Page 22

22

Major v. Späth var bleven »Overbefalingsmand« over de to Husareskadroner, da Major v. Berger havde maattet forlade Korpset, fordi han ikke kunde komme til Kræfter efter at have været haardt angrebet af Blodgang, der som Epidemi havde hærget det fransk-danske Korps siden Opholdet ved Schwerin. Efter en Styrkeliste var der den 15. September ved 2. Husareskadron: 3 Officerer, 122 Underofficerer o. L. og Menige, 147 Heste til Tjeneste og 2 Officerer og 21 Underofficerer o. L. og Menige var syge; ved 6. Husareskadron: 6 Officerer, 132 Underofficerer o. L. og Menige, 153 Heste til Tjeneste og 22 Underofficerer o. L. og Menige var syge. General Wallmoden fik i Slutningen af September og i de første Dage af Oktober gentagne Opfordringer fra Kronprinsen af Sverrig til at angribe den fjendtlige Forsvarslinie og kaste den tilbage mod Hamborg eller Lübeck. Han besluttede sig derfor til den 6. Oktober at skride til et koncentrisk Angreb i Retning mod Ratzeborg. Bevægelsen fandt ogsaa Sted i 3 Kolonner og førte til Kampe ved Gross Molzahn og Büchen; men Forsøget paa at bryde gennem Stillingen mislykkedes og blev derfor standset. J. Ewald

Næste Dag sendte Wallmoden fra Gallin, hvor han stod med sin Hovedstyrke, en stærk Afdeling frem for at rekognoscere mod Lejren ved Ratzeborg. Den venstre Kolonne, som gik frem over Gudow, standsede efter et mindre Sammenstød med en Eskadron af Jydske Dragoner ved Mørkets Frembrud, medens den højre Kolonne, der marcherede frem ad begge Veje til Kogel kom i en alvorligere Kamp. De danske Forposter, slesvigske Jægerkompagni Pristroph, trak sig ved Kolonnens Nærmelse og Udvikling kæmpende tilbage til Kogel. Her, hvor Forpostkommandøren, Major v. Späth, opholdt sig, stod endvidere som Piket 6. Husareskadron, v. Qualen, og oldenborgske Jægerkompagni Schou. Späth, der gennem Kommandøren for førstnævnte Kompagni, Kaptajn Licht, og sine ad Vejene fremsendte Husarpatrouiller var bleven underrettet om, at Fjenden rykkede frem i Fronten med en betydelig Styrke, og som formentlig ventede et Angreb i Flanken over Dargau, ansaa det ikke for raadeligt at optage nogen større Kamp ved Kogel. Han gav derfor sin Styrke Ordre til at gaa tilbage mod Hovedposten i Weisser Hirsch og sendte Kl. 5½ Eftermiddag Melding til Prinsen af Hessen om denne Tilbagegang og om, at han til samme Sted havde dirigeret Jægerkompagniet Wegener og 2. Husareskadron, v. Bennigsen. Ved Weisser Hirsch blev indrettet en stærk Forsvarsstilling med to Kanoner, to Kompagnier og Eskadroner, bag et Forhug, to Kompagnier til højre for dette og tre Kompagnier i Løbegrave. Prinsen af Hessen havde imidlertid ladet Lejren alarmere og en Fægtningsstilling indtage. I. Bataillon af Slesvigske Infanteriregiment fik Ordre til at rykke frem til Forstærkning af Hovedposten. Salem skulde straks igen besættes og saa vidt mulig ogsaa Kogel. To Kompagnier og ½ 2. Eskadron, under Oberstløjtnant Schaumburg, afgik til Salem, som endnu var ubesat af Fjenden. Major v. Späth havde imidlertid beordret de bag Forhugget staaende to Kompagnier til at gaa frem og sætte sig fast i Granskovene, hvor, som det viste sig, fjendtlige Skytter just var rykkede ind. Kompagnierne med Kaptajn Licht i Spidsen udførte Fremløbet

Danske Gardehusarforeninger | www.danskegardehusarforeninger.dk

Profile for Danske Gardehusarforeninger

1805 - 1815  

Perioden fra 1805 til 1815

1805 - 1815  

Perioden fra 1805 til 1815

Advertisement