Page 1

a n S a

úù

By Samvitha Ram

£ Ü ‡ ‡ Šªó †v

a n d F rie n d s

Book 3

A colourful beach â èô˜¹™ d„


1. Hello, friends! Are you ready to go to the beach.

2

1. ªý«ô£, Šªó‡†v! ݘ » ªó® ´ «è£ ´ î d„?


2. My brother Manu and I love the beach. 3. The beach has many colors. 2. ¬ñ Šóî˜ ñ ܇† ä ôš î d„. 3. î d„ ýv ªñQ èô˜v.

3


4. Manu likes to make a brown sand hill. 5. Do you see a sand hill anywhere else?

4

5. ñ ¬ô‚v ´ «ñ‚ â Šªó÷¡ ú£‡† U™. 6. ´ Î n â ú£‡† U™ âQ«õ˜ â™v?


6. Timmy the dog likes to play with the pink ball. 7. Do you see a ball anywhere else? 7. ®‹I î 죂 ¬ô‚v ´ Š«÷ Mˆ î Hƒ‚ ð£™. 8. ´ Î n â 𣙠âQ«õ˜ â™v?

5


8. I eat orange ice cream on the beach. 9. Do you see ice cream anywhere else?

6

8. ä ߆ Ýó¡x äv‚g‹ Ý¡ î d„. 9. ´ Î n äv‚g‹ âQ«õ˜ â™v?


10. My mother brings a purple umbrella. 11. Do you see an umbrella anywhere else? 10. ¬ñ ñî˜ ŠKƒv â ð˜ŠHœ Ü‹Šªó™ô£. 11. ´ Î n Ü¡ Ü‹Šªó™ô£ âQ«õ˜ â™v?

7


12. My father flies a blue kite in the sky. 13. Do you see a kite anywhere else?

8

12. ¬ñ ð£î˜ Š¬÷v â ŠÙ ¬è† Þ¡ î v¬è. 13. ´ Î n â ¬è† âQ«õ˜ â™v?


14. We see a man holding red balloons. 15. Do you see balloons anywhere else? 14. M n â «ñ¡ «ý£™®ƒ ªó† ðÖ¡v. 15. ´ Î n ðÖ¡v âQ«õ˜ â™v?

9


16. My friend Reema buys green mango. 17. Do you see a mango anywhere else?

10

16. ¬ñ Šªó‡† gñ£ ¬ðv ‚g¡ «ñƒ«è£. 17. ´ Î n «ñƒ«è£ âQ«õ˜ â™v?


18. My family had a nice day on the beach. 19. Would you like to go to the beach tomorrow? 18. ¬ñ «ðIL ý..† â ¬ïv «ì Ý¡ î d„. 19. ¾† Î ¬ô‚ ´ «è£ ´ î d„ ´ñ£«ó£?

11


12

1 ªý«ô£! ï‡ð˜è«÷, cƒèœ èìŸè¬ó‚°„ ªê™ôˆ îò£ó£?

2

2 â¡ ê«è£îó¡ ñ¾‹ ï£Â‹ èìŸè¬ó¬ò «ïC‚A«ø£‹. 3 èìŸè¬ó ðô õ‡íƒèœ ªè£‡ì¶.

3

4 ñ¾‚° 𿊹Gø ñퟰ¡Á ªêŒòŠH®‚°‹. 5 «õøƒè£õ¶ c ñퟰ¡¬øŠ 𣘂Aø£ò£?

4

6 ®‹I â¡Â‹ ‚° Þ÷…CõŠ¹Š ð‰¶ ¬õˆ¶ M¬÷ò£ìŠ H®‚°‹. 7 «õøƒè£õ¶ c å¼ ð‰¬îŠ 𣘂Aø£ò£?

5

8  èìŸè¬óJ™ Ýó…² ð£™ðQ‚°¬ö¾ ꣊H´A«ø¡. 9 «õøƒè£õ¶ c ð£™ðQ‚°¬ö¾‚ 裇Aø£ò£?

6

10 ⡠ æ˜ áî£ Gø‚°¬ì¬ò‚ ªè£‡´ õ¼õ£œ. 11 «õøƒè£õ¶ c å¼ °¬ì¬òŠ 𣘂Aø£ò£?

7

12 ⡠î å¼ cô Gø‚ 裟ø£®¬ò õ£Q™ ðø‚èM´Aó£˜. 13 «õøƒè£õ¶ c å¼ è£Ÿø£®¬òŠ 𣘂Aø£ò£?

8

14 å¼ ñQî¡ CõŠ¹ ðÖ¡èœ H®ˆ¶‚ªè£‡´¼Šð¬î  𣘂A«ø£‹. 15 «õøƒè£õ¶ c ðÖ¡è¬÷Š 𣘂Aø£ò£?

9

16 â¡ C«ïAF gñ£ ð„¬ê ñ£ƒè£¬ò õ£ƒ°Aø£œ. 17 «õøƒè£õ¶ c å¼ ñ£ƒè£¬òŠ 𣘂Aø£ò£?

10

18 â¡ °´‹ð‹ èìŸè¬óJ™ Þ¼‰î¶ Þ¡ðèóñ£ù ï£÷£°‹. 11 19 ÷‚° c èìŸè¬ó‚°„ ªê™ô M¼‹¹Aø£ò£?


This book belongs to

Sponsored by: Mr. Thomas Meyers Head of Humanities Dept. American International School - Chennai

Sana Book 3  
Sana Book 3  
Advertisement