Page 10

10

og rykkede derfra til Wismar, hvor Foreningen med de hollandske Tropper fandt sted samme Dags Eftermiddag. Under Marchen var de to Husareskadroner og de Holstenske Ryttere tildelte Avantgarden, som den 31. Maj naaede frem i Nærheden af Stralsund. Medens et Skinangreb blev ført mod Fæstningens sydvestlige Port »Tribseerthor«, blev der foretaget en omgaaende Bevægelse mod den nordlige, » Knieperthor«, der blev stormet med stor Voldsomhed. Da man ikke ventede Angrebet her, var Besætningen hovedsagelig Landeværn, der blev grebet af panisk Skræk og flygtede ind i Byen, forfulgt af de stormende Tropper, der førtes af General Ewald selv. Ved de to andre Porte, Triebseerthor og den sydøstlige »Frankenthor«, var der imidlertid anbragt Detachementer for at spærre Fjenden Vejen, hvis han vilde bryde ud. Ved sidstnævnte Port, hvor de to Husareskadroner og de Holstenske Ryttereg var posterede, søgte da ogsaa ca. 100 Ryttere af Schills Rytteri under Ritmester v. Brünnow at bryde igennem. Vore Husarer og de Holstenske Ryttere attakerede dem og kastede dem tilbage og gentog det flere Gange, selv efter at de fjendtlige Ryttere havde faaet Støtte af Fodfolk. Under disse Sammenstød faldt Premierløjtnant af Husarerne Hancke, truffen af flere Kugler, og Løjtnant Jermiin. Husarerne trængte derefter igennem Frankenthor ind i Fæstningen, hvor Kampen rasede i Gaderne fra Stormens Begyndelse ca. Kl. 10 Form. indtil Kl. 2-3 Eftm., da al Modstand var brudt, og Fæstningen taget. Den som en Helt kæmpende Major v. Schill, hvis Valgsprog var »Besser ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken olme Ende«, havde allerede talrige Saar, da han blev strakt død til jorden ved et Hug af Husar Krohn. De to Husareskadroners Deltagelse i Kampen havde foruden Løjtnant Hancke kun kostet dem 4 saarede Husarer. Den 16. Juni udsendte Kongens Generaladjudant en Bekendtgørelse, af hvilken er taget følgende Uddrag »Da Hs. Excellence Hr. Generalløjtnant Ewald, ved allerunderdanigst at afgive til Hs. Maj. Kongen omstændelig Rapport om Staden Stralsunds Indtagelse ved Storm af det forenede danske og hollandske Korps' Tropper og det Schillske Partis Ødelægpelse, tillige har anført de Handlinger, hvorved en Del Officerer og øvrige Militære af det hans Befaling undergivne danske Armékorps har haft Lejlighed til særdeles at udmærke sig blandt deres øvrige kække Vaabenbrødre, saa har det allernaadigst behaget Hs. Majestæt at befale mig at bekendtgøre følgende Udtog af Generalløjtnant Ewalds Rapport, for at Arméen kan lære at kende disse Tropper, som ved kæk og højmodig Daad har erhvervet sig Hs. Majestæts allernaadigste Bifald og vist sig som brave danske Krigere. Major Henrik Flindt af Husarerne har vist megen Konduite som Husar og Kavalerist. Løjtnant Ewald af Husarerne har vist sig som en kæk Officer.

Ferdinand von Schill

Danske Gardehusarforeninger | www.danskegardehusarforeninger.dk

C.L. von Späth

Profile for Danske Gardehusarforeninger

1805 - 1815  

Perioden fra 1805 til 1815

1805 - 1815  

Perioden fra 1805 til 1815

Advertisement