Page 18

18

Den 23. August om Aftenen naaede Davout med sin Armé til Schwerin. Wallmodens Korps var da spaltet i to Dele, en nordlig med Front mod Syd mellem Grevismühlen og Wismar, og en sydlig, Hovedstyrken, om Wöbbelin med Front mod Nord. Næste Dag dirigerede Davout en Division mod Wismar. Den der staaende fjendtlige Styrke, den meklenborg-svenske Division under Generalmajor Baron Vegesack, gik samtidig tilbage mod Rostock. I denne Stilling blev Davout indtil den 2. September. Han udførte jævnlig Rekognosceringer, særlig en med Avantgardebrigaden mod Rostock, og omlagde sin Etapelinie nordligere over Ratzeborg. Den 1. September fik Marskalen sikker Underretning om, at Marskal Oudinot den 23. August havde lidt et Nederlag ved Gross Beren, og at General Girard Dagen efter var bleven slaaet ved Hagelberg. Da han intet hørte fra Napoleon, bestemte han sig til at forlade Stillingen, som han ansaa for meget udsat i højre Flanke. Han agtede derfor at gaa tilbage til en Stilling mellem Lauenborg og Lübeck for at dække Hamborg og Holsten. Tilbagegangen, der begyndte den 2. September om Eftermiddagen, foregik i 3 Kolonner, 1) en sydlig over Zarrentin og Gudow til Mölln, 2) en midterste, Hovedkolonnen, over Gadebusch til Ratzeborg og 3) en nordlig fra Wismar over Grevismuhlen til Lübeck. Auxiliairkorpset skulde marchere bagest i Hovedkolonnen. Traniet blev dirigeret over Rehna og Schønberg til Lübeck for derfra at sendes til Ratzeborg, hvor der imidlertid var opkastet Forskansninger af franske Ingeniørtropper. Efter at have bivuakeret om Natten langs Vejen mellem Rosenow og Gadebusch naaede Hovedkolonnen næste Eftermiddag til Ratzeborg, hvor der blev indtaget en Kampstilling med Front mod Sydøst. I Arrieregarden under den franske General Delcambre befandt sig bl.a. Major v. Bergers tidligere nævnte Kommando. Ved Gadebusch var Arrieregarden bleven indhentet af Kosakker og blev paa de følgende Mil tættere og tættere omsværmet af dem. Navnlig paa Sletten Vest for Roggendorf viste de sig i store Skarer, saa at Marchen maatte standses. Major v. Berger lod nu hele 2. Eskadron under Ritmester v. Qualen og Halvdelen af 6. Eskadron under Ritmester Sönnichsen og Premierløjtnant Greve Holstein opmarchere paa Linie, anbragte Ritmester Frhr. v. Bennigsen med 6. Halveskadron i Reserve bag højre Fløj og gjorde derpaa et 3 Gange gentaget glimrende Indhug, der ganske standsede Forfølgningen. Kosakkerne mistede ca. 30 Mand, Husarerne 1 dræbt og 2 saarede. Natten mellem den 3. og 4. September indtraf Arrieregarden ved Ratzeborg. Den sydlige Kolonne naaede tilbage til Mölln den 4. Morgen, dækket i Flanken af 4. Eskadron, Wittrog, af de Jydske Dragoner, der under denne Marche første Gang fik Lejlighed til at vise denne uforfærdede Fasthed og Sikkerhed i alle Bevægelser, som karakteriserede dette fortrinlige Regiment hele Felttoget igennem. Kolonnen, som blev forstærket med et Infanteriregiment og et Batteri, kastede Fjenden, som undervejs stadig havde foruroliget den, tilbage. Den nordlige Kolonne naaede uanfægtet af Fjenden tilbage til Dassau og Schonberg. Ved førstnævnte By blev en udstillet Feltvagt, ½ Eskadron Holstenske Ryttere, under Eskadronschefen, Ritmester Baron WedellWedellsborgs Kommando, den 4. om Morgenen overrumplet af to fjendtlige Ryttertroppe paa ca. 70 Heste og oprevet. Chefen, der havde givet flere Prøver paa Mod og Duelighed, forsvarede sig til det yderste, blev, da han ikke vilde modtage Pardon, haardt saaret og døde faa Dage derefter i Kiel. Uden Tab af Betydning naaede Kolonnen den 5. om Morgenen til Lübeck. Auxiliairkorpsets Afdelinger havde under Tilbagegangen haft den Ære at være Fjenden nærmest og havde overalt imødegaaet ham med Fasthed og Dristighed. Marskal Davout ydede da ogsaa Korpset sin fulde

Danske Gardehusarforeninger | www.danskegardehusarforeninger.dk

Profile for Danske Gardehusarforeninger

1805 - 1815  

Perioden fra 1805 til 1815

1805 - 1815  

Perioden fra 1805 til 1815

Advertisement