Page 1

Gardehusaren Nr. 3 - Oktober 2015

15. ĂĽrgang


Indhold nr. 3 Leder.................................................................................3 En dag hos SECFOR............................................................4 Operation Wild Horse: 1. Deling i angreb..........................6 På sommertogt med regentparret....................................8 Giv agt! Omvæltning på vej!..............................................9 Forsidebillede: Veteraner fra SJLR PVRDEL opstillet til foto på Gardehusarkasernens KVG under Jubilarstævnet 12. september 2015.

Repræsentantskabsmøde 2015....................................... 10 Danske Gardehusarforeninger........................................ 11 Sjællandske Livregiments Soldaterforening.................... 18

Gardehusaren udgives af Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Garde­­husarforeninger, hvis protektor er Hans Kongelige Højhed Kronprinsen, i samarbejde med Gardehusarregimentet. Bladet udsendes til alle medlemmer af Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Garde­­ husarforeninger. Gardehusarregimentet modtager 200 eksemplarer, primært til orientering af nytilgået personel ved regimentet.

Jubilarstævne 2015..........................................................20 Flagdag 5. september...................................................... 21 Nordisk Stævne 2015.......................................................22

Redaktion: Silas Mortensen, ansvarshavende chefredaktør Major Hans-Erik Bonde, redaktør Kaptajn Brian K. Berthelsen, redaktør Bladudvalg: Oberst Ib Hedegaard Sørensen Freddy Rasmussen Ole Bent Pedersen Helmer Christensen Major Hans-Erik Bonde Kaptajn Brian K. Berthelsen Silas Mortensen Henvendelser vedrørende abonnement og medlemskab rettes til Freddy Rasmussen. Tlf. 55 73 04 47 Email: freddyjr@mail.dk Redaktionen: Silas Mortensen Tlf. 22 58 73 53 Email: redaktoerghf@gmail.com

Indsendelse af materiale til bladet Redaktionens meninger må ikke tages som udtryk for foreningernes officielle standpunkter. Ligesom redaktionen ikke behøver at dele den opfattelse, forfattere af de forskellige artikler giver udtryk for.

Send en mail til redaktoerghf@gmail.com eller besøg danskegardehusarforeninger.dk eller www.sjlr.dk.

Deadlines for Gardehusaren i 2015 Trykt oplag: 2300 Repro & tryk: Sjællandske Medier Bladet udkommer 4 gange årligt Annoncetegning: Sjællandske Medier Dania 38, 4700 Næstved Telefon: 72 45 11 00

2

3/2015

Decembernummer: 16 november Martsnummer: 20. februar 2016 Juninummer: 12. maj 2016

Foreningsblad for Danske Gardehusarforeninger og Sjællandske Livregiments Soldaterforening


ANDET HALVÅR 2015 MED FULD FART PÅ

LEDER Som det fremgår af artiklerne i denne udgave af Gardehusaren, er der et særdeles højt aktivitetsniveau, både ved de stående bataljoner, uddannelsesbataljonen og hesteskadronen. Husaren spænder vidt! Tag bare første uge af september måned, hvor hesteskadronen eskorterede Regentparret gennem Ebeltoft og Aabenraa ifm. Sommertogt II med Kongeskibet Dannebrog. Samme uge gennemførtes Flagdagen med gudstjeneste og parade, og dagen før blev Veteranløbet Baton Run skudt i gang fra Gardehusarkasernen med mål i København, hvor Statsministeren løb med på den sidste del. Ugen efter var der Åbent Hus på kasernen med Jubilarstævne. Jeg havde her fornøjelsen af at sidde ved siden af en 70 års-jubilar, nu 92 år gammel og stadig skarp. Dagen bød derudover på et alsidigt program fra V Gardehusar­ bataljon, med IKK’er udstillet af I bataljon og en flot opvisning af hesteskadronen med efterfølgende åbne stalde. Godt og vel 3.000 passerede gennem kasseapparatet i cafeteriet – en rigtig fin dag på Gardehusarkasernen. Vi savnede naturligvis II Gardehusarbataljon til både Flagdag og Åbent Hus. Bataljonen udgør grundstammen i hold 2 til Operation Inherent Resolve i Irak. De blev udsendt i juli måned i år – knapt 1½ år efter deres hjemkomst som sidste husarhold i Afghanistan. Der er ganske vist skiftet ud på mange poster, men bataljonen markerer sig på fornem vis – igen – på en international mission. Se blot artiklen om SECFOR på de næste sider. Lad mig også lige nævne, at regimentet afholder parade på Almegårds Kaserne den 18. januar og på Gardehu­ sarkasernen den 19. januar 2016. Disse datoer er oprindeligt reserveret til paroler, men vil næste år blive brugt til at overrække den nyindstiftede Forsvarets Medalje for International Tjeneste 1948-2009. Medaljen skal over­ rækkes til parader og arrangementer hos et bredt udsnit af Forsvarets myndigheder i perioden 1. december 201531. december 2016. Den er indstiftet for at anerkende den indsats, som har fundet sted i perioden 1948-2009. Medaljen tildeles for tjeneste i de konflikt- og katastrofeområder, som står opført på Monumentet over Danmarks Internationale Indsats efter 1948, der står på Kastellet i København. Vi ser frem til at kunne afholde en stor medaljeparade med mulighed for at fejre det efterfølgende for både tjenstgørende husarer og veteraner, som har tjent regimentet i internationale missioner i den periode. Vel mødt på både Almegårds Kaserne og Gardehusarkasernen! Jeres regimentschef 3/2015

3


To soldater fra det danske SECFOR-bidrag på Operation Inherent Resolve hold 2 fortæller i denne artikel om deres hverdag som udsendte i Irak. Gunfighters Corral 29. august 2015 Vi bor på Al Asad Airbase i den vest­ lige del af Irak, Anbar provinsen, syd fra byen Haditha. Basen er stor. Rigtig stor. Dan­ skerne og amerikanerne bor i den del, der kaldes Camp Havoc og SEC­ FOR i underafdelingen Gunfighters Corral sammen med de andre infan­ terister fra US Marine Corps (USMC) og US Army. SECFORs opgave er at sikre lejren mod infiltration og angreb fra ISIL (eller DA’ISH som vi kalder dem) og skabe tryghed for beboerne. Prut betyder ren Vores indkvartering ligner det man boede i i FOB’erne og PB i Afgha­ nistan. Vi bor mange i samme rum og der er bygget ekstra etager og rum af krydsfiner og tømmer. Til gengæld har vi både aircondi­ tion, strøm, WIFI, køleskab med koldt vand og rigtige bade og toiletter (om end amerikanerne har det med at overskide dem og lade være med at bruge børsten). Det er meget bedre end vi havde forventet! Vi har to værelser, hvor der kun bor danskere og to værelser hvor amerikanere og danskere bor blandet. Det er en rigtig god måde at lære en anden kultur at kende, men der også en hel del ting vi ryster på hovedet over. Man lærer at værd­ sætte at man er dansk soldat.

En dag hos SECFOR

Af kP Nicolai og PL Thomas, SECFOR/OIR2

Vi sover på feltsenge og har mulig­ hed for at bade hver dag. Vandet lugter dog af klor. Men det er bedre end svovl, som det lugtede af i star­ ten. Når man mødte en person der lugtede af "prut" så vidste man, at personen var ren. Lidt sært. Fuldt integrerede Vi arbejder meget tæt sammen med amerikanerne og indgår som én af flere DEL i deres KMP. KMP består af primært af USMC-infanterister, men de har udover os også tilgang af en US Army DEL fra 82nd Airborne. Vi løser primært vores sikringsop­ gave ved at besætte en lang række vagt- og adgangskontrolposter. Der­ fra overvåger vi alt, der foregår uden for lejren, samt ind- og udgående trafik, så der ikke er nogle der tvin­ ger sig adgang til lejren. Til denne opgave benytter vi os af en masse sensorer, både kameraer (dagslys og termisk) og lidt mere hemmeligt grej. Sensorpakkerne bli­

Indkvartering på basen.

4

3/2015

To husarer ved porten.

ver betjent fra vores Base Defense Operations Center (BDOC), hvor vi blandt andet har tre danskere som styrer kameraer mm. Det er også i BDOC’en at DF, NK/ DEL, de tre SG og de tre af de seks KP vi har med har deres daglige gang. Den fulde integration med amerika­ nerne betyder at al kommunikation foregår på engelsk. Der er altid både amerikanere og danskere på arbejde. Nyttig førstehjælpstræning For at passe ind til den amerikan­ ske organisation har vi opdelt vores grupper i to teams, som begge bliver ledt af deres GV1. De løser den tunge og vigtige opgave med at besætte vagtposterne og AKP’erne. Når der kommer et køretøj til lejren skal vi sørge for, at det er autorise­ ret til at komme ind i lejren og både personer og biler bliver searchet for IED’er og våben. Der er også i AKP’erne vi modtager de sårede,

Basens træningscenter, det såkaldte "Prison Gym".


der kommer til lejren for at modtage behandling. Det drejer sig primært om iraki­ ske soldater og militser, og det er os der tager os af dem indtil lægen og sanitetsfolkene kommer ud og overtager dem. Førstehjælp hjem­ mefra er kommet godt i brug og vores sanitetsmand har flere gange været i aktion. Omskolet til amerikanske køretøjer Flere gange dagligt patruljerer vi inden for Camp Havocs perime­ terhegn efter huller i pigtråden og forsøg på indtrængen. Under denne patrulje vurderes behovet for, om en post eller AKP skal forstærkes. Vi kører også patrul­ jer uden for Camp Havoc, for at se hvordan vores irakiske kollegaer løser deres sikringsopgaver. Vi støtter vores efterretningscelle med infor­ mationsindsamling, som de bruger i deres analyser og vurderinger. Vi er blevet omskolet til amerikan­ ske materiel, og kan nu blandt andet betjene deres LMG (M240B) og deres automatiske granatkaster (MK19), samt deres HMMWV (Hummer) og MAT-V (Panseret patruljekøretøj).

opgaveløsningen uden gnidninger. Når man ikke er på vagt, er der masser at give sig til, alt efter hvad man har af interesser. Vi får meget af tiden til at gå med at træne i vores eget lille træningscenter, benævnt "Prison Gym". Det har alt hvad man skal bruge til at kunne nå sine fysi­ ske mål. Vores amerikanske KC har auto­ riseret træning i bar overkrop og har opsat en ”Gains Reflector” (et spejl), så man kan se hvor pumpet man bliver. Den selvsamme KC har det også med at få næseblod, fordi han tager for meget preworkout (et amfetamin-præparat, red.). Hygge og venskaber Der bliver skabt venskaber på kryds og tværs mellem amerikanerne og

Tre danske kammerater i lejren.

danskerne, der bliver set film i vores velfærdsområde, der bliver læst bøger og hygget generelt. Så i bund og grund kan man lave mange af de samme ting som man gør der­ hjemme. Internettet virker helt fint, så der er ingen undskyldning for ikke at starte en skype-samtale med én man holder af, skrive en besked eller ringe via velfærdstelefoner. Dagene ligner til forveksling hin­ anden og det er ikke Helmand-pro­ vinsen med daglige kamppatruljer og følinger. Ikke desto mindre er det en væsentlig opgave, der bliver løst, og vi får et unik indblik i, hvordan de amerikanske væbnede styrker arbejder, når vi lever og arbejder sammen med dem. På vagtpost.

Vækst-afspejler Som alle andre steder skal der gøres rent, tømmes skrald og hentes mad til personer der er ude og stå på vagt, mens Chowhall har åbent. Dette er vores hjem og det skal holdes derefter, så alle kan slappe af, være raske, mætte og fortsætte 3/2015

5


Operation Wild Horse: 1. Deling i angreb

I perioden 3.-9. maj gennemførte 480 soldater, primært fra I/GHR, skydeperiode i Grafenwoehr Training Area (GTA); et amerikansk skydeterræn i Sydtyskland, ca. 90 km fra Nürnberg. GTA er det største multinationale øvelsesområde i Europa. I/GHR fik under besøget mulighed for at øve skarpskydnings-discipliner, som ikke kan øves under lignende forhold i Danmark. Det overordnede tema var offensive skydninger. Her en beretning fra en af deltagerne gennemførelsen den såkaldte Jägerbahn. Af KS P. Artig Fredag d. 8. maj skulle 1. Deling, I Panserinfanterikompagni fra Garde­ husarregimentets II Bataljon ud på en delingshandlebane, der teste­ deisær infanteristers færdigheder i uoverskueligt terræn, samt rens­ ning af skyttegrave og bygninger, med meget begrænsede muligheder for at bevæge sig med og få støtte fra de pansrede køretøjer. Uden de pansrede køretøjer kom der ekstra fokus på den enkelte soldat og hans færdigheder, idet der ikke længere var et køretøj med termisk sigte, som kunne se og måludpege for ham. Det kræves i lukket terræn, at infan­ teristerne hele tiden er årvågne og opmærksomme, selvom de presses hårdere fysisk, ved at skulle bevæge sig afsiddet frem i ufremkommeligt og ukendt terræn. Fremad! Delingsføreren har dagen forinden holdt sin befaling for angrebet. Delingen virker klar og ved godt mod under klargøringen. Der bliver talt, 6

3/2015

grinet og pakket, mens de sidste stumper kontrolleres. Ved ordren ”Fremad!” bliver stem­ ningen meget seriøs. Sanserne skærpes synligt, da vi bevæger os ind blandt træerne. Opmærksomme øjne observerer og til siderne. Lydniveauet falder og bærer præg af den øgede koncentration under fremrykningen. Et øjebliks uopmærk­ somhed og en fjende kan pludselig hoppe frem fra sit skjul og udnytte det til sin fordel. Dagen byder på fremrykning og erobring af to mål. Det første er et nedgravet skytteanlæg i skoven. At møde en kampstilling i lukket terræn som infanterist er ikke noget man ønsker, fordi fjenden har en markant fordel, hvis de ved man kommer. Det er vigtigt enten at komme hurtigt eller uset frem til sådan et mål, så fjenden ikke kan nå at udnytte fordelen. Efter nogen tid med fremrykning mod målet uden kamp, begynder håbet om at tage fjenden på sengen, langsomt at spire. Desværre var dette ikke tilfældet… Fremrykningen Delingen får pludselig kampføling med fjender blandt træstammerne. Forreste mand åbner straks ild, hvorefter gruppen og delingen hur­ tigt slutter op. Delingen er blevet opdaget og nu gælder det om at komme hurtigt frem til målet, inden

Peder Aalborgstuen Stedet hvor soldaten slapper af og hygger sig i godt kammeratskab Kig ind - åben hver tirsdag kl. 1830 - 2200

1 DEL i Grafenwöhr.

fjenden får alle sine styrker i stilling. Stemningen skærpes og fjenden begynder at trække sig tilbage. Delin­ gen stopper dog ikke op, men opret­ holder momentum for hurtigst muligt at komme frem til målet. Grupperne bokser sig frem i terræ­ net med skud flyvende fra siderne, i effektiv støtte mod fjenden. Lyden af projektilernes færd gennem luften mærkes tydeligt. Barken på træerne bliver revet af og små grene knækker for de fremadstormende soldater. Adrenalinen er høj og tempoet endnu højere og delingen stryger frem. Køretøjerne benytter sig af de skovveje, der skærer sig gennem skoven, for at komme frem og støtte infanteristerne. Den betryggende lyd af en stor motor og lyden af et TMG, der tygger skoven i stykker, giver et godt psykisk boost til infanteri­ sterne, samt god ildoverlegenhed. Pigtrådshegnet Lige før skyttegravsanlægget bliver delingen standset af pig tråds­ spærringer. Det er et utrolig kritisk tidspunkt i kampen, hvor der skal arbejdes hurtigt, så fjenden ikke får overtaget. Ingeniørgruppen, er eksperter i den slags opgaver og bliver kaldt frem. Hele delingen støtter ingeniørerne, mens de rykker frem og gør klar. Den efterfølgende eksplosion bortsprænger pigtråden, således at infanteriet kan fortsætte angrebet. En gruppe fra delingen skynder sig frem gennem åbningen i pigtråden og frem til skyttegravsanlægget. Det skal gå hurtigt for at udnytte momentum og overraskelsen efter eksplosionen.


Skyttegravsanlægget Delingen kommer hurtigt ned i skyt­ tegraven, hvor der virkelig er krav til både enkeltmand og gruppe: Kodeordene er momentum og over­ raskelse. Der bliver kæmpet tæt med fjenden og sygehjælperne kommer på arbejde med. Støtten fra grupperne på flan­ kerne kan høres over løbegravene. Man må hoppe over nedkæmpede fjender, trække sårede kammerater tilbage og stadig holde fokus. Delingen gør et godt stykke arbejde og får renset skyttegravskomplek­ set. Med få sårede tyder det på, at delingen har fået overrumplet fjenden som ønsket. Delingen reor­ ganiserer, får styr på målet og de sårede, får vand og mad, og genop­ bygger kampkraften. Førerne min­ der deres drenge om, at kampen endnu ikke er slut og at der stadig er endnu et mål. Landsbyen Det er vigtigt at tempoet bliver holdt oppe. Fjenden ved nu at vi er her, og vi må forvente, at de er klar i næste mål; et mindre bebygget område, der ligger i udkanten af det lukkede terræn. Delingen har her fordelen af at komme fra det lukkede og ud i målet. På vej frem møder vi ikke modstand og umiddelbart før målet går delingen i stilling og gør klar til storm. Lige som angrebet skal til at begynde, dukker der fjender op lige i udkan­ ten af det lukkede. Hele delingen åbner ild og det sid­ ste stykke af skoven bliver et stort virvar af projektiler og flyvende grene og blade. Projektilerne river splinter af træstammerne og unge træer må lade livet. Stormen starter og der

bliver bokset fremad, Fra skovkanten er der frit udsyn til målet. Rumkamp Al støtte bliver rettet mod husene og grupperne bliver skudt frem gennem ilden for at tage et hus af gangen. Vægge og døre bliver ramt af projektiler, mens soldaterne stor­ mer frem mod huset. Adrenalinen er i top, især hos for­ reste mand, som skal ind i næste hus eller rum. Men det giver selv­ tillid at se, at huset er blevet godt beskudt inden han skal bryde ind og stå i tæt nærkamp med fjenden. Kampen brager fra rum til rum. Døre bliver bortsprængt, der bli­ ver kastet granater og skudt ind i og igennem huse og rum. Fjenden bliver holdt nede med massiv støtte fra lette maskingeværer. Inde i husene høres det tydeligt, hvordan projektilerne rammer huset udenfor. Reorganisering Efter sidste hus er meldt renset, begynder delingen på reorganise­ ringsfasen. Sårede bliver trukket

Måludpegning før angreb på landsbyen

tilbage og sygehjælperne går i gang med at arbejde på deres uheldige kammerater. Køretøjer bliver trukket frem for at kunne evakuere de sårede, efter de er blevet stabiliseret. Resten af delingen sidder offensivt på målet og gør sig klar til et eventuelt mod­ angreb. Fjenden skal ikke kunne tage målet tilbage. Køretøjerne finder stillinger. Der bliver arbejdet på højtryk med at gennemføre genforsyning af ammu­ nition, vand og mad. Alle grupper gør klar til at kunne modstå et mod­ angreb, der dog udebliver. Delingen har løst opgaven og fjenden er ble­ vet nedkæmpet. Jungle af ubøjelige regler Samlet set gav turen til GTA et stort uddannelsesudbytte for deltagerne. SKYPER i GTA er en god aktivitet til at vedligeholde og udfordre det opnåede uddannelsesniveau. Der er ganske vist en jungle af ubø­ jelige, amerikanske regler man skal have styr på, før en skydning kan påbegyndes. Men efter en ekstra indsats fra skydelederne kom SKY­ PER til at køre efter planen. I/GHR fik en sjælden mulighed for at gennemføre skarpskydninger, som ikke kan gennemføres i Danmark. En udenlandsk SKYPER er en god motivator for den enkelte soldat, og det fremmede terræn, kombineret med de nævnte muligheder for at gennemføre kamp i skov, samt skarp rensning af bygninger og skytte­ grave, gør at GTA er et perfekt sted til at udfordre og udvikle enkeltmand og enheder. Ingeniørerne gør klar til eksplosiv indtrængen. 3/2015

7


På sommertogt med regentparret Regentparret i karet i Ebeltoft.

Hesteskadronen ledsagede 1. - 4. september regentparret på sommertogt i Sønderjylland. Af HESK Kongeskibets gyldne skær spejler sig i Ebeltoft Vig og fanger øjet for en stund. Kort efter vendes opmærksomheden mod pauker­ nes dybe ryst, trompeterne, der gjalder og hovslagene, der krænger sig gennem Ebeltofts gader. På vej for at eskortere regentpar­ ret rider Hesteeskadronens 48 heste klædt i snekketøj og valrap. Eskorten i Ebeltoft er én af to kon­ gelig eskorte i år. Forud for forskyd­ ningen til Ebeltoft ligger adskillige timers forberedelse: indøvelse, ved­ ligeholdelse og daglig ridning. Det er derfor en både spændt ældste deling, tilkommanderede, deres for­ ældre og heste der søndag d. 30. august kunne gennemføre første indøvelse i Ebeltoft by. Sønderjyllands uopdagede perle Regentp arret blev e skor teret gennem byen og hyldet af en jub­ lende folkemængde. Fra fregat­ ten Jylland, gennem små krogede

gader, forbi torve og endeligt frem til Glasmuseet til tonerne af estan­ dartmarchen. En træt men tilfreds eskorte kunne kort efter ridtet nedbryde staldom­ råderne, læsse materiel og heste og drage mod en af Sønderjyllands

uopdagede perler – Aabenraa. Da den sidste hestetransporter drog bort, lagde stilheden sig igen over byen. Dannebrog blev halet, bodegaen blev lukket og kun en snært af hesteefterladenskaber kunne minde borgerne om, hvad der egentlig var foregået.

Åben stald og ringridning Morgenen efter var Hesteeskadro­ nen opstaldet på ringriderpladsen i Aabenraa, som om de altid havde været der. Endnu engang gik dagen med daglig ridning, vedligeholdelse og indøvelse gennem Aabenraas gader. Om aftenen strømmede hele Søn­ derjylland og det meste af SchleswigHolstein til ringriderpladsen for at opleve ’Åben Stald’-arrangementet, som kommunen i samarbejde med Hesteeskadronen havde arrangeret. Med en ringriderpølse i munden kunne lokalbefolkningen både opleve hundeforhindringsbane, dressur- og springheste og ikke mindst Heste­ eskadronens trompeterkorps, der blæste det meste af Sønderjylland omkuld. Ringridning i Aabenraa.

Niveauet er lagt Og hvis ikke lokalbefolkningen allerede var blæst omkuld, blev de det, da eskorten atter eskorterede regentparret på prægtig vis: fra Brundlund Slot, gennem en af Nord­ europas længste gågader, og frem til destinationen ved Folkehjemmet blev Majestæten, Prinsgemalen og eskorten hyldet af folket. Endnu en velgennemført eskorte blev rundet af med jublende tilråb, da Majestæten trådte ud på balkonen ved Folkehjemmet. Sommertogtet er overstået. Niveauet er lagt. Eskor­ ten, der mest af alt kan sammen­ lignes med et sandt festfyrværkeri, drager tilbage Slagelse. Hesteskadronen rider eskorte under paraden gennem Ebeltoft.

8

3/2015


Giv Agt! Stor omvæltning på vej!

Gardehusarregimentet forsvarede de danske farver, da Conseil International du Sport afholdt Velkommen til en Militaire helt ny verden. Nordic Cup i Halmstad Velkommen til et sted hvor individets selvudvikling ikke er alt. Velkommen til et sted hvor alle er ens, og man sammen skal arbejde som en enhed for at nå et fælles mål.

Af Menig Vallensbæk 1 DEL, LIVKMP Siden vi startede som værnepligtige i august, har det været én kæmpe omvæltning: Ens liv, vaner og mane­ rer er blevet vendt 180 grader højre om, selvfølgelig, for det gør man altid i Forsvaret. Mange i delingen og kompagniet­ kommer fra en lang sommerferie eller sabbatår, hvor man enten har rejst, arbejdet, studeret eller bare har nydt livet og taget tingene som de kommer. Pludselig står man op 05:30 til soignering og morgenmad, og er derefter klar til stuekontrol 07:30. I starten kan det virke meget over­ vældende: Dagene er planlagt ned til mindste detalje, og der stræbes efter perfektion, især i eksercits.

Som værnepligtig starter man med utroligt lange dage, hvilket for mange kan være fysisk og psykisk hårdt; nogle dropper allerede ud her! Vi, der holdt den første uge, havde til gengæld en vild følelse af stolthed, da vi kunne rejse hjem til den første friweekend. Kammeratskabet Den civile verden uden for hegnet er blevet helt egoistisk anlagt, og det har man bare accepteret. Derfor bliver man ramt af en undren, når der pludselig kommer en fra delin­ gen og tilbyder hjælp til for eksem­ pel at fylde ens drikkedunk, mens man selv står og stresser over uni­

formen 30 sekunder før man skal stille klar på tre geledder. Man bliver helt glad og føler sig samtidig stærkere. Man føler sig som en del af noget større, og følelsen af sammenhold bliver stærkere dag for dag. Man kan se udviklingen både individuelt og for hele delingen fra dag til dag. I sidste ende skal man nok altid komme igennem det hele med noget

På vej mod en ny tilværelse.

Delingen har hygget på KUFFEN, KFUM’s Soldaterhjem, med volley­ ball, fællesmiddag, sang, trampolin, spil og generelt bare god stemning. Det er en fantastisk mulighed for at komme tættere på personerne under uniformen, samtidig med at båndet i delingen bliver stærkere. Vi har grinet over smadrede tram­ poliner, over alle de ting vi glemmer og specielt sergenternes uforglem­ melige citater. I sidste ende er der mening med al den galskab, sergenterne har udsat os for, og i sidste ende gør det os til bedre individer og samlet en bedre og komplet deling med militære færdigheder. De samler os i ét. Vi er bedre stillet til kommende udfordringer.

Undervisning ifør sløring.

vilje, samtidig med at alle ens kam­ merater i delingen hjælper én. Bedre stillet til fremtidens udfordringer Det er overraskende psykisk hårdt at gå fra den ene dag at have fore­ læsninger hele dagen, til dagen efter at være ude i felten. Men alle dage er interessante og lærerige på hver deres måde. Bag den hårde og disciplinerede facade er vi alle mennesker, hvilket vi tydeligt har oplevet de sidste to uger. Vi finder ud af, at vores ser­ genter rent faktisk er mennesker og kan grine, præcis som os andre. 3/2015

9


VÆRD AT VIDE ÅBNINGSTIDER

Repræsentantskabsmøde 2015

REGIMENTETS KONTORER Mandag - fredag: 0800 -1500 RECEPTION Mandag - torsdag: 0730 - 1500 Fredag: 0730 - 1430 CAFETERIA Mandag - torsdag: 0600 - 1015 1100 - 1315 1430 - 1830 Fredag:0600 - 0930 1100 - 1300 MILJØGÅRDEN Mandag: 0700 - 0900 Tirsdag: 07 - 09 1230 - 1300 Onsdag: Lukket Torsdag: 07 - 09 1230 - 1300 Fredag 0700 - 0900 I særlige tilfælde uden for daglig åbningstid tlf. 20 20 56 03 KØR/ELM SLA Mandag - fredag:

0700 - 1400

MUNDERINGSDEPOT Mandag - fredag: 0700 - 1400 AFLEVERING AF MUNDERING mandag - fredag: 0700 - 1400 Efter aftale GALLADEPOT Mandag - fredag: 0700 - 1400 Efter aftale INDKØBER Mandag - fredag 0700 - 1400 AMMUNITON Mandag - fredag: 0700 - 1400 Efter aftale VETERANCENTRET (Bygning 2) Mandag-tirsdag: 0800-1600 Onsdag: 1200-1500 Torsdag-fredag 0800-1500 Onsdag formiddag er sagsbehandlingsdag. Uopsættelige henvendelser modtages.

Hvilken lokalforening, der skal planlægge og lægge de ydere rammer for afholdelse af Danske Gardehusarforeningers årlige Repræsentantskabsmøde, foregår efter en nøje turnusplan. I år stod det så i Gardehusarforeningen Sydjyllands lod at arrangere mødet. I bestyrelsen gik vi allerede i gang med forberedelserne året før, hvor samtlige aftaler blev indgået. Af Carl Jürgen Bock Med 150 årsdagen for slaget på Dybbøl og Ole Bornedals filmatise­ ring af samme begivenhed i frisk erindring, stod det klart for os i bestyrelsen at Repræsentantskabs­ mødet skulle foregå i de historiske omgivelser omkring Sønderborg og Dybbøl. Som nærmeste nabo til Søn­ derborg Slot, med udsigt til Dybbøl Banke og de nødvendige faciliteter

FELTPRÆST Onsdag: 1030 - 1130 Grupperum 2, Bygning 32 SERVICE Messer, møntvask, mønttelefoner findes i centerbygningen. TAXA Slagelse Taxa tlf. 58 53 53 53 afhenter gerne på kasernen. BUS Busruterne 430, 431 og 480R kører mellem stationen og kasernen. 10

3/2015

Fodkommando fra HESK blæser repræsentantskabsmødet igang.

kunne Comwell Sønderborg levere den perfekte ramme. Mødet var berammet til lørdag den 9. maj. Fredag den 8. maj var der mulighed for deltagerne med ledsa­ gere at deltage i en 2 timers guidet tur gennem skanseområdet. Ca. 30 personer tog i mod dette tilbud. I pragtfuldt forårsvejr kunne delta­ gerne med den historiske vandring leve sig ind i begivenhederne på den tidligere slagmark. En fodkommando fra HESK, bestå­ ende af 6 trompeter og en paukist, havde taget den lange vej fra Slagelse tidlig om morgenen den 9 maj for at være med til at understrege den særlige husarstemning , der kende­ tegner et Repræsentantskabsmøde. Stor tak til HESK for trompeternes medvirken. Indledningsvis bød Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen velkom­ men til Sønderborg, hvorefter præ­ sidenten kunne åbne mødet og man kunne gå over til dagsordenen. Se præsidentens leder i sidste udgave. Repræsentantskabsmødet sluttede med den traditionelle frokost.

STOR TAK

Volkswagen Slagelse Elmedalsvej 7 4200 Slagelse Tlf. 58 50 43 00 www.vw-slagelse.dk

Tak til Oberst T.M. Paulsen ved Gardehusarregimentet, og mine venner i Gardehusarforeningen Frederik sborg Amt for venlig opmærksomhed i forbindelse med min 75 års fødselsdag. med venlig husarhilsen Finn I. Nielsen 409413/1959 Sandbjerg


Danske Gardehusarforeninger

Gardehusarforeningen Frederiksborg Amt

Fugleskydning Der kom næsten 50 til vores årlige fugleskydning. Indledningsvis skrid­ tede den regerende fuglekonge, (Jørgen Jensen, gardehusar 511255 / 61 Frederikssund ), fronten af. Derefter førte han skytterne ind til skydningen, hvorefter han affyrede det første skud på fuglen. Herefter blev der skudt på livet løs. Under skydningen var der som sædvanligt også en masse andre aktiviteter, hvor både børn og voksne kunne deltage, såsom Husarkast, Kegler, Pilekast og Jagtskydning. Kl. 12 nød vi Lottes Buffet Élégant. Efter spisepausen blev aktiviteterne genoptaget. Jørgen Pedersen, gar­ dehusar 268161/55 Usserød, blev den nye fuglekonge. Han var ikke selv til stede så han kunne kåres under det afsluttende kaffebord, hvorunder præmieuddelingen for både skydningen og de øvrige akti­ viteter foregik. Alt forløb i rigtig godt vejr. Se resultater på hjemmesiden. www.gardehusarforeningenfrede­ riksborgamt.dk.

sejltur i flot vejr. Vi var knap 40 del­ tagere. Senere spiste vi vore med­ bragte mad m.v. hos vores tidligere kasserer Jørgen Bech, Langs Skolen i Frederiksværk. Bowling Notér i kalenderen: Bowling den 4. november, samme sted som sidste år: Allerød Bowling Hal, Kirsebær­ gården 4 i Allerød kl. 17:30. Pris kr. 250,- inkl. 1 times bowling og leje af sko. Menuen vil bestå af marinerede

sild, karrysild, fiskefilet m. remou­ lade og citron, halve æg med rejer, flæskesteg m. rødkål, mørbradbøf m. bløde løg, brie m. druer og kiks og risalamande m. kirsebærsauce. Det kan vi glæde os til. Tilmelding senest 28. oktober til Jan van Deurs på tlf. 4913 4958 eller mail: jvandeurs@stofanet.dk, eller Eric Saugman på tlf. 3113 3925 eller mail: ericsaugman@hotmail.com. Se mere på hjemmesiden: www. gardehusarforeningenfrederiksb­ orgamt.dk.

Sommerudflugt Sommerudflugten gik igen i år til Arresø med ”Frederikke”; en fin

GARDEHUSARFORENINGEN NORDVESTSJÆLLAND

Sommerudflugt Sommerudflugten 27. juni til Panzer Museum East og Veteranhaven var en god dag. Vi mødtes kl. 10:30 og fik en guidet rundvisning af Thomas. Han fortalte levende om de mange flotte køretøjer, blandt andet kampvogne, lastbiler, motor­ cykler, uniformer og et fly. Deref­ ter spiste vi den medbragte mad i deres cafeteria, inden nogle købte en souvenirs med hjem. Derefter kørte vi til Veteranhaven, hvor Ditte Nonno fortalte om pro­ jektet, der er startet af kaptajn Renè Pamperin, der selv er krigsveteran. Da det var regnvejr tilbød Lene og Orla at vi kørte hjem til dem og drak eftermiddagskaffe der. Dagen

sluttede med en tur rundt i deres velpassede have. Mange tak for det. Bankospil Vores årlige bankospil er 20. novem­ ber, i Ubby Forsamlingshus, Hoved­ gaden 19, 4490 Jerslev. Vi mødes kl. 18 og starter med spisning. Pris for buffet og kaffe: 150 kr. excl. drik­ kevarer. Derefter er det tid til bankospillet. Husk, at i år skal i ikke selv medbringe gevinster; dem køber foreningen, som aftalt på generalforsamlingen. Til slut spiller vi om hovedgevinsten: en kurv til en værdi af 300 kr. Tilmelding senest 14. november til Orla Hansen, tlf. 5885 5417, eller Erik Jensen tlf. 5950 4018.

Vi glæder os til at se jer til en hyggelig aften. På bestyrelsens vegne Erik Jensen

3/2015

11


GARDEHUSARFORENINGEN KØBENHAVN

Bakketur Sommerfrokosten på Bakken havde deltagelse af 7 husarer og 4 husar­ koner. Maden og betjeningen var som sædvanlig udmærket og man havde en dejlig dag. Bestyrelsen skulle have været repræsenteret af underegnede, men en force majeure i form af et benbrud hin­ drede deltagelse, og med kort tid var det ikke muligt at finde en aflø­ ser. Præsidiemødet i Sønderborg På GHF-KBHs ordinære generalfor­ samling 11. marts blev der vedta­ get en resolution, hvor bestyrelsen blev pålagt at indlede kontakt med præsidiet om Gardehusarens nuvæ­ rende position som medlemsblad, og om at påpege forbedringer såvel redaktionelt som økonomisk. Bestyrelsen satte dette arbejde i gang efter generalforsamlingen. Der blev udarbejdet et forslag med et nyt redaktionelt indhold, nyt lay­ out og en økonomisk oversigt med en forbedret økonomi. Torben Poulsen og Jan Treu-Niel­ sen, der havde forestået udarbej­ delsen af oplægget, blev desværre forhindret i at præsentere det på grund af henholdsvis familiebesøg i Frankrig og et benbrud. Heldigvis kunne Diana fremlægge projektet. Der var stor opbakning fra forenin­ gerne. Oplægget er tilstillet Præsi­ diet, samt Gardehusarens redaktion.

på 28545844.

Flagdag for Danmarks udsendte Gardehusarforeningen København deltog i arrangementet på Frede­ riksberg Rådhus Plads, hvor vi er til stede med vores fane.

Juleøl Sæt kryds i kalenderen for fredag d. 20. november kl. 17, hvor for­ eningen igen giver den første øl på værtshuset Den Hvide Lam

Kastellet Kastellet har fået ny Kommandant, Major Lasse Nelson, som vi behørigt har budt velkommen.

Nytårskuren 2016 Besøget i De Kgl. Stalde bliver 5. januar 2016. Nærmere i næste udgave.

Tag med i biografen Tag med foreningen ind og se den aktuelle og anmelderroste film "Krigen". Filmen omhandler, hvor­ dan en dansk soldat og hans familie håndterer hans udsendelse til Hel­ mand i Afghanistan. Efter filmen vil der være mulighed for at drøfte den over en kop kaffe eller en øl på en nærliggende café med medlem Maria K. Andersen, der er tidligere sergent ved Gardehusarregimen­ tet og udsendt til netop Helmand i Afghanistan. Foreningen giver tilskud. så en bil­ let kun koster 60 kr, men normal­ pris på 90 kr for familie og venner, der er meget velkomne til at tage med. Vi mødes 7. oktober kl. 18 i Paladsbiografen. Vær opmærksom på at tidspunktet kan ændre sig, hvis biografen ændrer program, men i så fald vil tilmeldte få direkte besked. Paladsbiografen, Axeltorv 9, 1609 København V. Tilmelding på ghfkbh@ outlook.dk eller til Søren Kragelund

Generalforsamling 2016 Sæt kryds kalender for 9. marts 2016. Kl. 19 afholder vi den ordi­ nære generalforsamling i Garnisons Kirkes Menighedshus, Skt. Annæ Plads. Vi arbejder ihærdigt med to-tre andre arrangementer i efteråret 2015, og der kommer nærmere i næste blad, samt i vores nyheds­ brev og på Facebook. Kontingent for 2015 Vi mangler penge fra de medlem­ mer, der har glemt at betale eller mistet girokortet, og derfor ikke har fået indbetalt kontingentet for 2015. Kig lige i dine gemmer, og se om du finde kvitteringen for kontin­ gentet for 2015, kan du ikke det, er det sikkert fordi du ikke har betalt. Kig en gang til og se om du i det mindste ikke kan finde girokortet. Hvis det også glipper, så send en mail til ghfkbh@outlook.dk - og så sender vi dig et nyt girokort.

GIROKORT TIL MEDLEMSKONTIGENT Overførsel fra kontonummer

GIROINDBETALING 8

Indbetaler

7

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

651-8257 Gardehusarforeningernes Præsidium Baldersbækvej 2,1, 2635 Ishøj

Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Underskrift ved overførsel fra egen konto

Check og lignende accepteres under forbehold af, at BG Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb du har betalt. Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

651-8257 Gardehusarforeningernes Præsidium Baldersbækvej 2,1, 2635 Ishøj

Post Danmarks kvittering

Medlemskontigent 2015 Årgang: ....................... ____

____

Kroner

Betalingsdato eller

Øre

.

.

,

Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

+01<

Dag

Måned

År

Betales nu

Sæt X 4030S 26.04 BG 0731-23455

Gebyr for indbetaling betales kontant Kroner

.

.

Øre

,

+6518257<

2015 12

3/2015


GARDEHUSARFORENINGEN FOR FYNS STIFT

Ny fane Danmarks Samfundet har efter ansøgning tildelt Gardehusarfor­ eningen for Fyns Stift en ny og mindre fane. Det er planen at den nye fane skal være foreningens estandart. Der søges i øjeblikket efter en sponsor, der vil sponso­ rerer broderingen af estandarten. Kasserer Herman Thomsen og for­ mand Henning Terndrup modtog estandarten på Valdemarsdag den 15. juni i den Fynske Landsby.

foromtale af arrangementet.

Besøg på Stutteri Ask og Arabian Horse Besøget på Stutteri Ask var en kæmpe succes: 40 personer deltog i arrangementet og de tog ikke skuf­ fede hjem. Kaj Rosenlund havde udvidet vores rundvisning til også at omfatte Arabian Horse, der lige­ som Stutteri Ask er i verdensklasse. Alene bygningerne er et besøg værd. Her har Spare-Jørgen ikke været med i planlægningen: Alt er gennemført, til noget nær det per­ fekte. Hvis der er nogen, der havde tænkt på at de ville deltage i arran­ gementet, men ikke gjorde det, kan de godt begynde at ærgre sig, det her var ganske simpelt TOPPEN. På trods af den høje broafgift, del­ tog der alligevel en del Husarer fra Sjælland. Fyns Stiftstidende var med under hele besøget, og journalist Mette Louise Fasdal skrev en lang artikel om besøget på stutterierne. Solen stod på en smuk himmel 7. juni (men det var også min fød­ selsdag, så selvfølgelig var vejret godt) der var lagt op til en god dag. En stor tak til Kaj Rosenlund, for en super rundvisning, og tak til Ib (præsident), Søren (webmaster) og Silas (redaktør), for den flotte

Praktisk 24. oktober kl. 10, Kragsbjergvej 99, 5230 Odense M. For god ordens skyld er der tilmelding til kasseren eller formanden: Kasserer Herman Thomsen, tlf. 7170 3780, mail: her­ mant@youmail.dk. Formand Hen­ ning Terndrup, tlf. 2176 9030, mail: terndrup.henning@gmail.com.

Besøg på Odense Bunkermuseum Efterårets udflugt går til Odense Bunkermuseum. Oplev den 450 kvm. store atombunker, der i til­ fælde af atomkrig skulle huse Odenses borgmester og infrastuk­ turens nøglepersoner. Bunkeren står intakt med flotte udstillinger om det civile beredskab og fjenden fra øst. Der er mere information på internettet.

Blomsternedlæggelse på De allieredes grav 11. november kl. 11 på Odense Assi­ stenskirkegård, til venstre indenfor hovedindgangen fra Heden, litra BD. Det Store Julebanko Julebanko med mange fine gevin­ ster. Dannevirke, Sdr. Boulevard. 3. søndag i november. Spillet begyn­ der kl. 19 præcis. Husk at møde i god tid. Foredrag om Atlanterhavsvolden Overlæge A. Skipper vil fortælle om den danske del af det største fæst­ ningsværk i Europa nogensinde. Kl. 19.30, 25. november 2015 på Dannevirke, Sdr. Boulevard. Kun 25 kr. for ikke-medlemmer af Fyns Militærhistorisk Samling (HISAM).

GARDEHUSARFORENINGEN JYLLAND Pudsedag Gardehusarforeningen Jylland afholder Pudsedag lørdag d. 14. november kl. 12, på Simested kro Boldrupvej 75, Simested 9620 Aalestrup. Vi starter med spis­ ningen når alle er ankommet. Sidste tilmeldingsdato: lørdag 7. november. Menu: Kalvesteg, m/ asier, tyttebær, grønsager, hvide kartofler & sky­ sovs. Til dessert skal vi have, Islag­ kage med chokolade overtræk. Pris: 165 kr. pr. person. Efter spisningen vil Bertel Jensen (1966/Troldhede) fortælle og vise billeder fra Gardehusar-kasernen i Næstved. Under foredraget vil foreningen være vært for en tår kaffe. Formandens kone vil bage nogle småkager. Bindende tilmel­ ding til Tage Hansen på tlf. 8695 1614/213 43228 eller mail: tage@ sport.dk, eller Niels Chr. Stræde på tlf. 9732 0213/2113 3233 eller mail: nielsenggrob@gmail.com. Ny bestyrelse Jeg vil lige endnu engang gøre jer opmærksom på, at vi vil komme til at mangle folk i bestyrelsen, når der er generalforsamling i April måned i 2016. Sidste år var der to, som gik med til at tage et år til, så vi ikke skulle lukke, når vi havde 25 års jubilæum. Der kom også en ny til bestyrelsen (Holger Nygård), som sidder i en periode på to år. Men i 2016 afgår fire bestyrelses­ medlemmer. Hvis vi ikke skal lukke Gardehusarforeningen Jylland, og gå over til en afdeling under De Danske Gardehusarforeninger, skal der være nogle, som skal melde sig til bestyrelsen. Vi tager imod nye emner med kyshånd. Så kom nu ud af busken og meld jer som bestyrelsesmedlemmer. E-mail til formanden hvis det er noget for jer.

3/2015

13


MARIBO AMTS GARDEHUSARFORENING

60-årstegn Under middagen på vores blåtur benyttede vi lejligheden til at over­ række foreningens 60 årstegn til Børge Termansen. Tegnet blev overrakt af formand og næstfor­ mand til stor applaus fra forsam­ lingen. Børge Termansen med sit 60-årstegn sammen med formand og næstformand.

Blåtur Lørdag den 22. august tog husarer og damer på blåtur på Østlolland. Med afgang fra Maribo kørte vi gennem sølandet ved Maribo­ søerne. Derfra kørte vi sydpå til Egholm, og helt tilfældigt var det netop der fanebærer og bestyrel­ sesmedlem Peder Sødergrens gård ligger. Peder fortalte om sin bedrift og gode historier fra egnen. Derefter kørte vi ned over Nysted Havn, hvor den gamle fanebærer, Jørgen Hansen, kunne fortælle om mindesmærket med flyvemaskine­ propellen og flystyrtet under WWII, der gik forud. Fra havnen kunne vi se over på Ålholm Slot, hvorom en række husarer kunne fortælle spændende historier. Kort tid efter var vi fremme ved Godset Fuglsang. Hovedbyg­ ningen lagde netop i denne week­ end lokaler til en musikfestival, i år med Karl Nielsen-musik. Vi så det nye kunstmuseums fan­

tastiske bygning udefra. Husarsel­ skabet gik herefter en tur i den gamle park. Som sædvanlig var bussen velforsynet med flydende nydelse, så inden afgangen fra Fugl­ sang fik vi alle læsket ganen i det flotte vejr. Efter en tur over Guldborg Havn, og derefter Sakskøbing Havn skulle man tro vi havde set nok vand, men vi kørte igen til Maribo, hvor næst­ formanden havde forhandlet sig til en dejlig menu i Bangs Have. Vi blev placeret med udsigt direkte over Søndersø og til Domkirken. Vi havde den glæde, at 3 af vores nye medlemmer, Finn Gyldenholm, Bent Arildskov og Gert Holm Jensen deltog i blåturen med deres damer. Finn havde 75 års fødselsdag selv­ samme dag, og vi kunne benytte lejligheden til at overrække ham vores telegram under middagen. Vi sluttede med kaffe hos Bodil, som er vores kasserer- og sekre­ tærhjælper.

GARDEHUSARFORENINGEN FOR SYDSJÆLLAND OG MØN

GARDEHUSARFORENINGEN SYDJYLLAND

Bankospil Traditionen tro afholdes det årlige Bankospil fredag d. 20 november kl. 19 på Ny Gammelsø, Grønsund­ vej 251, 4780 Stege. Der vil som vanlig blive spillet om julerelaterede gevinster, ind­ købt af bestyrelsen. Ligeledes vil der blive solgt amerikansk lotteri. Efter spillet vil der være rig mulig­ hed for kammeratligt samvær med kaffe og kage til rimelige priser. Mød talrigt op og lad os få en god aften sammen. Venner og bekendte er meget velkomne, ligesom gar­ dehusarer fra andre foreninger også er meget velkomne. 14

3/2015

Ledsagertur I forbindelse med Repræsentant­ skabsmødet havde foreningen arrangeret en ledsagertur. I bus blev deltagerne kørt til det nær­ liggende Alsion, der huser Syd­ dansk Universitet, Koncertsal og Forskerpark Vi blev budt velkommen af tidli­ gere borgmester og initiativtager til milliardprojektet, A.P. Hansen, som er en levende fortæller og en fremragende guide, sine 85 år til trods. Det var udelukkende meget posi­ tive tilbagemeldinger fra damerne, da disse vendte tilbage for igen at slutte sig til mødedeltagerne.

Jørgen Frederiksen ved sin udnævnelse til æresmedlem.

Æresmedlem Ved forårets generalforsamling blev næstformand Jørgen Frede­ riksen udnævnt til æresmedlem. Jørgens udnævnelse skal ses på baggrund af hans mangeårige medlemskab og ikke mindst hans mangeårige indsats i bestyrelses­ arbejdet. Det skal også nævnes, at uden Jørgens ihærdige indsats for for­ eningens overlevelse de sidste 2 år, havde Maribo Amts Gardehusarfor­ samling sandsynligvis være lukket ned. Der skal derfor endnu engang lyde en tak for din indsats og et tillykke med æresmedlemsskabet.


GARDEHUSARFORENINGEN FREDERIKSSUND Bankospil Bankospil afholdes 20. november kl. 18 på Pedersholm til en pris på 125,-kr. Der vil være bankospil, gløgg og æbleskiver i prisen. Bemærk: der er kun 30 pladser. Tilmelding til Kai Illemann på tlf. 2143 7533 eller mail: kai@illemann. nu, eller til Knud Fischer på tlf. 4752 6206/ 2047 9264 eller mail: fischer@post.tele.dk,

GARDEHUSARFORENINGEN FOR NÆSTVED OG OMEGN Julebowling Vores traditionelle julebowling afholdes i år onsdag d. 9. decem­ ber kl. 18-20 i Bowlingcentret på Erantisvej i Næstved. Efter spillet er der hygge med kaffe, gløgg og seks æbleskiver pr. person. Husk at man er meget velkommen også selvom man ikke deltager i bow­ lingen, da det lige så meget er en aften hvor vi skal hygge os. Det er jo samværet der tæller. Pris for bowling incl. julehygge: 155 kr. Pris uden bowling: 80 kr. Tilmelding senest mandag d. 7. december kl. 16 til Leif Nielsen på tlf. 6199 5419 eller 2973 7853 Til- og framelding af medlemmer og "Gardehusaren" samt permanent adresseforandring sendes til: ghf@mail.tele.dk eller Danske Gardehusarforeninger, v/Freddy Rasmussen Banetoften 17, 4700 Næstved E-mail: freddyjr@mail.dk Foreningernes kontor: Kontoret kan kontaktes telefonisk alle onsdage kl. 1000-1200. Tlf. 25 5953 53 eller www.danskegardehu­ sarforeninger.dk

MÆRKEDAGE Gardehusarforeningen København 17. oktober – 20 år Husar Nykøbing - 2014 Jonas Alexandersen Gedservej 26 B 4800 Nykøbing F

13. oktober – 20 år Husar Østerbro - 2014 William Zahle Stokes Breinegaard Borsergænget 72, 1.th. 2100 København Ø 2. december – 75 år Husar Dragør – 1997 Kaare Bülow Taastrupgårdsvej 217, st.. th. 2630 Taastrup 1. november - 75 år Husar Værløse - 1959 Jens Rønholt Hansen Vejporten 35 2800 Kgs. Lyngby 19. september – 75 år Husar Rågeleje - 1961 Erling Hansen Hellestedvej 9 2700 Brønshøj 1. oktober – 80 år Husar Frederiksdal - 1955 Ib Henning Fjellerup Hansen Hanne Nielsens Vej 9, Øverød 2840 Holte 28. november – 70 år Husar Hæstrup – 1965 Poul Erik Jensen Grostedet 1, 2. tv. 2700 Brønshøj 7. november – 75 år Husar Hadsten – 1961 John Johansson Løvtoften 70 2630 Tåstrup 26. november – 20 år Husar Friheden – 2014 Frederik Lyngholm Søvangsvej 48 2650 Hvidovre 24. novem – 75 år Husar Ferritslev – 1959 Arne Pedersen Søen 34 2690 Karlslunde 27. oktober – 70 år Husar Gørløse – 1963 Jørgen Pedersen Peter Graus Vej 8, 4. L5 2000 Frederiksberg 12. september – 20 år Husar Ølgod – 2014

Chili Vih Peltier Jesper Brochmands Gade 2, st. th. 2200 København N 12. oktober – 70 år Husar Solrød – 1965 Mogens Westendahl Nørre Alle 43 2600 Glostrup

Gardehusarforeningen for Frederiksborg 19. september - 65 år Gardehusar 000000/72 ”Kronborg” Johnny Duwall Jensen Horsensvej 32 3000 Helsingør 11. oktober - 75 år Gardehusar 378668/58 ”Dianalund” Frede Jensen Nørregade 47 3390 Hundested 16. oktober 65 år Gardehusar 500621/71 ”Karlebo” Kai Andersen Karlebovej 33 B 2980 Kokkedal 17. november 75 år Gardehusar 376479/58 ”Vejle” Verner C.H. Schumacher Dortevej 44 3060 Espergærde 18. november 91 år Gardehusar 1172/46 ”Alsønderup” Børge Hansen Grønnehave 3 3400 Hillerød 24. november 75 år Gardehusar 408857/59 ”Gørløse” Kurt Karlsson Birkevej 31 3320 Skævinge 25. december 75 år Gardehusar 459292/60 ”Meløse” Gunnar Andreasen Skævingevej 10 3200 Skævinge 27. december 91 år Gardehusar 1173/46 ”Kregme” Aage Nielsen Auderødvej 37 3300 Frederiksværk

3/2015

15


Gardehusarforeningen for Gl. Roskilde 29. November – 70 år Gardehusar 648825/1965 ”Sæby” Knud Bonde Hansen Egevej 10, Ejby 4070 Kirke Hyllinge 12. December – 70 år Gardehusar 520309/1962 ”Nakskov” Knud Erik Rasmussen Højrebyvej 93 4900 Nakskov

Gardehusarforeningen for Næstved

Henning Nielsen Aldershvilevej 14 4281 Gørlev 22. november – 80 år Gardehusar 256936/1955 Asnæs Poul Ejvind Larsen Næsvangsvej 1 4550 Asnæs

Gardehusarforeningen for Fyns Stift 13. oktober - 85 år Husar Frørup 123344/51 Andreas Hansen Mejerivænget 34 5853 Ørbæk

8. November – 80 år Gardehusar 460462/1961 ”Mørke” Kaj Jacobsen Hårlev Mark 10 4652 Hårlev

20. oktober - 75 år Husar Øksendrup 459210/60 Bent Aage Nielsen Assensvej 88, Kullerup 5853 Ørbæk

11. November – 75 år Gardehusar 408847/1959 ”Åshøj” A.H. Andersen Veskøllevej 97, Vallø 4600 Køge 24. November – 70 år Gardehusar 736568/1967 ”Klemen­ sker” Sven Brinkgård Hegnet 16 4330 Hvalsø

22. oktober - 40 år Husar Bolbro, 1996 Philip Wikkelsøe Lung Hejrevej 15 5000 Odense C 4. november - 75 Husar 377023/58 Max Mertov Anemonevænget 6 5540 Ullerslev

25. November – 80 år Gardehusar 268257/1955 ”Vem­ melev” Niels J. Pedersen H.C. Lumbyesvej 164 4700 Næstved 30. November – 70 år Gardehusar 779066/ 1968 ”Spjel­ lerup” Knud Lund Møllevej 6 4700 Næstved 13. December – 70 år Gardehusar 564918/1963 ”Bers” Ole Villadsen Bytoften 5 4690 Haslev

Gardehusarforeningen for Nordvestsjælland 20. november – 75 år Gardehusar 459332/1960 Reersø 16

3/2015

12. december - 30 år Husar Aastrup, 2008 Jannek Myron Nedergard-Hansen Hyrehøj 14 5600 Fåborg 21. december - 20 år Husar Tved, 2014 Christoffer Larsen Håndværkervænget 9 5700 Svendborg

Gardehusarforeningen for Jylland 9.november - 85 år Husar 123314/51 Ålestrup Poul Tindahl Madsen Lucernevangen 13 9620 Aalestrup

Gardehusarforeningen for Sydjylland 6.september - 80 år Husar 256782/1955 Hørup Hans Schmidt Blåmose 15 6470 Sydals

1. november - 40 år Husar "Tinglev" 1995 Peter Christensen Ålkærvej 7 6500 Vojens 15. november - 80 år Husar 256790 "Nordborg" Karl Petersen Snerlevej 7, Havnbjerg 6430 Nordborg 23. november - 75 år Husar 460242 "Tyrstrup" Bent Juhl Skallebækvej 31 6100 Haderslev 7.juli - 80 år Husar 256783/55 Skovby Christian Kock Lille Kobbel 9, Kegnæs 6470 Sydals

DØDSFALD FREDERIKSBORG AMT Gardehusar 243/45 ”Søborg” Bent Rosenkrantz Lind Skovløbervangen 46 A 3500 Værløse Gardehusar 2472 ”Fårevejle” Kaj Jensen Karlsgavevej 1 Lejl. 23 3300 Frederiksværk FYNS STIFT Husar 257039/55 Erling "SIF" Pedersen Hindsløkken 36, Verninge 5690 Tommerup SYDJYLLAND 2.juni 2015 Husar 1073/1943 Johan Bruun Galgetoften 22 6630 Rødding 9.juni 2015 Husar 256781/1955 Christian Schmidt Folevej 7 6510 Gram 15. juni 2015 Husar 436/1942 Jørgen Finnemann "Højvang", Knud Skovvej 30 6100 Haderslev Æret være deres minde


Adresseliste

Præsidiet: Præsident: Oberst, Kammerherre Ib Hedegaard Sørensen, Fruerlund 22, 2850 Nærum, tlf. 4580 1134. Email: ibheso@gmail.com Vicepræsident: Hans Christian Nielsen, Sluphusvej 2, Herslev, 4000 Roskilde, tlf. 4640 2356. Email: stenbakkegaard@private.dk (Kontaktperson for medlemmer udenfor lokalforeningerne) Hovedkasserer: Ole Bent Petersen, Tranebakken 97, 2635 Ishøj, tlf. 2090 8150. Email: ole@revi-net.dk Sekretær: Jørgen Evang, Degnebakken 11, 4684 Holmegaard. Tlf. 5190 0411. Email: jorgen@evang.re Forretningsfører: Freddy Rasmussen, Banetoften 17, 4700 Næstved, Tlf. 5573 0447/2559 5353, E-mail: freddyjr@mail.dk Gardehusarforeningen København: Formand: Jonas Kriegbaum, Torvegade 54, 1., 1400 København K, Tlf. 2972 6969. fonsholm@hotmail.com Kasserer: Diana Lindbjerg Jørgensen, Østerbrogade 85, lejl. 25, 2100 København Ø, Tlf. 6160 7729. Email: mail@dlinbjerg.com Gardehusarforeningen Frederiksborg amt: www.gardehusarforeningenfrederiksborgamt.dk Formand: Jan van Deurs, Dortevej 25, 3060 Espergærde, tlf. 4913 4958. Email: jvandeurs@stofanet.dk Eric Saugman, Hyrdebakken 9, 3400 Hillerød, tlf. 3013 3925. Email: ericsaugman@hotmail.com Gardehusarafdeling Gl. Roskilde Amt: Kontaktperson: Leif Lund, Støden 30, 4000 Roskilde, tlf. 4026 7738. Email: leif.lund@youmail.dk Gardehusarforeningen for Frederikssund og omegn: Formand: Knud Fischer, Frihedsvej 10, 3630 Jægerspris, tlf. 4752 6206/2047 9264. Email: fischer@post.tele.dk Kasserer: Kai Illemann, Skibbyvej 9, 4050 Skibby, tlf. 4752 8132. Email: kai@illemann.nu Gardehusarforeningen for Næstved og omegn: Hjemmeside: www.ghf-naestved.qsite.dk Formand: Freddy Rasmussen, Banetoften 17, 4700 Næstved, tlf. 55 73 04 47, mobil: 2559 5353, Email:freddyjr@mail.dk. Kasserer: Hans Thorsen, Kildevej 11, Rønnebæk, 4700 Næstved, tlf. 5573 2042. mail: thorsen0304@gmail. com. Gardehusarforeningen Nordvestsjælland: Formand: Erik Jensen, Stigsager 46, Rørby, 4400 Kalundborg, tlf. 5950 4018. Email: erje@post3.tele.dk Kasserer: Orla Hansen, Reersøvej 1, 4281 Gørlev, tlf. 5885 5417. Email: lene-orla@dlgtele.dk Gardehusarforeningen Østsjælland: Formand: Ole Pedersen, Islandsgade 12, 4690 Haslev, tlf: 20295149. Email: cdhd92@hotmail.com Kasserer: Casper Dahl, Idagaards Allé 10, 4200 Slagelse, mobil 2047 8954. Email: casper@idagaard.dk Maribo Amts Gardehusarforening: Formand Henrik Schjelde, Kirkevænget 7, 4863 Eskildstrup, tlf. 2132 8837.. Email: henrik@schjelde.net Næstformand Jørgen Frederiksen, Tillitzevej 27, 4983 Dannemare, tlf. 2883 0340. Email: moriseng@live.dk Gardehusarforeningen for Møn og Sydsjælland: Formand: Henrik Rasmussen, Stubberupvej 10 B, 4880 Nysted, tlf. 55816311. Mail: Henrik.ras68@gmail.com Kasserer: Ole Bent Petersen, Baldersbækvej 2, 1, 2635 Ishøj, tlf. 2090 8150. Email: ole@revi-dan.dk Gardehusarforeningen for Fyns Stift: Hjemmeside: www.ghf-fyn.dk Formand: Henning Terndrup, Regissevej 4, 5871 Frørup, mobil: 2176 9030 E-mail: terndrup.henning@gmail.com Kasserer: Herman Thomsen, Pilehaven 43, 5610 Assens, tlf. 7170 3780. Email: Hermant@youmail.dk Gardehusarforeningen Jylland: Formand: Tage Hansen, Skovbrynet 18, 8670 Låsby, tlf. 8695 1614, mobil 2134 3228. Email: tage@sport.dk Kasserer: Jens Simonsen, Højgaardsvej 5, 8983 Gjerlev, tlf. 8647 4510. Gardehusarforeningen Sydjylland: Formand: Carl Jürgen Bock, Skeldekobbel 20, Skelde, 6310 Broager, tlf. 7444 1458, mobil 2746 9226. Email: bock@bbsyd.dk Kasserer: Ejvind Pedersen, Bakkevej 11, Stubbæk, 6200 Aabenraa, tlf. 7461 3142, mobil 2085 0775. Email: iwin@mail.dk 3/2015

17


SJÆLLANDSKE LIVREGIMENT SOLDATERFORENING Stiftet den 25. november 1917 www.sjlr.dk Soldaterforeningerne er hæren bag hæren

Motto: Tapper og Tro

Formand

Næstformand/Webmaster

Bestyrelsesmedlem

Helmer Christensen Vestensøvej 19, Lundforlund 4200 Slagelse Tlf. 4017 5664 / 3062 9740 Email: hvc1940@hotmail.com

Hans Erik Bonde H.P. Christensensvej 22 4180 Sorø Tlf. 2487 7382 Email: sjlr@stofanet.dk

Palle Piil Jensen Krænkerupvej 55, Havrebjerg 4200 Slagelse Mobil. 2623 5020 Email: ppiil@mail.dk

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem/Sekretær

Karsten V. Larsen Mosevej 2 4180 Sorø Tlf. 6172 5814 Email: karmedan@hotmail.com

Michael Rosenbæk Jasminvej 35 4200 Slagelse Mobil 2065 3480 Email: mail@pejsehuset.dk

Tommy Rasmussen Nysøgård 207 4230 Skælskør Mobil 4226 1676 Email: bito@stofanet.dk

22. november Mogens Machenhauer Snoghøj alle 15 2770 Kastrup

50 ÅR 19. november Lisbeth Fahrendorff Rolighedsvej 17 4200 Slagelse 23. november Manja Mortensen Slotsvænget 28, st. th. 4200 Slagelse 55 ÅR 30. december Michael Risegaard Bentsen Slotsvej 2 4534 Hørve 18

3/2015

! Tillykke 65 ÅR 25. oktober Hans Peters Michael Ankersvej 39 7430 Ikast

70 ÅR 14. november 658 365 Svend Madsen Svaldersgade 9 3550 Slangerup 75 ÅR 11. november 456 599 Jørgen Kølle Voldfløjen 16, 1. th. 2700 Brønshøj


Foreningsjubilar fejret på et af hans yndlingssteder

Michael Rosenbæk, Bjørn Bek, Finn Kjærgaard Simonsen og Tommy Rasmussen

Bent Heidelbach

Efter mandagens parade forud for årets Nijmegen-march, var der en ekstra medaljeoverrækkelse af 25 års-medaljen for medlemsskab af Sjællandske Livregiments Soldater­ forening. Modtageren, Finn Kjærgaard Simon­ sen, fik dermed mulighed for at øve sig lidt inden næste års Nijmegenmarch. Hvis han gennemfører i år og tager med til 100 års-jubilæet næste år, vil det være Finns 25’ende år som marchgænger. Derudover har han også gennemført den krævende MAKONI-march to gange. Godt gået! Finn startede som værnepligtig tilbage i 1959-60 i Marineregion Bornholms Værn og endte kort efter værnepligten ved Sjællandske Liv­ regiment. Medaljen blev overrakt af besty­ relsesmedlem, major Tommy Ras­ mussen, under over værelse af foreningens fanebærer, Michael Rosenbæk og Bjørn Bek med estan­ darten.

MINDEORD Menig 631 993 Bent Hedemann er i december 2014 efter kortere tids sygdom, ”fratrådt” tjenesten. 993 blev indkaldt til Specialre­ krutkompagniet/II/Sjællandske Liv­ regiment 4. maj 1964 på Slagelse Kaserne. Han huskes som en stille kammerat, der efter hjemsendel­ sen blev leder af et taxi-selskab i Københavnsområdet. 993 har flere gange deltaget i hol­ dets jubilarstævner, senest i 2009.

De militære Danmarksmestre i terrænløb med pokaler. Bent Heidelbach står i midten på øverste række.

Menig 254647 Bent Heidelbach blev indkaldt den 11. februar 1955 til 4. Regiment på Slagelse Kaserne. Værnepligten var da på 16 måneder og efter rekruttiden kom han i stabskompagniet. Under øvelser havde han fornø­ jelsen at køre den ofte populære køkkenvogn og deltog i madlav­ ningen. Han har tit spekuleret over, hvad kammeraterne egentlig syntes om maden. Som menig var han på øvelse på

Bornholm i ca. 2 måneder. En del af soldatertiden gik også med skyde­ øvelser i Jægerspris og vagttjenester på Kastellet. Bent Heidelbach oplevede også at blive hornblæser og trommeslager, hvilket gav mange gode oplevelser, og sammen med 4 kammerater opnå­ ede han at blive militær Danmarks­ mester i terrænløb. Bent Heidelbach blev hjemsendt 9. juni 1956.

Menig 305 632 Jens Peder Jensen er den 20. maj 2015, efter kortere tids sygdom, ”fratrådt” tjenesten. 632 blev indkaldt til Tungt Kom­ pagni/4 REG den 11. august 1956, hvor han var motor- ordonnans i Morterdelingen. Efter en god og kammeratlig tjeneste blev 632 hjemsendt 10. december 1957. Efterlevende kammerater husker 632 som en god og humørfyldt kammerat. Flere af dem deltog sammen i jubilarstævnet i 2011. I denne for de efterladte så svære tid udbringes af bestyrelse og sol­ daterkammerater et Æret være deres minde

3/2015

19


JUBILARSTÆVNE 2015 FOR JUBILARER AF SJÆLLANDSKE LIVREGIMENT

Tekst: Hans-Erik Bonde Foto: Johnny Petersen Mange billeder fra dagen, vil blive bragt på foreningens hjemmeside www.sjlr.dk i nær fremtid. Foreningen takker alle for frem­ mødet. TAPPER OG TRO TH: Ældste jubilar til stævnet var Uffe Preuss (forrest i regnfrakke), fra årgang 1950, 827 af 4 R. NEDERST TV: Gamle kendinge var mødt frem. Foreningen kunne i år præstere tæt ved 50 jubilarer (ca. 25 % i forhold til medlemsskaren). Størst var årgang 1965 med ca. 20 jubilarer og derefter fulgte PVRDEL fra 1990 med ca. 14 jubilarer. NEDERST TH: Smil til mig senior! Frokosten var traditionen tro sammensat af sildemad og bøf stroganof, afsluttende med kaffe.

20

3/2015

ØVERST: Forsøg på opstilling mens regnen endnu vælter ned. Vejret var ikke venligt stemt under paraden og alle glædede sig til at få den overstået, så Peder Aalborgstuen kunne aflægges et besøg.


FLAGDAG 5. SEPTEMBER Foreningen har i år været repræsenteret ved markering af flagdagen i Slagelse, Sorø og Veteranhaven ved Slots Bjergby. Ikke alt foregik i strålende solskin, men strålende kunne man dog notere sig. Vores fotograf på dagen, Johnny Petersen, var cyklende til opgaverne i Slagelse og Veteranhaven.

Fra venstre borgmesteren, sognepræst Kristian Østergaard og næstformanden.

Sorø Kommune Tekst: Hans-Erik Bonde Foto: private Borgmesteren bød velkommen til ca. 30 veteraner og pårørende og udtrykte glæde over, at kommunen nu var med til at fejre den nationale flagdag sammen med veteraner og deres pårørende. Vi deltager, fordi vi gerne vil være med til at vise respekt over for de mennesker, som sætter livet på spil for at skabe fred og frihed for andre mennesker rundt om i verden. Derfor er det vigtigt at vi husker vores veteraner, og at vi tager imod dem med respekt for den indsats, de har ydet for vores land og for verden.

Kaffebord og tale Der blev budt på kaffebord og tale/ fortælling i Sognegården i Sorø mel­ lem kl. 09:30 og 10:30. Byen var i dagens anledning udsmykket med flagallé på alle de større veje i byen. Under kaffebordet holdt under­ tegnede en kort tale/fortælling om flagdagen og dens betydning samt om egne oplevelser i forbindelse med udsendelser og tjenesterejser til missionsområderne Cypern i 1981 og 1991, Bosnien (Tuzla i 1995 og Sarajevo i 1996 og tjeneste i Camp Valhalla nær Doboj i 1997). Årets arrangement, vil helt sikkert vil blive gentaget i 2016 og gerne med større deltagelse.

Jørgen Blinaa: TAPPER OG TRO

Slagelse Tekst: Hans-Erik Bonde Foto: Johnny Petersen Slagelse Kommune afholdt for 3.gang den nationale Flagdag for Danmarks udsendte og tidligere udsendte i internationale missio­ ner ved gudstjeneste i Sct. Mikkels Kirke og derefter march til Nytorv, hvor der afholdtes parade. Forenin­ gen, ved formanden som fanebærer, deltog i arrangementet. Der blev holdt taler af: - Fungerende Regimentschef Lars Ole Nielsen - Borgmester Sten Knuth - Major Peter Christensen Serup fra Veterancenteret i Ringsted - Torben Kjærulff fra Business Sla­ gelse. Afslutningsvis bød kommunen på lidt at spise og drikke på Nytorv, mens POPlic Service spillede unplug­ ged. Fra venstre: Formand Helmer Christensen, Jørgen Blinaa, Jan Reinhold og Johnny Petersen.

Næstformanden taler og fortæller. 3/2015

21


NORDISK STÆVNE 2015

ØVERST: Nationsvis fælles flaghejsning.

OVENFOR: Næstformanden i sikkerhed.

3/2015

Det 35. Nordiske Soldater- og Mari­ neforeningsstævne løb 17. - 21. juni af stablen på Aalborg Kaserner med ca. 200 deltagere. Foreningen var denne gang repræsenteret ved for­ manden, næstformanden og besty­ relsesmedlem Palle Piil Jensen. Med tog gik det over de forsin­ kede spor på Fyn til Aalborg station. Hvilket busstoppested er gældende, hvis man skal til den rigtige kaserne på Aalborg Kaserner? At det så var silende regn, gjorde det ikke mindre spændende – travende tværs gen­ nem den ene kaserne og frem til målet på den anden. Indkvartering på 12 mandsstuer – en oplevelse?

OVENFOR TH: To deltagere i baljen. NEDERST: Stemning på stuen

22

De nordiske soldater- og marineforeninger afholdt i juni stævne i Aalborg. Sjællandske Livregiment var med. Tekst: Hans-Erik Bonde Foto: Palle Piil Jensen

Valgflæsk og bymarch Snart kunne vi indtage den flotte aftensmad i cafeteriet inden første aftens kammeratlige samvær blev afviklet i en af de mange messer. Vi blev også inviteret til at se Dron­ ningens Livregiments Soldaterfor­ enings lokaler. En meget positiv oplevelse. Tak til OL Uhler m.fl. Med det pæne tøj og medaljer anlagt blev stævnet åbnet 18. juni ved musik fra Hjemmeværnets Musik­ korps og tale ved præsidenten Jan Bruun Andersen, samt velkomst fra kasernen. Formanden og jeg blev spurgt, om vi kunne være det danske kontingents flaggaster. Det kunne vi kun svare ja til. Dagens frokost bød blandt andet


”skandinavisk” midsommer; en tradition fra et par af de nordiske lande. Det finske flag skulle i samme anledning ”overnatte” på flagstan­ gen. På grund af vejret udeblev bålaf­ brændingen, men den traditionelle midsommerpunch blev skænket ud i rigelige – stærke – mængder. Vi fik aldrig en beskrivelse af indholdet og hvorfor den virkede så kraftigt. Lørdagen indledtes med en minde­ højtidelighed, da en norsk kammerat var afgået ved døden tidligt lørdag morgen og det kunne ikke undgås, at det satte sit præg på resten af stævnet. Derefter fortsatte dagen i turnustjenestens tegn. på valgflæsk og om eftermiddagen marcherede vi med musik gennem dele af Aalborg frem til kommunens modtagelse på LITZON. Efter en times ”frikvarter” vendte vi tilbage til kaser­ nen, hvor resten af dagen gik som dagen før, idet aftenens store emne var Folketingsvalget i Danmark. Efter flaghejsning fredag gik resten af dagen med afvikling af turnus­ program ved besøg på Flådestation Frederikshavn, Flyvestation Aalborg, Garnisonsmuseet og Veteranhjem Aalborg, samt demonstration af krigsmateriel ved Trænregimentet. Flådestation Frederikshavn Vi besøgte Center for Sergent og Maritim Uddannelse med forevisning og demonstration af redningsmidler. Samlet set håndtering af det våde element i krig og fred, havblik og høj sø:

March i Aalborg.

• • • • •

Fartøjstjeneste. Håndvåben. Maritime Force Protection. Sanitet. Bording.

Besøg ved Jægerkorpset Vi ville gerne have hilst på Michael Wiggers Hyldgaard, tidligere Sjæl­ landske Livregiment, som nært fore­ stående var beordret i en vigtig og ledende stilling ved Specialopera­ tionskommanden (SOKOM) på Fly­ vestation Aalborg. Jægerkorpset havde i dagens anled­ ning fundet alt det fancy krigsma­ teriel frem og præsterede en flot og interessant udstilling. Fotoforbud. Skandinavisk Midsommer Om aftenen var der arrangeret

Den sidste dag På Garnisonsmuseet så vi en udstil­ ling, som på mange områder står mål med Historisk Samling på Ant­ vorskov kaserne. På Veteranhjem Aalborg indtog vi feltfrokosten i form af grillpølser og kartoffelsalat. Vi blev alle snydt for snakken om hjemmets virke og betydning. Dagen sluttede af i pomp og pragt med en flot festmiddag og honore­ ring af tre-fire kammerater fra hvert land. Danske Livregiments sangkor med flere kendte soldaterkamme­ rater, kom på banen med populære sange, som medvirkede til forøget stemning. Slut for denne gang.

DLRs sangkor.

3/2015

23


Afs: Gardehusarregimentet, 4200 Slagelse

Magasinpost. Returneres ved varig adresseĂŚndring.

ID nummer 46336

www.stotvoresoldater.dk

Vi slutter op om vore soldater

B

Gardehusaren okt. 2015, nr. 03  
Gardehusaren okt. 2015, nr. 03  
Advertisement