Page 1


สารสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 17 ปีบริหาร 2551-2552 รายงานการประชุมปกติประจำสัปดาห์ วันที ่18/11/2551

รายงานการประชุมปกติประจำสัปดาห์ สโมสรโรตารีแก่นจันทน์ http://www.ganchan.org ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี ครั้งที่17 วันที่ 23 ธันวาคม 2551 เวลา 19.30 น.- 21.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุม

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

นย.สมภพ ชุติชัยศักดา นยก.สุนทร ตันจันทร์พงค์ อน.วิเชียร คุตตวัส อน.ประลองโชติศิริคุณวัฒน์ อน.ชัยยงค์ นันทชัยพร อน.น.พ.กมิลปั้นประสงค์ อน.พิชัย ชินะชัชวารัตน์

8. อน.สุธีร์ อัตถศาสตร์ 9. รทร.โยธิน สุขสวัสดิ์ 10. รทร.ทิวา ปิตาวรานนท์ 11. นยล.สุทธิรักษ์ สุกใส 12. รทร.รัชชพงษ์วัตนะกุล 13. รทร.สี วรรณเทวี 14. รทร.ณรงค์ศักดิ์ จงศิริ 15. รทร.จ.ส.อ.ปรีชาชนะ บวรบุตร

วาระที่ 1 นายกฯ/ประธานแจ้งให้ทราบ -สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ ขอเชิญร่วมการประชุมใหญ่ภาค 3330 โรตารีสากลปี 2552 ซึ่งในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2552 จะมีการสัมมนาอบรมผู้นำภาค และในวันที่ 14-15 มีนาคม 2552 จะเป็นการประชุมใหญ่ ณ โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม -วันที่ 11 ธันวาคม 2551 ได้ไปร่วมกิจกรรมหยอดวัคซีนโปลิโอกับสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี -วันที่ 12 ธันวาคม 2551 ได้ไปร่วมกิจกรรมมอบเครื่องกรองน้ำ ณ โรงเรียนวัดหนองกวาง ของโรตารีโพธาราม -วันที่ 13 ธันวาคม 2551 งานทำบุญบ้าน อน.นคร ศรีวิลัย ที่ปั๊มน้ำมันปุ๋ย ป้อง ปราง เวลา 10.00 น.

1


-วันที่ 17 ธันวาคม 2551 กิจกรรมหยอดวัคซีนโปลิโอ ณ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี และใน วันเดียวกัน ได้ไปร่วมการประชุมกับเทศบาล เรื่องการจัดงานราชบุรีไชน่าทาวน์ -20 ธันวาคม 2551 ร่วมงานของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ และได้ให้การสนับสนุน ไปเป็นเงินจำนวน 3,000 บาท วาระที่ 2 เลขานุการแจ้งข่าวสาร -ได้รับสารสโมสรจากสโมสรต่างๆ จำนวน 15 ฉบับ ดังนี้  ได้รับสารสโมสรจากสโมสรโรตารีมณีกาญจน์ // ราชบุรี // ลัดหลวง // บ้านแพ้ว // นครศรีธรรมราช // ปทุมวัน // สนามจันทร์ // โพธิ์เด็จ-นครศรี สโมสรละ 1 ฉบับ  ได้รับสารสโมสรจากสโมสรโรตาอู่ทอง // พระปฐมเจดีย์ สโมสรละ 2 ฉบับ  ได้รับสารสโมสรจากสโมสรโรตารีเพชรบุรี // ภูเก็ตเซาท์ // ศรีธรรมาโศกราช สโมสรละ 1 ฉบับ ทาง e-mail  ได้รับสารอวยพรปีใหม่ จำนวน 4 ฉบับ จากสโมสรโรตารีลัดหลวง / เพชรบุรี / ปราณบุรี และดร.รัตน์มณี ตันยิ่งยง ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปีบริหาร 2551-52 -แจ้งเรื่องนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเกาหลี ซึ่งจะเดินทางมาถึงในวันที่ 5-14 มกราคม 2551 เป็นนักเรียนจำนวน 5 คน ผู้นำทีม 1 คน ซึ่งได้จัดเตรียมครอบครัวที่จะรับรองไว้เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 ครอบครัว คือ อน.เกริกไกรม รทร.ทนงศักดิ์ และ รทร.สี -เบญจา แก่นจันทน์ ได้ไปร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ชะอำ เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2551 กับสโมสรโรตารีพลอย และในวันที่ 24-29 ธันวาคม 2551 จะเดินทางไปทางภาคอิสาน -ครอบครัวของนักเรียนแลกเปลี่ยนเบญจา แก่นจันทน์ จะเดินทางมาประเทศไทย ในวันที่ 31 ธันวาคม 2551-2มกราคม 2552 จึงขออนุญาตรับตัวเบญจาไปด้วย ซึ่งทางสโมสรฯได้อนุญาตเรียบ ร้อยแล้ว -แจ้งเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของค่า RI ครึ่งปีหลัง ซึ่งจะเป็นอัตรา 35 บาท/ 1 USD

2


วาระที่ 3 ปฏิคมแนะนำแขก -แอนน์ศิริลักษณ์ วรรณเทวี วาระที่ 4 กิจกรรมสโมสรเดือนธันวาคม 2551 วารที่ 5 สนเทศโรตารี/สนเทศทั่วไป - โดย รทร.ณรงค์ศักดิ์ จงศิริ เรื่องพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา กุมารีรัตน์ฯ (ตอนที่ 1 ) วาระที่ 6 ความเห็น/ข้อเสนอแนะจากสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม -ในกิจกรรมวันเด็กที่จะไปจัดที่โรงเรียนบ้านไทยประจัน ตอนนี้ ได้จักรยานจำนวน 14 คัน แล้ว อน.ประลองได้จัดเตรียมที่นอนปิกนิกไว้ให้ด้วย หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะ บริจาคสิ่งของอื่นๆ ให้แจ้งความประสงค์ได้เลย -กิจกรรมการส่งมอบขาเทียมจำนวน 15 ขา จะจัดในวันที่ 16 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุม เอนกประสงค์ โรงพยาบาลราชบุรี เวลา 14.00 น. โดยมีอดีตผู้ว่าการภาคยุทธกิจ มานะจิต มาเป็นประธาน -อน.พิชัย เสนอเรื่องการจัดทำทำเนียบอาชีพของสมาชิก น่าจะมีการถ่ายรูปใส่ลงไปเพื่อให้ เห็นว่าสมาชิกแต่ละท่านมีอาชีพอะไร -ไม่มีการประชุมปกติประจำสัปดาห์ ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2551

ศศิมาพร จามรีย์ ลงชื่อ………………………………ผู ้บันทึก

ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ

3


“ขยะความคิด – ขยะอารมณ์ “

บทความโดย : ชายน้อย

ธรรมะเพื่อคุณ

บางคนแสวงหาความสุขมาทั้งชีวิต.. แต่ก็ไม่เคยได้สัมผัสเลยว่า.. “ความสุข” เป็นเช่นไร (.....????.....) ความสุข..คือ..อะไร ??? หลายคนพยายามที่จะนิยาม... ตามอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง.. ไม่ว่าเราจะนิยามอย่างไร ??? ร้อยล้านอารมณ์ของความสุข.. ก็คือ..หนึ่งเดียวของหัวใจไม่มีทุกข์... >>>…ได้แก่...การทำใจให้เป็นหนึ่งเดียว.. >>>…รู้เท่าทัน..ความทุกข์..ว่าใจเราเป็นทุกข์เรื่องอะไร ?? พอเรารู้เท่าทันในช่วงเวลาที่เราเป็นทุกข์... ร้อยพันอารมณ์..ร้อยล้านความรู้สึก.. จะบังเกิดความสุขเกิดขึ้นในหัวใจของเราทันที... >>>…ความสุข..ความทุกข์... >>>…จะมีมากหรือน้อย.. >>>…ก็ขึ้นอยู่กับจิตใจที่เราไปยึดถือ.. ความทุกข์มีอยู่.. แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่า...นั่นเป็นทุกข์.. ความสุขมีอยู่.. แต่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่า... ความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไร ??? >>>…จะสุขหรือจะทุกข์.. >>>…จะมากหรือจะน้อย.. >>>…ขึ้นอยู่กับการเพิ่มเติม.. >>>…อารมณ์และความรู้สึกลงในจิตใจเท่านั่นเอง... แล้วเราอยากเพิ่มเติมอารมณ์และความรู้สึกอย่างไร ??? >>>…ลงไปในจิตใจของเรา

บทความโดย : ชายน้อย 4


ผู้ชาย 10 แบบที่ผู้หญิงชอบ

1)ผู้ชายเอ็มร้อย ต้องมีพลังเกินร้อยทำอะไรต้องเกินร้อยไว้ก่อนเผื่อเหลือ เผื่อขาดจะได้ไม่ต้องเติมใหม่ 2)ผู้ชายคอฟฟี่เมต คอยเติมเต็มความหอมมันให้อยู่เสมอไม่ใช่คบๆ ไปแล้วเฉยเมยเฉื่อยชา 3)ผู้ชายกาวตราช้าง ติดทนนานไม่ขยับไปไหนอยู่บ้านอยู่ช่องไม่หนีเที่ยว ติดทนแน่นเหมือนกาวตราช้าง 4)ผู้ชายลีวาย เวลาพาไปไหนดูมีราคา ราคาไม่ตก ใช้ทนใช้นานไม่ซีดไม่หด 5)ผู้ชายเซเว่นอีเลฟเว่น พร้อมตลอด 24 ชั่วโมงไม่หลับไม่นอน 6)ผู้ชายทรีอินวัน พกพาสะดวก มีหลายรสชาติในหนึ่งเดียว ใช้ง่ายใช้คล่อง เพียงแค่เปิดซองแล้วก็เทน้ำร้อนกินได้เลย 7)ผู้ชายวอร์คแมน อารมณ์ดีสุนทรี มีเอกลักษณ์ไม่ไหนด้วยจะได้ไม่เหงา 8)ผู้ชาย AJ ใช้ทนใช้นานใช้คุ้มต้องผู้ชาย AJ 9)ผู้ชาย MK สะอาดปลอดภัย สดใหม่ ไม่มีสารกัดบูด มีทุกอย่างที่คุณต้องการ 10)ผู้ชายวีโก้ เท่ห์คุ้มค่าประหยัดลุยงานหนักไม่บ่นงานเบาไม่ว่าถ้ามีผู้ชายวีโก้

5


กิจกรรมสโมสร กิจกรรมสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ ปีบริหาร 2551-2552

สมาชิกสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ ร่วมหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ณ.ศูนย์อนามัยแม่ที่ 4 17 ธันวาคม 2551

ร่วมงานเทศบาลตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ณ.หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี 1 มกราคม 2552

ร่วมงานศพดร.เออเนส พี.ดูบัวส์ สามีคุณสุภาพ พี ดูบัวส์ ณ.วัด 31 ธันวาคม 2551

ร่วมงานแว่นช่วยน้อง มองโลกสดใส ของสโมสรซอนต้า ราชบุรี ,หอการค้าจังหวัดราชบุรี และศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลราชบุรี


เรื่องฮาฮา...มาแล้วจ้า

8


ทายนิสัยจากการใส่แหวน นิ้วชี้ คุณมักจะชอบทำอะไรแปลก ๆ ที่คนทั่วไปเขาไม่ทำกัน คุณมีเสน่ห์บางอย่างในตัวที่ดึงดูดใจผู้ที่มาใกล้ชิดมีแบบฉบับการแต่งตัวเป็น ของตัวเองมีความเชื่อมั่นว่าตัวคุณจะดูดีในชุดที่เลือกใส่เอง ไม่จำเป็นที่จะต้องไปวิงตามแฟชั่นให้มันเมื่อยตุ้ม คุณรักความหรูหราแบบแปลก ๆ ไม่เหมือนใคร ยิ่งเป็นเครื่องประดับที่แปลกๆ หายากหรือไม่เหมือนชาวบ้านด้วยแล้วเป็นอะไรที่คุณโปรดปรานมากเลย ความเฉลียวฉลาด ความสง่างามของคุณนั้นนับว่าเป็นสาวไฮโซทรงเสน่ห์ที่มีแรงดึงดูดเพศตรงข้ามได้มากมาย มีรสนิยมสูง หนุ่มคนใดหวังจะชวนคุณไปทานข้าวละก็ จำไว้เลยว่าร้านข้าวแกงข้างถนนน่ะชวนได้ครั้งเดียวเท่านั้นล่ะ ต่อไปคุณไม่ไปไหนมาไหนกับหนุ่มคนนี้อีก อย่าลืมว่าคุณชอบของแปลก ๆ ในความแปลกของคุณน่ะ คือจุดอ่อน นิ้วหัวแม่มือ คุณเป็นคนแปลกไม่แคร์สังคม ไม่แคร์สายตาผู้อื่นเป็นตัวของตัวเอง และเป็นแบบฉบับชองตัวเองมากที่สุด คุณมีความเชื่อมั่นมากและมีความภูมิใจในตัวเองอยู่เงียบ กฏของสังคมไม่สามารถมาล้อมกรอบคุณได้ทั้งนี้เป็นเพราะคุณมีความอิสระซ่อนเร้น อยู่มากมาย ความหลักแหลมซื่อสัตย์ตะลุยฟันผ่าไปค้นหาในสิ่งที่คุณอยากได้ คุณจะไม่สนใจอะไรแบบมองผ่าน ๆ ไปทีความสนใจของคุณที่มีต่อสิ่งที่คุณสนใจอยู่จึงมีมาก อารมณ์รุนแรงความโกรธของคุณรุนแรงกระทั่งสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ใกล้มือ ใกล้เท้าก็พังพินาศหมด

9


สรรหามาฝากชาวโรตารี วิธีทอดไก่ ให้กรอบนอก นุ่มใน ใช้เนื้อไก่ ล้างแล้วผึ่งให้แห้ง ตำกระเทียมพริกไทยเม็ดให้เข้ากัน ใส่เกลือ นำไปหมักกับไก่อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง จากนั้นเรียงใส่จาน นำไปนึ่งในลังถึง เวลานำลงนึ่งต้องให้น้ำเดือดก่อน นึ่งจนไก่พอสุก จากนั้นนำออกจากลังถึง ปล่อยให้เย็นตัวลง พร้อมทั้งผึ่งให้แห้ง นำไก่ไปคลุกกับแป้งสาลี (หรือจะใช้แป้งชุบทอด ที่ขายกันทั่วไปก็ได้) คลุกกับแป้งแห้ง ๆ จากนั้นชุบด้วย ไข่ไก่ที่ตีเข้ากันแล้ว แล้วนำไป คลุกเกล็ดขนมปัง แล้วเอาไปทอด ในน้ำมันร้อนจัด ด้วยไฟปานกลาง พอเกล็ดขนมปังสุกเหลือ จึงช้อนขึ้นพักสะเด็ดน้ำมัน เท่านี้ก็จะได้ไก่ทอด กรอบนอกนุ่มในค่ะ อีกวิธีหนึ่ง ถ้าไม่ชอบ แบบชุบเกล็ดขนมปังทอด หลังจากนึ่งเสร็จ รอจนไก่เย็นตัวลงแล้ว นำไปชุบกับแป้งทอดกรอบ เคล็ดลับสำคัญ อยู่ที่ เวลาผสมแป้งกับน้ำ ให้ใช้น้ำเย็น ผสมให้แป้งข้นพอชุบติด จุ่มไก่ลงทอด ในน้ำมันร้อนจัดเช่นกัน ก็จะได้ไก่ทอดกรอบ นอกนุ่ม ในอีกแบบนึง

10

แหล่งที่มา : www.thaifooddb.com


ครบเครื่อง เรื่อง ICT

E-learning

โดย..รทร.วีระพจน์ รัตนรัตน์

วันนี้ผมมีเรื่องของการเรียนรู้โดยการนำไอซีทีเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเป็นการสนองตอบเยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจใฝ่รู้ E-learning การเรียนการสอนบน อินเตอร์เน็ต การเรียนการสอนในปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่การเรียนแบบ E-learning เป็นการเรียนที่ อาศัยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อในการติดต่อระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ผู้เรียนสามารถเรียนจาก ที่ไหนหรือเมื่อไหร่ก็ได้ โดยไม่มีข้อจำกัดในด้านของสถานที่และเวลา ซึ่งองค์ประกอบของการเรียน รู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้น จะต้องประกอบด้วย ซอฟต์แวร์บริหารจัดการการเรียนรู้(LMS) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่จะใช้เป็นตัวเชื่อมโยงให้เกิดการเรียนการสอน เนื้อหาวิชาที่อยู่ในรูป แบบดิจิตอล(Digital Content) สามารถส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ ไม่ว่าจะเป็นIntranet Extranet และ Internet e-Learning โดยทั่วๆ ไปจะครอบคลุมความหมายที่กว้างมาก กล่าวคือ จะหมายถึง การเรียนในลักษณะใดก็ได้ ซึ่งใช้การถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ก็ได้ ซึ่งเนื้อหาสารสนเทศ อาจอยู่ในรูปแบบการเรียนที่เราคุ้นเคยกันมา พอสมควร เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) การเรียน ออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ อาจอยู่ในลักษณะที่ยังไม่ค่อย เป็นที่แพร่หลายนัก เช่น การเรียนจากวิดีทัศน์ตามอัธยาศัย (Video On-Demand) เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่เมื่อกล่าวถึง e-Learning จะหมายเฉพาะถึงการเรียนเนื้อหาหรือสารสนเทศ ซึ่งออกแบบมาสำหรับการสอนหรือการอบรม ซึ่งใช้เทคโนโลยีของเว็บในการถ่ายทอดเนื้อหาและ เทคโนโลยีระบบการจัดการคอร์ส (Course Management System) ในการบริหารจัดการงานสอน ด้านต่างๆ โดยผู้เรียนที่เรียนจาก E-Learning

ที่มา www.krupus.com

11


เกร็ดความรู้

กินตับไก่ อาจเป็นไมเกรน การทานตับไก่มากเกินไปอาจทำให้เป็นโรคไมเกรนได้ วันนี้เดลินิวส์ออนไลน์ มีเรื่องนี้มาฝาก...ตับไก่เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหาร แต่ตับไก่ก็ไม่เหมาะสำหรับ บางคนเหมือนกัน เพราะ ตับไก่ มีสารที่เรียกว่า อะมิโน-พาราเอ็ธฟีนอล (Aminoparaethenol) สารชนิดนี้มีฤทธิ์ต่อ หลอดเลือดแดงในสมองทำให้แข็งตัว ถ้ากินตับไก่มากเกินไป ก็อาจจะทำให้มีอาการของ โรคไมเกรน มีอาการปวดหัวข้าง เดียวเป็นเวลานาน จนกระทั่งอาจเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน หรือตาบอดข้างเดียว ตามมาได้รู้อย่างนี้แล้ว ใครที่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดในสมองโรคความดัน โลหิตสูงและผู้ที่มีอาการปวดหัวข้างเดียวบ่อย ๆ ควรหลีกเลี่ยงการกินตับไก่.

เดลินิวส์ วันที่ 2 มกราคม 2552


สารสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ ฉบับที่ 17  

ติดตามอ่านได้ที่นี่

สารสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ ฉบับที่ 17  

ติดตามอ่านได้ที่นี่