Page 1

Malmö stad

Garaget

Brukardelaktighet på Garaget Bakgrund Under skapandeprocessen av Garaget hölls en omfattande dialogprocess med boende, tjänstemän och verksamma i området. Det vill säga vi resonerade tillsammans kring frågan ”Hur kan Garaget vara en resurs för våra användare?”. Sju öppna möten hölls i den då orenoverade lokalen. En mängd olika önskemål listades, exempelvis ett offentligt vardagsrum, bibliotek, experimentarium, ekocentrum, mediatek, cykelverkstad, kafé, äventyrsbana, möteslokaler att låna etc. Deltagarna prioriterade bland förslagen och resultatet av denna prioritering ligger till grund för det fortsatta dagliga arbetet på Garaget. Varför arbetar vi med brukardelaktighet på Garaget? Garagets huvudändamål är att skapa en arena för ökad delaktighet genom att bekräfta och synliggöra människor och ge dem möjligheter att växa. Vårt huvudsyfte med att arbeta med brukardelaktighet är därför att fånga upp engagemang och öka känslan av delaktighet.

brukardelaktighet_på_garaget_1905801.doc

En annan föresats med Garaget är att lokalen och verksamheten ska vara en resurs för våra brukare. Genom brukardelaktighet vill vi därför ta tillvara på våra brukares idéer och synpunkter för att skapa en verksamhet som möter deras behov och önskemål. Vilka former av delaktighet använder vi? Det dagliga mötet med våra brukare präglas av dialog och nyfikenhet. Utöver denna ”dagliga dialog” arbetar vi med strukturerat delaktighetsarbete. Genom exempelvis konsultation får brukarna tycka till om vår verksamhet. Detta sker genom: - Skriftliga enkäter (ex. frågorna ”På vilket sätt kan Garaget bli en bättre plats för dig som besökare och användare?” och ”Skulle du vilja vara med och utveckla Garagets verksamhet? Om ja, på vilket sätt skulle du vilja engagera dig?”) - Enkäter på webben till arrangörer (ex. frågan ”Hur skulle lokalen kunna förbättras för att passa ert arrangemang?)”. - Anslagstavlor där vi ber brukarna ge förslag på inköp av litteratur och tidskrifter samt material till kreativa verkstaden. - Muntliga brukarundersökningar.

SÖDRA INNERSTADEN STADSDELSFÖRVALTNING Lönngatan 30 205 80 Malmö Tel. 040-34 02 03 Org.nr. 212000-1124 emelie.wieslander@malmo.se www.malmo.se


2 (2)

Garaget har som mål att utgå ifrån människors behov och önskemål. Vi anpassar därför formen av delaktighet utifrån våra brukares behov och önskan. För en del brukare är Garaget främst en lokal där man kan genomföra arrangemang. Delaktigheten här kännetecknas främst av att vi informerar om förutsättningarna för att använda lokalen och vi konsulterar om vilka önskemål som ställs på oss och lokalen för att kunna utveckla arrangemangsverksamheten. I andra fall kommer människor till Garaget med ofärdiga frön till idéer som de vill utveckla tillsammans med oss. Detta kan ske under en längre process där vi i dialog resonerar oss fram till vad vi vill göra tillsammans. Själva genomförandet kan kännetecknas av samarbete, där Garaget tar en mer aktiv roll som samarbetspartner. Exempel på detta är ”Family Learningprojektet”, där Garaget efter en lång gemensam förberedelseprocess gått in som formell samarbetspartner i verksamheten. Hur återkopplar vi till brukarna vad deras synpunkter och involvering lett till? – Muntligen till den som är berörd när detta är naturligt och möjligt. – Skriftligen eller per telefon till dem som lämnat sina kontaktuppgifter via enkätsvar. – Skriftligen på anslagstavlor när vi exempelvis köpt in böcker eller material. – Via information på vår hemsida eller i stadsdelstidningen. – Genom att i lokalen synliggöra de övergripande delaktighetsprocesserna i Garaget. Detta arbete ska utvecklas, bl.a. genom hjälp från Kreativ Metapol. All återkoppling ska ske skyndsamt. Även i de fall då vi inte kunnat genomföra föreslagna förändringar ska detta återkopplas och förklaras.

Brukardelaktighet på garaget  
Brukardelaktighet på garaget  

Brukardelaktighet

Advertisement