Page 1


รักเร้นในโลกคู่ขนาน ✴


Sputnik Sweetheart รักเร้นในโลกคู่ขนาน Haruki Murakami นพดล เวชสวัสดิ์

เขียน แปล


คํานําผู้แปล


สปุตนิก I

II

The Complete Chronicle of World History


1

11


12


13


14


15


16


17


เกี่ยวกับผู้เขียน

the Wind

เกี่ยวกับผู้แปล


1Q84 เล่ม ๑ - ๒ - ๓ นวนิยายยิ่งใหญ่จากปลายปากกา ฮารูกิ มูราคามิ

ที่นี่คือโลกแห่งละครสัตว์ ทุกอย่างล้วนลวงตา แต่หากเธอเชื1อมั่นในฉัน ทุกสิ่งจะกลายเป็นจริง จะมีสักกี่คนในโลกนี้ที่ฟังท่อนเปิด ‘ซินโฟนิเอ็ตตา’ ของยานาเช็คแล้ว ทายถูกว่า นีค่ อื ‘ซินโฟนิเอ็ตตา’ ของยานาเช็ค น่าจะอยูร่ ะหว่าง ‘น้อยมาก’ กับ ‘แทบจะไม่มี’ ประมาณนั้นไม่ใช่หรือ แต่ไม่รู้เพราะเหตุใดอาโอมา เมะถึงทายถูก


)


ผมไม่อาจดําเนินชีวติ ต่อไปอย่างนี้ ได้ มันไม่ถกู ต้อง ในฐานะมนุษย์ ในฐานะสามี ในฐานะพ่อ ผมต้องมีชีวิตอยู่เพื1อความรับผิดชอบของ ตัวเอง แต่ตราบใดที่ภาพหลอนเหล่านี้ยังล้อมรอบผมอยู่ ผมก็เหมือน เป็นอัมพาต เวลาฝนตกยิ่งแย่ไปใหญ่ เพราะผมจะหลงเพ้อไปว่า ชิมาโมโตะอาจมาปรากฏตัว เปิดประตูเข้ามาเงียบๆ พาเอากลิ่นของ สายฝนมากับเธอด้วย I I


นวนิยายชุด “ไตรภาคแห่งมุสิก”


รวมเรื1องสั้นแปลชุด แฟนมูราคามิรวมหัว


1973


รักเร้นในโลกคู่ขนาน  

ทำไมคนเราถึงได้เหงาขนาดนี้ คำอธิบายแท้จริงซ่อนอยู่ที่ไหน คนบนโลกนับล้านคน ทุกผู้ทุกคนโหยหาใครสักคน ที่จะมาปลอบประโลมใจให้คลายเหงา แต่ก็กระถด...

รักเร้นในโลกคู่ขนาน  

ทำไมคนเราถึงได้เหงาขนาดนี้ คำอธิบายแท้จริงซ่อนอยู่ที่ไหน คนบนโลกนับล้านคน ทุกผู้ทุกคนโหยหาใครสักคน ที่จะมาปลอบประโลมใจให้คลายเหงา แต่ก็กระถด...

Advertisement