Page 39

ทุกสิ่งทุกอย่างที่ส�าคัญที่สดุ ในชีวิตผมไปแทน และพัดพา สิ่งเหล่านั้นไปยังโลกอื่น ผมต้องใช้เวลานานหลายปีกว่า จะพบเจอความหมายให้ชวี ติ ได้อกี ครัง้ รวมทัง้ ฟื้นตืน่ จาก ประสบการณ์เลวร้ายทีเ่ กิดขึน้ - เวลาล�า้ ค่านับปีทไี่ ม่อาจ หาอะไรทดแทน” ชายคนที่เจ็ดดูเหมือนจะอยู่ในช่วงวัยห้าสิบตอน กลาง เขาเป็นคนร่างผอม สูง ไว้หนวด และมีรอยแผล เป็นอยู่ข้างดวงตาขวา ไม่ใช่รอยยาว แต่ดูบาดลึกซึ่งอาจ เกิดจากการโดนเฉือนโดยใบมีดเล็กๆ หย่อมผมเส้นแข็ง สีขาวเน้นให้ผมสั้นแหลมของเขาโดดเด่น ใบหน้าแสดง อาการของคนที่ นึ ก หาค� า พู ด ไม่ ไ ด้ ดั่ ง ใจ ทว่ า ในกรณี ของเขา มันเป็นสีหน้าที่ดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นนับแต่ อดีตกาลนานมาแล้ว ประหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขา เขา สวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้าเรียบง่ายภายใต้เสื้อโค้ตสักหลาดสีเทา และมักยกมือขึ้นจับคอเสื้ออยู่เสมอ ทุกคนที่มารวมตัว กันที่นั่นไม่มีใครรู้ช่ือสกุลหรืออาชีพการงานของเขาแม้ แต่คนเดียว เขากระแอมไอในล�าคอ ค�าพูดของเขาจางหายไป 186 ชายคนที่เจ็ด

Profile for Gamme Magie Editions

ปีศาจแห่งเล็กซิงตัน (Lexington Ghosts)  

มูราคามิพาเราไปสุดขอบโลกอีกครั้ง ดึงเราไปหลงกลมนต์ของปีศาจที่เต้นระบำอยู่บนบทเพลงแจ๊สและความตาย ไปสำรวจดินแดนมนุษย์น้ำแข็งอันแสนหนาวเย็นแห่...

ปีศาจแห่งเล็กซิงตัน (Lexington Ghosts)  

มูราคามิพาเราไปสุดขอบโลกอีกครั้ง ดึงเราไปหลงกลมนต์ของปีศาจที่เต้นระบำอยู่บนบทเพลงแจ๊สและความตาย ไปสำรวจดินแดนมนุษย์น้ำแข็งอันแสนหนาวเย็นแห่...

Advertisement