__MAIN_TEXT__

Page 1

GAN Aschehoug

Gro Wollebæk

1 NATURFAG


Til læreren Spire Naturfag legger vekt på å skape en aktiv undervisning som lar barna være nysgjerrige og oppleve skaperglede. Elevene vil gjennom arbeidet med boka få muligheten til å undre seg, diskutere, lese, forske, erfare, skrive, tegne og lage. Praktiske aktiviteter og varierte innfallsvinkler gir innhold til naturfaglige begreper og fenomener og gir elevene et solid grunnlag for videre læring. Spire 1 Naturfag og Spire 2 Naturfag dekker til sammen kompetansemålene etter 2. trinn. I veiledningen finner du en oversikt over hvilke kompetansemål Spire 1 Naturfag dekker. Gjør deg kjent med boka Hvert oppslag i boka har mer eller mindre lik struktur. Gjør deg kjent med innholdet og målet med oppslagene før dere starter på et tema. Hvert oppslag har en egen tekst til læreren. Teksten gir tips til hvordan læreren kan gjennomføre arbeidet med temaet. Mer informasjon om arbeidsmetoder, flere oppgaver knyttet til emnet og kopiark finner du i lærerveiledningen. Utforsk! «Den store epledagen», «Den store snødagen» og «Den store spiredagen» skiller seg fra de øvrige oppslagene. Her skal elevene utforske et tema og gå mer i dybden. Elevene må ta i bruk det de har jobbet med og lært i de foregående oppslagene. Konkrete tips finner du i lærerveiledningen.

PÅ HVERT OPPSLAG:

• Fag-/samtaletekst Bli kjent med de ulike tekstene sammen med elevene. Snakk sammen om overskrifter, illustrasjoner, bilder, symboler og figurer. Gi den lesestøtten hver enkelt elev har bruk for. Les teksten for elevene, les teksten i kor og la elevene lese enkeltord, deler av, eller hele teksten selv. Vend tilbake til teksten underveis i arbeidet med aktivitetene på oppgavesiden. Dette vil bidra til at elevene får en bedre forståelse for teksten. • Grubleboksen Her presenterer vi et spørsmål som kan diiskuteres i fellesskap eller i grupper. Hensikten er å undre seg sammen og kanskje finne svar sammen. Kanskje har du elever som kan besvare, og forklare problemstillingen? • Hva vil du svare? Spørsmålene er knyttet til fag-/samtaleteksten. Målet er at elevene skal huske, men også forstå, det de har lest. Arbeid med spørsmålene muntlig i hel klasse, i mindre grupper eller med en læringsvenn. Gi elevene tid til å diskutere seg imellom, før dere gjennomgår spørsmålet i fellesskap. I boka besvarer elevene spørsmålene ved å sette ring rundt et av svaralternativene. • «Forsk på» Hvert kapittel har aktiviteter hvor elevene skal forske. Gjennomgå hvert steg i aktiviteten før elevene utfører forskningen. En del av forskningen er å lage en rapport hvor elevene tegner og forteller hva de har gjort, og hva de fant ut. Det er viktig at elevene får øve seg på å sette ord på erfaringene de gjør seg. I lærerveiledningen finner du en rapport som kan brukes.

• Før dere leser Målet med «Før dere leser»-oppgaven er å aktivisere forkunnskapene og å skape nysgjerrighet hos elevene rundt tematikken i oppslaget. Aktiviteten styres av læreren. I lærerveiledningen er det konkrete tips til de ulike oppgavene. • Ord å snakke om «Ord å snakke om» er sentrale ord og begreper som behandles direkte eller indirekte i oppslaget. Det er viktig å snakke om, og forklare, begreper, ord og uttrykk for elevene. Aktivitetene i oppslaget er en god støtte i dette arbeidet. Ved å gi elevene kjennskap til, erfaring med og forståelse av sentrale ord og begreper, vil elevene i større grad forstå, beskrive og huske temaene de har arbeidet med.

Lykke til! Gro Wollebæk, oktober 2020


INNHOLD

Gro Wollebæk

GAN Aschehoug

NATURFAG

1

Utforsk!

Side 3

Året rundt

Side 7

Høsten

Side 11

Vinteren

Side 21

Kropp og helse

Side 27

Våren

Side 33

Sommeren

Side 37


AR SE KS EM

G

ER IN

D

R

U

Ord å snakke om: naturfag • natur • lure på • undre seg • sansene • finne ut • finne opp • samarbeid

Snakk sammen Hva forestiller bildene? Lag en liste med alle ordene elevene nevner.

PL AR

SE M PL SE K G IN D ER R VU 2

Jeg lurer på så mye rart!

Til læreren Før dere leser Lag en liste i klassen over alt dere lurer på.

Hva lurer dere på?

Les sammen Les og snakk sammen om overskriften. Les teksten for elevene. Les i kor. Hva handler bildene om? Bruk også kopiarket Naturfag handlar om ... som utgangspunkt for samtale. Hva vil elevene lære om i naturfag? Fargelegg overskriften.

Forslag til arbeid A Elevene tegner noe de lurer på og/eller har lyst å lære om i naturfag. De som vil, kan skrive ord til tegningen. B Elevene skal løse ulike enkle oppdrag som krever samarbeid. Tips til ulike samarbeidsoppgaver finner du i lærerveiledningen. Kopiark • Hva hører sammen? • Naturfag handler om ...

NATURFAG HANDLER OM ...

NATURFAG

... alt som lever.

... naturen rundt oss. ... å bruke alle sansene.

... hva alt er laget av.

... å lure på ting.

... å finne ut og finne opp!

Til læreren: Gjennomgå dette med utgangspunkt i side 2–3 i Spire 1 Naturfag. Se tips i lærerveiledningen. Heng opp i klasserommet. Spire 1 Naturfag © GAN Aschehoug 2020 – kopiering tillatt

A4

A3


AR

1

Naturfag handler om naturen rundt oss.

JA

NEI

2

Når jeg lurer på noe, kan jeg finne et svar.

JA

NEI

FORSK PÅ: SAMARBEID

SE KS EM

B

G

Jobb sammen i grupper. Dere får ulike oppdrag av læreren. Hvordan kan dere samarbeide for å løse oppdragene?

U

R

D

R

ER IN

D ER

IN

G

SE K

JEG LURER PÅ ...

VU

A

Sett ring rundt svaret ditt.

PL AR

Finnes det spørsmål som vi ikke kan finne svar på?

SE M PL

HVA VIL DU SVARE?

GRUBLEBOKSEN

Utforsk!

3


AR SE M PL IN

Smake

D

Ord å snakke om: sansene • syn • hørsel • lukt • smak • føle

U

4

R

VU

R

Du har flere sanser. Du bruker sansene hele tiden. Hvilken sans bruker du akkurat nå?

Brrr ...!

ER IN

D ER

Føle

Au!

G

G

Lukte

Mmm ...

SE KS EM

SE K

Høre

Snakk sammen • Hva ser dere på bildet? • Hva på bildet lager lyd? • Hva kan dere smake på? • Hva er mykt, hardt, vått eller tørt?

PL AR

Se

Til læreren Før dere leser Tenk på sommerferien. Hvilken lukt husker du?

Måkene skriker!

Les sammen Les og snakk sammen om overskriften. Les tekstene for elevene. Les i kor. Hva handler teksten om? Fargelegg overskriften. Tips til arbeid med teksten finner du i lærerveiledningen. Forslag til arbeid A Gå tur i nærmiljøet. Legg inn noen sansestopp. Fokuser på én sans om gangen. Elevene tegner/skriver noe de sanset på turen. Lærerveiledningen har tips til hvordan dere kan teste smakssansen på tur. B Lærerstyrt aktivitet. Elevene smaker på ulike matvarer med bind for øynene og klype på nesa. Se instruksjon i lærerveiledningen. Lag rapport i fellesskap. Kopiark • Rapport –Forsk på • Sansespill FORSK PÅ: Navn på forsker

NATURFAG

Dato

Dette tror vi skjer

Det lukter dårlig!

Dette skjedde

Dette lærte vi

Til læreren: Bruk dette skjemaet på de ulike «Forsk på»-aktivitetene i Spire 1 Naturfag. Spire 1 Naturfag © GAN Aschehoug 2020 – kopiering tillatt


AR

Du har fire sanser.

2

Vi bruker sansene av og til.

NEI

JA

NEIc

FORSK PÅ: SMAKSSANSEN

SE KS EM

B

JA

Ha bind for øynene. Hold deg for nesa. Smak på det som læreren gir deg. Kjenner du smaken?

G

Sett en tellestrek for riktig svar.

U

R

D

R

ER IN

D ER

IN

G

SE K

SANSETUR

VU

A

1

Sett ring rundt svaret ditt.

PL AR

Hvor på kroppen er følesansen?

SE M PL

HVA VIL DU SVARE?

GRUBLEBOKSEN

Utforsk!

Hva smaker det? 5


er b m

ber

D R

juli

ma i

G

ER IN

D ER

IN

G

SE KS EM

SE K

nov em

oktober

HØST

R

ust

U

Ord å snakke om: årstid • høst • vinter • vår • sommer • år • måned • kald • varm • temperatur

Snakk sammen • Hvilke årstider har vi? • Hva ser dere på bildet? • Hvordan er bildet delt inn? • Hvilke farger ser dere? • Hvilken årstid liker du best?

Sommeren er lys og varm!

Les sammen Les og snakk sammen om de ulike overskriftene. Les tekstene for elevene. Les i kor. Hva handler teksten om? Tips til arbeid med teksten finner du i lærerveiledningen. Forslag til arbeid A Elevene klipper ut ordene høst, vinter, vår og sommer fra kopiarket og limer på riktig sted. De som vil, kan skrive årstiden på linjen. I midten kan elevene tegne noe fra årstiden de liker best. B Lag forside til en bok som handler om de ulike årstidene. Se lærerveiledningen for tips. Kopiark • Årstider og måneder • Hvilken årstid er det? • Årstidsbok (forside)

i

jun

SOMMER

VÅR

aug

april

VU

rs ma

ber

tem sep

6

AR uar

e s e d

Høsten er farger!

feb r

Våren er grønn!

PL AR

januar

SE M PL

VINTER

Vinteren er kald!

Til læreren Før dere leser Hvilken årstid er det nå?

HVILKEN ÅRSTID ER DET? NATURFAG

HØST

VINTER

VÅR

SOMMER

Til læreren: Gjennomgå temaet med utgangspunkt i side 6–7 i Spire 1 Naturfag. Snakk om hva de ulike illustrasjonene viser. Elevene setter strek til riktig årstid. Spire 1 Naturfag © GAN Aschehoug 2020 – kopiering tillatt


Vi har fire årstider.

2

Vinteren er varm.

AR

NEI

JA

NEIc

MIN BOK OM ÅRSTIDER

SE KS EM

B

JA

G

Lag en fin forside til boka om årstidene.

U

R

D

R

ER IN

D ER

IN

G

SE K

ÅRSTIDENE

VU

A

1

Sett ring rundt svaret ditt.

PL AR

Hvorfor er det kaldt om vinteren og varmt om sommeren?

SE M PL

HVA VIL DU SVARE?

GRUBLEBOKSEN

Året rundt

7


AR SE M PL

SE KS EM

SE K

G

IN

Lilja

D

R

juli

sommer

er m m

j

uni

vå rs o

ust

Ord å snakke om: same • samisk • samiske årstider (jahkodat) • reinsdyr

U

Les sammen Les og snakk sammen om overskriften. Les tekstene for elevene. Les i kor. Hva handler teksten om? Sammenlign med årshjulet på side 6: Hva er likt? Hva er forskjellig? Fargelegg overskriften. Bakgrunnsstoff om samene og tips til arbeid med teksten finner du i lærerveiledningen.

ma i

G

ER IN er

R

PL AR

te r hø nov s em ber tvin

D ER

m ber som st

VU

Snakk sammen • Hvem er de to barna? • Hva har gutten i hendene? • Hvilket dyr er inni årshjulet?

vår

tem

aug

Høstsommer er best! Da får kalvene et merke i øret.

8

april

sep

Mikkel

rs ma

høst oktober

uar

e des

r te

Reinsdyra styrer livet i årstidene.

feb r

vin

er b m

r vå

Mange samer deler året i åtte årstider.

vinter januar

Til læreren Før dere leser Hvem er samene? Snakk med en læringsvenn.

Forslag til arbeid A Les og snakk om ordene. Skriv riktig ord på linjen. Fargelegg reinsdyrene. B Elevene kommer med så mange forslag de klarer. Se på bilder av ulike produkter i etterkant. Utvid tankekartet. C Elevene klipper og limer. Se lærerveiledningen for fremgangsmåte. Kopiark • Samenes år • Samenes farger • Reinsdyrbok (mal) SAMENES FARGER

NATURFAG

De samiske fargene betyr ulike ting:

Jeg liker vårsommer! Da får reinsdyra kalver, og jeg har vårferie!

= månen

= dyrene

= sola

= naturen 1= 2= 2

3=

1

1

3

4=

4 2

1 3 4

3

2

1 1 Til læreren: Gjennomgå dette med utgangspunkt i side 8–9 i Spire 1 Naturfag. Områder som ikke er markert med tall, kan elevene fargelegge etter eget ønske. Spire 1 Naturfag © GAN Aschehoug 2020 – kopiering tillatt

B


B

REINSDYRET

2

Lilja liker sommeren best.

R

VU

REINSDYRSKINN

U

R

D

Hva kan man lage av reindyrskinn? Lag et tankekart i klassen.

JA

NEI

JA

NEI

SE KS EM

G

ER IN

D ER

IN

G

KALV SIMLE BUKK

B

AR

Samene har åtte årstider.

SE K

A

1

Sett ring rundt svaret ditt.

PL AR

Hvorfor er reinsdyrene viktige for samer?

SE M PL

HVA VIL DU SVARE?

GRUBLEBOKSEN

Året rundt

C

REINSDYRBOK Tegn eller skriv om reinsdyret. 9


AR Jeg har det travelt!

R

Ord å snakke om: høst • trekkfugl

U

10

D

VU

R

ER IN

Hvor drar fuglene?

G

IN

D ER

Dyrene i skogen har mye å gjøre. Det er snart vinter.

G

Høst er frukt og bær. Høst er frø og nøtter.

SE KS EM

SE K

Høst er vind. Høst er regn.

Til læreren Før dere leser Hør Vi elsker høsten i klassen.

PL AR

SE M PL

september oktober november

Snakk sammen • Hvilke dyr ser dere? • Hva gjør dyrene? • Hvilke farger ser dere? • Hva liker dere å gjøre om høsten? Les sammen Les og snakk sammen om overskriften. Les tekstene for elevene. Les i kor. Hva handler teksten om? Snakk om det jenta spør om. Fargelegg overskriften. Tips til arbeid med teksten finner du i lærerveiledningen. Forslag til arbeid A Velg et dyr fra tegningen. Tegn dyret om høsten. De som vil, kan skrive ord/setninger om dyret. B Gå tur. Finn et løvtre i nærmiljøet. Følg treet gjennom årstidene. Se tips i lærerveiledningen. C Tørk bladene ved å legge dem i press. Se instruksjon i lærerveiledningen. Kopiark • Hva spiser dyrene? • Let og finn! HVA SPISER DYRENE?

NATURFAG

N B S M GR K

TT R PP S SS NGLE

Til læreren: Gjennomgå dette med utgangspunkt i side 10–11 i Spire 1 Naturfag. Elevene fargelegger og skriver bokstaven som mangler. Se lærerveiledning for alternativ bruk. Spire 1 Naturfag © GAN Aschehoug 2020 – kopiering tillatt


2

Dyrene har lite å gjøre om høsten.

JA

NEI

JA

NEIc

FORSK PÅ: TREET VÅRT

SE KS EM

ER IN

D R U

B

Finn et fint løvtre. Følg med på hvordan treet forandrer seg. Ta bilder.

G

G IN D ER R

AR

Bildet viser at det er høst.

SE K

DYRENE OM HØSTEN

VU

A

1

Sett ring rundt svaret ditt.

PL AR

Hvorfor skifter bladene farge om høsten?

SE M PL

HVA VIL DU SVARE?

GRUBLEBOKSEN

Høsten

B

BLADDYR Lim høstblader på et ark. Tegn øyne og bein. 11


AR

PL AR

SE M PL

SE KS EM

Snakk sammen • Hvor er barna? • Hva gjør barna? • Hva gjør hunden? • Hvilken årstid er det?

Tassen rydder ikke!

G

Ord å snakke om: sortere • rydde • rote • egenskaper • størrelse • farge • lengde • vekt

U

12

R

VU

Ali sorterer steinene. Siri sorterer bladene. Tassen bare roter.

D

R

ER IN

D ER

Ali samler steiner. Siri samler blader. Tassen samler kvister.

IN

G

SE K

Sortere er å rydde.

Til læreren Før dere leser Hvordan vil du sortere LEGO? Snakk med en læringsvenn.

Voff!

Les sammen Les og snakk sammen om overskriften. Les tekstene for elevene. Les i kor. Hva handler teksten om? Er det flere ting på bildet som kan sorteres? Fargelegg overskriften. Tips til arbeid med teksten finner du i lærerveiledningen. Forslag til arbeid A Gå tur i nærmiljøet. Elevene finner steiner, pinner, kongler, blader o.l. Sorter dem etter egenskaper som de velger selv. Stor, liten, myk, hard, etter farge osv. Ta bilder og lag en utstilling med bildene. B Elevene jobber med en læringsvenn. Diskuter hvordan dyrene og fruktene kan sorteres. Marker med farger det som kan høre sammen. Kopiark • Lotto • Hva skal ut? HVA SKAL UT?

NATURFAG

Jobb med en læringsvenn. Finn ut hva eller hvem som ikke passer inn. Kan dere forklare hvorfor? Det kan være flere riktige svar. 1

2

3

4

Til læreren: Gjennomgå dette med utgangspunkt i side 11–12 i Spire 1 Naturfag. Elevene jobber i par. De snakker sammen om hva som skal ut og hvorfor. Spire 1 Naturfag © GAN Aschehoug 2020 – kopiering tillatt


Siri sorterer steinene.

VI SORTERER

AR

NEI

JA

NEIc

SE KS EM

G IN

JA

PL AR

2

U

R

D

R

ER IN

D ER

Gå en tur med klassen. Finn ulike ting i naturen. Sorter tingene slik dere mener er best. Ta bilder.

Å sortere er å rydde.

Sett ring rundt svaret ditt.

G

B

UT I NATUREN

VU

A

1

SE K

Hvorfor er det lurt å sortere?

SE M PL

HVA VIL DU SVARE?

GRUBLEBOKSEN

Høsten

13


AR Noe flyter i vann. Noe synker i vann. Hvorfor det?

G

D

Ord å snakke om: teste • flyte • synke • egenskaper • lett • tung • form • materiale

U

14

R

VU

R

ER IN

D ER

IN

G

Line lurer veldig. Line tester. Hva tror du hun finner ut?

SE KS EM

SE K

Lurer på om fjær flyter?

Snakk sammen • Hva gjør jenta på bildet? • Hva tror du katten tenker? • Hva tror du synker/flyter?

PL AR

SE M PL Ikke rør mine fjær!

Til læreren Før dere leser Tegn én ting du tror synker. Tegn én ting du tror flyter.

Flyter kjøttbeinet?

Les sammen Les og snakk sammen om overskriften. Les tekstene for elevene. Les i kor. Hva handler teksten om? Hvilke av gjenstandene vil flyte/synke? Lag en oversikt på tavla som viser hva elevene tror. Fargelegg overskriften. Tips til arbeid med teksten finner du i lærerveiledningen. Forslag til arbeid A Jobb i grupper. Finn ulike ting til testing. Gjett flyteevne før ting legges i vann. Snakk om resultatet. Hvorfor flyter/ synker gjenstanden? B Jobb i grupper. Se tips i lærerveiledningen for gjennomføring av forsøket. Lag rapport i fellesskap. C Brett i fellesskap. Sjøsett båtene eller lag en utstilling. Instruksjon til barkebåt finner du i lærerveiledningen. Kopiark • Tegn en ting som er ... TEGN EN TING SOM ER ...

NATURFAG

TUNG

LETT

VARM

KALD

GLATT

RUGLETE

RUND

FLAT

Til læreren: Gjennomgå dette med utgangspunkt i side 14–15 i Spire 1 Naturfag. Spire 1 Naturfag © GAN Aschehoug 2020 – kopiering tillatt


2

Line lurer på hva som flyter.

U

R

D

R

NEI

JA

NEIc

FRA SYNKE TIL FLYTE

Jobb med en læringsvenn. Hva må dere gjøre for å få kulene til å flyte? Prøv dere fram. Tegn resultatet.

SYNKER

G

ER IN

D ER

IN

G

FLYTER

B

JA

SE KS EM

TING

AR

Line vasker opp.

SE K

FORSK PÅ: FLYTER DET?

VU

A

1

Sett ring rundt svaret ditt.

PL AR

Hvordan kan du få en stein til å flyte?

SE M PL

HVA VIL DU SVARE?

GRUBLEBOKSEN

Høsten

Plastilin C

Sølvpapir

PAPIRBÅT Skann QR-koden. Brett en båt. 15


AR SE KS EM

G

De lager kompost. Det skal bli jord.

G

D

Ord å snakke om: sortere • søppel • nedbrytere • jord • råtne • kompost • plast

U

16

R

VU

R

ER IN

D ER

IN

Biller! Meitemark! Larver!

Snakk sammen • Hvor er barna på bildet? • Hva gjør barna? • Hva får barna øye på? • Hva tror dere det lukter?

PL AR

SE M PL SE K

Lotte og Asif rydder. De legger blader og matavfall i kassa.

Til læreren Før dere leser Hvor kommer all jorden fra?

Det stinker!

Les sammen Les og snakk sammen om overskriften. Les tekstene for elevene. Les i kor. Hva handler teksten om? Snakk om hvordan biologisk avfall omdannes til jord. Snakk også om avfall som ikke kan brytes ned. Fargelegg overskriften. Tips til arbeid med teksten finner du i lærerveiledningen. Forslag til arbeid A Gå på jakt etter meitemark. Legg meitemarkene i et kar. Se på de ulike meitemarkene. Hva er likt/ulikt? Elevene tegner og fargelegger to ulike meitemarker. Se K&H-tips i lærerveiledningen. B Se tips i lærerveiledningen for gjennomføring av forsøket. Kopiark • Søppel – blir det borte? • Nedbrytere

SØPPEL – BLIR DET BORTE?

NATURFAG

5 ÅR 1 MILLION ÅR

300 ÅR

200 ÅR 20 ÅR

Vi spiser ikke plast.

5 MÅNEDER 5 ÅR

2 MÅNEDER

5 ÅR

PAPP

20 ÅR

PLAST

300 ÅR

POSE

5 ÅR

GLASS

200 ÅR

MAT

1 MILLION ÅR

PAPIR

5 MÅNEDER

SNEIP

2 MÅNEDER

METALL

Til læreren: Gjennomgå dette med utgangspunkt i side 16–17 i Spire 1 Naturfag. Snakk sammen om illustrasjonen øverst. Elevene setter strek til riktig bilde/ord. Spire 1 Naturfag © GAN Aschehoug 2020 – kopiering tillatt


2

Blader og mat blir til jord.

SANT USANT SANT USANT c

FORSK PÅ: SØPPEL

SE KS EM

B

Hvilket søppel blir borte? 1

Test ut! Grav ned forskjellig søppel en plass i skogen.

2

La alt ligge til våren kommer. Da kan dere grave søppelet opp igjen.

ER IN

G

G IN D ER

3

Lag rapport. Tegn og fortell hva dere fant ut.

U

R

D

R

AR

Lotte og Asif plukker plast.

SE K

MEITEMARKEN

VU

A

1

Sett ring rundt svaret ditt.

PL AR

Finnes det noen som spiser plast?

SE M PL

HVA VIL DU SVARE?

GRUBLEBOKSEN

Høsten

17


AR ER IN

D R U

18

SE KS EM

IN D ER

VU

R

Lukt på epler i ulike farger. Sett ring rundt eplet som du synes lukter best.

PL AR

SE M PL

Del eplene i to. Undersøk hvordan eplene ser ut inni.

G

2

Studer skallet på røde, gule og grønne epler.

Jobb med en læringsvenn. Den ene tar et tygg av et eple. Den andre beskriver hvordan lyden høres ut.

G

1

SE K

Ha bind for øynene. Kjenn på et eple. Beskriv for en læringsvenn hvordan eplet kjennes.

Du må bruke sansene når du skal forske på epler. Lag en eplebok om alt du finner ut.

Ha bind for øynene. Smak på ulike epler. Klarer du å kjenne hvilken farge eplet har? Beskriv smaken for en læringsvenn.


AR Skrell et eple! 1 Legg to epler på et fat. Skrell bort litt skall på det ene eplet. La det andre være urørt. Sjekk eplene hver dag. Hva tror du skjer?

G

2

Epletrykk! Del et eple i to. Mal innsiden av eplet. Trykk på stoff eller papir.

ER IN

D ER

VU

Grønne

R

Gule

IN

Røde

SE KS EM

SE K

G

Undersøk: Liker dere røde, gule eller grønne epler best? Spør alle i klassen din. Sett tellestrek.

U

R

D

Lag en plakat i klassen som viser resultatet.

Til læreren Før dere leser Les Mannen med det røde eplet av Jan Lööf. Snakk sammen • Hva er et eple? • Hvilken form har epler? • Hvordan smaker og lukter epler? • Hvor vokser eplene?

PL AR

SE M PL Hvordan blir epler til? Gjør oppgavene på kopiarket du får av læreren din.

Vi vokser på trær. Vi har frø inni oss. Kall meg en frukt!

Høsten – Utforsk!

Les sammen Les og snakk sammen om overskriften. Les teksten for elevene. Les i kor. Snakk sammen om hva elevene skal lære og jobbe med på disse to sidene. Forklar ukjente ord. Fargelegg overskriften. Fokuser på ett oppdrag om gangen. Gi elevene tid til å fullføre et oppdrag før dere starter på neste. Ha en felles gjennomgang før og etter hvert oppdrag. Forslag til arbeid Oppgavene og aktivitetene kan gjennomføres som et prosjektarbeid i klassen. Se lærerveiledningen for tips til organisering og nærmere beskrivelse av de ulike aktivitetene. Kopiark • Diverse kopiark til oppdragene • Eplebok (mal) UNDERSØK – JEG LIKER ...

NATURFAG

1 Sett ring rundt

eplet du liker best: 2 Hvordan smaker favoritteplet ditt?

Sett kryss.

SØTT SURT

Lag en epleutstilling i klassen. Til læreren: Gjennomgå dette med utgangspunkt i side 18–19 i Spire 1 Naturfag. Elevene fargelegger og klipper ut eplet. Heng opp på felles søylediagram. Se lærerveiledning. Spire 1 Naturfag © GAN Aschehoug 2020 – kopiering tillatt

19


AR

Jeg blir her hele vinteren.

SE KS EM

G

Noen dyr får vinterpels. Dyrene må lete etter mat.

R

G

D

R VU

ER IN

D ER

IN

Noen dyr sover hele vinteren. Plantene sover også.

Reinsdyrene graver i snøen etter lav.

Ord å snakke om: vinter • kald • kamuflasje • vinterpels • standfugl • dvale • lav

U

Zzz

Til læreren Før dere leser Hva er den største forskjellen på sommer og vinter?

PL AR

SE M PL

SE K

Vinteren er kald. Vinteren er mørk.

20

desember januar februar

Snakk sammen • Hvilke dyr og fugler ser dere på bildet? • Hva gjør dyrene? • Hvilken farge har haren? • Hva skjer under bakken? Les sammen Les og snakk sammen om overskriften. Les tekstene for elevene. Les i kor. Hva handler teksten om? Fargelegg overskriften. Tips til arbeid med teksten finner du i lærerveiledningen. Forslag til arbeid A Skann QR-koden. Se filmen om standfugler. Se på bilder av vanlige standfugler. Elevene velger en standfugl fra hjemstedet som de vil tegne. De som vil, kan skrive setninger. B Jobb med årstidsboka. Se lærerveiledningen for tips. Observer treet om vinteren. Sammenlign bilder fra høsten. Heng opp bildene. Kopiark • Standfugler STANDFUGLER

NATURFAG

En standfugl reiser ikke sørover om vinteren. Den blir på hjemstedet sitt hele vinteren.

Dompap

Stokkand

Skjære

Kråke

Pilfink

Gråspurv

Blåmeis

Kjøttmeis

Til læreren: Gjennomgå dette med utgangspunkt i side 20–21 i Spire 1 Naturfag. Se lærerveiledning for tips til bruk av bildene/kortene. Spire 1 Naturfag © GAN Aschehoug 2020 – kopiering tillatt


AR

Vinteren er mørketid.

2

Noen dyr sover hele vinteren.

NEI

JA

NEI

MIN BOK OM ÅRSTIDER

SE KS EM

B

JA

Lag en ny side om vinteren i årstidsboka di.

G

Ta bilder av treet deres. Sammenlign med bilder fra høsten.

U

R

D

R

ER IN

D ER

IN

G

SE K

STANDFUGLER

VU

A

1

Sett ring rundt svaret ditt.

PL AR

Hvorfor kommer det snø om vinteren?

SE M PL

HVA VIL DU SVARE?

GRUBLEBOKSEN

Vinteren

21


AR SE M PL IN

ER IN

D ER

Bjørnen sover vintersøvn. Den går i hi om høsten.

D

Ord å snakke om: sørover • lagre • vintersøvn • dvale • tilpasning • overleve • hjerteslag • puls

U

22

R

VU

R

Haren skifter farge på pelsen.

PL AR

Mus og ekorn lagrer mat før vinteren.

G

Elgen spiser annen mat om vinteren.

G

Reinsdyrene får tykkere pels.

SE KS EM

SE K

Jeg har reist sørover.

Til læreren Før dere leser Hvilke klær bruker dere om vinteren? Snakk med en læringsvenn.

Hoggorm, meitemark og maur går i dvale. Jeg går også i dvale.

Snakk sammen • Hvilke dyr ser dere? • Hva gjør dyrene? Les sammen Les og snakk om overskriften. Les tekstene for elevene. Les i kor. Hva handler teksten om? Skann QR-koden og se film om pinnsvinet som går i dvale. Fargelegg overskriften. Tips til arbeid med teksten finner du i lærerveiledningen. Forslag til arbeid A Lag noen av dyrene i leire eller plastilin. Ta bilder av dyret eleven lager. Lim bildet inn i boka. Inviter noen til utstilling. Elevene viser fram og forteller hvordan dyrene klarer seg gjennom vinteren. Se tips i lærerveiledningen. B Bruk gymsalen eller skolegården. Prøv å telle antall hjerteslag før, under og etter aktivitet. Lag rapport. Kopiark • Hvem går i dvale? • Dyrene i skogen DYRENE I SKOGEN FLEIP ELLER FAKTA?

NATURFAG

JA

NEI

1 Vinteren er varm. 2 Noen dyr får tykkere pels. 3 Det er lett å finne mat i skogen. 4 Planter vokser hele vinteren. 5 Bjørnen sover vintersøvn. 6 Haren får hvit pels. HVA HETER DYRENE?

Til læreren: Gjennomgå dette med utgangspunkt i side 22–23 i Spire 1 Naturfag. Les påstandene for elevene. Elevene lytter og setter kryss i riktig rute. Skriv navn på dyrene. Spire 1 Naturfag © GAN Aschehoug 2020 – kopiering tillatt


2

Reinsdyret skifter farge på pelsen.

D R U

B

JA

NEI

JA

NEI

FORSK PÅ: HJERTESLAG

SE KS EM

ER IN

G

G IN D ER R

AR

Bjørnen sover hele vinteren.

SE K

MITT DYR

VU

zA

1

Sett ring rundt svaret ditt.

PL AR

Hvordan overlever dyra som sover om vinteren, uten å spise mat?

SE M PL

HVA VIL DU SVARE?

GRUBLEBOKSEN

Vinteren

1

Kjenn på hjertet ditt. Klarer du å telle slagene?

2

Løp og hopp i fem minutter. Legg deg ned. Kjenn på hjerteslagene.

3

Ligg musestille. Hva skjer med hjerteslagene dine?

Hjertet mitt slår færre slag når jeg sover om vinteren. 23


AR SE KS EM

PL AR

SE M PL G

D R

24

U

VU

R

ER IN

D ER

IN

G

SE K

For å forske på snø må dere være ute! Tegn eller skriv i rutene når dere kommer inn.

Se tips i lærerveiledningen for hvordan oppslaget kan brukes dersom det er en snøfattig vinter.


AR Bygg!

SE KS EM

G

Jobb sammen i grupper. Lag noe som dere kan leke med i snøen. Lag en tegning av det dere laget.

ER IN

G

IN

D ER

D

Lag rapport.

R

4

Flytt termometeret tilbake i snøen. Hva skjer nå?

U

3

Flytt termometeret raskt over i en balje med varmt vann. Hva skjer med temperaturen?

R

2

Fyll en balje med snø. Stikk et termometer i snøen. Les av temperaturen.

VU

1

Oppas er et

Ord om snø Det finnes ulike typer snø. samisk ord for snø. Alle snøtyper har et navn. Lag et tankekart i klassen.

Test ut

Snøkrystaller Tryll fram snøkrystaller av papir. Lag en utstilling i klassen.

Til læreren Før dere leser Skriv tre ting du kan bruke snø til. Snakk sammen • Hva er snø laget av? • Hvilken farge har snø? • Hvordan kjennes snø? • Hva smaker snø?

PL AR

SE M PL

SE K

Hvor mange ord finner dere som har SNØ i seg?

Vinteren – Utforsk!

Les sammen Les og snakk sammen om overskriften. Les teksten for elevene. Les i kor. Snakk sammen om hva elevene skal lære og jobbe med på disse to sidene. Forklar ukjente ord. Fargelegg overskriften. Fokuser på ett oppdrag om gangen. Gi elevene tid til å fullføre et oppdrag før dere starter på neste. Ha en felles gjennomgang før og etter hvert oppdrag. Forslag til arbeid Oppgavene og aktivitetene kan gjennomføres som et prosjektarbeid i klassen. Se lærerveiledningen for tips til organisering og nærmere beskrivelse av de ulike aktivitetene. Kopiark • Snøkrystall (mal) • Mål temperaturen RAPPORT – MÅL TEMPERATUREN Navn på forsker

NATURFAG

Dato

1

2

Stikk et termometer i snøen. Les av temperaturen. Tegn i termometeret.

Flytt termometeret raskt over i varmt vann. Hva skjer med temperaturen? Tegn i termometeret.

Snø

Varmt vann

4

3

Hva tror du skjer hvis du flytter termometeret tilbake i snøen? Tegn i termometeret.

Stikk termometeret tilbake i snø. Hva skjedde? Tegn i termometeret.

Til læreren: Gjennomgå dette med utgangspunkt i side 24–25 i Spire 1 Naturfag. Spire 1 Naturfag © GAN Aschehoug 2020 – kopiering tillatt

25


SE M PL

AR R

D

R VU

Ord å snakke om: hjernen • sanser • signaler • styre

U

26

PL AR

Snakk sammen • Hva viser bildet? • Hva gjør barna? • Hvilken bok leser barna? • Hva er katten opptatt av?

SE KS EM

SE

LUKTE

KJENNE

HØRE

G

SMAKE

ER IN

D ER

IN

G

SE K

Inni hodet ditt ligger hjernen. Hjernen sender signaler til kroppen din. Hjernen forteller deg hva du sanser.

Til læreren Før dere leser Gjennomfør aktiviteten Hva lukter det?

Mjau! Jeg lar meg ikke lure.

Les sammen Les og snakk sammen om overskriften. Les tekstene for elevene. Les i kor. Hva handler teksten om? Fargelegg overskriften. Tips til arbeid med teksten finner du i lærerveiledningen. Forslag til arbeid A Elevene jobber med en læringsvenn. De utforsker de ulike optiske illusjonene sammen. Snakk om hva elevene erfarte. B Jobb i grupper. La elevene gjette i forkant hvordan det vil kjennes. Del erfaringene i etterkant. Lag rapport i fellesskap. Kopiark • Hvilken sans bruker du? • Hvilke hører sammen?

HVILKEN SANS BRUKER DU?

NATURFAG

FØLE

HØRE

LUKTE

SE (ikke ta på)

SMAKE Til læreren: Gjennomgå dette med utgangspunkt i side 26–27 i Spire 1 Naturfag. Elevene setter strek til riktig sans. Flere alternativer kan være korrekt. Se lærerveiledningen. Spire 1 Naturfag © GAN Aschehoug 2020 – kopiering tillatt


Hjernen ligger i hodet.

2

Kroppen styrer hjernen.

AR

NEI

JA

NEIc

FORSK PÅ: FØLESANS

G

ER IN

1

Hold hendene i kaldt vann i ett minutt.

2

Flytt hendene over i varmt vann. Kjenn etter!

3

Lag rapport. Tegn og fortell hva som skjedde.

D R U

4 Hvem er høyest?

3 Mann eller dame? (Snu boka.)

2 Hva ser du her?

R

1 Hvor mange rør ser du?

B

JA

SE KS EM

D ER

IN

G

SE K

HJERNEN KAN LURE DEG!

VU

A

1

Sett ring rundt svaret ditt.

PL AR

Hvorfor er hjernen din så viktig?

SE M PL

HVA VIL DU SVARE?

GRUBLEBOKSEN

Kropp og helse

5 Hvilken er lengst? 27


AR SE KS EM

Les sammen Les og snakk sammen om overskriften. Les tekstene for elevene. Les i kor. Hva handler teksten om? Kjenner elevene noen som har behov for hjelpemidler? Trekk inn andre typer hjelpemidler enn bildene her viser. Fargelegg overskriften. Tips til arbeid med teksten finner du i lærerveiledningen. Forslag til arbeid A Elevene jobber i par. Bytt på å være enøyd og hjelper. Snakk om erfaringene elevene gjør seg. B Elevene jobber i par. Snakk om erfaringene elevene gjør seg. Lag rapport i fellesskap. C Snakk om de ulike delene i øyet. Studer ulike øyefarger. Instruksjon til toving av øyet finner du i lærerveiledningen. Kopiark • Test synet ditt • Tegnspråk TEGNSPRÅK 1 Tegn ring rundt din bokstav. Øv deg på tegnet.

NATURFAG

Hei!

2 Si hele navnet ditt med tegn. 3 Tenk på et ord. Vis ordet med tegn til en læringsvenn.

D

Ord å snakke om: hjelpemiddel • sans • døv • blind

U

28

R

VU

R

ER IN

Sansene er viktige. Sansene kan bli skadet. Noen mangler en sans. Da er det bra å ha ulike hjelpemidler.

Snakk sammen • Hvor er jenta på bildet? • Hva har hun på seg? • Hva viser bildene til høyre?

PL AR

SE M PL

D ER

E for Ella!

G

IN

G

SE K

Ella ser ikke bra. Hun er hos øyelegen. Hun må ha nye briller.

Til læreren Før dere leser Lek Blind orm. Se lærerveiledningen.

Til læreren: Gjennomgå dette med utgangspunkt i side 28–29 i Spire 1 Naturfag. Elevene kan jobbe i par og utforske de ulike bokstavtegnene. Spire 1 Naturfag © GAN Aschehoug 2020 – kopiering tillatt

A4

A3


2

Test ut! • Hell vann i en kopp • Grip en ball • Gå i en trapp (vær forsiktig!)

ER IN

D ER

IN

G

Gå med øyelapp en hel skoletime.

U

R

D

R

Lag rapport. Tegn og fortell hva dere fant ut.

B

HVA HØRER DU?

JA

NEI

JA

NEIc

PL AR

Noen mangler en sans.

1

3

AR

2

Sett ring rundt svaret ditt.

SE KS EM

Hvor godt ser du med ett øye?

Ella er på skolen.

Jobb med en læringsvenn. Den ene har på hørselsvern. Den andre snakker med vanlig stemme. Klarer du å oppfatte hva den andre sier? Bytt roller.

G

FORSK PÅ: SYNET DITT

VU

A

1

SE K

Finnes det hjelpemidler hvis smakssansen blir borte?

SE M PL

HVA VIL DU SVARE?

GRUBLEBOKSEN

Kropp og helse

C

LAG ET ØYE AV ULL

regnbuehinne

Øyeeple Pupill 29


AR D

Ord å snakke om: svimmel • kvalm • likevekt • balanse

U

30

R

Det går rundt og rundt.

PL AR

G

4

Det går opp og ned.

ER IN

D ER

VU

R

3

IN

Lise er på tivoli. Hun kjører mange karuseller.

SE KS EM

G

SE K

1

SE M PL

2

Til læreren Før dere leser Snakk med en læringsvenn. Fortell om en gang du følte deg svimmel. Snakk sammen • Hvor er barna? • Hva skjer på de bildene? • Hva skjer egentlig når man blir svimmel? Les sammen Les og snakk sammen om overskriften. Les tekstene for elevene. Les i kor. Hva handler teksten om? Fokuser på spørsmålet i bilde 4. Elevene kan fortelle om egne erfaringer. Fargelegg overskriften. Tips til arbeid med teksten finner du i lærerveiledningen. Forslag til arbeid A Elevene tegner en gang de var svimmel eller kvalm. De som vil, kan lage setninger til tegningen. B Jobb i grupper. Elevene observerer hva som skjer med pepperkornene i oljen. Elevene kan teste likevektsansen på seg selv. Se lærerveiledningen. Kopiark • Balanse og likevekt BALANSE OG LIKEVEKT

Jeg må spy ...

Nå er Lise svimmel og kvalm. Hvorfor ble hun det?

NATURFAG

TEST BALANSEN 1 Stå helt rolig på én fot med åpne øyne. Ta tiden. 2 Stå helt rolig på én fot. Lukk øynene. Ta tiden. Hva skjedde?

GÅ PÅ STREKEN 1 Lukk øynene. Ha hendene ut til siden. Snurr rundt og rundt minst 10 ganger. 2 Prøv å gå rett fram på en rett strek. Hva skjedde?

TEST LIKEVEKTSANSEN 1 Hold en hånd i bakken. Snurr rundt og rundt minst 10 ganger. 2 Legg ned deg på ryggen. Lukk øynene. Kjenn etter. Hva skjedde? Til læreren: Gjennomgå dette med utgangspunkt i side 30–31 i Spire 1 Naturfag. Elevene jobber med en læringsvenn. Se tips i lærerveiledning. Spire 1 Naturfag © GAN Aschehoug 2020 – kopiering tillatt


2

Lise føler seg frisk.

AR

SANT

USANT

SANT

USANT c

FORSK PÅ: LIKEVEKT

SE KS EM

ER IN

G

IN D ER

1

Ha noen pepperkorn i et glass med olje.

2

Skru på lokket. Snurr på glasset slik at oljen inni snurrer rundt og rundt.

3

Sett glasset på bordet. Følg med! Hva skjer?

4

Lag rapport.

U

R

D

R

B

Sett ring rundt svaret ditt.

PL AR

Lise har kjørt karuseller.

G

EN GANG JEG VAR SVIMMEL

VU

A

1

SE K

Hvorfor er det mange som liker å kjøre berg-og-dal-bane?

SE M PL

HVA VIL DU SVARE?

GRUBLEBOKSEN

Kropp og helse

31


AR D

Ord å snakke om: vår • vårsommer • trekkfugl • rede

U

32

Reinsdyra får kalver på vårsommeren.

R

VU

R

SE KS EM

ER IN

D ER

IN

Trekkfuglene kommer tilbake. Fuglene bygger rede og legger egg. Dyrene får unger.

G

G

Trærne får blader. Blomstene spirer. Insektene våkner til liv.

Til læreren Før dere leser Hva tenker du på når du hører ordet vår? Snakk sammen • Hvilken årstid er det? • Hva skjer om våren? • Hva er dyrene opptatt av?

PL AR

SE M PL SE K

Sola varmer om våren. Naturen våkner.

mars april mai

Les sammen Les og snakk sammen om overskriften. Les tekstene for elevene. Les i kor. Hva handler teksten om? Fargelegg overskriften. Tips til arbeid med teksten finner du i lærerveiledningen. Forslag til arbeid A Gå på jakt etter vårtegn. Elevene kan tegne ett eller flere vårtegn de oppdaget på tur. De som vil, kan skrive ord eller setninger. B Jobb med årstidsboka. Observer treet om våren. Skriv setninger om hvordan treet forandrer seg. Sammenlign bilder fra høst og vinter. Heng opp bildene. Se lærerveiledningen for tips. Kopiark • Vårbingo

VÅRBINGO

NATURFAG

GRUPPE:

Hvor mange av tingene får dere øye på? Kryss av etter hvert som dere oppdager dem.

Maurtue

Kongle

Fugler

Et grønt blad

Bregne

En gul blomst

Steiner

Edderkopp

En veltet trestamme

Et brunt blad

En trestubbe ELG

En stein full av mose.

Et dødt tre

Strå

En hvit blomst

En Y-kvist

REV

Dyrespor

Barnåler

En bille

Et hult tre

Til læreren: Gjennomgå dette med utgangspunkt i side 32–33 i Spire 1 Naturfag. Se tips i lærerveiledning. Spire 1 Naturfag © GAN Aschehoug 2020 – kopiering tillatt


AR

1

Trekkfuglene drar sin vei om våren.

JA

NEI

2

Naturen våkner om våren.

JA

NEIc

MIN BOK OM ÅRSTIDER

SE KS EM

B

Lag en ny side om våren i årstidsboka di.

G

Ta bilder av treet deres. Sammenlign med bilder fra høsten og vinteren.

U

R

D

R

ER IN

D ER

IN

G

SE K

VÅRTEGN

VU

A

Sett ring rundt svaret ditt.

PL AR

Hvor har harens hvite pels blitt av?

SE M PL

HVA VIL DU SVARE?

GRUBLEBOKSEN

Våren

33


AR R

D

R

34

U

VU

Beskriv for læringsvennen din hvordan de ulike delene kjennes.

SE KS EM

Lukt på hverandres blomster. Klarer dere å beskrive hva blomstene lukter?

G

Lukk øynene. Kjenn etter. 1 Kjenn på kronbladene. 2 Kjenn på bladene. 3 Kjenn på stengelen.

ER IN

D ER

IN

Sett navn på de ulike delene.

G

Studer blomsten. Lag en stor og fin tegning av blomsten.

PL AR

SE M PL SE K

Finn en fin blomst ute som ikke stikker eller svir.

Om våren kan vi så ulike frø.

Finn et fint sted i naturen hvor det vokser blomster. Legg dere ned på bakken. Lukk øynene. Vær helt stille og lytt til alle lydene. Hvilke lyder hører dere?


AR Binders

La blomsten stå et par dager. Følg med!

Brett

IN

Fyll to potter med jord. Så ett solsikkefrø i hver potte.

2

Sett den ene potta på et solfylt sted. Gi frøet litt vann hver dag.

R

U

R

Hva tror du skjer?

D

Sett den andre i et mørkt skap. Gi frøet vann en gang i uka.

VU

4

Hva er det som får frøene til å fly?

Lag en blomstereng! Drypp dråper med vannmaling på et kaffefilter. Bruk ulike farger. Klipp ut kronblader. Sett dem sammen til en blomst.

ER IN

D ER

1

SE KS EM

Hva tror du skjer?

Hva trenger blomstene?

3

Brett

Lag en utstilling i klassen.

Før dere leser Skann QR-koden. Fra frø til plante.

Til læreren

Snakk sammen • Hva trenger planter for å vokse? • Hvorfor har blomstene fine farger? • Hvorfor er det sommerfugler og bier rundt blomstene?

PL AR

Lag store og små frø av papir.

G

3

Sett en blomst i et glass med farget vann.

G

2

Helt propell!

SE K

1

SE M PL

Hva bruker blomsten stengelen til?

Våren – Utforsk!

Les sammen Les og snakk sammen om overskriften. Les teksten for elevene. Les i kor. Snakk sammen om hva elevene skal lære og jobbe med på disse to sidene. Forklar ukjente ord. Fargelegg overskriften. Fokuser på ett oppdrag om gangen. Gi elevene tid til å fullføre et oppdrag før dere starter på neste. Ha en felles gjennomgang før og etter hvert oppdrag. Forslag til arbeid Oppgavene og aktivitetene kan gjennomføres som et prosjektarbeid i klassen. Se lærerveiledningen for tips til organisering og nærmere beskrivelse av de ulike aktivitetene. Kopiark • Diverse kopiark til oppdragene HVA TRENGER SOLSIKKEN?

NATURFAG

HVA

LYST

MØRKT

Dato

Dato

Vi planter frø i jorda.

Vi kan se spiren.

Stengelen har begynt å vokse.

Vi ser blader på stengelen.

Vi kan se blomsten.

Solsikken har sprunget ut!

Så høy ble solsikken vår! Til læreren: Gjennomgå dette med utgangspunkt i side 34–35 i Spire 1 Naturfag. Se tips i lærerveiledning. Spire 1 Naturfag © GAN Aschehoug 2020 – kopiering tillatt

A4

A3

35


AR D

Ord å snakke om: sommer • frodig • varm • nektar

U

36

R

VU

R

Reinsdyrene flytter seg dit det er litt snø. Da slipper de unna myggen.

Snakk sammen • Hvilken årstid er det? • Hvilke dyr har fått unger? • Hvilke insekter ser du? • Hva er spiselig på bildet?

SE KS EM

PL AR

SE M PL ER IN

D ER

Dyrene passer godt på ungene sine. Ungene trenger mye mat.

G

G

IN

Sommerfugler, humler og bier flyr fra blomst til blomst. De spiser nektar.

SE K

Sommeren er varm og lys. Plantene vokser og lager frø.

juni juli august

Til læreren Før dere leser Skriv to ting du tenker på når du hører ordet sommer.

Les sammen Les og snakk sammen om overskriften. Les tekstene for elevene. Les i kor. Hva handler teksten om? Fargelegg overskriften. Tips til arbeid med teksten finner du i lærerveiledningen. Forslag til arbeid A Elevene kan tegne sommerfuglens utvikling. De som vil, kan skrive setninger. B Jobb med årstidsboka. Se lærerveiledningen for tips. Observer treet om sommeren. Skriv setninger om hvordan treet har forandret seg. Sammenlign bilder fra de andre årstidene. Heng opp bildene. Kopiark • Hvilken årstid? • Sansedikt om sommeren

HVILKEN ÅRSTID?

NATURFAG

SOMMER

HØST

VINTER

VÅR

Til læreren: Gjennomgå dette med utgangspunkt i side 36–37 i Spire 1 Naturfag. Skriv ordene på linjen. Sett strek til riktig årstid. Spire 1 Naturfag © GAN Aschehoug 2020 – kopiering tillatt


AR

1

Plantene lager frø om sommeren.

SANT USANT

2

Dyreungene må klare seg selv.

SANT USANT

MIN BOK OM ÅRSTIDER

G

SE KS EM

B

Lag en ny side om sommeren i årstidsboka di. Ta bilder av treet deres. Sammenlign med bilder fra høsten, vinteren og våren.

U

R

D

R

ER IN

D ER

IN

G

SE K

SOMMERFUGLEN

VU

A

Sett ring rundt svaret ditt.

PL AR

Hvordan vet dyrene i skogen hva de kan spise?

SE M PL

HVA VIL DU SVARE?

GRUBLEBOKSEN

Sommeren

37


AR SE KS EM

IN

ER IN

D ER

R

D

R VU

Ord å snakke om: småkryp • insekt • edderkopp • krepsdyr • leddyr • egenskaper • sortere

U

38

Jeg bor i en tue.

G

G

Sommeren er full av kule småkryp. Noen småkryp har fine farger. Andre småkryp har vinger og kan fly. Men – hvor mange bein har småkrypene? Min favorittmat er bladlus.

Snakk sammen • Hvilke småkryp ser dere? • Hva er likt? Hva er ulikt? • Hvilke småkryp på bildet hører sammen? • Hvilke småkryp passer ikke inn? (og hvorfor det?)

PL AR

SE M PL

SE K

Jeg kan fly veldig fort!

Jeg jakter alene.

Til læreren Før dere leser Hvilke småkryp vet du om?

Jeg trives i strandkanten.

Les sammen Les og snakk sammen om overskriften. Les tekstene for elevene. Les i kor. Hva handler teksten om? Fargelegg overskriften. Tips til arbeid med teksten finner du i lærerveiledningen. Forslag til arbeid A Finn et sted med mange maur. Jobb i grupper. Fang maur i et glass. Elevene undersøker mauren og tegner/skriver om den. B Jobb i grupper. Elevene observerer hvordan mauren jobber. Snakk om hvilke sanser mauren bruker for å finne mat. Kopiark • Småkryp • Maurtua • Fanget i ordnettet

FANGET I ORDNETTET

NATURFAG

BIE LARVE

BILLE MARIHØNE MEITEMARK MAUR FLUE

E

V

ØYENSTIKKER EDDERKOPP SNEGLE

SMÅKRYP

B

R

L

A

R

E

O

I

M

A

U

R

Q

D

S

X

R

L

A

Z

B

I

M

D

M

Y

Ø

B

F

E

L

R

S

R

V

U

E

Å

O

A

M

E

I

T

E

M

A

R

K

Ø

T

W

T

H

Y

I

P

N

K

R

A

O

S

M

Ø

Y

T

A

M

O

Y

F

E

P

N

U

S

O

G

P

P

L

S

S

N

E

G

L

E

K

P

Æ

U

R

Ø

Y

E

N

S

T

I

K

K

E

R

Til læreren: Gjennomgå dette med utgangspunkt i side 38–39 i Spire 1 Naturfag. Elevene setter ring rundt ordene de finner i ordnettet. Spire 1 Naturfag © GAN Aschehoug 2020 – kopiering tillatt

N A

E


2

En edderkopp har åtte bein.

JA

NEI

JA

NEI

FORSK PÅ: SULTEN MAUR

SE KS EM

ER IN

D R U

B

Legg en eplebit på bakken i nærheten av maurene. Følg med på hva som skjer. Flytt eplebiten litt unna maurene. Følg med på hva som skjer.

G

G IN D ER R

AR

Alle småkryp er like.

SE K

MAUREN

VU

A

1

Sett ring rundt svaret ditt.

PL AR

Hvorfor vokser ikke småkryp seg store?

SE M PL

HVA VIL DU SVARE?

GRUBLEBOKSEN

Sommeren

C

MARIHØNER Finn runde steiner. Mal steinene slik at de forvandles til marihøner. 39


AR R

ER IN

Alle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til: GAN Aschehoug Postboks 363 Sentrum 0102 Oslo E-post: forlag@gan.aschehoug.no gan.aschehoug.no

Geasseluopmu!

G

D ER

Illustrasjon omslag: © Shutterstock Foto/illustrasjoner: Esra Røise: 4, 6, 10, 12, 20, 22, 23, 28, 29, 32, 35, 36 Gro Wollebæk: 39 (marihøne), Thor W. Kristensen: 26, Tina Tofte: 27 Øvrige foto/illustrasjoner: ©Shutterstock

VU

SE KS EM

G

Sommerferie!

IN

Redaktør: Tina Tofte Grafisk design og tilrettelegging: GAN Aschehoug Trykk og ferdiggjøring: 07 Media, Oslo

U

R

D

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskiltavtale med GAN Aschehoug er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. 40

PL AR

SE M PL SE K

© 2020 GAN Aschehoug, H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo ISBN 978-82-492-2058-8 Bokmål 1. utgave / 1. opplag 2020


SE K

G

IN

SE M PL PL AR

SE KS EM

G

ER IN

D

R

U

D ER

R

VU

AR


AR IN

Spire 1 Naturfag dekker komptansemål etter 2. trinn i LK20.

D R U

VU

Spire Naturfag og Spire Samfunnsfag kan brukes sammen, eller uavhengig av hverandre.

ER IN

Samfunnsfag • Spire 1 Samfunnsfag • Spire 2 Samfunnsfag • Spire 3 Samfunnsfag • Spire 4 Samfunnsfag

R

Naturfag • Spire 1 Naturfag • Spire 2 Naturfag • Spire 3 Naturfag • Spire 4 Naturfag

D ER

Bøker i serien

SE KS EM

G

Lærerveiledningene inneholder tips, fargerike kopiark og ytterligere ideer til undervisningen.

G

Elevene vil gjennom arbeidet med boka få muligheten til å undre seg, diskutere, lese, formulere enkle hypoteser, utforske, erfare, skrive, tegne og lage.

PL AR

SE M PL

SE K

Spire Naturfag er en serie arbeidsbøker i naturfag som legger vekt på å skape en aktiv undervisning. Fagtekster og varierte innfallsvinkler gir innhold til naturfaglige begreper og fenomener, og gir elevene et godt grunnlag for videre læring.

Spire 1 Naturfag – Bokmål ISBN 978-82-492-2058-8

9 788249 220588 gan.aschehoug.no forlag@gan.aschehoug.no

Profile for GAN Aschehoug

Spire 1 Naturfag  

Spire Naturfag er en serie arbeidsbøker i naturfag som legger vekt på å skape en aktiv undervisning. Fagtekster og varierte innfallsvinkler...

Spire 1 Naturfag  

Spire Naturfag er en serie arbeidsbøker i naturfag som legger vekt på å skape en aktiv undervisning. Fagtekster og varierte innfallsvinkler...