Page 1

NARAYANEEYAM (Dasakas 41-50) *41 The cremation of Putana *

ì j eñr> z a Eirvca e in z My sma ì j Ú Xvin É Itceta >,

in i:pòin Zz e; té<in rIú y ki Tpda w ¡z r[ <gtSTva m .!

41-1

TvTpa itt<"a eripz a cdeh<de÷ivRË re=w k… Q a rk«Ä m .!

41-2

in z My ga epIvcn a ÊdN t<sveR=ip ga epa É yivSmya N xa >, TvTpItpUtStn tC DrIra Tsmu ½l Ú ½ u tra e ih xUm >,

z »a m xa da grv> ikm e; uik<ca N dn a e ga EGgu l va e=w veit.

41-3

m d¼s¼Sy )l <n Ë r ] [ en ta vÑvta m ip Sya t!,

# Tyu ‘pN v‘vt‘j e_ySTv<pUtn a m a tn wua Ssu giNxm .!

41-4

icÇ<ipz a C ya n ht> k… m a rií Ç<pu rEva kiw z a Eir[ edm ,!

# it àz s < iNkl ga epl a eka e É vN m o u a l a ekrse N ym a 'œ ] It!.

41-5

idn e idn e=w àitv& Ï l ú m Ir] I[ m ¼Lyz ta e ì j a e=ym ,! É viÚ va sa diy va su dev àm a ed sa N Ô> pirta e ivrej e.

41-6

g& he; ute ka em l êpha sim w > kw a s»‚ il ta > km N y>, v& Ä e; uk«Tye; uÉ viÚ rI] a sma gta > àTyhm Tyn N dn .!

41-7

A ha e k… m a ra e m iy dÄ †iò> iSm t> k«t<m a <àit vTsken , @ýeih m a im Tyu psa yRpa i[ <TvyIz

ik<ik<n k«t<vxUiÉ >.

É vÖpu >Spz Rn ka Etk u en kra Tkr<ga epvxUj n en ,

41-8


n ItSTvm a ta èsra ej m a l a Vya l iMbl a el Mbtu l a m l a sI>.

41-9

in pa yyN tI Stn m »g<Tva <ivl a ekyN tI vdn <hsN tI,

dz a <yz a eda ktm a N Ú É ej e s ta †z > pa ih hre gda N m a m .!

41-10

*42 The slaying of Shakatasura *

kda ip j N m ] i Rdn e tv àÉ a e in m iÙ t} a itvxUm hIsu ra ,

m ha nsSTva <sivxe in xa y sa m ha n s a da E vv& te ì j eñrI.

42-1

tta e É vTÇa [ in yu ´ ba l kàÉ Iits'œ ³N dn s »‚ l a rvE>, ivim ïm ïa iv É vTsmIpt> pirS)… q Îaécq ½q a rv>.

42-2

ttStda k[ Rn s æ < mïm àkiMpv] a ej É ra ì j a ¼n a >,

É vN tm N tdR†z >u smN tta e ivin :ptÎaé[ da ém Xygm .!

42-3

iz z a erha e ik<ikm É Uidit Ô‚ t<àxa Vy n N d> pz p ua í É Us r ua >, É vN tm a l a eKy yz a edya x& t<sma ñsÚ ïu j l a ÔRl a ec n a >.

42-4

n ka r[ <iki idheit te iSw ta > Svn a iska dÄ kra STvdI] ka >.

42-5

kSka e n uka EtSk… t @; ivSmya e ivz »q <yC Dkq <ivpa iq tm ,!

k… m a rkSya Sy pya exra iw Rn > àra edn e l a el pda Mbu j a htm ,! m ya m ya †òm n a e ivpyRga idtIz

te pa l kba l ka j gu >.

iÉ ya tda iki dj a n ta im d<k… m a rka [ a m itÊ"Rq <vc>, É vTàÉ a va ivÊrEirtIirt<m n a igva z 'œ Kyt †òpUtn E>.

42-7

àva ¦ta è<ikim d<pd<] t<sra ej rMya E n ukra E ivra eij ta E,

42-6


# it àspRTké[ a tri¼ta STvd¼m a pSp& z r u¼n a j n a >.

42-8

A ye su t<deih j gTpte> k«pa tr¼pa ta Tpirpa tm * m e,

# it Sm s¼ý ¯ ipta Tvd¼k<m ÷ um R÷ u> ið:yit j a tk{q k>.

42-9

A n a ein l In > ikl hN tu m a gt> su ra irrev<É vta ivih< ist>,

rj a e=ip n a † e òm m :uy tTkw <s z Ï u sÅve Tviy l In va N x& vm .!

àpUij tEStÇ tta e iÖj a itiÉ ivRz e; ta e l iMÉ tm ¼l a iz ; >, ì j <in j Eba RL yrsEivRm a ehyN m éTpu ra xIz

éj a <j hIih m e.

*43 The slaying of Trinavarta *

Tvm ekda gu ém éTpu rn a w va eFu < ga Fa ixêFgirm a [ m pa ryN tI,

m a ta in xa y z yn e ikim d<bteit

Xya yN Tyceòt g& he; uin ivòz »a .

43-1

ta viÖË rm p uki[ Rt"a er"a e; -

Vya j i &MÉ pa s <p uq l IpirpUirta z >,

va Tya vpu > s ikl dETyvrSt& [ a v-

ta RO ya e j ha r j n m a n s ha ir[ <Tva m .!

%Îam pa s <i utim ra ht†iòpa te

Ôòu <ikm Pyk… z l e pz p ua l l a eke,

ha ba l KSy ikim it TvÊpa N tm a Ýa

43-2

42-11

42-10


m a ta É vN tm ivl a eKy É z& <éra ed.

43-3

ta vTs da n vvra e=ip c dIn m UitR-

É a RvTkÉ a rpirxa r[ l Un veg>,

s»a ec ma p tdn u] tpa s <" u a e; e

"a e; e Vyta yt É v¾n n Iin n a d>.

43-4

ra eda epk[ Rn vz a ÊpgMy geh<

³N dTsun N dm o u ga epk… l e; udIn >,

Tva <da n vSTviol m i u´ kr<m mu ]u u -

STvYyàm Âu it ppa t ivyTàdez a t!.

43-5

ra eda k… l a Stdn uga epg[ a bihó -

pa ; a [ p& ó Éu iv dehm itSw ivóm!, àE] N t hN t in pN tm m :uy v]

-

Sy] I[ m ev c ÉvN tm l <hsN tm .!

¢a vàpa tpiripògiródeh-

æòa su Êòdn j u a epir x& òha sm!,

A a ¹a n m Mbu j kre[ É vN tm eTy

ga epa dxu igRirvra idv n Il rÆm!.

43-7

@kEkm a z upirg& ý in ka m n N d-

Ú N da idga eppirrBxivcu iMbta ¼m ,!

43-6


A a da tu ka m pirz i»tega epn a rI-

hSta Mbu j àpitt<à[ mu a e É vN tm .!

43-8

É Uya e=ip ikÚ uk«[ mu > à[ ta itRha rI

ga eivN d @v pirpa l yta Tsu t<n >, # Tya id m a tript& àm o u EStda n I—

sMàa iw RtSTvdvn a y ivÉ a e Tvm ev.

43-9

va ta Tm k<dn j u m evm iy àxUNvn !

va ta eÑva N m m gda iNkm un a e xu n a ei; , ik<va kra eim pu rn Pyin l a l yez

in Zz e; ra egz m n <m ÷ urw Rye Tva m .!

43-10

*44 The naming ceremony etc *

gUF<vsu devigra ktu ¡te in i:³ySy s< Ska ra n ,! ùÌtha era tTva e ggRm i unSTv̯ h< œivÉ a e gtva n .!

44-1

n N da e=w n iNdta Tm a v& iNdò<m a n yÚ m u <yim n a m ,!

m N diSmta ÔRm Uc e TvTs< Ska ra n !ivxa tu m Tusu kxI>.

yÊv< z a ca yRTva t!su in É t &im dm a yRka yRim it kw yn ,! gga eRin gRtpu ¦kí ³e tv sa ¢ j S y n a m a in .

44-3

kw m Sy n a m k… veRshön a ça e ýn N tn a ça e va , # it n Un <ggRm i un í ³e tv n a m rhis ivÉ a e.

44-4

44-2


k«i; xa tu [ ka ra _ya <s Ä a n N da Tm ta <ikl a iÉ l pt!,

j gd"ki; RTv<va kw y†i; > k«: [ n a m te Vytn a et.!

44-5

A N ya í < n a m É eda n !Vya k… vRÚ ¢ j e c ra m a dIn ,! A itm a n ;ua n É u a v<N ygdÅva m àka z yiNpÇe.

44-6

iõ ýit yStv pu Çem ý u it s n m a iykE> pu n Zz a ekE>, †ýit ySs tun ZyeidTyvdÄ e m hÅvm i &; vyR>.

44-7

j e:yit b÷trdETya n !n e:yit in j bN xu l a ekm m l pdm ,! ïa e:yit su ivm l kItIRrSyeit É viÖÉ Uitm i &; êce.

44-8

A m nuEv svRÊg¡tirta Sw k«ta Sw m Ç itóXvm ,!

hirreveTyn iÉ l piÚ Tya id Tva m v[ Ryt!s mu in >.

44-9

ggeR=w in gRte=iS m n !n iNdtn N da idn N *m a nSTvm ,! m Ìdm Ì utké[ a e in gRm y ïIm éTpu ra xIz .

*45 Krishna's childhood pranks *

A iy sbl m r ua re pa i[ j a n à uca rE>

ikm ip É vn É a ga n !É U; yN ta E É vN ta E,

cil tcr[ kà a E m à mu à Iriz à a -

ïv[ k… tk u É a j a E certu í a é vega t!.

45-1

mÊ &mÊ & ivksN ta vu iNm ; ÎN tvN ta E

vdn pittkez a E †Zypa da Bj dez a E,

44-10


Éj u gil tkra N tVya l gTk»[ a »a E

m itm hrtm ½ u E> pZyta <ivñn [¨ a m .!

45-2

A ns u rit j n a E" e ka Etk u Vya k… la ] e

ikm ip k«tin n a d<Vya hsN ta E ÔvN ta E,

bil tvdn pÒ <p& óta e dÄ †òI

ikim v n ivdxa w e ka Etk u <va su dev.

45-3

†tgit; uptN ta vu iTw ta E il Ýp»a E

idiv m i un iÉ rp»E> siSmt<vN *m a n a E, Ô‚ tm w j n n I_ya <sa n k u Mp<g& hIta E

m÷ urip pirrBxa E Ôa Gyu va <cu iMbta E c.

45-4

Snu tk… c Érm »e xa ryN tI É vN t<

tr¦m it yz a eda StN yda xN yxN ya , kpq pz p u m Xye m Guxha sa »‚ r<te

dz n m k u¦ …ù*<vIú y<vKÇ<j h; R.

45-5

tdn ucr[ ca rI da rkE> sa km a ra -

iÚ l ytit; uoel n !ba l ca pLyz a l I, É vn z k u ibfa l a n !vTska í < a nx u a vn !

kw m ip k«tha sEga eRpkEva i Rrta e=É U>.

hl xrsihtSTv<yÇ yÇa epya ta e

45-6


ivvz pittn eÇ a StÇ tÇEv ga ePy>,

ivgi¦tg& hk«Tya ivSm& ta pTyÉ T&ya

mr uhr m ÷ urTyN ta k… l a in Tym a s n .!

45-7

àitn vn vn It<ga eipka dÄ im C Dn !

kl pdm p uga yn !ka em l <Kva ip n T&yn ,! sdyyu vitl a ekEripRt<sipRrîn !

Kvcn n vivpKv<ÊGxm Tya ipbSTvm .!

45-8

m m o l ubil gehe ya cn <j a tm a Sta im h pu n rbl a n a m ¢ ta e n Ev k… veR,

# it ivihtm it> ik<dev sN TyJ y ya C | a < dix"& tm hrSTv<ca é[ a ca er[ en .

45-9

tv dix"& tm a e; e "a e; ya e; a j n a n a -

m É j t ùid ra e; a e n a vka z <n z a ek>,

ùdym ip m i u; Tva h; i RsN xa E N yxa STv< s m m z m y ra ega N va tgeha ixn a w .

45-10

Note: The following two slokas (found in the Trivandrum edition) are considered as interpolations:

z a oa ¢e=w ivxu <ivl a eKy )l im TyMba <c ta t<m ÷ u> sMàa Wya Rw tda tdIyvcsa àa eiT] Ýba ha E Tviy, icÇ<dev z z I s te krm ga iTk<äUm he sMpt-

J J ya eitm R{fl pUirta iol vpu > àa ga ivra 'œ ê pta m .!

(i)


ik<ik<btedim it s< æ mÉa j m en <

äüa [ Rve ] [ m m u <pirm J J y ta tm ,! m a ya <pu n Stn ym a ehm yI—ivtN v-

Ú a n N dicN m y j gN m y pa ih ra ega t!.

(ii)

*46 Revelation of the cosmic form *

A iy dev pu ra ikl Tviy Svym Ä u a n z ye Stn N xye, pirj M&É [ ta e Vypa v& te vdn e ivñmcò v‘vI.

46-1

pu n rPyw ba l kE> sm<Tviy l Il a in rte j gTpte, )l s  yv n k«xa tv m Ñ & a ej n m Uc r uÉ Rka >.

46-2

mÊ &pa z n ta e éj a É veidit É Ita j n n I cu ka ep sa .

46-3

A iy te à¦ya vxa E ivÉ a e i] itta eya idsmStÉ i] [ >, A iy ÊivRn ya Tm k Tvya ikm um T&sa bt vTs Éi] ta , # it m a t& igr<icr<ivÉ a e ivtw a <Tv<àitj i} ; e hs n .!

46-4

A iy te skl EivRin ií te ivm ití eÖdn <ivda yRta m ,!

# it m a t& ivÉ iTsRta e m o u <ivksTpÒ in É <Vyda ry>.

46-5

A ip m ‘ &vdz Rn a eTsu ka <j n n I—ta <b÷ tpRyiÚ v,

p& iw vI—in iol a <n kevl <É v un a N yPyiol a N ydI†z >.

k… hicÖn m Mbu ix> Kvict!Kvicdæ<k… hicÔsa tl m ,! mnj u a dn j u a > KvicTsu ra d†z e ik<n tda Tvda n n e.

46-7

46-6


kl z a Mbu ixz a iyn <pu n > prvEk{ …Q pda ixva is n m ,!

Svpu rí in j a É Rka Tm k<kitxa Tva <n ddz Rsa m o u e.

46-8

ivksÑ‚ vn e m o u a edre n n uÉ Uya e=ip tw a ivxa n n >,

A n ya S)… q m Ii] ta e É va n n vSw a <j gta <bta tn a et.!

46-9

x& ttÅvixy<tda ] [ <j n n I—ta <à[ yen m a ehyn ,!

Stn m Mb idz eTyu pa s j n !É gvÚÑ‚ tba l pa ih m a m .!

46-10

*47 Tying Krishna to the mortar *

@kda dixivm a w ka ir[ I—m a tr<smu pseidva n !É va n ,!

StN yl a el p utya in va ryÚ »m eTy pipva N pya exra E.

47-1

A xRpItk… ck… fmœ¦e Tviy iõ Gxha smxu ra n n a Mbu j e, ÊGxm Iz

dhn e pirõ t u<xtu Rm a z uj n n I j ga m te.

47-2

sa im pItrsɼs¼t³a exÉ a rpirÉ Utcetsa ,

m N w d{fm p ug& ý pa iq t<hN t dev dixÉ a j n <Tvya .

47-3

%½l Xvin tm ½ u kEStda siÚ z My j n n I sma †ta , Tv*z a eivsrvÎdz Rsa s* @v dix ivSt& t<i] ta E.

46-4

vedm a gRpirm a igRt<é; a Tva m vIú y pirm a gRyN Tysa E, sN ddz Rsu ki « tN yu l Uo l e dIym a n n vn Itm a etve.

46-5

Tva <àg& ý bt É IitÉ a vn a É a su ra n n s ra ej m a z usa , ra e; êi; tm o u I soIpu ra e bN xn a y rz n a m p ua dde.

47-6


bN xu im C Dit ym ev s¾nSt<É vN tm iy bN xu im C Dit,

sa in yu J y rz n a gu [ a N bøn !Öy¼l ‚a en m iol <ikl E] t.

47-7

iviSmta eiTSmtsoIj n ei] ta <iSvÚsÚvpu ; <in rIú y ta m ,! in Tym ´u vpu rPyha e hre bN xm ev k«pya N vm N yw a >. .

47-8

Sw Iyta <icrm l u Uo l e ol eTya gta É vn m ev sa yda , àa gu l Uo l ibl a N tre tda sipRripRtm dÚ va iSw ta >.

47-9

y*pa z su gm a e É va iNvÉ a e s< yt> ikm uspa z ya n ya , @vm a id idivj EriÉ òu ta e va tn a w pirpa ih m a <gda t!.

47-10

*48 The redemption of Nalakubara and Manigriva *

md ua su ra ExES Tvm d ua rsMm dEédIyRda m a edr # TyiÉ òu t>, m Ë&dr> SvErm l u Uo l e l gÚ Ë rta e Öa E kk… É a vu dE] w a >.

48-1

k… bersUn nuR¦kªbra iÉ x> pra e m i[ ¢Iv # it àw a <gt>,

m hez seva ixgtiïya eN m da E icr<ikl TviÖm o u a voel ta m .!

48-2

su ra pga ya <ikl ta E m da eTkq a E su ra pga yÓ÷ya Evta v& ta E, ivva ssa E kei¦pra E s n a rda e É vTpdEkàv[ a e in rE] t.

48-3

iÉ ya iàya l a ekm p ua Ä va ss<pu ra e in rIú ya ip m da N xcetsa E,

# m a E É vÑ®yu pz a iNtisÏye m i un j Rga E z a iNtm t &e k… tSsu o m!.

yu va m va Ýa E kk… É a Tm ta <icr<hir<in rIú ya w pd<Svm a ßu tm ,! # tIirta E ta E É vdI] [ Sp& ha <gta E ì j a N te kk… É a E bÉ Uvtu >.

48-5

48-4


A tN Ôim N Ô†yu g<tw a ivx<smey;ua m N w rga im n a Tvya ,

itra iyta el Uo l ra exin xu Rta E icra y j I[ a ERpirpa itta E tê.

48-6

A É a ij z a ioiÖty<yda Tvya tdEv tÌÉ Rtl a iÚ rey;ua ,

m ha iTv; a y] yu gen tT] [ a dÉ a ij ga eivN d É va n ip StvE>.

48-7

mi un àsa da Ñvd'iºœm a gta E gta E v[& a n a E ol uÉ i´ m Ä u m a m .!

48-8

# ha N yÉ ´ a e=ip sme:yit ³m a ÑvN tm eta E ol uéÔsevka E, ttStêÎar[ da é[ a rvàkiMpsMpa itin ga epm {fl e,

ivl i¾tTv¾n n Im o u ei] [ a Vym a ei] n N den e É va iNvm a e] d>.

48-9

m hIéha em X R ygta e bta É Rka e hre> àÉ a va dpir] ta e=xu na ,

# it äu va [ Egi Rm ta e g& h<É va N m éTpu ra xIñr pa ih m a <gda t!.

48-10

*49 Journey to Vrindavana *

É vTàÉ a va ivÊra ih ga epa Stéàpa ta idkmÇ ga eó e,

A hetmu Tupa tg[ <ivz 'œ Ky àya tu m N yÇ m n a e ivten >u.

49-1

tÇa epn N da iÉ xga epvya eRj ga E É vTàer[ yEv n Un m ,!

# it> àtIC ya <ivipn <m n a e} <b& N da vn <n a m ivra j tIit.

49-2

b& hÖn <tTol un N dm Ouya ivxa y ga Eó In m w ] [ en , TvdiNvtTv¾n n Iin ivògiróya n a n g u ta ivcel >u.

49-3

A n a em n a e} Xvin xen p ua ¦Iou rà[ a da N trta e vxUiÉ >,

É viÖn a eda l iptI] ra i[ àpIy n a } a yt m a gRd¸ E yRm !.

49-4


in rIú y b& N da vn m Iz

n N dTàsUn k… N dàm o u Ô‚ m a E" m!,

A m a edw a Zz a Öl s a N Ôl ú Mya hirN m [ Ik… i”m pu òz a eÉ m .!

49-5

n va kin Vyu RFin va sÉede: vz e; ga epe; usu o a iste; ,u

vn iïy<ga epikz a erpa l Iivim iït> pyRgl a ekw a STvm .!

49-6

A ra ¦m a ga Rgtin m Rl a pa <m ra ¦k… j a k«tn m Rl a pa m ,!

in rN trSmersra ej v±a <ki¦N dkN ya <sml a ekySTvm .!

49-7

m yUrkeka z tl a eÉ n Iy<MyUo ma l a z b¦<m [ In a m ,!

ivir l a ekSp& z m½ uz ¼ &EigRir<c ga evxRn m E] w a STvm .!

49-8

sm<tta e ga epk… m a rkES Tv<smN tta e yÇ vn a N tm a ga >,

ttSttSta <k… iq l a m pZy> ki¦N dj a <ra gvtIim vEka m .!

49-9

tw a ivxe=iSmiNvipn e pz Vye smu Tsu ka e vTsg[ àca re,

crN sra m a e=w k… m a rkES Tv<smIrgeha ixp pa ih ra ega t!. *50 Slaying of Vaatsasura and Bakaasura *

trl m xu kÖ « N¯de b& N da vn e=w m n a ehre

pz p uiz z i uÉSsa k<vTsa n p ua l n l a el p u>, hl xrsoa e dev ïIm n !ivceirw xa ryn !

gvl m r u¦IveÇ <n eÇ a iÉ ra m tn * ui ut>.

50-1

ivihtj gtIr] <l ú m Ikra Mbu j l a i¦t< ddit cr[ ÖN Ö<b& N da vn e Tviy pa vn e,

49-10


ikim v n bÉ a E sMpTsMpUirt<tév‘rI-

sil l xr[ Iga eÇ ] eÇ a idk<km l a pte.

50-2

ivl s Êl pe ka N ta ra N te smIr[ z It¦e ivpu l ym nua tIre ga evxRn a cl m UxRs ,u

l i¦tm r u¦In a dSs a ryN ol uva Tsk<

Kvcn idvse dETy<vTsa k«it<Tvm d uE] w a >.

50-3

rÉsivl s Tpu C D<ivC Da yta e=Sy ivl a ekyn ! ikm ip vil tSkN x<rN ØàtI] m d uIi] tm ,! tm w cr[ e ibæiÖæa m yN m ÷ ué½kE>

k… hcn m ha v& ] e ic] eipw ] tj Iivtm .!

50-4

in ptit m ha dETye j a Tya Êra Tm in tT] [ < in ptn j v] { u[ ] a e[ Iéh] tka n n e,

idiv pirim ¦dœ vN&da b& N da rka > k… s mu a eTkrE> iz ris Évta e h; a RÖ; i RN t n a m tda hre.

50-5

su riÉ l tm a m UxRN yUXv¡k… t> k… s mu a vl I in ptit tveTyu ´ a e ba l E> shel m d uEry>,

H iq it dn j u ] epe[ a X e v¡gtStém {fl a t!

k… s mu in krSsa e=y<n Un <smeit z n Eirit.

Kvcn idvse É Uya e É UyStrepé; a tpe

50-6


tpn tn ya pa w > pa tu <gta É vda dy>,

cil tgét<àe] a m a su bRk<ol uivSm& t< i] itxrgéC Dede kEl a sz El im va prm .!

50-7

ipbit sil l <ga epì a te É vN tm iÉ Ô‚ t>

s ikl in igl Ú i¶ àOy<pu n Ô‚ Rtm Ö um n ,!

dl iytu m ga TÇa eq ( a > ka eq ( a tda yuÉ va iNvÉ a e ol j n iÉ da cu  í u  Uàg& ý dda r tm .!

50-8

spid shj a <sN Ôòu <va m t &a <ol upUtn a -

mnj u m "m Py¢e gTva àtIi] tu m ev va ,

z m n in l y<ya te tiSmN bke su m n a eg[ e

ikrit su m n a ebN&d<b& N da vn a ̯ hm Eyw a >.

50-9

l i¦tm r u¦In a d<Ë ra iÚ z My vxUj n E-

STvirtm p ugMya ra da êFm a edm d uIi] t>, j in tj n n In N da n N dSsm Ir[ m iNdr-

àiw tvste z a Ere Ë rIk… é:v m m a m ya n .!

50-10

Srimad Narayaneeyam in Sanskrit - Dasakas 41-50  
Srimad Narayaneeyam in Sanskrit - Dasakas 41-50  

Srimad Narayaneeyam in Sanskrit - Dasakas 41-50

Advertisement