Page 1

NARAYANEEYAM (Dasakas 1-10) 1 *THE GLORY OF THE LORD

sa N Ôa n N da vba exa Tm km n p uim t<ka l dez a vix_ya <

in m R´u <in Tym ´u <in gm z tshöe[ in É a RS ym a n m ,! A Spò<†òm a Çe pu n éépu é; a w a RTm k<äü tTvm !

tÄ a vÑa it sa ] a Ì‚ épvn pu re hN t É a Gy<j n a n a m .!

1-1

@v<Êl R_yvStu N yip su l É tya hStl Bxe ydN yt!

tN va va ca ixya va É j it bt j n > ] Ô utEv S)… q eym ,! @te ta vÖy<tuiSw rtrm n s a ivñpIfa phTyE

in Zz e; a Tm a n m en <gu épvn pu ra xIz m eva ïya m >.

1-2

sÅv<yÄ Tpu ra _ya m pirkl n ta e in m Rl <ten ta vdœ -

É UtEÉ Ut R ein ÔyESte vpu irit b÷z > ïUyte Vya sva Kym ,! tTSvC DTva *dC Da idtprsu o icÌÉ i Rn É a Rs êp<

tiS m n !xN ya rm N te ïu itm itm xu re su ¢ he iv¢he te.

1-3

in :kMpe in TypU[ eRin rvix prm a n N dpIyU; êpe

in l IRn a n ekm ´u a vil s É u gtm e in m Rl äüisN xa E,

k‘a el a e‘a stu L y<ol uivm l tr<sÅvm a ÷Stda Tm a

kSma Ú a e in :kl STv<skl # it vcSTvTkl a Svev É Um n !1-4

in Vya Rpa ra e=ip in :ka r[ m j É j s e yiT³ya m I] [ a Oya < ten Eva edeit l In a àk«itrsitkLpa =ip kLpa idka l e, tSya > s< z Ï u m z< <km ip tm itra exa yk<sÅvêp<


s Tv<x& Tva dxa is Svm ihm ivÉ va k… {Q vEk{ …q êpm .!

1-5

tÄ e àTy¢xa ra xrl il tk¦a ya vl Ikeil ka r<

l a v{ySyEksa r<su ki « tj n †z a <pU[ Rp{ uya vta rm ,!

l ú m Iin Zz »l Il a in l yn m m t &SyN dsN da ehm N t> is Tsi N tka n a <vpu rn k u l ye m a éta ga rn a w .

1-6

kòa te s& iòceòa b÷trÉ voeda vha j IvÉ a j a

im Tyev<pUvRm a l a eictm ij t m ya n Evm *a iÉ j a n e,

n a e ce¾Iva > kw <va m xu rtrim d<TvÖpu ií Ôsa Ô¡ n eÇ E> ïa eÇ Eí pITva prm rssu xa É < a eixpUre rm ern .!

1-7

n èa [ a <siÚ xÄ e sttm ip pu rStErn _ya iw Rta n Pyw a Rn Pyw a Rn !ka m a n j ö<ivtrit prm a n N dsa N Ôa <git<c, # Tw <in Zz e; l _ya e in rvixk)l > pa irj a ta e hre Tv< ]Ô u<t<z ³va q IÔ‚ m m iÉ l ; it Vyw Rm iw Rì j a e=ym .!

1-8

ka é{ya Tka m m N y<ddit ol upre Sva Tm dSTv<ivz e; a -

dEñya RdIz te=N ye j git prj n e Sva Tm n a e=pIñrSTvm ,!

TvYyu ½Era rm iNt àitpdm xu re cetn a > S)ItÉ a Gya s!-

Tv<ca ==Tm a ra m !@veTytu l gu [ g[ a xa r z a Ere n m Ste.

1-9

@eñy¡z »ra dIñrivin ym n <ivñtej a ehra [ a <

tej Ss< ha ir vIy¡ivm l m ip yz a e inSp& hEí a epgItm ,!

A ¼a s¼a sda ïIriol ivdis n Kva ip te s¼va ta R

tÖa ta ga rva is n !m r uhr É gvC DBdm Ouya ïya e=is

1-10


2 *THE FORM OF THE LORD*

sUyRSpixRikrIq m UXvRitl kàa eÑa is)a l a N tr< ka é{ya k… l n eÇ ma ÔRhista e‘a s<su n a sa pu q m ,!

g{fa e*N m kra É k… {fl yu g<k{Q a eJ vl Tka EStu É< TvÔƒ p<vn m a Lyha rpq l ïIvTsdIà<É j e.

2-1

keyUra ¼dk»[ a eÄ m m ha rÆa ¼l ‚Iya i»t-

ïIm Óa ÷ctu :ks¼tgda z Œa irp»eéha m ,!

ka i Tka i n ka i l a iÁC Dtl s TpIta Mbra l iMbn Im a l Mbe ivm l a Mbu j *u itpda <m Uit¡tva itRiC Ddm .!

yTÇEl a eKym hIysa e=ip m iht<sMm a ehn <m a ehn a t! ka N t<ka iNtin xa n ta e=ip m xu r<m a xu yRxy ua Rdip, sa EN dya eRÄ rta e=ip su N drtr<TvÔƒ pm a í yRta e=-

Pya í y¡É v un e n kSy k… tk u <pu : [ a it iv:[ a e ivÉ a e.

2-3

tÄ a †'œ m xu ra Tm k<tv vpu > sMàa Py s< pN m yI

sa devI prm a eTsu ka icrtr<n a =Ste SvÉ ´ e: vip, ten a Sya bt kòm C yu t ivÉ a e TvÔƒ pm a n a e} kàem Sw EyRm ya dca pl bl a ½a pLyva ta eRdÉ Ut.!

l ú m ISta vkra m [ IykùtEvey<pre: viSw re-

TyiSmÚN ydip àm a [ m xu n a vú ya im l ú m Ipte, ye TvÏ( a n gu [ a nk u ItRn rsa s´ a ih É ´ a j n a -

Ste: ve; a vsit iSw rEv diytàSta vdÄ a dra . 2-5

2-4

2-2


@v< É Utm n a e} ta n vsu xa in :yN dsN da ehn <

TvÔƒ p<pricÔsa yn m y<ceta ehr<ï& {vta m ,! s*> àeryte m it<m dyte ra em a  yTy¼k<

Vya is Tyip z Itba :pivsrEra n N dm UC Da eRÑvE>.

2-6

@vMÉ Uttya ih É ®yiÉ ihta e ya eg> s ya egÖyt! km R} a n m ya dœ É z& a eÄ m tra e ya egIñrEgIRyte,

sa EN dyERkrsa Tm ke Tviy ol uàem àk; a i RTm ka É i´ in Rïm m ev ivñpu é; El R_ya rm a v‘É .

2-7

in :ka m <in ytSvxm Rc r[ <yTkm Rya ega iÉ x< tÎr ƒeTy)l <yda Epin ; d} a n a epl _y<pu n >,

tÅvVy´ tya su ÊgRm tr<icÄ Sy tSma iÖÉ a e

TvTàem a Tm kÉ i´ rev stt<SvdIysI ïeysI.

2-8

A Tya ya skra i[ km Rpq l a N ya cyRin yRN m l a >

ba exe É i´ pw e=w va Pyu ictta m a ya iNt ik<ta vta ,

i¬ :q v œa tkRpw e pr<tv vpu äRüa Oym N ye pu n-

ií Ä a ÔRTvm t &e ivicN Ty b÷iÉ > isXyiNt j N m a N trE>.

2-9

TvÑi´ Stukw a rsa m t &} rIin m R¾n en Svy<

isÏ( N tI ivm l à; a expdvIm ¬ ez tStN vtI,

s*> isiÏkrI j yTyiy ivÉ a e sEva Stum e TvTpd-

àem àa EiFrsa ÔRta Ô‚ ttr<va ta l ya xIñr.

2-10


3 *THE QUALITIES OF THE PERFECT DEVOTEE*

pQ N ta e n a m a in àm dÉ risN xa E in pitta >

SmrN ta e êp<te vrd kw yN ta e gu [ kw a >,

crN ta e ye É ´ a STviy ol urm N te prm m U-

n h<xN ya N m N ye smixgtsva i RÉ l i; ta n .!

3-1

gdi¬ ò<kò<tv cr[ seva rsÉre=-

Pyn a s´ <icÄ <É vit bt iv:[ a e k… é dya m ,! É vTpa da MÉ a ej Smr[ riska e n a m in vha -

n h<ga y< ga y<k… hcn ivvTSya im ivj n e.

k«pa te j a ta ceiTkim v n ih l _y<tn É ut &a < m dIy¬ ez a E" àz m n dz a n a m ikytI,

n ke ke l a eke=iSmÚin z m iy z a eka iÉ rihta É vÑ´ a m ´u a > su o gitms´ a ivdxte.

3-3

mi un àa EFa êFa j git ol ugUFa Tm gtya e

É vTpa da MÉ a ej Smr[ ivéj a e n a rdm o u a >,

crN tIz

SvEr<sttpirin É a Rtprict!-

sda n N da ÖEtàsrpirm ¶ a > ikm prm .!

É vÑi´ > S)Ita É vtum m s Ev àz m ye-

dz e; ¬ ez a E" <n o l uùid sN dehki[ ka ,

n cedVœya sSya ei´ Stv c vcn <n Egm vca e É veiNm Wya rWya pu é; vcn àa ym iol m .!

3-5

3-4

3-2


É vÑi´ Sta vTàm o u mxu ra Tva Ì‚ [ rsa t! ikm Pya êFa cediol pirta pàz m n I,

pu n í a N te Sva N te ivm l pir ba exa edyim ¦n ! m ha n N da ÖEt<idz it ikm t> àa WyRm prm .!

3-6

ivxUy ¬ ez a N m e k… é cr[ yu Gm <x& trs< É vT] eÇ àa Ýa E krm ip c te pUj n ivxa E, É vN m UTya Rl a eke n yn m w te pa dtu l s I-

pirº a [ e º a [ <ïv[ m ip te ca écirte.

3-7

àÉ Uta ixVya ixàsÉcil te m a m kùid

TvdIy<tÔƒ p<prmsu o icÔƒ pm i udya t!,

%d Ôa em a  a e gil tb÷h; a Rïi un vha e

yw a ivSmya Rs <Êépz m pIfa pirÉ va n .!

m éÌeha xIz

3-8

Tviy ol upra  a e=ip su io n a e

É vTõ ehI sa e=h<su b÷ pirtPye c ikim dm ,! A kIitRSte m a É UÖrd gdÉ a r<àz m yn !

É vTÉ ´ a eÄ s < <H iq it k… é m a <k< s dm n .

3-9

ikm ´u EÉ Uy R a eiÉStv ih ké[ a ya vÊidya dh<ta vÎev àihtivivxa tRàl ipt>,

pu r> ¬ Ý ¯e pa de vrd tv n e:ya im idvsa n ! yw a z i´ Vy´ <n itn i utin ; eva ivrcyn .!

3-10


4 *YOGA AND ITS ATTAINMENT*

kLyta m !m m k… é:v ta vtI—kLyte É vÊpa s n <yya ,

Spòm òivxya egcyRya pu òya ==z utv tu iòm a ßu ya m .! 4- 1. äücyRÔF ‚ta idiÉ yRm Era Pl va idin ym Eí pa ivta >,

k… m Rhe ÔF ‚m m I su o a s n <p»j a *m ip va É vTpra >. 4- 2.

ta rm N trn i ucN Ty sN tt<àa [ va yu m iÉ yMy in m Rl a >,

# iNÔya i[ iv; ya dw a pùTya ==Smhe É vÊpa s n a eN m o u a >. 4- 3. A S)… q e vpu i; te àyÆta e xa ryem ix; [ a <m ÷ um R÷ u>,

ten É i´ rsmN tra ÔRta m Ö uhem É vd'iºœicN tka >. 4- 4.

ivSpu q a vyvÉ ed su N dr<TvÖpu S su icrz Il n a vz a t!,

A ïm <m n is icN tya m heXya n ya egin rta STvda ïya >. 4- 5. Xya yta <sk¦m UitRm IÔ‚ z Im i uN m ; N m xu rta ùta Tm n a m ,!

sa N Ôm a edrsêpm a N tr<äüêpm iy te=vÉ a ste. 4- 6.

tTsma Svdn ê ip[ I—iSw it<TvTsma ixm iy ivñn a yk,

A a iïta > pu n rt> pirC yu ta va rÉ em ih c xa r[ a ixkm .! 4- 7 # Tw m _ys n in É Rra e‘sTvTpra Tmsu okiLpta eTsva >,

m ´u É ´ k… l m a Eil ta <gta > s rem z k u n a rda idvt!. 4- 8 .

TvTsma ixivj ye tuy> pu n m R' ]œum a e] risk> ³m e[ va ,

ya egvZym in l <; fa ïyEéÚ yTyj s ;uç u ya z n E>. 4- 9.

il ¼dehm ip s< Tyj Ú w a e l Iyte Tviy pre in ra ¢h>,

^ XvRl a ekk… tk u I tum UxRtSsa xRm ev kr[ Ein RrIyte. 4- 10.


A i¶ va srv¦] Rp] gEéÄ ra y[ j ;ua c dEvtE>,

àa ipta e rivpd<É vTpra e m a edva n !Øu vpda N tm Iyte. 4- 11.

A a iSw ta e=w m hra l ye yda z e; v±dhn a e: m[ a ==*Rte, $yte É vÊpa ïyStda vexs> pdm t> pu rEv va . 4- 12.

tÇ va tv pde=w va vs n !àa k«tà¦y @it m ´u ta ,<

SveC Dya ol upu ra =ip m Cuyte s< iviÉ * j gd{fm a ej s a . 4- 13. tSy c i] itpya em ha ein l *a em hTàk«itsÝka v& tI>,

tÄ da Tm ktya ivz n !su o I ya it te pdm n a v& tm !ivÉ a e. 4- 14.

A icRra idgitm IÔ‚ z I—ì j n !ivC yu it<n É j te j gTpte,

si½da Tm k É vÌ‚ [ a edya n ½ u rN tm in l ez pa ih m a m .! 4- 15. 5 *COSMIC EVOLUION*

Vy´ a Vy´ im d<n iki dÉ vTàa Kàa k«tà] ye

m a ya ya m !gu [ sa MyéÏivk«ta E TvYya gta ya <l ym ,! n a e m T&yu í tda m t &<c sm É UÚ a û a e n ra Çe> iSw it-

StÇEkSTvm iz :yw a > ikl pra n N dàka z a Tm n a . 5- 1. ka l > km Rg[u a í j Ivin vha ivñ<c ka y¡ivÉ a e> ic‘Il a ritm eyi u; Tviy tda in l IRn ta m a yyu >,

te; a <n Ev vdN TysTvm iy É a e z ®ya Tm n a itòta <

n a e cet!ik<ggn àsUn s †z a <É Uya e É veTs< É v>. 5- 2.

@v<c iÖpra xRka l ivgta vI] a <iss& ] a iTm ka <

ivæa [ e Tviy cu ]É u e iÇÉu vn IÉ a va y m a ya Svym ,!


m a ya t> ol uka l z i´ riol a †òa <SvÉ a va e=ip c

àa ÊÉ Uy R gu [ a iNvka Sy ivdxu StSya Sya Ssha yi³ya m .! 5- 3. m a ya siÚ ihta e=àivòvpu ; a sa ] Iit gIta e É va n !

É edESta <àitib< bta e iviviz va n !j Iva e=ip n Eva pr>, ka l a idàitba eixta =w É vta s< c a eidta c Svy<

m a ya s ol ubu iÏtTvms& j *a e=sa E m ha n Cuyte. 5- 4.

tÇa sa E iÇgu [ a Tm ka e=ip c m ha n !sTvàxa n > Svy< j Ive=iS m n !ol uin ivRkLpm him Tyu Óa exin :pa dk>,

c³e=iS m n !sivkLpba exkm hN tTv<m ha n !oLvsa E

sMpu ò<iÇgu [ EStm a e=itb÷l <iv:[ a e É vTàer[ a t!. 5- 5.

sa e=h<c iÇgu [ ³m a t!iÇivxta m a sa * vEka irka e É UyStEj s ta msa ivit É vÚ a *en s Tva Tm n a ,

deva in iNÔym a in n a e=k«t idz a va ta kRpa Zyiñn a e

vû IN Ôa C yu timÇka n !ivxu ivixïIéÔz a rIrka n .! 5- 6.

É Um N m a n s É Ï u ( h< ki « tim ¦i½Ä a Oyv& TyiNvt<

t½a N t>kr[ <ivÉ a e tv bl a t!sTva z< @va s& j t!, j a tStEj s ta e dz eiNÔyg[ StÄ a msa z< a Tpu n-

StN m a Ç<n É s a e m éTpu rpte z Bda e=j in TvÓl a t!. 5- 7.

z Bda dœ Vya em tt> ssij Rw ivÉ a e Spz ¡tta e m a ét< tSma Ôƒ pm ta e m ha e=w c rs<ta ey<c gN x<m hIm ,! @vm !m a xv pUvRpUvRkl n a da *a *xm a i RN vt<


É Ut¢a m im m <Tvm ev É gvn !àa ka z ySta msa t!. 5- 8 .

@te É Utg[ a Stw eiNÔyg[ a devaí j a ta p& w'œ n a e z ekÉ …Rv un a {fin im i Rtivxa E devErm IiÉStda ,

Tv<n a n a ivxsUi´ iÉ n Rt ugu [ StTva N ym UNya ivz < -

í eòa z i´ m d uIyRta in "q yn !hEr{ym {f<Vyxa >. 5- 9. A {f<tTol upUvRs ò &sil l e=itót!shö<sma > in iÉ RN dÚ k«w a í tu dRz j gÔƒ p<ivra fa þym ,!

sa höE> krpa dm Uxi Rn vhEin RZz e; j Iva Tm ka e

in É a Rta e=is méTpu ra ixp s ma <Ça ySv sva Rm ya t!. 5- 10. 6 *THE COSMOS AS THE FORM OF THE LORD*

@v<ctu dRz j gN m yta <gtSy pa ta l m Iz

tv pa dtl <vdiNt,

pa da X e vRdez m ip dev rsa tl <te

gu L )Öy<ol um ha tl m Ñ‚ ta Tm n .! 6- 1.

j'" œe tl a tl m w a e su tl <c j a n U ik a eéÉ a gyu g¦<ivtl a tl e Öe, ] a e[ Itl <j " n m Mbrm ¼ n a iÉ -

vR] í z ³in l yStv c³pa [ e. 6- 2.

¢Iva m hStv m o u <c j n StpStu

)a l <iz rStv smStm ySy sTym ,! @v<j gN m ytn a e j gda ií tEr-


PyN yEin RbÏvpu ; e É gvÚmSte. 6- 3.

Tvdœ äürN Øpdm Iñr ivñkN d

DN da i <s kez v "na Stv kez pa z a >, %‘a isici‘yu g¦<†ih[ Sy geh<

pú m a i[ ra iÇidvsa E sivta c n eÇ e. 6- 4.

in Zz e; ivñrcn a c kq a ] m a e] >

k[ a ERidz a e=iñyu g¦<tv n a iske Öe, l a eÉ Çpe c ÉgvÚ xra eÄ ra eó a E

ta ra g[ í dz n a > z m n í d< òa+ . 6- 5.

m a ya ivl a shist<ñist<smIra e

ij þa j l <vcn m Iz

z k… N tpi“>,

isÏa dySSvrg[ a m o u rN Øm i¶ -

deRva É j u a > Stn yu g<tv xm Rdev>. 6- 6.

p& ó <Tvxm R# h dev m n Ssu xa z< u ry´ m ev ùdya b <j u m Mbu ja ] ,

k… i] Ssmu Ôin vha vs n <tusN Xye

z e) > àj a pitrsa E v;&[ a E c imÇ>. 6- 7.

ïa ei[ Sw l <m g &g[ a > pdya en Ro a Ste hSTyu òs + EN xvm o u a gm n <tuka l >,

ivàa idv[ RÉ vn <vdn a Bj ba ÷-

ca êéyu Gmcr[ <ké[ a b <x u e te. 6- 8 .


s< s a rc³m iy c³xr i³ya Ste

vIy¡m ha su rg[ a e=iSw k… l a in z El a >,

n a f( SsirTsmu dyStrví ra em

j Iya idd<vpu rin vRc n Iym Iz . 6- 9.

$†Gj gN m yvpu Stv km RÉ a j a <

km a Rvsa n s m ye Smr[ Iym a ÷>,

tSya N tra Tm vpu ; e ivm l a Tm n e te

va ta l ya ixp n m a e=Stuin éiNx ra ega n .! 6- 10. 7 *BRAHMA'S ORIGIN AND PENANCE *

@v<dev ctu dRz a Tm kj gÔƒ pe[ j a t> pu n-

StSya X e v¡ol usTyl a ekin l ye j a ta e=is xa ta Svym ,! y<z s < iNt ihr{ygÉ Rm iol ÇEl a eKyj Iva Tm k<

ya e=É Ut!S)Itrj a eivka rivksÚa n a iss& ] a rs>. 7- 1. sa e=y<iviñsgRdÄ ùdySsMpZym a nSSvy<

ba ex<oLvn va :y ivñiv; y<icN ta k… l StiSw va n ,! ta vt!Tv<j gta p <te tptpeTyev<ih vEha ysI—

va [ Im en m iz ïv> ïu itsu o a <k… vS¡tp>àer[ a m .! 7- 2.

ka e=sa E m a m vdTpu m a in it j l a pU[ eRj gN m {fl e

id] UÖIú y ikm Pyn Ii] tvta va Kya w Rm TupZyta , idVy<v; Rs höm a Ä psa ten Tvm a ra ixt-

StSmE diz Rtva n is Svin l y<vEk{ …Q m eka Ñ‚ tm .! 7- 3.


m a ya yÇ kda ip n a e ivk… éte É a te j gÑ( a e bih-

Zz a ek³a exivm a ehsa Xvsmu o a É a va StuË r<gta >, sa N Ôa n N dH rI c yÇ prm J ya eit>àka z a Tm ke

tt!te xa m ivÉ a ivt<ivj yte vEk{ …Q êp<ivÉ a e. 7- 4.

yiSmÚa m ctu É Rj u a hirm i[ Zya m a vda tiTv; a e

n a n a É U; [ rÆdIiptidz a e ra j iÖm a n a l ya >,

É i´ àa Ýtw a ivxa eÚ tpda dIVyiNt idVya j n a -

StÄ e xa m in rStsvRz m l <vEk{ …Q êp<j yet.! 7- 5. n a n a idVyvxUj n EriÉ v& ta iv*u ‘ta tu L yya

ivña eN m a dn ù*ga Çl tya iv*a eitta z a N tra ,

TvTpa da b <j u s a ErÉ Ekk… tk u a ‘ú m I> Svy<l ú yte

yiS m n !ivSmyn IyidVyivÉ v<tÄ e pd<deih m e. 7- 6.

tÇEv<àitdiz Rte in j pde rÆa s n a Xya ist<

É a SvTka eiq l s iTkrIq kq ka *a kLpdIpa k«it,

ïIvTsa i»tm a Ä ka EStu É m i[ C Da ya é[ <ka r[ <

ivñe; a <tv êpm E] t ivixStÄ e ivÉ a e É a tum e. 7- 7. ka ¦a É < a edk¦a yka em ¦écIc³e[ c³<idz a m a v& {va n m d ua rm N dhistSyN dàsÚa n n m ,! ra j TkMbu gda irp»j xrïImÑ‚ j a m {fl <

öòu Stu iòkr<vpu Stv ivÉ a e m Ôa egm Ö ua syet.! 7- 8 .

†:q v œa s< Ét &s< æ m> km l É US TvTpa dpa w a eéhe


h; a Rvez vz v <da e in pitt> àITya k«ta w IRÉ vn ,!

j a n a Syev m n Ii; t<m m ivÉ a e } a n <tda pa dy

ÖEta ÖEtÉ vTSvêpprim Tya cò t<Tva <É j e. 7- 9.

A a ta èe cr[ e ivn èm w t<hSten hSte Sp& z n!

ba exSte É ivta n s gRivixibbRN xa e=ip sà a yte,

# Tya É a :y igr<àta e:yin tra <ti½Ä gUF> Svy<

s& òa E t<smu dErySs ÉgvÚ ‘ u a sya e‘a "ta m .! 7- 10. 8 *DESCRIPTION OF PRALAYA *

@v<ta vTàa k«tà] ya N te

äa üe kLpe ýa idm e l Bxj N m a , äüa É UySTvÄ @va Py veda n ! s& iò<c³e pUvRkLpa epm a n a m .!

8-1

sa e=y<ctu yRg u shöim ta N yha in

ta viNm ta í rj n IbR÷z a e in n a y,

in Ôa Tysa E Tviy in l Iy sm<Svs& òErœ n Eim iÄ kà¦ym a ÷rta e=Sy ra iÇm!.

A Sma †z a <pu n rhm Ro u k«Tytu L ya <

s& iò<kra eTyn i udn <s ÉvTàsa da t!, àa GäükLpj n ;ua <c pra yu ; a <tu

su Ýàba exn s m a =iSt tda =ip s& iò>.

8-3

p a z dBdm xu n a Svvya e=xRê pm !

8-2


@k<pra xRm itv& Ty ih vtRte=sa E,

tÇa N Tyra iÇ j in ta N kw ya im É Um n !

pí a iÎn a vtr[ e c ÉviÖl a sa n .!

idn a vsa n e=w s ra ej ya ein >

su ; i uÝka mSTviy siÚ il Lye, j giNt c Tv¾Q r<smIyu -

Stdedm eka [ Rvm a s ivñm .!

8-5

tvEv ve; e )i[ ra j z e; e

j l Ekz e; e É v un e Sm z e; e,

A a n N dsa N Ôa n É u vSvêp>

Svya egin Ôa pirm i uÔta Tm a . 8-6

ka l a Oyz i´ <àl ya vsa n e

àba exyeTya idz ta ikl a da E, Tvya àsu Ý<pirsu Ýz i´ -

ì j en tÇa iol j Ivxa ça . 8-7

ctu yRg u a [ a <c shöm ev< Tviy àsu Ýe pu n riÖtIye,

ka l a Oyz i´ > àw m àbu Ïa

àa ba exyÅva <ikl ivñn a w .

ivbu Xy c Tv<j l gÉ Rz a iyn !

ivl a eKy l a eka n iol a N àl In a n ,!

8-8

8-4


te: vev sUú m a Tm tya in j a N t> iSw te; uivñe; udda w †iòm .!

8-9

ttSTvdIya diy n a iÉ rN Øa -

Êdi t<ik n idVypÒ m ,! in l In in Zz e; pda w Rm a l a

s'œ ] epêp<m k ul …a ym a n m .!

8-10

tdetd< É a eéhk… fmœ¦<te

k¦ebra Ä a eypw e àêFm ,!

bihin RrIt<pirt> S)… riÑ>

Svxa m iÉ Xva RN tm l <N yk«N tt!.

8-11

s< )‘ …pÇe in tra <ivicÇe

tiSmN É vÖIyRxt &e sra ej e,

s pÒ j N m a ivixra ivra sIt!

Svy< àbu Ï a iol vedra iz >.

8-12

A iSmN pra Tm n !n n upÒ kLpe

Tvim Tw m Tuw a iptpÒ ya ein >, A n N tÉ Um a m m ra egra iz <

in éiNx va ta l yva s iv:[ a e.

8-13

9 *DESCRIPTION OF CREATION *

iSw t> s k m l a eÑvStv ih n a iÉ p»eéhe

k… t> iSviddm Mbu xa vu idtim Tyn a l a eka yn ,!


tdI] [ k… tUhl a Tàitidz <ivv& Äa nn-

í tu vRdn ta m ga iÖksdò†ò( Mbu j a m .!

9-1

m ha [ Rviv"Ui[ Rt<km l m ev tTkevl <

ivl a eKy tÊpa ïy<tv tn u <tun a l a ekyn ,! k @; km l a edre m hit inSsha ya e ýh<

k… t> iSviddm Mbu j <s m j n Iit icN ta m ga t!.

A m :uy ih sra eéh> ikm ip ka r[ <sMÉ ve-

iditSm k«tin í y> s ol un a ¦rN Øa Xvn a , Svya egbl iv*ya smvêFva N àa EFxI>

TvdIym itm a ehn <n tuk¦ebr<†òva n .!

9-3

ttSskl n a i¦ka ivvrm a gRga e m a gRyn !

àySy z tvTsr<ikm ip n Ev s< †òva n ,!

in v& Ty km l a edre su o in ; {[ @ka ¢xI>

sma ixbl m a dxe É vdn ¢ u hEka ¢hI.

9-4

z ten pirvTsrE†RF sm a ixbN xa e‘st!-

àba exivz dIk«t> s ol upiÒ n IsMÉ v>,

A †òcrmÑ‚ t<tv ih êpm N t†Rz a

Vycò pirtu òxIÉ Rj u gÉ a egÉ a ga ïym .!

9-5

ikrIq m k u q…a e‘sTkq kha rkeyUryu |!

m i[ S)… irtm eo l <su pirvItpIta b <rm ,!

kl a yk… s mu àÉ <gl tl a e‘sTka EStu É<

9-2


vpu Stdiy É a vye km l j N m n e diz Rtm .!

9-6

ïu itàkrdiz Rtàcu rvEÉ v ïIpte

hre j y j y àÉ a e pdm p uEi; idò( a †z a e>,

k… é:v ixym a z um e É v un in im Rta E km RQ a

im it Ô‚ ih[ vi[ RtSvgu [ b< ihm a pa ih m a m .!

9-7

l É Sv É v un Ç yIrcn d] ta m ] ta <

g& ha [ m dn ¢ u h<k… é tpí É Uya e ivxe,

É vTviol s a xn I m iy c Éi´ rTyu Tkq -e

Tyu dIyRigrm a dxa m i udtcets<vexsm!.

9-8

z t<k«ttpa Stt> s ol uidVys< vTsra -

n va Py c tpa ebl <m itbl <c pUva i Rxkm ,! %dIú y ikl kiMpt<pyis p»j <va yu na É vÓl ivj i &MÉ t> pvn pa w s I pItva n .!

9-9

tvEv k«pya pu n > sris j en ten Ev s>

àkLPy É v un Ç yI—àvv& te àj a in im Rta E,

tw a ivxk«pa É ra e gu ém éTpu ra xIñr

Tvm a z upirpa ih m a <gu édya ei] tErIi] tE>. 10 *THE VARIETY OF CREATION *

vEk{ …Q vixRtbl a e=w É vTàsa da -

dMÉ a ej ya ein rs& j iTkl j Ivdeha n ,!

Sw a SnUin É Uéhm ya in tw a itrí a <

9-10


j a it<m n :uyin vha n ip devÉ eda n .!

10-1

im Wya ¢ha iS m m itra givka epÉ Iit-

r} a n v& iÄ im it p ivxa <s s& :q v œa ,

%Îam ta mspda w i Rvxa n Ë n

Sten e TvdIycr[ Smr[ <ivz Ï u ( E.

10-2

ta vTssj Rm n s a s n k<s n N d<

É Uy<s n a tn m i un <c sn Tk… m a rm ,! te s& iòkm i R[ tuten in yu J ym a n a

STvTpa dÉ i´ riska j g& ÷n Rva [ Im .!

10-3

ta vTàka epm i udt<àitéN xta e=Sy

æUm Xyta e=j in m f &a e É vdekdez >,

n a m a in m e k… é pda in c ha ivir e

Tya da E éra ed ikl ten s éÔn a m a . 10-4

@ka dz a þytya c iviÉÚêp<

éÔ<ivxa y diyta vin ta í dÅva , ta vN TydÄ c pda in É vTà[ Ú u>

àa h àj a ivrcn a y c sa dr<tm .!

10-5

éÔa iÉs& òÉ yda k«itéÔs< "-

s< pUyRm a [ a É v un Ç yÉ Itceta >,

m a m a àj a > s& j tpí r m ¼l a ye

Tya cò t<km l É UÉ RvdIirta Tm a . 10-6


tSya w s gRriskSy mrIicriÇ

StÇa i¼ra > ³tu im in > pu l h> pu l STy>, A ¼a dj a yt É g &í u visód] a E

ïIn a rdí É gvn !É vd< iº da s>.

10-7

xm a i Rdka n _s& j Ú w kdRm <c

va [ I—ivxa y ivixr¼j s »‚ l a e=É Ut,!

TvÓa eixtE> sn kd] m o u EStn Uj E

éÓa eixtí ivrra m tm a e ivm Âu n .!

10-8

veda N pu ra [ in vha n ip svRiv*a >

k… vi RÚ j a n n g[ a ½tu ra n n a e=sa E, pu Ç e; ute; uivin xa y s sgRvi &Ï

m àa ßu vS<tv pda Mbu j m a iïta e=É Ut.!

10-9

ja nÚp ua ym w dehm j a e ivÉ J y

ô Ipu s < Éa vm É j N m n t uÖxU_ya m ,!

ta _ya <c ma n ;uk… l a in ivvxRyS<Tv< ga eivN d m a étpu rez in éiNx ra ega n .!

10-10

Srimad Narayaneeyam in Sanskrit - Dasakas 1-10  

Srimad Narayaneeyam in Sanskrit - Dasakas 1-10

Srimad Narayaneeyam in Sanskrit - Dasakas 1-10  

Srimad Narayaneeyam in Sanskrit - Dasakas 1-10