Page 1

GARAGET Verksamhetsplan 2014


INNEHÅLL INNEHÅLL............................................................................................................................ 1 VERKSAMHETEN ................................................................................................................ 2 DITT VAR.DAGS.RUM GARAGET

2

ORGANISATION

2

VERKSAMHETSINRIKTNING 2014 .................................................................................... 4 EXTERNA ARRANGEMANG

4

SAMHÄLLSSERVICE

4

BIBLIOTEKSSERVICEN

5

KREATIV VERKSTAD

5

EKOLOGISKT KAFÉ

5

FLEXIBILITET INFÖR NYA BEHOV

6

MÅL OCH ÅTAGANDEN 2014 ............................................................................................ 7 BUDGET 2014.................................................................................................................... 15 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLANEN ................................................................. 16

Verksamhetsplan 2014

1


VERKSAMHETEN DITT VAR.DAGS.RUM GARAGET Garaget är sedan invigningen 2008 malmöbornas extra vardagsrum, en plats där man kan läsa, låna böcker och tidsskrifter, fika ekologiskt, träffa vänner, låna verktyg eller symaskin, låna laptop eller i-Pad, gå på föreläsning eller kulturevenemang, arrangera evenemang, gå på språkkafé eller umgås med sina barn i barnhörnan. Och mycket mer. Allt är öppet för allmänheten och gratis, förutom kaffet och maten som är till självkostnadspris. När biblioteket stänger och personalen går hem tar olika arrangörer över lokalen. Samarbetet mellan dessa arrangörer och Garaget möjliggör att det så gott som varje kväll och helg hålls workshops, föreläsningar, filmvisningar, prova-på-aktiviteter, kulturkvällar, klädbytardagar och mycket annat. Självklart är även dessa arrangemang gratis och öppna för allmänheten. Garagets verksamhet baseras på brukardelaktighet i olika former. Det innebär att Garagets besökare kan vara med och påverka Garagets innehåll och verksamhet på olika sätt. Genom att ta tillvara på våra besökares idéer och synpunkter skapar vi en verksamhet som möter faktiska behov och önskemål. Det innebär att vi aldrig kan veta hundra procent hur verksamheten kommer se ut i ett längre perspektiv. Garagets grundläggande mål är dock att: - vara en naturlig mötesplats för boende i Sofielund och resten av Malmö - ge plats för arrangörer och därmed ett breddat kulturutbud - förmedla kulturella intryck - förmedla samhällsinformation - vara en plats där besökarna har möjlighet att vara delaktiga i verksamheten Garaget är en strategisk resurs för och samarbetspartner med Områdesprogrammet, då vi delar samma mål och värdegrund.

Verksamhetsplan 2014

2


ORGANISATION Garaget startade som ett partnerskap mellan Fosie SDF, Södra innerstaden SDF, Kulturförvaltningen (Stadsbiblioteket) och Serviceförvaltningen. I dagsläget består partnerskapet av stadsområde Söder och stadsområde Innerstaden. Garaget ingår i avdelningen för Områdesutveckling i stadsområde Innerstaden. Garaget har en styrgrupp som består av förvaltningscheferna från Stadsområde Söder och Stadsområde Innerstaden. Styrgruppen godkänner Garagets verksamhetsplaner och tar ställning till alla större förändringar som skulle kunna påverka eller förändra Garagets verksamhetsplaner.

Verksamhetsplan 2014

3


VERKSAMHETSINRIKTNING 2014 EXTERNA ARRANGEMANG Garaget kommer att fortsätta att arbeta med att erbjuda lokalen för utlån, hitta samarbeten och stödja engagemanget i Malmö. Garaget kommer att arbeta nära arrangörerna och se till att arrangörer och personer som kommer till arrangemangen känner till de möjligheter som finns under ordinarie verksamhet. Samarrangemang kommer att genomföras med relevanta aktörer, där Garagets personal finns på plats. Garagets kommer också att genomföra ett antal olika arrangemang i egen regi, t.ex. Open Stage Garaget, där vi erbjuder ett kulturellt innehåll som efterfrågats av besökarna, i detta fall av barnen som brukar besöka Garaget. SAMHÄLLSSERVICE Garaget erbjuder olika former av samhällsservice med olika frekvens under de ordinarie öppettiderna. Samhällsservicen genomförs av såväl externa aktörer som av Malmö stadaktörer och bygger i stort på att dessa använder sig av Garagets lokaler för att möta besökare/kunder/klienter i en avslappnad miljö där människor uppehåller sig naturligt snarare än i ordinarie kontorsmiljö. Garaget söker också samarabete med aktörer vars insatser efterfrågas av Garagets besökare. En fortsatt uppgift blir att underlätta och förtydliga volontärskapet i Garagets alla volontärverksamheter. Läxhjälp Läxhjälp för SFI/grundvuxstudenter genomförs i Garagets egen regi tillsammans med volontärer. Läxhjälp för gymnasiestudenter genomförs i samarbete med Röda Korset. Språkkafé Språkkaféet är en viktig del av Garagets verksamhet och lockar många nya besökare. Under 2014 kommer det fortsättningsvis äga rum vid fyra tillfällen per vecka. Några av utmaningarna för 2014 är att det ska finnas ett tillfredställande antal volontärer vid varje tillfälle samt att ytterligare tillgängliggöra resurser som är användbara för deltagarna. Språkkaféet ska ses som en implementerad del av helheten Garaget, där ett av målen är att korta avstånden mellan verksamhetens olika funktioner. Juridisk rådgivning Juridisk rådgivning erbjuds i samarbete med Juristjouren i Lund varje månad under terminerna. De som vill kan boka in en halvtimme gratis juridisk vägledning på Garaget. Jobbsökarkompisarna Garaget kommer under 2014 att samarbeta med den ideella föreningen Jobbsökarkompisarna, en verksamhet där jobbsökande personer hjälper varandra med tips, råd och stöd i sitt arbetssökande. Detta görs t.ex. genom CV-granskning, föreläsningar, mingelträffar med arbetsgivare. Budget- och konsumentrådgivning Under 2014 kommer Miljöförvaltningen att ha uppsökande verksamhet på Garaget och erbjuda budget- och konsumentrådgivning ca en gång per vecka. Ingen föranmälan kommer att krävas.

Verksamhetsplan 2014

4


BIBLIOTEKSSERVICEN Biblioteksservicen kommer under 2014 fortsätta förtydliga och synliggöra de fysiska och digitala resurser som finns tillgängliga på Garaget. Lokalt är utmaningen att lyfta biblioteksservicen ur helheten Garaget, att visa på att ditt biblioteksbesök inte stannar hos oss, utan är en ingång till Malmö stads hela biblioteksarena – övriga stadsområdesbibliotek och stadsbiblioteket. Utifrån de uppställda målen för jämställdhetsintegrering i Malmö stad inledde Garagets biblioteksservice under 2013 ett långsiktigt arbete för jämställdhet i användandet av biblioteksservicen. Ett viktigt mål för jämställdhet är att pojkar och flickor ska ha lika möjlighet att ta del av bibliotekservicens resurser, att man har lika möjlighet att påverka och att man känner sig hemma och trygg på bibliotekets arena. Garaget har beviljats 100 000 kr av Statens Kulturråd och 30 000 kr av Svensk biblioteksförening för projektet ”Pappa & jag – ett berättandeprojekt för pojkar”. Projektet tar avstamp i Malmö stads utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering 1 och Malmö stads biblioteksplan 2, och kommer löpa under 2014. En ny medieplan är framtagen och kommer löpa under 2014-2015. Inriktningsmålet är att utvidga/anpassa beståndet i ännu större utsträckning efter våra besökares behov och önskemål, då med inriktning på våra prioriterade grupper, barn & unga och SFI/grundvuxstudenter. KREATIV VERKSTAD Genom den kreativa verkstaden ska besökare kunna utforska sin kreativitet. Den kreativa verkstaden kommer att fortsätta erbjuda kurser i skapande minst tre tillfällen i veckan. Dessa kurser kommer att genomföras av Garagets personal, Unga örnar Sofielund och engagerade besökare. Vi ska härigenom också arbeta för att våra volontärer ska känna sig delaktiga och själva jobba med delaktighet i aktiviteterna. Garaget kommer att fokusera på delaktigheten hos deltagarna i den kreativa verkstaden, och formulera mål och metoder för att arbeta med detta på olika sätt. Samarbeten kommer att skapas med skolor i närområdet för att kunna förtydliga Garaget och dess innehåll och aktiviteter för unga och deras föräldrar. EKOLOGISKT KAFÉ Det ekologiska kaféet på Garaget är som ett kök i ett hem till det var.dags.rum Garaget är. När man kommer in i byggnaden möts man av kaféet, biblioteksdisken och inte minst personalen bakom densamma. Kaféet fungerar som en katalysator för andra aktiviteter på Garaget och bidrar till att brukare kan stanna längre. Många brukare kommer fram och beställer någonting så fort de kommer och andra är nästan på väg ut när de upptäcker att det finns någonting de är sugna på ur det ekologiska sortimentet och stannar således ett tag till. Kaféet är under ständig utveckling och i den mån det är möjligt anpassas sortiment och tillgänglighet efter brukarnas önskemål. Sortimentet liksom andra förbrukningsvaror på Garaget är ekologiska i det största mån det är möjligt.

1

http://www.malmo.se/download/18.29c3b78a132728ecb5280001104/1383649196540/Jmndhetsintegrering+Utve cklingsplan_korr9aug.pdf 2

http://malmo.se/Medborgare/Biblioteken/Vara-bibliotek/Stadsbiblioteket/Om-oss/Uppdrag-Dokument.html

Verksamhetsplan 2014

5


FLEXIBILITET INFÖR NYA BEHOV Garagets verksamhet ska även fortsättningsvis basera sig på reella behov och önskemål från våra besökare. Därför har vi ett flexibelt förhållningssätt och arbetar aktivt med omvärldsbevakning och brukardelaktighet. Detta innebär att vi i förväg aldrig kan veta exakt hur verksamheten ska forma sig under året. Ett exempel på detta är Språkkaféet som på grund av efterfrågan kommit att bli en stor del av Garagets verksamhet, utan att detta var planerat i förväg. Vi vill under 2014 ha svängrum för liknande behov som kan uppkomma.

Teater Trassel spelar pjäsen ”Pomperipossa – enriktig gammal tossa” för förskoleklasser på Garaget.

Verksamhetsplan 2014

6


MÅL OCH ÅTAGANDEN 2014 Garagets verksamhet förhåller sig till främst två olika styrdokument – Biblioteksplanen för Malmö stad 2011-2014 samt Stadsområde Innerstadens nämndsmål för Avdelningen för Områdesutveckling (som i sin tur relaterar till Kommunfullmäktigemål). 1. KF-mål/Biblioteksplan: Biblioteken ska, som lokala informations- och kulturcentrum, utgöra en grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper i samhället. (BP) Garagets åtagande: 1) Garaget ska vara en arena för såväl smala som breda arrangemang. Vi marknadsför möjligheterna att använda vår lokal och försöker erbjuda de resurser som efterfrågas av arrangörer. 2) Garaget ska erbjuda ett brett kulturutbud. Vi samarbetar med aktörer/arrangörer för att anordna arrangemang, vilka syftar till att utveckla samarbeten, bredda kulturutbudet och/eller belysa vissa ämnen eller teman. Mäts genom: 1) Bokningsfrekvens av lokalen - lokalen ska vara uppbokad minst 75 % av tillgängliga dagar. 2) Årliga brukarundersökningen - en majoritet av Garagets besökare ska vara nöjda med Garagets kulturutbud (uppdelat män/kvinnor). 2. KF-mål/Biblioteksplan: Malmöbornas varierande bakgrund ska återspeglas i bibliotekens verksamhet och utbud. (BP) Biblioteken ska vara en demokratisk mötesplats där alla Malmöbor kan utvecklas till aktiva medborgare. Biblioteken ska fungera som en ingång i samhället för den nyinflyttade och vara en plats där man lär känna människor och skaffar information. (BP) Malmöbornas varierade bakgrund ska återspeglas i bibliotekens verksamhet och utbud. (BP) Garagets åtagande: 1) Garagets Språkkafé och läxhjälp ska erbjuda en social och givande mötesplats för personer som vill förbättra sin kunskap i det svenska språket. Vi erbjuder en varm och välkomnande atmosfär, god stämning, bra service med flera volontärer varje tillfälle. 2) Garaget ska möjliggöra för deltagarna i Språkkaféet och läxhjälpen att känna att de utvecklar sin kunskap i det svenska språket. Vi erbjuder en miljö där vi underlättar för lärande såväl som social tillvaro, där ledare och volontärer stödjer lärandeprocessen.

Verksamhetsplan 2014

7


3) Garagets ska verka för att erbjuda de former av samhällsservice som efterfrågas av Garagets brukare, såväl i egen regi som genom samarbete med samarbetspartners. Vi fortsätter att utveckla den samhällsservice som bedrivs genom Garagets egen regi (bl.a. läxhjälpsverksamhet och Språkkafé) samt etablerar kontakt och samarbetar med aktörer som genomför insatser som efterfrågas (bl.a. juridisk rådgivning). 4) Garaget ska synliggöra och tillgängliggöra verksamhetens innehåll samt fysiska och digitala resurser för besökarna, såväl fysiskt i lokalen som genom andra marknadsföringsinsatser. Vi utvecklar ”Välkommen-hörnan” som innehåller material och medier anpassat efter våra besökare i Språkkaféet, SFI och grundvuxstudenter samt provar olika metoder för att synliggöra verksamhetens resurser i dialog med besökarna. Mäts genom: 1) Enkätundersökning - en majoritet av Språkkaféets och läxhjälpens deltagare ska vara nöjda med verksamheterna (uppdelat män/kvinnor). 2) Enkätundersökning - en majoritet av deltagarna ska ange att de har ökat sin kunskap i det svenska språket (uppdelat män/kvinnor). 3) Årliga brukarundersökningen - majoriteten av Garagets besökare som har använt Garagets samhällsservice ska vara nöjda med denna (uppdelat män/kvinnor). 4)Statistik från bibliotekssystemet - ökat utlån av medier i välkommen hörnan (uppdelat män/kvinnor), fler önskade medier samt årliga brukarundersökningen – ökad användning av och kännedom om verksamhetens resurser i förhållande till föregående år (uppdelat män/kvinnor). 3. KF-mål/Biblioteksplan: Biblioteken ska vara tillgängliga för alla Malmöbor oavsett bakgrund och förutsättningar, och ge fri och jämlik tillgång till utbudet av information och upplevelser. De besökandes ålder, språk, ekonomiska förutsättningar, arbetstider och eventuella funktionshinder får inte hindra tillgängligheten. (BP) Garagets åtagande: Garaget ska fortsatt vara en plats där alla besökare kan ta del av verksamhetens resurser, trots olika bakgrunder och exempelvis ekonomiska förutsättningar. Vi utvecklar och breddar utlåningsverksamheten, tillhandahåller billig fika, gratis frukt till barn och gratis aktiviteter. Vi ska översätta mer information till exempelvis engelska. Vi ska se över tillgängligheten för funktionshindrade. Försöka påverka så att den fysiska tillgängligheten till Garaget förbättras genom övergångsställe/breddade trottoarer.

Verksamhetsplan 2014

8


Mäts genom: Den årliga brukarundersökningen – tillgängligheten ska anses ha förbättrats enligt brukarna. 4. KF-mål/Biblioteksplan: Ungdomsarbetslösheten ska minska. (KF) Nämndsmål: 1) Andelen unga vuxna män och kvinnor på Seved som genom arbetsmarknadsinsatser blivit självförsörjande ska öka. (3.1.1) 2) Andelen långtidsarbetslösa unga vuxna som blivit stärkta i sin arbetsmarknadskompetens ska öka. (3.1.2.) 3) Antalet sommarjobb för unga inom stadsområdet Innerstaden ska öka. (3.1.3) Garagets åtagande: 1) Vi prioriterar långtidsarbetslösa unga vuxna från närområdet när vi tar emot praktikanter/arbetstränare. 2) Garaget ska vara en naturlig plats för kunskapsinhämtande, så även för arbetssökande. Vi tillhandahåller även fysisk plats för möten mellan exempelvis Arbetsförmedlingen och dess kunder, i mån av intresse. Vårt samarbete med Jobbsökarkompisarna bidrar till att personer som söker arbete får råd och stöd i sitt arbetssökande. 3) Garaget ska under sommaren ta emot sommarjobbare/Ung i sommar. Mäts genom: 1) Antal praktikanter/arbetstränare som tagits emot under 2014. 2) Statistik från bibliotekssystemet, som visar på fler anpassade önskade medier på hyllan ” Studier & Arbete. Antal deltagarde i Jobbsökarkompisarna. 3) Antal emottagna sommarjobbare/Ung i sommar. 5. KF-mål/Biblioteksplan: Malmöbor med försörjningsstöd ska bli ekonomiskt självförsörjande. (KF) Nämndsmål: Avdelningen för Områdesutveckling ska möjliggöra för Malmös invånare att knyta kontakt med interna och externa aktörer. (3.2.1.)

Verksamhetsplan 2014

9


Garagets åtagande: Garaget ska fortsatt vara en möjlig plats för möten mellan människor och andra aktörer, exempelvis Arbetsförmedlingen, Jobb Malmö med flera. Garaget tar också regelbundet emot studiebesök från verksamheter såsom Portalen, Furuboda etc med deltagare som står långt ifrån arbetsmarknaden, i syfte att visa upp Garaget som möjlig plats för förkovring och kunskapsinhämtande. Genom att samarbeta med Jobbsökarkompisarna ger Garaget arbetssökande en arena för att diskutera sin situation, och hitta lösningar och möjligheter för att närma sig arbetsmarknaden. Mäts genom: Antalet mottagna studiebesök från arbetsmarknadsinsatsprojekt såsom Portalen och Furuboda etc. Antal deltagare i Jobbsökarkompisarna.

6. KF-mål/Biblioteksplan: Malmö stads förvaltningar ska arbeta aktivt med näringslivsutveckling för att fler företag skapas i och flyttar till Malmö. (KF) Nämndsmål: Andelen personer som fått information och erbjudanden om kontaktvägar för att starta företag ska öka. (3.3.1) Garagets åtagande: Garaget ska kompetensutveckla personalen i syfte att kunna hänvisa rätt när besökare ställer frågor om att starta eget och liknande. Likaså ska relevant informationsmaterial kring vilka resurser som finns i Malmö beställas och exponeras i lokalen. Mäts genom: Genomförd kompetensutveckling av personal för att kunna hänvisa rätt. Framtagande av informationsmaterial. 7. KF-mål/Biblioteksplan: Malmö stad ska ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet. (KF) Nämndsmål: 1) Samtliga medarbetare ska vara väl förtrogna med Malmö stads plan för jämställdhetsintegrering och riksdagens jämställdhetspolitiska mål. (3.4.1) 2) Varje sektion inom individ- och familjeomsorg och områdesutveckling samt varje enhet inom vård och omsorg ska genomföra minst en jämställdhetsanalys och minst en jämställdhetsaktivitet. (3.4.3)

Verksamhetsplan 2014

10


Garagets åtagande: 1) Garagets personal ska kompetensutvecklas inom jämställdhetsområdet, i syfte att utveckla verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv. 2) Genomföra ”Pappa & jag – ett berättarprojekt för pojkar” som fokuserar på pappor och berättande, där syftet är att lyfta berättande/högläsning som metod för läsutveckling. Detta görs genom att utveckla och införa en läsfrämjande aktivitet för barn och unga, att lyfta pappornas betydelse som läsande förebilder samt stärka dem i sitt berättande. En vidareutveckling av innehållet i materialet som delas ut till förskolor i upptagningsområdet Mäts genom: 1) Kompetensutveckling har genomförts. 2) Berättarprojekektet är genomfört och utvärderat enligt uppställda mål i projektplanen. 8. KF-mål/Biblioteksplan: Malmö stad ska ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på antidiskrimineringsområdet. (KF) Nämndsmål: Det ska finnas en utvecklingsplan för förvaltningens arbete mot diskriminering. (3.5.1) Garagets åtagande: Garagets besökare och samarbetspartners kan förvänta sig service och bemötande på lika villkor oavsett bakgrund. Vi arbetar aktivt med vår värdegrund och förmedlar denna vidare till exempelvis extrapersonal och samarbetspartners. Vi samarbetar även med Malmö Mot Diskriminering, som under 2014 kommer att hålla arrangemang ca en gång per månad på Garaget. Garaget och Malmö mot diskriminering kommer också ta fram ett underlag för kompetensutveckling inom området antidiskriminering för personalen på Garaget. Mäts genom: Årliga brukarundersökningen – fråga om bemötande. Antal arrangemang genomförda av Malmö mot diskriminering. Genomförd kompetensutveckling tillsammans med Malmö mot diskriminering. 9. KF-mål/Biblioteksplan: Malmöborna ska känna sig trygga i sin stad. (KF) Nämndsmål: 1) Pröva metoder för att involvera medborgare i arbetet med att öka känslan av trygghet. (3.6.3)

Verksamhetsplan 2014

11


Garagets åtagande: 1) Garaget ska genom sin grundverksamhet fortsätta verka för trygghet genom att vara en lokal mötesplats som bygger på delaktighet, gott bemötande, tillgänglighet och samarbete med lokala (och andra) samarbetspartners. Mäts genom: 1) Årliga brukarundersökningen – frågor om bemötande och delaktighet. Barnbrukarundersökningen – frågor om upplevd trygghet på Garaget. 10. KF-mål/Biblioteksplan: Malmös barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid. (KF) Biblioteken ska erbjuda en innovativ, experimenterande och lekfull barnverksamhet. (BP) Nämndsmål: 1) Flickor och pojkar ska få kännedom om vilka fritidsaktiviteter som finns i Malmö. (3.7.1) 2) Andelen pojkar och flickor som uppger att de är delaktiga i och har inflytande över de av stadsområdet organiserade fritidsaktiviteterna ska öka. (3.7.2) 3) Flickor och pojkar, i årskurs 6-9, ska få stöd i att skapa fritidsintressen. (6.7.3) Garagets åtagande: 1) Garagets personal ska kunna hänvisa barn och unga till fler fritidsaktiviteter än de som finns på Garaget när sådana efterfrågas. Personalen ska kännedom om hur man kan söka fram/presentera information om fritidsaktiviteter i närområdet samt övriga Malmö. 2) Barn och unga ska kunna vara delaktiga i de av Garaget organiserade kreativa workshopparna. Utbudet ska bygga på deltagarnas intressen och efterfrågan genom dialog och enkäter. Pedagogerna som leder workshopparna ska vara insatta i Garagets mål om att involvera barnen i processen. 3) Garaget ska vara en plats där barn kan upptäcka och utveckla olika fritidsintressen efter skolan. Tillsammans med pedagoger och övrig personal tillhandahåller vi kreativa workshops ett antal dagar i veckan i anslutning till skolslut, vars inriktningar bygger på önskemål från barnen själva. Open Stage Garaget kommer att vara en aktivitet som syftar till att låta barn och ungdomar ta plats på en scen, få uppträda, träffa andra kulturaktörer och vidga sitt intresse. 4) Biblioteksservicen undersöker utifrån det vidgade textbegreppet vilka andra informationsbärande medieformer som används av barn & unga som besöker Garaget. Vi för dialog med barn & unga kring önskemål till biblioteksservicen. En modell och struktur för delaktighet tas fram och startas. Mäts genom: 1) Genomförd kompetensutveckling av personal.

Verksamhetsplan 2014

12


2) Att det finns en struktur för hur vi fånga upp önskemål och behov från/hos barn och unga på Garaget. Barnbrukarundersökningen – fråga om delaktighet. 3) Antal workshops i kreativa verkstaden samt antal deltagare per tillfälle. Barnbrukarundersökningen – fråga om deltagande i kreativa workshops. Antal deltagare i Open Stage Garaget. 4) Att det finns en struktur för hur vi fånga upp önskemål och behov från/hos barn och unga som använder biblioteksservicen. 11. KF-mål/Biblioteksplan: I Malmö ska flickor och pojkar kunna delta i fritidsverksamheterna på lika villkor. (KF) Nämndsmål: 1) Antalet och andelen flickor som deltar i stadsområdets fritidsverksamheter ska öka. (3.8.1) 2) Flickor och pojkar som deltar i stadsområdets fritidsaktiviteter ska uppleva att de har lika stort inflytande i utformandet av aktiviteter. (3.8.2) Garagets åtagande: 1) Garaget ska särskilt uppmärksamma önskemål och behov som gäller flickors fritidsintressen. Garaget kan vara en resurs för initiativ som kommer från Garagets egna besökare inom detta område, exempelvis ”Tjejgruppen” och liknande. På samma sätt ska Garaget införa ”tjejöppet” i datarummet då ett behov av detta uppmärksammats. 2) Genomföra Pappa & jag – ett berättarprojekt för pojkar som fokuserar på pappor och berättande, där syftet är att lyfta berättande/högläsning som metod för läsutveckling. Detta görs genom att utveckla och införa en läsfrämjande aktivitet för barn och unga, att lyfta pappornas betydelse som läsande förebilder samt stärka dem i sitt berättande. I förlängningen kan både flickor och pojkar ha kännedom och möjlighet att på fritiden besöka biblioteket och använda de resurser som finns där. 3 3) Vi för dialog med barn & unga kring önskemål till biblioteksservicen. En modell och struktur för delaktighet tas fram och startas. Mäts genom: 1) Könsuppdelad statistik vad gäller deltagande i kreativa workshops. Flödesschemamätningar i bland annat datarummet.

3

Att utveckla läsandet är en sammansatt process, samspelet mellan barn och vuxna spelar stor roll. Det läsfrämjande arbete som riktas till vuxna idag är värdefullt. Den tillfälliga insatsen, pappagrupper, har pojkar och pappor som sin primära målgrupp. De långsiktiga insatserna, inspirationsfolder, genuspåse och läsfrämjande insatser, har förskolorna i vårt upptagningsområde, besökande föräldrar/barn och besökande på BVC som sin primära målgrupp. Alltså, i förlängningen kommer resultatet att gagna alla Garagets besökande barn och unga.

Verksamhetsplan 2014

13


2) Att projektet är genomfört och analyserat, att en modell/struktur för delaktighet finns som utgår ifrån både flickor och pojkar. Fråga i barnbrukarundersökningen. 3) Att någon form av idébank/struktur finns för biblioteksservicen. 12. KF-mål/Biblioteksplan: Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier. (KF) Nämndsmål: Alla verksamheter ska när så är möjligt välja ekologiska och certifierade produkter. (3.13.1) Garagets åtagande: Garaget ska fortsatt vara en plats som kännetecknas av miljö-medvetenhet och återbruksanda. Vårt kafé säljer enbart ekologiska produkter och våra inköp följer Malmö stads policy för upphandling och ramavtal. Mäts genom: Statistik från beställningsmodulen Raindance.

Foto från Garagets Bokmässa december 2013

Verksamhetsplan 2014

14


BUDGET 2014 INTÄKTER Kommunbidrag Ersättning myndighet Ersättning produktionen Ersättning andra SDF Summa

2 038 000 750 000 164 000 2 306 000 5 258 000

UTGIFTER Personalkostnader Hyra Övrigt Interna omföringar Avskrivning Internränta Summa

3 031 000 983 000 910 000 280 000 45 000 9 000 5 258 000

Verksamhetsplan 2014

15


UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLANEN Verksamhetsplanen kommer att följas upp och utvärderas i samband med tertialuppföljningar och årsbokslut. Garagets årliga brukarundersökning samt barnbrukarundersökning fungerar som ytterligare underlag för att mäta måluppfyllelse.

Verksamhetsplan 2014

16

Verksamhetsplan Garaget 2014  
Advertisement