Page 1

1

Nye ord

Nye ord

– norsk for nybegynnere

– norsk for nybegynnere Nye ord 1 og 2 er bøker som i hovedsak retter seg mot undervisning av elever som nylig har kommet til landet – elever i alfabetiserings- og/eller mottaksklasser. De kan også benyttes i opplæringen av elever som går i ordinær klasse og kan kommunisere på norsk, men som trenger å lære seg de språklige strukturene og å utvide det norske ordforrådet sitt. Handlingen i bøkene følger familien Molinas, som nylig har kommet til Norge. Elevene møter barna Selim på 7 år og Tara på 11 år i deres hverdag på skolen og i hjemmet. Hvert kapittel innledes med et samtalebilde og en kort lesetekst. Deretter følger strukturerte oppgaver som øver på ord og språklige momenter fra teksten.

Bokmål ISBN 978-82-492-1582-9

SO

l

R

SK

æ

NO

ring

Nye ord 1 og 2 er utarbeidet av lærere med lang erfaring fra arbeid med minoritetsspråklige elever.

M A NDRESPRÅK

S æ r s k i lt n o

o rsk

pp

Tekst: Jorid Sørli og Hippas Eriksson 9 788249 215829 www.gan.aschehoug.no forlag@gan.aschehoug.no

Illustrasjon: Emma Göthner


Til læreren Hva er Nye ord? Nye ord 1 og 2 er bøker som i hovedsak retter seg mot undervisning av elever som nylig har kommet til landet – elever i alfabetisering og/eller mottaksklasser. Bøkene kan også benyttes i opplæringen av elever som går i ordinær klasse og kan kommunisere på norsk, men som trenger å lære seg de språklige strukturene og å utvide det norske ordforrådet sitt. I disse bøkene konsentrerer vi oss om muntlige øvelser og muntlig trening i klasserommet for å kunne bygge opp og utvide elevenes ordforråd og samtidig gi dem et funksjonelt språk. Handlingen i bøkene følger familien Molinas, som nylig har kommet til Norge. Elevene møter barna Selim på 7 år og Tara på 11 år i deres hverdag på skolen og i hjemmet.

Hvordan er bøkene oppbygd? Nye ord 1 og 2 består hver av seks kapitler. Kapitlene omhandler ulike miljøer på skolen og i hjemmet, og hvert kapittel følger samme struktur og oppbygning. Strukturen er tydelig og enkel for at elevene i hovedsak skal kunne konsentrere seg om den språklige treningen. Et innledende bilde Hvert kapittel starter med et bilde som tydelig skildrer hva kapitlet handler om. På bildet er det et visst antall ord som sier hva de ulike tingene på bildet heter på norsk. «Glosene» for hvert kapittel er sentrale og repeteres i de oppgavene som følger videre i kapitlet. Lengst nede på siden står det Jeg ser i ei rute. Tanken er her at elevene skal lese glosene på bildet og lære seg å uttale dem riktig. Etter hvert vil elevene forhåpentligvis kunne snakke om flere ting på bildet enn de ordene som er skrevet ned. Når elevene i grupper samtaler om det de ser på bildet, får de en mulighet til å utvide ordforrådet sitt ytterligere. Sentrale ord På siden til høyre for det innledende bildet vil sentrale ord bli repetert, men da representert som et eget bilde. Til hvert bilde følger to skrivelinjer som elevene kan skrive på. På den første linja skriver de ordet på norsk, på den andre linja skriver de ordet på sitt eget morsmål – dersom de kan skrive morsmålet sitt. Øvelser Boken har enkle elevinstruksjoner og få skriftlige øvelser, slik at elevene skal kunne konsentrere seg om den språklige treningen. I lærerveiledningen vil læreren finne mange ideer og tips til hvordan man kan jobbe muntlig med ord og begreper knyttet til tema i elevbøkene.

Lykke til! Jorid Sørli Hippas Eriksson


Innhold

1 Velkommen! ............................................. side 2 2 En familie .................................................. side 6 3 På skolen .................................................... side 12 4 Spisepause ................................................ side 18 5 Friminutt..................................................... side 25 6 I gymsalen ................................................ side 30

© 2012 GAN Aschehoug, Oslo © 2011 Hippas Eriksson og Liber AB, Stockholm Oversatt og bearbeidet til norsk av Jorid Sørli ISBN 978-82-492-1582-9 Bokmål 1. utgave / 1. opplag 2012 Originaltittel: Språkis 1 Redaktør norsk utgave: Nora Brox Illustrasjoner: Emma Göthner Grafisk tilrettelegging: Allworthy Design, 2012 Trykk: Drogowiec-PL Sp. z o.o, Polen

Alle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til: GAN Aschehoug Postboks 363 Sentrum 0102 Oslo E-post: forlag@gan.aschehoug.no www.gan.aschehoug.no Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med GAN Aschehoug er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.


11

Velkommen!

ei dame en gutt

ei jente

Raman

en mann

Zara Emre

Minna

Tara Selim Maria

2

Jeg ser


Her er Tara. Hun er 10 år. Her er Selim. Han er 8 år. Her er Minna. Hun er 6 år.

Vi er en familie. Vi kommer fra Tyrkia.

Skriv.

¢

Jeg heter Tara. Jeg er 10 år. Jeg er ei jente.

¢

Skriv.

Her er Emre. Han er 4 år. Her er Zara. Hun er ei dame. Her er Raman. Han er en mann.

Jeg heter

Tegn.

¢

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

til læreren: 1till Les läraren: teksten sammen med eleven. 2I kapitel Eleven2skriver eksemplet tränas som en-ord, han ochover hon,viser. och har. 3 Eleven tegner seg selv i rammen og skriver Jeg heter... på norsk og på morsmålet sitt.

33


her

Skriv.

er

¢

Her er Raman.

4

5

7

3

1 4 8

6 2

1

6

7

Fargelegg.

¢

1.

blå

2. gul

4

3. rosa

5. oransje

7. rød

4. grønn

6. grå

8. brun

til læreren: 1 Eleven skriver som eksempelet over viser. 2. Eleven fargelegger bildet ut fra fargene over.


Skriv.

¢

Hva heter du?

Jeg heter Tara.

_______________________________________________

Jeg heter Selim.

Jeg heter Minna.

Hva heter du?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

til læreren: 1 Eleven skriver Hva heter du? Jeg heter … 2 Eleven svarer på Selims spørsmål.

5


2

En familie

en pappa Fadi ei søster Siri en morfar

en bror  Darin

Amir

en mamma Lilit

en mormor Dilan

Rami

en venn Selim

en katt

6

Jeg ser


Selim har en god venn. Han heter Rami. – Her er min familie, sier Rami. Her er min mamma og min pappa. De er mine foreldre.

Her er min søster og min bror. Min bror heter Darin. Min søster heter Siri. De er mine søsken. Her er min mormor og min morfar. De heter Dilan og Amir.

Skriv.

¢

Her er Rami.

¢

Skriv.

Tegn.

¢

Her er min venn.

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

til læreren: 1 Eleven skriver Her er på norsk og på morsmålet sitt. 2 Eleven tegner vennen sin og skriver Her er min venn på morsmålet sitt.

7


Skriv.

en bror

ei søster

en katt

en mamma

en mormor

en morfar

¢

8

4

1 3 6

4 2

en bror 5

¢ 8

Fargelegg. 1.

blå  3.

rosa

2.

gul  4. grønn

5. oransje

7.

6.

8. brun

til læreren: 1 Eleven skriver riktig ord fra rammen over bildet. 2 Eleven fargelegger bildet ut fra fargene over.

grå

en pappa

rød


min

¢

Skriv.

Her er min mamma.

Her er

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

til lĂŚreren: 1 Eleven skriver som eksemplet over viser.

9


Skriv.

¢

Her er min mormor.

Her er min pappa.

Hun heter Dilan.

_________________________________________________________________________________

Her er min mamma.

Han heter

_________________________________________________________________________________

Her er min bror.

_________________________________________________________________________________

Her er min søster.

_________________________________________________________________________________

Her er min venn.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Her er min morfar. _________________________________________________________________________________

10

til lĂŚreren: 1 Eleven skriver som eksemplet over viser.


T est de g selv !

¢

Skriv.

¢

¢

Skriv.

Tegn.

Her er min Hun heter

_______________________________________________________________________________ ________

______________________________________________________________________________ _________

Her er min Han heter

_______________________________________________________________________________ ________

______________________________________________________________________________ _________

til læreren: 1 Eleven skriver riktig familieord til riktig personDpåia bildet. gnos 2 I rutene tegner eleven familiemedlemmer/slektninger/venner og skriver relasjonsord og navn på personene.

11


3

PĂĽ skolen

ei klokke ei tavle

ei bok

en lĂŚrer Sami en elev en lĂŚrer Emma

en datamaskin

en skolesekk

et viskelĂŚr

en blyantspisser

et ark

fargeblyanter ei saks

en blyant

et malerskrinn en perm

en pensel en stol

en pult

et puslespill

12

Jeg ser


Her er et klasserom. Her er en klasse. Her er Emma. Hun er en lærer.

Her er Sami. Han er en lærer. Selim er en elev. Tara er en elev.

Her er en linjal.

¢

Skriv.

Tegn.

¢

Her er læreren min.

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

til læreren: 1 Les teksten sammen med eleven. 2 Eleven skriver ordene på norsk og på morsmålet sitt. 3 Eleven tegner læreren sin og skriver Her er læreren min på morsmålet sitt.

13


Skriv.

her Her er ei tavle.

¢

ei tavle

___________________________________________________________________________________

en pult

___________________________________________________________________________________

en stol

___________________________________________________________________________________

en datamaskin

___________________________________________________________________________________

ei klokke

___________________________________________________________________________________

en lærer

___________________________________________________________________________________

Her er

Et klasserom

14

er

til læreren: 1 Eleven ser på bildene, leser og formulerer en setning med mening.


har

Skriv.

¢

Selim har en blyantspissser.

Tara har

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

til læreren: 1 Eleven ser på bildene og skriver hva Selim og Tara har på pulten sin.

15


¢ Sett strek. han

hun

¢ Sett strek. lærer

elev

16

til læreren: 1 Eleven setter strek fra ord til riktig person.


test de g selv !

Skriv.

En, ei eller et?

¢

_____________________

bok

_____________________

lærer

_____________________

klasserom

_____________________

blyant

_____________________

elev

_____________________

viskelær

_____________________

papir

_____________________

perm

_____________________

datamaskin

_____________________

pult

_____________________

blyantspisser

_____________________

klokke

_____________________

stol

_____________________

linjal

_____________________

saks

_____________________

tavle

_____________________

skolesekk

_____________________

puslespill

Skriv.

Han, hun eller de?

¢

til læreren: 1 Eleven skriver riktig artikkel til hvert ord. D ia g n o s 2 Eleven skriver han, hun eller de under hvert bilde.

17


4

Spisepause

Emma

Tara

ei bok

en matpakke

ei flaske

melk Diva

en banan

juice

en matboks

et eple

ei brødskive

18

Jeg ser

en termos


Tara sitter i klasserommet. Hun spiser matpakken sin. Hun er sulten. Hun spiser brødskive og eple. Hun drikker melk. Lærer Emma leser ei bok.

Tara har en god venn. Hun heter Diva. Diva spiser også matpakken sin. En gutt drikker juice. Det er godt!

Skriv.

¢

Værsågod! Takk for maten!

til læreren: 1 Eleven skriver ordet på norsk og på morsmålet sitt.

19


Skriv.

¢

Hva er det? melk

Det er melk.

____________________________________________________________________

Hva er det? brødskive

____________________________________________________________________

Hva er det? termos

____________________________________________________________________

Hva er det? ____________________________________________________________________

eple

Hva er det? banan

____________________________________________________________________

Hva er det? juice

____________________________________________________________________

Hva er det? flaske

____________________________________________________________________

Hva er det? matboks 20 20

____________________________________________________________________

til læreren: 1 Eleven leser spørsmålene og svarer ved hjelp av bilder og ord.


T est de g selv !

¢

Skriv.

¢

¢

Skriv.

Tegn.

Her er matpakken min. Jeg spiser

_______________________________________________________________________________ ________

______________________________________________________________________________ _________

Her er matpakken min. Jeg drikker

_______________________________________________________________________________ ________

______________________________________________________________________________ _________

til læreren: 1 Eleven skriver riktig ord til bildet. D ia g n o s 2 Eleven tegner sin egen matpakke og skriver hva matpakken inneholder, i ruten nederst.

21 21


Skriv.

et eple

ei pære

en appelsin

en banan

en ananas

druer

en sitron

¢

1

3 5

en ananas

6

2

3 4

Fargelegg.

¢

1.

rød  3.

gul

5. oransje

2. grønn  4.

lilla

6. brun

Hun spiser et

Han spiser en

Hun spiser en

_____________________________ .

_____________________________ .

_____________________________ .

22

til læreren: 1 Samtal om navnet på fruktene. 2 Eleven skriver navn på fruktene og fargelegger dem i riktig farge. 3 Eleven skriver ferdig setningen ut fra bildene.


Skriv.

Værsågod! Unnskyld! Takk!

Værsågod!

¢

_______________________________________________

Takk!

_________________________________________________

_______________________________________________

_________________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_________________________________________________

til læreren: 1 Eleven leser ordet i rammen øverst på siden. D ia g n o s 2 Eleven ser på bildene og skriver ordene der det passer.

23


test de g selv !

Skriv.

¢

Hva er det?

Hva er det?

____________________________________________

Hva er det?

Hva er det?

____________________________________________

Sett strek.

____________________________________________

____________________________________________

¢ Minna spiser ei brødskive. Diva drikker melk. Zara drikker vann. Jenta spiser et eple. Gutten spiser en banan.

24

til læreren: 1 Eleven ser på bildene og skriver svar på spørsmålene. D ia g n oHva s er det? Det er … 2 Eleven leser setningen og setter strek til riktig bilde.


5

Friminutt

en skole

en ball klatrer ei sklie

ei huske en skolegĂĽrd

et tre sklir

husker

fryser

hopper

aker løper et paradis sitter synger leser

en benk

Jeg ser

25


Det er friminutt. Alle elevene leker ute. Selim og Rami husker. Tara og Diva løper. Bamo og Hugo løper etter Tara og Diva.

Ella sklir. Maja klatrer i et tre. Lukas og Alice hopper paradis. Raman leser i ei bok. Sami fryser.

Skriv.

¢

fryser

26

til læreren: 1 Eleven skriver ordet på norsk og på morsmålet sitt.


¢ Sett strek. Selim og Rami husker.

Sami fryser.

Lukas hopper.

Bamo og Hugo løper etter Tara og Diva.

Maja klatrer.

Tara og Diva løper.

Rami leser.

Ella sklir.

til læreren: 1 Eleven leser og setter strek til riktig bilde.

27 27


Skriv.

¢

Hun husker.

___________________________________________________________________________________

Han

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

28

til lĂŚreren: 1 Eleven skriver korte setninger ved hjelp av bildene.


test de g selv !

Sett strek.¢ Han fryser. Hun løper. Hun klatrer. Hun sklir. Hun hopper. Han husker.

Mitt friminutt

løper

husker

hopper

sklir

klatrer

fryser

aker

til læreren: 1 Eleven leser setningene og setter strek til riktig bilde. 2 Eleven tegner og skriver om sitt eget friminutt ved hjelp av verbene i ruten.

leser • sitter

29


6

I gymsalen ei klokke

en basketballkurv

en ribbevegg

en bukk

en bom

et tau

ei matte

et hoppetau

et hĂĽndtak et slengtau

en ball

30

Jeg ser


Her er en gymsal. Elevene hopper, henger og klatrer. Elevene liker gym. Idrett er bra for kroppen. Ei jente hopper med et hoppetau. Tre elever hopper med et slengtau.

En gutt har en stor ball. Ei jente går på bommen. To elever henger på bommen. Rami henger i et tau. En gutt kaster en liten ball.

Skriv.

¢

til læreren: 1 Les teksten sammen med eleven. 2 Eleven skriver ordene først på norsk og så på morsmålet sitt.

31


Skriv.

¢

Hva er det?

Det er ei klokke.

____________________________________________________________________

Hva er det? ____________________________________________________________________

Hva er det? ____________________________________________________________________

Hva er det? ____________________________________________________________________

Hva er det? ____________________________________________________________________

Hva er det? ____________________________________________________________________

Hva er det? ____________________________________________________________________

32 32

til læreren: 1 Eleven skriver svar på spørsmålet.


Skriv.

¢

En stor ball.

stor

liten

En liten ball.

______________________________________________

______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

til lĂŚreren: 1 Eleven ser pĂĽ bildene og skriver stor eller liten under riktig bilde.

33 33


Skriv.

¢

Hun hopper.

34

han

hun

Han

til lĂŚreren: 1 Eleven skriver riktig pronomen, han, hun eller de sammen med riktig verb til bildene.

de


¢

Skriv.

er

en ball

flere baller

en gutt

ei matte

ei jente

en bukk

til lĂŚreren: 1 Eleven skriver ordet i flertall med endelsen -er.

35


T est de g selv !

En, ei eller et?

Skriv. ______ klokke

______ matte

______ ball

______ hoppetau

______ tau

______ bom

¢

¢ Sett strek.

En gutt henger i et tau.

En gutt har en stor ball.

Tre elever løper.

Ei jente hopper med et hoppetau.

En gutt har en liten ball.

To gutter løper.

36

til læreren: 1 Eleven skriver riktig artikkel foran ordene. D ia g n o s 2 Eleven leser og setter strek til riktig bilde.

36


Til læreren Hva er Nye ord? Nye ord 1 og 2 er bøker som i hovedsak retter seg mot undervisning av elever som nylig har kommet til landet – elever i alfabetisering og/eller mottaksklasser. Bøkene kan også benyttes i opplæringen av elever som går i ordinær klasse og kan kommunisere på norsk, men som trenger å lære seg de språklige strukturene og å utvide det norske ordforrådet sitt. I disse bøkene konsentrerer vi oss om muntlige øvelser og muntlig trening i klasserommet for å kunne bygge opp og utvide elevenes ordforråd og samtidig gi dem et funksjonelt språk. Handlingen i bøkene følger familien Molinas, som nylig har kommet til Norge. Elevene møter barna Selim på 7 år og Tara på 11 år i deres hverdag på skolen og i hjemmet.

Hvordan er bøkene oppbygd? Nye ord 1 og 2 består hver av seks kapitler. Kapitlene omhandler ulike miljøer på skolen og i hjemmet, og hvert kapittel følger samme struktur og oppbygning. Strukturen er tydelig og enkel for at elevene i hovedsak skal kunne konsentrere seg om den språklige treningen. Et innledende bilde Hvert kapittel starter med et bilde som tydelig skildrer hva kapitlet handler om. På bildet er det et visst antall ord som sier hva de ulike tingene på bildet heter på norsk. «Glosene» for hvert kapittel er sentrale og repeteres i de oppgavene som følger videre i kapitlet. Lengst nede på siden står det Jeg ser i ei rute. Tanken er her at elevene skal lese glosene på bildet og lære seg å uttale dem riktig. Etter hvert vil elevene forhåpentligvis kunne snakke om flere ting på bildet enn de ordene som er skrevet ned. Når elevene i grupper samtaler om det de ser på bildet, får de en mulighet til å utvide ordforrådet sitt ytterligere. Sentrale ord På siden til høyre for det innledende bildet vil sentrale ord bli repetert, men da representert som et eget bilde. Til hvert bilde følger to skrivelinjer som elevene kan skrive på. På den første linja skriver de ordet på norsk, på den andre linja skriver de ordet på sitt eget morsmål – dersom de kan skrive morsmålet sitt. Øvelser Boken har enkle elevinstruksjoner og få skriftlige øvelser, slik at elevene skal kunne konsentrere seg om den språklige treningen. I lærerveiledningen vil læreren finne mange ideer og tips til hvordan man kan jobbe muntlig med ord og begreper knyttet til tema i elevbøkene.

Lykke til! Jorid Sørli Hippas Eriksson


1

Nye ord

Nye ord

– norsk for nybegynnere

– norsk for nybegynnere Nye ord 1 og 2 er bøker som i hovedsak retter seg mot undervisning av elever som nylig har kommet til landet – elever i alfabetiserings- og/eller mottaksklasser. De kan også benyttes i opplæringen av elever som går i ordinær klasse og kan kommunisere på norsk, men som trenger å lære seg de språklige strukturene og å utvide det norske ordforrådet sitt. Handlingen i bøkene følger familien Molinas, som nylig har kommet til Norge. Elevene møter barna Selim på 7 år og Tara på 11 år i deres hverdag på skolen og i hjemmet. Hvert kapittel innledes med et samtalebilde og en kort lesetekst. Deretter følger strukturerte oppgaver som øver på ord og språklige momenter fra teksten.

Bokmål ISBN 978-82-492-1582-9

SO

l

R

SK

æ

NO

ring

Nye ord 1 og 2 er utarbeidet av lærere med lang erfaring fra arbeid med minoritetsspråklige elever.

M A NDRESPRÅK

S æ r s k i lt n o

o rsk

pp

Tekst: Jorid Sørli og Hippas Eriksson 9 788249 215829 www.gan.aschehoug.no forlag@gan.aschehoug.no

Illustrasjon: Emma Göthner

Nyeord 1 blaeks  
Nyeord 1 blaeks