Page 38

38

». . . Uagtet d'Hrr. Eskadronschefer har indmeldt paa deres Maanedslister, at de har efterset d'Hrr. Officerers Paroljournaler, og at disse er rigtig befundne, saa ser jeg dog til min største Forundring af en Rapport fra den tjenstgørende Premiermajor, at ikke en eneste af d'Hrr. Officerer har holdt Paroljournalen. D'Hrr. Eskadronschefer har altsaa ved deres urigtige Melding paa Maanedlisten foranlediget mig til at give en usandfærdig Indberetning til Hs. Maj. Kongen, som er mig højst ubehageligt. Jeg vil haabe, at De herefter forskaaner mig for, at sligt ikke alene skal ske hverken i denne eller i nogen anden Henseende, og har den tjenstgørende Premiermajor at indestaa mig for, at Hs. Majestæts Befalinger punktlig bliver opfyldte, og at alle Parolbefalinger fra den 22. August 1813 som den Dag, jeg har overtaget Kommandoen over Regimentet, bliver af d'Hrr. Officerer indførte i Paroljournalerne, som er forsynede med Regimentets Segl og paginerede«. I Holsten var dog Forholdene vanskeligere end andetsteds i Riget, thi en betydelig russisk Styrke, som belejrede Hamborg, havde okkuperet det sydlige Holsten, der maatte underholde den. Armédivisionen, ca. 10.000 Mand, som skulde afgives til de Allierede, manglede saa at sige alt, og de Subsidier, som Sverrig ved Fredsslutningen var gaaet ind paa at betale til Divisionens Underhold, blev holdte tilbage, fordi man tillagde Danmark og særlig Kongen Andel i Befolkningens Rejsning i Norge imod dette Lands Afstaaelse til Sverrig. De to holstenske Eskadroner blev ikke optagne i det 2. Auxiliairkorps, uagtet dettes nye Chef, Generalløjtnant Kardorff, udtrykkelig havde anmodet Kongen om at faa 4 Husareskadroner med sig. Eskadronerne, der ved Fredsslutningen var ret svage i Styrke, blev til at begynde med forlagte til Itzehoe og Bramstedt med Ewalds lille Detachement i Neumunster. Senere blev de under Oberst Waldecks Kommando bag Wilster anvendte i den Troppekordon (ialt to Batailloner af Holstenske Skyttekorps og de to Eskadroner), som skulde hindre Russerne i at bortføre kongelige Effekter fra Fæstningen Glückstadt. Selv efter at de franske Tropper i April og Maj havde rømmet Hamborg, vedblev de russiske Tropper at staa i Holsten og bredte sig i Sommerens Løb over hele denne Landsdel, saa at de danske Tropper maatte trækkes bag Ejderen. Først i januar 1815 forlod Russerne dansk Territorium.

Danske Gardehusarforeninger | www.danskegardehusarforeninger.dk

Profile for Danske Gardehusarforeninger

1805 - 1815  

Perioden fra 1805 til 1815

1805 - 1815  

Perioden fra 1805 til 1815

Advertisement