Page 1

NARAYANEEYAM (Dasakas 31-40) *31 The humbling of Bali*

àITya dETyStv tn mu h>àe] [ a TsvRw a =ip Tva m a ra XyÚ ij t rcyÚ Ã il <sà ga d,

m Ä > ik<te smiÉ l i; t<ivàsUn a e vd Tv< ivÄ <É ´ <É vn m vin <va ip sv¡àda Sye.

31-1

ta m ] I[ a <bil igrm p ua k{yRka é{ypU[ a eR=-

PySya eTsek<z m iytu m n a dETyv< z <àz s < n ,! É Uim <pa dÇypirim ta <àa w Rya m a is w Tv<

sv¡dehIit tuin gidte kSy ha Sy<n va Sya t!.

ivñez <m a <iÇpdim h ik<ya cse ba il z STv< sva ¡É Uim <v& [ uikm m nueTya l pÅva <s †Pyn ,! ySma Îpa i RTÇpdpirpUTyR] m > ] epva da n !

bN x<ca sa vgm dtdha eR=ip ga Fa epz a N TyE.

31-3

pa dÇYya yid n m i udta e ivòpEn a i Rp tu :ye-

idTyu ´ e=iSmN vrd É vte da tu ka m e=w ta eym ,! dETya ca yRStv ol uprI] a iw Rn > àer[ a Ä <

m a m a dey<hirryim it Vy´ m eva bÉ a ; e.

ya cTyev<yid s Égva N pU[ Rka m a e=iSm sa e=h<

31-4

31-2


da Sya Myev iSw rim it vdn !ka Vyz Ýa e=ip dETy>, ivN Xya vLya in j diytya dÄ pa *a y tu _y< icÇ<icÇ<skl m ip s àa pRyÄ a eypUvRm .!

31-5

inSsN deh<iditk… l pta E TvYyz e; a pR[ <tdœ

Vya tN va n e m mu c uu \R; y> sa m ra > pu :pv; Rm ,! idVy<êp<tv c tidd<pZyta <ivñÉa j a -

m½ u Eé½Erv& xdvxIk«Ty ivña {fÉ a {fm .!

31-6

TvTpa da ¢<in j pdgt<pu {frIka eÑva e=sa E k… {fIta eyEriscdpu n a *¾l <ivñl a eka n ,!

h; a eRTk; a Rt!su b÷ n n t &e oec rEéTsve=iS m n !

É erI—in ¹n !- É v un m cr¾a Mbva n !É i´ z a l I.

31-7

ta vÎETya STvn mu itm t &e É tu Rra rBxyu Ïa deva epetEÉ Rvdn c u rE> s¼ta É ¼m a pn ,!

ka l a Tm a y<vsit pu rta e yÖz a Tàa iGj ta > Sm> ik<va e yu Ï Eirit bil igra te=w pa ta l m a pu >.

pa z EbRÏ <ptgpitn a dETym ½ u Erva dI-

Sta Ä IRyIk<idz

m m pd<ik<n ivñeñra e=is ,

pa d<m Ui×Rà[ y É gviÚ TykMp<vdN t<

à’a dSt<Svym p ugta e m a n yÚStvIÅva m .!

31-9

31-8


dpa i eRC DÅyE ivihtm iol <dETy isÏa e=is pu {yEl a eRkSte=StuiÇidvivj yI va svTv<c pí a t!, m Tsa yu J y<É j c pu n irTyN vg& Ÿa bil <t<

ivàES sN ta in tmovr> pa ih va ta l yez .

31-10

*32 Matsya Avatar *

pu ra hy¢Ivm ha su re[ ; óa N tra N ta e*dka {fkLpe,

in Ôa eN m o u äüm o u a t!†te; uvede: vixTs> ikl m TSyêpm .!

32-1

sTyì tSy Ôim fa ixÉ tu Rn RdIj l e tpRytStda n Im ,!

kra à l a E sÁJ vil ta k«itSTvm †Zyw a > kí n ba l m In >.

i] à<j l e Tva <cikt<ivl a eKy in N ye=Mbu pa Çe[ m i un > Svgehm ,! SvLpErha eiÉ > kl z I—c kªp<va pI—srí a n iz ; e ivÉ a e Tvm .!

32-3

p& òa e=m nua kLpid†] mu en <sÝa hm a Sveit vdÚ ya sI>.

32-4

ya egàÉ a va Ñvda } yEv n ItSttSTv<m i un n a pya eixm ,!

àa Ýe TvÊ´ e=hin va irxa ra pirPl t ue É Uim tl e m nuIN Ô>,

sÝi; i RÉ > sa xRm pa rva ir{yu ˜[ƒRm a n > z r[ <yya E Tva m .!

32-5

xra <Tvda dez krIm va Ýa <n a Eê ip[ Im a éé÷Stda te,

tTkMpkMàe; uc te; uÉ UySTvm Mbu xera ivrÉ Um RhIya n .!

H ; a k«it<ya ej n l ] dI"a ¡dxa n m ½ u EStrtej s <Tva m ,!

in rIú y tu òa m nuySTvÊ®ya TvÄ ¼ u; ¼ &e tri[ <bbN xu >.

32-7

32-6

32-2


A a k«òn a Eka e m i un m {fl a y àdz RyiNvñj giÖÉ a ga n ,! s< StUym a n a e n v &re[ ten } a n <pr<ca epidz Úca rI>.

32-8

kLpa vxa E sÝ m nuIN pu ra evTàSta Py sTyì tÉ Uim p<tm ,! vEvSvta Oy<m n mu a dxa n > ³a exa Ïy¢Ivm iÉ Ô‚ ta e=É U>.

32-9

Svtu ¼; ¼ &] tv] s<t<in pa Ty dETy<in gm a N g& hITva , ivir ye àItùde dda n > àÉ Ã n a ga rpte àpa ya >.

*33 The story of Ambarisha *

vEvSvta Oym n p uÇun É a gj a t-

n a É a gn a m kn reN Ôsu ta e=MbrI; >,

sÝa [ Rva v& tm hIdiyta e=ip rem e

TvTsi¼; uTviy c m ¶ m n a SsdEv.

33-1

TvTàItyeskl m ev ivtN vta e=Sy

É ®yEv dev n icra dÉ w&a > àsa dm ,! yen a Sy ya cn m t &e=PyiÉ r] [ a w ¡ c³<É va N àivtta r shöxa rm .!

s Öa dz Iì tm w a e É vdcRn a w ¡

33-2

v; ¡dxa E m xu vn e ym nua epk{Q e,

pTN ya sm<su m n s a m htI—ivtN vn ! pUj a <iÖj e; uivs& j N pz ;uiòka eiq m .!

33-3

32-10


tÇa w pa r[ idn e É vdcRn a N te

Êva Rs sa =Sy m i un n a É vn <àpede, É a e´ < …v& tí s n & pe[ pra itRz Il a e

m N d<j ga m ym nua <in ym a iNvxa Syn .!

33-4

ra } a w pa r[ m h u% œtRs ma iÝoeda Öa rEv pa r[ m ka ir É vTpre[ ,

àa Ýa e m i unStdw idVy†z a ivj a n n !

i] Pyn !k«xa eÏ t ¯j q a e ivtta n k«Tya m .!

33-5

k«Tya <c ta m isxra <É v un <dhN tIm ¢ e=iÉ vIú y n p &itn Rpda ½kMpe, TvÑ´ ba xm iÉ vIú y su dz Rn <te

k«Tya n l <z l É yN m i un m N vxa vIt!.

xa vÚ z e; É v un e; uiÉ ya s pZyn !

ivñÇ c³m ip te gtva iNvir m ,!

k> ka l c³m itl ' " œytITypa St> z v¡yya E s c ÉvN tm vN dtEv.

33-7

É Uya e É viÚ l ym eTy m i un <n m N t< àa ec e É va n hm ;&e n n uÉ ´ da s>,

} a n <tpí ivn ya iNvtm ev m a N y<

33-6


ya ýMbrI; pdm ev É j eit É Um n .!

33-8

ta vTsmeTy m i un n a s g& hItpa da e

ra j a =ps& Ty É vdô m sa vn a E; It!,

c³e gte m i un rda diol a iz ; a e=SmE

TvÑi´ m a gis k«te=ip k«pa <c z s < n .!

33-9

ra j a àtIú y m i un m eksma m n a ña n !

sMÉ a eJ y sa xutm i &; <ivs& j N àsÚm!,

É® uva Svy<Tviy tta e=ip †F<rta e=É Ut! sa yu J ym a p c s ma <pvn ez pa ya >.

33-10

*34 Sri Rama Avatar *

gIva R[ ErWyRm a n a e dz m o u in xn <ka es l e=:v& Zy; ¼ &e

pu Ç Iya im iòim :q v œa dÊi; dz rw ú m a É t &e pa ysa ¢( m ,! tÑ‚ ®ya tTpu rN ØI:vip its& ; usm<j a tgÉ a Rs uj a ta e ra mSTv<l ú m [ en Svym w É rten a ip z Çu ¹n a ça .

34-1

ka ed{fI ka Eiz kSy ³tu vrm ivtu <l ú m [ en a n y ua ta e

ya ta e=É USta tva ca m i un kiw tm n Ö uN Öz a N ta Xvoed>, n [¨ a <Ça [ a y ba [ Em i Run vcn bl a Ä a q ka <pa q iyTva

l BXva Sma dô j a l <m i un vn m gm a e dev isÏa ïm a Oym .!

m a rIc<Ôa viyTva moiz ris z rErN yr] a i <s in ¹n !

34-2


kLya <k… vRÚ hLya <piw pdrj s a àa Py vEdehgehm ,! iÉ N da n í a N ÔcUf<xn r uvin s t ua im iNdra m ev l BXva

ra J y<àa itów a STv<iÇiÉ rip c sm<æa t& vIrE> sda rE>.

34-3

A a éN xa n e é; a N xe É g &k ul …itl ke s< ³m Yy Svtej a e

ya te ya ta e=Syya X e ya <su o im h in vsN ka N tya ka N tm UteR, z Çu ¹en Ekda w a e gtvit É rte m a tu l Sya ixva s<

ta ta rBxa e=iÉ ; ekStv ikl ivht> kekya xIz pu Èya .

34-4

ta ta e®ya ya tu ka m a e vn m n j u vxUs y <t uí a pxa r>

pa Era n a êXy m a geRgu hin l ygtSTv<j q a cIrxa rI,

n a va sN tIyRg¼a m ixpdiv pu n St<É rÖa j m a ra Ú Tva tÖa Kyheta eritsu o mvsií Çkªq e igrIN Ôe.

34-5

ïu Tva pu Ç a itRioÚ<ol uÉ rtm o u a t!SvgRya t<Svta t< tÝa e dÅva MbutSmE in dixw É rte pa Êka <m eidn I—c,

A iÇ<n Tva w gTva vn m itivpu l a <d{fka <c{fka y< hTva dETy<ivra x<su gitm kl yí a é É a e> z a rÉ ¼Im .!

n Tva =gSTy<smSta z rin krspÇa k«it<ta pse_y>

àTyïa E; I> iàyE; I tdn uc mu in n a vE: [ ve idVyca pe,

äüa ô e ca ip dÄ e piw ipt& sù ud<vIú y É Uya e j q a yu < m a eda Ìa eda tq a N te pirrm is pu ra p vq ( a <vxUq ( a .

34-7

34-6


àa Ýa ya > z UpR[ Oya m dn c l x& terw Rn Ein RS sha Tm a

ta <sa EimÇa E ivs& J y àbl tm é; a ten in l UnR n a sa m ,! †:q v œEn a <éòicÄ <orm iÉ pitt<Ê; [ <c iÇmUx¡

Vya ih< s Ira z ra n Pyyu tsmixka S<tT] [ a d] ta e: ma .

34-8

sa edya Ràa e´ va ta i Rvvz dz m o u a idòm a rIcma ya -

sa r¼<sa rsa ú ya Sp& ihtm n g u t> àa vxIba R[ "a tm ,! tN m a ya ³N din ya i RptÉ vdn j u a <ra v[ Sta m ha ; IRt!

ten a ta eR=ip Tvm N t> ikm ip m d um xa StÖxa epa ya yl a É a t!.

34-9

É UyStN vI—ivicN vÚ ùt dz m o u STvÖxU<m Öxen e-

Tyu ®va ya te j q a ya E idvm w su ùd> àa tn a e> àetka yRm ,! g& Ÿa n <t<kbN x<j " in w z brI—àeú y pMpa tq e Tv< sMàa Ýa e va tsUn u <É z& m i udtm n a > pa ih va ta l yez .

34-10

*35 Sri Rama Avatar (contd) *

n ItSsu ¢ Ivm EÇ I—tdn uÊN ÊÉ e> ka ym ½ u E>

i] Þva ¼ó‚en É Uya e l l u ivw yu gpTpiÇ[ a sÝ sa l a n ,!

hTva su ¢ Iv"a ta e*tm tu l bl <va il n <Vya j v& Åya v; a Rvel a m n E; IivRrhtri¦tSTv<m t¼a ïm a N te.

35-1

su ¢ Ive[ a n j u a e®ya sÉym iÉ yta VyUihta <va ihn I—ta m ]&a [ a <vIú y id] uÔ‚ tm w diyta m a gR[ a ya vn ça m ,!


sN dez <ca N gu l Iy<pvn s t ukre àa idz a e m a edz a l I

m a geRm a geRm m a geRkipiÉ rip tda TviTàya sàya sE>.

35-2

TvÖa ta Rk[ Rn a e*ÌéÊéj vsMpa itsMpa itva Ky-

àa eÄ I[ a R[ a i eRxrN tn Rgir j n kj a <vIú y dÅva =¼l ‚Iym ,! à] * u a e*a n m ] ] p[ c[ r[ > sa eFbN xa e dz a Sy<

†:q v œa Pl :uq v œa c l »a <H iq it s hn mu a N m a Eil rÆ<dda E te.

35-3

Tv<su ¢ Iva ¼da idàbl kipcm Uc³iv³a N tÉ Um I-

c³a e=iÉ ³My pa rej l ix in iz creN Ôa n j u a ïIym a [ >, tTàa e´ a <z Çu va ta ¡rhis in z m yN àa w Rn a pa WyRra e; -

àa Sta ¶ eya ô tej ô sÊdixigra l Bxva N m Xym a gRm .!

35-4

kIz Era z a N tra epa ùtigirin krE> setmu a xa Py ya ta e

ya tUNya m *Rd< òa+ n o iz oiriz l a sa l z ô E> SvsEN yE>, Vya k… vRN sa n j u STv<smrÉ i uv pr<iv³m <z ³j eÇ a

vega Ú a ga ô bÏ> ptgpitgéN m a étEm a i eRcta e=É U>.

35-5

sa Eim iÇSTvÇ z i´ àùitg¦dsu va Rtj a n Itz El -

º a [ a Tà[ a n p ueta e Vyk«[ t u k… si &tða i"n<m e" na dm ,! m a ya ] a eÉ e; uvEÉ I; [ vcn ùtStMÉ n > k… MÉ k[ ¡

sMàa Ý<kiMpta evIRtl m iol cmUÉ i] [ <Vyi] [ a eS Tvm .!

g& Ÿn !j MÉ a irsMàei; trw kvca E ra v[ en a iÉ yu Xyn !

34-6


äüa ô e[ a Sy iÉ N dn !g¦titm bl a m i¶ z Ï u a <àg& Ÿn ,! dev ïe[ Ivra e¾Iivtsmrm t &Er] tE\R] s'œ " Er-œ

l »a ÉÇa Rc sa k<in j n grm ga > siày> pu :pke[ .

35-7

àIta e idVya iÉ ; ekEryu tsmixka N vTsra N pyRrs < I-

mi ERw Lya <pa pva ca iz v iz v ikl ta <giÉ R[ Im _yha sI>, z Çu ¹en a dRiyTva l v[ in iz cr<àa dRy> z UÔpa z <

ta vÖa LmIikgehe k«tvsitépa sUt sIta su ta E te.

35-8

va LmIkeS TvTsu ta eÌa iptm xu rk«tera } ya y} va q e

sIta <TvYya Ýk u a m e i] itm ivz dsa E Tv<c ka l a iw Rta e=É U>, heta e> sa Eim iÇ"a tI Svym w sryUm ¶ in Zz e; É T&yE>

sa k<n a k<àya ta e in j pdm gm a e dev vEk{ …Q m a *m .!

35-9

sa e=y<m Tya Rvta rStv ol uin yt<m TyRiz ] a w Rm ev< ivðe; a itRin Rra gSTyj n m ip É veTka m xm a i Rts®ya ,

n a e ceTSva Tm a n É u Ute> Kvn utv m n s a e ivi³ya c³pa [ e s Tv<sÅvEkm UteRpvn pu rpte Vya xu n uVya ixta pa n .! *36 Parasurama Avatar *

A Çe> pu Ç tya pu ra Tvm n s Uya ya <ih dÄ a iÉ xa e

j a t> iz :ya in bN xtiNÔtm n a > SvSw í rN ka N tya , †òa e É ´ tm en hehym hIpa l en tSmE vra -

35-10


n òEñyRm o u a N àda y didw Sven Ev ca N te vxm .!

36-1

sTy<ktu Rm w a j RnuSy c vr<tC Di´ m a Ça n t< äüÖei; tda iol <n p &k… l <hN tu <c ÉUm eÉ Rrm ,! sà a ta e j m di¶ ta e É g &k ul …e Tv<re[ k u a ya <hre

ra m a e n a m tda Tm j e: vvrj > ipÇa erxa > sMm dm .!

36-2

l Bxa ça yg[ í tu dRz vya > gN xvRra j e m n a -

ga s´ a <ikl m a tr<àit iptu > ³a exa k… l Sya } ya ,

ta ta } a itgsa edrE> smim m a <iDTva w z a N ta iTptu -

Ste; a <j Ivn ya egm a ipw vr<m a ta c te=da Örn .!

36-3

ipÇa m a t& md ue Stva ùtivyÏen a ein Rj a da ïm a t!

àSw a ya w É g &a eigRra ihm igra va ra Xy ga ErIpitm ,!

l BXva tTprz u <tÊ´ dn j u C DedI m ha ô a idk<

àa Ýa e im Ç m w a k«tv& [ mi un <àa Pya gm > Sva ïm m .!

A a oa eq epgta e=j Rnu> su rgvIsMàa ÝsMpÌ[ E-

STviTpÇa pirpUij t> pu rgta e Êm i RÙ va ca pu n >,

ga <³etu <sicv<N yyu “ k… ixya ten a ip éN xN m i un -

àa [ ] epsra e; ga ehtcm Ucke[ vTsa e ùt>.

36-5

z ³ u a e¾Iivtta tva Kycil t³a exa e=w s O ya sm< ibæu Ï ( a tm ha edra epin iht<ca p<k… Q a r<z rn ,!

36-4


A a êF> shva hyN t& krw <m a ih:mtIm a ivz n !

va iGÉ vRT smda z i u; i] itpta E sMàa Stu w a > s¼rm .!

36-6

pu Ç a [ a m yu ten s Ýdz iÉ í a ] a Eih[ IiÉ m Rha -

sen a n IiÉ rn ekm i{Çin vihVya Rj i &MÉ tIya exn >,

s*STvTkk… Q a rba [ ivdl iÚ Zz e; sEN ya eTkra e É IitàÔ‚ tn òiz òtn ySTva m a ptÏehy>.

36-7

l Il a va irtn m Rda j l vl ‘»ez gva Rph-

ïIm Óa ÷shöm ´u b÷z ô a ô <in éN xÚ m mu ,!

c³e TvYyw vE: [ ve=ip iv)l e bu Xva hir<Tva <m d ua Xya yN t<iDtsvRda e; m vxI> sa e=ga Tpr<te pdm .!

36-8

É Uya e=m i; Rthehya Tm j g[ ESta te hte re[ k ua -

m a ¹a n a <ùdy<in rIú y b÷z a e "a era <àit} a <vhn ,! Xya n a n Itrw a yu xSTvm k«w a ivàÔ‚ h> ] iÇya n !

idKc³e; uk… Q a ryiNviz oyn !in >] a iÇya <m eidn Im .!

36-9

ta ta e¾Ivn k«N n p &a l kk… l <iÇ>sÝk«Tva e j yn !

sN tPya Rw s m N tp km ha r´ ÿda Exe ipt¨ n ,!

y} e ú m a m ip ka Zypa id; uidz n !sa Lven yu Xyn !pu n> k«: [ a e=m u <in hin :ytIit z im ta e yu Ï a t!k… m a rEÉ Rva n .!

N ySya ô a i[ m heN ÔÉ UÉ i &t tpStN vN pu nmi R¾ta <

36-10


ga ek[ a Rvix sa gre[ xr[ I—†:q v œa iw RtSta psE>, Xya te: va sx& ta n l a ô cikt<isN xu <s& v] ep[ a ÊTsa ya eRÏ t ¯ker¦a e É g &p ute va tez s< r] m a m .!

36-11

*37 The prelude to the incarnation as Krishna *

sa N Ôa n n N dtn a e hre n n upu ra dEva su re s¼re

TvTk«Ä a A ip km Rz e; vz ta e ye te n ya ta gitm ,!

te; a <É Utl j N m n a <iditÉ v ua <É a re[ Êra idRta

É Uim > àa p ivir m a iïtpd<devE> pu rEva gtE>.

37-1

ha ha Êj Rn É UirÉ a rm iw ta <pa w a ein xa E pa tu ka m !-

@ta <pa l y hN t m e ivvz ta <s< pC&D deva in m a n ,! # Tya idàcu ràl a pivvz a m a l a eKy xa ta m hI—

deva n a <vdn a in vIú y pirta e dXya E É vN t<hre.

37-2

^ce ca Mbu j É Urm Un iy su ra > sTy<xirÈya vca e

n N vSya É vta <c r] [ ivxa E d] a e ih l ú m Ipit>,

sveRz vRpr uSsra vyim ta e gTva pya eva irix<

n Tva t<Stu m he j va idit yu y> sa k<tva A ketn m .! te m Guxa in l z a il ÊGxj l xeStIr<gta > s¼ta

ya vÅvTpdicN tn EkmnsSta vTs pa w a ej É U>, TvÖa c<ùdye in z My skl a n a n N dyÚ Uicva -

37-3


n a Oya t> prm a Tm n a Svym h<va Ky<tda k{yRta m .!

37-4

j a n e dIn dz a m h<idiv; da <É Um eí É Im En R& pE-

StT] epa y É va im ya dvk… l e sa e=h<sm¢a Tm n a , deva v& i:[ k… l e É vN tukl ya deva ¼n a í a vn a E

m Tseva w i Rm it TvdIyvcn <pa w a ej É Uê icva n .!

37-5

ïu Tva k[ Rrsa yn <tv vc> sveR; uin va i Rpt-

Sva N te: vIz

gte; uta vkk«pa pIyU; t& Ýa Tmsu ,

ivOya te m w r ua pu re ikl É vTsa iÚ Xypu {ya eÄ re xN ya <devkn N dn Im d uvhÔa j a s z Ura Tm j >.

37-6

%Öa ha vista E tdIyshj > k< s a e=w s Mm a n y-

Ú eta E sUttya gt> piw rw e Vya em a eTw ya TviÌra ,

A Sya STva m itÊòm òmsu ta e hN teit hN teirt>

s{Ça sa Ts tuhN tu m iNtkgta <tN vI—k«pa [ Im xa t!.

37-7

g& Ÿa n ií k… re; uta <ol m it> z a Ereií r<sa N Tvn E-

n a eRm Âu N pu n ra Tm j a pR[ igra àIta e=w ya ta e g& ha n ,! A a *<TvTshj <tw a ipRtm ip õ ehen n a hÚsa E Êòa n a m ip dev pu òké[ a †òa ih xIrekda .

ta vÅvN m n s Ev n a rdm i un > àa ec e s Éa ej eñr<

yUy<n N vsu ra > su ra í ydva e j a n a is ik<n àÉ a e,

37-8


m a ya vI s hirÉ RvÖxk«te É a vI su ràa w Rn a -

idTya k{yRyË n Ë xu n dsa E z a Ereí sUn Un hn .!

37-9

àa Ýe sÝm gÉ Rta m ihpta E TvTàer[ a N m a yya

n Ite m a xv ra eih[ I—Tvm ip É a e> si½Tsu o Eka Tm k>, devKya j Q r<ivveiz w ivÉ a e s< StUym a nSsu rE>

s Tv<k«: [ ivxUy ra egpq l I—É i´ <pra <deih m e. *38

The birth of Sri Krishna *

A a n N dêp ÉgvÚ iy te=vta re àa Ýe àdIÝÉ vd¼ in rIym a [ E>,

ka iNtì j Eirv "na " n m {fl E*a R-

m a v& {vtI ivééce ikl v; Rvel a .

38-1

A a z a suz Itl tra supya edta eyE-

ra z a ista iÝivvz e; uc s¾n e; ,u

n Ez a kra edyivxa E in iz m Xym a ya <

¬ ez a phiô j gta <Tvim ha =ivra sI>.

ba Lys& z a ip vpu ; a dxu ; a ivÉ UtIé*iTkrIq kq ka ¼dha rÉ a sa , z Œa irva irj gda pirÉ a isten

m e" a isten pirl eisw sUitgehe.

38-3

38-2

37-10


v] >Sw l Isu o in l a n ivl a isl ú m I-

m N da ] l i] tkq a ] ivm a e] É edE>,

tN m iNdrSy ol k< sk«ta m l ú m I-

m Num a j RyiÚ v ivreij w va su dev.

38-4

z a EirStuxIrm i un m {fl cetsa e=ip

Ë riSw t<vpu édIú y in j e] [ a _ya m ,!

A a n N db:ppu ¦ka eÌm gÌda ÔR-

Stu òa v †iòm krN drs<É vN tm .!

38-5

dev àsId prpUé; ta pv‘I-

in l Ui Rn da Ç s m n eÇ kl a ivl a is n ,! oeda n pa k… é k«pa gu éiÉ > kq a ] Erœ -

# Tya id ten m i udten icr<n t ua e=É U>.

m a Ça c n eÇ sil l a St& tga ÇvLya

Sta eÇ EriÉ òu tgu [ > ké[ a l ySTvm ,!

àa cIn j N m yu g¦<àitba X e y ta _ya <

m a tu igRra dixw m a n ;uba l ve; m .!

38-7

TvTàeirtStdn un N dtn Uj ya te

VyTya sma rciytu <s ih z UrsUn >u,

Tva <hStya erixt icÄ a ivxa yRm a yER-

38-6


rMÉ a eéhSw k¦h< s ikz a errMym .!

38-8

j a ta tda pu z p usÒ in ya egin Ôa

in Ôa ivm i uÔtm w a k«t pa Erl a ekm ,!

TvTàer[ a iTkim h icÇmcetn EyRdœ

Öa rE> Svy<Vy"iq s¼iq tES su ga Fm .!

38-9

z e; e[ É Uir)[ va irtva ir[ a =w

SvEr<àdiz Rtpw a e m i[ dIipten ,

Tva <xa ryn !s ol uxN ytm > àtSw e sa e=y<Tvm Iz

m m n a z y ra egvega n .!

38-10

*39 Bringing Yogamaya from Gokulam etc *

É vN tm ym Ö uhn !yÊk… l a eÖha e inSsrn !

ddz Rggn a e½l ¾l É ra <kil N da Tm j a m ,!

A ih sil l s y> s pu n rEN Ôj a l a eidta e

j l a E" # v tT] [ a Tàpdm eyta m a yya E.

39-1

àsu Ýpz p ua il ka <in É t &m a édÓa il ka -

m pa v& tkva iq ka <pz p uva iq ka m a ivz n ,! É vN tm ym pRyn !àsvtLpke tTpda -

Öhn !kpq kN yka <Svpu rm a gta e vegt>.

ttSTvdn j u a rv] iptin ÔvegÔv-

39-2


Ñq a eTkrin veidtàsvva tRyEva itRm a n ,!

ivm ´u ick… ra eTkrSTvirtm a ptn !É a ej ra -

ftu ò # v †òva n !É igin ka kre kN yka m .!

39-3

Øu v<kpq z a il n a e m xu hrSy m a ya É ve-

dsa ivit ikz a eirka <É igin ka kra il i¼ta m ,!

iÖpa e n i¦in ka N tra idv m [& a i¦ka m a i] p-

Ú y<Tvdn j ua mja mp ul p”ke ipòva n .!

39-4

tta e É vÊpa ska e H iq it m T&yu pa z a idv àm Cuy trsEv sa smixêFêpa N tra ,

A xStl m j Gm ;uI ivksdòba ÷S)… rn !-

m ha yu xm ha e gta ikl ivha ysa id*u te.

39-5

n z& s < tr k< s te ikm um ya ivin i:pòya

bÉ Uv É vdN tk> Kvcn icN Tyta <te ihtm ,!

# it Tvdn j u a ivÉ a e ol m d uIyRt<j Gm ;uI m éÌ[ p[ a iyta É i uv c miNdra {yey;uI.

àge pu n rga Tm j a vcn m Iirta É UÉ j ua

àl MbbkpUtn a àm o u da n va m a in n >,

É viÚ xn ka Myya j git bæmu in RÉ Rya >

k… m a rkivm a rka > ikim v Ê:kr<in :k«pE>.

39-7

39-6


tt> pz p um iNdre Tviy m k u N…d n N diàya àsUitz yn ez ye édit iki d Tpde,

ivbu Xy vin ta j n EStn ys< É ve "a ei; te

md ua ikm uvda Myha e skl m a k… l <ga ekl …m .!

39-8

A ha e ol uyz a edya n vk¦a yceta ehr<

É vN tm l m iNtke àw m m ipbN Tya †z a ,

pu n > Stn É r<in j <spid pa yyN Tya m d ua

m n a ehrtn Sup& z a j git pu {yvN ta e ij ta >.

39-9

É vTk… z l ka Myya s ol un N dga epStda àm a edÉ rs»‚ l e iÖj k… l a y ik<n a dda t!, tw Ev pz p ua l ka > ikm un m ¼l <tein re

j giTÇtym ¼l Tvim h pa ih m a m a m ya t!. *40

39-10

The salvation of Putana *

tdn un N dm m N dz É u a Spd<n p &pu rI—krda n k«te gtm ,!

smvl a eKy j ga dÉ viTpta ividtk< s sha yj n a e*m >.

40-1

A iy soe tv ba l kj N m m a <su o yte=* in j a Tm j j N m vt!, # it É viTpt& ta <ì j n a yke smixra ePy z z s < tm a dra t!.

# h c sN Tyin im Ä z ta in te kq ksIiç tta e l "ugMyta m ,! # it c tÖcsa ì j n a yka e É vdpa yiÉ ya Ô‚ tm a yya E.

40-3

40-2


A vsre ol utÇ c ka cn ì j pde m xu ra k«itr¼n a ,

tr¦; q p œdl a il tk… N tl a kpq pa etk te in kq <gta .

40-4

spid sa ùtba l kcetn a in iz cra N vyj a ikl pUtn a , ì j vxUi:vh keyim it ] [ <ivm z& tI; uÉ vN tm p ua dde.

40-5

l il tÉ a vivl a sùta Tm iÉ yu RvitiÉ > àitra eÏ m‚pa irta , Stn m s a E É vn a N tin ; eÊ; I àdÊ; I É vte kpq a Tm n e.

40-6

smixéý td»m z i»tSTvm w ba l kl a epn ra ei; t>, m hidva è)l <k… c m{fl <àitcu c Ui; w ÊivR; Ë i; tm .!

40-7

A su iÉ rev sm<xyit Tviy Stn m s a E Stin ta epm inSvn a , in rptÑyda iy in j <vpu > àitgta àivsa yRÉ j u a vu É a E.

40-8

É yd"a e; [ É I; [ iv¢hïv[ dz Rn m a eihtv‘ve,

ì j pde tÊr>Sw l oel n <n n uÉ vN tm g& Ÿt ga eipka >.

40-9

Év un m »l n a m iÉ rev te yu vitiÉ bR÷xa k«tr] [ >,

Tvm iy va tin ketn n a w m a m gdyn !k… é ta vksevkm .!

40-10

Srimad Narayaneeyam in Sanskrit - Dasakas 31-40  

Srimad Narayaneeyam in Sanskrit - Dasakas 31-40

Srimad Narayaneeyam in Sanskrit - Dasakas 31-40  

Srimad Narayaneeyam in Sanskrit - Dasakas 31-40