Page 4

จำกบรรณำธิกำรเล่ม คงต้องบอกอีกครั้ง (แม้นจะบอกไปหลายครั้งแล้วก็ตาม) มาถึงพ.ศ.นี้ นักเขียนนามฮารูกิ มูราคามิ เป็นที่เรือง นามขนาดไหน จนในหลายๆ ครัง้ เรามักจะได้ยนิ ถ้อยค�า ท�านองทีว่ า่ “นักเขียนญีป่ นุ่ ไม่ได้มแี ต่มรู าคามินะ” แม้น จะเป็นประโยคประชดประชัน แต่มนั บ่งบอกได้อย่างดีวา่ มูราคามิเป็นเสมือนนักเขียนทีป่ อ็ ปปูลาร์ของวงการวรรณกรรม แปลขนาดไหน การตีพมิ พ์เรือ่ งสัน้ ชุด “แฟนมูราคามิรวมหัว” ครัง้ ล่าสุดนี้ ท�าให้บ.ก.เล่มคิดถึงเมือ่ ครัง้ สมัยตามหาคนทีช่ นื่ ชอบมูราคามิ และคนที่คิดว่าจะแปลเรื่องสั้นของมูราคามิได้ การจับ เอานักแปล นักเขียนทัง้ 17 คนมารวมตัวกันไม่ใช่เรือ่ งง่าย ยังไม่นบั การติดตามต้นฉบับแปลของทัง้ 17 คนมารวมกัน ส�าหรับหนังสือทัง้ สามเล่ม แต่เมือ่ ครัง้ ได้ตน้ ฉบับมา ความ สนุกในการอ่านต้นฉบับแปลก็ท�าให้ความเหนื่อยยาก เมื่อครั้งติดตามต้นฉบับหายไปสิ้น และคิดอยู่เสมอว่า คัดเลือกคนแปลได้เหมาะสมกับแต่ละเรือ่ งแล้วจริงๆ

Profile for Gamme Magie Editions

ปีศาจแห่งเล็กซิงตัน (Lexington Ghosts)  

มูราคามิพาเราไปสุดขอบโลกอีกครั้ง ดึงเราไปหลงกลมนต์ของปีศาจที่เต้นระบำอยู่บนบทเพลงแจ๊สและความตาย ไปสำรวจดินแดนมนุษย์น้ำแข็งอันแสนหนาวเย็นแห่...

ปีศาจแห่งเล็กซิงตัน (Lexington Ghosts)  

มูราคามิพาเราไปสุดขอบโลกอีกครั้ง ดึงเราไปหลงกลมนต์ของปีศาจที่เต้นระบำอยู่บนบทเพลงแจ๊สและความตาย ไปสำรวจดินแดนมนุษย์น้ำแข็งอันแสนหนาวเย็นแห่...

Advertisement