Page 1

Gardehusaren Nr. 2 - Juni 2015

15. 책rgang


Indhold nr. 2 Leder.................................................................................3 Gardehusarkasernen fylder 40.........................................4 ”Næstkommanderende iværksæt!”...................................6 Udenlandske forsvarsattachéer på besøg........................ 7 Hærløbet 2015...................................................................8 Forsidebillede: Hesteskadronen i rød galla under det hollandske statsbesøg i Fredensborg (se side 6) (Foto: evanfoto.dk)

Danske Gardehusarforeninger..........................................9 Sjællandske Livregiments Soldaterforening.................... 18

Gardehusaren udgives af Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Garde­­husarforeninger, hvis protektor er Hans Kongelige Højhed Kronprinsen, i samarbejde med Gardehusarregimentet. Bladet udsendes til alle medlemmer af Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Garde­­ husarforeninger. Gardehusarregimentet modtager 200 eksemplarer, primært til orientering af nytilgået personel ved regimentet. Redaktion: Silas Mortensen, ansvarshavende chefredaktør Major Hans-Erik Bonde, redaktør Kaptajn Brian K. Berthelsen, redaktør Bladudvalg: Oberst Ib Hedegaard Sørensen Freddy Rasmussen Ole Bent Pedersen Helmer Christensen Hans-Erik Bonde Kaptajn Brian K. Berthelsen Silas Mortensen Henvendelser vedrørende abonnement og medlemskab rettes til Freddy Rasmussen. Tlf. 55 73 04 47 Email: freddyjr@mail.dk Redaktionen: Silas Mortensen Tlf. 22 58 73 53 Email: redaktoerghf@gmail.com

Indsendelse af materiale til bladet Redaktionens meninger må ikke tages som udtryk for foreningernes officielle standpunkter. Ligesom redaktionen ikke behøver at dele den opfattelse, forfattere af de forskellige artikler giver udtryk for.

Send en mail til redaktoerghf@gmail.com eller besøg danskegardehusarforeninger.dk eller www.sjlr.dk.

Deadlines for Gardehusaren i 2015 Trykt oplag: 2300 Repro & tryk: Sjællandske Medier Bladet udkommer 4 gange årligt Annoncetegning: Sjællandske Medier Dania 38, 4700 Næstved Telefon: 72 45 11 00

2

2/2015

Oktobernummer: 10. september Decembernummer: 16. november Martsnummer: 20. februar

Foreningsblad for Danske Gardehusarforeninger og Sjællandske Livregiments Soldaterforening


REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 En alvorlig opfordring til vores medlemmer

LEDER I år var det GHF Sydjylland som havde opgaven at arrangere Repræsentantskabsmødet for Danske Gardehusarfor­ eninger. Det gjorde foreningen med bravour i Sønderborg, hvor der forud blev lejlighed til at gå en tur i skanserne på Dybbøl og høre Carl-Jürgen Bock fortælle om begivenhederne fra 1864. Repræsentantskabsmødet besluttede under ledelse af dirigenten, Ærespræsident Peer Hoegh-Guldberg at god­ kende Præsidiets beretning for foreningsåret 2014 – 15 og DGHFs budget og regnskab. Erik Jensen og Per Mygind vil i det kommende år fungere som revisorer. Det blev også besluttet at GHF Næstved og Omegn skal være vært for kommende års repræsentantskabsmøde, og at Erik Jensen, Henning Terndrup og Carl Jürgen Bock er DGHF repræsentanter i DSL. Det blev også fundet nødvendigt at sætte kontingentet for 2016 op med 10 kr. For under mødet blev der des­ værre tegnet et meget dystert billede af forholdene for udgivelsen af vores blad, Gardehusaren. Effektiviseringen af den centrale medlemsregistrering afslører nu, at vi har haft ca. 200 medlemmer pr. år igennem de seneste tre år, som ikke har betalt deres kontingenter. Langt de fleste har modtaget rykkere og venlige opfordringer fra lokalforeningerne til at betale det årlige kontin­ gent på kr. 240,-; desværre uden resultat. Samtidigt har disse 600 medlemmer modtaget vores blad med posten – og tilsyneladende været tilfredse med det. Det går bare ikke længere, fordi økonomien bag bladet alene bæres af medlemmerne i soldaterforeningerne. Det gør vi, fordi Forsvaret ikke længere tillader regimenterne m.fl. at udgive eller medvirke til at udgive tjeneste­ stedsblade. Vi gør det, fordi vi mener, at det er vigtigt for Gardehusarregimentet at kunne informere om livet ved regimentet og for foreningerne at kunne informere om aktiviteter for medlemmerne. Det har vi gjort siden 1919! Bladet er et væsentligt element til at knytte aktive og hjemsendte husarer sammen og fastholde ånd og tradi­ tioner ved regimentet - det bidrager til at skabe sammenhold. Hvis medlemmerne ikke betaler deres kontingenter og dermed bidrag til bladet snarest muligt (tag eventuelt kontakt til Forretningsføreren om betalingsoplysninger), så ophører bladet ganske enkelt med at udkomme, og så bliver alle medlemmer henvist til internetinformation. Det ønsker Danske Gardehusarforeninger ikke, men der er ingen andre udveje. Mødet sluttede med frokost, hvor DGHFs hilsen til foreningens protektor, Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik og Kronprinsens svar blev læst op.

Ib Hedegaard Sørensen, præsident for DGHF 2/2015

3


Gardehusarkasernen fylder 40

Gardehusarregimentets Kaserne i Antvorskov har 40 års jubilæum i 2015. Men planlægningen begyndte allerede i 1945, og er fortsat under udvikling. Af OKS-1 Thomas Kjærgaard Planlægningen af opførelsen af Ant­ vorskov Kaserne, nu Gardehusarka­ sernen, begyndte allerede 31. maj 1945, men der gik næsten 30 år og mange overvejelser før byggeriet begyndte på Antvorskovs hoved­ parcel og Charlottedals jorder. Slagelse Kaserne, som var placeret inde i byen, manglede kapacitet. Det var årsagen til, at regimentet måtte have afdelinger fordelt over det meste af Sjælland. Slagelse Kaser­ nes administrationsbygning blev i efteråret og vinteren 1961 – 1962 ombygget til kommandobygning.

OVENFOR: Antvorskov Kaserne 1975. Udsigt fra Centerbygningen. NEDENFOR: Antvorskov Slot

stuer. Efterhånden var det tydeligt, at enten skulle der opføres nye byg­ ninger, eller man skulle bygge en helt ny kaserne. Det var med et vist vemod, at beslutningen om en ny kaserne blev taget. Tiden var løbet fra Slagelse Kaserne efter blot 62 år. Den 10. maj 1975, den dag Antvorskov Kaserne blev indviet, var sidste dag, flaget blev halet ned på Slagelse Kaserne. En ny æra skulle til at begynde. Navnet Antvorskov Antvorskov Kaserne blev tegnet i modernistisk stil af arkitekt Holger Sørensen fra Forsvarets Bygnings­ tjeneste. Kasernen blev bygget som en søsterkaserne til Skive Kaserne. Den blev bygget 1972 -1974, og var klar til indvielse 10. maj 1975. På åbningsdagen var der stor interesse for at besøge den nye kaserne, da 5-7.000 personer kom til indvielsen. Efter færdiggørelsen af kasernen i

Det var nødvendigt, da Region V og Sjællandske Livregiments Stab flyt­ tede til Slagelse den 1. marts 1962. For trangt på Slagelse Kaserne Det var trange forhold at arbejde under. Regimentets materielkonto­ rer var der ikke plads til i admini­ strationsbygningen. Det var derimod den gamle bøssemagerbygning der blev indrettet til kontor for regimen­ tets depot-, motor-, og ammuniti­ onskontor. Selv om der blev gjort en ihærdig indsats for, at kasernens bygninger blev holdt intakte, så måtte man i 1967 erkende, at træbarakker opført i 1913 var livsfarlige som belægnings­ 4

2/2015

Panserbataljonen fra Næstved rykker ind 10. maj 1975


1975, blev Sjællandske Livregiments enheder, det tidligere 4. Regiment, overført fra Slagelse og Roskilde kaserner (stabskompagni), samt en panserbataljon fra Næstved Kaserne. Antvorskov som stednavn kan føres tilbage til det berømte Johanniter­ kloster, som blev stiftet i 1164 af Kong Valdemar 1. Klosteret lå ca. 1 km nord for Antvorskov Kaserne og blev i 1580 ombygget af Frederik 2. til et anseligt kongeslot. Han nød at opholde sig på slottet, ikke mindst på grund af de gode jagtmuligheder. Frederik den 2. døde på Antvorskov slot i 1588. Udstykningen Derefter blev Antvorskov lens­ mandsbolig og siden sæde for den stedlige amtmand. Under svenske­ krigene 1640 – 1720 gik det hårdt ud over bygningerne, hvor bønderne hentede byggematerialer fra rui­ nerne. I 1774 blev slottet sat på auktion sammen med hovedgården Pebringe og solgt for 175.523 rigsdaler. Den ny ejer, finansråd Koes, lod kirken nedbryde og opførte af materialet gården Falkensteen i stedet for det nedlagte Pebringe. 1794 solgte han det samlede gods til grev v. Dernath. Antvorskov Hoved­ gård blev købt af Constantin Brun. Han anlagde alléen ind til Slagelse, og han udstykkede i 1806 nogle min­ dre gårde uden hovedgårdsstatus og solgte dem for 832.000 rigsdaler: Charlottedal, Augustadal, Idagård og Carlsgård, opkaldt efter hans børn. Navnene går igen i de skovparcel­ ler, der afgrænser øvelsespladsens østgrænse.

Sjællandske Livregiments Mindemur.

Bygningen Charlottedal er stadig en del af kasernens område den dag i dag. I 2011 ændrede man navn fra stedområdet Antvorskov til at tage navn efter Gardehusarregimentet, som har deres tjeneste på Garde­ husarkasernen. Løbende modernisering Gardehusarkasernen er med fremme i mange henseender, men histo­ rien har sat sine spor på kasernens område. Ud over vej- og pladsnavne på kasernens område ses de gamle bygninger fra Charlottedal som et tydelig t bevis for de historiske rødder omkring kasernen. På kasernen er museet Historisk Samling endnu et eksempel på det historiske islæt, der er til stede på kasernen. Nord for flagstangen er mindeanlægget. Den indeholder mun­ kesten fra det gamle Antvorskov slot, og mindetavler med navne på regimentskammerater, der mistede

livet under 2. verdenskrig. Gardehusarkasernen har udviklet sig gennem tiden. Der er moderne værkstedsfaciliteter til vedligehol­ delse af de pansrede køretøjer, køk­ ken og cafeterieområde er blevet moderniseret og en køreskole er kommet til. Hesteskadronen og deres 75 heste fik i forbindelse med flytningen fra Næstved til Slagelse helt nye stald- og ridefaciliteter i 2002. Senest er bygget første del af tidssvarende opbevarings-, omklædnings- og badefaciliteter til de professionelle soldater og yder­ ligere nybyg er planlagt. Med fortsatte investeringer i Gar­ dehusarkasernen og et stort øvel­ sesterræn i tilknytning til kasernen er der ingen tvivl om, at kasernen i de næste mange år fortsat vil være en del af den danske hær.

Centerbygningen 1975

2/2015

5


”Næstkommanderende iværksæt!”

Hesteskadronens ældste deling red sin første kongelige eskorte ved det hollandske statsbesøg. Af husar Holev, 1. deling, HESK Ud af øjenkrogen ses den blanke ”Store Krone”, mens suset fra de forbipasserende politimotorcykler stadig mærkes dybt nede i maven. Stemningen er højtidelig, blikkene rettet stift fremad og venstre hånd knuger de fire tøjler fra de to bid, der holder hestene stille på deres respektive pladser. På kommando rider vi alle frem, og både trompetere og sabelhusa­ rer gør deres ypperste for at holde fremadretning, sideretning og sam­ tidig holde et kækt husarsmil. Følelsen kan stadig mærkes, selvom vi er tilbage på Gardehusarkaser­ nen. Den første rigtige eskorte for Hendes Majestæt Dronning Mar­ grethe og Prins Henrik, samt det hollandske kongepar, i anledning af Statsbesøget i Danmark. Forskudt til Fredensborg En hel deling af husarer, der flyttede rødderne op på en solskinssøndag og forskød mere eller mindre alt, hvad der kunne findes i de fem stalde på kasernen, til Fredensborg. Tre intense dage med gennemrid­ ninger, generalprøve og eskorte. Og netop eskorterne er jo målet med værnepligten hos HESK. Det er faktisk derfor, vi kom – en flok for­ ventningsfulde, frejdige rekrutter, der sidenhen viste, at de også mestrede den grønne tjeneste og efter en spændende REX-tur kunne kalde sig husarer. Straks efter begyndte træningen mod eskorterne; rideun­ dervisningen, de mange timer med vartning af hestene, sabeleksercits og for nogens vedkommende også kunsten at spille signalhorn – også ridende. Alt dette lagt sammen med en masse hårdt arbejde gjorde netop, at vi i Fredensborg fik en fanta­

Peder Aalborgstuen Stedet hvor soldaten slapper af og hygger sig i godt kammeratskab Kig ind - åben hver tirsdag kl. 1830 - 2200 6

2/2015

stisk oplevelse. Det var en fornø­ jelse pludselig at sidde til hest efter flere eskorter som opsadler, hvor man kunne drømme sig langt væk i rød galla, fotojournalister og marchtoner. Generalprøven Søndag blev hestene opstaldet, og allerede om eftermiddagen startede dagens træning. Vi så området an og viste både heste og uniformer frem i Fredensborg. Vi var blevet vel placeret i den gamle stald på Fre­ densborg Slot, og lå derfor centralt i forhold til vores rute, der startede ved en rundkørsel en lille kilometer fra slottet og sluttede i indre slots­ gård med en opmarch af samtlige 52 heste. Med solskin og god stemning fra befalingsmænd og borgere var vi godt hjulpet på vej, og efter endt tjeneste kunne vi overlade stalden til de uundværlige staldvagter fra yngste deling. Mandag startede vi dagen ud med daglig ridning, der i dagens anled­ ning foregik i Slotsparken. Det var en oplevelse – både heste og ryt­ tere blev forårskåde af en god tur rundt i parken og sightseeing med udsigt over Esrum Sø. Om eftermiddagen stod general­ prøven. Denne gang var hestene lidt mere trygge, og turen blev bestemt ikke dårligere end søndagens. Til­ bage var vedligeholdelse, optælling og vartning, som fylder en del på en eskorte, hvor både hest og rytter skal præsenteres i fineste iklædning!

Foto: evanfoto.dk

Iværksættelsen Allerede tirsdag morgen er stemnin­ gen anderledes; forventningsfyldt og en smule anspændt. Befalings­ mændene prædiker ”dødsvartning” af hestene, og mens vi alle prøver at finde det bedste sted at varte, hvor det bedste lys afslører alle støv­ partikler, slynger befalingsmæn­ dene tidspunkter og huskende ord rundt i hele stalden. ”INGEN går fra hesten, når snekketøjet er lagt på!” ”Stormremmen på skråhuen skal IKKE være spændt, når I er på jorden.” ”Gamacher og klokker er bandlyst på hestenes ben!” Mens nogle prøver at holde mor­ genmaden inde, er andre, jeg selv inklusive, mere rolige og drømmende om det forestående ridt. Da opsid­ ningen er gennemført, formalia og befaling slut, og vi rider ud af por­ tene på sidefløjen af Fredensborg Slot, kommer smilet helt automatisk på. Vi lytter intenst til signalerne fra overtrompeteren, og på signa­ let spilles ”Gardehusarregimentets Signalmarch” som en markering af eskorteridtets start. Ved rundkørslen opmarcheres hestene som indøvet til hudløshed og ventetiden afslut­ tes ved synet af krone-bilerne. På eskortechefens signal sættes sablen i skulder, og alle ser til højre. Med fast stemme befales næstkomman­ derende til at iværksætte fra fronten. ”Trompeterkorps og første deling, se. lige. ud. Fremad, march!”


Udenlandske forsvarsattachéer på besøg

VÆRD AT VIDE ÅBNINGSTIDER REGIMENTETS KONTORER Mandag - fredag: 0800 -1500 RECEPTION Mandag - torsdag: 0730 - 1500 Fredag: 0730 - 1430 CAFETERIA Mandag - torsdag: 0600 - 1015 1100 - 1315 1430 - 1830 Fredag:0600 - 0930 1100 - 1300

Gardehusarkasernen modtog midt i april udenlandske forsvarsattachéer. Besøget indebar blandt andet en rundvisning og taktisk demonstration. Af af Brian k. Berthelsen I alt 20 udenlandske forsvarsat­ tachéer fra blandt andet Kina og Thailand besøgte på Gardehusar­ kasernen for at få et indblik i det danske forsvar. Besøget startede mandag aften med middag i Parolesalen og fort­ satte tirsdag morgen med briefing ved 2. Brigade. Herefter gik turen ud i øvelsesterrænet til taktisk demon­ stration og fremvisning af materiel. Under den taktiske demonstration viste et af de pansrede infanteri­ kompagnier hvordan de gennemfø­ rer et angreb mod et mål. Angrebet blev indledt med simuleret støtte fra artilleri ild og egen støtte fra infan­ terikampkøretøjer inden infanteri­ sterne kom frem og tog deres mål. Efter en god frokost for tsatte

Briefing i øvelsesterrænet.

programmet mere stille og roligt med en briefing fra regimentschef Tommy Paulsen i Historisk Samling, med efterfølgende rundvisning. Trådene blev samlet omkring vores traditionsbærende Hesteskadron ved regimentet, vores operative enheder ved 2. brigade og deres mange indsættelser i internationale operationer.

OVENFOR: Rundvisningen ved HESK. NEDENFOR: Pansret infanterikompagni demonstrerer taktisk angreb mod mål.

MILJØGÅRDEN Mandag: 0700 - 0900 Tirsdag: 07 - 09 1230 - 1300 Onsdag: Lukket Torsdag: 07 - 09 1230 - 1300 Fredag 0700 - 0900 I særlige tilfælde uden for daglig åbningstid tlf. 20 20 56 03 KØR/ELM SLA Mandag - fredag:

0700 - 1400

MUNDERINGSDEPOT Mandag - fredag: 0700 - 1400 AFLEVERING AF MUNDERING mandag - fredag: 0700 - 1400 Efter aftale GALLADEPOT Mandag - fredag: 0700 - 1400 Efter aftale INDKØBER Mandag - fredag 0700 - 1400 AMMUNITON Mandag - fredag: 0700 - 1400 Efter aftale VETERANCENTRET (Bygning 2) Mandag-tirsdag: 0800-1600 Onsdag: 1200-1500 Torsdag-fredag 0800-1500 Onsdag formiddag er sagsbehandlingsdag. Uopsættelige henvendelser modtages. FELTPRÆST Onsdag: 1030 - 1130 Grupperum 2, Bygning 32 SERVICE Messer, møntvask, mønttelefoner findes i centerbygningen. TAXA Slagelse Taxa tlf. 58 53 53 53 afhenter gerne på kasernen. BUS Busruterne 430, 431 og 480R kører mellem stationen og kasernen. 2/2015

7


Hærløbet 2015

Gardehusarregimentet forsvarede de danske farver, da Conseil International du Sport Militaire afholdt Nordic Cup i Halmstad Uddannelsesbataljonen tog sidst i april til velgørenhedsløb på Officersskolen på Frederiksberg. Af Husar Kolding, 1/V/GHR Onsdag d. 29. april steg. 1. kom­ pagni 16.30 på bussen til Frederiks­ berg slot, for at løbe for en god sag. I år gik overskuddet fra løbet ubeskåret til fordel for Veteranar­ bejdet i Danmark, og hvem vil ikke gerne støtte det? Vi gik samlet op og fik fat i vores startnumre, fik skiftet til hærløbs t-shirten. Inden løbets start kl. 18.20 var der også lige tid til en lille bid mad og en tale fra forsvarsministeren. Til lyden af hans tale stod delingerne blandet og nød en hotdog. Da forsvarsministeren var færdig med talen, og hotdogs’ne var spist, var det ved at være tid til, at løbet skulle skydes i gang. Klar til løb Alle 10 km-løberne blev samlet ved startlinjen, og kort tid efter var de på vej af sted ud i den smukke slotspark. Kort tid efter var det 5 km-løbernes tur, og også de blev skudt godt i gang. Vi kunne ikke have været meget mere heldige: Solen skinnede, og de smukke omgi­ velser gjorde, at man kun kunne nyde sin tur. Der blev løbet for fuldt drøn, og alle deltog, værnepligtige, officerer og civile. Også veteranerne var mødt op, og at se dem gennemføre løbet trods bentransplantater, var en stor inspiration for mange. Stemningen var fantastisk og der blev støttet

1. delings drenge efter et veloverstået løb.

op om hinanden hele løbet igen­ nem. Også på tværs af delingerne hjalp man hinanden igennem hvis det blev lidt hårdt. Kaptajnen gav også et smil med på vejen hvis man løb forbi ham på ruten, og så havde man pludselig 10 % mere i sig. For man vil jo gerne se godt ud, når han kigger. Ruten var godt planlagt, og var lavet så alle havde mulighed for at gennemføre den - ikke for let og heller ikke umulig. I mål Ved mållinjen, der lå i slotgården, stod tilskuere samlet og gav den sidste jubel med på vejen. Glade,

tilfredse og røde i hovedet nåede folk løbende i mål, og der var nu endnu en gang tid til lidt mad. Med i arrangementet fik man en sandwich og en sodavand man kunne nyde efter sin indsats. Også her blev der hygget, snakket og udvekslet tider, og stemningen var i top. Kl. 19.45 gik bussen tilbage til kasernen efter en aften i den gode sags tjeneste. En fantastik aften i godt selskab med både sin deling, sit kompagni og resten af dem, der mødte op og støttede denne sag. Et arrangement jeg med sikkerhed skal støtte igen næste år, forhå­ bentligt i samarbejde med endnu flere end i år.

Piger fra 1. og 2. deling med hotdogs i hånden klar til at give den gas.

8

2/2015


Danske Gardehusarforeninger PRÆSIDIET

Gaven til Dronningens 75 års fødselsdag De Danske Gardehusarforeninger var med til at fejre Hendes Maje­ stæt Dronningens fødselsdag. Gaven blev en ottekantet have­ bænk udført i teak af snedker­ mester Bruno Hansen, Slagelse. Bænken skal stå på Sneglebakken i haven i Fredensborg. Gaven blev overbragt under en audiens på Amalienborg 14. april 2015. Bruno havde til lejligheden udført gaven i en lille model 1:100, som Dronningen glad modtog, og tilføjede at se frem til at modtage. Dronningen havde selv udtrykt sine ønsker på en lille skitse i samråd med slotsforvalteren. Snedkermester Bruno Hansen med modellen af gaven.

Formandens beretning for 2014 kan læses på www.danskegarde­ husarforeninger.dk.

Gardehusarforeningen for Frederikssund Generalforsamling 2015 Generalforsamlingen for 2014 blev afholdt 19. marts i soldaterstuen på Pedersholm. Før generalfor­ samlingen var der fælles spisning (”gode ben og stuvede kartofler”). Generalforsamlingen blev indledt med at mindes vores afdøde for­ mand John Winter Hansen. Formandens beretning blev aflagt af næstformanden Knud Fischer. Pr. 31. december var der 54 beta­ lende medlemmer, en tilgang af 4 nye medlemmer. Af særlige arran­ gementer kan nævnes at forenin­ gen havde deltaget i Hærens 400 års jubilæum på Kastellet den 6. september 2014. Knud Fischer blev valgt til ny for­ mand. Knud Nørhave genvalgt til fanebærer og Poul Erik Andersen og Kai Illemand blev genvalgt til bestyrelsen. Kristian Klysner blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem og Vagn Hove og Mikkel Sejersteen Strib blev valgt som suppleanter. Fra venstre: Vagn Hove (25 år) Hans Lund Madsen (25 år), Kaj Klysner (25 år) og Kristian Klysner (25).

Tilmelding til jubilarstævne 2015 Deltag i årets jubilarfrokost med kammeraterne Tilmelding til jubilarfrokosten 12. september 2015 kan ske ved bankoverførsel på kr. 130,00 i Danske Bank reg.nr. 1551 Kontonr. 6518257 med oplysning om hvilken forening du tilhører og årstal du er indkaldt, samt evt. medlemsnr., så kommer du til at sidde sammen med kammeraterne fra din årgang. HUSK at medbringe kvittering eller print fra Netbank som adgangsbillet til Jubilarfrokosten. Tilmeld og betal i forvejen (meget gerne før 15. august). Vi har kun et begrænset antal, der kan betales ved indgang. Programmet for jubilarstævnet vil blive offentliggjort på regimentets hjemmeside, forsvaret.dk/ghr, SJLRs hjemmeside, sjlr.dk, gardehusarforeningens hjemmeside, danskegardehusarer.dk samt på foreningens facebook-side, facebook.com/DanskeGardehusarforeninger så snart det er klar.

2/2015

9


Gardehusarforeningen for Nordvestsjælland Nye bankoregler Under indkomne forslag foreslog formanden at vi ændrer lidt ved bankospillet: I stedet for at hver deltager kommer med en gevinst, indkøber foreningen gevinsterne. Det giver lidt færre spil, men så får vi lidt mere tid til kaffen og selskabe­ ligt samvær. Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Fredag den 13. marts afholdtes den ordinære generalforsamling med et pænt fremmøde. Aftenen startede med at Estandarten blev ført ind. Herefter bød formand Erik Jensen velkommen. I år var der en særlig velkomst til Eigil Lynge Jacobsen. Vi star tede med spisning og kl.19:30 startede generalforsam­ lingen med at Ole Jensen blev valgt som dirigent. Formand Erik Jensen aflagde beretning, hvor han blandt andet fortalte om de forskellige fest­ ligheder, der havde været i anledning af regimentets 400 års jubilæum.

Valg Der var genvalg til formand Erik Jensen. Kasserer Henning Kristen­ sen ønskede ikke genvalg efter 18 år som kasserer, så ny kasserer blev Orla Hansen. Vagn Andersen blev også genvalgt til bestyrelsen og ny suppleant blev Hermod Hansen. Der var også genvalg til revisor Svend Sørensen, revisorsuppleant Poul Nautrup og fanebærer Kjeld Hansen. Under eventuelt takkede forman­ den kasserer Henning Kristensen for hans store arbejde og et godt samarbejde. Orla Hansen fik over­ rakt 10 års-tegnet.

Sommerudflugt Sommerudflugten gik til Egholm Slots private museums samling, hvor vi fik en god rundvisning af Rikke Falck, inden vi kørte til Gers­ høj Kro, hvor vi spiste frokost. Bankospillet i november måned var som sædvanligt en god aften. Formanden sluttede med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb, og deres ægtefæller for kaffe m.v. i forbindelse med vore bestyrelsesmøder. Derefter gennemgik kasserer Hen­ ning Kristensen regnskabet, der sluttede med et overskud. Beret­ ning og regnskab blev godkendt uden nogen indsigelser.

Kaffe og lysbilleder Efter generalforsamlingen drak vi kaffe inden Eigil Lynge Jacobsen holdt et lysbilledforedrag. Han startede i Kristianstad og fort­ satte gennem Blekinge Herred og

frem til Kalmar og sluttede i Ølands og Smålands specielle natur. Til slut takkede formanden Eigild Lynge Jacobsen for et godt fore­ drag og flotte billeder, og alle for en god aften, hvorefter Estandar­ ten blev ført ud. Sommerudflugt til PanzerMuseum East og Veteranhaven Lørdag den 27. juni skal vi se det nye PanzerMuseum East, Fladholte­ vej 18, 4200 Slagelse. Vi mødes kl. 10:30 til en guidet rundvisning. Vi skal se de mange flotte køretøjer, blandt andet kampvogne, lastbiler, motorcykler, uniformer og et fly m.m. Derefter spiser vi den med­ bragte mad indendørs, hvis det er dårligt vejr. Der er stole og borde vi kan sidde ved. Drikkevarer med­ bringes selv. Ca. kl. 14 kører vi til Veteranhaven, Brovej 13, 4200 Slagelse. (ca. 13 km) hvor Ditte Nonno vil vise os rundt og fortælle om projektet, der er startet af kaptajn Renè Pamperin, der selv er krigsveteran. Derefter drikker vi den medbragte kaffe. Medlemmer og ledsager fra andre Gardehusarforeninger er velkomne. Pris pr. deltager kr. 100. Tilmelding senest mandag den 22. juni til Erik Jensen, tlf. 5950 4018.

GIROKORT TIL INDBETALING AF GEBYR FOR JUBILARFROKOST Overførsel fra kontonummer

GIROINDBETALING 8

Indbetaler

7

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

651-8257 Gardehusarforeningernes Præsidium Baldersbækvej 2,1, 2635 Ishøj

Underskrift ved overførsel fra egen konto

Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Check og lignende accepteres under forbehold af, at BG Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb du har betalt. Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

651-8257 Gardehusarforeningernes Præsidium Baldersbækvej 2,1, 2635 Ishøj

Post Danmarks kvittering

Jubilarstævne 12. september 2015 Sæt kryds ved GHF

Spisning: .................... Årgang: ....................... ____ Kroner

SJLR

Medlem Ja

____

Nej Betalingsdato eller

Øre

1 3 0 0 0

. . , Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt +01<

Betales nu

3 1 0 8 1 5 Dag

Måned

År

Sæt X 4030S 26.04 BG 0731-23455

Gebyr for indbetaling betales kontant Kroner

.

.

Øre

1 3 0 0 0

,

+6518257<

2015 10

2/2015


Gardehusarforeningen for Møn og Sydsjælland Referat fra generalforsamling Mandag 2. marts fik vi ny formand, idet Per Mygind efter 20 år har besluttet at nye kræfter skulle til. Han havde forberedt sin afgang i god tid og havde udset sin efter­ følger i sin næstformand. Per havde ingen problemer med at få de 30 medlemmer medlem­ mer som var mødt op til gene­ ralforsamlingen til enstemmig at vælge Henrik som sin afløser, dog på den betingelse at han stadig vil være en del af bestyrelsen. Den ny bestyrelse Henrik Rasmussen, formand Per Mygind, næstformand Ole Petersen, Kasserer Knud Rasmussen, sekretær Jørgen Ellerød Andersen, Hans Evald Mortensen, Børge Larsen, Karl Jensen, og Tommy Hansen. Tak til Per Vi vil fra hele foreningen rette en stor og varm tak til Per for det store arbejde han har udført for foreningen. Af de 4 formænd der har været i foreningens 67 leveår er han den, der har bestridt posten i længst tid. Per har været godt støttet i sit arbejde fra sit ”bagland”, idet Else hele tiden har stået ham bi i job­ bet. Derfor går vores tak også til hende, ikke mindst for hendes omhu ved indkøb af gevinster til vores årlige bankospil. Vi byder Henrik velkommen som ny formand, der har været vores fanebærer og næstformand i flere år. Hele bestyrelsen retter her en varm tak for det store fremmøde, idet vi over 50% af medlemmerne var mødt frem til generalforsam­ lingen. Udflugt Vi mødes på sukkerfabrikken Len­ demark torsdag den 25. juni kl.17. Hestevognskørsel med medbragt mad. Tilmeldning snest 23. juni på tlf. 55815216 eller 61747148, eller epmyg@mail.dk.

Gardehusarforeningen København Foredrag ved oberst Lars Møller Gardehusarforeningen København inviterede til foredrag i Østerbro­ huset. Omkring 30 medlemmer og bekendte mødte op et par timer i selskab med den berømte og kontroversielle oberst Lars Møller. Obersten fortalte en times tid om sine oplevelser i hæren på godt og ondt. Herefter var der masser af spørgsmål fra de fremmødte. Gadehusarforening København gør opmærksom på at medlemmer af andre foreninger altid er velkomme til vores arrangementer. Man er også velkommen til at tage led­ sager eller venner med. Ny fanebærer og kasserer Foreningen har fået ny fanebærer. Sten ”Vindeby” Sønderup blev valgt på generalforsamlingen. Vindeby

blev desuden også ny medlem af bestyrelsen. Joe Hansen har været fanebærer siden 2004 og bestyrel­ sen takker for vel udført arbejde. Ved samme lejlighed blev det annonceret, at Christian Bøge overtager regnskabet, da Diana Lindbjerg har fået mulighed for at komme til Norge i to år i forbin­ delse med sin kunstuddannelse. Ny foreningsmail Foreningen har en mail: ghfkbh@ outlook.dk som bedes brugt til alt vedrørende foreningen. Alle besty­ relsesmedlemmer har adgang til indbakken. Facebook Gardehusarforening København er på Facebook. Siden følges for øje­ blikket af 1470 personer og kan ses selvom man ikke selv har en Face­ book-profil.. Adressen er: https:// www.facebook.com/GHFKBH.

Gardehusarforeningen for Næstved og Omegn Skovtur Skovturen afholdes i år fredag 7. august. Turen går til Møn, hvor vi skal besøge et af vore medlemmer, husar Tom Jacobsen i Stege, der har en større samling af hestevogne. Inden vi kører derfra er vi klar til en lille forfriskning. Når det er overstået kører vi til Damme kro, hvor vi indtager en toretters menu, inden turen igen går hjem til Næstved, hvor vi forventer at være ca. kl. 20. Vi mødes på DSB´s P-Plads på Grønvej kl. 12:45 så vi kan køre derfra kl. 13,00. Alt dette incl. entrè, men excl. drikkevarer i forbindelse med spis­ ning koster 250,00 kr. pr .person. Tilmelding senest mandag d. 3. august til Freddy Rasmussen på tlf. 5573 0447 eller freddyjr@mail.dk. Mindehøjtidelighed 29. august Lørdag d. 29. August kl. 09,30 afholdes der blomsternedlægning ved mindetavlerne for Sergent. S.A.J. Andersen og Gardehusar H.V. Andreasen på den gamle garde­ husarkaserne på Skyttemarksvej i Næstved. Kl. 10 er der blomster­ nedlægning ved mindestenen for

Premierløjtnant P.A. Hansen-Nord. Bagefter samles vi i ”Samvirkets ” lokaler i Kalbyris til en kop kaffe m.m. National flagdag Lørdag 5. september hædrer vi vore udsendte i international tjeneste. Højtideligheden arrangeres af Sam­ virke med parade på Munkebakken i Næstved kl. 11. Herefter er der gudstjeneste i Sct. Mortens Kirke. Bagefter samles vi i Musikstalden på Grønnegades kaserne til en forfrisk­ ning. Vi skal stille med estandart og en vagt. Alle er velkomne Tilmelding til undertegnede senest 20. august på tlf. 5573 0447 eller mail: freddyjr@mail.dk Jubilæumsreception I anleding af 75-året for Gardehusar­ foreningen for Næstved og omegns stiftelse, afholdes der jubilæumsre­ ception med lidt at spise og drikke lørdag 10. oktober kl. 13 – 16 i møde­ lokalet i Herlufsholm idrætscenter. Foreningens medlemmer med led­ sagere er meget velkomne.

2/2015

11


Gardehusarforeningen Frederiksborg Amt Generalforsamling Den 11. marts 2015 afholdtes den ordinære generalforsamling på Kar­ lebo Kro. Formand Jan van Deurs bød velkommen, Kaj førte fanen ind til fanemarchen og vi råbte et trefoldigt hurra for H.M.S. dron­ ning Margrethe. Derefter indtog vi en lækker anretning til alles til­ fredshed. Kl. 19.30 startede selve gene­ ralforsamlingen, ledet af Jørgen Pedersen som dirigent. Formand Jan aflagde beretning og Jørgen Bech aflagde regnskabet, begge til bifald. Jan Lindhard Petersen blev nyvalgt til bestyrelsen, da Mogens Ejlert­ sen og Jørgen Bech stopper. Som gammel kasserer blev Jørgen Bech nyvalgt som revisor, da Preben Larsen stopper. Fanebærere var genvalg.

M/S Frederikke, Arresø.

Gardehusarforeningen Sydjylland Generalforsamling 2015 Foreningens ordinære generalfor­ samling blev som vanligt afholdt i de historiske rammer i Søgaardlej­ ren tirsdag den 3.marts. 25 med­ lemmer var mødt op for at høre om foreningens ve og vel og gøre deres indflydelse gældende. Inden man gik over til dagsordenen blev der overrakt hæderstegn og Tak og Ære til foreningens kasserer Ejvind Pedersen og bestyrelses­ medlem Svend Aage Kjær. Der var genvalg til alle som var på valg. Bestyrelsen forsætter derefter uforandret efter konstitueringen. Efterfølgende var foreningen vært ved smørrebrød og dertilhørende. Aftenen afrundedes med frem­ visning af en billedserie over for­ eningsårets aktiviteter. 12

2/2015

Jan van Deurs takkede Jørgen Bech for de mange år i bestyrelsen som kasserer fulgt af nogle gode flasker vin – under stort bifald. Eric Saug­ man havde accepteret at være ny kasserer, så posten er i de bedste hænder. Hæderstegn Der var mødt to op til modtagelse af hæderstegn, nemlig: GH 736693/67 ”Herlufsholm” Peter Madsen (25 år) og GH 778759/68 ”Alsønderup” Frank Hansen (40 år). Foredrag Til slut holdt Rasmus Rohde, tid­ ligere chef for Siriuspatruljen, lysbilledforedrag om sine og patruljemedlemmernes oplevelser i Nordøstgrønland. Det var fanta­ stisk interessant – man fik helt lyst til at tage med! Sommerudflugt 2015 Sommerudflugten bliver søndag den 23. august, igen med ”M/S Fre­ derikke” på Arresø i forhåbentlig meget bedre vejr end sidste år. Tilmelding senest 15. august 2015 til: Jan, tlf. 2363 8757 , mail: jvan­ deurs@stofanet.dk Dybbøl 2015 Soldaterforeningerne var igen i år helt i front ved markeringen af slaget på Dybbøl Banke den 18.april. Sådan har det altid været, med und­ tagelse af 2014, hvor 150- årsdagen blev mindet med et stort program arrangeret af Region Syd. Region Syd havde da totalt ignoreret de tra­ ditionsbærende foreninger omkring Dybbøl. Nu hvor Sønderborg ikke er garni­ sonsby mere, var det Hjemmevær­ net, med tidligere chef for Hærens Sergentskole Jens Peter Rasmussen i spidsen, der stod for arrangemen­ tet. I sin tale ved kransenedlæggel­ sen rettede J. P. Rasmussen en skarp bredside mod Region Syd for dets håndtering af arrangementet i 2014. Det var første gang der ikke var soldater med til Dybbøldagen. Derimod var der plads til alle de forsvarsvenlige foreninger – både

Jan van Deurs.

Eric, tlf. 3013 3925, mail: ericsaug­ man@hotmail.com Sejlturen varer en times tid og undervejs giver skibet en lille en. Efter turen spiser vi den medbragte mad på et lille lystigt sted. Tid og sted: Søndag den 23. august kl. 12 fra Frederikkes anløbsbro Arresødalsvej, Frederiksværk (ad Arresødalsvej fra Hillerødvej). Se mere på www.msfrederikke.dk Der er kun plads til 50 deltagere, som fordeles efter først til mølle. Pris: 75 kr. for voksne og 30 kr. for børn fra 4-11 år. HUSK: Kom i god tid og medbring madkurv og varmt tøj da det kan være lidt køligt på søen. Fugleskydning Søndag den 7. juni kl. 10, Torne­ vangen 112 i Birkerød. Se mere på www.gardehusarforeningenfrede­ riksborgamt.dk. danske og tyske. Foreninger uden for Sønderborg-området havde som noget nyt også mulighed for at deltage i år. Det var glædeligt at se, at der var to Gardehusar­ foreninger, Jylland og Sydjylland til stede. Ligeledes var Sjællandske Livregiment repræsenteret med fane og tre mand, som var kørt hele vejen fra Slagelse for at være med til kransenedlæggelsen. Efterfølgende var der sammen­ komst i Frihedshallens cafeteria for alle medvirkende med ledsagere, hvor der blev serveret Gullasch­ suppe. Hermed var en ny tradition født. Sædvanen tro var der mindeguds­ tjeneste om aftenen i Skt. Marie Kirke ved Provst Lorenz Christen­ sen. En fyldt Frihedshal dannede rammen om den afsluttende min­ desammenkomst, hvor oberst Lars Møller var hovedtaler.


Gardehusarforening Jylland Gardehusar foreningen Jylland afholdt generalforsamling og 25 års jubilæum 21. marts på Simested Kro. 24 personer deltog til kaffe og rundstykker. 16 medlemmer deltog herefter i generalforsamlingen. Estandarden blev ført ind til musik af to trompeter. Formand Tage Han­ sen mindedes de medlemmer der ikke er her mere: Keld Andersen, Leif Andersen, Thyge Jørgensen, tidligere redaktør for Gardehusa­ ren Knud Erik Skafte og formand for Frederikssund John W. Hansen. Ære være deres minde. Formanden læste bestyrelsens beretning op. Den kan læses på DGHFs hjemmeside. Manglende kontingent Vi mangler nogle kontingenter fra 2014. Jeg håber at i vil se efter om

i har betalt. Det gælder også for 2015. Jeg har fået en liste fra kas­ sereren i Præsidiet over hvem der har betalt, og kontaktede de tre skyldnere. Det viste sig så, at de havde betalt alle sammen. Hvis i ved at i ikke har betalt, så send mig en mail eller ring til mig, for at sige om i vil være medlem eller ej. Hvis i forsat vil være med­ lem kan i indsætte pengene ind på dette konto: Reg: 9217 konto nr. 2072261464. Hvis vi ingen penge får i kontingent, kan vi jo hellere ikke lave nogle arrangementer. I 2015 var der tre bestyrelses­ medlemmer på valg. Ingen af de tre ønskede genvalg. Bestyrelsen havde overtalt Henning Nygård til at stille op. Så manglede vi bare to. Dem fandt vi ikke, men vi fik overtalt to af dem som ville afgå til at stille op til en 1 års periode. Altså er der i 2016 fire på valg, så nu håber vi, at der er nogle der vil stille op i 2016.

Bestyrelsen ser ud som følger: Formand Tage Hansen Kasserer og næstformand Jens Simonsen Sekretær Henning Nygård. Egon Pedersen Niels Chr. Stræde

deltaget i. Beretningen blev enstem­ mig godkendt.

damer deltog. De blev under gene­ ralforsamlingen underholdt med et præmiespil. Aftenen sluttede med kammeratligt samvær.

Efter generalforsamlingen uddelte præsident Ib Hedegård Sørensen ni 25 års-emblemer. 34 personer deltog i spisning og hyggeligt sam­ vær, inklusive gæster fra præsidiet: Formanden, næstformanden og kasseren, lokalformand Henning Terndrup og Herman Thomsen fra Fyn og Sydjyllands formand Carl Jürgen Bock, alle med fruer. Heref­ ter var der kaffe og småkager, Til vores store overraskelse sponserede kroen lagkage, Det takker vi for. Vi siger tak for fremmødet og gaverne. Gardehusarforeningen ønsker alle deres medlemmer en god sommer.

Gardehusarforeningen for Østsjælland

Referat fra generalforsamling Foreningen afholdt 6. marts gene­ ralforsamling på Kulturhuset Leo­ pold, Karise. Torben Andersen og Tim Pedersen fik tildelt 10 års-tegn og Jesper Brix fik tildelt 25 års-tegn. I det forgangne år har vi mistet Frede Hansen Dahl, Varpelev, tidli­ gere korporal ved Regimentet, aktiv modstandsmand og lige til sin død medlem af Hjemmeværnet. Æret være Frede Dahls minde. I formandens beretning blev nævnt, at vi nu er 49 medlemmer, en tilgang på 3 siden sidste general­ forsamling. Herudover blev nævnt de aktiviteter som har været i for­ eningen, samt hvilke foreningen har

Torben Andersen og Tim Pedersen fik tildelt 10 års-tegn og Jesper Brix fik tildelt 25 års-tegn.

Regnskab og valg Kassereren fremlagde det kontrolle­ rede regnskab, hvilket ligeledes blev godkendt. Ole Pedersen blev valgt som foreningens nye formand for et år. Catrine D. H. Dahl blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem for to år og Michael Haugaard for et år. Casper Dahl og Henning Harden­ berg blev genvalt for to år. Jesper Brix blev valgt som suppleant. Efter 35 år som formand blev Lasse Dahl ved sin afgang udnævnt til Æresmedlem Foreningen var efterfølgende vært ved en hyggelig middag, hvor vores

Udflugt Lørdag 29. august kl. 10 mødes vi på Skovsgård Mølle- og Bageri­ museum, Fladholtevej 6, Esholte 4200 Slagelse. Derefter kører vi til Panzer-Museum East, Fladholtevej 18. Entre kr. 95, pensionister kr. 75. Vi slutter af med frokost på Fug­ lebjerg Kro til kr. 159 pr. person + drikkevarer. Familie og venner er velkomne. Tilmelding senest 7. august på tlf. 2029 5149 og 5377 8687 eller cdhd92@hotmail.com. 2/2015

13


Maribo Amts Gardehusarforeningen

Referat af generalforsamling kan læses på www.danskergardehu­ sarforeninger.dk. Døllefjelde-Musse Marked Foreningen havde i St. Bededa­ gene en stand på DøllefjeldeMusse Marked. Som nyt tiltag i vores medlemshvervning havde vi opstillet en lille gardehusarud­ stilling med spændende materiale lånt hos Freddy). Herfra lykkedes det at tegne 15 nye medlemmer. Dronningens fødselsdag Foreningen deltog 16. april i fane­ borgen i forbindelse med Dronnin­ gens 75 års fødselsdag. Fanebærer Peder Sødergren deltog sammen med formanden.

Blåtur Husk Blåtur 22. august. Der er afgang kl. 09:30 og turen varer til sidst på eftermiddagen. Tilmelding senest 12. august hos Bodil på tlf. 5478 0545. Stutteri Ask Deltag i Gardehusarforeningen for Fyns Stifts besøg på Stutteri Ask. I kan selv melde til, men også ringe til undertegnede senest 1. juli på tlf. 2132 8837 med henblik på evt. fælles transport.

14

2/2015

Gardehusarforeningen for Fyns Stift Generalforsamling 6. marts Der var et flot fremmøde til gene­ ralforsamlingen med 34 deltagere. Dirigenten blev traditionen tro Ole Olsen. Han startede med at give ordet til formanden, som takkede bestyrelsen for deres gode indsats siden sidste generalforsamling. Der har i det forgangne år været tre dødsfald og fem udmeldelser, men der er kommet 21 nye medlem­ mer. Medlemstallet lander på 148. Det kniber dog med tilgangen af nye medspillere til foreningens bow­ lingaftner, medlemmerne opfordres til at kontakte Poul Hansen, hvis de skulle have interesse i at bowle. Fane og estandard Fanen har været ude ti gange i 2014, blandt andet ved gallafesten i Slagelse 24. maj og ved Dronnin­ gens besøg i Odense 19. juni. Tak til fanebærer Kurt Paul Therkildsen og de bestyrelsesmedlemmer der har støttet op om fanen. I samme anledning blev det nævnt, at foreningen ønskede sig en estan­ dart, da fanen er for stor at hånd­ tere i blæsevejr. Der er ansøgt om en fane ved Danmarks Samfundet. Regnskab Efter formandens beretning blev ordet givet videre til kassereren, der fremlagde det reviderede regn­ skab. Der har været indtægter fra kontingenter på kr. 12.000, og fra sidste generalforsamlings ameri­ kanske lotteri et beløb på kr. 950. Periodens resultat ender på kr. 3.424,66. Formanden og kassere­ rens beretninger blev modtaget og godkendt med klapsalver. Valg Herman Thomsen og Jørgen Wie­ landt var begge på valg til bestyrel­ sen, og begge var villige til genvalg. Erling Pedersen ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen. I stedet blev Jan Faber Jensen valgt. Erik Atzen ønskede ikke genvalg som revisor og Jørn Terndrup blev valgt i stedet. Revisor- og bestyrelsessupplean­ ter og fanebærer modtog genvalg, men det lykkedes ikke at finde en fanebærersuppleant.

Årstegn, lotteri og foredrag Efter generalforsamlingen blev der uddelt 10, 25, 40 og 50 års jubilæ­ umstegn til de fremmødte jubilarer. Se listen i Gardehusaren december 2014. Formanden beklager, at Mou­ rits Pedersen ved en fejl var med på listen som 50 års-jubilar. Erling Pedersen ”SIF” modtog GHF Fyns Fortjenstbjælke for sit arbejde i bestyrelsen siden 2008. Efter spisning var der amerikansk lotteri og foredrag ved Egon Aaskov, tidligere major ved Fynske Livregi­ ment. Han indledte med at fortælle om sin militære karriere, der blandt andet bød på en udstationering i Norge. Efter hans pensionering har han rejst en del, blandt andet på Volgafloden i Rusland. Han viste lysbille­ der, og fortalte levende om turens seværdigheder. Undervejs fik vi histo­ rier fra krigens tid. Mindeord Det var med stor sorg vi modtog det triste budskab, at Jørgen Wielandt, kasserer for Gardehusarforeningen for Fyns Stift, var afgået ved døden. Jørgen sov stille ind på Odense Uni­ versitetshospital fredag 24. april. Jørgen blev indkaldt til Gardehusar­ regimentet i 1962. Efter rekruttiden blev han uddannet til sergent og overflyttet til Oksbøl Nordlejr. Jørgen blev indmeldt i GHF Fyn 1. februar 1972 og var revisor fra 1998 til 2004og herefter kasserer frem til sin død. Jørgen var meget vellidt i forenin­ gen, og meget omhyggelig med sit arbejde som kasserer. Desværre var hans helbred de sidste år ikke så godt. Jørgen var også frimurer, havde ordenens X grad og var i 25 år O dens e-l ogens her aldiker og embedsmand. Jørgen var bankuddannet, men hans historiske interesse overskyggede alt. Han læste bunker af bøger om emnet, og havde en enorm viden, der passede perfekt til hans arbejde i Frimurerordenen. Jørgen blev bisat fra Vissenbjerg Kirke den 30. april 2015. Æret være Jørgen Wielandts minde.


Til- og framelding af medlemmer og "Gardehusaren" samt permanent adresseforandring sendes til: ghf@mail.tele.dk eller Danske Gardehusarforeninger, v/Freddy Rasmussen Banetoften 17, 4700 Næstved E-mail: freddyjr@mail.dk Foreningernes kontor: Kontoret kan kontaktes telefonisk alle onsdage kl. 1000-1200. Tlf. 25 5953 53 eller www.danskegardehu­ sarforeninger.dk

MÆRKEDAGE Gardehusarforeningen København

10. Juni - 20 år Husar Hørsholm - 2014 Emil Alexander Steenslev Rype 25 2970 Hørsholm

Gardehusarforeningen for Frederiksborg 1. juni - 92 år Husar Dråby - 191/45 Jørgen Bendiksen Bavnager 9, B 3310 Ølsted 3. juni - 70 år 1965 Ringe Preben Rokamp Stævnen 93 3070 Snekkersten

16. juni - 50 år Husar Fredensborg Hans Biskup Hasselvej 42 2830 Virum

15. juni - 85 år 123644/51 Skævinge Egon Lyng Madsen Ryde Møllevej 2 4920 Søllested

22. juni - 70 år Husar Houne - 1963 Mogens Christensen Nyvej 45 st. Th. 2620 Albertslund

23. juni - 92 år 95/45 Mårum Anders Vasehus-Madsen Caroline Amalie Vej 29 2800 Lyngby

20. august - 85 år Husar Bispebjerg - 1951 John Hansen Torumvej 4 2730 Herlev

13. juli - 80 år 335793/57 Hillerød Peter Jensen Nordvej 8, Alsønderup 3400 Hillerød

11. juli - 40 år Husar Nexø - 1997 Søren E. Hansen Urtehaven 22 3730 Nexø

13. juli - 75 år 409445/59 Fr'værk Åge E. Petersen Birkehøjvej 20 3200 Helsinge

11. juli - 80 år Husar Værløse - 1955 Ib West Jørgensen Ringtoften 29 1. Th 2740 Skovlunde

19. juli - 80 år 268166/55 Skævinge Carsten Møller Olsen Allékredsen 90 3400 Hillerød

10. juni - 65 år Husar Velling Leif E. Larsen Skrædderpladsen 15 2635 Ishøj

4. august - 75 år 409413/59 Sandbjerg Finn Nielsen Hillerødvej 38, 1. th 3300 Fr'værk

19. august - 75 år Husar Gierslev - 1960 Jørgen Madsen Vittrup Allé 3 2770 Kastrup

9. august - 75 år 409417/59 Tisvilde Niels Aare Jensen Tvedåsvej 11, St.Lyngby 3320 Skævinge

12. august - 80 år 256713/55 Ølsted Albert Jensen Ørholmvej 2 3310 Ølsted

Gardehusarforeningen for Gl. Roskilde 27. August – 50 år Årgang 1983 Brian Holm Østerbakken 32 4030 Tune

Gardehusarforeningen for Frederikssund 5. juni - 75 år Husar 408294/59 Aalholm John E. Jespersen Stærevænget 59 4050 Skibby 8. juni - 85 år Husar 4641/49 Venslev Poul Frederiksen Irisvej 50 4050 Skibby 10. august - 80 år Husar 256908/55 Sundbylille Erik Frandsen Koholmmosen 16 Skuldelev 4050 Skibby 27. august - 65 år Husar 1971 Græse Kai Illemann Skibbyvej 9 4050 Skibby 2. september - 92 år Husar 181/45 Krogstrup Aksel Tanghus Gulspurvevej 1 3600 Frederikssund 5. oktober - 75 år Husar 459568/60 Jægerspris Asger Pedersen Traneagervej 16 3630 Jægerspris 27. oktober - 75 år Husar 512223/61 Lyngby Bent Larsen MP Jensensvej 4, 5B 3550 Slangerup

2/2015

15


Gardehusarforeningen for Næstved 29. August – 70 år Husar 649020/1965 Hans Peter Toft Enghavevej 5, Omø 4230 Skælskør

Gardehusarforeningen for Nordvestsjælland 8. juli – 75 år Husar 408841/1959 Løjtved Kurt Jensen Gl. Sorøvej 43, Rørby 4400 Kalundborg 20. juli – 65 år Husar 1970 Tølløse Roar Jeppesen Bjergesøvej 26 4534 Hørve 5.august – 80 år Husar 256968/1955 Jyderup Poul Nautrup Bjørnsvej 12, Kaldred 4593 Eskebjerg 1. september – 75 år Husar 408842/1959 Eskebjerg Tage Jeppesen Glentevej 13 4450 Jyderup 9. september – 75 år Husar 409377/1959 Kærby Jens Torben Nielsen

Hestetoften 12 4400 Kalundborg

Gardehusarforeningen for Østsjælland 22. August – 70 år 704972/1966 Jørgen Christiansen Kløvervej 22, 2. th 4600 Køge 22. September – 70 år. 520252/1962 Karise Lasse Dahl Ingers Vej 32 4653 Karise

Gardehusarforeningen for Maribo Amt 13. August – 80 år Husar 256960/1955 Alslev Hans Erik Lauridsen Skovvej 58 4840 Nr. Alslev 2. september – 96 år Husar 435/ 1942 Dannemare Børge Termansen Helgenæsvej 139 490 Nakskov

Gardehusarforeningen for Fyns Stift 5. juli - 75 år Husar 459304/60 Finn Paulsen Lovbjergvej 14, Fangel 5260 Odense S 21. juli - 75 år Husar 459229/60 Karl Holme Petersen Savværket 5 5471 Søndersø

Volkswagen Slagelse Elmedalsvej 7 4200 Slagelse Tlf. 58 50 43 00 www.vw-slagelse.dk 16

2/2015

10. september - 80 år Husar 257039/55 Erling Pedersen Hindsløkken 36, Verninge 5690 Tommerup

Gardehusarforeningen for Jylland 26. Juni - 75 Husar 378575 Frøslev Knud Erik Bødker

Østervangen 6 Vejrumbro 8830 Tjele 30. September - 80 år Husar 257057/55 Svend Erik Jensen Valmuevej 26 9500 Hobro

Gardehusarforeningen for Sydjylland 9.juli - 75 år Husar 409419/59 Hvam Vagner Nielsen Vibevej 30 7500 Holstebro 23.juli - 80 år Husar 121/1955 Ringsted Ole Rasmussen Åbøl Østermarksvej 5 6541 Bevtoft 3.september - 75 år Husar 459421/1960 Illerup Mogens Olsen Ellestokken 10, Havnbjerg 6430 Nordborg 9. oktober - 80 år Husar 256787/1955 Hjordkær Peter Brandt Skt. Jørgens Gade 192 5000 Odense C 19. oktober - 50 år Husar 1986 Aabenraa Peter Jessen Havretoften 19, Feldsted 6200 Aabenraa 26. oktober - 70 år Husar 750639 Horsens Henning Pedersen Lindbjergvej 74

DØDSFALD Fhv. remonterytter ved GHR Husar 105/1960 Peter Andersen Klinting1 6400 Sønderborg Husar 408451/59 Tånum Per Kaihøj Rasmussen Doktor Allè 1 8981 Spentrup Æret være deres minde


Adresseliste

Præsidiet: Præsident: Oberst, Kammerherre Ib Hedegaard Sørensen, Fruerlund 22, 2850 Nærum, tlf. 4580 1134. Email: ibheso@gmail.com Vicepræsident: Hans Christian Nielsen, Sluphusvej 2, Herslev, 4000 Roskilde, tlf. 4640 2356. Email: stenbakkegaard@private.dk (Kontaktperson for medlemmer udenfor lokalforeningerne) Hovedkasserer: Ole Bent Petersen, Tranebakken 97, 2635 Ishøj, tlf. 2090 8150. Email: ole@revi-net.dk Sekretær: Jørgen Evang, Degnebakken 11, 4684 Holmegaard. Tlf. 5190 0411. Email: jorgen@evang.re Forretningsfører: Freddy Rasmussen, Banetoften 17, 4700 Næstved, Tlf. 5573 0447/2559 5353, E-mail: freddyjr@mail.dk Gardehusarforeningen København: Formand: Jonas Kriegbaum, Torvegade 54, 1., 1400 København K, Tlf. 2972 6969. fonsholm@hotmail.com Kasserer: Diana Lindbjerg Jørgensen, Østerbrogade 85, lejl. 25, 2100 København Ø, Tlf. 6160 7729. Email: mail@dlinbjerg.com Gardehusarforeningen Frederiksborg amt: www.gardehusarforeningenfrederiksborgamt.dk Formand: Jan van Deurs, Dortevej 25, 3060 Espergærde, tlf. 4913 4958. Email: jvandeurs@stofanet.dk Eric Saugman, Hyrdebakken 9, 3400 Hillerød, tlf. 3013 3925. Email: ericsaugman@hotmail.com Gardehusarafdeling Gl. Roskilde amt: Kontaktperson: Leif Lund, Støden 30, 4000 Roskilde, tlf. 4026 7738. Email: leif.lund@youmail.dk Gardehusarforeningen for Frederikssund og omegn: Formand: Knud Fischer, Frihedsvej 10, 3630 Jægerspris, tlf. 4752 6206/2047 9264. Email: fischer@post.tele.dk Kasserer: Kai Illemann, Skibbyvej 9, 4050 Skibby, tlf. 4752 8132. Email: kai@illemann.nu Gardehusarforeningen for Næstved og omegn: Hjemmeside: www.ghf-naestved.qsite.dk Formand: Freddy Rasmussen, Banetoften 17, 4700 Næstved, tlf. 55 73 04 47, mobil: 2559 5353, Email:freddyjr@mail.dk Kasserer: Hans Thorsen, Kildevej 11, Rønnebæk, 4700 Næstved, tlf. 5573 2042. Email: flipper@stofanet.dk Gardehusarforeningen Nordvestsjælland: Formand: Erik Jensen, Stigsager 46, Rørby, 4400 Kalundborg, tlf. 5950 4018. Email: erje@post3.tele.dk Kasserer: Orla Hansen, Reersøvej 1, 4281 Gørlev, tlf. 5885 5417. Email: lene-orla@dlgtele.dk Gardehusarforeningen Østsjælland: Formand: Ole Pedersen, Islandsgade 12, 4690 Haslev, tlf: 20295149. Email: cdhd92@hotmail.com Kasserer: Casper Dahl, Idagaards Allé 10, 4200 Slagelse, mobil 2047 8954. Email: casper@idagaard.dk Maribo Amts Gardehusarforening: Formand Henrik Schjelde, Kirkevænget 7, 4863 Eskildstrup, tlf. 2132 8837.. Email: henrik@schjelde.net Næstformand Jørgen Frederiksen, Tillitzevej 27, 4983 Dannemare, tlf. 2883 0340. Email: moriseng@live.dk Gardehusarforeningen for Møn og Sydsjælland: Formand: Henrik Rasmussen, Stubberupvej 10 B, 4880 Nysted, tlf. 5581 6311. Email: henrikras@gmail.com Kasserer: Ole Bent Petersen, Baldersbækvej 2, 1, 2635 Ishøj, tlf. 2090 8150. Email: ole@revi-dan.dk Gardehusarforeningen for Fyns Stift: Hjemmeside: www.ghf-fyn.dk Formand: Henning Terndrup, Regissevej 4, 5871 Frørup, mobil: 2176 9030 E-mail: terndrup.henning@gmail.com Kasserer: Herman Thomsen, Pilehaven 43, 5610 Assens, tlf. 7170 3780. Email: Hermant@youmail.dk Gardehusarforeningen Jylland: Formand: Tage Hansen, Skovbrynet 18, 8670 Låsby, tlf. 8695 1614, mobil 2134 3228. Email: tage@sport.dk Kasserer: Jens Simonsen, Højgaardsvej 5, 8983 Gjerlev, tlf. 8647 4510. Gardehusarforeningen Sydjylland: Formand: Carl Jürgen Bock, Skeldekobbel 20, Skelde, 6310 Broager, tlf. 7444 1458, mobil 2746 9226. Email: bock@bbsyd.dk Kasserer: Ejvind Pedersen, Bakkevej 11, Stubbæk, 6200 Aabenraa, tlf. 7461 3142, mobil 2085 0775. Email: iwin@mail.dk

2/2015

17


SJÆLLANDSKE LIVREGIMENT SOLDATERFORENING Stiftet den 25. november 1917 www.sjlr.dk Soldaterforeningerne er hæren bag hæren

Motto: Tapper og Tro

Formand

Næstformand/Webmaster

Bestyrelsesmedlem

Helmer Christensen Vestensøvej 19, Lundforlund 4200 Slagelse Tlf. 4017 5664 / 3062 9740 Email: hvc1940@hotmail.com

Hans Erik Bonde H.P. Christensensvej 22 4180 Sorø Tlf. 2487 7382 Email: sjlr@stofanet.dk

Palle Piil Jensen Krænkerupvej 55, Havrebjerg 4200 Slagelse Mobil. 2623 5020 Email: ppiil@mail.dk

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem/Sekretær

Karsten V. Larsen Mosevej 2 4180 Sorø Tlf. 6172 5814 Email: karmedan@hotmail.com

Michael Rosenbæk Jasminvej 35 4200 Slagelse Mobil 2065 3480 Email: mail@pejsehuset.dk

Tommy Rasmussen Nysøgård 207 4230 Skælskør Mobil 4226 1676 Email: bito@stofanet.dk

MINDEORD Svend Aage ”Moses” Sørensen Menig 641/1950 Svend Aage ”Moses” Sørensen er 7. marts 2015 ”fra­ trådt” tjenesten efter længere tids sygdom. 641 blev indkaldt 11. maj 1950 til Roskilde i 4 KMP/17 BTN/4. Regiment. Vi husker sidst 641 fra jubilarstæv­ net 2010, hvor han sammen med sin soldaterkammerat, Folmer fra Ringsted, satte godt humør på. Vi kan også henvise til en artikel i Gardehusaren nr. 5/2009, side 26, af Folmer i forbindelse med 641s 80 års fødselsdag.

Foreningen har modtaget det triste budskab om at 305 186 Knud Jør­ gensen er fratrådt tjenesten 28. mart 2015 efter kort tids sygdom. Knud Jørgensen startede ved RKSR/ II 4. REG 1 KMP, hold august 1956 på Roskilde Kaserne, hvor han tilbragte det meste af sin soldatertid. Knud var i en lang årrække formand for foreningens Roskilde-afdeling og medvirkede ved forskellige sociale arrangementer. Der var også tid til at være fanebærer og til deltagelse i regimentets store jubilarstævner, hvor Knud altid faldt i snak med de ”gamle” kammerater.

Menig 305 494 Preben Jensen er den 15. april 2015 i en alder af 78 år, efter længere tids sygdom, fratrådt tjenesten. 494 er af årgang 1956, og mod­ tog ved sin 75 års fødselsdag i 2011 Sjællandske Livregiments Soldater­ forenings 25 års-tegn for uafbrudt medlemskab. 494 var i samvær med sine ”gamle” soldaterkammerater medvirkende til god stemning ved forsamlinger. I Gardehusaren december 2011 blev beskrevet en særlig konkurrence på Østerbro Stadion om samling af en jeep på tid, hvor 494s hold vandt.

I denne for de efterladte så svære tid udbringes af bestyrelse og soldaterkammerater et ÆRET VÆRE DERES MINDE 18

2/2015


JUBILARSTÆVNE 2015

Lørdag den 12. september, kl. 0930 på Antvorskov Kaserne for årgange af 4. Regiment og Sjællandske Livregiment indkaldt i 1950, 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995 og 2000

Registrering af jubilarer.

Fornem inspektion af jubilarerne.

Kære soldaterkammerater (kvinder og mænd) af ovennævnte årgange. Vi ser frem til at møde Jer på kasernen ifølge med andre kammerater af samme årgange, som vi måske ikke har kontakt med. Kender I dem, så lad os straks få de oplysninger, som du også skulle give ved tilmeldingen. Så kan vi nå at sende relevant materiale ud. Husk på, at et soldaterjubilæum er en uforglemmelig oplevelse, som bliver meget mere spændende, hvis der møder mange fra dit kompagni/din årgang op. Der er ikke krav om medlemskab ved deltagelse i arrangementet. Skulle familien være interesseret i at komme med, er der Åbent Hus på kasernen, hvor man bl.a. kan se de berømte heste ved Gardehusarregimentets Hesteskadron, ligesom man kan se en del af det ”isenkram” som soldaterne anvendte i Afghanistan. Når du går til jubilarfrokost med kammeraterne, kan familien købe og spise frokost i cafeteriet, da de vel nok skal vente på dig. Vi regner med at frokosten er overstået mellem kl. 15 – 15:30. Tilmelding og program Findes andetsteds i bladet. Husk ved tilmelding at udfylde alle felterne samt at angive evt. soldaternummer (ældre årgange). Tilmeld gerne straks, så er du sikker på en plads ved frokosten. Du bedes medbringe bevis for betalingen. Kontaktperson for 4. Regiment og Sjællandske Livregiment: Hans-Erik Bonde sjlr@stofanet.dk Tlf.: 24 87 73 82 2/2015

19


På årsdagen for Slaget ved Dybbøl 1864 samledes veteraner og lokale i stort tal for at mindes det historiske slag.

Dybbøldagen 2015

Af Johnny Pedersen Sjællandske Livregiments Soldater­ forening var på Dybbøl Banke 18. april for at fejre Dybbøldagen 2015. Tilstede var omkring 30 danske og tyske faner, samt en masse soldater fra begge lande. Ved mindehøjtideligheden blev der holdt taler og spillet musik. Efter­ følgende var vi på Friheds Allé og nyde en god gang gullaschsuppe. En stor tak til løjtnant Leif Larsen, som var medarrangør af Dybbølda­ gen 2015.

OVENFOR: PL Jens Peter Rasmussen fra HJV holder tale. NEDENFOR: Krans fra Hæren.

Tre Musketerer samlet om fanen: LT Leif Larsen, Michael Rosenbæk og Johnny Petersen.

Mindehøjtidelighed i Sct. Mikkels Kirke

70-året for Danmarks Befrielse blev fejret ved en mindehøjtidelighed i Sct. Mikkels Kirke i Slagelse med deltagelse af foreninger fra Hjemmeværnskompagnier, Flotiller, Eskadriller, Forsvarsbrødre og Soldaterforeninger i Slagelseområdet og 100 - 150 borgere fra byen. TV: Michael Rosenbæk, Helmer Christensen og Johnny Petersen. TH: Kranse nedlagt ved mindesmærket ved Sct. Mikkels Kirke.

20

2/2015


Antvorskov Kaserne 40-års jubilæum Af Hans-Erik Bonde

Flaget blev sat ved toner fra ”I østen stiger solen op” ved en hornblæser fra Hjemmeværnets musikkorps.

Fra venstre: Finn Ib Jensen, Jan Reinholdt, Børge F. Karlsen og Erling Jensen .

! e il l T ykk

55 ÅR 9. juli Finn Elkjær Larsen Hegelsvej 28 2920 Charlottenlund 60 ÅR 19. juli Finn Andersen Malivej 5 4200 Slagelse

65 ÅR 8. juli Jens Christian Andersen Bjellerupparken 5 D, 1. th 8930 Randers 5. august Karsten Lomholt Cedervænget 37, 2. tv 2830 Virum 70 ÅR 6. juli Rasmus Peter Wetterstrøm Vestergade 21 4200 Slagelse

30. juli Henning Frydendal Kingstrupvej 11 Ejby 5592 Ejby 10. september Helge Nielsen Hørhaven 9 4300 Holbæk 75 ÅR 8. oktober Bent Stubbe Pilesvinget 49 2700 Brønshøj

Antvorskov Kasernes 40-årsdag 10. maj blev fejret med en mindre højtidelighed ved flagmasten på kasernen den 8. maj. En skare på omkring 10 ”sjællændere” deltog sammen med dele af staben fra Gardehusarregimentet. Chefen for GHR holdt en kort histo­ risk tale inden foreningens formand, Helmer Christensen, affyrede tre skud fra salutkanonen. Herefter blev der budt på kaffe og kringle samt en lille en til halsen. Steen Heinsen fortalte om sin ople­ velse som fører af det kommando, som skulle nedtage flaget på Sla­ gelse Kaserne og bringe det sikkert til Antvorskov Kaserne. Punkter i fortællingen vakte stor jubel.

80 ÅR 22. september Erik Thomsen Storkens Kvarter 11 A 2620 Albertslund

14. juli Jens Erik Thomsen Stenstrupvej 13 a 4573 Højby

90 ÅR 13. oktober Edward Jørgen Pedersen St. Karlsmindevej 21 3390 Hundested

21. juli Kurt Hansen Kartofte Byvej 2 4990 Sakskøbing

17. oktober Ib Nielsen Nørreparken 8, st. th. 3600 Frederikssund 2/2015

21


19. marts bød formanden velkommen til 26 fremmødte medlemmer, herunder æresmedlem tidligere regimentschef Oberst E.B. Dam, inklusive bestyrelsen, i Peder Aalborg Stuen. 1. Jørgen Blinaa blev valgt som dirigent og Michael Rosenbæk blev godkendt som referent. Asbjørn Andersen og Valde blev foreslået og valgt som stemmetæl­ lere. Dirigenten kunne meddele, at indvarslingen til generalforsamlingen fuldt ud overholdt foreningens love. 2. Formandens beretning Formanden aflægger beretning for det forløbne år: Ved årets udgang var vi 205 medlemmer. I årets løb blev der plads til følgende: - Overrækkelse af Vintersbøllesan­ gen til Lokalhistorisk arkiv i Vinters­ bølle - Generalforsamling med god til­ slutning. - Udnævnelse af Edvard Jørgen Pedersen til æresmedlem i Hun­ dested. - Udnævnelse af John Wriedt til æresmedlem på Amager. - Overrækkelse af æresmedlemsnå­ len til Erik Thomsen. - Landsrådsmøde i Haderslev med besøg på Dybbøl. - Deltagelse i Dybbøldagen med kransenedlæggelse på vegne af GHR. - Støtte ved afviklingen af Hjem­ meværnets Forårskoncert, hvor vi stod for ølsalget i pausen. - Danmarks Befrielse i Sct. Mikkels kirke i Slagelse. - Nedlæggelse af krans på Dybbøl Kirkegård på general Bülows grav i øsende regnvejr. Vi var udsendt af GHR. - Indvielse af Beredskabsstyrelsens Mindesten ved Rindsholm kro. Alt efter kromandens ønske. - Overrækkelse af donation på 1000,- kr. til Veteranhaven i Slots­ bjergby samt til Panzermuseum East ved Fladholte. - Besøg af familien Svane, som blev vist rundt i historisk samling, hvor klenodier efter menig 951/48 August Svane, var oplagt. - Deltagelse i markering af 400 års dagen for SJLR oprettelse ved affy­ ring af tre skud med en minikanon. 22

2/2015

Generalforsamling 2015

Bent Heidelbach modtager 25 års medlemstegn

- Bestyrelsens julefrokost, hvor vil bl.a. snakkede om dengang SJLR havde et tambourkorps under ledelse af Helge Olsen. - Støtte ved afviklingen af Hjem­ meværnets Julekoncert ved salg af vin, øl og vand. - Bladet Gardehusaren skal også have sin plads her. Bladaftalen er ikke helt som vi vil have den. Arbej­ det med bladet er lidt op ad bakke og det er vi ikke tilfredse med. Til slut vil jeg takke min bestyrelse for et godt sammenarbejde og det samme gælder DSL, GHR og GHF. Regimentsbladet Punktet vedr. regimentsbladet blev diskuteret kraftigt. Bestyrelsesmed­ lem Hans-Erik Bonde startede ud, idet han sidder i bladudvalget og kunne berette om arbejdet med bladet og de bladudvalgsmøder han har deltaget i. Ikke færre end 11 medlemmer ønskede ordet – endda flere gange omkring dette emne. Der var mange forslag, hvoraf disse punkter er udta­ get: foreningen bør lave sit eget blad/hæfte, foreningen kan sende bladet pr. e-mail, foreningen kan lægge bladet på hjemmesiden hvor medlemmer kan læse det, forenin­ gen opfordres til at gøre status vedr. det fremtidige samarbejde omkring bladets fremtid. Generelt var mange utilfredse med at foreningen IKKE er synliggjort på bladet forside. Formanden modtog på besty­

relsens vegne store klapsalver for arbejdet. Dirigenten tog herefter beretningen til efterretning. 3. Regnskab Kasseren fremlagde det af revisorer og bestyrelse godkendte regnskab. En meget detaljeret regnskabsop­ stilling viste et flot overskud, blandt andet på grund af aktieudbytte. Kasseren kunne herefter med­ dele, at budget for 2015 vil være det samme som for 2014. Kontingentet vil fortsat være 200,- kr. Regnskab, budget og kontingent blev herefter godkendt. Medlem Oberst E.B. Dam bad her­ efter om ordet: superflot regnskab som mange foreninger ville være glade for at have. Obersten, som selv er med i bestyrelsen for Dansk Røde Kors, opfordrede bestyrelsen til at finde på en slags ”løn” for det store foreningsarbejde set i lyset af det flotte regnskab. Mange forenin­ ger aflønner gerne deres bestyrelse for deres arbejde. Øvrige input fra medlemmer: Kan foreningen ikke tage stilling til om PBS skal/kan anvendes fremover ved betaling af kontingent. Væskepenge og deltagergebyr bør dækkes 100 % for bestyrelsesarbejde og møder i foreningsregi. Foreningen opfordres til at indkøbe Brobizz og 1 – 2 mobiltelefoner + abonnement til formand/næstfor­ mand til brug ved SJLR arbejde. 4. Orientering om Peder Aalborg-


stuens virke og økonomi ved bevillingshaveren Bevillingshaveren orienterede heref­ ter om Peder Aalborgstuens virke og økonomi: Spiritusbevillingen er for­ nyet og gælder til december 2022, med eget cvr nr., som det kræves i dag. Stuen er åben hver tirsdag og er kun lukket 4 – 6 gange om året. Den åbne stue går også godt. Der er gang i raflebægrene og det er første tirsdag i hver måned. Kassebeholdningen pr. 1/3 – 2014 var 61.620,70 kr. KFUM Soldaterhjem modtager 500,00. om året, da vi har en reklame på kantinevognen. Formandens løn er 0 kroner for at stille sig til rådighed for pasning af stuen ca. 40 tirsdage om året. Pr. 21/12 – 2014 er kassen plus bank opgjort til 67.927,00 kr. Generalforsamlingen henstiller til bestyrelsen at Helmer honoreres for hans store arbejde af passende format. Formanden modtog store klap­ salver fra forsamlingen, hvorefter Hans-Erik Bonde på bestyrelsens vegne takkede formanden for det meget store arbejde han lægger i, at stuen er blevet kendt blandt de værnepligtige ved regimentet.

5. Indkommet forslag Der var pr. 05. marts 2015 ikke kommet forslag til behandling. 6. Valg. Valg af kasserer for 2 år. a. På valg er Karsten V. Larsen genvalgt uden modkandidat. b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år. På valg er H-E. Bonde - genvalgt uden modkandidat. c. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år. På valg er Michael Rosenbæk valgt uden modkandidat. d. Valg af revisor for 2 år. På valg er Jens Peder som ikke ønsker genvalg. Anette Nielsen blev valgt uden modkandidat. e. Valg af revisorsuppleant for 2 år. Finn IB Jensen indstilles ikke pga. af bestyrelsespost i foreningen. Claus Skov Larsen blev valgt. 50 års medlemstegn Karl Henning Andersen Erik Rasmussen 40 års medlemstegn Poul Johan Kristensen Svend Aage Hansen 25 års medlemstegn Arne Kristiansen, Bent Heidelbach Jens Peter Jensen, Finn Simonsen

7. Eventuelt Hans-Erik Bonde oplyste, at gen­ nemsnitalderen i foreningen er ca. 65 år og takkede formanden for sit store arbejde i foreningen. Oberst E.B. Dam opfordrede for­ eningen til at deltage på den natio­ nale flagdag 5. september. Obersten takkede for den af foreningen udle­ verede 400 års-medalje og gav en flaske brændevin til foreningen. Herefter var der mange indslag: - Ros til bestyrelsen for den nye flotte Peder Aalborg Stue - Husk soldatens dag i København - Musketter fra 1986 søges, samt udgaver fra før 1970. Medlemmer opfordres til at kikke i gemmerne om de skulle have gamle eksempla­ rer som foreningen kan få til deres arkiv. Formanden tog herefter over og foretog uddeling af hædersbevis­ ninger (se faktaboks). De ikke-fremmødte vil få hæders­ bevisningen udleveret på passende tid og sted. Herefter blev der uddelt rationer af ”Prins Jørgens” drik, pro­ duceret af Jørgen Westh. Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden for afsluttende bemærkninger. For­ manden takkede dirigenten for god løsning af opgaven. Herefter blev budt på lidt vådt og tørt.

Ro over forsamlingen. Manden i den røde trøje er ikke Steffen Dinesen, men Jan Burmeister. 2/2015

23


Afs: Gardehusarregimentet, 4200 Slagelse

Magasinpost. Returneres ved varig adresseændring.

B

ID nummer 46336

Kongelig hofleverendør

Danske og udenlandske

Ordensbaand www.stotvoresoldater.dk

Vi slutter op om vore soldater

Miniatureordner medaljer sløjfer.rosetter Pr. 1/7 flytter vi til nedenstående adr.

Dronning Olgas Vej 9 . 2000 Frederiksberg Tel. & fax: 33 12 82 53 e-mail: mwm@mwmorch.dk www.ordensbaand.dk

Profile for Danske Gardehusarforeninger

Gardehusaren nr. 2, 2015  

Danske Gardehusarforeninger

Gardehusaren nr. 2, 2015  

Danske Gardehusarforeninger

Advertisement