Page 1

Gardehusaren Nr. 1 - Marts 2016

16. ĂĽrgang


Indhold nr. 4 Leder.................................................................................3 Franske kadetter på besøg...............................................4 Ny chef for Gardehusarregimentet...................................5 Den første uge som værnepligtig.....................................6 Medaljeparade på Bornholm............................................. 7 Forsidebillede: V Uddannelsbataljon antrådt for regimentschefen i februar. Bagsidebillede: Danske veteraner under medaljeparade på Almegårds Kaserne på Bornholm. Gardehusaren udgives af Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Garde­­husarforeninger, hvis protektor er Hans Kongelige Højhed Kronprinsen, i samarbejde med Gardehusarregimentet. Bladet udsendes til alle medlemmer af Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Garde­­ husarforeninger. Gardehusarregimentet modtager 200 eksemplarer, primært til orientering af nytilgået personel ved regimentet.

Hold februar 2016 fremstilles for regimentschefen.........8 Medaljeparade 19. januar..................................................9 Danske Gardhusarforeninger.......................................... 10 Velkommen til Forårskoncert 2016................................. 16 Køreskole Sjælland lukker efter 51 år............................. 17 Sjællandske Livregiments Soldaterforening.................... 18

Redaktion: Silas Mortensen, ansvarshavende chefredaktør Major Hans-Erik Bonde, redaktør Kaptajn Brian K. Berthelsen, redaktør Bladudvalg: Oberst Ib Hedegaard Sørensen Freddy Rasmussen Ole Bent Pedersen Helmer Christensen Major Hans-Erik Bonde Kaptajn Brian K. Berthelsen Silas Mortensen Henvendelser vedrørende abonnement og medlemskab rettes til Freddy Rasmussen. Tlf. 55 73 04 47 Email: freddyjr@mail.dk Redaktionen: Silas Mortensen Tlf. 22 58 73 53 Email: redaktoerghf@gmail.com

Indsendelse af materiale til bladet Redaktionens meninger må ikke tages som udtryk for foreningernes officielle standpunkter. Ligesom redaktionen ikke behøver at dele den opfattelse, forfattere af de forskellige artikler giver udtryk for.

Send en mail til redaktoerghf@gmail.com eller besøg danskegardehusarforeninger.dk eller www.sjlr.dk.

Deadlines for Gardehusaren i 2016 Trykt oplag: 2300 Repro & tryk: Sjællandske Medier Bladet udkommer 4 gange årligt Annoncetegning: Sjællandske Medier Dania 38, 4700 Næstved Telefon: 72 45 11 00

2

1/2016

Juninummer: 15. maj 2016 Oktobernummer: 9. september 2016 Decembernummer: 14. november

Foreningsblad for Danske Gardehusarforeninger og Sjællandske Livregiments Soldaterforening


ANERKENDELSE

Det er, hvad det handler om. Derfor var mange husarer og andre tidligere udsendte til medaljeparade på Garde­ husarkasernen i januar 2016. Forhenværende forsvarsminister Nicolai Wammen udtrykte det således: ”De danske veteraner yder en stor og professionel indsats i verdens brændpunkter til gavn for Danmarks sikkerhed. Veteranerne fortjener anerken­ delse, respekt og om nødvendigt støtte. En gruppe af veteraner kommer hjem med fysiske eller psykiske skader. Det er vigtigt, at denne gruppe og deres børn og pårørende får den rette anerkendelse og støtte”. Samtidigt blev der iværksat konkrete politiske initiativer for at styrke anerkendelsen af veteraners indsats: Ved at øge den eksisterende støtte til den frivillige indsats og at etablere et informationscenter ved monumentet over Danmarks internationale indsats efter 1948. Ved at foretage en tildeling af medaljer med tilbagevirkende kraft for tjeneste i international mission før 2010. Medaljen tildeles veteraner, der har været udsendt i perioden 1948 – 2009 i missioner, hvor der ikke er tildelt en dansk anerkendelse i form af en medalje. Medaljen udtrykker anerkendelse for den enkelte veterans samlede indsats i perioden. En del af den danske veteranpolitik er altså anerkendelse, og den kan udtrykkes både ved monumenter, begi­ venheder samlet såvel som individuelt. Veterandagen, vores nuværende monumenter og opbakningen til alle disse begivenheder viser klart, at der her er en sag, der skal følges op på – og med lidt vilje også kan blive bedre og endnu mere nærværende. Vi skylder vores samfund og veteranerne at gøre det endnu bedre. Det er indsatsen for Danmark og kampen for vores fælles værdier, der belønnes.

Ib Hedegaard Sørensen Kammerherre, oberst Præsidenten for Danske Gardehusarforeninger

1/2016

3


Franske kadetter på besøg ved 1 Kompagni/ V Husarbataljon To franske officerskadetter besøgte i februar Gardehusarregimentet. Af PL Kristoffer Bryder Nielsen

ØVERST: Der prøves kræfter med forhindringsbanen. NEDENFOR: De udenlandske gæster møder forsvarschef Peter Bartram.

De nye rekrutters anden uddan­ nelsesuge bød på besøg fra den franske officersskole Saint-Cyr. Sekondløjtnanterne Bonnet og Iva­ noff ankom til Danmark 18. januar og har brugt først en uge med III/ GHR, siden tre uger på øvelse med 1/I/GHR, og er nu landet i 1/V/GHR med det formål at se, hvordan vi griber selve konceptet værnepligt og uddannelse af rekrutterne an. Ud over deltagelse i kompagni­ ets daglige tjeneste, har der også været tid til at introducere kadet­ terne til de mange traditioner ved regimentet. De har således både stiftet bekendtskab med Casino, hilst på Regimentschefen og fik sågar også lejlighed til at hilse på Forsvarschefen i forbindelse med hans besøg på kasernen. Gensidig inspiration Med baggrund inden for så for­ skelligartede felter som påkaldelse og ledelse af ild, opklaring og de franske bjergtropper, har kadet­ terne bidraget med interessante indgangsvinkler til uddannelsen, ligesom de selv er blevet oplyst og udfordret på forskellene mellem dansk og fransk hærkultur. Begge har de udpeget den relativt høje grad af frihed og medbestem­ melse vi giver vores værnepligtige, som den største umiddelbare for­ skel mellem de to lande. De to kadetter er også fælles om at lade sig inspirere af den danske model for Evaluering Efter Indsæt­ telse (EEI), med mulighed for ind­ dragelse af hele delingen og ikke kun O-gruppen, da det i deres øjne afstedkommer en høj grad af reflek­ sion hos den enkelte. De forlader begge Gardehusarregi­ mentet med et ønske om at imple­ mentere dette i deres kommende virke som delingsførere, og således er målet med udvekslingen – videns­ deling og fornyelse – nået. Delingsfoto med gæsterne.

4

1/2016


Nyudnævnt oberst kommende chef for Gardehusarregimentet

VÆRD AT VIDE ÅBNINGSTIDER REGIMENTETS KONTORER Mandag - fredag: 0800 -1500 RECEPTION Mandag - torsdag: 0730 - 1500 Fredag: 0730 - 1430 CAFETERIA Mandag - torsdag: 0600 - 1015 1100 - 1315 1430 - 1830 Fredag:0600 - 0930 1100 - 1300 MILJØGÅRDEN Mandag: 0700 - 0900 Tirsdag: 07 - 09 1230 - 1300 Onsdag: Lukket Torsdag: 07 - 09 1230 - 1300 Fredag 0700 - 0900 I særlige tilfælde uden for daglig åbningstid tlf. 20 20 56 03 KØR/ELM SLA Mandag - fredag:

0700 - 1400

MUNDERINGSDEPOT Mandag - fredag: 0700 - 1400 AFLEVERING AF MUNDERING mandag - fredag: 0700 - 1400 Efter aftale GALLADEPOT Mandag - fredag: 0700 - 1400 Efter aftale INDKØBER Mandag - fredag 0700 - 1400

Oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen - kommende chef for Gardehusarregimentet.

Hendes Majestæt Dronningen har resolveret, at oberstløjtnant Jens Ole Rossen-Jørgensen udnævnes til oberst i Hæren den 1. september 2016, og beordres efter ansøgning fra samme dato som chef for Gar­ dehusarregimentet. Rossen-Jørgensen startede som værnepligtig ved Gardehusarregimen­ tet i 1984, blev officer og delingsfører i 1989 og har efterfølgende haft en alsidig karriere med stillinger både nationalt i Forsvarsstaben og For­ svarsakademiet, samt internationalt i Belgien, USA og senest Frankrig, hvor han er Forsvarsattaché ved ambassaden i Paris.

Stort tillykke til OL Rossen-Jørgen­ sen - regimentet ønsker dig velkom­ men i folden.

AMMUNITON Mandag - fredag: 0700 - 1400 Efter aftale VETERANCENTRET (Bygning 2) Mandag-tirsdag: 0800-1600 Onsdag: 1200-1500 Torsdag-fredag 0800-1500 Onsdag formiddag er sagsbehandlingsdag. Uopsættelige henvendelser modtages. FELTPRÆST Onsdag: 1030 - 1130 Grupperum 2, Bygning 32 SERVICE Messer, møntvask, mønttelefoner findes i centerbygningen. TAXA Slagelse Taxa tlf. 58 53 53 53 afhenter gerne på kasernen. BUS Busruterne 430, 431 og 480R kører mellem stationen og kasernen. 1/2016

5


En regnvåd mandagforsvarede var første Gardehusarregimentet mødedag for 271 nye værnepligde danske farver, da Conseil Intertige vedduV Sport Uddannelsesbataljon. national Militaire afholdt En af Livkompagniets Nordic Cup i Halmstad rekrutter fortæller her om de første dage.

Den første uge som værnepligtig

Af MG Mosede, 1. deling, LIVKMP ”1, 2, 3, 4 - venstre, venstre - ven­ stre, højre, venstre, - armsving, armsving, armsving - det spiller, det spiller hundrede! Det spiller en million! Det spiller bare.” Sådanne ord er 1. deling LIVKMP begyndt at drømme om. Vi hører ordene hver dag, flere gange om dagen, som en rettelse, en hjælp men også som en belønning. Den første uge som menig i 1. deling LIVKMP startede fantastisk ud. Vi havde alle 41 vores forvent­ ninger om, hvordan militæret var: at vore sergenter ville være mere end bare hårde og at vores liv de næste 4 måneder ville være kæft, trit og retning. Vi fik til dels ret… Mandagen stod på introduktion til en helt masse nye ting: vi mødte vore foresatte, blev vist rundt, øvede en masse eksercits (hvilket var en kæmpe udfordring) fik udleveret stumper og uniform og meget andet; en masse nye indtryk, som man bli­ ver ør i hovedet af. Stuekontrol, SKYT og kampråb Om tirsdagen blev vi vækket 5:30 med trompeter fra Hesteskadro­ nen. Alle menige fór ud på gangen med halvt åbne øjne og hoveder. Frem til 07:30 stod den på rengø­ ring, soignering og introduktion til forsvarets metoder. Vi var vel alle

en smule overraskede over den hur­ tige kontrol af stuerne. Rengøring bliver da en leg, hvis det er sådan stuekontrol er? Vores første rigtige dag i fuld tje­ nesteuniform på fortsatte med vores første mønstring, der skulle sikre, at vi havde alle de ting vi skulle, samt vores første SKYT-lektion med samling af basis. Flere undervisningstimer og mere eksercits senere sluttede dagen med kompagniappel foran chefen, der lærte os Livkompagniets kampråb: ”Fremad paa ny, Lige paa og haardt!" inden vi kunne gå trætte i seng. Den berygtede core-test Onsdag morgen startede på samme måde – dog uden trompeter. I dag skulle kompagniet bevidne en sik­ kerhedsdemonstration, med fokus

Benløft - en del af core-testen.

6

1/2016

Antrædning første dag - inden uniformen er blevet udleveret.

på afstande og forholdsregler, når man omgås kanonslag, røgbomber, CBRN-maske og sådanne ting. Senere på dagen kom den beryg­ tede core-test: Vi blev delt op i grup­ per, fik numre, og introduceret for de forskellige øvelser og så var det ellers bare i gang. Sergenterne viste sig (tør jeg skrive det?) fra en meget menneskelig vinkel: det hårde kyni­ ske ydre forsvandt en smule og blev erstattet af: "Du kan godt! Kom så 23, hold den! Hold den! I kan godt!". Efter core-testen begyndte våbenuddannelsen: Vi hentede vores rifler og gennem to lektioner fik vi kend­ skab til våbenbetjening, adskillelse og samling. Dagen efter byggede vi videre med at lade, aflade, gen­ lade, klar til kontrol, funktionering, afhjælpning af fejl, skydestillinger, samt åndedræt- og sigteøvelser. Solen skinnede hele torsdag, så selv­ følgelig foregik alle dagens lektioner indendørs. 1. deling er overbevist om, at sergenterne tjekker femdøgns­ prognosen fra DMI og planlægger dagene således at de menige fru­ streres mest muligt. Vi elsker det vi laver Fredag morgen skulle vi selv stå op og sørge for soignering og ren­ gøring, og stå klar til stuekontrol 07:30. 1. deling mente selv at have klaret alt til punkt og prikke, men da Premierløjtnanten kaster baretten ind under køjesenge på stue fem kom den ud fuld af støv. 1. deling er efterfølgende overbevist om, at vore foresatte tager støv med ind


Medaljeparade på Bornholm

Gardehusarregimentet afholdt i januar medaljeparade på Almegårds kaserne. Af PIO KN Thomas Munch 18. januar samledes tjeneste­ gørende soldater, veteraner og pårørende til medaljeparade på Almegårds Kaserne på Bornholm. Både regimentschefen og Born­ holms borgmester, Winnie Grosbøll, var til stede. Efter estandarten var ført til midten og regimentschefen havde udtrykt anerkendelse, blev geledderne åbnet og medaljerne tildelt. Med en frisk vind fra syd blev medaljemodtagerne trådt an. På trods af kulden, blev der musice­ ret og fortalt en enkelt historie fra missionen i Congo. Efter geledderne var lukket igen, ønskede borgmester Winnie Grosbøll alle medaljemodta­ gerne tillykke.

på stuerne, så det ligner vi ikke har gjort rent. Fredag var en kort dag og hand­ lede egentlig mest om at blive ugens deling i eksercits-konkurrencen. Det lykkedes ikke, hvorfor 1. deling nu forventer en masse strækkere som belønning i en kommende MFT-lek­ tion. Vi blev aftrådt til civil og velfortjent weekend kl. 15:15. Både menige og foresatte var enig om, at vi på trods af en hård uge elsker det vi laver. Efter grej og mundering er blevet udleveret, lærer to nye kommende husarer at rigge basis korrekt til. 1/2016

7


Hold februar 2016 fremstilles for regimentschefen

De nye værnepligtige blev i 19. februar fremstillet for regimentschefen for første gang. Af PIO KN Thomas Munch Så oprandt dagen hvor de nye rekrutter ved V Uddannelsesba­ taljon og Hesteskadronen skulle fremstilles for regimentschefen, oberst T. M. Paulsen. Det krævede at soigneringen var helt i orden og uniformen stod ekstra skarpt på den kolde vinterdag. Det var en kølig morgen med rim­ frost på græsset og dis i horisonten, da fremstillingen begyndte på plæ­ nen foran regimentsbygningen. Trods det kolde vejr var smilene blandt de værnepligtige mange og ansigterne stolte, da regimentschefen adres­ serede de to HBU-kompagnier og hesteeskadronens yngste deling.

Regimentschefen taler til rekrutterne.

8

1/2016

Uddannelsbataljonen antråd foran regimentets hovedbygning.

Der blev blandt andet fortalt bredt om gardehusarregimentets stolte ophav og historie, samt hvad der var i vente for rekrutterne i de næste henholdsvis fire og 12 måneders tjeneste. Talen fik dog også en mere alvorlig tone, da regimentschefen fortalte om regimentets Mindean­ læg og Æresvæg, hvor faldne og sårede soldater fra GHR æres for deres offer for fred og frihed.

ret til ”husarånden”, estandarten og regimentets deltagelse i krigen i Afghanistan og mod ISIL. Afslutningsvis blev der knyttet en kommentar til den kongelige hof­ tjeneste, som hører til Gardehusar­ regimentets vigtige opgaver og som særligt udvalgte af de værnepligtige kan gøre sig forhåbninger om at udføre i nær fremtid.

Rundvisning og foredrag Efter talen inspicerede regiments­ chefen enhederne, startende med 1. kompagni fra V bataljon, dernæst Livkompagniet og slutteligt Heste­ skadronens yngste deling. Obersten var tilfreds med synet og afsluttede herefter paraden ved at give kom­ mandoen tilbage til de respektive førere. Da paraden var tilendebragt, stod programmet på en lille turnus for enhederne: Først var Major Stig Carlsen vært for en rundvisning i regimentets flotte historiske sam­ ling, hvor gamle uniformer, malerier og andet fra Gardehusarregimentets 400-årige traditionsrige historie er udstillet. Dernæst fik de nye vær­ nepligtige også mulighed for at se Hesteskadronens stalde og lokaler, for at få et indblik i en anden form for værnepligt. Regimentschefen sluttede af med et foredrag i auditoriet. Her kunne obersten fortælle om GHR’s orga­ nisation og aktuelle status samt kasernens tiltag for bedre trivsel. Rekrutterne blev også introduce­

Peder Aalborgstuen Stedet hvor soldaten slapper af og hygger sig i godt kammeratskab Kig ind - åben hver tirsdag kl. 1830 - 2200

EFTERLYSNING Af gamle husarbasser fra 1966, specielt maj holdet. Vi har 50 års jubilæum i år. Lad os mødes til Gardehusar stævnet i Slagelse til september. Håber på godt gensyn. Kontakt undertegnede.

Holger Nygård 704779 Velling Holmager3 Velling, 6950 Ringkøbing


Medaljeparade 19. januar

Gardehusarforeningen for Frederikssund og Omegn deltog i den store medaljeparade på Gardehusarkasernen tirsdag d. 19. januar. Af Knud Fischer GHF Frederikssund og Omegn I anledning af overrækkelsen af For­ svarets Medalje for International Tjeneste 1948-2009 havde Garde­ husarregimentet opfordret Danske Gardehusarforeninger til at deltage med deres faner. Fra Frederikssund og Omegn deltog vi med vores fane: Knud Nørhave som fanebærer og Knud Fischer som fanevagt. Udover Frederikssund deltog Frederiksborg, København og Nordvestsjælland, samt Sjællandske Livregiments sol­ daterforening. Vi mødte på Antvorskov kasserne kl. 09, hvor der var dækket op med kaffe og kage i teatersalen. Efter kaffen gik vi til stadion, hvor vi stil­ lede op i faneborg og paraden blev formeret. I alt var der tilmeldt ca. 600 mand, der skulle modtage medaljen.

ØVERST: Faneborg på paradepladsen. NEDENFOR: Regimentschefen uddeler medaljer.

Medaljemodtagerne blev opstil­ let i 6 geledder. Til overværelse at tildeling af medaljer var familie og pårørende inviteret. Der var et tal­ rigt fremmøde (100-200 personer).

Herefter kom den beredne kom­ mando ind på stadion. Da denne var på plads, blev estandarten ført til midten, og paraden blev afleve­ ret til regimentschef oberst Tommy Paulsen. Regimentschefen holdt en tale om motiveringen for tildeling af medaljerne og takkede de udsendte for deres store indsats for Danmark i mange af verdens brændpunkter. Dagen var en kold oplevelse. En strid vind stod ind over stadion med sne­ fygning ind over paradepladsen. Regimentschefen kommanderede åben geled og så begyndte medal­ jeoverrækkelsen. Hver modtager fik et håndtryk og et tak og de onkring 600 medaljer blev uddelt i løbet af cirka 40 minutter. Estandarten blev ført i kvarter og paraden forskød til kantinerne, hvor der nu var frokost. Her fik man lej­

lighed til at hilse på gamle venner og genopfriske de mange minder, der var forbundet med udsendelsen. For Gardehusarforeningerne var det også en god mulighed for at hylde de udsendte og at vise fanen. For som det fremgår af Gardehusar­ regimentets hjemmeside: ”Vi skal nok betragte soldaterforeninger i dag som en vigtigt brik i samfun­ det, eller som soldaterforeninger selv siger: ”Soldaterforeningerne er hæren bag hæren”. Det skal også nævnes, at fra Gar­ dehusarforeningen for Frederikssund og Omegn var der tre medlemmer, der fik medalje for udsendelse til Cypern og Gaza. Fra foreningen skal der også lyde et stort tillykke med medaljerne. HESK deltog i paraden i rød galla. 1/2016

9


Danske Gardehusarforeninger FREDERIKSBORG AMT HUSK Der er Generalforsamling den 9. marts 2016 kl. 19.30 på Karlebo Kro. Kontakt: Jan van Deurs, tlf. 2363 8757, mail: jvandeurs@stofa­ net.dk eller Eric Saugman, tlf. 3013 3925, mail: ericsaugman@hotmail. com. Se hjemmesiden www.garde­ husarforeningenfrederiksborgamt. dk. Send venligst jeres mailadresse til kasseren på ericsaugman@hotmail. com, især hvis i har fået en ny.

Jørgen Pedersen.

Mindeord Den 4. december 2015 mistede Frederiksborg Amts Gardehusar­ forening et engageret bestyrel­ sesmedlem i vores næstformand, Jørgen Peder Pedersen. Jørgen var en trofast husar, der aldrig glemte sit gamle regiment, hvor hans far og farfar også havde gjort tjeneste. Han blev indkaldt til GHR i novem­ ber 1955 og i marts året efter tilgik han STESK / II. GHR . Efter endt tjenestetid blev han kort tid efter tjenestemand ved Slotsforvaltnin­ gen som vagtmester. Jørgen var medlem af foreningen i 54 år. Siden 1990 var han med­ lem af bestyrelsen og siden 1995 næstformand. Jørgens helt store interesse var militærhistorie; især 1. og 2. Verdenskrig, men også de Slesvigske krige optog ham meget. Jørgen var en ivrig jæger og satte pris på et godt glas gammel årgangs-portvin. Jørgen var tildelt "Tak og Ære". Vi er mange der vil savne ham. Æret være Jørgens minde. På Bestyrelsens Vegne Jan van Deurs Formand

TAKKEHILSNER STOR TAK Tak til Oberst T. M. Paulsen ved Gardehusarregimentet, og mine venner i Gardehusarforeningen Maribo Amt for venlig opmærk­ somhed ved min 70 års fødsels­ dag . Med venlig husarhilsen Knud Erik Rasmussen 520309/62 Nakskov Højrebyvej 93 4900 Nakskov

10

1/2016

TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN Jeg vil gerne takke Gardehusar­ regimentet, samt Garderhusar­ foreningen Østsjælland, for opmærksomheden ved min 75 års fødselsdag. Med venlig hilsen Husar 531317 Greve Poul Høilund Jasminvej 6, 4600 Køge Mail: anita.juncker@youmail.dk

Gardehusarforeningen for Fyns Stift Har du husket at betale kontingent for 2016? I skrivende stund er der 27 med­ lemmer i Gardehusarforeningen for Fyns Stift, der IKKE har betalt kontingent. Efter de nye regler betales kontingentet direkte til Danske Gardehusarforeningers hovedkasserer. Lokalforeningerne modtager først deres andel når medlemmerne i lokalforeningerne har betalt til hovedkasseren (efter rykker-procedure). GHF Fyn modtog først kontin­ gentafregning fra hovedkasse­ ren i oktober 2015; 10 mdr. inde i året. DET ER MEGET SVÆRT FOR EN BESTYRELSE AT DRIVE EN FOR­ ENING, NÅR MAN IKKE ANER HVOR MANGE PENGE MAN HAR TIL RÅDIG­ HED. I de tidligere år har en del af med­ lemmerne betalt deres kontingent i løbet af året. Det kan forenin­ gen IKKE acceptere mere. Det er umuligt at lægge budget med en så tilfældig kontingentbetaling. SÅ kære Husarer; betal jeres kon­ tingent til tiden. Hvis i har spørgs­ mål kan i kontakte formanden på mobil: 2176 9030, eller mail: tern­ drup.henning@gmail.com. Nyhedsbrev på mail De medlemmer i GHF Fyn, der ønsker at modtage information fra foreningen via mail, skal frem­ sende mailadresse til formanden. Jeg har på tidspunktet mailad­ resser på 66 medlemmer. Har et medlem fået ny mailadresse, bedes den fremsendes til forman­ den. Formandens mailadresse er: terndrup.henning@gmail.com. Blomsternedlæggelse Blomsternedlæggelse til minde om Slaget ved Dybbøl 1864 18. april kl. 10 på Odense Assistenskirkegård, afsnittet mellem Ansgar anlægkasernen-Heden-Falen, litra AA.


Repræsentantskabsmøde 2016 Danske Gardehusarforeningers præsidium indkalder til repræsen­ tantskabsmøde lørdag d. 21 maj 2016 kl. 10 i Skovens Restaurant, Herlufsholm Allè 233, 4700 Næst­ ved Program Kl. 09 – 09:55 Morgenkaffe Kl. 10 – 10:15 Samling og velkomst Kl. 10:20 Afgang ”ledsagertur” Kl. 10:30 Repræsentantskabsmøde Kl. 13 – 15 Frokostbuffet Priser Morgenkaffe Frokostbuffet

50 Kr. 175 Kr.

PRÆSIDIET Bindende foreningsvis tilmelding til morgenkaffe og frokostbuf­ fet senest lørdag d. 14 Maj 2016 til Freddy Rasmussen på tlf. 2559 5353 eller mail; freddyjr@mail.dk. Betaling for forplejning skal ske samtidig til konto: Reg. 5068 Konto: 0001251174 PS: der må meget gerne foreta­ ges tilmelding af alle deltagere til repræsentantskabsmødet. DAGSORDEN 1. Præsidenten byder velkommen 2. Valg af dirigent 3. Valg af 2 stemmetællere

4. Præsidenten aflægger præsidiets beretning 5. Hovedkassereren fremlægger det reviderede regnskab, samt redegør for fonde og ”Gardehu­ sarens” økonomi, samt evt. forslag til kontingentforhøjelse. 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af Præsident (I.H. Sørensen modtager genvalg) 8. Valg af Hovedkasserer (Ole B. Petersen modtager ikke genvalg) 9. Valg af sekretær 10. Valg af 2 interne revisorer 11. Valg af delegerede til ”DSL” 12. Fastsættelse af næste års Repræsentantskabsmøde 13. Eventuelt

GARDEHUSARFORENINGEN KØBENHAVN GHF KBH har fået ny fane GHF København har fået en ny fane. Den gamle fane, som har tjent GHF København siden stiftel­ sen i 1912, er så slidt og skrøbelig efter de mange års tjeneste, at den ikke bruges mere uden at gå helt i stykker. Bestyrelsen ønskede derfor en ny fane, som kendertegner Garde­ husarregimentet, men som også unge, nye Gardehusarer kunne identificere sig med, selv om man ikke har aftjent sin værnepligt ved Hesteskadronen. Bestyrelsen er så heldig at have to kunst-erfarne folk i Diana Lind­ bjerg og Torben Poulsen, der kom med forslag. Torben Poulsen udar­ bejdede et færdig forslag og lavede det digitale arbejde. Resultatet er et symbol på sammenhold og nati­ onalitet. Fanen blev indviet ved GHF Køben­ havns årlige arrangement i De Kongelige Stalde, mens eskorten var til Nytårskur. Designer Torben Poulsen slog det første søm i og værnepligtig gardehusar Rødovre slog det andet søm i, som symbol på at fanen også er for de unge; fremtidens medlemmer. Det tredje søm blev slået i af kam­ merherre, oberst Tommy M. Paul­ sen, i denne sammenhæng mest som kammerherre, da en kammer­ herre bærer nøglen til Dronningens kammer på ryggen. 1/2016

11


Gardehusarforeningen Nordvestsjælland Bankospil Vi havde den 20. november 2015 et godt og velbesøgt bankospil. Det startede som sædvanligt med spisning; en lækker buffet der blev afsluttet med ris-alamente, da mandlen var fundet gik vi i gang med bankospillet, hvortil forenin­ gen i år havde indkøbt gevin­ sterne. Derefter var der kaffe og småkager, inden formanden Erik Jensen takkede for en god aften og ønskede alle en god Jul og et godt Nytår. Medaljeparade Tirsdag den 19. januar 2016. var der overrækkelse af Forsvarets Medalje for International Tjeneste 1948-2009 på Gardehusarkaser­ nen, til ca. 600 GHK. Formanden Erik Jensen og fane­ bærer Kjeld Hansen deltog i para­ den med Estandarten, og var med til det efterfølgende arrangement. Husk Generalforsamlingen Fredag den 18. marts 2016, som annonceret i decembernummeret.

FREDERIKSSUND OG OMEGN Modtagere af medaljer for international tjeneste 1948-2009 Vagn Erik Hove 459842 Vilsund Teglværksparken 24, Ganløse 3660 Stenløse Udsendt til Gaza på hold 12 Coy. 5 i Rafah 3. deling sommeren 1962, og igen på Cypern hold 5. Kok i KIH, sommeren 1966. Vagn Erik Hove modtog medaljen på Høvelte Kaserne 30. februar.

Vagn Hover, apr-maj 2015.

Knud Nørhave 1967 Skuldelev Engvej 13 3550 Slangerup Udsendt til Cypern,1967-1968 hold 8 og igen 1971-1973 hold 15-16-1718. Knud Nørhave modtog medaljen på Høvelte Kaserne 30. februar. Asger Pedersen 459568 Jægerspris Traneagervej 16 3630 Jægerspris Udsendt til Gaza fra 1961-1963 på hold 11-12-13 i Eljamus. Asger Peder­ sen modtog medaljen på Høvelte Kaserne 30. februar.

Knud Nørhave

Asger Pedersen under en sommerudflugt med foreningen.

Gardehusarforeningen for Frederikssund og Omegn ønsker stort tillykke medaljerne.

MARIBO AMTS GARDEHUSARFORENING Medaljeparade Gardehusarregimentet var vært ved den store medaljeparade den 19. januar. Over 500 tidli­ gere udsendte veteraner modtog medaljen for udsendelse mellem 1948 og 2009. Den flotte parade foregik i pivende snestorm, men fanebærer fra Maribo Gardehusarforening Peder Sødergren var vanen tro mødt frem og bidrog hermed til den festlige dag.

Husk generalforsamlingen Mandag d. 14. marts kl. 18 på Lands­ byen i Våbensted. Dagsorden jævn­ før vedtægterne. Husk tilmelding til spisning på 5478 0545. På generalforsamlingen vil følgende få tildelt årstegn: 40 år Ove Banggård Hansen, Strandbyvej 22, Nagelsti, 4800 Nykøbing F Arne Rasmussen, Karltoftevænget 14, 4970 Rødby 25 års Henrik Peter Stilund, Pandebjergvej 76, 4800 Nykøbing F Sommerarrangementer Sidst i juni kommer Dronningen og Hesteeskadronen til Maribo i forbin­ delse med 600 års-jubilæet. Når vi kender eskadronens underbringel­

12

1/2016

sessted, vil vi forsøge at arrangere et besøg for vores medlemmer. Mere info i juni-nummeret. Flagdagen 5. september Der vil være arrangementer i både Nakskov og Nykøbing F. Vi skulle gerne have både fanen og estandarten ud og blafre i vinden. Mere info i juni-nummeret og i de lokale aviser. Blåturen Blåturen er i år lagt i september. Mere info i juni-nummeret. Jubilarstævnet 17. september Vi vil i år prøve at arrangere fæl­ les kørsel for alle til årets jubilar­ stævne. Mere info i juni-nummeret.


GARDEHUSARFORENINGEN FOR JYLLAND Ny hjemmeside Gardehusarforeningen Jylland har fået egen hjemmeside: www.ghfjylland.dk. Her kan du følge med i alt hvad der sker i foreningen. På sidste præsidiemøde fik vi at vide, at der var 14 medlemmer der ikke havde betalt kontingent. Giv venligst besked hvis i ikke vil være medlemmer mere. Generalforsamling 2016 Gardehusarforeningen Jylland afholder generalforsamling lørdag den 16. april for medlemmer med ledsager. Vi har to nye kandida­ ter til bestyrelsen (Claus Ovesen og Anders Juul Jensen), men hvis vi ikke finder to mere, overgår Gardehusarforeningen Jylland til en afdeling, hvor vi skal finde en kontaktperson, eller til medlem­ mer under DGHF, hvor de tegnes af vicepræsidenten og Præsidiet. Program Kl.10: Kaffe og et rundstykke Kl.11: Generalforsamling Kl. 12.30: Middag. Kl. 14: Ekstraordinær generalfor­ samling.

Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens/formandens beret­ ning. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Valg i henhold til § 6, stk. 2. 6. Valg af revisor og revisorsup­ pleant. 7. Valg af fanebærer/estandart. 8. Eventuelt. Indkomne forslag skal være for­ manden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. HVEM ER PÅ VALG? Ønsker ikke genvalg: Tage Hansen Jens Simonsen Niels Chr. Stræde Egon Pedersen På valg Holger Nygård Simon Nielsen (Suppleant) Revisor og revisorsuppleant Per Christiansen Knud Erik Bødker

GARDEHUSARFORENINGEN FOR SYDJYLLAND Medlemsinfo Husk at opgive adresseændring, gerne med mailadresse. Har du spørgsmål vedr. dit medlemskab, kontakt da kasserer Ejvind Peder­ sen, 7461314, iwin@mail.dk eller formanden 2 7469226, bock@ bbsyd.dk Forårstur i Gråsten Skovene Foreningen inviterer en tur i Grå­ sten Skovene med hestevogn 28. maj kl. 10. Vi mødes ved Jørgen Nissen, Fiskbækvej 10, Gråsten. Efterfølgende indtager vi vor med­ bragte madpakke hos Jørgen. Tilmelding bør ske til Mogens Olsen: 4448 4880 eller forman­ den, 2746 9226/bock@bbsyd.dk inden den 20. maj. Pris 100 kr. Åben Hede 28. juni kl. 11 tager vi til Hærens Kamp- og Ildstøttecenters Åben Hede-arrangement. Vi mødes på parkeringspladsen ved Blåvand

Kro, Horns Bjerge 4, 6857 Blå­ vand. Vi medbringer egen mad­ kurv. Påklædning efter vejrliget. Fast fodtøj. Tilmelding til Jesper Dippel. tlf. 4074 0291. Besøg hos Bryggeriet Fuglsang 24. november får vi en rundvisning med efterfølgende prøvesmagning af husets produkter på Bryggeriet Fuglsang i Haderslev. Deltagerpris: 100 kr. inkl. en lille jubilæumskasse. Arrangementet har en varighed af ca. tre timer. Tilmelding bør ske til formanden på tlf. 2746 9226, bock@bbsyd.dk inden den 10. november. Nærmere information i næste udgave af Gar­ dehusaren, men husk at sætte kryds i kalenderen. Det er en af sjælden­ hederne, at man kan få en rund­ visning hos Fuglsang. Med de bedste husarhilsner pbv Carl Jürgen Bock

25 års-tegn Keld Larsen Løkkenvej, 353 Stenum. 10 års-tegn Steffen Kousgaard Holger Nygård Simon Nielsen John Petersen Aage Vig Hvis i ønsker at få årstegn skal i møde op på generalforsamlingen. Man behøver ikke at deltage i mid­ dagen, hvis man ikke ønsker det. Menu Tag-selv-bord med oksefilet og forloren vildsvineryg. Fløde og smørstegte kartofler og en god whiskysovs. Dertil en blandet salat og flutes. Efterfølgende kaffe og Almas småkager. Pris: 120 kr. pr. person. Tid og sted 16. april kl.11 på Simested Kro, Boldrupsvej 75, Simested, 9620 Aalestrup. Tilmelding senest 9. april til Tage Hansen, tlf. 2134 3228, mail: tage@sport.dk.

Gardehusarforeningen for Sydsjælland og Møn Sommerudflugt Vi har bestemt sommerudflugt til tirsdag d. 21. juni. Vi har ikke programmet helt færdig endnu, men notér alligevel datoen. Mere info i næste nummer af bladet. Venlig hilsen Bestyrelsen

Til- og framelding af medlemmer og "Gardehusaren" samt permanent adresseforandring sendes til: ghf@mail.tele.dk eller Danske Gardehusarforeninger, v/Freddy Rasmussen Banetoften 17, 4700 Næstved E-mail: freddyjr@mail.dk Foreningernes kontor: Kontoret kan kontaktes telefonisk alle onsdage kl. 1000-1200. Tlf. 25 5953 53 eller www.danskegardehu­ sarforeninger.dk 1/2016

13


MÆRKEDAGE

10. maj: Jørgen Kræmmer 267932/55 Nordby

4. maj: Knud Fischer 704986/66 Rappenborg

11. maj: Leif Amdisen Møller 1957 Pinstrup

13. maj: Erik Madsen 704707/66 Stenløse

16. maj: Vagn Olsen 268186/55 Arresø

17. maj: Peter Andersen 648897/65 Smedstrup

18. maj: Mogens Christensen 679/1956 Hammer

24. maj: Henrik Berg 704921/1965 Karrebæksminde

29. maj: Arne Vinter 301671 Tøvelde

28. maj: Eigil Nielsen 1967 Kulhuse

85 år 18. februar: Jørgen Nelbik 1951 Holbæk -

9. juni: Jens Christian Pedersen 301680/56 Horslund

65 år 23. januar: Lars Johnsen 1971 Nordby

4. marts: Poul Erik Andersen 1952 Glostrup

10. juni: Henning Hansen 301735/56 Venslev

24. marts: Hjalmar Larsen Hansen 148950/52 Fjellerup

75 år 24. marts: Svend E. Hansen 460357/60 Stubbekøbing

93 år 3. maj: Cornelius Gjertsen 761/1945 St. Magleby 92 år 5. april: Arne Olsen 4658/1950 4. maj: Leif Pedersen 1945

12. april: Henning Diemar 1952 Sydhavn 19. april: Svend Jensen 149073/52 Magleby 3. juni: Henning Falk 123658/51 Christianshavn 5. juni: Poul Schjellerup 149099/52 Slangerup

26. marts: Erik Wied 511652/61 Bøtø 31. marts: Ole Sødergren 409410/59 Sløsse 7. april: Flemming Topp Fischer 459808/1960 Thurø 8. april: Flemming Helgogaard 459777/60 Hørve

80 år 31. december: Kai Steffensen 1955 Sæddinge

8. april: Leif Johansen 405198/59 Roerslev

10. marts: Asger Schou Sørensen 267926/55

9. april: Tonny Jensen 460356/1960 Borre

31. marts: Mogens Eilertsen 301930/56 Lønholt

15. april: Martin Verner Andersen 460384/60 Tapdrup

1. april: Per Christiansen 301937/56 Husby

18. april: E.V. Larsen 4088017/59 Orø

10. april: Hans Ole Bertelsen Niels­ minde 301658/56 Vadum

9. maj: Bjarne Jensen 460408/60

19. april: Bent Boldt 1977 Vojens 50 år 25. december: Claus Brink Mogensen 1985 Vejle 4. maj: Morten Petersen 1990 Nygård 14. maj: Brian Brodersen 00/85 40 år 24. maj: Carsten Pedersen 1996 Ullerød 30 år 17. januar: Maria K. Andersen 2006 Glostrup 20 år 3. april: Mikkel Kassebeer Nyegaard 2015 Kastrup 17. maj: Frederik Steffensen 2015 Mileparken 22. maj: Josephia Scheer-Sørensen 2015 Trianglen

DØDSFALD

17. april: Egon Pedersen 267976/55 Vester Nebel

70 år 7. april: Bertel Jensen 704623/66 Troldhede

268161/55 Usserød Jørgen Peder Pedersen

6. maj: Kurt Benny Lauritsen 301961/56 Stege

22. april: Henrik Lundstedt 1966 Fakse

4. februar 302002/56 Skelby Orla Hansen

9. maj: Torben Nielung 268047/1955 Skive

25. april: Peter Bay Christensen 000/46 Tybjerg

14

1/2016

Æret være deres minde


Adresseliste

Præsidiet: Præsident: Oberst, Kammerherre Ib Hedegaard Sørensen, Fruerlund 22, 2850 Nærum, tlf. 4580 1134. Mail: ihsfruerlund22@gmail.com Vicepræsident: Hans Christian Nielsen, Sluphusvej 2, Herslev, 4000 Roskilde, tlf. 4640 2356. Mail: stenbakkegaard@private.dk (Kontaktperson for medlemmer udenfor lokalforeningerne). Hovedkasserer: Ole Bent Petersen, Tranebakken 97, 2635 Ishøj, tlf. 2090 8150. Mail: ole@revi-net.dk. Sekretær: Henning Terndrup, Regissevej 4, 5871 Frørup. Tlf. 2176 9030. Mail: terndrup.henning@gmail.com. Forretningsfører: Freddy Rasmussen, Banetoften 17, 4700 Næstved, Tlf. 5573 0447/2559 5353, Mail: freddyjr@mail.dk. Gardehusarforeningen København: Formand: Jonas Kriegbaum, Torvegade 54, 1., 1400 København K, Tlf. 2972 6969. fonsholm@hotmail.com. Kasserer: Diana Lindbjerg Jørgensen, Østerbrogade 85, lejl. 25, 2100 København Ø, Tlf. 6160 7729. Mail: mail@dlinbjerg.com. Gardehusarforeningen Frederiksborg amt: www.gardehusarforeningenfrederiksborgamt.dk Formand: Jan van Deurs, Dortevej 25, 3060 Espergærde, tlf. 2363 8757. Mail: jvandeurs@stofanet.dk. Eric Saugman, Hyrdebakken 9, 3400 Hillerød, tlf. 3013 3925. Mail: ericsaugman@hotmail.com. Gardehusarafdeling Gl. Roskilde Amt: Kontaktperson: Leif Lund, Støden 30, 4000 Roskilde, tlf. 4026 7738. Mail: leif.lund@youmail.dk. Gardehusarforeningen for Frederikssund og omegn: Formand: Knud Fischer, Frihedsvej 10, 3630 Jægerspris, tlf. 4752 6206/2047 9264. Mail: fischer@post.tele.dk. Kasserer: Kai Illemann, Skibbyvej 9, 4050 Skibby, tlf. 4752 8132. Mail: kai@illemann.nu Gardehusarforeningen for Næstved og omegn: Hjemmeside: www.ghf-næstved.dk Formand: Freddy Rasmussen, Banetoften 17, 4700 Næstved, tlf. 55 73 04 47, mobil: 2559 5353, Mail: freddyjr@mail.dk. Kasserer: Hans Thorsen, Kildevej 11, Rønnebæk, 4700 Næstved, tlf. 5573 2042. Mail: thorsen0304@gmail.com. Gardehusarforeningen Nordvestsjælland: Formand: Erik Jensen, Stigsager 46, Rørby, 4400 Kalundborg, tlf. 5950 4018. Mail: erje@post3.tele.dk. Kasserer: Gardehusarforeningen Østsjælland: Formand: Ole Pedersen, Islandsgade 12, 4690 Haslev, tlf: 20295149. Mail: ghfost@gmail.com. Kasserer: Casper Dahl, Idagaards Allé 10, 4200 Slagelse, mobil 2047 8954. Mail: casper@idagaard.dk. Maribo Amts Gardehusarforening: Formand Henrik Schjelde, Kirkevænget 7, 4863 Eskildstrup, tlf. 2132 8837. Mail: henrik@schjelde.net. Næstformand Jørgen Frederiksen, Tillitzevej 27, 4983 Dannemare, tlf. 2883 0340. Mail: moriseng@live.dk. Gardehusarforeningen for Møn og Sydsjælland: Formand: Henrik Rasmussen, Stubberupvej 10 B, 4880 Nysted, tlf. 55816311. Mail: Henrik.ras68@gmail.com. Kasserer: Ole Bent Petersen, Baldersbækvej 2, 1, 2635 Ishøj, tlf. 2090 8150. Mail: ole@revi-dan.dk Gardehusarforeningen for Fyns Stift: Hjemmeside: www.ghf-fyn.dk Formand: Henning Terndrup, Regissevej 4, 5871 Frørup, mobil: 2176 9030 Mail: terndrup.henning@gmail.com Kasserer: Jan Faber Jensen, Østervoldgade 77 1 sal, 5800 Nyborg, mobil: 5244 2468. Mail: jfaber4@live.dk. Gardehusarforeningen Jylland: Formand: Tage Hansen, Skovbrynet 18, 8670 Låsby, tlf. 8695 1614, mobil 2134 3228. Mail: tage@sport.dk. Kasserer: Jens Simonsen, Højgaardsvej 5, 8983 Gjerlev, tlf. 8647 4510. Gardehusarforeningen Sydjylland: Formand: Carl Jürgen Bock, Skeldekobbel 20, Skelde, 6310 Broager, tlf. 7444 1458, mobil 2746 9226. Mail: bock@bbsyd.dk Kasserer: Ejvind Pedersen, Bakkevej 11, Stubbæk, 6200 Aabenraa, tlf. 7461 3142, mobil 2085 0775. Mail: iwin@mail.dk 1/2016

15


Velkommen til Forårskoncert 2016

Af Mogens Buch, kompagnichef Det er nu 41. gang Hjemmeværnets Musikkorps Vestsjælland afholder forårskoncert, og det er igen med stor fornøjelse, at vi byder velkom­ men til en underholdende aften. Orkesterets dirigent, Kristjan Berger Christiansen, har sammen med musikkorpset sammensat aftenens program, som spænder bredt: lige fra danske marcher til svingende underholdningsmusik. I 2013 startede Kristjan som dirigent i musikkorpset, og han har løftet orkesterets musikalitet, blandt andet ved professionel undervisning og sit gode humør. Han har bragt orkestret tilbage til god, traditionel underholdningsmusik. Vi håber, at orkestret kan skabe et godt billede af, hvad Hjemmeværnet også kan og herved vise, at det har mange facetter. I år er vi også flyttet til det distrikt, 16

1/2016

Hjemmeværnets Musikkorps Vestsjælland ser frem til at byde dig velkommen til Forårskoncert 28. april kl. 19:30 i Teatersalen på Gardehusarkasernen. Fri entré.

som vi geografisk tilhører, nemlig Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjæl­ land og Lolland-Falster. Det har vi meget store forventninger til. Distriktet ledes af Oberstløjtnant Tonni Schumann, som er en god gammel bekendt af musikkorpset

i Slagelse, Hjemmeværnets Sankt Hans fest i Slagelse, Julekoncert første søndag i advent i Musik­ stalden på Grønnegade Kaserne i Næstved, Julekoncert på Antvorskov Kaserne, samt diverse soldaterfor­ eningers jubilarstævner.

Hjemmeværnets Musikkorps Vest­ sjælland er et harmoniorkester. Korpset består af amatørmusikere, der har tegnet kontrakt med hjem­ meværnet for at gøre tjeneste ved musikken. Musikkorpset holder til på Antvorskov kaserne i Slagelse, hvor vi øver hver torsdag aften fra kl. 19 - 22.

Orkestret søger unge og ældre musi­ kere, som har tid og lyst til at spille underholdnings- og militærmusik og være en del af det gode fællesskab i musikkorpset.

Musikkorpset medvirker ved både militære og civile arrangementer 15 - 20 gange om året. Heriblandt er en del traditionelle arrangementer, GHRs parader, min­ degudstjeneste og kransenedlæg­ ning den 4. maj i Skt. Mikkels Kirke

Det er med stor glæde, at vi kan præsentere aftenens konferencier, Morten Lystrup Thomsen, som vil guide os gennem den musikalske rejse. Sidst, men ikke mindst, vil vi gerne takke alle, som har været med til at gøre denne koncert mulig. Rigtig god fornøjelse med koncerten


Køreskole Sjælland lukker efter 51 år Køreskolebygningens facade.

Efter 18383 dage (incl. 12 skuddage), eller omregnet 51 år og 3 måneder siger jeg farvel til Gardehusarkaser­ nen og dens ”beboere” i dag, når vi har lukket Køreskole Sjælland. Hjerteligt tak for 10 gode år i streg, hvor målet for KØSK SJÆ som en konstant har været: Kørekort i bedst mulig kvalitet – til tiden." Regimentet siger jer alle tak for jeres indsats og ønsker jer det bed­ ste for fremtiden. Regimentschefen overrækker regimentsskjold til køreskolens leder, Ole Hovman.

Gardehusarregimentet lukkede 29. januar formelt Køreskole Sjælland, der har været placeret på Antvorskov Kaserne i over et halvt århundrede. Af KN Lasse Galsgaard-Olsen Køreskolens medarbejdere var om morgen 29. januar samlet i fro­ koststuen, hvor regimentschefen takkede for det gode samarbejde og ønskede alle held og lykke med deres respektive nye tilværelser. Som markeringen på afslutningen overrakte regimentschefen sit skjold til køreskolens leder, Ole Hovman. Ole skrev følgende tak til alle gar­ nisonen: "Om lidt bli`r her stille; et sanse­ løst sekund. Overførsel fra kontonummer

GIROINDBETALING 8

Indbetaler

7

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

651-8257 Gardehusarforeningernes Præsidium Baldersbækvej 2,1, 2635 Ishøj

Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Underskrift ved overførsel fra egen konto

Check og lignende accepteres under forbehold af, at BG Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb du har betalt. Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

651-8257 Gardehusarforeningernes Præsidium Baldersbækvej 2,1, 2635 Ishøj

Post Danmarks kvittering

Medlemskontigent 2016 Årgang: ....................... ____ Kroner

____ Betalingsdato eller

Øre

Betales nu

2 5 0 0 0

. . , Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt +01<

Dag

Måned

År

Sæt X 4030S 26.04 BG 0731-23455

Gebyr for indbetaling betales kontant Kroner

.

.

Øre

2 5 0 0 0

,

+6518257<

2015 1/2016

17


SJÆLLANDSKE LIVREGIMENT SOLDATERFORENING Stiftet den 25. november 1917 www.sjlr.dk Soldaterforeningerne er hæren bag hæren

Motto: Tapper og Tro

Formand

Næstformand/Webmaster

Bestyrelsesmedlem

Helmer Christensen Vestensøvej 19, Lundforlund 4200 Slagelse Tlf. 4017 5664 / 3062 9740 Email: hvc1940@hotmail.com

Hans Erik Bonde H.P. Christensensvej 22 4180 Sorø Tlf. 2487 7382 Email: sjlr@stofanet.dk

Palle Piil Jensen Krænkerupvej 55, Havrebjerg 4200 Slagelse Mobil. 2623 5020 Email: ppiil@mail.dk

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem/Sekretær

Karsten V. Larsen Mosevej 2 4180 Sorø Tlf. 6172 5814 Email: karmedan@hotmail.com

Michael Rosenbæk Jasminvej 35 4200 Slagelse Mobil 2065 3480 Email: mail@pejsehuset.dk

Tommy Rasmussen Nysøgård 207 4230 Skælskør Mobil 4226 1676 Email: bito@stofanet.dk

18

1/2016


! e il l T ykk

75 ÅR 16. marts 504445 John Christensen Lindevej 50, 4900 Nakskov

7. april 425832 Finn Kjærgaard Simonsen Valhøjs Alle 92, 2610 Rødovre 10. maj 456699 Niels Erik Mølgaard Andelshusene 48, 2750 Ballerup 70 ÅR 26. marts - Poul Hansen Ellehaven 8, 5690 Tommerup 1. maj - John Kidde-Hansen Slottet 9, 3480 Fredensborg

TILLYKKE

til modtagere af Forsvarets Medalje for international tjeneste i perioden 1948-2009

Jubilarstævne 2016 17. september 2016 Nærmere følger.

Gensidig orientering ved et medlems dødsfald Alle medlemmer opfordres til at orientere pårørende om, at de meget gerne må melde til sol­ daterforeningen på sjlr@stofa­ net.dk såfremt et medlem afgår ved døden. Det giver foreningen mulighed for at bringe rettidigt indlæg af mindeord i bladet.

3. maj - Leif Rasmussen Lokesvej 3, 4873 Væggerløse 60 ÅR 4. maj - John Lindgren Havrevænget 27, 4173 Fjenneslev 55 ÅR 3. juni - Morten Thomsen Bøstrupvej 36, Sørbymagle 4200 Slagelse 50 ÅR 8. april - Allan Hessel Skovvej 68 A, 4220 Korsør

MINDEORD 504 613 Carl Erik Nørrelund er i en alder af 74 år ”fratrådt tjenesten” 10. september 2015 på grund af sygdom. Carl Erik blev indkaldt til 2/III/Sjæl­ landske Livregiment 1. september 1961, hvor han efter rekruttiden kom til Roskilde Kaserne. Carl Erik var i sin medlemstid i foreningen trofast deltager i den årlige generalforsamling. På grund af den lange rejse fra Nakskov tog han gerne en overnatning og rejste hjem den følgende dag. Foreningen sender de efterladte en dyb medfølelse i denne svære tid og udtrykker et Æret være 504 613 Carl Erik Nørrelunds minde

MOBILEPAY

Så kom det alle havde ventet på: Næste gang du kommer i Peder Aalborgstuen, kan du betale for dine forfriskninger eller souve­ nirgenstande med af Mobile Pay, på tlf. 2199 7621. Prøv det.

MINDEORD Arne Sigurd Jacobsen (AS), er i en alder af 64 år ”fratrådt tjenesten” 23. februar 2016 på grund af læn­ gerevarende sygdom. AS blev indkaldt til SRKKMP/II/ SJLR i Vordingborg 2. januar 1973, efterfulgt af sergentskole i Søn­ derborg, tjeneste ved enheder ved Sjællandske Livregiment, ind­ træden på Hærens Officersskole og tilbagevenden til regimentet, hvor han forrettede tjeneste ved flere enheder. Fra 1992 gjorde han tjeneste ved Hærens Kampskole indtil pension i 2013. AS vil blive husket for sin tjeneste ved ovennævnte tjenestesteder som en lun, humørfyldt og vellidt kollega. Foreningen sender de efterladte de dybeste medfølelser i denne svære tid og udtrykker et Æret være Arne Sigurd Jacobsens minde

KONTINGENT Så er det absolut sidste frist for betaling af kontingent for 2016.

KONKURRENCE Den læser som først indsender korrekt besvarelse via sjlr@stofanet. dk, vil modtage 1 voksenbillet og en barnebillet til Pansermuseet. 1. Hvem var musiklærer for SJLR Tambourkorps i 1971?

5. Hvad koster et års kontingent for 2016?

2. Hvem var stifter af SJLR Solda­ terforening i 1917?

6. Hvilket kompagni fra SJLR lå i Farum i 1968?

3. Hvad hed SJLRs chef i 1967?

7. Hvad hedder Pansermuseet sydøst for Slagelse?

4. Hvad hed formanden for SJLRs Soldaterforening i 1968?

8. Hvad hedder haven syd for Sla­ gelse til veteraner? Svar på konkurrencen i nr. 4/2015: Bageste række fra venstre: P.E. Gandrup, C.J.K. Jensen (Månsson), E.V.J. Andersen og T. Krüger Forreste række fra venstre: B. Jensen og C.W.B. Stok Vinder blev Henning Høvding Ras­ mussen. Præmiebevis er sendt til vinderen.

1/2016

19


Sjællandske Livregiment på march

At Sjællandske Livregiment er på march, er i sig selv ikke den store nyhed - og dog: 6. februar deltog et par sjællændere på den årlige Överseemarch i Tyskland.

Os ganske få danske soldater i uniform er populære og vi ses her sammen med den tyske faldskærmsjægeroberst Helmut Diguitch til venstre og oberstløjtnant Peter frank fra det tyske flyvevåben helt til højre. Udover os Sjællændere, Seniorsergent Rosenbæk, løjtnant L. Larsen og civilansat og tidligere overkonstabel Johnny Pedersen, ses John Schmidt, Sønderborg.

Tekst og foto: LT L. Larsen Flere hundrede civile og militærpersoner deltager hvert år i Överseemarchen.

20

1/2016


Sjællandske Livregiments Marchhold har aner helt tilbage til 1977. Hvert år drager de til Holland for at gen­ nemføre den årlige firedags-march i og omkring byen Nijmegen. Det er de fleste bekendt med. Men at nogle stykker også kan opleves marcherende i grænselan­ det – i vinterkulden - er dog noget helt andet. Hvert år den 6. februar samler flere hundrede civile og mili­ tærpersoner på Neumarkt i Flens­ borg, med det mål at marchere 10 km mod den tidligere slagmark ved Sankelmark. Marchen arrangeres og gennemfø­ res af den såkaldte ”Stammkomitee 1864” som har hjemme i Flensborg. Historisk march Överseemarchen, som den beteg­ nes, kan naturlig vis ikke hamle op med den 160 km lange Nijme­ genmarch, hverken i længde eller deltagerantal. Det kan den til gen­ gæld med sit historiske indhold, der strækker sig helt tilbage til anden slesvigske krig i 1864. Der marcheres ad landevejen mod syd ad den rute som mange af Flens­ borgs borgere benyttede, da de gik ud for at hjælpe de danske soldater der trak sig tilbage fra Dannevirke. Mange møder op til dette årlige DU DIG FØLER arrangement syd for grænsen og SIKKER I DIT politiet sørger for at landevejen er afspærret så det hele kan foregåHJEM? Der bliver lagt kranse tre steder. Ved dansk og tysk monument og sidst som på EGET Udvalg af de forskellige på værdig vis. billedet ved det kæmpestore østrigske monument, inden de mange fremmødte

FølerDU du DIG dig sikker FØLER SIKKER I iEGET HJEM? eget hjem?

systemdele til afsluttende Powermax begiver sig til Tarp og den middag.

Uden mad og drikke duer helten ikke Vi er et par stykker der mødes i Flensborg hvert år for at deltage i denne tyske march; en god histo­ risk tradition, der afsluttes med middag på kroen i Tarp lidt længere mod syd. Ca. 400 indbudte slutter dagen af med en to retters menu med Flensborg-pilsner og tilhørende Bommerlunder. Skulle andre få interesse for at deltage, så kan jeg oplyse at der marcheres igen fra Neumarkt man­ dag, den 6. februar 2017, kl. 09:30.

FølerDU du DIG dig sikker FØLER SIKKER Føler du dig sikker FØLER DU DIG SIKKER FØLER DU DIG SIKKER I iIEGET HJEM? eget hjem? HJEM? eget hjem? IiEGET DIT EGET HJEM

FØLER DU DU DIG FØLER DIG Husdyr   SIKKER I DIT SIKKER I DIT immun Husdyr HJEM?   EGET   >36 kg EGET HJEM? immun

Next PIR

Minisender

FølerDU du DIG dig sikker FØLER SIKKER Udvalg af af de de forskellige forskellige Udvalg systemdele til til Powermax Powermax >18 kg systemdele I iEGET HJEM? eget hjem? Udvalg af de forskellige systemdele til Powermax

Røgdetektor

Next PIR

FØLER DU DIG Minisender Rukolås: Dørgreb medHusdyr Husdyr immun >36 kg Next PIR PIR Glasbrudsdetektor SIKKER I kode DIT - så kan du føleimmun Next >18 kg Husdyr Husdyr Minisender EGET HJEM?dig ekstra sikker… Udvalg Røgdetektor Minisender af de forskellige immun immun Husdyr  

 

 

 

Husdyr      

Glasbrudsdetektor >36 kg kg Rukolås: immun systemdele til Powermax immun >36

58 52 41Trådløs 48 fjernbetjening  

Rukolås: >18 kg >18 kg Dørgreb med Trådløs Dørgreb med kode – så kan fjernbetjening føle dig kode – så kan duekstra Røgdetektor sikker... Røgdetektor du føle dig Glasbrudsdetektor Glasbrudsdetektor DØGNSERVICE ekstra sikker... MagnetOPLUKNING OG OMKODNING Døgnservice LÅSESYSTEMER HJÆLP TIL INDBRUDSSKADER

Magnetkontakt

DØGNSERVICE

DØGNSERVICE

Next PIR TV-OVERVÅGNING

OPLUKNING OG OMKODNING OPLUKNING OG OMKODNING LÅSESYSTEMER Husdyr Minisender kontakt immun HJÆLP TIL INDBRUDSSKADER GITRE PENGESKABE Husdyr

GITRE

PENGESKABE

ADGANGSKONTROL

ALARMERRukolås:

Rukolås: Trådløs Dørgreb med med Trådløs Dørgrebkode –– så så kan kan fjernbetjening kode fjernbetjening LÅSESYSTEMER TV-OVERVÅGNING du føle føle dig dig ADGANGSKONTROL ALARMER TV-OVERVÅGNING du immun >36 kg ekstra sikker... sikker... Magnetekstra >18 kg MagnetHJÆLP TIL INDBRUDSSKADER Rukolås: kontakt g h ørr kontakt og hø ng mo Dørgreb med GITRE RioRøgdetektor OPLUKNING OG OMKODNING LÅSESYSTEMER HJÆLP TIL INDBRUDSSKADER DØGNSERVICE K PENGESKABE ALARMER ere e er kode – så kan nærm næ Døgnservice OPLUKNING OG LÅSESYSTEMER HJÆLP TIL INDBRUDSSKADER Glasbrudsdetektor OG OMKODNING OMKODNING LÅSESYSTEMER HJÆLP TIL INDBRUDSSKADER Bredegade 14 • 4200 Slagelse du føle dig ADGANGSKONTROL GITRE PENGESKABE ADGANGSKONTROL OPLUKNING ALARMER TV-OVERVÅGNING GITRE TV-OVERVÅGNING GITRE PENGESKABE PENGESKABE ADGANGSKONTROL ADGANGSKONTROL ALARMER ALARMER TV-OVERVÅGNING

Døgnservice

OM FORFATTEREN Løjtnant L. Larsen har tidligere gjort tjeneste ved Sjællandske Livregiment, og er nu presseof­ Rukolås: ficer ved Hærhjemmeværnsdi­ Dørgreb med strikt Syd- og Sønderjylland. kode – så kan du føle dig ekstra sikker...

Volkswagen Slagelse OPLUKNING OG OMKODNING LÅSESYSTEMER butik.slagelse@certego.dk Elmedalsvej 7 HJÆLP TIL INDBRUDSSKADER GITRE PENGESKABE www.certego.dk DØGNSERVICE ADGANGSKONTROL ALARMER TV-OVERVÅGNING 4200 Slagelse Rukolås: ørr Døgnservice hø gh go og Dørgreb med inm Ro K ree e m er r kode – så kan rm æ Tlf. 58 50 43 00 n Bredegade 14 • 4200 Slagelse du føle dig ørr næ hø g ekstra sikker... o butik.slagelse@certego.dk Bredegade 14 4200 Slagelse Tlf. 5852 g Bredegade 12-14 4200 Slagelse Tlf. 5852 4148 4148 www.vw-slagelse.dk inm Ro ørr hø gh K og www.laasepartner.dk slagelse@laasepartner.dk ng mo www.certego.dk eree Slagelse-butik@laasepartner.dk meerreeKRionæ r rmer nærm æ n Bredegade 14 • 4200 Slagelse ekstra sikker...

OPLUKNING OG OMKODNING LÅSESYSTEMER

OPLUKNING OG OMKODNING LÅSESYSTEMER Bredegade 4200 Slagelse 5852 4148 Bredegade 14 12-14 4200 Slagelse Tlf. Tlf. 5852 4148 HJÆLP GITRE HJÆLP TIL TIL INDBRUDSSKADER INDBRUDSSKADER GITRE PENGESKABE PENGESKABE www.laasepartner.dk slagelse@laasepartner.dk Slagelse-butik@laasepartner.dk

ADGANGSKONTROL ADGANGSKONTROL ALARMER ALARMER TV-OVERVÅGNING TV-OVERVÅGNING Magnet-

Rukolås:

Trådløs Dørgreb med kode – så kan fjernbetjening du føle dig ekstra sikker...

kontakt

OPLUKNING OG OMKODNING LÅSESYSTEMER HJÆLP TIL INDBRUDSSKADER GITRE PENGESKABE ADGANGSKONTROL ALARMER TV-OVERVÅGNING OPLUKNING OG OMKODNING LÅSESYSTEMER HJÆLP TIL INDBRUDSSKADER GITRE PENGESKABE ADGANGSKONTROL ALARMER TV-OVERVÅGNING

Rukolås: Dørgreb med kode – så kan du føle dig ekstra sikker...

Bredegade 12-14 4200 Slagelse Tlf. 5852 4148

Bredegade 14 • 4200 Slagelse butik.slagelse@certego.dk www.certego.dk 1/2016 butik.slagelse@certego.dk Bredegade 58524148 4148 Bredegade 14 12-144200 4200Slagelse Slagelse Tlf. Tlf. 5852 www.laasepartner.dk slagelse@laasepartner.dk www.certego.dk Slagelse-butik@laasepartner.dk Bredegade 58524148 4148 Bredegade 14 12-144200 4200Slagelse Slagelse Tlf. Tlf. 5852 www.laasepartner.dk slagelse@laasepartner.dk Slagelse-butik@laasepartner.dk

21


Engang var her en ildstilling – Nu er her en have for veteraner

Tilskadekomstpensioneret kaptajn og initiativtager til VeteranHaven René Pamperin fortæller om projektet. Udarbejdet efter aftale med foreningen og VeteranHaven. Tekst: Af René Pamperin De fleste, der har gjort tjeneste på Antvorskov Kaserne, har været på øvelse ved Slots Bjergby, lige syd for Slagelse, og har indtaget en ildstilling ved de to store gravhøje ”Hashøj” og ”Galgebakken”. I 93 meters højde over havet har man et fremragende skudfelt ud over Vårbybakke, i retning mod Storebælt. Hvis du i dag lægger vejen forbi de gamle gravhøje ved Slots Bjergby, og observerer i retning mod Kor­ sør, vil du umiddelbart foran højene bemærke en 18 meter høj flagstang, hvorfra Dannebrog vejrer smukt imod den azurblå himmel. Her ligger VeteranHaven - en naturhave, der opføres og skabes af sårede veteraner, i et tæt sam­ arbejde og kammeratskab – som vi kender det fra vores internationale missioner. Af og for sårede veteraner VeteranHaven et projekt skabt AF sårede veteraner FOR sårede vete­ raner, som et frivilligt, permanent 22

1/2016

VeteranHaven er både FOR og AF veteraner. Veteranerne er selv med til at skabe og forme rammerne i det naturskønne område, der har ageret ildstilling.

og gratis indholdstilbud, der tager udgangspunkt i de udfordringer, vi som sårede soldater dagligt møder. Her er ingen terapeuter, men andre deltagere, der har prøvet soldater­ livets udfordringer på egen krop. Sammen bygger vi hinanden op, mens vi bygger VeteranHaven. Vi laver alt arbejdet selv, og får på den måde ro på kroppen, får brugt vores kræfter på noget konstruk­ tivt, og glemmer vores sygdom og begrænsninger til fordel for et givende kammeratskab. Vi får en normal døgnrytme, kan lægge sove­ pillerne væk, for nu kan vi igen sove efter en lang god dag i haven. Du bestemmer selv Her er en rummelighed du ikke møder andre steder. Vi bestemmer selv hvad, hvor, hvornår, hvordan eller om vi har kræfter til at lave noget. Her er ingen stress, jag, for­ ventninger eller deadlines. Du får medejerskab af alt det vi laver, i eget tempo. Du er ikke alene, vi er alle i samme båd – klar til at hjælpe og støtte hinanden. Du møder tillid, forstå­ else og empati. Du behøver ikke at

fortælle, hvordan du har det, hvis du ikke har lyst, men har du lyst, er der nogen der gerne vil lytte og støtte dig. Hvis du rammes af en reaktion, som ”uden for hegnet” vil opleves som mærkelig eller unormal, vil du i VeteranHaven møde forståelse, accept og støtte. Du vil opleve at du ikke er alene, at der er andre der har det lige som dig, at vi alle er i samme båd, men også at vi alle er klar til at hjælpe hinanden. Hvad med økonomien? Der er mange muligheder i Veteran­ Haven. Du kan komme som frivillig, du kan komme her i praktik eller i motiveringsforløb. Vi har veteraner i fleksjob, elevplads for en veteran, der er ved at uddanne sig til gartner og meget mere. Der er mange mulig­ heder, og vi får hele tiden nye idéer til at hjælpe og støtte hinanden. Vi arbejder alle gratis, bortset fra dem vi har hjulpet til et fleksjob her i haven, på de timer de kan holde til, for at få livet til at fungere, men vores drift omkostninger er lave. Vi skal selvfølgelig bruge penge til mate­ rialer og værktøj, til leje af jorden,


forsikringer, strøm, vand, telefon osv., så vi søger fonde, sponsora­ ter, gaver m.v. Og så klunser vi lidt engang imellem - vi har jo folkene og timerne, men mangler pengene til at købe det for, så det giver god mening. Men ja, vi skal bruge penge til at få det til at løbe rundt, og nogle gange er det lidt op ad bakke, for endnu kan vi ikke fremvise en videnskabe­ lig dokumentation for, at veteraner får det bedre af at være her. Vi ved at det virker for os, men det er ikke nok. Vi skal ud og finde penge til en forsker der kan dokumentere det, før flere af fondene vil hjælpe os. Genfundet meningen med livet En af de sårede veteraner i haven, der er i praktik for at blive afklaret til et fleksjob, siger en dag til mig: ”René, for første gang i mange år har jeg igen fundet en mening med livet! Jeg glæder mig til at komme på arbejde. Ja, jeg føler det nu ikke som et arbejde, men snarere som at hjælpe en kammerat. Jeg glemmer helt tiden og har egentligt svært ved at skulle tage hjem om efter­

middagen!” Se, det er det der gør, at jeg synes det er det hele værd at være daglig leder af VeteranHaven. Jeg arbejder selv frivilligt og gratis, for min løn er den følelse mine kammerater får af at være her, og at de kommer videre i livet. Kan du opnå mere?

To veteraner tager en pause under arbejdet i VeteranHaven.

Læs mere om VeteranHaven på: www.veteranhaven.dk eller på: www.facebook.com/veteranhaven. Den 18 meter høje flagstang markerer VeteranHaven sydøst for Slots Bjergby.

1/2016

23


Afs: Gardehusarregimentet, 4200 Slagelse

Magasinpost. Returneres ved varig adresseĂŚndring.

ID nummer 46336

www.stotvoresoldater.dk

Vi slutter op om vore soldater

B

Gardehusaren marts 2016, nr. 01  
Gardehusaren marts 2016, nr. 01  
Advertisement