Page 8

8

Regimentet Asturien, der hørte til General Fririons Tropper, blev vel den 31. Juli i Roskilde afvæbnet af danske Tropper, men Størstedelen af de paa Fyen og i Jylland liggende spanske Tropper, ca. 9000 Mand, under Anførsel af Marquis de la Romana, gik ombord paa de engelske Skibe for at hjemføres til Moderlandet. Efterretningen om Mytteriet foranledigede Kong Frederik VI, som var i Kjøbenhavn, til den 1. August at udstede en Mængde Befalinger, hvoraf en til Generalmajor v. Berger her skal anføres Kjøbenhavn, den 1. August 1808. Da General Fririon har ytret for mig den Frygt, at Spanierne kanske vilde, i Fald den oprørske Aand vedbliver hos dem, søge at bemestre sig Frederiksværk, saa maa Generalmajoren samle Husarerne, der ej er paa Forpost, ved Værket og udsætte Feltvagter imod den Kant, som vender imod Roskildefjorden og Frederiksborg; de kørende Kanoner medtages. Den første Spanier, der ankommer, angriber Du og nedskyder og nedsabler alle dem, der ej giver sig til Fange. Jeg averterer Dig herom mere af Forsigtighed, end fordi jeg tror, Sagen skulde ske, men Forsigtighed er en saare vigtig Ting. Frederik R. Det var unægtelig en klar og summarisk Ordre, som ikke var til at misforstaa, men som der ganske vist ikke blev Brug for. Det spanske Korps' Opstand medførte ikke alene, at det blev trukket ud af Danmark, men ogsaa, at de resterende franske Tropper efterhaanden blev fjernede. Deres Underhold havde kostet Danmark saa store Summer, at disse i Forbindelse med andre finansielle Byrder og den langvarige Krig næsten havde udtømt alle Landets Hjælpekilder. Den 3. Januar 1809 maatte imidlertid de sidste engelske Skibe forlade de danske Farvande, da der indtraadte en Vinter, som ikke i mange Aar var oplevet: Is tillagde Sund og Bælter, saa at der maatte oprettes Patrouilletjeneste paa selve Isen for at hindre Færdsel mellem Skaane og Sjælland. Kongen, der nu forberedte et Indfald i Skaane, som var svagt besat med Tropper, koncentrerede i Sjælland en Hærstyrke, der ogsaa bestod af de tidligere paa Fyen, Langeland og Smaaøerne liggende Linieafdelinger. Det blev imidlertid ikke til noget med Overgangen, til hvilken Foranstaltningerne med vekslende Frost og Tø stadig maatte ændres. Koncentrationen blev derfor af Udlandet betragtet som en blot og bar Demonstration. Efter at Overgangsforetagendet i Marts definitivt var opgivet, gik Tropperne atter til Kystbevogtning. Man gjorde sig al mulig Umage for at omlægge Indkvarteringen, da Bønderne klagede over derved at være bleven fuldstændig forarmede. Afsnitskommandoerne blev ret uforandrede heraf. Generalmajor v. Berger havde foruden sine 4 sjællandske Husareskadroner baade Infanteri og Artilleri under sig. Ulan-eskadronen laa i og om Faxe. I Maj blev der detacheret et Husarkommando til Samsø. Ved den sydlige Grænse undergik Forholdene i Marts en væsentlig Forandring, da de der værende franske Tropper i Anledning af Koncentrationerne imod Østerrig blev dragne bort. Holsten var altsaa ikke mere dækket mod Tyskland, hvor Forholdene da var meget urolige paa Grund af de Rejsninger, der stadig fandt Sted imod det forhadte og trykkende franske Herredømme.

Danske Gardehusarforeninger | www.danskegardehusarforeninger.dk

Profile for Danske Gardehusarforeninger

1805 - 1815  

Perioden fra 1805 til 1815

1805 - 1815  

Perioden fra 1805 til 1815

Advertisement