Page 1

B MICHAEL STEVENS ELLEN KRISTIN AASTAD

Boka inneholder: • Oversikt over det fonetiske systemet • Forklaringer med oppgaver rundt substantiv, artikkel, tallord/klokke, dato, adjektiv, adverb, pronomen, verb, ordstilling og preposisjoner • Ordforklaringer • Norske oppslagsord • Engelske oppslagsord • Fasit

www.gan.no/forlag forlag@gan.no

Engelsk grammatikk med oppgaver og fasit

GAN FORLAG

Bokmål ISBN 10: 82-492-0802-1 ISBN 13: 978-82-492-0802-9

ENGELSK GRAMMATIKK

Engelsk grammatikk er en oppslagsbok med oppgaver beregnet for ungdomstrinnet.

GAN FORLAG


MICHAEL STEVENS ELLEN KRISTIN AASTAD

Engelsk grammatikk med oppgaver og fasit

GAN Forlag AS


© 2006 GAN Forlag AS © 2006 Michael Stevens og Adastra Läromedel AB ISBN 10: 82-492-0802-1 bokmål ISBN 13: 978-82-492-0802-9 bokmål 1. utgave/1. opplag 2006 Redaktør: Marit Raunholm Grafisk tilrettelegging og trykk: GAN Grafisk AS, Oslo 2006 Omslag: GAN Grafisk AS Alle spørsmål om forlagets utgivelser kan rettes til: GAN Forlag AS Peter Møllers vei 8-10 0585 Oslo E-post: forlag@gan.no www.gan.no/forlag Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med GAN Forlag AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

2


Det fonetiske alfabetet For at det skal være lett å se hvordan ord skal uttales, er det laget en spesiell lydskrift. De tegnene som brukes, kalles det fonetiske alfabetet. I de fleste engelske ordlister er uttalen vist med fonetiske tegn etter hvert ord. Her følger en liste over alle fonetiske tegn som er aktuelle i det engelske språket. Hvis vokaltegnet slutter med et kolon, markerer det en lang vokal, som i det norske ordet «dit». Er det ikke kolon, er lyden kort, som i det norske ordet «ditt». Ord i kursiv er norske ord som har den aktuelle lyden. Trykk angis med en apostrof (‘) som plasseres før stavelsen som skal ha trykket. Vokaler [i] me, see, hvit [i] sit, give, hvitt [e] egg, bed, sett [] cat, rat, snerk [ɑ] are, part, mat [] run, fun [ɔ] ball, tall, snål [ɒ] dog, frog [u] blue, you, snu [υ] book, put [ ] girl, bird [ə] a, an Diftonger [ei] say, name [ai] I, like [ɔi] boy, oil [aυ] how, now [iə] ear, here [eə] there, hair [υə] tour, poor [əυ] phone, close

Konsonanter [p] pet, put, par [b] basket, box, bo [t] tree, take, tak [d] desk, David, dag [k] king, call, konge [ ] grey, good, gåte [w] way, watch [v] very, visit, vite [f] fish, feel, fisk [θ] three, think [ð] they, the [s] say, swim, sol [z] nose, lazy (stemt s-lyd) [ʃ] she, shell [tʃ] chop, choose [j] yes, young, jage [] treasure, usual (stemt sj-lyd) [d] Japan, badge [h] horse, who, hånd [m] mouse, my, mus [n] nose, next, nese [ŋ] ring, long, seng [l] lesson, light, låve [r] red, wrong

3


Innhold Forord

girl

an

the

4

Substantiv 1 Flertall: girl – girls 2 Annen endelse enn –s i flertall A –s blir til –es: box – boxes B –f og –fe blir –ves: knife – knives C –y blir til –ies: lady – ladies Ekstra Noen –o blir til –oes 3 Helt ny stavemåte i flertall: foot – feet Flertall på engelsk, men som oftest entall på norsk Ekstra Entall på engelsk, men ofte flertall på norsk 4 Genitiv: Hvem eller hva eier noe? A Genitiv med ’s: The boy’s parents B Genitiv med of: The end of the letter C Spesielle uttrykk: The baker’s 5 På engelsk brukes of der vi på norsk ikke har preposisjon A Mål eller mengde Ekstra Of etter kind og sort B Of mellom årstid/høytid og årstallet C Of i dato D Of mellom type sted og navnet på stedet

Ubestemt artikkel 1 a eller an 2 a eller an på engelsk der vi på norsk ikke bruker bestemt artikkel A a og an med countables Ekstra Med eller uten a eller an? Ekstra Twice a week

Bestemt artikkel 1 The 2 Generell og bestemt betydning 3 Bestemt artikkel på engelsk, men ikke nødvendigvis på norsk A The foran visse ord: The right day B Himmelretning og høyre/venstre: The south, the left Ekstra Of etter substantiv: The owner of the car Ekstra Spille på et instrument: Play the piano Ekstra Photo, cinema, theatre: She is on the phone Ekstra Church, school, hospital

9

10 10 10 10 11 11 11 11 12 13 14 14 15 16 17 17 17 17 17 17

18 18 19 19 20 20

22 22 22 23 23 24 24 24 24 25


C

Egennavn Ekstra Egennavn som har bestemt artikkel på engelsk, men ikke på norsk Ekstra Navn på elver og kanaler Ekstra Navn på aviser Ekstra Navn på kinoer, teatre, hotell og museer 4 Ikke bestemt artikkel A Måltider B Last week C Årstider, høytider

n e t d e r w o h

25 26 26 26 26 26 26 27 27

Tallord

28

1 2 3 4 5

28 29 30 31 31 31 32 32 33 33 33

Adjektiv

36

Grunntall og ordenstall Null Hundrevis Once, twice, three times Klokka A What time is it? B 24-timersklokka C Kvarter 6 Dato og tid A Hvordan skriver man dato? B I got home at seven o’clock

1 A red book – red books 2 Gradbøyning: new – newer – newest 3 Stavemåten endres A Bare –r og –st etter e B Konsonant + y endrer –y til –i C Big – bigger – biggest D Good – better – best E Very, much Ekstra Uttalen endres foran –er og –est Ekstra Adjektiv med flere varianter i komparativ

Adverb 1 When? Where? How? 2 Adjektiv eller adverb? 3 Stavemåten endres A –y blir til –ily: easy – easily B –le blir –ly: probable – probably Ekstra Adjektiv som slutter med –ic 4 Både adjektiv og adverb 5 Adverb på norsk, adjektiv på engelsk A The food tastes good Ekstra As soon as possible 6 Gradbøyning av adverb A Fast – faster – fastest B Adverb som slutter med –ly

36 37 38 38 38 38 39 39 39 40

42 42 42 43 43 43 44 44 45 45 45 45 45 46

5


you

6

Pronomen 1 Personlig pronomen 2 Det A It eller that? B There is, there are C Yes, I can D I hope so, I hope not E The air is warm today 3 Refleksive pronomen på engelsk A Selv B Meg, deg, seg, oss og deres etter preposisjoner C Ikke pronomen på engelsk: Please hurry (up)! 4 Eiendomspronomen A Adjektivisk form B Substantivisk form C Sin, sitt, sine D He had his hands in his pockets E Egen, eget, egne 5 Påpekende pronomen A I will take that one 6 Spørrepronomen A Who are you talking to? B Which of these houses? C What house is that? Ekstra I wonder who told him that? 7 Utropsfraser A What a lovely day! B How kind of you! 8 Relative pronomen A Whose Ekstra den som, de som B Which: The boy was clever, which … C That: You heard all (that) I said 9 Noen, noe A Some B Any C One Ekstra Either D Sammensetninger med some og any 10 Nobody, no one, no, none, nothing, none of, nowhere, neither of A Nobody, no one B No, none C Nothing D None of E Nowhere F Neither, either

48 48 49 49 49 50 50 51 52 52 53 53 54 54 54 54 55 56 57 58 58 58 59 59 60 61 61 61 61 62 62 63 63 64 64 64 65 65 65 67 67 67 68 68 68 68


say

11 Every, everybody, everyone, everything, everywhere, each A Every B Everybody, everyone C Everything D Everywhere E Each, each of 12 All, whole A All B Whole 13 Other, the others, another, each other, one another, else A Other B (the) others C Each other, one another D Another E Else 14 Det norske ordet «man» A You B They og we C People Ekstra What can be done? 15 Much, a lot, a lot of 16 Many, a lot (of ), lots (of ) 17 Little, a little 18 Few, a few Ekstra Quite a few 19 Both, two

Verb 1 Presens (nåtid) A Vanlig presens B Samtidsform av presens / –ing-form 2 Preteritum (fortid) A Vanlig preteritum B Samtidsform av preteritum 3 Sjelden samtidsform 4 Endring av stavemåte A Stum –e faller bort B Verb som slutter med –ie C Verb som slutter med –y D Verb som slutter med –o E Verb som slutter med en konsonant 5 Have og be A Hovedverb eller hjelpeverb B Presens og preteritum 6 Omskrivning med to do A Spørsmål i presens B Nektende setninger i presens C Spørrende og nektende setninger i preteritum D Unntak 7 Perfektum: I have worked 8 Pluskvamperfektum: I had worked

69 69 69 70 70 70 71 71 71 72 72 72 73 73 73 74 74 74 74 74 76 76 78 78 78 79

80 80 80 81 82 82 83 84 84 84 84 85 85 85 87 87 87 88 88 89 89 91 92 93

7


?

on sh i l g n E

8

9 Sterke verb 10 .. don’t you? 11 Hjelpeverb A Be og have B Andre hjelpeverb 12 Futurum A Shall/will B Be going to 13 Skulle 14 Must / have to 15 Can, could / be able to 16 May, might / be allowed to 17 Should, ought to 18 Will, want to Ekstra He wants me to come Ekstra Aktiv og passiv form

Ordstilling i setninger 1 Subjektets plass 2 Objektets plass (direkte objekt) Ekstra Adverbets plass

Preposisjoner 1 Stedspreposisjonene hos, i, på, ved A At B In C Into D On E By 2 Tidspreposisjonene i, for, på, under, ved A At B In C For D During E On F Spesielle preposisjoner og uttrykk

Rettskrivningsregler 1 Nasjonalitetsord 2 Stor bokstav

93 96 97 97 98 98 98 99 100 100 102 103 104 104 105 106 108 108 109 109 110 111 111 112 112 113 114 114 114 115 115 116 116 117 118 118 118

Ordforklaringer

119

Norske oppslagsord

123

Engelske oppslagsord

126

Fasit

130


Forord Innholdet i denne boka er delt i to: en teoretisk del (grammatikk) og en praktisk del (oppgaver). I den teoretiske delen presenteres først et grunnkurs innenfor de ulike elementene og deretter en del vi har kalt «Ekstra». Når du føler at du har forstått og behersker grunnkurset, kan du gå videre med «Ekstra». Under denne overskriften kan du for eksempel finne unntak i forhold til ulike regler. Den teoretiske delen inneholder noen eksempler innenfor hvert element. I arbeidet med oppgavene møter du flere eksempler på unntak og varianter av regelen slik at du også får øvd på disse. All informasjon du trenger for å løse oppgavene, finnes i den teoretiske delen. Det er ikke nok å lese regler og se på eksempler i en grammatikkbok for å lære seg å bruke grammatikk. Du «behersker» en regel først når du kan bruke den riktig i nye språklige situasjoner, muntlig eller skriftlig. Når du skal løse oppgavene, kommer du nesten helt sikkert til å oppdage at du ofte må gå tilbake til den teoretiske delen for å komme på den riktige formuleringen eller det riktige ordet. Det er denne vekslingen mellom teori og praksis som gir deg den beste forståelsen og gjør deg i stand til å bruke språket. Det er naturligvis opp til deg som bruker boka, å vurdere hvordan du skal bruke den for å lære mest mulig. Men vi foreslår at den i første omgang brukes som en oppslagsbok når et emne dukker opp. Det er i utgangspunktet ikke likhetene mellom norsk og engelsk du bør tenke mest på, men forskjellene. «Hvorfor sier vi det på denne måten?» «Vi sier det ikke slik på norsk. Hvilken regel i engelsk grammatikk er det som gjør at dette blir annerledes?» «Hvordan bruker man en grammatikkbok for å finne en forklaring?» Når regelen er diskutert, er det på tide å løse oppgaver. Både i eksemplene og i fasiten til oppgavene er det en skråstrek (/) som markerer ulike formuleringer, alle er korrekte. En parentes ( ) markerer et ord som kan være med, men som ikke behøver å være med. Parentesen kan også inneholde tekst for å gjøre noe tydeligere. Uttale vises alltid innenfor klammer [ ]. Uttale og oversettelse er i utgangspunktet bare med der det er nødvendig for å løse oppgavene. Hvis du lurer på hva ord betyr, eller hvordan de uttales, må du bruke en ordbok. Lykke til med arbeidet! Ellen Kristin Aastad/Michael Stevens

9


l r i g

Substantiv Substantiv er ord for for eksempel mennesker, dyr, ting og steder. Eksempel: girl, cat, book, town. Substantiv kan stå både i entall (singular) og i flertall (plural).

1

Flertall: girl – girls

Den vanligste måten å uttrykke flertall på på engelsk er å legge til bokstaven –s i slutten av ordet. Eksempel: dog – dogs.

Ekstra Når man legger til –s for å danne flertallsformen, varierer uttalen. Hvis ordet slutter med en ustemt lyd (vi bruker ikke stemmen), uttales –s ustemt [s]. Hvis ordet slutter med en stemt lyd (vi bruker stemmen), skal –s uttales som [z]. shirt [ʃ t] – shirts [ʃ ts] bell [bel] – bells [belz]

2

ear [iə] – ears [iəz] month [mnθ] – months [mnθs]

Annen endelse enn –s i flertall

Noen ord forandrer stavemåte eller får en annen endelse enn –s når de skrives i flertall. Dette er fordi man så tydelig som mulig skal kunne se og høre at det dreier seg om flere enn én av noe. Det blir også lettere å uttale ordene.

A

–s blir til –es: box – boxes

Når et substantiv slutter med en av lydene [s], [ʃ], [tʃ], [z], [] eller [d], blir endelsen –es i flertall. Den endelsen uttales alltid [iz].

10

box – boxes [bɒksiz] bus – buses [bsiz] bush – bushes [bυʃiz]

church – churches [tʃ tʃiz] nose – noses [nəυziz] hedge – hedges [hediz] substantiv


B

–f og –fe blir til –ves: knife – knives

knife – knives [naivz] wife – wives

calf – calves [kɑvz] thief – thieves

Ekstra Det finnes noen unntak fra regelen om at –f og –fe blir til –ves i flertall. De viktigste er: roof – roofs

C

cliff – cliffs

chief – chiefs

–y blir til –ies: lady – ladies

I alle substantiv som slutter med –y etter en konsonant (dvs. etter alle bokstaver bortsett fra vokalene a, e, i, o, u), forandres –y til –ies i flertall. lady – ladies body – bodies

family – families fly – flies

Husk at hvis bokstaven foran –y er en vokal, forandres ikke stavemåten. boy – boys

day – days

Ekstra: Noen –o blir til –oes En del substantiv som slutter med –o, får –oes i flertall. potato – potatoes hero – heroes

tomato – tomatoes echo – echoes

Det gjelder ikke for alle substantiv som slutter med –o, for eksempel disse: piano – pianos kilo – kilos

substantiv

photo – photos radio – radios

11


3

Helt ny stavemåte i flertall: foot – feet

Visse substantiv får en helt ny stavemåte når man skriver dem i flertall. Slike substantiv kalles ofte uregelmessige. Mange av disse ordene er uregelmessige på norsk også. Eksempel: fot – føtter, gås – gjess. foot [fυt] – feet [fit] goose [ us]– geese [ is] man – men

Oppgave 1 Flertall av substantiv (noen ganger med endring i stavemåten)

Skriv flertallsformen av følgende substantiv: 1. hat 2. house 3. sea 4. fox 5. mother 6. wasp 7. carrot 8. clock 9. picture 10. glass 11. shelf

woman [wυmən] – women [wimin] child [tʃaild]– children [tʃildrən] tooth [tuθ]– teeth [tiθ]

12. library 13. lady 14. woman 15. eye 16. spy 17. tooth 18. rabbit 19. bench 20. canary 21. pot 22. window 23. bus stop 24. watch

25. postman 26. face 27. noise 28. lift 29. half 30. pilot 31. foot

Ekstraoppgaver: 32. tomato 33. roof

Ekstra: Flertall på engelsk, men som oftest entall på norsk En del engelske ord, for eksempel ordene for saks og pysjamas, står alltid i flertall selv om det er én saks og én pysjamas. De fleste av disse begrepene er knyttet til to deler som sitter sammen (to pysjamasben). Noen av de vanligste ordene er: scissors (saks) trousers (bukse) pyjamas (pysjamas)

pliers (tang) tights (strømpebukse)

Tenk på at verb og pronomen også forandres av at substantivet er i flertall. Eksempel: These scissors are blunt. Where did you buy them? Denne saksen er sløv. Hvor kjøpte du den?

12

➥ substantiv


➦ Here are my new pyjamas. Do you like them? Her er min nye pysjamas. Liker du den? Hvis man vil vise tydelig hvor mange sakser det dreier seg om, kan man si a pair of scissors, two pairs of scissors osv. Andre vanlige substantiv som alltid står i flertall, er: people (mennesker) police (politiet) stairs (innendørstrapp) steps (utendørstrapp) The police are efficient. Politiet er effektivt. The stairs are worn. I must paint them. Trappen er slitt. Jeg må male den.

Ekstra: Entall på engelsk, men ofte flertall på norsk En del engelske ord er alltid entall. Noen eksempler: advice (råd) business (forretninger) furniture (møbler) information (opplysninger)

knowledge (kunnskaper) money (penger) news (nyheter)

That advice is good. I will follow it. Det var gode råd. Jeg skal følge dem. Have you heard the latest news? – Yes, it’s optimistic. Har du hørt de siste nyhetene? – Ja, de er optimistiske. His knowledge of French is good. Hans kunnskaper i fransk er gode. Hvis du vil uttrykke hvor mange det er av noen av ordene, skriver du piece of / pieces of foran ordet. A piece of furniture (et møbel), two pieces of furniture (to møbler), three pieces of furniture osv. He gave a piece of good advice. Han ga meg et godt råd.

➥ substantiv

13


Oppgave 2 Entall eller flertall på engelsk? Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. The news er good. Have you heard dem? 2. Where er saksen? Have you seen den? 3. I thought I had to sakser. I wonder where de er. 4. Where er my money? Do you know where de er? 5. My brother has gode kunnskaper i Italian. 6. Yesterday I bought to nye møbler. 7. How do you like dette møbelet? 8. Do you like disse møblene? 9. Har the police come yet? Yes, politimannen har just arrived.

10. I saw to politikonstabler in the street outside. 11. Denne innendørstrappen er dangerous. 12. The travel bureau gave me some gode opplysninger but I didn’t make a note of dem. 13. Trappen up to the house er very steep (bratt). 14. De opplysningene der var not correct. 15. Var there many mennesker at the concert? 16. My forretninger er doing very well. 17. That is an interesting opplysning. 18. I heard en frightening (skremmende) nyhet the other day.

4

Genitiv (eiendomsform): Hvem eller hva eier noe?

A

Genitiv med ‘s: The boy’s parents

Hvis eieren er en person eller et dyr, legger man til ‘ (apostrof ) + s i slutten av ordet. Denne måten å skrive genitiv på kalles apostrofgenitiv. the boy’s parents guttens foreldre

the children’s bicycles barnas sykler

my friend’s house min venns hus

the women’s clothes kvinnenes klær

the cat’s tail kattens hale

Charles’ [tɑlziz] mother Alice’s cat

Endelsen –s uttales [s], [z] eller [iz] avhengig av hvilken lyd substantivet slutter med. Den uttales [s] etter alle ustemte lyder bortsett fra [s], [ʃ] og [tʃ] [z] etter alle stemte lyder bortsett fra [z] og [d] [iz] etter [s], [ʃ], [tʃ], [z] og [d]

14

substantiv


Oppgave 3 Apostrofgenitiv

Oversett til engelsk: 1. Maries bror 2. min fars kontor (office) 3. Martins venner (friend) 4. jentas mor

B

5. 6. 7. 8. 9.

kvinnens hatt Thomas’ hund kattens hale (tail) barnets sko (shoe) Iris’ søster

10. mennenes venner 11. kvinnenes hatter 12. barnas leker (toy)

Genitiv med of: The end of the letter

Hvis «eieren» ikke er en person eller et dyr, bruker man ordet of. Denne måten å bruke genitiv på kalles of-genitiv. the end of the letter slutten på brevet

the head of the company lederen av bedriften

the owner of the car eieren av bilen

at the end of August i slutten av august

the top of the mountain toppen av fjellet

in the middle of the night midt på natten

the roof of the house taket på huset

Oppgave 4 Of-genitiv

Oversett til engelsk: 1. gatens lengde (length) 2. bokas omslag (cover) 3. landets lover (law) 4. husets størrelse (size)

5. 6. 7. 8.

bilens eier (owner) båtens vekt (weight) vannets farge (colour) ordets betydning (meaning)

9. togets hastighet (speed) 10. dagens slutt (end)

t

substantiv

15


Ekstra Hvis eieren er personer eller dyr i flertall, kan man bruke apostrofgenitiv hvis det tydelig framgår at substantivet står i flertall. I så fall setter man inn en apostrof, men ikke noen ekstra –s. Her er noen eksempler på dette der man hører og ser at «eieren» er flertall, selv om det ikke merkes i uttalen. the two boys’ parents (de to guttenes foreldre) all my friends’ cars (alle mine venners biler) the cats’ tails (kattenes haler) Når man sier the boy’s clothes (guttens klær) og the boys’ clothes (guttenes klær), høres uttrykkene helt like ut. I slike tilfeller kan den man snakker med, misforstå, og apostrofgenitiv bør derfor ikke benyttes. Hvis man sier the two (eller three, four ..) boys’ clothes, ser og hører man tydelig at substantivet står i flertall, og da går det greit å bruke apostrofgenitiv. Det kan altså være lurt å bruke of-genitiv muntlig hvis flere personer er eiere, for eksempel the parents of the boys (guttenes foreldre). Da hører man tydelig at det dreier seg om flere gutter. Benytter man ‘s, the boys’ parents, kan den man snakker med, like gjerne tro at man sier the boy’s parents (guttens foreldre).

Oppgave 5 Genitiv

Oversett til engelsk: 1. isfjellets (iceberg) topp 2. båtens kaptein 3. kapteinens båt 4. dørens farge (colour)

C

5. husenes vinduer 6. brevets begynnelse (beginning) 7. Danmarks kart (map) 8. ukas hendelser (event) 9. Viktor er teamets leder (leader)

Ekstraoppgaver: 10. de to damenes (lady) hatter 11. de to kattenes ører (ear) 12. hundenes haler 13. jentenes fedre

Spesielle uttrykk: The baker’s

På engelsk finnes det noen spesielle uttrykk der man bruker apostrofgenitiv. Dette er fordi engelskmennene tenker seg at det er et ord etter uttrykket, et ord man verken skriver eller sier. This morning I went to the baker’s (underforstått the baker’s shop). I dag tidlig gikk jeg til bakeriet. On Saturday we are going to have dinner at the Smiths’ (underforstått the Smiths’ house). På lørdag skal vi spise middag hos familien Smith.

16

substantiv


5

På engelsk brukes of der vi på norsk ikke har noen preposisjon

A

Mål eller mengde

a glass of water (et glass vann) a bag of sweets (en pose godteri) a bottle of milk (en flaske melk) a lot of money (mange penger) a kilo of butter (en kilo smør) a cup of coffee (en kopp kaffe)

Ekstra: Of etter kind og sort Of brukes etter kind og sort i betydningen slags, type. It looks like a kind of beetle. Det ser ut som en slags bille.

B

I love that sort of ice. Jeg elsker den typen is.

Of mellom årstid/høytid og årstallet

in the winter of 2005 (vinteren 2005) the Easter of 2006 (påsken 2006) I remember the Christmas of 2001. ( Jeg husker julen 2001.)

C

Of i dato

on the 23rd of May (den 23. mai) on the 5th of September (den 5. september)

D

Of mellom type sted og navnet på stedet

the village of Alnwick (landsbyen Alnwick) the town of York (byen York) the city of London (byen London) the Kingdom of Norway (kongeriket Norge) Oppgave 6 Uttrykk med of

substantiv

Oversett til engelsk: 1. to glass melk 2. høsten (autumn) 2004 3. en liter melk 4. en eske fyrstikker (matches)

5. masse problemer 6. en flaske (bottle) parfyme (perfume) 7. en gruppe turister 8. i byen Birmingham

Ekstraoppgaver: 9. alle slags mennesker 10. en ny type datamaskin (computer)

17


an

Ubestemt artikkel 1

a eller an

Foran substantiv som begynner med en konsonantlyd, brukes a som ubestemt artikkel. Foran substantiv som begynner med en vokallyd, brukes an. Det er faktisk mye lettere å si an apple enn a apple. Prøv selv.

Oppgave 7 a eller an

18

a book en bok

an orange [ɒrind] en appelsin

a wonderful [wndəfυl] day en nydelig dag

an hour [aυə] en time

Sett inn ubestemt artikkel (a eller an) foran følgende ord: 1. bike 2. empty box 3. office 4. dinosaur 5. go for …. walk 6. helicopter 7. whole week 8. uncle [ŋkl] 9. aunt [ɑnt]

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

interesting day useful [jusfυl] bok hour [aυə] hobby Chinese [ tʃainiz] student wonderful [wndəfυl] week umbrella [mbrelə] unusual [njuυəl] experience European [ jυrəpiən] country one-Euro [wnjυərəυ] coin FBI [efbiai] agent

ubestemt artikkel


2

a eller an på engelsk der vi på norsk ikke bruker ubestemt artikkel

På engelsk bruker man nesten alltid a eller an foran et substantiv i entall, selv om man ikke gjør det på norsk. Men den ubestemte artikkelen kan bare stå foran et substantiv som det går an å telle, dvs. substantiv som kan stå i både entall og flertall. På engelsk kalles slike substantiv countables (count betyr jo telle).

A

a og an med countables

My father is a doctor. Min far er lege.

.

She is a Frenchwoman Hun er fransk. Is he a technician? Er han tekniker? A Merry Christmas and a Happy New Year! God jul og godt nytt år! His friend is an artist. Vennen hans er kunstner. My little brother has a temperature and a headache. Lillebroren min har feber og hodepine. Have you got a car? Har du bil?

ubestemt artikkel

19


Ekstra: Med eller uten a eller an? Det finnes substantiv som det ikke går an å telle, som altså ikke kan stå i flertall. Disse ordene kalles uncountables. En del ord kan faktisk være countables i én sammenheng og uncountables i en annen. Dette gjelder f.eks. ordet principal (rektor). My mother is a principal. (Min mor er rektor.) Det finnes jo mange rektorer og ordet er dermed et countable. Men hvis man angir hvilken skole noen er rektor ved, blir ordet uncountable. En skole har jo bare én rektor. He is principal of Hoppbakken skole. Han er rektor ved Hoppbakken skole. She is head of Ullevål Hospital. Hun er leder av Ullevål sykehus. Ordene work (arbeid) og homework (lekser) er alltid uncountables. Man kan altså aldri skrive a eller an foran disse. Eksempel: It was hard work … Men ordet job (jobb, arbeid) er et countable og kan ha ubestemt artikkel. Eksempel: He had a hard job. Ordet hair er også uncountable hvis man snakker om noens hår. Snakker man om ett hårstrå, er det et countable, a hair.

Twice a week På engelsk brukes ubestemt artikkel om mål og tid der vi på norsk bruker per, om eller i. He was driving at 40 miles an hour. Han kjørte 40 miles i timen. I eat four times a day. Jeg spiser fire ganger om dagen.

20

ubestemt artikkel


Oppgave 8 Med eller uten ubestemt artikkel? Sett in ubestemt artikkel der det trengs: 1. Ulf says his uncle is …. motor mechanic. 2. Helen wants to be …. dentist. 3. Have you got …. headache? 4. Gordana’s husband has …. red beard. 5. I couldn’t cycle today, I had …. puncture. 6. Miss Pearson is …. teacher. 7. As …. girl she was very beautiful. 8. Karin is …. nurse. 9. My sister is …. head of a large firm.

ubestemt artikkel

Ekstraoppgaver: 10. Hassan is …. captain of the football team. 11. You have …… hard job. 12. Do you think this is …… hard work? 13. He is ….. leader of a big political party. 14. Have we …… homework today? 15. Hala has …. beautiful hair.

21


e h t

Bestemt artikkel

1

The

På engelsk heter den bestemte artikkelen alltid the. Det uttales som [ðə] foran en konsonantlyd og som [ði] foran en vokallyd. Det er lettere å si the only [ði əυnli] enn [ðə əυnli]. Prøv selv! the [ðə] dog hunden the [ðə] girls jentene

the [ði] animal dyret the [ði] elephants elefantene

Ekstra Når man vil understreke at man snakker om noe spesielt, kan the uttales [ði], også foran en konsonantlyd. Eksempel: It was the [ði] day of his life. (Det var den største dagen i hans liv.)

2

Generell og bestemt betydning

Det er viktig å skille mellom et substativ i generell betydning og et i bestemt betydning. Et substantiv står i generell betydning når man mener alt eller alle av det som substantivet betegner: Kattene/Katter er kloke dyr. Et substantiv står i bestemt form når man mener en del eller et antall av det substantivet betegner: Kattene på Gotland er spesielt kloke. Navnet «den bestemte artikkel» er en bra beskrivelse av hvordan den fungerer i det engelske språket. Den bestemte artikkelen skal bare brukes med substantiv som har bestemt betydning. Englishmen are known to be crazy about gambling. Engelskmennene/Engelskmenn er kjent for å være spillegale. The Englishmen in that bus are from London. Engelskmennene i den bussen der er fra London.

22

bestemt artikkel


Life is wonderful! Livet er herlig! The life he is living now must be boring. Livet han lever nå, må være kjedelig.

3

Bestemt artikkel på engelsk, men ikke nødvendigvis på norsk

A

The foran visse ord: The right day

På engelsk bruker man bestemt artikkel foran ordene following, opposite, previous, right, same, usual, wrong. I made the same mistake yesterday. Jeg gjorde samme feil i går / Jeg gjorde den samme feilen i går. You gave me the wrong answer. Du ga meg feil svar. What is the right answer? Hva er riktig svar? / Hva er det riktige svaret? He came back the following day. Han kom tilbake neste dag. We turned and walked in the opposite direction. Vi snudde og gikk i motsatt retning. Jim told me the following story: Jim fortalte meg følgende historie:

Oppgave 9 Bestemt artikkel Skriv numrene på de oppgavene der den bestemte artikkelen uttales [ðə]: 1. the world 2. the old man 3. the young [jŋ] girl 4. it’s the usual [juυəl] story 5. I am interested in the unusual [njuυəl] 6. the only [əυnli] thing I said was …

bestemt artikkel

the one [wn] thing I want is … Please look me in the eye. Please tell me where the jewels [dəlz] are. I liked the 80-year-old [eitij əυld] man who was with you last week. 11. Look at the young [jŋ] man over there! 12. The FBI [efbiai] 7. 8. 9. 10.

23


B

Himmelretning og høyre/venstre: The south, the left

Etter en preposisjon setter man the foran himmelretning og ordene left (venstre) og right (høyre). This house is to the north of the town. Uten preposisjon: This house is north of the town. Huset ligger nord for byen. Here we turn to the left. Uten preposisjon: Here we turn left. Her svinger vi til venstre. In England cars drive on the left. I England kjører bilene på venstre side. Legg merke til uttrykket on the left-hand / on the right-hand side of (til venstre/høyre for).

Ekstra: Of etter substantiv: The owner of the car The står foran et substantiv som følges av of. She is the mother of four children. Hun er mor til fire barn. Who is the owner of this car? Hvem eier denne bilen?

Spille på et instrument: Play the piano The står vanligvis foran navn på musikkinstrument etter verbet play (spille). Legg merke til at sport og spill ikke har bestemt artikkel. Can you play the violin? Kan du spille fiolin? No, but I can play the guitar and the piano. Nei, men jeg kan spille gitar og piano. Let’s play golf this afternoon. La oss spille golf i ettermiddag. Would you rather play tennis? Vil du heller spille tennis?

Phone, cinema, theatre: She is on the phone På engelsk bruker man vanligvis the foran ordene (tele)phone, cinema og theatre. She is on the phone at the moment. Hun snakker i telefonen for øyeblikket.

24

➦ bestemt artikkel


➥ You are wanted on the phone. Det er telefon til deg. I am going to the cinema tonight. Jeg skal på kino i kveld. Were you at the theatre yesterday? Var du på teateret i går?

Church, school, hospital Når the står foran ordene church, school og hospital, mener man bygningen. Uten the betyr ordene gudstjeneste, undervisning og medisinsk behandling. The church is rather ugly. Kirken (bygningen) er ganske stygg. Did you go to church on Sunday? Gikk du i kirken på søndag? The school is new. Skolen (bygningen) er ny. School is fun. Det er morsomt på skolen. John was in hospital last week. I went to the hospital to visit him. John lå på sykehus forrige uke. Jeg dro til sykehuset for å besøke ham.

C

Egennavn

Egennavn i entall skrives normalt uten bestemt artikkel (selv om det har et adjektiv foran seg). Egennavn i flertall skrives normalt med bestemt artikkel. My parents now live in the United States (the U.S., the USA). Foreldrene mine bor i USA nå. His father lives in beautiful Copenhagen. Faren hans bor i vakre København. The Browns are not at home this week. Familien Brown er ikke hjemme denne uken.

➦ bestemt artikkel

25


Little John is almost four. Lille John er snart fire år. She met me in New York at Central Station. Hun møtte meg på sentralstasjonen i New York. I should like to live in the West Indies. Jeg vil gjerne bo på De vestindiske øyer.

Ekstra: Egennavn som har bestemt artikkel på engelsk Navn på elver og kanaler Ved navn på elver, kanaler og hav brukes bestemt artikkel. Dette gjelder også navn på båter, fly, tog osv. som har egennavn. the Danube (Donau), the Nile, the Mississippi, the Göta Canal, the MS Gripsholm, the Pacific (Stillehavet). Navn på aviser De fleste aviser har bestemt artikkel. the Times, the New York Herald Tribune, the Washington Post, the Guardian. Legg merke til: Man skriver ikke the foran navn på tidsskrifter som bare kommer ut en gang i uken eller en gang i måneden; Newsweek, Life, Elle, Time. Unntak: The National Geographic. Navn på kinoer, teatre, hotell, museer Navn på kinoer, teatre, hotell, museer skrives med bestemt artikkel. the National Museum, the Tate Gallery, the Ritz, the Rigoletto, the Dramatic Theatre

4

Ikke bestemt artikkel

A

Måltider

Navn på måltider skal ikke ha bestemt artikkel på engelsk. Dinner is served at five o’clock. Middagen serveres klokka fem. Is breakfast ready? Er frokosten ferdig?

26

bestemt artikkel


B

Last week

I setninger med last (forrige) brukes ikke bestemt artikkel foran tidsuttrykk. Last week I was in Trondheim. Forrige uke var jeg i Trondheim.

C

Årstider, høytider

Ved navn på ukedager, årstider og høytider brukes som oftest ikke den bestemte artikkelen. We met on Christmas Day. Vi møttes på 1. juledag. Spring is a lovely season. Våren er en herlig årstid. On Mondays I usually meet my sister. På mandager treffer jeg vanligvis søsteren min.

Oppgave 10 Med eller uten bestemt artikkel Skriv opp nummeret på de oppgavene som skal ha bestemt artikkel: 1. You have given me …. wrong book. 2. Must we turn to …. right here? 3. The story of Star Wars takes place in …. space 4. …. Swedes are staying at …. Grand Hotel and …… Danes are staying at …. Continental. 5. We both arrived in Bergen on …. same day. 6. …. space between the cupboard and the wall is too narrow for a table. 7. The price of …. butter has gone up again. 8. I think that …… Norwegians are generous people. 9. William lives in a flat opposite …. Central Park. 10. Can you tell me …… time, please? 11. …. Browns live in …… village of Oakfield. 12. I spent last Friday in …… happy Haugesund. 13. Today we did not sing ….. usual songs. 14. Please answer …. following questions.

bestemt artikkel

Ekstraoppgaver: 15. Who is …. owner of the cat over there? 16. The magazine I like best is …. Elle. 17. I read …. Times every morning. 18. George never goes to …. church. 19. We thought …… church was beautiful. 20. Helen thinks …. school is fun. 21. Where is …… hospital? 22. …. church lies to …. south of …. hospital. 23. Dina is learning to play …. flute. 24. …. school began at 9 o’clock today. 25. How often do you play …. badminton. 26. Mother is ill and was taken to …. hospital this morning. 27. Paris is on the banks of …. Seine. 28. There is a Munch exibition at …… Tate Gallery. 29. Let’s go to …. cinema this evening.

27


n e t 1

Tallord Grunntall og ordenstall

Tallord deles inn i grunntall (én, to, tre osv.) og ordenstall (første, andre, tredje osv.). Se ekstra nøye på hvordan man staver og uttaler ordene i uthevet skrift.

Grunntall 0 nought [nɔt] BE zero [ziərəυ] AE

Ordenstall

1 one [wn] 2 two [tu] 3 three [θri] 4 four [fɔ] 5 five [faiv] 6 six [siks] 7 seven [ sevn] 8 eight [eit] 9 nine [nain] 10 ten [ten] 11 eleven [i levn] 12 twelve [twelv] 13 thirteen [ θ  tin] 14 fourteen [ fɔ tin] 15 fifteen [ fif tin] 16 sixteen [ siks tin] 17 seventeen [ sevn tin] 18 eighteen [ ei tin] 19 nineteen [ nain tin] 20 twenty [ twenti] 21 twenty-one [ twentiwn] 22 twenty-two [ twenti tu]

1st /the/ first [f st] 2nd /the/ second [ sekənd] 3rd /the/ third [θ d] 4th /the/ fourth [fɔθ] 5th /the/ fifth [fiftθ] 6th /the/ sixth 7th /the/ seventh 8th /the/ eighth [eitθ] 9th /the/ ninth 10th /the/ tenth 11th /the/ eleventh 12th /the/ twelfth 13th /the/ thirteenth 14th /the/ fourteenth 15th /the/ fifteenth 16th /the/ sixteenth 17th /the/ seventeenth 18th /the/ eighteenth 19th / the/ nineteenth 20th /the/ twentieth [ twentiiθ] 21st /the / twenty-first [ twenti f st] 22nd /the/ twenty-second [ twenti sekənd]

23 twenty-three [ twenti θri] 30 thirty [ θ ti] 31 thirty-one [ θti wn]

28

23rd /the/ twenty-third 30th /the/ thirtieth [ θ tiiθ] 31st /the/ thirty-first [ θ ti f st] tallord


32 thirty-two 40 forty [ fɔti] 50 fifty [ fifti] 60 sixty 70 seventy 80 eighty 90 ninety 100 a/one hundred 101 a/one hundred and one 200 two hundred 201 two hundred and one 1,000 a/one thousand 1,001 a/one thousand and one 1,000,000 a/one million 1,000,000,000 BE a/one thousand million AE a/one billion

2

32nd /the/ thirty-second 40th /the/ fortieth 50th /the/ fiftieth 60th /the/ sixtieth 70th /the/ seventieth 80th /the/ eightieth 90th /the/ ninetieth 100th /the/ hundredth [ hndrədθ] 101st /the/ one hundred and first 200th /the/ two hundredth 201st /the/ two hundred and first 1,000th /the/ one thousandth 1001st /the/ one thousand and first 1,000,000th /the/ millionth

Null

Nullpunktet på for eksempel et termometer heter zero [ ziərəυ]. Når man leser opp nummer, heter null oh [əυ]. I fotball heter null nil. I tennis, bordtennis og badminton heter null love. Today it is four degrees below zero. I dag er det fire grader under null. My phone number is two four oh double three (24033). Telefonnummeret mitt er to fire null tre tre. Arsenal won by three nil. Arsenal vant med tre null. The score just now is love – fifteen. Stillingen akkurat nå er null – femten.

tallord

29


3

Hundrevis

Ved omtrentlige antall på engelsk bruker man ordene tens of, hundreds of, thousands of, tens of thousands of, hundreds of thousands of og millions of. That dress must have cost hundreds of euros. Den kjolen må ha kostet hundrevis av euro. Thousands of people watched the football match. Tusenvis av mennesker så fotballkampen. There are tens of thousands of books in the library. Det finnes titusenvis av bøker på biblioteket. On a clear night you can see millions of stars. En klar natt kan du se millioner av stjerner. Men med eksakte tall: Two hundred euros. To hundre euro. One million dollars. En million dollar. Five thousand people. Fem tusen mennesker.

Oppgave 11 Tallord Skriv følgende tallord på engelsk med bokstaver: 1. fem, femte, femten, femti, femtifem, femtiende 2. fire, fjerde, fjorten, førti, førtifire, førtiende 3. tolv, tolvte 4. den nittiende 5. den trettifemte 6. trettitre 7. den femtende 8. nittini 9. hundre og førtifire 10. tohundre og syttini 11. trehundre og sytten 12. ett tusen og en 13. to tusen ett hundre og tjuefire

30

Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 14. I have met him tre ganger. 15. The train stopped fem eller seks ganger. 16. Mange millioner people live in India. 17. He had to millioner dollars. 18. There were millioner mosquitoes over the lake.

Skriv av følgende tallord og sett strek under de stavelsene du skal legge trykk på: 19. thirteen, thirty 20. fifteen, fifty 21. seventeen, seventy 22. eighteen, eighty

tallord


4

Once, twice, three times

En gang heter once på engelsk, og to ganger heter twice. Deretter sier man three times, four times osv. Et par, tre ganger oversettes med once or twice. I have been there once. Jeg har vært der én gang. We play tennis twice a week. Vi spiller tennis to ganger i uken. They only met her three times. De traff henne bare tre ganger.

Ekstra Once upon a time there was … er en vanlig innledning til eventyr. («En gang i tida fantes det …» eller «det var en gang» med en noe friere oversettelse.)

5

Klokka

A

What time is it?

What’s the time / What time is it? Hvor mye / Hva er klokka? Man kan si hvor mye klokka er, på flere måter. Det enkleste og vanligste er følgende: five past, ten past, twenty past, twenty-five past six fem over, ti over, tjue over, tjuefem minutter over seks twenty-five to, twenty to, ten to, five to seven tjuefem på, tjue på, ti på, fem på sju a quarter past six, half past six, a quarter to seven, seven o’clock kvart over seks, halv sju, kvart på sju, sju It’s six. / It’s six o’clock. Den er seks.

tallord

31


six minutes past six, twenty-two minutes to seven seks minutter over seks, tjueto minutter på sju It’s two minutes past six. Den er to minutter over seks. It’s five past six. Den er fem over seks. Du kan også si: It’s six fifteen. It’s six twenty. Den er kvart over seks. Den er tjue over seks. Legg merke til: Half six betyr vanligvis halv sju. (Brukes mest muntlig.)

B

24-timersklokka

På norsk sier vi av og til kl. 13, kl. 14 osv. om klokka ett og to etter klokka 12 på dagen. Den måten er ikke så vanlig på engelsk. Man sier three o’clock både om klokka tre om natten og klokka tre på dagen. Hvis det ikke framgår av sammenhengen om en hendelse finner sted før eller etter klokka 12 på dagen, føyer man til a.m. (før 12.00) eller p.m. (etter 12.00). For å være sikker på å unngå misforståelser kan man gjøre det enda tydeligere ved å si at 12 noon (på dagen) og at 12 midnight (midnatt). a.m. er forkortelse for after midnight og p.m. er forkortelse for past mid-day. He had breakfast at seven. Han spiste frokost klokka sju. (Underforstått på morgenen.) She met him at 9 p.m. Hun møtte ham klokka ni (på kvelden).

C

Kvarter

I will be there in a quarter of an hour (in fifteen minutes). Jeg kommer om et kvarter. He was three quarters of an hour (forty-five minutes) late. Han kom tre kvarter for sent.

32

tallord


Oppgave 12 Klokka

Skriv følgende klokkeslett på engelsk med bokstaver: 1. ti 2. nitten 3. elleve førti 4. fem på fire 5. seks minutter over to 6. kvart over åtte 7. kvart på ni

8. to femtifem 9. halv åtte 10. atten minutter over tolv 11. fem på halv sju 12. fem over halv ti 13. tolv førtifire 14. sju femtini

6

Dato og tid

A

Hvordan skriver man dato?

Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk. 15. He had to wait et kvarter. 16. The journey took tre kvarter.

Britisk engelsk (BE) Man skriver: 27 September, 2004 eller 27th September, 2004 eller 27/9/04 Man sier: The twenty-seventh of September two thousand and four Amerikansk engelsk (AE) Man skriver: September 27 2004 eller 9/27/04 Man sier: September twenty-seventh two thousand and four

B

I got home at seven o’clock.

Man må bruke en preposisjon foran tidsuttrykk som er eller kan være svar på spørsmålet «når?». (Se også preposisjoner, punkt 2.) • Foran årstall, måned, årstid og del av dagen brukes in. I first met Joan in 2001. I first met Joan in July. I first met Joan in July 2001. I met Joan in the morning. I met Joan in the spring. tallord

33


• Foran dag og dato brukes on. Bill got home on Sunday. Bill got home on the fifth. Bill got home on Sunday the fifth. Bill got home on Sunday the fifth of April. Bill got home on Sunday the fifth of April 2001. • Foran klokkeslett, spesielle tidspunkter på døgnet og høytider brukes at. He rang me at seven thirty p.m. Han ringte meg 19.30. I saw the ghost at midnight. Jeg så spøkelset ved midnatt. We will meet at Easter. Vi møtes til påske. It stopped raining at sunset. Det sluttet å regne ved solnedgang. Legg merke til: Hvis det allerede finnes en preposisjon foran tidsuttrykket, skriver man ikke in eller on. Please come home before ten o’clock. Vær snill å komme hjem før klokka ti.

Oppgave 13 Dato

34

Hvordan skriver man følgende datoer på britisk engelsk? Hvordan leser man de samme datoene (bruk bokstaver)? 1. 3. april 2007 2. 24. desember 1999 3. John was born den 15. juni 1994. 4. 01.11.2007 5. 22.08.1986 6. I dag er det 18.10.2003.

tallord


tallord

35


d e r

Adjektiv

Adjektiv er ord som beskriver substantiv eller pronomen. a nice flower en fin blomst a brown dog en brun hund

1

A red book – red books

På norsk har vi samsvarsbøyning av adjektiv (stor, stort, store), men det har vi ikke på engelsk. I have a red book. Jeg har en rød bok. He has two red books. Han har to røde bøker. We live in a red house. Vi bor i et rødt hus. The house is beautiful. Huset er vakkert. The houses are beautiful. Husene er vakre.

36

adjektiv


2

Gradbøyning: new – newer – newest

positiv

komparativ

superlativ

new ny

newer nyere

newest nyest

difficult vanskelig

more difficult vanskeligere

most difficult vanskeligst

famous berømt

more famous mer berømt

most famous mest berømt

Alle adjektiv med én stavelse bøyes med endelsene –er og –est. Mange adjektiv med to stavelser og alle adjektiv med tre eller flere stavelser bøyes med more og most. My shoes are newer than yours. Mine sko er nyere enn dine. Her father has the smallest house. Faren hennes har det minste huset. He is the most famous painter. Han er den mest berømte maleren. She has the most expensive car. Hun har den dyreste bilen.

Ekstra Adjektiv med to stavelser som slutter med –y, bøyes oftest med endelse. (I tillegg endres stavemåten, se punkt 3.) pretty, prettier, prettiest heavy, heavier, heaviest

adjektiv

37


3

Stavemåten endres

A

Bare –r og –st etter e

positiv

komparativ

superlativ

fine fin

finer finere

finest finest

free fri

freer friere

freest friest

B

Konsonant + y endrer –y til –i

positiv

komparativ

superlativ

easy lett

easier lettere

easiest lettest

heavy tung

heavier tyngre

heaviest tyngst

C

Big – bigger – biggest

Et adjektiv får dobbelt konsonant etter a, e, i, o, u hvis vokalen er enkel. Ord med dobbelt vokal endrer ikke stavemåte. Eksempel: cool – cooler

38

positiv

komparativ

superlativ

hot varm

hotter varmere

hottest varmest

red rød

redder rødere

reddest rødest

fun morsom

funnier mer morsom

funniest mest morsom

adjektiv


D

Good – better – best

En del adjektiv følger ikke reglene for bøyning med endelsene –er og –est. Man sier da at adjektivene bøyes uregelmessig. positiv

komparativ

superlativ

good, well god, frisk

better bedre

best best

bad vond

worse verre

worst verst

little lite (ikke om størrelse)

less

least

much, many mye, mange

more

most

E

Very, much

Mye heter very foran et adjektiv i positiv, men much foran et adjektiv i komparativ. He was very angry today, much angrier than he was yesterday. Han var veldig sint i dag, mye sintere enn i går. My new car is much more comfortable than the old one. Den nye bilen min er mye mer behagelig enn den gamle.

Ekstra: Uttalen endres foran –er og –est Uttalen av de tre adjektivene long, strong og young endres når adjektivene bøyes.

adjektiv

positiv

komparativ

superlativ

long [lɒŋ]

longer [lɒŋə]

longest [lɒŋist]

strong [strɒŋ]

stronger [strɒŋə]

strongest [strɒŋist]

young [jŋ]

younger [jŋə]

youngest [jŋist]

39


Oppgave 14 Gradbøyning Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk. 1. Min bror er fem år eldre (old) enn meg, men min søster er to år yngre (young). 2. Sayed er den dyktigste (clever) personen her. 3. Jeg er høy, men Morten er høyere (tall). 4. Denne boka er vanskeligere (difficult) enn jeg hadde ventet meg. 5. I går var det veldig kaldt, men i dag er det mye kaldere. 6. Hanne er den lateste (lazy) personen jeg kjenner. 7. Huset er enda mindre (small) enn jeg hadde trodd. 8. Du har mindre (little) tid til å tenke på saken enn du hadde håpet. 9. Kristian er syk, men han er bedre (well) i dag.

10. Vi håper på det beste (good), men vi er forberedt på det verste (bad). 11. Det var de dårligste (bad) nyhetene jeg noensinne har hørt. 12. Han påstår at han har blitt mye tykkere (fat) det siste året. 13. Det var den alvorligste (serious) ulykken vi har sett på lenge. 14. Mamma synes at jeg har blitt tynnere (thin). 15. Du må prøve å komme tidligere (early). 16. Det var mye svalere (cool) i går. 17. Her er landskapet mye flatere (flat) enn i Gudbrandsdalen. 18. Det er det mest skitne (dirty) baderommet jeg har sett. 19. Det var den sørgeligste (sad, sorrowful) dagen i mitt liv.

Ekstra: Adjektiv med flere varianter i komparativ positiv

komparativ

superlativ

late sen

later senere

latest siste/seneste the latest den aller siste last forrige

This is his latest book. Dette er hans siste bok.

I missed the last bus. Jeg rakk ikke den siste bussen.

He was here last week. Han var her forrige uke. positiv

komparativ

superlativ

near nær

nearer nærmere

the nearest nærmeste the next den som kommer etter denne next neste

Where is the nearest shop? Hvor er nærmeste butikk?

Let us get off at the next bus stop. La oss gå av på neste holdeplass.

Can you come next week? Kan du komme neste uke?

40

adjektiv


Oppgave 15 Gradbøyning

adjektiv

Ekstraoppgaver: Skriv riktig engelsk form av ordene i uthevet skrift: 1. When does neste (near) train to London go? 2. What is the title of her siste (late) film?

3. He died forrige (late) year. 4. I bought his siste (late) book yesterday. 5. We must get off at neste bus stop.

6. Line would have been vakrere (pretty, lovely, beautiful) if she didn’t wear this much make-up.

41


w o h 1

Adverb When? Where? How?

Adverb er ord som står til verb, adjektiv, andre adverb og av og til en hel setning. Man kan ofte kjenne igjen et adverb ved å spørre: When, where, how? (Når, hvor, hvordan?) When do you skate? Når går du på skøyter? – I am skating now. – Always! Where do you skate? Hvor går du på skøyter? – I skate here, I skate there, I skate everywhere. How do you skate? Hvordan går du på skøyter? – I skate well. – I skate badly.

2

Adjektiv eller adverb?

På engelsk dannes oftest adverb ved at man legger –ly til tilsvarende adjektiv. a slow walk en langsom tur

42

He walked slowly. Han gikk sakte.

adverb


adjektiv

adverb

clear

clearly

clever

cleverly

slow

slowly

hot

hotly

cold

coldly

usual

usually

light

lightly

dark

darkly

3

Stavemåten endres

A

–y blir –ily: easy – easily

Når adjektiv slutter med –y etter en konsonant, endres –y til –ily. Pretty blir til prettily, happy blir til happily, easy blir til easily. She is a happy girl. Hun er en lykkelig jente. She always smiles happily. Hun smiler alltid lykkelig. Unntak: shy (sjenert) blir shyly.

B

–le blir –ly: probable – probably

Adjektiv som slutter med –le, får endelse –ly som adverb. Probable blir til probably (sannsynlig/sannsynligvis), possible blir possibly (mulig/ muligens). I think that is possible. Jeg tror det er mulig. You are possibly right. Du har muligens rett.

Ekstra Unntak: Whole – wholly (med dobbel l). Også adjektivet true får endelse –ly som adverb, truly.

adverb

43


Ekstra: Adjektiv som slutter på –ic Adjektiv som slutter med –ic, får endelse –ally som adverb. –ally uttales [li]. Energetic [enədetik] blir energetically [enədetikli], fantastic blir fantastically. Unntak: public blir publicly. The spectators cheered enthusiastically. Tilskuerne heiet entusiastisk.

4

Både adjektiv og adverb

Noen ganger er adverbet og adjektivet samme ord på engelsk. Eksempel: daily, early, fast, hard, high, late, long, low, near, short, straight. Adjektiv

Adverb

Tuva has a fast car. Tuva har en rask bil.

She drives fast. Hun kjører fort.

John went out for his daily walk. John gikk ut på sin daglige tur.

I read a newspaper daily. Jeg leser avisen daglig.

Legg merke til: Hvis du legger –ly til noen av disse adjektivene, betyr de noe helt annet. Hardly betyr for eksempel knapt, lately betyr nylig, og nearly betyr nesten.

Oppgave 16 Danne adverb

44

Gjør om følgende adjektiv til adverb: 1. weak 2. beautiful 3. straight 4. hard 5. loud

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

immediate busy shy comfortable probable bad fast

13. proud 14. general Ekstraoppgaver: 15. pretty 16. true 17. whole

adverb


5

Adverb på norsk, adjektiv på engelsk

A

The food tastes good

Etter verbene taste, sound, smell, feel, look, seem er det alltid adjektiv på engelsk. På norsk følges vanligvis de samme ordene av et adverb. The food tastes good. Maten smaker godt. That music sounds a bit strange. Den musikken lyder merkelig. I think the milk smells sour. Jeg synes melken lukter surt.

Ekstra: As soon as possible Et uttrykk som as soon as possible (så snart som mulig) er en forkortelse av as soon as it is possible. Derfor er possible et adjektiv i dette uttrykket og ikke et adverb (possibly).

6

Gradbøyning av adverb

De fleste adverb bøyes på samme måte som adjektiv. A

Fast – faster – fastest

Adverb med bare én stavelse, og ordet early, bøyes med endelsene –er og –est. positiv

komparativ

superlativ

hard

harder

hardest

fast

faster

fastest

soon

sooner

soonest

straight

straighter

straightest

early

earlier

earliest

Unntak: Adverbet well bøyes well, better, best.

adverb

45


Ekstra I tillegg til well er det noen andre adverb som bøyes uregelmessig.

positiv

komparativ

superlativ

badly, ill

worse

worst

late

later

last

little

less

least

much

more

most

B

Adverb som slutter med –ly

Alle adverb som er dannet ved å legge til –ly til adjektivet, bøyes med more og most. positiv

komparativ

superlativ

politely

more politely

most politely

easily

more easily

most easily

intelligently

more intelligently

most intelligently

Oppgave 17 Adverbets form Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. That is fort (quick) done. 2. You are uvanlig (unusual) stille (quiet) tonight. 3. Barbara arrived tidligere (early) than I had expected. 4. The air feels rather kald (cold) tonight. 5. Sara loves driving fort (fast). 6. I do not egentlig (real) know which of you to believe. 7. It seems knapt mulig (possible) that he should med vilje (deliberate) have thrown the book away.

46

8. Hassan has antagelig (probable) not yet got the letter. 9. And they lived lykkelig (happy) ever after. 10. Marit is always pent (good) dressed. 11. Is that virkelig (real) true? 12. Kristin got home very sent (late) yesterday. 13. If the thief had opened the door a little stillere (quiet), I would not have heard him. 14. In winter the stars shine sterkere (bright).

adverb


Oppgave 18 Adjektiv eller adverb Skriv det engelske adverbet til adjektivsformen av ordene i uthevet skrift. Gjør det bare de stedene der ordet må forandres og stå i adverbsform, dvs. –ly. (Ordene i parentes er den engelske adjektivsformen.) 1. Guro satt stille (quiet) i hjørnet og gjorde leksene sine nøye (careful). 2. Dette er et virkelig (real) problem. 3. Dette er et uvanlig (unusual) vanskelig (difficult) problem. 4. Tamara ble virkelig (real) lei seg (sorry) da hun hørte den grusomme (terrible) sannheten. 5. Som vanlig (usual) kom Harald for sent (late) til timen. 6. Det er normalt (normal) ikke spesielt (particular) vanskelig å lese et tydelig (clear) skrevet brev. 7. Beskjeden var uvennlig (unkind) skrevet. 8. Safran er en hett (hot) ønsket (desired) vare. 9. Det er en veldig (very) fristende (tempting) villa med alt i god (good) stand. 10. Far ventet utålmodig (impatient) på at brevet skulle komme. 11. Sølvbryllupet ble feiret storslått (magnificent). 12. Astrid stilte seg åpent (open) fiendtlig (hostile) til forslaget. 13. Beløpet er en overraskende (suprising) liten (small) del av hennes formue. 14. Det sto fullstendig (absolute) klart (clear) for henne at hennes bror hadde rett.

adverb

15. Redselen i samfunnet sprer seg forferdelig (terrible) raskt (quick). 16. Dere må regne med temmelig dårlig (bad) vær. 17. Noen blanketter var feilaktig (wrong) eller ufullstendig (incomplete) utfylt. 18. Tilstanden ble oppgitt å være kritisk (critical) for en av dem, men de to andre var alvorlig (serious) skadet. 19. Man giftet seg tidligere (early) i 1940-årene. 20. Firmaet har bevisst (conscious) valgt å gjøre opp med sine konkurrenter. 21. De voksne har ikke tatt tilstrekkelig (enough) ansvar. 22. I år har båten fått et nytt glinsende (shiny) tredekk. 23. Denne situasjonen er fullstendig (complete) uventet (unexpected). 24. Andreas kom seg fort (quick). 25. Hva nøyaktig som (exact) hadde hendt, var ikke umiddelbart (immediate) klart (obvious). 26. Både is og snø forsvant forholdsvis fort (quick). 27. Det er merkelig (strange) hvor farlig (dangerous) det er å være på reise utenlands.

Ekstraoppgaver: 28. Om mulig (possible), kom på en søndag. 29. Vi er tvunget til å senke annonseprisene drastisk (drastic).

47


u o y

Pronomen Pronomen er ord som erstatter substantiv. De brukes for eksempel når man vil slippe gjentagelser av substantiv i en tekst. Det finnes mange ulike typer pronomen.

1

Personlige pronomen Subjektsform

Oppgave 19 Personlige pronomen

48

Objektsform

entall

flertall

entall

flertall

1. person

I jeg

we vi

me meg

us oss

2. person

you du

you dere

you deg

you dere

3. person

he han

they de

him ham/han

them dem

she hun

they de

her henne

them dem

it den, det

they de

it den, det

them dem

Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Kan du se meg? 2. Nei, jeg kan ikke se deg. 3. Shirin og Birgitte, hører dere ham? 4. Nei. Kan han høre oss? 5. Hun vil snakke med dere. 6. Vil du snakke med henne? 7. De liker deg, men ikke oss. 8. Dere må ikke komme for sent i morgen, jenter.

9. Du må ikke komme for sent i morgen, fru Pettersen. 10. Du må ikke komme for sent i morgen, Ulf. 11. Gi det til ham, er du snill. 12. Vi har aldri truffet dem. 13. De har aldri truffet oss. 14. Det er noe han ikke vet.

pronomen


2

Det

A

It eller that?

Når du ikke legger trykk på «det», sier vi som oftest it. Når du legger trykk på «det», sier vi that. (That er påpekende pronomen.) It is very hot today. Det er veldig varmt i dag. I think it is rather dark in here. Jeg synes det er ganske mørkt her inne. I don’t believe that! Det tror jeg ikke noe på! What is it? Hva er det? What is that? Hva er det? That would be diffucult. Det ville være vanskelig.

B

There is, there are

Når man kan oversette til «det finnes» (det ligger, det står osv.) i stedet for «det er», skriver man there is eller there are på engelsk. There is brukes ved entall, og there are brukes ved flertall. There is a letter for you. Det er (det finnes) brev til deg. There are two letters for you. Det er (det finnes) to brev til deg. Is there a bike outside the door? Står det (finnes det) en sykkel utenfor døra? There are some books on the desk. Det ligger (det finnes) noen bøker på pulten. There were several people there. Det var (det fantes) mange mennesker der.

pronomen

49


C

Yes, I can

Hvis et spørsmål inneholder et hjelpeverb, skal du ikke oversette ordet «det» i svaret. Spørsmål: Can you speak German? Kan du snakke tysk? Svar: Yes, I can. Ja, det kan jeg. No, I can’t. Nei, det kan jeg ikke. Spørsmål: May I answer the e-mail? Kan jeg svare på e-posten? Svar: Yes, you may. Ja, det kan du. No, you may not. Nei, det kan du ikke.

Oppgave 20 Det Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Hvem er det? 2. Hvem er det? 3. Det er kaldt i dag. 4. Det var fire plussgrader i går. 5. Var det mange mennesker på møtet? 6. Er det noen på badet? 7. Er det 30 dager i oktober? 8. Det ligger fire brev på bordet. 9. Finnes det ikke noen stoler på kjøkkenet?

D

10. 11. 12. 13. 14.

Det har jeg ikke hørt! Hvem kan ha sagt det? Det vet jeg ikke. Det går en bra film på Saga. Det sto ingenting om ulykken i avisen. Tror han på et liv etter dette? Ja, det gjør han. (Nei, det gjør han ikke.) 15. Kan du lese boka? Ja, det kan jeg. (Nei, det kan jeg ikke.) 16. Har du snakket med ham? Ja, det har jeg. Nei, det har jeg ikke.

I hope so, I hope not

Hvis du kan svare på et spørsmål med et av ordene: hope, think, suppose (anta) eller be afraid, skal du bruke ordet so for det norske «det». Hvis svaret er nektende, oversettes «ikke det» helt enkelt med not. Unntak: I don’t (do not) think so. Spørsmål: Will it rain today? Blir det regn i dag?

50

pronomen


Svar: I hope so. Jeg håper det. I hope not. Jeg håper ikke det. I suppose so. Jeg antar det. I suppose not. Jeg antar at det ikke gjør det. I’m afraid so. Jeg er redd for det. I’m afraid not. Jeg er redd det ikke gjør det. I think so. Jeg tror det. I don’t think so. Jeg tror ikke det.

E

The air is warm today

På engelsk uttrykker man seg gjerne på en personlig måte når man beskriver ting, hendelser, været osv. Hvis man for eksempel kan bytte ut det med han/hun/de eller et substantiv, gjør man det. The air is warm today. Det er varmt i luften i dag. The bus was full. Det var fullt på bussen. I am glad to see you. Det var hyggelig å treffe deg. Have you met Tim? He is a nice boy. Har du truffet Tim? Det er en hyggelig gutt.

Oppgave 21 Det Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Kan du komme i morgen? Jeg håper det. 2. Det var morsomt å høre det. 3. Har Anne flyttet til Bodø? Det håper jeg ikke. 4. Bor hun fortsatt i Trondheim? Det tror jeg ikke. 5. Er det noen penger igjen på sparegrisen? Nei, jeg er redd for at det ikke er det.

pronomen

6. Tror han på et liv etter dette? Ja, jeg tror det. Nei, det tror jeg ikke. 7. Der står Johannes og Ole. Det er flinke gutter! 8. Det vet de ikke. 9. Er det der en ny sykkel? Ja, det tror jeg. 10. Er Nora syk igjen? Ja, jeg er redd for det.

51


3

Refleksive pronomen på engelsk

På norsk er det bare ordet «seg» som kalles refleksivt pronomen, men på engelsk er det flere ord. Dette punktet vil derfor dreie seg om de engelske refleksive pronomenene. I betydningen he hurt himself, han slo seg, er he og himself samme person. Ordet «seg» viser tilbake på, speiler et tidligere ord: han. Speile på norsk heter også reflektere. Derfra kommer ordet refleksivt pronomen: De speiler, peker tilbake på et annet ord. Entall I hurt myself. Jeg slo meg. You hurt yourself. Du slo deg. He hurt himself. Han slo seg. She hurt herself. Hun slo seg. It hurt itself. Den/det slo seg.

Flertall We hurt ourselves. Vi slo oss. You hurt yourselves. Dere slo dere. They hurt themselves. De slo seg.

Legg merke til: He hurt himself og He hurt him har helt forskjellig betydning. He hurt him betyr at han skadet en annen person, ikke seg selv.

A

Selv

På engelsk endrer refleksivt pronomen form i flertall. You can work that out yourself. Det kan du ordne selv. The both of you can work that out yourselves. Dere to kan ordne det selv.

52

pronomen


B

Meg, deg, seg, oss og deres etter preposisjoner

På engelsk brukes personlig pronomen etter en preposisjon som har med plassering å gjøre (in, on, with, between, in front of, behind osv.). We shared the money between us. Vi delte pengene mellom oss. Paul had no money on him. Paul hadde ingen penger på seg. C

Ikke pronomen på engelsk: Please hurry (up)

På engelsk sier man Don’t move!, mens man på norsk bruker et pronomen: Ikke rør deg! Det finnes flere slike ord på engelsk der man ikke bruker pronomen. Noen andre vanlige eksempler: skynde seg – hurry, barbere seg – shave, føle seg – feel, sette seg – sit down, gifte seg – marry, vaske seg – wash, kle på seg – dress, bekymre seg – worry. Please hurry (up)! Skynd deg, er du snill! He lay down on the grass and rested. Han la seg i gresset og hvilte. Where did you learn Spanish? Hvor lærte du spansk? Does he feel better now? Føler han seg bedre nå?

Oppgave 22 Refleksive pronomen på engelsk Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Kristian skadet (hurt) seg. 2. Har dere slått dere, jenter? 3. Slo dere dere, jenter? 4. Ta det med ro. Problemet vil løse (solve) seg. 5. Da hun åpnet øynene, befant (find) hun seg i stua. 6. Du må ta vare på (take care of) deg selv. 7. Jenter, dere må ta vare på dere selv. 8. Vi spurte oss selv om det var mulig. 9. Svein anså (consider) seg selv å være sterk. 10. Mennene reddet (save) seg ved å rømme. pronomen

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Jeg har aldri lært meg å svømme. Vi har gjort alt selv. Au! Du har ikke barbert (shave) deg i dag. Nadja spurte seg om hun hadde handlet riktig. Sonja spurte meg om hun hadde handlet riktig. Dere må ordne (see to) det selv. Vi satte oss på sofaen. Hadde Morten gitaren med seg? Kai vasket seg, kledde på seg og gikk ut. Du må skynde deg hvis du skal rekke toget. Du må ikke føle deg dum.

53


4

Eiendomspronomen

Eiendomspronomen forteller hvem eller hva noe hører til. De finnes i to ulike former: adjektivisk form, da står de foran et substantiv, og substantivisk form, da står de alene, ofte i slutten av en setning. Adjektivisk form

Substantivisk form

min, mitt, mine

my

mine

din, ditt, dine

your

yours

hans

his

his

hennes

her

hers

dets

its

its

vår, vårt, våre

our

ours

deres

your

yours

deres

their

theirs

A

Adjektivisk form

This is my book. Dette er min bok. We asked our teacher. Vi spurte læreren vår.

B

Substantivisk form

This book is mine. Denne boka er min. Which house is yours? Hvilket hus er ditt/deres? Is the cat hers? Er katten hennes?

C

Sin, sitt, sine

På engelsk finnes det ikke noe spesielt ord for «sin, sitt, sine». I stedet bruker man ordene his (hans), hers (hennes), its (dets) og their/theirs. (Se også Pronomen, punkt 4E.)

54

pronomen


Tenk på at for eksempel setningen They asked their parents derfor kan bety både «De spurte foreldrene sine» og «De spurte deres (noen andres) foreldre.» The twins asked their parents. Tvillingene spurte foreldrene sine. Hanna is proud of her dogs. Hanna er stolt av hundene sine.

D

He had his hands in his pockets

På engelsk bruker man vanligvis eiendomspronomen når man snakker om kroppsdeler, eiendeler, klær osv. som tilhører subjektet i setningen. He had his hands in his pockets. Han hadde hendene i lomma. The cat licked its paws. Katten slikket potene sine. Six of the passengers lost their lives. Seks av passasjerene mistet livet. He brushed his teeth. Han pusset tennene. She clapped her hands. Hun klappet i hendene. Mary changed her mind. Mary ombestemte seg. Hvis kroppsdeler, eiendeler, klær osv. tilhører noen andre enn subjektet, bruker man the: Mats took him by the hand. Mats tok ham i hånden.

pronomen

55


Ekstra: A friend of mine «En venn av meg» (deg, oss osv.) heter på engelsk a friend of mine (yours, ours osv.). På samme måte heter en venn av Petter (din far, Fru Robinson osv.) a friend of Petter’s (your father’s, Mrs Robinson’s osv.). Ordet venn kan selvfølgelig byttes ut med andre ord, for eksempel kollega, kusine eller fiende. She is a friend of mine. Hun er en venn av meg. A friend of Mr Brown’s. En venn av herr Brown. A relative of theirs. En slektning av dem. A colleague of Miss Collins’s gave me the book. En kollega av frøken Collins ga meg boka. Is Marius a cousin of his? Er Marius en fetter av ham?

Oppgave 23 Eiendomspronomen Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk. 1. Hvor er hanskene mine? 2. Har du sett det nye huset deres? 3. Hennes sykkel er gammel. 4. Kjenner du foreldrene hans? 5. Her er mitt nye skrivebord. Hvor er ditt? 6. Disse bøkene er ikke våre. Er de deres? 7. Jeg har aldri truffet broren hans. 8. Rolf hadde ikke sett broren sin på mange år. 9. Var blyanten min eller hans? 10. Huset deres er stort, men vårt er større.

E

11. Hvor får de alle ideene sine fra? 12. Ideene var deres, ikke våre, men de ble virkeliggjort ved vår hjelp. 13. Guttene påsto at syklene var deres, ikke våre.

Ekstraoppgaver: 14. Er Birgitte en venn av deg? 15. Jeg tror at Sahal er en slektning (relative) av henne / en slektning av Yussuf. 16. I går traff jeg en kollega (colleague) av ham.

Egen, eget, egne

Egen, eget og egne heter own på engelsk. Ordet own kan man bare bruke etter et eiendomspronomen (my, your osv.) eller etter et substantiv i genitivsform/eiendomsform.

56

pronomen


I bought the book with my own money. Jeg kjøpte boka for mine egne penger. It was Peter’s own idea. Det var Peters egen idé. John has money of his own. John har egne penger.

Oppgave 24 Eiendomspronomen Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Uno har egne ideer (idea). 2. Karl dro ned hatten over øynene. 3. Bernt sto der med kjeppen (stick) i hånden og kapsen på hodet. 4. Han slukket sigaretten (cigarette). 5. Han slukket ilden (fire).

5

6. Han skjøt hunden ved et uhell. 7. Vilde klappet meg på skulderen (shoulder). Ekstraoppgaver: 8. De der er venner av Mr Hall. 9. De der er venner av Mr Adams.

Påpekende pronomen

Påpekende pronomen (denne, disse osv.) brukes foran substantiv for å peke ut hvilken, hvilket eller hvilke man snakker om. This og these brukes om ting som ligger nær fortelleren i avstand eller tid. That og those brukes om ting som ligger lenger unna i avstand eller tid. Entall

Flertall

this [ðis] denne, dette, den her, det her

these [ðiz] disse, de her

that [ðt] den, det, den der, det der

those [ðəυz] de, de der

This is my book. Dette er min bok. Is that your house? Er det huset ditt? These books are mine. Disse bøkene er mine. Are those tickets yours? Er de billettene dine? pronomen

57


A

I will take that one

This og that kan av og til vise til et substantiv i entall (som må være mulig å telle, et countable) som allerede er nevnt. Substantivet kan da byttes ut med ordet one. You can take this book and I will take that one. Du kan ta denne boka, og jeg tar den der. Of the two photos I like this one best. Av de to bildene liker jeg dette best. Legg merke til: I flertall: You can take these books and I will take those. Du kan ta disse bøkene, og jeg tar de der.

Oppgave 25 Påpekende pronomen Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Liker du dette bildet (picture)? 2. Er den hunden der din? 3. Disse brevene er virkelig interessante. 4. Har du sett de brevene der før? 5. Denne sykkelen veier mindre enn den der.

6

6. Hvilken CD liker du best, denne eller den der? 7. Hvilke DVD-er synes du er mest spennende, disse eller de der? 8. Hva er dette? 9. Hvor fant du disse? 10. Er dette et fornuftig svar?

Spørrepronomen

Engelske spørrepronomen er who (hvem, hvilken, hvilke), whose (hvem sin, hvems, hvilkens), which og what.

A

Who are you talking to?

Who (hvem) brukes om personer. Who were you talking to? Hvem snakket du med? Who was there? Hvem var der? Who did you give the money to? Hvem ga du pengene til?

58

pronomen


Whose books are these? Hvem sine bøker er dette? Legg merke til: «Hvem av», «hvilken av» om personer heter alltid which of. Which of you have seen the film. Hvem av dere har sett filmen.

B

Which of these houses?

Which brukes når man velger mellom et begrenset antall personer, dyr eller ting. Which betyr alltid hvilken (hvilket eller hvilke) av disse / de der … Which building are you talking about? The one on the left or the one on the right? Hvilken av bygningene snakker du om? Den til venstre eller den til høyre? Which of these houses is yours? Hvilket av disse husene er ditt? Which road do we take from here? Hvilken vei tar vi herfra? (Den som spør, står ved et veiskille.) Which of the boys is Eva’s boyfriend? Hvilken (hvem) av guttene er Evas kjæreste?

C

What house is that?

What (hva for, hvilken, hvilket, hvilke) brukes om personer, dyr eller ting når man ikke kan legge til «av disse». What house is that? Hva er det for et hus? What road shall we choose? Hvilken vei skal vi velge? What size shoe do you take? Hvilken størrelse bruker du i sko? What did he say? Hva sa han?

pronomen

59


Oppgave 26 Spørrepronomen Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Hvem er han? 2. Hvem er de guttene der? 3. Hvem sitt hus er dette? 4. Hva er det der? 5. Hvem sine klær er dette? 6. I hvilken farge malte han huset? 7. Hvilken avis leser du? 8. Hvilken (av disse avisene) er din? 9. Hvilken dag passer best for deg, mandag eller tirsdag?

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Hvem var med på festen? Hvilke grunner har du for å stemme? Til hvilket klokkeslett skal jeg ringe deg? Hvilken annen gutt hadde greid dette? Hvilken av guttene ga det beste svaret? Hvem av dere ringte politiet? Hvem av dere har sett filmen? Hva er det der for et hus?

Ekstra: I wonder who told him that? På norsk har vi ordet «som» (relativt pronomen) med i indirekte spørsmål. Dette «som» brukes ikke på engelsk. Direkte spørsmål: Hvem fortalte det til ham? Who told him that? Indirekte spørsmål: Jeg lurer på hvem som fortalte ham det? I wonder who told him that? Direkte spørsmål: Hva har skjedd med bilen? What has happened to the car? Indirekte spørsmål: Han spurte hva som hadde skjedd med bilen. He asked what had happened to the car?

Oppgave 27 Spørrepronomen Ekstraoppgaver: Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Jeg lurer på hvem som er eieren av det huset? 2. Amanda ville vite hvem som hadde kommet.

60

3. Vet du hvem av tvillingene som er hvem? 4. Marianne ville vite hvem av vennene hennes som hadde spurt etter henne. 5. Hilde ringte for å høre hva som hadde skjedd.

pronomen


7

Utropsfraser

A

What a lovely day!

What a (for en/et) brukes foran substantiv som det er mulig å telle (countables). What brukes foran substantiv som det ikke går an å telle (uncountables), og foran substantiv i flertall. What a lovely day! For en flott dag! What a question! For et spørsmål!

B

How kind of you!

«Så» i utrop heter oftest how på engelsk. How kind of you! Så snilt av deg! How silly of me! Så dumt av meg!

Oppgave 28 Utropsfraser

Oversett ordene i uthevet skrift til engelske utropsfraser: 1. Så flott vær det er i dag!

8

2. 3. 4. 5. 6.

For en flott dag! Et sånt forferdelig vær! For et forferdelig vær! Så kaldt det var i går! For en forferdelig trafikk!

7. Så fint hun snakker! 8. Et sånt flott hår (hair, countable) han har!

Relative pronomen

Relative pronomen er ord som peker tilbake på et tidligere ord eller en setning. who

som

brukes oftest om personer

which, that

som

brukes om dyr og ting

Når et relativt pronomen kan utelates på norsk, kan det også utelates på engelsk. pronomen

61


Is Paul the boy (who) you met? Er Paul gutten (som) du møtte? They moved to a house which/that was big enough for them. De flyttet til et hus som var stort nok for dem. I heard everything (that) you said. Jeg hørte alt (som) du sa. This is the grand piano (which/that) Beethoven played on. Dette er flygelet (som) Beethoven spilte på. I spent Christmas at my cottage, which is in Risør. Jeg tilbrakte julen på hytta, som ligger i Risør.

A

Whose

Whose (hvis) er eiendomsformen av relative pronomen. Ordet kan brukes om personer, dyr og ting. Tidligere brukte vi ordet «hvis» for whose på norsk, dette er ikke vanlig lenger. Når vi oversetter, må vi derfor omformulere. I know a boy whose dog can sing. Jeg kjenner en gutt «hvis» hund kan synge. / Jeg kjenner en gutt som har en hund som kan synge. John Page is an artist whose paintings I admire. John Page er en kunstner «hvis» malerier jeg beundrer. / John Page er en kunstner som lager malerier som jeg beundrer.

Ekstra: den som, de som På norsk bruker vi «den som» om en bestemt, men ukjent person. På engelsk sier vi the person who. I flertall heter «de som» those who. The police have not found the person who stole my bike. Politiet har ikke funnet den som stjal sykkelen min. Hvis «den som» er det samme som «alle som», sier man anyone who. Anyone who believes that is silly. Den som tror det, er dum.

62

pronomen


Oppgave 29 Relative pronomen Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Hvor er mannen som jeg snakket med i går? 2. Der ser du en hund som er lydig. 3. Hanne er en person som alle respekterer. 4. Vet du navnet på han som oppfant dynamitten? 5. Båten som du ser der borte, tilhører min farfar. 6. Jeg kjøpte genseren hos det firmaet (firm) som du anbefalte.

B

7. Jeg kjenner flere kvinner «hvis» menn er advokater. 8. Ola er en person «hvis» ord du ikke kan stole på.

Ekstraoppgaver: 9. Den som sier det, tar feil. 10. Den som sa det, tok feil.

Which: The boy was clever, which ...

På norsk kan uttrykket «noe som» vise til en hel setning. «Noe som» oversettes da med which. Foran which må du da sette et komma. The boy was clever, which surprised everyone. Gutten var dyktig, noe som overrasket alle. The front tyre is punctured, which means that you must walk home. Fordekket er punktert, noe som betyr at du må gå hjem.

C

That: You heard all (that) I said

Etter ordene everything, all, something, anything, nothing, little og some skal man bruke that. Ofte kan man utelate det relative pronomenet that både på norsk og engelsk. Foran that skal du ikke sette komma. You heard all (that) I said. Du hørte alt (som) jeg sa. Is there anything (that) we have forgotten? Er det noe (som) vi har glemt? I have done everything (that) I can. Jeg har gjort alt (som) jeg kan.

pronomen

63


Oppgave 30 Relative pronomen Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Jeg kjenner en person som skulle kunne hjelpe deg. 2. Jeg sa noe som irriterte ham. 3. Thale sa ingenting som vi ikke allerede visste.

9

Noen, noe

A

Some

4. 5. 6. 7.

Mikkel var taus, noe som forbauset oss. Ti pund er alt jeg behøver til reisen. Jeg sa ikke noe, noe som irriterte ham. Jeg sa ingenting som irriterte ham.

Some brukes når man antar at det finnes en del, en bestemt mengde/ antall eller lite av noe. Some brukes i fortellende setninger. I got some letters. Jeg fikk noen brev. Peter has spent some time in Australia. Peter har tilbrakt noe tid i Australia. Some of my friends will be here for dinner this evening. Noen av mine venner kommer til middag i kveld. Some people think so. Noen mennesker synes det.

B

Any

Any stiller spørsmål ved om noe finnes i det hele tatt, og brukes derfor mest i spørsmål og nektende setninger. Have you got any books at home? Har du noen bøker hjemme? I cannot see any cows in the field. Jeg kan ikke se noen kuer på enga.

64

pronomen


Ekstra Any kan også bety «hvilken som helst» og kan da brukes i fortellende setninger. You can ring me any day, any time. Du kan ringe meg hvilken som helst dag, hvilken som helst tid. Hvis du kan vente deg svaret «ja» på et spørsmål, brukes some. Would you like some more tea? Vil du ha mer te? May I have some more milk? Kan jeg få mer melk?

C

One

Når «noen av / noe av» kan erstattes med «en av / et av», bruker man one of: I think (that) one of my cousins gave me the ring. Jeg tror at en av kusinene mine ga meg ringen.

Ekstra: Either Either betyr også «noen» eller «noe». Either brukes bare når man sikter til to personer eller to ting. Has either of your brothers been in Australia? Har noen av dine (to) brødre vært i Australia?

D

Sammensetninger med some og any

Sammensetninger som begynner med some– og any–, følger samme regler som some og any: Some– brukes i fortellende setninger. Any– brukes i spørsmål og nektende setninger. Any– kan også brukes i fortellende setninger hvis det betyr «hvem som helst», «hvilken som helst», «hvor som helst», «hva som helst» og «når som helst».

pronomen

65


somebody (someone) eller anybody (anyone)

noen (om en person)

something eller anything

noe, noen ting (om en ting)

somewhere eller anywhere

noe sted

Someone (somebody) has stolen my bike. Has anyone (anybody) seen it? Noen har stjålet sykkelen min. Har noen sett den? I thought (that) I heard something. Did you hear anything? No, I didn’t hear anything. Jeg syntes at jeg hørte noe. Hørte du noe? Nei, jeg hørte ikke noe. I would go anywhere and do anything to help you. Jeg ville dra hvor som helst og gjøre hva som helst for å hjelpe deg. Anyone (anybody) could do that. Hvem som helst kunne gjøre det.

Oppgave 31 Some eller any? Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Noen har ringt deg. 2. Har noen ringt deg? 3. Det skulle være noen hester på enga. Har dere sett noen? 4. Noen spørsmål? Ja, jeg har noen spørsmål. 5. Noen må ha sett ham. 6. Har ikke noen av dere sett ham? 7. En av dere må ha sett ham. 8. Noen av dere må ha sett ham. 9. Har noen spurt etter meg? 10. Har noen av barna kommet? Ja, noen av guttene har kommet. 11. Noen av vennene mine var her i går. 12. Var noen her i går kveld?

66

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Var noen av dere her i går kveld? Jeg er sikker på at noen av dere har lyst på is. Vil en av dere hjelpe meg? Jeg gir hva som helst for å få vite sannheten. Jeg tror jeg så noen i rommet. Så du noen? Nei, jeg så ingen / ikke noen. Skjedde det noe interessant mens jeg var borte? Nei, jeg tror ikke at noe av interesse hendte. 20. Har du noen anelse om hvor han er? Nei, han kan være hvor som helst. 21. Jeg vet ikke om noen som er så flink med hendene sine. Ekstraoppgave: 22. Tom er forsinket, men han kan komme når som helst / i hvilket øyeblikk som helst.

pronomen


Oppgave 32 Some eller any? Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Vladimir har solgt en del av sine frimerker. Kjøpte du noen av dem? 2. Har du noen penger på deg? 3. Hvis du behøver noen penger, så kan jeg låne deg. 4. Jeg tror at hvem som helst skulle kunne gi ham svaret. 5. Visse synes at Ali er et geni. 6. Jeg har lest at noen i Tromsø har vunnet en million kroner.

7. Har noen sett Ullas jakke? Hun sier at hun la den igjen her et sted. 8. Har politiet noen anelse om hvor tyven befinner seg nå? 9. Otto kan ikke finne lommeboka si noe sted. Ekstraoppgaver: 10. Har noen av dine foreldre sett filmen? 11. Har ikke noen av de to brødrene dine vært i England?

10 Nobody, no one, no, none, nothing, none of, nowhere, neither of A

Nobody, no one

Nobody, no one brukes om personer når «ingen» står alene, dvs. uten substantiv. Nobody / No one saw me and I saw nobody / no one. Ingen så meg, og jeg så ingen. No one / nobody ever comes here. Ingen kommer hit noen gang.

B

No og none

No brukes om personer, dyr og ting når «ingen, ikke noe» står sammen med et substantiv. Ellers brukes none. None brukes alltid foran of (ingen av, ikke noe av). You have three children but I have none. Du har tre barn, men jeg har ingen. It is no use asking him. Det er ingen vits i å spørre ham. None of the boys liked to swim. Ingen av guttene likte å svømme.

pronomen

67


Are there no dogs in your block of flats? No, we have none. Er det ingen hunder i blokken din? Nei, vi har ingen.

C

Nothing

Når «ikke noe», «ingenting» står alene, heter det nothing. She knows nothing about the accident. Hun vet ingenting om ulykken. There is nothing remarkable about Mr Brown. Det er ikke noe spesielt med herr Brown.

D

None of

«Ingen av», «ingenting» av heter none of. None of står alltid i entall. None of my friends has been there. Ingen av vennene mine har vært der. None of the ships arrived in time. Ingen av båtene ankom i tide.

E

Nowhere

Nowhere betyr «ingen steder» (ikke noe sted). There is nowhere you kan hide. Det finnes ingen steder du kan gjemme deg.

F

Neither, either

Neither of betyr «ingen av» når man henviser til to personer eller ting. I en nektende setning heter «ingen av» either of. Neither of the girls is my sister. Ingen av (de to) jentene er min søster. I don’t know either of them. Jeg kjenner ingen av de to.

68

pronomen


Oppgave 33 Uttrykk med no Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Jeg ser ingen grunn til å snu. 2. Ingen vi kjenner, kan bruke apparatet. 3. Ingen her kjenner ham. 4. Ingen kunne svare på spørsmålet. 5. Har dykkerne ingen sjanse til å finne vraket? Nei, ingen. 6. Ingenting er umulig for ham. 7. Ingen av mine venner har vært i Kina. 8. Ingen vet hvor de dro. 9. Ingen av hans venner var hjemme.

Oppgave 34 Uttrykk med no

10. Ingen av naboene var rødhårede. 11. Ikke noe av alt det han sa, er sant. 12. Hadde du ingen anelse om hva som hadde skjedd? Nei, ingen. 13. Det var ingenting av interesse i brevet. 14. Jeg kjeder meg – jeg har ingenting å gjøre og ikke noe sted å være. 15. Klokka er ti. Det er ingen vits i å vente lenger. 16. Mona gjorde ingenting for å hjelpe meg.

Ekstraoppgaver: Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Ingen av Ragnhilds foreldre har sett henne på lenge.

2. Ingen av tvillingene kunne svaret. 3. Ingen av hans foreldre var hjemme. 4. Har du ikke truffet noen av de to brødrene hennes?

11 Every, everybody, everyone, everything, everywhere, each A

Every

Ordet «hver» heter every hvis det står sammen med et substantiv. I see Harry every day. Jeg treffer Harry hver dag. Every flat has a front door. Hver leilighet har en ytterdør.

B

Everybody, everyone

Hvis «alle» står alene, sier vi everybody eller everyone om personer. Everyone og everybody er alltid entall, selv om det forteller om flere. Everybody/Everyone likes Tom. Alle liker Tom.

pronomen

69


Father Christmas had a present for everybody/everyone. Julenissen hadde en julegave til alle / hver og en.

C

Everything

«Alt / alle ting» heter everything. Now I know everything. Nå vet jeg alt. Did you listen to everything he said? Hørte du på alt han sa?

D

Everywhere

«Overalt» heter everywhere. Help! There are mosquitoes everywhere. Hjelp! Det er mygg overalt. I have looked for her everywhere. Jeg har lett etter henne overalt.

E

Each, each of

Ordet «hver» og uttrykkene «hver og en, hver sin» heter each hvis de står uten substantiv (substantivisk form). Ordet «hver (av)» og uttrykket «hver og en» heter each of hvis det står sammen med et substantiv (adjektivisk form). The children were given an ice-cream each. Hvert av barna fikk en is. Each of the flats has a balcony. Hver av leilighetene har balkong. Each of the passengeres had lunch on the plane. Hver og en av passasjerene spiste lunsj på flyet.

70

pronomen


Oppgave 35 Uttrykk med every

Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Alle beundrer (admire) filmstjernen. 2. Hver onsdag går vi på kino. 3. Alt tyder på at Leo tar feil. 4. Han var omgitt av hester. De var overalt. 5. Henrik er løsmunnet og forteller alt til alle.

6. 7. 8. 9. 10. 11.

Oppgave 36 Uttrykk med every og each

Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Elevene fikk hvert sitt eple (apple). 2. Hver og en av elevene fikk et eple.

3. Hver elev fikk et eple. 4. Elevene fikk et eple hver.

Hver og en må ta med sin egen bagasje. I denne butikken finnes det noe for alle. Er alle her nå? Alle vet hva innsjøen heter. Hvert dyr har den intelligens det behøver. Fikk hver lærer et eksemplar av boka?

12 All, whole A

All

Det engelske ordet all (all, alt, alle) står oftest foran et substantiv, men alltid etter et personlig pronomen. All kan også bety det eneste. All my friends are on holiday now. Alle vennene mine er på ferie nå. We all love listening to musicals. Vi elsker alle å høre på musikaler. All I know is that he loves me. Alt jeg vet, er at han elsker meg.

B

Whole

Whole (hel, helt, hele) kan bare brukes foran substantiv man kan telle (countables). Whole oppfattes av og til som litt sterkere enn all. All day, all night / the whole day, the whole night Hele dagen, hele natten All the time / the whole time Hele tida All my life / my whole life Hele livet mitt pronomen

71


Oppgave 37 All/whole Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Alle guttene liker friluftsdager. 2. Alle gutter liker idrett. 3. Alle liker idrett. 4. Alle mine venner er på ferie. 5. Alle vet vi hva han holder på med. 6. Jeg måtte bruke alle mine krefter (strength) for å løfte kassen.

7. Fru Andersen brukte hele søndagen på å skrive brev. 8. Det eneste jeg vet, er at Åge har emigrert. 9. Broren min, Viktor, tilbringer all sin tid med å spille musikk. 10. De har alle sett filmen minst én gang. 11. Nå er alle her. 12. Vi må alle være forsiktige.

13 Other, the others, another, each other, one another, else A

Other

Other [ðə] betyr annen, annet, andre. Det brukes foran substantiv. Den ubestemte artikkelen an skrives sammen med other: another. Tina lives at the other end of the street. Tina bor i den andre enden av gata. Please ring me another day. Vær snill å ringe meg en annen dag.

Ekstra Other brukes i noen spesielle uttrykk: Among other things Every other day On the other hand The other day

B

blant annet annenhver dag på den annen side her om dagen

(the) others

(the) others betyr (de) andre, (de) øvrige. Det står ikke sammen med et substantiv. Some people like opera, others don’t. Noen mennesker liker opera, andre ikke.

72

pronomen


Take these bags and I will take the others. Ta disse veskene, så tar jeg de andre.

C

Each other, one another

«Hverandre» heter på engelsk each other eller one another. Hvis det dreier seg om flere enn to, brukes oftest each other. Jane and Eve are always talking to each other / one another. Jane og Eve snakker alltid med hverandre. We meet each other every day in the classroom. Vi møter hverandre hver dag i klasserommet.

D

Another

Another betyr «en annen, et annet». Hvis ordet står alene, brukes i stedet another one. Another kan også bety en/et til. If you come late you had better take another train. Hvis du kommer for sent, er det best du tar et annet tog. Has your handbag been stolen? Then you will have to buy another one. Har vesken din blitt stjålet? Da må du kjøpe en ny (en til). Please, may I have another ice-cream? Kan jeg få en is til, vær så snill? Give him another toy. Gi ham et annet leketøy / et leketøy til.

E

Else

«Annen, annet, andre, ellers, mer» heter else hvis de står etter et ord som slutter med –body, –one eller –where, eller etter ordene where, who, what, how og little. This book belongs to someone else. Denne boka tilhører en annen.

pronomen

73


What else do you want to know about the hotel? Hva mer vil du vite om hotellet? Where else can I have put the newspaper? Hvor ellers kan jeg ha lagt avisen? Peter told me that himself. How else could I have known? Peter fortalte meg det selv. Hvordan skulle jeg ellers ha visst det?

Oppgave 38 Other Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Mange ungdommer liker pop, andre foretrekker klassisk. 2. Er det noe annet du trenger? 3. Jeg har andre planer for ferien? 4. Fortell ikke til de andre hva du har hørt? 5. Jeg tror at Lise har mange andre venner. 6. Stefan og Anna har alltid vært forelsket i hverandre. 7. Det er best du spør noen andre. 8. Dersom du ikke finner de blomstene du egentlig vil ha, kjøp noen andre i stedet. 9. Du kan få denne fyrstikkesken. Jeg har to andre hjemme. 10. Herbert spurte bibliotekaren om han kunne få låne en bok til.

11. Dette er ikke min mobiltelefon. Den må være noen andres. 12. Hva mer vil Kristoffer vite? 13. Alle andre har allerede besøkt museet. 14. Jeg gikk til Clas Ohlson. Hvor ellers skulle jeg kunne kjøpe et slikt verktøy? 15. Jeg ser på TV hver kveld. Hvordan skulle jeg ellers holde meg orientert om det som skjer?

Ekstraoppgaver: 16. Blant annet kjøpte moren en ny kjole. 17. Her om dagen kom tante Kari på besøk. 18. Vi pleier å svømme annenhver dag.

14 Det norske ordet «man» Det engelske språket mangler et ord som nøyaktig tilsvarer «man» (ubestemt pronomen) i betydningen folk generelt. I stedet brukes vanligvis et av ordene you, they, we, people, one. You er det mest vanlige.

A

You

How can you find out when the buses go? Hvordan kan man finne ut når bussene går? If you want to learn German, you should spend a month in Germany. Hvis man vil lære seg tysk, burde man tilbringe en måned i Tyskland.

74

pronomen


Tenk på at det ikke alltid passer å bruke you siden det også betyr du og dere. Uttalelser som: «Man skal ikke spytte på gulvet» kan da oppfattes som krenkende hvis man oversetter «man» med you. I slike tilfeller er det bedre å bruke ordet one: One must not spit on the floor.

B

They og we

Når man mener en spesiell gruppe mennesker, heter «man» they eller we. They brukes om en gruppe personer som verken den som forteller, eller den som hører på, tilhører. We brukes når fortelleren tilhører den gruppen man prater om. In Australia and New Zealand they speak English. I Australia og New Zealand snakker man engelsk. In Norway we speak Norwegian. I Norge snakker man norsk. In this school we learn both French and German, but in that school they learn only German. Ved denne skolen lærer man både fransk og tysk, men ved den skolen der lærer man bare tysk.

C

People

I setninger som beskriver rykter og påstander, heter «man» oftest people. They får der en nedsettende betydning. People will think we are in love. Man vil tro at vi er forelsket. They said Harry was a thief. Man sa at Harry var en tyv.

Ekstra: What can be done? «Man» kan brukes i passiv form på engelsk hvis det er mulig på norsk. What can be done to help him? Hva kan man gjøre (hva kan gjøres) for å hjelpe ham? I have been asked to give a lecture. Man har spurt meg (jeg har blitt spurt) om å holde en forelesning.

pronomen

75


Oppgave 39 Man Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Hva synes man i Tyskland om VM? 2. Hvordan kommer man til stasjonen herfra? 3. Man påstår (say) at det var han som gjorde det. 4. Hva vet man om framtida? 5. Man vet jo aldri.

6. Kan man stole (trust) på ham? 7. Man sier at han røyker. 8. Dersom man skal gjøre det, må man sette i gang med det samme. 9. Hva kan man gjøre i en slik situasjon? 10. Det må man gjøre, enten man vil eller ikke.

15 Much, a lot, a lot of «Mye» heter - much i spørsmål og nektende setninger. Much brukes bare sammen med substantiv i entall. - a lot of foran et substantiv (adjektivisk form) i fortellende setninger. - a lot uten påfølgende substantiv (substantivisk form) i fortellende setninger. Please tell me quickly, I haven’t much time. Vær så snill å si det fort, jeg har ikke mye tid. How much will the journey cost? Hvor mye vil reisen koste? It will cost a lot. Den kommer til å koste mye. It will cost a lot of money. Den vil koste mange penger.

16 Many, a lot (of ), lots (of ) Ordet «mange» kan uttrykkes på flere ulike måter på engelsk. Her er noen: - many, men bare sammen med et substantiv i flertall (direkte eller underforstått) - a lot of / lots of foran substantiv - a lot / lots selvstendig

76

pronomen


I admire Susan. She has many / lots of / a lot of ideas. Jeg beundrer Susan. Hun har mange ideer. Yes, she really has lots / a lot. Ja, hun har virkelig mange. How many glasses do we need for the party? Hvor mange glass trenger vi til festen? Oh, we don’t need many / a lot. Å, vi behøver ikke så mange. There are many people in the street today. Det er mange mennesker på gata i dag.

Oppgave 40 Much, a lot (of), lots of Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Vi har mye å gjøre i dag. 2. Det er mye arbeid som må gjøres. Jaså. Hvor mye? 3. Hvor mye tid har vi på oss? Ikke mye, dessverre. 4. Det er ikke mye han kan gjøre for å hjelpe oss. 5. Gjorde Henrik mye for å hjelpe dere? 6. Jeg brukte mye tid på oppgaven min. 7. Spørsmålene ga meg mye hodebry. Jaså. Hvor mye hodebry er «mye»?

8. 9. 10. 11. 12. 13.

Vi har ikke tenkt så veldig mye på problemet. Ingrid har tenkt mye på problemene sine. Er det mye igjen å gjøre? Ja, det er mye igjen. Mye har hendt siden Alex flyttet inn her. Ikke så veldig mye har skjedd siden Alex flyttet inn her. Rolf har aldri fortalt mye om sin reise til Spania.

Oppgave 41 Many, a lot / a lot of, lots / lots of Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Hvor mange brev har vi fått i dag? 2. Var det mange fra utlandet? Nei, ikke mange. 3. Stakkars Sonja! Hun har måttet vente på meg mange ganger.

pronomen

4. På denne CD-en kan du høre mange av mine favorittsangere. 5. Hvor mange av dere kjenner Øystein? Mange av oss kjenner ham. 6. Var det mange mennesker i byen i dag?

77


17 Little, a little Little betyr «lite, nesten ingenting.» A little betyr «lite grann, en smule, en anelse.» Både little og a little brukes bare om ord som står i entall. I have little money. I can’t buy it. Jeg har lite (nesten ingen) penger. Jeg kan ikke kjøpe den. (Money er alltid entall på engelsk.) I have a little money so I can buy it. Jeg har litt penger, så jeg kan kjøpe den. The idea does worry me a little. Tanken bekymrer meg faktisk lite grann. My studies leave me little time for relaxation. Studiene mine gir meg nesten ingen tid til å slappe av.

18 Few, a few Few betyr «få, nesten ingen.» A few betyr «noen få, et fåtall.» Few og a few brukes bare om substantiv som står i flertall. Few of his ideas are his own. Få av hans ideer er hans egne. There are a few apple-trees in the garden. Det er noen få epletrær i hagen. There were few people in the street. Det var lite folk (få mennesker) på gata. (People er alltid flertall på engelsk.)

Ekstra: Quite a few Dersom man bruker quite sammen med few, endrer det betydning. Uttrykket quite a few betyr «ganske mange.» I saw quite a few dogs on my way here. Jeg så ganske mange hunder på veien hit.

78

pronomen


Oppgave 42 Little / a little, few / a few Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Jeg ble litt overrasket da jeg hørte deg si det. 2. Livet er kjedelig når man har få venner å snakke med. 3. Jeg har ikke mange venner, men jeg har faktisk noen få. 4. Arbeidsgiverene mine var lite imponert av innsatsen min. 5. Det var lite av interesse i avisen i går. 6. Du må være litt trøtt.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Det finnes fortsatt et fåtall dyktige snekkere i byen. Jeg har dessverre få alternativ. Jeg har faktisk litt arbeid igjen før jeg kan gå hjem. I dag har jeg lite tid for annet enn arbeid. Ulrikke arbeidet hardt, men lite ble gjort. Hvorfor er det så lite folk i butikken i dag. Sigrid ga oss få opplysninger.

Oppgave 43 Much, many, few, a few, little, a little, a lot of Les Substantiv, Ekstra side 12 og 13 og oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Var det mye folk ute i dag? 2. Det var få mennesker på gata i går. 3. Han ga meg mange gode råd.

4. 5. 6. 7. 8.

Han ga meg få gode råd. Jeg synes vi har for mange møbler i stua. Jeg synes vi har for lite (få) møbler i stua. Det var få nyheter på TV i dag. Så mange sakser du har!

19 Both, two Both brukes når det er trykk på ordet «begge». Når det er uten trykk, brukes two. Sammen med et personlig pronomen heter «begge» both of. Both Mr Smith and Mr Jones are missionaries. Både herr Smith og herr Jones er misjonærer. The two sisters got married last year. De to søstrene giftet seg i fjor. Both of you have seen that film, haven’t you? You have both seen that film, haven’t you? Den filmen har dere sett begge to, ikke sant?

Oppgave 44 Both/two

pronomen

Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Begge mine døtre er gift nå.

2. Jeg har to døtre, og begge er gift. 3. De to bussene var forsinket.

4. Kongen og dronningen var der og hadde det kjempemorsomt begge to.

79


y a s

Verb Ord som forteller hva noen gjør, eller hva som skjer, kalles verb. Eksempel: talk (snakke), dance (danse), open (åpne), shine (skinne).

1

Presens (nåtid)

På engelsk har presens to ulike former. «Jeg snakker» på norsk tilsvarer på engelsk I speak (vanlig presens) og I am speaking (samtidsform av presens; –ing-form). Formene brukes for å uttrykke ulike forhold.

A

Vanlig presens

Presensformen av et verb er den samme som infinitivsformen, bortsett fra i tredje person entall. Der legger man en –s til alle hovedverb. (For staveregler og unntak, se Verb, punkt 4 og punkt 11B.) entall

flertall

1. person

I work

we work

2. person

you work

you work

3. person

he works

they work

she works it works Denne formen av presens kalles vanlig presens. Vanlig presens brukes når det er noe man ofte gjør, vanligvis, av og til, iblant, sjelden, aldri, hver dag osv., men ikke hvis noe man holder på med akkurat nå. Eksempel: I like John very much. Jeg liker John veldig godt. Joan plays football every day. Joan spiller fotball hver dag.

80

verb


We live in London. Vi bor i London. My sisters both play the piano. Begge mine søstre spiller piano. Henrik walks to school every morning. Henrik går til skolen hver morgen. My brothers and sisters often watch TV. Brødrene og søstrene mine ser ofte på TV.

Oppgave 45 Vanlig presens

Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. De går (walk) til skolen hver morgen. 2. Hun går hjem hver kveld. 3. Sainab går til søsteren sin på lørdager.

B

4. Jentene spiller (play) ofte fotball. 5. Min mor spiller piano om kvelden. 6. Gerd spiller også piano. 7. Broren hennes bor (live) i Kirkenes.

8. Brødrene mine bor i Grimstad. 9. Noen (somebody) bor i huset, ser jeg. 10. Hvem hjelper (help) deg vanligvis med leksene?

Samtidsform av presens / –ing-form

Samtidsform av presens dannes med presens av verbet be (være) og –ing-formen (presens partisipp) av hovedverbet. –ing form av work (arbeide) ser slik ut: entall

flertall

1. person

I am working

we are working

2. person

you are working

you are working

3. person

he is working

they are working

she is working it is working –ing-formen i for eksempel I am writing brukes bare hvis jeg holder på å skrive akkurat nå. I dette tilfellet skulle man i stedet kunne si på norsk: «Jeg sitter og skriver» eller «Jeg holder på å skrive.» –ing-form kan altså ikke brukes for det som skjer ofte, vanligvis, av og til, iblant osv.

verb

81


Oppgave 46 Samtidsform av presens Følgende setninger omhandler alle noe som skjer akkurat nå. Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Maria leser (read) et brev. 2. Leser jeg et brev også? 3. Moren min leser ikke brev. 4. Hva spiser (eat) du? 5. Hva gjør (do) han?

2

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Hvem snakker Ola med (speak to)? Mamma og pappa spiller kort. Jeg spiller ikke kort. Jeg leser. Står (stand) huset fortsatt, lurer jeg på. Foreldrene mine (parents) står i billettkø. Vi venter på (wait for) bussen. Hva venter Hassan på?

Preteritum (fortid)

Preteritum har på engelsk to ulike former, akkurat som presens. «Jeg arbeidet» på norsk tilsvarer på engelsk I worked (vanlig preteritum) og I was working (samtidsform av preteritum; –ing-form). Formuleringene brukes for å uttrykke ulike forhold.

A

Vanlig preteritum

På norsk får man preteritum av svake verb ved å legge til endelsen –t, for eksempel arbeide-t, ønske-t, snakke-t. (Til svake verb på norsk hører også de som danner preteritum med endelsene –et, –te.) På engelsk danner man preteritum av svake verb ved å legge til endelsene –ed, for eksempel work-ed, want-ed, talk-ed. (For stavemåter og unntak, se Verb, punkt 4 og punkt 9.) Endelsen –ed uttales som [t] etter ustemte lyder (lyder som man lager i munnen, ikke i halsen), for eksempel etter lydene [s, ʃ, θ, k, s, p og f]. Noen eksempler: kissed, washed, watched, reached, hoped, looked, boxed, laughed [laft], brushed [brʃt]. Den uttales som [d] etter stemte lyder (de lyder man lager i halsen), for eksempel [a, b, l, m, n, v, z, , d]. Noen eksempler: stayed, believed, lived, listened, played, smiled, breathed [briðd], changed [tʃeindd]. Den uttales som [id] etter bokstavene t og d. Noen eksempler: wanted, handed, visited. Vanlig preteritum beskriver hva som en gang skjedde. Yesterday I walked home. I går gikk jeg hjem.

82

verb


Last Monday Charles washed his car. Forrige mandag vasket Charles bilen sin. This morning we had breakfast in the kitchen. I dag tidlig spiste vi frokost på kjøkkenet.

Oppgave 47 –d, –t eller –id?

Uttales preteritumsendelsene –ed av følgende svake verb som [d] (1), [t] (X) eller [id] (2)? washed (vasket), opened (åpnet), danced (danset), waited (ventet), helped (hjalp),

B

stayed (ble), hunted (jaget), added (la til), offered (tilbød), passed (gikk forbi), spotted (fikk øye på), returned (kom tilbake), needed (behøvde), joked (tullet), wished (ønsket), turned (snudde), counted (telte)

Samtidsform av preteritum

Samtidsform av preteritum (–ing-form) brukes om noe som skjedde samtidig som noe annet. Samtidsformen dannes ved preteritum av verbet be (være) og –ing-formen (presens partisipp) av hovedverbet. I was afraid when I saw that a big bear was walking towards me. Jeg ble redd da jeg så at en stor bjørn gikk mot meg. When I got home, my father was sitting in an armchair reading a book. Da jeg kom hjem, satt faren min i en stol og leste en bok. When I looked out of the window, I saw that Harold was still waiting for the bus. Da jeg så ut av vinduet, så jeg at Harold fremdeles sto og ventet på bussen. En setning som He is singing, «han synger» (akkurat nå), er en meningsfull setning, men det er ikke He was singing, «han sang» (akkurat da). Man må vite når det var han sang. Legger vi til when he got home, får vi en klar og tydelig mening: He was singing when he got home. Hendelsene foregår samtidig: Han hadde begynt å synge før han nådde hjemmet sitt. Skriver eller sier vi i stedet He sang when he came home (uten samtidsform), kan ikke begge hendelsene ha funnet sted samtidig. Det ene må ha funnet sted først og det andre etterpå. I dette tilfellet kom han hjem først, og så begynte han å synge.

verb

83


Oppgave 48 Samtidsform av preteritum Forestill deg at følgende setninger alle fortsetter med «da jeg kom hjem.» Oversett ordene i uthevet skrift: 1. Pappa leste avisen. 2. Søsteren min så på (look at, watch) TV.

3

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Storebroren min snakket (talk) i telefonen. Mamma laget mat (cook). Mine to små (little) brødre lekte (play) på gulvet. Hundene knurret (growl). Kattene drakk vann. Farmor sov på sofaen.

Sjelden samtidsform

Det finnes noen få verb som svært sjelden kan stå i –ing-form/ samtidsform. Grunnen er at betydningen av disse ofte vanskeliggjør muligheten for at det kan dreie seg om et «akkurat nå.» Et eksempel er verbet like. I utgangspunktet kan man like noe eller ikke like det, men man kan ikke like det bare akkurat i øyeblikket. Andre verb i samme kategori er believe (tro), forget (glemme), hate (hate), love (elske), understand (forstå) og want (ønske).

4

Endring av stavemåte

Når man legger endelser til et verb, må man av og til endre stavemåten fra verbets grunnform.

A

Stum –e faller bort

Stum –e faller bort foran –es, –ed og –ing. use (bruke): he uses, he used, he is using

B

Verb som slutter med –ie

Verb som slutter med –ie, endrer –ie til –y foran –ing. lie (ligge): lying tie (knyte): tying I vanlig presens endres ikke stavemåten: he lies (han ligger), he ties (han knyter).

84

verb


C

Verb som slutter med –y

Etter en konsonant endres –y til –ie foran –s, og til –i foran –ed. cry (gråte): he cries, he cried men: he is crying

try (prøve): he tries, he tried men: he is trying

Hvis –y kommer etter en vokal (de engelske vokalene er a, e, i, o, u), beholder verbet stavemåten sin. play (leke/spille): he plays, he played, he is playing Legg merke til endring av uttale for ordet say: say [sei], says [sez]. D

Verb som sluter med –o

I verb som slutter med –o, setter man inn en –e foran –s. go: he goes do: he does

E

Verb som slutter med en konsonant

Hvis vokalen foran en sluttkonsonant er enkel og trykktung, må konsonanten dobles når endelsene –ed og –ing legges til verbet. stop: stopped, stopping prefer [prif ]: preferred, preferring Men: enter, entered (trykklett vokal), zoom, zoomed (dobbelt vokal) I verb som slutter med –l, dobles bokstaven alltid, selv om vokalen er trykklett. travel: travelled, travelling

Oppgave 49 Endring i stavemåte

verb

Skriv 3. person entall av vanlig presens, preteritum og –ing-formen av følgende verb: 1. close (stenge) 2. open (åpne) 3. smile (smile) 4. watch (se på) 5. stretch (strekke seg) 6. carry (bære)

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

stay (bli igjen) love (elske) dry (tørke) hop (hoppe) hope (håpe) reply (svare) nod (nikke) cry (gråte) annoy (irritere) blush (rødme)

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

empty (tømme) shop (handle) die (dø) grab (ta tak i) rest (hvile) use (bruke) sip (ta en slurk) finish (avslutte) bury (begrave)

85


Oppgave 50 Endring i stavemåte

Skriv 3. person entall av presens, –ing-formen og preteritum av følgende verb: travel [trvl] (reise) occur [ək] (hende)

enter [entə] (gå inn / gå inn i) prefer [prif] (foretrekke) snivel [snivl] (snøvle)

Oppgave 51 Samtidsform av presens og preteritum Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk. Alle verb skal stå i –ing-form/samtidsform: 1. Sophie leser avisen nå. 2. Hva gjør du akkurat nå? 3. Jeg ser at du spiser (have) frokost. 4. Hva gjorde Kenneth da du kom? 5. Han gjør (do) leksene sine nå? 6. Jonas løper (run) rundt i huset, ser jeg. 7. Skriver Marianne brev? 8. Hei! Flott at du venter (wait) på meg. 9. Min mor satt og strikket (knit) da jeg kom hjem.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Min bror studerer (study) fransk. Han studerer (study) engelsk på universitetet. Da jeg så ham, lå (lie) han på bakken. Toget holder akkurat på å stoppe (stop). Jeg er sikker på at Stina ikke lyver (lie). På denne tida i går spilte (play) vi piano. Jeg vasket (wash) sykkelen da det begynte å regne. Du holder på å stenge (shut) butikken, ser jeg. Akkurat nå vasker Rasmus opp, og Brede klipper (cut) plenen. 19. Mormor satt og så på (watch) et TV-program.

Oppgave 52 Vanlig presens/preteritum eller –ing-form/samtidsform? Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Akkurat nå lager jeg (make) frokost. 2. Vi spiser (have) frokost klokka 8 hver dag. 3. Holdt du på med oppvasken (wash up) da jeg ringte deg? 4. Det er sjelden Kristin glemmer (forget) et navn. 5. Han lyver (lie)! Jeg har aldri vært der. 6. Hver morgen står Marit opp (get up) veldig tidlig. 7. For øyeblikket besøker (stay) Sanela Rivieraen. 8. Jonathan bor (live) rett utenfor York.

86

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Jeg liker bananer. Jeg spiser (eat) en banan. Vi spiser mange bananer. Sitter du og hører på (listen to) en konsert? Akkurat nå er jeg opptatt. Jeg skriver (write) en bok. Hva gjør Rolf? Er han baker? Hva gjør Rolf? Jeg har stått og ventet på ham en hel time. 16. Styrtet flyet (crash) mens du fremdeles var på flyplassen?

verb


5

Have og be

A

Hovedverb eller hjelpeverb

Verbene have (ha) og be (være) kan være enten hovedverb eller hjelpeverb. I setninger som «Jeg har en ny sykkel», «Hun har en hundevalp på fanget», «Marit hadde et vakkert hjem» er «har» og «hadde» det eneste verbet i setningen og dermed et hovedverb. I setninger som «Vi har sett ham», «Har du lest boka», «Hva hadde dere gjort?» er «har» og «hadde» verb som står til hovedverbet (se, lese og gjøre). Sammen danner hjelpeverbet og hovedverbet perfektum og pluskvamperfektum. «Være» er hovedverb i setninger som «Her er Janne», «Er du hjemme?», «Hvor var du i går?», men hjelpeverb i –ing-form/samtidsformer på engelsk: We are watching TV just now. (Vi ser på TV akkurat nå.)

B

Presens og preteritum

have (ha)

Oppgave 53 Have og be som hovedverb

verb

be (være)

presens

preteritum

presens

preteritum

I have

I had

I am

I was

you have

you had

you are

you were

he has

he had

he is

he was

she has

she had

she is

she was

it has

it had

it is

it was

we have

we had

we are

we were

you have

you had

you are

you were

they have

they had

they are

they were

Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Hannah var i Paris forrige uke. Hun er i Roma i dag. 2. Har søsteren din mange CD-plater? 3. Hvor var hun i går? 4. Og hvor var brødrene hennes? 5. Per har en bok med seg i dag, men han hadde tre i går.

6. 7. 8. 9.

Jan og hans bror var på kino i går. Jan og hans bror er hjemme nå. Jeg er trøtt, men Kalle er pigg. Er dere trøtte, gutter? Var dere trøtte i går også? 10. Er klokka (it) allerede ti? 11. Klokka var elleve da de kom hjem. 12. Hvor mye er klokka nå?

87


6

Omskrivning med to do

A

Spørsmål i presens

På norsk danner man et spørsmål ved å endre rekkefølgen på ordene. «Jeg skriver» blir til «Skriver jeg?». På engelsk må et spørsmål alltid inneholde et hjelpeverb (have, be, shall/ will, must, can osv.). Hvis man vil lage et spørsmål av I am working, har man altså ingen problemer, vi har jo et hjelpeverb (am) i setningen: Am I working? Hvis det ikke er noe hjelpeverb i setningen, må man sette inn et, og det hjelpeverbet man bruker da, er do. Dette pleier vi å kalle omskrivning med to do. Do blir does hvis subjektet i setningen er han/hun/det eller en ting. Jeg spiller. Spiller jeg? blir: I play. Do I play? Han ser. Ser han? blir: He sees. Does he see? Vanlig presens

88

-ing-form/samtidsform

Fortellende

Spørrende

Fortellende

Spørrende

I work. ( Jeg arbeider.)

Do I work? (Arbeider jeg?)

I am working. ( Jeg arbeider akkurat nå.)

Am I working? (Arbeider jeg akkurat nå?)

You work.

Do you work?

You are working. Are you working?

He works. She works. It works.

Does he work? Does she work? Does it work?

He is working. She is working. It is working.

Is he working? Is she working? Is it working?

We work.

Do we work?

We are working.

Are we working?

You work.

Do you work?

You are working. Are you working?

They work.

Do they work?

They are working.

Are they working?

verb


B

Nektende setninger i presens

På engelsk kreves det et hjelpeverb også i nektende setninger med ordet not. Finnes det ikke noe annet hjelpeverb i setningen, setter man inn verbet do. Dette innebærer at vanlig presens må «omskrives med to do», både i spørsmål og i setninger som er nektende med ordet not. Legg merke til: Ingen omskrivning med do i setninger med never, seldom eller andre nektende ord. –ing-form/samtidsform behøver aldri omskrivning med to do, i og med at denne formen alltid dannes med et hjelpeverb. I don’t (do not) work. Jeg arbeider ikke. I’m (I am) not working. Jeg arbeider ikke akkurat nå. You don’t (do not) work. You’re not (are not) working. He doesn’t (does not) work. He’s not (he is not) working. Men: They never work. De arbeider aldri. (Setningen blir nektende med never, ikke not.) do not og does not trekkes vanligvis sammen til don’t og doesn’t . I –ing-form/samtidsform trekker man vanligvis sammen I am, you are, he is, she is, it is, we are og they are til I’m, you’re, he’s, she’s, it’s, we’re og they’re. Apostrofen står altså i stedet for en utelatt bokstav.

C

Spørrende og nektende setninger i preteritum

Vanlig preteritum har, akkurat som presens, omskrivning med to do i spørsmål og i setninger som er nektende med not, hvis det ikke finnes et annet hjelpeverb.

verb

89


Fortellende

Nektende

Spørrende

I worked. ( Jeg arbeidet.)

I didn’t (did not) work. ( Jeg arbeidet ikke.)

Did I work? (Arbeidet jeg?)

You worked.

You didn’t (did not) work.

Did you work?

He worked. She worked. It worked.

He didn’t (did not) work. She didn’t (did not) work. It didn’t (did not) work.

Did he work? Did she work? Did it work?

We worked.

We didn’t (did not) work.

Did we work?

You worked.

You didn’t (did not) work.

Did you work?

They worked.

They didn’t (did not) work.

Did they work?

–ing-form/samtidsform av preteritum dannes med was/were + –ingformen. Der behøver man altså aldri omskriving med to do, i og med at setningen allerede inneholder et hjelpeverb (was/were).

90

Fortellende

Nektende

Spørrende

I was working. ( Jeg arbeidet akkurat da.)

I wasn’t (was not) working. ( Jeg arbeidet ikke akkurat da.)

Was I working? (Arbeidet jeg akkurat da?)

You were working.

You weren’t (were not) working.

Were you working?

He was working. She was working. It was working.

He wasn’t (was not) working. She wasn’t (was not) working. It wasn’t (was not) working.

Was he working? Was she working? Was it working?

We were working. We weren’t (were not) working.

Were we working?

You were working.

You weren’t (were not) working.

Were you working?

They were working.

They weren’t (were not) working.

Were they working?

verb


D

Unntak

1 Omskrivning med to do brukes ikke hvis en setning inneholder en form av verbet be som hovedverb. Is he ill? Er han syk? Lars is not (isn’t) young any longer. Lars er ikke ung lenger. 2 Omskrivning med to do brukes heller ikke hvis subjektet i et spørsmål står først, for eksempel når det er et spørrepronomen (what, which, who). What happened to Tim? Hva skjedde med Tim? Who met you at the station? Hvem (subjekt) møtte deg på stasjonen? Men: Who did you meet at the station? Hvem (objekt) møtte du på stasjonen?

Oppgave 54 Omskrivning med to do og med did Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Theodor liker ikke (like) makrell. 2. Hva! Liker han ikke makrell? 3. Nei, det gjør han ikke. 4. Hva spiste du (have) til frokost i dag? 5. Hva gjorde Andreas etter festen? Gikk han rett hjem? 6. Nei, han gikk ikke rett hjem, han stoppet (stop) og snakket (talk) med noen venner. 7. Mathilde ville ikke (want to) svare på spørsmålet. 8. Virkelig? Vet du hvorfor? Nei, det vet jeg ikke. 9. Kan du ikke vente på (wait for) meg lite grann?

verb

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Er Deniz ikke hjemme? Zoran svarer ikke på (answer) brev. Han svarer aldri på brev. Svarer du alltid på brev? Hadde ikke Elin en eldre søster som het Maj? Var ikke hun sykepleier? Visste du (know) at Anders er syk? Nei, det visste jeg ikke. Forstår han ikke (understand) hva du sier? Tror du ikke (believe) at Ole snakker sant? Kommer han hit hver dag? Arbeider ikke Gaute her?

91


Oppgave 55 Omskrivning med «to do» eller ikke? –ing-form/samtidsform eller ikke? Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Fru Berg bor ikke (live) her lenger. 2. Har du snakket (talk) med læreren din om dette? 3. Har du ikke noen DVD-plater hjemme? 4. Jeg tror (think) ikke at jeg har truffet henne. 5. Vet du (know) hva jeg tenker på (think of)? 6. Jeg snakker aldri med Pål om det som skjedde. 7. Jeg snakker ikke med Pål om det som skjedde. 8. Må broren din komme akkurat i dag? 9. Ja, han kan ikke komme i morgen. 10. Står han fortsatt (still) og venter på deg? 11. Hvem snakker Erol med (talk to) nå? 12. Snakker du fransk (French)? 13. Er det fransk du snakker? 14. Hører Michael dårlig?

7

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Kan du høre hva jeg sier? Se! Lille Maria går (walk)! Hva gjorde Hans i går kveld? Hva holdt Svein på med da du kom (arrive)? På hvilket hotell bodde du da du var i Venezia? Fant (find) du ikke pennen du hadde mistet? Kunne du ikke finne den? Berit var opptatt i går kveld. Hun passet (look after) naboens barn. Telefonen ringte mens jeg lå (lie) i badekaret, så jeg svarte ikke. Kunne du se hva han holdt på med? Vet du ikke hva Stig gjorde? Han var tannlege. Da jeg kom inn i (enter) rommet, satt han der og stirret (stare) ut gjennom vinduet.

Perfektum: I have worked

Perfektum brukes om det som har skjedd. På engelsk danner man perfektum av et verb med hjelpeverbet have + perfektum partisipp av hovedverbet. Fortellende

Spørrende

Nektende

Have I worked? I haven’t (have not) worked. I have worked. ( Jeg har arbeidet.) (Har jeg arbeidet?) ( Jeg har ikke arbeidet.) You have worked.

Have you worked?

You haven’t (have not) worked.

He has worked. She has worked. It has worked.

Has he worked? Has she worked? Has it worked?

He hasn’t (has not) worked. She hasn’t (has not) worked. It hasn’t (has not) worked.

We have worked.

Have we worked?

We haven’t (have not) worked.

You have worked.

Have you worked?

You haven’t (have not) worked.

They have worked. Have they worked? They haven’t (have not) worked.

92

verb


8

Pluskvamperfektum: I had worked

Pluskvamperfektum brukes om det som hadde skjedd. På engelsk dannes pluskvamperfektum av et verb med perfektum av hjelpeverbet have + perfektum partisipp av hovedverbet. I had worked hard. Jeg hadde arbeidet hardt. How hard had he worked? Hvor hardt hadde han arbeidet? They hadn’t (had not) worked very hard. De hadde ikke arbeidet veldig hardt.

Oppgave 56 Perfektum og pluskvamperfektum Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Jeg har allerede (already) åpnet (open) brevet. 2. Edward hadde ikke låst (lock) døren. 3. Hadde ikke Julia brukt (use) støvsugeren? Nei, det hadde hun ikke. 4. Hva har skjedd (happen)? 5. Jeg tror at noen har hoppet (jump) ut gjennom vinduet.

9

6. 7. 8. 9. 10.

Har ikke Anders forsøkt (try to) å løse problemet? Felicity hadde ikke danset på lenge. Hadde han ikke stengt (close) døren etter seg? Har du ikke dusjet (shower) i dag? Jo, det har jeg. Caroline hadde skyndet seg (hurry) hjem for å ikke gå glipp av TV-programmet.

Sterke verb

Et verb kalles sterkt hvis preteritum og perfektum partisipp ikke dannes ved å legge til endelsen –ed. Mange vanlige verb på norsk og engelsk er sterke (ofte samme verb – de to språkene er jo i nær slekt med hverandre). Når det gjelder de sterke verbene, kan man ikke gjette hvordan verbene bøyes i de ulike tidene. Man må rett og slett lære seg bøyningen utenat. Her følger en oversikt over bøyningen av de viktigste sterke verbene på engelsk, i alfabetisk rekkefølge.

verb

93


94

Infinitiv (grunnformen)

Preteritum

Perfektum partisipp

be (vĂŚre)

was

been

become (bli)

became

become

begin (begynne)

began

begun

bite [bait] (bite)

bit [bit]

bitten [bitn]

blow [bləυ] (blüse)

blew [blu]

blown [bləυn]

break [breik] (slĂĽ i stykker)

broke [brəυk]

broken [brəυkn]

bring (komme med, ta med)

brought [brɔt]

brought

build [bild] (bygge)

built [bilt]

built

buy [bai] (kjøpe)

bought [bɔt]

bought

catch (fange)

caught [kɔt]

caught

choose [tĘƒuz] (velge)

chose [tĘƒÉ™Ď…z]

chosen [tĘƒÉ™Ď…zn]

come (komme)

came

come

cost (koste)

cost

cost

cut (klippe, skjĂŚre)

cut

cut

dig (grave)

dug

dug

do (gjøre, utføre)

did

done [dn]

draw [drÉ”] (tegne)

drew [dru]

drawn [drɔn]

drink [driŋk] (drikke)

drank [drŋk]

drunk [drŋk]

drive [draiv] (kjøre)

drove [drəυv]

driven [drivn]

eat [it] (spise)

ate [et]

eaten [itn]

fall [fɔl] (falle)

fell [fel]

fallen [fɔllən]

feel (føle, kjenne)

felt

felt

fight [fait] (slĂĽss)

fought [fɔt]

fought

find (finne)

found

found

fly [flai] (fly)

flew [flu]

flown [fləυn]

forget (glemme)

forgot

forgotten

get (fĂĽ, bli, komme)

got

got

give (gi)

gave

given

go (gĂĽ, reise, dra)

went

gone

grow [rəυ] (vokse, dyrke)

grew [ru]

grown [rəυn]

have (ha)

had

had

hear [hiə] (høre)

heard [h d]

heard

hit (treffe, slĂĽ)

hit

hit

hold (holde)

held

held verb


verb

Infinitiv (grunnformen)

Preteritum

Perfektum partisipp

keep (beholde)

kept

kept

know [nəυ] (vite, kunne)

knew [nju]

known [nəυn]

learn [l n] (lĂŚre seg)

learnt [l nt]

learnt

leave [liv] (reise fra)

left

left

lend (lĂĽne ut)

lent

lent

let (la, tillate)

let

let

lie [lai] (ligge)

lay [lei]

lain [lein]

lose [luz] (tape, miste)

lost [lÉ’st]

lost

make (lage)

made

made

meet [mit] (møte, treffe)

met [met]

met

pay [pei] (betale)

paid [peid]

paid

put [pĎ…t] (legge, sette)

put

put

read [rid] (lese)

read [red]

read [red]

ring (ringe)

rang [rŋ]

rung [rŋ]

run [rn] (løpe)

ran [rn]

run [rn]

say (si)

said [sed]

said

see [si] (se)

saw [sÉ”]

seen [sin]

sell [sel] (selge)

sold [səυld]

sold

show (vise)

showed

shown

shut [Ęƒt] (stenge)

shut

shut

sing (synge)

sang [sŋ]

sung [sŋ]

sit (sitte)

sat

sat

sleep [slip] (sove)

slept [slept]

slept

smell (lukte pĂĽ, lukte)

smelt [smelt]

smelt

stand (stĂĽ)

stood [stĎ…d]

stood

swim (svømme)

swam [swm]

swum [swm]

take (ta)

took [tĎ…k]

taken

teach [titĘƒ] (undervise)

taught [tɔt]

taught

tell (fortelle)

told [təυld]

told

think [θiŋk] (synes, tenke, tro)

thought [θɔt]

thought

wear [weÉ™] (ha pĂĽ seg, bĂŚre)

wore [wÉ”]

worn [wɔn]

win (vinne)

won

won

write [rait] (skrive)

wrote [rəυt]

written [ritn]

95


Oppgave 57 Sterke verb Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Hva hadde du på deg (wear) i går? 2. Flyet fløy (fly) lavt over huset. 3. Sarah visste en hel del om filmen. 4. Jeg valgte (choose) en ny CD i går. 5. Har politiet fanget (catch) tyven nå? 6. Hvor mange hamburgere har du kjøpt (buy)? 7. Så flott Melek sang (sing)! 8. Lasse hadde en mørk skjorte (shirt) på seg (wear). 9. Har du sovet (sleep) godt? 10. Dikteren har ikke skrevet (write) et eneste ord denne uken. 11. Mazdak har lært seg (learn) mye denne måneden. 12. Han har ikke tapt (lose) et eneste løp i år. 13. Jeg har ikke glemt (forget) hva du sa (say) i går.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Hvem ga (give) deg denne boka? Hva har det blitt (become) av ham? Jeg har ikke spist (eat) i hele dag. Lucy har ikke spist (have) frokost ennå. Jeg tror ikke (think) at du hadde tenkt (think) på det. Hvem kan ha laget (make) denne kurven? Hadde Maria dekket (lay) bordet da du kom? Nei, jeg dekket det selv. Han har skåret seg (cut) i fingeren. Kjørte Rolf bilen? Georg hadde allerede betalt (pay) regningen (bill) da jeg kom. Vi hadde aldri sett (see) noe liknende før. Har pappa lest (read) avisen ennå?

10 … don’t you På norsk sier vi «Du kjenner vel ham?» eller «Du kjenner ham, gjør du ikke?» når vi vil ha en bekreftelse på noe vi sier. Slike kontrollspørsmål er veldig vanlige på engelsk, og de kalles Question Tags. Hvis man venter svaret ja, spør man: You know him, don’t you? We have met him, haven’t we? You can do it, can’t you? He is at home, isn’t he? They are Swedes, aren’t they?

96

verb


Verbet i det avsluttende spørsmålet er alltid et hjelpeverb. Hvis man venter svaret nei, spør man på følgende måte: You don’t know him, do you? We haven’t met him, have we? You can’t do it, can you? He isn’t at home, is he? They aren’t Swedes, are they?

Oppgave 58 Question Tags

Skriv riktig spørsmål i stedet for … i følgende setninger: 1. Bjarne has been here, ….? 2. You can answer the question, ….? 3. You can’t answer the question, ….? 4. We must finish the job today, ….? 5. John mustn’t (får ikke lov til å) read that book, ….?

Oppgave 59 Question Tags

I hvilke av setningene over venter den som spør, et ja til svar?

6. 7. 8. 9. 10.

You talked to Peter yesterday, ….? Bill calls his wife every day, ….? You don’t like Jane, ….? Helene was at the meeting, ….? They will come tomorrow, ….?

11 Hjelpeverb A

Be og have

Hjelpeverbet be (være), som brukes for å danne –ing-form/samtidsform (I am writing a grammar, Jeg holder på å skrive en grammatikkbok), kan også være et hovedverb (I am ill, Jeg er syk). På samme måte kan verbet have, som brukes for å danne perfektum og pluskvamperfektum (I have had a headache, Jeg har hatt hodepine), også være et hovedverb (I have two brothers, Jeg har to brødre). Se også Verb, punkt 5A.

verb

97


B

Andre hjelpeverb

Det finnes en gruppe viktige hjelpeverb som aldri kan brukes som hovedverb. De har bare to former, presens og preteritum. De kalles modale hjelpeverb, og de viktigste er: • • • • • •

shall/will must can, could may, might ought to / should will/would

Verbene endres ikke i 3. person entall – ikke noe ekstra –s, altså: He will come. She may swim. De omskrives ikke med to do: Can you speak French? No, I can’t.

Ekstra De modale hjelpeverbene kan aldri være hovedverb i setningene. I setningene «Kan du fransk?» «Nei, det kan jeg ikke», må man derfor oversette kan med et annet verb enn can, for eksempel slik: Do you speak French? No, I don’t.

12 Futurum På engelsk bruker man to ulike måter for å uttrykke det som ligger i framtida: med hjelpeverbene shall/will og med uttrykket be going to. Hovedverbet som kommer etter, skal i begge tilfeller stå i infinitiv (grunnformen).

A

Shall/will

Shall/will (kommer til å) kalles for ren framtid i og med at man bare konstaterer at sånn blir det. ( Jf. be going to nedenfor.) Will brukes i alle former, mens shall vanligvis bare brukes i 1. person entall og flertall (I og we). Will og shall forkortes ofte til ‘ll: I’ll, you’ll, he’ll, she’ll, we’ll, they’ll. Will not forkortes til won’t.

98

verb


På norsk brukes ofte presens når man egentlig snakker om ren framtid. Der må man bruke futurum på engelsk. On Tuesday I shall / I will/ I’ll be in London. På tirsdag er jeg / kommer jeg til å være i London. They will not / They won’t / They’ll not be late. De kommer ikke til å være / blir ikke forsinket.

B

be going to

Be going to (skal, har tenkt å) brukes hvis «skal» uttrykker hva noen har tenkt å gjøre. I don’t know what he is / he’s going to do. Jeg vet ikke hva han skal / har tenkt å gjøre. They are going to play tennis today. De skal / har tenkt å spille tennis i dag. What was I going to say? Hva var det jeg skulle si? Hvis verbet er go eller come, bruker man presens i –ing-form/ samtidsform i stedet for be going on. I am going to go høres like merkelig ut på engelsk som «Jeg kommer til å komme» på norsk. Vi skriver I am going, He is coming eller bytter verb. He is going to leave tomorrow. Han har tenkt å dra i morgen. He is going tomorrow. Han drar i morgen.

Oppgave 60 Skal

verb

Endre verbene fra ren framtid (kommer til å) til en form som viser hva som er planlagt, i følgende setninger: 1. We shall speak to him tomorrow. 2. Will they give us an answer? 3. Nils will not tell us. 4. My friends won’t come now. 5. I wonder if Alf will answer the letter? 6. Perhaps Dejan will go to the cinema tonight.

Gjør om verbene fra en form som viser hva noen har tenkt å gjøre, til ren framtid: 7. What are they going to do next? 8. I think the teacher is going to ask us questions. 9. I am going home after dinner. 10. When are you going to read the letter? 11. Aren’t you going to the dance? 12. Aren’t they going to hoist (heise) the flag today?

99


Oppgave 61 Skal

Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Hva har Stella tenkt å gjøre på ettermiddagen? Hun skal spille golf, men Viktor og jeg har tenkt å spille basketball. 2. Det kommer til å regne ifølge avisen. 3. Hva skal jeg gjøre hvis Michelle ikke kommer? 4. Gjestene (guest) er her om en time. 5. Skal Peter reise (travel) til Argentina? 6. Gjør du det hvis jeg spør pent?

7. Skal dere ikke vente (wait) på vennene deres? 8. Skal ikke Zoran dra (go) til Argentina? 9. Nå skal vi bade. 10. I morgen drar vi til Narvik. 11. Tror du Valerie blir framgangsrik (successful)? 12. Pasienten står ikke opp (get up) de nærmeste dagene. 13. Hva gjør du på torsdag? 14. Har Ayfer tenkt å komme på festen?

13 Skulle «Skulle» oversettes til engelsk på samme måte som «skal» – med should/ would ved ren framtid eller med was / were going to om hva noen skulle eller hadde tenkt å gjøre.

14 Must / have to Must (må) brukes på samme måte som på norsk, bare i presens. Vil vi bruke en annen tid enn presens, tar vi utgangspunkt i uttrykket have to (være nødt til å). Must får ikke –s i 3. person entall. He must go. He has to go. Han må gå. I (you, he osv.) had to go. Jeg (du, han osv.) måtte / var nødt til å gå. I (you, we, they) have had to go. Jeg (du/dere, vi, de) har vært nødt til å gå. He (she, it) has had to go. Han (hun, det) har vært nødt til å gå. Legg merke til at must not (mustn’t) tilsvarer det norske «får ikke lov til å». «Må ikke» heter do not / don’t have to, does not / doesn’t have to.

100

verb


You must polish the table today. Du må polere bordet i dag. You must not polish the table today. Du får ikke lov til å polere bordet i dag. You do not (don’t) have to polish the table today. Du må ikke polere bordet i dag. They must not come late. De får ikke lov til å komme for sent. Yesterday I had to get up early. I går måtte jeg / var jeg nødt til å stå opp tidlig. Bill has always had to be careful with money. Bill har alltid måttet / vært nødt til å være forsiktig med penger. You do not (don’t) have to talk to Thomas. Du må ikke / er ikke nødt til å snakke med Thomas.

Oppgave 62 Må

verb

Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Du må kjøpe (buy) nye sko. 2. Må du kjøpe nye sko? 3. Du må ikke kjøpe nye sko. 4. Du får ikke lov til å kjøpe nye sko. 5. Ble du nødt til å kjøpe nye sko? 6. I går (yesterday) ble du nødt til å kjøpe nye sko, hører jeg. 7. I morgen (tomorrow) må du kjøpe nye sko. 8. Har du blitt nødt til å kjøpe nye sko? 9. Tenk om jeg hadde vært nødt til å kjøpe nye sko! 10. Dere må skynde dere. 11. Han sa at vi måtte skynde oss. 12. Hvorfor må Hannah alltid ha det så travelt?

13. Det er ikke flere poteter igjen. I morgen må vi kjøpe nye. 14. Må jeg svare på spørsmålet? Ja, det må du. 15. Du må ikke gå dit i dag. 16. Charles får ikke lov til å gå ut i dag. 17. Hvorfor må Janet alltid stille så mange spørsmål? 18. Rektor har vært nødt til å utsette kampen. 19. Han sa at jeg ikke var nødt til å gå rett hjem. 20. Han sa at jeg måtte gå rett hjem. 21. Jeg hadde ikke gjort det hvis jeg ikke var nødt. 22. Må vi komme tilbake neste uke? Ja, det må dere. Nei, det må dere ikke.

101


15 Can, could / be able to Can (kan) og could (kunne, skulle kunne) er de eneste to formene av verbet can. De formene som mangler, erstattes med ulike bøyninger av be able to, være i stand til å. (Infinitiv) It is useful to be able to swim. Det er nyttig å kunne svømme. (Presens, perfektum) I can understand her, but I have never been able to understand him. Jeg kan forstå henne, men jeg har aldri kunnet forstå ham. (Presens) I can’t/cannot read that sign. Can you? Jeg kan ikke lese det skiltet. Kan du? (Preteritum) Could you please help me a moment? Kunne du hjelpe meg et øyeblikk? (Perfektum) My father has never been able to forget the war. Faren min har aldri kunnet glemme krigen. Can får ikke –s i 3. person entall. Legg merke til at «å kunne» brukt som hovedverb tilsvarer know på engelsk. My brother knows a little Spanish. Broren min kan litt spansk.

Oppgave 63 Kan

102

Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Noor kan lage mat (cook) i dag (today). 2. Kan Noor lage mat i dag? 3. Noor kan ikke lage mat i dag. 4. Kan ikke Noor lage mat i dag? 5. Noor kunne ikke lage mat i går (yesterday). 6. Kunne ikke Noor lage mat i går? 7. Skulle Noor kunne lage mat i morgen (tomorrow)? 8. Noor har aldri kunnet lage mat. 9. Det er flott å kunne lage mat. 10. Hvor langt kan du svømme (swim)? 11. Kan ikke broren din svømme? Jo, det kan han. Nei, det kan han ikke.

12. Hvordan kunne han si noe så stygt om søsteren sin? 13. Hvor mange språk kan du? 14. Hvor mange språk kan du snakke? 15. Kunne ikke Buket vente på oss lenger? 16. Tror du at herr Johnsen skulle kunne oversette (translate) artikkelen? 17. Hvordan kan Katarina alltid være så glad? 18. Vi har aldri kunnet forstå (understand) hans sans for humor. 19. Etter ulykken har han ikke kunnet snakke. 20. Så deilig å kunne puste (breathe) [brið] frisk luft igjen!

verb


16 May, might / be allowed to May og might har ulike betydninger: kan kanskje få lov / tillatelse og kunne kanskje få lov / tillatelse. De former som mangler, erstattes med • • •

be allowed to få, få tillatelse til å (infinitiv) was/were allowed to fikk, fikk tillatelse til å (preteritum) have/has been allowed to har fått, har fått tillatelse til å (perfektum) osv.

He may come tomorrow instead. Han kommer kanskje / kan komme i morgen i stedet. May I go home now? Yes, you may. Kan jeg får dra hjem nå? Ja, det kan du. We thought you might have lost the dog. Vi trodde at du kanskje hadde / kunne ha mistet hunden. Husk at uttrykket «får ikke» (forbud) heter must not (se Verb, punkt 14).

Oppgave 64 Få

verb

Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Jill kan få komme i morgen hvis hun vil. 2. Jill kommer kanskje i morgen. 3. Kan Jill få komme i morgen? 4. Jill får ikke komme i morgen. 5. Jill kommer kanskje ikke i morgen. 6. Jill sa at hun kanskje kunne komme i morgen. 7. Jill fikk ikke lov til å komme i går. 8. Jill har aldri fått lov til å dra alene med tog.

9. Kan vi få komme tilbake i neste uke? Ja, det kan dere. Nei, det kan dere ikke. 10. Ivo kommer kanskje i morgen. 11. Tina kunne kanskje løse (solve) problemet, men hun får selvsagt ikke lov til å prøve. 12. Hvorfor har Margareth aldri fått lov til å gå på skøyter? 13. Jeg vil gjerne hjelpe deg hvis jeg får lov. 14. Å få forske (research) på egen hånd må være fantastisk.

103


17 Should, ought to På norsk kan man uttrykke noe man synes, på flere måter, med tilsvarende betydning. Jeg synes at du skal gå på skolen nå. Jeg synes at du skulle gå på skolen nå. Jeg synes at du bør gå på skolen nå. Jeg synes at du burde gå på skolen nå. På engelsk bruker man oftest should, men man kan også bruke ought to. Jill should not / shouldn’t / ought not to / oughtn’t to have left the window open. Jill burde ikke ha latt vinduet stå åpent. What should I do? / What ought I to do? Hva bør/burde jeg gjøre?

Oppgave 65 Bør, burde

Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Det bør dere ikke gjøre! 2. Det burde du ikke gjøre! 3. Hvorfor skal jeg ikke gjøre det? 4. Gustav burde ikke ha svart slik. 5. Det burde du vite nå. 6. «Hva skal jeg gjøre nå?» ropte han fortvilet.

7. Synes du virkelig at han skal dra til Berlin? 8. Finnes det noe godt argument for at han ikke skulle dra dit? 9. Skal du virkelig ta så store sjanser? Burde du ikke tenke på barna dine? 10. I hans alder skal man vite (know) hvor grensen går.

18 Will, want to Will/would tilsvarer vil/ville i spørrende og nektende setninger hvis subjektet er et personlig pronomen (will i andre tilfeller betyr skal, se Verb, punkt 12A). Ellers brukes want to. Will you help me, please? No, I won’t / will not. Vil du hjelpe meg? Nei, det vil jeg ikke. They would not / wouldn’t meet me. De ville ikke treffe meg. Ian wants to buy a new bike. Ian vil kjøpe en ny sykkel.

104

verb


My boy wants to sell his old computer. Gutten min vil selge den gamle datamaskinen sin. But he doesn’t want to buy a new one. Men han vil ikke kjøpe en ny. Why didn’t Ahmet want to talk to the teacher? Hvorfor vil ikke Ahmet snakke med læreren? Det er stor forskjell i betydning mellom I won’t / will not og I don’t / do not want to. I won’t do er å nekte å gjøre noe (Det gjør jeg ikke), og I don’t want to do it sier at man ikke har lyst til å gjøre det.

Oppgave 66 Ville Oversett de norske ordene i uthevet skrift til engelsk og de engelske ordene til norsk: 1. Harald vil gå hjem nå. 2. Vil Harald gå hjem nå? 3. Will Harald go home now? 4. Harald vil ikke gå hjem nå. 5. Harald ville ikke gå hjem. 6. Hva vil du gjøre i dag?

7. What will you do today? 8. Vil du ikke hjelpe meg litt? 9. Vil du gifte deg med (marry) meg? Nei, det vil jeg ikke. 10. Vil Bertil gifte seg med Anna? 11. Hva var det du ville si? 12. Moren min ville ikke fortelle meg hva som hadde hendt.

13. Herr Hansen lurte på om jeg ville følge ham til bussholdeplassen. 14. Yussuf spurte om jeg ville låne ham fyrstikkene mine. 15. Karl har ikke villet fortelle til oss hva han gjorde i går.

Ekstra: He wants me to come Han vil at jeg skal komme kan bare hete He wants me to come på engelsk. Sammenlikn norsk og engelsk i følgende eksempel: I wanted him to answer the letter. Jeg ville at han skulle svare på brevet. Does he want you to open the door? Vil han at du skal åpne døren? They didn’t want you to find out about it. De ville ikke at du skulle få vite det. Samme konstruksjon brukes med expect (forvente) og tell (si fra): I expect him to come. Jeg forventer at han skal komme. Tell him to wait. Si til ham at han skal vente. verb

105


Oppgave 67 Ekstraoppgaver: Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Hva vil du at jeg skal gjøre? 2. Vil du at jeg skal hjelpe deg? 3. Vil du ikke at jeg skal hjelpe deg? 4. Vær snill og si til Helene at hun skal dra hjem straks. 5. Vær snill og ikke si fra til Helene at hun skal komme. 6. Birger vil at jeg skal spise middag hos ham.

7. Jeg hadde ikke ventet meg (expect) at han skulle invitere meg. 8. Vil du at han skal komme? 9. Ville du ikke at han skulle komme? 10. Charlie ville ikke at vi skulle fortelle det til moren hans. 11. Hvorfor ville han ikke at hun skulle få vite det? 12. Si til Yasmin at hun skal ringe meg i morgen, er du snill.

13. Sa du ikke til Yasmin at hun skulle ringe meg i morgen? 14. Læreren sa ikke til meg at jeg skulle be (ask) ham om lov. 15. Si til Ida at hun skal slutte med det hun holder på med. 16. Ventet du deg at toget skulle komme presis? 17. Han hadde ikke forventet at Karolina skulle møte ham. 18. Alice forventer at jeg skal si til min mor at hun skal ringe henne.

Ekstra: Aktiv og passiv form Verb har to former: aktiv form og passiv form. I setninger der den som handler, er subjektet, er verbformene aktive. Eksempel: The police (subjektet) questioned the thief (objektet). Politiet forhørte tyven. The boys’ mother (subjektet) opened the door (objektet). Guttenes mor åpnet døren. I setninger der den som handler, ikke står som subjekt, er verbformene passive. Eksempel: The thief is questioned by the police. Tyven forhøres av politiet. The door was opened by the boys’ mother. Døren ble åpnet av guttenes mor. På norsk dannes passiv form enten ved at man legger en –s til verbet, eller ved at man bruker verbet «bli» og perfektum partisipp av hovedverbet. På engelsk dannes passiv form med hjelpeverbet be og perfektum partisipp av hovedverbet. I was surprised by all the noise. Jeg ble overrasket av alt bråket. The door is locked by the janitor. Døren låses av vaktmesteren.

106

verb


Oppgave 68 Passiv og aktiv form Følgende setninger står i passiv form. Gjør dem om til aktive setninger. Legg merke til at flere av verbene i setningene er sterke (se Verb, punkt 9). 1. He is liked by everyone. 2. These roses were grown (dyrket) by my uncle. 3. I was surprised by his answer. 4. Marie was told the story by her grandmother. 5. Have the books been given to you by someone?

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

John heard that the house had been sold by Harris & Co. Will Janet be visited by her friends tomorrow? Must the test be taken by everybody? Were you woken up by the thunder (torden)? Haven’t you been phoned by your daughter yet? Was the exibition (utstilling) opened by the King? Why has the park been closed by the police?

5. 6. 7. 8. 9. 10.

My family should have been given this information. Has father repainted (malt om) the stairs? Has the library (bibliotek) bought these books? Lisa’s aunt taught her English. Not everybody enjoyed (nyte) the dinner. All my friends were able to see the film.

Oppgave 69 Aktiv og passiv form Følgende setninger står alle i aktiv form. Gjør dem om til passive setninger. Legg merke til at flere av verbene i setningen er sterke (se Verb, punkt 9). 1. Mother washed the floor. 2. A neighbour (nabo) posted the letter. 3. Did Oluf return (sende tilbake) the money? 4. Did a thief steal (stjele) your handbag?

verb

107


?

Ordstilling i setninger 1

Subjektets plass

I fortellende setninger på engelsk kommer alltid subjektet foran verbalet. Slik er det ikke alltid på norsk. Her er noen eksempler: Samme ordstilling på engelsk og norsk: I see him. Jeg ser ham. Subjektet foran verbalet på engelsk, omvendt ordstilling på norsk: Now I see him. Nå ser jeg ham. When he opened the door I saw him. Da han åpnet døren, så jeg ham. Når subjektet ikke står foran verbalet, blir setningen ofte spørrende. På engelsk blir rekkefølgen hjelpeverb – subjekt – hovedverb, for eksempel Do I ask you? (Alle spørsmål dannes med hjelpeverb.) Sammenlikn engelsk og norsk ordstilling: Have you seen him? Har du sett ham? Where did you meet her? Hvor møtte du henne?

Ekstra Hvis subjektet er who, which eller what, skal subjektet stå foran verbalet også i spørsmål: Who (subjekt) met you at the station? Hvem møtte deg på stasjonen? Who (objekt) did you meet at the station? Hvem møtte du på stasjonen?

108

ordstilling i setninger


2

Objektets plass (direkte objekt)

Objektets plass på engelsk er vanligvis rett etter verbalet. Det skal helst ikke innlede en setning. Det visste jeg ikke. I didn’t know that. Henne har jeg aldri sett. I have never seen her.

Ekstra: Adverbets plass Nektingsadverbet not og tidsadverbene never, seldom, already, always, now, often, sometimes, at last, ever osv. plasseres på engelsk på en spesiell måte. Disse ordene står foran enkle former av verbet (for eksempel I never give, I often gave), men etter det første hjelpeverbet i sammensatte former (for eksempel I have never given, I can never give). Sammenlikn engelsk og norsk ordstilling i følgende eksempler: I often talk to Sayeh. Jeg snakker ofte med Sayeh. You know that I often talk to Sayeh. Du vet at jeg ofte snakker med Sayeh. I don’t like stockfish. Jeg liker ikke tørrfisk. I have told you that I don’t like stockfish. Jeg har fortalt deg at jeg ikke liker tørrfisk.

Oppgave 70 Ordstilling Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Nå går jeg hjem. 2. I morgen er jeg hjemme (at home). 3. Da vi kom fram til skolen, begynte vi å snakke. 4. Etter frokost spilte Irma kort. ordstilling i setninger

5. Hvordan kan du vite det? 6. Har ikke vi truffet (meet) hverandre før? 7. Tenker du ofte på (of) meg? 8. Tror han at jeg ikke vet hvem han er? 9. Sønnen min kjenner (know) du ikke? 10. Hvem så deg på apoteket?

11. Hvem så du på apoteket? 12. Hva skjedde (happen) med deg i går? 13. Den boka har jeg aldri lest. 14. Katja sa at vi aldri hadde truffet hverandre. 15. Jeg vet ikke om Herbert noensinne (ever) har skrevet brev til deg.

109


on

Preposisjoner Preposisjoner er småord som forteller hvor noe eller noen befinner seg. De kan også fortelle noe om tid. En engelsk preposisjon kan bestå av ett ord, for eksempel in; eller av flere ord, for eksempel in front of (foran). Hovedregelen når det gjelder preposisjoner, både på norsk og engelsk, er at en bestemt preposisjon hører sammen med et bestemt ord når det brukes i en bestemt sammenheng. På norsk heter det for eksempel at man arbeider i en butikk (work in a shop), men at man går på skolen (go to school). Her er det ofte bare å lære seg utenat hvilke preposisjoner som hører sammen med et bestemt ord eller en gruppe ord. Når det gjelder preposisjoner som angir sted eller tid, finnes det likevel noen prinsipper som man kan følge. Her følger noen hovedregler for hvordan man uttrykker noen vanlige norske preposisjonsuttrykk på engelsk.

110

preposisjoner


1

Stedspreposisjonene hos, i, på, ved

A

At

hos, i, på, ved at brukes vanligvis sammen med et sted eller en bygning, institusjon, et tettsted, men ikke et område: I met him at the theatre, at the station, at the airport, at the chemist’s (shop), at Mr Hansen’s (house), at the Johnson’s (home), at her uncle’s, at the end of the street, at the corner of Storgata and Ibsensgate, at Karl Johansgate 24 (en adresse), at a party, at their cottage, at the office, at school osv. ved, i at brukes når man befinner seg ved noe som man bruker på en eller annen måte: He was standing at the window (og så ut), at the door (for å gå ut eller inn) osv. I was sitting at my desk (for å skrive). She was sitting at the table (og leste/arbeidet/tenkte) osv. (at table betyr «til bords»).

preposisjoner

111


B

In

i, på in brukes når det dreier seg om verdensdeler, land, (del)stater, større steder eller områder osv. They met in Australia, in Ireland, in Texas, in Bergen, in Trøndelag in brukes i betydningen «innenfor et avgrenset område» (se on nedenfor). He was standing in the field, in the corner of the room, men ved et utvendig hjørne: (at the corner of the street) osv. They met in the park, in the street (når det er bebyggelse på begge sider), in the square. I saw it in the picture. Men on the battlefield (slagfeltet har ingen grenser), on the road (når det ikke er bebyggelse på begge sider), on the prairie. Legg merke til at etter verbet arrive (ankomme) og substantivet arrival (ankomst) brukes samme preposisjoner som når vi beskriver hvor noen/ noe befinner seg. Når det dreier seg om verdensdeler, land osv., bruker vi in, i øvrige tilfeller at. We arrived in Finmark. On our arrival in Oslo .. osv. We arrived at Tåsen, at the pub, at the theatre, at Gardermoen Airport osv.

C

Into

i, inn i, ned i, ut i into brukes etter et bevegelsesverb som go, come, drop, fall, push osv. Legg merke til forskjellen mellom She walked into the park (Hun gikk inn i parken) og She was walking in the park (Hun gikk rundt i parken). I walked into the room. Jeg gikk inn i rommet. She dropped the letter into the letter-box. Hun slapp brevet ned i postkassen.

112

preposisjoner


D

On

i, på on tilsvarer i og på om en overflate, uansett om den er vannrett, loddrett eller t.o.m. opp ned (se in overfor). The spider sat on the table (on the wall, on the ceiling osv.). Edderkoppen satt på bordet (på veggen, i taket osv.). I met her on the stairs. Jeg traff henne i trappen. He wrote the word on the blackboard. Han skrev ordet på tavla. We sat on the grass. Vi satt på gresset. She hit me on the head. Hun slo meg i hodet. The boat was floating on the lake. Båten fløt på innsjøen. (Men: We swam in the lake.) The house is on Hovedøya. Huset ligger på Hovedøya. (on brukes vanligvis om øyer som ikke samtidig er et land.)

på, ved on brukes for å angi beliggenhet ved en geografisk linje (elv, grense, kyst osv.). London is on the Thames. London ligger ved elven Thames. Bexhill is on the coast and is called Bexhill-on-Sea. Bexhill ligger ved kysten og kalles Bexhill-on-Sea. On the Scottish border … Ved/på den skotske grensa …

preposisjoner

113


på, i on brukes om de fleste transportmidler. I saw her on the bus, on the train, on the plane, on the ship, on her bike, on the underground. Jeg så henne på bussen, på toget, på flyet, på båten, på sykkelen hennes, på T-banen. Men:

E

… in the car, in the carriage … i bilen, i togvognen By

by brukes i betydningen ved, hos, ved siden av, i nærheten av (se at ovenfor). He stood by the door, by the table, by the window. Han sto ved døren, ved bordet, ved vinduet. The town is by the sea. Byen ligger ved havet. Come and sit by me. Kom og sitt ved siden av meg.

2

Tidspreposisjonene i, for, på, under, ved

A

At

i, for, ved at angir et tidspunkt (se in og on nedenfor). (Se også Tallord, punkt 6B.) at Christmas, at Easter, at Whitsun ved jul, ved påske, ved pinse at the beginning/end of the month ved begynnelsen/slutten av måneden at the turn of the century ved århundreskiftet at this moment, at the moment i dette øyeblikk, for øyeblikket

114

at ten o’clock klokka ti preposisjoner


B

In

i, på, under in angir et lengre eller kortere tidsrom (se at ovenfor). (Se også Tallord, punkt 6b.) in the morning, in the afternoon, in the evening om morgenen, på ettermiddagen, på kvelden in his lifetime, in the reign of King Charles 1 under hans levetid, under kong Karl 1. in the daytime på dagtid in my childhood i min barndom in the 18th century i det 18. århundret / på 1700-tallet Legg merke til: at night

C

For

i, på for svarer på spørsmålet «hvor lenge?» (se during nedenfor). I have lived here for two years. Jeg har bodd her i to år. We have not seen him for a week. Vi har ikke sett ham på en uke.

preposisjoner

115


D

During

i løpet av, under during betyr i løpet av, under og svarer på spørsmålet «når»? (se for ovenfor). I met him during the war. Jeg møtte ham under krigen. The student left during the lecture. Studenten gikk i løpet av forelesningen.

E

On

på, ved on angir tidspunkt og brukes blant annet for å angi dato og ukedag. I noen sammenhenger har on ingen tilsvarende ord på norsk. He will arrive on Monday, on Monday morning, on Monday afternoon. Han kommer på mandag, (på) mandag morgen, (på) mandag ettermiddag. We went to see them on Christmas Eve, on Easter Sunday. Vi besøkte dem på julaften, på 1. påskedag. On our arrival in New York … Ved vår ankomst i New York …

116

preposisjoner


F

Spesielle preposisjoner og uttrykk

by by that time innen den tid by 8 o’clock innen klokka 8

in Peter is coming in an hour. Peter kommer om en time. I can do it in less than an hour. Jeg kan gjøre det på mindre enn en time. yesterday i går, today i dag, tomorrow i morgen, last Christmas forrige jul, next week neste uke.

Oppgave 71 Preposisjoner

preposisjoner

Oversett ordene i uthevet skrift til engelsk: 1. Vi møttes a) i trappen b) hos tannlegen (dentist) c) på hjørnet av Kongensgate og Storgata d) på bakeriet e) på Hovedøya f) på Irland g) på torget (square) h) på gaten i) på veien til j) ved kirken k) på jordet (field)

2. 3. 4. 5.

l) ved porten (street door) m) klokka 4 n) på formiddagen o) på julaften (Christmas Eve) p) på natten q) forrige jul r) på teateret Jeg har ikke sett Jonas på lenge (a long time). Jeg har kjent ham i tjue år. Bjørn må være på kontoret innen klokka 8. Toget kommer om en time.

117


h s i l g En

Rettskrivningsregler 1

Nasjonalitetsord

Alle nasjonalitetsord skrives med stor bokstav. Land

Adjektiv

En innbygger

Flere innbyggere

England

English

an Englishman

Englishmen

Norway

Norwegian

a Norwegian

Norwegians

Sweden

Swedish

a Swede

Swedes

Denmark

Danish

a Dane

Danes

Germany

German

a German

Germans

France

French

a Frenchman

Frenchmen

Finland

Finnish

a Finn

Finns

2

Stor bokstav

Følgende ord skrives alltid med stor bokstav på engelsk: I (jeg) skrives alltid med stor bokstav, selv midt i en setning. Ukedager, måneder, helligdager: Monday, June, Christmas. Nasjonalitet og språk: a Swede, an Englishman, I speak English. Titler foran egennavn: Here comes Mr Smith, Dr. Brown, Captain Nemo. Alle ord, bortsett fra preposisjoner og andre småord (and, a, of, the mfl.) i boktitler og overskrifter: The Lord of the Rings.

118

rettskrivningsregler


Ordforklaringer Adjektiv Adjektiv er ord som beskriver et substantiv eller et pronomen. Eksempel: Lang, smal, brun, snill, kjedelig. (Se også adverb.) Adjektivisk form Et pronomen eller adjektiv som står i direkte tilknytning til det substantiv det viser til. Eksempel: min bok, en blå bok. (Se også substantivisk form.) Adverb Adverb forteller noe om verbet og står ofte som svar på spørsmålene når, hvor eller hvordan. Adverb kan stå til et adjektiv eller et annet adverb. Eksempel: Han kom i går. Vi er hjemme. De lo voldsomt. Det er veldig vanskelig. (Se også adjektiv.) AE Amerikansk engelsk. (Se også BE.) Aktiv Den formen av verbet som brukes når subjektet er den som handler. Eksempel: Hunden bet mannen. (Se også passiv.) Apostrof Et lite tegn (’) som blant annet kan angi at én eller flere bokstaver er utelatt. Eksempel: We aren’t (= are not), I haven’t (= have not). BE Britisk engelsk. (Se også AE.) Bestemt artikkel Den, det, de. Brukes alltid sammen med et substantiv for å vise at det er snakk om en bestemt ting (et bestemt bord, en bestemt hund). Eksempel: Den sinte hunden, det lange bordet, de brune buksene. (Se også ubestemt artikkel.) Bøyelig Ord som har flere former. Eksempel: grønn, grønt, grønne. Snakke, snakker, snakket. Countable Substantiv som kan stå i flertall. (Count betyr regne.) Eksempel: eple, sukkerbit, jente, tre, bord. (Se også uncountables.) Direkte tale Tale som viser direkte hva noen sier, vanligvis innenfor anførselstegn (« »). Eksempel: «Hvor er Anna?» (Se også indirekte tale.)

ordforklaringer

119


Egennavn Det unike navn en person, en by, et dyr, et land osv. har. En del ord som er egennavn på engelsk, er ikke det på norsk, for eksempel ukedager og måneder. Egennavn skrives alltid med stor forbokstav. Eksempel: Karl, Oslo, juni (June), tirsdag (Tuesday), hesten Blakken, katten min Misse. Eiendomspronomen Pronomen som sier hvem eller hva noe tilhører. Eksempel: min, din, hans, hennes, sin, vår. Fortellende Setning som verken er nektende eller stiller et spørsmål. Eksempel: Du har noen bøker. Det koster 10 kroner. Du spiller gitar. (Se også nektende og spørrende.) Futurum Tid av verbet. Eksempel: Jeg skal (kommer til å) synge, vi skal (kommer til å) gå ut. Genitiv et substantivs eieform. På norsk dannes det ved å legge til –s eller med preposisjon. Eksempel: husets tak, taket på huset. Gradbøyning Sammenlikningsform av adjektiv eller adverb i tre grader: positiv (oppslagsformen), komparativ og superlativ. Eksempel: høy, høyere, høyest. Hjelpeverb Det finnes to typer hjelpeverb: a) de som hjelper hovedverbet å danne en tid av verbet. (Vi har sett, dere har vært) og (på engelsk) i –ing-form/samtidsform (I am writing, Jim was waiting). b) de modale hjelpeverbene på norsk er burde, kunne, måtte, skulle, tore, ville. De uttrykker måten noe blir sagt på. (Se også hovedverb, –ing-form/samtidsform, passiv.) Hovedverb Hovedverbet forteller hva noen eller noe gjør, eller hva som skjer. Eksempel: snakke, danse, åpne, snø. (Se også hjelpeverb.) Indirekte tale Direkte tale som gjengis. Det skrives uten anførselstegn og spørsmålstegn. Eksempel: Han spurte om Anna var med. (Se direkte tale.) Infinitiv Verbets grunnform (oppslagsform). Eksempel: komme, gå, åpne, ligge. Komparativ Eksempel: høyere, bedre, mer attraktiv. (Se også gradbøyning.) Konsonant Alle bokstaver som ikke er vokaler. Eksempel: b, c, d, f, g … (Se også vokaler.) Modale hjelpeverb (Se også hjelpeverb.)

120

ordforklaringer


Nektende Setninger eller deler av setninger som inneholder negative påstander. De inneholder ofte ord som ikke, sjelden, ingen osv. Eksempel: Du har ingen bøker. Det koster ikke 10 kroner. Du kan ikke spille gitar. (Se også fortellende og spørrende.) Objekt (direkte objekt) Foruten subjekt og verbal kan en setning også inneholde objekt, som er formålet for handlingen. Eksempel: Jan maler bilder. Legen behandlet meg. Lene så Petter. (Se også subjekt.) Passiv Den form av verbet som brukes når objekter i den aktive setningen brukes som subjekt. Eksempel: Mannen ble bitt av hunden. (Se også aktiv.) Perfektum Tid av verbet. Dannes med et hjelpeverb. Eksempel: Jeg har sunget. Han har danset. Vi har lekt. Perfektum partisipp Verbformen som på engelsk brukes sammen med verbet be for å danne passiv form og sammen med verbet have for å danne perfektum og pluskvamperfektum. (Closed, walked, given, seen.) Person I grammatikken finnes det tre «personer»: 1. person entall (jeg) og flertall (vi), 2. person entall (du) og flertall (dere), og 3. person entall (han, hun, den, det) og flertall (de). Plural (flertall) Eksempel: gutter, de (Se også singular.) Pluskvamperfektum Tid av verbet. Eksempel: Jeg hadde sunget. Han hadde danset. Vi hadde lekt. Positiv Et adjektivs eller adverbs grunnform (oppslagsform). Eksempel: lang, stilig, gul, slem, god. (Se også gradbøyning.) Presens Tid av verbet. Eksempel: Jeg synger. Han danser. Vi leker. Preteritum Tid av verbet. Eksempel: Jeg sang, han danset, vi lekte. Pronomen Ord som står i stedet for et substantiv. Eksempel: du, han, vi, oss. Påpekende pronomen Brukes for å peke ut hvilken, hvilket eller hvilke det er snakk om. Eksempel: den (det, de) her, den (det, de) der, denne, dette, disse. Refleksive pronomen Et pronomen som peker tilbake på subjektet. På norsk er det bare seg som er refleksivt pronomen. Eksempel: Han barberte seg. Relative pronomen Ordet som. En mann som du kjenner. Samtidsform/–ing-form Den form som et engelsk verb står i for å vise at det som pågår akkurat nå, i dette øyeblikk, eller som pågikk akkurat da, –ing-form/samtidsform, dannes med hjelpeverbet be + –ing-formen av hovedverbet. Eksempel: I am writing. They were working at ten o’clock. ordforklaringer

121


Singular (entall) Eksempel: gutt, han (Se også plural.) Spørrende Setninger som stiller spørsmål. Eksempel: Har du noen bøker? Hvor mye koster det? Spiller du gitar? (Se også fortellende og nektende.) Stavelse De deler som et ord naturlig deles i når man sier det. Hver stavelse inneholder minst én vokal. Eksempel: bok (en stavelse), bil-de (to stavelser), te-le-fon (tre stavelser). Stemte lyder Alle lyder som man må bruke stemmebåndene for å uttale. Eksempel: b, l, m, n, v. (Se også ustemte lyder.) Subjekt Den, det eller de som utfører en handling. Eksempel: Jan maler bilder. Legen behandlet meg. Lene så Petter. (Se også objekt.) Substantiv Substantiv kalles de ord som betegner en person, et dyr, en ting. Eksempel: kvinne, hus, bjørk, kjærlighet. (Se også countable og uncountable.) Substantivisk form Brukes om et pronomen eller adjektiv som ikke står sammen med det substantivet det peker på. Eksempel: Boken er min. (Se også adjektivisk form.) Superlativ Adjektivets sterkeste grad av sammenlikning. Eksempel: høyeste, beste, mest attraktiv. (Se også gradbøyning.) Trykklett Den eller de stavelser i et ord som man ikke legger trykket på. Eksempel: De to første stavelsene i ordet aller’gi er trykklette. (Se også trykktung og stavelse.) Trykktung Den stavelsen man legger trykket på når man leser et ord. Den trykktunge stavelsen markeres i fonetisk skrift vanligvis med ’ foran stavelsen. Eksempel: be’tone, ele’fant, apo’tek. (Se også stavelse.) Ubestemt artikkel En, ei eller et foran et substantiv (når man mener hvilken eller hvilket som helst). Eksempel: en hund, ei kone, et egg. (Se også bestemt artikkel.) Uncountable Substantiv som man ikke kan ha flere av. De kan altså ikke stå i flertall. (Count betyr telle.) Eksempel: sinne, sukker, elektrisitet, torden. (Se også countable. ) Ustemte lyder De lyder man uttaler uten å bruke stemmebåndene. Eksempel: s, f, k, p. (Se også stemte lyder.) Vokaler De norske vokalene er a, e, i, o, u, y, æ, ø, å. De engelske vokalene er a, e, i, o, u. (Se også konsonant.)

122

ordforklaringer


Norske oppslagsord A adjektiv 36, 119 adjektivisk form 54, 119 adverb 42, 119 AE 119 aktiv 119 aktiv form 119 alle 69 alle som 62 alt 69, 71 annen 72, 73 apostrof 119 apostrofgenitiv 14 aviser 26 B BE 119 begge 79 bestemt artikkel 22, 119 bestemt betydning 22 bør 104 bøyelig 119 D dato 17, 33 den som 62 de som 62 det 49 det finnes 49 diftong 3 direkte tale 119

norske oppslagsord

E egen 56 egennavn 25, 119 eiendomspronomen 49, 119 ellers 73 elver 26 en annen 73 en av 65 en gang 31 en smule 78 entall 10, 122 F flertall 10, 121 forrige uke 27 fortellende 120 fortid 82 futurum 98, 120 fü 78 G generell betydning 22 genitiv 14, 120 gradbøyning 37, 45, 46, 120 grunntall 28

123


H hav 26 hel 71 helligdag 118 himmelretninger 24 hjelpeverb 87, 120 hos 111, 114 hotell 26 hovedverb 87, 120 hundrevis 30 hva 59 hvem 58 hver 69 hver og en 69, 70 hverandre 73 hvilke 59 hvilkens 62 høytider 17, 27 I i 111–115 inn i 112 indirekte tale 120 infinitiv 120 ingen 67 ingen av 68 ingen steder 68 ingenting 68 instrument 24 K kanaler 26 kino 26 klokka 31 konsonant 3, 120 kunne 102 kvarter 32

M man 74, 75 mange 76 mengde 17 mer 73 modale hjelpeverb 97, 120 museer 26 mye 76 må 100 mål 17 måltider 26 N nasjonalitet 118 nasjonalitetsord 118 ned i 112 nektende 120 nektende setninger 89 noe som 63 noen 64, 65, 78 null 29 nåtid 80 O objekt (direkte)120 objektsform 48 of-genitiv 15 omskrivning med to do 88 ordstilling 108 ordenstall 28 overalt 70

L litt 78 lite grann 78

124

norske oppslagsord


P passiv 121 passiv form 106 perfektum 92, 121 perfektum partisipp 121 person 121 personlig pronomen 48 plural 10 pluskvamperfektum 93, 121 positiv 39, 121 preposisjon 110, 121 presens 80, 121 preteritum 82, 121 pronomen 48, 121 på 111–116 påpekende pronomen 54, 121 R refleksive pronomen 52, 121 relative pronomen 61, 121 ren framtid 98 retning 24 S samsvarsbøyning 36 samtidsform/–ing-form 81, 83, 121 selv 52 sin 54 singular 10 skal 98, 99 skriveregler 118 skulle 100 slags 17 spørrende 122 spørrepronomen 58 spørsmål 88, 89 stavelse 122 sted 17 stedspreposisjon 110 stemt 10 stemte lyder 122 sterke verb 93 subjekt 122

norske oppslagsord

subjektsform 48 substantiv 10, 122 substantivisk form 50, 54, 122 superlativ 37, 122 så 61 T tallord 28 teater 26 tid 33 titalls 30 titler 118 to ganger 31 trykklett 122 trykktung 122 tusenvis 30 type 17 U ubestemt artikkel 18, 122 ukedag 118 under 115, 116 ustemt 10 ustemte lyder 122 ut i 112 utropsfraser 61 V vanlig presens 80 vanlig preteritum 82 ved 111, 113, 114, 116 verb 80 vilje 104 ville 104 vokal 3, 122 ved siden av 114 Ø øvrige 72 Å årstid 17, 27

125


Engelske oppslagsord A a 18 a few 78 a little 78 a lot 76 a lot of 76 a.m. 32 advice 13 afraid 50 all 63, 71 allowed to 103 already 109 always 109 an 18 another 73 another one 73 any 64 any– 64, 65 anybody 66 anyone 62, 66 anything 63, 65 anywhere 66 at 33, 111, 114 at last 109 B bad 39 badly 46 bag 17 be 87, 91, 94, 97 be able to 102 be allowed to 103 be going to 99 become 94 begin 94 behind 53 believe 84

126

best 39 better 39 between 53 big 38 bite 94 blow 94 body 11 both 79 both of 79 bottle 17 box 10 boy 11 break 94 breakfast 26 bring 94 build 94 bus 10 bush 10 business 13 buy 94 by 106, 114, 117 by that time 117

cost 94 could 98, 102 countables 19, 61, 71 cry 85 cup 17 cut 94

C calf 11 can 50, 97, 102 can’t you 96 catch 94 chief 11 child 12 choose 94 Christmas Day 27 church 25 cinema 24 city 17 cliff 11 come 94

E each 70 each of 70 each other 72 early 44 easily 46 easy 38, 43 eat 94 echo 11 either 65, 68 else 73 English 118 Englishman 118 enter 85

D daily 44 Dane 118 Danish 118 day 11 difficult 37 dig 94 dinner 26 do 85, 88, 94 don’t you 96 draw 94 dress 53 drink 94 drive 94 during 116

engelske oppslagsord


ever 109 every 69 everybody 69 everyone 69 everything 63, 70 everywhere 70 expect 105 F fall 94 family 11 famous 37 fast 44 feel 45, 53, 94 few 78 fight 94 find 94 fine 38 Finn 118 Finnish 118 fly 11, 94 following 23 foot 12 for 115 forget 84, 94 free 38 French 118 Frenchman 118 fun 38 furniture 13 G German 118 get 94 give 94 glass 17 go 85, 94 golf 24 good 39 goose 12 grow 94 guitar 24

engelske oppslagsord

H hair 19 happy 43 hard 43 hate 84 have 87, 94, 97 have to 100 haven’t we 96 head 20 hear 94 heavy 38 hedge 10 hero 11 hers 54 herself 52 high 44 himself 52 hit 94 hold 94 homework 20 hope 50 hospital 25 hot 38 how 61 hundreds 30 hurry 53 I in 33, 53, 115, 117 in front of 53 information 13 intelligently 46 into 112 it 49 its 54 itself 52 K keep 95 kilo 11, 17 kind 17 kingdom 17 knife 11 know 95 knowledge 13

L lady 11 last 27, 40 last Christmas 117 late 40, 44, 46 latest 40 learn 95 least 39 leave 95 left 24 lend 95 less 39 let 95 lie 84, 95 like 84 little 39, 46, 78 long 44 look 45 lose 95 lot 17 lots 76 lots of 76 love 29, 84 low 44 M make 95 man 12 many 39, 76 marry 53 may 50, 98, 103 meet 95 might 98, 103 mine 54 money 13 more 39 most 39 much 39, 46, 76 must 98, 100 myself 52

127


N near 44 neither 68 neither of 68 never 89, 109 new 37 news 13 next week 117 nil 29 no 67 no one 67 nobody 67 none 67 none of 68 north 24 Norwegian 118 nose 10 not 109 nothing 67, 68 now 109 nowhere 68 O of 17, 24 of-genitiv 15 often 109 oh 29 on 33, 53, 113, 114, 116 once 31 once upon a time 31 one 65, 74 one another 73 opposite 23 other 72 others 72 ought to 98, 104 ours 54 ourselves 52 own 56

128

P p.m. 32 past 31 pay 95 people 13, 30, 74 person 62 phone 24 photo 11 piano 11, 24 play 85 pliers 12 police 13 politely 46 possible 43, 45 potato 11 prefer 85 pretty 37, 43 previous 23 principal 20 probable 43 put 95 pyjamas 12 Q quarter 32 Question Tag 96 quite a few 78 R radio 11 read 95 red 38 right 23 ring 95 roof 11 run 95

S same 23 say 85, 95 school 25 scissors 12 see 95 seem 45 seldom 89, 109 sell 95 shall 98 shave 53 short 44 should 98, 100, 104 show 95 shut 95 sing 95 sit 95 sit down 53 sleep 95 smell 45, 95 some 64 some– 65 somebody 66 someone 66 something 66 sometimes 109 somewhere 66 sort 17 sound 45 south 24 spring 27 stairs 13 stand 95 steps 13 stop 85 straight 44 suppose 50 Swede 118 Swedish 118 swim 95

engelske oppslagsord


T take 95 taste 45 teach 95 tell 95, 103 tennis 24 tens 30 that 49, 57, 61, 63 the 22 the baker’s 16 the Smith’s 16 theatre 26 theirs 54 themselves 52 there is 49 these 57 they 74 thief 11 think 50, 95 this 57 those 57 thousands 30 tie 84 tights 12 time 31 to 31 tomato 11 tomorrow 117 tooth 12 town 17 travel 85 trousers 12 true 43 try 85 twice 20, 31 two 79

engelske oppslagsord

U uncountables 20, 61 understand 84 use 84 usual 23 V village 17 violin 24

Y yesterday 117 you 74 yours 54 yourself 52 yourselves 52 Z zero 29 zoom 85

W want 84, 105 want to 104 wash 53 we 74 wear 95 well 45 what 59, 61, 108 what a 61 which 59, 61, 63, 108 who 58, 60, 61, 108 whole 43, 71 whose 58 wife 11 will 98, 104 win 95 with 53 woman 12 work 20 worry 53 worse 39 worst 39 would 98, 100, 104 write 95 wrong 23

129


Fasit Alternative svar: Tekst etter skråstrek / er et fullgodt alternativ til teksten foran skråstreken. Tekst i parentes ( ) er enten forklarende eller markerer tekst som kan være med eller ikke – oversettelsen blir riktig i begge tilfeller. Oppgave 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

hats houses seas foxes mothers wasps carrots clocks pictures glasses shelves

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

libraries ladies women eyes spies teeth rabbits benches canaries pots windows

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

bus stops watches postmen faces noises lifts halves pilots feet tomatoes roofs

Oppgave 2 1. is it 2. are the scissors them 3. two pairs of scissors they are 4. is it is 5. a good knowledge of 6. two new pieces of furniture 7. this piece of furniture 8. this furniture (entall) / these pieces of furniture (flertall) 9. Have a/one police officer has

130

10. two police officers 11. These stairs are 12. good information it / some pieces of 13. The steps are 14. That information was 15. Were people 16. business is 17. piece of information 18. a piece of news

fasit


Oppgave 3 1. 2. 3. 4.

Marie’s brother my father’s office Martin’s friends the girl’s mother

5. 6. 7. 8.

the woman’s hat Thomas’ dog the cat’s tail the child’s shoe

9. 10. 11. 12.

Iris’ sister the men’s friends the women’s hats the children’s toys

Oppgave 4 1. 2. 3. 4. 5.

the length of the street the cover of the book the laws of the land/country the size of the house the owner of the car

6. 7. 8. 9. 10.

the weight of the boat the colour of the water the meaning of the word the speed of the train the end of the day

Oppgave 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. Viktor is the leader of the team. 10. the two ladies’ hats 11. the two cats’ ears 12. the dogs’ tails 13. the girls’ fathers / the fathers of the girls

the top of the iceberg the captain of the boat the captain’s boat the colour of the door the windows of the houses the beginning of the letter the map of Denmark the events of the week

Oppgave 6 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10.

two glasses of milk the autumn of 2004 a/one litre of milk a/one box of matches a lot of / lots of problems a bottle of perfume

a group of tourists in the city of Birmingham all kinds of / sorts of people a new sort of / kind of computer

Oppgave 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. fasit

a an an a a a

7. 8. 9. 10. 11. 12.

a an an an a an

13. 14. 15. 16. 17. 18.

a a a an an a

19. a 20. an (Bokstaven F er naturligvis en konsonant, men bokstavens navn begynner med en vokallyd [ef].)

131


Oppgave 8 1. 2. 3. 4. 5. 6.

a a a a a a

7. 8. 9. 10. 11. 12.

a a – – a –

13. – 14. – (Man kan si Have we any homework today? i betydningen «lekser i det hele tatt».) 15. –

Oppgave 9 1, 3, 4, 7, 9, 11

Oppgave 10 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29

Oppgave 11 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

five, fifth, fifteen, fifty, fifty-five, fiftieth four, fourth, fourteen, forty, forty-four, fortieth twelve, twelfth the nineteenth the thirty-fifth thirty-three the fifteenth ninety-nine a/one hundred and forty-four two hundred and seventy-nine three hundred and seventeen a/one thousand and one two thousand one hundred and twenty-four three times five or six times Many million two million millions of thir teen (samme trykk på begge stavelser), thir ty (trykk på den første stavelsen) 20. fif teen, fif ty 21. seven teen, seven ty 22. eigh teen, eigh ty

132

fasit


Oppgave 12 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

ten (o’clock) (a.m./p.m.) seven (o’clock) (p.m.) twenty (minutes) to twelve / eleven forty five (minutes) to four / three fifty-five six minutes past two a quarter past eight / eight fifteen a quarter to nine / eight forty-five five (minutes) to three / two fifty-five half past seven / seven thirty eighteen minutes past twelve twenty-five (minutes) past six / six twenty-five twenty-five (minutes) to ten / nine thirty-five sixteen minutes to one / twelve forty-four one minute to eight / seven fifty-nine a quarter of an hour / fifteen minutes three quarters of an hour / forty-five minutes

Oppgave 13 1. 3 April 2007, 3/4/07, (3/4/2007), the third of April two thousand and seven 2. 24 December 1999, 24/12/99, the twenty-fourth of December nineteen ninety-nine 3. John was born on 15 June 1994, on the fifteenth of June 1994. 4. 1/11/07, (1/11/2007), the first of November 2007 5. 22/8/86, (22/8/1986), the twenty-second of August nineteen eighty-six 6. Today it is 18/10/03, Today it is the eighteenth of October 2003.

Oppgave 14 1. five years older ....... two years younger 2. is the cleverest 3. Morten is taller 4. more difficult 5. very cold ....... much colder 6. Hanne is the laziest 7. smaller 8. You have less time 9. he is better 10. best ....... worst

fasit

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

It/That was the worst much fatter the most serious thinner come earlier much cooler much flatter the dirtiest the saddest, the most sorrowful

133


Oppgave 15 1. the next 2. latest 3. last

4. last (hvis han er død) latest (hvis han lever og kan tenkes å skrive flere bøker)

5. the next 6. prettier, lovelier, more beautiful

Oppgave 16 1. 2. 3. 4. 5. 6.

weakly beautifully straight hard loudly immediately

7. 8. 9. 10. 11. 12.

busily shyly comfortably probably badly fast

13. 14. 15. 16. 17.

proudly generally prettily truly wholly

Oppgave 17 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

quickly unusually ....... quiet earlier cold fast really hardly possible .... deliberately

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

probably happily well really late more quietly more brightly

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

– wrongly ....... incompletely seriously – consciously – – completely quickly exactly ....... immediately quickly – – drastically

Oppgave 18 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

134

quietly ....... carefully – unusually really – normally, particularly, clearly unkindly hotly – impatiently magnificently openly surprisingly absolutely terribly ....... quickly

fasit


Oppgave 19 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

you ........ me I ............ you you ........ him he .......... us She ......... you you ......... her They ....... you ....... us

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

You You You it ........... him We ......... them They ....... us It ........... he

Oppgave 20 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Who is it? Who is that? It is It was Were there («people» er flertall på engelsk, se Substantiv, Ekstra side 10) Is there Are there There are Aren’t there I haven’t / have not heard that (se Ordstilling, punkt 2) that ....... I don’t/do not know There is There was Yes, he does. No, he doesn’t / does not. Yes, I can. No, I can’t / can not. Yes, I have. No, I haven’t / have not.

Oppgave 21 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

fasit

I hope so. I am glad to hear that. I hope not. I don’t / do not think so. Is there ....... No, I’m / I am afraid not Yes, I think so ....... No, I don’t / do not think so They are. They don’t / do not know. Is that ....... Yes, I think so. Yes, I’m / I am afraid so.

135


Oppgave 22 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

hurt himself Have you hurt yourselves Did you hurt yourselves solve itself she found herself take care of yourself you must take care of / look after yourselves 8. We asked ourselves / We wondered 9. considered himself 10. The men saved themselves

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

learned ourselves shaved asked herself / wondered asked me see to it yourselves sat down with him washed, dressed hurry (up) feel

Oppgave 23 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

my their Her his my ....... yours our ....... yours his his mine ....... his

10. 11. 12. 13. 14. 15.

Their ....... ours their theirs ....... ours ....... our theirs ....... ours a friend of yours a relative of hers / a relative of Yussuf ’s 16. a colleague of his

Oppgave 24 1. his own ideas / ideas of his own 2. his hat over his eyes 3. with his stick in his hand and his cap on his head 4. his cigarette (hvis det var han som røykte) / the cigarette (hvis det var noen andres)

5. the fire 6. his dog (hvis det var hans hund) / the dog (hvis det var noen andre som eide hunden) 7. on the shoulder 8. of Mr Hall’s 9. of Mr Adams’s

Oppgave 25

136

1. 2. 3. 4. 5.

this picture that dog These letters those letters This ....... that one

6. 7. 8. 9. 10.

this one that one these ....... those What is this? these this/that fasit


Oppgave 26 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14.

Who What are What What Which of the boys / which boy 15. Which of you 16. Which of you 17. What is that house?

Who is he? Who are Whose What is that? Whose clothes What colour What Which Which day

Oppgave 27 1. who is the owner 2. who had 3. which of which

4. which of her friends 5. what had

Oppgave 28 1. How 2. What a 3. What

4. What 5. How 6. What

7. How 8. What fine hair

Oppgave 29 1. 2. 3. 4. 5.

the man (who/that) a dog which/that a person (who/that) the man who/that The boat (which/that)

6. 7. 8. 9. 10.

the firm (which/that) whose on whose word Anyone who The person who

Oppgave 30 1. 2. 3. 4. 5.

who/that that (that) which is all (that) (ÂŤisÂť fordi ti pund betraktes her som en sum, ikke som ti pundsedler) 6. which (= noe som) 7. that

fasit

137


Oppgave 31 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Someone/Somebody has Has anyone/anybody some ....... any Any ....... some Someone/Somebody Haven’t any of you One of you Some of you Has anyone/anybody Have any of ....... Yes, some of One of my friends was Was anyone/anybody

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Was one of you some of you one of you anything someone/somebody anyone/anybody anyone/anybody anything anything any ....... anywhere anyone/anybody at any moment

7. 8. 9. 10. 11.

anyone/anybody .. somewhere any anywhere Has either Hasn’t either

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

None of was None of was None of is no ....... none nothing nothing ....... nowhere no nothing

Oppgave 32 1. 2. 3. 4. 5. 6.

some ....... any any some anyone/anybody Some people someone/somebody

Oppgave 33 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

no No one / nobody No one / nobody knows No one / nobody no ....... none Nothing None of has No one / Nobody knows

Oppgave 34 1. 2. 3. 4.

138

Neither of ....... has Neither of Neiher of was either of her brothers (to behøver ikke oversettes, ettersom either bare brukes om to)

fasit


Oppgave 35 1. 2. 3. 4. 5.

Everyone admires Every Everything everywhere everything everyone/everybody 6. Everyone/Everybody

7. something, everybody/everyone 8. Is everyone/everybody 9. Everyone/Everybody knows 10. Every ....... has 11. every/each

Oppgave 36 1. 2. 3. 4.

an apple each (Each pupil was given / got an apple) Each of the pupils Every/each pupil an apple each (Each pupil was given / got an apple)

Oppgave 37 1. All the boys like (hvis det gjelder bestemte gutter, for eksempel pĂĽ en og samme skole) 2. All boys like (gjelder gutter generelt) 3. Everybody/Everyone likes (se Pronomen, punkt 11B) 4. All my friends 5. We all know 6. all my strength

7. all Sunday/the whole of Sunday 8. All / The only thing 9. all his time / his whole time 10. They have all / All of them have 11. Now everyone/ everybody is here 12. We must all / All of us must

Oppgave 38 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

fasit

others anything else other the others many other each other / one another someone/somebody else some others two others (two more = to til) another book

11. someone/somebody else’s 12. What else 13. Everybody else (all the others hvis det gjelder noen bestemte mennesker) 14. Where else could I buy 15. How else could I 16. Among other things 17. The other day 18. every other day

139


Oppgave 39 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

do they think / do people think do you get / do I get People say / It is said do we know / is it known You never know Can he be trusted? Can you/we/I trust him? They say / It is said If we are going to / shall do that we must can we do / can it be done You must do it you want to / it must be done one wants to

Oppgave 40 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

a lot / lots a lot of / lots of How much? How much ....... much / a lot much / a lot much / a lot a lot of / lots of a lot of ... How much a lot

8. 9. 10. 11. 12. 13.

very much a lot much / a lot ....... a lot A lot / Lots Not much / Not a lot much / a lot

Oppgave 41 1. 2. 3. 4. 5. 6.

How many many / a lot ....... No, not many / a lot many many / a lot of many ....... Many / A lot many / a lot of / lots of (på engelsk er people flertall og derfor kan man ikke bruke much)

Oppgave 42 1. 2. 3. 4.

140

a little few a few little (hvis arbeidsgiverne ikke var særlig imponerte), a little (hvis de faktisk var litt imponerte) 5. little 6. a little 7. a few

8. few 9. a little 10. little (dvs. nesten ikke noe tid) 11. little 12. so few (little people ville bety «kortvokste mennesker») 13. little (information er alltid entall, se Substantiv, Ekstra side 13) fasit


Oppgave 43 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

a lot of / lots of, many people few people much / a lot of / lots of good advice little good advice too much furniture / too many pieces of furniture too little furniture / too few pieces of furniture little news What a lot of pairs of scissors

Oppgave 44 1. 2. 3. 4.

both both The two and both of them had / and they both had

Oppgave 45 1. 2. 3. 4. 5.

They walk She walks/goes Sainab walks/goes The girls play My mother plays

6. 7. 8. 9. 10.

Gerd plays Her brother lives My brothers live Somebody lives helps you

Oppgave 46 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Maria is reading Am I reading My mother is not reading are you eating? is he doing? is Ola speaking to Mother and father are playing cards.

Oppgave 47

fasit

washed X opened 1 danced X waited 2 helped X stayed 1

8. I am not playing cards. I am reading. 9. Is the house still standing 10. My parents are standing 11. We are waiting for 12. is Hassan waiting for?

hunted 2 added 2 offered 1 passed X spotted 2 returned 1

needed 2 joked X wished X turned 1 counted 2

141


Oppgave 48 1. Dad/father was reading 2. My sister was looking at / watching 3. My big brother was talking 4. Mum/mother was cooking

5. My two little brothers were playing 6. The dogs were growling 7. The cats were drinking 8. Grandmother was sleeping / was asleep

Oppgave 49 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

closes, closed, closing opens, opened, opening smiles, smiled, smiling watches, watched, watching stretches, stretched, stretching carries, carried, carrying stays, stayed, staying loves, loved, loving dries, dried, drying hops, hopped, hopping hopes, hoped, hoping replies, replied, replying nods, nodded, nodding

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

cries, cried, crying annoys, annoyed, annoying blushes, blushed, blushing, empties, emptied, emptying shops, shopped, shopping dies, died, dying grabs, grabbed, grabbing rests, rested, resting uses, used, using sips, sipped, sipping finishes, finished, finishing buries, buried, burying

Oppgave 50 1. travels, travelling, travelled 2. occurs, occuring, occurred 3. enters, entering, entered

4. prefers, preferring, preferred 5. snivels, snivelling, snivelled

Oppgave 51 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

142

Sophie is reading are you doing you are having was Kenneth doing He is doing Jonas is running Is Marianne writing you are waiting was knitting My brother is studying

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

He is studying he was lying is just stopping isn’t (is not) lying we were playing I was washing You are shutting Brede is cutting was watching

fasit


Oppgave 52 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

I am making We have Were you washing up Kristin forgets He is lying Marit gets up Sanela is staying Jonathan lives

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

I like I am eating We eat Are you listening to I am writing What does Rolf do? What is Rolf doing? Did the plane crash

8. 9. 10. 11. 12.

I am ....... Kalle is Are you Were you Is it already ten? It was eleven o’clock What is the time / What time is it

Oppgave 53 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Hannah was ....... She is Has your sister Where was she where were her brothers? Per has ....... he had Jan and his brother were Jan and his brother are

Oppgave 54 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

fasit

doesn’t / does not like Doesn’t he like No, he doesn’t / does not What did you have What did Andreas do Did he go he didn’t / did not go he stopped and talked Mathilde didn’t want to Do you know why? No, I don’t / do not Can’t you wait for me Isn’t Deniz Zoran doesn’t / does not answer

12. He never answers 13. Do you always answer 14. Hadn’t Elin / Didn’t Elin have 15. Wasn’t she 16. Did you know ....... No, I didn’t / did not 17. Doesn’t he understand what you say (dvs. aldri) / what you are saying (hva du sier akkurat nå) 18. Don’t you believe 19. Does he come here 20. Doesn’t Gaute work here?

143


Oppgave 55 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Mrs Berg doesn’t / does not Have you talked Haven’t you / Don’t you have I don’t / do not think Do you know what I am thinking of? I never talk to Paul I don’t / do not talk to Paul Must your brother come Yes, he can’t / cannot come Is he still waiting for you? Who is Erol talking to now? Do you speak French? Is it French you are speaking? Does Michael hear badly? Can you hear what I am saying (akkurat nå) / what I say (hvis jeg ikke mener bare akkurat nå)

16. Little Maria is walking! 17. What did Hans do 18. What was Svein doing when you arrived 19. did you stay/live when you were 20. Didn’t you find 21. Couldn’t you find it? 22. She was looking after 23. while I was lying I didn’t / did not answer 24. Could you see what he was doing? 25. Don’t you know what Stig did? He was 26. When I entered the room he was staring (he sat there staring)

Oppgave 56 1. I have already opened 2. Edward hadn’t / had not locked 3. Hadn’t Julia used ....... No, she hadn’t / had not 4. What has happened? 5. someone/somebody has jumped

144

6. 7. 8. 9.

Hasn’t Anders tried to hadn’t / had not danced Hadn’t he closed Haven’t you showered ....... Yes, I have 10. Caroline had hurried

fasit


Oppgave 57 1. What did you wear / What were you wearing 2. flew 3. Sarah knew 4. I chose 5. caught 6. have you bought 7. Melek sang! 8. Lasse was wearing / Lasse wore a dark shirt 9. Have you slept 10. Hasn’t / has not written 11. Mazdak has learnt 12. He has not / hasn’t lost 13. I have not forgotten what you said

14. 15. 16. 17. 18.

24. 25.

Who gave What has become I have not eaten Lucy hasn’t / has not had I don’t think (that) you had thought Who can have made Had Maria laid. No, I laid it myself. He has cut (his finger) Did Rolf drive the car? Georg had already paid the bill We had never seen Has Dad read

6. 7. 8. 9. 10.

didn’t you? doesn’t he? do you? wasn’t she? won’t they?

19. 20. 21. 22. 23.

Oppgave 58 1. 2. 3. 4. 5.

hasn’t he? can’t you? can you? mustn’t we? must he?

Oppgave 59 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10

Oppgave 60 1. We are going to speak to him tomorrow. 2. Are they going to give us an answer? 3. Nils is not going to tell us. 4. My friends are not going to come now. 5. I wonder if Alf is going to answer the letter 6. Perhaps Dejan is going to the cinema tonight. fasit

7. What will they do next? 8. I think the teacher will ask us questions. 9. I shall / I’ll go home after dinner. 10. When will you read the letter? 11. Won’t you go to the dance? 12. Won’t they hoist the flag today?

145


Oppgave 61 1. What is Stella going to do ....... She is going to play ....... Viktor and I are going to play 2. It will / It’s going to rain 3. What shall I do / What am I going to do 4. The guests will be here 5. Will Peter travel (= kommer han til å ..) Is Peter going to travel (= har han til hensikt å ..) 6. Will you do it 7. Won’t you wait (= Kommer dere ikke til å ..) Aren’t you going to wait (= Har dere ikke til hensikt å …)

8. Won’t Zoran go (= kommer han ikke til å dra …) Isn’t Zoran going (= har han ikke til hensikt å dra …) 9. Now we’ll bathe / Now we are going to bathe 10. Tomorrow we shall go to Narvik (= kommer vi til å ..) Tomorrow we are going to Narvik (= Har vi til hensikt å ..) 11. Valerie will be successful 12. will not get up 13. What are you going to do 14. Is Ayfer coming

Oppgave 62 1. You must buy / You will have to buy (must kan brukes ved referanse til framtida, men det kan ikke erstatningsverbet have to, se Verb, punkt 12A) 2. Must you buy (= er du nødt til) / Did you have to buy (= var du nødt til) 3. You don’t / do not have to buy 4. You mustn’t / must not buy 5. Did you have to buy 6. Yesterday you had to buy 7. Tomorrow you must / will have to buy (se 1 ovenfor) 8. Have you had to buy 9. I had had to buy 10. You must / You will have to buy (se 1 ovenfor)

146

11. we had to 12. Why must Hannah always 13. Tomorrow we must / we will have to (se 1 ovenfor) buy some more 14. Must I / Do I have to Yes, you must / have to 15. You do not have to 16. Charles must not go out 17. Why must Janet always / does Janet always have to 18. has had to 19. I didn’t / did not have to 20. I had to 21. if I hadn’t / had not had to 22. Must we / Will we have to come back ....... Yes, you must / will have to No, you don’t / do not / won’t have to

fasit


Oppgave 63 1. Noor can cook today. 2. Can Noor cook today? 3. Noor can’t/cannot cook today 4. Can’t Noor cook today? 5. Noor couldn’t / could not cook yesterday. 6. Couldn’t Noor cook yesterday? 7. Could Noor cook tomorrow? 8. Noor has never been able to cook. 9. to be able to cook 10. can you swim

11. Can’t your brother swim? Yes, he can. No, he can’t/cannot. 12. How could he say 13. do you know? 14. can you speak? 15. Couldn’t Buket wait 16. Mr Johnsen could translate 17. How can Katarina 18. We have never been able to understand 19. he has not / hasn’t been able to speak 20. to be able to breathe

Oppgave 64 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jill may come Jill might come / may come May Jill come Jill mustn’t / must not come Jill may not / might not come Jill said she might come Jill wasn’t / was not allowed to come 8. Jill has never been allowed to 9. May we ....... Yes, you may ....... No, you may not (som svar på May I/you/he bruker man may eller may not, ikke must not)

fasit

10. Ivo may/might come 11. Tina might be able to solve ....... she may not / will not be allowed to (futurum) try. 12. has Margaret never been allowed to 13. if I may 14. To be allowed to research must be

147


Oppgave 65 1. You ought not to / shouldn’t / should not do that 2. You ought not to / shouldn’t / should not do that 3. Why shouldn’t I / oughtn’t I to do it? 4. Gustav shouldn’t / oughtn’t to have answered 5. You should / ought to know that

6. What should I / ought I to do now? 7. he ought to / should go 8. he shouldn’t / oughtn’t to go 9. Ought you really to take / Should you really take Shouldn’t you think of / Oughtn’t you to think of 10. one/he/people ought to/ should know

Oppgave 66 1. Harald wants to go home now. 2. Does Harald want to go home now? 3. Kommer Harald til å gå hjem nå? 4. Harald doesn’t / does not want to go home now. 5. Harald didn’t / did not want to go home. 6. What do you want to do today? / What would you like to do today? 7. Hva kommer du til å gjøre i dag? 8. Won’t you give me a little help?

148

9. Will you marry me? No, I won’t (dvs. han eller hun nekter) 10. Does Bertil want to marry Anna? 11. What did you want to say? / What was it you wanted to say? 12. wouldn’t tell me (hun nektet altså) 13. if I would go with him / accompany him 14. if I would lend him 15. Karl has not wanted to tell us / has been unwilling to tell us

fasit


Oppgave 67 1. What do you want me to do? 2. Do you want me to help you? 3. Don’t you want me to help you? 4. Please tell Helene to go home 5. Please don’t / do not tell Helene to come 6. Birger wants me to have dinner with him 7. I had not expected him to invite me. 8. Do you want him to come? 9. Didn’t you want him to come? 10. Charlie didn’t / did not want us to tell his mother about it.

11. Why didn’t he want her to know? 12. Tell Yasmin to call me 13. Didn’t you tell Yasmin to call me? 14. The teacher didn’t tell me to ask him 15. Tell Ida to stop what she is doing. 16. Did you expect the train to arrive/come 17. He hadn’t (had not) expected Karolina to meet him. 18. Alice expects me to tell my mother to call her.

Oppgave 68 1. Everyone likes him. 2. My uncle grew these roses. 3. His answer surprised me. 4. Marie’s grandmother told her the story. 5. Has someone/somebody given you the books / given the books to you? 6. John heard that Harris & Co had sold the house.

fasit

7. Will Janet’s friends visit her tomorrow? 8. Must everybody take the test? 9. Did the thunder wake you up? 10. Hasn’t your daughter phoned you yet? 11. Did the King open the exibition? 12. Why have the police closed the park?

149


Oppgave 69 1. The floor was washed by mother. 2. The letter was posted by a neighbour. 3. Was the money returned by Oluf? 4. Was your handbag stolen by a thief? 5. This information should have been given to my family.

6. Have the stairs been repainted by father? 7. Have these books been bought by the library? 8. Lisa was taught English by her aunt. 9. The dinner was not enjoyed by everybody. 10. The film could be seen by all my friends.

Oppgave 70 1. Now I am going home / I am going home now. 2. Tomorrow I shall be (se Verb, punkt 12A) at home. 3. we began to talk. 4. Irma played 5. How can you know that? 6. Haven’t we met 7. Do you often think of me? 8. Does he think (that) I don’t / do not know who he is?

9. You don’t / do not know my son. 10. Who saw you 11. Who did you see 12. What happened to you yesterday? 13. I have never read that book. 14. Katja said (that) we had never met. 15. I don’t know if Herbert has ever written

Oppgave 71 1. We met a) on the stairs/steps b) at the dentist’s (se Substantiv, punkt 4C) c) at the corner of d) at the baker’s (se Substantiv, punkt 4C) e) on Hitra f ) in Ireland g) in the square h) in the street i) on the way/road to … j) at the church

150

2. 3. 4. 5.

k) in the field l) at the street door m) at 4 o’clock n) in the morning o) on Christmas Eve p) at night q) last Christmas r) at the theatre I have not seen Jonas for a long time. for twenty years. by 8 o’clock. in an hour.

fasit


151


152

Profile for GAN Aschehoug

Blaeks engelsk gramm  

Blaeks engelsk gramm  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded