Page 1

วิทยาลัยดุสิตพาณิชยการ โครงการบริหารวิชาการแก่สังคม บัญชีครัวเรือน โดย นายวรรณกร เย็นเกษม ปวช 1/11


เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จที่พระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดารัสแนะแนว ทางการดาเนินชีวิต โดย สร้างแนวความคิดความพอมีพอกินพอใช้ มุ่งเน้นการใช้จ่ายอย่างประหยัดเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ที่มาตามกาลัง ของบุคคลโดยปราศจากหนี้สินด้วยการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ด้วยการอด ออม


1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักการบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายและการจัดทาบัญชี ครัวเรือน 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจวิธีการควบคุมค่าใช้จ่าย 3. เพื่อเป็นการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการวิชาการสู้สังคมเข้ากับการเรียนการ สอน 4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักการวางแผนการใช้จ่ายเงินซึ่งจะช่วยให้สถานการณ์ การเงินของครอบครัวดีขึ้น 5. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งให้ชุมชุน


เป็นการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการวางแผน ชีวิตประจาวันเพื่อให้เกิดรูปธรรมในการปฏิบัติ หมายถึง การบันทึกจานวนเงิน รับ – จ่าย ประจาวันของครัวเรือน โดยแสดง วัน เดือน ปี รายการ รับ – จ่าย และจานวนเงิน


1. การจดบันทึก รายการที่เกิดขึ้นในแต่ละวันว่ารับ-จ่ายเป็นเงินเท่าไร

2. การจัดหมวดหมู่ การนาข้อมูลมาจัดรวมกันเป็นหมวดเช่น หมวดรายได้ หมวดค่าใช้จ่าย เพื่อ ความสะดวกในการค้นหา 3. การสรุปผล การนาเสนอข้อมูลที่บันทึกไว้มาสรุปยอดรวมว่าในเดือนเดือนหนึ่ง มีรายได้และ ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเท่าไร 4. การวิเคราะห์ตีความ การนาผลสรุปมาวิเคราะห์ความสามารถในการหารายได้ที่เพิ่มขึ้น การ ประหยัดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย ถ้ามีเงินเหลือควรจะออกไว้ยามจาเป็นเท่าใด


วันที่ DATE

รายการ ITEM

รายรับ INCOME

รายจ่าย EXPEND

คงเหลือ BALANCE

หมายเหตุ REMARK


วันที่ DATE

รายการ ITEM

รายรับ INCOME

1/1/2012

เงินเดือน

15.000บาท

31/1/2012

รายจ่าย EXPEND

คงเหลือ BALANCE 15.000บาท

ค่าผ่อนบ้าน

4.000บาท

11.000บาท

ค่าน้า-ค่าไฟ

800บาท

10.200บาท

ของใช้จาเป็นในบ้าน

1.200บาท

9.000บาท

แบ่งเก็บ (เงินออม)

1.000บาท

8.000บาท

*แบ่งเก็บ 1.000บาท

9.000บาท

(1.000บาท)

บีฝากซื้อของ

1.000บาท

บันทึก เดือนมกราคมมีเงินออม1.000บาท (บี ฝากซื้อของ 1.000บาท) MEMO *ฝากให้ผู้อนื่ ยืม

หมายเหตุ REMARK

(.....)เงินที่ติดลบ,ติดหนี้

รวมเงินออม....1,000..บาท


1. การจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายเงินในชีวิตประจาวันเป็นการช่วยเตือนความจา

2. ทาให้ทราบรายรับ รายจ่ายของครอบครัว 3. ทาให้ทราบว่าเงินคงเหลือ ณ วันใดวันหนึ่งของครอบครัว และฐานะการเงินของครอบครัว 4. ทาให้ครอบครัวมีการบริหารจัดการด้านการเงินอย่างเป็นระบบ ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สิน


5. รู้จักการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสมรู้จักการออม

6. รู้ผลกาไร หรือ ขาดทุนจากการประกอบอาชีพ

7. ช่วยในการวางแผนการลงทุนในครั้งต่อไป

บัญชีครัวเรือน  

นายวรรณกร เย็นเกษม ปวช1/11 เลขที่8

Advertisement