny Lenskjold Løvevej 20 8654 Bryrup

10. september 75 år 511753/61 Charlottenlund Ib Chr. Fabritius Petersen Stenløkken 41 3460 Birkerød

5. august – 75 år 511134/1961 Såby Kjeld Nygård Hansen Tværvej 46, Jenslev 4070 Kirke Hyllinge

3. oktober 80 år 301657/56 Arresø Kern Åge Jørgensen Myntestien 5 3310 Ølsted

27. september – 75 år 376716/1961 Teestrup Freddy Rasmussen Banetoften 17 4700 Næstved

GL. ROSKILDE 3. juni – 85 år 123658/1951 Christianshavn Henning Falk Humlevej 3 4600 Køge 4. august – 80 år 3384663/1957 Merløse Knud Larsen Erantisvej 3 4370 St. Merløse 5. oktober – 75 år 531359/1962 Knudsminde Kjeld Ferslev Vestre Grænsevej 22 2680 Solrød

FREDERIKSSUND 17. juni - 70 år 649133/65 Farum Poul Larsen 3520 Farum 6. august – 75 år 460307/60 Regstrup Knud Kildegård Jensen 14

2/2016

NORDVESTSJÆLLAND 16. juli – 75 år 512192/61 Hallenslev Poul Erik Pedersen Poppellunden 8 4270 Høng 24.juli – 80 år 0000/55 Hyllested Poul Arne Hansen Skovbovej 42 4591 Grevinge

ØSTSJÆLLAND 10. september – 80 år 2682/1955 Jørgen Hansen Holtug Strandvej 15 4660 St. Heddinge 8. oktober – 75 år 511058/1961 Viverup Børge Nissen-Petersen Snedkærgårdsvej 23, Viverup 4640 Faxe

MARIBO 24. juli - 80 år 268217/55 Højbjerg Leif Rasmussen Østervej 74, Vaalse 4840 Nørre Alslev 3. august - 70 år 704668/66 Errindlev John Petersen Havnevej 26 4895 Errindlev 2. september - 95 år 435/1942 Dannemare Børge Termansen, Helgenæsvej 139, 4900 Nakskov 11. september - 75 år 511182/61 Åkirkeby Chr. Svendsen Kraghave Gaabensevej 73 4800 Nykøbing F 20. september - 75 år 459769/196 Orehoved Steen Elgaard Møller Ulriksdalsvej 1 4840 Nørre Alslev

SYDSJÆLLAND OG MØN 80 år - 23. juni Korporal 268284/55 Dyrlev Knud Rasmussen Frenderupgade 31, 4780 Stege 85 år - 7. juli 123478/51 Stege Ove Kristensen Steffensvej 19, 4780 Stege 85 år - 11. juli 123579/51 Hjelm Otto Hansen Noret 45, 4780 Stege 80 år - 21. oktober Kurt Hansen Ångadal, Ramnahult 34253 Lønashult, Sverige

FYNS STIFT 21. juli - 40 år Årgang 1997 Bjørn A. H. Hansen Lollandsgade 21, 1. 5000 Odense C 29. juli - 70 år 736635/67


NORDVESTSJÆLLAND Generalforsamling Fredag den 18. marts afholdtes den ordinære generalforsamling med 27 deltagere. Estandarten blev ført ind, hvorerefter formanden bød velkommen. Han havde en særlig velkomst til Kongelig Staldmester Major Per Thuesen. Derefter var der spisning: vi fik en dejlig oksetyndsteg. Inden gene­ ralforsamlingen startede udtalte formanden mindeord over 3 med­ lemmer; Svend Olsen, Asnæs, Orla Hansen, Gørlev og Svend Sørensen, Højsted, hvorefter forsamlingen rejste sig for at ære deres minde. Ole Jensen blev valgt dirigent og formand Erik Jensen aflagde beret­ ning over årets aktiviteter; bl.a. Hendes Majestæt Dronningens 75 års fødselsdag, DGHF repræsen­ tantskabsmøde i Sønderborg, som­ merudflugten til PanzerMuseum East og Veteranhaven ved Slagelse. Jubilarstævnet på Gardehusarka­ sernen, bankospillet i november og årets præsidiemøder. Da forman­ den også varetager kassérarbejdet fremlagde han regnskabet. Beret­ ning og regnskab blev godkendt uden nogen indsigelser. Derefter blev Kjeld Hansen og

Søren Christensen genvalgt til besty­ relsen. Der var ingen som ønskede valg som kasserer, hvorfor forman­ den blev valgt til at varetage kas­ serer arbejdet det kommende år. Ole Jensen blev genvalgt som sup­ pleant, men indtræder i bestyrelsen for 1 år, Ove Holst blev genvalgt som revisor for 2 år og Poul Nautrup blev nyvalgt som revisor for 1 år. Jens Torben Nielsen blev nyvalgt som revisorsuppleant, og Ole Jensen blev genvalgt som reservefanebærer. Under eventuelt uddelte formanden 25 års-tegn til Tage Jeppesen, Jyderup og Jens Torben Nielsen, Kalundborg. Derefter blev Henning Kristensen udnævnt til Æresmedlem, som tak for det store arbejde han har ydet i foreningen, både i bestyrelsen og som kasserer i 18 år. Derefter gav formanden ordet til Kongelig Staldmester Major Per Thuesen, der fortalte levende om sit arbejde som Chef for Gardehu­ sarregimentes Hesteskadron i Sla­ gelse, og fulgte op med en masse gode billeder fra jobbet som Kon­ gelig Staldmester. Til slut takkede formanden Major Per Thuesen for et godt foredrag, og forsamlingen for en god aften inden Estandarten blev ført ud.

Sommerudflugt Tirsdag d. 20. september tager vi en tur til København for at se de Kongelige Stalde. Staldmester Major Per Thuesen vil vise os stal­ dene, kareterne og ride huset fra kl. 11. Derefter skal vi se det Kongelige Festkøkkens Kobbertøj på Christi­ ansborg Slot og til slut tager vi en

Tre hædersbevisninger blev tildelt.

Kanalrundfart. Dette får vi til en pris på højest 100 kr. pr. person. På vejen finder vi en café hvor vi kan få lidt at spise. For dem der ønsker at tage toget derind, er der afgang fra Kalundborg Station kl. 8,46, så vi er på Hovedbanen kl. 10:12. Derfra er der ca. 1200 m at gå til de Kongelige Stalde. Med­ lemmer i andre lokalforeninger er også velkomne. Tilmelding til Erik Jensen, tlf. 5950 4018 senest 12. september.

DØDSFALD

Niels Hvidtved Mariendalsvej 24, Boeslum 8400 Ebeltoft

25. juli - 85 år Kjeld Johansen 148952/52 Lillerød

29. august - 75 år 531741/62 Mogens Pedersen Norgesvej 41 5500 Middelfart

11. september - 70 år Holger Nygård 704779/1966 Velling

13. marts 460471/60 Rugtved Svend Sørensen Højstedvej 15 4591 Føllenslev

15. september - 80 år Norman Bang Jochumsen 0000/56 Saltum

10. april 460353/60 Østerby Martin Knud Paulsen, Tønder

19. september - 70 år Tage Hansen 1969 Vivild

10.maj Gardehusar 179025/53 Felsted Max Madsen Greve. Tumbøl

18. oktober - 30 år Johan Lange 360695/2006 Stensved.

1307/47 Vinderup Erik Rasmussen Fjordvej 16, 1. th. 3390 Hundested

22. september - 30 år 0102/2006 Rune Hansen Dianavænget 25, 3 tv. 5250 Odense SV

JYLLAND 9. juni - 80 år Gardehusar 301680/56 Horslund Jens Christian Pedersen Hovedvejen 14 7490 Aulum 29. juni - 75 år Kaj Andersen 1966 Beder

SYDJYLLAND 16. august - 85 år 1957 Hørning J. H. B. Andersen Valmuevej 4 6100 Haderslev

149111 /52 Liseleje Hans Hansen Dønnevældevej 13 3230 Græsted Æret være deres minde 2/2016

15


Adresseliste

Præsidiet: Præsident: Oberst, Kammerherre Ib Hedegaard Sørensen, Fruerlund 22, 2850 Nærum, tlf. 4580 1134. Mail: ihsfruerlund22@gmail.com Vicepræsident: Hans Christian Nielsen, Sluphusvej 2, Herslev, 4000 Roskilde, tlf. 4640 2356. Mail: stenbakkegaard@private.dk (Kontaktperson for medlemmer udenfor lokalforeningerne). Fung. Hovedkasserer: Ole Bent Petersen, Tranebakken 97, 2635 Ishøj, tlf. 2090 8150. Mail: ole@regnog­ skat.dk. Sekretær: Henning Terndrup, Regissevej 4, 5871 Frørup. Tlf. 2176 9030. Mail: terndrup.henning@gmail.com. Forretningsfører: Freddy Rasmussen, Banetoften 17, 4700 Næstved, Tlf. 5573 0447/2559 5353, Mail: freddyjr@ mail.dk. Gardehusarforeningen København: Formand: Søren Kragelund. Mail: kragelundum@hotmail.com Kasserer: Diana Lindbjerg Jørgensen, Østerbrogade 85, lejl. 25, 2100 København Ø, Tlf. 6160 7729. Mail: mail@dlinbjerg.com. Gardehusarforeningen Frederiksborg amt: www.gardehusarforeningenfrederiksborgamt.dk Formand: Jan van Deurs, Dortevej 25, 3060 Espergærde, tlf. 2363 8757. Mail: jvandeurs@stofanet.dk. Eric Saugman, Hyrdebakken 9, 3400 Hillerød, tlf. 3013 3925. Mail: ericsaugman@hotmail.com. Gardehusarafdeling Gl. Roskilde Amt: Kontaktperson: Leif Lund, Støden 30, 4000 Roskilde, tlf. 4026 7738. Mail: leif.lund@youmail.dk. Gardehusarforeningen for Frederikssund og omegn: Formand: Knud Fischer, Frihedsvej 10, 3630 Jægerspris, tlf. 4752 6206/2047 9264. Mail: fischer@post.tele.dk. Kasserer: Kai Illemann, Skibbyvej 9, 4050 Skibby, tlf. 4752 8132. Mail: kai@illemann.nu Gardehusarforeningen for Næstved og omegn: Hjemmeside: www.ghf-næstved.dk Formand: Freddy Rasmussen, Banetoften 17, 4700 Næstved, tlf. 55 73 04 47, mobil: 2559 5353, Mail: freddyjr@mail.dk. Kasserer: Hans Thorsen, Kildevej 11, Rønnebæk, 4700 Næstved, tlf. 5573 2042. Mail: thorsen0304@gmail.com. Gardehusarforeningen Nordvestsjælland: Formand: Erik Jensen, Stigsager 46, Rørby, 4400 Kalundborg, tlf. 5950 4018. Mail: erje@post3.tele.dk. Gardehusarforeningen Østsjælland: Formand: Ole Pedersen, Islandsgade 12, 4690 Haslev, tlf: 20295149. Mail: ghfost@gmail.com. Kasserer: Casper Dahl, Idagaards Allé 10, 4200 Slagelse, mobil 2047 8954. Mail: casper@idagaard.dk. Maribo Amts Gardehusarforening: Formand Henrik Schjelde, Kirkevænget 7, 4863 Eskildstrup, tlf. 2132 8837. Mail: henrik@schjelde.net. Næstformand Jørgen Frederiksen, Tillitzevej 27, 4983 Dannemare, tlf. 2883 0340. Mail: moriseng@live.dk. Gardehusarforeningen for Møn og Sydsjælland: Formand: Henrik Rasmussen, Stubberupvej 10 B, 4880 Nysted, tlf. 55816311. Mail: Henrik.ras68@gmail.com. Kasserer: Ole Bent Petersen, Baldersbækvej 2, 1, 2635 Ishøj, tlf. 2090 8150. Mail: ole@revi-dan.dk Gardehusarforeningen for Fyns Stift: Hjemmeside: www.ghf-fyn.dk Formand: Henning Terndrup, Regissevej 4, 5871 Frørup, mobil: 2176 9030 Mail: terndrup.henning@gmail.com Kasserer: Jan Faber Jensen, Østervoldgade 77 1 sal, 5800 Nyborg, mobil: 5244 2468. Mail: jfaber4@live.dk. Gardehusarforeningen Jylland: Formand: Anders Juul Jensen, Bredgade 6A, 1.tv, 7400 Herning, tlf.: 5032 9232. Mail: ajj@fedtness.dk. Kasserer: Jens Simonsen, Højgaardsvej 5, 8983 Gjerlev, tlf. 8647 4510. Gardehusarforeningen Sydjylland: Formand: Carl Jürgen Bock, Skeldekobbel 20, Skelde, 6310 Broager, tlf. 7444 1458, mobil 2746 9226. Mail: bock@bbsyd.dk Kasserer: Ejvind Pedersen, Bakkevej 11, Stubbæk, 6200 Aabenraa, tlf. 7461 3142, mobil 2085 0775. Mail: iwin@mail.dk 16

2/2016


Holbæk Go Kart Land Den 1. oktober 2016, kl. 14 - 18 afholder DGHF go kart "Le Mans" eller paintball fight og minigolf med grillbuffet (oksefillet, kylling og krydderpølser + ½ fadøl) i Holbæk Go Kart Land, Omfartsvejen 27, 4300 Holbæk. Pris pr. deltager: 175 kr og så betaler DGHF resten: 275 kr for foreningsløseTilmelding senest 1. september 2016 ved indbetaling af 175. kr. til konto: reg. 1551, kontonummer 6518257 med angivelse af med­ lemsnummer.

JUBILARSTÆVNE 2016

17. september afholde Danske Gar­ dehusarforeninger og Sjælland­ ske Livregiments Soldaterforening Jubilarstævne for årgangene 1951, 1956, 1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986, 1991, 1996 og 2001 i forbin­ delse med Åbent Hus på Gardehu­ sarkasernen i Slagelse. Det vil glæde nye og gamle husa­ rer, foreningernes ledelse, med­ lemmer, støtter og familier at se så mange veteraner og gamle sol­ daterkammerater som muligt på den festlige dag. Der er frokost for alle fremmødte jubilarer kl. 14, husk dog tilmel­ ding og betaling senest 31.8.16 via nedenstående giroblanket eller bankoverførsel til Danske Bank, reg. 1551, kontonr. 6518257. Husk at oplyse navn, DGHF / SJLR + årgang + evt. medlemsnr.

PROGRAM FOR JUBILARSTÆVNE & ÅBENT HUS 2016 Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. Kl.

0800 0930 1000 1100 1300 1400

Ankomst, appel, eget program ved ENH Parade Static Display og åbne stalde til kl. 13. HISAM åbner HESK-opvisning PN-DEMO Finale

Øvrige tider Kl. 0800 Militær transport af jubilarer fra Slagelse Station Kl. 0830 Militær transport af jubilarer fra Slagelse Station Kl. 0845 Jubilarerne samles på Charlottedal Allé – HJV Musikkorps Vestsjælland underholder Kl. 0910 Indmarch på paradepladsen Kl. 1015 Fotografering af jubilarer Kl. 1345 Samling af jubilarer til frokost Kl. 1430 Mulighed for militær transport af jubilarer til Slagelse Station

Overførsel fra kontonummer

GIROINDBETALING 8

Indbetaler

7

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

651-8257 Gardehusarforeningernes Præsidium Baldersbækvej 2,1, 2635 Ishøj

Underskrift ved overførsel fra egen konto

Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Check og lignende accepteres under forbehold af, at BG Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb du har betalt. Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

651-8257 Gardehusarforeningernes Præsidium Baldersbækvej 2,1, 2635 Ishøj

Post Danmarks kvittering

Jubilarstævne 17. september 2016 Sæt kryds ved GHF

Spisning: .................... Årgang: ....................... ____ Kroner

SJLR

Medlem Ja

____

Nej Betalingsdato eller

Øre

1 3 5 0 0

. . , Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt +01<

Betales nu

3 1 0 8 1 6 Dag

Måned

År

Sæt X 4030S 26.04 BG 0731-23455

Gebyr for indbetaling betales kontant Kroner

.

.

Øre

1 3 5 0 0

,

+6518257<

2016 2/2016

17


SJÆLLANDSKE LIVREGIMENT SOLDATERFORENING Stiftet den 25. november 1917 www.sjlr.dk Soldaterforeningerne er hæren bag hæren

Motto: Tapper og Tro

Formand

Næstformand/Webmaster

Bestyrelsesmedlem

Helmer Christensen Vestensøvej 19, Lundforlund 4200 Slagelse Tlf. 4017 5664 / 3062 9740 Email: hvc1940@hotmail.com

Hans Erik Bonde H.P. Christensensvej 22 4180 Sorø Tlf. 2487 7382 Email: sjlr@stofanet.dk

Palle Piil Jensen Krænkerupvej 55, Havrebjerg 4200 Slagelse Mobil. 2623 5020 Email: ppiil@mail.dk

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem/Sekretær

Karsten V. Larsen Mosevej 2 4180 Sorø Tlf. 6172 5814 Email: karmedan@hotmail.com

Michael Rosenbæk Jasminvej 35 4200 Slagelse Mobil 2065 3480 Email: mail@pejsehuset.dk

Tommy Rasmussen Nysøgård 207 4230 Skælskør Mobil 4226 1676 Email: bito@stofanet.dk

456 909 Bent Madsen, Stationsvej 3, 4241 Vemmelev Bent blev indkaldt i november 1960 til Garnisonstropperne på Slagelse Kaserne. Han havde glæde af tje­ neste under KN B.K. Mechernsee, OL E. Lund Kirkegaard og MJ K.E. Kærgaard m.fl., hvor han specielt husker, at han var privat ”oppasser” for OL E. Lund Kirkegaard.

Foreningsjubilarer 2016

504 445 John Christensen Lindevej 50, 4900 Nakskov John blev indkaldt i maj 1961 til 2/ II/SJLR på Slagelse Kaserne og kom efter 6 måneder på Sergentskole og tilbage til regimentet maj 1962 i rekrutstyrken. John havde den store glæde at hente en DEL 106 MM DYKN fra det daværende 1 REG til Slagelse. Bent har fået tildelt foreningens 25 års medlemstegn af formanden.

18

2/2016

Jesper Ærenlund Jensen Bogholder Allé 52, st. tv., 2720 Vanløse Jesper blev indkaldt til DLR på Vor­ dingborg Kaserne i 1989, kom på Sergentskole og tilbage til DLR, men da der ikke var værnepligtige, kom han som nyudnævnt SG til Slagelse. Her kom han i Stabseskadronen, hvor den nuværende chef for Hjem­ meværnet, GM Finn Winkler var chef og nuværende MJ T.B.G. Andersen var næstkommanderende. Jesper havde også den store fornø­ jelse at have den meget ”respekte­ rede” seniorsergent N-H.H. Larsen som kommandobefalingsmand.


! e il l T ykk

Forårskoncert 2016

75 ÅR 8. august 504 269 Simon Philipsen (tidligere Nielsen) Dalvangsvej 18, 1. tv. 2600 Glostrup 70 ÅR 23. juni 716 314 Torsten Stig Pedersen Skuderløsevej 40 4690 Haslev 14. juli Preben Nielsen Orhøjvej 11 Næsbystrand 4200 Slagelse 4. august 744 904 Geert Jørgen Goth Bavnevangen 8 2700 Brønshøj 2. september Ejvind Jørgensen Hasselstien 6 4480 St. Fuglede 65 ÅR 25. august Leif Larsen Grønnekærvej 4 6400 Sønderborg 60 ÅR 20. juni Morten Johansen Lipkesvej 2 4660 Store Heddinge 20. september Jan E. Burmeister Sandbjerggård 7 4400 Kalundborg

Musikkorpset Hjemmeværnets Musikkorps Vest­ sjælland er et harmoniorkester. Korpset består af amatørmusikere der har tegnet kontrakt med hjem­ meværnet for at gøre tjeneste ved musikken. Musikkorpset holder til på Gardehusarkasernen i Slagelse, hvor de øver hver torsdag aften fra kl. 19-22. Musikkorpset deltager i en del traditionelle arrangementer, regi­ mentets parader, mindegudstjene­ ste og kransenedlægning 4. maj i Skt. Mikkels Kirke i Slagelse, Hjem­ meværnets Sankt Hans-fest i Sla­ gelse, Julekoncert den første søndag i advent i Musikstalden på Grønnegade Kaserne i Næstved, Julekoncert på Antvorskov Kaserne, samt diverse soldaterforeningers jubilarstævner. Orkestret søger unge og ældre musikere, som har tid og lyst til at Udvalg af de forskellige spille underholdningsog militær­ systemdele Powermax musik og væretilen del af det gode fællesskab i musikkorpset.

Det er nu 41. gang Hjemmeværnets Musikkorps Vestsjælland afholdte forårskoncert. Mellem 200 og 250 var mødt frem, om end der var plads til det dobbelte. Repertoiret var sammen sat af orkesterets dirigent, Kristjan Ber­ ger Christiansen, i samarbejde med musikkorpset, og spændte bredt fra danske marcher til svingende under­ holdningsmusik: blandt andet Oberst Hartvigs March, som var skrevet af Helge Olsen, musiklærer for Sjæl­ landske Livregiments Tambourkorps og arrangeret for musikkorpset ved Børge Friis Larsen. I pausen service­ rede Peder Aalborgstuen gæsterne med forfriskninger.

FølerDU du DIG dig sikker FØLER SIKKER I iEGET HJEM? eget hjem? FØLER DU DIGMINDEORD SIKKER I Fra DIT Poul Poulsen, Danish Soldiers Club i Californien har vi modtaget EGET HJEM? følgende triste budskab: “I have

been informed by a third party that Stephen Ulrich passed away sometime in February. As mentio­ ned, none of the people I know Føler du dig FØLER SIKKER FØLERDU DUDIG DIGsikker SIKKER have been in contact with him for I EGET HJEM? i eget hjem? I DIT Next EGET PIR HJEM several years. This is the way he FØLER DU DU DIG FØLER DIG Husdyr wanted it. Minisender

FølerDU du DIG dig sikker FØLER SIKKER I iEGET HJEM? eget hjem? 

May he rest in peace

SIKKER I DIT SIKKER I DIT immun Husdyr HJEM?  EGET  >36 kg EGET HJEM? immunFølerDU du DIG dig sikker FØLER SIKKER Udvalg af af de de forskellige forskellige Udvalg systemdele til til Powermax Powermax >18 kg systemdele I iEGET HJEM? eget hjem? Udvalg af de forskellige systemdele til Powermax

Røgdetektor Regards,FØLER DU DIG Rukolås: Dørgreb med Glasbrudsdetektor I kode DIT - så kan du føle PoulSIKKER 

Husdyr  immun >18 kg

Husdyr  immun >36 kg

Next PIR Minisender

Next PIR PIR Next Husdyr   Husdyr   Minisender Røgdetektor Minisender Udvalg af de forskellige immun immun Husdyr Husdyr   Glasbrudsdetektor   >36 kg kg Rukolås: immun systemdele til Powermax immun >36 Rukolås: >18 kg >18 kg Dørgreb med Trådløs Dørgreb med

EGET HJEM?dig ekstra sikker…

58 52 41Trådløs 48

090530-xxxx Stephen Ulrich var kode – så kan fjernbetjening Røgdetektor Røgdetektor du føle dig indkaldt til regimentet i 1951 og Glasbrudsdetektor Glasbrudsdetektor DØGNSERVICE ekstra DØGNSERVICE sikker... MagnetDøgnservice blev medlem af foreningen i 1995. OPLUKNING OG OMKODNING Trådløs Trådløs kontakt fjernbetjening fjernbetjening LÅSESYSTEMER TV-OVERVÅGNING Stephen betænkte af og til besty­ DØGNSERVICE MagnetMagnetHJÆLP TIL INDBRUDSSKADER Rukolås: r kontakt g h ø kontakt r hø og mo Dørgreb med GITRE Riong OPLUKNING OG OMKODNINGmed LÅSESYSTEMER TIL INDBRUDSSKADER DØGNSERVICE K relsesmøderne forfriskning, HJÆLP PENGESKABE ALARMER ere e er kode – så kan nærm næ Døgnservice OPLUKNING OG LÅSESYSTEMER HJÆLP TIL INDBRUDSSKADER OPLUKNING OG OMKODNING OMKODNING LÅSESYSTEMER HJÆLP TIL INDBRUDSSKADER Bredegade 14 • 4200 Slagelse du føle dig ADGANGSKONTROL GITRE PENGESKABE ADGANGSKONTROL ALARMER TV-OVERVÅGNING GITRE PENGESKABE ADGANGSKONTROL ALARMER TV-OVERVÅGNING GITRE PENGESKABE ADGANGSKONTROL ALARMER TV-OVERVÅGNING hvorfor han sendte lidt US dollar ekstra sikker... OPLUKNING OG OMKODNING LÅSESYSTEMER OPLUKNING OG OMKODNING LÅSESYSTEMER OPLUKNING OMKODNING LÅSESYSTEMER butik.slagelse@certego.dk Bredegade 14 OG 4200 Slagelse Tlf. 5852 4148 HJÆLP INDBRUDSSKADER GITRE HJÆLP TIL TIL INDBRUDSSKADER GITRE PENGESKABE PENGESKABE www.laasepartner.dk slagelse@laasepartner.dk www.certego.dk Slagelse-butik@laasepartner.dk til formålet. HJÆLP TIL Bestyrelsen INDBRUDSSKADERmed GITRE PENGESKABE ADGANGSKONTROL ADGANGSKONTROL ALARMER ALARMER TV-OVERVÅGNING TV-OVERVÅGNING 50 ÅR DØGNSERVICE ADGANGSKONTROL ALARMER TV-OVERVÅGNING Rukolås: ”gamle” soldaterkammerater ørr OPLUKNING OG OMKODNING Døgnservice LÅSESYSTEMER HJÆLP TIL INDBRUDSSKADER o hø gh 3. oktober g og Dørgreb med inm Ro K e GITRE PENGESKABE ADGANGSKONTROL ALARMER TV-OVERVÅGNING r e er r m udtrykker hermed et kode – så kan nærm e næ Karsten Vladimir Larsen Bredegade 14 • 4200 Slagelse du føle dig Rukolås: r ør hø ekstra sikker... ogTlf.Tlf. 5852 butik.slagelse@certego.dk Bredegade Slagelse 58524148 4148 Mosevej 2 gSlagelse Bredegade 12-14 4200 4148 Bredegade 14 12-14 4200 Slagelse Tlf. 5852 in m Rukolås: Dørgreb med R4200 ørr o hø gh K og e www.laasepartner.dk slagelse@laasepartner.dk r mo Æret være Stephens minde Dørgreb med Riong e K www.certego.dk eree Slagelse-butik@laasepartner.dk e m r 4180 Sorø e rmer kode – så kan ærm n kode – så kan r næ æ Bredegade 14 •n4200 Slagelse du føle dig ekstra sikker... du føle dig butik.slagelse@certego.dk Bredegade 58524148 4148 Bredegade 14 12-144200 4200Slagelse Slagelse Tlf. Tlf. 5852 www.laasepartner.dk slagelse@laasepartner.dk www.certego.dk Slagelse-butik@laasepartner.dk ekstra sikker... 2/2016 19 Bredegade 58524148 4148 Bredegade 14 12-144200 4200Slagelse Slagelse Tlf. Tlf. 5852 www.laasepartner.dk slagelse@laasepartner.dk Slagelse-butik@laasepartner.dk 55 ÅR 24. september Michael Lindegaard Vejsgårdtoften 44 4241 Vemmelev

Magnetkontakt

Døgnservice

kode – så kan fjernbetjening du føle dig ekstra sikker...

OPLUKNING OG OMKODNING LÅSESYSTEMER HJÆLP TIL INDBRUDSSKADER Next PIR GITRE PENGESKABE ADGANGSKONTROL ALARMER TV-OVERVÅGNING OPLUKNING OG OMKODNING LÅSESYSTEMER Husdyr   Minisender immun HJÆLP TIL INDBRUDSSKADER GITRE PENGESKABE Husdyr   ADGANGSKONTROL ALARMER TV-OVERVÅGNING immun >36 kg

>18 kg

Røgdetektor

Glasbrudsdetektor

Bredegade 12-14 4200 Slagelse Tlf. 5852 4148

Magnetkontakt

OPLUKNING OG OMKODNING LÅSESYSTEMER HJÆLP TIL INDBRUDSSKADER GITRE PENGESKABE ADGANGSKONTROL ALARMER TV-OVERVÅGNING

Bredegade 14 • 4200 Slagelse butik.slagelse@certego.dk www.certego.dk

Rukolås:

Trådløs Dørgreb med kode – så kan fjernbetjening du føle dig ekstra sikker...

Rukolås: Rukolås: Dørgreb med med Dørgreb kode –– så så kan kan kode du føle føle dig dig du ekstra sikker... sikker... ekstra


Referat af Sjællandske Livregiments Soldaterforenings generalforsamling 17. marts 2016 i Peder Aalborgstuen.

GENERALFORSAMLING 2016

Formanden bød velkommen til de 19 fremmødte medlemmer inklusiv bestyrelsen. 1. Formalia Formanden foreslog Jan Reinhold som dirigent. Han blev enstem­ migt valgt. Michael Rosenbæk blev godkendt som referent. Der blev udpeget 2 som stemmetællere. De blev enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede lovlig indvarsling. 2. Formandens beretning 10.2.2015 deltog foreningen i et lidt hektisk bladudvalgsmøde med Danske Gardehusarforeninger. Der var kraftig debat om vores mulig­ hed for at anbringe vores mærke på forsiden af Gardehusaren. Det endte med et nej fra præsidenten for Danske Gardehusarforeninger, oberst I.H. Sørensen, så længe han var præsident. 18.4.2015 deltog vi med vores fane ved fanebæreren og Johnny Peder­ sen i kransenedlæggelse på Dybbøl.

Kassérer Karsten V. Larsen aflægger regnskabet

4.5.2015 deltog formanden og Johnny Pedersen med fanen i min­ dehøjtideligheden ved Sct. Mikkels Kirke. 5.9.2015 deltog formanden uden hjælper med fanen. Det skal der laves om på, så der altid er en fanehjælper. 12.9.2015 deltog foreningen i årets jubilarstævne på Antvorskov Kaserne, hvor vi havde godt fremmøde af regulære jubilarer. 4.10.2015 deltog formanden i åbningen af Ekstrem Mandehørm på kasernen. Dirigenten gav senere en redegørelse for indholdet. 17.11.2015 deltog formanden i flag­ hejsning og morgensang ved regi­ mentet 401 års fødselsdag. Der blev rettet en stor tak til besty­ relsens medlemmer. Uden dem ingen 20

2/2016

forening. En stor tak Gardehusarregi­ mentet, Danske Gardehusarforenin­ ger og Danske Soldaterforeningers Landsråd for et godt samarbejde. Formanden modtog på besty­ relsens vegne store klapsalver for arbejdet. Dirigenten tog herefter beretningen til efterretning. 3. Regnskab Kasséren aflagde en meget detalje­ ret opstilling af det af revisorer og bestyrelse godkendte regnskab til generalforsamlingens godkendelse, som udviste et pænt overskud. Regnskab, budget og kontingent blev herefter godkendt. Kontingentet vil fortsat være 200 kr. Ved næste regnskabsaflæggelse vil økonomien for Peder Aalborg­ stuen figurere i foreningsregnskabet. 4. Peder Aalborgstuen Bevillingshaveren /Formanden ori­ enterede herefter om Peder Aal­ borgstuens virke og økonomi: I stuen er året traditionen tro gået godt, takket være de unge soldater m/k, som besøger stuen. Tak for det. Der er kun lukket 5 – 6 gange om året. Det er min ferie derfra. Vi har tradition om at rafle prisen på drikke­ varerne, men der har ikke været den store gang i det i 2015. Ofte har de værnepligtige tjeneste om aftenen, nu da tjenestetiden er skåret ned. Kassebeholdningen pr. 1.1.2015 var 67.927 kr. Kassebeholdningen var pr. 31.12.2015 på 73.800 kr, en fremgang på ca. 6.000 kr. Formanden modtog store klap­ salver fra forsamlingen, hvorefter

Formanden, Helmer Christensen, aflægger beretning.

Hans-Erik Bonde på bestyrelsens vegne takkede formanden for det meget store frivillige og ulønnede arbejde han lægger i, at stuen er blevet kendt blandt mange værne­ pligtige ved regimentet. 5. Indkomne forslag Bestyrelsen fremsatte forslag til ændring af lovene således: Alle ændringer blev enstemmigt vedtaget og indarbejdes i lovene, som snarest trykkes om/opdateres og bringes på foreningens hjem­ meside. 6. Valg Helmer Christensen blev genvalgt som formand for 2 år uden mod­ kandidat. Palle Piil Jensen og Tommy Rasmussen blev genvalgt til besty­ relsen for 2 år uden modkandidater. Finn Andersen blev genvalgt som revisor for 2 år uden modkandidat. Michael Rosenbæk blev genvalgt som fanebærer for 2 år uden mod­ kandidat. Johnny Petersen blev valgt som fanebærersuppleant for 2 år uden modkandidat. (fortsættes overfor)

Dirigenten, Jan Reinholt, forsøger at synge den afsluttende tekst.


Jubilarstævne 2016 Lørdag, den 17. september kl. 08 på Antvorskov Kaserne, for bl.a. årgangene 1951, 1956, 1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986, 1991, 1996 og 2001 af 4. Regiment og Sjællandske Livregiment og Danske Gardehusarforeninger. Kære soldaterkammerater (kvinder og mænd) af ovennævnte årgange. Vi ser frem til at møde Jer på kaser­ nen ifølge med andre kammerater af samme årgange, som vi måske ikke har kontakt med. Kender I dem, så lad os straks få de oplysninger som du også skulle give ved tilmeldin­ gen. Så kan vi nå at sende relevant materiale ud. Vi er vidende om, at der blandt ovennævnte årgange har været et forsøg i gang med at finde rekrut­ kammerater. Husk på, at et solda­ terjubilæum er en uforglemmelig oplevelse, som bliver meget mere spændende, hvis der møder mange op fra dit kompagni. Der er ikke krav om medlemskab ved denne delta­

Nogle af sidste års jubilarer med foreningens fane.

Tilmelding og program Findes andetsteds i bladet. (Vig­ tigt) Husk ved tilmelding at udfylde alle felterne på girokortet samt at angive evt. soldaternummer (ældre årgange). Medbring kvittering for indbetaling.

Jubilarkammerater poserer på en af kasernens pensionerede kampvogne.

gelse. Det kan komme senere. Skulle familien være interesseret i at komme med, er der Åbent Hus på kasernen, hvor man bla. kan se de berømte heste ved Gardehusar­ regimentets Hesteskadron, ligesom man kan se en del af det ”isenkram” som soldaterne anvender i interna­ tional tjeneste i bla. Afghanistan. Når du går til jubilarfrokost med kammeraterne, kan familien købe og spise frokost i cafeteriet, da de vel nok skal vente på dig. Vi regner med at frokosten er overstået mel­ lem kl. 1500 – 1530.

7. Eventuelt 25/11 2017 fylder foreningen 100 år. Bestyrelsen beslutter på kom­ mende bestyrelsesmøder hvad vi agter, skal ske i den forbindelse. Vi er ved at få produceret store skjolde til udsmykning af de 2 mindevægge i stuen. Endvidere har vi bestilt små skjolde med SJLRs logo, som bl.a. skal bruges til gaver til forenings­ jubilarer. Med henvisning til Præsidenten for Danske Gardehusarforeningers hold­ ning til placering af SJLR mærke på forsiden af Gardehusaren, blev der snakket en del om muligheden for at producere eget blad a la Musket­ ten, til stor opbakning. Johnny Petersen orienterede om arbejdet med de gamle Muskettenblade, som nu kan erhverves ved at

møde op i Peder Ålborgstuen en tirsdag aften med et USB-stik de scannede blade kan kopieres over på. Johnny fortalte også, at han har deltaget med foreningens fane ved Sankelmark-marchen og den 18. april på Dybbøl, samt på Flagdagen i Sla­ gelse og ikke mindst VeteranHaven. Foreningen takkede Johnny for dette store arbejde. N-H. H. Larsen, spurgte, hvad for­ eningen gør i forbindelse med ind­ sættelse af ny regimentschef? Foreningen tager kontakt til ny RC og orienterer ham om vores virke, Peder Ålborgstuen, Helmers opga­ ver mm. Der blev fra enkelte i forsamlin­ gen udtrykt holdning til det, at være ”gammel” og ikke respekteret sjæl­ lænder.

Formanden tog herefter over og foretog uddeling af hædersbevis­ ninger.

Kontaktperson for 4. Regiment og Sjællandske Livregiment: Hans-Erik Bonde sjlr@stofanet.dk Tlf.: 24 87 73 82

25 års medlemstegn Følgende skulle i dagens anledning modtage 25 års tegn, som medlem af foreningen. 6693 John Christensen, Lindevej 50, 4900 Nakskov – tilsendes. 6698 Jesper Ærenlund Jensen, Bog­ holder Allé 52, st.tv., 2720 Vanløse – tilsendes. 6887 Bent Madsen, Stationsvej 3, 4241 Vemmelev – udleveret på dagen. Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og gav ordet til forman­ den for afsluttende bemærkninger. Formanden takkede dirigenten for god løsning af opgaven. Herefter blev der budt på lidt vådt og tørt. 2/2016

21


Mindehøjtidelighed 4. maj i Slagelse

Faneborg foran kirken.

Foreningen deltog med fane ved mindehøjtideligheden 4. maj. Tekst og foto: Hans-Erik Bonde 4. maj 2016 deltog foreningen med fanen i den traditionelle mindehøjti­ delighed ved Sct. Mikkels Kirke i Sla­ gelse. Fanen blev båret af Michael Rosenbæk og Johnny Petersen. Ved paraden for de faldne blev der ned­ lagt kranse af Gardeforeningen i Slagelse, De Danske Forsvarsbrødre i Slagelse samt Hjemmeværnet. Efterfølgende fortsatte højtidelig­ heden i kirken med salmesang og prædiken ved pastor Ole Grabas, som var feltpræst på Cypern 1990/1991, hvor undertegnede mødte ham, da jeg var CH/A på hold 55. Ca. 200 deltog i den samlede højtidelighed. Jeg havde den store fornøjelse at møde menig 572/1946, som var ind­ kaldt til 4 KMP/11 BTN/4 REG i Vær­ løse 12. november 1946. Enheden var det andet kompagni efter krigen. Han har således 70 års jubilæum i september 2016, hvor jeg håber at møde ham igen.

Kranse nedlagt ved monumentet for de faldne.

18: april: Dybbøl med fanen

OVENFOR: Faneparade.

Foreningen havde sendt det ”grå guld” sydpå sammen med repræsen­ tation fra De Danske Forsvarsbrødre i Slagelse for at fejre Dybbøldagen 2016. ”Hundekoldt” var det. Dagens tale blev holdt af premier­ løjtnant Jens Peter Rasmussen fra Hjemmeværnet, og de to borgme­ stre fra henholdsvis Sønderborg og Flensborg, som også lagde kranse. En del veteraner fra WW2 var mødt frem for at mindes verdenskrigens hårde tid. Vores ”egen” mand fra SJLR, løjtnant Leif Larsen, nu Hjem­ meværnet, styrede slagets gang med hård hånd. Efter mindehøjtideligheden drog vi mod Friheds Allé, hvor der blev budt på lækker varm gullaschsuppe. Dermed sluttede en iskold dag med et historisk vingesus. Mindesten med nedlagte kranse.

22

2/2016

OVENFOR: Fra venstre: Niels Erik, Annette, Johnny, Gurli, Helmer og Michael.


Livet i Mortérkompagniet

413 950 Per Kurt Larsen kommer i denne artikel med nogle betragtninger fra livet som menig i Mortérkompagniet, MTKMP/4 regimentTkest og foto: Per Kurt Larsen Efter godt fire års uddannelse var jeg udlært og skulle til at tjene lidt penge. Her kom Forsvaret i vejen og jeg blev indkaldt til 16 måneders militærtjeneste i Slagelse. Det blev en kolossal omvæltning i min til­ værelse. Sammen med 120 andre troppede vi op på Slagelse Kaserne og efter en time stod vi alle ude i kasernegården i militærtøj, som stank af naftalin; et materiale, som man imprægnerede stoffet med. Vi blev nu beordret i grupper op i en bygning på 12-mandsstuer. Her begyndte tre måneders rekruttid, hvor vi den første måned ikke måtte komme hjem, men havde vagter hele tiden. Vi blev kostet rundt og havde ingen ro.

TV: Hygge i Skydeterrænet. TH: Opstillet til udgangsparade.

Stresstræning Især om natten blev vi vækket og skulle stille i kasernegården med fuld oppakning. Her blev vi på en stor lastvogn kørt ud i mørket i skoven. Efter et par timer standsede bilen og vi blev sat af. Herfra måtte vi selv finde hjem til fods. I dagtimerne havde vi meget ekser­ cits for at lære at gå i takt, ligesom håndtering af våben samtidig blev indøvet. Det var kæft, trit og ret­ ning hele tiden, men vi oparbejdede et godt sammenhold, så det var til at holde ud. En anden dag blev min deling beordret til at begrave en flue i en tændstikæske. Vi skulle så til ære for fluen affyre en salut op i luften med løst krudt. Toiletforholdene var ofte mangelfulde og vi gravede 20 m latrin med plads til 25 mand. Her ”hyggede” vi os. Klar til bytur.

Grove løjer I vores rekruttid havde vi samlet penge ind til en stor fest, når rekrut­ tiden var slut, men der opstod et problem, idet ”indsamleren” havde brækket et ben og efterfølgende brugt pengene til taxa-kørsel mellem Slagelse og København. Han blev senere spændt fast til etagesengen, som vi tippede. Det sluttede med, at vi overhældte ham med vand. Han blev flyttet til Roskilde. En lidt grovere oplevelse var, at der en dag kom en jeep kørende ind gennem vagten. På kølerhjelmen lå en mandsperson, som havde begået selvmord i skoven og var skåret ned. Våben og skydning Efter rekruttiden kom jeg i mortér­ delingen (120 mm). Desuden havde jeg et 12.7 mm maskingevær, et garand-gevær og en maskinpistol. Renholdelse til våbeneftersyn var en stor opgave, hvor jeg fik vagten til at vække mig midt om natten for at nå det. Var rengøringen ikke i orden, kunne det koste den næste orlov eller ekstra vagt. Ved natteskydninger var det impo­ nerende at se ildsøjlen, som kom ud af morterrøret og løbene på de andre våben. En dag var et maskingevær ikke rigtigt indstillet, hvilket resul­ terede i 2 døde køer, beklageligvis. Mange af skydningerne foregik over Vesterhavet, når vi var i Oks­ bøl. Transporten mellem Slagelse og Oksbøl foregik med jernbanevogne. For hurtig læsning blev der lagt svel­ ler mellem vognene, så køretøjerne bare kunne køre fra den ene vogn til den anden. (Mere følger i senere nummer af bladet.) 2/2016

23


Afs: Gardehusarregimentet, 4200 Slagelse

Magasinpost. Returneres ved varig adresseĂŚndring.

ID nummer 46336

www.stotvoresoldater.dk

Vi slutter op om vore soldater

B

Gardehusaren juni 2016, nr. 02  
Gardehusaren juni 2016, nr. 02  
Advertisement