Page 1

Gardehusaren Nr. 2 - Juni 2017

17. ĂĽrgang


Indhold nr. 2 Leder.................................................................................3 HESK på historisk besøg i London....................................4 Åbent Hus på Gardehusarkasernen..................................6 Medaljetildelinger..............................................................8 Danske Gardehusarforeninger..........................................9 Forsidebillede: Fremvisning af grej under Åbent Hus ved V uddannelsesbataljon 18. marts.

Jubilarstævne 2017........................................................... 17 Sjællandske Livregiments Soldaterforening.................... 18

Bagsidebillede: Household Cavalry Mounted Regiment med danske og svenske gæster under Major General’s Inspection i Hyde Park i London. Gardehusaren udgives af Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Garde­­husarforeninger, hvis protektor er Hans Kongelige Højhed Kronprinsen, i samarbejde med Gardehusarregimentet. Bladet udsendes til alle medlemmer af Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Garde­­ husarforeninger. Gardehusarregimentet modtager 200 eksemplarer, primært til orientering af nytilgået personel ved regimentet. Redaktion: Silas Mortensen, ansvarshavende chefredaktør Major Hans-Erik Bonde, redaktør Bladudvalg: Oberst Ib Hedegaard Sørensen Freddy Rasmussen Ole Bent Pedersen Helmer Christensen Major Hans-Erik Bonde Kaptajn Lasse Galsgaard Silas Mortensen Redaktionen: Silas Mortensen Tlf. 22 58 73 53 Email: redaktoerghf@gmail.com Redaktionens meninger må ikke tages som udtryk for foreningernes officielle standpunkter. Ligesom redaktionen ikke behøver at dele den opfattelse, forfattere af de forskellige artikler giver udtryk for. Bladet udkommer 4 gange årligt Trykt oplag: 2100 Repro og Tryk: KLS Pureprint A/S Jernholmen 42 A 2650 Hvidovre

Henvendelser vedrørende medlemskab, abonnement og distribution rettes til Freddy Rasmussen Tlf. 55 73 04 47 Email: freddyjr@mail.dk

Indsendelse af materiale til bladet Send en mail til redaktoerghf@gmail.com eller besøg danskegardehusarforeninger.dk eller www.sjlr.dk.

Deadlines for kommende udgaver af Gardehusaren Oktobernummer: 15. september Decembernummer: 15. november Martsnummer: 15. februar

Annoncetegning: Sjællandske Medier Dania 38, 4700 Næstved Telefon: 72 45 11 00

2

2/2017

Foreningsblad for Danske Gardehusarforeninger og Sjællandske Livregiments Soldaterforening


Leder

Den 20. maj 2017 afholdt Danske Gardehusarforeninger repræsentantskabsmøde på Traktørstedet Højeruplund i Store Heddinge. Gardehusarforening Østsjælland med formand Ole Pedersen stod for det flot tilrettelagte arran­ gement, med gode rammer for at gennemføre repræsentantskabsmødet og slutte af med ”det store stevnske frokostbord”. Tidligere formand for foreningen, Lasse Dahl, stod for en inspirerende og underholdende tur for ledsagerne. Og det blev et godt møde! Efter flere måneders forberedelser kunne præsidenten præsentere et oplæg til en ny opgavefordeling i ledelsen af DGHF (Forretningsudvalget). Oplægget blev godkendt, og der er nu nye muligheder for at kunne gøre admi­ nistrationen i DGHF og i foreningerne nemmere. Nu bliver medlems- og kontingentadministrationen samlet hos Sekretariatslederen. Det betyder, at der kun vil være eet sted at spørge om status for medlemmerne. Det bety­ der også, at alle foreninger nu vil blive administreret ens, når det gælder kontingentopkrævninger og medlems­ registreringer. Medlemmerne opfordres til at betale kontingent vis PBS. Til at overvåge den nye administration godkendte Repræsentantskabet, at der i en to-årig forsøgsperiode tilknyttes en ekstern ekspert til Forretningsudvalget. Det bliver statsautoriseret revisor Peder Rudbæk, ”Revi­ sion2001” i Jystrup. Rudbæk kommer med en bred erfaring i foreningsadministration fra store landsdækkende foreninger, og han har allerede bistået med at lave de opgavebeskrivelser, der nu skal gælde for medlemmerne i Forretningsudvalget. Rudbæk takkede for tilliden og lovede at gøre sit til at få processen sat godt i gang og – ikke mindst – holde den på sporet. Vi glæder os til samarbejdet. I Forretningsudvalget glæder os også til at gøre arbejdet for DGHF endnu bedre og håber på medlemmernes støtte hertil. Især er det vigtigt at støtte sekretariatslederen og den nye sekretær/hovedkasserer. Der blev også udtalt en stor tak til fratrædende hovedkasserer, Ole B. Petersen, som igennem 10 år har påta­ get sig dette frivillige arbejde. Arbejdet har ofte vist sig at være tidskrævende og til tider uhyre utaknemmeligt. Ole har altid løst sine opgaver i DGHF rettidigt og fremlagt regnskaber og årsbudgetter, som var eksemplariske. DGHF skylder Ole stor tak for indsatsen. Ib Hedegaard Sørensen Præsident for Danske Gardehusarforeninger

2/2017

3


HESK på historisk besøg i London

Husarer fra HESK gennemførte i marts et historisk besøg ved The Household Cavalry Mounted Regiment i London. De deltog blandt andet som en af de første udenlandske enheder nogensinde i den traditionsrige ”Major General’s Inspection”. Af MJ C.S. Pojezny, SG K.T. Pedersen og husar Skagen. ”Med tøjlerne i venstre hånd, truk­ ket sabel og ved at skæve ud af højre øjenkrog, ses husarer, dra­ goner og livgardister så langt øjet rækker - alle iført ”full ceremonial dress”. Rytternes spænding og fokus forplanter sig ned i hestene, som hér og dér udviser en begyn­ dende uro – alle venter på signalet

4

2/2017

til iværksættelse af den sidste del af Majors Generals Inspection. Det beredne band, som har spillet under hele inspektionen, skridter roligt ud på højre flanke, nu med fuldt udsyn til et imponerende skue med to geledder på 150-200 meter, hvert bestående af godt 80 heste med ryttere i fuld galla med truk­ ket våben i form af sabel, lanse eller endog økse! Bandet er på plads. Og ved første slag på pauken sætter samtlige 160 heste i galop: et frontalangreb fra to geledder, direkte imod Major Gene­ ral og hans inspektionshold. Ban­ det spiller videre og ved det tredje paukeslag, bringes alle 160 heste til standsning på stedet”.

Deltagerne opstillet til gruppefoto.

Historisk debut I Hyde Park, London, gennemføres hvert forår “Major General`s Inspec­ tion” af The Household Cavalry Mounted Regiment (HCMR), som består af to elementer: The Life Guards og The Blues and Royals. Formålet med inspektionen er at kontrollere, at regimentet er klar til løsning af det kommende års cere­ monielle opgaver for det britiske kongehus. Dette års inspektion skilte sig ud fra tidligere års inspektioner. Det var nemlig første gang, at inspektionen TV: Fanebærere i march. TH: De danske og svenske deltagere til hest.


I fuldt fart under frontalt angreb.

havde deltagelse af udenlandske beredne militære enheder. Garde­ husarregimentet og den svenske Livgarde deltog således hver især med en officer og en befalingsmand i fuld gallauniform i selve inspek­ tionen. Ydermere indgik der i den danske delegation også en husar. Udover deltagelse i selve inspek­ tionen og den forudgående gene­ ralprøve, indeholdt vores besøg ved Household Cavalry også de gængse opgaver, såsom daglig ridning, brie­ finger, indøvelse og klargøring til paraden, vartning af heste m.m. Skærpede krav Dagen startede typisk kl. 06 med vartning og opsadling. Herefter en times tid til halvanden daglig rid­ ning, som enten foregik i Hyde Park eller i centrum af London, hvor der vel at mærke ikke er krav om hver­ ken afspærring eller politieskorte:

HMC kan frit lægge den daglige ridetur forbi eksempelvis Trafalgar Square eller Piccadilly Circus midt i morgenmyldretiden! Hovedparten af HCMRs heste er koldblodsheste, hvis vilkår og opgaver generelt er noget anderledes end hos GHR HESK: Eksempelvis skal HCMRs heste kunne stå helt stille i ca. 60 min med bagparten inde i et vagthus. Og de skal også kunne håndtere trav i den midterste vej­ bane, med tæt London-trafik med dobbeltdækkerbusser, personbiler, cyklister og vejarbejde and you name it omkring sig. Det har været sær­ deles interessant at opleve denne ”udvidede miljøtræning” på egen krop (og hest). Udvidet turistrundtur Vores daglige tjeneste sluttede ofte først på eftermiddagen. Derefter

havde vore gæstfrie værter plan­ lagt en række kulturelle besøg. Vi fik således fornøjelsen af både at se The Imperial War Museum, The Royal Mews (analog til vores Kon­ gelige Stalde), Tower of London og vagtskiftet (fra 1. sal i vagtkomman­ dørens lejlighed) ved den officielle indgang til St. James og adskillige souvenir-butikker. Fælles for arrangementerne var, at vi overalt var i følgeskab med dedi­ kerede tourguider – oftest tidligere tjenestegørende ved HCMR – hvilket bevirkede, at vi i tillæg til ”turistrunden” også fik ”backstage”-passes - og det var bestemt ikke kedeligt! Dagene blev typisk afsluttet med mere velfærdsprægede aktiviteter, dog alt sammen holdt i britisk tema: shopping, afternoon tea og aftens­ mad på engelsk pub. Forhåbentlig ikke sidste gang Under hele vores besøg blev vi mødt af en meget stor imødekommenhed og gæstfrihed, samt en positiv og nysgerrig interesse for vores rutiner og opgaver. Det har for os alle tre været en meget stor oplevelse og ære at repræsentere Gardehusarregimen­ tet ved Household Cavalry Mounted Regiment og vi håber at vores del­ tagelse vil skabe præcedens for fremtidige tilbud om udenlandsk deltagelse i Major General’s Inspec­ tion.

I trav i Hyde Park.

2/2017

5


Åbent Hus på Gardehusarkasernen

Forårets hold værnepligtige kunne i marts vise deres arbejdsplads frem til familie og venner. Af MG Danshøj, 3 DEL/LIVKMP

Lørdag d. 18. marts blev der afholdt Åbent Hus på Gardehusarkasernen. På trods af det kedelige vejr mødte familier og venner talstærkt op. Dagen startede med lækker mor­ genmad i cafeteriet, og kl. 08 kunne familierne få indblik i stueeftersyn med deres værnepligtige. Herefter havde kompagnichefen forberedt en briefing omkring dét at være værnepligtig og mulighe­ derne for at fortsætte i forsvaret. Familierne fik al den information,

som vi værnepligtige måske glem­ mer at fortælle om og kunne stille spørgsmål hertil. Fremvisning og opvisning Efter briefingen bød fungerende bataljonschef Major Lauritsen vel­ kommen ved en parade med både 1. kompagni og Livkompagniet. Her­ efter åbnede forskellige stande, så de pårørende kunne se, smage og føle nogle af de ting, som vi vær­ nepligtige har med at gøre. Der blev serveret diverse smags­ prøver fra feltrationerne (og det var godt at se, at der fandtes andre ret­ ter end spaghetti bolognese, som vi fik på Feltøvelse 1). Mine foræl­

Med familien i cafeteriet.

6

2/2017

Opstillet foran kompagnibygningen.

dre syntes, at det var overraskende godt. Min far (som var værnepligtig i '72) kunne bekræfte, at der var sket meget siden dengang. Jeg fik lov at udstyre min mor med basisbælte, rygsæk og hjelm i boden med udstyr, så hun kunne mærke, hvad vi slæber rundt på til dagligt. Hun syntes faktisk ikke, at det var så hårdt, men det er nok fordi hun kun havde det på i et minut og ikke skulle gå gennem skoven med det på. I våbenstanden kunne de pårø­ rende prøve at holde vores geværer, M95/96, samt panserværnsvåbnet. Det var nemt at skelne mellem dem, som havde haft et gevær i hånden før og dem som ikke havde. 1. Deling sørgede for ”modeshow” på ladet af en lastvogn, med alt fra Gardehusarregimentets røde galla­ uniform til fuld skyttepåklædning med sløring. Øm afsked Langsomt blev der tyndet ud i men­ neskemængden ved kompagniet, for cafeteriet lokkede med varmere forhold, kaffe og kage, inden dagen sluttede med højdepunktet på dags­ ordenen: kompagnikonkurrencer! Der blev dystet i adskillelse og sam­ ling af våben med bind for øjnene, tovtrækning og eksercits. Det tog ikke lang tid før 3. Deling markerede sig, tog føringen og her­ med blev ugens deling.


VÆRD AT VIDE ÅBNINGSTIDER REGIMENTETS KONTORER Mandag - fredag: 0800 -1500 RECEPTION Mandag - torsdag: 0730 - 1500 Fredag: 0730 - 1430 CAFETERIA Mandag - torsdag: 0600 - 1015 1100 - 1315 1430 - 1830 Fredag:0600 - 0930 1100 - 1300

Fotos med venner og familie.

3. Deling "klappede" endda af de to andre delingers forsøg på ekser­ cits, i slutningen af deres ekser­ citsprogram. Overlegent og kækt må være nøgleordet for 3. delings præstation. I 5 minutters silende regnvejr og med lidt hagl blev Livkompag­ niet sendt på kort weekendorlov af kompagnichefen. Dog ikke uden lidt armstrækkere, hvor familierne også måtte deltage.

KØR/ELM SLA Mandag - fredag:

0700 - 1400

MUNDERINGSDEPOT Mandag - fredag: 0700 - 1400 AFLEVERING AF MUNDERING mandag - fredag: 0700 - 1400 Efter aftale GALLADEPOT Mandag - fredag: 0700 - 1400 Efter aftale INDKØBER Mandag - fredag 0700 - 1400

Peder Aalborgstuen Stedet hvor soldaten slapper af og hygger sig i godt kammeratskab Kig ind - åben hver tirsdag kl. 1830 - 2200

MILJØGÅRDEN Mandag: 0700 - 0900 Tirsdag: 07 - 09 1230 - 1300 Onsdag: Lukket Torsdag: 07 - 09 1230 - 1300 Fredag 0700 - 0900 I særlige tilfælde uden for daglig åbningstid tlf. 20 20 56 03

Fremvisning og demonstration af grej i Kompagniområdet.

AMMUNITON Mandag - fredag: 0700 - 1400 Efter aftale VETERANCENTRET (Bygning 2) Mandag-tirsdag: 0800-1600 Onsdag: 1200-1500 Torsdag-fredag 0800-1500 Onsdag formiddag er sagsbehandlingsdag. Uopsættelige henvendelser modtages. FELTPRÆST Onsdag: 1030 - 1130 Grupperum 2, Bygning 32 SERVICE Messer, møntvask, mønttelefoner findes i centerbygningen. TAXA Slagelse Taxa tlf. 58 53 53 53 afhenter gerne på kasernen.

Den næste generation er allerede klar til at rykke i felten.

BUS Busruterne 430, 431 og 480R kører mellem stationen og kasernen. 2/2017

7


Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste

Medaljetildelinger Tildeling af idrætshæderspris

Mandag den 20. marts fik over­ konstabel af første grad Morten tildelt Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste ved en lille ceremoni på regimentschefens kontor.

Chefen for Gardehusarregimen­ tet havde 16. marts den glæde, at kunne tildele Dansk Militærs Idræts­ hædersbevisning i henholdsvis sølv og i bronze til tre flittige idrætsud­ øvere og medlemmer. Idrætsforeningen nyder og har nydt godt af indstilledes høje engage­ ment, initiativ og ansvarsfølelse for blot at fremhæve et par egenskaber. Kun via disse ildsjæle er arbejdet i foreningen muligt. Det fremtidige fundamentet hviler på, at foreningen fortsat kan hverve og fastholde med­ lemmer af denne kaliber. Af uddrag fra indstillingerne kan fremhæves: SSG Per ”Per er en kæmpe rollemodel og kæmpe ildsjæl inden for idræt. Per har mange særdeles positive egenskaber, men jeg vil fremhæve kæmpe engagement, høj ansvars­ følelse og samarbejdsevner som værende mest fremtrædende.” SSG Per tildeles DMI-emblem i sølv. Bestyrelsesmedlem Gert ”Gert har igennem adskillige år varetaget opgaven som kasserer i foreningen. Gert har igennem årene varetaget dette hverv på en sær­ deles tilfredsstillende måde. Gert er derudover altid meget hjælpsom 8

2/2017

Fra venstre OS Anders, Regimentschefen, Gert og SSG Per.

og stiller sig gerne til rådighed, hvis hans hjælp efterspørges.” Gert tildeles DMI-emblem i sølv. OS Anders ”Anders har i de forgangne år leve­ ret en særdeles fortjenstfuld indsats for såvel regimentet, som inden for idrætsforeningen. Anders har de seneste par år været en kæmpe res­ source for bestyrelsen i Slagelse Garnisons Idrætsforening (SLGI). Der kan næsten ikke peges på et idrætsområde, et stævne eller en fysisk aktivitet, hvor Anders ikke har været omdrejningspunktet i den direkte planlægning, og/eller gennemførelse, eller indirekte har støttet aktiviteten. OS Anders tildeles DMI-emblem i Bronze. Slagelse Garnisons Idrætsforening har fortsat et stort behov for aktive og dygtige medlemmer, samt med­ lemmer som derudover evner og lyster at løfte opgaver i rammen af bestyrelsen. Kun via denne passion, initiativ og engagement er forenin­ gens arbejde mulig. Well done og tillykke!


Danske Gardehusarforeninger PRÆSIDIET Hovedkassérer fratræder Hovedkassérer Ole B. Petersen fratræder efter at have aflagt et særdeles flot regnskab i DGHF for 2016 samt et meget lovende budget for 2017. Præsidiet ønsker held og lykke fremover og tak for 10 års frivilligt arbejde.

KØBENHAVN Siden sidst ”Besøg hos fjenden”, havde vi kaldt et besøg på Den Konge­ lige Livgardes historiske samling på Kasernen på Gothersgade i den over 200 år gamle kaserne­ bygning. Hvis alle fjender bød en så velkommen ville verden være et bedre sted at være. Det var lederen af samlingen, Special­ konsulent Eric Lerdrup Bourgois der tog imod og fortalte med en smittende entusiasme. Og med­ lemmerne nød det.

NEKROLOG Kammerherre, Oberst Ole Nørring døde i påsken. Han meldte sig ind i Danske Gardehusarforeninger i august 1987. Ole Nørring blev efter sin afsked som regimentschef valgt på repræ­ sentantskabsmødet i 1993 som Danske Gardehusarforeningers præsident. I sit syvårige virke som præsident arbejdede han stedse for at sikre et frugtbart samar­ bejde med Gardehusarregimen­ tet. Det medførte bla., at bladet "Gardehusaren" blev udviklet som regiments- og foreningsblad, som det var ønsket fra parterne. Obersten foranledigede som præ­ sident, at regimentet stillede et fast lokale til rådighed som foreningens kontor i 1997. På repræsentant­

Kørestævne i Kongelunden Hestesporten har flere facetter end man lige hører om. En af dem er kørsel med hest og vogn. Garde­ husarforening København har lavet aftale med Ullerup Køre- og Ride­ forening, der har kørestævne sidste weekend i juli. Lørdag d. 29. juli er der maraton, hvor det går rigtig stærkt i opbyggede forhindringer. Stævnet varer hele dagen. kl. 11 er der ved cafeteriateltet information for Gardehusarforeningernes med­ lemmer. Hvis man er tilmeldt arran­ gementet er der gratis Ullerup-pølse

skabsmødet i år 2000 meddelte Ole Nørring, at han ønskede at fra­ træde på grund af sygdom og en forventet voksende arbejdsbyrde som slotsforvalter. Æret være Ole Nørrings minde

og en øl eller vand. Tilmelding til: ghfkbh@outlook.dk eller på sms på 2326 2466 inden onsdag d. 26. juli. Billetterne til pølse og vand, udle­ veres ved informationsmødet. Man kan også bare komme. Adressen er Tømmerupvej 301, 2791 Dragør, eller med bus 34. Se mere på Dansk Køre Forbunds YouTube kanal. Zoo besøg Vi planlægger lige nu et aftenbe­ søg i Københavns Zoo i slutningen af august eller først i september. Der kommer et nyhedsbrev inden, hvor dato og tidspunkt vil fremgå. Nyhedsbrevet vil også blive lagt på nettet. Facebook T il alle G ardehus ar forening Københavns arrangementer er medlemmer med ledsager fra andre foreninger meget velkom­ men.

Specialkonsulent Eric Lerdrup Bourgois der fortalte levende om Den Kongelige Livgardes historie.

2/2017

9


FREDERIKSSUND

Generalforsamling 2017 23.marts afholdt GHF Frederiks­ sund og Omegn ordinær gene­ ralforsamling i Soldaterstuen på Pedersholm. Ved spisningen og den efterfølgende generalfor­ samling deltog 18 medlemmer af foreningen. Afgående formand Knud Fischer afgav beretning for året 2016, der bød på 4 ordinære og et ekstra­ ordinært bestyrelsesmøde. Knud Fischer opfordrede i sin beretning medlemmerne til at klikke ind på DGHFs hjemmeside og læse refe­ raterne fra bestyrelsesmøderne, samt præsidiemøderne og repræ­ sentantskabsmødet. Generalforsamlingen bød også på valg til bestyrelsen, herunder formandsposten. Foreningens hid­ tidige næstformand Kristian Klys­ ner blev valgt som ny formand. Til bestyrelsen blev Kai Illemann genvalgt, og Vagn Hove blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem, som erstatning for Povl Erik Andersen. Jan Povl Mathiesen blev valgt som 2.suppleant til bestyrelsen. Der blev også uddelt årstegn til tre medlemmer: Kai Illemann fik 25-års­ tegn, Jan Poul Mathiesen 40-års­ tegn og Holger Due 60-årstegn. Oplev mere, brug jeres forening Nu er det forår og sommeren står for døren. Bestyrelserne i Gardehu­ sarforeningerne rundt om i landet er for længst trukket i arbejdstøjet, men en bestyrelse gør ikke en for­ ening alene: det kræver også med­ lemmer, der møder op til de nye arrangementer, som bestyrelserne kontinuerligt er i gang med at plan­ lægge og udføre for medlemmerne. Støt op om dette store arbejde der 10

2/2017

Fra generalforsamlingen. (Foto: Knud Fischer)

ligger i hvert arrangement, mød gamle soldaterkammerater og få nye venner - kort sagt: oplev mere! Skulle der nu sidde et medlem og brænde inde med en god idé til en udflugt eller lignende, så kontakt din formand eller et bestyrelses­ medlem. Brug jeres GHF. Vi er der for jer, men det kræver, at i også er der for os. Og skulle der nu side en husar og læse dette, som endnu ikke er medlem af en GHF, kan jeg kun sige: vi vil så gerne have du bliver lidt længere. Det tager kun fem minutter at blive medlem. Sommerudflugt Sommerudflugten går i år til Spor­ vejsmuseet Skjoldenæsholm lørdag 19. august kl. 09-17. Alle er vel­ komne til at medbringe familie og venner. Man tager selv madkurv med. Foreningen giver drikkeva­ rerne. Tilmelding senest 12. august til Kristian på mobil 4037 0332 eller Kai på mobil 2143 7533. Der er mulighed for samlet kørsel fra Foreningscenter Pedersholm klokken 09 til Skjoldenæsholm, eller at man kører direkte til Sporvejs­ museet. Julebanko 2017 GHF Frederik ssund og Omegn afholder julebankospil 17. novem­ ber kl. 19 på Foreningscenter Pedersholm. Mere information kommer i oktobernummeret af Gardehusaren.

De bedste husarhilsner Kristian Klysner

NÆSTVED Skovtur 2017 Skovturen afholdes i år onsdag d. 26. juli. Turen går til Rødby, hvor vi skal se og høre om Femern Bæltforbindelsen. Der er afgang fra P-pladsen på Grønvej i Næstved kl. 11, så der er mødetid kl. 10:45 Derefter går turen til restaurant ”Kongsnæs” i Stubbekøbing, hvor der indtages en let frokost (3 stk. smørrebrød pr. person). Når det er overstået (ca. 1 time) kører vi til Femern Bælt Besøgscenter i Rødby, hvor vi bliver guidet om det store projekt både ude og inde. Besøget i Femern Bælt besøgs­ center afsluttes med kaffe og lag­ kage, inden turen går hjemad igen. Vi forventer at være hjemme igen ca. kl. 18. Der bliver som sædvan­ lig tid til ”pit stop” med en lille forfriskning. Alt dette inkl. entrè, og 1 drik­ kevare i forbindelse med spisning koster 300 kr. pr. person. Tilmel­ ding senest onsdag 19. juli på tlf. 5573 0447, mobil 2559 5353 eller mail: freddyjr@mail.dk. Mindehøjtidelighed 29. august Tirsdag d. 29. august kl. 09:30 nedlægges der kranse og blomster ved mindetavlerne for sergent S.A.J. Andersen og Gardehusar H.V. Andreasen på den gamle gar­ dehusarkaserne på Skyttemarks­ vej i Næstved. Kl. 10 lægges der blomster ved mindestenen for premierløjtnant P.A. Hansen-Nord. Derefter samles vi i ”Samvirkets” lokaler i Kalbyris til en kop kaffe. National Flagdag Tirsdag d. 5. september hædrer vi vore udsendte i international tjeneste. Højtideligheden arran­ geres af ”Samvirke” med parade på Grønnegades kaserne kl. 18. Derefter gudstjeneste i Sct. Mor­ tens kirke. Arrangementet slutter i Musikstalden med en forfriskning m.m. Vi skal stille med estandart samt en vagt. Tilmelding på tlf. 5573 0447 eller 2559 5353 mvh Bestyrelsen


Generalforsamling Ved generalforsamlingen på Sime­ sted Kro 22. april var 25 husarer og pårørende samlet. Formanden kom i sin beretning ind på, hvilke arrangementer, der havde været afholdt i det forgangne år og hvilke man har i støbeskeen for det igangværende år. Eneste nyvalg til bestyrelsen var Bertel Jensen, Troldhede. Efter generalforsamlingen blev 2 medlemmer hædret med jubilæ­ umsmedaljen for medlemskab af DGHF: Svend Nørgaard: 25 år og Svend Erik Jensen: 60 år.

JYLLAND flyvestationen. Vi starter med at se en redningshelikopter. Derefter kører vi til transporteskadrillen og ser Herculesfly (troppe- og mate­ rieltransport til Afghanistan, Mali m.m.) og eventuelt en Challenger,

På bestyrelsens vegne Hans Pedersen

Sommertur: Flyvestation Aalborg Bestyrelsen har truffet aftale med chefsergent Preben Skaa­ rup Rasmussen om et besøg på Afholdt Generalforsamling Generalforsamlingen 2017 blev afholdt 22. marts på Karlebo Kro. 19 medlemmer var mødt op til stegt flæsk inden fanen blev ført ind, og der blev udråbt et trefol­ digt leve for dronningen. Herefter mindedes forsamlingen de kammerater, som i det forløbne år er fortsat til Ryes Brigade: Jørgen Bendixen (Dråby), Hans Hansen (Liseleje), Bjarne Hans Jensen (Fre­ densborg), Jens Jensen (Roskilde) og Erik Rasmussen (Vinderød). Herefter blev der uddelt hæders­ tegn til Jan van Deurs, Peter Schov Jensen og Anders Vasehus-Madsen (25 år), samt Albert Jensen og Erik Olsen (60 år). Der blev givet æres­

hvis den er hjemme. Vi slutter i kaffestuen med et foredrag om og billeder fra flyenes missioner. Flyvestationen serverer kaffe, som kan nydes til medbragt madpakke eller kage. Tag ægtefælle og evt. en ven med. Tilmelding senest 20. august til Holger Nygaard tlf. 9732 1629 / 4218 2384 eller nygaardholger@ gmail.com. Tid: Torsdag 24. august kl. 12 præcis Sted: Air Transport Wing Aalborg, Thisted Landevej 53, 9430 Vadum

Svend Erik Jensen, Svend Nørgaard og formanden.

FREDERIKSBORG sabel til fugledronning Kira Bech og æressabel i guld til Peter Madsen, for hans store arbejde med forenin­ gens hjemmeside. Kasserer Eric blev kaldt frem og takket af formanden for hans store arbejde for foreningen, både som kasserer og som tovholder på mange af vores arrangementer. Herefter blev TAK OG ÆRE overrakt. Søren Silving var dirigent. Regn­ skabet blev godkendt og under Ind­ komne forslag blev foreningens navn ændret til Gardehusarforeningen Frederiksborg. En del nye vedtæg­ ter blev godkendt inde kassereren modtog genvalg.

Fugleskydning 2017 I år er der fugleskydning søndag den 20. august kl. 10 på Torne­ vangen 112, 3460 Birkerød. Tag hele familien, venner og naboer med. Selvom man ikke ønsker at skyde selv, kan man deltage i det kammeratlige samvær og møde gamle venner. Medlemmer af andre Gardehusarforeninger er hjertelig velkommen. Prisen for deltagelse inkl. frokost er 195 kr. Dertil kommer drikkevarer. Program Kl. 10 Fanen bliver ført frem og formanden og fugledronningen inspicerer deltagerne. Kl. 10:15 Begynder skydningen og de andre aktiviteter. Kl. 13 Lottes dejlige og lækre fro­ kostbuffet og efterfølgende kaffe­ bord, samt kammeratligt samvær. Ingen plejer at gå sultne fra denne frokostbuffet. Kl. 15 SENEST slutter skydnin­ gen og den nye fuglekonge kåres. Samtidig er der præmieuddeling. TILMELDING Senest mandag den 14. august til formanden på mail jvandeurs@ stofanet.dk ( tlf.. 2363 8757 ) eller til kasserer Eric Saugman på mail ericsaugman@hotmail.com ( tlf. 3013 3925 ) Grønholt modtager Tak og Ære.

2/2017

11


NORDVESTSJÆLLAND Generalforsamling Fredag 17. marts, afholdtes den ordinære generalforsamling med 24 deltagere. Estandarten, der lige har fået ny fanedug, blev ført ind inden formand Erik Jensen bød velkommen, særligt til ny Regimentschef, Oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen. Derefter var der en dejlig mid­ dag. Vi ændrede lidt i programmet, idet RC skulle til Paris tidligt næste morgen og derfor fik ordet først. RC holdt et godt foredrag om perioden fra han startede som rekrut i 1984 ved GHR i Næstved og frem til i dag som Chef for GHR i Slagelse. Det var spændende at høre om alle de steder han havde været og deltaget i. Derefter var der kaffe og småkager Generalforsamlingens første punkt var valg af Søren Christen­ sen til dirigent. Da han havde kon­ stateret, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, gav han ordet til formanden, der aflagde beret­ ning for året 2016 (se næste afsnit) Da Erik Jensen også varetager kassererarbejdet, fremlagde han regnskabet. Beretning og regnskab blev godkendt uden nogen indsi­ gelser. Derefter blev Erik Jensen genvalgt som formand og kasserer, Vagn Andersen blev genvalgt til bestyrelsen og der var også gen­ valg til Hermod Hansen, som sup­ pleant, Poul Nautrup som revisor og Kjeld Hansen som fanebærer. Under eventuelt overrakte for­ manden foreningstegnet til Knud Helmer Sørensen og bød ham vel­ kommen som nyt medlem. Inden Estandarten blev ført ud, Siden sidst Mandag 6. marts var 51 % af vore medlemmer kommet til den årlige generalforsamling. Vi vil fra besty­ relsen gerne takke for den fine opbakning ved vore arrangemen­ ter. Aftenen forløb som vanligt med et godt måltid mad, suppe og peberrodskød, perfekt fabrike­ ret og serveret af Henrik og hans personale. Tak for det! Selve generalforsamlingen for­ løb uden dramatik: alle valg var genvalg, så der bliver sikkert kørt 12

2/2017

takkede formanden Erik Jensen alle for en god aften. Formandens Beretning Formanden omtalte blandt andet DGHFs Repræsentantskabsmøde i Næstved og afskedsreceptionen for Regimentschef Oberst Tommy Paul­ sen ved en pæn og festlig afslutning for en afholdt Regimentschef. Fanebærer Kjeld Hansen og Erik Jensen havde også deltaget i Dron­ ningemodtagelse på Kongsøre Flå­ destation den 5. september. 20. september havde vi en dejlig sommerudflugt med 22 deltagere til København, hvor vi besøgte de Kongelige Stalde. Major Per Thuesen gav os en fantastisk orientering og rundvisning. Derefter spiste vi fro­ kost på Café Katz. Derefter gik vi tilbage til Christiansborg Slot og så det Kongelige Festkøkken med flotte kobberting. Til slut tog vi en kanal­ rundfart og så København fra van­ det. Efter sejlturen gik vi tilbage til Hovedbanegården, hvor der lige var tid til lidt at drikke, som afslutning på en god dag inden vi tog hjem. Den 25. november havde vi det årlige bankospil. Det var som altid

en hyggelig aften. På præsidiemø­ det 10. februar blev en ny udgiver til Bladet Gardehusaren fundet, til en besparelse på ca. 8 kr. pr. blad for DGHF. Sommerudflugten Lørdag 17. juni besøger vi Zen Garden, Bakkevej 27, Vedde, 4295 Stenlille, ”ved Dianalund”. En have på 24.000 m2, som er fyldt med de mest utrolige plan­ ter, bla. roser og rhododendron. Haven rummer også et af Europas største koi-karpe anlæg, bestående af 4 damme med omkring 700.000 liter vand, samt et bjerglandskab med 6.000 tons granitsten. Derefter kører vi 6 km til Kunst­ nergaarden, Kunstnergaardsvej 1, 4293 Dianalund, hvor vi skal se ”Saltofte Larsen Samlingen” af Billeder og figurer skåret ud i træ. Vi mødes kl. 10 ved Zen Garden. Pris for indgang til Zen Garden og Kunstnergaarden, smørrebrød, øl og vand: 150 kr. pr. deltager. Foreningen bestiller 3 stk. smø­ rebrød pr. person og tager øl og vand med. Vi tager selv kaffe og kage med. Tilmelding til Erik Jensen, tlf. 5950 4018, senest den 11. juni. Med­ lemmer i andre GHF-foreninger er meget velkomne. PBV Erik Jensen NB: Husk også Jubilarstævnet 16. september. Formand Erik Jensen takker Regi­ mentschef Oberst Jens Ole RossenJørgensen for et godt foredrag ved generalforsamlingen.

MØN OG SYDSJÆLLAND videre i samme spor. Efter generalforsamlingen fik afte­ nens gæst, chef HESK, major Casper de Renouard, ordet for at fortælle om dagliglivet ved eskadronen: unæg­ teligt en anden hverdag end for to generationer siden, men et meget fyldig og inspirerende indlæg om dagligdagen ved eskadronen. En varm tak til Majoren fra os der fik oplevelsen. Mens jeg sidder ved tasterne, vil

jeg lige minde om vores sommer­ udflugt 14. juni kl 18 på Vordingborg Kaserne. Husk slægt og venner er meget velkomne. Skulle der være nogle som påtæn­ ker deltagelse til jubilardagen 16. september, er I velkomne til at kontakte Knud på 2041 0711 eller Per på 6174 7148, så finder vi en ædruelig pilot. Dette var ordene, Venlig hilsen fra Bestyrelsen


Generalforsamling 2017 Ved en velbesøgt generalforsam­ ling på "Landsbyen" i Våbensted var der genvalg til bestyrelsesmed­ lemmer Jørgen Frederiksen, Til­ litze og Peder Sødergren, Egholm. Nyvalgt til bestyrelsen blev Gert Holm Jensen, Nykøbing. Tillige blev der uddelt ikke mindre end syv årstegn: 25-årstegn: Jørgen Anthonsen, Maribo og Knud Knud­ sen, Nykøbing. 50-årstegn: Alex Jørgensen, Rødby, Hans Chr. Ras­ mussen, Utterslev og Ivan Ahrendt, Sørup. 60-årstegn: Erik Pærregård Romme, Maribo og Svend Rasmus­ sen, Stokkemarke. Flagdagen 5. september Vi vil være på plads i Nakskov og Nykøbing med vores estandart og vores fane. Tag medaljer og tegn på og deltag i paraden eller som til­ skuer. Læs mere i dagspressen og ugeavisen om arrangementerne.

SYDJYLLAND Den historiske ”Slesvigstue” i Søga­ ardlejren dannede igen rammen om foreningens ordinære generalfor­ samling 1. marts. 25 medlemmer var mødt op. Inden man gik over til dagsorde­ nen blev der uddelt 55-årstegn til, Mogens Olsen. Man mindedes to i årets løb afdøde husarer. Der var genvalg til alle på valg, så besty­ relsen fortsætter uforandret. Foreningen var herefter vært ved smørrebrød med det dertil hørende. Aftenen afrundedes med fremvis­ ning af en billedserie over forenin­ gens og regimentets aktiviteter det forgangne år. Mindehøjtidelighed 9. april Igen i år blev den 9. april marke­ ret med kransenedlæggelser ved seks forskellige mindesten, hvor der i 1940 var træfninger i Søga­ ardområdet. GHF Sydjyllands fane­ kommando, bestående af Mogens Olsen og Svend Aage Kjær, var igen repræsenteret. 153-årsdag for Slaget på Dybbøl Ikke mindre end 32 faner var mødt op i råkoldt forårsvejr ved fælles­ gravene på Dybbøl Banke. Sammen med fanekommandoen fra GHF Fyn var GHF Sydjylland og SJLR selvføl­

MARIBO

Blåtur Lørdag 9. september tager vi igen på Blåtur. Vi har fastholdt septem­ ber som turmåned. Bussen afgår kl 09:30 fra Museumsgade 32 i Maribo. Vi kører ud i vores foreningsområde, hvor der venter os en række gode og spændende oplevelser, inden vi over middag finder et godt sted, hvor vi kan indtage en god middag. Ud på eftermiddagen returnerer vi til Maribo, hvor vi forventer at gelig en del af faneborgen. Flot at Helmer hvert år kan mobilisere folk til at tage med den lange vej. Traditionen tro blev der lagt kranse både fra dansk og tysk side. Fra Hæren, fra Landeskommando Schle­ swig-Holstein, fra delstaten SH, fra Sønderborg by og Flensborg by samt fra en lang række traditionsbærende foreninger. Dejligt at se, at det er blevet en helt naturlig sag at dan­ skere og tyskere mindes denne skæb­ nesvangre dag. Utænkeligt for blot 25 år siden, da der var dansk kran­ senedlægning om formiddagen og tysk om eftermiddagen. Generalmajor Finn Winkler holdt en bemærkelsesværdig tale. Højti­ deligheden sluttede med en gang varm suppe til de frysende fane­ kommandoer. Vi sluttede med en aftenguds­ tjeneste i Skt. Marie Kirke og et mindearrangement i Frihedshal­ len. Kulturminister Mette Bock var hovedtaler ved denne lejlighed.

ankomme ved ca. 15:30-tiden. Prisen for denne herlige Blåtur inkl. bus, 2-retters menu m/ 1 øl, 1 vand eller 1 glas vin, er sat så lavt som 250 kr. per person, som skal indbetales til foreningens konto (reg. 0682 konto: 1008854) sam­ men med tilmeldingen. Husk navn og ”Blåtur”. Alternativt kan der indbetales på Mobilepay 2132 8837. Tilmeld jer straks eller senest 26. juni til Bodil på tlf. 5478 0545. Jubilarstævne 16. september Hvad enten du er jubilar eller ej, kan du deltage i stævnet og Gar­ dehusarregimentets Åbne Hus. Vi vil gerne koordinere fællestrans­ port, så vi kan køre samlet derop i privatbiler. Er du interesseret kan du ringe til formanden eller næst­ formanden senest 11. september. Husk du selv skal melde dig til jubi­ larfrokosten (se s. 17). Virksomhedsbesøg hos Abena 19. april var der fyraftensbesøg ved den store virksomhed Abena i Aabenraa. 22 medlemmer var med til en ople­ velsesrig spadseretur på 4 km med en kompetent guide. Her kunne man virkelig se, hvordan moderne teknologi har holdt indtog i en pro­ ducerende virksomhed. Åben Hede 2017 GHF Sydjylland arrangerer fælles­ tur til Åben Hede 2017 i Oksbøl Skydeterræn K1 25.juli kl. 10. Vi mødes ved Blåvand Kro, Horns Bjerge 4, 6857 Blåvand. Tilmel­ ding til Carl Jürgen Bock på tlf. 2746 9226, bock@bbsyd.dk eller Jesper Dippel på 4074 0291, jesper. dippel@gmail.com. Adresseændringer Husk at meddele adresseændring til foreningens kontor: ghf@mail. tele.dk eller til formanden 2746 9226 bock@bbsyd.dk. Desværre oplever vi alt for ofte at adres­ seændring ikke bliver meddelt til irritation for medlemmet og admi­ nistrationen. I ønskes alle en god sommer pbv Carl Jürgen Bock

2/2017

13


FYNS STIFT Generalforsamling 24. marts var foreningens med­ lemmer samlet til generalforsam­ ling på Dannevirke. I alt deltog 31 medlemmer og ledsagere, samt aftenens foredragsholder, Karsten Ottosen. Herman Thomsen blev valgt som dirigent, og han startede med at give ordet til Formand Henning Terndrup, der takkede alle, der havde været behjælpelig i løbet af året. Det gjaldt blandt andet næstfor­ mand og kasserer Jan Faber, for at oprette en støtteforening til foreningen. Støtteforeningen har pt. 17 medlemmer, og som afte­ nen skred frem kom der flere til! Gardehusarforeningen for Fyns Stift har 134 medlemmer. To er i løbet af året tiltrådt Rye’s Brigade. For disse to kammerater blev der holdt et minuts stilhed. Forenin­ gens fane har været ude til for­ skellige arrangementer syv gange i løbet af 2016. Foreningen tager på udflugt til Frøslevlejren 29. april, hvor der bliver mulighed for at overnatte i lejren, samt at se FN-museet og Dybbøl Skanser. Senere på året kommer der en udflugt til, enten til Odense Bunker­ museum eller flådestation Slipshavn i Nyborg. Efter formandens beretning forelagde kasseren det revide­ rede regnskab. Både Jan Faber og John Brauer modtog genvalg til bestyrelsen, og Jan Hansen og Hugo Runge fort­ sætter som suppleanter. Ligeledes modtog revisorer og fanebærer genvalg, dog mangler der stadig en fanebæresuppleant. Der var i år syv jubilarer i for­ eningen: en 10-års, tre 25-års, en 40-års og to 50-års. Efter spisningen var der ame­ rikansk lotteri, samt foredrag af Karsten Ottosen, der kort fortalte om kongemærkerne, der florerede under krigen, samt hans virke som bedemand.

14

2/2017

MÆRKEDAGE KØBENHAVN 27. juli - 85 år Årgang 1953 Føvling Aksel Kragh-Møller Storegade 39, 8752 Østbirk 6. september – 90 år Årgang 1949 Marstal Niels Jørgen Nielsen Poppelvej 15, 4760 Vordingborg 2. juni - 80 år Årgang 1958 Amager Freddy Sørensen Ingiolfs Allé 4, 2300 København S 18. juni – 75 år Årgang 1963 Sundby Gurie Flemming Walther Allerød Have 7, 3450 Allerød

FREDERIKSBORG 7. juli - 65 år 708765/72 Ølstykke Peter Hemmingsen Farumvej 119, Ganløse 3660 Stenløse 18. juli - 70 år 736798/67 Grønholt Eric Saugman Brygmestervej 1, 3400 Hillerød 11. august - 70 år 736693/67 Herlufsholm Peter Madsen Ålholmparken 31, 3400 Hillerød 13. august - 75 år 512234/62 Næstved Helmer Nielsen Møllevænget 11, Ramløse 3200 Helsinge 14. august - 70 år 736708/67 Humlebæk Jan Lindhard Petersen Langelinievej 18, Sigerslevvester 3600 Frederikssund

FREDERIKSSUND 1.oktober - 75 år Husar 459842/60 Vilssund Vagn Erik Hove Teglværksparken 24, 3660 Stenløse

18.oktober - 80 år Husar 338203/57, Vejlø Kaj Larsen Krabbesholmvej 23 4070 Kirke Hyllinge

NÆSTVED 3. juli – 80 år 301916/1956 St. Merløse Peer Høegh-Guldberg Folden 6, 4700 Næstved 5. juli – 85 år 178917/1953 Ringsted Flemming Thomsen Slagelsevej 49, 4180 Sorø 16. juli – 60 år 1974 Holsteinborg Allan Bøgh Hansen Menstrup Bygade 36 4700 Næstved 24. juli – 70 År 779057/1968 Finn A. Breining Rosenvænget 11, 4690 Haslev 24. august – 60 År 1974 Dalby Knud Arne Jensen Krogsøvej 2, Hjelmsølille 4160 Herlufmagle 26. august - 85 År 1492337/1952 Hammer Anders Larsen Hammervej 49, Hammer 4700 Næstved 18. september – 60 År 1977 Herfølge Jørgen Højegaard Falstersvej 14, 4600 Køge 18. september – 60 År 1977 Stallerup P. J. Pagh, Stallerupgaard Stoustrupvej 64, 7000 Fredericia 25. september – 90 År 124/1945 Spang Hans A. A. Maibøll Ørnevej 11, 4700 Næstved 3. oktober – 80 År 377906/1958 Dalmose Ernst Nielsen Grønlandsvej 18, st. th. 4700 Næstved


NORDVESTSJÆLLAND 25. juni – 60 år 0000/1978 Mogens Werth Bredekildevej 48, 4400 Kalundborg 13. juli – 80 år 459625 Fjenneslev Steen Jespersen Helgesvej 11, 4200 Slagelse 20. september – 40 år 0000/96 Fårevejle Lennart Kristian Frøsig Lærkevej 3, 4520 Svinninge 24. september – 75 år 512250/61 Løve Søren Anthon Christensen Solbjergvej 17 a, Gierslev 4270 Høng 18. oktober – 80 år 338364/57 Asmindrup Vagn Andersen Annebjergvej 10, 4500 Nykøbing Sj.

ØSTSJÆLLAND 7. juli – 85 år 178921/1953 Niels Hardy Møller Boholtevej 66, st.tv 4600 Køge 23. juli – 75 år: 705018/1966 Per Sørensen Stærevænget 11, 4622 Havdrup

MARIBO 20. juni - 60 år 0000/1977 Rødby Peter H. Hansen Stadionvej 10, 4895 Errindlev 9.august - 60 år 0000/1977 Hans Jørgen Madensen Ydunsvej 2, 4873 Væggerløse 2. september - 96 år og 75 års jubilar 435/1942 Dannemare Børge Termansen Helgenæsvej 139, 4900 Nakskov 6. oktober - 80 år 0000/1957 Nysted Ove Pommer Jensen Skovfogedvej 6, 4894 Øster Ulslev

SYDSJÆLLAND OG MØN 17. juli - 90 år 3692 Stege Keld Frimand Hansen Noret 27 4780 Stege 5. oktober - 80 år 338630 Svendsmark Hans Hansen Viermosegade 98a 4771 Kalvehave 2. oktober - 80 år 378264 Terp Jens Anton Nielsen Hovedgaden 105, Bogø 4793 Bogø By

FYNS STIFT 18. juli - 80 år 338228/57 Arne Lyder Hansen Mejerivænget 77, 5853 Ørbæk 19. juli - 70 år 564764/63 Poul Erik Nielsen Ellemosehave 1, Frøbjerg 5560 Aarup 4. august - 75 år 459480/60 Ole Olsen Fjordparken 34, 5800 Nyborg 4. september - 70 år 82/1968 Niels Ole Højlund Bergmannsvej 116, Thurø 5700 Svendborg 24. september - 75 år 511556/61 Albert A. Plesner Åløkken 26, Bellinge 5250 Odense SV

JYLLAND 28. april – 75 år 617237/64 Silkeborg Ole Pedersen Odinsvej 9, 8653 Them 26. maj – 85 år 213951/54 Horsens Preben Damgaard Bjerrevej 420, Vesterby 7130 Juelsminde

26. juli – 75 år 512251/61 Vejrumbro Thorkild Hedegaard Nørreåvej 12, Vejrum 8830 Tjele

SYDJYLLAND 27. juli - 40 år Husar Gram Jens Wissing Jensen Filipavej 3, 3450 Allerød 7.september - 75 år Husar Als Jørgen Jacobsen Veesbækvej 14, Dyndved 6430 Nordborg

DØDSFALD Maribo 31. januar 302007/56 Sdr. Ørslev Jørn Lollike Topshavevej 11 4872 Idestrup

Frederiksborg Gardehusar 0000/83 Hillerød Eggert Nielsen Bavnager 122 3310 Ølsted

Nordvestsjælland 18. april 564701/63 Rynkevang Ole Mogens Jensen Rugtvedvej 33, Forsinge 4490 Jerslev Sjælland

Nordvestsjælland 27. april 256936/55 Asnæs Poul-Ejvind Larsen, Næsvangsvej 1 4550 Asnæs Æret være deres minde Til- og framelding af medlemmer og "Gardehusaren" samt permanent adresseforandring sendes til: ghf@mail.tele.dk eller Danske Gardehusarforeninger, v/Freddy Rasmussen Banetoften 17, 4700 Næstved E-mail: freddyjr@mail.dk Foreningernes kontor: Kontoret kan kontaktes telefonisk alle ons­ dage kl. 10-12. tlf. 2559 5353 eller www.danskegardehusarforenin­ ger.dk 2/2017

15


Adresseliste

Præsidiet: Præsident: Oberst, Kammerherre Ib Hedegaard Sørensen, Fruerlund 22, 2850 Nærum, tlf. 4580 1134. Mail: ihsfruerlund22@gmail.com. Vicepræsident: Hans Christian Nielsen, Sluphusvej 2, Herslev, 4000 Roskilde, tlf. 4640 2356. Mail: stenbakkegaard@private.dk (Kontaktperson for medlemmer udenfor lokalforeningerne). Hovedkasserer og sekretær: Henning Terndrup, Regissevej 4, 5871 Frørup. Tlf. 2176 9030. Mail: terndrup.henning@gmail.com. Forretningsfører: Freddy Rasmussen, Banetoften 17, 4700 Næstved, Tlf. 5573 0447/2559 5353, Mail: freddyjr@mail.dk. Konsulent vedr. regnskab og økonomi, statsaut. rev. Peder Rudbæk, Emailo: pr@revision2001.dk, tlf.: 25758680 Gardehusarforeningen København: Formand: Søren Kragelund, Knud Kristensens Gade 7, 2300 Kbh S. tlf 2854 5844. Mail: kragelundum@hot­ mail.com. Regnskabsfører: Christian Bøge, Fredericiagade 10 1. tv. 1310 Kbh K. tlf 4126 2292. Mail: christi­ anboege@me.com. Gardehusarforeningen Frederiksborg: www.gardehusarforeningenfrederiksborgamt.dk Formand: Jan van Deurs, Dortevej 25, 3060 Espergærde, tlf. 2363 8757. Mail: jvandeurs@stofanet.dk. Eric Saugman, Brygmestervej 1, 3400 Hillerød, tlf. 3013 3925. Mail: ericsaugman@hotmail.com. Gardehusarafdeling Gl. Roskilde Amt: Kontaktperson: Leif Lund, Støden 30, 4000 Roskilde, tlf. 4026 7738. Mail: leif.lund@youmail.dk. Gardehusarforeningen for Frederikssund og omegn: Formand: Kristian Klysner, Værebrovej 30, 4040 Jyllinge, mobil 4037 0332, e-mail: klysner@hosdig. dk.Kasserer: Kai Illemann, Skibbyvej 9, 4050 Skibby, tlf. 2143 7533. Mail: kai@illemann.nu Gardehusarforeningen for Næstved og omegn: Hjemmeside: www.ghf-næstved.dk Formand: Freddy Rasmussen, Banetoften 17, 4700 Næstved, tlf. 55 73 04 47, mobil: 2559 5353, Mail: freddyjr@mail.dk. Kasserer: Hans Thorsen, Kildevej 11, Rønnebæk, 4700 Næstved, tlf. 5573 2042. Mail: thorsen0304@gmail. com. Gardehusarforeningen Nordvestsjælland: Formand: Erik Jensen, Stigsager 46, Rørby, 4400 Kalundborg, tlf. 5950 4018/2926 2243. Mail: erje@post3. tele.dk. Sekretær Søren Christensen, Solbjegvej 17 A, Gierslev, 4270 Høng. Tlf. 58852805 Mail: vigogaard@dlgtele. dk. Gardehusarforeningen Østsjælland: Formand: Ole Pedersen, Islandsgade 12, 4690 Haslev, tlf: 20295149. Mail: ghfost@gmail.com. Kasserer: Casper Dahl, Idagaards Allé 10, 4200 Slagelse, mobil 2047 8954. Mail: casper@idagaard.dk. Maribo Amts Gardehusarforening: Formand Henrik Schjelde, Kirkevænget 7, 4863 Eskildstrup, tlf. 2132 8837. Mail: henrik@schjelde.net. Næstformand Jørgen Frederiksen, Tillitzevej 27, 4983 Dannemare, tlf. 2883 0340. Mail: moriseng@live.dk. Gardehusarforeningen for Møn og Sydsjælland: Formand: Henrik Rasmussen, Stubberupvej 10 B, 4880 Nysted, tlf. 55816311. Mail: Henrik.ras68@gmail. com. Kasserer: Ole Bent Petersen, Baldersbækvej 2, 1, 2635 Ishøj, tlf. 2090 8150. Mail: ole@revi-dan.dk Gardehusarforeningen for Fyns Stift: Hjemmeside: www.ghf-fyn.dk Formand: Henning Terndrup, Regissevej 4, 5871 Frørup, mobil: 2176 9030 Mail: terndrup.henning@gmail.com Kasserer: Jan Faber Jensen, Østervoldgade 77 1 sal, 5800 Nyborg, mobil: 5244 2468. Mail: jf48je@gmail. com. Gardehusarforeningen Jylland: Formand: Hans Pedersen, Nebelgårdsvej 5, 8600 Silkeborg, tlf. 5237 1020. Mail: djaevlemosegaard@mail. dk. Kasserer: Holger Nygård, Holmager 3, Velling, 6950 Ringkøbing, tlf. 4218 2384. Mail: nygaardholger@ gmail.com. Gardehusarforeningen Sydjylland: Formand: Carl Jürgen Bock, Skeldekobbel 20, Skelde, 6310 Broager, tlf. 7444 1458, mobil 2746 9226. Mail: bock@bbsyd.dk Kasserer: Ejvind Pedersen, Bakkevej 11, Stubbæk, 6200 Aabenraa, tlf. 7461 3142, mobil 2085 0775. Mail: iwin@mail.dk 16

2/2017


JUBILARSTÆVNE 2017 Lørdag den 16. september

PROGRAM FOR JUBILARSTÆVNE 2017

FOR JUBILARER GÆLDER I ØVRIGT FØLGENDE TIDSPLAN: Kl. 08 Militær transport af jubila­ rer fra Slagelse Station. Kl. 08:30 Militær transport af jubilarer fra Slagelse Station Kl. 08:45Jubilarer samles på Charlottedal Allé – HJV Musik­ korps Vestsjælland underholder. Kl. 09 Indmarch på paradeplad­ sen. Kl. 10:30 Fotografering af jubi­ larer. Kl. 13 Samling af jubilarer til fro­ kost. Kl. 13:20 Frokost for jubilarer med deltagelse af RC. Kl. 14:30 Mulighed for militær transport af jubilarer til Slagelse Station.

Kl. 08 Ankomst, appel eget pro­ gram ved ENH. Kl. 10 Parade Kl. 11:45 Øvrige aktiviteter åbner ved V/GHR, HESK og regiment, herunder: - Historisk Samling - Demonstration og fremvisning af køretøjer og materiel. - Udstilling af veteran køretøjer v. GHRVPK. - Rundvisning i stalde Kl. 15 Aktiviteterne lukker og Åbent Hus slutter

Deltag i årets jubilarfrokost med soldaterkammeraterne I forbindelse med ”Åbent Hus- arran­ gementet” på Gardehusarkasernen i Slagelse den 16. september 2017, afholder Danske Gardehusarfor­ eninger og Sjællandske Livregiments Soldaterforening jubilarstævne for årgangene 1947, 1952, 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 2002 og 2007. Det vil glæde nye såvel som gamle Husarer, medlemmer, støtter og familier at se så mange veteraner og gamle soldaterkammerater som muligt på denne spændende og fest­ lige dag. Der er frokost for alle frem­ mødte jubilarer kl. 13.20 HUSK TILMELDING OG BETALING SENEST den 31. august. Tilmelding til jubilarfrokosten kan ske ved ban­ koverførsel på kr. 135,- til Danske Bank, reg. nr. 1551 kontonr. 6518257, eller via nedenstående giroblanket. Husk at oplyse fulde navn og hvil­ ken forening du tilhører, årstallet du blev indkaldt samt evt. medlemsnr. Så kommer du til at sidde sammen med soldaterkammeraterne fra din årgang. Husk at medbringe girokvittering eller print fra Netbank, som adgangs­ billet til jubilarfrokosten. Tilmeld og betal i forvejen (meget gerne før 15. august). Vi har kun et begrænset antal, der kan betales ved indgang. Alle jubilarer er velkommen til at deltage i jubilarfrokosten, også selv om de ikke er medlem i DGHF eller SJLR soldaterforeninger.

Overførsel fra kontonummer

GIROINDBETAL8

Indbetaler

7

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Underskrift ved overførsel fra egen konto

Post Danmarks kvittering

651-8257 Gardehusarforeningernes Præsidium Banetoften 17, 4700 Næstved

Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Check og lignende accepteres under forbehold af, at BG Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb du har betalt.

651-8257 Gardehusarforeningernes Præsidium Banetoften 17, 4700 Næstved

Jubilarstævne 16. september 2017 Sæt kryds ved GHF

Spisning: .................... Årgang: ....................... ____ Kroner

SJLR

Medlem Ja

____

Nej Betalingsdato eller

Øre

1 3 5 0 0

. . , Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt +01<

Betales nu

3 1 0 8 1 7 Dag

Måned

År

Sæt X 4030S 26.04 BG 0731-23455

Gebyr for indbetaling betales kontant Kroner

.

.

Øre

1 3 5 0 0

,

+6518257<

2017 2/2017

17


SJÆLLANDSKE LIVREGIMENT SOLDATERFORENING Stiftet den 25. november 1917 www.sjlr.dk Soldaterforeningerne er hæren bag hæren

Motto: Tapper og Tro

Formand

Næstformand/Webmaster

Bestyrelsesmedlem

Helmer Christensen Vestensøvej 19, Lundforlund 4200 Slagelse Tlf. 4017 5664 / 3062 9740 Email: hvc1940@hotmail.com

Hans-Erik Bonde H.P. Christensensvej 22 4180 Sorø Tlf. 2487 7382 Email: sjlr@stofanet.dk

Palle Piil Jensen Krænkerupvej 55, Havrebjerg 4200 Slagelse Mobil. 2623 5020 Email: ppiil@mail.dk

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem/Sekretær

Karsten V. Larsen (Modtog Mosevej 2 ikke genvalg) 4180 Sorø Tlf. 6172 5814 Email: karmedan@hotmail.com

Michael Rosenbæk Jasminvej 35 4200 Slagelse Mobil 2065 3480 Email: mail@pejsehuset.dk

Tommy Rasmussen Nysøgård 207 (Modtog 4230 Skælskør ikke genvalg) Mobil 4226 1676 Email: bito@stofanet.dk

18

2/2017


Mindehøjtidelighed 4. maj

Foto: Johnny Petersen Traditionen tro, blev der 4. maj afholdt mindehøjtidelighed ved Sct. Mikkels Kirke i Slagelse med deltagelse af SJLR Soldaterforening, Hjemmeværnsenheder, Forsvars­ brødre og Marie- og Gardeforening, for at mindes faldne danske mod­ standsfolk under anden verdenskrig. Mange borgere og pårørende var mødt op på Rosengade.

Der var musik af Hjemmeværnets Musikkorps Vestsjælland, nedlæg­ gelse af kranse ved monumentet samt mindegudstjeneste ved Provst Ulla Thorbjørn Hansen, som blandt andet har været feltpræst ved de danske styrker i Afghanistan på hold 14. Efter gudstjenesten mødtes man i Marineforeningens lokaler til en hyggelig snak.

Landsrådsmøde i DSL

Foto: Privat 21. - 22. april afholdt Danske Sol­ daterforeningers Landsraad (DSL) Landsrådsmøde på Ant vorskov Kaserne. Deltagerne i Landsråds­ mødet indledte aktiviteterne med parade og kransenedlæggelse ved Mindesmuren. Præsident Flemming Rytter forestod nedlæggelsen. Mødet fortsatte herefter i audito­ rie 1 det meste af lørdagen og slut­ tede med middag i Parolesalen, med efterfølgende kammeratligt samvær i Peder Aalborgstuen. I forbindelse med middagen, fik formand Helmer Christensen over­ rakt Det Norske Sværd for et velgen­ nemført arrangement i samarbejde med Sergentklubben og Cafeteriet.

(Foto fra tidligere lelighed)

FAKTA: Det Norske Sværd Det Norske Sværd blev i 1961 skænket DSL af de Norske Soldaterforeninger i København. Det blev herefter anvendt som et synligt bevis på, at en landsfor­ ening (Lokalforening) havde stået for det praktiske ved et Landsrådsmøde og givet som tak for indsatsen. Man havde således en tradition om, at den afleverende forening ved fest­ middagen skulle aflevere sværdet til præsidenten, der foretog en gennem­ gribende kontrol af pudsestand mv. Herefter udleveres det til den afhol­ dende forening med formaning om at passe det godt og sørge for at aflevere det nypudset ved det efterfølgende landsrådsmøde.

2/2017

19


20

2/2017


153. mindedag på Dybbøl Skanse TV: Fire kammerater opstillet til gruppefoto.

! e il T lykk 75 år 1. juli Jens Kurt Jensen Bomlærkevej 10 9800 Hjørring 18. september Jørgen Toftegaard Jensen Haragervej 32 3200 Helsinge 27. september John Wridt Grækenlandsvej 92 st. lejlighed 1 2300 København S 65 år 27. juni Christian Lind Skov Frejsager 2 6500 Vojens 28. juni Per S. Thuesen Bøstrupvej 45, Sørbymagle 4200 Slagelse

Tekst og Foto: Johnny Petersen Sjællandske Livregiments Soldater­ forening var i dag draget sydpå, for at fejre 153-årsdagen for stormen på Dybbøl Skanser. Med på turen var vores formand, Helmer Christensen, samt Michael Rosenbæk. Ved Dybbøl havde vi også selskab af generalmajor Finn Winkler og Leif Larsen, begge HJV, men opvokset ved SJLR. Arrangementet med kran­ senedlæggelse ved krigergravene på Dybbøl Skanse blev styret af pre­ mierløjtnant Jens Peter Rasmussen. Chefen for hjemmeværnet, gene­ ralmajor Finn Winkler sagde blandt andet: “Som chef for Hjemmeværnet giver det god mening for mig at stå her i dag og mindes de faldne sammen med Jer. Mindes modet, offervil­ jen og kærligheden på begge sider fra dengang. Mindes – og glædes. Glædes over, at ufred og krig, død og lemlæstelse, sorg og tab den­ gang er blevet vendt til fred og ven­ skab, håb og velstand og er blevet

Der var ikke kun militære historiske kostumer at se ved mindehøtideligheden.

til et fællesskab på tværs af grænse og skel. Og det skal være mit håb, at vores udvikling siden 18. april 1864, det dansk-tyske fællesskab og venskabet her i grænselandet, kan tjene som et eksempel for andre på, hvordan man vender fjendskab og ufred til fred, forsoning og en fælles fremtid.” Slesvigsk Musikkorps spillede og hele 35 faner blev vist frem på Dybbøl Skanse, hvor der – udover lokale tilskuere – også var skoleklas­ ser fra både Haderslev og Odense for at kigge med.

07. juli Flemming Hajslund Lærkehøj 13 2605 Brøndby 25. september Carl Jacob Hedelain Emil Aarestrupvej 36 C 4990 Sakskøbing 50 år 21. juni Lars Munch Svendsen Skærbyager 3 4500 Nykøbing Sj.

Historie-entusiaster var i dagens anledning mødt frem i kostume. 2/2017

21


Uddrag af referat fra generalforsamling

30. marts afholdt Sjællandske Livregiments Soldaterforening generalforsamling i Peder Aalborgstuen. Det fulde referat kan læses på www.sjlr.dk. FOTO: Palle Piil Jensen Formanden bød velkommen til de 23 fremmødte medlemmer, inklusive bestyrelsen. En særlig velkomst til æresmedlem tidligere regiments­ chef Oberst E.B. Dam og æresmed­ lem Jørgen Jørgensen. 1. Efter valg af dirigenten Mogens Pagh, referent Tommy Rasmussen og stemmetællere Anette Nielsen og Valde (John Lind­ gren) aflagde formanden beretning for det forgangne år. 2. Beretningen Til orientering: ved udgangen af 2016 havde vi 207 medlemmer. 10.2.2016 deltog foreningen i et bladudvalgsmøde med Danske Gar­ dehusarforeninger. Der var kraf­ tig debat om vores mulighed for at anbringe vores mærke på forsiden af Gardehusaren. Det endte med et nej fra præsidenten for Danske Gardehusarforeninger, oberst I.H. Sørensen, så længe han var præ­ sident. 17.3.2016 afholdt vi vores gene­ ralforsamling med godt fremmøde og en god debat. Her deltog bl.a. oberst E.B. Dam. 18.4.2016 deltog vi med vores fane med mig, fanebæreren og Johnny i kransenedlæggelse på Dyb-bøl. 4.5.2016 deltog Michael og Johnny med fanen i mindehøjtideligheden ved Sct. Mikkels Kirke. 31.8.2016 deltog jeg i Tommy 22

2/2017

Regnskabet studeres.

Paulsens afskedsreception, hvor jeg blandt andet overrakte vores SJLR-skjold. Ny chef blev oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen. 5.9.2016 deltog formanden uden hjælper med fanen i Den Nationale Flagdag. 17.9.2016 deltog foreningen i årets jubilarstævne på Antvorskov Kaserne, hvor vi havde et meget beskedent deltagertal. 17.11.2016 deltog formanden i flag­ hejsning m.v. ved regimentets 402 års fødselsdag. Slutteligt blev der rettet en stor tak til bestyrelsens medlemmer. Uden dem – ingen forening. En stor tak Gardehusarregimen­ tet, Danske Gardehusarforeninger og Danske Soldaterforeningers Landsråd for et godt samarbejde. Formanden modtog klapsalver fra de fremmødte. Beret­ ningen blev taget til efterretning. 3. Året 2016 i Peder Aalborgstuen Her i stuen går det godt med vore unge soldater, hvor specielt den første tirsdag er den store aften. Det sker også, at de ældre krigere

kommer på besøg. Det er skønt. Stuen har åbent hver tirsdag mellem kl. 18:30 0g 22. Fem-seks uger ud af året har jeg lukket og det er min ferie. En gang om måneden har vi også gang i raflebægrene i ca. 90 minut­ ter, hvor det er øjnene på de to terninger, som bestemmer prisen på en øl. Kassebeholdningen pr. 31.12-2015, var 73.800,- kr. Vi har doneret 1.000 kr. til holdet fra HESK, som var på Nijmegenmar­ chen, fordi det er dem, som har lagt de fleste penge i stuen. Der er overført 70.000 kr. til for­ eningens kasse, da den havde et tomt kontonummer. Kassebeholdning plus bank er pr. 31.12-2016 på 22.200 kr. samt de 70.000. - kr. hos kasseren. Det er et plus på 18.400,- kr. for året 2016. 4. Regnskab Kassereren fremlagde det af revi­ sorer og bestyrelse godkendte regnskab til generalforsamlingens godkendelse. En meget detaljeret regnskabs­ opstilling udviste et flot overskud, blandt andet pga. af aktieudbytte. Kasseren kunne herefter meddele, at budgettet for 2017 vil være det samme som for 2016. Kontingentet vil fortsat være 200 kr. Regnskab, budget og kontingent blev herefter godkendt. 5. Indkommet forslag Bestyrelsen foreslog nedenstående ændring til § 4 stk. 2. § 4. Generalforsamlingen 25 års jubilar Per Østrup.


Stk. 2. ændres til: Stk. 2. a. Ordinær generalforsam­ ling indkaldes skriftlig med 14 dages varsel til bestyrelsen og de valgte, samt annonceres med dagsorden i det fælles regiments- og soldater­ foreningsblad ”Gardehu-saren” og på foreningens hjemmeside. Stk. 2. b. Ekstraordinær generalfor­ samling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 1/3 del af foreningens medlemmer skrift­ ligt overfor bestyrelsen frem-sætter ønsker herom med en angivelse af emne, som ønskes behandlet. Den ekstraordinære general-forsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse, medmindre ordinær general-forsamling skal finde sted indenfor 6 uger efter begæ­ ringens modtagelse. Indkaldelsen til den eks-traordinære generalfor­

HÆDERSBEVISNINGER 40 års medlemstegn Ingen af de potentielle jubilarer var mødt op, men vil få tegnet tilsendt. 25 års medlemstegn Per Østrup, der modtog medalje og foreningens skjold. Derudover modtog Hans-Erik Bonde foreningens fortjensttegn og OB Dam modtog Forenings tegn som bevis på æresmedlems­ funktionen. Formanden takkede dirigenten for god løsning af opgaven.

samling skal ske senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Vedtægtsændringerne blev ved­ taget, med klapsalver. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Under valg stødte man ind i det pro­ blem, at der IKKE blev valgt kasserer og et bestyrelsesmedlem. Karsten V. Larsen og Tommy Ras­ mussen modtog ikke genvalg, men tilbød at hjælpe foreningen over 100-årsjubilæet 25.11.2017 frem til og med 31.12.2017. Hans-Erik Bonde modtog genvalg for 2 år, men vil gerne aflastes i sit arbejde. Michael Rosenbæk mod­ tog genvalg for 2 år. Øvrige valg var genvalg. Situationen blev taget til efterret­ ning, idet man henviste til, at det vil være nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling inden udgangen af juni måned.

Hans-Erik Bonde modtog foreningens Fortjensttegn for stor indsats i bestyrelsen.

Forårskoncert 28. april

Foto: P.B. Thomsen Ca. 450 var mødt op til en med spænding imødeset forårskoncert i samspil mellem Hjemmeværnets Musikkorps Vestsjælland og san­ gerinden Simone Egeriis. Efter en kort velkomst ved major Kenneth Goos blev styringen lagt i hænderne på Morten Lystrup Thom­ sen som konferencier. Koncerten spændte over blandt andet 40 år for Danmark, Summertime, Radetz­ sky March til Swinging Glenn Miller før pausen. Pausen blev en travl opgave for personalet i baren. Tak til de hjæl­ pende hænder. Efter pausen trådte Simone Egeriis frem i rampelyset med blandt andet Over the Rainbow, Hopelessly Devoted to You og Colors of The Wind inden militærmusikken trådte til med Bataille March. Koncerten sluttede med et fælles indslag over Time to Say Goodbye til stor og gentagende applaus fra publikum.

7. Eventuelt OB Dam holdt et kort indlæg, hvor han bemærkede at han i horisonten så en nedlukning af forenin-gen. OB nævnte, at 100 års jubilæum måske ville være et værdigt tidspunkt at foretage evt. nedluk-ning, men lod det være op til bestyrelsen at for­ søge at få de ledige bestyrelses­ pladser besat, så for-eningen kunne køre videre, eller beslutte om evt. nedlæggelse er det der skal ske. Formanden tog herefter over og foretog uddeling af hædersbevis­ ninger.

2/2017

23


Afs: Gardehusarregimentet, 4200 Slagelse

Magasinpost. Returneres ved varig adresseĂŚndring.

ID nummer 46336

www.stotvoresoldater.dk

Vi slutter op om vore soldater

B

Gardehusaren, juni 2017, nr. 2  
Gardehusaren, juni 2017, nr. 2  
Advertisement