Page 1


สารสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 12 ปีบริหาร 2551-2552 รายงานการประชุมปกติประจำสัปดาห์ วันที ่28/10/2551

รายงานการประชุมปกติประจำสัปดาห์ สโมสรโรตารีแก่นจันทน์ http://www.ganchan.org ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี ผู้เข้าร่วมประชุม ครั้งที่2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 เวลา 19.30 น.- 21.00 น. 1. นย.สมภพ ชุติชัยศักดา 14. อน.เกริกไกร ชิตชูตระกูล 2. นยล.สุทธิรักษ์ สุกใส 15. รทร.รัชชพงษ์ วัตนะกุล 3. นยก.สุนทร ตันจันทร์พงค์ 16. รทร.จ.ส.อ.ปรีชา ชนะบวรบุตร 4. อน.พรเลิศ วิเศษวิทย์สกุล 17. รทร.ณรงค์ศักดิ์ จงศิริ 5. อน.นคร ศรีวิลัย 18. รทร.ปราโมทย์ อานามวัฒน์ 6. อน.วิเชียร คุตตวัส 19. รทร.มนต์ชัย จิตติเลิศวุฒิ 7. อน.พิชัย ชินะชัชวารัตน์ 20. รทร.นิพนธ์ ตำนานทอง 8. อน.ชัยยงค์ นันทชัยพร 21. รทร.สี วรรณเทวี 9. อน.สุธีร์ อัตถศาสตร์ 22. รทร.องอาจ ลาภนิมิตรชัย 10. อน.นพ.กมิล ปั้นประสงค์ 23. รทร.ทนงศักดิ์ ภักดีอาภรณ์ 11. อน.นพ.อนุชิต นิติธรรมยง 24. รทร.ทิวา ปิตาวรานนท์ 12. อน.ประลอง โชติศิริคุณวัฒน์ 25. รทร.นพ.พนัส พฤกษ์สุนันท์ 13. อน.ปัญญา ไกรสิงห์เดชา 26. รทร.โยธิน สุขสวัสดิ์ วาระที่ 1 นายกฯ/ประธานแจ้งให้ทราบ -สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 เวลา 14.20 น. ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี สโมสรโรตารีราชบุรีขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระหว่างเมือง พื้นที่ 13-25 ภาค 3330 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน

1


-2551 ณ ห้องราชาวดี โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ตั้งแต่เวลา 8.00 17.00 น. และในวันเดียวกันจะมีการประกวด สนเทศโรตารี ซึ่งทางสโมสรฯได้ส่ง รทร.ณรงค์ศักดิ์ จงศิริเข้าร่วมการประกวด -อน.ประทีป แย้มเกตุ ประธานจัดการประชุมระหว่างเมือง พื้นที่ 13-25 ภาค 3330 RI แจ้งเรื่องการแต่งกาย เข้าร่วมการประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 2 ให้แต่งกายไว้ทุกข์เข้าประชุม เนื่องจากตรงกับวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งเป็นวันไว้ทุกข์ให้แก่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ -เทศบาลเมืองราชบุรี ขอเชิญเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศ ในงานประเพณีลอย กระทง ประจำปี 2551 ในวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2551 ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ วาระที่ 2 เลขานุการแจ้งข่าวสาร -ได้รับสารสโมสรจากสโมสรต่างๆ จำนวน 10 ฉบับ ดังนี้  ได้รับสารสโมสรจากสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี // สุพรรณบุรี // อู่ทอง // ราชบุรี // โพธาราม // พระปฐมเจดีย์ // ปทุมวัน // บางพลี // โพธิ์เสด็จ-นครศรี // อันดามัน สโมสรละ 1 ฉบับ  ได้รับหนังสือแจ้งให้ส่งรายชื่อนายกรับเลือก ซึ่งทางเลขาฯได้จัดส่งไปเรียบร้อยแล้ว  นักเรียนแลกเปลี่ยนเบญจา แก่นจันทน์ ได้รับเงินเดือนเดือนนี้ไปเรียบร้อยแล้ว ปฎิคมแนะนำแขก -อน.ประทีป แย้มเกตุ -แอนน์กัญญาลักษณ์ สุกใส -แอนน์ศิริลักษณ์ วรรณเทวี -แอนน์มัณฑนา อานามวัฒน์ วาระที่ 4กิจกรรมสโมสรเดือนพฤศจิกายน 2551 สนเทศโรตารี/สนเทศทั่วไป -เนื่องจากเป็นเดือนแห่งมูลนิธิโรตารี จึงสนเทศเรื่องมูลนิธิโรตารี โดย อาจารย์กรณิกา ซึ่งเป็นอาจารย์ สอนภาควิชาภาษาอังกฤษ จากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วาระที่ 6ความเห็น/ข้อเสนอแนะจากสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม -กีฬาประเพณีระหว่างสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ และราชบุรีนั้น ในที่ประชุมได้มีมติให้เชิญสโมสรโรตารี พลอยเข้าร่วมด้วย ซึ่งทางสโมสรโรตารีพลอยฯ ก็ยินดีที่จะเข้าร่วม

ศศิมาพร จามรีย์ ลงชื่อ………………………………ผู ้บันทึก

2

ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ


บทสวดมนต์ การแผ่ม่ตาและส่วนกุศล คำแผ่เมตตา สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์, เกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น, อะเวรา โหนตุ, ขอจงเป็นสุข ๆ เถิด, อย่าได้มีเวรแก่กัน และกันเลย, อัพยาปัชฌา โหนตุ, ขอจงเป็นสุข ๆ เถิด, อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกัน และกันเลย, อะนีฆา โหนตุ, ขอจงเป็นสุข ๆ เถิด, อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย, สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ, จงมีความสุขกายสุขใจ, รักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ ฯ ......... คำอุทิศส่วนกุศล ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผล .....บุญกุศลแผ่ไปให้ไพศาล ถึงบิดามารดาครูอาจารย์ .....ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน คนเคยร่วมทำงานการทั้งหลาย .....มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ .....ขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิด ฯ สาธุ. ......... ข้อมูลจาก ศาลาธรรม www.salatham.com

3


ความสุขที่ถูกมองข้าม (พระไพศาล วิสาโล)

ธรรมะเพื่อคุณ คุณเป็นคนหนึ่งหรือไม่ที่เชื่อว่า ยิ่งมีเงินทองมากเท่าไร ก็ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้น ความเชื่อดังกล่าวดูเผิน ๆ ก็น่าจะถูกต้องโดยไม่ต้องเสียเวลาพิสูจน์ แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง ประเทศไทยน่าจะมีคนป่วยด้วยโรคจิตน้อยลง มิใช่เพิ่มมากขึ้น ทั้ง ๆ ที่รายได้ของคนไทยสูงขึ้นทุกปี ในทำนองเดียวกันผู้จัดการก็น่าจะมีความสุขมากกว่า พนักงานระดับล ่าง ๆ เนื่องจากมีเงินเดือนมากกว่า แต่ความจริงก็ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป ไม่นานมานี้มหาเศรษฐีคนหนึ่งของไทยได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ว ่า เขารู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิต เขาพูดถึง ตัวเองว่า "ชีวิต(ของผม)เริ่มหมดค่าทางธุรกิจ" ลึกลงไปกว่านั้นเขายังรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความหมาย เขาเคย พูดว่า "ผมจะมีความหมายอะไร ก็เป็นแค่....มหาเศรษฐีหมื่นล้านคนหนึ่ง" เมื่อเงินหมื่นล้านไม่ทำให้มีความ สุข เขาจึงอยู่เฉยไม่ได้ ในที่สุดวิ่งเต้นจนได้เป็นรัฐมนตรี ขณะที่เศรษฐีหมื่นล้านคนอื่น ๆ ยังคงมุ่งหน้าหาเงิน ต่อไป ด้วยความหวังว่าถ้าเป็นเศรษฐีแสนล้านจะมีความสุขมากกว่านี้ คำถามก็คือ เขาจะมีความสุขเพิ่มขึ้น จริงหรือ ? คำถามข้างต้นคงมีประโยชน์ไม่มากนักสำหรับคนทั่วไป เพราะชาตินี้คงไม่มีวาสนาแม้แต่จะเป็นเศรษฐีร้อยล้าน ด้วยซ้ำ แต่อย่างน้อยก็คงตอบคำถามที่อยู่ในใจของคนจำนวนไม่น้อยได้บ้างว ่า ทำไมอัครมหาเศรษฐีทั้งหลาย รวมทั้งบิล เกตส์ จึงไม่หยุดหาเงินเสียที ทั้ง ๆ ที่มีสมบัติมหาศาล ขนาดนั่งกินนอนกินไป ๗ ชาติก็ยังไม่หมด แต่ถ้าเราอยากจะค้นพบคำตอบให้มากกว่านี้ ก็น่าจะย้อนถามตัวเองด้วยว่า ทำไมถึงไม่หยุดซื้อแผ่นซีดีเสียที ทั้ง ๆ ที่มีอยู่แล้วนับหมื่นแผ่น ทำไมถึงไม่หยุดซื้อเสื้อผ้าเสียทีทั้ง ๆ ที่มีอยู่แล้วเกือบพันตัว ทำไมถึงไม่หยุด ซื้อรองเท้าเสียทีทั้ง ๆ ที่มีอยู่แล้วนับร้อยคู่ แผ่นซีดีที่มีอยู่มากมายนั้น บางคนฟังทั้งชาติก็ยังไม่หมด ในทำนองเดียวกัน เสื้อผ้า หรือรองเท้า ที่มีอยู่มาก มายนั้น บางคนก็เอามาใส่ไม่ครบทุกตัวหรือทุกคู่ด้วยซ้ำ มีหลายตัวหลายคู่ที่ซื้อมาโดยไม่ได้ใช้เลย แต่ทำไม เราถึงยังอยากจะได้อีกไม่หยุดหย่อน ใช่หรือไม่ว่า สิ่งที่เรามีอยู่แล้วในมือนั้นไม่ทำให้เรามีความสุขได้มากกว่าส ิ่งที่ได้มาใหม่ มีเสื้อผ้าอยู่แล้วนับ ร้อยก็ไม่ทำให้จิตใจเบ่งบานได้เท่ากับเสื ้อ ๑ ตัวที่ได้มาใหม่ มีซีดีอยู่แล้วนับพันก็ไม่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นได้เท่า กับซีดี ๑ แผ่นที่ได้มาใหม่ ในทำนองเดียวกันมีเงินนับร้อยล้านในธนาคารก็ไม่ทำให้รู้สึกปลาบ ปลื้มใจเท่ากับ เมื่อได้มาใหม่อีก ๑ ล้าน

4


พูดอีกอย่างก็คือ คนเรานั้นมักมีความสุขจากการได้ มากกว่าความสุขจากการ มี มีเท่าไรก็ยังอยากจะได้ มาใหม่ เพราะเรามักคิดว่าของใหม่จะให้ความสุขแก่เราได้มากกว่าสิ่งที่ม ีอยู่เดิม บ่อยครั้งของที่ได้มาใหม่นั้นก็เหมือนกับของเดิมไม่ผิดเพี้ยน แต่เพียงเพราะว่ามันเป็นของใหม่ ก็ทำให้ เราดีใจแล้วที่ได้มา จะว่าไปนี่อาจเป็นสัญชาตญาณที่มีอยู่กับสัตว์หลายชนิดไม่เฉพาะแ ต่มนุษย์เท่านั้น ถ้าโยนน่องไก่ให้ หมา หมาก็จะวิ่งไปคาบ แต่ถ้าโยนน่องไก่ชิ้นใหม่ไปให้ มันจะรีบคายของเก่าและคาบชิ้นใหม่แทน ทั้ง ๆ ที่ทั้งสองชิ้นก็มีขนาดเท่ากัน ไม่ว่าหมาตัวไหนก็ตาม ของเก่าที่มีอยู่ในปากไม่น่าสนใจเท่ากับ ของใหม่ที่ได้มา ถ้าหากว่าของใหม่ให้ความสุขได้มากกว่าของเก่าจริง ๆ เรื่องก็น่าจะจบลงด้วยดี แต่ปัญหาก็คือของ ใหม่นั้นไม่นานก็กลายเป็นของเก่า และความสุขที่ได้มานั้นในที่สุดก็จางหายไป ผลก็คือกลับมารู้สึก "เฉย ๆ" เหมือนเดิม และดังนั้นจึงต้องไล่ล่าหาของใหม่มาอีก เพื่อหวังจะให้มีความสุขมากกว่าเดิม แต่แล้วก็วกกลับมาสู่จุดเดิม เป็นเช่นนี้ไม่รู้จบ น่าคิดว่าชีวิตเช่นนี้จะมีความสุขจริงหรือ ? เพราะไล่ล่าแต่ละครั้งก็ต้องเหนื่อย ไหนจะต้องขวนขวายหาเงินหาทอง ไหนจะต้องแข่งกับผู้อื่นเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ ครั้นได้มาแล้วก็ต้องรักษาเอาไว้ให้ได้ ไม่ให้ใครมาแย่งไป แถมยังต้องเปลือง สมองหาเรื่องใช้มันเพื่อให้รู้สึกคุ้มค่า ยิ่งมีมากชิ้นก็ยิ่งต้องเสียเวลาในการเลือกว่าจะใช้อันไหนก่อน ทำนองเดียวกับคนที่มีเงินมาก ๆ ก็ต้องยุ่งยากกับการตัดสินใจว่าจะไปเที่ยวลอนดอน นิวยอร์ค เวกัส โตเกียว มาเก๊า หรือซิดนีย์ดี ถ้าเราเพียงแต่รู้จักแสวงหาความสุขจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว ชีวิตจะยุ่งยากน้อยลงและโปร่งเบามากขึ้น อันที่จริงความพอใจในสิ่งที่เรามีนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่ที่เป็นปัญหาก็เพราะเราชอบมองออกไปนอกตัว และเอาสิ่งใหม่มาเทียบกับของที่เรามีอยู่ หาไม่ก็เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น เมื่อเห็นเขามีของ ใหม่ ก็อยากมีบ้าง คงไม่มีอะไรที่จะทำให้เราทุกข์ได้บ่อยครั้งเท่ากับการชอบเปรียบ เทียบตัวเองกับคน อื่น การเปรียบเทียบจึงเป็นหนทางลัดไปสู่ความทุกข์ที่ใคร ๆ ก็นิยมใช้กัน นิสัยชอบเปรียบเทียบกับคนอื่น ทำให้เราไม่เคยมีความพอใจในสิ่งที่ตนมีเสียที แม้จะมีหน้าตาดี ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองไม่สวย เพราะไปเปรียบเทียบตัวเองกับดาราหรือพรีเซนเตอร์ในหนังโฆษณา การมองแบบนี้ทำให้ "ขาดทุน" สองสถาน คือนอกจากจะไม่มีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่แล้ว ยังเป็นทุกข์ เพราะไม่ได้สิ่งที่อยาก พูดอีกอย่างคือไม่มีความสุขกับปัจจุบัน แถมยังเป็นทุกข์เพราะอนาคตที่พึง ปรารถนายังมาไม่ถึง ไม่มีอะไรที่เป็นอุทธาหรณ์สอนใจได้ดีเท่ากับนิทานอีสปเรื่องหมา คาบเนื้อ

พระไพศาล วิสาโล

5


กิจกรรมสโมสร

กิจกรรมสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ ปีบริหาร 2551-2552

ร่วมงานโครงการพัฒนาแนะแนวอาชีพ

ประธานการประชุมระหว่างเมืองครั้งที่ 2

ระยะสั้น สโมสรโรตารีหลักห้า-ดำเนิน

อน.ประทีป แย้มเกตุ สโมสรโรตารีราชบุรี

ณ รร.ประสาทรัฐประชากิจ 28 ตุลาคม 2551

ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ 5 ตค.2551

นักเรียนแลกเปลี่ยน เบญจา แก่นจันทน์

ร่วมงานทอดกฐินกับสมาชิกสโมสร

( Benjamin Garcia ) ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ 28 ตค.2551

ณ วัดประพลชุมแสน อำเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี 1 ตค.2551

ต้อนรับ อ.กรวิภา ร่วมให้เกียรติสนเทศ เรื่องมูลนิธิโรตารี 4 พย.2551


เรื่องฮาฮา...มาแล้วจ้า

8


อ่านนิสัยจากการระบายอารมณ์โกรธ คุณทำอย่างไรเมื่อรู้สึกโกรธกรุ่นโดยไม่อาจปึงปังออกมาได้ เพราะภาพลักษณ์ค้ำคอคุณไว้ บางคนอาจระบายกับเพื่อน บางคนอาจทำกับสิ่งอื่นๆ ลองดูนะคะว่าเวลาโกรธคุณชอบ ระบายอารมณ์แบบไหน 1.คุยกับเพื่อน เมื่อคุณมีปัญหาหรือพบอุปสรรคที่ทำให้อารมณ์บูดคุณต้องการคำปลอบโยนจากเพื่อนถ้า หากคุณไปหาเพื่อนขณะอารมณ์ไม่ดีแสดงว่าคุณต้องการให้เพื่อนปลอบประโลมแม้คุณจะ เป็นคนที่มีเพื่อนไม่มากนักแต่เพื่อนที่คบคือเพื่อนที่รู้ใจ 2.ไปร่วมชุมนุมกับเพื่อนๆ คุณไม่คิดจะเผชิญหน้ากับปัญหาของตนเอง คิดจะกลบตนเองไว้ในหมู่เพื่อนโดยไม่คิดหา สาเหตุของปัญหาสิ่งที่คุณได้รับจากชุมนุมคือการลืมตัวเองโดยที่ผู้อื่นไม่สนใจจิตใจของคุณ ทุกคนมาพบปะสังสรรค์กันเพื่อความสุขมากกว่าคุณอาจคบค้าสมาคมกับคนอื่นมากมาย แต่ก็อาจเป็นแค่เพื่อนกินไม่มีเพื่อนที่รู้ใจแม้แต่คนเดียว 3.ไปเที่ยวกับเพื่อนๆ คุณไม่ชอบความเงียบเหงาและไม่เก่งในเรื่องการจัดการกับจิตใจของตนเองคุณจึงชวน เพื่อนๆออกไปเที่ยวด้วยกันแต่เมื่อความครึกครื้นผ่านไปจิตใจของคุณก็จะว่างยิ่งขึ้นหลัก ในการคบเพื่อนของคุณคือ คุณจะคิดว่าเพื่อนคนนี้เข้ากับหมู่คณะได้หรือไม่ ไม่ค่อยคิดว่า เพื่อนคนนี้สามารถคบกับตนเองด้วยความจริงใจหรือไม่ 4.นั่งอ่านหนังสือหรือฟังวิทยุอยู่บ้าน คุณเป็นคนที่ชอบสำรวจตัวเองมักคิดว่าว่าขณะอารมณ์ไม่ดีคือโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับการ สำรวจตัวเองคุณจึงหลีกเลี่ยงการสนทนากับจิตใจตนเองคุณเป็นคนที่สำรวจจิตใจตัวเอง ได้เก่งจึงจัดการกับความทุกข์ใจได้ดีกว่าคนอื่นเพื่อนๆจึงมักมาปรึกษาปัญหากับคุณเวลาที่ พวกเขาอารมณ์เสีย อ่านแล้ว รู้หรือยังว่าคุณเป็นคนแบบไหน ขอขอบคุณข้อมูลจากwww.tscclub.orgp

9


สรรหามาฝากชาวโรตารี วิธีทำต้มยำกุ้งให้ถึงรสต้มยำ กุ้งที่จะนำมาทำต้มยำได้อร่อย จากที่เคยได้พูดคุยกับหลายๆ คน แม่สาลิกา สรุปได้ว่า ได้แก่กุ้งแชบ๊วย หรือกุ้งนางค่ะ ถ้าเป็นกุ้งแม่น้ำได้ก็จะยิ่งดีใหญ่ กุ้งควรเป็นกุ้งสด เวลาแกะ กุ้งให้ไว้หาง เวลาโดนน้ำร้อนจะได้ไม่หดมากค่ะ ผ่าหลังและ ดึงเส้นดำออก น้ำที่ใช้ทำควรเป็นน้ำซุป อาจเป็นน้ำซุปไก่ก็ ได้ค่ะ ตั้งไฟจนน้ำซุปเดือด จากนั้นจึงใส่ตะไคร้ พอน้ำซุป เดือดมีกลิ่นหอมของตะไคร้โชยขึ้นมา จึงใส่พริกขี้หนูทุบ กุ้ง และใบมะกรูด ปรุงรสด้วยน้ำปลา น้ำมะนาว และน้ำพริกเผา (แนะนำให้ใช้สูตรสำหรับทำต้มยำ) ปิดไฟ หลังจากกุ้งสุกแล้ว พยายามอย่าให้เดือดต่อเพราะจะทำให้กุ้งหดตัวเล็กลง และ เนื้อแข็ง ทานต้มยำกุ้งให้อร่อย ต้องทานตอนร้อนๆ ค่ะ แบบว่าทำเสร็จแล้วทานเลย หากทิ้งไว้จนเย็นแล้วนำมาอุ่น ใหม่ กุ้งจะหดแข็ง ทานไม่อร่อย ส่วนมะนาวถ้าเอามาเดือด ซ้ำรสก็จะเปลี่ยนอีกด้วย

10

แหล่งที่มา : www.mindcyber.com


ครบเครื่อง เรื่อง ICT โดย..รทร.วีระพจน์ รัตนรัตน์ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ต่อจากฉบับที่แล้ว นอกเหนือจากการแก้ไขบรรเทาความเสียหายในคดีอาญาแล้ว เจ้าของลิขสิทธิ์ยังสามารถฟ้องร้อง ดำเนินคดีแพ่ง ในกรณีมีการละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ ภายใต้ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ หาศาลพบว่ามี การกระทำความผิดจริง อาจมีคำสั่งห้ามมิให้กระทำละเมิดอีกต่อไป และมีคำสั่งให้ชำระค่าสินไหม ทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงอันเนื่องจากการละเมิดดังกล่าวสิทธิตามกฎหมาย ภายใต้ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ ได้ให้ความคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยให้สิทธิ แก่ผู้สร้างสรรค์เพียงผู้เดียว ในงานที่มีลิขสิทธิ์ดังกล่าว ดังต่อไปนี้ สิทธิในการสำเนาทั้งหมดหรือบางส่วนของโปรแกรม สิทธิในการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม สิทธิในการเผยแพร่งานต่อสาธารณชน สิทธิในการให้ผู้อื่นเช่าโปรแกรม นั่นหมายความว่า คุณสามารถสำเนา ดัดแปลง หรือเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ หากเจ้าของ ลิขสิทธิ์อนุญาต โดยอยู่ในรูปของการให้สิทธิ์ในการใช้งาน (License) ดังนั้น ทุกครั้งที่คุณซื้อ โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างถูกกฎหมาย คุณจะได้รับสัญญาสิทธิการใช้งาน (License Agreement) ซึ่งจะระบุสิทธิที่คุณได้รับเพื่อการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น หากกระทำใน สิ่งที่สัญญาไม่อนุญาต หรือขัดต่อ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ จะถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและต้องรับโทษ เราสามารถหลีกลี่ยงการกระทำปิดกฎหมายได้อย่างไร? วิธีง่ายๆก็คือ ซื้อและใช้แต่ซอฟต์แวร์ของแท้เท่านั้น ลักษณะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อนุญาตต่อผู้ใช้จะถูกระบุไว้ในสัญญาการใช้งาน ดังนั้น คุณควรอ่านสัญญาการใช้งานเสมอ ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่ทำผิดกฎหมาย* หากปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์จาก สมาชิกของ BSA ที่มา อ่านต่อฉบับหน้า www.krupus.com

11


เกร็ดความรู้

รูปหน้าเราเหมาะกับแว่นตาทรงไหน รูปหน้าเราเหมาะกับ แว่นตา ทรงไหน ? วันนี้เรา มี เกร็ดความรู้ เรื่อง รูปหน้าเราเหมาะกับ แว่นตา ทรงไหนมาฝากค่ะ ใครที่ชื่นชอบ การแต่งตัว แฟชั่น และอยากรู้ว่าควรสวม แว่นตา ทรงไหนให้ เหมาะกับรูปหน้าจึงจะทำให้ดูดี ห้ามพลาด บทความ เกร็ดความรู้ เคล็ดลับ การแต่งตัว เรื่อง รูปหน้าเราเหมาะกับ แว่นตา ทรงไหนนะคะ รูปหน้ากลม แม้ว่าเพลงยาวของหนุ่มไทยจะชม ความงามของหญิงสาวว่างามราวดวงจันทร์ ก็ไม่ได้หมายถึง ความกลมสวยเหมือนพระจันทร์ แต่ หมายถึงความงามที่ดูแล้วนุ่มนวลดั่งแสงจันทร์ดังนั้นเวลาที่คุณเลือกแว่นตา ควรจะเลือกทรงที่ช่วยทำ ให้รูปหน้าของคุณดูยาวขึ้นก็คือ กรอบทรงเหลี่ยม ไม่ว่าจะเหลี่ยมไหนๆ หรือเป็นลักษณะเหลี่ยมๆ มุมๆ สักหน่อยก็ได้ กรอบแว่นก็ควรจะมีสีค่อนข้างเข้ม เช่น น้ำตาลเข้ม แดงเข้ม น้ำเงินเข้ม หรือลาย กระก็ได้ เพราะสีเข้มของกรอบจะช่วยนำสายตาของคนอื่นให้ไปหยุดอยู่ที่กรอบแว่นเหลี่ยมแทนที่จะ เป็นหน้ากลมๆ ของคุณ รูปหน้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง จัดว่าเป็นคนรูปหน้ายาว แต่ก็ยาวแบบสี่เหลี่ยมหรือความกว้างของแก้มและคางแทบจะเท่ากัน เหมือนกรอบประตู-หน้าต่างแคบๆ ดังนั้น หน้าคุณแม้จะยาว แต่ก็แคบด้วย แก้ได้โดยเลือกหยิบเอาแว่นทรงเหลี่ยม เรขาคณิต ในทางขวางมาสวม จะข่วยทำให้ใบหน้าของ คุณดูสั้นลง สมส่วนขึ้น รูปหน้าทรงไข่ เอาล่ะ ถ้าคุณมีรูปหน้าเช่นนี้ ก็จงภูมิใจไว้เถอะว่า ทำบุญมาดี โชคดีอย่างสุดๆ เพราะรูป หน้าอย่างคุณ ไม่ว่าแว่นทรงไหนๆ ก็หยิบมาวางบนดั้งได้อย่างสบายๆ แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือ กรอบทรงรี เพราะจะเน้นใบหน้ารูปไข่ของคุณให้สวมคมยิ่งขึ้น ข้อสำคัญคือขนาด ต้องให้รับกับใบ หน้าของคุณ ง่ายๆ เท่านี้เอง

ขอขอบคุณเนื้อหา คุณภาพดีๆ www.fwdder.com


สารสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ ฉบับที่ 12  

ติดตามอ่านสารสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ E-Ganchan ได้ที่นี่