Page 35

35

Den 16. December sluttedes mellem Kronprinsen af Sverrig og Prins Frederik af Hessen en midlertidig Vaabenstilstand, der skulde vare til den 29. s. M. Melding herom blev sendt til Kong Frederik VI. Under Vaabenstilstanden, der senere blev forlænget indtil Afslutningen af Freden i Kiel den 15. Januar 1814, passerede der intet af særlig Interesse. Rendsborgs Garnison var fra alle Sider indesluttet af Fjendens Tropper og maatte ikke alene lide under de Afsavn, der var en naturlig Følge af Statens fuldstændig forarmede Tilstand, men ogsaa finde sig i de Ydmygelser, som en i alle Henseender overlegen Modstander byder den svagere Part. At Fæstningen ikke som Frederiksort og Glückstadt faldt inden Fredstraktatens Underskrivning, skyldes sikkert i første Række Prins Frederik af Hessen, der ofte maatte træffe sine Beslutninger uafhængigt af Generalkommandoen i Kiel og Kongen, og under de hyppigt fortvivlede Forhold fik god Brug for sin Karakterstyrke og Energi. Som anført var Husarrekrutterne fra Wedel under Vagtmester Bonnichsen naaede til Glückstadt. Hertil kom som Rekonvalescent den 9. December Premierløjtnant J. Ewald, der havde været haardt angreben af Tyfus. Ewald var ikke blot en kæk og foretagsom Officer, han var tillige en dannet og kundskabsrig Mand, som under Belejringen kom til at spille en Rolle, der laa langt over den, hans Charge anviste ham. Allerede den 11. December, Dagen efter Rekrutternes Ankomst, foretog Ewald med de bedst beredne Husarer en Rekognoscering til Krempe, Wilster og de andre Nabobyer, hvorfra han indbragte de offentlige Kasser til Fæstningen. Den følgende Dag tog han med 13 Husarer samt 3 Officerer og 60 Mand af Jydske Skarpskyttekorps til Itzehoe for at fange Feltpostekspeditør Fuhlendorff, der stod i forrædersk Forbindelse med Fjenden og neppe var uden Skyld i, at Overfaldet den 8. var lykkedes saa godt. I Itzehoe-Altstadt stod der et lille Detachement Kosakker, der forlod Byen ved de Danskes Nærmelse. Korporal Kloppenborg og et Par Husarer sendtes hen til Postekspeditørens Bolig. Manden blev arresteret og i Slobrok og Nathue sat paa en medbragt Haandhest, hvorefter han førtes ud af Byen. Da Kommandoet forlod denne, ringede man med Kirkeklokkerne, og Kosakkerne indfandt sig paany. Da Ewald imidlertid lod gøre omkring og hurtigt nærmede sig Itzehoe med sit Kommando, flygtede de atter. I Krempe blev der holdt Hvil, og under dette lykkedes det Fuhlendorff at undvige. Ewald lod da ved en Trompeter kundgøre, at Byen vilde blive afbrændt, hvis Forræderen ikke blev skaffet til Veje inden 10 Minutter. Truslen virkede, thi et Øjeblik efter kom en Rebslager med Fangen, der havde skjult sig i hans Hus. Postekspeditøren blev nu bunden fast til Halen af en Haandhest og indbragt til Glückstadt, hvor han blev sat i sikker Forvaring. Den 13. December fik Ewald Ordre til at organisere et Rytterkorps af Husar- og Dragonrekrutter, Rekonvalescenter og udtjente Ryttere blandt Besætningens Fodfolk, og det lykkedes ham da ogsaa at skabe et beredent Detachement paa 4 Officerer og 93 Underofficerer og Menige. Han komponerede, da Husarrekrutterne var civilt paaklædte, en Fantasiuniform, som ikke nærmere beskrives, og Byens Skrædere blev satte i Gang med at forfærdige Klæder. Under de forskellige Rekognosceringer og Udfald benyttede Ewald iøvrigt alle de Rytteruniformer, han kunde opdrive, for at holde Fjenden i Uvished om Korpsets Styrke. Den 14. December red Ewald atter, denne Gang med 25 Husarer, til Itzehoe, der nu var besat af de Estorffske Husarer, saa at den lille Ryttertrop maatte vende om. Den satte saa Kursen mod Wilster og traf ved Heiligenstedten paa en fire Gange overlegen Fjende, der tvang den til at vende om, men som af Frygt

Danske Gardehusarforeninger | www.danskegardehusarforeninger.dk

Profile for Danske Gardehusarforeninger

1805 - 1815  

Perioden fra 1805 til 1815

1805 - 1815  

Perioden fra 1805 til 1815

Advertisement