Page 1

$»j·Tyê&É

ABCD

5

Ä~yês¡+ 27`11-2016

Ä]ºdtº yêdüT.. n+fÒ mes¡T? #·ø£ÿ>± u§eTà˝ÒkÕÔs¡T.. s¡T.. nì dü+uÀ~ÛùdÔ.. ‘·|üŒe⁄‘·T+<˚yÓ÷.. &ÉT nH˚ nHê*. m+<äTø£+fÒ.. Ç‘·&ÉT »Hê˝À¢ ø£*j·T‹]π> eTìwæ.. eTìwæ>± ‹s¡>∑ø£b˛y=#·TÃ. u§eTà\T>± ‹s¡T>∑T‘ê&ÉT.. \ø£å\ dü+K´˝À.. n#·ÃsTT´.. s¡+>∑T˝…>∑πsdæ eTØ mø£ÿ&Óø£ÿ&√ ñqï »Hê©ï.. u§+>∑sê˝≤¢+{Ï u§eTà\‘√ e÷j·T\T #˚kÕÔ&ÉT. Ç~ #˚‘√Ô y˚dæq u§e÷à..?! nì H√fi¯ófl yÓfi¯flu…fÒº˝≤ #˚kÕÔ&ÉT. #˚sTT ‹]–q ∫Á‘·ø±s¡T&ÉT.. #˚sTT‹]–q ∫Á‘·ø±s¡T&É+fÒ.. y=+|ü⁄\T ‹]–q #˚‘·T\Tø±e⁄. s¡+>∑T˝À¢ì ˇ+|ü⁄\T, e\|ü⁄\T ‘Ó*dæq e÷j·T>±&ÉT. bò˛{À ø£\sY‡, yê≥sY ø£\sY‡, b˛düºsY ø£\sY‡.. m|ü⁄Œ&ÉT, m˝≤ m+‘·>± yê&Ü˝À ‘Ó*dæH√&ÉT. Áãwtì s¡+>∑T˝À¢ eTT+∫ mø£ÿ&É ‘·>±Z˝À.. mø£ÿ&É Ä>±˝À u≤>± m]–H√&ÉT. s¡+>∑T\T #·\¢&É+˝À uÛÀfi≤ eTìwæ. ˇø£|ü{≤ºq.. u§eTàqT e~*ô|≥º&ÉT. u§eTàqT n+‘·>± Áù|$TkÕÔ&ÉT.. Äsê~ÛkÕÔ&ÉT.. |üPõkÕÔ&ÉT.. uÛÑøÏÔÁX¯<äΔ\‘√ eTTì–‘˚\‘ê&ÉT. nH˚ø£ $<ÛäeTT˝…’q s¡+>∑T˝À¢ »Hê©ï ‘˚˝Ò˝≤ #˚kÕÔ&ÉT. <ä{°CŸ Ä]ºdtº yêdüT.

eT÷&ÉT <äXÊu≤›\≈£î ô|’>± s¡+>∑T\‘√

n\Tô|s¡>∑ì Á|üj·÷D+. ‘·q #˚‹˝Àì ≈£î+#Ó‘√ #Ó\>±≥e÷&ç.. ˇ~›ø£>±, eTT<äT›eTT<äT›>±, >±+;Ûs¡´+>±, n<äT“¤‘·+>± ÁbÕD≤\T b˛düT≈£îqï y˚˝≤~ u§eTà˝À¢ ø=ìï u§eTà\T. ‘=*kÕ]>±.. &çôd+ãsY 3, 4, 5 ‘˚B˝À¢ ôV’≤<äsêu≤<é ◊d”d”ÄsY ÄsYº>±´\Ø˝À Á|ü<äs¡Ùq≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·THêïsTT. á dü+<äs¡“¤+>± yêdüT u§eTà\‘√ ø±ùd|ü⁄ e÷{≤¢&É<ë+. Äj·Tq >∑T]+∫ Hê\T>∑T eTTø£ÿ\T ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+!! eTT|üŒj˚T´fi¯fl nqTuÛÑe+>∑\ ∫Á‘·ø±s¡T&ÉT. nsTTHê.. Ç|üŒ{Ïø° ø=‘·Ô u§y˚TàùdÔ.. ø=©>¥‡ X¯+ø£s√ï.. ˝ÒbÕøÏåø√ #·÷|æ+∫.. ªªu≤>±H˚ e∫Ã+<ä+{≤sê?µµ nì n&ç– ‘·q u§eTà >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£î+fÒ>±˙.. ªVü≤eTàj·T´!µ nì nqTø√&ÉT. á ‘·s¡+˝À Ç\ÁùdºwüHé ÄsYº˝À.. ø=<√› >=b˛Œ kÕ~Û+∫H√&ÉT. Ç+ø± nH˚ø£+ #Ó|ü⁄Œø√yê*. #Ó|ü⁄Œø√yê\+fÒ.. n‘·&ç u§eTà*ï eTT+<˚düT≈£îì.. yê{Ï s¡+>∑T˝À¢ <ë–q >∑T≥TºqT, ø£<∏ëø£e÷MTwüßqT sêã{≤º*. ≥≥º{≤ºjYT.. n$ ... u≤¢ø˘ n+&é yÓ’{Ÿ s√E\T. |üÁ‹ø£˝Ò.. e÷qyê[ ø±\πøåbÕìøÏ Jeq<Ûës¡eTe⁄‘·Tqï s√E\$. n˝≤ ˇø£s¡ø£yÓTÆq dü«s¡íj·TT>∑+ ‘ê+&Éee÷&ÉT‘·Tqï <äX¯˝À |üÁ‹ø£˝À¢øÏ Á|üy˚•+∫.. Ç+&çj·THé Ç+ø˘‘√ q\T|ü⁄, ‘Ó\T|ü⁄ u§eTà˝Òùddæ, bÕsƒ¡≈£î*ï eT+Á‘·eTT>∑TΔ*ï #˚ùdyês¡T ø=+<äs¡T ø£fi≤ø±s¡T\T. n˝≤.. e∫Ã.. ‘Ó\T>∑T »Hê\ >∑T+&Ó˝À¢ V”≤s√ nsTTqyê&˚ eTq u≤|ü⁄. u≤|ü⁄ ˇø£ÿπs ø±<äT, Ä es¡Tdü˝À nH˚ø£eT+~ ñHêïs¡T. ù|s¡T¢ sêj·÷*‡ eùdÔ.. øÏ˝À˝…ø£ÿq ‘Ó\¢ø±–‘ê\T ø±yê*. Mfi¯fl+‘ê.. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT V”≤s√\T>±H˚ #·˝≤eTD° nj˚T´yês¡T. n|üŒ{À¢ |üÁ‹ø±s¡+>∑+˝À u§eTà˝Òùd Ç\ÁùdºwüHé Ä]ºdüTº\+fÒ n+‘·{Ï ÁbÕ<Ûëq´‘· ñ+&˚~. Áø£y˚TD≤.. |üÁ‹ø£\T |ü\#·ã&ܶsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝À ø£<∏ä*ï #·~$, u§eTà\T ^ùd ∫Á‘·ø±s¡T\÷ ø£s¡ej·÷´s¡T. ne⁄‘·THêïs¡T ≈£L&Ü. Ç|ü⁄Œ&ÉT ñ+fÒ –+fÒ.. y˚fi¯flMT<ä ˝…ø£ÿô|{≤º*‡+<˚. b˛˙ ñHêïs¡qT≈£î+<ë+.. ˇø£≥e s¡ø£+ u§eTà˝Òùd Ä]ºdüTº\T #ê˝≤ ‘·≈£îÿe. ñHêï>±˙.. mø£ÿ&É s¡+>∑T\T nsTTb˛‘êjÓ÷.. nì |ædæHêØ s¡+>∑T\T |ü⁄*$T.. Ç<˚ >=|üŒu§eTà.. nì >∑+‘·T˝Òùdyêfi¯ófl ø=+<äs¡T.. ‘·&ç, eT&ç Ä#êsê\‘√ eTÚdt |ü≥Tº≈£îì.. &çõ≥˝Ÿ n<ä›ø±ìï n~›+#˚yêfi¯ófl Ç+ø=+<äs¡T. ø±˙ á #ÓqTï|ü*¢ yêdüT ñHêïπs.. ˙fi¯flÁbÕj·T+>±.. u§eTà\≈£î ÁbÕD+ b˛kÕÔ&ÉT. ˙{Ï s¡+>∑T˝‘√ n»+‘ê m˝À¢sê •˝≤Œ\qT ne©\>± #ÓπøÿkÕÔ&ÉT. n+<äTπø.. eTq≈£îqï ndü\T dædü˝…’q Ç\Áùdº≥sY‡ (d”ìj·Ts¡¢qT $TqVü‰sTT+#·Tø√yê* düTMT) ø=+<ä]˝À ˇø£ÿ&Éj·÷´&ÉT. u§eTà\+fÒ Çwüº|ü&˚yê]øÏ, ‘√{Ï ∫Á‘·ø±s¡T\≈£î, kÕVæ≤r$TÁ‘·T\≈£î.. Ç˝≤ ˇø£ÿπs$T{°.. n+<ä]ø° ‘·q u§eTà\‘√ Äø£≥Tº≈£îì n+<ä]yê&Éj·÷´&ÉT Ä]ºdtº yêdüT.

H˚qT - Hê u§eTà\T u§eTà\T ≈£L&ÉT ô|&É‘êj·÷? nH˚ e÷≥ m|ü⁄Œ&É÷ m<äTs√ÿ˝Ò<äT. Ç+{À¢

≈£L&Ü u§eTà\ô|’ ñqï ÄdüøÏÔì m|üŒ&É÷ ìs¡T‘ê‡Vü≤ |üs¡#·˝Ò<äT. u≤\´+˝À u§eTà\ô|’ ÄdüøÏÔ ø£\>∑&ÜìøÏ H˚qT #·÷dæq u§eTà]\T¢, #·+<äe÷eT, Ç‘·s¡ ø=ìï |üÁ‹ø£˝À¢ e#˚à u§eTà\T #·÷dæq|ü⁄Œ&ÉT uÛÑ˝Ò ñHêïj˚T nqT≈£îH˚yê&çï. n|üŒ{À¢ Ä u§eTà\T.. ∫Á‘·ø±s¡T\T y˚kÕÔs¡T nì ‘Ó*ùd~ ø±<äT. yê{Ïì #·÷dæ ô|ì‡˝ÀÔ ÁbÕø°ºdt #˚ùdyê&çï. n˝≤ H˚qT y˚dæq u§eTà\T #·÷dæ ùdïVæ≤‘·T\T ªªuÛÑ˝Ò y˚XÊe⁄sê!µµ nì bı–&˚yês¡T. <ë+‘√ Ç<˚<√ u≤e⁄+<˚.. nqT≈£îì u§eTà\T y˚j·T&É+ô|’ eT]+‘· ÁX¯<äΔ ô|]–+~. ‘·sê«‘· ‘·sê«‘· n˝≤ |üÁ‹ø£˝À¢ y˚ùd~ ∫Á‘·ø±s¡T\ì.. u≤|ü⁄, #·+Á<ä e+{Ïyês¡T n˝≤+{Ï u§eTà\T y˚dü÷Ô ñ+{≤s¡ì ‘Ó\TdüT≈£îì.. n˝≤+{Ï u§eTà\Tqï |üÁ‹ø£\T ø=qTø=ÿì.. yê] u§eTà\T |ü]o*+#·&É+, kÕ<Ûäq #˚j·T&É+ #˚ùdyê&çï.

#·+Á<ä>±] u§eTà\+fÒ ÁbÕD+

d”ìj·TsY ∫Á‘·ø±s¡T\T #·+Á<ä>±s¡+fÒ Hê≈£î #ê˝≤ Çwüº+. Äj·Tq y˚dæq u§eTà\T ùdø£]+∫.. yê{Ïì ÁbÕø°ºdt #˚düTÔ+&˚yê&çï. á Áø£eT+˝À Äj·Tìï m˝≤¬>’Hê ø£\yê*. #·÷&Ü\ì nqT≈£î+≥T+&É>±.. z dü+<äs¡“¤+˝À Äj·Tìï #·÷&ɶ+ »]–+~. #·÷&ɶy˚Tø±<äT.. Äj·Tq @<√ ø£<∏ä #·~$.. n|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT #·ø£#·ø±.. u§eTà y˚j·T&É+ Hê≈£î #ê˝≤ ÄX¯Ãs¡´+ nì|æ+∫+~. n|ü⁄Œ&˚ nqT≈£îHêï.. @yÓTÆHê düπs H˚q÷ |üÁ‹ø£˝À¢ u§eTà y˚j·÷\ì. n|üŒ{À¢ ø±ø£rj·T |ü_¢πøwüHé nì Hê+|ü*¢˝À ñ+&˚~. Ä |ü_¢πøwüHé qT+#˚ eTj·T÷], ∫Á‘·uÛÑ÷$T nH˚ |üÁ‹ø£\T e#˚Ã$. n|üŒ{ÏøÏ Hê≈£î.. Çy˚T»qØ ÄsYº ‘Ó*j·T<äT. ˇø£s¡ø£+>± u§eTà\T u≤>± H˚s¡Ãø√&ÜìøÏ Áf…Æ˙ Ä]ºdüTº >±H˚ nø£ÿ&É #˚sêqT. z ◊<ës¡T HÓ\\T nø£ÿ&˚ |üì#˚XÊqT. n˝≤ |üì#˚düTÔqï Áø£eT+˝À áHê&ÉT˝À

Ä]ºdüTº>± #˚sê\ì nì|æ+∫+~. m&ç≥sY>± #·\kÕì Á|ükÕ<äsêe⁄>±s¡T ñ+&˚yês¡T. ø=ìï u§eTà\T rdæ¬ø[¢ Äj·Tq≈£î #·÷|æ+#êqT. ìC≤ìøÏ H˚qT rdüT¬ø[flq u§eTà\˙ï #·+Á<ä>±] y˚dæq u§eTà*ï #·÷dæ y˚dæqy˚. nsTT‘˚ Äj·Tq ˇø£ ø£<∏ä Ç∫Ã, #·~$ u§eTà y˚j·TeTHêïs¡T. nø£ÿ&˚ Ä ø£<∏ä #·~$, kı+‘·>± }Væ≤+∫, u§eTà^dæ #·÷|æ+#êqT. yêfi¯fl≈£î q∫Ã+~. rdüT≈£î+fÒ |üìø=kÕÔ&ÉT nì.. Ä]ºdüTº>± rdüT≈£îHêïs¡T. n˝≤ áHê&ÉT˝À #˚sêqT. ø=+‘·ø±\+ ñ<äj·T+, Á|üdüTÔ‘·+ kÕøÏå˝À |üì#˚düTÔHêïqT.

|üÁ‹ø± s¡+>∑+˝À ∫Á‘·ø±s¡T&çï

ø£fi≤ø±s¡T˝À¢ nH˚ø£ s¡ø±\T ñ+{≤s¡T. Ç|ü⁄Œ&É+‘ê &çõ≥˝Ÿ j·TT>∑+. nsTT‘˚.. Hê≈£î ‘Ó*dæ+~.. #˚‘√Ô y˚j·T&É+. nB ø£<∏ä≈£î, dü+<äsꓤìøÏ ‘·>∑Z u§eTà\T y˚j·T&É+. >∑‘· eTT|üŒj˚T´fi¯ófl>± Ç+#·T$T+#·T ñqï<ä+‘ê |üÁ‹ø£\T, |ü_¢πøwüHé s¡+>∑+˝ÀH˚. Á|üdüTÔ‘·+ &çõ≥˝Ÿ ∫Á‘ê\T |üÁ‹ø£˝À¢ m≈£îÿee⁄‘·THêï>±˙ |üP]Ô dü+Á|ü<ëj·T |ü<äΔ‹˝ÀH˚ Ç\ÁùdºwüHé‡ y˚j·T&É+ Çwüº+. ø±Hê«dt e+{Ï |üÁøÏj·T˝À¢ Á|üy˚X¯+ ñHêï.. m≈£îÿe>± y˚dæ+~, ˙{Ïs¡+>∑T ∫Á‘ê˝Ò. n˝≤>∑ì &çõ≥˝Ÿ ÄsYº n+fÒ.. n<˚<√ ‘·ø£ÿeì ø±<äT.. n$ ≈£L&Ü ∫Á‘·ø±s¡T˝Ò #Ój·÷´*. n˝≤ #˚düTÔqï yês¡+‘ê.. >=|üŒ ∫Á‘·ø±s¡T˝Ò.

|ü⁄{Ϻ.. ô|]–+~

e÷ Hêqï>±s¡T bÕ|üj·÷#ês¡T´\T.. dü÷ÿ˝Ÿ ôV≤&ée÷wüºsY>± |üì#˚ùdyês¡T. >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢, ‘ÓHê* <ä>∑Zs¡ j·T\eÁs¡T Á>±eT+ e÷~. Ä s√E˝À¢ {°$˝≤¢+{Ï$ @+˝Òe⁄. e÷˝≤+{Ï |æ\¢\+ n|ü⁄Œ&ÉT Ä≥\T, u§eTà\T y˚j·T&É+ e+{Ïy˚ ô|<ä› $H√<ä+>± u≤$+#˚yêfi¯fl+. nsTT‘˚ e÷ nqïj·T´*<ä›s¡T.. #·ø£ÿ>± u§eTà\T y˚ùdyês¡T. yêfi¯flqT #·÷dæ H˚qT ≈£L&Ü y˚ùdyê&çï. n˝≤π> |ü˝…¢|ü≥Tº˝À ô|s¡>∑&É+ e\¢.. Ä dü+Á|ü<ëj·T+, |ü#·Ã<äq+, düVü≤»‘·«+ ø=+‘· u§eTà˝À ô|≥º&ÜìøÏ ø±s¡DeTsTT´+<˚yÓ÷?!

ø=+#Ó+ Çwüº+.. ø=+#Ó+ ø£wüº+

u§eTà\T y˚j·T&Üìï >∑T+&Ó\<ëø± rdüT≈£î+fÒH˚.. y˚j·T>∑\+. n˝≤>∑ì.. ˇø£ÿkÕ]>± H˚s¡TÃ≈£î+fÒ.. nuÒ“~ ø±<äT á ø£fi¯. eTT|üŒj˚T´fi¯fl qT+∫ y˚düTÔHêï.. ø=‘·Ô u§eTàø√dü+.. ø=+‘· n<Ûä´j·Tq+ #˚j·÷*‡+<˚. |üÁ‹ø£˝À¢ u§eTà\T y˚j·T&É+ n+‘· düT\uÛÑy˚T+ø±<äT.. nedüsêìøÏ ‘·>∑Z, kÕVæ≤‘ê´ìøÏ ‘·>∑Z u§eTà y˚j·÷*. ˇø£s¡ø£+>± Ä kÕVæ≤‘ê´ìøÏ u§eTà eT]+‘· kıã>∑TqT n<ë›*. ˇø=ÿø£ÿ dü+<äs¡“¤+˝À u§y˚Tà u≤e⁄+&Ü*. n˝≤ sêe&É+ ø√dü+.. e#˚Ã<ëø± #˚j·T&ÜìøÏ ø£wüº|ü&Ü*. n˝≤ u§eTà ≈£î~]q|ü⁄Œ&ÉT e#˚à Äq+<ä+ y˚s¡T.

` >∑+>±<ÛäsY Ms¡¢

Jeq kÂs¡uÛÑ+ <ÛÓ’s¡´+ nqï<˚ ndü˝…’q dü+|ü<ä. <ÛÓ’s¡´+ ø√˝ÀŒsTTq≥¢sTT‘˚ n˙ï ø√˝ÀŒ‘ê+.

#·T≥º ‘ê–‘˚ düqïã&É‘êsê? #·T≥º ‘ê–‘˚ ˝≤e⁄>± ñqï yês¡T düqïã&É‘ês¡H˚ nb˛Vü≤

Á|ü#ês¡+˝À ñ+~. Bìe\¢ #ê˝≤ eT+~ }ãø±j·T+‘√ u≤<Ûä|ü&˚yês¡T ˝≤e⁄ ‘·>±Z\H˚ ÄX¯‘√ |ü≥Tºã{Ϻ eTØ |òü÷≥sTTq #·T≥ºqT n\yê≥T #˚düT≈£î+{≤s¡T. ª#·T≥º ‘ê>∑T... ˝≤e⁄ ‘·>∑TZ‘êe⁄µ nì dü\Vü‰\T Ç#˚à yê] dü+U≤´ ‘·≈£îÿy˚MT ˝Ò<äT. á qeTàø£+ eTTK´+>± Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á|üã\+>± ñ+~. #·T≥º ‘êπ> düeTj·T+˝À ñ$Tày˚j·Tø£ ‘·|üŒq+‘·

MT ø√dü+ m+&ÉT Ks¡÷®s¡ ô|#·TÃqT bÕ\˝À¢ ñ&çøÏ+∫, Ä bÕ\T ‘ê–‘˚ >=+‘·T u§+>∑Ts¡T ‘·–Zb˛‘·T+~.

n‘·´~Ûø£ yÓ÷‘ê<äT˝À Á<äe s¡÷|ü ÁkÕyê\T $&ÉT<ä\e⁄‘êsTT. á ÁkÕyê\T X¯Øs¡+ qT+∫ ãj·T≥≈£î yÓ\Te&ç‘˚ X¯Øs¡+ düqïã&ÉT‘·T+<äH˚ qeTàø£y˚T.. #·T≥º ‘ê–‘˚ ˝≤e⁄ ‘·>∑TZ‘ês¡H˚ Äb˛Vü≤≈£î eT÷\+. }ãø±j·T+ sêe&ÜìøÏ ndü\T ø±s¡D+ X¯Øs¡+˝Àì $$<Ûä uÛ≤>±\˝À ø=e⁄« n<äq+>± ù|s¡T≈£îb˛e&Éy˚T ‘·|üŒ X¯Øs¡+˝À eè<∏ë>± ˙s¡T ì\Te ñ+&É&É+ ø±H˚ ø±<äT. á ø=e⁄«qT @ Á|üÁøÏj·T <ë«sêqsTTHê ‘=\–ùdÔH˚ düqïã&É&É+ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+~. kÕ<Ûës¡D+>± X¯Øs¡+ ‘·q≈£î nedüs¡+ nsTTq+‘· y˚Ts¡πø ˙{Ïì d”«ø£]düTÔ+~. n<äq+>± ˙s¡T X¯Øs¡+˝À ì\« ñ+&É&ÜìøÏ neø±X¯y˚T ˝Ò<äT. ø£+{Ï˝À @<Ó’Hê q\ø£ ˝Òø£ |òü÷≥sTTq Á<äyê\T |ü&ç‘˚ yÓ+≥H˚ ˙s¡T Ádü$düTÔ+~. Vü‰ìø£s¡yÓTÆq |ü<ësêΔ\ qT+∫ ø£+{Ïì s¡øÏå+#˚+<äTπø á ˙s¡T Ádü$+#˚~. n<˚$<Ûä+>± |òü÷f…Æq #·T≥º bı>∑ u≤]q |ü&˚ X¯Øs¡+ ˝À|ü\ düTìï‘·yÓTÆq uÛ≤>±\≈£î s¡ø£åD ø£*Œ+#˚+<äTπø Á<äyê\T Ádü$kÕÔsTT. ÁkÕyê\ s¡÷|ü+˝À ø√˝ÀŒsTTq ˙{Ïì X¯Øs¡+ $~Û>± ‹]– bı+<äø£ ‘·|üŒ<äH˚ $wüj·÷ìï Á>∑Væ≤+#ê*. #·T≥º ‘ê>∑&É+ e\¢ ˝≤e⁄ ‘·>∑Zø£b˛>± $$<Ûä s¡ø±\ yê´<ÛäT\‘√bÕ≥T ÁbÕD≤+‘·ø£yÓTÆq ø±´q‡sY, >∑T+&Ó»ãT“\qT ø=ì ‘Ó#·TÃ≈£îqïfÒº ne⁄‘·T+~. dæ>∑¬s≥Tº‘√ b˛*Ãq|ü⁄&ÉT #·T≥º ø=ìï ¬s≥T¢ Á|üe÷<äø£s¡+. s

s¡ø±Ôìï X¯ó~Δ #˚düT≈£îH˚ e÷sêZ\T X¯Øs¡+˝Àì nej·Tyê\T düÁø£eT+>± |üì #˚j·÷\+fÒ s¡ø£Ô Á|üdüs¡D e´edüú |üìrs¡T+&Ü*. á Á|üdüs¡D

e´edüú˝À @e÷Á‘·+ ‘˚&Ü e∫Ãq @<√ düeTdü´≈£î >∑Ts¡j˚T´ neø±XÊ\T ñ+{≤sTT. eTq X¯Øs¡+˝Àì s¡ø±Ôìï eTqy˚T X¯óÁuÛÑ+ #˚düTø√e#·Ãì ì|ü⁄DT\T $e]düTÔHêïs¡T. � Á|ü‹ s√p mì$T~ >±¢düT\ ˙{Ïì ‘ê–‘˚ eT+∫~. � yêsêìøÏ ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT kÕs¡T¢ ;{Ÿs¡÷{ŸqT ÄVü‰s¡+>± rdüT≈£î+fÒ X¯Øs¡+˝À ø=‘·Ô s¡ø£Ô+ ñ‘·Œ‘·Ôe⁄‘·T+~. � ‘ê>∑T˙{Ï˝À ø±düÔ k˛+|ü⁄ ø£*|æ ‘ê–q≥ºsTT‘˚ X¯Øs¡eTT˝Àì n~Ûø£ ãs¡Te⁄qT ‘·–ZdüTÔ+~. � sêÁ‹|üP≥ ìÁ<ä≈£î ø£˙dü+ ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT >∑+≥\≈£î eTT+<äT ÄVü‰sêìï rdüT≈£îqï≥ºsTT‘˚ s¡ø£Ô Á|üdüs¡D e´edüú yÓTs¡T>∑T|ü&ÉT‘·T+~. � eTTq>±≈£î‘√ ø±düÔ ø£+~|ü|ü⁄Œ, ˇø£ ø√&ç>∑T&ÉT¶, ø=+#Ó+ HÓsTT´ ø£*|æ ‘·j·÷s¡T#˚dæq e+≥qT 41 s√E\T rdüT≈£îqï≥ºsTT‘˚ X¯Øs¡eTT˝Àì s¡ø£ÔV”≤q‘· ‘·>∑Z&Éy˚T ø±≈£î+&Ü X¯óÁuÛÑ|ü&ÉT‘·T+~. � n\¢+s¡dü+‘√ ø±düÔ ‘˚HÓ ø£*|æ rdüT≈£î+fÒ s¡ø£ÔeTTqT X¯óÁuÛÑeTÚ‘·T+~. � ‹H˚ ÄVü‰s¡+˝À ø±düÔ m≈£îÿe ñ*¢bÕj·T\T, yÓ\T¢*¢ ø£*|æ ‹+fÒ X¯Øs¡eTT˝Àì ø=e⁄«qT ‘·–Z+∫, ñ‘ê‡Vü‰ìï ô|+∫ s¡ø±Ôìï X¯ó~Δ #˚düTÔ+~. s

Vasu artist  

Prajasakti/Jeevana వారెవ్వా..వాసు .................... ఆర్టిస్ట్‌ వాసు.. అంటే ఎవరు? చక్కగా బొమ్మలేస్తారు.. రు.. అని సంబోధిస్తే.. తప్పవుతుందే...