Page 33

โทนี ทะกิทะนิ กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์

โทนี ทะกิทะนิ คือชื่อและนามสกุลจริงของโทนี ทะกิทะนิ เพราะชื่ อ ผมที่ ห ยั ก ลอน และหน้ า ตาดู ดี เ ป็ น พิเศษ เขาจึงมักจะถูกคิดว่าเป็นเด็กลูกครึ่ง ในช่วงหลัง สงครามมี เ ด็ ก มากมายที่ เ ป็ น ลู ก ครึ่ ง อเมริ กั น แต่ พ ่ อ และแม่ของโทนี ทะกิทะนิ เป็นชาวญี่ปุ่นขนานแท้ร้อย เปอร์เซ็นต์ พ่อของเขา - โชะซะบุโระ ทะกิทะนิ - เป็น นักเป่าทรอมโบนที่ค่อนข้างมีชื่อ แต่สี่ปีก่อนที่สงคราม โลกครั้งที่สองจะยุติลง เขาถูกบีบให้ออกจากโตเกียว เพราะมีปัญหาเรื่องผู้หญิง ถ้าเขาจะต้องออกจากเมืองนี้ ไป เขานึกในใจ เขาก็จะต้องออกไปจริงๆ ดังนั้นเขาจึง ข้ า มไปยั ง ผื น แผ่ น ดิ น จี น โดยปราศจากสั ม ภาระใดๆ นอกจากทรอมโบน ในช่วงเวลานั้น การเดินทางจาก นะกะซะกิ ไ ปยั ง เซี่ ย งไฮ้ ใ ช้ เ วลาเพี ย งหนึ่ ง วั น โดยการ กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์ 139

Profile for Gamme Magie Editions

ปีศาจแห่งเล็กซิงตัน (Lexington Ghosts)  

มูราคามิพาเราไปสุดขอบโลกอีกครั้ง ดึงเราไปหลงกลมนต์ของปีศาจที่เต้นระบำอยู่บนบทเพลงแจ๊สและความตาย ไปสำรวจดินแดนมนุษย์น้ำแข็งอันแสนหนาวเย็นแห่...

ปีศาจแห่งเล็กซิงตัน (Lexington Ghosts)  

มูราคามิพาเราไปสุดขอบโลกอีกครั้ง ดึงเราไปหลงกลมนต์ของปีศาจที่เต้นระบำอยู่บนบทเพลงแจ๊สและความตาย ไปสำรวจดินแดนมนุษย์น้ำแข็งอันแสนหนาวเย็นแห่...

Advertisement