Page 31

31

De fynske Dragoner førte Angrebet mod Benoits og Holtzermanns Skytter, som blev kastede over Ende, men Regimentets Kraft var udtømt, og dets andet Angreb blev ført med langt mindre Elan end det første. Wallmoden vidste under disse fortvivlede Forhold, hvor Infanteriet atter var slaaet, intet bedre Raad end at lade sit Rytteri gaa frem for at skaffe Fodfolket Luft. Modangrebet blev tappert udført af det hidtil intakte Meklenborgske ridende Jægerkorps, der jagede de danske Husarer og Dragoner foran sig. Angrebet strandede vel imod det danske Fodfolks og Artilleris overvældende Ild, men havde dog ikke været ganske forgæves. En Del af de Fanger, som de danske Husarer og Dragoner havde gjort, blev nemlig befriede, og det lykkedes Bataillonen Lauenborg og 7. Bataillon at trække sig ud af Ilden. 2. Husareskadron kom ikke til at deltage i Attakerne, da den var afgivet til et højre Flankekorps. Dette, som sikrede mod Wallmodens Avantgarde, kunde tilsidst paa meget virksom Maade gribe ind i Kampen ved Sehested, da Dornbergs Kavaleridivision var gaaet til Eckernførde og først, da det var for silde, fik at vide, hvad der var foregaaet ved Sehested. 2. Eskadron blev som Fortrav for Kolonnen sendt til Rendsborg. De to Husareskadroners Tab ved Fægtningen var ialt 17 Saarede. Prinsen af Hessens specielle Beretning om Husareskadronernes Deltagelse lyder saaledes: »2. Eskadron under den fortrinlige Chef for samme, Major, Ridder og Dannebrogsmand v. Bergen var ved det højre Flankekorps, som Majoren dækkede med særdeles meget Overlæg, og afholdt Fjenden fra at falde det i Ryggen, da det gik ned mod Sehested. 6. Eskadron under den ved saa mange Lejligheder sig udmærkende Major, Ridder og Dannebrogsmand v. Späth gik løs paa en Bataillon russisk-tysk Legion, brød igennem, gik, uden at opholde sig med at gøre Fanger, løs paa den anden Linie, da de meklenborgske Jægere til Hest rykkede i Flanken og nødte Eskadronerne til at gaa tilbage. I Forening med fynske Dragoner forsøgtes det andet Angreb, men Overmagten var for stor og blev bemærket af Fjenden, saa at vort Kavaleri maatte trække sig igennem vort Infanteri, der tilføjede Meklenborgerne et stort Tab. Major Späth fik Hesten skudt i Benet under sig, saa den faldt, og han maatte ved at samle nogle af vore Infanterister bag en Grøft paa den Maade hjælpe til at standse Fjenden, hvilket lykkedes.

P.A. Schjelderup

Danske Gardehusarforeninger | www.danskegardehusarforeninger.dk

Profile for Danske Gardehusarforeninger

1805 - 1815  

Perioden fra 1805 til 1815

1805 - 1815  

Perioden fra 1805 til 1815

Advertisement