Page 34

เดินทางทางเรือ โชะซะบุโระไม่มที รัพย์สินใดๆ ในโตเกียว หรือทีเ่ มืองใดๆ ในญีป่ นุ่ ทีเ่ ขาจะต้องนึกเสียดาย เขาจากไป โดยปราศจากความเศร้าโศกเสียใจ หากจะมีสิ่งใดที่เขา คาดหวัง เซี่ยงไฮ้อันแสนเย้ายวนน่าจะเหมาะกับบุคลิก ของเขามากกว่าโตเกียว เขายืนอยู่บนโต๊ะภายในเรือที่ ก�าลังมุ่งหน้าเข้าสู่แม่น�้าแยงซี เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็น ทัศนียภาพอันงดงามของเซี่ยงไฮ้ก�าลังสว่างเรืองภายใต้ แสงอาทิตย์ยามเช้า เขาตกหลุมรักมัน แสงอาทิตย์ดู เหมือนจะให้ค�ามั่นสัญญากับเขาถึงอนาคตที่สว่างไสว รุ่งเรือง เขามีอายุได้ 21 ปีในขณะนั้น ดั ง นั้ น เขาจึ ง ผ่ า นช่ ว งเวลาอั น ยากล� า บากของ สงครามไปได้อย่างสะดวกสบาย - นับตั้งแต่ญี่ปุ่นบุก โจมตีจีน การโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ ไปจนถึงการทิ้งระเบิด นิวเคลียร์ทงั้ สองลูก - ด้วยการเป่าทรอมโบนในไนต์คลับ ที่เซี่ยงไฮ้ สงครามเกิดขึ้น ณ ที่ไกลแสนไกล โชะซะบุโระ ทะกิท ะนิ เป็ น ผู ้ ชายประเภทที่ไม่แสดงเจตจ� านงหรือ ขบคิดใคร่ครวญแม้เพียงน้อยนิดในเรื่องประวัติศาสตร์ เขาไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการได้เป่าทรอมโบน กิน 140 โทนี ทะกิทะนิ

Profile for Gamme Magie Editions

ปีศาจแห่งเล็กซิงตัน (Lexington Ghosts)  

มูราคามิพาเราไปสุดขอบโลกอีกครั้ง ดึงเราไปหลงกลมนต์ของปีศาจที่เต้นระบำอยู่บนบทเพลงแจ๊สและความตาย ไปสำรวจดินแดนมนุษย์น้ำแข็งอันแสนหนาวเย็นแห่...

ปีศาจแห่งเล็กซิงตัน (Lexington Ghosts)  

มูราคามิพาเราไปสุดขอบโลกอีกครั้ง ดึงเราไปหลงกลมนต์ของปีศาจที่เต้นระบำอยู่บนบทเพลงแจ๊สและความตาย ไปสำรวจดินแดนมนุษย์น้ำแข็งอันแสนหนาวเย็นแห่...

Advertisement