Page 14

14

aflægges og i deres Sted bæres Gehæng af sort Læder. Ulanofficererne skulde fremtidig bære »Skærfer«, som er reglementerede for Armé-officerer. Disse Skærf, som var af rødt- og gulstribet Silke, blev iøvrigt ved Resolution af 19. Juli s. A. »for at indskrænke Forbrug af udenlandske Produkter« afskaffede for Armeens Officerer. Ulanofficererne beholdt det dog, ligesom Husarofficererne deres Skærf af rødt Silke og Sølv. Der tilføjedes: »Naar Officererne aflægger Skærferne, skal iagttages, at Vesten ikke er længere end Kjolen, da vi ikke vil, at hin kommer til Syne«. En kongelig Befaling, der udgik den 1. August, anordnede, vistnok ligeledes af Sparsommelighedshensyn, »at Officererne ved enhver anden Lejlighed uden for Tjenesten maa fra nu af og herefter lade sig se offentligt i borgerlige Klæder; hvorhos vi holder os forvissede om, at ingen iblandt de Officerer, som afbenytter denne Vor Tilladelse, vil misbruge samme til at øve forbudne Handlinger, i det Haab at blive ukendte, ligesom ogsaa en saadan, i Fald dette imod Formodning skulde blive Tilfældet med nogen, maa til skrive sig selv alle deraf for ham flydende Ubehageligheder.« Af Uniformsbestemmelser, som gjaldt Husarregimentet, skal ved denne Lejlighed nævnes en Parolbefaling af 18. August 1813, hvori det blev bestemt, »at Federbuske og Kokarder skal forflyttes fra Siden til Midten foran af Schachtelhuerne«, og at Kongen den 7. September s.A. tillod Husarofficererne ved Eksercits og ved anden Tjeneste, hvor den sølvbesatte Mundering »let vilde bedærves«, at bære Pels og Dolman, Skærf og Sabeltaske, samt Schachtelhue besatte med hvide eller uldne Snore, ligesom Tinknapper paa deres Pels og Dolman. Dette gav Anledning til en ret karakteristisk Regimentsbefaling af 9. September 1813, udstedt af den daværende Regimentschef, Oberst Frieboe : »Husarregimentets Officerer har adskillige Kulør Bukser, som er tilladt at bære, saasom hvide og graa, der er reglementerede, Nankins, der er tilladt at bære i og uden for Tjenesten, lyseblaa og mørkeblaa, som paa en vis Maade ligeledes er reglementerede; men da det ser fatalt ud, naar flere af d'Hrr. Officerer møder i Hs. Maj. Kongens Forgemak for at melde sig, at de bærer saa mange forskellige Kulør Pantalons, saa befales herved, at samtlige Officerer ved Husarregimentet, naar de melder sig hos Hans Majestæt Kongen af hvilken som helst Aarsag, stedse bærer Dolman, Nankins Pantalons, begge Dele uden Besætning. løvrigt er det en Selvfølge, at naar Regimentet er »en gala«, bæres Dolman og Pels, og da stedse hvide Pantalons. Der bæres ogsaa forskellige Kulør Huer til Dolman og Pels, og Huerne er af Facon, som det enhver behager; Schachtelhuerne er vel nok de smukkeste Prydelser, men paa Grund af Sølv- og Guldbesætningens overdrevne Dyrhed paa nærværende Tid er de meget kostbare til daglig Brug. D'Hrr. Løjtnanter vil behage at indsende til mig en Hue, som De ønsker at gaa med, saa vil Regimentschefen og Eskadronscheferne vælge en og indsende den til Hs. Maj. Kongens Approbation.« ' Den farlige Situation, i hvilken Danmark var kommen ved Alliancen med Napoleon, tilspidsedes yderligere, efter at den franske Armé ved Felttoget i Rusland var gaaet til Grunde. Kejser Alexander af Rusland og Kong Carl XIII af Sverrig søgte at bevæge Frederik VI til at gøre fælles Sag med dem mod Napoleon paa den Betingelse, at Sverrig fik Norge, og Danmark som Erstatning Svensk Pommern. Trods de store Vanskeligheder, blandt andet med Hensyn til Tilførsel til Norge, hvor der var Misvækst og Hungersnød, vægrede Kongen sig ved at forlade sin gamle Forbundsfælle og ved at gaa ind paa saa sørgelige Betingelser. Først da Napoleon havde meddelt Kongen, at han søgte Fred, med Kejseren af Østerrig som Mægler, prøvede Frederik VI paa at opnaa en Fred paa ærefulde Betingelser med England. Kongen ønskede derfor, at den bevægelige Armédivision i Holsten skulde opretholde Neutraliteten, saa vel over for Franske som over for Russere. Magt skulde vel mødes med Magt, men man skulde undgaa alt,

Danske Gardehusarforeninger | www.danskegardehusarforeninger.dk

Profile for Danske Gardehusarforeninger

1805 - 1815  

Perioden fra 1805 til 1815

1805 - 1815  

Perioden fra 1805 til 1815

Advertisement